ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 28369 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Οκτωβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ρυθμίσεις για την Ξένη Γλώσσα στα Επαγγελματικά Λύκεια ΕΠΑ.Λ Υπέρβαση ανωτάτου ορίου επιτρεπόμενων ημε ρών κίνησης εκτός έδρας υπαλλήλου του Ν. Δ. Έβρου Έγκριση σύμβασης μίσθωσης έργου στο Δήμο Γέρας Νομού Λέσβου... 3 Έγκριση συμβάσεων μίσθωσης έργου στο Ν.Π.Δ.Δ.: «Παιδικοί και Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Δήμου Γέ ρας» Νομού Λέσβου Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου στο Πνευματικό Κέντρο Δήμου Σητείας Αναθεώρηση άδειας λειτουργίας Μονάδας Φροντί δας Ηλικιωμένων, κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία Άγιος Γεώργιος Μεταβίβαση άσκησης αρμοδιοτήτων/εξουσιοδότηση υπογραφής με εντολή Νομάρχη Ν.Α. Λέσβου... 7 Μεταφορά κενών οργανικών θέσεων ΕΤΕΠ... 8 Μεταφορά κενής οργανικής θέσης ΕΤΕΠ... 9 Μεταφορά κενών οργανικών θέσεων ΕΤΕΠ Μεταφορά κενών οργανικών θέσεων ΕΤΕΠ Χορήγηση άδειας κυκλοφορίας φαρμακευτικού προ ϊόντος PLATOSIN Χορήγηση άδειας κυκλοφοριας φαρμακευτικού προ ϊόντος IRBESARTAN/LICONSA Χορήγηση άδειας κυκλοφορίας φαρμακευτικού προ ϊόντος UNGSTER Χορήγηση άδειας κυκλοφορίας φαρμακευτικού προ ϊόντος PANTOPRAZOLE SODIUM/TEVA ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ /Γ2 (1) Ρυθμίσεις για την Ξένη Γλώσσα στα Επαγγελματικά Λύκεια ΕΠΑ.Λ. Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 1. Τις διατάξεις του ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167/τ.Α ) «Δομή και Λειτουργία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις». 2. Τις διατάξεις του ν. 3475/2006 (ΦΕΚ 146/τ.Α ) «Ορ γάνωση και λειτουργία της Δευτεροβάθμιας Επαγγελ ματικής Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις». 3. Τις διατάξεις του ν. 3748/2009 (ΦΕΚ 29/τ.Α ) «Πρόσβα ση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση των κατόχων απολυτη ρίου Επαγγελματικού Λυκείου και άλλες διατάξεις». 4. Τις υπ αριθμ /Γ2/ (ΦΕΚ 2057/τ.Β ) και /Γ2/ (ΦΕΚ 26/τ.Β ) Υπουργικές Αποφάσεις, που καθορίζουν τα Ωρολόγια Προγράμματα στο Ημε ρήσιο και Εσπερινό Επαγγελματικό Λύκειο. 5. Την υπ αριθμ /Γ2/ υπουργική απόφα ση (ΦΕΚ 1984/τ.Β ), που καθορίζει τις Αναθέσεις μαθημά των Γυμνασίου, Γενικού Λυκείου, ΕΠΑ.Λ. και ΕΠΑ.Σ. 6. Την εισήγηση του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, όπως αυτή διατυπώθηκε με το υπ αριθμ. 1481/ έγγραφο του Προέδρου και την υπ αριθμ. 10/ Πράξη του Τμήματος Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης του Π.Ι. 7. Το προεδρικό διάταγμα 187/2009 (ΦΕΚ 214/τ.Α ) «Δι ορισμός Υπουργών και Υφυπουργών». 8. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθε σίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/τ.Α ). 9. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προ καλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολο γισμού για το τρέχον και τα επόμενα οικονομικά έτη, αποφασίζουμε: 1. Οι μαθητές της Α Τάξης του Επαγγελματικού Λυκεί ου θα επιλέγουν ως ξένη γλώσσα μία από τις Γλώσσες που διδάχτηκαν στο Γυμνάσιο, μεταξύ της Αγγλικής, Γαλλικής, Γερμανικής και Ιταλικής. 2. Τα τμήματα Ξένων Γλωσσών θα συγκροτούνται με βάση τις επιλογές των μαθητών και ο αριθμός τους δεν θα υπερβαίνει τους εικοσιπέντε (25). 3. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όταν ειδικοί λόγοι το επιβάλλουν, θα είναι δυνατόν, με απόφαση του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης, αφού προηγηθεί αιτιολογημένη εισήγηση της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμι ας Εκπαίδευσης, να ορίζονται και ολιγομελή τμήματα. Μαρούσι, 19 Οκτωβρίου 2009 Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

2 28370 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Αριθμ /890 (2) Υπέρβαση ανωτάτου ορίου επιτρεπόμενων ημερών κί νησης εκτός έδρας υπαλλήλου του Ν. Δ. Έβρου. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ 1) Τις διατάξεις του άρθρου 2 παραγρ. 3 του ν. 2685/1999 (ΦΕΚ 35/τ.Α / ) «Κάλυψη δαπανών με τακινουμένων υπαλλήλων εντός και εκτός Επικράτειας και άλλες διατάξεις». 2) Τις διατάξεις του άρθρου 112 του π.δ. 30/1996 (Φ.Ε.Κ. 21/τ.Α ) «Κώδικας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης». 3) Τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 6 του ν. 2738/1999 (ΦΕΚ 180/τ.Α / ) «Συλλογικές διαπραγματεύσεις στη Δημόσια Διοίκηση μονιμοποιήσεις συμβασιούχων αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις». 4) Τις διατάξεις του ν. 2503/1997 (Φ.Ε.Κ. 107/τ.Α ) Διοίκηση οργάνωση στελέχωση της Περιφέρειας ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση κ.α. διατάξεις. 5) Την υπ αριθμ. 4434/ απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης σχετικά με το ανώτατο όριο επιτρεπομένων ημερών κίνη σης εκτός έδρας υπαλλήλων υπηρετούντων στις Ν.Α. 6) Τα υπ αριθμ. 2/54865/0022/ και 2/63029/0022/ έγγραφα του Γενικού Λογιστηρίου του Κρά τους καθώς και τις οδηγίες εκκαθάρισης Δαπανών των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, σχετικά με τα έξοδα μετακίνησης πολιτι κών υπαλλήλων στο Εσωτερικό (σελ. 29 παρ. 38) 7) Το υπ αριθμ. 2976/ έγγραφο της Διεύθυν σης Διοικητικών Υπηρεσιών του Ν.Δ. Έβρου με το οποίο αιτούνται την έγκριση υπέρβασης του ανωτάτου ορίου επιτρεπομένων ημερών κίνησης εκτός έδρας του υπαλ λήλου που υπηρετεί σ αυτό για τους αναγραφόμενους λόγους και ότι υπάρχουν εξασφαλισμένες πιστώσεις για τον σκοπό αυτό, αποφασίζουμε: Εγκρίνουμε την υπέρβαση του ανωτάτου ορίου μετα κίνησης εκτός έδρας ως εξής: ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΕΒΡΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΗΜΕΡ. ΕΚΤ. ΕΔΡΑΣ Δ/νση Υποστηρ. Ν.Δ. Έβρου ΟΔΗΓΩΝ Δ.Ε. 60 Όπως αναγράφεται στο υπ αριθ έγγραφο της Δ/σης Διοικητικών Υπηρεσιών του Νομαρχιακού Διαμε ρίσματος Έβρου. Κομοτηνή, 14 Οκτωβρίου 2009 Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας κ.α.α. Ο Διευθυντής ΛΑΖΑΡΟΣ ΤΣΑΚΜΑΚΙΔΗΣ Αριθμ. οικ /12868 (3) Έγκριση σύμβασης μίσθωσης έργου στο Δήμο Γέρας Νομού Λέσβου. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 1. Τις διατάξεις του άρθρου του ν. 2527/1997 καθώς και τις όμοιες των ν. 1735/1987 και 2307/1995 και τις όμοιες του άρθρου 15 του ν. 3260/ Τις διατάξεις του ν. 2503/1997 «Διοίκηση, Οργάνωση και Στελέχωση της Περιφέρειας κ.λ.π.» 3. Την υπ αριθμ. οικ / εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ. 4. Την υπ αριθμ. 9/2009 απόφαση του Δημοτικού Συμ βουλίου του Δήμου με την οποία ζητείται έγκριση για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου. 5. Την από βεβαίωση της δικηγόρου Άννας Αβαγιανού. 6. Την υπ αριθμ. οικ / απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1 της ΠΥΣ 6/ (ΦΕΚ 70/τ.Α / ), που τροποποίησε την ΠΥΣ 33/06 (ΦΕΚ Α 22) και την υπ αριθμ / απόφαση κατανομής του Υφυπουργού Εσωτερικών, με την οποία εγκρίθηκαν οι συμβάσεις μίσθωσης έργου διάρκειας έως ένα (1) έτος, του Δήμου Γέρας. 7. Την υπ αριθμ. 174/2009 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Γέρας Ν. Λέσβου με την οποία αποφασίζεται η σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με έναν (1) εργάτη Υ.Ε. περιποίησης κήπων και κοινόχρηστων χώρων του Δήμου Γέρας, αποφασίζουμε: Εγκρίνουμε τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου από το Δήμο Γέρας με έναν (1) εργάτη Υ.Ε. περιποίησης κήπων και κοινόχρηστων χώρων για χρονικό διάστημα έως ένα (1) έτος, υπό την απαραίτητη προϋπόθεση τήρη σης των διατάξεων του άρθρου 6 του ν. 2527/1997, που ορίζουν μεταξύ άλλων ότι το προς ανάθεση έργο δεν πρέπει να ανάγεται στα συνήθη καθήκοντα των υπαλ λήλων του Δήμου και ότι απαγορεύεται η ανανέωση ή η παράταση της σύμβασης αυτής. Το έργο που θα ανατεθεί στο ανωτέρω άτομο συνί σταται στη φύτευση νέων δασικών καλλωπιστικών ειδών και ανθέων καθώς και στην τοποθέτηση και παρακο λούθηση του μηχανικού τρόπου άρδευσης στο πλαίσιο του αναδασμού των δημοτικών κήπων και των χώρων πρασίνου. Με τη σύμβαση μίσθωσης έργου που θα καταρτισθεί σύμφωνα με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου καθορίζονται οι τυχόν αναγκαίοι όροι και κάθε λεπτομέρεια, σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρε ώσεις του αναδόχου. Σημειώνουμε ότι σε περίπτωση που οι ανωτέρω ανά γκες έχουν καλυφθεί σε προσωπικό είτε με μετάταξη, είτε με πρόσληψη μόνιμου προσωπικού, παρακαλούμε να ενημερώσετε απευθείας το Υπουργείο Εσωτερικών (Δ/νση Οργάνωσης και Λειτουργίας OTA Τμήμα Προ σωπικού OTA τηλ ), εντός πέντε (5) ημε ρών από την λήψη της παρούσας απόφασης. Με την παρούσα απόφαση προκαλείται δαπάνη ύψους περίπου εις βάρος του Κ.Α.Ε του προϋπολογισμού του έτους 2009 του Δήμου Γέρας, όπως μνημονεύεται στην αντίστοιχη απόφαση του Δη μοτικού Συμβουλίου του Δήμου Γέρας. Μυτιλήνη, 14 Οκτωβρίου 2009 Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας κ.α.α. Ο Γενικός Διευθυντής ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Αριθμ /12636 (4) Έγκριση συμβάσεων μίσθωσης έργου στο Ν.Π.Δ.Δ.: «Παι δικοί και Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Δήμου Γέρας» Νο μού Λέσβου. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 1. Τις διατάξεις του άρθρου του ν. 2527/1997 καθώς και τις όμοιες των ν. 1735/1987 και 2307/1995 και τις όμοιες του άρθρου 15 του ν. 3260/ Τις διατάξεις του ν. 2503/1997 «Διοίκηση, Οργάνωση και Στελέχωση της Περιφέρειας κ.λ.π.». 3. Την υπ αριθμ. οικ / εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ. 4. Την υπ αριθμ. 11/2009 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την οποία ζητείται, μεταξύ άλλων, η έγκριση για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με δύο (2) ΔΕ Βοηθούς Βρεφονηπιοκόμους και μία (1) Υ.Ε. Καθαρίστρια. 5. Την από βεβαίωση της δικηγόρου Άννας Αβαγιανού. 6. Την υπ αριθμ. οικ / απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1 της ΠΥΣ 6/ (ΦΕΚ 70/τ.Α / ), που τροποποίησε την ΠΥΣ 33/06 (ΦΕΚ Α 22), και την υπ αριθμ / απόφαση κατανομής του Υφυπουργού Εσωτερικών, με την οποία εγκρίθηκαν οι συμβάσεις μίσθωσης έργου διάρκειας έως ένα (1) έτος, του Δήμου Γέρας. 7. Την υπ αριθμ. 174/2009 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Γέρας Ν. Λέσβου και την υπ αριθμ. 30/2009 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. Παι δικοί και Βρεφονηπιακών Σταθμοί Δήμου Γέρας, με τις οποίες αποφασίζεται η σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου με δύο (2) ΔΕ Βοηθούς Βρεφονηπιοκόμους και μία (1) Υ.Ε. Καθαρίστρια, αποφασίζουμε: Εγκρίνουμε τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου από το Νομικό Πρόσωπο: «Παιδικοί και Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Δήμου Γέρας» με δύο (2) ΔΕ Βοηθούς Βρεφο νηπιοκόμους και μία (1) Υ.Ε. Καθαρίστρια για χρονικό διάστημα έως ένα (1) έτος, υπό την απαραίτητη προ ϋπόθεση τήρησης των διατάξεων του άρθρου 6 του ν. 2527/1997, που ορίζουν μεταξύ άλλων ότι το προς ανά θεση έργο δεν πρέπει να ανάγεται στα συνήθη καθήκο ντα των υπαλλήλων του Ν.Π.Δ.Δ. και ότι απαγορεύεται η ανανέωση ή η παράταση των συμβάσεων αυτών. Το έργο που θα ανατεθεί στους δύο ΔΕ Βοηθούς Βρεφονηπιοκόμους συνίσταται στην προπαρασκευή των παιδιών για τη φυσική μετάβαση τους από την οικογε νειακή ζωή στο σχολικό περιβάλλον στο πλαίσιο των προγραμμάτων «Παιδί και σχολείο» και «Η ψυχολογία των παιδιών» τα οποία θα ολοκληρωθούν σε ένα έτος, ενώ το έργο της σχολαστικής καθαριότητας των χώρων υγιεινής που ανατίθεται εκτάκτως στην Υ.Ε. καθαρίστρια ανάγεται στην ευπάθεια των παιδιών και των νηπίων προς τον ιό της νέας γρίπης. Με τις συμβάσεις μίσθωσης έργου που θα καταρτι σθούν σύμφωνα με απόφαση του Διοικητικού Συμβου λίου του Ν.Π.Δ.Δ. καθορίζονται οι τυχόν αναγκαίοι όροι και κάθε λεπτομέρεια, σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των αναδόχων. Σημειώνουμε ότι σε περίπτωση που οι ανωτέρω ανά γκες έχουν καλυφθεί σε προσωπικό είτε με μετάταξη, είτε με πρόσληψη μόνιμου προσωπικού, παρακαλούμε να ενημερώσετε απευθείας το Υπουργείο Εσωτερικών (Δ/νση Οργάνωσης και Λειτουργίας OTA Τμήμα Προ σωπικού OTA τηλ ), εντός πέντε (5) ημε ρών από την λήψη της παρούσας απόφασης. Με την παρούσα απόφαση προκαλείται δαπάνη ύψους περίπου εις βάρος των Κ.Α.Ε και του προϋπολογισμού του έτους 2009 του Νομικού Προσώπου Παιδικοί και Βρεφονηπιακοί Σταθ μοί Δήμου Γέρας. Οι Κ.Α.Ε. αυτοί μνημονεύονται στην αντίστοιχη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Γέρας. Μυτιλήνη, 14 Οκτωβρίου 2009 Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας κ.α.α. Ο Γενικός Διευθυντής ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ Αριθμ (5) Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου στο Πνευματικό Κέντρο Δήμου Σητείας. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΙΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Έχοντας υπόψη τις διατάξεις: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 149 του ν. 3463/2006 «Κύ ρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων». 2. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 2527/1997 «Τρο ποποίηση και συμπλήρωση του ν. 2190/1994 και άλλες διατάξεις». (ΦΕΚ 206/τ.Α / ). 3. Τις διατάξεις της υπ αριθμ. 33/2006 Πράξης του Υπουργικού Συμβουλίου «Αναστολή διορισμών και προ σλήψεων στο Δημόσιο Τομέα» (ΦΕΚ 280/τ.Α / ) η ισχύς της οποίας παρατάθηκε με τις υπ αριθμ. 15/2007 (ΦΕΚ 288/τ.Α /2007) και 17/2008 (ΦΕΚ 259/τ.Α / ) όμοιες, όπως τροποποιήθηκε με την υπ αριθμ. 6/ ΠΥΣ (ΦΕΚ 70/τ.Α / ). 4. Τις υπ αριθμ. 2278/ και ΔΙΠΠ/Φ.2.9/818/ εγκυκλίους του ΥΠ.ΕΣ. που αφορούν αντίστοιχα Προ σλήψεις προσωπικού στους ΟΤΑ α βαθμού και Προ γραμματισμό Προσλήψεων έτους Την υπ αριθμ. 7666/εγκ.11/ εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. «Εποπτεία των συλλογικών και μονομελών οργάνων των πρωτοβάθμιων ΟΤΑ». 6. Την υπ αριθμ. 6730/ (ΦΕΚ 1288/τ.Β /2003) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Κρήτης «Ορισμός Εισηγητών και μεταβίβαση εξουσίας υπο γραφής Με Εντολή Γενικού Γραμματέα» αποφάσεων, εγγράφων, και άλλων πράξεων στον Γενικό Διευθυντή, στους Προϊσταμένους Διευθύνσεων και Προϊσταμένους Τμημάτων και Γραφείων των Υπηρεσιών της Περιφέρει ας Κρήτης, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 7. Τις υπ αριθμ. 1/2009 και 9/2009 αποφάσεις του Δ/κού Σ/ λίου του Πνευματικού Κέντρου Δήμου Σητείας, με τις οποίες ζητείται η έγκριση για την πρόσληψη με σύμβαση μίσθωσης έργου καθηγητών, επιμελητών και δασκάλων μουσικής για το Δημοτικό Ωδείο Σητείας για το έτος Την υπ αριθμ. 6/ βεβαίωση του Προέδρου του εν λόγω Νομικού Προσώπου ότι θα προβλεφθεί πίστωση ύψους ,00 για την αποζημίωση του αιτούμενου προσωπικού στον προϋπολογισμό του Νο μικού Προσώπου έτους 2009.

4 28372 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 9. Την από βεβαίωση του πληρεξούσιου δικη γόρου του Πνευματικού Κέντρου Δήμου Σητείας ότι οι συμβάσεις μίσθωσης έργου του αιτούμενου προσωπικού όπως αυτό αναφέρεται στην αριθμ. 1/2009 απόφαση του Δ/κού Σ/λίου του ανωτέρω Νομικού Προσώπου δεν υποκρύπτουν εξαρτημένη εργασία αλλά είναι γνήσιες συμβάσεις έργου. 10. Την υπ αριθμ. 971/ εισηγητική έκθεση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Κρήτης, υπέρ της πρό σληψης με σύμβαση μίσθωσης έργου του προσωπικού που αναφέρεται στην αριθμ. 1/2009 απόφαση του Διοι κητικού Συμβουλίου του Πνευματικού Κέντρου Δήμου Σητείας 11. Το υπ αριθμ. οικ / έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ. με το οποίο μας γνωστοποιείται ότι με την υπ αριθμ. οικ / απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ.1 της υπ αριθμ. 6/ Π.Υ.Σ. (ΦΕΚ 70/τ.Α / ) εγκρίθηκαν για τους πρωτοβάθμιους Ο.Τ.Α. της Περιφέρειας μας συμβάσεις μίσθωσης έργου, αποφασίζουμε: Εγκρίνουμε τη σύναψη από το Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Σητείας συμβάσεων μίσθωσης έργου ως κατωτέρω: Α. Αριθμός ατόμων που θα απασχοληθούν: 1. Ενός (1) Δασκάλου για τη Σχολή Πιάνου πτυχιούχου Ωδείου αναγνωρισμένου από το Κράτος. 2. Ενός (1) Καθηγητή για τη σχολή πιάνου πτυχιούχου Ωδείου αναγνωρισμένου από το Κράτος 3. Ένα (1) Δάσκαλο ή Καθηγητή της Σχολής ακορντεόν πτυχιούχο Ωδείου αναγνωρισμένου από το Κράτος. 4. Ενός (1) επιμελητή της Σχολής Αρμονίου (πρακτικό διδασκαλείο). 5. Ενός (1) επιμελητή Κιθάρας (πρακτικό διδασκα λείο). 6. Ενός (1) Δασκάλου Σχολής Κρητικής παραδοσιακής λύρας. 7. Ενός (1) Δασκάλου Σχολής παραδοσιακού βιολιού. 8. Ενός (1) Επιμελητή Ανώτερων Θεωρητικών πτυχιού χο Ωδείου για τη διδασκαλία της Σχολής Υποχρεωτικής Θεωρίας και Ανωτέρων Θεωρητικών. 9. Ενός (1) Καθηγητή Ανωτέρων Θεωρητικών πτυχι ούχο Ωδείου για τη διδασκαλία της Σχολής Ανωτέρων Θεωρητικών. 10. Ενός (1) Επιμελητή Θεωρητικών για τη σχολή υπο χρεωτικής Θεωρίας. 11. Ενός (1) Επιμελητή ή Δασκάλου Θεωρητικών για την σχολή υποχρεωτικής Θεωρίας και Α γνωριμίας με τη μουσική. 12. Ενός (1) Καθηγητή Ανωτέρων Θεωρητικών πτυχιού χο καθηγητή μουσικής με 1 θετή προϋπηρεσία, πτυχιού χο και Διπλωματούχο όλων των τμημάτων της Σχολής Ανωτέρων θεωρητικών καθώς και Διπλωματούχο της Σχολής Πιάνου για την Δ/νση του Ωδείου. 13. Ενός (1) πτυχιούχου Ωδείου για την Δ/νση της Χο ρωδίας του Δημοτικού Ωδείου Σητείας. Β. Διάρκεια σύμβασης: Έως εννέα (9) μήνες. Γ. Έργο που θα εκτελεστεί: Η λειτουργία του Δημο τικού Ωδείου Σητείας. Δ. Συνολικό ποσό αμοιβής: Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσόν των εξήντα πέντε χιλιάδων ευρώ (65.000), για το έτος Το ποσό αμοιβής τους ορίζεται ανάλογα με τις ώρες εργασίας τους ως εξής: Α/Α Ονομασία Ευρώ /αξία ανά διδα κτική ώρα 1. Πιάνο Κιθάρα 12,80 2. Αρμόνιο Ακορντεόν Λύρα Βιολί Μπουζούκι Κρουστά Μαντολίνο 11,85 3. Α γνωριμίας με τη μουσική 13,65 4. Υποχρεωτικές θεωρίες 12, Υποχρεωτικές Αρμονίες και Ιστορία της Μουσικής Ανώτερα Θεωρητικά α) Ωδική β) Ειδικό Αρμονίας γ) Αντίστιξη δ) Φούγκα ε) Σύνθεση 13,65 α) 15,20 β) 15,20 γ) 15,20 δ) 15,20 ε) 15,75 7. Δ/νση Δημοτικού Ωδείου 520 ευρώ μηνιαίως 8. Δ/νση Χορωδίας Δημοτικού Ωδείου 300 ευρώ μηνιαίως 9. Δ/νση Παιδικής Χορωδίας 300 ευρώ μηνιαίως Ε. Τόπος εκτέλεσης του έργου: Η πόλη της Σητείας (έδρα του Δημοτικού Ωδείου). ΣΤ. Το ανωτέρω έργο δεν ανάγεται στον κύκλο κα θηκόντων των υπαλλήλων του Πνευματικού Κέντρου του Δήμου Σητείας. Ζ. Απαγορεύεται η ανανέωση ή παράταση των ανω τέρω συμβάσεων. Η. Ο Δήμος Σητείας και το Πνευματικό Κέντρο Δήμου Σητείας στους οποίους κοινοποιείται το παρόν παρακα λούνται σε περίπτωση που οι ανωτέρω ανάγκες έχουν καλυφθεί σε προσωπικό είτε με μετάταξη είτε με πρό σληψη μόνιμου να ενημερώσουν απευθείας εντός (5) ημερών από τη λήψεως της παρούσης τη Δ/νση Οργ. και Λειτ. ΟΤΑ του ΥΠ.ΕΣ. Από τις διατάξεις της παρούσας προκαλείται δαπάνη στον προϋπολογισμό του Πνευματικού Κέντρου Δήμου Σητείας, έτους 2009, ύψους εξήντα πέντε χιλιάδων ευρώ (65.000,00 ). Άγιος Νικόλαος, 8 Οκτωβρίου 2009 Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΤΣΟΚΑΣ Αριθμ (6) Αναθεώρηση άδειας λειτουργίας Μονάδας Φροντίδας Ηλικιωμένων, κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επω νυμία Άγιος Γεώργιος. Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΘΗΝΩΝ 1. Τις διατάξεις του ν. 2345/1995 (ΦΕΚ 213/τ.Α / ). 2. Τις διατάξεις του π.δ. 30/1996 «Κώδικας Νομαρχι ακής Αυτοδιοίκησης» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. 3. Την υπ αριθμ. Π4β/οικ3176/ (ΦΕΚ 455/τ. Β / ) υπουργική απόφαση «προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας Μονάδων Φροντίδας Ηλικιωμένων (Μ.Φ.Η.), από ιδιώτες (κερδοσκοπικού χαρακτήρα)», όπως τροπο ποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις υπουργικές αποφάσεις Π1γ/ΑΓΠοικ.10530/ (ΦΕΚ 1308/τ.Β / ) και Π1γ/οικ / (ΦΕΚ 1136/τ.Β / ). 4. Την υπ αριθμ. Π3β/οικ.Φ32/ΓΕΝ 31542/ υπουργική απόφαση «θεσμός Κοινωνικού Συμβούλου».

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Τις διατάξεις του ισχύοντος Οργανισμού Εσωτε ρικής Οργάνωσης και Λειτουργίας των Υπηρεσιών της Ν.Α. Αθηνών Πειραιώς/ Νομαρχίας Αθηνών υπ αριθμ. 127 (ΦΕΚ 1636/τ.Β / ). 6. Την υπ αριθμ. οικ. 416/ απόφαση του Νο μάρχη Αθηνών περί Εξουσιοδότησης υπογραφής. 7. Την υπ αριθμ / απόφαση του Νομάρχη Πειραιά περί χορήγησης άδειας ίδρυσης και λειτουργί ας στην ιδιωτική επιχείρηση περιθάλψεως εκ κινητικής αναπηρίας χρονίως πασχόντων ατόμων, μη αυτοεξυπη ρετούμενων από 18 ετών και άνω, Κουβατσέα Γεωργία με την επωνυμία «ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ». 8. Την υπ αριθμ. 4175/ απόφαση του Νομάρχη Αθηνών περί τροποποίησης της υπ αριθμ / άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του Νομάρχη Πειραιά ως προς το τίτλο και την εφεξής ονομασία της ανω τέρω Μονάδας ως Μ.Φ.Η Κ.Χ. «ΚΟΥΒΑΤΣΕΑ ΓΕΩΡΓΙΑ» Κερδοσκοπική Επιχείρηση με το διακριτικό τίτλο «ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ». 9. Την από αίτηση της εταιρείας με την επω νυμία «ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩ ΜΕΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με τα απαραίτητα δικαι ολογητικά, αποφασίζουμε: Αναθεωρούμε την υπ αριθμ / απόφαση του Νομάρχη Πειραιά, όπως αναθεωρήθηκε με την υπ αριθμ. 4175/ απόφαση του Νομάρχη Αθηνών, λόγω αλλαγής του ιδιοκτησιακού καθεστώτος της Μ.Φ.Η. Κ.Χ «ΚΟΥΒΑΤΣΕΑ ΓΕΩΡΓΙΑ» Κερδοσκοπική Επιχείρηση με το διακριτικό τίτλο «ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» για το επί της οδού Χρ.Σμύρνης 120 στο Δήμο Μοσχάτου οίκημα, από το ανω τέρω φυσικό πρόσωπο στην Ανώνυμη Εταιρεία «ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ Α.Ε.». Η εταιρεία υποχρεούται να στελεχώσει την Μονάδα με το απαραίτητο προσωπικό κατά τα προβλεπόμενα από το άρθρο 13 της υπ αριθμ. Π1γ/οικ.81551/ υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 1136/τ.Β / ). Κάθε παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας καθώς και των προϋποθέσεων λειτουργίας της Μονάδας, συνεπά γεται την επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων. Κατά τα λοιπά ισχύουν, η υπ αριθμ / από φαση του Νομάρχη Πειραιά και η υπ αριθμ. 4175/ απόφαση του Νομάρχη Αθηνών. Καλλιθέα, 9 Σεπτεμβρίου 2009 Ο Νομάρχης ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΓΟΥΡΟΣ Αριθμ /4879 (7) Μεταβίβαση άσκησης αρμοδιοτήτων/εξουσιοδότηση υπογραφής με εντολή Νομάρχη Ν.Α. Λέσβου. Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΛΕΣΒΟΥ 1. Τις διατάξεις του π.δ. 30/1996 (Φ.Ε.Κ. Α 21) «Κώδικας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα. 2. Τις διατάξεις των άρθρων 1 και 2 του ν. 3274/2004 «Οργάνωση, και λειτουργία Οργανισμών Τοπικής Αυτο διοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθμού». 3. Ότι το Νομαρχιακό Συμβούλιο Λέσβου αποτελείται από 25 μέλη. 4. Την υπ αριθμ /8011/ απόφασή μας με την οποία ορίσθηκαν Αντινομάρχες. 5. Την υπ αριθμ. 1/ απόφαση του Ν. Σ. Λέσβου με την οποία καθορίσθηκαν οι αρμοδιότητες των Νο μαρχιακών Επιτροπών. 6. Την υπ αριθμ. 685/235/ απόφασή μας με την οποία ορίσθηκαν οι Αντινομάρχες ως Πρόεδροι των Νομαρχιακών Επιτροπών. 7. Την υπ αριθμ. 1519/531/ απόφασή μας, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 193/τ.Β / , με την οποία μεταβιβάσθηκαν αρμοδιότητες στους Αντινομάρχες. 8. Τις διατάξεις του ν. 3469/2006, αποφασίζουμε: 1. Ανακαλούμε την υπ αριθμ. 1519/531/ από φασή μας. 2. Μεταβιβάζουμε την άσκηση των παρακάτω αρμο διοτήτων μας, κατά τομέα υπηρεσιών της Ν.Α. Λέσβου, στους ορισθέντες Αντινομάρχες κατά την έννοια των διατάξεων του τελευταίου εδαφίου της περιπτώσεως η της παραγράφου 1 του άρθρου 62 του π.δ. 30/1996 σε συνδυασμό με τα διαλαμβανόμενα στην απόφαση 5797/1996 του ΣτΕ και την 26/2008 γνωμοδότηση του ΝΣΚ,. Οι Αντινομάρχες εξουσιοδοτούνται για την άσκη ση των αρμοδιοτήτων αυτών υπογράφοντας με Εντολή Νομάρχη (Ε.Ν.). Α. Στον Σταύρο Ψαρρόπουλο. 1. Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών: Όλες τις αρμο διότητες Νομάρχη περιλαμβανομένων και των αρμο διοτήτων της περιπτώσεως ε της παραγράφου 1 του άρθρου 62 του π.δ. 30/1996 σε ότι αφορά τις πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού. 2. Διεύθυνση Πολιτισμού Παιδείας Τουρισμού και Αποδήμων: Όλες τις αρμοδιότητες Νομάρχη για θέ ματα Πολιτισμού Αθλητισμού και Παιδείας περιλαμ βανομένων και των αρμοδιοτήτων του άρθρου 101 του π.δ. 30/ Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών: Όλες τις αρμο διότητες Νομάρχη περιλαμβανομένων και των αρμοδι οτήτων των περιπτώσεων γ και δ της παραγράφου 1 του άρθρου 62 του π.δ. 30/1996. Εξαιρούνται οι αρμο διότητες της τοποθέτησης Προϊσταμένων οργανικών μονάδων των υπηρεσιών και της συγκρότησης Υπηρε σιακού Συμβουλίου. 4. Τμήμα κίνησης Οχημάτων: Όλες τις αρμοδιότητες Νομάρχη. 5. Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών: Όλες τις αρμοδιό τητες Νομάρχη για θέματα: α) Μελετών και έργων των τομέων Παιδείας και Αθλη τισμού που χρηματοδοτούνται από εθνικούς Πόρους ή το ΠΔΕ ΚΑΠ, περιλαμβανομένης και αυτής της εκδίκα σης αιτήσεων θεραπείας επί μελετών. β) Του Γραφείου Μηχανολογικού Εξοπλισμού. 6. Τμήμα ΠΣΕΑ: Όλες τις αρμοδιότητες Νομάρχη για θέματα λειτουργίας του Κέντρου Προσωρινής Διαμονής Λαθρομεταναστών. 7. Τμήμα Πολιτικής Προστασίας: Όλες τις αρμοδιότη τες Νομάρχη για θέματα κατασκευής έργων Πολιτικής Προστασίας. 8. Δ/νση ΚΕΠ: Όλες τις αρμοδιότητες Νομάρχη. Β Στον Θεόδωρο Βαλσαμίδη: 1. Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών: Όλες τις αρμοδιό τητες Νομάρχη για παροχή υπηρεσιών μελέτη και εκτέ λεση έργων περιλαμβανομένης και αυτής της εκδίκασης αιτήσεων θεραπείας επί μελετών:

6 28374 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) α) Συγχρηματοδοτούμενων έργων και λοιπών δράσε ων από Κοινοτικά προγράμματα και Πρωτοβουλίες. β) Προγραμμάτων Δημοσίων επενδύσεων του Εθνικού σκέλους και του ΠΔΕ / ΚΑΠ πλην των αναφερόμενων στη Παιδεία και τον αθλητισμό. 2. Τμήμα πληροφορικής: Όλες τις αρμοδιότητες Νο μάρχη. 3. Διεύθυνση Πολιτισμού Παιδείας Τουρισμού και Αποδήμων: Όλες τις αρμοδιότητες Νομάρχη για παροχή υπηρεσιών μελέτη και εκτέλεση Συγχρηματοδοτούμε νων έργων και λοιπών δράσεων από Κοινοτικά προ γράμματα και Πρωτοβουλίες καθώς και για τη μελέτη και κατασκευή κτιριακών έργων που αναφέρονται στον πολιτισμό. 4. Διεύθυνση Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος: Όλες τις αρμοδιότητες Νομάρχη για θέματα του Τμήματος Περιβάλλοντος. 5. Διεύθυνση Ανάπτυξης: Όλες τις αρμοδιότητες του Νομάρχη για θέματα έγκρισης και ελέγχου Περιβαλ λοντικών Όρων. Γ Στην Μαρία Τσουβελεκάκη: 1. Διεύθυνση Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος: Όλες τις αρμοδιότητες Νομάρχη πλην των αναφερόμενων στο Τμήμα Περιβάλλοντος. 2. Διεύθυνση Ανάπτυξης: Όλες τις αρμοδιότητες του Νομάρχη πλην των αναφερομένων στην έγκριση και έλεγχο Περιβαλλοντικών Όρων. 3. Διεύθυνση Πολιτισμού Παιδείας Τουρισμού και Αποδήμων: Όλες τις αρμοδιότητες Νομάρχη για θέματα Τουρισμού και Αποδήμων. 4. Διεύθυνση Εμπορίου: Όλες τις αρμοδιότητες Νο μάρχη. 5. Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών: Όλες τις αρμοδιότητες Νομάρχη Δ Στον Χαράλαμπο Γραμμό: 1. Διεύθυνση Κτηνιατρικής: Όλες τις αρμοδιότητες Νομάρχη. 2. Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης: Όλες τις αρμοδι ότητες Νομάρχη. 3. Διεύθυνση Αλιείας: Όλες τις αρμοδιότητες Νομάρ χη. 4. Διεύθυνση ΚΤΕΟ: Όλες τις αρμοδιότητες Νομάρ χη. 5. Διεύθυνση Απασχόλησης: Όλες τις αρμοδιότητες Νομάρχη. 6. Διεύθυνση Υγείας Πρόνοιας: Όλες τις αρμοδιό τητες Νομάρχη. 3. Εξουσιοδοτούμε τον Γενικό Γραμματέα της Ν. Α. Λέ σβου για την υπογραφή με εντολή μας, των εκτός έδρας μετακινήσεων των υπαλλήλων της Ν. Α. Λέσβου καθώς και των αδειών των Προϊσταμένων των Διευθύνσεων 4. Τα θέματα των Τμημάτων ΠΑΜ ΠΣΕΑ και Πολιτικής Προστασίας σε περίπτωση απουσίας του Νομάρχη Λέ σβου, θα αντιμετωπίζονται από τον Αντινομάρχη Σταύρο Ψαρρόπουλο. 5. Από τις ανωτέρω αρμοδιότητες η άσκηση των οποίων μεταβιβάζεται στους Αντινομάρχες εξαιρού νται αυτές που με προηγούμενες Αποφάσεις μας είχαν εκχωρηθεί στους Διευθυντές και Προϊσταμένους των Υπηρεσιών περιλαμβανομένης και της Γενικής Διεύθυν σης από τους οποίους και θα συνεχίσουν να ασκούνται μέχρι νεωτέρας, καθώς και οι αρμοδιότητες των προϊ σταμένων των Διευθύνσεων και Τμημάτων που εκ του Νόμου ασκούν καθήκοντα Προϊσταμένης Αρχής και Δι ευθύνουσας Υπηρεσίας σε θέματα εκτέλεσης Δημοσίων Έργων. Εξαιρούνται επίσης οι αρμοδιότητες αυτές που η άσκηση τους μεταβιβάσθηκε στον Γενικό Γραμματέα της Ν. Α. Λέσβου 6. Το Νομάρχη σε περίπτωση κωλύματος ή απουσί ας του αναπληρώνουν κατά σειρά οι Αντινομάρχες Σ. Ψαρρόπουλος, Θ. Βαλσαμίδης, Χ. Γραμμός, Μ. Τσουβε λεκάκη. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημέριδα της Μυτιλήνη, 12 Οκτωβρίου 2009 Ο Νομάρχης ΠΑΥΛΟΣ ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ Αριθμ (8) Μεταφορά κενών οργανικών θέσεων ΕΤΕΠ Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ α) Τις διατάξεις του ν. 1268/1982 και του ν. 2083/1992. β) Τις διατάξεις του ν. 2817/2000 αρθρ. 14 παρ.5α. γ) Το υπ αριθμ. Φ.131.1/46065/Β2/ έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας. δ) Την υπ αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.10/58/9093π.έ./ απόφαση της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006 (αρθ.2παρ.1). ε) Την από απόφαση του Πρυτανικού Συμ βουλίου περί μεταφοράς κενών οργανικών θέσεων ΕΤΕΠ σε Τμήματα του Ιδρύματός μας. στ) Την από απόφαση της Γ.Σ. της Ιατρικής Σχολής αποφασίζουμε: τη μεταφορά τεσσάρων (4) κενών οργανικών θέσεων Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) από τις υφιστάμενες κενές οργανικές θέσεις του Ιδρύ ματος μας στην Ιατρική Σχολή, για την πραγματοποίηση της προκήρυξης ισάριθμων κενών οργανικών θέσεων Ε.Τ.Ε.Π. στην εν λόγω Σχολή ως εξής: Μία (1) κενή οργανική θέση Ε.Τ.Ε.Π., κατηγορίας Π.Ε για τις ανάγκες του Εργαστηρίου Ιατρικής Φυσικής και Τριών (3) κενών οργανικών θέσεων Ε.Τ.Ε.Π., κατη γορίας Δ.Ε. για τις ανάγκες της Β Οφθαλμολογικής Κλινικής, του Εργαστηρίου Πειραματικής Φυσιολογίας και του Εργαστηρίου Βιολογικής Χημείας. Από την παρούσα πράξη, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Εθνικού και Καποδι στριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Η απόφαση αυτή δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Αθήνα, 13 Οκτωβρίου 2009 Ο Πρύτανης ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΙΤΤΑΣ Αριθμ (9) Μεταφορά κενής οργανικής θέσης ΕΤΕΠ. Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ α) Τις διατάξεις του ν. 1268/1982 και του ν. 2083/1992.

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) β) Τις διατάξεις του ν. 2817/2000 αρθρ. 14 παρ.5α. γ) Το υπ αριθμ. Φ.131.1/46065/Β2/ έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας. δ) Την υπ αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.10/58/9093π.έ./ απόφαση της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006 (αρθ.2 παρ.1). ε) Την από απόφαση του Πρυτανικού Συμ βουλίου περί μεταφοράς κενών οργανικών θέσεων ΕΤΕΠ σε Τμήματα του Ιδρύματός μας στ) Την από απόφαση της Γ.Σ. της Ιατρικής Σχολής αποφασίζουμε: τη μεταφορά μίας (1) κενής οργανικής θέσης Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) κατηγο ρίας Π.Ε. από τις υφιστάμενες κενές οργανικές θέσεις του Ιδρύματος μας στην Ιατρική Σχολή, για την πραγ ματοποίηση της προκήρυξης μίας (1) κενής οργανικής θέσης Ε.Τ.Ε.Π. στην εν λόγω Σχολή, για τις ανάγκες του Εργαστηρίου Ιστολογίας και Εμβρυολογίας. Από την παρούσα πράξη, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Εθνικού και Καποδι στριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Η απόφαση αυτή δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Αθήνα, 13 Οκτωβρίου 2009 Ο Πρύτανης ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΙΤΤΑΣ Αριθμ (10) Μεταφορά κενών οργανικών θέσεων ΕΤΕΠ. Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ α) Τις διατάξεις του ν. 1268/1982 και του ν. 2083/1992. β) Τις διατάξεις του ν. 2817/2000 αρθρ. 14 παρ.5α γ) Την υπ αριθμ. ΔΙΠΠ7Φ.ΕΓΚΡ.10/73/40319/ απόφαση της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006 (αρθ.2 παρ.1) περί έγκρισης πλήρωσης κενών θέσεων στο Αρεταίειο Νοσοκομείο. δ) Την από απόφαση της Γ.Σ. της Ιατρικής Σχολής. ε) Την από απόφαση του Πρυτανικού Συμβου λίου περί μεταφοράς κενών οργανικών θέσεων Ε.Τ.Ε.Π. στην Ιατρική Σχολή, αποφασίζουμε: τη μεταφορά δυο (2) κενών οργανικών θέσεων Ει δικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) κατηγορίας Δ.Ε., από τις υφιστάμενες κενές οργανικές θέσεις του Ιδρύματος μας στην Ιατρική Σχολή, για την πραγματοποίηση της προκήρυξης ισάριθμων κενών ορ γανικών θέσεων Ε.Τ.Ε.Π. για τις ανάγκες του Αρεταιείου Νοσοκομείου. Από την παρούσα πράξη, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Εθνικού και Καποδι στριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Αθήνα, 13 Οκτωβρίου 2009 Ο Πρύτανης ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΙΤΤΑΣ Αριθμ (11) Μεταφορά κενών οργανικών θέσεων ΕΤΕΠ. Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ α) Τις διατάξεις του ν. 1268/1982 και του ν. 2083/1992. β) Τις διατάξεις του ν. 2817/2000 αρθρ. 14 παρ. 5α. γ) Το υπ αριθμ. Φ.131.1/46065/Β2/ έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας. δ) Την υπ αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.10/58/9093π.έ./ απόφαση της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006 (αρθ.2 παρ. 1). ε) Την από απόφαση του Πρυτανικού Συμ βουλίου περί μεταφοράς κενών οργανικών θέσεων ΕΤΕΠ σε Τμήματα του Ιδρύματός μας. στ) Την από απόφαση της Γ.Σ. της Ιατρικής Σχολής αποφασίζουμε: τη μεταφορά δύο (2) κενών οργανικών θέσεων Ειδι κού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) από τις υφιστάμενες κενές οργανικές θέσεις του Ιδρύματος μας στην Ιατρική Σχολή, για την πραγματοποίηση της προκήρυξης ισάριθμων κενών οργανικών θέσεων Ε.Τ.Ε.Π. στην εν λόγω Σχολή ως εξής: Δύο (2) κενών οργανικών θέσεων Ε.Τ.Ε.Π., κατηγορίας Π.Ε. για τις ανάγκες του Εργαστηρίου Βιολογίας και του Εργαστηρίου Φαρμακολογίας. Από την παρούσα πράξη, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Εθνικού και Καποδι στριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Αθήνα, 13 Οκτωβρίου 2009 Ο Πρύτανης ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΙΤΤΑΣ (12) Χορήγηση άδειας κυκλοφορίας φαρμακευτικού προϊό ντος PLATOSIN. Με την αριθμ , 68895/ απόφαση του ΕΟΦ χορηγήθηκε, βάσει των διατάξεων του άρθρου 34 της παραγράφου 3 της κοινής υπουργικής απόφασης ΔΥΓ3 (α) 83657/2005, άδεια κυκλοφορίας στο φαρμα κευτικό προϊόν PLATOSIN. Δραστική ουσία: CISPLATIN. Μορφή: Πυκνό διάλυμα για παρασκευή διαλύματος προς έγχυση 0,5mg/ML & 1mg/ML. Δικαιούχους σήματος: PHARMACHEMIE B.V. HOLLAND. Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας: CHEMIPHARM Σ.Γ. ΝΤΕ ΤΣΑΒΕΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. Η Διευθύντρια Α. ΚΟΥΤΣΟΥΚΗ (13) Χορήγηση άδειας κυκλοφοριας φαρμακευτικού προϊό ντος IRBESARTAN/LICONSA. Με την υπ αριθμ , 70364, 70365/ από φαση του ΕΟΦ χορηγήθηκε, βάσει των διατάξεων του άρθρου 34 της παραγράφου 3 της κοινής υπουργικής απόφασης ΔΥΓ3 (α) 83657/2005, άδεια κυκλοφορίας στο φαρμακευτικό προϊόν IRBESARTAN/LICONSA.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17179 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1114 5 Ιουλίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Μεταβίβαση στον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας της αρμοδιότητας καθορισμού των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9611 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συμπλήρωση αποφάσεως περί καθορισμού αριθμού φοιτητών Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων δυναμένων να ασκούνται πρακτικά στη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 26053 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2108 29 Σεπτεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εισοδηματική ενίσχυση νοικοκυριών ορεινών και μει ονεκτικών περιοχών με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 853 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 77 29 Ιανουαρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότηση υπο γραφής «Με Εντολή Υπουργού» στο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14037 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 985 30 Ιουνίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Διαχείρισης του Συστήματος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6469 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 517 20 Μαρτίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συγκρότηση Υπηρεσιακού Συμβουλίου Πολιτικών Υπαλλήλων του Υπουργείου Εσωτερικών/Αρχη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17345 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1289 12 Σεπτεμβρίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Μερική τροποποίηση της υπ αριθμ. 4296/24.2.2006 (ΦΕΚ 292/10.3.2006) κοινής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19171 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1174 10 Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός των ωρών εργασίας πέραν του πενθη μέρου, καθ υπέρβαση της εβδομαδιαίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19395 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1200 11 Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Απόφαση ορίων αμοιβών μελετών έτους 2012.... 1 Τροποποίηση της με αριθ. Π4/ΓΠοικ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4303 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 273 21 Φεβρουαρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση θέσης εκπαιδευτικής βαθμίδας ΥΕ, ειδικό τητας Εργατών της Περιφέρειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21435 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1387 2 Σεπτεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Υπαγωγή της επιχείρησης «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΟΥΝΤΑ ΒΙΟ ΛΟΓΙΚΑ ΑΓΡΑΚΤΗΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 33569 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2350 20 Σεπτεμβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας με αμοιβή, πέραν του κανονικού ωραρίου,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8353 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση και συγκρότηση Επιτροπής Υποστήριξης Νομοθετικής Πολιτικής και Αξιολόγησης Ποιότη τας και Αποτελεσματικότητας Νομοθετικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 35003 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2453 2 Δεκεμβρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ Έγκριση σύστασης του κοινωφελούς ιδρύματος με την επωνυμία «ΙΔΡΥΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23963 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1457 6 Σεπτεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση οργανικών θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιω τικού δικαίου αορίστου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19111 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1553 23 Ιουλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 208068/Κ1/19 12 2014 κοι νής Υπουργικής απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6453 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 305 15 Φεβρουαρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της απόφασης του Υπουργού Εξωτε ρικών περί «συγκρότησης του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11307 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 608 5 Μαρτίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Υπουργού Προστασίας του Πολίτη στο Διευθυντή της Υπηρεσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3857 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 321 16 Μαρτίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 10082/Β431 (ΦΕΚ 377 Β/ 23.3.2005) απόφασης του Υπουργού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΑΘ4691ΩΓ-Χ2Ε. Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 10 Απριλίου 2013

ΑΔΑ: ΒΕΑΘ4691ΩΓ-Χ2Ε. Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 10 Απριλίου 2013 ΑΔΑ: ΒΕΑΘ4691ΩΓ-Χ2Ε Βαθμός Ασφαλείας.. Αθήνα, 10 Απριλίου 2013 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Ταχ. Δ/νση : Μενάνδρου 41-43 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 547 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 49 19 Ιανουαρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση πρόσληψης επτά (7) ατόμων με σύμβαση μί σθωσης έργου στο ΚΑΠΗ του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1013 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 102 20 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Επιβολή προστίμου στον KOCTOV KOSTA MIHAYLOV για το αδίκημα της παράνομης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11497 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1062 5 Ιουνίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εξαίρεση Ειδικού Συμβούλου, δικηγόρου στο Γραφείο του Γενικού Γραμματέα του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29949 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2442 11 Δεκεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Χορήγηση άδειας λειτουργίας.... 1 Τροποποίηση άδειας λειτουργίας.... 2 Χορήγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17845 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1052 29 Απριλίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση και ορισμός μελών Επιτροπής Προσφυγών με έδρα την Αλεξανδρούπολη στο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1175 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 124 21 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Επιβολή πολλαπλού τέλους για λαθρεμπορία εις βά ρος του Παπαγιάννη Χαραλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14265 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1131 11 Ιουνίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Πληρωμή αποζημιώσεων προσωπικού του Ψ.Ν.Α. «Δρομοκαΐτειο».... 1 Έγκριση της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ 16505 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΥΧΟΣ ΥΡΟ Αρ. Φύλλου 1150 7 Ιουνίου 2011 ΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αναγνώριση της γεωγραφικής ένδειξης «Μουζακίου» ως συ μπληρωματικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13833 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 918 11 Απριλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 7195/23 12 2010 Υπουργικής Απόφασης «Περί τρόπου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19195 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1177 10 Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συγχώνευση Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών στο Δήμο Τριφυλίας Ν. Μεσσηνίας....

Διαβάστε περισσότερα