ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 28369 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Οκτωβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ρυθμίσεις για την Ξένη Γλώσσα στα Επαγγελματικά Λύκεια ΕΠΑ.Λ Υπέρβαση ανωτάτου ορίου επιτρεπόμενων ημε ρών κίνησης εκτός έδρας υπαλλήλου του Ν. Δ. Έβρου Έγκριση σύμβασης μίσθωσης έργου στο Δήμο Γέρας Νομού Λέσβου... 3 Έγκριση συμβάσεων μίσθωσης έργου στο Ν.Π.Δ.Δ.: «Παιδικοί και Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Δήμου Γέ ρας» Νομού Λέσβου Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου στο Πνευματικό Κέντρο Δήμου Σητείας Αναθεώρηση άδειας λειτουργίας Μονάδας Φροντί δας Ηλικιωμένων, κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία Άγιος Γεώργιος Μεταβίβαση άσκησης αρμοδιοτήτων/εξουσιοδότηση υπογραφής με εντολή Νομάρχη Ν.Α. Λέσβου... 7 Μεταφορά κενών οργανικών θέσεων ΕΤΕΠ... 8 Μεταφορά κενής οργανικής θέσης ΕΤΕΠ... 9 Μεταφορά κενών οργανικών θέσεων ΕΤΕΠ Μεταφορά κενών οργανικών θέσεων ΕΤΕΠ Χορήγηση άδειας κυκλοφορίας φαρμακευτικού προ ϊόντος PLATOSIN Χορήγηση άδειας κυκλοφοριας φαρμακευτικού προ ϊόντος IRBESARTAN/LICONSA Χορήγηση άδειας κυκλοφορίας φαρμακευτικού προ ϊόντος UNGSTER Χορήγηση άδειας κυκλοφορίας φαρμακευτικού προ ϊόντος PANTOPRAZOLE SODIUM/TEVA ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ /Γ2 (1) Ρυθμίσεις για την Ξένη Γλώσσα στα Επαγγελματικά Λύκεια ΕΠΑ.Λ. Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 1. Τις διατάξεις του ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167/τ.Α ) «Δομή και Λειτουργία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις». 2. Τις διατάξεις του ν. 3475/2006 (ΦΕΚ 146/τ.Α ) «Ορ γάνωση και λειτουργία της Δευτεροβάθμιας Επαγγελ ματικής Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις». 3. Τις διατάξεις του ν. 3748/2009 (ΦΕΚ 29/τ.Α ) «Πρόσβα ση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση των κατόχων απολυτη ρίου Επαγγελματικού Λυκείου και άλλες διατάξεις». 4. Τις υπ αριθμ /Γ2/ (ΦΕΚ 2057/τ.Β ) και /Γ2/ (ΦΕΚ 26/τ.Β ) Υπουργικές Αποφάσεις, που καθορίζουν τα Ωρολόγια Προγράμματα στο Ημε ρήσιο και Εσπερινό Επαγγελματικό Λύκειο. 5. Την υπ αριθμ /Γ2/ υπουργική απόφα ση (ΦΕΚ 1984/τ.Β ), που καθορίζει τις Αναθέσεις μαθημά των Γυμνασίου, Γενικού Λυκείου, ΕΠΑ.Λ. και ΕΠΑ.Σ. 6. Την εισήγηση του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, όπως αυτή διατυπώθηκε με το υπ αριθμ. 1481/ έγγραφο του Προέδρου και την υπ αριθμ. 10/ Πράξη του Τμήματος Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης του Π.Ι. 7. Το προεδρικό διάταγμα 187/2009 (ΦΕΚ 214/τ.Α ) «Δι ορισμός Υπουργών και Υφυπουργών». 8. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθε σίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/τ.Α ). 9. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προ καλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολο γισμού για το τρέχον και τα επόμενα οικονομικά έτη, αποφασίζουμε: 1. Οι μαθητές της Α Τάξης του Επαγγελματικού Λυκεί ου θα επιλέγουν ως ξένη γλώσσα μία από τις Γλώσσες που διδάχτηκαν στο Γυμνάσιο, μεταξύ της Αγγλικής, Γαλλικής, Γερμανικής και Ιταλικής. 2. Τα τμήματα Ξένων Γλωσσών θα συγκροτούνται με βάση τις επιλογές των μαθητών και ο αριθμός τους δεν θα υπερβαίνει τους εικοσιπέντε (25). 3. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όταν ειδικοί λόγοι το επιβάλλουν, θα είναι δυνατόν, με απόφαση του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης, αφού προηγηθεί αιτιολογημένη εισήγηση της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμι ας Εκπαίδευσης, να ορίζονται και ολιγομελή τμήματα. Μαρούσι, 19 Οκτωβρίου 2009 Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

2 28370 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Αριθμ /890 (2) Υπέρβαση ανωτάτου ορίου επιτρεπόμενων ημερών κί νησης εκτός έδρας υπαλλήλου του Ν. Δ. Έβρου. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ 1) Τις διατάξεις του άρθρου 2 παραγρ. 3 του ν. 2685/1999 (ΦΕΚ 35/τ.Α / ) «Κάλυψη δαπανών με τακινουμένων υπαλλήλων εντός και εκτός Επικράτειας και άλλες διατάξεις». 2) Τις διατάξεις του άρθρου 112 του π.δ. 30/1996 (Φ.Ε.Κ. 21/τ.Α ) «Κώδικας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης». 3) Τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 6 του ν. 2738/1999 (ΦΕΚ 180/τ.Α / ) «Συλλογικές διαπραγματεύσεις στη Δημόσια Διοίκηση μονιμοποιήσεις συμβασιούχων αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις». 4) Τις διατάξεις του ν. 2503/1997 (Φ.Ε.Κ. 107/τ.Α ) Διοίκηση οργάνωση στελέχωση της Περιφέρειας ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση κ.α. διατάξεις. 5) Την υπ αριθμ. 4434/ απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης σχετικά με το ανώτατο όριο επιτρεπομένων ημερών κίνη σης εκτός έδρας υπαλλήλων υπηρετούντων στις Ν.Α. 6) Τα υπ αριθμ. 2/54865/0022/ και 2/63029/0022/ έγγραφα του Γενικού Λογιστηρίου του Κρά τους καθώς και τις οδηγίες εκκαθάρισης Δαπανών των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, σχετικά με τα έξοδα μετακίνησης πολιτι κών υπαλλήλων στο Εσωτερικό (σελ. 29 παρ. 38) 7) Το υπ αριθμ. 2976/ έγγραφο της Διεύθυν σης Διοικητικών Υπηρεσιών του Ν.Δ. Έβρου με το οποίο αιτούνται την έγκριση υπέρβασης του ανωτάτου ορίου επιτρεπομένων ημερών κίνησης εκτός έδρας του υπαλ λήλου που υπηρετεί σ αυτό για τους αναγραφόμενους λόγους και ότι υπάρχουν εξασφαλισμένες πιστώσεις για τον σκοπό αυτό, αποφασίζουμε: Εγκρίνουμε την υπέρβαση του ανωτάτου ορίου μετα κίνησης εκτός έδρας ως εξής: ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΕΒΡΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΗΜΕΡ. ΕΚΤ. ΕΔΡΑΣ Δ/νση Υποστηρ. Ν.Δ. Έβρου ΟΔΗΓΩΝ Δ.Ε. 60 Όπως αναγράφεται στο υπ αριθ έγγραφο της Δ/σης Διοικητικών Υπηρεσιών του Νομαρχιακού Διαμε ρίσματος Έβρου. Κομοτηνή, 14 Οκτωβρίου 2009 Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας κ.α.α. Ο Διευθυντής ΛΑΖΑΡΟΣ ΤΣΑΚΜΑΚΙΔΗΣ Αριθμ. οικ /12868 (3) Έγκριση σύμβασης μίσθωσης έργου στο Δήμο Γέρας Νομού Λέσβου. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 1. Τις διατάξεις του άρθρου του ν. 2527/1997 καθώς και τις όμοιες των ν. 1735/1987 και 2307/1995 και τις όμοιες του άρθρου 15 του ν. 3260/ Τις διατάξεις του ν. 2503/1997 «Διοίκηση, Οργάνωση και Στελέχωση της Περιφέρειας κ.λ.π.» 3. Την υπ αριθμ. οικ / εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ. 4. Την υπ αριθμ. 9/2009 απόφαση του Δημοτικού Συμ βουλίου του Δήμου με την οποία ζητείται έγκριση για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου. 5. Την από βεβαίωση της δικηγόρου Άννας Αβαγιανού. 6. Την υπ αριθμ. οικ / απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1 της ΠΥΣ 6/ (ΦΕΚ 70/τ.Α / ), που τροποποίησε την ΠΥΣ 33/06 (ΦΕΚ Α 22) και την υπ αριθμ / απόφαση κατανομής του Υφυπουργού Εσωτερικών, με την οποία εγκρίθηκαν οι συμβάσεις μίσθωσης έργου διάρκειας έως ένα (1) έτος, του Δήμου Γέρας. 7. Την υπ αριθμ. 174/2009 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Γέρας Ν. Λέσβου με την οποία αποφασίζεται η σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με έναν (1) εργάτη Υ.Ε. περιποίησης κήπων και κοινόχρηστων χώρων του Δήμου Γέρας, αποφασίζουμε: Εγκρίνουμε τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου από το Δήμο Γέρας με έναν (1) εργάτη Υ.Ε. περιποίησης κήπων και κοινόχρηστων χώρων για χρονικό διάστημα έως ένα (1) έτος, υπό την απαραίτητη προϋπόθεση τήρη σης των διατάξεων του άρθρου 6 του ν. 2527/1997, που ορίζουν μεταξύ άλλων ότι το προς ανάθεση έργο δεν πρέπει να ανάγεται στα συνήθη καθήκοντα των υπαλ λήλων του Δήμου και ότι απαγορεύεται η ανανέωση ή η παράταση της σύμβασης αυτής. Το έργο που θα ανατεθεί στο ανωτέρω άτομο συνί σταται στη φύτευση νέων δασικών καλλωπιστικών ειδών και ανθέων καθώς και στην τοποθέτηση και παρακο λούθηση του μηχανικού τρόπου άρδευσης στο πλαίσιο του αναδασμού των δημοτικών κήπων και των χώρων πρασίνου. Με τη σύμβαση μίσθωσης έργου που θα καταρτισθεί σύμφωνα με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου καθορίζονται οι τυχόν αναγκαίοι όροι και κάθε λεπτομέρεια, σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρε ώσεις του αναδόχου. Σημειώνουμε ότι σε περίπτωση που οι ανωτέρω ανά γκες έχουν καλυφθεί σε προσωπικό είτε με μετάταξη, είτε με πρόσληψη μόνιμου προσωπικού, παρακαλούμε να ενημερώσετε απευθείας το Υπουργείο Εσωτερικών (Δ/νση Οργάνωσης και Λειτουργίας OTA Τμήμα Προ σωπικού OTA τηλ ), εντός πέντε (5) ημε ρών από την λήψη της παρούσας απόφασης. Με την παρούσα απόφαση προκαλείται δαπάνη ύψους περίπου εις βάρος του Κ.Α.Ε του προϋπολογισμού του έτους 2009 του Δήμου Γέρας, όπως μνημονεύεται στην αντίστοιχη απόφαση του Δη μοτικού Συμβουλίου του Δήμου Γέρας. Μυτιλήνη, 14 Οκτωβρίου 2009 Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας κ.α.α. Ο Γενικός Διευθυντής ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Αριθμ /12636 (4) Έγκριση συμβάσεων μίσθωσης έργου στο Ν.Π.Δ.Δ.: «Παι δικοί και Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Δήμου Γέρας» Νο μού Λέσβου. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 1. Τις διατάξεις του άρθρου του ν. 2527/1997 καθώς και τις όμοιες των ν. 1735/1987 και 2307/1995 και τις όμοιες του άρθρου 15 του ν. 3260/ Τις διατάξεις του ν. 2503/1997 «Διοίκηση, Οργάνωση και Στελέχωση της Περιφέρειας κ.λ.π.». 3. Την υπ αριθμ. οικ / εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ. 4. Την υπ αριθμ. 11/2009 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την οποία ζητείται, μεταξύ άλλων, η έγκριση για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με δύο (2) ΔΕ Βοηθούς Βρεφονηπιοκόμους και μία (1) Υ.Ε. Καθαρίστρια. 5. Την από βεβαίωση της δικηγόρου Άννας Αβαγιανού. 6. Την υπ αριθμ. οικ / απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1 της ΠΥΣ 6/ (ΦΕΚ 70/τ.Α / ), που τροποποίησε την ΠΥΣ 33/06 (ΦΕΚ Α 22), και την υπ αριθμ / απόφαση κατανομής του Υφυπουργού Εσωτερικών, με την οποία εγκρίθηκαν οι συμβάσεις μίσθωσης έργου διάρκειας έως ένα (1) έτος, του Δήμου Γέρας. 7. Την υπ αριθμ. 174/2009 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Γέρας Ν. Λέσβου και την υπ αριθμ. 30/2009 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. Παι δικοί και Βρεφονηπιακών Σταθμοί Δήμου Γέρας, με τις οποίες αποφασίζεται η σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου με δύο (2) ΔΕ Βοηθούς Βρεφονηπιοκόμους και μία (1) Υ.Ε. Καθαρίστρια, αποφασίζουμε: Εγκρίνουμε τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου από το Νομικό Πρόσωπο: «Παιδικοί και Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Δήμου Γέρας» με δύο (2) ΔΕ Βοηθούς Βρεφο νηπιοκόμους και μία (1) Υ.Ε. Καθαρίστρια για χρονικό διάστημα έως ένα (1) έτος, υπό την απαραίτητη προ ϋπόθεση τήρησης των διατάξεων του άρθρου 6 του ν. 2527/1997, που ορίζουν μεταξύ άλλων ότι το προς ανά θεση έργο δεν πρέπει να ανάγεται στα συνήθη καθήκο ντα των υπαλλήλων του Ν.Π.Δ.Δ. και ότι απαγορεύεται η ανανέωση ή η παράταση των συμβάσεων αυτών. Το έργο που θα ανατεθεί στους δύο ΔΕ Βοηθούς Βρεφονηπιοκόμους συνίσταται στην προπαρασκευή των παιδιών για τη φυσική μετάβαση τους από την οικογε νειακή ζωή στο σχολικό περιβάλλον στο πλαίσιο των προγραμμάτων «Παιδί και σχολείο» και «Η ψυχολογία των παιδιών» τα οποία θα ολοκληρωθούν σε ένα έτος, ενώ το έργο της σχολαστικής καθαριότητας των χώρων υγιεινής που ανατίθεται εκτάκτως στην Υ.Ε. καθαρίστρια ανάγεται στην ευπάθεια των παιδιών και των νηπίων προς τον ιό της νέας γρίπης. Με τις συμβάσεις μίσθωσης έργου που θα καταρτι σθούν σύμφωνα με απόφαση του Διοικητικού Συμβου λίου του Ν.Π.Δ.Δ. καθορίζονται οι τυχόν αναγκαίοι όροι και κάθε λεπτομέρεια, σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των αναδόχων. Σημειώνουμε ότι σε περίπτωση που οι ανωτέρω ανά γκες έχουν καλυφθεί σε προσωπικό είτε με μετάταξη, είτε με πρόσληψη μόνιμου προσωπικού, παρακαλούμε να ενημερώσετε απευθείας το Υπουργείο Εσωτερικών (Δ/νση Οργάνωσης και Λειτουργίας OTA Τμήμα Προ σωπικού OTA τηλ ), εντός πέντε (5) ημε ρών από την λήψη της παρούσας απόφασης. Με την παρούσα απόφαση προκαλείται δαπάνη ύψους περίπου εις βάρος των Κ.Α.Ε και του προϋπολογισμού του έτους 2009 του Νομικού Προσώπου Παιδικοί και Βρεφονηπιακοί Σταθ μοί Δήμου Γέρας. Οι Κ.Α.Ε. αυτοί μνημονεύονται στην αντίστοιχη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Γέρας. Μυτιλήνη, 14 Οκτωβρίου 2009 Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας κ.α.α. Ο Γενικός Διευθυντής ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ Αριθμ (5) Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου στο Πνευματικό Κέντρο Δήμου Σητείας. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΙΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Έχοντας υπόψη τις διατάξεις: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 149 του ν. 3463/2006 «Κύ ρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων». 2. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 2527/1997 «Τρο ποποίηση και συμπλήρωση του ν. 2190/1994 και άλλες διατάξεις». (ΦΕΚ 206/τ.Α / ). 3. Τις διατάξεις της υπ αριθμ. 33/2006 Πράξης του Υπουργικού Συμβουλίου «Αναστολή διορισμών και προ σλήψεων στο Δημόσιο Τομέα» (ΦΕΚ 280/τ.Α / ) η ισχύς της οποίας παρατάθηκε με τις υπ αριθμ. 15/2007 (ΦΕΚ 288/τ.Α /2007) και 17/2008 (ΦΕΚ 259/τ.Α / ) όμοιες, όπως τροποποιήθηκε με την υπ αριθμ. 6/ ΠΥΣ (ΦΕΚ 70/τ.Α / ). 4. Τις υπ αριθμ. 2278/ και ΔΙΠΠ/Φ.2.9/818/ εγκυκλίους του ΥΠ.ΕΣ. που αφορούν αντίστοιχα Προ σλήψεις προσωπικού στους ΟΤΑ α βαθμού και Προ γραμματισμό Προσλήψεων έτους Την υπ αριθμ. 7666/εγκ.11/ εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. «Εποπτεία των συλλογικών και μονομελών οργάνων των πρωτοβάθμιων ΟΤΑ». 6. Την υπ αριθμ. 6730/ (ΦΕΚ 1288/τ.Β /2003) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Κρήτης «Ορισμός Εισηγητών και μεταβίβαση εξουσίας υπο γραφής Με Εντολή Γενικού Γραμματέα» αποφάσεων, εγγράφων, και άλλων πράξεων στον Γενικό Διευθυντή, στους Προϊσταμένους Διευθύνσεων και Προϊσταμένους Τμημάτων και Γραφείων των Υπηρεσιών της Περιφέρει ας Κρήτης, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 7. Τις υπ αριθμ. 1/2009 και 9/2009 αποφάσεις του Δ/κού Σ/ λίου του Πνευματικού Κέντρου Δήμου Σητείας, με τις οποίες ζητείται η έγκριση για την πρόσληψη με σύμβαση μίσθωσης έργου καθηγητών, επιμελητών και δασκάλων μουσικής για το Δημοτικό Ωδείο Σητείας για το έτος Την υπ αριθμ. 6/ βεβαίωση του Προέδρου του εν λόγω Νομικού Προσώπου ότι θα προβλεφθεί πίστωση ύψους ,00 για την αποζημίωση του αιτούμενου προσωπικού στον προϋπολογισμό του Νο μικού Προσώπου έτους 2009.

4 28372 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 9. Την από βεβαίωση του πληρεξούσιου δικη γόρου του Πνευματικού Κέντρου Δήμου Σητείας ότι οι συμβάσεις μίσθωσης έργου του αιτούμενου προσωπικού όπως αυτό αναφέρεται στην αριθμ. 1/2009 απόφαση του Δ/κού Σ/λίου του ανωτέρω Νομικού Προσώπου δεν υποκρύπτουν εξαρτημένη εργασία αλλά είναι γνήσιες συμβάσεις έργου. 10. Την υπ αριθμ. 971/ εισηγητική έκθεση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Κρήτης, υπέρ της πρό σληψης με σύμβαση μίσθωσης έργου του προσωπικού που αναφέρεται στην αριθμ. 1/2009 απόφαση του Διοι κητικού Συμβουλίου του Πνευματικού Κέντρου Δήμου Σητείας 11. Το υπ αριθμ. οικ / έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ. με το οποίο μας γνωστοποιείται ότι με την υπ αριθμ. οικ / απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ.1 της υπ αριθμ. 6/ Π.Υ.Σ. (ΦΕΚ 70/τ.Α / ) εγκρίθηκαν για τους πρωτοβάθμιους Ο.Τ.Α. της Περιφέρειας μας συμβάσεις μίσθωσης έργου, αποφασίζουμε: Εγκρίνουμε τη σύναψη από το Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Σητείας συμβάσεων μίσθωσης έργου ως κατωτέρω: Α. Αριθμός ατόμων που θα απασχοληθούν: 1. Ενός (1) Δασκάλου για τη Σχολή Πιάνου πτυχιούχου Ωδείου αναγνωρισμένου από το Κράτος. 2. Ενός (1) Καθηγητή για τη σχολή πιάνου πτυχιούχου Ωδείου αναγνωρισμένου από το Κράτος 3. Ένα (1) Δάσκαλο ή Καθηγητή της Σχολής ακορντεόν πτυχιούχο Ωδείου αναγνωρισμένου από το Κράτος. 4. Ενός (1) επιμελητή της Σχολής Αρμονίου (πρακτικό διδασκαλείο). 5. Ενός (1) επιμελητή Κιθάρας (πρακτικό διδασκα λείο). 6. Ενός (1) Δασκάλου Σχολής Κρητικής παραδοσιακής λύρας. 7. Ενός (1) Δασκάλου Σχολής παραδοσιακού βιολιού. 8. Ενός (1) Επιμελητή Ανώτερων Θεωρητικών πτυχιού χο Ωδείου για τη διδασκαλία της Σχολής Υποχρεωτικής Θεωρίας και Ανωτέρων Θεωρητικών. 9. Ενός (1) Καθηγητή Ανωτέρων Θεωρητικών πτυχι ούχο Ωδείου για τη διδασκαλία της Σχολής Ανωτέρων Θεωρητικών. 10. Ενός (1) Επιμελητή Θεωρητικών για τη σχολή υπο χρεωτικής Θεωρίας. 11. Ενός (1) Επιμελητή ή Δασκάλου Θεωρητικών για την σχολή υποχρεωτικής Θεωρίας και Α γνωριμίας με τη μουσική. 12. Ενός (1) Καθηγητή Ανωτέρων Θεωρητικών πτυχιού χο καθηγητή μουσικής με 1 θετή προϋπηρεσία, πτυχιού χο και Διπλωματούχο όλων των τμημάτων της Σχολής Ανωτέρων θεωρητικών καθώς και Διπλωματούχο της Σχολής Πιάνου για την Δ/νση του Ωδείου. 13. Ενός (1) πτυχιούχου Ωδείου για την Δ/νση της Χο ρωδίας του Δημοτικού Ωδείου Σητείας. Β. Διάρκεια σύμβασης: Έως εννέα (9) μήνες. Γ. Έργο που θα εκτελεστεί: Η λειτουργία του Δημο τικού Ωδείου Σητείας. Δ. Συνολικό ποσό αμοιβής: Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσόν των εξήντα πέντε χιλιάδων ευρώ (65.000), για το έτος Το ποσό αμοιβής τους ορίζεται ανάλογα με τις ώρες εργασίας τους ως εξής: Α/Α Ονομασία Ευρώ /αξία ανά διδα κτική ώρα 1. Πιάνο Κιθάρα 12,80 2. Αρμόνιο Ακορντεόν Λύρα Βιολί Μπουζούκι Κρουστά Μαντολίνο 11,85 3. Α γνωριμίας με τη μουσική 13,65 4. Υποχρεωτικές θεωρίες 12, Υποχρεωτικές Αρμονίες και Ιστορία της Μουσικής Ανώτερα Θεωρητικά α) Ωδική β) Ειδικό Αρμονίας γ) Αντίστιξη δ) Φούγκα ε) Σύνθεση 13,65 α) 15,20 β) 15,20 γ) 15,20 δ) 15,20 ε) 15,75 7. Δ/νση Δημοτικού Ωδείου 520 ευρώ μηνιαίως 8. Δ/νση Χορωδίας Δημοτικού Ωδείου 300 ευρώ μηνιαίως 9. Δ/νση Παιδικής Χορωδίας 300 ευρώ μηνιαίως Ε. Τόπος εκτέλεσης του έργου: Η πόλη της Σητείας (έδρα του Δημοτικού Ωδείου). ΣΤ. Το ανωτέρω έργο δεν ανάγεται στον κύκλο κα θηκόντων των υπαλλήλων του Πνευματικού Κέντρου του Δήμου Σητείας. Ζ. Απαγορεύεται η ανανέωση ή παράταση των ανω τέρω συμβάσεων. Η. Ο Δήμος Σητείας και το Πνευματικό Κέντρο Δήμου Σητείας στους οποίους κοινοποιείται το παρόν παρακα λούνται σε περίπτωση που οι ανωτέρω ανάγκες έχουν καλυφθεί σε προσωπικό είτε με μετάταξη είτε με πρό σληψη μόνιμου να ενημερώσουν απευθείας εντός (5) ημερών από τη λήψεως της παρούσης τη Δ/νση Οργ. και Λειτ. ΟΤΑ του ΥΠ.ΕΣ. Από τις διατάξεις της παρούσας προκαλείται δαπάνη στον προϋπολογισμό του Πνευματικού Κέντρου Δήμου Σητείας, έτους 2009, ύψους εξήντα πέντε χιλιάδων ευρώ (65.000,00 ). Άγιος Νικόλαος, 8 Οκτωβρίου 2009 Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΤΣΟΚΑΣ Αριθμ (6) Αναθεώρηση άδειας λειτουργίας Μονάδας Φροντίδας Ηλικιωμένων, κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επω νυμία Άγιος Γεώργιος. Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΘΗΝΩΝ 1. Τις διατάξεις του ν. 2345/1995 (ΦΕΚ 213/τ.Α / ). 2. Τις διατάξεις του π.δ. 30/1996 «Κώδικας Νομαρχι ακής Αυτοδιοίκησης» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. 3. Την υπ αριθμ. Π4β/οικ3176/ (ΦΕΚ 455/τ. Β / ) υπουργική απόφαση «προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας Μονάδων Φροντίδας Ηλικιωμένων (Μ.Φ.Η.), από ιδιώτες (κερδοσκοπικού χαρακτήρα)», όπως τροπο ποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις υπουργικές αποφάσεις Π1γ/ΑΓΠοικ.10530/ (ΦΕΚ 1308/τ.Β / ) και Π1γ/οικ / (ΦΕΚ 1136/τ.Β / ). 4. Την υπ αριθμ. Π3β/οικ.Φ32/ΓΕΝ 31542/ υπουργική απόφαση «θεσμός Κοινωνικού Συμβούλου».

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Τις διατάξεις του ισχύοντος Οργανισμού Εσωτε ρικής Οργάνωσης και Λειτουργίας των Υπηρεσιών της Ν.Α. Αθηνών Πειραιώς/ Νομαρχίας Αθηνών υπ αριθμ. 127 (ΦΕΚ 1636/τ.Β / ). 6. Την υπ αριθμ. οικ. 416/ απόφαση του Νο μάρχη Αθηνών περί Εξουσιοδότησης υπογραφής. 7. Την υπ αριθμ / απόφαση του Νομάρχη Πειραιά περί χορήγησης άδειας ίδρυσης και λειτουργί ας στην ιδιωτική επιχείρηση περιθάλψεως εκ κινητικής αναπηρίας χρονίως πασχόντων ατόμων, μη αυτοεξυπη ρετούμενων από 18 ετών και άνω, Κουβατσέα Γεωργία με την επωνυμία «ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ». 8. Την υπ αριθμ. 4175/ απόφαση του Νομάρχη Αθηνών περί τροποποίησης της υπ αριθμ / άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του Νομάρχη Πειραιά ως προς το τίτλο και την εφεξής ονομασία της ανω τέρω Μονάδας ως Μ.Φ.Η Κ.Χ. «ΚΟΥΒΑΤΣΕΑ ΓΕΩΡΓΙΑ» Κερδοσκοπική Επιχείρηση με το διακριτικό τίτλο «ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ». 9. Την από αίτηση της εταιρείας με την επω νυμία «ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩ ΜΕΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με τα απαραίτητα δικαι ολογητικά, αποφασίζουμε: Αναθεωρούμε την υπ αριθμ / απόφαση του Νομάρχη Πειραιά, όπως αναθεωρήθηκε με την υπ αριθμ. 4175/ απόφαση του Νομάρχη Αθηνών, λόγω αλλαγής του ιδιοκτησιακού καθεστώτος της Μ.Φ.Η. Κ.Χ «ΚΟΥΒΑΤΣΕΑ ΓΕΩΡΓΙΑ» Κερδοσκοπική Επιχείρηση με το διακριτικό τίτλο «ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» για το επί της οδού Χρ.Σμύρνης 120 στο Δήμο Μοσχάτου οίκημα, από το ανω τέρω φυσικό πρόσωπο στην Ανώνυμη Εταιρεία «ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ Α.Ε.». Η εταιρεία υποχρεούται να στελεχώσει την Μονάδα με το απαραίτητο προσωπικό κατά τα προβλεπόμενα από το άρθρο 13 της υπ αριθμ. Π1γ/οικ.81551/ υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 1136/τ.Β / ). Κάθε παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας καθώς και των προϋποθέσεων λειτουργίας της Μονάδας, συνεπά γεται την επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων. Κατά τα λοιπά ισχύουν, η υπ αριθμ / από φαση του Νομάρχη Πειραιά και η υπ αριθμ. 4175/ απόφαση του Νομάρχη Αθηνών. Καλλιθέα, 9 Σεπτεμβρίου 2009 Ο Νομάρχης ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΓΟΥΡΟΣ Αριθμ /4879 (7) Μεταβίβαση άσκησης αρμοδιοτήτων/εξουσιοδότηση υπογραφής με εντολή Νομάρχη Ν.Α. Λέσβου. Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΛΕΣΒΟΥ 1. Τις διατάξεις του π.δ. 30/1996 (Φ.Ε.Κ. Α 21) «Κώδικας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα. 2. Τις διατάξεις των άρθρων 1 και 2 του ν. 3274/2004 «Οργάνωση, και λειτουργία Οργανισμών Τοπικής Αυτο διοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθμού». 3. Ότι το Νομαρχιακό Συμβούλιο Λέσβου αποτελείται από 25 μέλη. 4. Την υπ αριθμ /8011/ απόφασή μας με την οποία ορίσθηκαν Αντινομάρχες. 5. Την υπ αριθμ. 1/ απόφαση του Ν. Σ. Λέσβου με την οποία καθορίσθηκαν οι αρμοδιότητες των Νο μαρχιακών Επιτροπών. 6. Την υπ αριθμ. 685/235/ απόφασή μας με την οποία ορίσθηκαν οι Αντινομάρχες ως Πρόεδροι των Νομαρχιακών Επιτροπών. 7. Την υπ αριθμ. 1519/531/ απόφασή μας, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 193/τ.Β / , με την οποία μεταβιβάσθηκαν αρμοδιότητες στους Αντινομάρχες. 8. Τις διατάξεις του ν. 3469/2006, αποφασίζουμε: 1. Ανακαλούμε την υπ αριθμ. 1519/531/ από φασή μας. 2. Μεταβιβάζουμε την άσκηση των παρακάτω αρμο διοτήτων μας, κατά τομέα υπηρεσιών της Ν.Α. Λέσβου, στους ορισθέντες Αντινομάρχες κατά την έννοια των διατάξεων του τελευταίου εδαφίου της περιπτώσεως η της παραγράφου 1 του άρθρου 62 του π.δ. 30/1996 σε συνδυασμό με τα διαλαμβανόμενα στην απόφαση 5797/1996 του ΣτΕ και την 26/2008 γνωμοδότηση του ΝΣΚ,. Οι Αντινομάρχες εξουσιοδοτούνται για την άσκη ση των αρμοδιοτήτων αυτών υπογράφοντας με Εντολή Νομάρχη (Ε.Ν.). Α. Στον Σταύρο Ψαρρόπουλο. 1. Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών: Όλες τις αρμο διότητες Νομάρχη περιλαμβανομένων και των αρμο διοτήτων της περιπτώσεως ε της παραγράφου 1 του άρθρου 62 του π.δ. 30/1996 σε ότι αφορά τις πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού. 2. Διεύθυνση Πολιτισμού Παιδείας Τουρισμού και Αποδήμων: Όλες τις αρμοδιότητες Νομάρχη για θέ ματα Πολιτισμού Αθλητισμού και Παιδείας περιλαμ βανομένων και των αρμοδιοτήτων του άρθρου 101 του π.δ. 30/ Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών: Όλες τις αρμο διότητες Νομάρχη περιλαμβανομένων και των αρμοδι οτήτων των περιπτώσεων γ και δ της παραγράφου 1 του άρθρου 62 του π.δ. 30/1996. Εξαιρούνται οι αρμο διότητες της τοποθέτησης Προϊσταμένων οργανικών μονάδων των υπηρεσιών και της συγκρότησης Υπηρε σιακού Συμβουλίου. 4. Τμήμα κίνησης Οχημάτων: Όλες τις αρμοδιότητες Νομάρχη. 5. Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών: Όλες τις αρμοδιό τητες Νομάρχη για θέματα: α) Μελετών και έργων των τομέων Παιδείας και Αθλη τισμού που χρηματοδοτούνται από εθνικούς Πόρους ή το ΠΔΕ ΚΑΠ, περιλαμβανομένης και αυτής της εκδίκα σης αιτήσεων θεραπείας επί μελετών. β) Του Γραφείου Μηχανολογικού Εξοπλισμού. 6. Τμήμα ΠΣΕΑ: Όλες τις αρμοδιότητες Νομάρχη για θέματα λειτουργίας του Κέντρου Προσωρινής Διαμονής Λαθρομεταναστών. 7. Τμήμα Πολιτικής Προστασίας: Όλες τις αρμοδιότη τες Νομάρχη για θέματα κατασκευής έργων Πολιτικής Προστασίας. 8. Δ/νση ΚΕΠ: Όλες τις αρμοδιότητες Νομάρχη. Β Στον Θεόδωρο Βαλσαμίδη: 1. Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών: Όλες τις αρμοδιό τητες Νομάρχη για παροχή υπηρεσιών μελέτη και εκτέ λεση έργων περιλαμβανομένης και αυτής της εκδίκασης αιτήσεων θεραπείας επί μελετών:

6 28374 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) α) Συγχρηματοδοτούμενων έργων και λοιπών δράσε ων από Κοινοτικά προγράμματα και Πρωτοβουλίες. β) Προγραμμάτων Δημοσίων επενδύσεων του Εθνικού σκέλους και του ΠΔΕ / ΚΑΠ πλην των αναφερόμενων στη Παιδεία και τον αθλητισμό. 2. Τμήμα πληροφορικής: Όλες τις αρμοδιότητες Νο μάρχη. 3. Διεύθυνση Πολιτισμού Παιδείας Τουρισμού και Αποδήμων: Όλες τις αρμοδιότητες Νομάρχη για παροχή υπηρεσιών μελέτη και εκτέλεση Συγχρηματοδοτούμε νων έργων και λοιπών δράσεων από Κοινοτικά προ γράμματα και Πρωτοβουλίες καθώς και για τη μελέτη και κατασκευή κτιριακών έργων που αναφέρονται στον πολιτισμό. 4. Διεύθυνση Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος: Όλες τις αρμοδιότητες Νομάρχη για θέματα του Τμήματος Περιβάλλοντος. 5. Διεύθυνση Ανάπτυξης: Όλες τις αρμοδιότητες του Νομάρχη για θέματα έγκρισης και ελέγχου Περιβαλ λοντικών Όρων. Γ Στην Μαρία Τσουβελεκάκη: 1. Διεύθυνση Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος: Όλες τις αρμοδιότητες Νομάρχη πλην των αναφερόμενων στο Τμήμα Περιβάλλοντος. 2. Διεύθυνση Ανάπτυξης: Όλες τις αρμοδιότητες του Νομάρχη πλην των αναφερομένων στην έγκριση και έλεγχο Περιβαλλοντικών Όρων. 3. Διεύθυνση Πολιτισμού Παιδείας Τουρισμού και Αποδήμων: Όλες τις αρμοδιότητες Νομάρχη για θέματα Τουρισμού και Αποδήμων. 4. Διεύθυνση Εμπορίου: Όλες τις αρμοδιότητες Νο μάρχη. 5. Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών: Όλες τις αρμοδιότητες Νομάρχη Δ Στον Χαράλαμπο Γραμμό: 1. Διεύθυνση Κτηνιατρικής: Όλες τις αρμοδιότητες Νομάρχη. 2. Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης: Όλες τις αρμοδι ότητες Νομάρχη. 3. Διεύθυνση Αλιείας: Όλες τις αρμοδιότητες Νομάρ χη. 4. Διεύθυνση ΚΤΕΟ: Όλες τις αρμοδιότητες Νομάρ χη. 5. Διεύθυνση Απασχόλησης: Όλες τις αρμοδιότητες Νομάρχη. 6. Διεύθυνση Υγείας Πρόνοιας: Όλες τις αρμοδιό τητες Νομάρχη. 3. Εξουσιοδοτούμε τον Γενικό Γραμματέα της Ν. Α. Λέ σβου για την υπογραφή με εντολή μας, των εκτός έδρας μετακινήσεων των υπαλλήλων της Ν. Α. Λέσβου καθώς και των αδειών των Προϊσταμένων των Διευθύνσεων 4. Τα θέματα των Τμημάτων ΠΑΜ ΠΣΕΑ και Πολιτικής Προστασίας σε περίπτωση απουσίας του Νομάρχη Λέ σβου, θα αντιμετωπίζονται από τον Αντινομάρχη Σταύρο Ψαρρόπουλο. 5. Από τις ανωτέρω αρμοδιότητες η άσκηση των οποίων μεταβιβάζεται στους Αντινομάρχες εξαιρού νται αυτές που με προηγούμενες Αποφάσεις μας είχαν εκχωρηθεί στους Διευθυντές και Προϊσταμένους των Υπηρεσιών περιλαμβανομένης και της Γενικής Διεύθυν σης από τους οποίους και θα συνεχίσουν να ασκούνται μέχρι νεωτέρας, καθώς και οι αρμοδιότητες των προϊ σταμένων των Διευθύνσεων και Τμημάτων που εκ του Νόμου ασκούν καθήκοντα Προϊσταμένης Αρχής και Δι ευθύνουσας Υπηρεσίας σε θέματα εκτέλεσης Δημοσίων Έργων. Εξαιρούνται επίσης οι αρμοδιότητες αυτές που η άσκηση τους μεταβιβάσθηκε στον Γενικό Γραμματέα της Ν. Α. Λέσβου 6. Το Νομάρχη σε περίπτωση κωλύματος ή απουσί ας του αναπληρώνουν κατά σειρά οι Αντινομάρχες Σ. Ψαρρόπουλος, Θ. Βαλσαμίδης, Χ. Γραμμός, Μ. Τσουβε λεκάκη. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημέριδα της Μυτιλήνη, 12 Οκτωβρίου 2009 Ο Νομάρχης ΠΑΥΛΟΣ ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ Αριθμ (8) Μεταφορά κενών οργανικών θέσεων ΕΤΕΠ Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ α) Τις διατάξεις του ν. 1268/1982 και του ν. 2083/1992. β) Τις διατάξεις του ν. 2817/2000 αρθρ. 14 παρ.5α. γ) Το υπ αριθμ. Φ.131.1/46065/Β2/ έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας. δ) Την υπ αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.10/58/9093π.έ./ απόφαση της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006 (αρθ.2παρ.1). ε) Την από απόφαση του Πρυτανικού Συμ βουλίου περί μεταφοράς κενών οργανικών θέσεων ΕΤΕΠ σε Τμήματα του Ιδρύματός μας. στ) Την από απόφαση της Γ.Σ. της Ιατρικής Σχολής αποφασίζουμε: τη μεταφορά τεσσάρων (4) κενών οργανικών θέσεων Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) από τις υφιστάμενες κενές οργανικές θέσεις του Ιδρύ ματος μας στην Ιατρική Σχολή, για την πραγματοποίηση της προκήρυξης ισάριθμων κενών οργανικών θέσεων Ε.Τ.Ε.Π. στην εν λόγω Σχολή ως εξής: Μία (1) κενή οργανική θέση Ε.Τ.Ε.Π., κατηγορίας Π.Ε για τις ανάγκες του Εργαστηρίου Ιατρικής Φυσικής και Τριών (3) κενών οργανικών θέσεων Ε.Τ.Ε.Π., κατη γορίας Δ.Ε. για τις ανάγκες της Β Οφθαλμολογικής Κλινικής, του Εργαστηρίου Πειραματικής Φυσιολογίας και του Εργαστηρίου Βιολογικής Χημείας. Από την παρούσα πράξη, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Εθνικού και Καποδι στριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Η απόφαση αυτή δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Αθήνα, 13 Οκτωβρίου 2009 Ο Πρύτανης ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΙΤΤΑΣ Αριθμ (9) Μεταφορά κενής οργανικής θέσης ΕΤΕΠ. Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ α) Τις διατάξεις του ν. 1268/1982 και του ν. 2083/1992.

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) β) Τις διατάξεις του ν. 2817/2000 αρθρ. 14 παρ.5α. γ) Το υπ αριθμ. Φ.131.1/46065/Β2/ έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας. δ) Την υπ αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.10/58/9093π.έ./ απόφαση της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006 (αρθ.2 παρ.1). ε) Την από απόφαση του Πρυτανικού Συμ βουλίου περί μεταφοράς κενών οργανικών θέσεων ΕΤΕΠ σε Τμήματα του Ιδρύματός μας στ) Την από απόφαση της Γ.Σ. της Ιατρικής Σχολής αποφασίζουμε: τη μεταφορά μίας (1) κενής οργανικής θέσης Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) κατηγο ρίας Π.Ε. από τις υφιστάμενες κενές οργανικές θέσεις του Ιδρύματος μας στην Ιατρική Σχολή, για την πραγ ματοποίηση της προκήρυξης μίας (1) κενής οργανικής θέσης Ε.Τ.Ε.Π. στην εν λόγω Σχολή, για τις ανάγκες του Εργαστηρίου Ιστολογίας και Εμβρυολογίας. Από την παρούσα πράξη, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Εθνικού και Καποδι στριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Η απόφαση αυτή δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Αθήνα, 13 Οκτωβρίου 2009 Ο Πρύτανης ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΙΤΤΑΣ Αριθμ (10) Μεταφορά κενών οργανικών θέσεων ΕΤΕΠ. Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ α) Τις διατάξεις του ν. 1268/1982 και του ν. 2083/1992. β) Τις διατάξεις του ν. 2817/2000 αρθρ. 14 παρ.5α γ) Την υπ αριθμ. ΔΙΠΠ7Φ.ΕΓΚΡ.10/73/40319/ απόφαση της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006 (αρθ.2 παρ.1) περί έγκρισης πλήρωσης κενών θέσεων στο Αρεταίειο Νοσοκομείο. δ) Την από απόφαση της Γ.Σ. της Ιατρικής Σχολής. ε) Την από απόφαση του Πρυτανικού Συμβου λίου περί μεταφοράς κενών οργανικών θέσεων Ε.Τ.Ε.Π. στην Ιατρική Σχολή, αποφασίζουμε: τη μεταφορά δυο (2) κενών οργανικών θέσεων Ει δικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) κατηγορίας Δ.Ε., από τις υφιστάμενες κενές οργανικές θέσεις του Ιδρύματος μας στην Ιατρική Σχολή, για την πραγματοποίηση της προκήρυξης ισάριθμων κενών ορ γανικών θέσεων Ε.Τ.Ε.Π. για τις ανάγκες του Αρεταιείου Νοσοκομείου. Από την παρούσα πράξη, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Εθνικού και Καποδι στριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Αθήνα, 13 Οκτωβρίου 2009 Ο Πρύτανης ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΙΤΤΑΣ Αριθμ (11) Μεταφορά κενών οργανικών θέσεων ΕΤΕΠ. Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ α) Τις διατάξεις του ν. 1268/1982 και του ν. 2083/1992. β) Τις διατάξεις του ν. 2817/2000 αρθρ. 14 παρ. 5α. γ) Το υπ αριθμ. Φ.131.1/46065/Β2/ έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας. δ) Την υπ αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.10/58/9093π.έ./ απόφαση της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006 (αρθ.2 παρ. 1). ε) Την από απόφαση του Πρυτανικού Συμ βουλίου περί μεταφοράς κενών οργανικών θέσεων ΕΤΕΠ σε Τμήματα του Ιδρύματός μας. στ) Την από απόφαση της Γ.Σ. της Ιατρικής Σχολής αποφασίζουμε: τη μεταφορά δύο (2) κενών οργανικών θέσεων Ειδι κού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) από τις υφιστάμενες κενές οργανικές θέσεις του Ιδρύματος μας στην Ιατρική Σχολή, για την πραγματοποίηση της προκήρυξης ισάριθμων κενών οργανικών θέσεων Ε.Τ.Ε.Π. στην εν λόγω Σχολή ως εξής: Δύο (2) κενών οργανικών θέσεων Ε.Τ.Ε.Π., κατηγορίας Π.Ε. για τις ανάγκες του Εργαστηρίου Βιολογίας και του Εργαστηρίου Φαρμακολογίας. Από την παρούσα πράξη, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Εθνικού και Καποδι στριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Αθήνα, 13 Οκτωβρίου 2009 Ο Πρύτανης ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΙΤΤΑΣ (12) Χορήγηση άδειας κυκλοφορίας φαρμακευτικού προϊό ντος PLATOSIN. Με την αριθμ , 68895/ απόφαση του ΕΟΦ χορηγήθηκε, βάσει των διατάξεων του άρθρου 34 της παραγράφου 3 της κοινής υπουργικής απόφασης ΔΥΓ3 (α) 83657/2005, άδεια κυκλοφορίας στο φαρμα κευτικό προϊόν PLATOSIN. Δραστική ουσία: CISPLATIN. Μορφή: Πυκνό διάλυμα για παρασκευή διαλύματος προς έγχυση 0,5mg/ML & 1mg/ML. Δικαιούχους σήματος: PHARMACHEMIE B.V. HOLLAND. Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας: CHEMIPHARM Σ.Γ. ΝΤΕ ΤΣΑΒΕΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. Η Διευθύντρια Α. ΚΟΥΤΣΟΥΚΗ (13) Χορήγηση άδειας κυκλοφοριας φαρμακευτικού προϊό ντος IRBESARTAN/LICONSA. Με την υπ αριθμ , 70364, 70365/ από φαση του ΕΟΦ χορηγήθηκε, βάσει των διατάξεων του άρθρου 34 της παραγράφου 3 της κοινής υπουργικής απόφασης ΔΥΓ3 (α) 83657/2005, άδεια κυκλοφορίας στο φαρμακευτικό προϊόν IRBESARTAN/LICONSA.

8 28376 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Δραστική ουσία: IRBESARTAN. Μορφή: Δισκία 75MG/TAB, 150MG/TAB & 300MG/ TAB. Δικαιούχος σήματος: LABORATORIOS LICONSA S.A., BARCELONA, SPAIN. Κάτοχος αδείας κυκλοφορίας: LABORATORIOS LICONSA S.A., BARCELONA, SPAIN. Η Διευθύντρια Α. ΚΟΥΤΣΟΥΚΗ (14) Χορήγηση άδειας κυκλοφορίας φαρμακευτικού προϊό ντος UNGSTER. Με την υπ αριθμ /08/ απόφαση του ΕΟΦ χορηγήθηκε, βάσει των διατάξεων του άρθρου 34 της παραγράφου 3 της κοινής υπουργικής απόφασης ΔΥΓ3 (α) 83657/2005, άδεια κυκλοφορίας στο φαρμακευτικό προϊόν UNGSTER. Δραστική ουσία: TERBINAINE HYDROCHLORIDE. Μορφή: ΔΙΣΚΙΟ 250MG/TAB. Δικαιούχος σήματος: MEDIMPEX RANCE SA ΓΑΛ ΛΙΑ. Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας: MEDIMPEX RANCE SA ΓΑΛΛΙΑ. Η Διευθύντρια Α. ΚΟΥΤΣΟΥΚΗ (15) Χορήγηση άδειας κυκλοφορίας φαρμακευτικού προϊό ντος PANTOPRAZOLE SODIUM/TEVA. Με την υπ αριθμ , 69668/ απόφαση του ΕΟΦ χορηγήθηκε, βάσει των διατάξεων του άρθρου 34 της παραγράφου 3 της κοινής υπουργικής απόφασης ΔΥΓ3 (α) 83657/2005, άδεια κυκλοφορίας στο φαρμα κευτικό προϊόν PANTOPRAZOLE SODIUM/TEVA. Δραστική ουσία: PANTOPRAZOLE SODIUM SESQUIHYDRATE. Μορφή: Γαστροανθεκτικό δισκίο 20MG/TAB & 40MG/TAB. Δικαιούχος σήματος: TEVA PHARMA B.V., UTRECTH THE NETHERLANDS. Κάτοχος αδείας κυκλοφορίας: TEVA PHARMA B.V., UTRECTH THE NETHERLANDS. Η Διευθύντρια Α. ΚΟΥΤΣΟΥΚΗ * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * AX ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ -----

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ----- Π/ΘΜΙΑΣ & /ΘΜΙΑΣ /ΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Β Να διατηρηθεί µέχρι... Βαθµός Ασφαλείας... Μαρούσι, 20-09-2010 Αριθ. Πρωτ. 116109 /Γ2 Βαθ. Προτερ.... ----- Ταχ. /νση: Ανδρέα Παπανδρέου 37 Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 28883 29 Αυγούστου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2688 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Σύσταση οργανικών θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17951 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1257 1 Ιουλίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 74913/Γ2 Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, των μαθημάτων της ειδι κότητας Σύγχρονης Επιχειρηματικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΤ. : Οι με αριθ. 70/2013 και 14/2014 εγκύκλιοι του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

ΣΧΕΤ. : Οι με αριθ. 70/2013 και 14/2014 εγκύκλιοι του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. ΘΕΜΑ : «Χορήγηση βεβαίωσης ασφαλιστικής ενημερότητας και αναστολή λήψης αναγκαστικών μέτρων σε Προέδρους και μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων των Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων». ΣΧΕΤ. : Οι με αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 19225 10 Ιουνίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1670 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 94588/Δ2 Αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου και Γενικού Λυκείου. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18805 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1249 20 Ιουλίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δημοτική Πινακοθήκη Καρδίτσας... 1 Δημοτική Μουσική Σχολή Παλαμά... 2 Φιλαρμονική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 26411 5 Αυγούστου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2434 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Τροποποίηση της με αριθμ. Φ2/88938/01-06-2016 (Β 1567) υπουργικής απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19181 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1284 25 Ιουλίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Υπαγωγή επένδυσης της εταιρείας «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΥΔΡΑ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» στις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6823 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 518 26 Απριλίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση Διόρθωση σφαλμάτων της απόφασης «Έγκριση αναπροσαρμογής και συμπλήρωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19175 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1394 16 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ένταξη της διαδικασίας χορήγησης άδειας ίδρυ σης και λειτουργίας καταστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14479 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου και Ενιαίου Λυκείου. 1 Τροποποίηση συστατικής πράξης του νομικού προ σώπου Δήμου Βέροιας Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ. (όπως υπεβλήθη στο Συμβούλιο Της Επικρατείας) «Οργάνωση της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ»

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ. (όπως υπεβλήθη στο Συμβούλιο Της Επικρατείας) «Οργάνωση της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ» ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ (όπως υπεβλήθη στο Συμβούλιο Της Επικρατείας) «Οργάνωση της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ» Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 19225 10 Ιουνίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1670 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 94588/Δ2 Αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου και Γενικού Λυκείου. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΕΖ9-ΔΑΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΔΑ: ΒΛΕΖ9-ΔΑΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΔΑ: ΒΛΕΖ9-ΔΑΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1455 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 148 22 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάθεση εκτέλεσης του έργου της υποδομής κοινω νικής εξυπηρέτησης για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 38231 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2682 31 Δεκεμβρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Χρήση κινητών τηλεφώνων.... 1 Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας αποσπασμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17263 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1012 24 Απριλίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ3β/ΓΠ/οικ. 35576 Τροποποίηση της αριθμ. Υ3β/Γ.Π./οικ.64434/26 5 2011 ΚΥΑ (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 16 Μαρτίου 2010 Γ99/ 25. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Αριθμ.: 23

Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 16 Μαρτίου 2010 Γ99/ 25. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Αριθμ.: 23 Βαθμός Ασφαλείας Αθήνα, 16 Μαρτίου 2010 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ & ΠΑΡ/ΤΑΣ Αριθμ. Πρωτ. Γ99/ 25 Βαθμός Προτεραιότητας Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3925 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 233 21 Νοεμβρίου 2008 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 173 Τροποποίηση του π.δ. 1/2008 «Οργανισμός του Εθνι κού Κέντρου Δημόσιας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1477 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 99 31 Μαρτίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 13 του Νόμου 2817/2000

Άρθρο 13 του Νόμου 2817/2000 Άρθρο 13 του Νόμου 2817/2000 ΦΕΚ Α'78/14.03.2000 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ.2817/2000 Άρθρο 13 Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό (Ε.Τ.Ε.Π.), Ειδικό και Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.Ε.ΔΙ.Π.) και Διοικητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 28601 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1984 24 Σεπτεμβρίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 118842/Γ2 Αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου, Γενικού Λυκείου, ΕΠΑ.Λ. και ΕΠΑ.Σ.

Διαβάστε περισσότερα

KYA 5.20860/5.15964 (ΦΕΚ 1656/Β/06-08-2015)

KYA 5.20860/5.15964 (ΦΕΚ 1656/Β/06-08-2015) KYA 5.20860/5.15964 (ΦΕΚ 1656/Β/06-08-2015) Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 4.31879/3.1604 (ΦΕΚ 3172/τ.Β/ 06-11- 2014) κοινής υπουργικής απόφασης με θέμα: "Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΦΕΚ 2499 Β / 19-11-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22679 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1564 17 Αυγούστου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ωρολόγιο Πρόγραμμα της Α Τάξης των Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑ.Σ).... 1 Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17247 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1010 24 Απριλίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ3β/ΓΠ/οικ. 35579 Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. Υ3β/ΓΠ/οικ.64432/26 5 2011 ΚΥΑ (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 715 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 62 13 Φεβρουαρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Χαρακτηρισμός ως μνημείων των

Διαβάστε περισσότερα

Κοινοποίηση π.δ/τος για τα «αποφαινόμενα όργανα» των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων (Ν.Α.).

Κοινοποίηση π.δ/τος για τα «αποφαινόμενα όργανα» των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων (Ν.Α.). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ ΧΩ ΔΕ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 22 ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ Δ/ΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓ/ΤΟΣ Αθήνα, 29-7 - 1996 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜ. ΣΥΝΤ. ΚΑΙ ΚΩΔ/ΣΗΣ Αριθ.Πρωτ. Δ17α/02/64/Φ.Ν.294 ΤΜΗΜΑ: α ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8453 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 475 8 Φεβρουαρίου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της αριθμ.77833/6.. (ΦΕΚ354/τ.Β / 3..) αυτοδίκαιης κατάργησης κενών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 39091 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2662 9 Νοεμβρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Π1β/ΓΠ οικ 123827 Απλούστευση και ένταξη στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22379 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1577 6 Αυγούστου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Προσδιορισμός τυπικών και ουσιαστικών προσόντων του προσωπικού για τη στελέχωση

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ»

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ Βενιζέλου 67 Τηλ. 50-9 Φαξ: 50963 E-mail: odeio@dkavalas.gr Πληρ: Ε. Παράσχου Καβάλα, Νοεμβρίου 04 Α.Π: 549 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 31407 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2738 16 Δεκεμβρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 837/138350 Έγκριση διάθεσης, κατανομή πίστωσης και λεπτομέρει ες εφαρμογής του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16411 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1304 2 Ιουλίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 68092/Γ7 Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών Μαθημάτων Μουσι κής Παιδείας για τα Μουσικά

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ Ρέθυμνο, 05 Ιουλίου 2013 Αριθμ. Γενικού Πρωτ.: 9917 Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ Ρέθυμνο, 05 Ιουλίου 2013 Αριθμ. Γενικού Πρωτ.: 9917 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ/ΑΔΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ Ρέθυμνο, 05 Ιουλίου 2013 Αριθμ. Γενικού Πρωτ.: 9917 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β44Ε4691ΩΓ-4ΞΜ. Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 1 Μαρτίου Αριθμ. Πρωτ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 090/4 Αριθμ.: 21

ΑΔΑ: Β44Ε4691ΩΓ-4ΞΜ. Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 1 Μαρτίου Αριθμ. Πρωτ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 090/4 Αριθμ.: 21 ΑΔΑ: Β44Ε4691ΩΓ-4ΞΜ Βαθμός Ασφαλείας.. Αθήνα, 1 Μαρτίου 2012 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Ταχ. Δ/νση : Μενάνδρου 41-43 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΑΣ 22965 8 ουλίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2115 ΠΕΡΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΣ 1 Ηρακλείου. 2 Κέρκυρας. 3 στο Ν.Π.Δ.Δ. Εθνικό Στάδιο Κομοτηνής «Πανθρακικό». 4

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. Δ/ νση:

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ Αθήνα, 9 εκεµβρίου 04 Α.Π. οικ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13757 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 958 30 Ιουνίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συγκρότηση ΙΑ Κοινού Υπηρεσιακού Συμβουλίου υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. αρμοδιότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΑΓΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Αριθ. Αποφ. 8/201 4

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΑΓΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Αριθ. Αποφ. 8/201 4 ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΑΓΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Αριθ. Αποφ. 8/201 4 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 2/2014 της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11153 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 1188 9 Νοεμβρίου 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εφαρμογή του άρθρου 1 του ν. 653/1977 για την τρο ποποίηση της χάραξης της

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΤΑ Ταχ. /νση: Ταχ. Κώδικας: Τηλ.: Σταδίου 7 0 8 0 7 44 97 9 Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 28377 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2294 To παρόν ΦΕΚ επανεκτυπώθηκε λόγω λάθους. 27 Οκτωβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 138011/Γ2/3.12.2007

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21357 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1817 21 Αυγούστου 2015 Αριθμ. 130085/Δ2 Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των Α, Β και Γ τάξεων Μουσικού Γυμνασίου και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 35627 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2962 31 Δεκεμβρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4802/142588 Εφαρμογή Προγράμματος Επιζωοτιολογικής Διερεύ νησης της Γρίπης των

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Αναστολή προσλήψεων και υπηρεσιακών μεταβολών -Διευκολύνσεις για την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος

ΘΕΜΑ: Αναστολή προσλήψεων και υπηρεσιακών μεταβολών -Διευκολύνσεις για την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αθήνα, 20 Αυγούστου 2007 Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ. 18.19/1555/οικ.21192

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17239 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1009 24 Απριλίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ3β/ΓΠ/οικ.34580 Τροποποίηση της υπ αριθμ. Υ3β/ΓΠ/οικ.64435/26.5.2011 κοινή υπουργική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15191 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 981 23 Απριλίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση μίσθωσης λεωφορείου από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου (Μυτιλήνη) για τη μεταφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 28345 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2290 27 Οκτωβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 63444/Γ2 (ΦΕΚ Β /921/ 2005) υπουργική απόφαση «Ω.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ωρολόγιο Πρόγραμμα Ενιαίου Τύπου Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου

ΘΕΜΑ: Ωρολόγιο Πρόγραμμα Ενιαίου Τύπου Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Π.Ε. Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9023 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 813 6 Μαΐου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 9112.7/7/2012/27 12 2012 υπουργικής απόφασης «Καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17903 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1256 1 Ιουλίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 74908/Γ2 Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, των μαθημάτων της ει δικότητας Πλοιάρχων Εμπορικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: http://www.uoc.gr/ Σ Υ Γ Κ Λ Η Τ Ο Σ Γραμματεία Συγκλήτου Πληροφορίες: Ελευθερία Αλεφαντινού Τηλέφωνο: 28310 77904 Τηλεομοιοτυπία: 28310 77970 E-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 31811 0 Σεπτεμβρίου 016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των Α, Β και Γ τάξεων Ειδικού Γυμνασίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24161 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1565 8 Μαΐου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της 1958/13 1 2012 απόφασης του Υπουρ γού Περιβάλλοντος, Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ της Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου 33/2006 (άρθρο 2 παρ.1)

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ της Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου 33/2006 (άρθρο 2 παρ.1) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 19 Αυγούστου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ. 10 /41 /2004 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 683 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 58 13 Φεβρουαρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αναγνώριση αγροτικής οδού ως προϋπάρχουσας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 1. 3. 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ Αρ. πρωτ. Υ3α/ΓΠ οικ 137463/11 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Θέμα: Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2015 στους ΟΤΑ α και β βαθμού και τα ΝΠΙΔ αυτών

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Θέμα: Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2015 στους ΟΤΑ α και β βαθμού και τα ΝΠΙΔ αυτών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το 3/2015 πρακτικό συνεδριάσεως του Α.Π.Κ ΔΗΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ Αριθμός απόφασης: 12/2015 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Θέμα: Προγραμματισμός προσλήψεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 891 24 Ιανουαρίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 114 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Συμπλήρωση της ΠΟΛ 1004/2015 απόφασης ΓΓΔΕ περί του πιστοποιητικού του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11993 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 954 8 Απριλίου 2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συγκρότηση Υπηρεσιακού Συμβουλίου του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21659 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1409 6 Σεπτεμβρίου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 29240/3729 Τροποποίηση του Παραρτήματος ΙΙΙ του π.δ. 19/1995 (ΦΕΚ Α 15), για

Διαβάστε περισσότερα

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού Αθλητισμού Ρόδου Δ.Ο.Π.Α.Ρ.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού Αθλητισμού Ρόδου Δ.Ο.Π.Α.Ρ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΡΟΔΟΥ Δ.Ο.Π.Α.Ρ. (Ν.Π.Δ.Δ.) Αρ. Πρωτ. 2751 Ρόδος, 11-11-2015 Τηλ. :22410 27427, 26385 Φαξ: 22410 78649, 37149

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 37013 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3161 25 Νοεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ ΓΔΥΑ/ΔΑΟΠΑΑΔ/ΤΣΠΕΠΑΟ/ 29520/532/22/1 Έγκριση πρόσληψης Πτυχιούχων Φυσικής

Διαβάστε περισσότερα

2. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

2. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 2. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 2.1. Ασφάλιση σπουδαστών Τ.Ε.Ι. κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης. Στους σπουδαστές των Τ.Ε.Ι. σύμφωνα με το Π.Δ. 185/84 (ΦΕΚ 61/τ.Α'/8.5.84) παρέχεται ιατροφαρμακευτική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1581 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 174 3 Μαρτίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κήρυξη ως αναδασωτέας έκτασης εμβαδού 1.916 τ.μ., στη θέση «Βαθύ» περιφέρειας

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Κύρωση δασικού χάρτη της Τοπικής Κοινότητας Ν. Αγαθούπολης του Δήμου Πύδνας Κολινδρού του Νομού Πιερίας (άρθρο 17 Ν. 3889/2010).

Θέμα: Κύρωση δασικού χάρτη της Τοπικής Κοινότητας Ν. Αγαθούπολης του Δήμου Πύδνας Κολινδρού του Νομού Πιερίας (άρθρο 17 Ν. 3889/2010). ΑΔΑ: ΑΔΑ: ΒΙΞΞΟΡ1Υ-462 Κατερίνη: 7 Φεβρουαρίου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΠΙΕΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 44363 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2860 24 Οκτωβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ στών Τ.Ε.Ι. στο Δήμο Σκοπέλου, Νομού Μαγνησί ας.... 1 στών Τ.Ε.Ι., στο «Δημοτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1589 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 175 3 Μαρτίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κήρυξη ως αναδασωτέας δημόσιας δασικής έκτασης εμβαδού τεσσάρων χιλιάδων διακοσίων

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 19 Οκτωβρίου 2009 ΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΙΑ /ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΠΛ/ΣΗΣ ΙΑ /ΣΙΩΝ & ΠΑΡ/ΤΑΣ

Αθήνα, 19 Οκτωβρίου 2009 ΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΙΑ /ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΠΛ/ΣΗΣ ΙΑ /ΣΙΩΝ & ΠΑΡ/ΤΑΣ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Βαθµός Ασφαλείας Αθήνα, 19 Οκτωβρίου 2009 ΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΙΑ /ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΠΛ/ΣΗΣ ΙΑ /ΣΙΩΝ & ΠΑΡ/ΤΑΣ Ταχ. /νση : Μενάνδρου 41-43 Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αθήνα, 13-10-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Πρωτ.: 4230/128327 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΦΕΚ: 2897/τ. Β / 29-10-2014 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & Γ.Δ. Τμήμα: Δημοσίων & Ιδιωτικών Επενδύσεων Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

1. Tις διατάξεις του π.δ. 63/2005 Κώδικας Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα (ΦΕΚ 98/Α/22-04-2005)

1. Tις διατάξεις του π.δ. 63/2005 Κώδικας Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα (ΦΕΚ 98/Α/22-04-2005) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 899 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 82 26 Φεβρουαρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδί ου του παραδοσιακού

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΦΕΚ Β 2676 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 789 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 92 18 Μαΐου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κύρωση του δικτύου κοινοχρήστων χώρων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ - ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ - ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 26 / 04/ 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ AΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α.Π : 9475 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΔΑ: ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ Ε.Υ. Εφαρμογής.Π.Α.Α - Ανταγωνιστικότητα ΠΡΟΣ: Όπως Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7991 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 602 15 Μαΐου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 2/65595/0022/14.12.2005 απόφασης Καθορισμού αποζημίωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ ΣΟΧ 1/2014 ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 41 ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ ΣΟΧ 1/2014 ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 41 ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, 05/11/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ.: 5829 ΔΗΜΟΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΥ Πρωτ. Δημοτικής Φροντίδας:6241/25-11-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ ΣΟΧ 1/2014 ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 41 ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2185 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 165 23 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανακαθορισμός της καθ ύλην αρμοδιότητας και του χρόνου έναρξης λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/2011 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ. Ο Δήμος Φαρκαδόνας

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/2011 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ. Ο Δήμος Φαρκαδόνας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑ, 18/10/2011 ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Aριθμ. Πρωτ.: 18992 ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ Ταχ. Δνση: Γ. Γεννηματά 1 Τ.Κ. : 42031, Φαρκαδόνα Πληρ.: Αθηνά Πατσιάνη, Τεντολούρη Μαρία ΤΗΛ.: 24333-50036

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 36515 4 Νοεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3608 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Συγκρότηση Ομάδας Έργου για το συντονισμό και την παρακολούθηση οριζόντιων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27733 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1916 18 Σεπτεμβρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Απασχόληση υπαλλήλων Δ.Ο.Π. εκτός κανονικού ωραρίου... 1 μίσθωσης έργου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4431 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 348 30 Μαρτίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός των απαιτούμενων τυπικών και ουσια στικών προσόντων του προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

Η Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Η Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013» ΕΦΔ Ε.Π. «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» δυνάμει της 152.325/ΨΣ5072-Α1-15.09.2014

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 393 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 42 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση γενικών κατευθύνσεων ειδικά ρυθμιζόμε νης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2815 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 215 14 Ιουνίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ Τροποποίηση του εγκεκριμένοι ρυμοτομικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16467 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1188 6 Αυγούστου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 152.941/ΨΣ6173 Α1 Εκχώρηση αρμοδιοτήτων διαχείρισης για πράξεις του Επιχειρησιακού

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 39: Θέματα πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Άρθρο 39: Θέματα πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Άρθρο 39: Θέματα πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 1. α) Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 11 του ν. 3848/2010 (Α 71) αντικαθίσταται ως εξής: «1. Ως σχολικοί σύμβουλοι επιλέγονται εκπαιδευτικοί

Διαβάστε περισσότερα

Διεύθυνση: Κοραή 4, 10564 Αθήνα Αθήνα, 30/7/2015 Τηλέφωνο: 2105271100 Αρ. Πρωτ.: 5.20860/5.15964 Fax: 2105271167

Διεύθυνση: Κοραή 4, 10564 Αθήνα Αθήνα, 30/7/2015 Τηλέφωνο: 2105271100 Αρ. Πρωτ.: 5.20860/5.15964 Fax: 2105271167 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

Η ισχύς του π.δ/τος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι από 31-1-2013.

Η ισχύς του π.δ/τος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι από 31-1-2013. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Αθήνα 17 Απριλίου 2013 Αρ. Πρωτ. 15400 Ταχ. Δ/νση Ταχ.Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 28979 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2348 18 Νοεμβρίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 139093/Γ2 Καθορισμός εξεταστέας διδακτέας ύλης των Πανελ λαδικώς εξεταζόμενων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αιγάλεω ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθμ. 494 Ο Δήμαρχος Αιγάλεω

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αιγάλεω ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθμ. 494 Ο Δήμαρχος Αιγάλεω ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αιγάλεω 19-3-2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. 10550 ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθμ. 494 Ο Δήμαρχος Αιγάλεω Έχοντας υπόψη: 1.Τις διατάξεις των άρθρων 58 & 59 του Ν. 3852/ 2010 «Νέα Αρχιτεκτονική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Η Τ.Υ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΤΟΥ ΟΑΕΔ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Η Τ.Υ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΤΟΥ ΟΑΕΔ EΛΛΗΝIΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤIΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝIΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Κoμoτηvή / 6 /2008 ΕΡΓΑΤIΚΟΥ ΔΥΝΑΜIΚΟΥ Aρ. Πρωτ. Τ.Υ. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Tαχ. Δ/νση: Τ.Θ. 126/69100 Κομοτηνή Τηλ.:2531033033, 2531022717,

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμ. αποφ. 84/ 2014

Αριθμ. αποφ. 84/ 2014 Ελληνική Δημοκρατία Νομός Ευβοίας ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΝΠΔΔ Δήμου Χαλκιδέων Ταχ. Δνση: Φαρμακίδου 5 Χαλκίδα _ τκ 3400 ΠΛΗΡ: κ. Φώτης Γκούνης Email: doappex@hotmail.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ &Δ.Α ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ & ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 135 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 22 1 Ιανουαρίου 2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση υπερωριακής κ.λπ. εργασίας για τους μονίμους υπαλλήλους των διαφόρων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4663 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 396 13 Αυγούστου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συμπλήρωση των διατάξεων της υπ

Διαβάστε περισσότερα