ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 28369 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Οκτωβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ρυθμίσεις για την Ξένη Γλώσσα στα Επαγγελματικά Λύκεια ΕΠΑ.Λ Υπέρβαση ανωτάτου ορίου επιτρεπόμενων ημε ρών κίνησης εκτός έδρας υπαλλήλου του Ν. Δ. Έβρου Έγκριση σύμβασης μίσθωσης έργου στο Δήμο Γέρας Νομού Λέσβου... 3 Έγκριση συμβάσεων μίσθωσης έργου στο Ν.Π.Δ.Δ.: «Παιδικοί και Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Δήμου Γέ ρας» Νομού Λέσβου Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου στο Πνευματικό Κέντρο Δήμου Σητείας Αναθεώρηση άδειας λειτουργίας Μονάδας Φροντί δας Ηλικιωμένων, κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία Άγιος Γεώργιος Μεταβίβαση άσκησης αρμοδιοτήτων/εξουσιοδότηση υπογραφής με εντολή Νομάρχη Ν.Α. Λέσβου... 7 Μεταφορά κενών οργανικών θέσεων ΕΤΕΠ... 8 Μεταφορά κενής οργανικής θέσης ΕΤΕΠ... 9 Μεταφορά κενών οργανικών θέσεων ΕΤΕΠ Μεταφορά κενών οργανικών θέσεων ΕΤΕΠ Χορήγηση άδειας κυκλοφορίας φαρμακευτικού προ ϊόντος PLATOSIN Χορήγηση άδειας κυκλοφοριας φαρμακευτικού προ ϊόντος IRBESARTAN/LICONSA Χορήγηση άδειας κυκλοφορίας φαρμακευτικού προ ϊόντος UNGSTER Χορήγηση άδειας κυκλοφορίας φαρμακευτικού προ ϊόντος PANTOPRAZOLE SODIUM/TEVA ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ /Γ2 (1) Ρυθμίσεις για την Ξένη Γλώσσα στα Επαγγελματικά Λύκεια ΕΠΑ.Λ. Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 1. Τις διατάξεις του ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167/τ.Α ) «Δομή και Λειτουργία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις». 2. Τις διατάξεις του ν. 3475/2006 (ΦΕΚ 146/τ.Α ) «Ορ γάνωση και λειτουργία της Δευτεροβάθμιας Επαγγελ ματικής Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις». 3. Τις διατάξεις του ν. 3748/2009 (ΦΕΚ 29/τ.Α ) «Πρόσβα ση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση των κατόχων απολυτη ρίου Επαγγελματικού Λυκείου και άλλες διατάξεις». 4. Τις υπ αριθμ /Γ2/ (ΦΕΚ 2057/τ.Β ) και /Γ2/ (ΦΕΚ 26/τ.Β ) Υπουργικές Αποφάσεις, που καθορίζουν τα Ωρολόγια Προγράμματα στο Ημε ρήσιο και Εσπερινό Επαγγελματικό Λύκειο. 5. Την υπ αριθμ /Γ2/ υπουργική απόφα ση (ΦΕΚ 1984/τ.Β ), που καθορίζει τις Αναθέσεις μαθημά των Γυμνασίου, Γενικού Λυκείου, ΕΠΑ.Λ. και ΕΠΑ.Σ. 6. Την εισήγηση του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, όπως αυτή διατυπώθηκε με το υπ αριθμ. 1481/ έγγραφο του Προέδρου και την υπ αριθμ. 10/ Πράξη του Τμήματος Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης του Π.Ι. 7. Το προεδρικό διάταγμα 187/2009 (ΦΕΚ 214/τ.Α ) «Δι ορισμός Υπουργών και Υφυπουργών». 8. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθε σίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/τ.Α ). 9. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προ καλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολο γισμού για το τρέχον και τα επόμενα οικονομικά έτη, αποφασίζουμε: 1. Οι μαθητές της Α Τάξης του Επαγγελματικού Λυκεί ου θα επιλέγουν ως ξένη γλώσσα μία από τις Γλώσσες που διδάχτηκαν στο Γυμνάσιο, μεταξύ της Αγγλικής, Γαλλικής, Γερμανικής και Ιταλικής. 2. Τα τμήματα Ξένων Γλωσσών θα συγκροτούνται με βάση τις επιλογές των μαθητών και ο αριθμός τους δεν θα υπερβαίνει τους εικοσιπέντε (25). 3. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όταν ειδικοί λόγοι το επιβάλλουν, θα είναι δυνατόν, με απόφαση του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης, αφού προηγηθεί αιτιολογημένη εισήγηση της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμι ας Εκπαίδευσης, να ορίζονται και ολιγομελή τμήματα. Μαρούσι, 19 Οκτωβρίου 2009 Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

2 28370 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Αριθμ /890 (2) Υπέρβαση ανωτάτου ορίου επιτρεπόμενων ημερών κί νησης εκτός έδρας υπαλλήλου του Ν. Δ. Έβρου. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ 1) Τις διατάξεις του άρθρου 2 παραγρ. 3 του ν. 2685/1999 (ΦΕΚ 35/τ.Α / ) «Κάλυψη δαπανών με τακινουμένων υπαλλήλων εντός και εκτός Επικράτειας και άλλες διατάξεις». 2) Τις διατάξεις του άρθρου 112 του π.δ. 30/1996 (Φ.Ε.Κ. 21/τ.Α ) «Κώδικας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης». 3) Τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 6 του ν. 2738/1999 (ΦΕΚ 180/τ.Α / ) «Συλλογικές διαπραγματεύσεις στη Δημόσια Διοίκηση μονιμοποιήσεις συμβασιούχων αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις». 4) Τις διατάξεις του ν. 2503/1997 (Φ.Ε.Κ. 107/τ.Α ) Διοίκηση οργάνωση στελέχωση της Περιφέρειας ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση κ.α. διατάξεις. 5) Την υπ αριθμ. 4434/ απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης σχετικά με το ανώτατο όριο επιτρεπομένων ημερών κίνη σης εκτός έδρας υπαλλήλων υπηρετούντων στις Ν.Α. 6) Τα υπ αριθμ. 2/54865/0022/ και 2/63029/0022/ έγγραφα του Γενικού Λογιστηρίου του Κρά τους καθώς και τις οδηγίες εκκαθάρισης Δαπανών των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, σχετικά με τα έξοδα μετακίνησης πολιτι κών υπαλλήλων στο Εσωτερικό (σελ. 29 παρ. 38) 7) Το υπ αριθμ. 2976/ έγγραφο της Διεύθυν σης Διοικητικών Υπηρεσιών του Ν.Δ. Έβρου με το οποίο αιτούνται την έγκριση υπέρβασης του ανωτάτου ορίου επιτρεπομένων ημερών κίνησης εκτός έδρας του υπαλ λήλου που υπηρετεί σ αυτό για τους αναγραφόμενους λόγους και ότι υπάρχουν εξασφαλισμένες πιστώσεις για τον σκοπό αυτό, αποφασίζουμε: Εγκρίνουμε την υπέρβαση του ανωτάτου ορίου μετα κίνησης εκτός έδρας ως εξής: ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΕΒΡΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΗΜΕΡ. ΕΚΤ. ΕΔΡΑΣ Δ/νση Υποστηρ. Ν.Δ. Έβρου ΟΔΗΓΩΝ Δ.Ε. 60 Όπως αναγράφεται στο υπ αριθ έγγραφο της Δ/σης Διοικητικών Υπηρεσιών του Νομαρχιακού Διαμε ρίσματος Έβρου. Κομοτηνή, 14 Οκτωβρίου 2009 Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας κ.α.α. Ο Διευθυντής ΛΑΖΑΡΟΣ ΤΣΑΚΜΑΚΙΔΗΣ Αριθμ. οικ /12868 (3) Έγκριση σύμβασης μίσθωσης έργου στο Δήμο Γέρας Νομού Λέσβου. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 1. Τις διατάξεις του άρθρου του ν. 2527/1997 καθώς και τις όμοιες των ν. 1735/1987 και 2307/1995 και τις όμοιες του άρθρου 15 του ν. 3260/ Τις διατάξεις του ν. 2503/1997 «Διοίκηση, Οργάνωση και Στελέχωση της Περιφέρειας κ.λ.π.» 3. Την υπ αριθμ. οικ / εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ. 4. Την υπ αριθμ. 9/2009 απόφαση του Δημοτικού Συμ βουλίου του Δήμου με την οποία ζητείται έγκριση για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου. 5. Την από βεβαίωση της δικηγόρου Άννας Αβαγιανού. 6. Την υπ αριθμ. οικ / απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1 της ΠΥΣ 6/ (ΦΕΚ 70/τ.Α / ), που τροποποίησε την ΠΥΣ 33/06 (ΦΕΚ Α 22) και την υπ αριθμ / απόφαση κατανομής του Υφυπουργού Εσωτερικών, με την οποία εγκρίθηκαν οι συμβάσεις μίσθωσης έργου διάρκειας έως ένα (1) έτος, του Δήμου Γέρας. 7. Την υπ αριθμ. 174/2009 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Γέρας Ν. Λέσβου με την οποία αποφασίζεται η σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με έναν (1) εργάτη Υ.Ε. περιποίησης κήπων και κοινόχρηστων χώρων του Δήμου Γέρας, αποφασίζουμε: Εγκρίνουμε τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου από το Δήμο Γέρας με έναν (1) εργάτη Υ.Ε. περιποίησης κήπων και κοινόχρηστων χώρων για χρονικό διάστημα έως ένα (1) έτος, υπό την απαραίτητη προϋπόθεση τήρη σης των διατάξεων του άρθρου 6 του ν. 2527/1997, που ορίζουν μεταξύ άλλων ότι το προς ανάθεση έργο δεν πρέπει να ανάγεται στα συνήθη καθήκοντα των υπαλ λήλων του Δήμου και ότι απαγορεύεται η ανανέωση ή η παράταση της σύμβασης αυτής. Το έργο που θα ανατεθεί στο ανωτέρω άτομο συνί σταται στη φύτευση νέων δασικών καλλωπιστικών ειδών και ανθέων καθώς και στην τοποθέτηση και παρακο λούθηση του μηχανικού τρόπου άρδευσης στο πλαίσιο του αναδασμού των δημοτικών κήπων και των χώρων πρασίνου. Με τη σύμβαση μίσθωσης έργου που θα καταρτισθεί σύμφωνα με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου καθορίζονται οι τυχόν αναγκαίοι όροι και κάθε λεπτομέρεια, σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρε ώσεις του αναδόχου. Σημειώνουμε ότι σε περίπτωση που οι ανωτέρω ανά γκες έχουν καλυφθεί σε προσωπικό είτε με μετάταξη, είτε με πρόσληψη μόνιμου προσωπικού, παρακαλούμε να ενημερώσετε απευθείας το Υπουργείο Εσωτερικών (Δ/νση Οργάνωσης και Λειτουργίας OTA Τμήμα Προ σωπικού OTA τηλ ), εντός πέντε (5) ημε ρών από την λήψη της παρούσας απόφασης. Με την παρούσα απόφαση προκαλείται δαπάνη ύψους περίπου εις βάρος του Κ.Α.Ε του προϋπολογισμού του έτους 2009 του Δήμου Γέρας, όπως μνημονεύεται στην αντίστοιχη απόφαση του Δη μοτικού Συμβουλίου του Δήμου Γέρας. Μυτιλήνη, 14 Οκτωβρίου 2009 Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας κ.α.α. Ο Γενικός Διευθυντής ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Αριθμ /12636 (4) Έγκριση συμβάσεων μίσθωσης έργου στο Ν.Π.Δ.Δ.: «Παι δικοί και Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Δήμου Γέρας» Νο μού Λέσβου. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 1. Τις διατάξεις του άρθρου του ν. 2527/1997 καθώς και τις όμοιες των ν. 1735/1987 και 2307/1995 και τις όμοιες του άρθρου 15 του ν. 3260/ Τις διατάξεις του ν. 2503/1997 «Διοίκηση, Οργάνωση και Στελέχωση της Περιφέρειας κ.λ.π.». 3. Την υπ αριθμ. οικ / εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ. 4. Την υπ αριθμ. 11/2009 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την οποία ζητείται, μεταξύ άλλων, η έγκριση για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με δύο (2) ΔΕ Βοηθούς Βρεφονηπιοκόμους και μία (1) Υ.Ε. Καθαρίστρια. 5. Την από βεβαίωση της δικηγόρου Άννας Αβαγιανού. 6. Την υπ αριθμ. οικ / απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1 της ΠΥΣ 6/ (ΦΕΚ 70/τ.Α / ), που τροποποίησε την ΠΥΣ 33/06 (ΦΕΚ Α 22), και την υπ αριθμ / απόφαση κατανομής του Υφυπουργού Εσωτερικών, με την οποία εγκρίθηκαν οι συμβάσεις μίσθωσης έργου διάρκειας έως ένα (1) έτος, του Δήμου Γέρας. 7. Την υπ αριθμ. 174/2009 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Γέρας Ν. Λέσβου και την υπ αριθμ. 30/2009 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. Παι δικοί και Βρεφονηπιακών Σταθμοί Δήμου Γέρας, με τις οποίες αποφασίζεται η σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου με δύο (2) ΔΕ Βοηθούς Βρεφονηπιοκόμους και μία (1) Υ.Ε. Καθαρίστρια, αποφασίζουμε: Εγκρίνουμε τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου από το Νομικό Πρόσωπο: «Παιδικοί και Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Δήμου Γέρας» με δύο (2) ΔΕ Βοηθούς Βρεφο νηπιοκόμους και μία (1) Υ.Ε. Καθαρίστρια για χρονικό διάστημα έως ένα (1) έτος, υπό την απαραίτητη προ ϋπόθεση τήρησης των διατάξεων του άρθρου 6 του ν. 2527/1997, που ορίζουν μεταξύ άλλων ότι το προς ανά θεση έργο δεν πρέπει να ανάγεται στα συνήθη καθήκο ντα των υπαλλήλων του Ν.Π.Δ.Δ. και ότι απαγορεύεται η ανανέωση ή η παράταση των συμβάσεων αυτών. Το έργο που θα ανατεθεί στους δύο ΔΕ Βοηθούς Βρεφονηπιοκόμους συνίσταται στην προπαρασκευή των παιδιών για τη φυσική μετάβαση τους από την οικογε νειακή ζωή στο σχολικό περιβάλλον στο πλαίσιο των προγραμμάτων «Παιδί και σχολείο» και «Η ψυχολογία των παιδιών» τα οποία θα ολοκληρωθούν σε ένα έτος, ενώ το έργο της σχολαστικής καθαριότητας των χώρων υγιεινής που ανατίθεται εκτάκτως στην Υ.Ε. καθαρίστρια ανάγεται στην ευπάθεια των παιδιών και των νηπίων προς τον ιό της νέας γρίπης. Με τις συμβάσεις μίσθωσης έργου που θα καταρτι σθούν σύμφωνα με απόφαση του Διοικητικού Συμβου λίου του Ν.Π.Δ.Δ. καθορίζονται οι τυχόν αναγκαίοι όροι και κάθε λεπτομέρεια, σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των αναδόχων. Σημειώνουμε ότι σε περίπτωση που οι ανωτέρω ανά γκες έχουν καλυφθεί σε προσωπικό είτε με μετάταξη, είτε με πρόσληψη μόνιμου προσωπικού, παρακαλούμε να ενημερώσετε απευθείας το Υπουργείο Εσωτερικών (Δ/νση Οργάνωσης και Λειτουργίας OTA Τμήμα Προ σωπικού OTA τηλ ), εντός πέντε (5) ημε ρών από την λήψη της παρούσας απόφασης. Με την παρούσα απόφαση προκαλείται δαπάνη ύψους περίπου εις βάρος των Κ.Α.Ε και του προϋπολογισμού του έτους 2009 του Νομικού Προσώπου Παιδικοί και Βρεφονηπιακοί Σταθ μοί Δήμου Γέρας. Οι Κ.Α.Ε. αυτοί μνημονεύονται στην αντίστοιχη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Γέρας. Μυτιλήνη, 14 Οκτωβρίου 2009 Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας κ.α.α. Ο Γενικός Διευθυντής ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ Αριθμ (5) Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου στο Πνευματικό Κέντρο Δήμου Σητείας. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΙΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Έχοντας υπόψη τις διατάξεις: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 149 του ν. 3463/2006 «Κύ ρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων». 2. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 2527/1997 «Τρο ποποίηση και συμπλήρωση του ν. 2190/1994 και άλλες διατάξεις». (ΦΕΚ 206/τ.Α / ). 3. Τις διατάξεις της υπ αριθμ. 33/2006 Πράξης του Υπουργικού Συμβουλίου «Αναστολή διορισμών και προ σλήψεων στο Δημόσιο Τομέα» (ΦΕΚ 280/τ.Α / ) η ισχύς της οποίας παρατάθηκε με τις υπ αριθμ. 15/2007 (ΦΕΚ 288/τ.Α /2007) και 17/2008 (ΦΕΚ 259/τ.Α / ) όμοιες, όπως τροποποιήθηκε με την υπ αριθμ. 6/ ΠΥΣ (ΦΕΚ 70/τ.Α / ). 4. Τις υπ αριθμ. 2278/ και ΔΙΠΠ/Φ.2.9/818/ εγκυκλίους του ΥΠ.ΕΣ. που αφορούν αντίστοιχα Προ σλήψεις προσωπικού στους ΟΤΑ α βαθμού και Προ γραμματισμό Προσλήψεων έτους Την υπ αριθμ. 7666/εγκ.11/ εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. «Εποπτεία των συλλογικών και μονομελών οργάνων των πρωτοβάθμιων ΟΤΑ». 6. Την υπ αριθμ. 6730/ (ΦΕΚ 1288/τ.Β /2003) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Κρήτης «Ορισμός Εισηγητών και μεταβίβαση εξουσίας υπο γραφής Με Εντολή Γενικού Γραμματέα» αποφάσεων, εγγράφων, και άλλων πράξεων στον Γενικό Διευθυντή, στους Προϊσταμένους Διευθύνσεων και Προϊσταμένους Τμημάτων και Γραφείων των Υπηρεσιών της Περιφέρει ας Κρήτης, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 7. Τις υπ αριθμ. 1/2009 και 9/2009 αποφάσεις του Δ/κού Σ/ λίου του Πνευματικού Κέντρου Δήμου Σητείας, με τις οποίες ζητείται η έγκριση για την πρόσληψη με σύμβαση μίσθωσης έργου καθηγητών, επιμελητών και δασκάλων μουσικής για το Δημοτικό Ωδείο Σητείας για το έτος Την υπ αριθμ. 6/ βεβαίωση του Προέδρου του εν λόγω Νομικού Προσώπου ότι θα προβλεφθεί πίστωση ύψους ,00 για την αποζημίωση του αιτούμενου προσωπικού στον προϋπολογισμό του Νο μικού Προσώπου έτους 2009.

4 28372 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 9. Την από βεβαίωση του πληρεξούσιου δικη γόρου του Πνευματικού Κέντρου Δήμου Σητείας ότι οι συμβάσεις μίσθωσης έργου του αιτούμενου προσωπικού όπως αυτό αναφέρεται στην αριθμ. 1/2009 απόφαση του Δ/κού Σ/λίου του ανωτέρω Νομικού Προσώπου δεν υποκρύπτουν εξαρτημένη εργασία αλλά είναι γνήσιες συμβάσεις έργου. 10. Την υπ αριθμ. 971/ εισηγητική έκθεση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Κρήτης, υπέρ της πρό σληψης με σύμβαση μίσθωσης έργου του προσωπικού που αναφέρεται στην αριθμ. 1/2009 απόφαση του Διοι κητικού Συμβουλίου του Πνευματικού Κέντρου Δήμου Σητείας 11. Το υπ αριθμ. οικ / έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ. με το οποίο μας γνωστοποιείται ότι με την υπ αριθμ. οικ / απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ.1 της υπ αριθμ. 6/ Π.Υ.Σ. (ΦΕΚ 70/τ.Α / ) εγκρίθηκαν για τους πρωτοβάθμιους Ο.Τ.Α. της Περιφέρειας μας συμβάσεις μίσθωσης έργου, αποφασίζουμε: Εγκρίνουμε τη σύναψη από το Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Σητείας συμβάσεων μίσθωσης έργου ως κατωτέρω: Α. Αριθμός ατόμων που θα απασχοληθούν: 1. Ενός (1) Δασκάλου για τη Σχολή Πιάνου πτυχιούχου Ωδείου αναγνωρισμένου από το Κράτος. 2. Ενός (1) Καθηγητή για τη σχολή πιάνου πτυχιούχου Ωδείου αναγνωρισμένου από το Κράτος 3. Ένα (1) Δάσκαλο ή Καθηγητή της Σχολής ακορντεόν πτυχιούχο Ωδείου αναγνωρισμένου από το Κράτος. 4. Ενός (1) επιμελητή της Σχολής Αρμονίου (πρακτικό διδασκαλείο). 5. Ενός (1) επιμελητή Κιθάρας (πρακτικό διδασκα λείο). 6. Ενός (1) Δασκάλου Σχολής Κρητικής παραδοσιακής λύρας. 7. Ενός (1) Δασκάλου Σχολής παραδοσιακού βιολιού. 8. Ενός (1) Επιμελητή Ανώτερων Θεωρητικών πτυχιού χο Ωδείου για τη διδασκαλία της Σχολής Υποχρεωτικής Θεωρίας και Ανωτέρων Θεωρητικών. 9. Ενός (1) Καθηγητή Ανωτέρων Θεωρητικών πτυχι ούχο Ωδείου για τη διδασκαλία της Σχολής Ανωτέρων Θεωρητικών. 10. Ενός (1) Επιμελητή Θεωρητικών για τη σχολή υπο χρεωτικής Θεωρίας. 11. Ενός (1) Επιμελητή ή Δασκάλου Θεωρητικών για την σχολή υποχρεωτικής Θεωρίας και Α γνωριμίας με τη μουσική. 12. Ενός (1) Καθηγητή Ανωτέρων Θεωρητικών πτυχιού χο καθηγητή μουσικής με 1 θετή προϋπηρεσία, πτυχιού χο και Διπλωματούχο όλων των τμημάτων της Σχολής Ανωτέρων θεωρητικών καθώς και Διπλωματούχο της Σχολής Πιάνου για την Δ/νση του Ωδείου. 13. Ενός (1) πτυχιούχου Ωδείου για την Δ/νση της Χο ρωδίας του Δημοτικού Ωδείου Σητείας. Β. Διάρκεια σύμβασης: Έως εννέα (9) μήνες. Γ. Έργο που θα εκτελεστεί: Η λειτουργία του Δημο τικού Ωδείου Σητείας. Δ. Συνολικό ποσό αμοιβής: Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσόν των εξήντα πέντε χιλιάδων ευρώ (65.000), για το έτος Το ποσό αμοιβής τους ορίζεται ανάλογα με τις ώρες εργασίας τους ως εξής: Α/Α Ονομασία Ευρώ /αξία ανά διδα κτική ώρα 1. Πιάνο Κιθάρα 12,80 2. Αρμόνιο Ακορντεόν Λύρα Βιολί Μπουζούκι Κρουστά Μαντολίνο 11,85 3. Α γνωριμίας με τη μουσική 13,65 4. Υποχρεωτικές θεωρίες 12, Υποχρεωτικές Αρμονίες και Ιστορία της Μουσικής Ανώτερα Θεωρητικά α) Ωδική β) Ειδικό Αρμονίας γ) Αντίστιξη δ) Φούγκα ε) Σύνθεση 13,65 α) 15,20 β) 15,20 γ) 15,20 δ) 15,20 ε) 15,75 7. Δ/νση Δημοτικού Ωδείου 520 ευρώ μηνιαίως 8. Δ/νση Χορωδίας Δημοτικού Ωδείου 300 ευρώ μηνιαίως 9. Δ/νση Παιδικής Χορωδίας 300 ευρώ μηνιαίως Ε. Τόπος εκτέλεσης του έργου: Η πόλη της Σητείας (έδρα του Δημοτικού Ωδείου). ΣΤ. Το ανωτέρω έργο δεν ανάγεται στον κύκλο κα θηκόντων των υπαλλήλων του Πνευματικού Κέντρου του Δήμου Σητείας. Ζ. Απαγορεύεται η ανανέωση ή παράταση των ανω τέρω συμβάσεων. Η. Ο Δήμος Σητείας και το Πνευματικό Κέντρο Δήμου Σητείας στους οποίους κοινοποιείται το παρόν παρακα λούνται σε περίπτωση που οι ανωτέρω ανάγκες έχουν καλυφθεί σε προσωπικό είτε με μετάταξη είτε με πρό σληψη μόνιμου να ενημερώσουν απευθείας εντός (5) ημερών από τη λήψεως της παρούσης τη Δ/νση Οργ. και Λειτ. ΟΤΑ του ΥΠ.ΕΣ. Από τις διατάξεις της παρούσας προκαλείται δαπάνη στον προϋπολογισμό του Πνευματικού Κέντρου Δήμου Σητείας, έτους 2009, ύψους εξήντα πέντε χιλιάδων ευρώ (65.000,00 ). Άγιος Νικόλαος, 8 Οκτωβρίου 2009 Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΤΣΟΚΑΣ Αριθμ (6) Αναθεώρηση άδειας λειτουργίας Μονάδας Φροντίδας Ηλικιωμένων, κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επω νυμία Άγιος Γεώργιος. Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΘΗΝΩΝ 1. Τις διατάξεις του ν. 2345/1995 (ΦΕΚ 213/τ.Α / ). 2. Τις διατάξεις του π.δ. 30/1996 «Κώδικας Νομαρχι ακής Αυτοδιοίκησης» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. 3. Την υπ αριθμ. Π4β/οικ3176/ (ΦΕΚ 455/τ. Β / ) υπουργική απόφαση «προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας Μονάδων Φροντίδας Ηλικιωμένων (Μ.Φ.Η.), από ιδιώτες (κερδοσκοπικού χαρακτήρα)», όπως τροπο ποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις υπουργικές αποφάσεις Π1γ/ΑΓΠοικ.10530/ (ΦΕΚ 1308/τ.Β / ) και Π1γ/οικ / (ΦΕΚ 1136/τ.Β / ). 4. Την υπ αριθμ. Π3β/οικ.Φ32/ΓΕΝ 31542/ υπουργική απόφαση «θεσμός Κοινωνικού Συμβούλου».

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Τις διατάξεις του ισχύοντος Οργανισμού Εσωτε ρικής Οργάνωσης και Λειτουργίας των Υπηρεσιών της Ν.Α. Αθηνών Πειραιώς/ Νομαρχίας Αθηνών υπ αριθμ. 127 (ΦΕΚ 1636/τ.Β / ). 6. Την υπ αριθμ. οικ. 416/ απόφαση του Νο μάρχη Αθηνών περί Εξουσιοδότησης υπογραφής. 7. Την υπ αριθμ / απόφαση του Νομάρχη Πειραιά περί χορήγησης άδειας ίδρυσης και λειτουργί ας στην ιδιωτική επιχείρηση περιθάλψεως εκ κινητικής αναπηρίας χρονίως πασχόντων ατόμων, μη αυτοεξυπη ρετούμενων από 18 ετών και άνω, Κουβατσέα Γεωργία με την επωνυμία «ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ». 8. Την υπ αριθμ. 4175/ απόφαση του Νομάρχη Αθηνών περί τροποποίησης της υπ αριθμ / άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του Νομάρχη Πειραιά ως προς το τίτλο και την εφεξής ονομασία της ανω τέρω Μονάδας ως Μ.Φ.Η Κ.Χ. «ΚΟΥΒΑΤΣΕΑ ΓΕΩΡΓΙΑ» Κερδοσκοπική Επιχείρηση με το διακριτικό τίτλο «ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ». 9. Την από αίτηση της εταιρείας με την επω νυμία «ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩ ΜΕΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με τα απαραίτητα δικαι ολογητικά, αποφασίζουμε: Αναθεωρούμε την υπ αριθμ / απόφαση του Νομάρχη Πειραιά, όπως αναθεωρήθηκε με την υπ αριθμ. 4175/ απόφαση του Νομάρχη Αθηνών, λόγω αλλαγής του ιδιοκτησιακού καθεστώτος της Μ.Φ.Η. Κ.Χ «ΚΟΥΒΑΤΣΕΑ ΓΕΩΡΓΙΑ» Κερδοσκοπική Επιχείρηση με το διακριτικό τίτλο «ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» για το επί της οδού Χρ.Σμύρνης 120 στο Δήμο Μοσχάτου οίκημα, από το ανω τέρω φυσικό πρόσωπο στην Ανώνυμη Εταιρεία «ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ Α.Ε.». Η εταιρεία υποχρεούται να στελεχώσει την Μονάδα με το απαραίτητο προσωπικό κατά τα προβλεπόμενα από το άρθρο 13 της υπ αριθμ. Π1γ/οικ.81551/ υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 1136/τ.Β / ). Κάθε παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας καθώς και των προϋποθέσεων λειτουργίας της Μονάδας, συνεπά γεται την επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων. Κατά τα λοιπά ισχύουν, η υπ αριθμ / από φαση του Νομάρχη Πειραιά και η υπ αριθμ. 4175/ απόφαση του Νομάρχη Αθηνών. Καλλιθέα, 9 Σεπτεμβρίου 2009 Ο Νομάρχης ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΓΟΥΡΟΣ Αριθμ /4879 (7) Μεταβίβαση άσκησης αρμοδιοτήτων/εξουσιοδότηση υπογραφής με εντολή Νομάρχη Ν.Α. Λέσβου. Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΛΕΣΒΟΥ 1. Τις διατάξεις του π.δ. 30/1996 (Φ.Ε.Κ. Α 21) «Κώδικας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα. 2. Τις διατάξεις των άρθρων 1 και 2 του ν. 3274/2004 «Οργάνωση, και λειτουργία Οργανισμών Τοπικής Αυτο διοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθμού». 3. Ότι το Νομαρχιακό Συμβούλιο Λέσβου αποτελείται από 25 μέλη. 4. Την υπ αριθμ /8011/ απόφασή μας με την οποία ορίσθηκαν Αντινομάρχες. 5. Την υπ αριθμ. 1/ απόφαση του Ν. Σ. Λέσβου με την οποία καθορίσθηκαν οι αρμοδιότητες των Νο μαρχιακών Επιτροπών. 6. Την υπ αριθμ. 685/235/ απόφασή μας με την οποία ορίσθηκαν οι Αντινομάρχες ως Πρόεδροι των Νομαρχιακών Επιτροπών. 7. Την υπ αριθμ. 1519/531/ απόφασή μας, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 193/τ.Β / , με την οποία μεταβιβάσθηκαν αρμοδιότητες στους Αντινομάρχες. 8. Τις διατάξεις του ν. 3469/2006, αποφασίζουμε: 1. Ανακαλούμε την υπ αριθμ. 1519/531/ από φασή μας. 2. Μεταβιβάζουμε την άσκηση των παρακάτω αρμο διοτήτων μας, κατά τομέα υπηρεσιών της Ν.Α. Λέσβου, στους ορισθέντες Αντινομάρχες κατά την έννοια των διατάξεων του τελευταίου εδαφίου της περιπτώσεως η της παραγράφου 1 του άρθρου 62 του π.δ. 30/1996 σε συνδυασμό με τα διαλαμβανόμενα στην απόφαση 5797/1996 του ΣτΕ και την 26/2008 γνωμοδότηση του ΝΣΚ,. Οι Αντινομάρχες εξουσιοδοτούνται για την άσκη ση των αρμοδιοτήτων αυτών υπογράφοντας με Εντολή Νομάρχη (Ε.Ν.). Α. Στον Σταύρο Ψαρρόπουλο. 1. Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών: Όλες τις αρμο διότητες Νομάρχη περιλαμβανομένων και των αρμο διοτήτων της περιπτώσεως ε της παραγράφου 1 του άρθρου 62 του π.δ. 30/1996 σε ότι αφορά τις πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού. 2. Διεύθυνση Πολιτισμού Παιδείας Τουρισμού και Αποδήμων: Όλες τις αρμοδιότητες Νομάρχη για θέ ματα Πολιτισμού Αθλητισμού και Παιδείας περιλαμ βανομένων και των αρμοδιοτήτων του άρθρου 101 του π.δ. 30/ Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών: Όλες τις αρμο διότητες Νομάρχη περιλαμβανομένων και των αρμοδι οτήτων των περιπτώσεων γ και δ της παραγράφου 1 του άρθρου 62 του π.δ. 30/1996. Εξαιρούνται οι αρμο διότητες της τοποθέτησης Προϊσταμένων οργανικών μονάδων των υπηρεσιών και της συγκρότησης Υπηρε σιακού Συμβουλίου. 4. Τμήμα κίνησης Οχημάτων: Όλες τις αρμοδιότητες Νομάρχη. 5. Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών: Όλες τις αρμοδιό τητες Νομάρχη για θέματα: α) Μελετών και έργων των τομέων Παιδείας και Αθλη τισμού που χρηματοδοτούνται από εθνικούς Πόρους ή το ΠΔΕ ΚΑΠ, περιλαμβανομένης και αυτής της εκδίκα σης αιτήσεων θεραπείας επί μελετών. β) Του Γραφείου Μηχανολογικού Εξοπλισμού. 6. Τμήμα ΠΣΕΑ: Όλες τις αρμοδιότητες Νομάρχη για θέματα λειτουργίας του Κέντρου Προσωρινής Διαμονής Λαθρομεταναστών. 7. Τμήμα Πολιτικής Προστασίας: Όλες τις αρμοδιότη τες Νομάρχη για θέματα κατασκευής έργων Πολιτικής Προστασίας. 8. Δ/νση ΚΕΠ: Όλες τις αρμοδιότητες Νομάρχη. Β Στον Θεόδωρο Βαλσαμίδη: 1. Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών: Όλες τις αρμοδιό τητες Νομάρχη για παροχή υπηρεσιών μελέτη και εκτέ λεση έργων περιλαμβανομένης και αυτής της εκδίκασης αιτήσεων θεραπείας επί μελετών:

6 28374 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) α) Συγχρηματοδοτούμενων έργων και λοιπών δράσε ων από Κοινοτικά προγράμματα και Πρωτοβουλίες. β) Προγραμμάτων Δημοσίων επενδύσεων του Εθνικού σκέλους και του ΠΔΕ / ΚΑΠ πλην των αναφερόμενων στη Παιδεία και τον αθλητισμό. 2. Τμήμα πληροφορικής: Όλες τις αρμοδιότητες Νο μάρχη. 3. Διεύθυνση Πολιτισμού Παιδείας Τουρισμού και Αποδήμων: Όλες τις αρμοδιότητες Νομάρχη για παροχή υπηρεσιών μελέτη και εκτέλεση Συγχρηματοδοτούμε νων έργων και λοιπών δράσεων από Κοινοτικά προ γράμματα και Πρωτοβουλίες καθώς και για τη μελέτη και κατασκευή κτιριακών έργων που αναφέρονται στον πολιτισμό. 4. Διεύθυνση Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος: Όλες τις αρμοδιότητες Νομάρχη για θέματα του Τμήματος Περιβάλλοντος. 5. Διεύθυνση Ανάπτυξης: Όλες τις αρμοδιότητες του Νομάρχη για θέματα έγκρισης και ελέγχου Περιβαλ λοντικών Όρων. Γ Στην Μαρία Τσουβελεκάκη: 1. Διεύθυνση Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος: Όλες τις αρμοδιότητες Νομάρχη πλην των αναφερόμενων στο Τμήμα Περιβάλλοντος. 2. Διεύθυνση Ανάπτυξης: Όλες τις αρμοδιότητες του Νομάρχη πλην των αναφερομένων στην έγκριση και έλεγχο Περιβαλλοντικών Όρων. 3. Διεύθυνση Πολιτισμού Παιδείας Τουρισμού και Αποδήμων: Όλες τις αρμοδιότητες Νομάρχη για θέματα Τουρισμού και Αποδήμων. 4. Διεύθυνση Εμπορίου: Όλες τις αρμοδιότητες Νο μάρχη. 5. Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών: Όλες τις αρμοδιότητες Νομάρχη Δ Στον Χαράλαμπο Γραμμό: 1. Διεύθυνση Κτηνιατρικής: Όλες τις αρμοδιότητες Νομάρχη. 2. Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης: Όλες τις αρμοδι ότητες Νομάρχη. 3. Διεύθυνση Αλιείας: Όλες τις αρμοδιότητες Νομάρ χη. 4. Διεύθυνση ΚΤΕΟ: Όλες τις αρμοδιότητες Νομάρ χη. 5. Διεύθυνση Απασχόλησης: Όλες τις αρμοδιότητες Νομάρχη. 6. Διεύθυνση Υγείας Πρόνοιας: Όλες τις αρμοδιό τητες Νομάρχη. 3. Εξουσιοδοτούμε τον Γενικό Γραμματέα της Ν. Α. Λέ σβου για την υπογραφή με εντολή μας, των εκτός έδρας μετακινήσεων των υπαλλήλων της Ν. Α. Λέσβου καθώς και των αδειών των Προϊσταμένων των Διευθύνσεων 4. Τα θέματα των Τμημάτων ΠΑΜ ΠΣΕΑ και Πολιτικής Προστασίας σε περίπτωση απουσίας του Νομάρχη Λέ σβου, θα αντιμετωπίζονται από τον Αντινομάρχη Σταύρο Ψαρρόπουλο. 5. Από τις ανωτέρω αρμοδιότητες η άσκηση των οποίων μεταβιβάζεται στους Αντινομάρχες εξαιρού νται αυτές που με προηγούμενες Αποφάσεις μας είχαν εκχωρηθεί στους Διευθυντές και Προϊσταμένους των Υπηρεσιών περιλαμβανομένης και της Γενικής Διεύθυν σης από τους οποίους και θα συνεχίσουν να ασκούνται μέχρι νεωτέρας, καθώς και οι αρμοδιότητες των προϊ σταμένων των Διευθύνσεων και Τμημάτων που εκ του Νόμου ασκούν καθήκοντα Προϊσταμένης Αρχής και Δι ευθύνουσας Υπηρεσίας σε θέματα εκτέλεσης Δημοσίων Έργων. Εξαιρούνται επίσης οι αρμοδιότητες αυτές που η άσκηση τους μεταβιβάσθηκε στον Γενικό Γραμματέα της Ν. Α. Λέσβου 6. Το Νομάρχη σε περίπτωση κωλύματος ή απουσί ας του αναπληρώνουν κατά σειρά οι Αντινομάρχες Σ. Ψαρρόπουλος, Θ. Βαλσαμίδης, Χ. Γραμμός, Μ. Τσουβε λεκάκη. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημέριδα της Μυτιλήνη, 12 Οκτωβρίου 2009 Ο Νομάρχης ΠΑΥΛΟΣ ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ Αριθμ (8) Μεταφορά κενών οργανικών θέσεων ΕΤΕΠ Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ α) Τις διατάξεις του ν. 1268/1982 και του ν. 2083/1992. β) Τις διατάξεις του ν. 2817/2000 αρθρ. 14 παρ.5α. γ) Το υπ αριθμ. Φ.131.1/46065/Β2/ έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας. δ) Την υπ αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.10/58/9093π.έ./ απόφαση της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006 (αρθ.2παρ.1). ε) Την από απόφαση του Πρυτανικού Συμ βουλίου περί μεταφοράς κενών οργανικών θέσεων ΕΤΕΠ σε Τμήματα του Ιδρύματός μας. στ) Την από απόφαση της Γ.Σ. της Ιατρικής Σχολής αποφασίζουμε: τη μεταφορά τεσσάρων (4) κενών οργανικών θέσεων Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) από τις υφιστάμενες κενές οργανικές θέσεις του Ιδρύ ματος μας στην Ιατρική Σχολή, για την πραγματοποίηση της προκήρυξης ισάριθμων κενών οργανικών θέσεων Ε.Τ.Ε.Π. στην εν λόγω Σχολή ως εξής: Μία (1) κενή οργανική θέση Ε.Τ.Ε.Π., κατηγορίας Π.Ε για τις ανάγκες του Εργαστηρίου Ιατρικής Φυσικής και Τριών (3) κενών οργανικών θέσεων Ε.Τ.Ε.Π., κατη γορίας Δ.Ε. για τις ανάγκες της Β Οφθαλμολογικής Κλινικής, του Εργαστηρίου Πειραματικής Φυσιολογίας και του Εργαστηρίου Βιολογικής Χημείας. Από την παρούσα πράξη, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Εθνικού και Καποδι στριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Η απόφαση αυτή δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Αθήνα, 13 Οκτωβρίου 2009 Ο Πρύτανης ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΙΤΤΑΣ Αριθμ (9) Μεταφορά κενής οργανικής θέσης ΕΤΕΠ. Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ α) Τις διατάξεις του ν. 1268/1982 και του ν. 2083/1992.

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) β) Τις διατάξεις του ν. 2817/2000 αρθρ. 14 παρ.5α. γ) Το υπ αριθμ. Φ.131.1/46065/Β2/ έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας. δ) Την υπ αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.10/58/9093π.έ./ απόφαση της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006 (αρθ.2 παρ.1). ε) Την από απόφαση του Πρυτανικού Συμ βουλίου περί μεταφοράς κενών οργανικών θέσεων ΕΤΕΠ σε Τμήματα του Ιδρύματός μας στ) Την από απόφαση της Γ.Σ. της Ιατρικής Σχολής αποφασίζουμε: τη μεταφορά μίας (1) κενής οργανικής θέσης Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) κατηγο ρίας Π.Ε. από τις υφιστάμενες κενές οργανικές θέσεις του Ιδρύματος μας στην Ιατρική Σχολή, για την πραγ ματοποίηση της προκήρυξης μίας (1) κενής οργανικής θέσης Ε.Τ.Ε.Π. στην εν λόγω Σχολή, για τις ανάγκες του Εργαστηρίου Ιστολογίας και Εμβρυολογίας. Από την παρούσα πράξη, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Εθνικού και Καποδι στριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Η απόφαση αυτή δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Αθήνα, 13 Οκτωβρίου 2009 Ο Πρύτανης ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΙΤΤΑΣ Αριθμ (10) Μεταφορά κενών οργανικών θέσεων ΕΤΕΠ. Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ α) Τις διατάξεις του ν. 1268/1982 και του ν. 2083/1992. β) Τις διατάξεις του ν. 2817/2000 αρθρ. 14 παρ.5α γ) Την υπ αριθμ. ΔΙΠΠ7Φ.ΕΓΚΡ.10/73/40319/ απόφαση της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006 (αρθ.2 παρ.1) περί έγκρισης πλήρωσης κενών θέσεων στο Αρεταίειο Νοσοκομείο. δ) Την από απόφαση της Γ.Σ. της Ιατρικής Σχολής. ε) Την από απόφαση του Πρυτανικού Συμβου λίου περί μεταφοράς κενών οργανικών θέσεων Ε.Τ.Ε.Π. στην Ιατρική Σχολή, αποφασίζουμε: τη μεταφορά δυο (2) κενών οργανικών θέσεων Ει δικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) κατηγορίας Δ.Ε., από τις υφιστάμενες κενές οργανικές θέσεις του Ιδρύματος μας στην Ιατρική Σχολή, για την πραγματοποίηση της προκήρυξης ισάριθμων κενών ορ γανικών θέσεων Ε.Τ.Ε.Π. για τις ανάγκες του Αρεταιείου Νοσοκομείου. Από την παρούσα πράξη, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Εθνικού και Καποδι στριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Αθήνα, 13 Οκτωβρίου 2009 Ο Πρύτανης ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΙΤΤΑΣ Αριθμ (11) Μεταφορά κενών οργανικών θέσεων ΕΤΕΠ. Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ α) Τις διατάξεις του ν. 1268/1982 και του ν. 2083/1992. β) Τις διατάξεις του ν. 2817/2000 αρθρ. 14 παρ. 5α. γ) Το υπ αριθμ. Φ.131.1/46065/Β2/ έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας. δ) Την υπ αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.10/58/9093π.έ./ απόφαση της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006 (αρθ.2 παρ. 1). ε) Την από απόφαση του Πρυτανικού Συμ βουλίου περί μεταφοράς κενών οργανικών θέσεων ΕΤΕΠ σε Τμήματα του Ιδρύματός μας. στ) Την από απόφαση της Γ.Σ. της Ιατρικής Σχολής αποφασίζουμε: τη μεταφορά δύο (2) κενών οργανικών θέσεων Ειδι κού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) από τις υφιστάμενες κενές οργανικές θέσεις του Ιδρύματος μας στην Ιατρική Σχολή, για την πραγματοποίηση της προκήρυξης ισάριθμων κενών οργανικών θέσεων Ε.Τ.Ε.Π. στην εν λόγω Σχολή ως εξής: Δύο (2) κενών οργανικών θέσεων Ε.Τ.Ε.Π., κατηγορίας Π.Ε. για τις ανάγκες του Εργαστηρίου Βιολογίας και του Εργαστηρίου Φαρμακολογίας. Από την παρούσα πράξη, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Εθνικού και Καποδι στριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Αθήνα, 13 Οκτωβρίου 2009 Ο Πρύτανης ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΙΤΤΑΣ (12) Χορήγηση άδειας κυκλοφορίας φαρμακευτικού προϊό ντος PLATOSIN. Με την αριθμ , 68895/ απόφαση του ΕΟΦ χορηγήθηκε, βάσει των διατάξεων του άρθρου 34 της παραγράφου 3 της κοινής υπουργικής απόφασης ΔΥΓ3 (α) 83657/2005, άδεια κυκλοφορίας στο φαρμα κευτικό προϊόν PLATOSIN. Δραστική ουσία: CISPLATIN. Μορφή: Πυκνό διάλυμα για παρασκευή διαλύματος προς έγχυση 0,5mg/ML & 1mg/ML. Δικαιούχους σήματος: PHARMACHEMIE B.V. HOLLAND. Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας: CHEMIPHARM Σ.Γ. ΝΤΕ ΤΣΑΒΕΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. Η Διευθύντρια Α. ΚΟΥΤΣΟΥΚΗ (13) Χορήγηση άδειας κυκλοφοριας φαρμακευτικού προϊό ντος IRBESARTAN/LICONSA. Με την υπ αριθμ , 70364, 70365/ από φαση του ΕΟΦ χορηγήθηκε, βάσει των διατάξεων του άρθρου 34 της παραγράφου 3 της κοινής υπουργικής απόφασης ΔΥΓ3 (α) 83657/2005, άδεια κυκλοφορίας στο φαρμακευτικό προϊόν IRBESARTAN/LICONSA.

8 28376 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Δραστική ουσία: IRBESARTAN. Μορφή: Δισκία 75MG/TAB, 150MG/TAB & 300MG/ TAB. Δικαιούχος σήματος: LABORATORIOS LICONSA S.A., BARCELONA, SPAIN. Κάτοχος αδείας κυκλοφορίας: LABORATORIOS LICONSA S.A., BARCELONA, SPAIN. Η Διευθύντρια Α. ΚΟΥΤΣΟΥΚΗ (14) Χορήγηση άδειας κυκλοφορίας φαρμακευτικού προϊό ντος UNGSTER. Με την υπ αριθμ /08/ απόφαση του ΕΟΦ χορηγήθηκε, βάσει των διατάξεων του άρθρου 34 της παραγράφου 3 της κοινής υπουργικής απόφασης ΔΥΓ3 (α) 83657/2005, άδεια κυκλοφορίας στο φαρμακευτικό προϊόν UNGSTER. Δραστική ουσία: TERBINAINE HYDROCHLORIDE. Μορφή: ΔΙΣΚΙΟ 250MG/TAB. Δικαιούχος σήματος: MEDIMPEX RANCE SA ΓΑΛ ΛΙΑ. Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας: MEDIMPEX RANCE SA ΓΑΛΛΙΑ. Η Διευθύντρια Α. ΚΟΥΤΣΟΥΚΗ (15) Χορήγηση άδειας κυκλοφορίας φαρμακευτικού προϊό ντος PANTOPRAZOLE SODIUM/TEVA. Με την υπ αριθμ , 69668/ απόφαση του ΕΟΦ χορηγήθηκε, βάσει των διατάξεων του άρθρου 34 της παραγράφου 3 της κοινής υπουργικής απόφασης ΔΥΓ3 (α) 83657/2005, άδεια κυκλοφορίας στο φαρμα κευτικό προϊόν PANTOPRAZOLE SODIUM/TEVA. Δραστική ουσία: PANTOPRAZOLE SODIUM SESQUIHYDRATE. Μορφή: Γαστροανθεκτικό δισκίο 20MG/TAB & 40MG/TAB. Δικαιούχος σήματος: TEVA PHARMA B.V., UTRECTH THE NETHERLANDS. Κάτοχος αδείας κυκλοφορίας: TEVA PHARMA B.V., UTRECTH THE NETHERLANDS. Η Διευθύντρια Α. ΚΟΥΤΣΟΥΚΗ * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * AX ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ -----

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ----- Π/ΘΜΙΑΣ & /ΘΜΙΑΣ /ΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Β Να διατηρηθεί µέχρι... Βαθµός Ασφαλείας... Μαρούσι, 20-09-2010 Αριθ. Πρωτ. 116109 /Γ2 Βαθ. Προτερ.... ----- Ταχ. /νση: Ανδρέα Παπανδρέου 37 Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Τροποποίηση της ΠΟΛ.1004/2015 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων

Θέμα: Τροποποίηση της ΠΟΛ.1004/2015 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων Θεσσαλονίκη 19-2-2015 Αριθμ.πρωτ.144 Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Θέμα: Τροποποίηση της ΠΟΛ.1004/2015 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων Σας διαβιβάζουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΤ. : Οι με αριθ. 70/2013 και 14/2014 εγκύκλιοι του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

ΣΧΕΤ. : Οι με αριθ. 70/2013 και 14/2014 εγκύκλιοι του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. ΘΕΜΑ : «Χορήγηση βεβαίωσης ασφαλιστικής ενημερότητας και αναστολή λήψης αναγκαστικών μέτρων σε Προέδρους και μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων των Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων». ΣΧΕΤ. : Οι με αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19181 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1284 25 Ιουλίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Υπαγωγή επένδυσης της εταιρείας «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΥΔΡΑ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» στις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6823 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 518 26 Απριλίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση Διόρθωση σφαλμάτων της απόφασης «Έγκριση αναπροσαρμογής και συμπλήρωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΕΖ9-ΔΑΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΔΑ: ΒΛΕΖ9-ΔΑΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΔΑ: ΒΛΕΖ9-ΔΑΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14479 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου και Ενιαίου Λυκείου. 1 Τροποποίηση συστατικής πράξης του νομικού προ σώπου Δήμου Βέροιας Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19175 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1394 16 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ένταξη της διαδικασίας χορήγησης άδειας ίδρυ σης και λειτουργίας καταστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 13 του Νόμου 2817/2000

Άρθρο 13 του Νόμου 2817/2000 Άρθρο 13 του Νόμου 2817/2000 ΦΕΚ Α'78/14.03.2000 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ.2817/2000 Άρθρο 13 Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό (Ε.Τ.Ε.Π.), Ειδικό και Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.Ε.ΔΙ.Π.) και Διοικητικό

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΦΕΚ 2499 Β / 19-11-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 38231 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2682 31 Δεκεμβρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Χρήση κινητών τηλεφώνων.... 1 Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας αποσπασμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ Ρέθυμνο, 05 Ιουλίου 2013 Αριθμ. Γενικού Πρωτ.: 9917 Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ Ρέθυμνο, 05 Ιουλίου 2013 Αριθμ. Γενικού Πρωτ.: 9917 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ/ΑΔΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ Ρέθυμνο, 05 Ιουλίου 2013 Αριθμ. Γενικού Πρωτ.: 9917 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3925 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 233 21 Νοεμβρίου 2008 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 173 Τροποποίηση του π.δ. 1/2008 «Οργανισμός του Εθνι κού Κέντρου Δημόσιας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1455 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 148 22 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάθεση εκτέλεσης του έργου της υποδομής κοινω νικής εξυπηρέτησης για την

Διαβάστε περισσότερα

Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 16 Μαρτίου 2010 Γ99/ 25. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Αριθμ.: 23

Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 16 Μαρτίου 2010 Γ99/ 25. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Αριθμ.: 23 Βαθμός Ασφαλείας Αθήνα, 16 Μαρτίου 2010 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ & ΠΑΡ/ΤΑΣ Αριθμ. Πρωτ. Γ99/ 25 Βαθμός Προτεραιότητας Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 715 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 62 13 Φεβρουαρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Χαρακτηρισμός ως μνημείων των

Διαβάστε περισσότερα

KYA 5.20860/5.15964 (ΦΕΚ 1656/Β/06-08-2015)

KYA 5.20860/5.15964 (ΦΕΚ 1656/Β/06-08-2015) KYA 5.20860/5.15964 (ΦΕΚ 1656/Β/06-08-2015) Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 4.31879/3.1604 (ΦΕΚ 3172/τ.Β/ 06-11- 2014) κοινής υπουργικής απόφασης με θέμα: "Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17247 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1010 24 Απριλίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ3β/ΓΠ/οικ. 35579 Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. Υ3β/ΓΠ/οικ.64432/26 5 2011 ΚΥΑ (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1477 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 99 31 Μαρτίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ»

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ Βενιζέλου 67 Τηλ. 50-9 Φαξ: 50963 E-mail: odeio@dkavalas.gr Πληρ: Ε. Παράσχου Καβάλα, Νοεμβρίου 04 Α.Π: 549 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ της Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου 33/2006 (άρθρο 2 παρ.1)

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ της Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου 33/2006 (άρθρο 2 παρ.1) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 19 Αυγούστου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ. 10 /41 /2004 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8453 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 475 8 Φεβρουαρίου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της αριθμ.77833/6.. (ΦΕΚ354/τ.Β / 3..) αυτοδίκαιης κατάργησης κενών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16411 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1304 2 Ιουλίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 68092/Γ7 Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών Μαθημάτων Μουσι κής Παιδείας για τα Μουσικά

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ Αθήνα, 9 εκεµβρίου 04 Α.Π. οικ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. Δ/ νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 31407 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2738 16 Δεκεμβρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 837/138350 Έγκριση διάθεσης, κατανομή πίστωσης και λεπτομέρει ες εφαρμογής του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17239 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1009 24 Απριλίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ3β/ΓΠ/οικ.34580 Τροποποίηση της υπ αριθμ. Υ3β/ΓΠ/οικ.64435/26.5.2011 κοινή υπουργική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11153 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 1188 9 Νοεμβρίου 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εφαρμογή του άρθρου 1 του ν. 653/1977 για την τρο ποποίηση της χάραξης της

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Αναστολή προσλήψεων και υπηρεσιακών μεταβολών -Διευκολύνσεις για την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος

ΘΕΜΑ: Αναστολή προσλήψεων και υπηρεσιακών μεταβολών -Διευκολύνσεις για την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αθήνα, 20 Αυγούστου 2007 Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ. 18.19/1555/οικ.21192

Διαβάστε περισσότερα

2. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

2. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 2. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 2.1. Ασφάλιση σπουδαστών Τ.Ε.Ι. κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης. Στους σπουδαστές των Τ.Ε.Ι. σύμφωνα με το Π.Δ. 185/84 (ΦΕΚ 61/τ.Α'/8.5.84) παρέχεται ιατροφαρμακευτική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21357 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1817 21 Αυγούστου 2015 Αριθμ. 130085/Δ2 Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των Α, Β και Γ τάξεων Μουσικού Γυμνασίου και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 789 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 92 18 Μαΐου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κύρωση του δικτύου κοινοχρήστων χώρων

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 16-11-2015 Αριθμ. Πρωτ.: 22510. ΠΡΟΣ: Όπως ο Πίνακας Διανομής

Αθήνα, 16-11-2015 Αριθμ. Πρωτ.: 22510. ΠΡΟΣ: Όπως ο Πίνακας Διανομής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής ΠΑΑ 2014-2020 Μονάδα Β6 Ταχ. Δ/νση: Λ. Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21659 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1409 6 Σεπτεμβρίου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 29240/3729 Τροποποίηση του Παραρτήματος ΙΙΙ του π.δ. 19/1995 (ΦΕΚ Α 15), για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9023 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 813 6 Μαΐου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 9112.7/7/2012/27 12 2012 υπουργικής απόφασης «Καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22379 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1577 6 Αυγούστου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Προσδιορισμός τυπικών και ουσιαστικών προσόντων του προσωπικού για τη στελέχωση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ - ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ - ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 26 / 04/ 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ AΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α.Π : 9475 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΔΑ: ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ Ε.Υ. Εφαρμογής.Π.Α.Α - Ανταγωνιστικότητα ΠΡΟΣ: Όπως Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3436 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 407 3 Οκτωβρίου 0 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Tροποποίηση της αριθμ. ΔΙΕΚ/ΤΜ.Β/Φ.8/6/οικ.9844/ 0.4.009 (ΦΕΚ Β 67) υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2185 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 165 23 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανακαθορισμός της καθ ύλην αρμοδιότητας και του χρόνου έναρξης λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αθήνα, 13-10-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Πρωτ.: 4230/128327 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΦΕΚ: 2897/τ. Β / 29-10-2014 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & Γ.Δ. Τμήμα: Δημοσίων & Ιδιωτικών Επενδύσεων Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 899 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 82 26 Φεβρουαρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδί ου του παραδοσιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 393 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 42 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση γενικών κατευθύνσεων ειδικά ρυθμιζόμε νης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 23 Απριλίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ.Πρωτ.: οικ. 16326

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 23 Απριλίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ.Πρωτ.: οικ. 16326 Ελληνική ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 23 Απριλίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ.Πρωτ.: οικ. 16326 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΤΑ ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4663 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 396 13 Αυγούστου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συμπλήρωση των διατάξεων της υπ

Διαβάστε περισσότερα

Η Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Η Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013» ΕΦΔ Ε.Π. «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» δυνάμει της 152.325/ΨΣ5072-Α1-15.09.2014

Διαβάστε περισσότερα

1. Tις διατάξεις του π.δ. 63/2005 Κώδικας Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα (ΦΕΚ 98/Α/22-04-2005)

1. Tις διατάξεις του π.δ. 63/2005 Κώδικας Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα (ΦΕΚ 98/Α/22-04-2005) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4019 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 378 6 Σεπτεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση σχεδίου πόλης Πατρών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 28345 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2290 27 Οκτωβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 63444/Γ2 (ΦΕΚ Β /921/ 2005) υπουργική απόφαση «Ω.

Διαβάστε περισσότερα

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού Αθλητισμού Ρόδου Δ.Ο.Π.Α.Ρ.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού Αθλητισμού Ρόδου Δ.Ο.Π.Α.Ρ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΡΟΔΟΥ Δ.Ο.Π.Α.Ρ. (Ν.Π.Δ.Δ.) Αρ. Πρωτ. 2751 Ρόδος, 11-11-2015 Τηλ. :22410 27427, 26385 Φαξ: 22410 78649, 37149

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ ΣΟΧ 1/2014 ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 41 ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ ΣΟΧ 1/2014 ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 41 ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, 05/11/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ.: 5829 ΔΗΜΟΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΥ Πρωτ. Δημοτικής Φροντίδας:6241/25-11-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ ΣΟΧ 1/2014 ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 41 ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24645 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1737 28 Αυγούστου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 313312/25.1.1994 απόφα σης των Υπουργών Εθνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/2011 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ. Ο Δήμος Φαρκαδόνας

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/2011 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ. Ο Δήμος Φαρκαδόνας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑ, 18/10/2011 ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Aριθμ. Πρωτ.: 18992 ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ Ταχ. Δνση: Γ. Γεννηματά 1 Τ.Κ. : 42031, Φαρκαδόνα Πληρ.: Αθηνά Πατσιάνη, Τεντολούρη Μαρία ΤΗΛ.: 24333-50036

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΔΙΜΗΝΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΔΙΜΗΝΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ Αρμόδιος υπάλληλος: Γεωργά Κατερίνα Ταχ. Δ/νση: Μπαλτατζή 32 Νίκαια-Αγ. Ι.

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμ. αποφ. 84/ 2014

Αριθμ. αποφ. 84/ 2014 Ελληνική Δημοκρατία Νομός Ευβοίας ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΝΠΔΔ Δήμου Χαλκιδέων Ταχ. Δνση: Φαρμακίδου 5 Χαλκίδα _ τκ 3400 ΠΛΗΡ: κ. Φώτης Γκούνης Email: doappex@hotmail.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Καταργήσεις Συγχωνεύσεις Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

ΘΕΜΑ: Καταργήσεις Συγχωνεύσεις Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤ.

Διαβάστε περισσότερα

Η ισχύς του π.δ/τος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι από 31-1-2013.

Η ισχύς του π.δ/τος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι από 31-1-2013. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Αθήνα 17 Απριλίου 2013 Αρ. Πρωτ. 15400 Ταχ. Δ/νση Ταχ.Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

O ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ. Έχοντας υπόψη:

O ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ. Έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ /ΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Ταχ. /νση : Ανδρέα ----- Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη : 580

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Η Τ.Υ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΤΟΥ ΟΑΕΔ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Η Τ.Υ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΤΟΥ ΟΑΕΔ EΛΛΗΝIΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤIΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝIΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Κoμoτηvή / 6 /2008 ΕΡΓΑΤIΚΟΥ ΔΥΝΑΜIΚΟΥ Aρ. Πρωτ. Τ.Υ. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Tαχ. Δ/νση: Τ.Θ. 126/69100 Κομοτηνή Τηλ.:2531033033, 2531022717,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 967 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 93 3 Μαρτίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27733 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1916 18 Σεπτεμβρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Απασχόληση υπαλλήλων Δ.Ο.Π. εκτός κανονικού ωραρίου... 1 μίσθωσης έργου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18395 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1122 10 Μαΐου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Πρόσληψη Επικουρικού Προσωπικού στην 2η Υ.ΠΕ. Πειραιώς και Αιγαίου.... 1 Πρόσληψη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ &Δ.Α ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ & ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4431 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 348 30 Μαρτίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός των απαιτούμενων τυπικών και ουσια στικών προσόντων του προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 34301 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2400 27 Οκτωβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ στών Τ.Ε.Ι, στο Δήμο Νέας Προποντίδας, (Δημο τική Ενότητα Μουδανιών), Νομού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7879 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 599 6 Μαΐου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατάργηση σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκ παίδευσης... 1 Τροποποίηση της με αρ.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Μαρούσι, 01-06- 2011 Αριθ. Πρωτ. 62346/Γ2 Βαθμός Προτερ. ΕΞ.. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13489 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1058 2 Ιουνίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Χαρακτηρισμός και υπαγωγή σε κατηγορίαγεωθερ μικών Πεδίων.... 1 Απαγόρευση θήρας

Διαβάστε περισσότερα

Α ν α κ ο ι ν ώ ν ε ι

Α ν α κ ο ι ν ώ ν ε ι ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Λαγκαδάς 3 Μαρτίου 2015 ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Πρωτ. 6836 ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Για την

Διαβάστε περισσότερα

Α. Προσωπικό Ειδικών Θέσεων στις Περιφέρειες

Α. Προσωπικό Ειδικών Θέσεων στις Περιφέρειες Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29.12. 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 74802 ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

: 2131313 394, -378, - 373, -215

: 2131313 394, -378, - 373, -215 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση : Βασ. Σοφίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Αθήνα, 28/9/2009 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΜΙΣΘΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ Αριθµ. πρωτ.: 2/ 61718 /0022 ΙΕΥΘΥΝΣΗ : 22 η ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ ΤΜΗΜΑ :Α Ταχ. /νση : Πανεπιστηµίου

Διαβάστε περισσότερα

Φ. 3/609/6745/Γ1/28-5-2010 (ΦΕΚ

Φ. 3/609/6745/Γ1/28-5-2010 (ΦΕΚ Να διατηρηθεί μέχρι Βαθμός ασφαλείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗ. Έχοντας υπόψη: 1.Το Π.Δ. 191/2003 (Φ.Ε.Κ. 146Α/13.6.2003) για τον Οργανισμό του Υπουργείου Πολιτισμού.

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗ. Έχοντας υπόψη: 1.Το Π.Δ. 191/2003 (Φ.Ε.Κ. 146Α/13.6.2003) για τον Οργανισμό του Υπουργείου Πολιτισμού. ΣΧΕΔΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Ταχ. Δ/νση: Σπ. Τρικούπη 16 Ταχ. Κωδ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜA: Μεταβατικό Ωρολόγιο πρόγραμμα των μαθημάτων των τάξεων Α, Β και Γ Μουσικών Γυμνασίων και Α, Β και Γ Γενικών Μουσικών Λυκείων

ΘΕΜA: Μεταβατικό Ωρολόγιο πρόγραμμα των μαθημάτων των τάξεων Α, Β και Γ Μουσικών Γυμνασίων και Α, Β και Γ Γενικών Μουσικών Λυκείων Α Α: 4Α589-Π2Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2243 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 222 9 Ιουνίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ Τροποποίηση των Ο.Τ. 30 και Ο.Τ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 953 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 93 6 Μαρτίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Επανακαθορισμός των ορίων της χερσαίας

Διαβάστε περισσότερα

Ο Πρόεδρος της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ (ΔΗ.Κ.Ε.Α.Β.)

Ο Πρόεδρος της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ (ΔΗ.Κ.Ε.Α.Β.) Αγία Βαρβάρα, 13/9/2013 Α.Π.: 3488 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για την πρόσληψη εκπαιδευτικού καλλιτεχνικού προσωπικού στα πολιτιστικά τμήματα της Κοινωφελούς Επιχείρησης (Δημοτικό Ωδείο Αγίας Βαρβάρας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17351 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1017 24 Απριλίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ στών Τ.Ε.Ι, στο Νοσοκομείο Θείας Πρόνοιας «Η ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ» Ν.Π.Δ.Δ., 1η Υγειον.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤ. ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Π.Ε. & Δ.Ε. ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

Διεύθυνση: Κοραή 4, 10564 Αθήνα Αθήνα, 30/7/2015 Τηλέφωνο: 2105271100 Αρ. Πρωτ.: 5.20860/5.15964 Fax: 2105271167

Διεύθυνση: Κοραή 4, 10564 Αθήνα Αθήνα, 30/7/2015 Τηλέφωνο: 2105271100 Αρ. Πρωτ.: 5.20860/5.15964 Fax: 2105271167 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 42227 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2884 20 Δεκεμβρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1./26356 Ένταξη των διαδικασιών άδειας ίδρυσης και άδειας λει τουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 31-10-2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Αριθ. Πρωτ : 501627 ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣ: ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΔ Τσόχα 7 Αμπελόκηποι 11521 Δ/νση: Διοικητικού Τμήμα Προσωπικού Τηλέφωνο:210-8707368

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. Προσωπικό ανταποδοτικού χαρακτήρα (άρθρο 12 παρ.14 του ν.4071/2012)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. Προσωπικό ανταποδοτικού χαρακτήρα (άρθρο 12 παρ.14 του ν.4071/2012) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 Προσωπικό ανταποδοτικού χαρακτήρα (άρθρο 12 παρ.14 του ν.4071/2012) α) Απόφαση του οικείου δηµοτικού ή διοικητικού (εφόσον πρόκειται για Σύνδεσµο) συµβουλίου µόνο για προσωπικό ανταποδοτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /10-4-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 454/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /10-4-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 454/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /10-4-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 454/2014 ΘΕΜΑ: 69 ο Έγκριση διενέργειας ανοικτού διεθνή διαγωνισμού για την ανάθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 283 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 39 14 Ιανουαρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση απογευματινής υπερωριακής εργασίας στο προσωπικό που υπηρετεί εντός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΙΓΟΝ-FAX. ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΤΑ Τ.Κ. 10180 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες:Α.Διαμαντοπούλου(2131364024)

ΕΠΕΙΓΟΝ-FAX. ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΤΑ Τ.Κ. 10180 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες:Α.Διαμαντοπούλου(2131364024) ΕΠΕΙΓΟΝ-FAX ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠ. ΑΥΤ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓ. & ΛΕΙΤ.ΟΤΑ Ταχ.Δ/νση: Σταδίου 27 Ταχ.Κώδικας: 101 83 Αθήνα TELEFAX: 210 3744383 ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 15-9-05 Αριθ. Πρωτ.: 92987/Γ7 Βαθ. Προτερ.

Αθήνα 15-9-05 Αριθ. Πρωτ.: 92987/Γ7 Βαθ. Προτερ. Nα διατηρηθεί μέχρι... ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ. Έχοντας υπόψη:

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ. Έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ- ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ Αρμόδιος υπάλληλος: Γεωργά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25599 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1871 24 Αυγούστου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΥΓ3α/Γ.Π 67487 Τροποποίηση της ΚΥΑ αριθμ. ΔΥΓ3α/ΓΠ 132979 (352/ Β /2005) Προσαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/ 2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΔΙΜΗΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ Η ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΕΒΡΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/ 2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΔΙΜΗΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ Η ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΕΒΡΟΥ Αναρτητέο στο Διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αλεξ/πολη, 19-02-2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Α. Μ. & Θ. Αριθμ. Πρωτ. 578 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΈΒΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Ω Ν Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ο Σ

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Ω Ν Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ο Σ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Ω Ν Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ο Σ Αρ. Πρωτ. 606/249/23175 Αθήνα,06/09/2012 Συνημμένα στο έγγραφο: Πίνακας στοιχείων Σχολικής Επιτροπής ΠΡΟΣ: α) Σχολικές Επιτροπές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΘΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ, ΠΡΟΒΟΛΗΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αχαρνών 5 Τηλ.: 210.212.4082 210.212.4079 FAX:2105240210 ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Έχοντας υπόψη:

Αχαρνών 5 Τηλ.: 210.212.4082 210.212.4079 FAX:2105240210 ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 23. 12. 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 5714/163550 & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ & Γ.Δ. Τμήμα Δ Πληροφορίες: Ευγ. Παπαδάμη Αχαρνών 5 Τηλ.: 210.212.4082 210.212.4079

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΚΔΟΘΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ "ΝΕΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ" ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 211 (4) Απόφαση ΥΠΕΣΑΗΔ 216

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΤΟΥ ΟΑΕΔ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΚΑΒΑΛΑ, 9/6/2008 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Αρ.Πρωτ.: 5982 ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Ταχ. Δ/νση: ΠΕΡΙΓΙΑΛΙ

Διαβάστε περισσότερα