ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 2929 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 130 Το παρόν ΦΕΚ επανεκτυπώθηκε λόγω λάθους ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ Ιουνίου 2007 Δημιουργία Φορέα Διαχείρισης Ολοκληρωμένου Προγράμματος Δια βίου Μάθησης, ρύθμιση θεμάτων ιδιωτικής εκπαίδευσης και φορέων εποπτείας Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΦΟΡΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Άρθρο 1 Εθνική Αρχή Ολοκληρωμένου Προγράμματος Δια βίου Μάθησης Ως Εθνική Αρχή του Ολοκληρωμένου Προγράμματος Δια βίου Μάθησης, στα πλαίσια της Απόφασης 1720/ 2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, ορίζεται το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευ μάτων. Άρθρο 2 Εθνική Μονάδα Συντονισμού Ολοκληρωμένου Προγράμματος Δια βίου Μάθησης 1. Ιδρύεται Οργανισμός Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Προ γραμμάτων με την επωνυμία «Σόλων» και διεθνή διακρι τική ονομασία «Solon». Ο οργανισμός αυτός είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, με έδρα την Αθήνα και τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. 2. Αποστολή του Οργανισμού είναι να λειτουργεί ως Εθνικό Γραφείο (Εθνική Μονάδα Συντονισμού), για το Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Δια βίου Μάθησης σύμφωνα με το άρθρο 6 της υπ αριθμ. 1720/2006 απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και το άρθρο 2 της υπ αριθμ. 1807/2007 απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Επίσης μπορεί να αναπτύσσει συναφείς δραστηριότητες που του αναθέτει ο Υπουργός Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. 3. Ο Οργανισμός μπορεί να συνεργάζεται με άλλους φορείς, του δημόσιου ή και του ιδιωτικού τομέα, καθώς με φυσικά ή νομικά πρόσωπα της αλλοδαπής, για την εκπλήρωση του σκοπού του. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ή με κοινή απόφα ση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού προσδιο ρίζονται οι ειδικότερες λεπτομέρειες που αφορούν στη μορφή της συνεργασίας αυτής και στο περιεχόμενό της. 4. Μέχρι την έναρξη λειτουργίας του Οργανισμού, και πάντως μέχρι την , η άσκηση των αρμοδιοτή των του Εθνικού Γραφείου (Εθνικής Μονάδας Συντο νισμού) ρυθμίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας. Άρθρο 3 Όργανα Διοίκησης 1. Όργανα διοίκησης του Οργανισμού είναι το Διοικη τικό Συμβούλιο και ο Διευθυντής. 2. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτείται με απόφα ση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και απαρτίζεται από πέντε μέλη. Η θητεία των μελών του είναι τριετής και δύναται να ανανεώνεται. Ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου επιλέγονται επιστήμονες ή προσωπικότητες αναγνωρισμένου κύρους με εμπειρία σε θέματα σχετικά με το έργο του Οργανισμού. Ένα από τα μέλη του Συμβουλίου υποδεικνύεται από τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας. Με την ίδια απόφαση ορίζονται, εκ των μελών, ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και ο αναπληρωτής του. 3. Ο Διευθυντής ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων με τριετή θητεία,

2 2930 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) που δύναται να ανανεώνεται. Ο Διευθυντής δεν μπορεί να είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Άρθρο 4 Διάρθρωση Οργανισμού 1. Ο Οργανισμός διαρθρώνεται σε Τμήματα, υπαγόμενα στη Διεύθυνσή του, ως εξής: α) Τμήμα Ολοκληρωμένου Προγράμματος Δια βίου Μά θησης που είναι αρμόδιο για τα Προγράμματα Comenius, Leonardo Da Vinci, Erasmus, Grundtvig, το Εγκάρσιο Πρό γραμμα και το πρόγραμμα Jean Monnet. β) Τμήμα Διοικητικής Στήριξης που είναι αρμόδιο για το προσωπικό του Οργανισμού και την τεχνική υποστή ριξη του έργου του. γ) Τμήμα Οικονομικών Θεμάτων που είναι αρμόδιο για τη μισθοδοσία, τη σύναψη συμβάσεων και την οικονο μική υποστήριξη του Ολοκληρωμένου Προγράμματος Δια βίου Μάθησης. δ) Τμήμα Βιβλιοθήκης, Τεκμηρίωσης, Πληροφόρησης και Ενημέρωσης που είναι αρμόδιο για την οργάνωση βιβλιοθήκης και παροχής τεκμηρίωσης, ενημέρωσης και πληροφόρησης προς κάθε ενδιαφερόμενο, σχετικά με το Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα. ε) Τμήμα Ανάπτυξης και Συνεργασίας που είναι αρμό διο για την υλοποίηση έργων που δεν εντάσσονται στο Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Δια βίου Μάθησης. 2. Για τη νομική υποστήριξη του Οργανισμού συνιστά ται Γραφείο Νομικού Συμβούλου. Ως Νομικός Σύμβουλος προσλαμβάνεται, με σχέση έμμισθης εντολής, δικηγόρος παρ Αρείω Πάγω, με άριστη γνώση της αγγλικής γλώσ σας, κατ εφαρμογή των διατάξεων του ν. 1649/ 1986 (ΦΕΚ 149 Α ). Ο Νομικός Σύμβουλος έχει την ευθύνη της νομικής υποστήριξης του Οργανισμού σε δικαστικές ή εξώδικες υποθέσεις και της νομικής καθοδήγησής του με γνωμοδοτήσεις ή συμβουλές. Παρίσταται ενώπιον οποιουδήποτε δικαστηρίου ή Αρχής και έχει ως εκ της θέσης του και χωρίς άλλο αποδεικτικό στοιχείο την από το νόμο απαιτούμενη πληρεξουσιότητα για παράσταση ενώπιον όλων των δικαστηρίων κατά την εκδίκαση κάθε φύσεως υποθέσεων του Οργανισμού. Οι αποδοχές του Νομικού Συμβούλου ορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα περί Δικηγόρων, όπως αυτός ισχύει κάθε φορά. 3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού, δύνανται να ιδρύονται, να καταργούνται, να συγχωνεύονται και να μετονομάζονται Τμήματα και Γραφεία. Άρθρο 5 Προσωπικό Οργανισμού 1. Συνιστώνται στον Οργανισμό τριάντα πέντε θέσεις προσωπικού που κατανέμονται ως εξής: α) Τριάντα (30) θέσεις ανώτατης εκπαίδευσης, β) πέντε (5) θέσεις δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 2. Οι επί μέρους κλάδοι και θέσεις κάθε κατηγορίας καθορίζονται με τον Εσωτερικό Κανονισμό του Οργα νισμού. Με την ίδια διαδικασία ορίζονται οι κλάδοι από τους οποίους επιλέγονται οι προϊστάμενοι των διοικη τικών μονάδων του Οργανισμού. 3. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού επιτρέπεται η απόσπαση στον Οργανισμό υπαλλήλων του Δημοσίου και φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα στον Οργανισμό. 4. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ορ γανισμού είναι δυνατή η πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή με σύμβαση μίσθωσης έργου, για την αντιμετώπι ση αναγκών που προκύπτουν από την υλοποίηση των προγραμμάτων που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του Οργανισμού, κατά τις κείμενες διατάξεις. Άρθρο 6 Οικονομικές Ρυθμίσεις 1. Οι πόροι του Οργανισμού είναι: α) επιχορηγήσεις από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων του Υπουρ γείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, β) χρηματο δοτήσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή άλλους διεθνείς οργανισμούς, γ) έσοδα από άλλες πηγές. 2. Ο Οργανισμός απολαμβάνει όλων των προνομίων του Ελληνικού Δημοσίου, πλην των φορολογικών απαλ λαγών. 3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδεί ας και Θρησκευμάτων και Οικονομίας και Οικονομικών ρυθμίζονται τα θέματα αποζημίωσης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού και της αμοι βής του Διευθυντή. Άρθρο 7 Εσωτερικός Κανονισμός Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δη μόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, που εκδίδεται κατόπιν εισήγησης του Διοικητικού Συμ βουλίου του Οργανισμού, εγκρίνεται ο Εσωτερικός Κα νονισμός του Οργανισμού, με τον οποίο καθορίζονται ειδικότερες λεπτομέρειες για τους σκοπούς του Οργα νισμού, τις αρμοδιότητες και τη συγκρότηση του Διοι κητικού Συμβουλίου, τα προσόντα, τις αρμοδιότητες και τον τρόπο επιλογής του Διευθυντή, τις αρμοδιότητες των Τμημάτων του Οργανισμού, τα θέματα πρόσλη ψης και προσόντων του προσωπικού και απασχόλησης υπαλλήλων από το Δημόσιο και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα, τα θέματα οικονομικής διαχείρισης, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια σχετική με την εύρυθμη λει τουργία του. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΘΕΜΑΤΑ ΦΟΡΕΩΝ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Άρθρο 8 Παρατηρητήριο Νεανικής Επιχειρηματικότητας 1. Ιδρύεται στη Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς ειδική υπηρεσία με τίτλο «Παρατηρητήριο Νεανικής Επιχειρη ματικότητας», με σκοπό την ενίσχυση της νεανικής επι χειρηματικότητας και την καλλιέργεια της επιχειρηματι κής συνείδησης στους νέους, μέσω της συγκέντρωσης, καταγραφής και επεξεργασίας στοιχείων που αφορούν στην επιχειρηματικότητα και της παροχής της επεξερ γασμένης πληροφορίας σε κάθε ενδιαφερόμενο. 2. Για την εξυπηρέτηση του σκοπού του, το Παρατη ρητήριο έχει τις εξής αρμοδιότητες: α. Δημιουργία μηχανισμού συγκέντρωσης μακροοικο νομικών και μικροοικονομικών μεγεθών και στοιχείων, καθώς και λοιπών στοιχείων που αφορούν στο επιχει ρηματικό περιβάλλον.

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 2931 β. Συνεργασία με τις Θυρίδες Νεανικής Επιχειρημα τικότητας για τη συγκέντρωση των στοιχείων και τη διάδοση των σχετικών πληροφοριών. γ. Επεξεργασία των στοιχείων αυτών ώστε να παρά γεται δομημένη και επαρκής πληροφορία. δ. Σύνταξη μελετών σχετικών με την επιχειρηματικό τητα και προβολή των αποτελεσμάτων τους. ε. Παροχή σχετικών πληροφοριών σε κάθε ενδιαφε ρόμενο κυρίως μέσω του διαδικτύου, αλλά και με κάθε πρόσφορο μέσο. στ. Συνεργασία με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς που δραστηριοποιούνται στον τομέα της απασχόλησης και της επιχειρηματικότητας, για την ανταλλαγή πληρο φοριών και τεχνογνωσίας, καθώς και το συντονισμό των δράσεών τους, όταν αυτές αφορούν στους νέους. ζ. Συγγραφή και δημοσίευση ετήσιων συμπερασματι κών εκθέσεων και επισήμανση των τομέων στους οποί ους πρέπει να γίνουν παρεμβάσεις για τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος. η. Ανάληψη πρωτοβουλιών για την ενημέρωση της κοινής γνώμης και ειδικά των νέων. θ. Σχεδιασμό και εφαρμογή προγραμμάτων στο πλαί σιο του εκπαιδευτικού συστήματος με στόχο την εξοι κείωση των νέων στο επιχειρηματικό πνεύμα και την επιχειρηματική δράση. 3. α. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων συγκροτείται πενταμελής επιτροπή, η οποία είναι αρμόδια για την παρακολούθηση της εκ πλήρωσης των στόχων του Παρατηρητηρίου. Με την ίδια απόφαση ορίζεται και ο πρόεδρος της επιτροπής, καθώς και ο γραμματέας της επιτροπής, ο οποίος εί ναι μόνιμος υπάλληλος της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς. Ο πρόεδρος και τα λοιπά μέλη της επιτροπής επιλέγονται μεταξύ μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προ σωπικού των Πανεπιστημίων, Εκπαιδευτικού Προσωπικού των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, ειδικών επι στημόνων, εμπειρογνωμόνων, στελεχών επιμελητηρίων ή μελών επιχειρηματικών και επαγγελματικών οργανώσεων ή ενώσεων. Ένα μέλος της επιτροπής προτείνεται από τον Υπουργό Ανάπτυξης. β. Η θητεία των μελών της επιτροπής είναι τριετής και μπορεί να ανανεώνεται. Η επιτροπή συνεδριάζει μετά από πρόσκληση του προέδρου της ή του Γενικού Γραμ ματέα Νέας Γενιάς, τουλάχιστον ανά τρίμηνο. γ. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομίας και Οικονομικών, στα μέλη της επιτροπής καταβάλλεται αποζημίωση κατά συ νεδρίαση, το ύψος της οποίας ορίζεται κατά τις κείμενες διατάξεις. 4. Στις συνεδριάσεις της επιτροπής μπορούν να προσκα λούνται από τον πρόεδρο εκπρόσωποι αρμόδιων δημόσιων και ιδιωτικών φορέων που αναπτύσσουν δράση σχετική με την επιχειρηματικότητα. Οι ίδιοι φορείς μπορούν να υποβάλλουν στο Παρατηρητήριο προτάσεις και εκθέσεις σχετικές με τα πεδία των δραστηριοτήτων τους. 5. Για την υποστήριξη του έργου του Παρατηρητη ρίου Νεανικής Επιχειρηματικότητας συνιστώνται στη Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς δύο θέσεις ειδικού επιστημονικού προσωπικού, τις οποίες καταλαμβάνουν κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος ή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, διάρκειας ενός (1) τουλάχιστον έτους, ελληνικού πανεπιστημίου ή αναγνωρισμένου ισότιμου της αλλοδαπής. Η πλήρωση των θέσεων αυτών γίνεται με τη διαδικασία του άρθρου 19 του ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28 Α ). Στη διαδικασία αυτή μπορούν να μετέχουν και δημόσιοι υπάλληλοι, οι οποίοι, εφόσον επιλεγούν, απο σπώνται στη Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς κατά τις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα. Εάν θέση ειδικού επιστημονικού προσωπικού της παραγράφου αυτής δεν καλύπτεται από δημόσιο υπάλληλο, τότε καλύπτεται με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου διάρκειας τριών (3) ετών, η οποία μπορεί να ανανεώνεται. Οι αποδοχές των υπηρετούντων στις θέσεις αυτές καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομίας και Οικονομικών. Όσοι υπηρετούν στις θέσεις αυτές με απόσπαση έχουν δι καίωμα επιλογής μεταξύ των αποδοχών των θέσεων αυτών και των αποδοχών της υπηρεσίας από την οποία έχουν αποσπασθεί, πλην αυτών που συνδέονται με την ενεργό άσκηση των καθηκόντων τους. 6. Η επιτροπή της παραγράφου 3 του άρθρου αυτού καταρτίζει Κανονισμό λειτουργίας του Παρατηρητηρίου Νεανικής Επιχειρηματικότητας, που εγκρίνεται με από φαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμά των ύστερα από πρόταση του Γενικού Γραμματέα Νέας Γενιάς. 7. Οι δαπάνες λειτουργίας του Παρατηρητηρίου Νε ανικής Επιχειρηματικότητας καλύπτονται από τις πι στώσεις που εγγράφονται στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων για τη Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς, η οποία παρέχει σε αυτό πλήρη διοικητική, γραμματειακή και τεχνική υποστήριξη. Άρθρο 9 Θέματα Ινστιτούτου Νεολαίας 1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Νεολαίας, εκδίδεται ο κανονισμός προμη θειών του Ινστιτούτου Νεολαίας, με τον οποίο καθορί ζονται ιδίως οι όροι, οι προϋποθέσεις και οι διαδικασίες των προμηθειών. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του π.δ. 129/ Η διάταξη της παραγράφου 23 του άρθρου 2 του ν. 2621/1998, όπως αντικαταστάθηκε από την παρά γραφο 2 του άρθρου 14 του ν. 3369/2005 (ΦΕΚ 171 Α ), εφαρμόζεται και για τις συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου και τις συμβάσεις μίσθωσης έργου του προσω πικού που απασχολείται για την εκτέλεση έργων από το Ινστιτούτο Νεολαίας, στο πλαίσιο συγκεκριμένου επιδοτούμενου, συγχρηματοδοτούμενου ή αυτοχρημα τοδοτούμενου προγράμματος. 3. Η παράγραφος 2 του άρθρου 14 του ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28 Α ), όπως ισχύει, εφαρμόζεται και για το προσωπικό που απασχολείται με σύμβαση έργου ή εργασίας από το Ινστιτούτο Νεολαίας για την εκτέλεση έργων στο πλαίσιο συγκεκριμένου επιδοτούμενου, συγχρηματοδοτούμενου ή αυτοχρηματοδοτούμενου προγράμματος. 4. Οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου αυτού ισχύουν από την 1η Ιανουαρίου Άρθρο 10 Τοπικά Συμβούλια Νέων 1. Στο ν. 3443/2006 (ΦΕΚ 41 Α ) προστίθεται νέο άρθρο 5Α που έχει ως εξής:

4 2932 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) «Άρθρο 5Α Τοπικά Συμβούλια Νέων σε Δήμους που διαιρούνται σε δημοτικά διαμερίσματα Στους Δήμους που διαιρούνται σε δημοτικά διαμερί σματα είναι δυνατή, κατόπιν αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου, η συγκρότηση Τοπικών Συμβουλίων Νέων και σε κάθε δημοτικό διαμέρισμα, κατ ανάλογη εφαρ μογή των διατάξεων του νόμου αυτού. Στους Δήμους αυτούς αντί των Συνελεύσεων των οικείων Δημοτικών Συμβουλίων Νέων συγκροτούνται Συνελεύσεις Συμβου λίων Νέων των Δημοτικών Διαμερισμάτων, οι οποίες απαρτίζονται από το σύνολο των εγγεγραμμένων στα οικεία μητρώα νέων κάθε δημοτικού διαμερίσματος. Κατά παρέκκλιση των παραγράφων 1 και 4 του άρ θρου 5 του νόμου αυτού, οι Πρόεδροι, οι Αναπληρωτές Πρόεδροι και οι Γραμματείς των Συμβουλίων Νέων των Δημοτικών Διαμερισμάτων των Δήμων αυτών απαρτί ζουν τα Συμ βούλια των οικείων Δημοτικών Συμβουλίων Νέων.» 2. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του ν. 3443/2006 αντικαθίσταται ως εξής: «Οι εκλογές προκηρύσσονται εντός του πρώτου και του τρίτου έτους κάθε δημοτικής ή κοινοτικής περιό δου και διενεργούνται εντός μηνός από την ημερομηνία δημοσίευσης της σχετικής προκήρυξης σε όλους τους δήμους και τις κοινότητες της Χώρας.» 3. Η Εθνική Επιτροπή Τοπικών Συμβουλίων Νέων που συνιστάται με το προεδρικό διάταγμα που προβλέπεται από το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 8 του ν. 3443/2006 αποτελεί νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, το οποίο εποπτεύεται και επιχορηγείται από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων μέσω της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς. Με το ίδιο διά ταγμα καθορίζονται η σύνθεση και η συγκρότηση της Εθνικής Επιτροπής Τοπικών Συμβουλίων Νέων, ο τρόπος ανάδειξης των οργάνων της, οι αρμοδιότητές της, ο τρό πος λειτουργίας της και κάθε άλλο ειδικότερο τεχνικό ή λεπτομερειακό θέμα. Στα μέλη της Εθνικής Επιτροπής Τοπικών Συμβουλίων Νέων καταβάλλονται για τις εκτός έδρας συνεδριάσεις της έξοδα μετακίνησης κατά τις κείμενες διατάξεις περί δημοσίων υπαλλήλων. Άρθρο 11 Χρηματοδότηση Φορέων 1. Οι φορείς που αναφέρονται ως τελικοί δικαιούχοι του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Αρχική Επαγγελματική Κατάρτιση» δύνανται να χρη ματοδοτούνται μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Σκέλος Κοινοτικών Προγραμμάτων του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, με σκοπό την εκτέλεση συγχρηματοδοτούμενων από το Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης έργων και προγραμμάτων και σύμφωνα με τις αποφάσεις ένταξης των έργων αυ τών σε αυτό το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα. 2. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων επιχορηγούνται, από πιστώσεις του Τακτικού Προϋπολογισμού και του Προγράμματος Δη μοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Εθνικής Παιδεί ας και Θρησκευμάτων, οι ακαδημαϊκοί και ερευνητικοί φορείς που εποπτεύονται από αυτό, για τη συνέχιση της λειτουργίας του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου. Το ετήσιο ύψος και η κατανομή των επιχορηγήσεων στους ανωτέρω φορείς εισηγείται επιτροπή ειδικών υπηρεσι ακών παραγόντων που συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Άρθρο 12 Θέματα Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης 1. Η αληθής έννοια των εξουσιοδοτικών διατάξεων της παραγράφου 4 του άρθρου 6 του ν. 1514/1985 και του άρθρου 18 του ν. 706/1977 είναι ότι με την εκδιδόμενη σχετικώς κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών (ήδη Οικονομίας και Οικονομικών), Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Έρευνας και Τεχνολογίας (ήδη Ανάπτυξης) ρυθμίζονται και ζητήματα που αφορούν τη νόμιμη εκπροσώπηση και τη διαδικασία διάθεσης, δια χείρισης και αιτιολόγησης των κονδυλίων των Ειδικών Λογαριασμών. 2. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του ν. 3282/2004 (ΦΕΚ 208 Α ) προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Για την εφαρμογή του εδαφίου γ της παραγράφου αυτής δεν λαμβάνεται υπόψη, κατά τον υπολογισμό του μέσου όρου του συνολικού οικογενειακού εισοδήματος των τριών τελευταίων οικονομικών ετών των ορφανών από τον έναν ή και από τους δύο γονείς, το ατομικό ει σόδημα του αποβιώσαντος γονέα ή των αποβιωσάντων γονέων που είχαν τυχόν δηλώσει κατά την τελευταία τριετία πριν από την αίτηση μετεγγραφής. Η διάταξη της παραγράφου αυτής εφαρμόζεται από το ακαδημα ϊκό έτος » Άρθρο 13 Θέματα Αρχής Διασφάλισης Ποιότητας 1. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 11 του ν. 3374/2005 (ΦΕΚ 189 Α ) αντικαθίσταται ως εξής: «Ο Πρόεδρος της Α.ΔΙ.Π. είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης. Κατ εξαίρεση επιτρέπεται η συμμετοχή του σε επιτροπές, συμβούλια και εν γένει συλλογικά όργανα, σε σχέση με ακαδημαϊκά ζητήματα ή/και εν γένει θέματα αξιολόγησης και εκπαίδευσης. Στα μέλη της Α.ΔΙ.Π. επι τρέπεται η άσκηση καθηκόντων μέλους Δ.Ε.Π. ή Ε.Π. με καθεστώς μερικής απασχόλησης. Οι τυχόν δαπάνες και αποζημίωση μετακίνησής τους σχετικά με την άσκηση των ακαδημαϊκών τους καθηκόντων ή άλλου έργου στο πλαί σιο της ιδιότητάς τους ως μελών Δ.Ε.Π. ή Ε.Π. καλύπτονται από το οικείο Πανεπιστήμιο ή Τ.Ε.Ι. και αντίστοιχα οι τυχόν δαπάνες και αποζημίωση μετακίνησής τους σχετικά με την άσκηση των καθηκόντων τους ως μελών της Α.ΔΙ.Π. καλύπτονται από την Α.ΔΙ.Π.» 2. Η παράγραφος 3 του άρθρου 12 του ν. 3374/2005 αντικαθίσταται ως εξής: «3. Οι θέσεις του επιστημονικού και διοικητικού προσω πικού μπορούν να πληρωθούν και με μετατάξεις ή απο σπάσεις μόνιμου προσωπικού ή προσωπικού απασχολού μενου με σχέση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου από Υπουργεία, άλλες δημόσιες υπηρεσίες, Ν.Π.Δ.Δ., Πανεπι στήμια ή Τ.Ε.Ι. ή με αποσπάσεις ή μετατάξεις εκπαιδευτι κών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Η απόσπαση διενεργείται, ύστερα από σύμφωνη γνώμη της Α.ΔΙ.Π., με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και του, κατά περίπτωση, αρμόδιου Υπουργού, χωρίς γνώμη των οικείων υπηρε σιακών συμβουλίων, κατά παρέκκλιση από τις κείμενες γενικές και ειδικές διατάξεις. Στο διοικητικό προσωπικό της Α.ΔΙ.Π. καταβάλλεται ειδική πρόσθετη αμοιβή, της οποίας το ύψος και οι προϋποθέσεις καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρη σκευμάτων και Οικονομίας και Οικονομικών.»

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) Στο άρθρο 13 του ν. 3374/2005 προστίθεται τρίτη παράγραφος ως εξής: «3. Κατά παρέκκλιση από τις διατάξεις του άρθρου 12 του νόμου αυτού, και για χρονικό διάστημα που δεν θα υπερβαίνει την , η Α.ΔΙ.Π. δύναται να προ σλαμβάνει, κατά το πρώτο στάδιο λειτουργίας της, διοι κητικό και επιστημονικό προσωπικό με σύμβαση έργου. Η σχετική χρηματοδότηση βαρύνει το εκάστοτε ισχύον Επιχειρησιακό Πρόγραμμα αρμοδιότητας του Υπουργεί ου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.» Άρθρο 14 Ο μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών «Δίπλωμα εμβάθυν σης στις Ευρωπαϊκές Σπουδές» («Masters in European Studies»/«Diplôme d Etudes Européennes Approfondies») που απονέμεται από το «Κολλέγιο της Ευρώπης» («Col lege of Europe»/«Collège d Europe») θεωρείται ως τίτ λος απονεμόμενος από ομοταγές εκπαιδευτικό ίδρυμα ανώτατης εκπαίδευσης πανεπιστημιακής κατεύθυνσης της αλλοδαπής. Άρθρο 15 Θέματα Σχολείου Ευρωπαϊκής Παιδείας 1. Η παράγραφος 3 του άρθρου 5 του ν. 3376/2005 (ΦΕΚ 191 Α ) αντικαθίσταται ως ακολούθως: «3. Οι θέσεις του Διευθυντή, των Υποδιευθυντών και του διδακτικού προσωπικού του ελληνόφωνου τμήμα τος, καθώς και του αναγκαίου διδακτικού προσωπικού για τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας, είναι θέσεις μονίμων υπαλλήλων και πληρούνται με απόσπαση δημο σίων εκπαιδευτικών λειτουργών αντίστοιχης βαθμίδας μετά από αίτησή τους. Προϋπόθεση για την απόσπαση των δημοσίων εκπαιδευτικών λειτουργών είναι να έχουν διδάξει για ένα τουλάχιστον έτος σε Ευρωπαϊκό Σχο λείο ίδιας βαθμίδας ή να έχουν τουλάχιστον πενταετή διδακτική προϋπηρεσία και να γνωρίζουν πολύ καλά την αγγλική ή γαλλική ή γερμανική γλώσσα. Με την υπουρ γική απόφαση, που εκδίδεται βάσει της παραγράφου 4 του άρθρου 7, ρυθμίζονται οι αναγκαίες λεπτομέρειες για την υποβολή των αιτήσεων, τα δικαιολογητικά και τα κριτήρια επιλογής των αποσπωμένων. Αν δεν είναι δυνατή η κάλυψη των θέσεων διδακτικού προσωπικού με απόσπαση μονίμων δημοσίων εκπαιδευτικών με πε νταετή διδακτική υπηρεσία, μπορούν να αποσπώνται και με λιγότερα έτη διδακτικής υπηρεσίας ή να προ σλαμβάνονται, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις, εκπαιδευτικοί ωρομίσθιοι ή με σύμβαση ερ γασίας ορισμένου χρόνου. Οι προσλαμβανόμενοι πρέπει να συγκεντρώνουν τα προσόντα που απαιτούνται, κατά περίπτωση, από τις ισχύουσες διατάξεις για να προ σληφθούν στη δημόσια εκπαίδευση.» 2. Στην παράγραφο 5 του άρθρου 7 του ν. 3376/2005 (ΦΕΚ 191 Α ) η φράση «τις αποζημιώσεις εκτός έδρας των επιθεωρητών των Ευρωπαϊκών Σχολείων» αντικαθί σταται με τη φράση «την εφάπαξ ή κατά ημέρα επιθεώ ρησης αποζημίωση των επιθεωρητών των Ευρωπαϊκών Σχολείων, καθώς και τo αντίτιμο των εισιτηρίων των συγκοινωνιακών μέσων που χρησιμοποιούν». Άρθρο 16 Αποφαινόμενα όργανα επί τεχνικών έργων της Γενικής Γραμματείας Εκπαίδευσης Ενηλίκων 1. Όργανα αποφαινόμενα ή γνωμοδοτούντα επί έρ γων που εκτελούνται σύμφωνα με το ν. 1418/1984, όπως ισχύει, από τη Γενική Γραμματεία Εκπαίδευσης Ενηλί κων (Γ.Γ.Ε.Ε.) και το εποπτευόμενο από αυτήν Ν.Π.Ι.Δ. «Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων» (Ι.Δ.Ε.Κ.Ε.) ορίζονται τα εξής: α) «Διευθύνουσα Υπηρεσία» ή «Επιβλέπουσα Υπηρεσία» είναι η Διεύθυνση Ανάπτυξης και Υποδομής της Γενικής Γραμματείας Εκπαίδευσης Ενηλίκων. β) «Προϊσταμένη Αρχή» ή «Εποπτεύουσα Αρχή» είναι ο Γενικός Γραμματέας Εκπαίδευσης Ενηλίκων, εφόσον τελικός δικαιούχος των εκτελούμενων έργων είναι η Γενική Γραμματεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Γ.Γ.Ε.Ε.) και το Διοικητικό Συμβούλιο του Ι.Δ.Ε.Κ.Ε., εφόσον τελικός δικαιούχος είναι το ίδιο. γ) Αρμόδιο Τεχνικό Σύμβουλο για γνωμοδότηση σε θέ ματα εκτέλεσης έργων είναι το Τεχνικό Συμβούλιο της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, που προβλέπεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 1 της υπ αριθμ. Στ 5/ κοινής αποφάσεως των Υπουργών Προεδρίας της Κυβερνήσε ως και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 213 Β ), όπως η σύνθεση αυτού τροποποιήθηκε με το άρθρο 7 της υπ αριθμ. Στ 5/ απόφασης των αυτών Υπουργών (ΦΕΚ 67 Β ). 2. Επί αιτήσεων θεραπείας ασκουμένων, σύμφωνα με το άρθρο 12 του ν. 1418/1984, κατά πράξεων ή παραλείψεων των οργάνων της προηγούμενης παραγράφου, αποφα σίζει ο Υπουργός Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων μετά από γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου. Οι αιτήσεις θεραπείας απευθύνονται στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και κοινοποιούνται και στην υπηρεσία που έχει εκδώσει την προσβαλλόμενη πράξη. 3. Σε θέματα που δημιουργούνται από εκκρεμείς συμ βάσεις αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν τα οριζόμενα με το άρθρο αυτό όργανα. Άρθρο 17 Αποφαινόμενα όργανα επί τεχνικών έργων των Ανωτάτων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών 1. Όργανα αποφαινόμενα ή γνωμοδοτούντα επί τεχνι κών έργων που εκτελούνται, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, από τις κατά τις διατάξεις του ν. 3432/2006 (ΦΕΚ 14 Α ) Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες, μέχρις ότου αυτές αποκτήσουν οργανωμένη Τεχνική Υπηρεσία ορίζονται τα εξής: α) «Διευθύνουσα Υπηρεσία» ή «Επιβλέπουσα Υπηρεσία» είναι η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών της οικείας Νο μαρχιακής Αυτοδιοίκησης εντός των ορίων της οποίας λειτουργεί η Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία. β) «Προϊσταμένη Αρχή» ή «Εποπτεύουσα Αρχή» είναι το Ακαδημαϊκό Συμβούλιο της οικείας Ανώτατης Εκ κλησιαστικής Ακαδημίας ή μέχρι τη συγκρότηση και λειτουργία του η Διοικούσα Επιτροπή της. γ) Αρμόδιο Τεχνικό Σύμβουλο για γνωμοδότηση σε θέματα εκτέλεσης τεχνικών έργων είναι το Τεχνικό Συμ βούλιο της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης εντός των ορίων της οποίας λειτουργεί η Ανώτατη Εκκλησι αστική Ακαδημία. 2. Επί αιτήσεων θεραπείας ασκουμένων, σύμφωνα με το άρθρο 12 του ν. 1418/1984, κατά πράξεων ή παραλεί ψεων των οργάνων της προηγούμενης παραγράφου, αποφασίζει το Ακαδημαϊκό Συμβούλιο ή η Διοικούσα Επιτροπή της οικείας Ανώτατης Εκκλησιαστικής Ακα δημίας μετά από γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου. 3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και Εθνικής Παιδείας

6 2934 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) και Θρησκευμάτων, ύστερα από γνώμη του Ακαδημαϊκού Συμβουλίου ή της Διοικούσας Επιτροπής της οικείας Ανώτατης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας, ρυθμίζονται οι λεπτομέρειες για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου αυτού. Άρθρο 18 Θέματα Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος 1. Στο άρθρο 2 του ν. 3391/2005 (ΦΕΚ 240 Α ) προστί θεται παράγραφος 3 ως εξής: «3. Για τη διαδικασία έγκρισης λειτουργίας Προγραμμά των Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) στο Διεθνές Πανεπι στήμιο της Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε.), για τον αριθμό εισακτέων, τα κριτήρια επιλογής των μεταπτυχιακών φοιτητών και το ύψος των διδάκτρων εφαρμόζονται οι διατάξεις του νόμου αυτού και συμπληρωματικά οι αντίστοιχες διατάξεις του ν. 2083/1992, όπως ισχύουν. Όπου στις διατάξεις αυτές προβλέπεται Γενική Συνέλευση ή Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος, για το Διεθνές Πανεπιστήμιο νοείται η Γενική Συνέλευση της Σχολής. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ύστερα από πρόταση της Συγκλήτου του ΔΙ.ΠΑ.Ε. ρυθμίζονται τα θέματα που ανακύπτουν από την εφαρμογή των διατάξε ων αυτών και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για τη λει τουργία των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών.» 2. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 4 του ν. 3391/2005 (ΦΕΚ 240 Α ) προστίθεται τελευταίο εδάφιο ως εξής: «Σε περίπτωση μη πλήρωσης των θέσεων του μετα πτυχιακού επιπέδου από πρόσωπα πληρούντα τα κρι τήρια υπό (i) και (ii) του τρίτου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 4, το ΔΙ.ΠΑ.Ε. δύναται κατ εξαίρεση να εγγράψει υποψηφίους που δεν πληρούν τα κριτήρια αυτά.» 3. Στην παράγραφο 4 του άρθρου 4 του ν.3391/2005 (ΦΕΚ 240 Α ) προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής: «Για πέντε (5) έτη από την έναρξη της λειτουργίας του ΔΙ.ΠΑ.Ε., τα κριτήρια αξιολόγησης των αιτήσεων και επιλογής των υποψηφίων, καθώς και οι συντελε στές βαρύτητας των κριτηρίων αυτών, καθορίζονται κατ εξαίρεση με απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής και από τη συ γκρότηση της Συγκλήτου και εφεξής με απόφαση της Συγκλήτου του ΔΙ.ΠΑ.Ε.» 4. Η παράγραφος 6 του άρθρου 5 του ν. 3391/2005 αντικαθίσταται ως εξής: «6. Οι φοιτητές του ΔΙ.ΠΑ.Ε. που συμμετέχουν σε προ γράμματα προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών ή σε προγράμματα εκπαίδευσης από απόσταση, συμμετέ χουν οικονομικά στην κάλυψη των δαπανών λειτουργίας των προγραμμάτων αυτών, το δε ύψος της συμμετοχής αυτής καθορίζεται με πρόταση της Γ.Σ.Ε.Σ. εκάστης Σχολής και απόφαση της Συγκλήτου του ΔΙ.ΠΑ.Ε. Η δι αδικασία καταβολής της οικονομικής συμμετοχής εκ μέρους των φοιτητών κατά τις διατάξεις της παραγρά φου αυτής, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια ρυθμίζεται από τον Οργανισμό του ΔΙ.ΠΑ.Ε.» 5. Στην παράγραφο 7 του άρθρου 5 του ν. 3391/2005 προστίθεται τελευταίο εδάφιο ως εξής: «Στα εκλεκτορικά σώματα για την εκλογή των μελών Δ.Ε.Π. του ΔΙ.ΠΑ.Ε. δύνανται να μετέχουν ως μέλη με δικαίωμα ψήφου και μέλη Δ.Ε.Π. από Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης του εξωτερικού.» 6. Στο άρθρο 7 του ν. 3391/2005 (ΦΕΚ 240 Α ) προστί θεται παράγραφος 5 ως ακολούθως: «5. Μέχρι τη συγκρότηση των οργάνων του ΔΙ.ΠΑ.Ε., η Επιτροπή Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού του ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, κατόπιν σχετικής εισήγησης της Διοικούσας Επιτροπής του ΔΙ.ΠΑ.Ε. Η Επιτροπή Δια χείρισης του Ειδικού Λογαριασμού είναι πενταμελής και αποτελείται από τον Αντιπρόεδρο της Διοικούσας Επιτροπής του ΔΙ.ΠΑ.Ε., ως πρόεδρο, τρια μέλη Δ.Ε.Π. Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, κατά προτεραιό τητα από τις βαθμίδες του Καθηγητή και Αναπληρωτή Καθηγητή, και έναν εμπειρογνώμονα με ειδικές γνώσεις σε θέματα διαχείρισης πόρων. Καθήκοντα Γραμματέα της Επιτροπής Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού, μέχρι τον ορισμό των οργάνων της παραγράφου 4 του άρθρου αυτού, ασκεί ο εκτελών τα καθήκοντα Προϊστα μένου Διοικητικών Υπηρεσιών του ΔΙ.ΠΑ.Ε.» 7. Όργανα αποφαινόμενα ή γνωμοδοτούντα επί τεχνι κών έργων που εκτελούνται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, από το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος, μέχρις ότου αυτό αποκτήσει οργανωμένη Τεχνική Υπη ρεσία ορίζονται τα εξής: α) «Διευθύνουσα Υπηρεσία» ή «Επιβλέπουσα Υπηρεσία» είναι η «Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων» Α.Ε. (Ο.Σ.Κ. Α.Ε.). β) «Προϊσταμένη Αρχή» ή «Εποπτεύουσα Αρχή» είναι η Σύγκλητος ή μέχρι την αυτοδύναμη λειτουργία του Πανεπιστημίου αυτού η Διοικούσα Επιτροπή. γ) Αρμόδιο Τεχνικό Σύμβουλο για γνωμοδότηση σε θέματα εκτέλεσης τεχνικών έργων είναι το Τεχνικό Συμ βούλιο της Ο.Σ.Κ. Α.Ε. Επί αιτήσεων θεραπείας ασκουμένων για θέματα που εμπίπτουν στις διατάξεις του ν. 1418/1984 και του ν. 3316/2005, όπως κάθε φορά ισχύουν, κατά πράξεων ή παραλείψεων των οργάνων της παρούσης παραγράφου, αποφασίζει η Σύγκλητος ή η Διοικούσα Επιτροπή του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος μετά από γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου της Ο.Σ.Κ. Α.Ε. Με πρόταση της Συγκλήτου ή της Διοικούσας Επιτρο πής του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος και απο δοχή της από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ο.Σ.Κ. Α.Ε. είναι δυνατή η ανάθεση πρόσθετων καθηκόντων, όπως η εκπόνηση μελετών, η επίβλεψη εκπόνησης μελετών, η επίβλεψη τεχνικών έργων και η προμήθεια εξοπλι σμού. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από πρόταση της Συγκλήτου ή Διοικούσας Επιτροπής του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος και γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ο.Σ.Κ. Α.Ε., ρυθμίζονται οι λεπτομέρειες για την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου αυτής και οι απαραίτητες διαχειριστικές δαπάνες για την υλοποίηση των αντικειμένων του προηγούμενου εδαφίου. Άρθρο 19 Θέματα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου 1. Η παράγραφος 10 του άρθρου 4 του ν. 2552/1997, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 14 του ν. 2817/2000 και το άρθρο 3 του ν. 3027/2002, αντικαθίσταται ως εξής: «10. Τα μέλη του Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Σ.Ε.Π.) είναι είτε μέλη Δ.Ε.Π. άλλων Πανε πιστημίων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής είτε διδά κτορες και προσλαμβάνονται με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου, διάρκειας ενός ακαδημαϊκού έτους, για την κάλυψη συγκεκριμένων εκπαιδευτικών αναγκών. Το Ε.Α.Π. σε εξαιρετικές περιπτώσεις μπορεί να προ

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 2935 σλάβει κατόχους μεταπτυχιακών τίτλων ειδίκευσης για γνωστικά αντικείμενα εξαιρετικής και αδιαμφισβήτητης ιδιαιτερότητας για τα οποία δεν είναι δυνατή ή συνήθης η εκπόνηση διδακτορικής διατριβής. Ο αριθμός των συμ βάσεων για κάθε ακαδημαϊκό έτος ορίζεται με απόφαση της Συγκλήτου, που εγκρίνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οι κονομίας και Οικονομικών. Οι θέσεις για τα μέλη Σ.Ε.Π. προκηρύσσονται για συγκεκριμένες θεματικές ενότητες με απόφαση της Συγκλήτου. Με απόφαση του Πρύτανη συγκροτείται ανά θεματική ενότητα τριμελής επιτροπή που αποτελείται από μέλη Δ.Ε.Π. του Ε.Α.Π. του ίδιου ή συγγενούς γνωστικού αντικειμένου. Η επιτροπή ειση γείται στην Κοσμητεία υποβάλλοντας σχετικό πίνακα κατάταξης. Η Κοσμητεία επιλέγει και η πράξη επιλογής επικυρώνεται από τη Σύγκλητο. Τα κριτήρια αξιολόγη σης και οι όροι της σύμβασης, οι υποχρεώσεις τους, τα καθήκοντα και οι αμοιβές καθορίζονται με απόφαση της Συγκλήτου. Η μισθοδοσία των μελών του Σ.Ε.Π. του Ε.Α.Π. καλύπτεται από τον προϋπολογισμό του Ιδρύμα τος. Ως έδρα των μελών Σ.Ε.Π. του Ε.Α.Π. θεωρείται ο τόπος της μόνιμης κατοικίας τους.» 2. Στο εδάφιο ιγ της παραγράφου 7 του άρθρου 3 του ν. 3027/2002 στον τρίτο στίχο διαγράφονται οι λέ ξεις «κατά την ανανέωση της θητείας των μελών του Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού». 3. Η παράγραφος 12 του άρθρου 10 του ν. 2552/1997, όπως αντικαταστάθηκε από την παράγραφο 17 του άρ θρου 14 του ν. 2817/2000, αντικαθίσταται ως εξής: «12. Μέχρι να συγκροτηθεί η Σύγκλητος όλα τα μέλη Σ.Ε.Π. διορίζονται με απόφαση της Δ.Ε. του Ιδρύματος, ύστερα από σχετική προκήρυξη. Η διαδικασία, τα κρι τήρια αξιολόγησης, οι όροι της σύμβασης, οι υποχρε ώσεις τους, τα καθήκοντα και οι αμοιβές καθορίζονται με απόφαση της Δ.Ε. Αρμόδιο όργανο για την επιλογή των μελών Σ.Ε.Π. ανά Θ.Ε. είναι τριμελής επιτροπή που ορίζεται με απόφαση της Δ.Ε. στην οποία συμμετέχουν ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος της Δ.Ε., ως πρόεδρος, με μέλη τον ακαδημαϊκό υπεύθυνο του προγράμματος και τον συντονιστή της Θ.Ε. Μέλος της Δ.Ε. μπορεί, μετά από απόφασή της, να ορίζεται και ως Πρόεδρος των τριμελών επιτροπών επιλογής εφόσον κατέχει ίδιο ή συναφές γνωστικό αντικείμενο με το περιεχόμενο της Θ.Ε. Η Δ.Ε. είναι αρμόδια για την επιλογή των μελών Σ.Ε.Π. που ορίζονται ταυτόχρονα και ακαδημαϊκοί υπεύθυνοι Προγραμμάτων ή συντονιστές Θ.Ε. Συνιστώνται στο Ε.Α.Π. είκοσι (20) θέσεις διδακτικού ερευνητικού προσωπικού, οι οποίες κατανέμονται με απόφαση της Δ.Ε. στις σχολές του Πανεπιστημίου.» Άρθρο 20 Θέματα Ακαδημίας Αθηνών 1. Επιτρέπεται η αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινήτων υπέρ της Ακαδημίας Αθηνών για την εκπλήρωση του σκοπού της στο χώρο των επιστημών, των γραμμάτων και των τεχνών και την εξασφάλιση των αναγκαίων όρων για τη διεξαγωγή του έργου της. Η απαλλοτρίωση κηρύσσεται σε κάθε περίπτωση σύμφωνα με τις δια τάξεις του άρθρου 1 του ν. 2882/2001 (ΦΕΚ 17 Α ) και η αποζημίωση καταβάλλεται από την Ακαδημία Αθηνών. 2. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωρο ταξίας και Δημόσιων Έργων, που ορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις, μπορεί να επιτραπεί η υπόγεια σύνδε ση με σήραγγα, του κεντρικού Μεγάρου της Ακαδημίας Αθηνών με το αναφερόμενο, στο από προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 203 Δ ) ακίνητο, που βρίσκε ται στη συμβολή των οδών Σίνα και Βησσαρίωνος, εφό σον προηγουμένως το ακίνητο τούτο απαλλοτριωθεί υπέρ και με δαπάνες της Ακαδημίας Αθηνών. 3. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 2882/2001. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ ΘΕΜΑΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Άρθρο 21 Ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί σε φορείς δια βίου εκπαίδευσης 1. Εκπαιδευτικοί ιδιωτικών σχολείων δύνανται να δια τίθενται σε φορείς δια βίου εκπαίδευσης του άρθρου 2 του ν. 3369/2005 (ΦΕΚ 171 Α ) με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, μετά από πρόταση του διοικούντος οργάνου του φορέα και αίτηση του ενδιαφερομένου, και κατόπιν σύμφωνης γνώμης τριμε λούς επιτροπής, η οποία αποτελείται από τον Διευθυντή της Διεύθυνσης Ιδιωτικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ως πρόεδρο, και από έναν εκπρόσωπο της ΟΙΕΛΕ και του Συνδέσμου Ιδρυτών Ελληνικών Ιδιωτικών Εκπαιδευτηρίων. Η από φαση για τη διάθεση λαμβάνεται τουλάχιστον έξι μήνες πριν την έναρξη του σχολικού έτους, στο οποίο αφορά. Ο χρόνος αρχικής διάθεσης είναι ένα σχολικό έτος, δυναμένο να ανανεωθεί μέχρι τρία σχολικά έτη, και για κάθε συνέπεια λογίζεται ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας στην ιδιωτική εκπαίδευση. 2. Οι αποδοχές των ανωτέρω εκπαιδευτικών καταβάλ λονται από το φορέα στον οποίο διατίθενται. Άρθρο 22 Προϋπηρεσία ιδιωτικών εκπαιδευτικών Στο άρθρο 27 του ν. 3475/2006 (ΦΕΚ 146 Α ) προστί θενται παράγραφοι 2 και 3 ως εξής: «2. Η προϋπηρεσία των ιδιωτικών εκπαιδευτικών της προηγούμενης παραγράφου στο ιδιωτικό σχολείο, για το χρονικό διάστημα από τότε που εκλήθησαν να ανα λάβουν υπηρεσία ως αναπληρωτές εκπαιδευτικοί στη δημόσια εκπαίδευση μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους, δύναται να υπολογίζεται ως προϋπηρεσία αναπληρωτή προσφερθείσα σε δημόσιο σχολείο, εφόσον ο ιδιωτικός εκπαιδευτικός υποβάλει σχετική δήλωση στη Διεύθυνση ή το Γραφείο Εκπαίδευσης, στην αρμοδιότητα του οποί ου ανήκει το ιδιωτικό σχολείο. Στην περίπτωση αυτή δεν δύναται να υπολογιστεί η ανωτέρω προϋπηρεσία και ως προσφερθείσα σε ιδιωτικό σχολείο. 3. Η ρύθμιση της προηγούμενης παραγράφου για τον υπολογισμό της προϋπηρεσίας των ιδιωτικών εκπαιδευ τικών, ως προϋπηρεσίας που προσφέρθηκε σε δημόσιο σχολείο, ισχύει από το σχολικό έτος και για μία μόνο φορά.» Άρθρο 23 Θέματα Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας 1. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμ βουλίου της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας και σύμφωνη γνώμη του αρμόδιου Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβου λίου, επιτρέπεται, ύστερα από αίτησή τους, η απόσπα ση εκπαιδευτικών που έχουν σύμβαση εργασίας με τα σχολεία της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας στην Ελλάδα

8 2936 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) στα σχολεία της εν λόγω εταιρείας στην Αλβανία. Κατά το χρόνο της απόσπασής τους αναπληρώνονται στα καθήκοντά τους από αναπληρωτές, σύμφωνα με το άρ θρο 35 του ν. 682/1977 (ΦΕΚ 244 Α ). Η υπηρεσία τους λογίζεται ότι έχει προσφερθεί στο σχολείο στο οποίο έχουν σύμβαση εργασίας. Οι δαπάνες της ανωτέρω απόσπασης των εκπαιδευτικών βαρύνουν τη Φιλεκπαι δευτική Εταιρεία. 2. Εφόσον δεν υπάρχουν εκπαιδευτικοί που υπηρε τούν ήδη στα σχολεία της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας στην Ελλάδα για απόσπαση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου αυτού, επιτρέπεται η πρόσληψη εκπαιδευτικών ειδικά για τα σχολεία της Φι λεκπαιδευτικής Εταιρείας στην Αλβανία, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 682/ Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας και γνώμη του αρμόδιου Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου, κα θορίζεται ο αριθμός των εκπαιδευτικών που δύνανται να προσλαμβάνονται ή να αποσπώνται στα σχολεία της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας στην Αλβανία, σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου αυτού. Άρθρο 24 Θέματα ιδιωτικών Τεχνικών Επαγγελματικών Εκπαιδευτηρίων 1. Τα πτυχία των σχολικών ετών , , και των μαθητών Α Κύκλου και Β Κύκλου των ιδιωτικών Τεχνικών Επαγγελματικών Εκπαιδευτηρίων (Τ.Ε.Ε.), στα οποία έχουν επιβληθεί ή θα επιβληθούν οι πειθαρχικές κυρώσεις της αναστολής της άδειας λειτουργίας ή της άρσης της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ή τουλάχιστον χρηματικού προστίμου ή ποινικές κυρώσεις στους ιδιοκτήτες ή στους διευθυντές ή στο διδακτικό προσωπικό τους για παραβάσεις σχε τικές με τους όρους και τις υποχρεώσεις λειτουργίας της ιδιωτικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και ιδίως γι αυτές που αφορούν στην παράνομη μη λειτουργία του σχολείου, στη μη τήρηση του ωρολογίου και αναλυτικού προγράμματος, στη μη τήρηση και στη μη συμπλήρω ση των επίσημων βιβλίων και στη μη πρόσληψη εκ παιδευτικού προσωπικού, χορηγούνται κατόπιν ειδικών πτυχιακών εξετάσεων, οι οποίες θα διενεργούνται γι αυτόν το σκοπό. Για την απονομή των πτυχίων λαμβά νονται υπόψη μόνο οι βαθμοί των γραπτών πτυχιακών εξετάσεων. 2. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων καθορίζονται ο τρόπος διεξαγωγής και η διαδικασία των πτυχιακών εξετάσεων της προηγού μενης παραγράφου. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων καθορίζεται η αμοιβή των καθηγητών και των λοιπών μελών των εξεταστικών επιτροπών. 3. Φυσικά ή νομικά πρόσωπα τα οποία ήταν ιδιοκτή τες ιδιωτικών σχολικών μονάδων τεχνικής και επαγ γελματικής εκπαίδευσης και στα οποία τελεσίδικα έχει επιβληθεί η κύρωση της άρσης της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του σχολείου τους, σύμφωνα με την παρά γραφο 1 του άρθρου αυτού, δεν μπορούν να ιδρύσουν ιδιωτικό σχολείο στα επόμενα πέντε χρόνια από την επιβολή της κύρωσης. Το αυτό ισχύει και για νομικά πρόσωπα, εάν στον κύριο μέτοχο ή στον εκπρόσωπό τους έχει επιβληθεί η αναφερόμενη κύρωση. 4. Δεν αναγνωρίζεται ως εκπαιδευτική η προϋπηρεσία ιδιωτικών εκπαιδευτικών, οι οποίοι φέρονται ότι απα σχολήθηκαν σε ιδιωτικά σχολεία τεχνικής και επαγ γελματικής εκπαίδευσης, στα οποία έχει επιβληθεί η κύρωση της οριστικής άρσης της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ή της αναστολής της άδειας λειτουργίας σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου αυτού. Η μη αναγνώριση της προϋπηρεσίας των ως άνω εκπαιδευτι κών, ως εκπαιδευτικής, ισχύει μόνο για το σχολικό έτος κατά το οποίο διαπιστώθηκε η μη εύρυθμη λειτουργία του σχολείου. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 25 Οι διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 14 του ν. 1674/1986 (ΦΕΚ 203 Α ), όπως συμπληρώθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 6 του ν. 2986/2002, εφαρμόζονται και για το Δημοτικό Σχολείο της Ισραηλιτικής Κοινότητας Θεσσαλονίκης (Ν.Π.Δ.Δ.). Άρθρο Οι διατάξεις των περιπτώσεων α εως γ της παρα γράφου 12 του άρθρου 8 του ν. 3194/2003 (ΦΕΚ 267 Α ) εξακολουθούν να ισχύουν έως και το έτος Οι ρυθμίσεις του δεύτερου, τρίτου και τέταρτου εδα φίου της παραγράφου 12 του άρθρου 6 του ν. 3255/2004 (ΦΕΚ 138 Α ), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 14 του ν. 3369/2005 (ΦΕΚ 171 Α ), εφαρμόζονται και για τα σχολικά έτη και Στο τέλος της περίπτωσης β της παραγράφου 8 του άρθρου 14 του ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167 Α ) προστίθε ται η φράση «ή πτυχίο του Τμήματος Φιλοσοφίας της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών». Η ισχύς της διατάξεως του προηγούμενου εδαφίου αρχίζει από την Με την επιφύλαξη των διατάξεων περί εκλογής με λών Δ.Ε.Π. των Πανεπιστημίων και των διατάξεων περί εκλογής των μελών της Ακαδημίας Αθηνών, ο χαρακτη ρισμός φορέων, νομικών ή φυσικών προσώπων, με τον όρο «Πανεπιστημιακός» ή «Πανεπιστήμιο», «Ακαδημαϊκός» ή «Ακαδημία» και ο αντίστοιχος αποχαρακτηρισμός, γί νεται μόνο με τη σύμφωνη γνώμη του Υπουργού Εθνι κής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Κάθε άλλη αντίθετη διάταξη καταργείται. 5. Στο άρθρο 8 του ν. 3194/2003 (ΦΕΚ 267 Α ) η παρά γραφος 8β αναριθμείται σε 8γ και προστίθεται παρά γραφος 8β ως ακολούθως: «β) i. Η περίπτωση α του άρθρου 1 του π.δ. 118/1995 (ΦΕΚ 75 Α ) συμπληρώνεται ως ακολούθως: ή πτυχίο ή δίπλωμα Τμήματος Διδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστημάτων ή Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων ή Μηχανικών Η/Υ Τηλε πικοινωνιών και Δικτύων ή του Προγράμματος Σπουδών Επιλογής «Επιστήμες και Πολιτισμός» με κατεύθυνση «Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές και Εφαρμογές τους» Πα νεπιστημίων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένος ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σπουδών αντίστοιχων Τμημάτων Πανεπιστημίων της αλλοδαπής. ii. Η περίπτωση α του άρθρου 2 του π.δ. 118/1995 (ΦΕΚ 75 Α ) συμπληρώνεται ως ακολούθως: ή πτυχίο ή * *

9 ΦΕΚ 130 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 2937 δίπλωμα Τμημάτων Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και Πολυμέσων ή Πληροφορικής και Τεχνολογίας Υπολογι στών ή Πληροφορικής και Επικοινωνιών ή Επιχειρημα τικού Σχεδιασμού και Πληροφοριακών Συστημάτων ή Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην Οικο νομία ή Διαχείρισης Πληροφοριών ή Τηλεπληροφορικής και Διοίκησης ή Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας ή Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ή Βιομηχανικής Πληροφορικής ή Αυτοματισμού Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αναγνωρισμένος ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σπουδών αντίστοιχων Τμημάτων Τ.Ε.Ι. της αλ λοδαπής.» Η ισχύς της παραγράφου αυτής αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου Άρθρο 27 Θέματα Διοίκησης Εκπαίδευσης 1. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 2 του ν. 3467/2006 (ΦΕΚ 128 Α ) αντικαθίσταται ως εξής: «Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος η θητεία αρχίζει με τη συγκρότηση των συμβουλίων επιλογής και λήγει την » 2. Η παράγραφος 2β της περίπτωσης Β του άρθρου 8 του ν. 3467/2006 αντικαθίσταται ως εξής: «β) Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών σε 2,5 μονάδες για τον πρώτο και σε 3,5 μονάδες συνολικά για περισσό τερους του ενός.» 3. Η παράγραφος 4 του άρθρου 12 του ν. 3467/2006 αντικαθίσταται ως εξής: «4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων καθορίζεται η αποζημίωση των μελών των Επιτροπών της παραγράφου 1, όσων μετέχουν στη διεξαγωγή της γραπτής δοκιμασίας ως επιτηρητές και βαθμολογητές και των μελών των Τριμελών Επιτροπών των Εξεταστι κών Κέντρων, των οποίων η σύσταση θα προβλέπεται σε υπουργική απόφαση η οποία θα εκδοθεί κατ εφαρμογή της παραγράφου 3 του άρθρου 12 του νόμου αυτού. Οι δαπάνες μετακίνησης, διαμονής και διατροφής των υποψηφίων που συμμετέχουν στη γραπτή δοκιμασία και στην προφορική συνέντευξη βαρύνουν τους ίδιους.» 4. α) Στην παράγραφο 3 του κεφαλαίου Γ του άρθρου 7 του ν. 3467/2006 (ΦΕΚ 128 Α ) προστίθεται εδάφιο δ ως εξής: «δ) Για την επιλογή εκπαιδευτικών σε θέσεις Διευθυ ντών Μουσικών Σχολείων (Γυμνασίων Λυκείων), κατά την προσωπική συνέντευξη του υποψηφίου συνεκτιμώ νται και οι ειδικές σπουδές ή το αναγνωρισμένο καλλι τεχνικό έργο και δράση, τα οποία αφορούν στις τέχνες γενικά και τη μουσική ειδικότερα.» β) Το εδάφιο β της παραγράφου 2 του κεφαλαίου Γ του άρθρου 7 του ν. 3467/2006 (ΦΕΚ 128 Α ) αναδιατυ πώνεται ως εξής: «Εκπαιδευτικοί της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης των κλάδων ΠΕ12, ΠΕ14, ΠΕ17, ΠΕ18, ΠΕ19,ΠΕ20 και ΤΕ1 για θέσεις Σχολικών Εργαστηριακών Κέντρων (Σ.Ε.Κ.).» γ) Η τελευταία πρόταση της παραγράφου 2 του κε φαλαίου Γ του άρθρου 7 του ν. 3467/2006 (ΦΕΚ 128 Α ) αναδιατυπώνεται ως εξής: «Οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί της παραγράφου αυτής πρέπει να έχουν βαθμό Α, με τουλάχιστον δώδεκα έτη εκπαιδευτικής υπηρεσίας για τους κλάδους ΠΕ και είκο σι επτά έτη εκπαιδευτικής υπηρεσίας για τον κλάδο ΤΕ1, εκ των οποίων οκτώ τουλάχιστον έτη σε θέση μόνιμου εκπαιδευτικού και να έχουν ασκήσει επί μία πενταετία τουλάχιστον διδακτικά καθήκοντα σε σχολεία δευτε ροβάθμιας εκπαίδευσης, Σ.Ε.Κ. ή Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.» δ) Στην παράγραφο 3 του κεφαλαίου Γ του άρθρου 10 του ν. 3467/2006 διαγράφεται η φράση «και ισχύουν από την 1η Σεπτεμβρίου του έτους κατάρτισης μέχρι την 30ή Ιουνίου του τέταρτου έτους». 5. Στο τέλος της περίπτωσης Γ του άρθρου 7 του ν. 3467/2006 προστίθεται παράγραφος 5 ως ακολούθως: «5. Υποψήφιοι για τις θέσεις διευθυντών και υποδιευ θυντών του 2ου Γυμνασίου Αυλώνα και των Λυκειακών Τάξεων αυτού, που λειτουργούν εντός του Ειδικού Κα ταστήματος Κράτησης Νέων Αυλώνα, μπορεί να είναι εκπαιδευτικοί της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της πα ραγράφου 2 εδάφιο α του παρόντος άρθρου με βαθμό Α, οκταετή τουλάχιστον εκπαιδευτική υπηρεσία, από την οποία 6 τουλάχιστον έτη σε θέση μόνιμου εκπαιδευτικού και να έχουν ασκήσει επί μια πενταετία τουλάχιστον διδα κτικά καθήκοντα σε σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή Ε.Ε.Ε.Ε.Κ., εκ των οποίων τουλάχιστον 2 έτη να αφορούν σε εκπαιδευτική υπηρεσία σε σχολική μονάδα που λει τουργεί σε Ειδικό Κατάστημα Κράτησης Νέων.» 6. Στην περίπτωση Δ του άρθρου 7 του ν. 3467/2006 προστίθεται τελευταίο εδάφιο ως εξής: «Υποψήφιοι για επιλογή στις θέσεις της περίπτωσης αυτής είναι εκπαιδευτικοί οι οποίοι μέχρι τη λήξη της ισχύος του πίνακα επιλογής δεν συμπληρώνουν συνολι κή πραγματική συντάξιμη υπηρεσία και το όριο ηλικίας για αποχώρηση από την υπηρεσία.» Άρθρο 28 Ίδρυση Πρότυπου Κέντρου Πολιτιστικής Εκπαίδευσης Στο άρθρο 8 του ν. 2986/2002 προστίθεται παράγρα φος 11 ως εξής: «11. Ιδρύεται Πρότυπο Κέντρο Πολιτιστικής Εκπαίδευ σης με έδρα την Κέρκυρα. Αποστολή του Κέντρου είναι η καταγραφή, ταξινόμηση, αξιολόγηση, ανάδειξη και προβολή της πολιτισμικής κληρονομιάς της Επτανήσου για άμεση σχολική χρήση σε έντυπη και ψηφιακή μορ φή, ώστε να δημιουργηθεί εκπαιδευτικό υλικό που να επιτρέψει στους μαθητές των σχολείων Πρωτοβάθμι ας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης να προσεγγίσουν την πολιτιστική κληρονομιά, το ιστορικό και πολιτιστι κό παρελθόν και να αναπτύξουν ενδιαφέρον για την περαιτέρω πολιτιστική ανάπτυξή τους. Το Πρότυπο Κέντρο Πολιτιστικής Εκπαίδευσης θα στεγαστεί στο αναπαλαιωμένο τριώροφο κτίριο «Βίλα Bernier», οι δα πάνες λειτουργίας του οποίου ενσωματώνονται στις δαπάνες λειτουργίας του 14ου Δημοτικού Σχολείου Κέρ κυρας. Πόροι χρηματοδότησης του Κέντρου μπορούν να προέρχονται από τη συμμετοχή του σε ευρωπαϊκά προγράμματα και από τη συνεργασία του με το Ιόνιο Πανεπιστήμιο, την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλους εκ παιδευτικούς φορείς. Για τη λειτουργία του Πρότυπου Κέντρου Πολιτιστικής Εκπαίδευσης τοποθετείται ως υπεύθυνος ένας μόνιμος εκπαιδευτικός, αποσπασμένος από την Πρωτοβάθμια ή από τη Δευτεροβάθμια Εκπαί δευση, με τετραετή θητεία. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων καθορίζονται ο τρόπος λειτουργίας και οι αρμοδιότητες του Πρότυπου Κέντρου Πολιτιστικής Εκπαίδευσης, τα προσόντα, τα κριτήρια και η διαδικασία επιλογής του υπευθύνου, τα όργανα και η διαδικασία απόσπασής του, καθώς και οι λόγοι ανάκλησης αυτής.»

10 2938 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) Άρθρο 29 Θέματα Α.Σ.Ε.Ι. 1. Το σημείο εε του εδαφίου α της παραγράφου 3 του άρθρου 5 του ν. 3187/2003 (ΦΕΚ 233 Α ), όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 4 του ν. 3413/2005 (ΦΕΚ 278 Α ), αντικαθίσταται ως ακολούθως: «(εε) Τέσσερις Διευθυντές Τομέων, με θητεία δύο ετών. Εκλέγονται από εκλεκτορικό σώμα το οποίο απο τελείται από όλους τους Διευθυντές Τομέων και τον Πρόεδρο Ακαδημαϊκών Θεμάτων του οικείου Α.Σ.Ε.Ι., με μυστική ψηφοφορία, σε ειδική συνεδρίαση που συγκαλεί ο Διοικητής τουλάχιστον ένα μήνα πριν την ανάληψη των καθηκόντων τους στο Εκπαιδευτικό Συμβούλιο. Σε περίπτωση ισοψηφίας διενεργείται κλήρωση. Εφόσον, για οποιονδήποτε λόγο, αποβεί άκαρπη η διαδικασία εκλογής και είναι αδύνατη η συγκρότηση του Ε.Σ., τότε για την κάλυψη των κενών θέσεων υποβάλλουν υποψη φιότητα μέλη Δ.Ε.Π. οποιασδήποτε βαθμίδας του οικείου Α.Σ.Ε.Ι. Εκλέγονται, δε, από εκλεκτορικό σώμα το οποίο αποτελείται από όλους τους Διευθυντές Τομέων και τον Πρόεδρο Ακαδημαϊκών Θεμάτων του οικείου Α.Σ.Ε.Ι., με μυστική ψηφοφορία. Σε περίπτωση ισοψηφίας διενερ γείται κλήρωση.» 2. Στο άρθρο 11 του ν. 3187/2003 (ΦΕΚ 233 Α ), προστί θεται νέα παράγραφος 11, ως ακολούθως: «11. Επί θεμάτων διαδικασιών προκήρυξης, εκλογής, επιλογής και εξέλιξης του Διδακτικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού, τα οποία δεν ρυθμίζονται από τον παρόντα νόμο, εφαρμόζονται επικουρικά οι κείμενες διατάξεις περί Πανεπιστημίων.» 3. Η διάταξη του άρθρου 17 του ν. 3366/2005 (ΦΕΚ 167 Α ) τροποποιείται ως ακολούθως: «Η προθεσμία του εδαφίου β της παραγράφου 16 του άρθρου 31 του ν. 3187/2003 παρατείνεται μέχρι την 31η Αυγούστου 2008.» Άρθρο 30 Θέσεις Εκκλησιαστικών Υπαλλήλων 1. Συνιστώνται έξι θέσεις εκκλησιαστικών υπαλλήλων ως εξής: α) στην Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς: αα) μία θέση κλάδου ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού και ββ) δύο θέσεις κλάδου ΔΕ Διοικητικού β) στην Ιερά Μητρόπολη Μεσογαίας και Λαυρεωτι κής: αα) μία θέση κλάδου ΠΕ Διοικητικού και ββ) μία θέση κλάδου ΤΕ Διοικητικού γ) στην Ιερά Μητρόπολη Σύρου, Τήνου, Άνδρου, Κέας και Μήλου: μία θέση κλάδου ΔΕ Οδηγών. 2. Για τα θέματα αμοιβών, διορισμών και υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων αυτών, εφαρμόζονται οι περί εκκλησιαστικών υπαλλήλων εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. Άρθρο 31 Βρεφικοί Παιδικοί Σταθμοί στα Α.Ε.Ι. 1. Επιτρέπεται η ίδρυση και λειτουργία στα Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης Μονάδων Φροντίδας, Προσχολι κής Αγωγής και Διαπαιδαγώγησης (Βρεφικών Παιδικών Βρεφονηπιακών Σταθμών, Μονάδων Φύλαξης βρεφών και νηπίων). Στις Μονάδες αυτές θα φιλοξενούνται τα παιδιά των εργαζομένων στα Ιδρύματα αυτά, των με ταπτυχιακών φοιτητών και κατ εξαίρεση των προπτυ χιακών φοιτητών. 2. Με απόφαση της Συγκλήτου του οικείου Πανεπιστη μίου ή της Συνέλευσης του οικείου Τ.Ε.Ι., που επικυρώ νεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ιδρύεται η αντί στοιχη Μονάδα και καθορίζονται τα θέματα οργάνωσης, διοίκησης και λειτουργίας της. Άρθρο 32 Θέματα Νηπιαγωγείων 1. Το σχολικό έτος δύνανται να λειτουρ γήσουν τμήματα νηπιαγωγείων εντός των παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών, που έχουν συσταθεί και λειτουργούν νόμιμα, για τη φοίτηση στην προσχολική αγωγή των νηπίων που έχουν εγγραφεί και φιλοξενηθεί σε αυτούς κατά το σχολικό έτος και συ μπληρώνουν την 31η Δεκεμβρίου του έτους 2007 ηλικία πέντε ετών. 2. Για τη λειτουργία των ανωτέρω τμημάτων το απαι τούμενο εκπαιδευτικό προσωπικό είναι νηπιαγωγοί του ν.1566/1985 (ΦΕΚ 167 Α ). Οι ανωτέρω νηπιαγωγοί ανή κουν στο προσωπικό του παιδικού και βρεφονηπιακού σταθμού και διέπονται από τους όρους των οικείων συμβάσεων. 3. Τα θέματα σχετικά με την έναρξη και λήξη σχολι κού και διδακτικού έτους, τις διακοπές και εορτές, την παρεχόμενη προσχολική αγωγή και τα διδασκόμενα μαθήματα, το εβδομαδιαίο και ωρολόγιο πρόγραμμα διέπονται από τις διατάξεις για τα δημόσια νηπιαγω γεία. Η εκπαιδευτική λειτουργία των ανωτέρω τμημάτων εποπτεύεται από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παι δείας και Θρησκευμάτων ρυθμίζονται ειδικότερα θέματα λειτουργίας και εποπτείας των τμημάτων αυτών. 4. Η λειτουργία του τμήματος νηπιαγωγείου στον παιδικό σταθμό της Βουλής των Ελλήνων, με την επι φύλαξη των διατάξεων του πρώτου εδαφίου της προ ηγούμενης παραγράφου, διέπεται από τον Κανονισμό της Βουλής. Άρθρο 33 Θέματα κτιρίων πρώην ΠΙΚΠΑ Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Κοινω νικής Αλληλεγγύης και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευ μάτων, είναι δυνατή η ανέγερση νέων ή η επισκευή υπαρχόντων κτιρίων ιδιοκτησίας του πρώην ΠΙΚΠΑ, που χρησιμοποιούνται ή πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για τις ανάγκες της Προσχολικής, της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Τα κτίρια ή τα οικόπεδα παραχωρούνται κατά χρήση άνευ ανταλλάγματος. Τα έργα εντάσσονται στο οικονομικό και τεχνικό πρόγραμ μα του Ο.Σ.Κ. Α.Ε. Με την ίδια απόφαση ρυθμίζονται θέ ματα που αφορούν τους όρους χρήσης και τους φορείς διαχείρισης των συγκεκριμένων σχολικών κτιρίων. Άρθρο 34 Επιχορήγηση Ιδρυμάτων 1. Το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και Μελετών «Ελευθέ ριος Κ. Βενιζέλος», το Ίδρυμα «Κωνσταντίνος Γ. Καρα μανλής», το Ίδρυμα «Κωνσταντίνος Κ. Μητσοτάκης», το Ίδρυμα «Ανδρέα Γ. Παπανδρέου» και το Πνευματικό Ίδρυμα Γεωργίου Παπανδρέου, που περιλαμβάνουν στον καταστατικό σκοπό τους τη συγκέντρωση, διάσωση, συντήρηση του αρχειακού υλικού διατελεσάντων κοι νοβουλευτικών πρωθυπουργών, καθώς και την προβολή

11 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 2939 του έργου αυτών, επιχορηγούνται με ετήσια κρατική επιχορήγηση, από το έτος 2007 και εφεξής, το ύψος της οποίας καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. 2. Η επιχορήγηση της προηγούμενης παραγράφου εγ γράφεται στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. 3. Τα Ιδρύματα της πρώτης παραγράφου του άρθρου αυτού υποβάλλουν, μέχρι την 31η Ιανουαρίου κάθε έτους, στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευ μάτων, ετήσια έκθεση πεπραγμένων που αφορά στην παρουσίαση των δραστηριοτήτων τους κατά το προ ηγούμενο έτος. Άρθρο 35 Ρύθμιση θεμάτων προσωπικού για τον καθαρισμό σχολικών μονάδων 1.α. Από την οι αποδοχές του προσωπικού που κατατάχθηκε, βάσει των διατάξεων του άρθρου 1 του ν. 3320/2005 (ΦΕΚ 48 A ), σε οργανικές θέσεις καθαριστριών/ καθαριστών (ΥΕ), με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και απασχολείται στον καθαρισμό των σχολικών μονάδων της Πρωτο βάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και του προσωπικού που προσλαμβάνεται με συμβάσεις μίσθωσης έργου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρα γράφου 4 του παρόντος άρθρου, βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. β. Μέχρι την , η αμοιβή του ανωτέρω προ σωπικού εξακολουθεί να καταβάλλεται σε βάρος των πόρων της περίπτωσης α της παραγράφου 3 του άρ θρου 25 του ν. 1828/1989 (ΦΕΚ 2 Α ), σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. β της παραγράφου 6 του άρθρου 113 του ν. 1892/1990 (ΦΕΚ 101 Α ). 2. Το ποσοστό των αποδιδόμενων πόρων στους δή μους και κοινότητες που προβλέπεται στην παράγραφο 8 του άρθρου 25 του ν. 1828/1989, όπως αναριθμήθηκε με την παράγραφο 10 του άρθρου 13 του ν. 2539/1997 (ΦΕΚ 244 Α ), μειώνεται από την σε δεκαεννέα κόμμα πέντε τοις εκατό (19,5 %). Ειδικά για το οικονομικό έτος 2007 η ανωτέρω περικοπή μειώνεται κατά το ποσό που θα καταβληθεί από τους δήμους και κοινότητες για αμοιβές καθαριστριών μέχρι την Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης β της παραγρά φου 6 του άρθρου 113 του ν. 1892/1990 τροποποιείται ως εξής: «Από τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης διατί θεται το 9 % των 2/3 της επιχορήγησης της περίπτωσης α της παραγράφου 3 του άρθρου 25 του ν. 1828/1989 προς αυτούς, για λειτουργικές δαπάνες των σχολείων και επισκευή ή συντήρηση σχολικών κτιρίων.» 4. Η παράγραφος 5 του άρθρου 113 του ν. 1892/1990 αντικαθίσταται ως εξής: «5.α. Ο καθαρισμός των σχολείων της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, όταν οι ανάγκες τους δεν καλύπτονται από το προσωπικό καθαριότητας που υπηρετεί σε οργανικές θέσεις, μπορεί να γίνεται και από καθαρίστριες που προσλαμβάνονται με σύμβαση μίσθω σης έργου, η οποία συνάπτεται μεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και καθεμιάς από αυτές και καλύπτει ένα διδακτικό έτος. β. Οι συμβάσεις αυτές υπογράφονται από τους Προ ϊστάμενους των αντίστοιχων Γραφείων Εκπαίδευσης και όπου δεν υπάρχουν Γραφεία Εκπαίδευσης από τους Προϊστάμενους των αντίστοιχων Διευθύνσεων Εκπαί δευσης. γ. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσε ως, καθορίζεται η αμοιβή των αναδόχων των ανωτέρω μισθώσεων, ανά αίθουσα. δ. Οι αμοιβές των προαναφερομένων καταβάλλονται από τις Σχολικές Επιτροπές, οι οποίες επιχορηγούνται προς τούτο από πιστώσεις του Κρατικού Προϋπολογι σμού. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, καθορίζεται ο τρόπος διαχείρισης των χρηματοδοτή σεων του προηγούμενου εδαφίου.» Άρθρο 36 Επιλογή Διευθυντών και Αναπληρωτών Διευθυντών Δημοσίων Ι.Ε.Κ. 1. Για την επιλογή, σε θέσεις Διευθυντών και Αναπλη ρωτών Διευθυντών των δημόσιων Ινστιτούτων Επαγγελ ματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) αρμοδιότητας Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και των Αναπληρω τών Διευθυντών Παραρτημάτων αυτών, ως υπηρεσιακό συμβούλιο ορίζεται το Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Κ.Υ.Σ.Δ.Ε.) του Υπουργεί ου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. 2. Χρέη εισηγητή εκτελεί μέλος του Κ.Υ.Σ.Δ.Ε. που ορί ζεται με απόφαση του προέδρου του, όπως προβλέπεται στο άρθρο 10 του π.δ. 1/2003 (ΦΕΚ 1 Α ). Το Κ.Υ.Σ.Δ.Ε. καλεί σε συνέντευξη κάθε υποψήφιο που πληροί τις προϋποθέσεις που ορίζονται από τις διατάξεις της σχε τικής προκήρυξης και της παραγράφου 6 του άρθρου 4 της απόφασης 121/1992 (ΦΕΚ 371 Β ) του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, όπως εκάστοτε ισχύει, προκειμένου να μορφώσει γνώμη για την προσω πικότητα, την ικανότητα και την εν γένει καταλληλόλητά του για την άσκηση των καθηκόντων Διευθυντή ή Ανα πληρωτή Διευθυντή Ι.Ε.Κ. ή Παραρτήματος αυτού. 3. Η, κατά την παράγραφο 1 του παρόντος, επιλογή Διευθυντών και Αναπληρωτών Διευθυντών των δημό σιων Ι.Ε.Κ. και των Αναπληρωτών Διευθυντών Παραρ τημάτων αυτών από το Κ.Υ.Σ.Δ.Ε., γίνεται με βάση τα προσόντα και τα κριτήρια επιλογής που προβλέπονται στην απόφαση 121/1992 του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, όπως εκάστοτε ισχύει. 4. Ο ορισμός και η τοποθέτηση των ως άνω Διευθυ ντών, Αναπληρωτών Διευθυντών Ι.Ε.Κ., καθώς και των Αναπληρωτών Διευθυντών Παραρτημάτων αυτών, που επιλέγονται από το Κ.Υ.Σ.Δ.Ε., εκτελείται με Πράξη του Προέδρου του Οργανισμού Επαγγελματικής Εκπαίδευ σης και κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ.). 5. Ως προς τη διαδικασία προκήρυξης και επιλογής, τη θητεία, την αναπλήρωση, την προσωρινή ανάθεση καθηκόντων των ως άνω Διευθυντών, Αναπληρωτών Διευθυντών Ι.Ε.Κ., καθώς και των Αναπληρωτών Διευθυ ντών Παραρτημάτων αυτών, καθώς και για κάθε άλλο συναφές ζήτημα εφαρμόζεται, μόνο συμπληρωματικά, η 121/1992 απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, όπως εκάστοτε ισχύει.

12 2940 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) Άρθρο 37 Τελικές διατάξεις Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επί μέρους διατάξεις. Παραγγέλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους. Αθήνα, 4 Ιουνίου 2007 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ Π. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Γ. ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ Θ. ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ KAI ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Ε. ΜΕΪΜΑΡΑΚΗΣ Δ. ΣΙΟΥΦΑΣ Γ. ΣΟΥΦΛΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Μ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ Β. ΜΑΓΓΙΝΑΣ Δ. ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους Αθήνα, 6 Ιουνίου 2007 Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΠΑΠΑΛΗΓΟΥΡΑΣ * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * FAX ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά

N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα (Ε.Π.Ι.) είναι νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.),

Διαβάστε περισσότερα

ΆΆρθρο 7 Τμήμα Οι Σχολές διαιρούνται σε Τμήματα. Το Τμήμα αποτελεί τη βασική ακαδημαϊκή και διοικητική μονάδα και καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο

ΆΆρθρο 7 Τμήμα Οι Σχολές διαιρούνται σε Τμήματα. Το Τμήμα αποτελεί τη βασική ακαδημαϊκή και διοικητική μονάδα και καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο ΆΆρθρο 7 Τμήμα Οι Σχολές διαιρούνται σε Τμήματα. Το Τμήμα αποτελεί τη βασική ακαδημαϊκή και διοικητική μονάδα και καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο μιας επιστήμης. Το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος οδηγεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22379 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1577 6 Αυγούστου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Προσδιορισμός τυπικών και ουσιαστικών προσόντων του προσωπικού για τη στελέχωση

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 13 του Νόμου 2817/2000

Άρθρο 13 του Νόμου 2817/2000 Άρθρο 13 του Νόμου 2817/2000 ΦΕΚ Α'78/14.03.2000 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ.2817/2000 Άρθρο 13 Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό (Ε.Τ.Ε.Π.), Ειδικό και Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.Ε.ΔΙ.Π.) και Διοικητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ Άρθρο 1 Γενικές αρχές 1. α) Τα Πανεπιστήμια έχουν την κύρια ευθύνη του σχεδιασμού και της οργάνωσης των μεταπτυχιακών σπουδών στην Ελλάδα και την αρμοδιότητα

Διαβάστε περισσότερα

: Εσταυρωμένος 71004 : 1939 : Ελένη Αλίμπαλη : 2810-379391 : 2810-379328 : alibalie@staff.teicrete.gr

: Εσταυρωμένος 71004 : 1939 : Ελένη Αλίμπαλη : 2810-379391 : 2810-379328 : alibalie@staff.teicrete.gr Ηράκλειο 14-9-2011 Αριθμ. Πρωτ. 4688/Φ.30.2 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Διεύθυνση Ταχ. Θυρίδα Πληροφορίες Τηλέφωνα Fax E-mail

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Άρθρο. Αντισταθμιστική Εκπαίδευση

ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Άρθρο. Αντισταθμιστική Εκπαίδευση ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Άρθρο. Αντισταθμιστική Εκπαίδευση 1. Για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: α) «Αντισταθμιστική εκπαίδευση»: στην έννοια της αντισταθμιστικής εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

*01001732708990012* 6519 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 188 29 Σεπτεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 142. Τροποποίηση του π.δ. 381/1998

Διαβάστε περισσότερα

Email: depps@minedu.gov.gr Μαρούσι, 7 Οκτωβρίου 2013. Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Email: depps@minedu.gov.gr Μαρούσι, 7 Οκτωβρίου 2013. Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Ανδρέα Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: 151 80 Μαρούσι Πληροφορίες: Α. Ριζάκη Τηλέφωνα : 10

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ Ρέθυμνο, 05 Ιουλίου 2013 Αριθμ. Γενικού Πρωτ.: 9917 Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ Ρέθυμνο, 05 Ιουλίου 2013 Αριθμ. Γενικού Πρωτ.: 9917 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ/ΑΔΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ Ρέθυμνο, 05 Ιουλίου 2013 Αριθμ. Γενικού Πρωτ.: 9917 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4431 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 348 30 Μαρτίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός των απαιτούμενων τυπικών και ουσια στικών προσόντων του προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

Ινστιτούτο Οπτικοακουστικών Μέσων

Ινστιτούτο Οπτικοακουστικών Μέσων Ινστιτούτο Οπτικοακουστικών Μέσων Ο νόμος 1730/1987 «Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση, Ανώνυμη Εταιρεία (ΕΡΤ-Α.Ε.)», προβλέπει, στο άρθρο 11, τη λειτουργία του Ινστιτούτου Οπτικοακουστικών Μέσων, το οποίο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 456Μ9-ΙΦΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ. ΠΡΟΣ : Όλα τα Πανεπιστήμια της Χώρας

ΑΔΑ: 456Μ9-ΙΦΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ. ΠΡΟΣ : Όλα τα Πανεπιστήμια της Χώρας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α ΑΝΩΤΕΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ O ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ O ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ O ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148/Α /6-7-2008) «Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) Μαρούσι 13.1.2014 ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ 141 21 Αριθμ. Πρωτ.:Δ/77

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ «Μετονομασία Σχολής και Τμημάτων Συγχώνευση Τμημάτων Κατάργηση Παραρτημάτων και Τμημάτων Ίδρυση Σχολής Συγκρότηση Σχολών του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας» Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μπράτης Δημήτρης Αθήνα 2/9/ 2013 Αιρετός του ΚΥΣΠΕ d.mpratis@gmail.com http://www.mpratis.gr τηλ. 6974750402 2103312790 2103442884 fax: 2103246893

Μπράτης Δημήτρης Αθήνα 2/9/ 2013 Αιρετός του ΚΥΣΠΕ d.mpratis@gmail.com http://www.mpratis.gr τηλ. 6974750402 2103312790 2103442884 fax: 2103246893 Μπράτης Δημήτρης Αθήνα 2/9/ 2013 Αιρετός του ΚΥΣΠΕ d.mpratis@gmail.com http://www.mpratis.gr τηλ. 6974750402 2103312790 2103442884 fax: 2103246893 Καταργείται η προτεραιότητα των κατόχων διδακτορικών και

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ρύθμισης στον υπό σύνταξη Οργανισμό του Πολυτεχνείου Κρήτης για το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.

Πρόταση ρύθμισης στον υπό σύνταξη Οργανισμό του Πολυτεχνείου Κρήτης για το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ. Πρόταση ρύθμισης στον υπό σύνταξη Οργανισμό του Πολυτεχνείου Κρήτης για το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.) ΣΣ: Προτείνουμε να περιληφθούν στον υπό σύνταξη Οργανισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ω Κ Ε Α Ν Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α Σ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ω Κ Ε Α Ν Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α Σ ΕΘΝΙΚΟΝ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ Ω Κ Ε Α Ν Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α Σ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ &

Διαβάστε περισσότερα

Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας: Έχοντας υπόψη:

Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας: Έχοντας υπόψη: Σχέδιο απόφασης της Συγκλήτου του άρθρου 77 παρ. 3 του Ν. 4009/2011: Διαδικασίες εκλογής, εξέλιξης και μονιμοποίησης σε θέσεις καθηγητών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) Μαρούσι 1.4.2014 ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ 141 21 Αριθμ. Πρωτ.:Δ/1096

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση: 3 ο χλμ. Π.Ε.Ο. Λαμίας - Αθηνών 35100 Λαμία Τηλέφωνο: 22310-60104

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ Ε.Ε.ΔΙ.Π. / Ι

ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ Ε.Ε.ΔΙ.Π. / Ι ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΛΑΔΟΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Α.Ε.Ι. (Ο.ΣΥ.Ε.Ε.ΔΙ.Π. / Ι) ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1989 Διεύθυνση ιστοσελίδας: http://osyeedip1.uth.gr/ Email:

Διαβάστε περισσότερα

6. ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ, ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ, ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ. 6.1 Συνεισφορά στο Τμήμα των Μεταπτυχιακών Φοιτητών

6. ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ, ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ, ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ. 6.1 Συνεισφορά στο Τμήμα των Μεταπτυχιακών Φοιτητών 6. ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ, ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ, ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ Η συμμετοχή των μεταπτυχιακών φοιτητών στην ανάπτυξη του Τμήματος μέσω των φοιτητικών εισφορών παρουσιάζει σημαντικά οφέλη όσον αφορά στη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Θεσσαλονίκη 24-06-2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Αρ. Πρωτ. ΔΦ 16.2/A/3068 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Θεσσαλονίκη 24-06-2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Αρ. Πρωτ. ΔΦ 16.2/A/3068 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Θεσσαλονίκη 24-06-2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Αρ. Πρωτ. ΔΦ 16.2/A/3068 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ:ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

1. Tις διατάξεις του π.δ. 63/2005 Κώδικας Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα (ΦΕΚ 98/Α/22-04-2005)

1. Tις διατάξεις του π.δ. 63/2005 Κώδικας Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα (ΦΕΚ 98/Α/22-04-2005) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Μαρούσι, 19-10-015

Διαβάστε περισσότερα

Ν 1824/1988 / Α-296 Θέματα εκπαιδευτικών ΑΕΙ κλπ διατάξεις Νόμος 1824 της 30/30.12.88. Ρύθμιση θεμάτων εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις.- (Α' 296).

Ν 1824/1988 / Α-296 Θέματα εκπαιδευτικών ΑΕΙ κλπ διατάξεις Νόμος 1824 της 30/30.12.88. Ρύθμιση θεμάτων εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις.- (Α' 296). νόμος 1824/1988 Ν 1824/1988 / Α-296 Θέματα εκπαιδευτικών ΑΕΙ κλπ διατάξεις Νόμος 1824 της 30/30.12.88. Ρύθμιση θεμάτων εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις.- (Α' 296). Άρθρο 1 Καταργήθηκε Άρθρο 2 Προμήθεια

Διαβάστε περισσότερα

"1. Το Ινστιτούτο διοικείται, σύμφωνα με τις παρ. 5 και 6 του άρθρου 17 του Ν. 2083/1992, από: α) το διοικητικό συμβούλιο, β) το διευθυντή, γ) τον

1. Το Ινστιτούτο διοικείται, σύμφωνα με τις παρ. 5 και 6 του άρθρου 17 του Ν. 2083/1992, από: α) το διοικητικό συμβούλιο, β) το διευθυντή, γ) τον ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 271/1989 (Κωδικοποιημένο με το ΠΔ 13/1998) Άρθρο1: Ίδρυση Ακαδημαϊκού Ερευνητικού Ινστιτούτου,Επωνυμία "Ινστιτούτο Συστημάτων Επικοινωνίας και Υπολογιστών 1 " 1. Ιδρύεται Ακαδημαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Κέντρο Οικονομικού και Χρηματοοικονομικού Δικαίου

Ευρωπαϊκό Κέντρο Οικονομικού και Χρηματοοικονομικού Δικαίου Ευρωπαϊκό Κέντρο Οικονομικού και Χρηματοοικονομικού Δικαίου (Απόφαση Συγκλήτου Παντείου Πανεπιστημίου της 8ης Ιουλίου 2010) Eιδικός Κανονισμός Άρθρο 1 Σύσταση-Λειτουργία (α) Ιδρύεται στο Πάντειο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΔΑ: ΒΙΡ3ΟΞΑ0-ΒΗΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση: 3 ο χλμ. Π.Ε.Ο. Λαμίας - Αθηνών 35100 Λαμία

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ της Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου 33/2006 (άρθρο 2 παρ.1)

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ της Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου 33/2006 (άρθρο 2 παρ.1) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 19 Αυγούστου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ. 10 /41 /2004 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

δ) του κλάδου ΤΕ1, εισαγωγικό το Μ.Κ. 20 και καταληκτικό το Μ.Κ. 5.

δ) του κλάδου ΤΕ1, εισαγωγικό το Μ.Κ. 20 και καταληκτικό το Μ.Κ. 5. Νόμος 1824 της 30.12.1998 Ρύθμιση θεμάτων εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις Aρθρο 1 Καταργήθηκε Aρθρο 2 Προμήθεια βιβλίων Οι διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 2 του ν. 1810/1988 (ΦΕΚ 223) για την προμήθεια από

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Αρ. Πρωτ. οικ. 6250

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Αρ. Πρωτ. οικ. 6250 EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αρ. Πρωτ. οικ. 6250 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΜΕ ΤΡΙΕΤΗ ΘΗΤΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ Ιούλιος 2010 Άρθρο 1 ΣΤΟΧΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Η απόκτηση του διδακτορικού διπλώματος διέπεται από τις κείμενες διατάξεις (άρθρο 9 του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρχαία Κόρινθος 21-12-2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΛΖ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤ. & ΚΛΑΣ. ΑΡΧ/ΤΩΝ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΚΟΙΝ :

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρχαία Κόρινθος 21-12-2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΛΖ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤ. & ΚΛΑΣ. ΑΡΧ/ΤΩΝ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΚΟΙΝ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρχαία Κόρινθος 21-12-2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΛΖ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤ. & ΚΛΑΣ. ΑΡΧ/ΤΩΝ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Αρ. Πρωτ. Φ 15/ 9139 Ταχ.Δ/νση:Αρχαία Κόρινθος ΠΡΟΣ: Ταχ. κώδικας: 20007 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΗ ΑΡΘΡΩΝ σχετικά με τις αρμοδιότητες και τη λειτουργία Σχολής, Κοσμητείας, Κοσμήτορα κ.λ.π. (ιδίως από τους Ν.4009/2011 & Ν.

ΣΥΛΛΟΓΗ ΑΡΘΡΩΝ σχετικά με τις αρμοδιότητες και τη λειτουργία Σχολής, Κοσμητείας, Κοσμήτορα κ.λ.π. (ιδίως από τους Ν.4009/2011 & Ν. ΣΥΛΛΟΓΗ ΑΡΘΡΩΝ σχετικά με τις αρμοδιότητες και τη λειτουργία Σχολής, Κοσμητείας, Κοσμήτορα κ.λ.π. (ιδίως από τους Ν.4009/2011 & Ν.4076/2012) Εκπονήθηκε από τη Γραμματεία της Πολυτεχνικής Σχολής / ΔΠΘ Άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΚΔΟΘΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ "ΝΕΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ" ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 211 (4) Απόφαση ΥΠΕΣΑΗΔ 216

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΛΟΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

ΡΟΛΟΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΡΟΛΟΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ (1) Υποχρέωση να μετέχουν σε όλες τις συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου. Υποχρέωση να μετέχουν σε όλα τα όργανα και τις επιτροπές, που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Θεσσαλονίκη 24-06-2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Θεσσαλονίκη 24-06-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Θεσσαλονίκη 24-06-2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Αρ. Πρωτ. ΔΦ 16.2/A/3067 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 11/4/2012

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 11/4/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 11/4/2012 ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αρ.Πρωτ. 2/οικ.32582/0022 ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΙΣΘΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : 22

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση: 3 ο χλμ. Π.Ε.Ο. Λαμίας-Αθηνών 35100 Λαμία Πληροφορίες: Σαρρής Θ. Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 2527/1997 - Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Ν. 2190/1994 και άλλες διατάξεις

Ν. 2527/1997 - Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Ν. 2190/1994 και άλλες διατάξεις Ν. 2527/1997 - Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Ν. 2190/1994 και άλλες διατάξεις ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 2527 Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Ν. 2190/1994 και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ Ημερομηνία : 31-5-2013 ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι) ΑΘΗΝΑΣ Αριθμ. πρωτ. : Φε. 16α/5518

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ Ημερομηνία : 31-5-2013 ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι) ΑΘΗΝΑΣ Αριθμ. πρωτ. : Φε. 16α/5518 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ Ημερομηνία : 31-5-2013 ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι) ΑΘΗΝΑΣ Αριθμ. πρωτ. : Φε. 16α/5518 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΔΩΔΕΚΑ (12) ΘΕΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Ε.Π) ΣΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1 ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ. Άρθρο 1 Σκοπός Προγράμματος

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1 ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ. Άρθρο 1 Σκοπός Προγράμματος ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1 ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ Άρθρο 1 Σκοπός Προγράμματος 1. Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών της Νομικής Σχολής του Δ.Π.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 2 Ιουλίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Α.Π:ΥΠΟΙΚ 0007613 ΕΞ 2015 ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 2 Ιουλίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Α.Π:ΥΠΟΙΚ 0007613 ΕΞ 2015 ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 2 Ιουλίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Α.Π:ΥΠΟΙΚ 0007613 ΕΞ 2015 ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

N. 3685/08 (ΦΕΚ 148 Α/16-7-2008) : Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές.

N. 3685/08 (ΦΕΚ 148 Α/16-7-2008) : Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. 3685/08 1 of 12 ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΑΡΙΘ.: 3685/08 Βλέπετε το πλήρες κείμενο Είδος Εγγράφου: ΝΟΜΟΙ ΦΕΚ: 148Α Μέγεθος κειμένου: 1649,757 KB N. 3685/08

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3745 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 513 20 Μαΐου 2013 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αριθμ. 1764 βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΡΟΛΟΥ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ - ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΚΑΝΟΝΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΡΟΛΟΥ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ - ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΚΑΝΟΝΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΡΟΛΟΥ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ - ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΚΑΝΟΝΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Κάλυψη θέσεων και λειτουργικών αναγκών της πρωτοβάθμιας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΥ546914Η-0ΔΚ. Να διατηρηθεί µέχρι ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: ΘΕΜΑ: ΣΧΕΤ: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Ε.

ΑΔΑ: ΒΕΥ546914Η-0ΔΚ. Να διατηρηθεί µέχρι ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: ΘΕΜΑ: ΣΧΕΤ: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Ε. Να διατηρηθεί µέχρι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μεσολόγγι 13 / 02 / 2013 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (ΤΕΙ) Αριθ.Πρωτ : Φ.1.2 /366 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΡΟΣ: ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σίνδος 24-06-2014 Αρ. Πρωτ.ΔΦ.16.2/Α/3070. Προς τις Εφημερίδες. 1 Αγγελιοφόρος. 2 Τύπος Θεσσαλονίκης 3 Ριζοσπάστης. Κοιν: 1.ΥΠΑΙΘ 2.

Σίνδος 24-06-2014 Αρ. Πρωτ.ΔΦ.16.2/Α/3070. Προς τις Εφημερίδες. 1 Αγγελιοφόρος. 2 Τύπος Θεσσαλονίκης 3 Ριζοσπάστης. Κοιν: 1.ΥΠΑΙΘ 2. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Α.Τ.Ε.Ι.Θ) ΣΧΟΛΗ:ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε Ταχ.Δ/νση:Τ.Θ.141

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ Κέντρα Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις Άρθρο 45 Κέντρα Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ Κέντρα Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις Άρθρο 45 Κέντρα Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ Κέντρα Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις Άρθρο 45 Κέντρα Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης 1. Στο ν. 3696/2008 «Ίδρυση και λειτουργία Κολλεγίων και άλλες διατάξεις» (Α 177) επέρχονται οι

Διαβάστε περισσότερα

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπου

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπου Ε.Ε.Παρ. 1(1) 322 Ν. 68(Ι)/96 Αρ. 3057, 3.5.96 Ο περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης και Παροχής Σχετικών Πληροφοριών Νόμος του 1996 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΡΙΩΝ (3) ΘΕΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Ε.Π) ΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΡΙΩΝ (3) ΘΕΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Ε.Π) ΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΑΘΗΝΑΣ Ημερομηνία: Αριθμ. Πρωτοκ. 3-2-2015 Φε. 16α/694 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΡΙΩΝ (3) ΘΕΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8383 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1135 7 Οκτωβρίου 2013 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αριθμ. 1213023775 Προκήρυξη μιας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ-ΠΡΟΣΘΗΚΗ. Στο Σχέδιο Νόμου: «Δομή, Λειτουργία, Διασφάλιση της Ποιότητας των Σπουδών και Διεθνοποίηση των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων»

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ-ΠΡΟΣΘΗΚΗ. Στο Σχέδιο Νόμου: «Δομή, Λειτουργία, Διασφάλιση της Ποιότητας των Σπουδών και Διεθνοποίηση των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» Άρθρο 8, παρ. 2 (εδάφιο β) και παρ. 4 (εδάφιο α) Με στόχο, αφενός, την επιτυχή εφαρμογή του νέου Νόμου για μια ποιοτική αλλαγή στη λειτουργία των ΑΕΙ και, αφετέρου, την αποφυγή τυχόν νομικών εμπλοκών αναφορικά

Διαβάστε περισσότερα

Η ισχύς του π.δ/τος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι από 31-1-2013.

Η ισχύς του π.δ/τος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι από 31-1-2013. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Αθήνα 17 Απριλίου 2013 Αρ. Πρωτ. 15400 Ταχ. Δ/νση Ταχ.Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Α.

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ----- ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Μαρούσι, 20-8-2015 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ, Αρ. Πρωτ. ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Του Υπουργείου Οικονομικών. «Περιστολή δημοσίων δαπανών και ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων» ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Του Υπουργείου Οικονομικών. «Περιστολή δημοσίων δαπανών και ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων» ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Του Υπουργείου Οικονομικών «Περιστολή δημοσίων δαπανών και ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων» ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Άρθρο 1 1. Το άρθρο 10 του ν. 3492/2006 (ΦΕΚ Α 210) αντικαθίσταται ως εξής:

Διαβάστε περισσότερα

«Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης! Κέντρα Αποκατάστασηζ. Με την παρούσα τροπολογία ρυθμίζονται διάφορα επείγοντα θέματα των

«Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης! Κέντρα Αποκατάστασηζ. Με την παρούσα τροπολογία ρυθμίζονται διάφορα επείγοντα θέματα των ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ Στο σχέδιο νόμου «Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης! Κέντρα Αποκατάστασηζ Αναδιάρθρωση Ε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις» Α. ΑlτΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Με την παρούσα τροπολογία ρυθμίζονται διάφορα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑΣ 2007 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β Άρθρο 1 Στόχος των ιδακτορικών Σπουδών Η απόκτηση του διδακτορικού διπλώµατος διέπεται από τις κείµενες διατάξεις.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 AΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Καβάλα 16/09/2014 Αριθμ.πρωτ. 2498 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

1 of 13 10/12/2013 1:29 μμ

1 of 13 10/12/2013 1:29 μμ 1 of 13 10/12/2013 1:29 μμ ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΑΡΙΘ.: 3685/08 Βλέπετε το πλήρες κείμενο Είδος Εγγράφου: ΝΟΜΟΙ ΦΕΚ: 148Α Μέγεθος κειμένου: 207 KB N.

Διαβάστε περισσότερα

10) Μία (1) θέση Μαθηματικού με σύμβαση ορισμένου χρόνου στον κύκλο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του αγγλόφωνου τμήματος(γλώσσα διδασκαλίας Αγγλικά)

10) Μία (1) θέση Μαθηματικού με σύμβαση ορισμένου χρόνου στον κύκλο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του αγγλόφωνου τμήματος(γλώσσα διδασκαλίας Αγγλικά) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Γ ΞΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ αρ. πρωτ. 979 Α /97529/Ζ1/24-06-2014

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ «ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΠΡΟΣ ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΟΥΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις

Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις Στο Τμήμα Aρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης είναι δυνατή η εκπόνηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015 2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015 2016 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ. :2867 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Αρ. Πρωτ. :2867 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ- ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ-ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ 34400 Ψαχνά Εύβοια Τηλ.: 2228099703, 99504 FAX: 2228023766 Πληροφορίες: κ. Π. Kωνστάντιου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ- ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ- ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΕΠΙΚΥΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 1 ΠΑΡ. 2 ΤΟΥ Ν. 4250/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ-

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ «ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ» ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΣΠΟΥΔΑΣΟΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑTΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ.. ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Ανδρέα Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη :151 80 Μαρούσι Πληροφορίες: Α. Ριζάκη Τηλέφωνα :

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΑΔΑ: ΒΛΩΒ9-ΚΩΠ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΟΠΑΙΔΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΡΗΤΗΣ Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις 1. Οι μεταπτυχιακές σπουδές στα Τμήματα TEI πραγματοποιούνται και ολοκληρώνονται με τη χορήγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΖ09-5ΘΩ «Συγχώνευση Σχολών Μετονομασία Τμημάτων Συγχώνευση Τμημάτων Κατάργηση Τμημάτων Συγκρότηση Σχολών του Αλεξάνδρειου Τ.Ε.Ι.

ΑΔΑ: ΒΕΖ09-5ΘΩ «Συγχώνευση Σχολών Μετονομασία Τμημάτων Συγχώνευση Τμημάτων Κατάργηση Τμημάτων Συγκρότηση Σχολών του Αλεξάνδρειου Τ.Ε.Ι. «Συγχώνευση Σχολών Μετονομασία Τμημάτων Συγχώνευση Τμημάτων Κατάργηση Τμημάτων Συγκρότηση Σχολών του Αλεξάνδρειου Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης» Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις:

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 24/ 11 / 2014 Αρ. Πρωτ. 2317

Αθήνα, 24/ 11 / 2014 Αρ. Πρωτ. 2317 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Δ Ι.Π. ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ HELLENIC REPUBLIC H.Q.A. HELLENIC QUALITY ASSURANCE AND ACCREDITATION AGENCY Αθήνα, 24/ 11 / 2014 Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

1 Άρτα, 07/ 07 / 2014 Αριθ. Πρωτ. : Φ.4/3326 Προκήρυξη µιας (1) θέσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου Ο Πρόεδρος του ΤΕΙ Ηπείρου, αφού έλαβε υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 15 του Ν. 1404/83

Διαβάστε περισσότερα

Γιάννα Καρύμπαλη-Τσίπτσιου 18.6.2014 Καθηγήτρια Νομικής Σχολής, ΑΠΘ

Γιάννα Καρύμπαλη-Τσίπτσιου 18.6.2014 Καθηγήτρια Νομικής Σχολής, ΑΠΘ Γιάννα Καρύμπαλη-Τσίπτσιου 18.6.2014 Καθηγήτρια Νομικής Σχολής, ΑΠΘ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΥΤΑΝΗ Οι αρμοδιότητες του Πρύτανη 1 καταστρώνονται στις ακόλουθες ομάδες 2 : 1. Πρύτανης και Ίδρυμα: α) Προΐσταται του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8387 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 945 19 Νοεμβρίου 2007 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ Αριθμ.Φ.121.1/11/75029/Β2 Έγκριση προκήρυξης θέσεων μελών Δ.Ε.Π. του Τμήμα τος Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10573 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1449 12 Δεκεμβρίου 2013 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Αριθμ. ΔΔ1.1/2540/Φ.006.6 Προκήρυξη θέσης καθηγητή του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 38231 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2682 31 Δεκεμβρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Χρήση κινητών τηλεφώνων.... 1 Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας αποσπασμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΤ. : Οι με αριθ. 70/2013 και 14/2014 εγκύκλιοι του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

ΣΧΕΤ. : Οι με αριθ. 70/2013 και 14/2014 εγκύκλιοι του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. ΘΕΜΑ : «Χορήγηση βεβαίωσης ασφαλιστικής ενημερότητας και αναστολή λήψης αναγκαστικών μέτρων σε Προέδρους και μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων των Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων». ΣΧΕΤ. : Οι με αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Παράρτημα Θεσσαλονίκης Αλ. Παπαναστασίου 13, Σχ. "Ευκλείδη" 54639, Θεσσαλονίκη ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

1. Ακρόπολις E-mail:tgd@teikal.gr Πληροφορίες : κ. Αγγελοπούλου

1. Ακρόπολις E-mail:tgd@teikal.gr Πληροφορίες : κ. Αγγελοπούλου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Τ.Ε.Ι. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας & Πρωτοκόλλου Βαθμός Ασφαλείας : Καλαμάτα 5 Δεκεμβρίου 2013 Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4496, 6.3.2015 28(Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΕΩΣ 2009

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4496, 6.3.2015 28(Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΕΩΣ 2009 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4496, 6.3.2015 Ν. 28(Ι)/2015 28(Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΕΩΣ 2009 Προοίμιο. Για σκοπούς πληρέστερης εναρμόνισης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2743 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 419 7 Απριλίου 2014 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Αριθμ. 4313 Προκήρυξη θέσης Καθηγητή του Τμήματος Φιλολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3670, 31/12/2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3670, 31/12/2002 Άρθρο 1. Συνοπτικός τίτλος. 2. Ερμηνεία. ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ 3. Ίδρυση Ανοικτού Πανεπιστημίου. 4. Γλώσσες διδασκαλίας. 5. Αποστολή του Πανεπιστημίου. 6. Στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα Θεσσαλονίκης

Παράρτημα Θεσσαλονίκης Με την αριθμ. 18/02-06-2015 πράξη της Δ.Ε. της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. τροποποιείται η προκήρυξη του Π.Μ.Σ. του Παιδαγωγικού Τμήματος με τίτλο «Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης» αναφορικά με τις κατηγορίες υποψηφίων.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Θεσσαλονίκη 24-06-2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Αρ. Πρωτ. ΔΦ 16.2/A/ 3072 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Θεσσαλονίκη 24-06-2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Αρ. Πρωτ. ΔΦ 16.2/A/ 3072 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Θεσσαλονίκη 24-06-2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Αρ. Πρωτ. ΔΦ 16.2/A/ 3072 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

1 Άρτα, 14 / 04 / 2014 Αριθ. Πρωτ. : Φ.4/1911 Προκήρυξη µιας (1) θέσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού του Τµήµατος Tεχνολόγων Γεωπόνων του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου Ο Πρόεδρος του ΤΕΙ Ηπείρου, αφού έλαβε υπόψη: 1. Τις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΑΘΗΝΑΣ Ημερομηνία: Αριθμ. Πρωτοκ. 12-5-2015 Φε. 16α/3843 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΕΞΙ (6) ΘΕΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ - Π.Δ. 432/81 Α.Φ.Μ.: 998219694 Α Δ.Ο.Υ. ΠΑΤΡΩΝ ΤΗΛ: 2610-996660 FAX: 2610-996677 Πάτρα, 02/04/2013 Αρ.Πρωτ. 11459 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 31407 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2738 16 Δεκεμβρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 837/138350 Έγκριση διάθεσης, κατανομή πίστωσης και λεπτομέρει ες εφαρμογής του

Διαβάστε περισσότερα

Νόµος 1824 της 30.12.1998

Νόµος 1824 της 30.12.1998 Νόµος 1824 της 30.12.1998 Ρύθµιση θεµάτων εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις Αρθρο 1 Καταργήθηκε Αρθρο 2 Προµήθεια βιβλίων Οι διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 2 του ν. 1810/1988 (ΦΕΚ 223) για την προµήθεια από

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8313 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 761 29 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. πράξης 39/19 03 2015 Αντικατάσταση της υπ αρ. Β7/178/22 8 1994 (ΦΕΚ 628 τ. Β ) Υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ Άμφισσα 04-02-2015 Αρ. πρωτ : 2748

ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ Άμφισσα 04-02-2015 Αρ. πρωτ : 2748 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ Άμφισσα 04-02-2015 Αρ. πρωτ : 2748 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Για την πρόσληψη Καθηγητών Φυσικής Αγωγής με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου

Διαβάστε περισσότερα

1. ΔΟΜΗ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

1. ΔΟΜΗ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 1. ΔΟΜΗ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 1.1 Θεσμικά Όργανα του Τμήματος Θεσμικά όργανα του Τμήματος σύμφωνα με το νόμο είναι η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.), το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) και ο Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΔΥΟ (2) ΘΕΣΕΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ, ΕΝΟΣ ΠΑΡ ΕΦΕΤΑΙΣ ΚΑΙ ΕΝΟΣ ΠΑΡ ΑΡΕΙΩ ΠΑΓΩ, ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΜΜΙΣΘΗΣ ΕΝΤΟΛΗΣ ΜΕ ΠΑΓΙΑ ΜΗΝΙΑΙΑ ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΔΥΟ (2) ΘΕΣΕΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ, ΕΝΟΣ ΠΑΡ ΕΦΕΤΑΙΣ ΚΑΙ ΕΝΟΣ ΠΑΡ ΑΡΕΙΩ ΠΑΓΩ, ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΜΜΙΣΘΗΣ ΕΝΤΟΛΗΣ ΜΕ ΠΑΓΙΑ ΜΗΝΙΑΙΑ ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Αθήνα 18/6/2014 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αρ. πρωτ.: 44221 ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 4. Προϋποθέσεις αναγνώρισης τίτλων

Άρθρο 4. Προϋποθέσεις αναγνώρισης τίτλων Άρθρο 4 Προϋποθέσεις αναγνώρισης τίτλων Οι τίτλοι σπουδών των αναγνωρισμένων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της αλλοδαπής αναγνωρίζονται από τον Οργανισμό ως «ισότιμοι» ή ως «ισότιμοι και αντίστοιχοι». 1. Η «ισοτιμία»

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΕΛ.Γ.Α., Ο.Γ.Ε.Ε.Κ.Α. «ΔΗΜΗΤΡΑ», Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π. ΚΑΙ ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε - Ν.Π.Ι.Δ. ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.

ΘΕΜΑ: «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΕΛ.Γ.Α., Ο.Γ.Ε.Ε.Κ.Α. «ΔΗΜΗΤΡΑ», Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π. ΚΑΙ ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε - Ν.Π.Ι.Δ. ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. ΘΕΜΑ: «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΕΛ.Γ.Α., Ο.Γ.Ε.Ε.Κ.Α. «ΔΗΜΗΤΡΑ», Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π. ΚΑΙ ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε - Ν.Π.Ι.Δ. ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.» 1. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα