ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 12033 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Ιουνίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της αριθ /05/10/ κοι νής απόφασης του Υπουργού Οικονομικών και Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας «Εκπροσώπηση του Ελληνικού Δημο σίου στις Γενικές Συνελεύσεις των Οργανισμών Λιμένων Α.Ε.» (768 Β ΦΕΚ) Προσδιορισμός του ειδικού τέλους άρθρου 40 παρ. 3 περ. γ του ν. 2773/ 1999 σε 5,57 Ευρώ/MWh Έγκριση συμβάσεων μίσθωσης έργου Κατάρτιση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσί ας του ΝΠΔΔ «Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί Χα λάστρας» Νομού Θεσσαλονίκης ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ /06/10 (1) Τροποποίηση της αριθ /05/10/ κοινής απόφασης του Υπουργού Οικονομικών και Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας «Εκπρο σώπηση του Ελληνικού Δημοσίου στις Γενικές Συνελεύ σεις των Οργανισμών Λιμένων Α.Ε.» (768 Β ΦΕΚ). ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Το άρθρο 14 παρ.1 του άρθρου εικοστού δευτέρου του Ν.2932/2001 «Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών στις θα λάσσιες ενδομεταφορές, Σύσταση Γενικής Γραμματείας Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής Μετατροπή Λιμενικών Ταμείων σε Ανώνυμες Εταιρείες και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 145/Α / ). 2. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 3429/2005 «Δη μόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί (Δ.Ε.Κ.Ο.)» ΦΕΚ 314 Α/ ), όπως ισχύει. 3. Το Π.Δ.189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή αρ μοδιοτήτων των Υπουργείων (ΦΕΚ 221/Α / ). 4. Η αριθ /05/10/ Κοινή Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας «Εκπροσώπηση του Ελληνικού Δημοσίου στις Γενικές Συνελεύσεις των Ορ γανισμών Λιμένων Α.Ε.» (768 Β ΦΕΚ). 5. Τα καταστατικά των Ανώνυμων Εταιρειών: «Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς (ΟΛΠ) Α.Ε» «Οργανισμός Λιμένα Θεσσαλονίκης (ΟΛΘ) Α.Ε» «Οργανισμός Λιμένα Αλεξανδρούπολης (ΟΛΑ) Α.Ε.» «Οργανισμός Λιμένα Βόλου (ΟΛΒ) Α.Ε.» «Οργανισμός Λιμένα Ελευσίνας (ΟΛΕ) Α.Ε.» «Οργανισμός Λιμένα Ηγουμενίτσας (ΟΛΗΓ) Α.Ε» «Οργανισμός Λιμένα Ηρακλείου (ΟΛΗ) Α.Ε» «Οργανισμός Λιμένα Καβάλας (ΟΛΚ) Α.Ε» «Οργανισμός Λιμένα Κέρκυρας (ΟΛΚΕ) Α.Ε» «Οργανισμός Λιμένα Λαυρίου (ΟΛΛ) Α.Ε» «Οργανισμός Λιμένα Πάτρας (ΟΛΠΑ) Α.Ε» «Οργανισμός Λιμένα Ραφήνας (ΟΛΡ) Α.Ε» 6. Από τις διατάξεις της παρούσας Απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπο λογισμού, αποφασίζουμε: 1. Την τροποποίηση του τελευταίου εδαφίου της παρ. 1 της αριθ /05/10/ Κοινής Απόφασης του Υπουργού Οικονομικών και Υπουργού Οικονομί ας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας ως προς τον αναπληρωτή ως εξής: «με αναπληρωτή τον Διευθυ ντή Λιμενικών Υποδομών Πλοίαρχο ΛΣ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟ ΣΤΑΥΡΙΔΟΠΟΥΛΟ». 2. Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθ /05/10/ κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και Υπουρ γού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας «Εκ προσώπηση του Ελληνικού Δημοσίου στις Γενικές Συνε λεύσεις των Οργανισμών Λιμένων Α.Ε.» (768 Β ΦΕΚ). Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Πειραιάς, 9 Ιουνίου 2010 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΛΟΥΚΙΑ ΤΑΡΣΙΤΣΑ ΚΑΤΣΕΛΗ F Aριθμ. Δ6/Φ1/οικ (2) Προσδιορισμός του ειδικού τέλους άρθρου 40 παρ. 3 περ. γ του ν. 2773/ 1999 σε 5,57 Ευρώ/MWh. Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του αρθ. 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας

2 12034 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα (π.δ. 63/2005, Α 98). 2. Το π.δ. 381/1989 «Οργανισμός του Υπουργείου Βι ομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας» (Α 168), όπως τροποποιήθηκε με το π.δ. 191/1996 (Α 154), σε συνδυασμό με το π.δ. 27/1996 (Α 19) «Συγχώνευση των Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης» όπως τροποποιή θηκε με το π.δ. 122/2004 «Ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού» (Α 85). 3. Το π.δ. 187/2009 «Διορισμός Υπουργών και Υφυ πουργών» (Α 214). 4. Το π.δ. 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή αρ μοδιοτήτων των Υπουργείων» (Α 221). 5. Το π.δ. 24/2010 «Ανακαθορισμός των αρμοδιοτήτων των Υπουργείων και τροποποιήσεις του π.δ. 189/2009» (Α 56). 6. Το ν. 2773/1999 «Απελευθέρωση της αγοράς ηλε κτρικής ενέργειας, ρύθμιση θεμάτων ενεργειακής πο λιτικής και λοιπές διατάξεις» (Α 286) και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 40 παρ. 3 εδάφ. (γ) αυτού, όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 23 παρ. 20 του ν. 3175/2003 «Αξιοποίηση του γεωθερμικού δυνα μικού, τηλεθέρμανση και άλλες διατάξεις (Α 207). 7. Το ν. 3468/2006 «Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης και λοιπές διατάξεις» (Α 129). 8. Την υπ αριθ. Δ6/Φ1/οικ.22473/ απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης «Προσδιορισμός του ειδικού τέλους άρθρου 40 παρ. 3 περ. γ του ν.2773/1999 σε 0,30 Ευρώ/MWh» (Β 1702). 9. Την υπ αριθ. 108/2010 απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, με την οποία διατυπώνεται πρότα ση για τον καθορισμό του ύψους του ειδικού τέλους του άρθρου 40 παρ.3 περ. γ του ν. 2773/1999 σε 4,5 Ευρώ/MWh. 10. Την υπ αριθ. 236/2010 απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, με την οποία διατυπώνεται πρότα ση για τον καθορισμό του ύψους του ειδικού τέλους του άρθρου 40 παρ.3 περ. γ του ν. 2773/1999 σε 5,57 Ευρώ/MWh. 11. Το γεγονός ότι μέχρι σήμερα δεν έχει εκδοθεί απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής σχετικά με τη μεθοδολογία επιμε ρισμού του ειδικού τέλους του άρθρου 40 παρ. 3 περ. γ του ν. 2773/1999 κατά κατηγορία πελατών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 παρ. 19 του ν. 3175/2003 με συνέπεια να μην είναι δυνατή η διατύπωση γνώμης από τη ΡΑΕ για την έκδοση απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής με την οποία θα προσδιορίζονται οι αριθμητικοί συντελε στές της εν λόγω μεθοδολογίας. 12) Το γεγονός ότι λόγω της οικονομικής κρίσης και προς αποφυγή άμεσης επιβάρυνσης των οικιακών κατα ναλωτών επιβάλλεται ως προς αυτούς η έναρξη κατα βολής του αναπροσαρμοσμένου τέλους να αρχίσει σε χρόνο μεταγενέστερο του χρόνου έναρξης καταβολής αυτού από τους λοιπούς πελάτες. 13) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκύπτει επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογι σμού, αποφασίζουμε: 1. Το ύψος του ενιαίου για όλη την επικράτεια ειδικού τέλους του άρθρου 40 παρ. 3 περ. γ του ν. 2773/1999, όπως ισχύει, που είναι χρεωστέο σε κάθε πελάτη ηλε κτρικής ενέργειας και αποτελεί έσοδο του ειδικού λο γαριασμού, τον οποίο διαχειρίζεται ο ΔΕΣΜΗΕ Α.Ε. για την ανάκτηση των κατά τις διατάξεις των άρθρων του ν.2773/1999 ποσών που καταβάλλει ο εν λόγω Δι αχειριστής του Συστήματος, καθώς και η ΔΕΗ Α.Ε., ως διαχειρίστρια Δικτύων, στους παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και μέσω συμπαραγωγής, προσδιορίζεται σε 5,57 Ευρώ/MWh (Πέντε και πενήντα επτά λεπτά ανά MWh) ενιαία για όλες τις κατηγορίες πελατών. Στους πελάτες περι λαμβάνονται και οι αυτοπαραγωγοί κατά την αναλογία της ηλεκτρικής ενέργειας που καταναλώνουν. 2. Η καταβολή του ανωτέρω τέλους, όπως προσδιο ρίζεται στην προηγούμενη παράγραφο αρχίζει από 1η Ιουνίου 2010 με εξαίρεση τα τιμολόγια οικιακής χρήσης (Γ1, Γ1Ν, ΓΤ και ΓΠ) για τα οποία η έναρξη καταβολής του θα καθοριστεί με νεότερη υπουργική απόφαση. Μέ χρι να εκδοθεί η απόφαση αυτή, εξακολουθεί να κατα βάλλεται το τέλος που ίσχυε πριν από την ανωτέρω αναπροσαρμογή του. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 4 Ιουνίου 2010 Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΠΙΡΜΠΙΛΗ F Aριθμ /11275 (3) Έγκριση συμβάσεων μίσθωσης έργου. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Έχοντας υπόψη: 1) Τις διατάξεις του Ν. 2503/1997 «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις». 2) Τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 6 του Ν. 2527/97, περί των συμβάσεων έργου των ΟΤΑ α και β βαθμού και των ΝΠΔΔ αυτών και την έκδοση σχετικής απόφασης από τον Γ.Γ.Π. 3) Τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 3812/2009 (ΦΕΚ Α/234/2009) «Αναμόρφωση Συστήματος Προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα και άλλες διατάξεις». 4) Την υπ αρ. 82/2010 απόφαση της Δημοτικής Κοι νωφελούς Επιχείρησης Αγίων Αναργύρων με θέμα την έγκριση της πρότασης στον ΑΣΕΠ για τη σύναψη συμβά σεων μίσθωσης έργου διαφόρων ειδικοτήτων με εκατόν είκοσι επτά (127) φυσικά πρόσωπα, για χρονικό διάστημα μέχρι ένα (1) έτος. 5) Τη βεβαίωση του ΑΣΕΠ, όπως αυτή αναρτήθηκε στην επίσημη ιστοσελίδα του, με την οποία γίνεται δε κτό το αίτημα της ως άνω επιχείρησης ως εξής: α) Για τη διοίκηση της Δημοτικής Επιχείρησης: 1 θέση ΔΕ Ηλεκτρολόγων, με αμοιβή , 1 θέση ΔΕ Υδραυλικός, με αμοιβή β) Για το πρόγραμμα Θαλάσσια μπάνια Παιδί και θάλασσα 4 θέσεις ΠΕ Καθηγητών φυσικής αγωγής διαφόρων ειδικοτήτων, με αμοιβή 2.000,00.

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) γ) Για το πρόγραμμα Καλοκαιρινό Camp παιδιών 1 θέση ΠΕ Ιατρού, με αμοιβή 2.000,00 8 θέσεις ΠΕ καθηγητές φυσικής αγωγής διαφόρων ειδικοτήτων, με αμοιβή ,00. δ) Για το πρόγραμμα ανάπτυξης θεατρικού παιχνι διού 3 θέσεις ΤΕ ΔΕ Εμψυχωτές θεατρικού παιχνιδιού, με αμοιβή ,00. ε) Για το πρόγραμμα ανάπτυξης παραδοσιακής ζω γραφικής 1 θέση Αγιογράφου, με αμοιβή ,00. στ) Για το Πρόγραμμα ανάπτυξης Φιλαρμονικής και Χορωδίας 5 θέσεις ΠΕ ΤΕ ΔΕ Διδάσκαλοι μουσικής διαφόρων ειδικοτήτων, με αμοιβή ,00. ζ) Για το πρόγραμμα ανάπτυξης χορού 4 θέσεις ΠΕ ΤΕ ΔΕ Διδάσκαλοι χορού διαφόρων ειδι κοτήτων, με αμοιβή ,00. η) Για το πρόγραμμα εκμάθησης μουσικών οργάνων 10 θέσεις ΠΕ ΤΕ ΔΕ Διδάσκαλοι μουσικών οργάνων διαφόρων ειδικοτήτων, με αμοιβή ,00. θ) Για το πρόγραμμα κοινωνικοποίησης παιδιών βρε φονηπιακών σταθμών 1 θέση ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων, με αμοιβή ,00 2 θέσεις ΔΕ Βοηθών Βρεφοκόμων, με αμοιβή ,00 1 θέση ΥΕ Καθαριότητος, με αμοιβή ι) Για το πρόγραμμα μαζικού λαϊκού αθλητισμού 18 θέσεις ΠΕ Καθηγητές φυσικής αγωγής διαφόρων ειδικοτήτων, με αμοιβή ,00 5 θέσεις ΥΕ Καθαριότητος, με αμοιβή ,00 ια) Για το πρόγραμμα σεμιναρίων Λαϊκό Πανεπιστή μιο 6 θέσεις ΠΕ Καθηγητές Πανεπιστημίου διαφόρων ει δικοτήτων, με αμοιβή ,00. ιβ) Για το πρόγραμμα Υγεία και Γ ηλικία 2 θέσεις ΤΕ Φυσιοθεραπευτές, με αμοιβή ,00. ιγ) Για το πρόγραμμα συμβουλευτικής γονέων βρε φονηπιακών σταθμών 1 θέση ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων, με αμοιβή ,00 1 θέση ΥΕ Καθαριότητος, με αμοιβή ,00. ιδ) Για το συντονισμό και επίβλεψη πολιτιστικών εκ δηλώσεων 2 θέσεις ΔΕ Συντονιστές πολιτιστικών προγραμμάτων, με αμοιβή ,00 1 θέση ΔΕ Τεχνικός ήχου και φωτισυοΰ, με αμοιβή ,00. 6) Τη ανωτέρω βεβαίωση του ΑΣΕΠ, με την οποία δεν γίνεται δεκτό το αίτημα της ως άνω επιχείρησης, που αφορά: α) Για τη διοίκηση της δημοτικής επιχείρησης 2 θέσεις ΔΕ Γραμματέως 4 θέσεις ΔΕ Υπάλληλοι γραφείου 1 θέση ΤΕ Τεχνικός Ευρυζωνικών δικτύων 2 θέσεις ΤΕ Υπεύθυνος σχεδιασμού και υλοποίησης δράσεων marketing 1 θέση ΤΕ Βιβλιοθηκονόμος 1 θέση ΤΕ Υπεύθυνος κέντρου τέχνης και πολιτι σμού 1 θέση ΔΕ Τεχνικός Κινηματογράφου 6 θέσεις ΥΕ Καθαριότητος 6 θέσεις ΥΕ Γενικών Καθηκόντων 7 θέσεις ΥΕ Φυλάκων. β) Για το πρόγραμμα μαζικού λαϊκού αθλητισμού 5 θέσεις ΥΕ Φύλακας 10 θέσεις ΥΕ Γενικών Καθηκόντων γ) Για το πρόγραμμα Υγεία και Γ Ηλικία 2 θέσεις ΤΕ ΔΕ επισκέπτες υγείας. 7) Την υπ αριθ. πρωτ. 129/ βεβαίωση της Δη μοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Αγίων Αναργύρων περί πρόβλεψης των απαραίτητων πιστώσεων, απο φασίζουμε: Eγκρίνουμε για τη Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Αγίων Αναργύρων την πρόσληψη με σύμβαση μίσθωσης έργου εβδομήντα οκτώ (78) ατόμων και ειδικότερα: α) Για τη διοίκηση της Δημοτικής Επιχείρησης: 1 θέση ΔΕ Ηλεκτρολόγων, με αμοιβή , 1 θέση ΔΕ Υδραυλικός, με αμοιβή β) Για το πρόγραμμα Θαλάσσια μπάνια Παιδί και θάλασσα 4 θέσεις ΠΕ Καθηνητών φυσικής αγωγής διαφόρων ειδικοτήτων, με αμοιβή 2.000,00. γ) Για το πρόγραμμα καλοκαιρινό camp παιδιών 1 θέση ΠΕ Ιατοού, με αμοιβή 2.000,00 8 θέσεις ΠΕ καθηγητές φυσικής αγωγής διαφόρων ειδικοτήτων, με αμοιβή ,00 δ) Για το πρόγραμμα ανάπτυξης θεατρικού παιχνι διού 3 θέσεις ΤΕ ΔΕ Ευωυνωτές θεατρικού παιγνιδιού, με αμοιβή ,00. ε) Για το πρόγραμμα ανάπτυξης παραδοσιακής ζω γραφικής 1 θέση Αγιογράφου, με αμοιβή ,00. στ) Για το Πρόγραμμα ανάπτυξης φιλαρμονικής και χορωδίας 5 θέσεις ΠΕ ΤΕ ΔΕ Διδάσκαλοι μουσικής διαφόρων ειδικοτήτων, με αμοιβή ,00. ζ) Για το πρόγραμμα ανάπτυξης χορού 4 θέσεις ΠΕ ΤΕ ΔΕ Διδάσκαλοι χορού διαφόρων ειδι κοτήτων, με αμοιβή ,00. η) Για το πρόγραμμα εκμάθησης μουσικών οργάνων 10 θέσεις ΠΕ ΤΕ ΔΕ Διδάσκαλοι μουσικών οργάνων διαφόρων ειδικοτήτων, με αμοιβή ,00. θ) Για το πρόγραμμα κοινωνία και Γ ηλικία 2 θέσεις ΤΕ Κοινωνικός Λειτουργός, με αμοιβή ,00. ι) Για το πρόγραμμα κοινωνικοποίησης παιδιών βρε φονηπιακών σταθμών 1 θέση ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων, με αμοιβή ,00 2 θέσεις ΔΕ Βοηθών Βρεφοκόμων, με αμοιβή ,00 1 θέση ΥΕ Καθαριότητος, με αμοιβή κ) Για το πρόγραμμα μαζικού λαϊκού αθλητισμού 18 θέσεις ΠΕ Καθηγητές φυσικής αγωγής διαφόρων ειδικοτήτων, με αμοιβή ,00 5 θέσεις ΠΕ Καθαριότητος, με αμοιβή ,00 κα) Για το πρόγραμμα σεμιναρίων Λαϊκό Πανεπιστήμιο 6 θέσεις ΠΕ Καθηγητές Πανεπιστημίου διαφόρων ει δικοτήτων, με αμοιβή ,00 κβ) Για το πρόγραμμα Υγεία και Γ ηλικία 2 θέσεις ΤΕ Φυσιοθεραπευτές, με αμοιβή ,00

4 12036 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 2 θέσεις ΤΕ ΔΕ Νοσηλεύτριες, με αμοιβή ,00 4 θέσεις ΥΕ Οικογενειακοί βοηθοί, με αμοιβή ,00. κγ) Για το πρόγραμμα συμβουλευτικής γονέων βρε φονηπιακών σταθμών 1 θέση ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων, με αμοιβή ,00 1 θέση ΥΕ Καθαριότητος, με αμοιβή ,00. κδ) Για το συντονισμό και επίβλεψη πολιτιστικών εκ δηλώσεων 2 θέσεις ΔΕ Συντονιστές πολιτιστικών προγραμμάτων, με αμοιβή ,00 1 θέση ΔΕ Τεχνικός ήχου και φωτισμού, με αμοιβή ,00. Δεν εγκρίνουμε την πρόσληψη των λοιπών αιτηθέντων προσώπων, ήτοι: α) Για τη διοίκηση της δημοτικής επιχείρησης 2 θέσεις ΔΕ Γραμματέως 4 θέσεις ΔΕ Υπάλληλοι γραφείου 1 θέση ΤΕ Τεχνικός Ευρυζωνικών δικτύων 2 θέσεις ΤΕ Υπεύθυνος σχεδιασμού και υλοποίησης δράσεων marketing 1 θέση ΤΕ Βιβλιοθηκονόμος 1 θέση ΤΕ Υπεύθυνος κέντρου τέχνης και πολιτι σμού 1 θέση ΔΕ Τεχνικός Κινηματογράφου 6 θέσεις ΥΕ Καθαριότητος 6 θέσεις Υ Ε Γενικών Καθηκόντων 7 θέσεις ΥΕ Φυλάκων. β) Για το πρόγραμμα μαζικού λαϊκού αθλητισμού 5 θέσεις ΥΕ Φύλακας 10 θέσεις ΥΕ Γενικών Καθηκόντων. γ) Για το πρόγραμμα Υγεία και Γ Ηλικία 2 θέσεις ΤΕ ΔΕ επισκέπτες υγείας. Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκαλεί ται δαπάνη συνολικού ποσού ,00 που θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της Δημοτικής Κοινωφε λούς Επιχείρησης Αγίων Αναργύρων για το οικονομικό έτος Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 2 Ιουνίου 2010 Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας ΗΛΙΑΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ F Aριθμ (4) Κατάρτιση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του ΝΠΔΔ «Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί Χαλάστρας» Νο μού Θεσσαλονίκης. Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) του Ν. 3584/2007 «Κύρωση του Κώδι κα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων» (Φ.Ε.Κ. 143/Α/2007), β) του Π.Δ. 50/2001 «Καθορισμός των προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημοσίου τομέα», γ) του Π.Δ. 347/2003 «Τροποποίηση του π.δ/τος 50/2001 «Καθορισμός των προσόντων διορισμού σε θέ σεις φορέων του δημοσίου τομέα» (ΦΕΚ 315/ ) και γ) του άρθρου 90 του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α ) «Κωδικο ποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερ νητικά όργανα» που αφορούν τον έλεγχο των δαπανών που προκαλούν οι κανονιστικές διοικητικές πράξεις. 2. Την αριθ. 6/2009 απόφαση του διοικητικού συμβουλί ου του ΝΠΔΔ «Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί Χαλάστρας» Ν Θεσσαλονίκης για την ψήφιση του ΟΕΥ του ίδιου νομικού προσώπου. 3. Την αριθ. 119/2009 απόφαση του δημοτικού συμ βουλίου του δήμου Χαλάστρας Ν. Θεσσαλονίκης περί έγκρισης του ΟΕΥ του ΝΠΔΔ «Δημοτικοί Παιδικοί Σταθ μοί Χαλάστρας» Νομού Θεσσαλονίκης. 4. Τη θετική γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Υπαλλήλων Ο.Τ.Α. Ν. Θεσσαλονίκης (πλην δήμου Θεσ/ νίκης) που διατυπώθηκε στο αριθ. 2/ (θέμα 41ο) πρακτικό του. 5. Την αριθ. 8063/ (ΦΕΚ 2317/Β/ ) από φαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Κεντρικής Μα κεδονίας, περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων και μεταβίβαση εξουσίας υπογραφής «Με εντολή Γενικού Γραμματέα» αποφάσεων εγγράφων και άλλων πράξεων στον Προϊ στάμενο της Γενικής Διεύθυνσης, στους Προϊσταμένους Διευθύνσεων Τμημάτων και Γραφείων των Υπηρεσιών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, όπως διορθώθηκε και ισχύει στο Φ.Ε.Κ. 167/Β/ , αποφασίζουμε: Καταρτίζουμε τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του ΝΠΔΔ «Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί Χαλάστρας» Ν. Θεσσαλονίκης κατά τα οριζόμενα στην αριθ. 6/2009 απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του ως άνω νομικού προσώπου, την αριθ. 119/2009 απόφαση του δημοτικού συμβουλίου του δήμου Χαλάστρας και τη γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Υπαλλήλων Ο.Τ.Α. Ν. Θεσσαλονίκης (πλην δήμου Θεσ/νίκης) που διατυ πώθηκε στο αριθ. 2/ (θέμα 41ο) πρακτικό του, ο οποίος έχει ως εξής: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Άρθρο 1 Διάρθρωση Υπηρεσιών Οι υπηρεσίες του Νομικού Προσώπου «Δημοτικοί Παι δικοί Σταθμοί Δήμου Χαλάστρας» έχουν την συγκρότη ση του Τμήματος στο οποίο υπάγονται όλες οι υπηρε σίες που παρέχει το παιδαγωγικό Υγειονομικό Τεχνικό, Διοικητικό και Βοηθητικό προσωπικό του σταθμού. Το Τμήμα των Παιδικών Σταθμών Δήμου Χαλάστρας αποτελείται από τα εξής Γραφεία: 1) Γραφείο Προσχολικής Αγωγής 2) Γραφείο Διοικητικού Οικονομικού. Άρθρο 2 Αρμοδιότητες Τμήματος και Γραφείων Α) Το Τμήμα εποπτεύει, συντονίζει και κατευθύνει το παιδαγωγικό έργο των Σταθμών και γενικά μεριμνά για την εύρυθμη λειτουργία τους, σύμφωνα με τον ισχύοντα κανονισμό. β) Το Γραφείο Προσχολικής Αγωγής επιμελείται την παροχή σύγχρονης προσχολικής αγωγής στα φιλοξε νούμενα νήπια, σε συνεργασία με το προσωπικό του Νομικού Προσώπου. Γ) Το Γραφείο Διοικητικού Οικονομικού επιμελείται τις παντός είδους διοικητικές και οικονομικές εργασίες του Νομικού Προσώπου.

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Άρθρο 3 Αρμοδιότητες Οργανικών Μονάδων Α. Καθήκοντα Προϊσταμένου Τμήματος 1. Είναι αρμόδιος και επιμελείται σε συνεργασία με τους παιδαγωγούς των Σταθμών για την εφαρμογή των σύγχρονων απόψεων της Παιδαγωγικής και της Ψυχολογίας. 2. Εποπτεύει, συντονίζει και κατευθύνει το παιδαγω γικό έργο των τμημάτων. 3. Είναι αρμόδιος για την εύρυθμη λειτουργία του Νομικού Προσώπου «Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Χαλάστρας». 4. Εισηγείται στο Δ.Σ. των Σταθμών κάθε θέμα που αφορά τη λειτουργία, το προσωπικό, τους γονείς και την υλικοτεχνική υποδομή του Σταθμού όπως: Τον αριθμό και τις ειδικότητες του προσωπικού, που είναι αναγκαίο προκειμένου να διασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία του. Το παιδαγωγικό υλικό και τον πάσης φύσεως εξο πλισμό. Τις απαραίτητες εργασίες για την επισκευή τήρηση των κτιρίων. Την επιμόρφωση του προσωπικού. 5. Είναι υπεύθυνος για την τήρηση του ωραρίου του προσωπικού. Προγραμματίζει και εγκρίνει τις άδειες αυτού, με σύμφωνη γνώμη του Προέδρου του Δ.Σ., ώστε να μη δημιουργούνται λειτουργικά προβλήματα στο Νομικό Πρόσωπο. 6. Εγκρίνει και υπογράφει τα αιτήματα των υπευθύνων των γραφείων, που αφορούν τις ανάγκες της υπηρεσίας τους. 7. Συνεργάζεται αρμονικά με το Γραφείο Διοικητικού Οικονομικού, το οποίο οφείλει να παρέχει κάθε στοιχείο, για να διασφαλισθεί η εύρυθμη λειτουργία του Νομικού Προσώπου και η επίτευξη των σκοπών του. 8. Επιβλέπει την τήρηση όλων των απαραίτητων βιβλί ων και τηρεί τη σφραγίδα του νομικού προσώπου. 9. Καταχωρεί όλες τις από το Νόμο απαιτούμενες εγγραφές (Μητρώου νηπίων, προσωπικού, δελτία εισα γωγής, δελτία εξαγωγής). Β. Καθήκοντα Υπεύθυνου Γραφείου Προσχολικής Αγω γής Είναι υπεύθυνος: 1. Για την εύρυθμη λειτουργία του γραφείου και την τήρηση του κανονισμού λειτουργίας. 2. Για την παροχή σωστής προσχολικής αγωγής στα φιλοξενούμενα νήπια σε συνεργασία με το παιδαγωγικό προσωπικό. 3. Εποπτεύει όλο το προσωπικό του Γραφείου για την σωστή εκτέλεση των καθηκόντων του. 4. Εισηγείται στον Προϊστάμενο τις ανάγκες του Γρα φείου σε προσωπικό και πάσης φύσεως εξοπλισμό κα θώς και την επιμόρφωση του προσωπικού, 5. Είναι υπεύθυνος για τις συγκεντρώσεις προσωπικού, γονέων. 6. Τηρεί όλα τα απαραίτητα βιβλία. Γ. Καθήκοντα Υπεύθυνου Γραφείου Διοικητικού Οι κονομικού 1. Είναι υπεύθυνος για την προμήθεια και τον έγκαι ρο εφοδιασμό του Σταθμού με τα αναγκαία τρόφιμα και λοιπά υλικά, που είναι απαραίτητα για τη εύρυθμη λειτουργία του, 2. Επιμελείται την εκκαθάριση και πληρωμή κάθε δα πάνης και εκδίδει τα σχετικά εντάλματα πληρωμών. 3. Συντάσσει τις μισθοδοτικές καταστάσεις του προ σωπικού του Σταθμού και υπολογίζει με βάση τις ισχύ ουσες διατάξεις τυχόν πρόσθετες αμοιβές που προκύ πτουν {υπερωρίες, κλιμάκιο, χρονοεπίδομα κ.τ.λ.). Τηρεί όλα τα βιβλία διαχείρισης. 4. Τηρεί όλα τα απαραίτητα βιβλία. 5. Εκτελεί χρέη Γραμματέα στο Δ.Σ. και καταχωρεί τις αποφάσεις που λαμβάνονται από αυτό στο βιβλίο πρακτικών Συνεδριάσεων του Δ.Σ.. 6. Πραγματοποιεί τις πληρωμές και εισπράξεις του Νομικού Προσώπου. Για τις πληρωμές συνυπογράφει με τον Πρόεδρο του Δ.Σ. τα χρηματικά εντάλματα πλη ρωμής. Είναι υπεύθυνος για την έγκαιρη απόδοση των γενομένων κρατήσεων για φόρους ή ασφαλιστικές ει σφορές. 7. Έχει δικαίωμα να έχει στα χέρια του το ποσό πά γιας προκαταβολής, το οποίο ορίζεται κάθε φορά με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και πάντα με τις ισχύουσες διατάξεις. 8. Είναι υπεύθυνος για την τήρηση γενικά των λο γαριασμών του Νομικού Προσώπου, την συγκέντρω ση των παραστατικών στοιχείων της διαχείρισης και την φύλαξη και ταξινόμηση όλων των δικαιολογητικών εισπράξεων πληρωμών έτσι ώστε να είναι ευχερής ο έλεγχος της διαχείρισης σε οποιοδήποτε χρόνο. 9. Συνεργάζεται με τον Προϊστάμενο του Νομικού Προσώπου για την κατάρτιση του προϋπολογισμού και του απολογισμού του Σταθμού εισηγούμενος εγκαίρως τυχόν αναμόρφωση του. Δ. Καθήκοντα υπαλλήλων κλάδων Βρεφονηπιοκομί ας 1. Φροντίζουν για την σωστή ψυχοσωματική υγεία και ψυχοσωματική εξέλιξη των παιδιών με πραγματοποίηση προγραμμάτων, ανάλογα με την ηλικία τους. 2. Εισηγούνται στον Προϊστάμενο για τον έγκαιρο εφοδιασμό των αιθουσών με τα απαιτούμενα είδη και ευθύνονται για την είσοδο κάθε ατόμου σ αυτές, 3. Επιβλέπουν για την τακτοποίηση των κρεβατιών των παιδιών και των λοιπών επίπλων και για τον κατάλληλο αερισμό των αιθουσών. 4. Απασχολούν τα παιδιά σύμφωνα με το ημερήσιο πρόγραμμα απασχόλησης. 5. Καταχωρούν και υπογράφουν καθημερινά τη διδα χθείσα ύλη στο σχετικό βιβλίο που τηρείται από τον Προϊστάμενο. 6. Είναι υπεύθυνοι και υπόλογοι για τα εποπτικά μέσα διδασκαλίας, το εκπαιδευτικό υλικό και γενικά για κάθε υλικό που τους έχει διατεθεί. 7. Παρακολουθούν τη διανομή του φαγητού στα παι διά, που πραγματοποιείται από το βοηθητικό προσωπικό μαγειρείου και το προσωπικό καθαριότητας βοηθητι κών εργασιών. Επίσης φροντίζουν τα παιδιά κατά την ώρα του φαγητού τους. 8. Επιλαμβάνονται για την ανάπαυση των παιδιών. 9. Διατηρούν επαφή με τους γονείς ή κηδεμόνες και τους ενημερώνουν για τη συμπεριφορά και την ψυχο σωματική υγεία των παιδιών του τμήματος τους. 10. Βοηθούν τον προϊστάμενο κατά τις ώρες που δεν απασχολούνται με τα παιδιά, στην διοικητική και διαχει ριστική εργασία σε περίπτωση που δεν υπηρετεί διοικη τικός υπάλληλος ή υπηρετεί αλλά απουσιάζει ή κωλύε

6 12038 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ται ως και εκτελούν κάθε άλλη εργασία σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης με υπόδειξη του Προϊσταμένου. Ε. Καθήκοντα Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων Βοηθούν το παιδαγωγικό προσωπικό σε όλα τα κα θήκοντα του και εκτελούν τις οδηγίες που παίρνουν από αυτό. Σε περίπτωση απουσίας του παιδαγωγικού προσωπικού αντικαθιστούν αυτό απευθυνόμενοι στον Προϊστάμενο για βοήθεια και υποστήριξη. ΣΤ. Καθήκοντα μαγείρων 1. Είναι υπεύθυνος για το μαγειρείο, για την επιμελη μένη και έγκαιρη παρασκευή του φαγητού σύμφωνα με το διαιτολόγιο. 2. Επιμελείται ιδιαιτέρως για την τήρηση όλων των όρων υγιεινής στους χώρους παρασκευής φαγητού, ει σηγούμενος κάθε σχετικό μέτρο. 3. Παραλαμβάνει καθημερινά από τον διαχειριστή την αναγκαία ποσότητα υλικών για το ημερήσιο φαγητό με βάση το διαιτολόγιο και φροντίζει το σχετικό δελτίο. 4. Φροντίζει για το σερβίρισμα του προγεύματος και του μεσημβρινού γεύματος και είναι αποκλειστικά υπό λογος για την καθαριότητα, συντήρηση, σωστή χρήση και φύλαξη των μαγειρικών σκευών και λοιπών ειδών εστιάσεως ως και για την καθαριότητα των χώρων του Μαγειρείου, ευθυνόμενος για κάθε απώλεια ή αδικαι ολόγητη καταστροφή. Προτείνει τη λήψη κάθε μέτρου που θεωρεί απαραίτητο για την καλή λειτουργία του Μαγειρείου. 5. Φροντίζει για την έγκαιρη, τακτοποίηση των προ μηθευόμενων τροφίμων και ειδών καθαριότητας στους κατάλληλους χώρους αποθήκευσης και είναι υπεύθυνος για την καθαριότητα και τάξη του χώρου αποθήκευσης αυτών. 6. Στις παραπάνω εργασίες βοηθείται από τον βοηθό μαγείρου ή από το προσωπικό καθαριότητας με υπό δειξη του προϊσταμένου. Ζ. Καθήκοντα Βοηθών Μαγείρων 1. Βοηθά τον μάγειρα ή την μαγείρισσα σε όλα τα προ αναφερθέντα καθήκοντά του και σε περίπτωση που ο μάγειρας ή μαγείρισσα απουσιάζει ή κωλύεται ο βοηθός εκτελεί όλα τα καθήκοντά του. 2. Φροντίζει για την διανομή του φαγητού και για την συγκέντρωση των ειδών εστίασης μετά το τέλος του γεύματος. 3. Βοηθά τον μάγειρα ή την μαγείρισσα στην προε τοιμασία του φαγητού. 4. Εκτελεί κάθε άλλη εργασία σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης με υπόδειξη του προϊσταμένου του Νομικού Προσώπου. Η. Καθήκοντα Προσωπικού Καθαριότητας 1. Εκτελούν τις εργασίες καθαριότητας όλων των εσω τερικών και εξωτερικών χώρων του παιδικού σταθμού εκτός εκείνων του μαγειρείου και της αποθήκης. 2. Είναι αποκλειστικά υπόλογοι για το γενικό ιματισμό του σταθμού που παραλαμβάνονται από τον υπάλλη λο του κλάδου Διοικητικού Λογιστικού εκτός εκείνου που χρησιμοποιείται από το παιδαγωγικό προσωπικό και οφείλουν να μεριμνούν για την καλή συντήρηση και φύλαξη αυτού στον κατάλληλο χώρο αποθήκευσης του, ευθυνόμενοι για κάθε απώλεια ή αδικαιολόγητη καταστροφή του. 3. Βοηθούν τον μάγειρα ή την μαγείρισσα στην προε τοιμασία του φαγητού σε περίπτωση που δεν υπάρχει βοηθός. 4. Φροντίζουν για την διανομή του φαγητού και παρευ ρίσκονται δε στο χώρο της τραπεζαρίας και βοηθούν τους υπαλλήλους των κλάδων Βρεφονηπιοκομίας, καθ όλη τη διάρκεια του φαγητού των παιδιών. 5. Φροντίζουν μετά το τέλος του φαγητού, για τη συγκέντρωση και μεταφορά στο χώρο του μαγειρείου των ειδών εστιάσεως. 6. Φροντίζουν για την καθαριότητα του χώρου της τραπεζαρίας πριν και μετά το φαγητό καθώς επίσης και των επίπλων και σκευών του Σταθμού. 7. Βοηθούν στην προετοιμασία των παιδιών για τη μεσημβρινή τους ανάπαυση καθώς και στην ετοιμασία αυτών για την αποχώρησή τους από το Σταθμό. 8. Σε περίπτωση ασθένειας ή κωλύματος του υπαλ λήλου που έχει ορισθεί να ασκεί καθήκοντα μαγείρου και μη υπάρχοντος άλλου στον ίδιο κλάδο βοηθητικού προσωπικού μαγειρείου, εκτελούν εκ περιτροπής και τα καθήκοντα του μαγείρου, 9. Επιλαμβάνονται την καθαριότητα των νηπίων και παρευρίσκονται στο χώρο που πλένονται τα νήπια προ κειμένου να τα βοηθήσουν. 10. Εκτελούν κάθε άλλη εργασία σε περίπτωση έκτα κτης ανάγκης, με υπόδειξη του προϊσταμένου. Άρθρο 4 Οργανική Σύνθεση Προσωπικού Α.ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 1. ΚΛΑΔΟΣ ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΙΑΣ θέσεις: 1 (μια) Βαθμός: Δ Α 2. ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ θέσεις: 1 (μια) Βαθμός: Δ Α : 3. ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ θέσεις: 1 (μια) Βαθμός: Δ Α 4. ΚΛΑΔΟΣ ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙ ΟΤΗΤΑΣ θέσεις :1 (μια) Β. ΤΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟΠΑΓΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (κατεχόμενες) ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ θέσεις: 5 (πέντε) ΥΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ θέσεις: 1 (μια) ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ θέσεις: 1 (μια) ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ θέσεις: 3 (τρεις). Οι ήδη υπηρετούντες, μόνιμοι υπάλληλοι των πρώην Κρατικών Παιδικών Σταθμών Χαλάστρας Ανατολικού (ειδικότητες ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ θέσεις:5(πέντε) ΥΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ θέσεις: 1 (μία), ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ θέσεις:1(μία), ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ θέσεις: 3 (τρεις) μετατάσσονται αυτοδίκαια σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 7 του Ν. 2503/97 και εντάσσονται σε αντί στοιχες θέσεις του Ο.Ε.Υ. σε προσωρινές προσωποπα γείς θέσεις που καταργούνται με την κατά οποιαδήποτε τρόπο αποχώρηση από την υπηρεσία των υπαλλήλων που τις κατέχουν. Γ. ΕΠΟΧΙΑΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟ ΧΡΟΝΟΥ Οι Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Χαλάστρας

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) μπορούν να προσλαμβάνουν κάθε έτος (6) υπαλλήλους διαφόρων ειδικοτήτων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη εποχιακών αναγκών (άρθρο 18 παρ. 12 του Ν, 2503/97). Οι ειδικό τητες αυτές θα προσδιορίζονται σύμφωνα με έκδοση σχετικής απόφασης. Άρθρο 5 Κατανομή προσωπικού Η κατανομή του προσωπικού στις διάφορες υπηρεσίες και τα γραφεία του Νομικού Προσώπου και η ανάθεση των καθηκόντων τόσο αυτών που αναφέρονται στον παρόντα οργανισμό όσο και αυτών που θα προκύψουν στο μέλλον, γίνεται με απόφαση του Προέδρου ανα λόγως των παρουσιαζόμενων, κάθε φορά, υπηρεσιακών αναγκών. Η άσκηση των καθηκόντων με τον παρόντα οργανισμό λειτουργιών, βασίζεται σε κανονιστικές πράξεις, που εκδίδονται από τον Πρόεδρο σύμφωνα με τις διατάξεις του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα. Άρθρο 6 Επιλογή και αναπλήρωση Προϊσταμένου Προϊστάμενοι του Νομικού Προσώπου κρίνονται οι υπάλληλοι του κλάδου ΤΕ Βρεφονηπιοκομίας. Τον Προϊστάμενο που απουσιάζει ή κωλύεται να ασκή σει τα καθήκοντά του αναπληρώνει ο αρχαιότερος υπάλληλος του Νομικού Προσώπου. Με ευθύνη του Προϊσταμένου των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών Δήμου Χαλάστρας, συντάσσονται κάθε έτος οι εκθέσεις αξιολόγησης ουσιαστικών προσόντων όλων των υπαλλήλων. Άρθρο 7 Για τον διορισμό, τα καθήκοντα, τους περιορισμούς, το χρόνο εργασίας, την αστική ευθύνη, τα δικαιώματα, τις μεταβολές υπηρεσιακής κατάστασης, το προβάδισμα, τις ηθικές αμοιβές, τα πειθαρχικά αδικήματα, τη λύση της υπαλληλικής σχέσης και την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη των υπαλλήλων εφαρμόζονται οι εκάστοτε ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις «Περί καταστάσεως προσωπικού των Ο.Τ.Α.» σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα και την εργατική νομοθεσία. Άρθρο 8 Οι προβλεπόμενες από τον παρόντα Οργανισμό Εσω τερικής Υπηρεσίας θέσεις κατά κλάδο καλύπτουν όλους τους εργαζόμενους στο Ν.Π.Δ.Δ. ανεξαρτήτως σχέσεως εργασίας καθώς και ορισμένο επί πλέον αριθμό θέσεων για την κάλυψη των υφιστάμενων μελλοντικών αναγκών του Ν.Π.Δ.Δ. Προϊστάμενος στο τμήμα ορίζεται πάντοτε με απόφα ση Προέδρου του Δ.Σ., ο/η κρινόμενος/η από το αρμόδιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο υπάλληλος, αναπληρούμενος σε περίπτωση απουσίας του ή κωλύματος από τον κατά βαθμό αρχαιότερο υπάλληλο της υπηρεσίας. Κάθε άλλη λεπτομέρεια λειτουργίας των επί μέρους υπηρεσιών μη προβλεπόμενη από τον παρόντα Οργα νισμό, ρυθμίζεται με τον κανονισμό λειτουργίας του Ν,Π.Δ.Δ. Η ισχύς του παρόντος Οργανισμού Εσωτερικής Υπη ρεσίας αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Άρθρο 9 Κάλυψη προκαλούμενης δαπάνης Από τις διατάξεις αυτές της απόφασης προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών Δήμου Χαλάστρας ύψους ,00 περίπου για το τρέχον οικονομικό έτος 2009 προσαρμο ζόμενο αναλόγως για τα επόμενα οικονομικά έτη. Οι σχετικές πιστώσεις έχουν εγγραφεί στους ΚΑ και , του προϋπολογισμού του Νομικού Προσώπου. Για την πληρωμή κάθε κενής οργανικής θέσης θα ψηφίζεται σχετική πίστωση με εγγραφή στον οικείο Κ.Α. του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους που θα αφορά. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Θεσσαλονίκη, 31 Μαΐου 2010 Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Ο Διευθυντής ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΛΙΔΗΣ

8 12040 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * FAX ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΜΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕΡΟΣ 1 ο ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ Άρθρο 1 Διάρθρωση Υπηρεσιών Η Υπηρεσία του Νομικού Προσώπου συγκροτείται σε Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8453 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 475 8 Φεβρουαρίου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της αριθμ.77833/6.. (ΦΕΚ354/τ.Β / 3..) αυτοδίκαιης κατάργησης κενών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1455 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 148 22 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάθεση εκτέλεσης του έργου της υποδομής κοινω νικής εξυπηρέτησης για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ» ΔΗ.ΚΕ.Π.Α.Κ.Α.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ» ΔΗ.ΚΕ.Π.Α.Κ.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ» ΔΗ.ΚΕ.Π.Α.Κ.Α. Δήμου Ιλίου ΑΠΟΦΑΣΗ - 111 - ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: Αρ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ Έχοντας υπόψη : 1. Τις διατάξεις α ) Του άρθρου 14 του Ν.2880/2001( ΦΕΚ 9/τ.Α/30-1-2001 )

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 31407 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2738 16 Δεκεμβρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 837/138350 Έγκριση διάθεσης, κατανομή πίστωσης και λεπτομέρει ες εφαρμογής του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ

ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ Προεδρικό Διάταγμα 102/2012 ΦΕΚ Α 169 Οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑ Στο π.δ.102/2012 έχουν ενσωματωθεί οι τροποποιήσεις του: Ν.4172/2013, Ν.4249/2014. ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ινστιτούτο Οπτικοακουστικών Μέσων

Ινστιτούτο Οπτικοακουστικών Μέσων Ινστιτούτο Οπτικοακουστικών Μέσων Ο νόμος 1730/1987 «Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση, Ανώνυμη Εταιρεία (ΕΡΤ-Α.Ε.)», προβλέπει, στο άρθρο 11, τη λειτουργία του Ινστιτούτου Οπτικοακουστικών Μέσων, το οποίο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΤ. : Οι με αριθ. 70/2013 και 14/2014 εγκύκλιοι του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

ΣΧΕΤ. : Οι με αριθ. 70/2013 και 14/2014 εγκύκλιοι του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. ΘΕΜΑ : «Χορήγηση βεβαίωσης ασφαλιστικής ενημερότητας και αναστολή λήψης αναγκαστικών μέτρων σε Προέδρους και μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων των Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων». ΣΧΕΤ. : Οι με αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15277 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1131 19 Ιουνίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Χρηματοδότηση του Κοινοτικού Προγράμματος «Δί κτυο Γεωργικής Λογιστικής Πληροφόρησης»,

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό της υπ αριθμόν 7/2011 συνεδρίασης του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Αθλητισμού του Δήμου Αμυνταίου.

Από το πρακτικό της υπ αριθμόν 7/2011 συνεδρίασης του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Αθλητισμού του Δήμου Αμυνταίου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αριθ. Πρωτ: 194/21-10-2011 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθμόν 7/2011 συνεδρίασης του Ν.Π.Δ.Δ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1.ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ α)διευθυνση ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΑ Α - Β Ταχ. Δ/νση: Λεωχάρους 2 Ταχ. Κώδικας: 10184

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΚΔΟΘΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ "ΝΕΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ" ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 211 (4) Απόφαση ΥΠΕΣΑΗΔ 216

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ ΑΡ. ΜΕΛ. 18 /2015 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ ΑΡ. ΜΕΛ. 18 /2015 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΡ. ΜΕΛ. 18 /2015 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η Μελέτη αυτή αφορά την ανάθεση υπηρεσιών Ιατρού εργασίας για 365 ημέρες για το Δήμο Μαντουδίου Λίμνης Αγίας Άννας. Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1568/1985

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΑΔΑ: ΒΙΨΕΟΚ67-ΖΤΔ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ταχ. Δ/νση : Μπαλτατζή 32

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19175 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1394 16 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ένταξη της διαδικασίας χορήγησης άδειας ίδρυ σης και λειτουργίας καταστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΩΡΗΤΩΝ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΩΡΗΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΩΡΗΤΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΥΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Έγκριση σύστασης του κοινωφελούς ιδρύµατος µε την επωνυµία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6823 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 518 26 Απριλίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση Διόρθωση σφαλμάτων της απόφασης «Έγκριση αναπροσαρμογής και συμπλήρωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21659 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1409 6 Σεπτεμβρίου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 29240/3729 Τροποποίηση του Παραρτήματος ΙΙΙ του π.δ. 19/1995 (ΦΕΚ Α 15), για

Διαβάστε περισσότερα

Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 16 Μαρτίου 2010 Γ99/ 25. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Αριθμ.: 23

Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 16 Μαρτίου 2010 Γ99/ 25. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Αριθμ.: 23 Βαθμός Ασφαλείας Αθήνα, 16 Μαρτίου 2010 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ & ΠΑΡ/ΤΑΣ Αριθμ. Πρωτ. Γ99/ 25 Βαθμός Προτεραιότητας Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22427 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1413 30 Απριλίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 1192 Έγκριση και εφαρμογή των Τεχνικών Οδηγιών ΤΕΕ για την Ενεργειακή Απόδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3925 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 233 21 Νοεμβρίου 2008 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 173 Τροποποίηση του π.δ. 1/2008 «Οργανισμός του Εθνι κού Κέντρου Δημόσιας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 39111 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2385 27 Αυγούστου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. απόφ. 722/2012 Έγκριση Τιμολογίου Χρήσης του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου.

Διαβάστε περισσότερα

Πληρ. : Χ. Παπαδοπούλου Τηλ.: 2313317816 e-mail: c.papadopoulou@thessaloniki.gr

Πληρ. : Χ. Παπαδοπούλου Τηλ.: 2313317816 e-mail: c.papadopoulou@thessaloniki.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ NOMOΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ του ΝΠΔΔ με την επωνυμία ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ «Κ.Ο.ΔΗ.Π»

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ του ΝΠΔΔ με την επωνυμία ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ «Κ.Ο.ΔΗ.Π» ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ του ΝΠΔΔ με την επωνυμία ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ «Κ.Ο.ΔΗ.Π» Ιούλιος 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ 1 : ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ Άρθρο 1 : ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η. Θ Ε Μ Α: «Έγκριση πίστωσης για παροχή υπηρεσίας µε Ιατρό Εργασίας».

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η. Θ Ε Μ Α: «Έγκριση πίστωσης για παροχή υπηρεσίας µε Ιατρό Εργασίας». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Αγιος Στέφανος 30/4/2013 Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Α.Π. 13372 & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΛΗΡ.: ΛΕΚΑΡΑΚΟΥ Γ. Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΤΟΣ 2012 (Τεύχος 43 ο από 22/10 έως 26/10) 13-01 ) Arii ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 38231 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2682 31 Δεκεμβρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Χρήση κινητών τηλεφώνων.... 1 Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας αποσπασμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 715 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 62 13 Φεβρουαρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Χαρακτηρισμός ως μνημείων των

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Κοινοποίηση φορολογικών εγκυκλίων Υπ.Οικονομικών Σχετ.: Οι με αριθμ.πρωτ.πολ1047 & 1048/2014 εγκύκλιοι του Υπουργείου Οικονομικών

Θέμα: Κοινοποίηση φορολογικών εγκυκλίων Υπ.Οικονομικών Σχετ.: Οι με αριθμ.πρωτ.πολ1047 & 1048/2014 εγκύκλιοι του Υπουργείου Οικονομικών Θεσσαλονίκη 25-2-2014 Αρ.πρωτ.213 Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Θέμα: Κοινοποίηση φορολογικών εγκυκλίων Υπ.Οικονομικών Σχετ.: Οι με αριθμ.πρωτ.πολ1047 & 1048/2014 εγκύκλιοι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 2013-0082 Ημερομηνία: 23/04/2013 ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ. (05/2013-05/2014)

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 2013-0082 Ημερομηνία: 23/04/2013 ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ. (05/2013-05/2014) ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ fax.: 27540 29199 ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 2013-0082 Ημερομηνία: 23/04/2013 ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ. (05/2013-05/2014) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 24.600,00 με Φ.Π.Α. και απρόβλεπτα. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 283 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 39 14 Ιανουαρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση απογευματινής υπερωριακής εργασίας στο προσωπικό που υπηρετεί εντός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ ΑΡ. ΜΕΛ : 17 /2015

ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ ΑΡ. ΜΕΛ : 17 /2015 ΑΡ. ΜΕΛ : 17 /2015 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η Μελέτη αυτή αφορά την ανάθεση υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας για 365 ημέρες για το Δήμο Μαντουδίου Λίμνης Αγίας Άννας. Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1568/1985 (Φ.Ε.Κ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27341 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1876 13 Ιουνίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΥΑΠ/Φ.60/86/1435 Καθορισμός διαδικασιών υποβολής αιτήσεων έκδοσης, ανάκλησης, ανανέωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Του Υπουργείου Οικονομικών. «Περιστολή δημοσίων δαπανών και ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων» ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Του Υπουργείου Οικονομικών. «Περιστολή δημοσίων δαπανών και ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων» ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Του Υπουργείου Οικονομικών «Περιστολή δημοσίων δαπανών και ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων» ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Άρθρο 1 1. Το άρθρο 10 του ν. 3492/2006 (ΦΕΚ Α 210) αντικαθίσταται ως εξής:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 39403 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2620 16 Οκτωβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 1603/122846 Έγκριση διάθεσης, κατανομή πίστωσης και λεπτομέρει ες εφαρμογής του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛΑΩΞΕ-ΕΛΘ. Απόσπασμα Από το πρακτικό της 16ης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Παλαιού Φαλήρου έτους 2013

ΑΔΑ: ΒΛΛΑΩΞΕ-ΕΛΘ. Απόσπασμα Από το πρακτικό της 16ης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Παλαιού Φαλήρου έτους 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ Αρ. Απόφασης 315 Απόσπασμα Από το πρακτικό της 16ης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Παλαιού Φαλήρου έτους 2013 Περίληψη Λήψη απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 2527/1997 - Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Ν. 2190/1994 και άλλες διατάξεις

Ν. 2527/1997 - Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Ν. 2190/1994 και άλλες διατάξεις Ν. 2527/1997 - Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Ν. 2190/1994 και άλλες διατάξεις ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 2527 Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Ν. 2190/1994 και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 34301 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2400 27 Οκτωβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ στών Τ.Ε.Ι, στο Δήμο Νέας Προποντίδας, (Δημο τική Ενότητα Μουδανιών), Νομού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22379 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1577 6 Αυγούστου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Προσδιορισμός τυπικών και ουσιαστικών προσόντων του προσωπικού για τη στελέχωση

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΛΟΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

ΡΟΛΟΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΡΟΛΟΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ (1) Υποχρέωση να μετέχουν σε όλες τις συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου. Υποχρέωση να μετέχουν σε όλα τα όργανα και τις επιτροπές, που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9023 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 813 6 Μαΐου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 9112.7/7/2012/27 12 2012 υπουργικής απόφασης «Καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14479 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου και Ενιαίου Λυκείου. 1 Τροποποίηση συστατικής πράξης του νομικού προ σώπου Δήμου Βέροιας Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 46231 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3274 23 Δεκεμβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση Υπουργικής Απόφασης Δ5 ΗΛ/Β/Φ29/ 16027/06.08.2010 «Εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Υ5α/οικ.1197/01 (ΦΕΚ Β 1206) Σύσταση Ειδικών Λογαριασµών Κονδυλίων Έρευνας & Ανάπτυξης (Ε.Λ.Κ.Ε.Α.) στα Περιφερειακά Συστήµατα Υγείας (Πε.Σ.Υ).

Αριθ. Υ5α/οικ.1197/01 (ΦΕΚ Β 1206) Σύσταση Ειδικών Λογαριασµών Κονδυλίων Έρευνας & Ανάπτυξης (Ε.Λ.Κ.Ε.Α.) στα Περιφερειακά Συστήµατα Υγείας (Πε.Σ.Υ). Αριθ. Υ5α/οικ.1197/01 (ΦΕΚ Β 1206) Σύσταση Ειδικών Λογαριασµών Κονδυλίων Έρευνας & Ανάπτυξης (Ε.Λ.Κ.Ε.Α.) στα Περιφερειακά Συστήµατα Υγείας (Πε.Σ.Υ). ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6013 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 405 16 Μαρτίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Πίνακας Διατίμησης Δασικών Προϊόντων, διαχειρι στικού έτους 2011... 1 Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7435 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 664 21 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. απόφ. 67/2015 Έκδοση αναθεωρημένων προτύπων διακηρύξεων συμ βάσεων δημοσίων έργων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27483 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2017 9 Σεπτεμβρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 140384 Ορισμός Εθνικού Δικτύου Παρακολούθησης της ποιό τητας και της ποσότητας

Διαβάστε περισσότερα

- Ο Ρ Θ Η Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η - ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 148 /2014. Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ αφού έλαβε υπόψη του:

- Ο Ρ Θ Η Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η - ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 148 /2014. Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ αφού έλαβε υπόψη του: - Ο Ρ Θ Η Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 148 /2014 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ αφού έλαβε υπόψη του: 1. Τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΦΕΚ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αρίθμ. 17/2014 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Διστόμου-Αράχωβας- Αντίκυρας, Αρ. Απόφασης: 330/2014

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αρίθμ. 17/2014 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Διστόμου-Αράχωβας- Αντίκυρας, Αρ. Απόφασης: 330/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΟΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ Αριθμ. Πρωτ. 10102/21.11.2014 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρίθμ. 17/2014 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Διστόμου-Αράχωβας-

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 3 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΘΗΝΑ, 31-1-2013

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 3 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΘΗΝΑ, 31-1-2013 ΑΔΑ: ΒΕΙΞ1-ΤΧΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 3 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΘΗΝΑ, 31-1-2013 ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, Αρ. πρωτ. : ΔΙΠΑΔ/οικ/41 ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση: Βασ. Σοφίας 15 ΠΡΟΣ: Ταχ. Κώδικας: 106 74 ΑΘΗΝΑ Αποδέκτες Πληροφορίες: Ελ. Κοντομηνά

Ταχ. Δ/νση: Βασ. Σοφίας 15 ΠΡΟΣ: Ταχ. Κώδικας: 106 74 ΑΘΗΝΑ Αποδέκτες Πληροφορίες: Ελ. Κοντομηνά Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ Αθήνα, 10 Αυγούστου 2011 & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΑΔΠ/Φ.Β.1/15884 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. ΘΕΜΑ: Ανοικτή πρόσκληση ενδιαφέροντος για αποσπάσεις προσωπικού στην Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Ενέργειας (Ε.Υ.ΕΠ.

Α Π Ο Φ Α Σ Η. ΘΕΜΑ: Ανοικτή πρόσκληση ενδιαφέροντος για αποσπάσεις προσωπικού στην Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Ενέργειας (Ε.Υ.ΕΠ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 07 Σεπτεμβρίου2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Αρ. Πρωτ.: Δ13/Φ 6.13/17595 ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ Ν.Π.Δ.Δ. «ΑΝΕΛΙΞΗ» ΔΗΜΟΥ ΒΕΛΟΥ ΒΟΧΑΣ

ΘΕΜΑ : ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ Ν.Π.Δ.Δ. «ΑΝΕΛΙΞΗ» ΔΗΜΟΥ ΒΕΛΟΥ ΒΟΧΑΣ Ζευγολατιό : 02-04-2012 Αριθμ. Πρωτ. : 185 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ ΒΟΧΑΣ Ν.Π.Δ.Δ. «ΑΝΕΛΙΞΗ» Γραφείο προσωπικού Πληρ.: Ι. Τσάκωνας Ταχ.Δ/νση: Ζευγολατιό Ταχ. Κωδ.: 200 01 Τηλ.: 27410

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Χανιά 01/09/2014 Κυδωνίας 29, Χανιά 731 35 Αρ. Πρωτ.: 67535. E-mail: mayor@chania.gr Site: www.chania.

ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Χανιά 01/09/2014 Κυδωνίας 29, Χανιά 731 35 Αρ. Πρωτ.: 67535. E-mail: mayor@chania.gr Site: www.chania. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Χανιά 01/09/2014 Κυδωνίας 29, Χανιά 731 35 Αρ. Πρωτ.: 67535 Τηλ.: 28213 40672 Φαξ: 28210 93300 Αριθμ. Απόφ.:284 E-mail: mayor@chania.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΤΟΣ 2012 (Τεύχος 44 ο από 29/10 έως 2/11) 13-01 ) Arii ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 5 Νοεμβρίου 2012 1 Η καταχώρηση των νομοθετημάτων γίνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17351 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1017 24 Απριλίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ στών Τ.Ε.Ι, στο Νοσοκομείο Θείας Πρόνοιας «Η ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ» Ν.Π.Δ.Δ., 1η Υγειον.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Μυτιλήνη, 09 Σεπτεμβρίου 2014 Αριθμ. Πρωτ.: 7862 Θέμα: Ορισμός Αναπληρωτών Πρύτανη, μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους Αναπληρωτές Πρύτανη και καθορισμός σειράς αναπλήρωσης του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2185 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 165 23 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανακαθορισμός της καθ ύλην αρμοδιότητας και του χρόνου έναρξης λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19135 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1357 28 Μαΐου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συμπλήρωση Τροποποίηση της ΠΟΛ 1163/03 07 2013 (ΦΕΚ 1675/Β /2013) «Όροι και διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή των ρόλων και καθηκόντων

Περιγραφή των ρόλων και καθηκόντων ΧV Περιγραφή των ρόλων και καθηκόντων O ρόλος και οι αρμοδιότητες του Διευθυντή Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης Τηρουμένων των σχεδίων υπηρεσίας, ο Διευθυντής του σχολείου έχει τη γενική ευθύνη για την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Έχοντας υπόψη: 1.- Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 103 του ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45675 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 320 8 Δεκεμβρίου 203 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανακοίνωση που αφορά στην κινητικότητα των υπαλλήλων που έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα

Διαβάστε περισσότερα

KYA 5.20860/5.15964 (ΦΕΚ 1656/Β/06-08-2015)

KYA 5.20860/5.15964 (ΦΕΚ 1656/Β/06-08-2015) KYA 5.20860/5.15964 (ΦΕΚ 1656/Β/06-08-2015) Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 4.31879/3.1604 (ΦΕΚ 3172/τ.Β/ 06-11- 2014) κοινής υπουργικής απόφασης με θέμα: "Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20793 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1558 13 Ιουνίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός αμοιβής αξιολογητών του Προγράμμα τος «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ»... 1 ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 1 Νοεμβρίου 2011. Αριθμ. Πρωτ.: 1210. Προς: Συλλόγους-Μέλη της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. Συνάδελφοι,

Αθήνα, 1 Νοεμβρίου 2011. Αριθμ. Πρωτ.: 1210. Προς: Συλλόγους-Μέλη της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. Συνάδελφοι, Αθήνα, 1 Νοεμβρίου 2011 Αριθμ. Πρωτ.: 1210 Προς: Συλλόγους-Μέλη της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. Συνάδελφοι, Στο Νόμο 4018/2011 (Φ.Ε.Κ. ΤΕΥΧΟΣ Α - ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 215/30-9-2011), «Αναδιοργάνωση του συστήματος αδειοδότησης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΑ 26931/ΕΥΘΥ 580 (ΦΕΚ 1968/Β/18-6-2012) ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

ΚΥΑ 26931/ΕΥΘΥ 580 (ΦΕΚ 1968/Β/18-6-2012) ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΥΑ 26931/ΕΥΘΥ 580 (ΦΕΚ 1968/Β/18-6-2012) Θέμα: «Ρυθμίσεις για τη χρηματοδότηση του μη επιλέξιμου ΦΠΑ σε συγχρηματοδοτούμενα έργα ΕΣΠΑ περιόδου 2007 2013.» ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ Αθήνα, 9 εκεµβρίου 04 Α.Π. οικ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 393 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 42 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση γενικών κατευθύνσεων ειδικά ρυθμιζόμε νης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6153 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 518 3 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 28388 Διατιθέμενες Πιστώσεις Συνεχιζόμενων Έργων Προϋπο λογισμού Δημοσίων Επενδύσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ &Δ.Α ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ & ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΗΝΑ 30-1-2015 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΗΝΑ 30-1-2015 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΗΝΑ 30-1-2015 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» Ταχ. Δ/νση : Θηβών & Παπαδιαμαντοπούλου, Γουδί Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Ομάδας Εργασίας για την υλοποίηση του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος»

ΘΕΜΑ: «Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Ομάδας Εργασίας για την υλοποίηση του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 22 Αυγούστου 2013 Αριθ. Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ορισμός μελών του B Υπηρεσιακού Συμβουλίου της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.) του Υπουργείου Οικονομικών».

ΘΕΜΑ: «Ορισμός μελών του B Υπηρεσιακού Συμβουλίου της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.) του Υπουργείου Οικονομικών». ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 1.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Β Συλλογικών

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ρύθμισης στον υπό σύνταξη Οργανισμό του Πολυτεχνείου Κρήτης για το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.

Πρόταση ρύθμισης στον υπό σύνταξη Οργανισμό του Πολυτεχνείου Κρήτης για το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ. Πρόταση ρύθμισης στον υπό σύνταξη Οργανισμό του Πολυτεχνείου Κρήτης για το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.) ΣΣ: Προτείνουμε να περιληφθούν στον υπό σύνταξη Οργανισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ Μεταμόρφωση, 1-9-2014

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ Μεταμόρφωση, 1-9-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ Μεταμόρφωση, 1-9-2014 ΔΗΜΑΡΧΟΣ Α.Π. Δ.:208 Ταχ. Δ/νση:Ι.Ράλλη & Δημαρχείου 1 Γενικό πρωτ.: 23035/10-9-2014 ΤΚ 14452 Μεταμόρφωση Τηλ:2132012960

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 683 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 66 16 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός μορφής και περιεχομένου της αίτησης της παραγράφου 1 και των βεβαιώσεων

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 13 του Νόμου 2817/2000

Άρθρο 13 του Νόμου 2817/2000 Άρθρο 13 του Νόμου 2817/2000 ΦΕΚ Α'78/14.03.2000 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ.2817/2000 Άρθρο 13 Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό (Ε.Τ.Ε.Π.), Ειδικό και Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.Ε.ΔΙ.Π.) και Διοικητικό

Διαβάστε περισσότερα

Οι θέσεις που πρόκειται να καλυφθούν με μετάταξη υπαλλήλων, σύμφωνα με την παρούσα ανακοίνωση, εμφανίζονται στο Παράρτημα Α.

Οι θέσεις που πρόκειται να καλυφθούν με μετάταξη υπαλλήλων, σύμφωνα με την παρούσα ανακοίνωση, εμφανίζονται στο Παράρτημα Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η Δ.Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ Διεύθυνση: Σισμάνογλου 45 Κομοτηνή, 06-10-2015 Τ.Κ.: 69 100 Κομοτηνή Αρ.πρωτ.: 7612 Πληροφορίες: Γραφείο Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Η ισχύς του π.δ/τος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι από 31-1-2013.

Η ισχύς του π.δ/τος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι από 31-1-2013. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Αθήνα 17 Απριλίου 2013 Αρ. Πρωτ. 15400 Ταχ. Δ/νση Ταχ.Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 5385-21/03/2013 ΑΡΙΘΜ. ΔΙΕΚΠ.: 2804-21/03/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Δ/ΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 31425 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2541 24 Σεπτεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 1337/119130 Λεπτομέρειες εφαρμογής για τον καθορισμό διαδικα σιών και δικαιολογητικών,

Διαβάστε περισσότερα

1. Tις διατάξεις του π.δ. 63/2005 Κώδικας Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα (ΦΕΚ 98/Α/22-04-2005)

1. Tις διατάξεις του π.δ. 63/2005 Κώδικας Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα (ΦΕΚ 98/Α/22-04-2005) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ - ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ - ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 26 / 04/ 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ AΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α.Π : 9475 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΔΑ: ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ Ε.Υ. Εφαρμογής.Π.Α.Α - Ανταγωνιστικότητα ΠΡΟΣ: Όπως Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Validity unknown Digitally signed by Theodoros Moumouris Date: 2012.01.05 09:08:28 EET Reason: Signed PDF (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio 42587 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΙ ΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ στο σχέδιο νόµου Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ.. Άρθρο.. Κάλυψη Οργανικών Θέσεων Αυξηµένων

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ.: 3673 Αρ. Σχεδ. : 1042 Αρ. Φακ. : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Αρ. Πρωτ.: 3673 Αρ. Σχεδ. : 1042 Αρ. Φακ. : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΑΤΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Λ.ΠΑ. ΑΕ) Αρ. ΜΑΕ 49917/22/Β/01/34 Έδρα Πάτρα Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΟΥ-ΟΙΚ/ΚΟΥ Δ/ΝΣΗ: Κτ. Υπηρεσιών Ν. Λιμένα Πατρών Τ.Κ. 26333 Πάτρα Τ.Θ: 3167 (Τ.Κ. 26005 Πάτρα) Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα : Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων προϊσταμένων Τμημάτων του Δήμου Αμπελοκήπων - Μενεμένης.

Θέμα : Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων προϊσταμένων Τμημάτων του Δήμου Αμπελοκήπων - Μενεμένης. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Πατρ. Γρηγορίου Ε αρ. 12,Τ.Κ. 561 23 Αμπελόκηποι Αμπελόκηποι 10-10-2013 Θέμα : Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων προϊσταμένων Τμημάτων του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1407 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 146 22 Ιανουαρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 1751 Ένταξη της διαδικασίας Χορήγησης Ειδικού Σήματος Λειτουργίας σε Κύρια ξενοδοχειακά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 17/19-05-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 17/19-05-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 17/19-05-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 313-17/19-05-2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Λειτουργία σχολείων με την έναρξη του νέου σχολικού έτους 2007 2008. 1. Παρεμβάσεις για την ομαλή έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς

ΘΕΜΑ : Λειτουργία σχολείων με την έναρξη του νέου σχολικού έτους 2007 2008. 1. Παρεμβάσεις για την ομαλή έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς Να διατηρηθεί μέχρι Βαθμός ασφαλείας Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. ΤΜΗΜΑ Α Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ Ξυλόκαστρο 07.01.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 17/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ Ξυλόκαστρο 07.01.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 17/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ Ξυλόκαστρο 07.01.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 17/2013 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΛΑΔΟΥΧΟΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις των άρθρων 58,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ 1. Εισαγωγή Ο Καλλικράτης δεν αποτελεί απλά ένα νομοθέτημα που εκσυγχρονίζει τη διοικητική οργάνωση του Κράτους. Αποτελεί πολύ περισσότερο ένα νομοθέτημα, με το οποίο επιδιώκεται

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Αριθ. πρωτ.: Δ6Α 1103045 ΕΞ 2014/11.7.2014 Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Ομάδας Εργασίας στην Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, για την προπαρασκευή των αναγκαίων προσαρμογών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4663 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 396 13 Αυγούστου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συμπλήρωση των διατάξεων της υπ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3021 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 138 9 Αυγούστου 2010 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3870 Εκλογικές δαπάνες συνδυασμών και υποψηφίων και έλεγχος αυτών, κατά τις περιφερειακές

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟY ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ, 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΔΙΜΗΝΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΔΙΜΗΝΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ Αρμόδιος υπάλληλος: Γεωργά Κατερίνα Ταχ. Δ/νση: Μπαλτατζή 32 Νίκαια-Αγ. Ι.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ορισμός μελών του Α Υπηρεσιακού Συμβουλίου της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.) του Υπουργείου Οικονομικών».

ΘΕΜΑ: «Ορισμός μελών του Α Υπηρεσιακού Συμβουλίου της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.) του Υπουργείου Οικονομικών». ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 1.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Β Συλλογικών

Διαβάστε περισσότερα