ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 12033 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Ιουνίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της αριθ /05/10/ κοι νής απόφασης του Υπουργού Οικονομικών και Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας «Εκπροσώπηση του Ελληνικού Δημο σίου στις Γενικές Συνελεύσεις των Οργανισμών Λιμένων Α.Ε.» (768 Β ΦΕΚ) Προσδιορισμός του ειδικού τέλους άρθρου 40 παρ. 3 περ. γ του ν. 2773/ 1999 σε 5,57 Ευρώ/MWh Έγκριση συμβάσεων μίσθωσης έργου Κατάρτιση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσί ας του ΝΠΔΔ «Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί Χα λάστρας» Νομού Θεσσαλονίκης ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ /06/10 (1) Τροποποίηση της αριθ /05/10/ κοινής απόφασης του Υπουργού Οικονομικών και Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας «Εκπρο σώπηση του Ελληνικού Δημοσίου στις Γενικές Συνελεύ σεις των Οργανισμών Λιμένων Α.Ε.» (768 Β ΦΕΚ). ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Το άρθρο 14 παρ.1 του άρθρου εικοστού δευτέρου του Ν.2932/2001 «Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών στις θα λάσσιες ενδομεταφορές, Σύσταση Γενικής Γραμματείας Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής Μετατροπή Λιμενικών Ταμείων σε Ανώνυμες Εταιρείες και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 145/Α / ). 2. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 3429/2005 «Δη μόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί (Δ.Ε.Κ.Ο.)» ΦΕΚ 314 Α/ ), όπως ισχύει. 3. Το Π.Δ.189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή αρ μοδιοτήτων των Υπουργείων (ΦΕΚ 221/Α / ). 4. Η αριθ /05/10/ Κοινή Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας «Εκπροσώπηση του Ελληνικού Δημοσίου στις Γενικές Συνελεύσεις των Ορ γανισμών Λιμένων Α.Ε.» (768 Β ΦΕΚ). 5. Τα καταστατικά των Ανώνυμων Εταιρειών: «Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς (ΟΛΠ) Α.Ε» «Οργανισμός Λιμένα Θεσσαλονίκης (ΟΛΘ) Α.Ε» «Οργανισμός Λιμένα Αλεξανδρούπολης (ΟΛΑ) Α.Ε.» «Οργανισμός Λιμένα Βόλου (ΟΛΒ) Α.Ε.» «Οργανισμός Λιμένα Ελευσίνας (ΟΛΕ) Α.Ε.» «Οργανισμός Λιμένα Ηγουμενίτσας (ΟΛΗΓ) Α.Ε» «Οργανισμός Λιμένα Ηρακλείου (ΟΛΗ) Α.Ε» «Οργανισμός Λιμένα Καβάλας (ΟΛΚ) Α.Ε» «Οργανισμός Λιμένα Κέρκυρας (ΟΛΚΕ) Α.Ε» «Οργανισμός Λιμένα Λαυρίου (ΟΛΛ) Α.Ε» «Οργανισμός Λιμένα Πάτρας (ΟΛΠΑ) Α.Ε» «Οργανισμός Λιμένα Ραφήνας (ΟΛΡ) Α.Ε» 6. Από τις διατάξεις της παρούσας Απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπο λογισμού, αποφασίζουμε: 1. Την τροποποίηση του τελευταίου εδαφίου της παρ. 1 της αριθ /05/10/ Κοινής Απόφασης του Υπουργού Οικονομικών και Υπουργού Οικονομί ας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας ως προς τον αναπληρωτή ως εξής: «με αναπληρωτή τον Διευθυ ντή Λιμενικών Υποδομών Πλοίαρχο ΛΣ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟ ΣΤΑΥΡΙΔΟΠΟΥΛΟ». 2. Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθ /05/10/ κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και Υπουρ γού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας «Εκ προσώπηση του Ελληνικού Δημοσίου στις Γενικές Συνε λεύσεις των Οργανισμών Λιμένων Α.Ε.» (768 Β ΦΕΚ). Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Πειραιάς, 9 Ιουνίου 2010 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΛΟΥΚΙΑ ΤΑΡΣΙΤΣΑ ΚΑΤΣΕΛΗ F Aριθμ. Δ6/Φ1/οικ (2) Προσδιορισμός του ειδικού τέλους άρθρου 40 παρ. 3 περ. γ του ν. 2773/ 1999 σε 5,57 Ευρώ/MWh. Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του αρθ. 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας

2 12034 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα (π.δ. 63/2005, Α 98). 2. Το π.δ. 381/1989 «Οργανισμός του Υπουργείου Βι ομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας» (Α 168), όπως τροποποιήθηκε με το π.δ. 191/1996 (Α 154), σε συνδυασμό με το π.δ. 27/1996 (Α 19) «Συγχώνευση των Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης» όπως τροποποιή θηκε με το π.δ. 122/2004 «Ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού» (Α 85). 3. Το π.δ. 187/2009 «Διορισμός Υπουργών και Υφυ πουργών» (Α 214). 4. Το π.δ. 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή αρ μοδιοτήτων των Υπουργείων» (Α 221). 5. Το π.δ. 24/2010 «Ανακαθορισμός των αρμοδιοτήτων των Υπουργείων και τροποποιήσεις του π.δ. 189/2009» (Α 56). 6. Το ν. 2773/1999 «Απελευθέρωση της αγοράς ηλε κτρικής ενέργειας, ρύθμιση θεμάτων ενεργειακής πο λιτικής και λοιπές διατάξεις» (Α 286) και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 40 παρ. 3 εδάφ. (γ) αυτού, όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 23 παρ. 20 του ν. 3175/2003 «Αξιοποίηση του γεωθερμικού δυνα μικού, τηλεθέρμανση και άλλες διατάξεις (Α 207). 7. Το ν. 3468/2006 «Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης και λοιπές διατάξεις» (Α 129). 8. Την υπ αριθ. Δ6/Φ1/οικ.22473/ απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης «Προσδιορισμός του ειδικού τέλους άρθρου 40 παρ. 3 περ. γ του ν.2773/1999 σε 0,30 Ευρώ/MWh» (Β 1702). 9. Την υπ αριθ. 108/2010 απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, με την οποία διατυπώνεται πρότα ση για τον καθορισμό του ύψους του ειδικού τέλους του άρθρου 40 παρ.3 περ. γ του ν. 2773/1999 σε 4,5 Ευρώ/MWh. 10. Την υπ αριθ. 236/2010 απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, με την οποία διατυπώνεται πρότα ση για τον καθορισμό του ύψους του ειδικού τέλους του άρθρου 40 παρ.3 περ. γ του ν. 2773/1999 σε 5,57 Ευρώ/MWh. 11. Το γεγονός ότι μέχρι σήμερα δεν έχει εκδοθεί απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής σχετικά με τη μεθοδολογία επιμε ρισμού του ειδικού τέλους του άρθρου 40 παρ. 3 περ. γ του ν. 2773/1999 κατά κατηγορία πελατών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 παρ. 19 του ν. 3175/2003 με συνέπεια να μην είναι δυνατή η διατύπωση γνώμης από τη ΡΑΕ για την έκδοση απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής με την οποία θα προσδιορίζονται οι αριθμητικοί συντελε στές της εν λόγω μεθοδολογίας. 12) Το γεγονός ότι λόγω της οικονομικής κρίσης και προς αποφυγή άμεσης επιβάρυνσης των οικιακών κατα ναλωτών επιβάλλεται ως προς αυτούς η έναρξη κατα βολής του αναπροσαρμοσμένου τέλους να αρχίσει σε χρόνο μεταγενέστερο του χρόνου έναρξης καταβολής αυτού από τους λοιπούς πελάτες. 13) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκύπτει επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογι σμού, αποφασίζουμε: 1. Το ύψος του ενιαίου για όλη την επικράτεια ειδικού τέλους του άρθρου 40 παρ. 3 περ. γ του ν. 2773/1999, όπως ισχύει, που είναι χρεωστέο σε κάθε πελάτη ηλε κτρικής ενέργειας και αποτελεί έσοδο του ειδικού λο γαριασμού, τον οποίο διαχειρίζεται ο ΔΕΣΜΗΕ Α.Ε. για την ανάκτηση των κατά τις διατάξεις των άρθρων του ν.2773/1999 ποσών που καταβάλλει ο εν λόγω Δι αχειριστής του Συστήματος, καθώς και η ΔΕΗ Α.Ε., ως διαχειρίστρια Δικτύων, στους παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και μέσω συμπαραγωγής, προσδιορίζεται σε 5,57 Ευρώ/MWh (Πέντε και πενήντα επτά λεπτά ανά MWh) ενιαία για όλες τις κατηγορίες πελατών. Στους πελάτες περι λαμβάνονται και οι αυτοπαραγωγοί κατά την αναλογία της ηλεκτρικής ενέργειας που καταναλώνουν. 2. Η καταβολή του ανωτέρω τέλους, όπως προσδιο ρίζεται στην προηγούμενη παράγραφο αρχίζει από 1η Ιουνίου 2010 με εξαίρεση τα τιμολόγια οικιακής χρήσης (Γ1, Γ1Ν, ΓΤ και ΓΠ) για τα οποία η έναρξη καταβολής του θα καθοριστεί με νεότερη υπουργική απόφαση. Μέ χρι να εκδοθεί η απόφαση αυτή, εξακολουθεί να κατα βάλλεται το τέλος που ίσχυε πριν από την ανωτέρω αναπροσαρμογή του. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 4 Ιουνίου 2010 Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΠΙΡΜΠΙΛΗ F Aριθμ /11275 (3) Έγκριση συμβάσεων μίσθωσης έργου. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Έχοντας υπόψη: 1) Τις διατάξεις του Ν. 2503/1997 «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις». 2) Τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 6 του Ν. 2527/97, περί των συμβάσεων έργου των ΟΤΑ α και β βαθμού και των ΝΠΔΔ αυτών και την έκδοση σχετικής απόφασης από τον Γ.Γ.Π. 3) Τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 3812/2009 (ΦΕΚ Α/234/2009) «Αναμόρφωση Συστήματος Προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα και άλλες διατάξεις». 4) Την υπ αρ. 82/2010 απόφαση της Δημοτικής Κοι νωφελούς Επιχείρησης Αγίων Αναργύρων με θέμα την έγκριση της πρότασης στον ΑΣΕΠ για τη σύναψη συμβά σεων μίσθωσης έργου διαφόρων ειδικοτήτων με εκατόν είκοσι επτά (127) φυσικά πρόσωπα, για χρονικό διάστημα μέχρι ένα (1) έτος. 5) Τη βεβαίωση του ΑΣΕΠ, όπως αυτή αναρτήθηκε στην επίσημη ιστοσελίδα του, με την οποία γίνεται δε κτό το αίτημα της ως άνω επιχείρησης ως εξής: α) Για τη διοίκηση της Δημοτικής Επιχείρησης: 1 θέση ΔΕ Ηλεκτρολόγων, με αμοιβή , 1 θέση ΔΕ Υδραυλικός, με αμοιβή β) Για το πρόγραμμα Θαλάσσια μπάνια Παιδί και θάλασσα 4 θέσεις ΠΕ Καθηγητών φυσικής αγωγής διαφόρων ειδικοτήτων, με αμοιβή 2.000,00.

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) γ) Για το πρόγραμμα Καλοκαιρινό Camp παιδιών 1 θέση ΠΕ Ιατρού, με αμοιβή 2.000,00 8 θέσεις ΠΕ καθηγητές φυσικής αγωγής διαφόρων ειδικοτήτων, με αμοιβή ,00. δ) Για το πρόγραμμα ανάπτυξης θεατρικού παιχνι διού 3 θέσεις ΤΕ ΔΕ Εμψυχωτές θεατρικού παιχνιδιού, με αμοιβή ,00. ε) Για το πρόγραμμα ανάπτυξης παραδοσιακής ζω γραφικής 1 θέση Αγιογράφου, με αμοιβή ,00. στ) Για το Πρόγραμμα ανάπτυξης Φιλαρμονικής και Χορωδίας 5 θέσεις ΠΕ ΤΕ ΔΕ Διδάσκαλοι μουσικής διαφόρων ειδικοτήτων, με αμοιβή ,00. ζ) Για το πρόγραμμα ανάπτυξης χορού 4 θέσεις ΠΕ ΤΕ ΔΕ Διδάσκαλοι χορού διαφόρων ειδι κοτήτων, με αμοιβή ,00. η) Για το πρόγραμμα εκμάθησης μουσικών οργάνων 10 θέσεις ΠΕ ΤΕ ΔΕ Διδάσκαλοι μουσικών οργάνων διαφόρων ειδικοτήτων, με αμοιβή ,00. θ) Για το πρόγραμμα κοινωνικοποίησης παιδιών βρε φονηπιακών σταθμών 1 θέση ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων, με αμοιβή ,00 2 θέσεις ΔΕ Βοηθών Βρεφοκόμων, με αμοιβή ,00 1 θέση ΥΕ Καθαριότητος, με αμοιβή ι) Για το πρόγραμμα μαζικού λαϊκού αθλητισμού 18 θέσεις ΠΕ Καθηγητές φυσικής αγωγής διαφόρων ειδικοτήτων, με αμοιβή ,00 5 θέσεις ΥΕ Καθαριότητος, με αμοιβή ,00 ια) Για το πρόγραμμα σεμιναρίων Λαϊκό Πανεπιστή μιο 6 θέσεις ΠΕ Καθηγητές Πανεπιστημίου διαφόρων ει δικοτήτων, με αμοιβή ,00. ιβ) Για το πρόγραμμα Υγεία και Γ ηλικία 2 θέσεις ΤΕ Φυσιοθεραπευτές, με αμοιβή ,00. ιγ) Για το πρόγραμμα συμβουλευτικής γονέων βρε φονηπιακών σταθμών 1 θέση ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων, με αμοιβή ,00 1 θέση ΥΕ Καθαριότητος, με αμοιβή ,00. ιδ) Για το συντονισμό και επίβλεψη πολιτιστικών εκ δηλώσεων 2 θέσεις ΔΕ Συντονιστές πολιτιστικών προγραμμάτων, με αμοιβή ,00 1 θέση ΔΕ Τεχνικός ήχου και φωτισυοΰ, με αμοιβή ,00. 6) Τη ανωτέρω βεβαίωση του ΑΣΕΠ, με την οποία δεν γίνεται δεκτό το αίτημα της ως άνω επιχείρησης, που αφορά: α) Για τη διοίκηση της δημοτικής επιχείρησης 2 θέσεις ΔΕ Γραμματέως 4 θέσεις ΔΕ Υπάλληλοι γραφείου 1 θέση ΤΕ Τεχνικός Ευρυζωνικών δικτύων 2 θέσεις ΤΕ Υπεύθυνος σχεδιασμού και υλοποίησης δράσεων marketing 1 θέση ΤΕ Βιβλιοθηκονόμος 1 θέση ΤΕ Υπεύθυνος κέντρου τέχνης και πολιτι σμού 1 θέση ΔΕ Τεχνικός Κινηματογράφου 6 θέσεις ΥΕ Καθαριότητος 6 θέσεις ΥΕ Γενικών Καθηκόντων 7 θέσεις ΥΕ Φυλάκων. β) Για το πρόγραμμα μαζικού λαϊκού αθλητισμού 5 θέσεις ΥΕ Φύλακας 10 θέσεις ΥΕ Γενικών Καθηκόντων γ) Για το πρόγραμμα Υγεία και Γ Ηλικία 2 θέσεις ΤΕ ΔΕ επισκέπτες υγείας. 7) Την υπ αριθ. πρωτ. 129/ βεβαίωση της Δη μοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Αγίων Αναργύρων περί πρόβλεψης των απαραίτητων πιστώσεων, απο φασίζουμε: Eγκρίνουμε για τη Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Αγίων Αναργύρων την πρόσληψη με σύμβαση μίσθωσης έργου εβδομήντα οκτώ (78) ατόμων και ειδικότερα: α) Για τη διοίκηση της Δημοτικής Επιχείρησης: 1 θέση ΔΕ Ηλεκτρολόγων, με αμοιβή , 1 θέση ΔΕ Υδραυλικός, με αμοιβή β) Για το πρόγραμμα Θαλάσσια μπάνια Παιδί και θάλασσα 4 θέσεις ΠΕ Καθηνητών φυσικής αγωγής διαφόρων ειδικοτήτων, με αμοιβή 2.000,00. γ) Για το πρόγραμμα καλοκαιρινό camp παιδιών 1 θέση ΠΕ Ιατοού, με αμοιβή 2.000,00 8 θέσεις ΠΕ καθηγητές φυσικής αγωγής διαφόρων ειδικοτήτων, με αμοιβή ,00 δ) Για το πρόγραμμα ανάπτυξης θεατρικού παιχνι διού 3 θέσεις ΤΕ ΔΕ Ευωυνωτές θεατρικού παιγνιδιού, με αμοιβή ,00. ε) Για το πρόγραμμα ανάπτυξης παραδοσιακής ζω γραφικής 1 θέση Αγιογράφου, με αμοιβή ,00. στ) Για το Πρόγραμμα ανάπτυξης φιλαρμονικής και χορωδίας 5 θέσεις ΠΕ ΤΕ ΔΕ Διδάσκαλοι μουσικής διαφόρων ειδικοτήτων, με αμοιβή ,00. ζ) Για το πρόγραμμα ανάπτυξης χορού 4 θέσεις ΠΕ ΤΕ ΔΕ Διδάσκαλοι χορού διαφόρων ειδι κοτήτων, με αμοιβή ,00. η) Για το πρόγραμμα εκμάθησης μουσικών οργάνων 10 θέσεις ΠΕ ΤΕ ΔΕ Διδάσκαλοι μουσικών οργάνων διαφόρων ειδικοτήτων, με αμοιβή ,00. θ) Για το πρόγραμμα κοινωνία και Γ ηλικία 2 θέσεις ΤΕ Κοινωνικός Λειτουργός, με αμοιβή ,00. ι) Για το πρόγραμμα κοινωνικοποίησης παιδιών βρε φονηπιακών σταθμών 1 θέση ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων, με αμοιβή ,00 2 θέσεις ΔΕ Βοηθών Βρεφοκόμων, με αμοιβή ,00 1 θέση ΥΕ Καθαριότητος, με αμοιβή κ) Για το πρόγραμμα μαζικού λαϊκού αθλητισμού 18 θέσεις ΠΕ Καθηγητές φυσικής αγωγής διαφόρων ειδικοτήτων, με αμοιβή ,00 5 θέσεις ΠΕ Καθαριότητος, με αμοιβή ,00 κα) Για το πρόγραμμα σεμιναρίων Λαϊκό Πανεπιστήμιο 6 θέσεις ΠΕ Καθηγητές Πανεπιστημίου διαφόρων ει δικοτήτων, με αμοιβή ,00 κβ) Για το πρόγραμμα Υγεία και Γ ηλικία 2 θέσεις ΤΕ Φυσιοθεραπευτές, με αμοιβή ,00

4 12036 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 2 θέσεις ΤΕ ΔΕ Νοσηλεύτριες, με αμοιβή ,00 4 θέσεις ΥΕ Οικογενειακοί βοηθοί, με αμοιβή ,00. κγ) Για το πρόγραμμα συμβουλευτικής γονέων βρε φονηπιακών σταθμών 1 θέση ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων, με αμοιβή ,00 1 θέση ΥΕ Καθαριότητος, με αμοιβή ,00. κδ) Για το συντονισμό και επίβλεψη πολιτιστικών εκ δηλώσεων 2 θέσεις ΔΕ Συντονιστές πολιτιστικών προγραμμάτων, με αμοιβή ,00 1 θέση ΔΕ Τεχνικός ήχου και φωτισμού, με αμοιβή ,00. Δεν εγκρίνουμε την πρόσληψη των λοιπών αιτηθέντων προσώπων, ήτοι: α) Για τη διοίκηση της δημοτικής επιχείρησης 2 θέσεις ΔΕ Γραμματέως 4 θέσεις ΔΕ Υπάλληλοι γραφείου 1 θέση ΤΕ Τεχνικός Ευρυζωνικών δικτύων 2 θέσεις ΤΕ Υπεύθυνος σχεδιασμού και υλοποίησης δράσεων marketing 1 θέση ΤΕ Βιβλιοθηκονόμος 1 θέση ΤΕ Υπεύθυνος κέντρου τέχνης και πολιτι σμού 1 θέση ΔΕ Τεχνικός Κινηματογράφου 6 θέσεις ΥΕ Καθαριότητος 6 θέσεις Υ Ε Γενικών Καθηκόντων 7 θέσεις ΥΕ Φυλάκων. β) Για το πρόγραμμα μαζικού λαϊκού αθλητισμού 5 θέσεις ΥΕ Φύλακας 10 θέσεις ΥΕ Γενικών Καθηκόντων. γ) Για το πρόγραμμα Υγεία και Γ Ηλικία 2 θέσεις ΤΕ ΔΕ επισκέπτες υγείας. Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκαλεί ται δαπάνη συνολικού ποσού ,00 που θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της Δημοτικής Κοινωφε λούς Επιχείρησης Αγίων Αναργύρων για το οικονομικό έτος Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 2 Ιουνίου 2010 Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας ΗΛΙΑΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ F Aριθμ (4) Κατάρτιση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του ΝΠΔΔ «Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί Χαλάστρας» Νο μού Θεσσαλονίκης. Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) του Ν. 3584/2007 «Κύρωση του Κώδι κα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων» (Φ.Ε.Κ. 143/Α/2007), β) του Π.Δ. 50/2001 «Καθορισμός των προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημοσίου τομέα», γ) του Π.Δ. 347/2003 «Τροποποίηση του π.δ/τος 50/2001 «Καθορισμός των προσόντων διορισμού σε θέ σεις φορέων του δημοσίου τομέα» (ΦΕΚ 315/ ) και γ) του άρθρου 90 του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α ) «Κωδικο ποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερ νητικά όργανα» που αφορούν τον έλεγχο των δαπανών που προκαλούν οι κανονιστικές διοικητικές πράξεις. 2. Την αριθ. 6/2009 απόφαση του διοικητικού συμβουλί ου του ΝΠΔΔ «Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί Χαλάστρας» Ν Θεσσαλονίκης για την ψήφιση του ΟΕΥ του ίδιου νομικού προσώπου. 3. Την αριθ. 119/2009 απόφαση του δημοτικού συμ βουλίου του δήμου Χαλάστρας Ν. Θεσσαλονίκης περί έγκρισης του ΟΕΥ του ΝΠΔΔ «Δημοτικοί Παιδικοί Σταθ μοί Χαλάστρας» Νομού Θεσσαλονίκης. 4. Τη θετική γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Υπαλλήλων Ο.Τ.Α. Ν. Θεσσαλονίκης (πλην δήμου Θεσ/ νίκης) που διατυπώθηκε στο αριθ. 2/ (θέμα 41ο) πρακτικό του. 5. Την αριθ. 8063/ (ΦΕΚ 2317/Β/ ) από φαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Κεντρικής Μα κεδονίας, περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων και μεταβίβαση εξουσίας υπογραφής «Με εντολή Γενικού Γραμματέα» αποφάσεων εγγράφων και άλλων πράξεων στον Προϊ στάμενο της Γενικής Διεύθυνσης, στους Προϊσταμένους Διευθύνσεων Τμημάτων και Γραφείων των Υπηρεσιών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, όπως διορθώθηκε και ισχύει στο Φ.Ε.Κ. 167/Β/ , αποφασίζουμε: Καταρτίζουμε τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του ΝΠΔΔ «Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί Χαλάστρας» Ν. Θεσσαλονίκης κατά τα οριζόμενα στην αριθ. 6/2009 απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του ως άνω νομικού προσώπου, την αριθ. 119/2009 απόφαση του δημοτικού συμβουλίου του δήμου Χαλάστρας και τη γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Υπαλλήλων Ο.Τ.Α. Ν. Θεσσαλονίκης (πλην δήμου Θεσ/νίκης) που διατυ πώθηκε στο αριθ. 2/ (θέμα 41ο) πρακτικό του, ο οποίος έχει ως εξής: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Άρθρο 1 Διάρθρωση Υπηρεσιών Οι υπηρεσίες του Νομικού Προσώπου «Δημοτικοί Παι δικοί Σταθμοί Δήμου Χαλάστρας» έχουν την συγκρότη ση του Τμήματος στο οποίο υπάγονται όλες οι υπηρε σίες που παρέχει το παιδαγωγικό Υγειονομικό Τεχνικό, Διοικητικό και Βοηθητικό προσωπικό του σταθμού. Το Τμήμα των Παιδικών Σταθμών Δήμου Χαλάστρας αποτελείται από τα εξής Γραφεία: 1) Γραφείο Προσχολικής Αγωγής 2) Γραφείο Διοικητικού Οικονομικού. Άρθρο 2 Αρμοδιότητες Τμήματος και Γραφείων Α) Το Τμήμα εποπτεύει, συντονίζει και κατευθύνει το παιδαγωγικό έργο των Σταθμών και γενικά μεριμνά για την εύρυθμη λειτουργία τους, σύμφωνα με τον ισχύοντα κανονισμό. β) Το Γραφείο Προσχολικής Αγωγής επιμελείται την παροχή σύγχρονης προσχολικής αγωγής στα φιλοξε νούμενα νήπια, σε συνεργασία με το προσωπικό του Νομικού Προσώπου. Γ) Το Γραφείο Διοικητικού Οικονομικού επιμελείται τις παντός είδους διοικητικές και οικονομικές εργασίες του Νομικού Προσώπου.

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Άρθρο 3 Αρμοδιότητες Οργανικών Μονάδων Α. Καθήκοντα Προϊσταμένου Τμήματος 1. Είναι αρμόδιος και επιμελείται σε συνεργασία με τους παιδαγωγούς των Σταθμών για την εφαρμογή των σύγχρονων απόψεων της Παιδαγωγικής και της Ψυχολογίας. 2. Εποπτεύει, συντονίζει και κατευθύνει το παιδαγω γικό έργο των τμημάτων. 3. Είναι αρμόδιος για την εύρυθμη λειτουργία του Νομικού Προσώπου «Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Χαλάστρας». 4. Εισηγείται στο Δ.Σ. των Σταθμών κάθε θέμα που αφορά τη λειτουργία, το προσωπικό, τους γονείς και την υλικοτεχνική υποδομή του Σταθμού όπως: Τον αριθμό και τις ειδικότητες του προσωπικού, που είναι αναγκαίο προκειμένου να διασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία του. Το παιδαγωγικό υλικό και τον πάσης φύσεως εξο πλισμό. Τις απαραίτητες εργασίες για την επισκευή τήρηση των κτιρίων. Την επιμόρφωση του προσωπικού. 5. Είναι υπεύθυνος για την τήρηση του ωραρίου του προσωπικού. Προγραμματίζει και εγκρίνει τις άδειες αυτού, με σύμφωνη γνώμη του Προέδρου του Δ.Σ., ώστε να μη δημιουργούνται λειτουργικά προβλήματα στο Νομικό Πρόσωπο. 6. Εγκρίνει και υπογράφει τα αιτήματα των υπευθύνων των γραφείων, που αφορούν τις ανάγκες της υπηρεσίας τους. 7. Συνεργάζεται αρμονικά με το Γραφείο Διοικητικού Οικονομικού, το οποίο οφείλει να παρέχει κάθε στοιχείο, για να διασφαλισθεί η εύρυθμη λειτουργία του Νομικού Προσώπου και η επίτευξη των σκοπών του. 8. Επιβλέπει την τήρηση όλων των απαραίτητων βιβλί ων και τηρεί τη σφραγίδα του νομικού προσώπου. 9. Καταχωρεί όλες τις από το Νόμο απαιτούμενες εγγραφές (Μητρώου νηπίων, προσωπικού, δελτία εισα γωγής, δελτία εξαγωγής). Β. Καθήκοντα Υπεύθυνου Γραφείου Προσχολικής Αγω γής Είναι υπεύθυνος: 1. Για την εύρυθμη λειτουργία του γραφείου και την τήρηση του κανονισμού λειτουργίας. 2. Για την παροχή σωστής προσχολικής αγωγής στα φιλοξενούμενα νήπια σε συνεργασία με το παιδαγωγικό προσωπικό. 3. Εποπτεύει όλο το προσωπικό του Γραφείου για την σωστή εκτέλεση των καθηκόντων του. 4. Εισηγείται στον Προϊστάμενο τις ανάγκες του Γρα φείου σε προσωπικό και πάσης φύσεως εξοπλισμό κα θώς και την επιμόρφωση του προσωπικού, 5. Είναι υπεύθυνος για τις συγκεντρώσεις προσωπικού, γονέων. 6. Τηρεί όλα τα απαραίτητα βιβλία. Γ. Καθήκοντα Υπεύθυνου Γραφείου Διοικητικού Οι κονομικού 1. Είναι υπεύθυνος για την προμήθεια και τον έγκαι ρο εφοδιασμό του Σταθμού με τα αναγκαία τρόφιμα και λοιπά υλικά, που είναι απαραίτητα για τη εύρυθμη λειτουργία του, 2. Επιμελείται την εκκαθάριση και πληρωμή κάθε δα πάνης και εκδίδει τα σχετικά εντάλματα πληρωμών. 3. Συντάσσει τις μισθοδοτικές καταστάσεις του προ σωπικού του Σταθμού και υπολογίζει με βάση τις ισχύ ουσες διατάξεις τυχόν πρόσθετες αμοιβές που προκύ πτουν {υπερωρίες, κλιμάκιο, χρονοεπίδομα κ.τ.λ.). Τηρεί όλα τα βιβλία διαχείρισης. 4. Τηρεί όλα τα απαραίτητα βιβλία. 5. Εκτελεί χρέη Γραμματέα στο Δ.Σ. και καταχωρεί τις αποφάσεις που λαμβάνονται από αυτό στο βιβλίο πρακτικών Συνεδριάσεων του Δ.Σ.. 6. Πραγματοποιεί τις πληρωμές και εισπράξεις του Νομικού Προσώπου. Για τις πληρωμές συνυπογράφει με τον Πρόεδρο του Δ.Σ. τα χρηματικά εντάλματα πλη ρωμής. Είναι υπεύθυνος για την έγκαιρη απόδοση των γενομένων κρατήσεων για φόρους ή ασφαλιστικές ει σφορές. 7. Έχει δικαίωμα να έχει στα χέρια του το ποσό πά γιας προκαταβολής, το οποίο ορίζεται κάθε φορά με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και πάντα με τις ισχύουσες διατάξεις. 8. Είναι υπεύθυνος για την τήρηση γενικά των λο γαριασμών του Νομικού Προσώπου, την συγκέντρω ση των παραστατικών στοιχείων της διαχείρισης και την φύλαξη και ταξινόμηση όλων των δικαιολογητικών εισπράξεων πληρωμών έτσι ώστε να είναι ευχερής ο έλεγχος της διαχείρισης σε οποιοδήποτε χρόνο. 9. Συνεργάζεται με τον Προϊστάμενο του Νομικού Προσώπου για την κατάρτιση του προϋπολογισμού και του απολογισμού του Σταθμού εισηγούμενος εγκαίρως τυχόν αναμόρφωση του. Δ. Καθήκοντα υπαλλήλων κλάδων Βρεφονηπιοκομί ας 1. Φροντίζουν για την σωστή ψυχοσωματική υγεία και ψυχοσωματική εξέλιξη των παιδιών με πραγματοποίηση προγραμμάτων, ανάλογα με την ηλικία τους. 2. Εισηγούνται στον Προϊστάμενο για τον έγκαιρο εφοδιασμό των αιθουσών με τα απαιτούμενα είδη και ευθύνονται για την είσοδο κάθε ατόμου σ αυτές, 3. Επιβλέπουν για την τακτοποίηση των κρεβατιών των παιδιών και των λοιπών επίπλων και για τον κατάλληλο αερισμό των αιθουσών. 4. Απασχολούν τα παιδιά σύμφωνα με το ημερήσιο πρόγραμμα απασχόλησης. 5. Καταχωρούν και υπογράφουν καθημερινά τη διδα χθείσα ύλη στο σχετικό βιβλίο που τηρείται από τον Προϊστάμενο. 6. Είναι υπεύθυνοι και υπόλογοι για τα εποπτικά μέσα διδασκαλίας, το εκπαιδευτικό υλικό και γενικά για κάθε υλικό που τους έχει διατεθεί. 7. Παρακολουθούν τη διανομή του φαγητού στα παι διά, που πραγματοποιείται από το βοηθητικό προσωπικό μαγειρείου και το προσωπικό καθαριότητας βοηθητι κών εργασιών. Επίσης φροντίζουν τα παιδιά κατά την ώρα του φαγητού τους. 8. Επιλαμβάνονται για την ανάπαυση των παιδιών. 9. Διατηρούν επαφή με τους γονείς ή κηδεμόνες και τους ενημερώνουν για τη συμπεριφορά και την ψυχο σωματική υγεία των παιδιών του τμήματος τους. 10. Βοηθούν τον προϊστάμενο κατά τις ώρες που δεν απασχολούνται με τα παιδιά, στην διοικητική και διαχει ριστική εργασία σε περίπτωση που δεν υπηρετεί διοικη τικός υπάλληλος ή υπηρετεί αλλά απουσιάζει ή κωλύε

6 12038 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ται ως και εκτελούν κάθε άλλη εργασία σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης με υπόδειξη του Προϊσταμένου. Ε. Καθήκοντα Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων Βοηθούν το παιδαγωγικό προσωπικό σε όλα τα κα θήκοντα του και εκτελούν τις οδηγίες που παίρνουν από αυτό. Σε περίπτωση απουσίας του παιδαγωγικού προσωπικού αντικαθιστούν αυτό απευθυνόμενοι στον Προϊστάμενο για βοήθεια και υποστήριξη. ΣΤ. Καθήκοντα μαγείρων 1. Είναι υπεύθυνος για το μαγειρείο, για την επιμελη μένη και έγκαιρη παρασκευή του φαγητού σύμφωνα με το διαιτολόγιο. 2. Επιμελείται ιδιαιτέρως για την τήρηση όλων των όρων υγιεινής στους χώρους παρασκευής φαγητού, ει σηγούμενος κάθε σχετικό μέτρο. 3. Παραλαμβάνει καθημερινά από τον διαχειριστή την αναγκαία ποσότητα υλικών για το ημερήσιο φαγητό με βάση το διαιτολόγιο και φροντίζει το σχετικό δελτίο. 4. Φροντίζει για το σερβίρισμα του προγεύματος και του μεσημβρινού γεύματος και είναι αποκλειστικά υπό λογος για την καθαριότητα, συντήρηση, σωστή χρήση και φύλαξη των μαγειρικών σκευών και λοιπών ειδών εστιάσεως ως και για την καθαριότητα των χώρων του Μαγειρείου, ευθυνόμενος για κάθε απώλεια ή αδικαι ολόγητη καταστροφή. Προτείνει τη λήψη κάθε μέτρου που θεωρεί απαραίτητο για την καλή λειτουργία του Μαγειρείου. 5. Φροντίζει για την έγκαιρη, τακτοποίηση των προ μηθευόμενων τροφίμων και ειδών καθαριότητας στους κατάλληλους χώρους αποθήκευσης και είναι υπεύθυνος για την καθαριότητα και τάξη του χώρου αποθήκευσης αυτών. 6. Στις παραπάνω εργασίες βοηθείται από τον βοηθό μαγείρου ή από το προσωπικό καθαριότητας με υπό δειξη του προϊσταμένου. Ζ. Καθήκοντα Βοηθών Μαγείρων 1. Βοηθά τον μάγειρα ή την μαγείρισσα σε όλα τα προ αναφερθέντα καθήκοντά του και σε περίπτωση που ο μάγειρας ή μαγείρισσα απουσιάζει ή κωλύεται ο βοηθός εκτελεί όλα τα καθήκοντά του. 2. Φροντίζει για την διανομή του φαγητού και για την συγκέντρωση των ειδών εστίασης μετά το τέλος του γεύματος. 3. Βοηθά τον μάγειρα ή την μαγείρισσα στην προε τοιμασία του φαγητού. 4. Εκτελεί κάθε άλλη εργασία σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης με υπόδειξη του προϊσταμένου του Νομικού Προσώπου. Η. Καθήκοντα Προσωπικού Καθαριότητας 1. Εκτελούν τις εργασίες καθαριότητας όλων των εσω τερικών και εξωτερικών χώρων του παιδικού σταθμού εκτός εκείνων του μαγειρείου και της αποθήκης. 2. Είναι αποκλειστικά υπόλογοι για το γενικό ιματισμό του σταθμού που παραλαμβάνονται από τον υπάλλη λο του κλάδου Διοικητικού Λογιστικού εκτός εκείνου που χρησιμοποιείται από το παιδαγωγικό προσωπικό και οφείλουν να μεριμνούν για την καλή συντήρηση και φύλαξη αυτού στον κατάλληλο χώρο αποθήκευσης του, ευθυνόμενοι για κάθε απώλεια ή αδικαιολόγητη καταστροφή του. 3. Βοηθούν τον μάγειρα ή την μαγείρισσα στην προε τοιμασία του φαγητού σε περίπτωση που δεν υπάρχει βοηθός. 4. Φροντίζουν για την διανομή του φαγητού και παρευ ρίσκονται δε στο χώρο της τραπεζαρίας και βοηθούν τους υπαλλήλους των κλάδων Βρεφονηπιοκομίας, καθ όλη τη διάρκεια του φαγητού των παιδιών. 5. Φροντίζουν μετά το τέλος του φαγητού, για τη συγκέντρωση και μεταφορά στο χώρο του μαγειρείου των ειδών εστιάσεως. 6. Φροντίζουν για την καθαριότητα του χώρου της τραπεζαρίας πριν και μετά το φαγητό καθώς επίσης και των επίπλων και σκευών του Σταθμού. 7. Βοηθούν στην προετοιμασία των παιδιών για τη μεσημβρινή τους ανάπαυση καθώς και στην ετοιμασία αυτών για την αποχώρησή τους από το Σταθμό. 8. Σε περίπτωση ασθένειας ή κωλύματος του υπαλ λήλου που έχει ορισθεί να ασκεί καθήκοντα μαγείρου και μη υπάρχοντος άλλου στον ίδιο κλάδο βοηθητικού προσωπικού μαγειρείου, εκτελούν εκ περιτροπής και τα καθήκοντα του μαγείρου, 9. Επιλαμβάνονται την καθαριότητα των νηπίων και παρευρίσκονται στο χώρο που πλένονται τα νήπια προ κειμένου να τα βοηθήσουν. 10. Εκτελούν κάθε άλλη εργασία σε περίπτωση έκτα κτης ανάγκης, με υπόδειξη του προϊσταμένου. Άρθρο 4 Οργανική Σύνθεση Προσωπικού Α.ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 1. ΚΛΑΔΟΣ ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΙΑΣ θέσεις: 1 (μια) Βαθμός: Δ Α 2. ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ θέσεις: 1 (μια) Βαθμός: Δ Α : 3. ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ θέσεις: 1 (μια) Βαθμός: Δ Α 4. ΚΛΑΔΟΣ ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙ ΟΤΗΤΑΣ θέσεις :1 (μια) Β. ΤΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟΠΑΓΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (κατεχόμενες) ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ θέσεις: 5 (πέντε) ΥΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ θέσεις: 1 (μια) ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ θέσεις: 1 (μια) ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ θέσεις: 3 (τρεις). Οι ήδη υπηρετούντες, μόνιμοι υπάλληλοι των πρώην Κρατικών Παιδικών Σταθμών Χαλάστρας Ανατολικού (ειδικότητες ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ θέσεις:5(πέντε) ΥΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ θέσεις: 1 (μία), ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ θέσεις:1(μία), ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ θέσεις: 3 (τρεις) μετατάσσονται αυτοδίκαια σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 7 του Ν. 2503/97 και εντάσσονται σε αντί στοιχες θέσεις του Ο.Ε.Υ. σε προσωρινές προσωποπα γείς θέσεις που καταργούνται με την κατά οποιαδήποτε τρόπο αποχώρηση από την υπηρεσία των υπαλλήλων που τις κατέχουν. Γ. ΕΠΟΧΙΑΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟ ΧΡΟΝΟΥ Οι Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Χαλάστρας

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) μπορούν να προσλαμβάνουν κάθε έτος (6) υπαλλήλους διαφόρων ειδικοτήτων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη εποχιακών αναγκών (άρθρο 18 παρ. 12 του Ν, 2503/97). Οι ειδικό τητες αυτές θα προσδιορίζονται σύμφωνα με έκδοση σχετικής απόφασης. Άρθρο 5 Κατανομή προσωπικού Η κατανομή του προσωπικού στις διάφορες υπηρεσίες και τα γραφεία του Νομικού Προσώπου και η ανάθεση των καθηκόντων τόσο αυτών που αναφέρονται στον παρόντα οργανισμό όσο και αυτών που θα προκύψουν στο μέλλον, γίνεται με απόφαση του Προέδρου ανα λόγως των παρουσιαζόμενων, κάθε φορά, υπηρεσιακών αναγκών. Η άσκηση των καθηκόντων με τον παρόντα οργανισμό λειτουργιών, βασίζεται σε κανονιστικές πράξεις, που εκδίδονται από τον Πρόεδρο σύμφωνα με τις διατάξεις του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα. Άρθρο 6 Επιλογή και αναπλήρωση Προϊσταμένου Προϊστάμενοι του Νομικού Προσώπου κρίνονται οι υπάλληλοι του κλάδου ΤΕ Βρεφονηπιοκομίας. Τον Προϊστάμενο που απουσιάζει ή κωλύεται να ασκή σει τα καθήκοντά του αναπληρώνει ο αρχαιότερος υπάλληλος του Νομικού Προσώπου. Με ευθύνη του Προϊσταμένου των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών Δήμου Χαλάστρας, συντάσσονται κάθε έτος οι εκθέσεις αξιολόγησης ουσιαστικών προσόντων όλων των υπαλλήλων. Άρθρο 7 Για τον διορισμό, τα καθήκοντα, τους περιορισμούς, το χρόνο εργασίας, την αστική ευθύνη, τα δικαιώματα, τις μεταβολές υπηρεσιακής κατάστασης, το προβάδισμα, τις ηθικές αμοιβές, τα πειθαρχικά αδικήματα, τη λύση της υπαλληλικής σχέσης και την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη των υπαλλήλων εφαρμόζονται οι εκάστοτε ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις «Περί καταστάσεως προσωπικού των Ο.Τ.Α.» σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα και την εργατική νομοθεσία. Άρθρο 8 Οι προβλεπόμενες από τον παρόντα Οργανισμό Εσω τερικής Υπηρεσίας θέσεις κατά κλάδο καλύπτουν όλους τους εργαζόμενους στο Ν.Π.Δ.Δ. ανεξαρτήτως σχέσεως εργασίας καθώς και ορισμένο επί πλέον αριθμό θέσεων για την κάλυψη των υφιστάμενων μελλοντικών αναγκών του Ν.Π.Δ.Δ. Προϊστάμενος στο τμήμα ορίζεται πάντοτε με απόφα ση Προέδρου του Δ.Σ., ο/η κρινόμενος/η από το αρμόδιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο υπάλληλος, αναπληρούμενος σε περίπτωση απουσίας του ή κωλύματος από τον κατά βαθμό αρχαιότερο υπάλληλο της υπηρεσίας. Κάθε άλλη λεπτομέρεια λειτουργίας των επί μέρους υπηρεσιών μη προβλεπόμενη από τον παρόντα Οργα νισμό, ρυθμίζεται με τον κανονισμό λειτουργίας του Ν,Π.Δ.Δ. Η ισχύς του παρόντος Οργανισμού Εσωτερικής Υπη ρεσίας αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Άρθρο 9 Κάλυψη προκαλούμενης δαπάνης Από τις διατάξεις αυτές της απόφασης προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών Δήμου Χαλάστρας ύψους ,00 περίπου για το τρέχον οικονομικό έτος 2009 προσαρμο ζόμενο αναλόγως για τα επόμενα οικονομικά έτη. Οι σχετικές πιστώσεις έχουν εγγραφεί στους ΚΑ και , του προϋπολογισμού του Νομικού Προσώπου. Για την πληρωμή κάθε κενής οργανικής θέσης θα ψηφίζεται σχετική πίστωση με εγγραφή στον οικείο Κ.Α. του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους που θα αφορά. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Θεσσαλονίκη, 31 Μαΐου 2010 Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Ο Διευθυντής ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΛΙΔΗΣ

8 12040 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * FAX ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΜΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕΡΟΣ 1 ο ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ Άρθρο 1 Διάρθρωση Υπηρεσιών Η Υπηρεσία του Νομικού Προσώπου συγκροτείται σε Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8453 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 475 8 Φεβρουαρίου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της αριθμ.77833/6.. (ΦΕΚ354/τ.Β / 3..) αυτοδίκαιης κατάργησης κενών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΛΟΓΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝTH. ΦΕΚ /10/2002 τ Β' Αριθ. Φ /324/105657/Δ1

ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΛΟΓΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝTH. ΦΕΚ /10/2002 τ Β' Αριθ. Φ /324/105657/Δ1 ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΛΟΓΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝTH ΦΕΚ 1340 16/10/2002 τ Β' Αριθ. Φ.353.1./324/105657/Δ1 Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των προϊσταμένων των περιφερειακών υπηρεσιών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ» ΔΗ.ΚΕ.Π.Α.Κ.Α.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ» ΔΗ.ΚΕ.Π.Α.Κ.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ» ΔΗ.ΚΕ.Π.Α.Κ.Α. Δήμου Ιλίου ΑΠΟΦΑΣΗ - 111 - ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: Αρ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1455 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 148 22 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάθεση εκτέλεσης του έργου της υποδομής κοινω νικής εξυπηρέτησης για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΑΣ 22965 8 ουλίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2115 ΠΕΡΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΣ 1 Ηρακλείου. 2 Κέρκυρας. 3 στο Ν.Π.Δ.Δ. Εθνικό Στάδιο Κομοτηνής «Πανθρακικό». 4

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση Α2 757 (ΦΕΚ 2271/Β/ ) Ρύθμιση θεμάτων για την οργάνωση και λειτουργία των Κλιμακίων Ελέγχου Λαϊκών Αγορών και Υπαίθριου Εμπορίου.

Απόφαση Α2 757 (ΦΕΚ 2271/Β/ ) Ρύθμιση θεμάτων για την οργάνωση και λειτουργία των Κλιμακίων Ελέγχου Λαϊκών Αγορών και Υπαίθριου Εμπορίου. Απόφαση Α2 757 (ΦΕΚ 2271/Β/22-08-2014) Ρύθμιση θεμάτων για την οργάνωση και λειτουργία των Κλιμακίων Ελέγχου Λαϊκών Αγορών και Υπαίθριου Εμπορίου. Έχοντας υπόψη: Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ Ο.Π.Α.Ν.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ Ο.Π.Α.Ν. Πειραιάς, 10/06/2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Ν.Π.Δ.Δ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ «Μελέτη υπηρεσιών Λογιστικής Υποστήριξης για τις ανάγκες του Ο.Π.Α.Ν.» CPV: 79211000-6

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 31407 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2738 16 Δεκεμβρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 837/138350 Έγκριση διάθεσης, κατανομή πίστωσης και λεπτομέρει ες εφαρμογής του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ Έχοντας υπόψη : 1. Τις διατάξεις α ) Του άρθρου 14 του Ν.2880/2001( ΦΕΚ 9/τ.Α/30-1-2001 )

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ 01 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Email: oedm@marathon.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ 01 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Email: oedm@marathon. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ 01 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Email: oedm@marathon.gr Απόσπασμα από το πρακτικό της συνεδρίασης 26/2015 από (01-09- 2015)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1.ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ α)διευθυνση ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΑ Α - Β Ταχ. Δ/νση: Λεωχάρους 2 Ταχ. Κώδικας: 10184

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Ο Δήμαρχος Αιγάλεω

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Ο Δήμαρχος Αιγάλεω ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αιγάλεω 1-9-2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. 45041 ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 1766 Ο Δήμαρχος Αιγάλεω Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/ 2010 «Νέα Αρχιτεκτονική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΤ. : Οι με αριθ. 70/2013 και 14/2014 εγκύκλιοι του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

ΣΧΕΤ. : Οι με αριθ. 70/2013 και 14/2014 εγκύκλιοι του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. ΘΕΜΑ : «Χορήγηση βεβαίωσης ασφαλιστικής ενημερότητας και αναστολή λήψης αναγκαστικών μέτρων σε Προέδρους και μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων των Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων». ΣΧΕΤ. : Οι με αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΚΔΟΘΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ "ΝΕΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ" ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 211 (4) Απόφαση ΥΠΕΣΑΗΔ 216

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 28883 29 Αυγούστου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2688 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Σύσταση οργανικών θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό της υπ αριθμόν 7/2011 συνεδρίασης του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Αθλητισμού του Δήμου Αμυνταίου.

Από το πρακτικό της υπ αριθμόν 7/2011 συνεδρίασης του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Αθλητισμού του Δήμου Αμυνταίου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αριθ. Πρωτ: 194/21-10-2011 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθμόν 7/2011 συνεδρίασης του Ν.Π.Δ.Δ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αιγάλεω ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθμ. 494 Ο Δήμαρχος Αιγάλεω

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αιγάλεω ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθμ. 494 Ο Δήμαρχος Αιγάλεω ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αιγάλεω 19-3-2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. 10550 ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθμ. 494 Ο Δήμαρχος Αιγάλεω Έχοντας υπόψη: 1.Τις διατάξεις των άρθρων 58 & 59 του Ν. 3852/ 2010 «Νέα Αρχιτεκτονική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ

ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ Προεδρικό Διάταγμα 102/2012 ΦΕΚ Α 169 Οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑ Στο π.δ.102/2012 έχουν ενσωματωθεί οι τροποποιήσεις του: Ν.4172/2013, Ν.4249/2014. ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ KAI ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ KAI ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αριθ. ΔΥ5γ/Γ.Π./Οίκ. 75762/05 (ΦΕΚ 1037 Β/21-7-2005): Σύσταση Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων Έρευνας & Ανάπτυξης (Ε.Λ.Κ.Ε.Α.) στις Διοικήσεις Υγειονομικής Περιφέρειας (Δ.Υ.ΠΕ.). ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ KAI

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ ΑΡ. ΜΕΛ. 18 /2015 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ ΑΡ. ΜΕΛ. 18 /2015 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΡ. ΜΕΛ. 18 /2015 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η Μελέτη αυτή αφορά την ανάθεση υπηρεσιών Ιατρού εργασίας για 365 ημέρες για το Δήμο Μαντουδίου Λίμνης Αγίας Άννας. Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1568/1985

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19175 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1394 16 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ένταξη της διαδικασίας χορήγησης άδειας ίδρυ σης και λειτουργίας καταστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΩΡΗΤΩΝ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΩΡΗΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΩΡΗΤΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΥΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Έγκριση σύστασης του κοινωφελούς ιδρύµατος µε την επωνυµία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 891 24 Ιανουαρίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 114 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Συμπλήρωση της ΠΟΛ 1004/2015 απόφασης ΓΓΔΕ περί του πιστοποιητικού του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6823 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 518 26 Απριλίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση Διόρθωση σφαλμάτων της απόφασης «Έγκριση αναπροσαρμογής και συμπλήρωσης

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η. Θ Ε Μ Α: «Έγκριση πίστωσης για παροχή υπηρεσίας µε Ιατρό Εργασίας».

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η. Θ Ε Μ Α: «Έγκριση πίστωσης για παροχή υπηρεσίας µε Ιατρό Εργασίας». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Αγιος Στέφανος 30/4/2013 Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Α.Π. 13372 & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΛΗΡ.: ΛΕΚΑΡΑΚΟΥ Γ. Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1.ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α 2. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3925 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 233 21 Νοεμβρίου 2008 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 173 Τροποποίηση του π.δ. 1/2008 «Οργανισμός του Εθνι κού Κέντρου Δημόσιας

Διαβάστε περισσότερα

Οι αρμοδιότητες της κάθε οργανικής μονάδας του Π.Τ.Α. Αρμοδιότητες Νομικής Υπηρεσίας

Οι αρμοδιότητες της κάθε οργανικής μονάδας του Π.Τ.Α. Αρμοδιότητες Νομικής Υπηρεσίας Οι αρμοδιότητες της κάθε οργανικής μονάδας του Π.Τ.Α. Αρμοδιότητες Νομικής Υπηρεσίας Νομική υποστήριξη των υπηρεσιών και των οργάνων διοίκησης του Ταμείου. Νομική τεκμηρίωση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ. Καλαμαριά 16/01/2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ. Καλαμαριά 16/01/2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ Καλαμαριά 16/01/2017 Αρ.πρωτ. 42 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ο Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7451 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 366 17 Φεβρουαρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Διαπίστωση αυτοδίκαιης κατάργησης κενών οργανι κών θέσεων πολιτικού προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 1. 3. 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ Αρ. πρωτ. Υ3α/ΓΠ οικ 137463/11 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΑΔΑ: ΒΙΨΕΟΚ67-ΖΤΔ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ταχ. Δ/νση : Μπαλτατζή 32

Διαβάστε περισσότερα

Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 16 Μαρτίου 2010 Γ99/ 25. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Αριθμ.: 23

Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 16 Μαρτίου 2010 Γ99/ 25. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Αριθμ.: 23 Βαθμός Ασφαλείας Αθήνα, 16 Μαρτίου 2010 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ & ΠΑΡ/ΤΑΣ Αριθμ. Πρωτ. Γ99/ 25 Βαθμός Προτεραιότητας Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 715 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 62 13 Φεβρουαρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Χαρακτηρισμός ως μνημείων των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 283 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 39 14 Ιανουαρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση απογευματινής υπερωριακής εργασίας στο προσωπικό που υπηρετεί εντός

Διαβάστε περισσότερα

Πληρ. : Χ. Παπαδοπούλου Τηλ.: 2313317816 e-mail: c.papadopoulou@thessaloniki.gr

Πληρ. : Χ. Παπαδοπούλου Τηλ.: 2313317816 e-mail: c.papadopoulou@thessaloniki.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ NOMOΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21659 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1409 6 Σεπτεμβρίου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 29240/3729 Τροποποίηση του Παραρτήματος ΙΙΙ του π.δ. 19/1995 (ΦΕΚ Α 15), για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6989 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 474 24 Μαρτίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 2/22717/0094 Υποβολή οικονομικών στοιχείων φορέων Γενικής Κυβέρ νησης, στο Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

(β) Αρμοδιότητες Τμήματος Πολιτισμού Αθλητισμού & Παιδείας (Αρμοδιότητες σε θέματα Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης) 1. Μεριµνά για την εξασφάλιση των

(β) Αρμοδιότητες Τμήματος Πολιτισμού Αθλητισμού & Παιδείας (Αρμοδιότητες σε θέματα Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης) 1. Μεριµνά για την εξασφάλιση των (β) Αρμοδιότητες Τμήματος Πολιτισμού Αθλητισμού & Παιδείας (Αρμοδιότητες σε θέματα Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης) 1. Μεριµνά για την εξασφάλιση των κατάλληλων υλικοτεχνικών υποδοµών για την προσχολική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1741Β /30-5-2012 Α.Δ.Α.: ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Αθήνα, 24 Μαΐου

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 2527/1997 - Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Ν. 2190/1994 και άλλες διατάξεις

Ν. 2527/1997 - Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Ν. 2190/1994 και άλλες διατάξεις Ν. 2527/1997 - Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Ν. 2190/1994 και άλλες διατάξεις ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 2527 Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Ν. 2190/1994 και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 366/2002 Ίδρυση Κέντρου Προσωρινής Διαμονής Αιτούντων άσυλο Αλλοδαπών Προσφύγων στην Αθήνα (ΦΕΚ 313, τ. Α )

Π.Δ. 366/2002 Ίδρυση Κέντρου Προσωρινής Διαμονής Αιτούντων άσυλο Αλλοδαπών Προσφύγων στην Αθήνα (ΦΕΚ 313, τ. Α ) Π.Δ. 366/2002 Ίδρυση Κέντρου Προσωρινής Διαμονής Αιτούντων άσυλο Αλλοδαπών Προσφύγων στην Αθήνα (ΦΕΚ 313, τ. Α ) Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 24 παράγραφος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27341 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1876 13 Ιουνίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΥΑΠ/Φ.60/86/1435 Καθορισμός διαδικασιών υποβολής αιτήσεων έκδοσης, ανάκλησης, ανανέωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22427 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1413 30 Απριλίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 1192 Έγκριση και εφαρμογή των Τεχνικών Οδηγιών ΤΕΕ για την Ενεργειακή Απόδοση

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 6 Κανονισμός Οικονομικής Διαχείρισης «ΚΑΛΥΨΩ»

Σελίδα 1 από 6 Κανονισμός Οικονομικής Διαχείρισης «ΚΑΛΥΨΩ» Σελίδα 1 από 6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ «ΚΑΛΥΨΩ» ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ Αριθ. Αποφ. 8/2011 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της 1 ης συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β44Ε4691ΩΓ-4ΞΜ. Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 1 Μαρτίου Αριθμ. Πρωτ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 090/4 Αριθμ.: 21

ΑΔΑ: Β44Ε4691ΩΓ-4ΞΜ. Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 1 Μαρτίου Αριθμ. Πρωτ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 090/4 Αριθμ.: 21 ΑΔΑ: Β44Ε4691ΩΓ-4ΞΜ Βαθμός Ασφαλείας.. Αθήνα, 1 Μαρτίου 2012 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Ταχ. Δ/νση : Μενάνδρου 41-43 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Σχετικά με την παραχώρηση χρήσης χώρων της Χερσαίας Ζώνης των Οργανισμών Λιμένων Α.Ε. στους οικείους Δήμους.»

ΘΕΜΑ: «Σχετικά με την παραχώρηση χρήσης χώρων της Χερσαίας Ζώνης των Οργανισμών Λιμένων Α.Ε. στους οικείους Δήμους.» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς: 15-03 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: 8321.6 / 02/12 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΛΙΜΕΝΩΝ & ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Λ.Ε.Λ. TMHMA : Β ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15277 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1131 19 Ιουνίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Χρηματοδότηση του Κοινοτικού Προγράμματος «Δί κτυο Γεωργικής Λογιστικής Πληροφόρησης»,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 26695 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1689 26 Οκτωβρίου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΟΛΚΕΠ/Φ.15/69/13795 Τροποποίηση της με αρ. ΔΟΛΚΕΠ/Φ15/52/28560 (ΦΕΚ 2299/Β /11

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΛΟΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

ΡΟΛΟΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΡΟΛΟΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ (1) Υποχρέωση να μετέχουν σε όλες τις συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου. Υποχρέωση να μετέχουν σε όλα τα όργανα και τις επιτροπές, που

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Κοινοποίηση φορολογικών εγκυκλίων Υπ.Οικονομικών Σχετ.: Οι με αριθμ.πρωτ.πολ1047 & 1048/2014 εγκύκλιοι του Υπουργείου Οικονομικών

Θέμα: Κοινοποίηση φορολογικών εγκυκλίων Υπ.Οικονομικών Σχετ.: Οι με αριθμ.πρωτ.πολ1047 & 1048/2014 εγκύκλιοι του Υπουργείου Οικονομικών Θεσσαλονίκη 25-2-2014 Αρ.πρωτ.213 Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Θέμα: Κοινοποίηση φορολογικών εγκυκλίων Υπ.Οικονομικών Σχετ.: Οι με αριθμ.πρωτ.πολ1047 & 1048/2014 εγκύκλιοι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 39111 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2385 27 Αυγούστου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. απόφ. 722/2012 Έγκριση Τιμολογίου Χρήσης του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου.

Διαβάστε περισσότερα

Ινστιτούτο Οπτικοακουστικών Μέσων

Ινστιτούτο Οπτικοακουστικών Μέσων Ινστιτούτο Οπτικοακουστικών Μέσων Ο νόμος 1730/1987 «Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση, Ανώνυμη Εταιρεία (ΕΡΤ-Α.Ε.)», προβλέπει, στο άρθρο 11, τη λειτουργία του Ινστιτούτου Οπτικοακουστικών Μέσων, το οποίο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6869 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 239 31 Δεκεμβρίου 2009 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 194 Τροποποίηση του π.δ. 347/1998 (Α 231), όπως αυτό ισχύ ει μετά την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7991 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 602 15 Μαΐου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 2/65595/0022/14.12.2005 απόφασης Καθορισμού αποζημίωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ Παροχή υπηρεσιών Γιατρού Εργασίας για τους εργαζόμενους του Δήμου Κερατσινίου Δραπετσώνας

ΜΕΛΕΤΗ Παροχή υπηρεσιών Γιατρού Εργασίας για τους εργαζόμενους του Δήμου Κερατσινίου Δραπετσώνας Κερατσίνι 25/2/2015 EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΛΗΡ. ΤΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ ΜΕΛΕΤΗ Παροχή υπηρεσιών Γιατρού Εργασίας για τους εργαζόμενους του Δήμου Κερατσινίου Δραπετσώνας ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 8.170,20 Ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΑΔΑ: Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Κυδωνίας 29, Χανιά 731 35 Χανιά:13/07/2016 Τηλ.: 28213 40672 Φαξ: 28210 93300 Αρ. Αποφ.:241 www.chania.gr e-mail:d-dioikisi@chania.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΤΟΣ 2012 (Τεύχος 43 ο από 22/10 έως 26/10) 13-01 ) Arii ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ. (όπως υπεβλήθη στο Συμβούλιο Της Επικρατείας) «Οργάνωση της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ»

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ. (όπως υπεβλήθη στο Συμβούλιο Της Επικρατείας) «Οργάνωση της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ» ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ (όπως υπεβλήθη στο Συμβούλιο Της Επικρατείας) «Οργάνωση της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ» Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 38231 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2682 31 Δεκεμβρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Χρήση κινητών τηλεφώνων.... 1 Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας αποσπασμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Ταχ. Δ/νση : Νίκης 5-7, Αθήνα Ταχ. Κώδικας : 105 63 Πληροφορίες: Δ. Γρουζής Τηλ. : 210-3332990 Ε-mail:dgrouzis@mnec.gr ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΑ Α ΚΑΙ Β Ταχ. Δ/νση: Λεωχάρους 2 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος προκαλούνται οι εξής δαπάνες:

7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος προκαλούνται οι εξής δαπάνες: ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ`ΑΡΙΘ.13 ΦΕΚ Α`24 9.2.1998 Προσαρμογή του Προεδρικού Διατάγματος υπ` αριθ. 271/1989 στις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10945 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 901 4 Απριλίου 2016 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 5745 Ένταξη της διαδικασίας Χορήγησης Ειδικού Σήματος Λειτουργίας σε Ορειβατικά

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση 23979/ΔΕ264/13 (ΦΕΚ 1367/Β/ )

Απόφαση 23979/ΔΕ264/13 (ΦΕΚ 1367/Β/ ) Απόφαση 23979/ΔΕ264/13 (ΦΕΚ 1367/Β/5-6-2013) Θέμα: «Ρυθμίσεις για τις ανακατανομές πιστώσεων των συλλογικών αποφάσεων του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και ειδικότερες ρυθμίσεις του περιφερειακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ Π.Δ. 432/81 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ Π.Δ. 432/81 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΤΗ 5 ΜΑΪΟΥ 1981 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 118 Π.Δ. 432/81 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ ΑΡ. ΜΕΛ : 17 /2015

ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ ΑΡ. ΜΕΛ : 17 /2015 ΑΡ. ΜΕΛ : 17 /2015 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η Μελέτη αυτή αφορά την ανάθεση υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας για 365 ημέρες για το Δήμο Μαντουδίου Λίμνης Αγίας Άννας. Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1568/1985 (Φ.Ε.Κ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9295 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 770 30 Απριλίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση Συμπλήρωση της υπ αριθμ. Υ4α/οικ. 127008/23.12.2003 υπουργικής απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

- Ο Ρ Θ Η Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η - ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 148 /2014. Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ αφού έλαβε υπόψη του:

- Ο Ρ Θ Η Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η - ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 148 /2014. Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ αφού έλαβε υπόψη του: - Ο Ρ Θ Η Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 148 /2014 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ αφού έλαβε υπόψη του: 1. Τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ του ΝΠΔΔ με την επωνυμία ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ «Κ.Ο.ΔΗ.Π»

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ του ΝΠΔΔ με την επωνυμία ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ «Κ.Ο.ΔΗ.Π» ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ του ΝΠΔΔ με την επωνυμία ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ «Κ.Ο.ΔΗ.Π» Ιούλιος 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ 1 : ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ Άρθρο 1 : ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1142 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1058 5 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 98/6161 Έγκριση του προγράμματος εκπαιδεύσεων, του κατα λόγου των εκπαιδευτών και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΑ 26931/ΕΥΘΥ 580 (ΦΕΚ 1968/Β/18-6-2012) ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

ΚΥΑ 26931/ΕΥΘΥ 580 (ΦΕΚ 1968/Β/18-6-2012) ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΥΑ 26931/ΕΥΘΥ 580 (ΦΕΚ 1968/Β/18-6-2012) Θέμα: «Ρυθμίσεις για τη χρηματοδότηση του μη επιλέξιμου ΦΠΑ σε συγχρηματοδοτούμενα έργα ΕΣΠΑ περιόδου 2007 2013.» ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 81 24 Ιανουαρίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 8 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 1 Τροποποίηση της 38/2-11-2015 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 34301 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2400 27 Οκτωβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ στών Τ.Ε.Ι, στο Δήμο Νέας Προποντίδας, (Δημο τική Ενότητα Μουδανιών), Νομού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Χανιά 01/09/2014 Κυδωνίας 29, Χανιά 731 35 Αρ. Πρωτ.: 67535. E-mail: mayor@chania.gr Site: www.chania.

ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Χανιά 01/09/2014 Κυδωνίας 29, Χανιά 731 35 Αρ. Πρωτ.: 67535. E-mail: mayor@chania.gr Site: www.chania. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Χανιά 01/09/2014 Κυδωνίας 29, Χανιά 731 35 Αρ. Πρωτ.: 67535 Τηλ.: 28213 40672 Φαξ: 28210 93300 Αριθμ. Απόφ.:284 E-mail: mayor@chania.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛΑΩΞΕ-ΕΛΘ. Απόσπασμα Από το πρακτικό της 16ης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Παλαιού Φαλήρου έτους 2013

ΑΔΑ: ΒΛΛΑΩΞΕ-ΕΛΘ. Απόσπασμα Από το πρακτικό της 16ης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Παλαιού Φαλήρου έτους 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ Αρ. Απόφασης 315 Απόσπασμα Από το πρακτικό της 16ης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Παλαιού Φαλήρου έτους 2013 Περίληψη Λήψη απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 2013-0082 Ημερομηνία: 23/04/2013 ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ. (05/2013-05/2014)

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 2013-0082 Ημερομηνία: 23/04/2013 ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ. (05/2013-05/2014) ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ fax.: 27540 29199 ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 2013-0082 Ημερομηνία: 23/04/2013 ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ. (05/2013-05/2014) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 24.600,00 με Φ.Π.Α. και απρόβλεπτα. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 40279

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 40279 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 40279 16. Διεύθυνση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης. Μία θέση Προϊσταμένου Διεύθυνσης από τους κλά δους: ΠΕ Περιβάλλοντος ή ΠΕ Μηχανικών ή ΠΕ Γεωτε χνικών ή ΠΕ Οικονομικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΑΔΑ: ΦΕΚ: ΑΔΑ: ΒΛΩ8Η-ΖΜΚ ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ YΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση: Λεωχάρους

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 1 Νοεμβρίου 2011. Αριθμ. Πρωτ.: 1210. Προς: Συλλόγους-Μέλη της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. Συνάδελφοι,

Αθήνα, 1 Νοεμβρίου 2011. Αριθμ. Πρωτ.: 1210. Προς: Συλλόγους-Μέλη της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. Συνάδελφοι, Αθήνα, 1 Νοεμβρίου 2011 Αριθμ. Πρωτ.: 1210 Προς: Συλλόγους-Μέλη της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. Συνάδελφοι, Στο Νόμο 4018/2011 (Φ.Ε.Κ. ΤΕΥΧΟΣ Α - ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 215/30-9-2011), «Αναδιοργάνωση του συστήματος αδειοδότησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΑΓΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Αριθ. Αποφ. 8/201 4

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΑΓΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Αριθ. Αποφ. 8/201 4 ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΑΓΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Αριθ. Αποφ. 8/201 4 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 2/2014 της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Του Υπουργείου Οικονομικών. «Περιστολή δημοσίων δαπανών και ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων» ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Του Υπουργείου Οικονομικών. «Περιστολή δημοσίων δαπανών και ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων» ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Του Υπουργείου Οικονομικών «Περιστολή δημοσίων δαπανών και ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων» ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Άρθρο 1 1. Το άρθρο 10 του ν. 3492/2006 (ΦΕΚ Α 210) αντικαθίσταται ως εξής:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14803 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 886 21 Μαρτίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ στών Τ.Ε.Ι. στο Δήμο Ν. Ιωνίας, Νομού Αττικής... 1 στών Τ.Ε.Ι, στο Δήμο Διρφύων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ. Ωραιόκαστρο Αριθ. Πρωτ : 1267

ΜΕΛΕΤΗ. Ωραιόκαστρο Αριθ. Πρωτ : 1267 ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» Ωραιόκαστρο 01.11.2016 Αριθ. Πρωτ : 1267 ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 4.464,00 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑΤΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13621 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 813 24 Μαΐου 2007 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Ε/12985 Καθορισμός διαδικασιών υποβολής αιτήσεων έκδοσης και ανά κλησης πιστοποιητικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24769 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1557 22 Σεπτεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συμπλήρωση του Ειδικού Προγράμματος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9023 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 813 6 Μαΐου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 9112.7/7/2012/27 12 2012 υπουργικής απόφασης «Καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

Καλλικράτης: οι Περιφέρειες ως δεύτερος βαθμός τοπικής αυτοδιοίκησης

Καλλικράτης: οι Περιφέρειες ως δεύτερος βαθμός τοπικής αυτοδιοίκησης Καλλικράτης: οι Περιφέρειες ως δεύτερος βαθμός τοπικής αυτοδιοίκησης Το σχέδιο «Καλλικράτης» εισάγει ορισμένες σημαντικές καινοτομίες που ενισχύουν τις τοπικές κοινωνίες και την συμμετοχική δημοκρατία.

Διαβάστε περισσότερα

KYA 5.20860/5.15964 (ΦΕΚ 1656/Β/06-08-2015)

KYA 5.20860/5.15964 (ΦΕΚ 1656/Β/06-08-2015) KYA 5.20860/5.15964 (ΦΕΚ 1656/Β/06-08-2015) Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 4.31879/3.1604 (ΦΕΚ 3172/τ.Β/ 06-11- 2014) κοινής υπουργικής απόφασης με θέμα: "Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14479 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου και Ενιαίου Λυκείου. 1 Τροποποίηση συστατικής πράξης του νομικού προ σώπου Δήμου Βέροιας Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15191 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 981 23 Απριλίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση μίσθωσης λεωφορείου από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου (Μυτιλήνη) για τη μεταφορά

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση: Βασ. Σοφίας 15 ΠΡΟΣ: Ταχ. Κώδικας: 106 74 ΑΘΗΝΑ Αποδέκτες Πληροφορίες: Ελ. Κοντομηνά

Ταχ. Δ/νση: Βασ. Σοφίας 15 ΠΡΟΣ: Ταχ. Κώδικας: 106 74 ΑΘΗΝΑ Αποδέκτες Πληροφορίες: Ελ. Κοντομηνά Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ Αθήνα, 10 Αυγούστου 2011 & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΑΔΠ/Φ.Β.1/15884 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Καθορισμός της διαδικασίας εφαρμογής των ρυθμίσεων της παρ. 4, του άρθρου 28, του ν. 2362/1995»

Θέμα: «Καθορισμός της διαδικασίας εφαρμογής των ρυθμίσεων της παρ. 4, του άρθρου 28, του ν. 2362/1995» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Α. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ I) ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ & ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ α. Δ/ΝΣΗ: 49 Η ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 44363 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2860 24 Οκτωβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ στών Τ.Ε.Ι. στο Δήμο Σκοπέλου, Νομού Μαγνησί ας.... 1 στών Τ.Ε.Ι., στο «Δημοτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ορισμός μελών του B Υπηρεσιακού Συμβουλίου της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.) του Υπουργείου Οικονομικών».

ΘΕΜΑ: «Ορισμός μελών του B Υπηρεσιακού Συμβουλίου της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.) του Υπουργείου Οικονομικών». ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 1.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Β Συλλογικών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ Ν.Π.Δ.Δ. «ΑΝΕΛΙΞΗ» ΔΗΜΟΥ ΒΕΛΟΥ ΒΟΧΑΣ

ΘΕΜΑ : ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ Ν.Π.Δ.Δ. «ΑΝΕΛΙΞΗ» ΔΗΜΟΥ ΒΕΛΟΥ ΒΟΧΑΣ Ζευγολατιό : 02-04-2012 Αριθμ. Πρωτ. : 185 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ ΒΟΧΑΣ Ν.Π.Δ.Δ. «ΑΝΕΛΙΞΗ» Γραφείο προσωπικού Πληρ.: Ι. Τσάκωνας Ταχ.Δ/νση: Ζευγολατιό Ταχ. Κωδ.: 200 01 Τηλ.: 27410

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Υ5α/οικ.1197/01 (ΦΕΚ Β 1206) Σύσταση Ειδικών Λογαριασµών Κονδυλίων Έρευνας & Ανάπτυξης (Ε.Λ.Κ.Ε.Α.) στα Περιφερειακά Συστήµατα Υγείας (Πε.Σ.Υ).

Αριθ. Υ5α/οικ.1197/01 (ΦΕΚ Β 1206) Σύσταση Ειδικών Λογαριασµών Κονδυλίων Έρευνας & Ανάπτυξης (Ε.Λ.Κ.Ε.Α.) στα Περιφερειακά Συστήµατα Υγείας (Πε.Σ.Υ). Αριθ. Υ5α/οικ.1197/01 (ΦΕΚ Β 1206) Σύσταση Ειδικών Λογαριασµών Κονδυλίων Έρευνας & Ανάπτυξης (Ε.Λ.Κ.Ε.Α.) στα Περιφερειακά Συστήµατα Υγείας (Πε.Σ.Υ). ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 37013 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3161 25 Νοεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ ΓΔΥΑ/ΔΑΟΠΑΑΔ/ΤΣΠΕΠΑΟ/ 29520/532/22/1 Έγκριση πρόσληψης Πτυχιούχων Φυσικής

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ Μεταμόρφωση, 1-9-2014

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ Μεταμόρφωση, 1-9-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ Μεταμόρφωση, 1-9-2014 ΔΗΜΑΡΧΟΣ Α.Π. Δ.:208 Ταχ. Δ/νση:Ι.Ράλλη & Δημαρχείου 1 Γενικό πρωτ.: 23035/10-9-2014 ΤΚ 14452 Μεταμόρφωση Τηλ:2132012960

Διαβάστε περισσότερα