ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 12033 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Ιουνίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της αριθ /05/10/ κοι νής απόφασης του Υπουργού Οικονομικών και Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας «Εκπροσώπηση του Ελληνικού Δημο σίου στις Γενικές Συνελεύσεις των Οργανισμών Λιμένων Α.Ε.» (768 Β ΦΕΚ) Προσδιορισμός του ειδικού τέλους άρθρου 40 παρ. 3 περ. γ του ν. 2773/ 1999 σε 5,57 Ευρώ/MWh Έγκριση συμβάσεων μίσθωσης έργου Κατάρτιση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσί ας του ΝΠΔΔ «Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί Χα λάστρας» Νομού Θεσσαλονίκης ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ /06/10 (1) Τροποποίηση της αριθ /05/10/ κοινής απόφασης του Υπουργού Οικονομικών και Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας «Εκπρο σώπηση του Ελληνικού Δημοσίου στις Γενικές Συνελεύ σεις των Οργανισμών Λιμένων Α.Ε.» (768 Β ΦΕΚ). ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Το άρθρο 14 παρ.1 του άρθρου εικοστού δευτέρου του Ν.2932/2001 «Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών στις θα λάσσιες ενδομεταφορές, Σύσταση Γενικής Γραμματείας Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής Μετατροπή Λιμενικών Ταμείων σε Ανώνυμες Εταιρείες και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 145/Α / ). 2. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 3429/2005 «Δη μόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί (Δ.Ε.Κ.Ο.)» ΦΕΚ 314 Α/ ), όπως ισχύει. 3. Το Π.Δ.189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή αρ μοδιοτήτων των Υπουργείων (ΦΕΚ 221/Α / ). 4. Η αριθ /05/10/ Κοινή Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας «Εκπροσώπηση του Ελληνικού Δημοσίου στις Γενικές Συνελεύσεις των Ορ γανισμών Λιμένων Α.Ε.» (768 Β ΦΕΚ). 5. Τα καταστατικά των Ανώνυμων Εταιρειών: «Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς (ΟΛΠ) Α.Ε» «Οργανισμός Λιμένα Θεσσαλονίκης (ΟΛΘ) Α.Ε» «Οργανισμός Λιμένα Αλεξανδρούπολης (ΟΛΑ) Α.Ε.» «Οργανισμός Λιμένα Βόλου (ΟΛΒ) Α.Ε.» «Οργανισμός Λιμένα Ελευσίνας (ΟΛΕ) Α.Ε.» «Οργανισμός Λιμένα Ηγουμενίτσας (ΟΛΗΓ) Α.Ε» «Οργανισμός Λιμένα Ηρακλείου (ΟΛΗ) Α.Ε» «Οργανισμός Λιμένα Καβάλας (ΟΛΚ) Α.Ε» «Οργανισμός Λιμένα Κέρκυρας (ΟΛΚΕ) Α.Ε» «Οργανισμός Λιμένα Λαυρίου (ΟΛΛ) Α.Ε» «Οργανισμός Λιμένα Πάτρας (ΟΛΠΑ) Α.Ε» «Οργανισμός Λιμένα Ραφήνας (ΟΛΡ) Α.Ε» 6. Από τις διατάξεις της παρούσας Απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπο λογισμού, αποφασίζουμε: 1. Την τροποποίηση του τελευταίου εδαφίου της παρ. 1 της αριθ /05/10/ Κοινής Απόφασης του Υπουργού Οικονομικών και Υπουργού Οικονομί ας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας ως προς τον αναπληρωτή ως εξής: «με αναπληρωτή τον Διευθυ ντή Λιμενικών Υποδομών Πλοίαρχο ΛΣ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟ ΣΤΑΥΡΙΔΟΠΟΥΛΟ». 2. Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθ /05/10/ κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και Υπουρ γού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας «Εκ προσώπηση του Ελληνικού Δημοσίου στις Γενικές Συνε λεύσεις των Οργανισμών Λιμένων Α.Ε.» (768 Β ΦΕΚ). Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Πειραιάς, 9 Ιουνίου 2010 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΛΟΥΚΙΑ ΤΑΡΣΙΤΣΑ ΚΑΤΣΕΛΗ F Aριθμ. Δ6/Φ1/οικ (2) Προσδιορισμός του ειδικού τέλους άρθρου 40 παρ. 3 περ. γ του ν. 2773/ 1999 σε 5,57 Ευρώ/MWh. Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του αρθ. 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας

2 12034 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα (π.δ. 63/2005, Α 98). 2. Το π.δ. 381/1989 «Οργανισμός του Υπουργείου Βι ομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας» (Α 168), όπως τροποποιήθηκε με το π.δ. 191/1996 (Α 154), σε συνδυασμό με το π.δ. 27/1996 (Α 19) «Συγχώνευση των Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης» όπως τροποποιή θηκε με το π.δ. 122/2004 «Ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού» (Α 85). 3. Το π.δ. 187/2009 «Διορισμός Υπουργών και Υφυ πουργών» (Α 214). 4. Το π.δ. 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή αρ μοδιοτήτων των Υπουργείων» (Α 221). 5. Το π.δ. 24/2010 «Ανακαθορισμός των αρμοδιοτήτων των Υπουργείων και τροποποιήσεις του π.δ. 189/2009» (Α 56). 6. Το ν. 2773/1999 «Απελευθέρωση της αγοράς ηλε κτρικής ενέργειας, ρύθμιση θεμάτων ενεργειακής πο λιτικής και λοιπές διατάξεις» (Α 286) και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 40 παρ. 3 εδάφ. (γ) αυτού, όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 23 παρ. 20 του ν. 3175/2003 «Αξιοποίηση του γεωθερμικού δυνα μικού, τηλεθέρμανση και άλλες διατάξεις (Α 207). 7. Το ν. 3468/2006 «Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης και λοιπές διατάξεις» (Α 129). 8. Την υπ αριθ. Δ6/Φ1/οικ.22473/ απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης «Προσδιορισμός του ειδικού τέλους άρθρου 40 παρ. 3 περ. γ του ν.2773/1999 σε 0,30 Ευρώ/MWh» (Β 1702). 9. Την υπ αριθ. 108/2010 απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, με την οποία διατυπώνεται πρότα ση για τον καθορισμό του ύψους του ειδικού τέλους του άρθρου 40 παρ.3 περ. γ του ν. 2773/1999 σε 4,5 Ευρώ/MWh. 10. Την υπ αριθ. 236/2010 απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, με την οποία διατυπώνεται πρότα ση για τον καθορισμό του ύψους του ειδικού τέλους του άρθρου 40 παρ.3 περ. γ του ν. 2773/1999 σε 5,57 Ευρώ/MWh. 11. Το γεγονός ότι μέχρι σήμερα δεν έχει εκδοθεί απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής σχετικά με τη μεθοδολογία επιμε ρισμού του ειδικού τέλους του άρθρου 40 παρ. 3 περ. γ του ν. 2773/1999 κατά κατηγορία πελατών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 παρ. 19 του ν. 3175/2003 με συνέπεια να μην είναι δυνατή η διατύπωση γνώμης από τη ΡΑΕ για την έκδοση απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής με την οποία θα προσδιορίζονται οι αριθμητικοί συντελε στές της εν λόγω μεθοδολογίας. 12) Το γεγονός ότι λόγω της οικονομικής κρίσης και προς αποφυγή άμεσης επιβάρυνσης των οικιακών κατα ναλωτών επιβάλλεται ως προς αυτούς η έναρξη κατα βολής του αναπροσαρμοσμένου τέλους να αρχίσει σε χρόνο μεταγενέστερο του χρόνου έναρξης καταβολής αυτού από τους λοιπούς πελάτες. 13) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκύπτει επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογι σμού, αποφασίζουμε: 1. Το ύψος του ενιαίου για όλη την επικράτεια ειδικού τέλους του άρθρου 40 παρ. 3 περ. γ του ν. 2773/1999, όπως ισχύει, που είναι χρεωστέο σε κάθε πελάτη ηλε κτρικής ενέργειας και αποτελεί έσοδο του ειδικού λο γαριασμού, τον οποίο διαχειρίζεται ο ΔΕΣΜΗΕ Α.Ε. για την ανάκτηση των κατά τις διατάξεις των άρθρων του ν.2773/1999 ποσών που καταβάλλει ο εν λόγω Δι αχειριστής του Συστήματος, καθώς και η ΔΕΗ Α.Ε., ως διαχειρίστρια Δικτύων, στους παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και μέσω συμπαραγωγής, προσδιορίζεται σε 5,57 Ευρώ/MWh (Πέντε και πενήντα επτά λεπτά ανά MWh) ενιαία για όλες τις κατηγορίες πελατών. Στους πελάτες περι λαμβάνονται και οι αυτοπαραγωγοί κατά την αναλογία της ηλεκτρικής ενέργειας που καταναλώνουν. 2. Η καταβολή του ανωτέρω τέλους, όπως προσδιο ρίζεται στην προηγούμενη παράγραφο αρχίζει από 1η Ιουνίου 2010 με εξαίρεση τα τιμολόγια οικιακής χρήσης (Γ1, Γ1Ν, ΓΤ και ΓΠ) για τα οποία η έναρξη καταβολής του θα καθοριστεί με νεότερη υπουργική απόφαση. Μέ χρι να εκδοθεί η απόφαση αυτή, εξακολουθεί να κατα βάλλεται το τέλος που ίσχυε πριν από την ανωτέρω αναπροσαρμογή του. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 4 Ιουνίου 2010 Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΠΙΡΜΠΙΛΗ F Aριθμ /11275 (3) Έγκριση συμβάσεων μίσθωσης έργου. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Έχοντας υπόψη: 1) Τις διατάξεις του Ν. 2503/1997 «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις». 2) Τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 6 του Ν. 2527/97, περί των συμβάσεων έργου των ΟΤΑ α και β βαθμού και των ΝΠΔΔ αυτών και την έκδοση σχετικής απόφασης από τον Γ.Γ.Π. 3) Τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 3812/2009 (ΦΕΚ Α/234/2009) «Αναμόρφωση Συστήματος Προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα και άλλες διατάξεις». 4) Την υπ αρ. 82/2010 απόφαση της Δημοτικής Κοι νωφελούς Επιχείρησης Αγίων Αναργύρων με θέμα την έγκριση της πρότασης στον ΑΣΕΠ για τη σύναψη συμβά σεων μίσθωσης έργου διαφόρων ειδικοτήτων με εκατόν είκοσι επτά (127) φυσικά πρόσωπα, για χρονικό διάστημα μέχρι ένα (1) έτος. 5) Τη βεβαίωση του ΑΣΕΠ, όπως αυτή αναρτήθηκε στην επίσημη ιστοσελίδα του, με την οποία γίνεται δε κτό το αίτημα της ως άνω επιχείρησης ως εξής: α) Για τη διοίκηση της Δημοτικής Επιχείρησης: 1 θέση ΔΕ Ηλεκτρολόγων, με αμοιβή , 1 θέση ΔΕ Υδραυλικός, με αμοιβή β) Για το πρόγραμμα Θαλάσσια μπάνια Παιδί και θάλασσα 4 θέσεις ΠΕ Καθηγητών φυσικής αγωγής διαφόρων ειδικοτήτων, με αμοιβή 2.000,00.

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) γ) Για το πρόγραμμα Καλοκαιρινό Camp παιδιών 1 θέση ΠΕ Ιατρού, με αμοιβή 2.000,00 8 θέσεις ΠΕ καθηγητές φυσικής αγωγής διαφόρων ειδικοτήτων, με αμοιβή ,00. δ) Για το πρόγραμμα ανάπτυξης θεατρικού παιχνι διού 3 θέσεις ΤΕ ΔΕ Εμψυχωτές θεατρικού παιχνιδιού, με αμοιβή ,00. ε) Για το πρόγραμμα ανάπτυξης παραδοσιακής ζω γραφικής 1 θέση Αγιογράφου, με αμοιβή ,00. στ) Για το Πρόγραμμα ανάπτυξης Φιλαρμονικής και Χορωδίας 5 θέσεις ΠΕ ΤΕ ΔΕ Διδάσκαλοι μουσικής διαφόρων ειδικοτήτων, με αμοιβή ,00. ζ) Για το πρόγραμμα ανάπτυξης χορού 4 θέσεις ΠΕ ΤΕ ΔΕ Διδάσκαλοι χορού διαφόρων ειδι κοτήτων, με αμοιβή ,00. η) Για το πρόγραμμα εκμάθησης μουσικών οργάνων 10 θέσεις ΠΕ ΤΕ ΔΕ Διδάσκαλοι μουσικών οργάνων διαφόρων ειδικοτήτων, με αμοιβή ,00. θ) Για το πρόγραμμα κοινωνικοποίησης παιδιών βρε φονηπιακών σταθμών 1 θέση ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων, με αμοιβή ,00 2 θέσεις ΔΕ Βοηθών Βρεφοκόμων, με αμοιβή ,00 1 θέση ΥΕ Καθαριότητος, με αμοιβή ι) Για το πρόγραμμα μαζικού λαϊκού αθλητισμού 18 θέσεις ΠΕ Καθηγητές φυσικής αγωγής διαφόρων ειδικοτήτων, με αμοιβή ,00 5 θέσεις ΥΕ Καθαριότητος, με αμοιβή ,00 ια) Για το πρόγραμμα σεμιναρίων Λαϊκό Πανεπιστή μιο 6 θέσεις ΠΕ Καθηγητές Πανεπιστημίου διαφόρων ει δικοτήτων, με αμοιβή ,00. ιβ) Για το πρόγραμμα Υγεία και Γ ηλικία 2 θέσεις ΤΕ Φυσιοθεραπευτές, με αμοιβή ,00. ιγ) Για το πρόγραμμα συμβουλευτικής γονέων βρε φονηπιακών σταθμών 1 θέση ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων, με αμοιβή ,00 1 θέση ΥΕ Καθαριότητος, με αμοιβή ,00. ιδ) Για το συντονισμό και επίβλεψη πολιτιστικών εκ δηλώσεων 2 θέσεις ΔΕ Συντονιστές πολιτιστικών προγραμμάτων, με αμοιβή ,00 1 θέση ΔΕ Τεχνικός ήχου και φωτισυοΰ, με αμοιβή ,00. 6) Τη ανωτέρω βεβαίωση του ΑΣΕΠ, με την οποία δεν γίνεται δεκτό το αίτημα της ως άνω επιχείρησης, που αφορά: α) Για τη διοίκηση της δημοτικής επιχείρησης 2 θέσεις ΔΕ Γραμματέως 4 θέσεις ΔΕ Υπάλληλοι γραφείου 1 θέση ΤΕ Τεχνικός Ευρυζωνικών δικτύων 2 θέσεις ΤΕ Υπεύθυνος σχεδιασμού και υλοποίησης δράσεων marketing 1 θέση ΤΕ Βιβλιοθηκονόμος 1 θέση ΤΕ Υπεύθυνος κέντρου τέχνης και πολιτι σμού 1 θέση ΔΕ Τεχνικός Κινηματογράφου 6 θέσεις ΥΕ Καθαριότητος 6 θέσεις ΥΕ Γενικών Καθηκόντων 7 θέσεις ΥΕ Φυλάκων. β) Για το πρόγραμμα μαζικού λαϊκού αθλητισμού 5 θέσεις ΥΕ Φύλακας 10 θέσεις ΥΕ Γενικών Καθηκόντων γ) Για το πρόγραμμα Υγεία και Γ Ηλικία 2 θέσεις ΤΕ ΔΕ επισκέπτες υγείας. 7) Την υπ αριθ. πρωτ. 129/ βεβαίωση της Δη μοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Αγίων Αναργύρων περί πρόβλεψης των απαραίτητων πιστώσεων, απο φασίζουμε: Eγκρίνουμε για τη Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Αγίων Αναργύρων την πρόσληψη με σύμβαση μίσθωσης έργου εβδομήντα οκτώ (78) ατόμων και ειδικότερα: α) Για τη διοίκηση της Δημοτικής Επιχείρησης: 1 θέση ΔΕ Ηλεκτρολόγων, με αμοιβή , 1 θέση ΔΕ Υδραυλικός, με αμοιβή β) Για το πρόγραμμα Θαλάσσια μπάνια Παιδί και θάλασσα 4 θέσεις ΠΕ Καθηνητών φυσικής αγωγής διαφόρων ειδικοτήτων, με αμοιβή 2.000,00. γ) Για το πρόγραμμα καλοκαιρινό camp παιδιών 1 θέση ΠΕ Ιατοού, με αμοιβή 2.000,00 8 θέσεις ΠΕ καθηγητές φυσικής αγωγής διαφόρων ειδικοτήτων, με αμοιβή ,00 δ) Για το πρόγραμμα ανάπτυξης θεατρικού παιχνι διού 3 θέσεις ΤΕ ΔΕ Ευωυνωτές θεατρικού παιγνιδιού, με αμοιβή ,00. ε) Για το πρόγραμμα ανάπτυξης παραδοσιακής ζω γραφικής 1 θέση Αγιογράφου, με αμοιβή ,00. στ) Για το Πρόγραμμα ανάπτυξης φιλαρμονικής και χορωδίας 5 θέσεις ΠΕ ΤΕ ΔΕ Διδάσκαλοι μουσικής διαφόρων ειδικοτήτων, με αμοιβή ,00. ζ) Για το πρόγραμμα ανάπτυξης χορού 4 θέσεις ΠΕ ΤΕ ΔΕ Διδάσκαλοι χορού διαφόρων ειδι κοτήτων, με αμοιβή ,00. η) Για το πρόγραμμα εκμάθησης μουσικών οργάνων 10 θέσεις ΠΕ ΤΕ ΔΕ Διδάσκαλοι μουσικών οργάνων διαφόρων ειδικοτήτων, με αμοιβή ,00. θ) Για το πρόγραμμα κοινωνία και Γ ηλικία 2 θέσεις ΤΕ Κοινωνικός Λειτουργός, με αμοιβή ,00. ι) Για το πρόγραμμα κοινωνικοποίησης παιδιών βρε φονηπιακών σταθμών 1 θέση ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων, με αμοιβή ,00 2 θέσεις ΔΕ Βοηθών Βρεφοκόμων, με αμοιβή ,00 1 θέση ΥΕ Καθαριότητος, με αμοιβή κ) Για το πρόγραμμα μαζικού λαϊκού αθλητισμού 18 θέσεις ΠΕ Καθηγητές φυσικής αγωγής διαφόρων ειδικοτήτων, με αμοιβή ,00 5 θέσεις ΠΕ Καθαριότητος, με αμοιβή ,00 κα) Για το πρόγραμμα σεμιναρίων Λαϊκό Πανεπιστήμιο 6 θέσεις ΠΕ Καθηγητές Πανεπιστημίου διαφόρων ει δικοτήτων, με αμοιβή ,00 κβ) Για το πρόγραμμα Υγεία και Γ ηλικία 2 θέσεις ΤΕ Φυσιοθεραπευτές, με αμοιβή ,00

4 12036 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 2 θέσεις ΤΕ ΔΕ Νοσηλεύτριες, με αμοιβή ,00 4 θέσεις ΥΕ Οικογενειακοί βοηθοί, με αμοιβή ,00. κγ) Για το πρόγραμμα συμβουλευτικής γονέων βρε φονηπιακών σταθμών 1 θέση ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων, με αμοιβή ,00 1 θέση ΥΕ Καθαριότητος, με αμοιβή ,00. κδ) Για το συντονισμό και επίβλεψη πολιτιστικών εκ δηλώσεων 2 θέσεις ΔΕ Συντονιστές πολιτιστικών προγραμμάτων, με αμοιβή ,00 1 θέση ΔΕ Τεχνικός ήχου και φωτισμού, με αμοιβή ,00. Δεν εγκρίνουμε την πρόσληψη των λοιπών αιτηθέντων προσώπων, ήτοι: α) Για τη διοίκηση της δημοτικής επιχείρησης 2 θέσεις ΔΕ Γραμματέως 4 θέσεις ΔΕ Υπάλληλοι γραφείου 1 θέση ΤΕ Τεχνικός Ευρυζωνικών δικτύων 2 θέσεις ΤΕ Υπεύθυνος σχεδιασμού και υλοποίησης δράσεων marketing 1 θέση ΤΕ Βιβλιοθηκονόμος 1 θέση ΤΕ Υπεύθυνος κέντρου τέχνης και πολιτι σμού 1 θέση ΔΕ Τεχνικός Κινηματογράφου 6 θέσεις ΥΕ Καθαριότητος 6 θέσεις Υ Ε Γενικών Καθηκόντων 7 θέσεις ΥΕ Φυλάκων. β) Για το πρόγραμμα μαζικού λαϊκού αθλητισμού 5 θέσεις ΥΕ Φύλακας 10 θέσεις ΥΕ Γενικών Καθηκόντων. γ) Για το πρόγραμμα Υγεία και Γ Ηλικία 2 θέσεις ΤΕ ΔΕ επισκέπτες υγείας. Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκαλεί ται δαπάνη συνολικού ποσού ,00 που θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της Δημοτικής Κοινωφε λούς Επιχείρησης Αγίων Αναργύρων για το οικονομικό έτος Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 2 Ιουνίου 2010 Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας ΗΛΙΑΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ F Aριθμ (4) Κατάρτιση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του ΝΠΔΔ «Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί Χαλάστρας» Νο μού Θεσσαλονίκης. Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) του Ν. 3584/2007 «Κύρωση του Κώδι κα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων» (Φ.Ε.Κ. 143/Α/2007), β) του Π.Δ. 50/2001 «Καθορισμός των προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημοσίου τομέα», γ) του Π.Δ. 347/2003 «Τροποποίηση του π.δ/τος 50/2001 «Καθορισμός των προσόντων διορισμού σε θέ σεις φορέων του δημοσίου τομέα» (ΦΕΚ 315/ ) και γ) του άρθρου 90 του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α ) «Κωδικο ποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερ νητικά όργανα» που αφορούν τον έλεγχο των δαπανών που προκαλούν οι κανονιστικές διοικητικές πράξεις. 2. Την αριθ. 6/2009 απόφαση του διοικητικού συμβουλί ου του ΝΠΔΔ «Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί Χαλάστρας» Ν Θεσσαλονίκης για την ψήφιση του ΟΕΥ του ίδιου νομικού προσώπου. 3. Την αριθ. 119/2009 απόφαση του δημοτικού συμ βουλίου του δήμου Χαλάστρας Ν. Θεσσαλονίκης περί έγκρισης του ΟΕΥ του ΝΠΔΔ «Δημοτικοί Παιδικοί Σταθ μοί Χαλάστρας» Νομού Θεσσαλονίκης. 4. Τη θετική γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Υπαλλήλων Ο.Τ.Α. Ν. Θεσσαλονίκης (πλην δήμου Θεσ/ νίκης) που διατυπώθηκε στο αριθ. 2/ (θέμα 41ο) πρακτικό του. 5. Την αριθ. 8063/ (ΦΕΚ 2317/Β/ ) από φαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Κεντρικής Μα κεδονίας, περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων και μεταβίβαση εξουσίας υπογραφής «Με εντολή Γενικού Γραμματέα» αποφάσεων εγγράφων και άλλων πράξεων στον Προϊ στάμενο της Γενικής Διεύθυνσης, στους Προϊσταμένους Διευθύνσεων Τμημάτων και Γραφείων των Υπηρεσιών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, όπως διορθώθηκε και ισχύει στο Φ.Ε.Κ. 167/Β/ , αποφασίζουμε: Καταρτίζουμε τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του ΝΠΔΔ «Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί Χαλάστρας» Ν. Θεσσαλονίκης κατά τα οριζόμενα στην αριθ. 6/2009 απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του ως άνω νομικού προσώπου, την αριθ. 119/2009 απόφαση του δημοτικού συμβουλίου του δήμου Χαλάστρας και τη γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Υπαλλήλων Ο.Τ.Α. Ν. Θεσσαλονίκης (πλην δήμου Θεσ/νίκης) που διατυ πώθηκε στο αριθ. 2/ (θέμα 41ο) πρακτικό του, ο οποίος έχει ως εξής: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Άρθρο 1 Διάρθρωση Υπηρεσιών Οι υπηρεσίες του Νομικού Προσώπου «Δημοτικοί Παι δικοί Σταθμοί Δήμου Χαλάστρας» έχουν την συγκρότη ση του Τμήματος στο οποίο υπάγονται όλες οι υπηρε σίες που παρέχει το παιδαγωγικό Υγειονομικό Τεχνικό, Διοικητικό και Βοηθητικό προσωπικό του σταθμού. Το Τμήμα των Παιδικών Σταθμών Δήμου Χαλάστρας αποτελείται από τα εξής Γραφεία: 1) Γραφείο Προσχολικής Αγωγής 2) Γραφείο Διοικητικού Οικονομικού. Άρθρο 2 Αρμοδιότητες Τμήματος και Γραφείων Α) Το Τμήμα εποπτεύει, συντονίζει και κατευθύνει το παιδαγωγικό έργο των Σταθμών και γενικά μεριμνά για την εύρυθμη λειτουργία τους, σύμφωνα με τον ισχύοντα κανονισμό. β) Το Γραφείο Προσχολικής Αγωγής επιμελείται την παροχή σύγχρονης προσχολικής αγωγής στα φιλοξε νούμενα νήπια, σε συνεργασία με το προσωπικό του Νομικού Προσώπου. Γ) Το Γραφείο Διοικητικού Οικονομικού επιμελείται τις παντός είδους διοικητικές και οικονομικές εργασίες του Νομικού Προσώπου.

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Άρθρο 3 Αρμοδιότητες Οργανικών Μονάδων Α. Καθήκοντα Προϊσταμένου Τμήματος 1. Είναι αρμόδιος και επιμελείται σε συνεργασία με τους παιδαγωγούς των Σταθμών για την εφαρμογή των σύγχρονων απόψεων της Παιδαγωγικής και της Ψυχολογίας. 2. Εποπτεύει, συντονίζει και κατευθύνει το παιδαγω γικό έργο των τμημάτων. 3. Είναι αρμόδιος για την εύρυθμη λειτουργία του Νομικού Προσώπου «Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Χαλάστρας». 4. Εισηγείται στο Δ.Σ. των Σταθμών κάθε θέμα που αφορά τη λειτουργία, το προσωπικό, τους γονείς και την υλικοτεχνική υποδομή του Σταθμού όπως: Τον αριθμό και τις ειδικότητες του προσωπικού, που είναι αναγκαίο προκειμένου να διασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία του. Το παιδαγωγικό υλικό και τον πάσης φύσεως εξο πλισμό. Τις απαραίτητες εργασίες για την επισκευή τήρηση των κτιρίων. Την επιμόρφωση του προσωπικού. 5. Είναι υπεύθυνος για την τήρηση του ωραρίου του προσωπικού. Προγραμματίζει και εγκρίνει τις άδειες αυτού, με σύμφωνη γνώμη του Προέδρου του Δ.Σ., ώστε να μη δημιουργούνται λειτουργικά προβλήματα στο Νομικό Πρόσωπο. 6. Εγκρίνει και υπογράφει τα αιτήματα των υπευθύνων των γραφείων, που αφορούν τις ανάγκες της υπηρεσίας τους. 7. Συνεργάζεται αρμονικά με το Γραφείο Διοικητικού Οικονομικού, το οποίο οφείλει να παρέχει κάθε στοιχείο, για να διασφαλισθεί η εύρυθμη λειτουργία του Νομικού Προσώπου και η επίτευξη των σκοπών του. 8. Επιβλέπει την τήρηση όλων των απαραίτητων βιβλί ων και τηρεί τη σφραγίδα του νομικού προσώπου. 9. Καταχωρεί όλες τις από το Νόμο απαιτούμενες εγγραφές (Μητρώου νηπίων, προσωπικού, δελτία εισα γωγής, δελτία εξαγωγής). Β. Καθήκοντα Υπεύθυνου Γραφείου Προσχολικής Αγω γής Είναι υπεύθυνος: 1. Για την εύρυθμη λειτουργία του γραφείου και την τήρηση του κανονισμού λειτουργίας. 2. Για την παροχή σωστής προσχολικής αγωγής στα φιλοξενούμενα νήπια σε συνεργασία με το παιδαγωγικό προσωπικό. 3. Εποπτεύει όλο το προσωπικό του Γραφείου για την σωστή εκτέλεση των καθηκόντων του. 4. Εισηγείται στον Προϊστάμενο τις ανάγκες του Γρα φείου σε προσωπικό και πάσης φύσεως εξοπλισμό κα θώς και την επιμόρφωση του προσωπικού, 5. Είναι υπεύθυνος για τις συγκεντρώσεις προσωπικού, γονέων. 6. Τηρεί όλα τα απαραίτητα βιβλία. Γ. Καθήκοντα Υπεύθυνου Γραφείου Διοικητικού Οι κονομικού 1. Είναι υπεύθυνος για την προμήθεια και τον έγκαι ρο εφοδιασμό του Σταθμού με τα αναγκαία τρόφιμα και λοιπά υλικά, που είναι απαραίτητα για τη εύρυθμη λειτουργία του, 2. Επιμελείται την εκκαθάριση και πληρωμή κάθε δα πάνης και εκδίδει τα σχετικά εντάλματα πληρωμών. 3. Συντάσσει τις μισθοδοτικές καταστάσεις του προ σωπικού του Σταθμού και υπολογίζει με βάση τις ισχύ ουσες διατάξεις τυχόν πρόσθετες αμοιβές που προκύ πτουν {υπερωρίες, κλιμάκιο, χρονοεπίδομα κ.τ.λ.). Τηρεί όλα τα βιβλία διαχείρισης. 4. Τηρεί όλα τα απαραίτητα βιβλία. 5. Εκτελεί χρέη Γραμματέα στο Δ.Σ. και καταχωρεί τις αποφάσεις που λαμβάνονται από αυτό στο βιβλίο πρακτικών Συνεδριάσεων του Δ.Σ.. 6. Πραγματοποιεί τις πληρωμές και εισπράξεις του Νομικού Προσώπου. Για τις πληρωμές συνυπογράφει με τον Πρόεδρο του Δ.Σ. τα χρηματικά εντάλματα πλη ρωμής. Είναι υπεύθυνος για την έγκαιρη απόδοση των γενομένων κρατήσεων για φόρους ή ασφαλιστικές ει σφορές. 7. Έχει δικαίωμα να έχει στα χέρια του το ποσό πά γιας προκαταβολής, το οποίο ορίζεται κάθε φορά με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και πάντα με τις ισχύουσες διατάξεις. 8. Είναι υπεύθυνος για την τήρηση γενικά των λο γαριασμών του Νομικού Προσώπου, την συγκέντρω ση των παραστατικών στοιχείων της διαχείρισης και την φύλαξη και ταξινόμηση όλων των δικαιολογητικών εισπράξεων πληρωμών έτσι ώστε να είναι ευχερής ο έλεγχος της διαχείρισης σε οποιοδήποτε χρόνο. 9. Συνεργάζεται με τον Προϊστάμενο του Νομικού Προσώπου για την κατάρτιση του προϋπολογισμού και του απολογισμού του Σταθμού εισηγούμενος εγκαίρως τυχόν αναμόρφωση του. Δ. Καθήκοντα υπαλλήλων κλάδων Βρεφονηπιοκομί ας 1. Φροντίζουν για την σωστή ψυχοσωματική υγεία και ψυχοσωματική εξέλιξη των παιδιών με πραγματοποίηση προγραμμάτων, ανάλογα με την ηλικία τους. 2. Εισηγούνται στον Προϊστάμενο για τον έγκαιρο εφοδιασμό των αιθουσών με τα απαιτούμενα είδη και ευθύνονται για την είσοδο κάθε ατόμου σ αυτές, 3. Επιβλέπουν για την τακτοποίηση των κρεβατιών των παιδιών και των λοιπών επίπλων και για τον κατάλληλο αερισμό των αιθουσών. 4. Απασχολούν τα παιδιά σύμφωνα με το ημερήσιο πρόγραμμα απασχόλησης. 5. Καταχωρούν και υπογράφουν καθημερινά τη διδα χθείσα ύλη στο σχετικό βιβλίο που τηρείται από τον Προϊστάμενο. 6. Είναι υπεύθυνοι και υπόλογοι για τα εποπτικά μέσα διδασκαλίας, το εκπαιδευτικό υλικό και γενικά για κάθε υλικό που τους έχει διατεθεί. 7. Παρακολουθούν τη διανομή του φαγητού στα παι διά, που πραγματοποιείται από το βοηθητικό προσωπικό μαγειρείου και το προσωπικό καθαριότητας βοηθητι κών εργασιών. Επίσης φροντίζουν τα παιδιά κατά την ώρα του φαγητού τους. 8. Επιλαμβάνονται για την ανάπαυση των παιδιών. 9. Διατηρούν επαφή με τους γονείς ή κηδεμόνες και τους ενημερώνουν για τη συμπεριφορά και την ψυχο σωματική υγεία των παιδιών του τμήματος τους. 10. Βοηθούν τον προϊστάμενο κατά τις ώρες που δεν απασχολούνται με τα παιδιά, στην διοικητική και διαχει ριστική εργασία σε περίπτωση που δεν υπηρετεί διοικη τικός υπάλληλος ή υπηρετεί αλλά απουσιάζει ή κωλύε

6 12038 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ται ως και εκτελούν κάθε άλλη εργασία σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης με υπόδειξη του Προϊσταμένου. Ε. Καθήκοντα Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων Βοηθούν το παιδαγωγικό προσωπικό σε όλα τα κα θήκοντα του και εκτελούν τις οδηγίες που παίρνουν από αυτό. Σε περίπτωση απουσίας του παιδαγωγικού προσωπικού αντικαθιστούν αυτό απευθυνόμενοι στον Προϊστάμενο για βοήθεια και υποστήριξη. ΣΤ. Καθήκοντα μαγείρων 1. Είναι υπεύθυνος για το μαγειρείο, για την επιμελη μένη και έγκαιρη παρασκευή του φαγητού σύμφωνα με το διαιτολόγιο. 2. Επιμελείται ιδιαιτέρως για την τήρηση όλων των όρων υγιεινής στους χώρους παρασκευής φαγητού, ει σηγούμενος κάθε σχετικό μέτρο. 3. Παραλαμβάνει καθημερινά από τον διαχειριστή την αναγκαία ποσότητα υλικών για το ημερήσιο φαγητό με βάση το διαιτολόγιο και φροντίζει το σχετικό δελτίο. 4. Φροντίζει για το σερβίρισμα του προγεύματος και του μεσημβρινού γεύματος και είναι αποκλειστικά υπό λογος για την καθαριότητα, συντήρηση, σωστή χρήση και φύλαξη των μαγειρικών σκευών και λοιπών ειδών εστιάσεως ως και για την καθαριότητα των χώρων του Μαγειρείου, ευθυνόμενος για κάθε απώλεια ή αδικαι ολόγητη καταστροφή. Προτείνει τη λήψη κάθε μέτρου που θεωρεί απαραίτητο για την καλή λειτουργία του Μαγειρείου. 5. Φροντίζει για την έγκαιρη, τακτοποίηση των προ μηθευόμενων τροφίμων και ειδών καθαριότητας στους κατάλληλους χώρους αποθήκευσης και είναι υπεύθυνος για την καθαριότητα και τάξη του χώρου αποθήκευσης αυτών. 6. Στις παραπάνω εργασίες βοηθείται από τον βοηθό μαγείρου ή από το προσωπικό καθαριότητας με υπό δειξη του προϊσταμένου. Ζ. Καθήκοντα Βοηθών Μαγείρων 1. Βοηθά τον μάγειρα ή την μαγείρισσα σε όλα τα προ αναφερθέντα καθήκοντά του και σε περίπτωση που ο μάγειρας ή μαγείρισσα απουσιάζει ή κωλύεται ο βοηθός εκτελεί όλα τα καθήκοντά του. 2. Φροντίζει για την διανομή του φαγητού και για την συγκέντρωση των ειδών εστίασης μετά το τέλος του γεύματος. 3. Βοηθά τον μάγειρα ή την μαγείρισσα στην προε τοιμασία του φαγητού. 4. Εκτελεί κάθε άλλη εργασία σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης με υπόδειξη του προϊσταμένου του Νομικού Προσώπου. Η. Καθήκοντα Προσωπικού Καθαριότητας 1. Εκτελούν τις εργασίες καθαριότητας όλων των εσω τερικών και εξωτερικών χώρων του παιδικού σταθμού εκτός εκείνων του μαγειρείου και της αποθήκης. 2. Είναι αποκλειστικά υπόλογοι για το γενικό ιματισμό του σταθμού που παραλαμβάνονται από τον υπάλλη λο του κλάδου Διοικητικού Λογιστικού εκτός εκείνου που χρησιμοποιείται από το παιδαγωγικό προσωπικό και οφείλουν να μεριμνούν για την καλή συντήρηση και φύλαξη αυτού στον κατάλληλο χώρο αποθήκευσης του, ευθυνόμενοι για κάθε απώλεια ή αδικαιολόγητη καταστροφή του. 3. Βοηθούν τον μάγειρα ή την μαγείρισσα στην προε τοιμασία του φαγητού σε περίπτωση που δεν υπάρχει βοηθός. 4. Φροντίζουν για την διανομή του φαγητού και παρευ ρίσκονται δε στο χώρο της τραπεζαρίας και βοηθούν τους υπαλλήλους των κλάδων Βρεφονηπιοκομίας, καθ όλη τη διάρκεια του φαγητού των παιδιών. 5. Φροντίζουν μετά το τέλος του φαγητού, για τη συγκέντρωση και μεταφορά στο χώρο του μαγειρείου των ειδών εστιάσεως. 6. Φροντίζουν για την καθαριότητα του χώρου της τραπεζαρίας πριν και μετά το φαγητό καθώς επίσης και των επίπλων και σκευών του Σταθμού. 7. Βοηθούν στην προετοιμασία των παιδιών για τη μεσημβρινή τους ανάπαυση καθώς και στην ετοιμασία αυτών για την αποχώρησή τους από το Σταθμό. 8. Σε περίπτωση ασθένειας ή κωλύματος του υπαλ λήλου που έχει ορισθεί να ασκεί καθήκοντα μαγείρου και μη υπάρχοντος άλλου στον ίδιο κλάδο βοηθητικού προσωπικού μαγειρείου, εκτελούν εκ περιτροπής και τα καθήκοντα του μαγείρου, 9. Επιλαμβάνονται την καθαριότητα των νηπίων και παρευρίσκονται στο χώρο που πλένονται τα νήπια προ κειμένου να τα βοηθήσουν. 10. Εκτελούν κάθε άλλη εργασία σε περίπτωση έκτα κτης ανάγκης, με υπόδειξη του προϊσταμένου. Άρθρο 4 Οργανική Σύνθεση Προσωπικού Α.ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 1. ΚΛΑΔΟΣ ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΙΑΣ θέσεις: 1 (μια) Βαθμός: Δ Α 2. ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ θέσεις: 1 (μια) Βαθμός: Δ Α : 3. ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ θέσεις: 1 (μια) Βαθμός: Δ Α 4. ΚΛΑΔΟΣ ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙ ΟΤΗΤΑΣ θέσεις :1 (μια) Β. ΤΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟΠΑΓΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (κατεχόμενες) ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ θέσεις: 5 (πέντε) ΥΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ θέσεις: 1 (μια) ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ θέσεις: 1 (μια) ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ θέσεις: 3 (τρεις). Οι ήδη υπηρετούντες, μόνιμοι υπάλληλοι των πρώην Κρατικών Παιδικών Σταθμών Χαλάστρας Ανατολικού (ειδικότητες ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ θέσεις:5(πέντε) ΥΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ θέσεις: 1 (μία), ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ θέσεις:1(μία), ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ θέσεις: 3 (τρεις) μετατάσσονται αυτοδίκαια σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 7 του Ν. 2503/97 και εντάσσονται σε αντί στοιχες θέσεις του Ο.Ε.Υ. σε προσωρινές προσωποπα γείς θέσεις που καταργούνται με την κατά οποιαδήποτε τρόπο αποχώρηση από την υπηρεσία των υπαλλήλων που τις κατέχουν. Γ. ΕΠΟΧΙΑΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟ ΧΡΟΝΟΥ Οι Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Χαλάστρας

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) μπορούν να προσλαμβάνουν κάθε έτος (6) υπαλλήλους διαφόρων ειδικοτήτων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη εποχιακών αναγκών (άρθρο 18 παρ. 12 του Ν, 2503/97). Οι ειδικό τητες αυτές θα προσδιορίζονται σύμφωνα με έκδοση σχετικής απόφασης. Άρθρο 5 Κατανομή προσωπικού Η κατανομή του προσωπικού στις διάφορες υπηρεσίες και τα γραφεία του Νομικού Προσώπου και η ανάθεση των καθηκόντων τόσο αυτών που αναφέρονται στον παρόντα οργανισμό όσο και αυτών που θα προκύψουν στο μέλλον, γίνεται με απόφαση του Προέδρου ανα λόγως των παρουσιαζόμενων, κάθε φορά, υπηρεσιακών αναγκών. Η άσκηση των καθηκόντων με τον παρόντα οργανισμό λειτουργιών, βασίζεται σε κανονιστικές πράξεις, που εκδίδονται από τον Πρόεδρο σύμφωνα με τις διατάξεις του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα. Άρθρο 6 Επιλογή και αναπλήρωση Προϊσταμένου Προϊστάμενοι του Νομικού Προσώπου κρίνονται οι υπάλληλοι του κλάδου ΤΕ Βρεφονηπιοκομίας. Τον Προϊστάμενο που απουσιάζει ή κωλύεται να ασκή σει τα καθήκοντά του αναπληρώνει ο αρχαιότερος υπάλληλος του Νομικού Προσώπου. Με ευθύνη του Προϊσταμένου των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών Δήμου Χαλάστρας, συντάσσονται κάθε έτος οι εκθέσεις αξιολόγησης ουσιαστικών προσόντων όλων των υπαλλήλων. Άρθρο 7 Για τον διορισμό, τα καθήκοντα, τους περιορισμούς, το χρόνο εργασίας, την αστική ευθύνη, τα δικαιώματα, τις μεταβολές υπηρεσιακής κατάστασης, το προβάδισμα, τις ηθικές αμοιβές, τα πειθαρχικά αδικήματα, τη λύση της υπαλληλικής σχέσης και την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη των υπαλλήλων εφαρμόζονται οι εκάστοτε ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις «Περί καταστάσεως προσωπικού των Ο.Τ.Α.» σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα και την εργατική νομοθεσία. Άρθρο 8 Οι προβλεπόμενες από τον παρόντα Οργανισμό Εσω τερικής Υπηρεσίας θέσεις κατά κλάδο καλύπτουν όλους τους εργαζόμενους στο Ν.Π.Δ.Δ. ανεξαρτήτως σχέσεως εργασίας καθώς και ορισμένο επί πλέον αριθμό θέσεων για την κάλυψη των υφιστάμενων μελλοντικών αναγκών του Ν.Π.Δ.Δ. Προϊστάμενος στο τμήμα ορίζεται πάντοτε με απόφα ση Προέδρου του Δ.Σ., ο/η κρινόμενος/η από το αρμόδιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο υπάλληλος, αναπληρούμενος σε περίπτωση απουσίας του ή κωλύματος από τον κατά βαθμό αρχαιότερο υπάλληλο της υπηρεσίας. Κάθε άλλη λεπτομέρεια λειτουργίας των επί μέρους υπηρεσιών μη προβλεπόμενη από τον παρόντα Οργα νισμό, ρυθμίζεται με τον κανονισμό λειτουργίας του Ν,Π.Δ.Δ. Η ισχύς του παρόντος Οργανισμού Εσωτερικής Υπη ρεσίας αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Άρθρο 9 Κάλυψη προκαλούμενης δαπάνης Από τις διατάξεις αυτές της απόφασης προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών Δήμου Χαλάστρας ύψους ,00 περίπου για το τρέχον οικονομικό έτος 2009 προσαρμο ζόμενο αναλόγως για τα επόμενα οικονομικά έτη. Οι σχετικές πιστώσεις έχουν εγγραφεί στους ΚΑ και , του προϋπολογισμού του Νομικού Προσώπου. Για την πληρωμή κάθε κενής οργανικής θέσης θα ψηφίζεται σχετική πίστωση με εγγραφή στον οικείο Κ.Α. του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους που θα αφορά. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Θεσσαλονίκη, 31 Μαΐου 2010 Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Ο Διευθυντής ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΛΙΔΗΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1013 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 102 20 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Επιβολή προστίμου στον KOCTOV KOSTA MIHAYLOV για το αδίκημα της παράνομης

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ έχει ως εξής:

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ έχει ως εξής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της υπ αριθ. 6 ης 27/3/2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νέας Σμύρνης. Αριθμός απόφασης : 57/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14037 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 985 30 Ιουνίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Διαχείρισης του Συστήματος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 853 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 77 29 Ιανουαρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότηση υπο γραφής «Με Εντολή Υπουργού» στο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7399 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 570 3 Μαΐου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 07/ΔΤΑ/2805 Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Πειραιά. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2727 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 112 13 Ιουλίου 2010 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3861 Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2355 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 118 24 Μαΐου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3966 Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9611 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συμπλήρωση αποφάσεως περί καθορισμού αριθμού φοιτητών Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων δυναμένων να ασκούνται πρακτικά στη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17179 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1114 5 Ιουλίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Μεταβίβαση στον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας της αρμοδιότητας καθορισμού των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7793 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 623 3 Απριλίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Υπαγωγή της επιχείρησης «ΔΟΥΚΙΣΣΑ ΚΙΩΤΗ ΜΟΝΟ ΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.» με δ.τ. «ΦΩΣ», στις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1201 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 31 2 Μαρτίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3918 Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45645 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3013 13 Νοεμβρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 47132/41673 Έγκριση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Φιλαδέλφειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1107 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 73 24 Μαρτίου 2014 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4249 Αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυρο σβεστικού Σώματος και της Γενικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17845 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1052 29 Απριλίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση και ορισμός μελών Επιτροπής Προσφυγών με έδρα την Αλεξανδρούπολη στο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13545 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 943 30 Ιουνίου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 5468 Τροποποίηση ΟΕΥ Δήμου Χανίων. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΛΙΑΡΤΟΥ (ΔΗ.Κ.Ε.ΑΛ.)

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΛΙΑΡΤΟΥ (ΔΗ.Κ.Ε.ΑΛ.) ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΛΙΑΡΤΟΥ (ΔΗ.Κ.Ε.ΑΛ.) ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ Φεβρουάριος 2015 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Άρθρο 1 : Έκταση εφαρμογής κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 26227 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1644 14 Οκτωβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση Πολιτικού Γραφείου Υφυπουργού Εσωτερι κών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21435 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1387 2 Σεπτεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Υπαγωγή της επιχείρησης «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΟΥΝΤΑ ΒΙΟ ΛΟΓΙΚΑ ΑΓΡΑΚΤΗΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Κηφισιάς Αρ.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Κηφισιάς Αρ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Κηφισιάς Αρ. 201/2015 41 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1 - Σκοπός Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4453 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 184 27 Σεπτεμβρίου 2012 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 4081 Περιστολή δημοσίων δαπανών, ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων και άλλες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3805 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 191 4 Φεβρουαρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 431/429 Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11307 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 608 5 Μαρτίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Υπουργού Προστασίας του Πολίτη στο Διευθυντή της Υπηρεσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8353 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση και συγκρότηση Επιτροπής Υποστήριξης Νομοθετικής Πολιτικής και Αξιολόγησης Ποιότη τας και Αποτελεσματικότητας Νομοθετικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25157 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1592 30 Σεπτεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύστημα Πιστοποίησης της Επιμόρφωσης.... 1 Τροποποίηση της αριθ. Δ2/5810/7.3.08

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4303 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 273 21 Φεβρουαρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση θέσης εκπαιδευτικής βαθμίδας ΥΕ, ειδικό τητας Εργατών της Περιφέρειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7943 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 261 17 Δεκεμβρίου 2014 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4313 Ρυθμίσεις θεμάτων Μεταφορών, Τηλεπικοινωνιών και Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19799 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1245 11 Απριλίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ4α/OIK 39165 Οργανισμός του Γενικού Νοσοκομείου Κ.Υ. Καλύμνου «Το Βουβάλειο».

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29949 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2442 11 Δεκεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Χορήγηση άδειας λειτουργίας.... 1 Τροποποίηση άδειας λειτουργίας.... 2 Χορήγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1227 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 90 18 Απριλίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4146 Διαμόρφωση Φιλικού Αναπτυξιακού Περιβάλλοντος για τις Στρατηγικές και Ιδιωτικές Επενδύσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 30315 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2129 14 Οκτωβρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Οργάνωση και λειτουργία της Υπεύθυνης Αρχής για την εφαρμογή της υπ αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα