ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΗ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΗ"

Transcript

1 ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΗ Στην Αθήνα σήµερα 27 του Σεπτέµβρη 1983, στα Κεντρικά Γραφεία της ΕΗ (Χαλκοκονδύλη 30), παρουσία του Υπουργού Ενέργειας και Φυσικών Πόρων κ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΚΟΥΛΟΥΜΠΗ και του Υπουργού Εργασίας κ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ, µεταξύ αφ' ενός του ΗΜΗΤΡΗ ΠΑΠΑΜΑΝΤΕΛΛΟΥ, ιοικητή ΕΗ, εξουσιοδοτηµένου ειδικά κατά το άρθρο 7 παρ. 4 εδάφιο β' του Ν. 3239/55 µε την απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου ΕΗ, αφετέρου δε, των κατά το άρθρο 7 παρ. 6 του Ν. 3239/55 ειδικά κατά νόµο εξουσιοδοτηµένων, σύµφωνα µε την απόφαση του.σ. της, ηµήτρη ΠΙΠΕΡΓΙΑ, Προέδρου και του Κώστα ΜΑΝΙΑΤΗ, Γενικού Γραµµατέα, εκπροσώπων της Γενικής Οµοσπονδίας Προσωπικού ΕΗ (ΓΕΝΟΠ/ ΕΗ), που έχει αναγνωριστεί ως η πλέον αντιπροσωπευτική οργάνωση του προσωπικού ΕΗ µε την υπ' αριθµ. 7/78 απόφαση του Προέδρου του Π Αθηνών, πέραν των προβλεποµένων από την εισοδηµατική πολιτική τιµαριθµικών αναπροσαρµογών και αυξήσεων, συµφωνήθηκαν και έγιναν αµοιβαία αποδεκτά τα παρακάτω : Α. ΩΡΑΡΙΟ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΕΝΘΗΜΕΡΗΣ ΕΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1. Από και για το προσωπικό που ακολουθεί ωράριο 41 ωρών εβδοµαδιαίας απασχόλησης, καθιερώνεται ωράριο 40 ωρών την εβδοµάδα. Καµµιά µείωση αποδοχών δεν θα γίνει εξαιτίας της µείωσης των ωρών εργασίας. 2. Με απόφαση της ιοίκησης θα δοθεί η δυνατότητα επιλογής του ωραρίου των 40 ωρών στο προσωπικό των Υπηρεσιακών Μονάδων του ΡΟΥΦ και των περιφερειακών τους κλιµακίων, µε ανάλογη προσαρµογή του επιδόµατος εξοµάλυνσης 23%. 3. Με σκοπό την εξασφάλιση καλύτερων συνθηκών δουλειάς στο προσωπικό που απασχολείται σε εναλλασσόµενες φυλακές (βάρδιες) και τη δηµιουργία νέων θέσεων απασχόλησης, θα εφαρµοστούν νέα προγράµµατα εργασίας. Την κάθε θέση ή οµάδα οµοειδών θέσεων θα καλύπτουν τόσοι εργαζόµενοι, όσοι απαιτούνται για την εφαρµογή των 40 ωρών και 5 εργασίµων ηµερών ανά εβδοµάδα και στους εργαζόµενους στις βάρδιες. Η εφαρµογή των νέων προγραµµάτων θα γίνει σταδιακά, ανάλογα µε την κάλυψη των νέων θέσεων εργασίας που θα προκύψουν από τα νέα προγράµµατα. Οι νέες θέσεις θα καλυφθούν κατά προτεραιότητα µε πλήρη αξιοποίηση του ήδη υπηρετούντος προσωπικού (µεταθέσεις-µετατάξεις κλπ.) και µε νέες προσλήψεις.

2 Τα προγράµµατα εργασίας, επιφυλλασσόµενων των διατάξεων του άρθρου 15 του ΚΚΠ/ ΕΗ, θα προβλέπουν οπωσδήποτε 6 αναπαύσεις µέσα σε 4 εβδοµάδες. Μέγιστη δυνατή απασχόληση κάθε 4 εβδοµάδες 176 ώρες. 4. Για τη βελτίωση της παραγωγικότητας και των συνθηκών δουλειάς η Επιχείρηση θα ανακυκλώνει το προσωπικό της κάθε µονάδας έτσι ώστε να µην απασχολείται συνεχώς στην ίδια θέση απασχόλησης. Με την ανακύκλωση θα επιδιωχθεί, σε συνδυασµό µε τις νέες προσλήψεις, να αποδεσµευτεί σταδιακά όσο προσωπικό επιθυµεί ν' αλλάξει θέση απασχόλησης. Ιδιαίτερη προσπάθεια να καταβληθεί για να αποδεσµευτούν όσοι το επιθυµούν από τις βάρδιες των Σταθµών Παραγωγής ή Ορυχείων. Το Προσωπικό λειτουργίας των Μονάδων στον ελεύθερο χρόνο των προγραµµάτων (εφεδρεία - συντηρήσεις µονάδων) πέρα από την παρακολούθηση εκπαιδευτικών προγραµµάτων θα µπορεί να χρησιµοποιείται και στους άλλους τοµείς των Μονάδων. 5. Από καταργείται το επίδοµα παραγωγής. Σε όσους έπαιρναν το επίδοµα παραγωγής χορηγείται, σε αντικατάσταση, από την ίδια ηµεροµηνία το επίδοµα εξοµάλυνσης διαφορών µισθοδοσίας που αντιστοιχεί στο ωράριο απασχόλησής τους. Β. ΕΚΤΑΚΤΟ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 1. Από και εφεξής έκτακτο ηµεροµίσθιο προσωπικό θα απασχολείται αποκλειστικά και µόνο για την κάλυψη εκτάκτων ή εποχιακών αναγκών. Η απασχόληση του έκτακτου προσωπικού µε συνεχόµενες 2µηνες-τρίµηνες συµβάσεις καταργείται από Οι συµβάσεις του έκτακτου ηµεροµίσθιου προσωπικού δεν θα υπερβαίνουν τους 6 µήνες. Τα ίδια πρόσωπα δεν θα απασχολούνται στην Επιχείρηση πριν περάσουν 8 µήνες από τη λήξη της σύµβασής τους. 2. Προσωπικό που καλύπτει µόνιµες ανάγκες της ΕΗ απασχολούµενο σ' αυτή µε συνεχόµενες συµβάσεις έκτακτου ηµεροµίσθιου προσωπικού (δίµηνες-τρίµηνες), µετά από γνώµη Ειδικών Τριµελών Επιτροπών Κρίσεως, στις οποίες θα µετέχει εκπρόσωπος της πιο αντιπροσωπευτικής Οργάνωσης του Προσωπικού, θα υπογράψει σύµβαση ορισµένου χρόνου, στα πλαίσια της κάλυψης των µόνιµων αναγκών της Επιχείρησης και των Κυβερνητικών Εγκρίσεων. Για τη διαµόρφωση της γνώµης των Ειδικών Επιτροπών Κρίσεως θα ληφθούν κύρια υπόψη οι θέσεις, ο χρόνος απασχόλησης και η απόδοση του κρινόµενου.

3 Γ. ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 1. Από µεταφέρονται στην Κατηγορία Τ4 - Τεχνικοί εν γένει - οι: α) Επιτηρητές κεφαλών ταινιοδρόµων του ΛΚΠ-Α β) Οι οδηγοί βαρειών χωµατουργικών αυτοκινήτων Ορυχείων που ανήκουν στην Κατηγορία ΓΥ1 - Οδηγοί οχηµάτων γ) Οι επιτηρητές ταινιοδρόµων του Λιγνιτορυχείου Μεγαλόπολης και οι µισθωτοί των συνεργείων σιδηροδροµικών γραµµών του ΛΚΠ-Α, µε την προϋπόθεση ότι και στις δύο περιπτώσεις, οι µισθωτοί θα έχουν συµπληρώσει τουλάχιστον 10ετή υπηρεσία στα καθήκοντα αυτά και µετά από επιτυχή εκπαίδευση. 2. Ρητά συµφωνείται ότι οι ρυθµίσεις της αµέσως προηγούµενης παραγρ. 1 σε καµµιά περίπτωση δεν θα έχουν αναδροµικές, πέραν από τη , οικονοµικές συνέπειες.. ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 1. Η χορήγηση των επιδοµάτων της παραγράφου 3 της ΕΣΣΕ 1982 στους µισθωτούς που θα αποκτούν τους αντίστοιχους τίτλους σπουδών ή τις επαγγελµατικές άδειες µετά την υπογραφή της παρούσας, θα γίνεται από την 1η του εποµένου της ηµεροµηνίας κτήσεως του αντίστοιχου τίτλου ή επαγγ. άδειας µήνα, εφ' όσον οι τίτλοι αυτοί θα υποβάλλονται στην Υπηρεσία µέσα σε ένα µήνα από της κτήσεως τους, αλλιώς θα χορηγούνται από της 1ης του επόµενου της ηµεροµηνίας υποβολής τους µήνα. Στις περιπτώσεις που τίτλοι σπουδών ή επαγγελµατικές άδειες έχουν εκδοθεί πριν από την υπογραφή της παρούσας και δεν έχουν υποβληθεί µέχρι σήµερα στην Υπηρεσία, υποβληθούν δε µέσα σε ένα (1) µήνα από την υπογραφή της παρούσας, η χορήγηση των αντίστοιχων επιδοµάτων θα γίνει από την 1η του επόµενου της ηµεροµηνίας κτήσεώς τους µήνα αν αυτή δεν είναι προγενέστερη της , αλλιώς από Μετά την πάροδο της προθεσµίας αυτής η χορήγηση των αντίστοιχων επιδοµάτων θα γίνεται και για τους τίτλους και επαγγελµατικές άδειες αυτές, από την 1η του επόµενου της ηµεροµηνίας υποβολής τους στην Υπηρεσία µήνα. 2. Επίδοµα Οικογενιακών Βαρών Επιλύεται η διαφορά που υπάρχει ενώπιον των ιοικητικών ιαιτητικών ικαστηρίων µετά την έκδοση της 520/83 απόφασης του Συµβουλίου Επικράτειας, µε την επέκταση από του επιδόµατος οικογενειακών βαρών σε όλες τις εργαζόµενες στη ΕΗ

4 γυναίκες, που η σύµβαση εργασίας τους διέπεται από τις διατάξεις του ΚΚΠ/ ΕΗ. Ρητά συµφωνείται ότι σε καµµιά περίπτωση δεν θα καταβληθούν αναδροµικά, οι δε σχετικές εκκρεµείς δίκες στα ιοικητικά ιαιτητικά ικαστήρια καταργούνται. 3. Εργοταξιακά Επιδόµατα ιευκρινίζεται ότι η παράγραφος 4 (Εργοταξιακά Επιδόµατα) της από ΕΣΣΕ του προσωπικού της ΕΗ, η οποία προβλέπει την κατάταξη των µέχρι τότε υφισταµένων ΚΕΕ, ΚΕΨΕ κ.λ.π., σε τέσσερις (4) Οµάδες, έχει την έννοια κανονιστικής ρύθµισης. Υπό την έννοια αυτή οι µετέπειτα ιδρυόµενες Μονάδες Επίβλεψης ή Εποπτείας και Εκµετάλλευσης (ΚΕΕ, ΚΕΨΕ, Εργοτάξια, Κλιµάκια Ερευνών, Σταθµοί Παραγωγής και Ουρχεία), θα εντάσσονται στην οικεία κατά περίπτωση Οµάδα, µε απόφαση της ιοίκησης της ΕΗ, για την καταβολή των αντίστοιχων Επιδοµάτων. 4. Η Επιχείρηση θα προχωρήσει στις απαραίτητες ενέργειες για την επίλυση του θέµατος της καταβολής της ΑΤΑ στους συνταξιούχους της Επιχείρησης ταυτόχρονα µε τους µισθωτούς. 5. ιεύρυνση ποσοστών βαθµίδων Με απόφαση της ιοίκησης, τα ποσοστά των βαθµίδων των διαφόρων Κατηγοριών Προσωπικού αυξάνονται από έτσι ώστε για το έτος κρίσεως 1983 να καταστεί δυνατή η προαγωγή όσων µισθωτών κριθούν προακτέοι µέχρι Πινακοποίηση µισθολογίου Με σκοπό την αναλυτική παρουσίαση του µισθολογίου και την ενοποίηση των µισθολογικών συστηµάτων, µικτή Επιτροπή από Υπηρεσιακά Στελέχη και εκπροσώπους του Προσωπικού θα µελετήσει την πινακοποίηση - κωδικοποίηση του ισχύοντος µισθολογίου της Επιχείρησης για να υπογραφεί συµπληρωµατική Ε.Σ.Σ.Ε. 7. Προσωπικό ΗΕΑΠ

5 Με σκοπό την ενοποίηση του προσωπικού σε ένα Κανονισµό Προσωπικού η Επιχείρηση θα προχωρήσει στις αναγκαίες ενέργειες και ρυθµίσεις για την προαιρετική ένταξη του προσωπικού της τ. ΗΕΑΠ στον ΚΚΠ/ ΕΗ. 8. Από κάθε οικονοµική διαφορά που είναι συνέπεια υπηρεσιακής µεταβολής, θα καταβάλλεται στους εργαζόµενους εντός 4µήνου, από την υπογραφή της µεταβολής. Ε. Α ΕΙΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Κωδικοποιείται και συγχρόνως αναµορφώνεται το καθεστώς χορήγησης των ειδικών αδειών που ισχύουν σήµερα, βάσει των διατάξεων του ΚΚΠ/ ΕΗ, αποφάσεων της ιοίκησης και άλλων νόµιµων ρυθµίσεων, για το τακτικό και έκτακτο προσωπικό που οι συµβάσεις εργασίας που διέπονται από τις διατάξεις του ΚΚΠ/ ΕΗ. α) Ειδικές άδειες µε αποδοχές 1. Μέχρι ένα (1) µήνα κάθε χρόνο, που µπορεί να παραταθεί µε έγκριση του ιοικητή ή των οργάνων που θα εξουσιοδοτηθούν από το ιοικητή, για σκοπούς παραγωγής του αθλητισµού ή άλλους σκοπούς γενικότερου ενδιαφέροντος. 2. Ο απολύτως αναγκαίος αριθµός ηµερών και µέχρι τέσσερις (4) ηµέρες λόγω µεταθέσεως - αποσπάσεως, µαρτυρίας σε δικαστήρια ή σε ανακριτικές αρχές, εµφάνισης στα πειθαρχικά Συµβούλια ή στα Συµβούλια Κρίσεως Προσωπικού όταν καλούνται από τον Πρόεδρο αυτών, προκειµένου να εµφανιστούν στους επόπτες κρίσεως όταν καλούνται απ' αυτούς για ανακοίνωση του περιεχοµένου του Φύλλου Αξιολόγησης σε περίπτωση δυσµενούς κρίσεως, λόγω συµµετοχής σε εξετάξεις για λήψη επαγγελµατικών αδειών, λόγω σοβαρής ασθένειας ή θανάτου στενού συγγενή (σύζυγος, τέκνα, γονείς και αδέλφια και των δύο συζύγων), αδυναµίας προσελεύσεως στην Υπηρεσία λόγω ανωτέρας βίας. 3. Τριών (3) ηµερών λόγω τελέσεως γάµου. 4. ύο (2) ηµερών λόγω αιµοδοσίας.

6 5. Μέχρι τρεις (3) ηµέρες το χρόνο για συµµετοχή σε εκπαιδευτικές εκδροµές ΕΗ. 6. Τριάντα (30) ηµερολογιακών ηµερών κάθε χρόνο στους αναπήρους πολέµου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 53 του Α.Ν. 13/24/49 ( οι λαµβάνοντες αυτή την άδεια δεν δικαιούνται για τον ίδιο λόγο και την αντίστοιχη άδεια που προβλέπει ο Ν. 4491/66). β) Εκπαιδευτικές άδειες µε αποδοχές 1. έκα πέντε (15) εργάσιµες ηµέρες το χρόνο στους µαθητές, σπουδαστές και φοιτητές καθώς και στους παρακολουθούντες µεταπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό. 2. Μέχρι τρία χρόνια προς επιµόρφωση ή ενηµέρωση στο εσωτερικό ή εξωτερικό για θέµατα που ενδιαφέρουν τη ΕΗ. Η άδεια αυτή χορηγείται µε απόφαση του ιοικητή και µπορεί να παραταθεί µόνο µε απόφαση του.σ. γ) Συνδικαλιστικές άδειες µε αποδοχές 1. Η χορήγηση των συνδικαλιστικών αδειών που προβλέπονται από την ΕΣΣΕ 1982 στους δικαιούχους, θα γίνεται µετά από έγγραφη αίτηση του οικείου Σωµατείου ή Σωµατειακής Ενώσεως που θα υποβάλλεται έγκαιρα κάθε φορά, στη Μονάδα που υπηρετεί ο δικαιούχος. 2. Επιτρέπεται η χρησιµοποίηση αδιάθετων υπολοίπων προηγουµένων µηνών, µόνο για συµµετοχή σε συνέδρια συνδικαλιστικών οργανώσεων. δ) Αδειες χωρίς αποδοχές Μέχρι δύο (2) χρόνια µέσα στην ίδια πενταετία, εφόσον υπάρχουν ειδικοί λόγοι, µε δυνατότητα παράτασης. ε) Αδεια τοκετού Αυξάνεται η λόγω τοκετού άδεια σε εκανόν είκοσι (120) ηµέρες από τις οποίες ηµέρες θα χορηγούνται προ της πιθανής ηµεροµηνίας τοκετού, κατ' επιλογή της ενδιαφερόµενης και οι υπόλοιπες µετά τον τοκετό. Σε καµµιά περίπτωση η µετά την πραγµατική ηµεροµηνία τοκετού άδεια δε µπορεί να υπερβαίνει τις ενενήντα (90) ηµέρες.

7 ιευκρινίζεται ότι η ρύθµιση αυτή θα ισχύσει και για τις µισθωτές που θα βρίσκονται σε άδεια τοκετού κατά την ηµεροµηνία ενάρξεως της ισχύος της παρούσας ΕΣΣΕ. στ) Η προβλεπόµενη από την απόφαση ιοίκησης 470/ "άδεια βραδείας προσελεύσεως των µητέρων ανηλίκων τέκνων" κατά 2 ώρες µέχρι τη συµπλήρωση του 2ου έτους ηλικίας των παιδιών και 1 ώρα µέχρι τη συµπλήρωση του τέταρτου έτους ηλικίας των παιδιών, σε περίπτωση συνυπηρετήσεως στη ΕΗ και των δύο συζύγων, µπορεί να χορηγείται αδιακρίτως σε έναν από τους δύο συζύγους, µετά από κοινή αίτησή τους που θα υποβάλλεται στις Υπηρεσίες και των δύο. Στις περιπτώσεις προβληµατικών παιδιών που η κατάστασή τους θα βεβαιώνεται από τα αρµόδια όργανα της.α.π., η παραπάνω άδεια βραδείας προσέλευσης της µιας ώρας µπορεί να παρατείνεται µέχρι τη συµπλήρωση του 12ου έτους της ηλικίας τους. ΣΤ. ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΩΝ 1. Συµφωνείται ότι για τους µισθωτούς που είχαν προσληφθεί πριν από την και θα βρίσκονται στην ενεργό υπηρεσία την , θα προσµετρηθεί για τις από την ηµεροµηνία αυτή και µετά µισθολογικές προαγωγές τους και κατά τον τρόπο που καθορίζεται παρακάτω, ο συνολικός "χαµένος - πλεονάζων" χρόνος, που προκύπτει από τις παρακάτω αιτίες: α) Λόγω µη συνυπολογισµού του συνολικού χρόνου υπηρεσίας για τις µέχρι µισθολογικές προαγωγές τους και µέχρι του τερµατικού µ.κ. της κατηγορίας τους µε βάση της αρχή την ανά τριετίας προαγωγής και µε αφετηρία την ηµεροµηνία της πραγµατικής και όχι της πλασµατικής πρόσληψής τους στη ΕΗ και το εισαγωγικό µ.κ. της κατηγορίας τους, που ίσχυε την Στις περιπτώσεις που προκύπτει "πλεονάζων-χαµένος" χρόνος στο τερµατικό µ.κ. της κατηγορίας, αυτός προσµετρείται µέχρι µια τριετία κατ' ανώτατο όριο, εφόσον δε ο µισθωτός κατέχει ήδη το τερµατικό µ.κ. της κατηγορίας του αυτός προσµετρείται κατά το µέρος και µόνο που απαιτείται για τη συµπλήρωση τριετίας στο µ.κ. αυτό µέχρι

8 Στις περιπτώσεις που πριν την µεσολάβησε αλλαγή ειδιικότητας, ο παραπάνω υπολογισµός του "πλεονάζοντα - χαµένου χρόνου", θα γίνει µε αφετηρία την ηµεροµηνία αλλαγής της ειδικότητας και το εισαγωγικό µ.κ. της αντίστοιχης κατηγορίας. β) Λόγω µετατάξεως από µέχρι σε ηµεροµηνία µεταγενέστερη της ηµεροµηνίας έναρξης συνεχούς και αποκλειστικής άσκησης καθηκόντων της κατηγορίας που µετατάχθηκαν. Ρητά συµφωνείται ότι ως ηµεροµηνία έναρξης άσκησης των καθηκόντων της κατηγορίας µετάταξης θα ληφθεί η ηµεροµηνία που προκύπτει από τις υπηρεσιακές προτάσεις που είχαν υποβληθεί στη ΠΡΣ και βάσει των οποίων έγιναν οι µετατάξεις αυτές. Οι υπηρεσιακές αυτές προτάσεις δεν µπορεί να υποκατασταθούν από κανένα άλλο αποδεικτικό µέσο. Είναι αυτονόητο ότι η, κατά τα ανωτέρω, ηµεροµηνία έναρξης άσκησης καθηκόντων της κατηγορίας µετάταξης, δεν µπορεί σε καµµιά περίπτωση να είναι προγενέστερη της ηµεροµηνίας που ο µισθωτός απέκτησε τα τυπικά προσόντα που απαιτούνται για την κατηγορία αυτή. Ως µετατάξεις, για την εφαρµογή των παραπάνω, δεν θεωρούνται οι µετατάξεις σε ανώτερες κατηγορίες των Οµάδων Α και Ε. γ) Λόγω παραµονής στο µ.κ. 13α. δ) Λόγω µη συνυπολογισµού κατά την εφαρµογή της παρ. 13 του άρθρου 45 του ΚΚΠ/ ΕΗ του χρόνου που είχαν διανύσει µισθωτοί κατηγορίας Γ4 σαν έκακτοι βοηθοί τεχνίτες. 2. Επίσης στον παραπάνω "πλεονάζοντα-χαµένο" χρόνο θα συνυπολογισθεί και ο χρόνος παραµονής στο µ.κ. 13 των µισθωτών της κατηγορίας Τ4 που προσλήφθηκαν µετά την Από τους, κατά τα ανωτέρω, προσµετρούµενους χρόνους αφαιρούνται: α) Ο χρόνος στασιµότητας και ο χρόνος παραµονής στο έκτακτο προσωπικό λόγω δυσµενούς κρίσεως καθώς και τα έτη για τα οποία ο µισθωτός έχει αξιολογηθεί µε κάτω από 500 µονάδες ή µε χαρακτηρισµό χειρότερο του "καλώς", εφόσον αυτά δεν έχουν κριθεί από Υπηρεσιακό Συµβούλιο.

9 Επίσης αφαιρούνται οι χρόνοι που µισθωτοί µε τις ίδιες χρονικές προϋποθέσεις και στο ίδιο µισθολογικό κλιµάκιο την , µ' αυτό που θα προκύψει αντίστοιχα για µισθωτούς µετά την προσµέτρηση του πλεονάζοντα-χαµένου χρόνου τους, παρέµειναν στο κατεχόµενο µισθολογικό κλιµάκιο πέραν της τριετίας, λόγω της µεσολάβησης βαθµίδας κατά τις από και µέχρι προαγωγές τους. β) Ο χρόνος και κατά το µέρος που καλύπτεται λόγω προσλήψεως σε ανώτερο του εισαγωγικού µ.κ. ή λόγω εξέλιξης ταχύτερης της ανά τριετία και κλιµάκιο ή λόγω µετατάξεως σε κατηγορία µε εισαγωγικό µ.κ. ανώτερο του κατεχοµένου ή λόγω ανακατατάξεως βάσει δικαστικών αποφάσεων. 4. Ο προσδιορισµός του πλεονάζοντα - χαµένου χρόνου ανά µισθωτό θα γίνει µε πράξεις του ιευθυντή Προσωπικού. Κατά των πράξεων αυτών δεν χωρει προσφυγή στο.σ.κ. 5. Η προσµέτρηση του χρόνου, που θα προσδιοριστεί κατά τα ανωτέρω ανά µισθωτό, θα γίνει τµηµατικά, ως ακολούθως: 1. Σε κάθε συµπληρωµένο έτος πραγµατικής υπηρεσίας στο κατεχόµενο την µ.κ. και εφεξής, συνυπολογίζεται το 1/6 του συνολικού πλεονάζοντα - χαµένου χρόνου µε ελάχιστο τους 6 µήνες κάθε φορά, µέχρι της πλήρους εξαντλήσεώς του, για τη συµπλήρωση του κατά το άρθρο 22 ΚΚΠ/ ΕΗ απαιτούµενου για προαγωγή χρόνου. 2. Η κρίση για την προαγωγή των µισθωτών που έχουν πλεονάζοντα - χαµένο χρόνο, θα γίνει µε βάση την αξιολόγηση του χρόνου πραγµατικής υπηρεσίας που εµπίπτει στην υπό κρίση τριετία. 3. Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται οι περί προαγωγής διατάξεις του ΚΚΠ/ ΕΗ. 6. Ρητά συµφωνείται ότι συµβιβαστικά µετά από αµοιβαίες υποχωρήσεις, µε τις ρυθµίσεις του παρόντος κεφαλαίου, επιλύονται συνολικά όλες οι αµφισβητήσεις που αναφέρονται σε ζητήµατα µισθολογικής και εν γένει προαγωγικής εξέλιξης του προσωπικού και ανάγονται στο προ της χρονικό διάστηµα και ότι δεν καταλείπεται πεδίο εγέρσεως νέων αξιώσεων. 7. Ρητά επίσης συµφωνείται ότι οι ρυθµίσεις του κεφαλαίου αυτού, σε καµµιά περίπτωση δεν θα έχουν αναδροµικές πριν από την οικονοµικές συνέπειες.

10 Ζ. ΘΕΣΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Για την πλήρη και ουσιαστική συµµετοχή των εργαζοµένων στη λήψη των αποφάσεων και µέχρι την έκδοση των Προεδρικών ιαταγµάτων που προβλέπει ο Ν. 1365/83 (που θα αναµορφώσουν το θεσµικό πλαίσιο και θα καθορίσουν τη συµµετοχή των εργαζοµένων),αξιοποιείται ο θεσµός των Συνελεύσεων του Προσωπικού και καθιερώνεται πειραµατικά ο θεσµός των Εργατικών Συµβουλίων. Με την ενεργό συµµετοχή των εργαζοµένων στοχεύεται το ξεπέρασµα των προβληµάτων που παρουσιάζονται σήµερα στην Υπηρεσία, η αύξηση της παραγωγής και η βελτίωση της παραγωγικότητας της Επιχείρησης. 1. Γενικές Συνελεύσεις Εργαζοµένων (ΓΣΕ) α. Το τακτικό και έκτακτο προσωπικό, σε κάθε παραγωγική Μονάδα,αποτελεί τη Συνέλευση των Εργαζοµένων. Οι Συνελεύσεις συνέρχονται τακτικά κάθε τρεις µήνες. β. Η ΓΣΕ διευθύνεται από τριµελές Προεδρείο αποτελούµενο από τον Προϊστάµενο της Μονάδας και δύο εκλεγµένα µέλη της συνέλευσης. Το Προεδρείο εκλέγεται στην πρώτη συνέλευση του χρόνου για 4 συνελεύσεις. Σε όσες Μονάδες λειτουργούν Εργατικά Συµβούλια (Ε.Σ.) στο τριµελές Προεδρείο συµµετέχουν: Ο Προϊστάµενος της Μονάδας, ο Πρόεδρος του Ε.Σ. και ένα εκλεγµένο µέλος από τη ΓΣΕ. γ. Η Γ.Σ.Ε. συγκαλείται από τον ιευθυντή της Μονάδας και σε όσες λειτουργούν Εργατικά Συµβούλια συγκαλείται απ' αυτά. Η σύγκληση γίνεται µε έγγραφη ανακοίνωση που αναγράφει τα θέµατα της Η.. και αναρτάται στους πίνακες ανακοινώσεων της Μονάδας 7 µέρες πριν τη συνεδρίαση. Οι εισηγητές στα θέµατα καθορίζονται από το όργανο που συγκαλεί τη συνέλευση. δ. Στις ΓΣΕ παρευρίσκονται όλοι οι εργαζόµενοι της Μονάδας που δεν κωλύονται από υπηρεσιακούς λόγους. ε. Σε κάθε συνεδρίαση γίνεται συνοπτικός απολογισµός των δραστηριοτήτων της Μονάδας κατά το προηγούµενο τρίµηνο και ενηµερώνονται οι εργαζόµενοι πάνω

11 στην πορεία της Μονάδας και τους στόχους που πρέπει να πραγµατοποιηθούν το επόµενο τρίµηνο. στ. Στις ΓΣΕ διατυπώνονται οι απόψεις των εργαζοµένων και εκφράζεται η γνώµη της Συνέλευσης σε θέµατα λειτουργίας των Μονάδων, εκπαίδευσης των εργαζοµένων, παραγωγής και παραγωγικότητας των Μονάδων, οργάνωσης εργασίας και συνθηκών δουλειάς. ζ. Στη Γ.Σ.Ε κρατούνται συνοπτικά πρακτικά από απασχολούµενο στη Γραµµατεία της Μονάδας µισθωτό που ορίζεται από το όργανο που συγκαλεί τη συνέλευση. η. Τα πορίσµατα και οι προτάσεις της Γ.Σ.Ε.κοινοποιούνται στις προϊστάµενες Υπηρεσιακές Μονάδες µέχρι και τη ιοίκηση, προκειµένου να τα λαµβάνουν υπόψη τους. θ. Τα πρακτικά των συνελεύσεων είναι ανοιχτά για τις συνδικαλιστικές οργανώσεις και για κάθε εργαζόµενο. 2. Εργατικά Συµβούλια α. Καθιερώνεται πειραµατικά ο θεσµός των Εργατικών Συµβουλίων. Εργατικά Συµβούλια θα λειτουργήσουν: 1. Στις Περιοχές Καλλιθέας, Νεάπολης, Χίου, Πάτρας και Τρικάλων. 2. Στον ΑΗΣ Λινοπεραµάτων. 3. Στον ΥΗΣ Πολυφύτου 4. Στο Κ..Ε.Π β. Τα Εργατικά Συµβούλια είναι πενταµελή και εκλέγονται µεταξύ υποψηφίων από το Τακτικό Προσωπικό, από το συνολο των εργαζόµενων της Μονάδας, µε µυστική ψηφοφορία και µε το σύστηµα της απλής αναλογικής. Η Τριµελής Εφορευτική Επιτροπή εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση των εργαζόµενων. γ. Μέλη Εργατικών Συµβουλίων δεν µπορούν να εκλέγονται όσοι έχουν ιδιότητα µελών.σ. Συλλόγων πανελλαδικής έκτασης ή ευρύτερης περιφέρειας και Οµοσπονδιών. δ. Την Η.. καθορίζει ο Πρόεδρος του Ε.Σ. Για τα θέµατα της Η.. µπορούν να ζητούνται και οι απόψεις ή εισηγήσεις των Υπηρεσιών.

12 ε. Τα µέλη των Εργατικών Συµβουλίων είναι οποτεδήποτε ανακλητά από τη Γ.Σ. των εργαζοµένων. στ. Το Ε.Σ. συνέρχεται µε ευθύνη του πρώτου σε ψήφους µέλους και στην πρώτη συνεδρίαση εκλέγει τον Πρόεδρο και τον αναπληρωτή του. ζ. Τα µέλη του Ε.Σ. δεν απαλλάσσονται από τα υπηρεσιακά τους καθήκοντα και συνεδριάζουν σε χρόνο πέρα από το κανονικό ωράριο. Ο Πρόεδρος του Ε.Σ. διευκολύνεται από την Υπηρεσία στην εκπλήρωση του έργου του. η. Τα Εργατικά Συµβούλια διατυπώνουν γνώµη, ανεξάρτητα από τα Υπηρεσιακά Συµβούλια που προβλέπονται από τον ΚΚΠ/ ΕΗ, µε τεκµηριωµένες εισηγήσεις, για θέµατα Προσωπικού αρµοδιότητας της Μονάδας, για τη βελτίωση της παραγωγικότητας, τη µείωση του κόστους λειτουργίας των υπηρεσιών, τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας, την αποκέντρωση των δικαιοδοσιών, την οργανωτική διάρθρωση της Υπηρεσίας, τη βελτίωση των διαδικασιών προγραµµατισµού, την εκπαίδευση και µετεκπαίδευση και αξιοποίηση Προσωπικού και µέσων, διαχειρίζονται τα εστιατόρια-κυλικεία της µονάδας και φροντίζουν για την ανάπτυξη των ανθρωπίνων σχέσεων κ.λπ. θ. Ειδικοί µελετητές που θα οριστούν από την Επιχείρηση σε συνεργασία µε την πλέον αντιπροσωπευτική οργάνωση του προσωπικού, θα παρακολουθήσουν τη λειτουργία του θεσµού και θα γνωστοποιήσουν στη ιοίκηση και τις συνδικαλιστικές οργανώσεις τα συµπεράσµατά τους και προτάσεις για τυχόν διορθώσεις της πορείας του. Η. ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ Με σκοπό την αξιοποίηση των κεφαλαίων του λογαριασµού πρόνοιας της ασφάλισης του Προσωπικού, συµφωνείται: α. Παιδικές Εξοχές Σε συνεργασία µε την Τοπική Αυτοδιοίκηση να λειτουργήσουν από το 1984 παιδικές εξοχές. Οι παιδικές εξοχές θα φιλοξενούν παιδιά των ασφαλισµένων του Ν. 4491/66 και παιδιά από τους γύρω ήµους και Κοινότητες. Οι παιδικές εξοχές θα καλύψουν

13 σταδιακά όλα τα παιδιά των ασφαλισµένων και θα δηµιουργηθούν σε εκτάσεις που διαθέτει η ΕΗ ή που θα ενοικιάσει γι' αυτό το σκοπό απ' το ηµόσιο. β. Παιδικοί Σταθµοί Σε συνεργασία µε το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας, να καλύψει τις ανάγκες παιδικών (βρεφονηπιακών) σταθµών,έτσι ώστε σταδιακά για όλα τα παιδιά των εργαζοµένων στη ΕΗ να υπάρχουν θέσεις σε παιδικούς σταθµούς. Το ηµιτελές κτίριο του παιδικού σταθµού στο Μαρούσι Αττικής να αποπερατωθεί για να συµβάλει στην αντιµετώπιση του προβλήµατος µε τη λειτουργία του. Ιδιαίτερη µέριµνα θα ληφθεί για τα προβληµατικά παιδιά. γ. Καταναλωτικοί Συνεταιρισµοί Για την ενίσχυση και παραπέρα προώθηση του συνεταιριστικού κινήµατος των υπαλλήλων της ΕΗ, η Επιχείρηση θα συνδράµει τις πρωτοβουλίες των εργαζοµένων που θα αποβλέπουν στη δηµιουργία Συνεταιριστικών Καταστηµάτων στο κέντρο και στα µεγάλα περιφερειακά κέντρα. Η συνδροµή θα γίνεται στα πλαίσια των ισχυουσών ρυθµίσεων και της γενικότερης πολιτικής. δ. Λέσχες Προσωπικού Για την ανάπτυξη τωνπολιτιστικών δραστηριοτήτων του προσωπικού η Επιχείρηση θα συνδράµει τις πρωτοβουλίες εργαζοµένων για τη δηµιουργία Λεσχών και την πραγµατοποίηση πολιτιστικών εκδηλώσεων στους χώρους δουλειάς. Θ. ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 1. Με στόχο την παραπέρα ανύψωση της στάθµης του προσωπικού της Επιχείρησης σε επαγγελµατικά και γενικότερα θέµατα και προκειµένου να βελτιωθούν η παραγωγικότητα της Επιχείρησης και οι παρεχόµενες προς το κοινωνικό σύνολο υπηρεσίες, η Επιχείρηση θα επιδιώξει αυτοδύναµα µε ενεργοποίηση της ΕΚΠ αλλά και σε σύµπραξη µε άλλους φορείς, µε λειτουργία σχολών, µε πραγµατοποίηση σεµιναρίων κλπ., να κάνει πράξη την επιµόρφωση του προσωπικού. 2. Τα προγράµµατα εκπαίδευσης-µετεκπαίδευσης και γενικής επιµόρφωσης που καταρτίζει η ΕΚΠ µέχρι τις 15 του Μάη κάθε χρόνου θα γνωστοποιούνται στην αντιπροσωπευτική

14 συνδικαλιστική οργάνωση για υποβολή προτάσεων -παρατηρήσεων πριν οριστικοποιηθούν. ΓΕΝΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 1. Για όσα δεν προβλέπονται από την παρούσα ΕΣΣΕ ισχύουν ο ΚΚΠ/ ΕΗ και οι ΕΣΣΕ των προηγουµένων χρόνων κατά το µέρος που δεν τροποποιούνται. 2. Κάθε θέµα που θα προκύψει από την εφαρµογή της παρούσας θα ρυθµίζεται µε απόφαση της ιοίκησης που θα εκδίδεται µετά από γνώµη της αντιπροσωπευτικής συνδικαλιστικής οργάνωσης. Την παρούσα Ειδική Συλλογική Σύµβαση προσυπογράφουν και οι νόµιµα εξουσιοδοτηµένοι εκπρόσωποι των πιο κάτω Επαγγελµατικών Σωµατείων εργαζοµένων της ΕΗ. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΥΛΟΥΜΠΗΣ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ Ο ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΗ ΟΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΜΑΝΤΕΛΛΟΣ ΗΜ. ΠΙΠΕΡΓΙΑΣ ΚΩΝ. ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΙΟΙΚΗΤΗΣ ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Στην Αθήνα σήµερα 15.2.1989 στα Κεντρικά Γραφεία της ΕΗ (Χαλκονδύλη 30), παρουσία του εκπροσώπου Υπουργού Βιοµηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, µεταξύ αφ'ενός του κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΗ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΗ Στην Αθήνα σήµερα την 11.4.95 στα Κεντρικά Γραφεία της ΕΗ (Χαλκοκονδύλη 30), µεταξύ αφ' ενός του Αναπληρωτή Γενικού ιευθυντή κ. ΣΤΑΥΡΟΥ ΒΛΑΧΟΥ, που

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1980

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1980 ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1980 Στην Αθήνα σήµερα 13 Φεβρουαρίου 1980 στα Κεντρικά Γραφεία της ΕΗ (Χαλκοκονδύλη 30) παρουσία του Υπουργού Βιοµηχανίας και Ενεργείας κ. Μ. Εβερτ, µεταξύ, αφ' ενός µεν του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΗ

ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΗ ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΗ Στην Αθήνα σήµερα στα Κεντρικά Γραφεία της ΕΗ (Χαλκοκονδύλη 30), παρουσία του Υπουργού Ενεργείας και Φυσικών Πόρων κ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΚΟΥΛΟΥΜΠΗ, και του Υπουργού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΗ

ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΗ ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΗ Στην Αθήνα σήµερα 20.9.1985 στα Κεντρικά Γραφεία της ΕΗ (Χαλκοκονδύλη 30) παρουσία του Υπουργού Βιοµηχανίας Ενεργείας και Τεχνολογίας κ. ΛΕΥΤΕΡΗ ΒΕΡΥΒΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΗ

ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΗ ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΗ Στην Αθήνα σήµερα 8 Νοεµβρίου 1982, στα Κεντρικά Γραφεία της ΕΗ (Χαλκοκονδύλη 30), παρουσία της κατά άρθρο 21 παραγρ.4 του Ν.3239/55 εκπροσώπου του εποπτεύοντος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΕΗ Α.Ε. ΕΤΩΝ 2006 2007

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΕΗ Α.Ε. ΕΤΩΝ 2006 2007 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΕΗ Α.Ε. ΕΤΩΝ 2006 2007 Στην Αθήνα σήμερα την 27η Iουνίου 2006 στα Κεντρικά Γραφεία της ΔΕΗ (Χαλκοκονδύλη 30), μεταξύ αφενός του κ. Δ.Λ. ΜΑΝΙΑΤΑΚΗ Διευθύνοντος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΗ Α.Ε ΕΤΟΣ 2001

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΗ Α.Ε ΕΤΟΣ 2001 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΗ Α.Ε ΕΤΟΣ 2001 Στην Αθήνα σήµερα την 04.07.2001 στα Κεντρικά Γραφεία της ΕΗ (Χαλκοκονδύλη 30), µεταξύ αφενός του κ. ΣΤ.ΝΕΖΗ ιευθύνοντος Συµβούλου που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΗ ΕΤΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΗ ΕΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΗ ΕΤΩΝ 1999 2000 Στην Αθήνα σήµερα την 15 η Ιουνίου 1999 στα Κεντρικά Γραφεία της ΕΗ (Χαλκοκονδύλη 30), µεταξύ αφενός του κ.α Ρ.ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Γενικού

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.

ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΗ Α.Ε. ΕΤΩΝ 2008 2009 Στην Αθήνα σήµερα την 23 η Ιουλίου 2008 στα Κεντρικά Γραφεία της ΕΗ Α.Ε. (Χαλκοκονδύλη 30),

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΗ Α.Ε ΕΤΟΥΣ 2002

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΗ Α.Ε ΕΤΟΥΣ 2002 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΗ Α.Ε ΕΤΟΥΣ 2002 Στην ΑΘΉΝΑ ΣΉΜΕΡΑ ΤΗΝ 10.04.2002 ΣΤΑ Κεντρικά Γραφεία της ΕΗ Α.Ε (Χαλκοκονδύλη 30), µεταξύ αφ ενός του κ.στ. ΝΕΖΗ ιευθύνοντος Συµβούλου,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Στο Μαρούσι ( ιοικητικό Μέγαρο ΟΤΕ), σήµερα 30-6-2003, οι υπογεγραµµένοι: α. Αφενός ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, Πρόεδρος.Σ. και ιευθύνων Σύµβουλος του ΟΤΕ, ως εκπρόσωπος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των εργατοτεχνιτών/-τριών χαρτοποιίας, χαρτονοποιίας, χαρτοβιοµηχανίας και πολτού χάρτου όλης της Χώρας» (Πράξη Κατάθεσης Υπ. Απασχόλησης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛOΓlKH ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ των Οινολόγων όπως αυτοί ορίζονται από τον 1697/87, που απασχολούνται σε Επιχειρήσεις όλης της χώρας

ΣΥΛΛOΓlKH ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ των Οινολόγων όπως αυτοί ορίζονται από τον 1697/87, που απασχολούνται σε Επιχειρήσεις όλης της χώρας ΣΥΛΛOΓlKH ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ των Οινολόγων όπως αυτοί ορίζονται από τον 1697/87, που απασχολούνται σε Επιχειρήσεις όλης της χώρας Στην Αθήνα σήµερα την 1η Σεπτεμβρίου 2008 οι υπογράφοντες αφενός Στυλιανός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΚΑΠΕ)»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΚΑΠΕ)» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΚΑΠΕ)» Στο Πικέρµι σήµερα την 24/7/2003 στα γραφεία του Ν.Π.Ι.. µε

Διαβάστε περισσότερα

Εφόσον την 1.1.2002 οι παραπάνω µηνιαίοι µισθοί, όπως θα έχουν διαµορφωθεί την 31.12.2001, δεν εξασφαλίζουν επίπεδο αυξήσεως που να υπερβαίνει

Εφόσον την 1.1.2002 οι παραπάνω µηνιαίοι µισθοί, όπως θα έχουν διαµορφωθεί την 31.12.2001, δεν εξασφαλίζουν επίπεδο αυξήσεως που να υπερβαίνει Πράξη Καταθ. Υπ.Εργασίας 153/28.12.2000: Συλλογική Σύµβαση Εργασίας 18.12.2000 Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των ΓΕΩΛΟΓΩΝ πτυχιούχων Ανωτάτων σχολών που απασχολούνται στις Βιοµηχανικές επιχ/σεις.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟ ΕΥΟΝΤΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟ ΕΥΟΝΤΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟ ΕΥΟΝΤΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Στην Αθήνα σήµερα 27 Σεπτεµβρίου 2002 οι υπογράφοντες αφενός, Νίκος Αναλυτής, Αντιπρόεδρος,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 1 ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 1 ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 1 ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΤΙΤΛΟΣ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΜΕΣΑ. ΑΡΘΡΟ 1 ο Ιδρύεται Σύλλογος με τον τίτλο «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 1387/83 ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ (ΦΕΚ 110 Α'): Έλεγχος οµαδικών απολύσεων και άλλες διατάξεις

ΝΟΜΟΣ 1387/83 ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ (ΦΕΚ 110 Α'): Έλεγχος οµαδικών απολύσεων και άλλες διατάξεις ΝΟΜΟΣ 1387/83 ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ (ΦΕΚ 110 Α'): Έλεγχος οµαδικών απολύσεων και άλλες διατάξεις 'Αρθρο 1 : 'Εννοια 1. Οµαδικές απολύσεις θεωρούνται όσες γίνονται από επιχειρήσεις ή εκµεταλλεύσεις,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθμ. Φ.10050/οικ. 20496/4067 (1) Ρυθμίσεις για το προσωπικό της ΔΕΗ που είναι αποσπασμένο στο ΙΚΑ ΕΤΑΜ/ΤΑΠ ΔΕΗ και ΤΑΥΤΕΚΩ στους αντίστοιχους τομείς ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Πτυχιούχων Εργοδηγών Χηµικών (Βοηθών Πτυχιούχων Εργοδηγών Χηµικών) ολόκληρης της Χώρας (πλην Μακεδονίας και Θράκης) Στην Αθήνα σήµερα

Διαβάστε περισσότερα

Συλλογική Σύµβαση Εργασίας

Συλλογική Σύµβαση Εργασίας Συλλογική Σύµβαση Εργασίας Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Μηχανικών Τεχνολογίας Ιατρικών Οργάνων όλης της χώρας Στην Αθήνα σήµερα 13 εκεµβρίου 2002 οι υπογράφοντες αφενός: 1) Ν. Αναλυτής, Αντιπρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Εργαζοµένων µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου του Συλλόγου Ηλεκτρονικών του Πολεµικού Ναυτικού (Πράξη κατάθεσης Υπουργείου Απασχόλησης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Τεχνολόγων Τροφίµων- Τεχνολόγων ιατροφής-αποφοίτων Σχολών Τριτοβάθµιας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης που απασχολούνται σε Βιοµηχανικές, Βιοτεχνικές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΙ ΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ στο σχέδιο νόµου Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ.. Άρθρο.. Κάλυψη Οργανικών Θέσεων Αυξηµένων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 2. Από την έναρξη ισχύος αυτής της Σ.Σ.Ε. τα κατώτερα όρια των βασικών μηνιαίων μισθών του προσωπικού του 'Άρθρου 1 καθορίζονται ως εξής:

ΑΡΘΡΟ 2. Από την έναρξη ισχύος αυτής της Σ.Σ.Ε. τα κατώτερα όρια των βασικών μηνιαίων μισθών του προσωπικού του 'Άρθρου 1 καθορίζονται ως εξής: ΕΘΝΙΚΗ ΚΛΑΔΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΑΡΘΡΟ 1 (Πεδίο Εφαρμογής) Στις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Περιοδευόντων Πωλητών όλης της χώρας

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Περιοδευόντων Πωλητών όλης της χώρας ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Περιοδευόντων Πωλητών όλης της χώρας (Πράξη κατάθεσης Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας: 93/31-08-2005) Στην Αθήνα σήµερα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 4ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ A ΤΙΤΛΟΣ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΣΑ ΑΡΘΡΟ 1ο Ιδρύεται

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 4ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ A ΤΙΤΛΟΣ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΣΑ ΑΡΘΡΟ 1ο Ιδρύεται ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 4ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ A ΤΙΤΛΟΣ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΣΑ ΑΡΘΡΟ 1ο Ιδρύεται Σύλλογος με τον τίτλο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των οδηγών φορτηγών αυτοκινήτων, οδηγών-χειριστών βοηθών χειριστών αντλίων σκυροδέματος κ.λπ. περιοχής Ν. Αττικής» (Πράξη Κατάθεσης Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΈΝΩΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ - Ο.Α.Σ.Ε.

ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΈΝΩΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ - Ο.Α.Σ.Ε. ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΈΝΩΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ - Ο.Α.Σ.Ε. µε θέµα: «Ειδικές Ρυθµίσεις Άρσης Αντικινήτρων στη Συνδικαλιστική ράση» (Πράξη κατάθεσης Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΘΝΙΚΗ ΚΛΑ ΙΚΗ Σ.Σ.Ε ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΠΩΛΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΡΕΑΤΟΣ ΚΑΘΕ ΕΙ ΟΥΣ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΘΝΙΚΗ ΚΛΑ ΙΚΗ Σ.Σ.Ε ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΠΩΛΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΡΕΑΤΟΣ ΚΑΘΕ ΕΙ ΟΥΣ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ 1 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΘΝΙΚΗ ΚΛΑ ΙΚΗ Σ.Σ.Ε ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΠΩΛΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΡΕΑΤΟΣ ΚΑΘΕ ΕΙ ΟΥΣ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ (Πράξη Κατάθεσης Υπουργείου Εργασίας: 16/24.4.2002) Σήµερα την 19 Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 1993

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 1993 ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 1993 01.02.07 1(7) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΤΙΑΣ ΠΡ0ΣΩΠΙΚ0Υ ΕΛΤΑ ΕΤΟΥΣ 1993 Αθήνα, σήμερα στις 30.09.93, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.001, στο κατάστημα" της Γενικής Διεύθυνσης

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 11502/2005. Καθορισµός κατωτάτων ορίων αποδοχών Ηµεδαπού Προσωπικού Ξένων Πρεσβειών

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 11502/2005. Καθορισµός κατωτάτων ορίων αποδοχών Ηµεδαπού Προσωπικού Ξένων Πρεσβειών ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 11502/2005 Καθορισµός κατωτάτων ορίων αποδοχών Ηµεδαπού Προσωπικού Ξένων Πρεσβειών (ΦΕΚ Β 593/04-05-2005) Οι Υπουργοί Οικονοµίας και Οικονοµικών - Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΚΛΑΔΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΘΝΙΚΗ ΚΛΑΔΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΚΛΑΔΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «Για τους όρους αμοιβής και εργασίας του πάσης φύσεως προσωπικού των ταξιδιωτικών και τουριστικών γραφείων και επιχειρήσεων όλης της χώρας» (Πράξη Κατάθεσης Υπ.

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1. Πεδίο εφαρµογής

Άρθρο 1. Πεδίο εφαρµογής ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ Ο ΗΓΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, Ο ΗΓΩΝ-ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΒΟΗΘΩΝ ΧΕIΡΙΣΤΩΝ ΑΝΤΛΙΩΝ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ Πράξη Κατάθεσης Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. «Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των πτυχιούχων µηχανικών κλωστοϋφαντουργών ΤΕΙ»

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. «Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των πτυχιούχων µηχανικών κλωστοϋφαντουργών ΤΕΙ» ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των πτυχιούχων µηχανικών κλωστοϋφαντουργών ΤΕΙ» (Πράξη Κατάθεσης Υπουργείου Εργασίας 90/30-7-2002) Στην Αθήνα σήµερα, 17 Ιουλίου 2002, οι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Τραπεζών - Ο.Τ.Ο.Ε.

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Τραπεζών - Ο.Τ.Ο.Ε. ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Τραπεζών - Ο.Τ.Ο.Ε. (Πράξη κατάθεσης Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας: 51/07-07-2004) Στην Αθήνα, σήµερα την 30η Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΡΙΩΝ ΚΟΝΣΕΡΒΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΙΠΑΣΤΩΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΡΙΩΝ ΚΟΝΣΕΡΒΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΙΠΑΣΤΩΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΡΙΩΝ ΚΟΝΣΕΡΒΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΙΠΑΣΤΩΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Στην Αθήνα, σήµερα 2 Ιουνίου 2008 οι υπογράφοντες αφενός ιονύσης Νικολάου, Γενικός ιευθυντής ως

Διαβάστε περισσότερα

Συλλογική Σύµβαση Εργασίας. Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των εργατοτεχνιτών Βιοµηχανιών και Βιοτεχνιών

Συλλογική Σύµβαση Εργασίας. Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των εργατοτεχνιτών Βιοµηχανιών και Βιοτεχνιών Συλλογική Σύµβαση Εργασίας Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των εργατοτεχνιτών Βιοµηχανιών και Βιοτεχνιών παραγωγής ζωοτροφών και πτηνοτροφών όλης της χώρας Στην Αθήνα σήµερα 21 Ιουνίου 2004, οι υπογράφοντες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ 10460/19.1.1983 Σε συνέχεια των οδηγιών που σας δώσαµε µε τις εγκυκλίους1 για την εφαρµογή της ΑΤΑ, σας πληροφορούµε τα ακόλουθα για την οµοιόµορφη εφαρµογή της από 1.1.1983. Με

Διαβάστε περισσότερα

Ν /

Ν / EFG Business Services S.A. Καλλιρόης 21, 11743 Αθήνα Τηλ: 210 9008500, Fax: 210 9008600 Ν. 4093 / 12.11.2012 ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2013-2016 Αξιότιμοι συνεργάτες, Με την παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ (4) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΛΤΑ ΕΤΟΥΣ 1996 Αθήνα, σήμερα στις , ημέρα Παρασκευή

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ (4) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΛΤΑ ΕΤΟΥΣ 1996 Αθήνα, σήμερα στις , ημέρα Παρασκευή ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 1996 01.02.07 1(4) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΛΤΑ ΕΤΟΥΣ 1996 Αθήνα, σήμερα στις 3-5-96, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00. στο κατάστημα της Γενικής Διεύθυνσης ΕΛΤΑ,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ "Για τους όρους αµοιβής και εργασίας του µε σχέση εργασίας ιδιωτ ικού δικαίου προσωπικού των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης" (Πράξη Κατ άθεσης Υπουργείου Εργασίας 105/26-8-02)

Διαβάστε περισσότερα

«Για τους όρους αμοιβής και εργασίας του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου που απασχολείται στις Ειδικές Εγκαταστάσεις Ναυστάθμου Κρήτης»

«Για τους όρους αμοιβής και εργασίας του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου που απασχολείται στις Ειδικές Εγκαταστάσεις Ναυστάθμου Κρήτης» ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 5/2003 «Για τους όρους αμοιβής και εργασίας του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου που απασχολείται στις Ειδικές Εγκαταστάσεις Ναυστάθμου Κρήτης» Στην Αθήνα σήμερα την 12

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ 2004-2005 Στην Αθήνα σήμερα 20 Ιουλίου 2004, οι υπογράφοντες αφενός Ιωάννης Δραπανιώτης, Γενικός Διευθυντής, ως εκπρόσωπος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Αρχιφυλάκων, Φυλάκων, Νυκτοφυλάκων και Θυρωρών, που υπηρετούν µε σχέση εργασίας Ιδιωτικού δικαίου στις ηµόσιες Υπηρεσίες και Ν.Π... όλης

Διαβάστε περισσότερα

Προτάσεις της Ένωσης Ελλήνων Ερευνητών. για το νέο νοµοθετικό πλαίσιο. για την Επιστηµονική Έρευνα. και Τεχνολογική Ανάπτυξη στην Ελλάδα

Προτάσεις της Ένωσης Ελλήνων Ερευνητών. για το νέο νοµοθετικό πλαίσιο. για την Επιστηµονική Έρευνα. και Τεχνολογική Ανάπτυξη στην Ελλάδα ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ Προτάσεις της Ένωσης Ελλήνων Ερευνητών για το νέο νοµοθετικό πλαίσιο για την Επιστηµονική Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη στην Ελλάδα http://www.eee.demokritos.gr/ Προτάσεις της

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Οδηγών Τουριστικών Λεωφορείων (Πούλµαν) όλης της χώρας

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Οδηγών Τουριστικών Λεωφορείων (Πούλµαν) όλης της χώρας ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Οδηγών Τουριστικών Λεωφορείων (Πούλµαν) όλης της χώρας (Πράξη κατάθεσης Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας: 74/13-07-2005)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΦΩΤΟΣΤΟΙΧΕΙΟΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ. (Πράξη Κατάθεσης Υπουργείου Εργασίας 58/ )

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΦΩΤΟΣΤΟΙΧΕΙΟΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ. (Πράξη Κατάθεσης Υπουργείου Εργασίας 58/ ) ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΦΩΤΟΣΤΟΙΧΕΙΟΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ (Πράξη Κατάθεσης Υπουργείου Εργασίας 58/4-7-2002) Στην Αθήνα σήµερα την 2 Ιουλίου 2002 και επί της οδού Αριστοτέλους

Διαβάστε περισσότερα

του Οµίλου της Εθνικής Τράπεζας,

του Οµίλου της Εθνικής Τράπεζας, ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ - Ο.Τ.Ο.Ε. ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2013-2015 (Π.Κ. Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης:6/15.5.2013) Στην Αθήνα, σήµερα, την 14 Μαΐου 2013, στα γραφεία της Εµπορικής Τράπεζας

Διαβάστε περισσότερα

(Aρ.Πρ.Κατ. 15/ )

(Aρ.Πρ.Κατ. 15/ ) ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ Ε ΡΑ: Πλατεία Βικτωρίας 7, Αθήνα 10434 010 88 14 922 010 88 15 393 info@omed.gr ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Πολυτεχνείου 21, Θεσσαλονίκη 54626 0310 517 128 0310 517 119 Αθήνα, 17 Ιουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «Για τους όρους αμοιβής και εργασίας του με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου πολιτικού προσωπικού της Πολεμικής Αεροπορίας, που ανήκει στο Σωματείο Εργαζομένων

Διαβάστε περισσότερα

Μισθολογικές ρυθμίσεις των υπαλλήλων του Δημοσίου κλπ, σύμφωνα με τον Ν 4354/2015 ( άρθρο 7 και επόμενα ).

Μισθολογικές ρυθμίσεις των υπαλλήλων του Δημοσίου κλπ, σύμφωνα με τον Ν 4354/2015 ( άρθρο 7 και επόμενα ). Μισθολογικές ρυθμίσεις των υπαλλήλων του Δημοσίου κλπ, σύμφωνα με τον Ν 4354/2015 ( άρθρο 7 και επόμενα ). Στο άρθρο 7 αναφέρονται οι κατηγορίες των υπαλλήλων για τις οποίες ισχύουν οι διατάξεις του νόμου.

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Ο ΗΜΟΣ ΣΟΥ ΑΣ. Οι ως άνω 7 θέσεις µερικής απασχόλησης κατανέµονται στους κατωτέρω τοµείς κοινωνικών υπηρεσιών ως ακολούθως :

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Ο ΗΜΟΣ ΣΟΥ ΑΣ. Οι ως άνω 7 θέσεις µερικής απασχόλησης κατανέµονται στους κατωτέρω τοµείς κοινωνικών υπηρεσιών ως ακολούθως : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΗΜΟΣ ΣΟΥ ΑΣ Τόπος ΣΟΥ Α Ηµ/νία 26/10/2009 Αριθµ. Πρωτ. : 2925 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Για την πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ορισµένου χρόνου µερικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ Ο ΟΝΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ Α Π Π ΕΤΟΥΣ 2006-2007 Στην Αθήνα σήµερα την 06 Ιουνίου 2006 στα γραφεία του Σωµατείου Υπαλλήλων Οδοντοτεχνιτών ΑΠΠ, οι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Γεωπόνων Ανωτάτων Τεχνολογικών Ιδρυμάτων Ιδιωτικών Υπαλλήλων απασχολούμενων στις βιομηχανικές επιχειρήσεις όλης της χώρας Στην Αθήνα σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟ ΗΓΩΝ ΣΧΕ ΙΑΣΤΩΝ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΒΙΟΤΕΧΝΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟ ΗΓΩΝ ΣΧΕ ΙΑΣΤΩΝ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΒΙΟΤΕΧΝΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟ ΗΓΩΝ ΣΧΕ ΙΑΣΤΩΝ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΒΙΟΤΕΧΝΙΑΣ Στην Αθήνα, την 29 Ιουλίου 2004 οι υπογράφοντες νόµιµοι εκπρόσωποι αφενός: α) του Συνδέσµου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Οδηγών Φορτηγών κ.λπ. Αυτοκινήτων Μεταφοράς Σκυροδέµατος - των Χειριστών και Βοηθών Αντλιών Σκυροδέµατος και Εργατών που απασχολούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΑΔΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΕΤΩΝ 2000 ΚΑΙ

ΚΛΑΔΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΕΤΩΝ 2000 ΚΑΙ Π.Κ. 76/18-7-2000 ΚΛΑΔΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΕΤΩΝ 2000 ΚΑΙ 2001 Στην Αθήνα σήμερα 17-7-2000, οι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ - Ο.Τ.Ο.Ε. ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ - Ο.Τ.Ο.Ε. ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ - Ο.Τ.Ο.Ε. ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2004-2005 Στην Αθήνα, σήμερα την 30 η Ιουνίου 2004, στα Γραφεία της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος, κτίριο Μελά, οδός Αιόλου και Σοφοκλέους, οι υπογράφοντες:

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Νόµου. «Επιλογή δικαστικών λειτουργών στις κορυφαίες θέσεις της Δικαιοσύνης. και επαναφορά της αρχής του αυτοδιοίκητου των δικαστηρίων» Άρθρο 1

Σχέδιο Νόµου. «Επιλογή δικαστικών λειτουργών στις κορυφαίες θέσεις της Δικαιοσύνης. και επαναφορά της αρχής του αυτοδιοίκητου των δικαστηρίων» Άρθρο 1 Σχέδιο Νόµου «Επιλογή δικαστικών λειτουργών στις κορυφαίες θέσεις της Δικαιοσύνης και επαναφορά της αρχής του αυτοδιοίκητου των δικαστηρίων» Άρθρο 1 Η παράγραφος 3 του άρθρου 49 του Κώδικα Οργανισµού Δικαστηρίων

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Σ.Ε ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Στο Μαρούσι ( ιοικητικό Μέγαρο ΟΤΕ), σήµερα την οι υπογεγραµµένοι:

Σ.Σ.Ε ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Στο Μαρούσι ( ιοικητικό Μέγαρο ΟΤΕ), σήµερα την οι υπογεγραµµένοι: Σ.Σ.Ε. 1999 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Στο Μαρούσι ( ιοικητικό Μέγαρο ΟΤΕ), σήµερα την 10-6-99 οι υπογεγραµµένοι: α. Αφενός ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΥΜΕΩΝΙ ΗΣ, ιευθύνων Σύµβουλος του ΟΤΕ, ως εκπρόσωπος

Διαβάστε περισσότερα

2016 Εϖείγοντα Μέτρα Εφαρµογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοϖρόθεσµου Πλαισίου

2016 Εϖείγοντα Μέτρα Εφαρµογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοϖρόθεσµου Πλαισίου Νοέµβριος 2012 ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΙΙΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Ο ν. 4093/2012 µε τον τίτλο «Έγκριση Μεσοϖρόθεσµου Πλαισίου ηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2013-2016 Εϖείγοντα Μέτρα Εφαρµογής του ν. 4046/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ 2006-2007 Στην Αθήνα σήµερα 20 Ιουλίου 2006, οι υπογράφοντες αφενός ιονύσης Νικολάου, Γενικός ιευθυντής, ως εκπρόσωπος

Διαβάστε περισσότερα

'Αρθρο 1. Προκήρυξη θέσεων ΕΕΠ

'Αρθρο 1. Προκήρυξη θέσεων ΕΕΠ Π.. 394 της 4/11.1Ο.83: ιαδικασία και προϋποθέσεις πλήρωσης των θέσεων, µονιµοποίησης και χορήγησης εκπαιδευτικών αδειών που αφορούν στα µέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) των Α.Ε.Ι. -

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. «Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των εργατοτεχνιτών-τριών αλλαντοβιοµηχανίας όλης της χώρας»

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. «Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των εργατοτεχνιτών-τριών αλλαντοβιοµηχανίας όλης της χώρας» ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των εργατοτεχνιτών-τριών αλλαντοβιοµηχανίας όλης της χώρας» (Πράξη Κατάθεσης Υπουργείου Εργασίας 76/15-7-2002) Στην Αθήνα σήµερα 30 Μαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 1994

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 1994 ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 1994 01.02.07 1(7) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΛΤΑ ΕΤΟΥΣ 1994 Αθήνα, σήμερα στις 09.06.94 ημέρα Πέμπτη και ώρα 16.30 στο κατάστημα της Γενικής Διεύθυνσης ΕΛΤΑ,

Διαβάστε περισσότερα

(Πράξη Κατάθεσης 39/19-6-2002)

(Πράξη Κατάθεσης 39/19-6-2002) (Πράξη Κατάθεσης 39/19-6-2002) ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2002-2003 Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Ηλεκτρονικών, Πτυχιούχων Ανωτέρων Σχολών όλης της χώρας Σήµερα την 6 Ιουνίου 2002, στα γραφεία

Διαβάστε περισσότερα

Συλλογική Σύµβαση Εργασίας Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των εργατοτεχνιτών βιοµηχανιών τυροκοµίας και τυροκοµικών επιχειρήσεων όλης της χώρας

Συλλογική Σύµβαση Εργασίας Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των εργατοτεχνιτών βιοµηχανιών τυροκοµίας και τυροκοµικών επιχειρήσεων όλης της χώρας Συλλογική Σύµβαση Εργασίας Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των εργατοτεχνιτών βιοµηχανιών τυροκοµίας και τυροκοµικών επιχειρήσεων όλης της χώρας Στην Αθήνα σήµερα 27 Ιουνίου 2002, οι υπογράφοντες αφενός:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ (Πράξη Κατάθεσης Υπουργείου Εργασίας 63/ )

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ (Πράξη Κατάθεσης Υπουργείου Εργασίας 63/ ) ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ 2002 2003 (Πράξη Κατάθεσης Υπουργείου Εργασίας 63/5-7-2002) Στην Αθήνα σήµερα 4 Ιουλίου 2002, οι υπογράφοντες αφενός Οδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ Ε ΡΑ: Πλατεία Βικτωρίας 7, Αθήνα 10434 210 88 14 922 210 88 15 393 info@omed.gr ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Πολυτεχνείου 21, Θεσσαλονίκη 54626 2310 517 128 2310 517 119 Προς: 1. Οµοσπονδία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Εργαζοµένων µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στο Πολεµικό Ναυτικό

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Εργαζοµένων µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στο Πολεµικό Ναυτικό ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Εργαζοµένων µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στο Πολεµικό Ναυτικό (Πράξη κατάθεσης Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας:

Διαβάστε περισσότερα

Σήµερα την ευτέρα 7 Μαίου 2001 και ώρα 12 µµ. στα γραφεία του ΠΑ.Σ.Ε.Ν.Τ. οι υπογράφοντες:

Σήµερα την ευτέρα 7 Μαίου 2001 και ώρα 12 µµ. στα γραφεία του ΠΑ.Σ.Ε.Ν.Τ. οι υπογράφοντες: 1 ΕΘΝΙΚΗ ΚΛΑ ΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΑΞΙ ΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ (Πράξη Κατάθεσης Υπ. Εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Εργαζομένων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στο Πολεμικό Ναυτικό. (Πράξη Κατάθεσης Υπ.Εργασίας 23/26-3-2001) Στην Αθήνα σήμερα 26

Διαβάστε περισσότερα

Πληρ. : Χ. Παπαδοπούλου Τηλ.: 2313317816 e-mail: c.papadopoulou@thessaloniki.gr

Πληρ. : Χ. Παπαδοπούλου Τηλ.: 2313317816 e-mail: c.papadopoulou@thessaloniki.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ NOMOΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΑΔΕΙΑ & ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΔΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ

ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΑΔΕΙΑ & ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΔΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΑΔΕΙΑ & ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΔΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Όλοι οι εργαζόμενοι, με σχέση εξαρτημένης εργασίας αορίστου ή ορισμένου χρόνου, ανεξάρτητα της, ειδικότητας και του τρόπου αμοιβής

Διαβάστε περισσότερα

O.ME.D. α. ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ- ΘΕΡΜΑΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΟ ΗΓΩΝ. Από 1.1.2000 165.700

O.ME.D. α. ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ- ΘΕΡΜΑΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΟ ΗΓΩΝ. Από 1.1.2000 165.700 ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ΜΗΧΑΝΟ ΗΓΩΝ, ΘΕΡΜΑΣΤΩΝ ΚΛΠ. ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΩΤΕΡΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΣΤΙΣ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ (εκτός ΑΕΕΧΠΛ και Βιοµηχανίας Φωσφορικών Λιπασµάτων Καρβάλης)

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ (εκτός ΑΕΕΧΠΛ και Βιοµηχανίας Φωσφορικών Λιπασµάτων Καρβάλης) ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ (εκτός ΑΕΕΧΠΛ και Βιοµηχανίας Φωσφορικών Λιπασµάτων Καρβάλης) Στην Αθήνα σήµερα 21 Ιουνίου 2004 οι υπογράφοντες αφενός, Γ. αφερέρας,

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΜΙΣΘΟΑΟΓΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΛΤΑ

ΝΕΟ ΜΙΣΘΟΑΟΓΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΛΤΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 1985 Μισθολόγιο 01.02.07 ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΝΕΟΥ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ 1985 Αθήνα σήμερα 13-5-1985 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00', στο Κατάστημα της Γενικής Διεύθυνσης ΕΛΤΑ, οδός Απελλού 1,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΜΑΙΟΣ 2010 - ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΜΑΙΟΣ 2010 - ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΜΑΙΟΣ 2010 - ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΜΕΙΩΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1. Μείωση κατώτατων αποδοχών. Της ΕΓΣΣΕ από 14/2/2012 και για όσο διαρκεί το πρόγραµµα κατά 22% (µισθός 586,08 /

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Μισθωτών των Ξένων Αεροπορικών Εταιριών

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Μισθωτών των Ξένων Αεροπορικών Εταιριών ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Μισθωτών των Ξένων Αεροπορικών Εταιριών (Πράξη κατάθεσης Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας: 14/28-05-2004) Στην Αθήνα σήµερα,

Διαβάστε περισσότερα

- - 1 - - Π.Κ. 43/29-5-2007

- - 1 - - Π.Κ. 43/29-5-2007 - - 1 - - Π.Κ. 43/29-5-2007 ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ για τους όρους αµοιβής και εργασίας των εργαζοµένων στις ασφαλιστικές επιχειρήσεις θυγατρικές τραπεζών όλης της χώρας. Ειδικότερα δε στις επιχειρήσεις,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ Ε ΡΑ: Πλατεία Βικτωρίας 7, Αθήνα 10434 210 88 14 922 210 88 15 393 info@omed.gr ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Πολυτεχνείου 21, Θεσσαλονίκη 54626 2310 517 128 2310 517 119 Προς: 1. Σύλλογο

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 4: Μέλη Άρθρο 5: - Εγγραφή µελών Άρθρο 6: - ικαιώµατα και υποχρεώσεις των µελών

Άρθρο 4: Μέλη Άρθρο 5: - Εγγραφή µελών Άρθρο 6: - ικαιώµατα και υποχρεώσεις των µελών KΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ (ΜΚΟ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙ ΙΟΥ ( Σ Π) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Άρθρο 1: Επωνυµία Έδρα Ιδρύεται

Διαβάστε περισσότερα

α) Ενσωματώνει στο βασικό μισθό μέρος από τα επιδόματα που καταβάλλονταν μέχρι σήμερα.

α) Ενσωματώνει στο βασικό μισθό μέρος από τα επιδόματα που καταβάλλονταν μέχρι σήμερα. Με την εγκύκλιο επέρχονται οι εξής αλλαγές: α) Ενσωματώνει στο βασικό μισθό μέρος από τα επιδόματα που καταβάλλονταν μέχρι σήμερα. β) Υιοθετεί ένα μεικτό σύστημα αποδοχών, βάσει του οποίου η μισθολογική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ 2008-2009

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ 2008-2009 ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ 2008-2009 Στην Αθήνα σήμερα 25 Ιουλίου 2008, οι υπογράφοντες αφενός Διονύσης Νικολάου, Γενικός Διευθυντής, ως εκπρόσωπος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Αριθμός: 394 Έτος: 2001 ΦΕΚ: Α 274 20011203 Τέθηκε σε ισχύ: 03.12.2001 Ημ.Υπογραφής: 28.11.2001

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Αριθμός: 394 Έτος: 2001 ΦΕΚ: Α 274 20011203 Τέθηκε σε ισχύ: 03.12.2001 Ημ.Υπογραφής: 28.11.2001 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Αριθμός: 394 Έτος: 2001 ΦΕΚ: Α 274 20011203 Τέθηκε σε ισχύ: 03.12.2001 Ημ.Υπογραφής: 28.11.2001 Τίτλος: Χρόνος εργασίας προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας. Προοίμιο: Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΤΟΥ ΤΕΕ Απόφαση της Αντιπροσωπείας

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΤΟΥ ΤΕΕ Απόφαση της Αντιπροσωπείας ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΤΟΥ ΤΕΕ Απόφαση της Αντιπροσωπείας Σύµφωνα µε τις κατευθύνσεις και τις σχετικές αποφάσεις της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ η Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ/ΤΚΜ προχώρησε στη σύσταση διαπαραταξιακής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Εργαζοµένων µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου του Συλλόγου Ηλεκτρονικών του Πολεµικού Ναυτικού (Πράξη κατάθεσης Υπουργείου Απασχόλησης

Διαβάστε περισσότερα

Συλλογικές Συµβάσεις Εργασίας 2006 1

Συλλογικές Συµβάσεις Εργασίας 2006 1 Συλλογικές Συµβάσεις Εργασίας 2006 1 Π.Κ.: 24/19.5.2006 ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ των εργαζοµένων στις ασφαλιστικές επιχειρήσεις, θυγατρικές τραπεζών όλης της χώρας. Ειδικότερα δε στις επιχειρήσεις, 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΑΡΙΘ.. Ρυθµίσεις Εργασιακών θεµάτων για τις ανάγκες εφαρµογής προγράµµατος σταθερότητας της Ελληνικής Οικονοµίας.

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΑΡΙΘ.. Ρυθµίσεις Εργασιακών θεµάτων για τις ανάγκες εφαρµογής προγράµµατος σταθερότητας της Ελληνικής Οικονοµίας. ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΑΡΙΘ.. Ρυθµίσεις Εργασιακών θεµάτων για τις ανάγκες εφαρµογής προγράµµατος σταθερότητας της Ελληνικής Οικονοµίας. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Tις διατάξεις του

Διαβάστε περισσότερα

Συλλογικές Συµβάσεις Εργασίας

Συλλογικές Συµβάσεις Εργασίας Συλλογικές Συµβάσεις Εργασίας 2004 1 Π.Κ. 70/26-7-2004 ΕΘΝΙΚΗ ΚΛΑ ΙΚΗ Σ.Σ.Ε ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ στα καταστήµατα πώλησης προϊόντων κρέατος κάθε είδους όλης της χώρας. Σήµερα, την 20 η Ioυλίoυ 2004 στην Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Πρακτικών Μηχανικών, Θερµαστών κ.λπ. Ξενοδοχείων Ανατολικής Κρήτης

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Πρακτικών Μηχανικών, Θερµαστών κ.λπ. Ξενοδοχείων Ανατολικής Κρήτης ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Πρακτικών Μηχανικών, Θερµαστών κ.λπ. Ξενοδοχείων Ανατολικής Κρήτης (Πράξη κατάθεσης ΣΕΠΕ Τµήµα Κοιν. Επιθ. Ηρακλείου Κρήτης: 10/18-12-2002)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ Ε ΡΑ: Πλατεία Βικτωρίας 7, Αθήνα 10434 210 88 14 922 210 88 15 393 info@omed.gr ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Πολυτεχνείου 21, Θεσσαλονίκη 54626 2310 517 128 2310 517 119 Προς: 1. Πανελλήνιος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 626 11 Μαΐου 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση του κανονισµού εσωτερικής υπηρεσίας του Αναθεωρητικού ικαστηρίου.. Έγκριση των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Στο Μαρούσι ( ιοικητικό Μέγαρο ΟΤΕ), σήµερα, 2 11-2011, οι υπογράφοντες: α. Αφενός ΜΙΧΑΛΗΣ ΤΣΑΜΑΖ, Πρόεδρος.Σ. και ιευθύνων Σύµβουλος του ΟΤΕ, ως νόµιµος εκπρόσωπος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΑ ΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. «Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των εργαζόµενων στις εµπορικές επιχειρήσεις όλης της χώρας» (2002-2003)

ΚΛΑ ΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. «Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των εργαζόµενων στις εµπορικές επιχειρήσεις όλης της χώρας» (2002-2003) ΚΛΑ ΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των εργαζόµενων στις εµπορικές επιχειρήσεις όλης της χώρας» (2002-2003) (Πράξη Κατάθεσης Υπουργείου Εργασίας 97/30-7-2002) Στην Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

1/8 ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΦΕΙΑ ΑΘΗΝΑΣ ΓΡΑΦΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ- ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

1/8 ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΦΕΙΑ ΑΘΗΝΑΣ ΓΡΑΦΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ- ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΦΕΙΑ ΑΘΗΝΑΣ ΓΡΑΦΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ- ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 - Πεδίο ισχύος

Άρθρο 1 - Πεδίο ισχύος ΕΘΝΙΚΗ ΚΛΑ ΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΕΤΩΝ 2006-2007 Στην Αθήνα σήµερα, 7/9/2006, οι υπογράφοντες, αφενός,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ - Ο.Τ.Ο.Ε. (Για τα έτη 2002-2003)

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ - Ο.Τ.Ο.Ε. (Για τα έτη 2002-2003) ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ - Ο.Τ.Ο.Ε. (Για τα έτη 2002-2003) (Πράξη Κατάθεσης Υπουργείου Εργασίας: 25/28.5.2002) Στην Αθήνα, σήµερα την 23 η Μαΐου 2002, στα Γραφεία της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών,

Διαβάστε περισσότερα