ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 15131 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Ιουλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Μετάταξη της υπαλλήλου Ελένης Κατσιμάνη Μετάταξη της υπαλλήλου Ευθαλίας Πεπόνη Μετάταξη του υπαλλήλου Γεωργίου Τζωρτζακάκη. 3 Μετάταξη της υπαλλήλου Ελένης Τσουβελεκίδου.. 4 Μετάταξη των υπαλλήλων Κωνσταντίνας Ψαρρά και Στυλιανής Καραχαρίση Μετάταξη των υπαλλήλων Ευαγγελίας Ψωφάκη και Μαρίας Δημάκου Σύστημα Διαχείρισης, Αξιολόγησης, Παρακολούθησης και Ελέγχου Διαδικασία Εφαρμογής της Πρά ξης «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματι κής ζωής», συγχρηματοδοτούμενης από το Ευρω παϊκό Κοινωνικό Ταμείο στο πλαίσιο του Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) για την Προγραμματική Περίοδο ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ (1) Μετάταξη της υπαλλήλου Ελένης Κατσιμάνη. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 1. Τις διατάξεις του άρθρου 17 του Ν. 4325/2015 «Εκδη μοκρατισμός της Διοίκησης Καταπολέμηση Γραφειο κρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις (Α 47). 2. Τις διατάξεις του Π.δ. 105/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου Εσωτερικών» (Α 172). 3. Τις διατάξεις του Π.δ. 24/2015 «Σύσταση και μετονο μασία Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων» (Α 20). 4. Τις διατάξεις του Π.δ. 25/2015 «Διορισμός Αντιπροέ δρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουρ γών και Υφυπουργών» (Α 21). 5. Την από εμπρόθεσμη αίτηση της ενδια φερόμενης υπαλλήλου. 6. Τον τελικό πίνακα διάθεσης της υπ αριθμ. 8/2013 ανακοίνωσης του τέως Υπουργείου Διοικητικής Μεταρ ρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Β 3318), στον οποίο συμπεριλαμβάνεται η ενδιαφερόμενη υπάλ ληλος. 7. Την υπ αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.42 ε/4/οικ / εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σχετικά με επανασύσταση κλάδων και επαναφορά προσωπικού, σύμφωνα με τα άρθρα 17 και 18 του Ν. 4325/ Το γεγονός ότι η ενδιαφερόμενη υπάλληλος, κατά τη θέση της σε διαθεσιμότητα, κατείχε το Δ βαθμό και το 2ο μισθολογικό κλιμάκιο του βαθμού αυτού. 9. Το γεγονός ότι οι υπάλληλοι, μετά τη μετάταξή τους επανέρχονται στον ίδιο βαθμό και μισθολογικό κλιμάκιο που κατείχαν κατά τη θέση τους σε διαθεσιμότητα. 10. Το γεγονός ότι η σχετική δαπάνη θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του Νομικού Προσώπου «Προσχολι κή Αγωγή, Κοινωνική Προστασία και Πολιτισμός Δήμου Ηγουμενίτσας, σύμφωνα με την υπ αριθμ. 1130/ βεβαίωσή του, αποφασίζουμε: Μετατάσσουμε την Ελένη Κατσιμάνη του Χαράλα μπου, υπάλληλο σε διαθεσιμότητα (εκπαιδευτικός), από τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Α Αθήνας/10ο ΕΠΑΛ Αθήνας στο Νομικό Πρόσωπο «Προ σχολική Αγωγή, Κοινωνική Προστασία και Πολιτισμός Δήμου Ηγουμενίτσας, σε κενή οργανική θέση κλάδου TE Βρεφονηπιοκόμων της υπηρεσίας αυτής και στο βαθμό Δ και Μ.Κ.: 2 του βαθμού αυτού. Αθήνα, 1 Ιουλίου 2015 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ F Αριθμ (2) Μετάταξη της υπαλλήλου Ευθαλίας Πεπόνη. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 1. Τις διατάξεις του άρθρου 17 του Ν. 4325/2015 «Εκδη μοκρατισμός της Διοίκησης Καταπολέμηση Γραφειο κρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις» (Α 47).

2 15132 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 2. Τις διατάξεις του Π.δ. 105/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου Εσωτερικών» (Α 172). 3. Τις διατάξεις του Π.δ. 24/2015 «Σύσταση και μετονο μασία Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων» (Α 20). 4. Τις διατάξεις του Π.δ. 25/2015 «Διορισμός Αντιπροέ δρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουρ γών και Υφυπουργών» (Α 21). 5. Την από εμπρόθεσμη αίτηση της ενδια φερόμενης υπαλλήλου. 6. Τον τελικό πίνακα διάθεσης της υπ αριθμ. 8/2013 (Β 3318) ανακοίνωσης του πρώην Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, στον οποίο συμπεριλαμβάνεται η ενδιαφερόμενη υπάλληλος. 7. Την υπ αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.42 ε/4/οικ / εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σχετικά με επανασύσταση κλάδων και επαναφορά προσωπικού, σύμφωνα με τα άρθρα 17 και 18 του Ν. 4325/ Το γεγονός ότι η ενδιαφερόμενη υπάλληλος, κατά τη θέση της σε διαθεσιμότητα, κατείχε το Δ βαθμό και το 1ο μισθολογικό κλιμάκιο του βαθμού αυτού. 9. Το γεγονός ότι η σχετική δαπάνη για τη μισθοδοσία της εν λόγω υπαλλήλου θα καλυφθεί από πιστώσεις του Δήμου Πάργας Ν. Πρέβεζας, σύμφωνα με την υπ αριθμ.πρωτ. 7306/ βεβαίωση του Προϊστα μένου της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Πάργας, αποφασίζουμε: Μετατάσσουμε την Ευθαλία Πεπόνη του Λάμπρου, μόνιμη υπάλληλο (εκπαιδευτικό) που τελεί σε διαθεσιμό τητα, από τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά/1ο ΕΠΑΛ Σαλαμίνας, στο Δήμο Πάργας Ν. Πρέ βεζας, σε συνιστώμενη προσωποπαγή θέση κλάδου TE Βρεφονηπιοκόμων της υπηρεσίας αυτής και στο βαθμό Δ και Μ.Κ.: 1ο του βαθμού αυτού. Αθήνα, 1 Ιουλίου 2015 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ F Αριθμ (3) Μετάταξη του υπαλλήλου Γεωργίου Τζωρτζακάκη. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 1. Τις διατάξεις του άρθρου 17 του Ν. 4325/2015 «Εκδη μοκρατισμός της Διοίκησης Καταπολέμηση Γραφειο κρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις» (Α 47). 2. Τις διατάξεις του Π.δ. 105/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου Εσωτερικών» (Α 172). 3. Τις διατάξεις του Π.δ. 24/2015 «Σύσταση και μετονο μασία Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων» (Α 20). 4. Τις διατάξεις του Π.δ. 25/2015 «Διορισμός Αντιπροέ δρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουρ γών και Υφυπουργών» (Α 21). 5. Την από εμπρόθεσμη αίτηση του ενδια φερομένου υπαλλήλου. 6. Τον τελικό πίνακα διάθεσης της υπ αριθμ. 11/2014 ανακοίνωσης του πρώην Υπουργείου Διοικητικής Με ταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Β 1205), στον οποίο συμπεριλαμβάνεται ο ενδιαφερόμενος υπάλ ληλος. 7. Την υπ αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.42 ε/4/οικ / εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σχετικά με επανασύσταση κλάδων και επαναφορά προσωπικού, σύμφωνα με τα άρθρα 17 και 18 του Ν. 4325/ Το γεγονός ότι ο ενδιαφερόμενος υπάλληλος, κατά τη θέση του σε διαθεσιμότητα, κατείχε το Γ' βαθμό και το 2ο μισθολογικό κλιμάκιο του βαθμού αυτού. 9. Το γεγονός ότι η σχετική δαπάνη για τη μισθοδοσία του εν λόγω υπαλλήλου θα καλυφθεί από πιστώσεις του Δήμου Μεταμόρφωσης Ν. Αττικής, σύμφωνα με την αρ. πρωτ / βεβαίωση της Διεύθυνσης Οικονομικού του Δήμου Μεταμόρφωσης, αποφασίζουμε: Μετατάσσουμε τον Γεώργιο Τζωρτζακάκη του Ευάγ γελου, μόνιμο υπάλληλο που τελεί σε διαθεσιμότητα, από το Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περι βάλλοντος και Ενέργειας (πρώην Υπουργείο Περιβάλλο ντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής), στο Κ.Ε.Π. 857Π του Δήμου Μεταμόρφωσης Ν. Αττικής, σε συνιστώμενη προσωποπαγή θέση κλάδου ΔΕ Διεκπεραίωσης Υποθέ σεων Πολιτών της υπηρεσίας αυτής και στο βαθμό Γ και Μ.Κ.: 2ο του βαθμού αυτού. Αθήνα, 1 Ιουλίου 2015 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ F Αριθμ (4) Μετάταξη της υπαλλήλου Ελένης Τσουβελεκίδου. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 1. Τις διατάξεις του άρθρου 17 του Ν. 4325/2015 «Εκδη μοκρατισμός της Διοίκησης Καταπολέμηση Γραφειο κρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις (Α 47). 2. Τις διατάξεις του Π.δ. 105/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου Εσωτερικών» (Α 172). 3. Τις διατάξεις του Π.δ. 24/2015 «Σύσταση και μετονο μασία Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων» (Α 20). 4. Τις διατάξεις του Π.δ. 25/2015 «Διορισμός Αντιπροέ δρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουρ γών και Υφυπουργών» (Α 21). 5. Την από εμπρόθεσμη αίτηση της ενδια φερόμενης υπαλλήλου. 6. Τον τελικό πίνακα διάθεσης της υπ αριθμ. 11/2014 ανακοίνωσης του τέως Υπουργείου Διοικητικής Μεταρ ρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Β 1205), στον οποίο συμπεριλαμβάνεται η ενδιαφερόμενη υπάλ ληλος. 7. Την υπ αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.42 ε/4/οικ / εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σχετικά με επανασύσταση κλάδων

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) και επαναφορά προσωπικού, σύμφωνα με τα άρθρα 17 και 18 του Ν. 4325/ Το γεγονός ότι η ενδιαφερόμενη υπάλληλος, κατά τη θέση της σε διαθεσιμότητα, κατείχε το Ε βαθμό και το 4ο μισθολογικό κλιμάκιο του βαθμού αυτού. 9. Το γεγονός ότι οι υπάλληλοι, μετά τη μετάταξή τους επανέρχονται στον ίδιο βαθμό και μισθολογικό κλιμάκιο που κατείχαν κατά τη θέση τους σε διαθεσιμότητα. 10. Το γεγονός ότι η σχετική δαπάνη θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του Δήμου Λαρισαίων, σύμφωνα με την υπ αριθμ / βεβαίωση της Οικονομικής του Υπηρεσίας, αποφασίζουμε: Μετατάσσουμε την Ελένη Τσουβελεκίδου του Λαζά ρου, μόνιμη υπάλληλο που τελεί σε διαθεσιμότητα, από τον Οργανισμό Γεωργικών Ασφαλίσεων (Ο.Γ.Α.) στο ΚΕΠ 207 Π του Δήμου Λαρισαίων, σε συνιστώμενη προσω ποπαγή θέση κλάδου ΔΕ Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών της υπηρεσίας αυτής και στο βαθμό Ε και μισθολογικό κλιμάκιο 4. Αθήνα, 1 Ιουλίου 2015 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ F Αριθμ (5) Μετάταξη των υπαλλήλων Κωνσταντίνας Ψαρρά και Στυλιανής Καραχαρίση. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 1. Τις διατάξεις του άρθρου 17 του Ν. 4325/2015 «Εκδη μοκρατισμός της Διοίκησης Καταπολέμηση Γραφειο κρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις (Α 47). 2. Τις διατάξεις του Π.δ. 105/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου Εσωτερικών» (Α 172). 3. Τις διατάξεις του Π.δ. 24/2015 «Σύσταση και μετονο μασία Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων» (Α 20). 4. Τις διατάξεις του Π.δ. 25/2015 «Διορισμός Αντιπροέ δρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουρ γών και Υφυπουργών» (Α 21). 5. Τις από εμπρόθεσμες αιτήσεις των ενδι αφερομένων υπαλλήλων. 6. Τον τελικό πίνακα διάθεσης της υπ αριθμ. 8/2013 ανακοίνωσης του τέως Υπουργείου Διοικητικής Μεταρ ρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Β 3318), στον οποίο συμπεριλαμβάνονται οι ενδιαφερόμενες υπάλληλοι. 7. Την υπ αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.42 ε/4/οικ / εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σχετικά με επανασύσταση κλάδων και επαναφορά προσωπικού, σύμφωνα με τα άρθρα 17 και 18 του Ν. 4325/ Το γεγονός ότι οι ενδιαφερόμενες υπάλληλοι, κατά τη θέση τους σε διαθεσιμότητα, κατείχαν τον Ε βαθμό και το 2ο μισθολογικό κλιμάκιο του βαθμού αυτού. 9. Το γεγονός ότι οι υπάλληλοι, μετά τη μετάταξή τους επανέρχονται στον ίδιο βαθμό και μισθολογικό κλιμάκιο που κατείχαν κατά τη θέση τους σε διαθεσιμότητα. 10. Το γεγονός ότι η σχετική δαπάνη θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του ΝΠΔΔ Δήμου Σερβίων Βελβε ντού, σύμφωνα με τις αριθμ. πρωτ.: 267/ και 268/ αποφάσεις του Προέδρου του ΝΠΔΔ., απο φασίζουμε: Μετατάσσουμε την Κωνσταντίνα Ψαρρά του Θεο δώρου και την Στυλιανή Καραχαρίση του Αντωνίου, υπαλλήλους σε διαθεσιμότητα (εκπαιδευτικοί), από τη Δ/νση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Καστοριάς/ΕΠΑΛ Καστοριάς και από τη Δ/νση Δευτεροβάθμιας Εκπαί δευσης Ν. Εύβοιας/ΕΠΑΛ Ιστιαίας, αντίστοιχα, σε κενές θέσεις κλάδου TE Βρεφονηπιοκόμων του ΝΠΔΔ Δήμου Σερβίων Βελβεντού και στο βαθμό Ε και ΜΚ 2 του βαθμού αυτού. Αθήνα, 1 Ιουλίου 2015 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ F Αριθμ (6) Μετάταξη των υπαλλήλων Ευαγγελίας Ψωφάκη και Μαρίας Δημάκου. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 1. Τις διατάξεις του άρθρου 17 του Ν. 4325/2015 «Εκδη μοκρατισμός της Διοίκησης Καταπολέμηση Γραφειο κρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις (Α 47). 2. Τις διατάξεις του Π.δ. 105/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου Εσωτερικών» (Α 172). 3. Τις διατάξεις του Π.δ. 24/2015 «Σύσταση και μετονο μασία Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων» (Α 20). 4. Τις διατάξεις του Π.δ. 25/2015 «Διορισμός Αντιπροέ δρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουρ γών και Υφυπουργών» (Α 21). 5. Τις από και εμπρόθεσμες αιτή σεις των ενδιαφερομένων υπαλλήλων. 6. Τον τελικό πίνακα διάθεσης της υπ αριθμ. 8/2013 ανακοίνωσης του τέως Υπουργείου Διοικητικής Μεταρ ρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Β 3318), στον οποίο συμπεριλαμβάνονται οι ενδιαφερόμενες υπάλληλοι. 7. Την υπ αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.42 ε/4/οικ / εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σχετικά με επανασύσταση κλάδων και επαναφορά προσωπικού, σύμφωνα με τα άρθρα 17 και 18 του Ν. 4325/ Το γεγονός ότι οι ενδιαφερόμενες υπάλληλοι, κατά τη θέση τους σε διαθεσιμότητα, κατείχαν το Δ βαθμό και το 1ο μισθολογικό κλιμάκιο του βαθμού αυτού και τον Ε βαθμό και το 2ο μισθολογικό κλιμάκιο του βαθμού αυτού, αντίστοιχα. 9. Το γεγονός ότι οι υπάλληλοι, μετά τη μετάταξή τους επανέρχονται στον ίδιο βαθμό και μισθολογικό κλιμάκιο που κατείχαν κατά τη θέση τους σε διαθεσιμότητα.

4 15134 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 10. Το γεγονός ότι η σχετική δαπάνη θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του Δήμου Λαρισαίων, σύμφωνα με τις αριθμ. πρωτ.: 40842/ και 40843/ βεβαιώσεις του, αποφασίζουμε: Μετατάσσουμε την Ευαγγελία Ψωφάκη του Χρήστου και την Μαρία Δημάκου του Χαδούλη, υπαλλήλους σε δι αθεσιμότητα (εκπαιδευτικοί), από τη Δ/νση Δευτεροβάθ μιας Εκπαίδευσης Α Αθήνας/1ο ΕΠΑΛ Καισαριανής και από τη Δ/νση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Βοιωτίας/ ΕΠΑΛ Λιβαδειάς, αντίστοιχα, σε συνιστώμενες προσω ποπαγείς θέσεις κλάδου ΔΕ Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων και TE Βρεφονηπιοκόμων αντίστοιχα του Δήμου Λαρι σαίων και στο βαθμό Δ και ΜΚ 1 του βαθμού αυτού και στο βαθμό Ε και ΜΚ 2 του βαθμού αυτού, αντίστοιχα. Αθήνα, 1 Ιουλίου 2015 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ F Αριθμ /οικ (7) Σύστημα Διαχείρισης, Αξιολόγησης, Παρακολούθη σης και Ελέγχου Διαδικασία Εφαρμογής της Πρά ξης «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής», συγχρηματοδοτούμενης από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στο πλαίσιο του Εταιρικού Συμφώ νου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) για την Προ γραμματική Περίοδο ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α ), όπως ισχύει. 2. Το άρθρου 4 του Π.δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομα σία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» 3. Το άρθρο 16 του Ν. 1518/1985 (ΦΕΚ 30/Α ) «Καταβολή της σύνταξης των δημοτικών και κοινοτικών υπαλλήλων και υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. καθώς και της χορηγίας των δημάρχων και προέδρων κοινοτήτων από το δημόσιο ταμείο και άλλες διατάξεις». 4. Το Ν. 2190/1920 «Περί ανωνύμων εταιρειών», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 3604/2007 (ΦΕΚ 189/Α ) «Ανα μόρφωση και τροποποίηση του κωδικοποιημένου νόμου 2190/1920 «Περί ανωνύμων εταιρειών» και άλλες διατά ξεις» και ισχύει. 5. Το Κωδικοποιημένο καταστατικό της Ελληνικής Εται ρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α), που δημοσιεύθηκε αρχικά στο ΦΕΚ 1241/τ.Α.Ε. Ε.Π.Ε./1985). 6. Τον Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α ) «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύει και τις εκδι δόμενες κατ εξουσιοδότησή του σχετικές κανονιστικές πράξεις και εγκυκλίους. 7. Τον N. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α ) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», όπως ισχύει. 8. Το Ν. 2646/1998 (ΦΕΚ 236/Α ) «Ανάπτυξη Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει. 9. Την παρ. 13 του άρθρου 21 του Ν. 3731/2008 (ΦΕΚ 262/Α ) «Αναδιοργάνωση της δημοτικής αστυνομίας και ρυθμίσεις λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών», όπως ισχύει. 10. Τον N. 3386/2005 (ΦΕΚ 212/Α ) «Είσοδος, διαμονή και κοινωνική ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική Επικράτεια», όπως ισχύει. 11. Τον Ν. 3536/2007 (ΦΕΚ 42/Α ) «Ειδικές ρυθμίσεις θεμάτων μεταναστευτικής πολιτικής και λοιπών ζητημά των αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης», όπως ισχύει. 12. Το άρθρο 3 του Ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167/Α ) «Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκ παίδευσης και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει κάθε φορά. 13. Το άρθρο 41 του Ν. 3801/2009 (ΦΕΚ 163/Α ) «Ρυθ μίσεις θεμάτων προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδι ωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις οργάνωσης και λειτουργίας της Δημόσιας Διοίκησης», που αφορά σε «Ρυθμίσεις θεμάτων δημοτικών και κοι νοτικών ιδρυμάτων και Ν.Π.Δ.Δ.», όπως ισχύει. 14. Το Ν.δ. 356/1974 (ΦΕΚ 90/Α ) «Περί Κώδικος Εισπρά ξεως Δημοσίων Εσόδων», όπως ισχύει. 15. Τον Ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28/Α ) «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμά των διοίκησης» όπως ισχύει. 16. Τον N. 3812/2009 (ΦΕΚ 234/Α ) «Αναμόρφωση συ στήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει. 17. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1303/2013 του Ευρω παϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013 περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοι νωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1083/ Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1304/2013 του Ευρωπα ϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμ βρίου 2013, «για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1081/2006 του Συμβουλίου», όπως ισχύει. 19. Την υπ αριθμ. 7725/ απόφαση της Ευρω παϊκής Επιτροπής περί έγκρισης του Εθνικού Στρατηγι κού Πλαισίου Αναφοράς (Κωδικός CCI 2007GR16UNS001). 20. Την υπ αριθμ. C(2014) /05/2014 απόφα ση της Ε.Ε. για την έγκριση ορισμένων στοιχείων του Συμφώνου Εταιρικής Σχέσης με την Ελλάδα και την εκτελεστική απόφαση C(2014) /09/2014 σχετικά με την διόρθωσή της (Κωδικός CCI 2014GR16M8PA001). 21. Την υπ αριθμ. C(2014) /12/2014 απόφαση της Ε.Ε. περί έγκρισης του ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση (Κωδικός CCI 2014GR05Μ9OP001). 22. Την υπ αριθμ. C(2014) /12/2014 απόφαση της Ε.Ε. περί έγκρισης του ΠΕΠ Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης (Κωδικός 2014GR16M2OP014).

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Την υπ αριθμ. C(2014) /12/2014 απόφαση της Ε.Ε. περί έγκρισης του ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας (Κωδικός 2014GR16M2OP002). 24. Την υπ αριθμ. C(2014) /12/2014 απόφαση της Ε.Ε. περί έγκρισης του ΠΕΠ Δυτικής Μακεδονίας (Κωδικός 2014GR16M2OP006). 25. Την υπ αριθμ. C(2014) /12/2014 απόφαση της Ε.Ε. περί έγκρισης του ΠΕΠ Θεσσαλίας (Κωδικός 2014GR16M2OP003). 26. Την υπ αριθμ. C(2014) /12/2014 απόφαση της Ε.Ε. περί έγκρισης του ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας (Κω δικός 2014GR16M2OP007). 27. Την υπ αριθμ. C(2014) /12/2014 απόφα ση της Ε.Ε. περί έγκρισης του ΠΕΠ Ηπείρου (Κωδικός 2014GR16M2OP004). 28. Την υπ αριθμ. C(2014) /12/2014 απόφαση της Ε.Ε. περί έγκρισης του ΠΕΠ Ιονίων Νήσων (Κωδικός 2014GR16M2OP009). 29. Την υπ αριθμ. C(2014) /12/2014 απόφαση της Ε.Ε. περί έγκρισης του ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας (Κωδικός 2014GR16M2OP005). 30. Την υπ αριθμ. C(2014) /12/2014 απόφαση της Ε.Ε. περί έγκρισης του ΠΕΠ Πελοποννήσου (Κωδικός 2014GR16M2OP008). 31. Την υπ αριθμ. C(2014) /12/2014 απόφα ση της Ε.Ε. περί έγκρισης του ΠΕΠ Αττικής (Κωδικός 2014GR16M2OP012). 32. Την υπ αριθμ. C(2014) /12/2014 απόφαση της Ε.Ε. περί έγκρισης του ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου (Κω δικός 2014GR16M2OP010). 33. Την υπ αριθμ. C(2014) /12/2014 απόφαση της Ε.Ε. περί έγκρισης του ΠΕΠ Νοτίου Αιγαίου (Κωδικός 2014GR16M2OP013). 34. Την υπ αριθμ. C(2014) /12/2014 απόφα ση της Ε.Ε. περί έγκρισης του ΠΕΠ Κρήτης (Κωδικός 2014GR16M2OP011). 35. Την υπ αριθμ /1275/08 (ΦΕΚ 986/Β ) κοινή από φαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Οικο νομικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας για την Τροποποίησή της με αριθμό / όμοιας απόφασης, ως ίσχυε, με σκοπό την αναδιάρ θρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού και Παρα κολούθησης Δράσεων Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν. 3614/ Την υπ αριθμ /ΕΥΘΥ 460 (ΦΕΚ 948/Β ) από φαση του Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού με θέμα: «Διάρθρωση της Ειδικής Υπηρε σίας Διαχείρισης ΕΠ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙ ΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ του άρθρου 5 παρ. 3 του Ν. 4314/2014». 37. Τις ΚΥΑ Αναδιάρθρωσης των ΕΥΔ των Περιφερει ακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων με αριθμ: 32674/ ΕΥΘΥ 330 για την ΕΥΔ ΠΕΠ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και 32679/ΕΥΘΥ 333 για την ΕΥΔ ΠΕΠ Ηπείρου (ΦΕΚ 714/Β ), 32677/ΕΥΘΥ 332 για την ΕΥΔ ΠΕΠ Κεντρι κής Μακεδονίας και 32668/ ΕΥΘΥ 326 για την ΕΥΔ ΠΕΠ Κρήτης (ΦΕΚ 716/Β ), 32663/ΕΥΘΥ 323 (ΦΕΚ 712/Β ) για την ΕΥΔ ΠΕΠ Δυτικής Μακεδονίας, 32681/ΕΥΘΥ 335 για την ΕΥΔ ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας και 32675/ΕΥΘΥ 331 για την ΕΥΔ ΠΕΠ Θεσσαλίας (ΦΕΚ 713/Β ), 32666/ ΕΥΘΥ 324 για την ΕΥΔ ΠΕΠ Νοτίου Αιγαίου και 32667/ΕΥΘΥ 325 για την ΕΥΔ ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας (ΦΕΚ 717/Β ), 32670/ ΕΥΘΥ 327 για την ΕΥΔ ΠΕΠ Αττικής και 32672/ΕΥΘΥ 329 για την ΕΥΔ ΠΕΠ Πελοποννήσου (ΦΕΚ 715/Β ), 32680/ ΕΥΘΥ 334 για την ΕΥΔ ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου και 32671/ ΕΥΘΥ 328 για την ΕΥΔ ΠΕΠ Ιονίων Νήσων (ΦΕΚ 791/Β ). 38. Τον Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ 265/Α ) «Α) Για τη Διαχεί ριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών πα ρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο , Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (EE L 156/ ) και στο ελληνικό δίκαιο, τροποποί ησης του Ν. 3419/2005 (Α 297) και άλλες διατάξεις». 39. Το Π.δ. υπ αριθμ. 24/2015 (ΦΕΚ 20/Α ) με θέμα: «Σύσταση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων». 40. Το Π.δ. υπ αριθμ. 25/2015 (ΦΕΚ 21/Α ) με θέμα: «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών». 41. Την υπ αριθμ / (ΦΕΚ 105/τεύχος Υπαλλήλων Ειδικών Θέσεων και Οργάνων Διοίκησης Φορέων του Δημόσιου και Ευρύτερου Δημόσιου Φο ρέα/2015) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουρ γού Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού με θέμα: «Διορισμός μετακλητού Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Επενδύσεων και Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (Ε.Σ.Π.Α.) του Υπουρ γείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού». 42. Την από η απόφαση με την γραπτή διαδικασία της Επ. Παρακολούθησης του Ε.Π. «Ανάπτυ ξη Ανθρώπινου Δυναμικού», με την οποία εγκρίθηκαν τα εξειδικευμένα κριτήρια ένταξης των πράξεων του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 3, Κατηγορία Πα ρέμβασης Την υπ αριθμ. Π2β/οικ.2808/1997 (ΦΕΚ 645/Β ) απόφαση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας «Προϋ ποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας Μονάδων Φροντίδας, Προσχολικής Αγωγής και Διαπαιδαγώγησης (Βρεφικών Παιδικών Βρεφονηπιακών Σταθμών, Μονάδων Φύλα ξης βρεφών και νηπίων) από φορείς ιδιωτικού Δικαίου, κερδοσκοπικού και μη χαρακτήρα», όπως ισχύει. 44. Την υπ αριθμ. Π1β/Γ.Π. οικ / (ΦΕΚ 1519/Β ) απόφαση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας «Προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας Βρεφονηπια κών σταθμών Ολοκληρωμένης Φροντίδας από Δημο τικές επιχειρήσεις του άρθρου 277 και επόμενα του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (ΔΚΚ), Διαδημοτικές Επιχειρήσεις, Ενώσεις Δημοτικών Επιχειρήσεων και φο ρείς ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα», όπως ισχύει. 45. Την υπ αριθμ. Π1β/οικ.14951/ (ΦΕΚ 1397/Β ) απόφαση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας «Προϋπο θέσεις ίδρυσης και λειτουργίας Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) από Δημοτικές Επιχει ρήσεις του άρθρου 277 και επόμενα του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Δ.Κ.Κ.), Διαδημοτικές Επιχειρήσεις, Ενώσεις Δημοτικών Επιχειρήσεων και φορείς ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα», όπως ισχύει. 46. Την υπ αριθμ. Π2β/οικ.14957/ (ΦΕΚ 1397/Β ) απόφαση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας «Προϋπο θέσεις ίδρυσης και λειτουργίας Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία (ΚΔΑΠ ΜΕΑ) από Δημοτικές Επιχειρήσεις του άρθρου 277 και επόμενα του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Δ.Κ.Κ.), Διαδημοτικές Επιχειρήσεις, Ενώσεις Δημοτικών Επιχειρήσεων και φο ρείς ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα», όπως ισχύει.

6 15136 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 47. Το εκάστοτε ισχύον θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο που αφορά στη λειτουργία Βρεφικών, Βρεφο νηπιακών, Βρεφονηπιακών Σταθμών Ολοκληρωμένης Φροντίδας, Παιδικών Σταθμών, Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) και Κέντρων Δημιουργι κής Απασχόλησης Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες (Κ.Δ.Α.Π. Μ.Ε.Α.). 48. Την υπ αριθμ. ΔΟΛΚΕΠ/Φ15/27/13947 (ΦΕΚ 854/ Β / ) υπουργική απόφαση με θέμα: «Καθορι σμός διοικητικής διαδικασίας «Εναρμόνιση Οικογενεια κής και Επαγγελματικής Ζωής», αρμοδιότητας Υπουρ γείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Ελληνικής Εταιρίας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) Α.Ε., η οποία διεκπεραιώ νεται και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών». 49. Το ισχύον θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο, εθνι κό και κοινοτικό, που αναφέρεται στην υλοποίηση και διαχείριση προγραμμάτων. 50. Την ισχύουσα φορολογική νομοθεσία και ιδίως τις διατάξεις του ΚΦΑΣ. 51. Το υπ αριθμ. απόφασης C(2014) 3542 final/ εγκεκριμένο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή «Σύμφωνο Εταιρικής Σχέσης (Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης) » 52. Την ανάγκη καθορισμού των όρων και των προϋ ποθέσεων για την επιλογή, παρακολούθηση, εκτέλεση, έλεγχο και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την υλοποίηση της πράξης που αφορά στην παροχή σε πρόσωπα ωφελούμενα, θέσης φροντίδας και φιλοξενίας βρεφών, νηπίων, παιδιών και εφήβων. 53. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του Κρατικού Προϋπο λογισμού, αποφασίζουμε: Άρθρο 1 ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 1. Η Δράση «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελ ματικής ζωής», εντάσσεται: στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώ πινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (ΕΠ ΑΝΑΔΕΔΒΜ) του Υπουργείου Οικονομίας Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού και εμπίπτει στο Θεματικό Στόχο 8 «Προώθηση της βιώσιμης απασχόλη σης υψηλής ποιότητας και υποστήριξη της κινητικότη τας των εργαζομένων», Επενδυτική Προτεραιότητα 8iv «Ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών σε όλους τους τομείς, συμπεριλαμβανομένων της πρόσβασης στην απασχόληση, της εξέλιξης της επαγγελματικής στα διοδρομίας, της συμφιλίωσης του επαγγελματικού και ιδιωτικού βίου και της προώθησης της ίσης αμοιβής για ίση εργασία» του Καν. 1304/2013 της νέας Προγραμμα τικής Περιόδου στα 13 Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΠΕΠ) και εμπίπτει στον Θεματικό Στόχο 9 «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέ μηση της φτώχειας και των διακρίσεων», Επενδυτική Προτεραιότητα 9i «Ενεργός ένταξη, με σκοπό, μεταξύ άλλων, την προώθηση της ισότητας των ευκαιριών και της ενεργού συμμετοχής και της βελτίωσης της απα σχολησιμότητας» και 9iii «Καταπολέμηση κάθε μορφής διακρίσεων και προώθηση της ισότητας των ευκαιρι ών», του Καν. 1304/2013 της Προγραμματικής Περιόδου Υπεύθυνοι φορείς για τη διαχείριση και υλοποίηση της δράσης αυτής είναι: η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκ παίδευση και Δια Βίου Μάθηση» , για το τμήμα της πράξης που εμπίπτει στο εν λόγω Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, οι Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης των Περιφερεια κών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων για το τμήμα της πράξης που εμπίπτει σε αυτά. 3. Για τους δύο πρώτους ετήσιους κύκλους της δράσης ( , ), ως «Δικαιούχος» (κατά την έννοια της παρ. 6 του άρθρου 3 του Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ 265/Α ) όπως ισχύει), των πράξεων που εντάσσονται στο πλαί σιο της ανωτέρω δράσης, ορίζεται η Ελληνική Εται ρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.), λαμβάνοντας υπόψη την ιδιαιτερότητα της πράξης στο επίπεδο της διαχείρισης και υλοποίησης καθώς προβλέπεται η ταυτόχρονη υλοποίησή της από το ΕΠ ΑΝΑΔΕΔΒΜ και τα 13 ΠΕΠ. Για τους επόμενους κύκλους της δράσης της Προ γραμματικής Περιόδου , ο Δικαιούχος ορίζεται κατόπιν έκδοσης νέας κοινής υπουργικής απόφασης ή τροποποίησης της παρούσας απόφασης. Άρθρο 2 ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ Η πράξη στοχεύει στην ισότιμη πρόσβαση στην εργα σία, με την παροχή υπηρεσιών φροντίδας και φιλοξε νίας βρεφών, νηπίων, παιδιών και ατόμων ΜΕΑ. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται η ουσιαστική διευκόλυνση των ωφελουμένων στην εναρμόνιση απαιτητικών και αντικρουόμενων ρόλων. Επίσης, η πράξη συμβάλλει στην ισότιμη πρόσβαση των ευπαθών ομάδων (παιδιά και άτομα ΜΕΑ) σε ποιο τικές κοινωνικές υπηρεσίες. Άρθρο 3 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 1. Αντικείμενο της πράξης αποτελεί η παροχή σε άτο μα ωφελούμενα, θέσης φροντίδας και φιλοξενίας βρε φών, νηπίων, παιδιών και ατόμων ΜΕΑ σε αντίστοιχες Δομές, όπως περιγράφονται στο άρθρο 7 της παρού σης. Η διάθεση της θέσης πραγματοποιείται από τον Δικαιούχο προς το ωφελούμενο άτομο μέσω «εντολής τοποθέτησης» του παιδιού, σύμφωνα με τις διαδικασίες που περιγράφονται στην παρούσα και εξειδικεύονται σε σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Δικαιούχου. Ειδικότερα: Επιλέξιμες ενέργειες είναι: i. η παροχή θέσεων φροντίδας βρεφών από 2 μηνών έως 2,5 ετών και νηπίων και παιδιών από 2,5 ετών έως την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευ ση, όπως αυτή ορίζεται από το εκάστοτε ισχύον θεσμικό πλαίσιο, σε Βρεφικούς, Βρεφονηπιακούς και Παιδικούς Σταθμούς αντίστοιχα, ii. η παροχή θέσεων φροντίδας παιδιών βρεφικής και προσχολικής ηλικίας από 8 μηνών έως την ηλικία εγ γραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση και παιδιών με αναπηρία από 2,5 ετών έως 6,5 ετών, όπως αυτή ορίζεται από το εκάστοτε ισχύον θεσμικό πλαίσιο σε Βρεφονηπιακούς Σταθμούς Ολοκληρωμένης Φροντίδας,

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) iii. η παροχή θέσεων δημιουργικής απασχόλησης παιδιών από 5 έως 12 ετών σε Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) και παιδιών με ελαφράς μορφής κινητικά ή αισθητηριακά προβλήματα και iv. η παροχή θέσεων φροντίδας παιδιών με αναπηρία, εφήβων και ατόμων με νοητική υστέρηση ή/και κινητική αναπηρία σε Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παι διών με Αναπηρία (ΚΔΑΠ ΜΕΑ). Τα ανωτέρω όρια ηλικίας θα εναρμονίζονται με το εκάστοτε ισχύον θεσμικό πλαίσιο. 2. Η «εντολή τοποθέτησης» καλύπτει όλες τις υπηρε σίες που οι πάροχοι των ανωτέρω σημείων i i.v είναι υποχρεωμένοι να παρέχουν, σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο που διέπει την ίδρυση και λειτουργία τους, ήτοι: Την υπ αριθμ. Π2β/οικ.2808/1997 (ΦΕΚ 645/Β ) από φαση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας «Προϋπο θέσεις ίδρυσης και λειτουργίας Μονάδων Φροντίδας, Προσχολικής Αγωγής και Διαπαιδαγώγησης (Βρεφικών Παιδικών Βρεφονηπιακών Σταθμών, Μονάδων Φύλα ξης βρεφών και νηπίων) από φορείς ιδιωτικού Δικαίου, κερδοσκοπικού και μη χαρακτήρα», όπως ισχύει. Την υπ αριθμ. Π1β/Γ.Π. οικ / (ΦΕΚ 1519/Β ) απόφαση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας «Προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας Βρεφονηπια κών σταθμών Ολοκληρωμένης Φροντίδας από Δημο τικές επιχειρήσεις του άρθρου 277 και επόμενα του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (ΔΚΚ), Διαδημοτικές Επιχειρήσεις, Ενώσεις Δημοτικών Επιχειρήσεων και φο ρείς ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα», όπως ισχύει. Την υπ αριθμ. Π1β/οικ.14951/ (ΦΕΚ 1397/Β ) απόφαση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας «Προϋπο θέσεις ίδρυσης και λειτουργίας Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) από Δημοτικές Επιχει ρήσεις του άρθρου 277 και επόμενα του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Δ.Κ.Κ.), Διαδημοτικές Επιχειρήσεις, Ενώσεις Δημοτικών Επιχειρήσεων και φορείς ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα», όπως ισχύει. Την υπ αριθμ. Π2β/οικ.14957/ (ΦΕΚ 1397/Β ) απόφαση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας «Προϋπο θέσεις ίδρυσης και λειτουργίας Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία (ΚΔΑΠ ΜΕΑ) από Δημοτικές Επιχειρήσεις του άρθρου 277 και επόμενα του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Δ.Κ.Κ.), Διαδημοτικές Επιχειρήσεις, Ενώσεις Δημοτικών Επιχειρήσεων και φο ρείς ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα», όπως ισχύει. Εν γένει, το εκάστοτε ισχύον θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο που αφορά στη λειτουργία Βρεφικών, Βρεφο νηπιακών, Βρεφονηπιακών Σταθμών Ολοκληρωμένης Φροντίδας, Παιδικών Σταθμών, Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) και Κέντρων Δημιουργι κής Απασχόλησης Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες (Κ.Δ.Α.Π. Μ.Ε.Α.). 3. Η δράση υλοποιείται μέσα από ετήσιο κύκλο πρό σκλησης που αντιστοιχεί σε ένα σχολικό έτος διάρκειας 11 μηνών, όσο και η διάρκεια ισχύος της «εντολής το ποθέτησης» για τους ωφελούμενους που θα επιλεγούν. 4. Σε περίπτωση που προκύψει ανάγκη κάλυψης κενών θέσεων κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους, αυτές θα καλύπτονται από τον πίνακα επιλαχόντων/επιλαχουσών, η διάρκεια ισχύος του οποίου λήγει με τη λήξη του εκάστοτε τρέχοντος σχολικού έτους. Άρθρο 4 ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΑ ΑΤΟΜΑ 1. Ωφελούμενοι/ες της πράξης είναι: Μητέρες βρεφών, νηπίων και παιδιών ή/και Μητέρες νηπίων, παιδιών, εφήβων και ατόμων με Αναπηρία. Άτομα (γυναίκες και άνδρες), στα οποία έχει πα ραχωρηθεί με δικαστική απόφαση η επιμέλεια παιδιών Άτομα που βρίσκονται σε χηρεία Οι ωφελούμενοι/ες της πράξη θα πρέπει να πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις: να συμμετέχουν σε Ενεργητικές Πολιτικές Απασχό λησης (ΕΠΑ), ή να είναι εργαζόμενες/οι (μισθωτές/οί, αυτοαπασχο λούμενες/οι), ή να είναι άνεργες/οι οι οποίες να διαθέτουν δελτίο ανεργίας σε ισχύ και αντίγραφο βεβαίωσης εξατομι κευμένης προσέγγισης από τις Υπηρεσίες του ΟΑΕΔ, ή να λαμβάνουν ή να έχουν λάβει τακτικό επίδομα ανερ γίας από τον ΟΑΕΔ οποιαδήποτε χρονική περίοδο κατά τους τελευταίους 24 μήνες προ της δημοσίευσης της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. Από όλες τις ως άνω κατηγορίες εξαιρούνται οι τα κτικοί υπάλληλοι του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. καθώς και υπάλληλοι μόνιμοι και αορίστου χρόνου των Ο.Τ.Α. (α και β βαθμού). 2. Ωφελούμενοι για τη λήψη εντολής τοποθέτησης παιδιών στα Κέντρα Απασχόλησης με αναπηρία (ΚΔΑΠ/ ΜΕΑ) είναι μητέρες νηπίων, παιδιών, εφήβων και ατό μων με Αναπηρία, άτομα σε χηρεία καθώς και άτομα (γυναίκες και άνδρες), στα οποία έχει παραχωρηθεί με δικαστική απόφαση η επιμέλεια παιδιών κατά παρέκκλι ση των ανωτέρω προϋποθέσεων και εξαιρέσεων. 3. Τα ανωτέρω ωφελούμενα άτομα των πεδίων 1 και 2, εφόσον επιλεγούν, κατανέμονται για τις θέσεις που συγχρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του ΕΠ ΑΝΑΔΕΔΒΜ ή των ΠΕΠ, σύμφωνα με την κατάταξή τους ως προς το όριο της φτώχειας, όπως αυτό θα προσδιοριστεί στην πρόσκληση/προσκλήσεις που θα εκδώσει ο Δικαιούχος, λαμβάνοντας υπόψη τον αριθμό των μελών της οικογέ νειας του κάθε ωφελούμενου ατόμου. Συγκεκριμένα, το κάθε ωφελούμενο άτομο κατανέ μεται: στο ΕΠ ΑΝΑΔΕΔΒΜ όταν η κατάταξη του είναι πάνω από το όριο της φτώχειας που αντιστοιχεί σε αυτό στο οικείο ΠΕΠ όταν η κατάταξη του είναι κάτω από το όριο της φτώχειας που αντιστοιχεί σε αυτό. Άρθρο 5 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ Τα κριτήρια επιλογής αφορούν στην εργασιακή και κοινωνική και οικονομική κατάσταση των ωφελουμένων ατόμων σύμφωνα με την κατάταξή τους σε σχέση με το όριο της φτώχειας, αποδεικνύονται με τα σχετικά νόμιμα δικαιολογητικά και ορίζονται ως εξής: Το οικογενειακό εισόδημα Η κατάσταση απασχόλησης και η εργασιακή σχέση Η οικογενειακή κατάσταση Τα ανωτέρω κριτήρια εξειδικεύονται περαιτέρω στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, μετά από από φαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δικαιούχου.

8 15138 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Άρθρο 6 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ 1. Η διαδικασία επιλογής των ωφελούμενων από το Δικαιούχο θα διεξάγεται από Επιτροπές, σε απόλυτη συνάρτηση με τον αριθμό των διαθεσίμων θέσεων ανά είδος παρεχόμενης υπηρεσίας, όπως αυτές θα οριστι κοποιηθούν μετά τον προσδιορισμό του διαθέσιμου αριθμού των Δομών ανά Περιφερειακή Ενότητα και του αριθμού των προσφερόμενων θέσεων ανά Δομή και θα πραγματοποιείται βάσει συστήματος επιλογής. Το σύστημα επιλογής θα βασίζεται: στη μοριοδότηση των κριτηρίων του άρθρου 5, στον καθορισμό των απα ραίτητων δικαιολογητικών που πρέπει να υποβληθούν από τα δυνητικά ωφελούμενα άτομα, στον ορισμό μη χανισμού ελέγχου των δικαιολογητικών αυτών και στη βαθμολόγηση, κατάταξη και τοποθέτηση των υποψηφί ων σε αντίστοιχες θέσεις με τη χρήση μηχανογραφικού λογισμικού. Τα στάδια επιλογής των ωφελούμενων ατόμων, συ νίστανται στα εξής: Α) Δημοσιοποίηση μέσω δημοσιεύσεων στον τύπο αλλά και με κάθε πρόσφορο και ενδεικνυόμενο μέσο, πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς εν δυνά μει ωφελούμενους, αφού θα έχει προηγηθεί η υπαγωγή των Δομών, σύμφωνα με το άρθρο 8 της παρούσης. Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που θα καλεί τα ενδιαφερόμενα άτομα να δηλώσουν συμμετοχή θα περιλαμβάνει τουλάχιστον: Τις προϋποθέσεις συμμετοχής των εν δυνάμει ωφε λουμένων ατόμων, τα κριτήρια επιλογής τους και τη μοριοδότηση ανά κριτήριο. Την αίτηση συμμετοχής με οδηγίες συμπλήρωσής της και κατάλογο με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Την προθεσμία και τον τόπο υποβολής της αίτησης και των απαιτούμενων δικαιολογητικών. Τη διαδικασία επιλογής. Διαδικασία ενστάσεων Τη διαδικασία ανακοίνωσης αποτελεσμάτων. Την πρόβλεψη και τη διαδικασία για αναπλήρωση θέσεων και την περίπτωση ισοβαθμιών. Κάθε άλλη λεπτομέρεια που κριθεί αναγκαία. Β) Υποβολή αιτήσεων των εν δυνάμει ωφελουμένων, σύμφωνα με τις διαδικασίες που περιγράφονται στην πρόσκληση Κάθε άτομο έχει δικαίωμα να: κάνει αίτηση για περισσότερα του ενός παιδιά και δύναται, εφόσον επιλεγεί, να λαμβάνει «εντολές τοπο θέτησης» αντίστοιχες με τον αριθμό των τέκνων, δηλώσει κατά σειρά προτίμησης έως και πέντε (5) εναλλακτικές επιλογές Σταθμών και έως δύο (2) εναλ λακτικές επιλογές ΚΔΑΠ/ ΚΔΑΠ ΜΕΑ σε επίπεδο πόλης. Για κάθε παιδί μπορεί να υποβληθεί μόνο μία αίτηση και μπορεί να χορηγηθεί μία εντολή τοποθέτησης. Γ) Έλεγχος πληρότητας δικαιολογητικών των υποψη φίων ατόμων όπως αυτά θα εξειδικευθούν στην πρό σκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Δ) Επιλογή και τοποθέτηση των ωφελούμενων ατό μων, ως εξής: Εισαγωγή στοιχείων των αιτήσεων σε μηχανογρα φικό /πληροφοριακό σύστημα. Βαθμολόγηση των υποψηφίων ενδιαφερομένων ατό μων σύμφωνα με τα κριτήρια του άρθρου 5, τα οποία αντιστοιχούν σε μόρια και κατάταξή τους με σειρά προ τεραιότητας έναντι των υπολοίπων υποψηφιοτήτων. Δημιουργία πινάκων στους οποίους θα περιέχονται τα επιλεγέντα άτομα στις συγκεκριμένες Δομές και τα επιλαχόντα άτομα με βάση τη μοριοδότησή τους. Ε) Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων ΣΤ) Εξέταση τυχόν ενστάσεων Ζ) Οριστικοποίηση αποτελεσμάτων Η Επιλογή των ανωτέρω ατόμων δύναται να γίνει και με ενιαία πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς τα ωφελούμενα άτομα και τις Δομές με την προϋπόθεση ότι τηρούνται τα στάδια της διαδικασίας υπαγωγής/ επιλογής, όπως περιγράφονται στα άρθρα 4 έως 8 της παρούσης, λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ακριβής αριθμός των διαθέσιμων θέσεων ανά είδος παρεχόμενης υπη ρεσίας και Δομή θα ανακοινωθεί σε ημερομηνία που θα ορίζεται στην εν λόγω ενιαία πρόσκληση. 2. Μετά την επιλογή, θα αποστέλλεται στον Πάροχο από το Δικαιούχο, α. «Εντολή Τοποθέτησης» για κάθε τέκνο ωφελούμε νου ατόμου. Η «Εντολή Τοποθέτησης» κάθε ωφελούμε νης/ου είναι αυστηρά προσωπική και δεν μεταβιβάζεται, ούτε πωλείται. Το αντίτιμο των παρεχόμενων υπηρεσιών αποδίδεται από το Δικαιούχο, για λογαριασμό των ωφε λούμενων ατόμων, στους Αναδόχους (Φορείς). β. «Συνοδευτικό έντυπο εντολής τοποθέτησης» του τρέχοντος σχολικού έτους για κάθε δομή του. Τα ανώτατα ετήσια όρια του αντιτίμου των παρεχό μενων υπηρεσιών ανά κατηγορία Δομής, θα ορίζονται στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Άρθρο 7 ΑΝΑΔΟΧΟΙ ΦΟΡΕΙΣ /ΔΟΜΕΣ Δομές παροχής υπηρεσιών φροντίδας και φιλοξενίας βρεφών, νηπίων, παιδιών και ατόμων ΜΕΑ δύνανται να είναι: Βρεφικοί Σταθμοί Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Ολοκληρωμένης Φροντίδας Παιδικοί Σταθμοί Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ), και Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Ανα πηρία (ΚΔΑΠ ΜΕΑ). Οι ως άνω Δομές, κατά την υποβολή της αίτησης, δύνανται να είναι ή να ανήκουν σε: Δήμοι και Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου αυτών Επιχειρήσεις του ιδιωτικού δικαίου ή Εταιρίες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα του άρθρου 741 του αστικού κώδικα Άλλα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαί ου, που νομίμως έχουν τη δυνατότητα παροχής αυτών των υπηρεσιών. Στην περίπτωση Δήμων και νομικών τους προσώπων εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/ Α ), όπως ισχύει. Άρθρο 8 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΔΟΜΩΝ Η υπαγωγή των Δομών θα πραγματοποιηθεί μετά από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Δικαιούχου.

9 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Η εν λόγω διαδικασία θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας, εθνικής και κοι νοτικής. Οι Φορείς δύνανται να υποβάλουν αίτηση για αριθ μό θέσεων που δεν ξεπερνά τη δυναμικότητα της Δο μής/των Δομών τους, όπως προκύπτει από την άδεια ίδρυσης και λειτουργίας τους και σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στην πρόσκληση/προσκλήσεις που θα εκδώσει ο Δικαιούχος. Μπορεί να γίνει δεκτός αριθμός θέσεων έως του διπλάσιου της δυναμικότητάς τους, εφόσον λειτουργούν σε δύο βάρδιες εντός του ωραρίου λειτουργίας τους και αναφέρεται σαφώς στην άδεια ίδρυσης και λειτουργίας. Η πρόσκληση, η οποία θα συνοδεύεται από έντυπο Αίτησης συμμετοχής, θα αναφέρει τους όρους συμμε τοχής και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, τα συστατικά στοιχεία των προς ανάθεση υπηρεσιών, το ανώτατο κόστος των υπηρεσιών, τις προϋποθέσεις ανάθεσης, την υπογραφή συμβάσεων, τον τρόπο χρηματοδότησης και καταβολής του αντιτίμου των παρεχόμενων υπηρεσιών, τις απαιτούμενες εγγυήσεις, κ.α. Στην πρόσκληση θα προβλέπονται επίσης οι υποχρε ώσεις των Φορέων και των Δομών τους, καθώς και η χρονική διάρκεια παροχής των υπηρεσιών. Οι Δομές, για τις οποίες οι Φορείς τους υποβάλλουν έντυπο Αίτησης συμμετοχής και πληρούν τις προϋποθέ σεις της πρόσκλησης, κατόπιν ελέγχου από Επιτροπές, θεωρούνται υπαγχθείσες και κατατάσσονται σε πίνακα επιλέξιμων Δομών. Οι υπαγχθείσες Δομές απαιτείται να δημοσιοποιού νται από το Δικαιούχο, κατά Περιφερειακή Ενότητα, ώστε στη συνέχεια τα ενδιαφερόμενα άτομα να είναι σε θέση να υποβάλουν σχετικές αιτήσεις προς τον Δι καιούχο για την πλήρωση θέσης /θέσεων σε αυτές. Η ανάθεση των υπηρεσιών στις υπαγχθείσες Δομές θα πραγματοποιείται μετά τη σύζευξη των αποτελεσμάτων ατόμων και θέσεων των Δομών και με την υπογραφή σχετικής σύμβασης με το Φορέα, στην οποία θα ανα φέρονται ιδίως: Ο αριθμός των παρεχόμενων θέσεων και η διάρκεια παροχής υπηρεσιών εκ μέρους της κάθε Δομής του Αναδόχου (λειτουργία ετησίως και εβδομαδιαίως). Το ωράριο λειτουργίας. Το αντίτιμο των παρεχόμενων υπηρεσιών ανά θέση και ο τρόπος καταβολής του αντιτίμου Στις υποχρεώσεις των Αναδόχων Φορέων θα προβλέ πεται και η δέσμευσή τους: Περί μη είσπραξης οποιασδήποτε χρηματικής αμοι βής από τα ωφελούμενα άτομα, για τις υπηρεσίες που οι πάροχοι είναι υποχρεωμένοι να παρέχουν και τις οποίες καλύπτει η «εντολή τοποθέτησης», σύμφωνα με το άρθρο 3.2 της παρούσας Περί μη μετατροπής συστατικών στοιχείων της προ σφοράς τους. Ενδεικτικά αναφέρονται όροι όπως η ετή σια χρονική διάρκεια λειτουργίας, το ωράριο λειτουργί ας εβδομαδιαίως και ημερησίως, τυχόν μετακίνηση κ.λπ. Να αποδέχονται τους προβλεπόμενους ελέγχους και τις επιτόπιες επαληθεύσεις από τα αρμόδια εθνικά και ευρωπαϊκά όργανα. Να τηρούν και να παρέχουν τα απαραίτητα στοι χεία για την παρακολούθηση της πράξης σύμφωνα με τις κατευθύνσεις του Δικαιούχου, της Ε.Υ.Δ. του Ε.Π. ΑΝΑΔΕΔΒΜ και των ΕΥΔ των ΠΕΠ και άλλων αρμοδί ων αρχών. Ειδικότερα να συλλέγουν τα απαιτούμενα δεδομένα σε σχέση με τα χαρακτηριστικά των ωφε λουμένων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Καν. 1304/2013 για το ΕΚΤ, παράρτημα Ι, τα οποία είναι αναγκαία για την παρακολούθηση και την αξιολόγηση της πράξης. Άρθρο 9 ΣΥΣΤΑΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ Η Επιτροπή που αναφέρεται στο άρθρο 6 της πα ρούσας, καθώς και οιαδήποτε άλλη Επιτροπή κριθεί σκόπιμη στο πλαίσιο της υλοποίησης της πράξης από το Δικαιούχο, θα συσταθεί /συγκροτηθεί με απόφαση του αρμόδιου οργάνου. Συγκεκριμένα, θα συσταθούν/συγκροτηθούν: α. Επιτροπή Επιλογής Ωφελουμένων β. Επιτροπή Ελέγχου των Αιτήσεων των Δομών γ. Επιτροπή Εξέτασης Ενστάσεων Οι ανωτέρω Επιτροπές αποτελούνται από υπαλλήλους του Δικαιούχου. Το έργο των Επιτροπών αυτών, θα εξειδικεύεται στις Αποφάσεις σύστασης /συγκρότησής τους και στις εκά στοτε προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Άρθρο 10 ΔΙΑΚΟΠΗ ΜΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Τόσο ο Ανάδοχος (Φορέας), όσο και οι ωφελούμε νες/οι υποχρεούνται να ενημερώνουν εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών και εγγράφως το Δικαιούχο για τις περιπτώσεις διακοπής ή μη χρήσης των παρεχόμενων υπηρεσιών, είτε κατόπιν δηλώσεως της ωφελούμενης/ ου, είτε εφόσον συντρέχουν λόγοι διακοπής, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία και τον κανονισμό λειτουργίας της Δομής. Η κάθε περίπτωση διακοπής εξετάζεται από τον Δι καιούχο και δύναται να οδηγήσει στην ακύρωση της εντολής τοποθέτησης ή στην αντικατάσταση αυτής. Η μη χρήση της παρεχόμενης υπηρεσίας αποτελεί αιτία ακύρωσης της εντολής τοποθέτησης και αντικα τάστασης αυτής. Άρθρο 11 ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 1. ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Ε.Κ.Τ. Ως επιλέξιμες δαπάνες, για συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.), των πράξεων στις οποίες αναφέρεται η παρούσα απόφαση, ορίζονται οι πληρωμές του Δικαιούχου (ΕΕΤΑΑ Α.Ε.) προς τους παρόχους/αναδόχους, οι οποίες δικαιολογούνται από εξοφλημένα παραστατικά. 2. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΔΑΠΑΝΩΝ Για την αποδοχή της επιλεξιμότητας των δαπανών απαιτούνται νόμιμα παραστατικά, τα οποία εκδίδουν οι Ανάδοχοι (Φορείς) παροχής υπηρεσιών και ο Δικαιούχος, όπως προβλέπεται από τον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχεί ων, το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ Όσον αφορά το Δικαιούχο, αυτός οφεί λει να τηρεί ειδικό φάκελο με όλα τα δικαιολογητικά έγγραφα και παραστατικά σχετικά με τις πληρωμές για κάθε Ανάδοχο. Οι ανωτέρω πληρωμές πρέπει να καταχω ρούνται σε ξεχωριστή λογιστική μερίδα για κάθε πράξη.

10 15140 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Ο Δικαιούχος υποχρεούται να τηρήσει τους εν λόγω φακέλους για το διάστημα που ορίζουν οι σχετικοί Κα νονισμοί μετά την τελευταία πληρωμή. Σε κάθε παραστατικό που αφορά πληρωμές της πρά ξης, θα αναγράφεται ο τίτλος της πράξης και το Επιχει ρησιακό Πρόγραμμα (ΕΠ ΑΝΑΔΕΔΒΜ ή ΠΕΠ) στο οποίο κατανέμεται η πληρωμή. Άρθρο 12 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ 1. Η χρηματοδότηση της πράξης (και των συμβάσε ων που συνάπτονται στο πλαίσιο αυτής) αποτελεί εξ ολοκλήρου Δημόσια Δαπάνη και προέρχεται από Κοι νοτικούς και Εθνικούς πόρους του Προγράμματος Δη μοσίων Επενδύσεων. Οι σχετικές εισροές των πόρων του Ε.Κ.Τ. θα αποτελέσουν έσοδα του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και θα εκταμιεύονται σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο. Η υλοποίηση της πράξης καθώς και όλα τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που απορρέουν από τα εγκριτικά έγγραφα δεν μεταβιβάζονται (συμβάσεις), ούτε εκχω ρούνται σε οποιονδήποτε τρίτο. Ο Δικαιούχος υποχρεούται να τηρεί ξεχωριστό τρα πεζικό λογαριασμό, αποκλειστικά για τη συγκεκριμένη χρηματοδότηση, από τον οποίο θα αποδεικνύονται οι εισροές και εκροές της πράξης. 2. Το φυσικό αντικείμενο θα εκφράζεται σε ανθρω πομήνες φύλαξης τέκνων. Η πιστοποίηση του φυσικού αντικειμένου από το Δικαιούχο γίνεται με βάση τα συνοδευτικά των εντολών τοποθέτησης/καταστάσεις παρουσίας παιδιών, τα οποία φέρουν την πρωτότυπη υπογραφή των ωφελουμένων και τα οποία υποχρεούται να υποβάλει η ανάδοχη δομή σε μηνιαία βάση. Η πιστοποίηση του φυσικού αντικειμένου γίνεται επί σης με επιτόπιο έλεγχο ή και από συμπληρωματικά στοιχεία τα οποία μπορεί να ζητήσει ο Δικαιούχος εφό σον κρίνει τούτο σκόπιμο και τα οποία ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει. 3. Οι πληρωμές από το Δικαιούχο προς τους Αναδό χους (Δομές) θα πραγματοποιούνται σε τέσσερις (4) δόσεις για κάθε σχολικό έτος ως εξής: α) Η πρώτη δόση ύψους 30% επί του ετήσιου προϋ πολογισμού της σύμβασης καταβάλλεται μετά την πι στοποίηση του 30% του φυσικού αντικειμένου. β) Η δεύτερη δόση ύψους 30% επί του ετήσιου προ ϋπολογισμού της σύμβασης καταβάλλεται μετά την πι στοποίηση του 60% του φυσικού αντικειμένου. γ) Η τρίτη δόση ύψους 30% επί του ετήσιου προϋπο λογισμού της σύμβασης καταβάλλεται μετά την πιστο ποίηση του 90% του φυσικού αντικειμένου. δ) Η τέταρτη δόση ύψους έως και 10% επί του ετήσι ου προϋπολογισμού της σύμβασης καταβάλλεται μετά τη λήξη του σχολικού έτους και την πιστοποίηση του συνόλου του υλοποιηθέντος φυσικού αντικειμένου που αντιστοιχεί στο συγκεκριμένο σχολικό έτος, σύμφωνα με το περιεχόμενο της οικείας σύμβασης. Κάθε μήνα, οι ωφελούμενες/οι υποχρεούνται να βε βαιώνουν στη Δομή τη συνέχιση της παροχής των υπηρεσιών φροντίδας και φιλοξενίας του τέκνου τους από τη Δομή για το μήνα αυτό, υπογράφοντας στο αντίστοιχο πεδίο του «Συνοδευτικού εντύπου εντολής τοποθέτησης». Σε περίπτωση διακοπής της παρεχόμενης υπηρεσίας για λόγο που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα της Δομής ή και του Φορέα, αποδίδεται στον ανάδοχο το αντίτιμο του τρέχοντος μηνός. Η ακριβής διαδικασία απόδοσης του αντιτίμου των πα ρεχόμενων υπηρεσιών θα εξειδικευθεί περαιτέρω στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Δικαιούχου προς τους υποψηφίους Αναδόχους. Υπέρβαση του συμβατικού τιμήματος δεν χρηματο δοτείται. Άρθρο 13 ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ 1. Προκειμένου να διασφαλιστεί η αποτελεσματικότη τα και η ορθή εφαρμογή των ενεργειών της παρούσας, τα αρμόδια όργανα, σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο που διέπει το ΕΣΠΑ , λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα με σκοπό: Την τήρηση των εφαρμοζόμενων εθνικών και κοι νοτικών διατάξεων. Την εφαρμογή των διαδικασιών που διασφαλίζουν την ορθότητα και κανονικότητα των δαπανών που δηλώ νονται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος. Την επιλεξιμότητα των δαπανών και την αιτιολό γησή τους. Την πρόληψη ή την διαπίστωση τυχόν παραβάσεων και την επιβολή κυρώσεων. Την ανάκτηση τυχόν αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών μετά τη διαπίστωση σχετικής παράβασης. Την εξασφάλιση επαρκούς διαδρομής ελέγχου. 2. Επίπεδο είδος ελέγχου και αρμόδια όργανα Τα είδη και τα επίπεδα του ελέγχου είναι τα εξής: Α) προς τους Αναδόχους και τις Δομές Διοικητικός και επιτόπιος έλεγχος ο οποίος διενεργεί ται στους Αναδόχους από το Δικαιούχο και αφορά στην ορθή εκτέλεση των όρων της μεταξύ τους Σύμβασης. Ο επιτόπιος έλεγχος θα διενεργείται και σε κάθε Δομή του Αναδόχου χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση για την διασφάλιση ότι όσα δηλώνει η δομή είναι αληθή καθώς και για την εξακρίβωση του πραγματικού του φυσικού αντικειμένου. Ειδικότερα επισημαίνεται ότι ο δικαιούχος οφείλει να διαθέτει μηχανισμό ελέγχου και πιστοποί ησης, παρακολούθησης και παραλαβής του φυσικού αντικειμένου και πληρωμής των αντίστοιχων δαπανών, που να περιλαμβάνει: Παραλαβή και διοικητικό έλεγχο όλων των προβλε πόμενων δικαιολογητικών υλοποίησης (δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν τους ανθρωπομήνες παροχής υπη ρεσιών, δικαιολογητικά για την παροχή των προβλεπό μενων υπηρεσιών προς τα παιδιά, δικαιολογητικά που να τεκμηριώνουν τις άλλες υποχρεώσεις των Δομών όπως π.χ. ότι δεν παίρνουν οικονομικό αντίτιμο από τα ωφελούμενα άτομα για τις υπηρεσίες που καλύπτει η «εντολή τοποθέτησης», καθώς και ότι δεν ξεπερνούν τη δυναμικότητά τους). Β) προς το Δικαιούχο και τους Αναδόχους Επιτόπιες επαληθεύσεις, οι οποίες διενεργούνται από την Ε.Υ.Δ. του Ε.Π. ΑΝΑΔΕΔΒΜ και τις ΕΥΔ των ΠΕΠ. Επιθεωρήσεις που διενεργούνται από την Αρχή Πι στοποίησης. Έλεγχοι, οι οποίοι διενεργούνται από την Αρχή Ελέγ χου (ΕΔΕΛ), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν. 4314/2014, όπως αυτός ισχύει και το εφαρμοζόμενο σύστημα δια

11 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) χείρισης και ελέγχου των επιχειρησιακών προγραμμά των από τα οποία συγχρηματοδοτείται η δράση/πράξη. Έλεγχοι, οι οποίοι διενεργούνται από τα αρμόδια ευρωπαϊκά ελεγκτικά όργανα. Οι επιτόπιες επαληθεύσεις, καθώς και οι έλεγχοι, συνί στανται στην επαλήθευση της παράδοσης των συγχρη ματοδοτούμενων υπηρεσιών και της πραγματοποίησης των δαπανών που δηλώνει ο Δικαιούχος σύμφωνα με τους όρους της απόφασης ένταξης, του συμφώνου απο δοχής όρων υπογραφείσας σύμβασης του δικαιούχου με τους παρόχους, καθώς και της συμμόρφωσής των συμμετεχόντων με τους εθνικούς και κοινοτικούς κα νόνες καθ όλη την περίοδο υλοποίησης. 3. Διαδρομή του Ελέγχου Για κάθε συγχρηματοδοτούμενη πράξη απαιτείται ο καθορισμός διαδικασιών για τη διασφάλιση της τήρησης όλων των εγγράφων σχετικά με τις δαπάνες και τους λογιστικούς ελέγχους που απαιτούνται για τη διασφά λιση επαρκούς διαδρομής ελέγχου. Η διαδρομή ελέγχου θεωρείται επαρκής εφόσον πληρούνται τα ακόλουθα κριτήρια: α) Η συμφωνία μεταξύ των συνολικών ποσών που πι στοποιούνται στην Επιτροπή και των αναλυτικών λογι στικών εγγράφων και δικαιολογητικών που τηρούνται από την αρχή πιστοποίησης, την Ε.Υ.Δ. του Ε.Π. ΑΝΑ ΔΕΔΒΜ, τις ΕΥΔ των ΠΕΠ και τον Δικαιούχο. Οι λογι στικές καταχωρήσεις πρέπει να παρέχουν αναλυτικές πληροφορίες για τις δαπάνες που πραγματοποίησε ο Δικαιούχος. Προς τούτο, πρέπει να περιλαμβάνουν την ημερομηνία καταχώρισης, το ποσό κάθε κονδυλίου της δαπάνης, τον προσδιορισμό των δικαιολογητικών εγ γράφων, την ημερομηνία και μέθοδο της πληρωμής και να αποδεικνύονται από τα αναγκαία παραστατικά (π.χ. τιμολόγια), τα οποία θα επισυνάπτονται. β) Η επαλήθευση της καταβολής της δημόσιας συνει σφοράς στο Δικαιούχο. γ) Η επαλήθευση της εφαρμογής των κριτηρίων επι λογής που καθορίζονται από την Επιτροπή Παρακο λούθησης. δ) Η ύπαρξη, για κάθε πράξη, κατά περίπτωση, των τεχνικών προδιαγραφών και του σχεδίου χρηματοδότη σης, εγγράφων, σχετικά με την έγκριση επιχορήγησης, εγγράφων για τις διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων, εκθέσεων προόδου και εκθέσεων σχετικά με τις επα ληθεύσεις και τους ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν. 4. Υποχρεώσεις Δικαιούχου Ο Δικαιούχος υποχρεούται στην τήρηση όλων των όρων και απαιτήσεων που προβλέπονται από το εφαρ μοζόμενο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου των ΕΠ του ΕΣΠΑ και ειδικότερα αυτές που προσ διορίζονται στην απόφαση Ένταξης και στο Σύμφωνο Αποδοχής Όρων. Ο Δικαιούχος, όπως και ο Φορέας Χρηματοδότησης, υποχρεούνται να προβαίνουν στις νόμιμες ενέργειες για την έγκαιρη εξασφάλιση των πόρων που απαιτούνται για την διενέργεια των πληρωμών του Δικαιούχου προς τους παρόχους. Άρθρο 14 ΤΗΡΗΣΗ ΚΑΝΟΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ Όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς της πράξης θα πρέπει να τηρούν τους κανόνες πληροφόρησης και επικοινω νίας όπως αυτοί καθορίζονται στον Καν. (ΕΕ) 1303/2013 (άρθρο και Παράρτημα ΧΙΙ) της Προγραμματικής Περιόδου Παράλληλα θα πρέπει να τηρούνται οι απαιτήσεις του Ν. 2472/1997 και τα όσα ορίζονται από τις αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, προκειμένου αφενός να τηρούνται οι απαιτήσεις της εθνικής νομοθεσίας για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, αφετέρου να είναι δυνατή η επεξεργασία και χρήση προσωπικών δεδομένων σύμφωνα με τις απαιτήσεις των Καν. 1303/2013 και 1304/2013. Στο πλαίσιο αυτό ο Δικαιούχος σε συνεργασία με την Διαχειριστική Αρχή του Ε.Π., επιμελούνται τρόπους κωδικοποίησης της δη μοσιοποίησης των ωφελουμένων. Όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς αποτελούν ουσιαστικούς συντελεστές διάχυσης της πληροφόρησης στα κοινά στόχος που απευθύνονται και, υπό την έννοια αυτή, δύ νανται να χρησιμοποιούν, ορθολογικά, κάθε πρόσφορο μέσο επικοινωνίας που θα συμβάλλει στη διαφάνεια και στη διάχυση λεπτομερών πληροφοριών. Ο Δικαιούχος υποχρεούται επίσης να τηρεί τις απαι τήσεις των Κανόνων Πληροφόρησης και Δημοσιότητας που προσδιορίζονται στο Παράρτημα «Υποχρεώσεις Δικαιούχων» της απόφασης Ένταξης και στο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου των Επιχειρησιακών Προγραμ μάτων. Άρθρο 15 ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 1. Στις προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος που εκδίδονται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας, δύναται να εξειδικεύεται ή/και να ορίζεται οτιδήποτε δεν περιλαμβάνεται στους όρους της παρούσης, στη βάση της εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας, εγχειρι δίων, οδηγών κ.λπ. 2. Η παρούσα υπουργική απόφαση ισχύει από την δη μοσίευσή της στην Εφημερίδα της ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αθήνα, 2 Ιουλίου 2015 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ

12 15142 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Σε έντυπη μορφή: Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 προσαυξανόμενη κατά 0,20 για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 ανά σελίδα. Σε μορφή DVD/CD: Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Α Α.Α.Π Β Ε.Β.Ι Γ 50 Α.Ε.Δ. 5 - Υ.Ο.Δ.Δ. 50 Δ.Δ.Σ Δ Α.Ε. Ε.Π.Ε. 100 Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 προσαυξανόμενη κατά 1 ανά 50 σελίδες.... Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Α 225 Β 320 Γ 65 Υ.Ο.Δ.Δ. 65 Δ 160 Α.Α.Π. 160 Ε.Β.Ι. 65 Α.Ε.Δ. 10 Α.Ε. Ε.Π.Ε Δ.Δ.Σ. 225 Α.Σ.Ε.Π. 70 Ο.Π.Κ. Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα. Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/ η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ Αθήνα). Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται. Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής. Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ πτωση. Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση. Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr) Hλεκτρονική Διεύθυνση: e mail: ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30 * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * FAX

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 76 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 09 0 Ιουνίου 05 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4990/366 Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για ερ γασία πολιτών τρίτων χωρών για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6153 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 518 3 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 28388 Διατιθέμενες Πιστώσεις Συνεχιζόμενων Έργων Προϋπο λογισμού Δημοσίων Επενδύσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3741 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 250 19 Φεβρουαρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. οικ. 6855/105 Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για εποχική εργασία και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 283 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 206 4 Φεβρουαρίου 204 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 34/90 Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για εργασία υπηκόων τρίτων χωρών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45675 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 320 8 Δεκεμβρίου 203 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανακοίνωση που αφορά στην κινητικότητα των υπαλλήλων που έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19469 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1386 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 30 Μαΐου 2014 Αριθμ. απόφ. 1434/21/6 5 2014 Λειτουργία Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ) ΟΑΕΔ κατ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6367 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 544 6 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./2/4958 Κατανομή προσωπικού σε εκτέλεση αμετάκλητων δι καστικών αποφάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29573 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2377 5 Σεπτεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ1γ/ Γ.Π/οικ. 75888 Ένταξη διαδικασιών αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας στα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18613 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1321 23 Μαΐου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΜΕΟ/ο/1925/ζ/254 Έγκριση του τεχνικού Κανονισμού για τον Καθορισμό Εθνικών Απαιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12139 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1134 12 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 92245/Δ3 Τύπος και περιεχόμενο των απολυτηρίων και των πτυ χίων σπουδών των Σχολικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 39091 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2662 9 Νοεμβρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Π1β/ΓΠ οικ 123827 Απλούστευση και ένταξη στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΤΟΥ ΕΚΤ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1509 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1840 6 Αυγούστου 015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 117/Δ Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των Α, Β και Γ τάξεων Καλλιτεχνικού Γυμνασίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22427 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1413 30 Απριλίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 1192 Έγκριση και εφαρμογή των Τεχνικών Οδηγιών ΤΕΕ για την Ενεργειακή Απόδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27651 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2418 10 Νοεμβρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ. 1247 Τροποποίηση και συμπλήρωση της με αριθ. ΠΟΛ. 1167/29.7.2015 (ΦΕΚ Β 1808/21.8.2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13691 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1217 23 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 91834/Ζ2 «Επανασύσταση χιλίων εκατόν εβδομήντα τεσσάρων (1.174) οργανικών και προσωποπαγών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 32709 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2294 16 Σεπτεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4748/106075 Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ. πρωτ. 266355/ 11 02 2009 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 459 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 56 15 Ιανουαρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ.: 1011 Καθορισμός οργάνου της Φορολογικής Διοίκησης και ορισμός διαδικασίας για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8689 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 772 4 Μαΐου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός αποδοχών στελεχών της Δημοτικής Κα τασκήνωσης Νέας Ιωνίας Ν. Αττικής....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 41931 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3647 31 Δεκεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 2795/164131 Έγκριση των προϋπολογισμών έτους 2015 των φορέων του Κεφ. Α του Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15581 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1438 10 Ιουλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αποδοχή τροποποιήσεων στο Παράρτημα του Πρω τοκόλλου του 1978 που σχετίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45919 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3046 16 Νοεμβρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 110706 Κατάλογος φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων που χορη γούνται με ιατρική συνταγή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 747 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 86 6 Μαΐου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 5764 Κήρυξη του επαναπροσδιορισμού της θέσης

Διαβάστε περισσότερα

Επείγουσα ενημέρωση για μητέρες επαγγελματίες

Επείγουσα ενημέρωση για μητέρες επαγγελματίες Επείγουσα ενημέρωση για μητέρες επαγγελματίες Πρόγραμμα: Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής: Πρόσκληση συμμετοχής για Μητέρες (εγγραφή τέκνων σε παιδικούς σταθμούς, βρεφικούς & βρεφονηπιακούς

Διαβάστε περισσότερα

KYA 5.20860/5.15964 (ΦΕΚ 1656/Β/06-08-2015)

KYA 5.20860/5.15964 (ΦΕΚ 1656/Β/06-08-2015) KYA 5.20860/5.15964 (ΦΕΚ 1656/Β/06-08-2015) Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 4.31879/3.1604 (ΦΕΚ 3172/τ.Β/ 06-11- 2014) κοινής υπουργικής απόφασης με θέμα: "Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21445 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1581 30 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. ΔΜΕΟ/α/οικ/1161/15.7.2005 (Β 1064) απόφασης του Υπουργού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12129 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 750 26 Μαρτίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ: 1080 Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων έκτακτου ειδικού τέλους ακινήτων (ΕΕΤΑ). Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9483 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 176 16 Δεκεμβρίου 2015 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4354 Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθο λογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29627 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2145 30 Αυγούστου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/23254 Υποχρεωτική αυτεπάγγελτη αναζήτηση πιστοποιητικών βεβαιώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17631 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1250 16 Μαΐου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 10294 Ένταξη των υπηρετούντων διοικητικών υπαλλήλων του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 641 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 48 15 Ιανουαρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ. 1014 Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης απόδοσης του πα ρακρατούμενου φόρου 15%

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3215 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 151 1 Ιουλίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3985 ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2012 2015. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6869 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 239 31 Δεκεμβρίου 2009 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 194 Τροποποίηση του π.δ. 347/1998 (Α 231), όπως αυτό ισχύ ει μετά την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6013 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 405 16 Μαρτίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Πίνακας Διατίμησης Δασικών Προϊόντων, διαχειρι στικού έτους 2011... 1 Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1001 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 78 1 Απριλίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4140 Κύρωση του Πρωτοκόλλου συνεργασίας μεταξύ του Υπουρ γείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20337 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1298 29 Μαΐου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. ΠΟΛ.. 1119 Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φόρου ακίνητης περιουσίας νομικών προσώπων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 877 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 31 23 Φεβρουαρίου 2012 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4047 Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα εφαρμογής του Μεσοπρόθεσμου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4591 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 266 10 Δεκεμβρίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4216 Kύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για τη δράση κατά της Εμπορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6989 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 474 24 Μαρτίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 2/22717/0094 Υποβολή οικονομικών στοιχείων φορέων Γενικής Κυβέρ νησης, στο Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 765 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 44 24 Ιανουαρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 132528 Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ. 309891/14 12 2010 (ΦΕΚ Β 1966) κοινής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7249 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 525 28 Φεβρουαρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. απόφ. 260/2013 Αντικατάσταση των άρθρων 88 έως 91 του Κώδικα Τρο φίμων και Ποτών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3179 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 150 27 Ιουνίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3984 Δωρεά και μεταμόσχευση οργάνων και άλλες διατάξεις Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1677 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 116 23 Μαΐου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4153 Kύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης και του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1401 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 66 15 Απριλίου 2016 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4380 Κύρωση της Συμφωνίας Κοινού Αεροπορικού Χώρου με ταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 759 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 47 27 Φεβρουαρίου 2014 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4240 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελ ληνικής Δημοκρατίας και του Κράτους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27495 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2398 9 Νοεμβρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 2253.1 31.1/34144/15 Καθορισμός ενδεικτικού γενικού δικτύου ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1437 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 101 29 Απριλίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4149 Kύρωση τoυ Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ του Υπουρ γείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2287 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 157 9 Ιουλίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4165 Κύρωση του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Υπουρ γείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6481 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 198 24 Σεπτεμβρίου 2014 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4287 Κύρωση της Συμφωνίας για την Ίδρυση Διεθνούς Ακαδημίας κατά της Διαφθοράς ως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 49803

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 49803 Προσδιορισμένοι Τίτλοι ISIN/ΙSIN B ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 49803 Τιμή Αγοράς εκ φρασμένη ως πο σοστό (%) επί του ονομαστικού ποσού κεφαλαίου των Προσδιορισμένων Τίτλων Συνολικό ποσό ονομαστικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11491 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 718 21 Μαρτίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός διοικητικής διαδικασίας μεταδημότευ σης υποψηφίου σε δημοτικές και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 309 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 51 ΥΠΟΥΡΓΕIΟ ΔIΚΑIΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 30 Ιανουαρίου 2015 Πίνακας οριστικών αποτελεσμάτων του εισαγωγικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6763 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 231 3 Νοεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4026 Κύρωση του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ της Κυβέρ νησης της Ελληνικής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

Διεύθυνση: Κοραή 4, 10564 Αθήνα Αθήνα, 30/7/2015 Τηλέφωνο: 2105271100 Αρ. Πρωτ.: 5.20860/5.15964 Fax: 2105271167

Διεύθυνση: Κοραή 4, 10564 Αθήνα Αθήνα, 30/7/2015 Τηλέφωνο: 2105271100 Αρ. Πρωτ.: 5.20860/5.15964 Fax: 2105271167 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 38537 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2631 9 Νοεμβρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 196008 Απλούστευση και ένταξη στο σύστημα πληροφόρησης και διεκπεραίωσης των Ενιαίων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18285 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1107 8 Μαΐου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Παράταση προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φο ρολογίας εισοδήματος οικονομικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6267 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 211 23 Σεπτεμβρίου 2011 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4016 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβερνήσε ως της Ελληνικής Δημοκρατίας και της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5461 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 219 8 Νοεμβρίου 2012 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4091 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Ελληνικής Δημο κρατίας και του Καναδά σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6385 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 217 30 Σεπτεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 4020 Κύρωση της Σύμβασης για τη διεθνή δικαιοδοσία, το εφαρμοστέο δί καιο, την αναγνώριση,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8199 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1114 2 Οκτωβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων...1» Ναυτιλίας και Αιγαίου...2 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7097 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 264 22 Δεκεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4033 Προσαρμογή στις διατάξεις της Οδηγίας 2009/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 419 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 28 4 Φεβρουαρίου 2014 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4234 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελ ληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1533 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 173 8 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 3448 Επικύρωση καθορισμού οριογραμμών τμήματος ρέμα τος Καστρόλακκα του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18427 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1277 2 Ιουλίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 74916/Γ2 Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, των μαθημάτων της ειδικότητας Μηχανολογικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1 3 Ιανουαρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Ζ1 1398 Καθορισμός πιστοποιητικών, δηλώσεων, καταστάσεων και σχεδίων διευθέτησης οφειλών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 67 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 13 12 Ιανουαρίου 2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθ. 32677/ΕΥΘΥ 332 υπουργι κής απόφασης αναδιάρθρωσης της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27549 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2202 2 Οκτωβρίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΥΓ3α/Γ.Π 86208 Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την Κοι νοτική οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ANAΡTHTEΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17131 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1267 6 Αυγούστου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 152.850/ΨΣ6007 Α1 Εκχώρηση αρμοδιοτήτων διαχείρισης για πράξεις του Επιχειρησιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16411 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1304 2 Ιουλίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 68092/Γ7 Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών Μαθημάτων Μουσι κής Παιδείας για τα Μουσικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9317 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 740 28 Μαΐου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΥΓ3α/Γ.Π.63696 Κατάλογος μη συνταγογραφούμενων φαρμάκων (ΜΗΣΥΦΑ). Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2445 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 166 23 Ιουλίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4171 Κύρωση του Mνημονίου Κατανόησης μεταξύ της Κυβέρ νησης της Ελληνικής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15557 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1240 23 Ιουνίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Δ/15304 Α ντιστοίχιση ειδικοτήτων ΕΠΑ.Λ. ΕΠΑ.Σ. φορέων λοι πών Υπουργείων πλην ΥΠ.Ε.Π.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6369 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 216 30 Σεπτεμβρίου 2011 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘM. 4019 Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και λοιπές διατάξεις. Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4939 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 599 16 Αυγούστου 2007 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Mε την υπ αριθμ. 89181/Δ2/10.8.2007 απόφαση της Υπουργού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6637 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 220 24 Οκτωβρίου 2011 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4023 Διεύρυνση της άμεσης και συμμετοχικής δημοκρατίας με τη διενέργεια δημοψηφίσματος.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8169 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 743 29 Απριλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανανέωση αναγνώρισης «EUROCERT ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε.»,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23249 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1502 4 Μαΐου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ7α/Γ.Π.οικ. 46217 Απλούστευση διαδικασιών αρμοδιότητας του Υπουργεί ου Υγείας και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 167 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 7 9 Ιανουαρίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4107 Κύρωση του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ της Ελλη νικής Δημοκρατίας και της Κοινοπολιτείας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1851 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 245 ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ 26 Μαρτίου 2010 Πίνακας διοριστέων για την πλήρωση 496 θέσεων της Κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Validity unknown Digitally signed by Theodoros Moumouris Date: 2011.11.25 19:21:38 EET Reason: Signed PDF (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio 6951 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11905 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1113 11 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 89884/Δ2 Αναθέσεις μαθημάτων Καλλιτεχνικών Γυμνασίων με Λυκειακές Τάξεις. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6721 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 228 2 Νοεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4025 Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κέ ντρα Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6353 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 215 30 Σεπτεµβρίου 2011 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4018 Αναδιοργάνωση του συστήµατος αδειοδότησης για τη διαµονή αλλοδαπών στη χώρα υπό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 31231 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2222 9 Σεπτεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Φ.151/123835/Β6 Τροποποίηση της υπ αριθ. Φ.253/143554/Β6/12 11 2010 (Φ.Ε.Κ. 1794/τ.Β

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 18/10/2016. Αρ. Πρωτ.: 2559 ΦΕΚ: 3526/Β/2016

Αθήνα, 18/10/2016. Αρ. Πρωτ.: 2559 ΦΕΚ: 3526/Β/2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014-2020

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΡΗΤΗ» 2014-2020. Ως προς τον Δικαιούχο και την ημερ/νια λήξης υποβολής προτάσεων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΡΗΤΗ» 2014-2020. Ως προς τον Δικαιούχο και την ημερ/νια λήξης υποβολής προτάσεων ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Ταχ. Δ/νση: Δ. Μποφώρ 7 71202 - Ηράκλειο Πληρ.: Βαλ. Ξυδιανός Τηλ.: 2813-404529 Fax: 2810-335040

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3689 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 303 26 Φεβρουαρίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 111316/Γ2 Τύπος και περιεχόμενο των τίτλων σπουδών των Δη μοσίων και Ιδιωτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 079 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 94 5 Μαΐου 05 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ωρολόγιο Πρόγραµµα των µαθηµάτων των Α, Β, Γ και τάξεων του Εσπερινού Γενικού Λυκείου...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1103 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 103 27 Ιανουαρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. Φ.883/530/16.9.1999 από φασης του Υπουργού Οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Ημερομηνία: 13-4-2009 Α.Π.: 4181/ A2 / 172 Κωδικός Πρόσκλησης:11

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Ημερομηνία: 13-4-2009 Α.Π.: 4181/ A2 / 172 Κωδικός Πρόσκλησης:11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ Α2 Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22391 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1488 19 Ιουνίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 12952 Τροποποίηση της υπ αρ. 7073/17 5 2011 απόφασης του Υπουργού Πολιτισμού και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6835 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 231 18 Δεκεμβρίου 2009 (1) NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3811 Αποζημίωση των θυμάτων εγκλημάτων βίας από πρό θεση (Εναρμόνιση της ελληνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21659 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1409 6 Σεπτεμβρίου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 29240/3729 Τροποποίηση του Παραρτήματος ΙΙΙ του π.δ. 19/1995 (ΦΕΚ Α 15), για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6095 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 472 19 Απριλίου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 183295 Τροποποίηση του Παραρτήματος Ι του Προεδρικού Δια τάγματος αριθ. 115/1997

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7653 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1133 9 Νοεμβρίου 2015 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗ Αριθμ. 1415025587 Προκήρυξη μιας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22679 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1564 17 Αυγούστου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ωρολόγιο Πρόγραμμα της Α Τάξης των Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑ.Σ).... 1 Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8313 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 761 29 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. πράξης 39/19 03 2015 Αντικατάσταση της υπ αρ. Β7/178/22 8 1994 (ΦΕΚ 628 τ. Β ) Υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 30667 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2444 15 Σεπτεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάθεση διενέργειας φορολογικού ελέγχου.... 1 Τύπος και περιεχόμενο της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6617 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 312 14 Φεβρουαρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 3653/ΕΥΘΥ 114 Ρυθμίσεις εφαρμογής της κατ αποκοπή δήλωσης εμμέ σων δαπανών σε

Διαβάστε περισσότερα