ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 30733 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Οκτωβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αναστολή λειτουργίας των Τμημάτων Εξόδων ορι σμένων Δ.Ο.Υ. Α Τάξεως και μεταφορά της αρ μοδιότητας σε άλλες Δ.Ο.Υ Υπαγωγή επένδυσης της εταιρείας «ΔΗΜ. ΠΑΠΠΑΣ ΙΩΑΝΝ. ΚΩΣΤΑΔΗΜΑΣ Ο.Ε.» στις διατάξεις του Ν. 3299/2004, όπως ισχύει, για την ενίσχυση επεν δυτικού της σχεδίου με το κίνητρο της επιχορή γησης Λύση της Δημοτικής Επιχείρησης με την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑ ΠΤΥΞΗΣ (ΔΕΠΑ) ΛΙΜΝΗΣ» Λύση των Δημοτικών Επιχειρήσεων: Αναπτυξιακή Εταιρεία Δήμου Καρύστου, Αναπτυξιακή Δημοτι κή Επιχείρηση Δήμου Μαρμαρίου Ν. Ευβοίας και Αναπτυξιακή Επιχείρηση Ν. Στύρων Λύση των δημοτικών επιχειρήσεων: α) «Δημοτική Επι χείρηση Πολιτισμού Ανάπτυξης Δήμου Ωρεών» και β) «Δημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης Τουριστικής Πολιτιστικής Δήμου Αρτεμισίου» Λύση της αμιγούς Δημοτικής Επιχείρησης με την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΝΘΗΔΟ ΝΟΣ»... 6 Λύση των Δημοτικών Επιχειρήσεων: Δημοτική Επι χείρηση Πολιτιστικής Ανάπτυξης (Δ.Ε.Π.Α.Τ.) Δή μου Ταμιναίων, Δημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης Αυλώνος Ευβοίας (Δ.Ε.ΑΝ.Α.Ε.), Δημοτική Επι χείρησης Πολιτισμού και Ανάπτυξης Δυστίων (Δ.Ε.Π.Α.Δ.) και Αναπτυξιακή Επιχεί... 7 Λύση της δημοτικής επιχείρησης με την επωνυμία «Νησί των Ονείρων» του Δήμου Ερέτριας Κατάργηση Δημοτικού Νομικού Προσώπου Δημο σίου Δικαίου Δήμου Παξών Νομού Κέρκυρας με την επωνυμία «Δημοτικός Βρεφονηπιακός Σταθ μός Παξών» Κατάργηση Δημοτικού Νομικού Προσώπου Δημο σίου Δικαίου Δήμου Παξών Νομού Κέρκυρας με την επωνυμία «Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Πα ξών» ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. πρωτ. Δ6Α ΕΞ2011 (1) Αναστολή λειτουργίας των Τμημάτων Εξόδων ορισμέ νων Δ.Ο.Υ. Α Τάξεως και μεταφορά της αρμοδιότη τας σε άλλες Δ.Ο.Υ. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1. Τις διατάξεις: α) Του άρθρου 32 του Ν.1828/1989 (Α 2) «Αναμόρφω ση της φορολογίας εισοδήματος και άλλες διατάξεις» (Α 2), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις διατάξεις της παρ 3 του άρθρου 19 του Ν.2443/1996 «Τροποποίηση και συμπλήρωση του Τελωνειακού Κώ δικα και άλλες διατάξεις» της παρ. 12 του άρθρου 55 του Ν /2011 «Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του δημοσίου Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη και τη δημοσιονομική εξυγίανση Θέματα αρμοδιότητας Υπουργείων Οικονομικών, Πολιτισμού και Τουρισμού και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης» (Α 180). β) Του Π.Δ. 185/2009 (Α 213) «Ανασύσταση του Υπουρ γείου Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικο νομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολι τικής και μετονομασία του σε «Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας», μετατροπή του Υπουργείου Μακεδονίας Θράκης σε Γενική Γραμματεία Μακεδονίας Θράκης και υπαγωγή στο Υπουργείο Εσω τερικών της Γενικής Γραμματείας Μακεδονίας Θράκης και της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και του Π.Δ. 189/2009 «Καθορισμός και ανα κατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (Α 221). γ) Του Π.Δ. 551/1988 (Α 259) «Οργανισμός Νομαρχιών (Οργάνωση Οικονομικών Υπηρεσιών )», όπως τροποποι ήθηκε και ισχύει. δ) Του Π.Δ. 16/1989 «Κανονισμός λειτουργίας Δημόσιων Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ ) και των Τοπικών Γρα φείων και καθήκοντα υπαλλήλων αυτών» (Α 6), όπως ισχύει. ε) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, ο οποίος κυρώθηκε

2 30734 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) με το «άρθρο πρώτο» του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α 98). στ) Της παραγράφου 5, εδάφιο β, του άρθρου 55 του Ν /2011 «Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νομο θεσίας του δημοσίου Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη και τη δημοσιονομική εξυγίανση Θέματα αρμοδιότητας Υπουργείων Οικονομικών, Πολιτισμού και Τουρισμού και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης» (Α 180). ζ) Της αριθμ. Δ6Α ΕΞ 2011/ απόφασης του Υπουργού Οικονομικών «Αναστολή λειτουργίας των Τμημάτων «Λογιστικού» των Δ.Ο.Υ. Α και Β τάξεως και ανακαθορισμός καθ ύλην αρμοδιότητας Τμημάτων και Γραφείων των Δ.Ο.Υ. Α και Β τάξεως» (Β 1801). 2. Την επείγουσα ανάγκη μεταφοράς των αρμοδιο τήτων Τμημάτων Εξόδων ορισμένων Δ.Ο.Υ. Α Τάξεως σε άλλη Δ.Ο.Υ., με σκοπό την καλύτερη στελέχωση και αποτελεσματικότερη λειτουργία των υπηρεσιών αυτών, σε συνδυασμό με την εξοικονόμηση προσωπικού. 3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρα τικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Ι. Αναστέλλουμε από 1η Οκτωβρίου 2011 τη λειτουργία των Τμημάτων Εξόδων ορισμένων Δ.Ο.Υ. Α Τάξης και μεταφέρουμε τις αρμοδιότητες τους, ως εξής: 1. Νομός Αττικής (άρθρα 12, 28, 92 και 324 του Π.Δ. 551/1988 Α 259, άρθρο 1 του Π.Δ. 466/1990 Α 179, άρθρο μόνο του Π.Δ. 97/1997 Α 94, άρθρο 1 του Π.Δ. 218/1997 Α 168 και άρθρο 1 του Π.Δ. 277/2000 Α 227): α) Των Τμημάτων Εξόδων των Δ.Ο.Υ. ΙΕ και KB Αθη νών, στο Τμήμα Εξόδων της Δ.Ο.Υ. Α (Α, Β, Γ) Αθη νών. β) Των Τμημάτων Εξόδων των Δ.Ο.Υ. Γ και ΙΑ Αθηνών, στο Τμήμα Εξόδων της Δ.Ο.Υ. Δ (Δ, Η ) Αθηνών. γ) Των Τμημάτων Εξόδων των Δ.Ο.Υ. Ε (Ε, Θ ) και ΙΣΤ Αθηνών, στο Τμήμα Εξόδων της Δ.Ο.Υ. ΣΤ (ΣΤ, Ζ ) Αθηνών. δ) Των Τμημάτων Εξόδων των Δ.Ο.Υ. 10 και ΚΓ Αθηνών, στο Τμήμα Εξόδων της Δ.Ο.Υ. ΙΓ Αθηνών. ε) Των Τμημάτων Εξόδων των Δ.Ο.Υ. Κ Αθηνών και Γαλατσίου, στο Τμήμα Εξόδων της Δ.Ο.Υ. ΙΔ Αθηνών. στ) Των Τμημάτων Εξόδων των Δ.Ο.Υ. ΙΗ Αθηνών και Δάφνης, στο Τμήμα Εξόδων της Δ.Ο.Υ. ΙΖ Αθηνών. ζ) Των Τμημάτων Εξόδων των Δ.Ο.Υ. Κορυδαλλού, Νίκαιας και Χαϊδαρίου, στο Τμήμα Εξόδων της Δ.Ο.Υ. Αιγάλεω. η) Των Τμημάτων Εξόδων των Δ.Ο.Υ. Ζωγράφου και Βύρωνα, στο Τμήμα Εξόδων της Δ.Ο.Υ. IB Αθηνών. θ) Των Τμημάτων Εξόδων των Δ.Ο.Υ. Άνω Λιοσίων, Ιλίου και Αχαρνών, στο Τμήμα Εξόδων της Δ.Ο.Υ. Αγίων Αναργύρων. ι) Των Τμημάτων Εξόδων των Δ.Ο.Υ. Ηλιούπολης και Ν. Σμύρνης, στο Τμήμα Εξόδων της Δ.Ο.Υ. Αγίου Δη μητρίου. ια) Του Τμήματος Εξόδων της Δ.Ο.Υ. Μεγάρων, στο Τμήμα Εξόδων της Δ.Ο.Υ. Ελευσίνας. ιβ) Του Β Τμήματος Εξόδων της Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας, στο Α Τμήμα Εξόδων, το οποίο μετονομάζεται σε «Τμήμα Εξόδων». ιγ) Των Τμημάτων Εξόδων των Δ.Ο.Υ. Αργυρούπολης και Παλαιού Φαλήρου, στο Τμήμα Εξόδων της Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας. ιδ) Των Τμημάτων Εξόδων των Δ.Ο.Υ. Β Καλλιθέας και Μοσχάτου, στο Τμήμα Εξόδων της Δ.Ο.Υ. Α Καλ λιθέας. ιε) Των Τμημάτων Εξόδων των Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου και Αγίου Στεφάνου, στο Τμήμα Εξόδων της Δ.Ο.Υ. Κηφι σιάς. ιστ) Των Τμημάτων Εξόδων των Δ.Ο.Υ. Ν. Ηρακλείου και Ν. Φιλαδέλφειας, στο Τμήμα Εξόδων της Δ.Ο.Υ. Ν. Ιωνίας. ιζ) Των Τμημάτων Εξόδων των Δ.Ο.Υ. Κορωπίου και Λαυρίου, στο Τμήμα Εξόδων της Δ.Ο.Υ. Παλλήνης. ιη) Των Τμημάτων Εξόδων των Δ.Ο.Υ. Α Περιστερί ου και Πετρούπολης, στο Τμήμα Εξόδων της Δ.Ο.Υ. Β Περιστερίου. ιθ) Των Τμημάτων Εξόδων των Δ.Ο.Υ. Γ και ΣΤ Πει ραιά, στο Τμήμα Εξόδων της Δ.Ο.Υ. Α (Α, Β ) Πειραιά. κ) Των Τμημάτων Εξόδων των Δ.Ο.Υ. Δ Πειραιά και Σαλαμίνας, στο Τμήμα Εξόδων της Δ.Ο.Υ. Ε Πειραιά. κα) Των Τμημάτων Εξόδων των Δ.Ο.Υ. Αγίας Παρα σκευής και Χαλανδρίου, στο Τμήμα Εξόδων της Δ.Ο.Υ. Χολαργού. κβ) Του Τμήματος Εξόδων της Δ.Ο.Υ. ΚΑ Αθηνών, στο Τμήμα Εξόδων της Δ.Ο.Υ. Ψυχικού. 2. Νομός Αχαΐας (άρθρο 60 του Π.Δ. 551/1988): Των Β, Γ και Δ Τμημάτων Εξόδων της Δ.Ο.Υ. Γ Πα τρών, στο Α Τμήμα Εξόδων το οποίο μετονομάζεται σε «Τμήμα Εξόδων». 3. Νομός Ηρακλείου (άρθρο 156 του Π.Δ. 551/1988 και άρθρο 1 του Π.Δ. 39/1993 Α 14): Του Β Τμήματος Εξόδων της Δ.Ο.Υ. Α Ηρακλείου, στο Α Τμήμα Εξόδων το οποίο μετονομάζεται σε «Τμήμα Εξόδων». 4. Νομός Θεσσαλονίκης (άρθρο 164 του Π.Δ. 551/1988, άρθρο 1 του Π.Δ. 184/1994 Α 123, άρθρο 1 του Π.Δ. 218/1997 Α 168 και άρθρο 24 του Ν. 3259/2004 Α 149): α) Του Τμήματος Εξόδων της Δ.Ο.Υ. Α Θεσσαλονίκης, στο Τμήμα Εξόδων της Δ.Ο.Υ. Αμπελοκήπων. β) Των Τμημάτων Εξόδων των Δ.Ο.Υ. Β (Β, Γ ) και Θ Θεσσαλονίκης, στο Τμήμα Εξόδων της Δ.Ο.Υ. Δ Θεσ σαλονίκης. γ) Των Τμημάτων Εξόδων των Δ.Ο.Υ. Νεάπολης και Λαγκαδά, στο Τμήμα Εξόδων της Δ.Ο.Υ. Ε Θεσσαλο νίκης. δ) Των Τμημάτων Εξόδων των Δ.Ο.Υ. Τούμπας και Ζ Θεσσαλονίκης, στο Τμήμα Εξόδων της Δ.Ο.Υ. ΣΤ Θεσσαλονίκης. ε) Του Τμήματος Εξόδων της Δ.Ο.Υ. Η Θεσσαλονίκης, στο Τμήμα Εξόδων της Δ.Ο.Υ. Καλαμαριάς. στ) Του Τμήματος Εξόδων της Δ.Ο.Υ. Αγίου Αθανασίου, στο Τμήμα Εξόδων της Δ.Ο.Υ. Ιωνίας Θεσσαλονίκης. 5. Νομός Ιωαννίνων (άρθρο 180 του Π.Δ. 551/1988 και άρθρο 21 του Π.Δ. 504/1989 Α216): Των Τμημάτων Α και Β Εξόδων της Δ.Ο.Υ. Β Ιωαννί νων, στο Τμήμα Εξόδων της Δ.Ο.Υ. Α Ιωαννίνων. 6. Νομός Καβάλας (άρθρο 188 του Π.Δ. 551/1988): Του Τμήματος Εξόδων της Δ.Ο.Υ. Β Καβάλας, στο Τμήμα Εξόδων της Δ.Ο.Υ. Α Καβάλας. 7. Νομός Μαγνησίας (άρθρο 300 του Π.Δ. 551/1988 και άρθρο 1 του Π.Δ. 84/1994 Α 64): Του Τμήματος Εξόδων της Δ.Ο.Υ. Β Βόλου, στο Τμήμα Εξόδων της Δ.Ο.Υ. Α Βόλου. 8. Νομός Ξάνθης (άρθρο 316 του Π.Δ. 551/1988):

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Του Τμήματος Εξόδων της Δ.Ο.Υ. Β Ξάνθης, στο Τμήμα Εξόδων της Δ.Ο.Υ. Α Ξάνθης. 9. Νομός Πιερίας (άρθρο 340 του Π.Δ. 551/1988 και άρθρο 1 του Π.Δ. 414/1991 Α 152): Του Τμήματος Εξόδων της Δ.Ο.Υ. Β Κατερίνης, στο Τμήμα Εξόδων της Δ.Ο.Υ. Α Κατερίνης. 10. Νομός Χανίων (άρθρο 428 του Π.Δ. 551/1988): Του Τμήματος Εξόδων της Δ.Ο.Υ. Β Χανίων, στο Τμήμα Εξόδων της Δ.Ο.Υ. Α Χανίων. II. Τα Τμήματα «Εξόδων και Λογιστικό» των Δ.Ο.Υ. Γρε βενών, Ηγουμενίτσας, Καρπενησίου, Λευκάδας, Πολυγύ ρου και Σάμου, μετονομάζονται σε Τμήματα «Εξόδων» από τη δημοσίευση της παρούσας. Αθήνα, 12 Σεπτεμβρίου 2011 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ (2) Υπαγωγή επένδυσης της εταιρείας «ΔΗΜ. ΠΑΠΠΑΣ ΙΩΑΝΝ. ΚΩΣΤΑΔΗΜΑΣ Ο.Ε.» στις διατάξεις του Ν. 3299/2004, όπως ισχύει, για την ενίσχυση επενδυτι κού της σχεδίου με το κίνητρο της επιχορήγησης. Με την αριθ /ΥΠΕ/5/01893/Ε/Ν. 3299/2004/ απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, εγκρίθηκε η υπαγωγή στις διατάξεις του Ν. 3299/2004 της επιχείρησης «ΔΗΜ. ΠΑΠΠΑΣ ΙΩΑΝΝ. ΚΩ ΣΤΑΔΗΜΑΣ Ο.Ε» για την ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου της με το κίνητρο της επιχορήγησης που αναφέρεται στην ίδρυση μίας μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές (δημιουργία φωτοβολταϊκού σταθμού), ονομαστικής ισχύος 99,12 KW, επί στέγης οικοδομής που βρίσκεται στη Θέση ΝΤΕΣΙΚΑ (4 ΧΛΜ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΦΙ ΛΙΠΠΙΑΔΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ) του Δ.Δ. ΝΕΑΣ ΚΕΡΑΣΟΥΝΤΑΣ του Δήμου «ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ», του Νομού «ΠΡΕΒΕΖΑΣ», της Περιφέ ρειας «ΗΠΕΙΡΟΥ, συνολικής επιχορηγούμενης δαπάνης ποσού διακοσίων ογδόντα πέντε χιλιάδων (285,000) ευρώ. Το ποσοστό της επιχορήγησης ανέρχεται σε 40% επί του κόστους της επιχορηγούμενης επένδυσης, δηλα δή, ποσό επιχορήγησης εκατόν δέκα τέσσερις χιλιάδες ευρώ ( ). Με την επένδυση δεν θα δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας. Ημερομηνία γνωμοδότησης της Επιτροπής: 23/03/2011. Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ Αριθμ /964 (3) Λύση της Δημοτικής Επιχείρησης με την επωνυμία «ΔΗ ΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΔΕΠΑ) ΛΙΜΝΗΣ». σης και της Πρόγραμμα 2. Τις διατάξεις του π.δ. 138/2010 «Οργανισμός της Θεσσαλίας Στερεάς Ελ λάδας». Δ/νσεως» (ΦΕΚ 385/11, τ.β ). 9. Την αρ Π.Σ. / απόφαση του Περιφε ρειακού Δ/ντή Ευβοίας (ΦΕΚ 80 Β ) περί σύστα ση Δημοτικής Επιχείρησης με την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΔΕΠΑ) ΛΙ ΜΝΗΣ», όπως τροποποιήθηκε με τις αρ. 6942/ (ΦΕΚ 1553/ , τ.β ) και 4576/ (ΦΕΚ 698/ , τ.β ) αποφάσεις του Γ.Γ.Π. Στ.Ε. 10. Το αριθ. 3700/ έγγραφο του Δήμου Μαντου δίου Λίμνης Αγ. Άννας, με το οποίο αιτείται την έκδο ση διαπιστωτικής πράξης για την αυτοδίκαιη λύση της επιχείρησης με την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΔΕΠΑ) ΛΙΜΝΗΣ», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 269 παρ. 1 του ν. 3463/2006 και τις όμοιες του άρθρου 17 παρ. 3 του ν. 3812/ Το γεγονός ότι από αυτή τη διαπιστωτική πράξη Την αυτοδίκαιη λύση της Δημοτικής Επιχείρησης του Δήμου Μαντουδίου Λίμνης Αγ. Άννας με την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΔΕΠΑ) ΛΙΜΝΗΣ». Χαλκίδα, 12 Αυγούστου 2011 Ο Γεν. Δ/ντής Εσωτερικής λειτουργίας Αριθμ /2510 (4) Λύση των Δημοτικών Επιχειρήσεων: Αναπτυξιακή Εται ρεία Δήμου Καρύστου, Αναπτυξιακή Δημοτική Επι χείρηση Δήμου Μαρμαρίου Ν. Ευβοίας και Αναπτυ ξιακή Επιχείρηση Ν. Στύρων.

4 30736 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) σης και της Πρόγραμμα 2. Τις διατάξεις του π.δ. 138/2010 «Οργανισμός της Αποκε ντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας». Δ/νσεως» (ΦΕΚ385/11,τ.Β ). 9. Την αρ. 1658/02 (ΦΕΚ Β 353/ ) απόφαση Γ.Γ.Π.Στ.Ε περί σύσταση Δημοτικής Επιχείρησης στο Δήμο Καρύστου Ν. Ευβοίας με την επωνυμία «Αναπτυ ξιακή Εταιρεία Δήμου Καρύστου». 10. Την αριθ. 9582/03 (ΦΕΚ 1531 Β ) απόφαση Γ.Γ.Π.Στ.Ε περί σύσταση Αναπτυξιακής Δημοτικής Επι χείρησης Δήμου Μαρμαρίου Ν. Ευβοίας (Α.Ε.ΔΗ.Μ.). 11. Την αριθ. 2486/ (ΦΕΚ 144 Β ) από φαση Περιφερειακού Δ/ντή Ευβοίας περί σύσταση νο μικού προσώπου στην Κοινότητα Ν. Στύρων Ν. Ευβοίας με την επωνυμία Αναπτυξιακή Επιχείρηση Ν. Στύρων, όπως τροποποιήθηκε με την αρ. 448/ (ΦΕΚ 251 Β ) απόφαση του Γ.Γ.Π.Στ.Ε. 12. Το αρ. πρωτ / έγγραφο του Δήμου Καρύστου, με το οποίο αιτείται την έκδοση διαπιστω τικής πράξης για την αυτοδίκαιη λύση των δημοτικών επιχειρήσεων: Αναπτυξιακή Εταιρεία Δήμου Καρύστου. Αναπτυξιακή Δημοτική Επιχείρηση Δήμου Μαρμα ρίου Ν. Ευβοίας. Αναπτυξιακή Επιχείρηση Ν. Στύρων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 269 παρ. 1 του ν. 3463/06 και τις όμοιες του άρθρου 17 παρ. 3 του ν. 3812/ Το γεγονός ότι από αυτή τη διαπιστωτική πράξη Την αυτοδίκαιη λύση των κάτωθι Δημοτικών Επιχει ρήσεων του Δήμου Καρύστου: Αναπτυξιακή Εταιρεία Δήμου Καρύστου. Αναπτυξιακή Δημοτική Επιχείρηση Δήμου Μαρμα ρίου Ν. Ευβοίας. Αναπτυξιακή Επιχείρηση Ν. Στύρων Χαλκίδα, 12 Αυγούστου 2011 Ο Γενικός Διευθυντής Εσωτερικής λειτουργίας Αριθ /1532 (5) Λύση των δημοτικών επιχειρήσεων: α) «Δημοτική Επι χείρηση Πολιτισμού Ανάπτυξης Δήμου Ωρεών» και β) «Δημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης Τουριστικής Πολιτιστικής Δήμου Αρτεμισίου». σης και της Πρόγραμμα 2. Τις διατάξεις του π.δ. 138/2010 «Οργανισμός της Απο κεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας». Γ.Γ.ΑΠ.Δ/ΣΗΣ Θεσσαλίας Στ. Ελλάδας «μεταβίβαση Δ/νσεως» (ΦΕΚ 385/11, τ.β ) 9. Την αρ. 1802/ απόφασή μας (ΦΕΚ Β 191/ ) περί έγκριση σύστασης της Δημοτικής Επιχείρησης Πολιτι σμού και Ανάπτυξης Δήμου Ωρεών Ν. Ευβοίας (ΔΕΠΑΔΩ). 10. Την αρ. 7899/01 απόφασή μας (ΦΕΚ 1046 Β ) περί σύσταση Δημοτικής Επιχείρησης Ανάπτυξης Τουριστι κής Πολιτιστικής Δήμου Αρτεμισίου Ν. Ευβοίας. 11. Το αρ. πρωτ. 5613/ έγγραφο του Δήμου Ιστιαίας Αιδηψού, με το οποίο αιτείται την έκδοση διαπιστωτικής πράξης για την αυτοδίκαιη λύση των δημοτικών επιχειρήσεων α) «Δημοτική Επιχείρηση Πο λιτισμού Ανάπτυξης Δήμου Ωρεών» και β) «Δημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης Τουριστικής Πολιτιστικής Δή μου Αρτεμισίου», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 269 παρ. 1 του ν. 3463/06 και τις όμοιες του άρθρου 17 παρ. 3 του ν. 3812/ Το γεγονός ότι από αυτή τη διαπιστωτική πράξη Την αυτοδίκαιη λύση των δημοτικών επιχειρήσεων του Δήμου Ιστιαίας Αιδηψού: α) «Δημοτική Επιχείρηση Πολιτισμού Ανάπτυξης Δήμου Ωρεών» και β) «Δημοτι κή Επιχείρηση Ανάπτυξης Τουριστικής Πολιτιστικής Δήμου Αρτεμισίου». Χαλκίδα, 10 Αυγούστου 2011 Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ο Γεν. Δ/ντής Εσωτερικής λειτουργίας

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Αριθμ /1610 (6) Λύση της αμιγούς Δημοτικής Επιχείρησης με την επω νυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗ ΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΝΘΗΔΟΝΟΣ» σης και της Πρόγραμμα 2. Τις διατάξεις του π.δ. 138/2010 «Οργανισμός της Θεσσαλίας Στερεάς Ελ λάδας». μενο της Γ. Δ/σεως Εσωτερικής Λειτουργίας και στους Δ/νσεως» (ΦΕΚ 385/11, τ.β ) 9. Την αρ. 9400/ απόφασή μας (ΦΕΚ 1481 Β ) περί σύσταση αμιγούς Δημοτικής Επιχείρησης με την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΝΘΗΔΟΝΟΣ». 10. Το αρ. πρωτ / έγγραφο του Δήμου Χαλκιδέων, με το οποίο αιτείται την έκδοση διαπιστωτικής πράξης για την αυτοδίκαιη λύση της επιχείρησης με την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙ ΣΜΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΝΘΗΔΟΝΟΣ», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 269 παρ. 1 του ν. 3463/06 και τις όμοιες του άρθρου 17 παρ. 3 του ν. 3812/ Το γεγονός ότι από αυτή τη διαπιστωτική πράξη Την αυτοδίκαιη λύση της Δημοτικής Επιχείρησης του Δήμου Χαλκιδέων Νομού Ευβοίας με την επωνυμία «ΔΗ ΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑ ΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΝΘΗΔΟΝΟΣ». Χαλκίδα, 10 Αυγούστου 2011 Ο Γεν. Δ/ντής Εσωτερικής λειτουργίας Αριθμ /2419 (7) Λύση των Δημοτικών Επιχειρήσεων: Δημοτική Επιχεί ρηση Πολιτιστικής Ανάπτυξης (Δ.Ε.Π.Α.Τ.) Δήμου Τα μιναίων, Δημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης Αυλώνος Ευβοίας (Δ.Ε.ΑΝ.Α.Ε.), Δημοτική Επιχείρησης Πολιτι σμού και Ανάπτυξης Δυστίων (Δ.Ε.Π.Α.Δ.) και Αναπτυ ξιακή Επιχείρηση Δήμου Κονιστρών. του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Πρόγραμμα 2. Τις διατάξεις του π.δ. 138/2010 «Οργανισμός της Θεσσαλίας Στερεάς Ελ λάδας». Δ/νσεως» (ΦΕΚ385/11,τ. Β ). 9. Την αρ / (ΦΕΚ 93 Β) απόφαση Γ.Γ.Π.Στ. Ε περί σύσταση Δημοτικής επιχείρησης στο Δήμο Τα μιναίων του Ν. Ευβοίας, με την επωνυμία «Δημοτική Επιχείρηση Πολιτιστικής Ανάπτυξης (Δ.Ε.Π.Α.Τ.) Δήμου Ταμιναίων». 10. Την αριθ. 1171/ (ΦΕΚ Β 112/3 2 03) απόφαση Γ.Γ.Π.Στ.Ε περί σύσταση στο Δήμο Αυλώνος Ν. Ευβοίας Αμιγούς Δημοτικής Επιχείρησης με την επωνυμία «ΔΗ ΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΥΛΩΝΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ (Δ.Ε.ΑΝ.Α.Ε.), όπως διορθώθηκε με την αρ. 2428/03 (ΦΕΚ Β 550/8 5 03) όμοια. 11. Την αριθ /04 (ΦΕΚ 1501 Β ) απόφαση Γ.Γ.Π.Στ.Ε περί σύσταση Δημοτικής Επιχείρησης Πολιτι σμού και Ανάπτυξης Δυστίων (Δ.Ε.Π.Α.Δ.) Ν. Ευβοίας. 12. Την αρ. 2402/01 (ΦΕΚ Β 403) απόφαση Γ.Γ.Π.Στ.Ε περί σύσταση Δημοτικής Επιχείρησης στο Δήμο Κονί στρων Ν. Ευβοίας με την επωνυμία «Αναπτυξιακή Επι χείρηση Δήμου Κονίστρων, όπως τροποποιήθηκε με την αρ /01 (ΦΕΚ Β 1357) όμοια. 13. Το αρ. πρωτ / έγγραφο του Δήμου Κύμης Αλιβερίου, με το οποίο αιτείται την έκδοση διαπιστωτικής πράξης για την αυτοδίκαιη λύση των δημοτικών επιχειρήσεων: Δημοτική Επιχείρηση Πολιτιστικής Ανάπτυξης (Δ.Ε.Π.Α.Τ.) Δήμου Ταμιναίων». Δημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης Αυλώνος Ευβοίας (Δ.Ε.ΑΝ.Α.Ε.).

6 30738 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Δημοτική Επιχείρησης Πολιτισμού και Ανάπτυξης Δυστίων (Δ.Ε.Π.Α.Δ.). Αναπτυξιακή Επιχείρηση Δήμου Κονίστρων, σύμφω να με τις διατάξεις του άρθρου 269 παρ. 1 του ν. 3463/06 και τις όμοιες του άρθρου 17 παρ. 3 του ν. 3812/ Το γεγονός ότι από αυτή τη διαπιστωτική πράξη Την αυτοδίκαιη λύση των κάτωθι Δημοτικών Επιχει ρήσεων του Δήμου Κύμης Αλιβερίου: Δημοτική Επιχείρηση Πολιτιστικής Ανάπτυξης (Δ.Ε.Π.Α.Τ.) Δήμου Ταμιναίων. Δημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης Αυλώνος Ευβοίας (Δ.Ε.ΑΝ.Α.Ε.). Δημοτική Επιχείρηση Πολιτισμού και Ανάπτυξης Δυστίων (Δ.Ε.Π.Α.Δ.). Αναπτυξιακή Επιχείρηση Δήμου Κονιστρών. Χαλκίδα, 12 Αυγούστου 2011 Ο Γεν. Δ/ντής Εσωτερικής λειτουργίας Αριθμ /874 (8) Λύση της δημοτικής επιχείρησης με την επωνυμία «Νησί των Ονείρων» του Δήμου Ερέτριας. σης και της Πρόγραμμα 2. Τις διατάξεις του π.δ. 138/2010 «Οργανισμός της Αποκε ντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας». 3. Τις διατάξεις των άρθρων , 270, 274 και 287 του π.δ. 323/ Τις διατάξεις των άρθρων 284 του π.δ. 410/95 σε 5. Τις εγκυκλίους 16 και 77/2007 του ΥΠΕΣΔΔΑ. 6. Την 11/2011 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ.ΑΠ. και ΗΛ.Δ/ΣΗΣ «Θέματα συγχωνεύσεων και προσωπικού ΝΠΔΔ και επι χει 7. Τον οδηγό συγχωνεύσεων των ν.π. και των επιχειρή σεων των Δήμων που εξέδοσε το ΥΠ.ΕΣ.ΑΠ. & ΗΛ.Δ/ΣΗΣ 8. Την γνωμοδότηση 39/2011 του ΝΣΚ αναφορικά με 9. Την αρ. πρωτ. οικ. 2990/18604/ απόφαση Δ/νσεως» (ΦΕΚ 385/11, τ.β ). 10. Την αρ. Τ.Τ. 6808/ (ΦΕΚ 216/ , τ. Β ) απόφαση του Νομάρχη Ευβοίας περί σύστασης Δημοτικής Επιχείρησης Δήμου Ερέτριας με την επωνυ μία «Νησί των Ονείρων». 11. Το αριθ. 2810/ έγγραφο του Δήμου Ερέ τριας, με το οποίο αιτείται την έκδοση διαπιστωτικής πράξης για την αυτοδίκαιη λύση της επιχείρησης με την επωνυμία «Νησί των Ονείρων», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 269 παρ. 1 του ν. 3463/06 και τις όμοιες του άρθρου 17 παρ. 3 του ν. 3812/ Το γεγονός ότι από αυτή τη διαπιστωτική πράξη Την αυτοδίκαιη λύση της Δημοτικής Επιχείρησης του Δήμου Ερέτριας Νομού Ευβοίας με την επωνυμία «Νησί των Ονείρων». Χαλκίδα 10 Αυγούστου 2011 Ο Γενικός Διευθυντής Εσωτερικής λειτουργίας Αριθ (9) Κατάργηση Δημοτικού Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δι καίου Δήμου Παξών Νομού Κέρκυρας με την επωνυ μία «Δημοτικός Βρεφονηπιακός Σταθμός Παξών». Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ Έχοντες υπόψη: 1. τις διατάξεις των άρθρων: i & 2801 του Ν. 3852/10 (Φ.Ε.Κ. 87Α / ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκε ντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα ii & 5 του Ν. 3463/06 (Φ.Ε.Κ. 114Α / ) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων & Κοινοτήτων». iii. 8Α4α)δδ) του Π.Δ/τος 139/10 (Φ.Ε.Κ. 232Α ) «Οργανι σμός της Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου». iv. 90 του Π.Δ/τος 63/05 (Φ.Ε.Κ. Α 98) «κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα». 2. την υπ αριθμ / απόφαση του Γενικού Διευθυντή Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (Φ.Ε.Κ.2142Β / ) «Σύσταση ιδίου Νομικού Προσώπου με την επω νυμία Δημοτικός Βρεφονηπιακός Σταθμός Παξών». 3. Την αριθ Β /11 απόφαση του Δημοτικού Συμ βουλίου Δήμου Παξών με την οποία αποφασίζεται η κατάργηση του Δημοτικού Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Δημοτικός Βρεφονηπιακός Σταθμός Δήμου Παξών», αποφασίζουμε: Καταργούμε στον Δήμο Παξών Νομού Κέρκυρας το Δημοτικό Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «Δημοτικός Βρεφονηπιακός Σταθμός Παξών». Από την δημοσίευση της παρούσης, η περιουσία του περιέρχεται αυτοδικαίως στο Δήμο Παξών. Το προσωπικό που υπηρετεί στον Δημοτικό Βρεφονη πιακό Σταθμό Παξών εντάσσεται στο Δήμο Παξών κατά τις διατάξεις του άρθρου 318 του Ν. 1188/81, όπως ισχύει. Από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται κα μία δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Παξών. Κέρκυρα, 6 Σεπτεμβρίου 2011 Ο Γενικός Γραμματέας ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Αριθμ. οικ.10657/9954 (10) Κατάργηση Δημοτικού Νομικού Προσώποο Δημοσίου Δικαίου Δήμου Παξών Νομού Κέρκυρας με την επω νυμία «Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Παξών». Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ Έχοντες υπόψη: 1. τις διατάξεις των άρθρων: i & 2801 του Ν. 3852/10 (Φ.Ε.Κ. 87Α / ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκε ντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης». ii & 5 του Ν. 3463/06 (Φ.Ε.Κ. 114Α / ) iii. 8Α4α)δδ) του Π.Δ/τος 139/10 (Φ.Ε.Κ. 232Α ) «Οργανι σμός της Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου». iv. 90 του Π.Δ/τος 63/2005 (Φ.Ε.Κ. Α 98) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα». 2. την αριθ. 4116/ απόφαση του Γενικού Γραμ ματέα Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (Φ.Ε.Κ. 1363Β / ) «Σύσταση Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Παξών». 3. Την υπ αριθμ Β /11 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Παξών με την οποία αποφασίζεται η κατάργηση του Δημοτικού Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυ μία «Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Παξών», αποφασί ζουμε: Καταργούμε στον Δήμο Παξών Νομού Κέρκυρας το Δημοτικό Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Παξών». Από τη δημοσίευση της παρούσης, η περιουσία του περιέρχεται αυτοδικαίως στο Δήμο Παξών. Το τυχόν προσωπικό που υπηρετεί στον Αθλητικό Οργανισμό Δήμου Παξών εντάσσεται στο Δήμο Παξών κατά τις διατάξεις του άρθρου 318 του Ν. 1188/81, όπως ισχύει. Από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται κα μία δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Παξών. Κέρκυρα, 8 Σεπτεμβρίου 2011 Ο Γενικός Γραμματέας ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ

8 30740 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Σε έντυπη μορφή: Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 προσαυξανόμενη κατά 0,20 για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 ανά σελίδα. Σε μορφή DVD/CD: Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Α Α.Α.Π Β Ε.Β.Ι Γ 50 Α.Ε.Δ. 5 - Υ.Ο.Δ.Δ. 50 Δ.Δ.Σ Δ Α.Ε. Ε.Π.Ε. 100 Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 προσαυξανόμενη κατά 1 ανά 50 σελίδες.... Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Α 225 Β 320 Γ 65 Υ.Ο.Δ.Δ. 65 Δ 160 Α.Α.Π. 160 Ε.Β.Ι. 65 Α.Ε.Δ. 10 Α.Ε. Ε.Π.Ε Δ.Δ.Σ. 225 Α.Σ.Ε.Π. 70 Ο.Π.Κ. Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα. Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/ η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ Αθήνα). Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται. Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής. Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ πτωση. Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση. Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: Μάρνη 8, τηλ.: , , Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr) Hλεκτρονική Διεύθυνση: e mail: ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30 * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * AX

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 40005 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2479 11 Σεπτεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατάργηση κενών οργανικών θέσεων πολιτικού προ σωπικού με σχέση εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19347 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1412 16 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάκληση της υπ αριθμ. ΙΕ/18721/2583/50139/19 5 2008 απόφασης του Υφυπουργού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 76 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 09 0 Ιουνίου 05 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4990/366 Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για ερ γασία πολιτών τρίτων χωρών για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6367 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 544 6 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./2/4958 Κατανομή προσωπικού σε εκτέλεση αμετάκλητων δι καστικών αποφάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1 3 Ιανουαρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Ζ1 1398 Καθορισμός πιστοποιητικών, δηλώσεων, καταστάσεων και σχεδίων διευθέτησης οφειλών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45919 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3046 16 Νοεμβρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 110706 Κατάλογος φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων που χορη γούνται με ιατρική συνταγή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7195 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 492 31 Μαρτίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός νέου ορίου έκδοσης εγγυητικών επιστο λών της «ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19171 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1174 10 Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός των ωρών εργασίας πέραν του πενθη μέρου, καθ υπέρβαση της εβδομαδιαίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27139 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1974 5 Σεπτεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Παράταση της προθεσμίας υποβολής της Οριστικής Δήλωσης Απόδοσης Φόρου Μισθωτών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19111 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1553 23 Ιουλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 208068/Κ1/19 12 2014 κοι νής Υπουργικής απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6369 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 216 30 Σεπτεμβρίου 2011 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘM. 4019 Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και λοιπές διατάξεις. Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1455 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 148 22 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάθεση εκτέλεσης του έργου της υποδομής κοινω νικής εξυπηρέτησης για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6763 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 231 3 Νοεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4026 Κύρωση του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ της Κυβέρ νησης της Ελληνικής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22391 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1488 19 Ιουνίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 12952 Τροποποίηση της υπ αρ. 7073/17 5 2011 απόφασης του Υπουργού Πολιτισμού και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 41695 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3623 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της με αριθμ. 35996/ΕΥΣ 5362/3 09 2010 (ΦΕΚ 1388/Β) κοινής υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 32709 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2294 16 Σεπτεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4748/106075 Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ. πρωτ. 266355/ 11 02 2009 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5873 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 392 14 Μαρτίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εγκριση υπερωριακής απασχόλησης των υπαλλήλων που υπηρετούν με διάθεση στα Πολιτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25927 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΥΧΟΣ ΔΕΥΡΟ Αρ. Φύλλου 1905 30 Αυγούστου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατάργηση του Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Ανοιχτής Προστασί ας Ηλικιωμένων (Κ.Α.Π.Η. Β2)»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3433 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2487 3 Δεκεμβρίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση οργανικών θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8397 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 664 9 Απριλίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση ταχύρρυθμου εκπαιδευτικού προγράμματος Ειδικών Φρουρών της Βουλής των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45749 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 326 8 Δεκεμβρίου 203 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατανομή Οργανικών θέσεων μόνιμου Διοικητικού Προ σωπικού στις Διευθύνσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 691 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 67 16 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάθεση διενέργειας φορολογικού ελέγχου.... 1 Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 26053 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2108 29 Σεπτεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εισοδηματική ενίσχυση νοικοκυριών ορεινών και μει ονεκτικών περιοχών με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19307 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1186 15 Μαΐου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Aνάθεση διενέργειας φορολογικού ελέγχου.... 1 Καθιέρωση με αμοιβή υπερωριακής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 52693 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3533 31 Δεκεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός παραβόλων του άρθρου 28 παρ. 4 του Ν. 3982/2011 και καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 53221 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3589 31 Δεκεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός υπόχρεων αλιευτικών σκαφών, διαδι κασιών και ειδικών δικαιολογητικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4463 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 352 30 Μαρτίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάθεση αρμοδιοτήτων στο Γενικό Γραμματέα Επι κοινωνίας.... 1 Παράταση του προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 42265 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3681 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6721 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 228 2 Νοεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4025 Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κέ ντρα Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 35305 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2928 30 Οκτωβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός ύψους επένδυσης, αρμόδιας υπηρεσίας και δικαιολογητικών για την

Διαβάστε περισσότερα