ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 8453 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Φεβρουαρίου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της αριθμ.77833/6.. (ΦΕΚ354/τ.Β / 3..) αυτοδίκαιης κατάργησης κενών θέσε ων πολιτικού προσωπικού με σχέση εργασίας δη μοσίου δικαίου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης, κατά εφαρμογή της παρ. α του άρθρου 33 του Ν. 44/.... Αυτοδίκαιη κατάργηση κενών οργανικών θέσεων μό νιμου προσωπικού του συγχωνευμένου ΝΠΔΔ: ΔΗ ΜΟΤΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ του Δή μου Κορινθίων (νυν ΝΠΔΔ «ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ και ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ».... Διαπίστωση αυτοδίκαιης κατάργησης κενών οργα νικών θέσεων πολιτικού προσωπικού με σχέση εργασίας Δημοσίου Δικαίου του Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙ ΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ» κατ εφαρμογή της πα ραγράφου α του άρθρου 33 του Ν. 44/ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 657 () Τροποποίηση της αριθμ.77833/6.. (ΦΕΚ354/τ.Β / 3..) αυτοδίκαιης κατάργησης κενών θέσεων πολιτικού προσωπικού με σχέση εργασίας δημοσί ου δικαίου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδο νίας Θράκης, κατά εφαρμογή της παρ. α του άρ θρου 33 του Ν. 44/. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Έχοντας υπόψη: ) Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν.385/, «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρω μένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87Α/7.6.) με τις οποίες συνίσταται ως ενιαία απο κεντρωμένη μονάδα διοίκησης του κράτους, η Αποκε ντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης. ) Το ΠΔ 4/7.. «Οργανισμός της Αποκε ντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης» (ΦΕΚ 35 Α/7..). 3) Την αριθμ./3.. (65Β /9.4.) απόφαση κατάταξης του προσωπικού της Αποκεντρωμένης Δι οίκησης Μακεδονίας Θράκης στις οργανικές και προ σωποπαγείς θέσεις που προβλέπονται στον οικείο οργανισμό. 4) Tης παρ. α του άρθρου 33 του Ν.44/ (ΦΕΚ 6 Α ). 5) Την αριθμ. πρωτ. ΔΟΔ/Φ.4//οικ.73/3.. (ΑΔΑ: 45BNX 3P8) εγκύκλιος του Υπουργείου Διοικητικής Με ταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 6) Το γεγονός ότι σύμφωνα με το Π.Δ. 4/7.. «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδο νίας Θράκης» (ΦΕΚ 35 Α/7..) και σε αποτύπωση του πραγματικού αριθμού υπηρετούντων, προκύπτουν ακάλυπτες θέσεις και των δύο κατηγοριών, τόσο για τους κατέχοντες οργανικές θέσεις όσο και τους κατέ χοντες προσωποπαγείς και επειδή κατά την έννοια του νόμου όλες οι ανωτέρω θέσεις πρέπει να καταργηθούν, προσμετρήθηκαν τόσο οι οργανικές όσο και οι προ σωποπαγείς, σε συνδυασμό με το σύνολο των υπηρε τούντων, κατά κατηγορία κλάδο ξεχωριστά, ώστε με την παρούσα διαπιστωτική πράξη να καταργούνται οι θέσεις που πλεονάζουν. 7) Την αριθμ. πρωτ /6.. (ΦΕΚ354/τ.Β / 3..) διαπίστωση αυτοδίκαιης κατάργησης κενών θέσεων πολιτικού προσωπικού με σχέση εργασίας δη μοσίου δικαίου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδο νίας Θράκης, κατά εφαρμογή της παρ. α του άρθρου 33 του Ν. 44/, διαπιστώνουμε. Τροποποιούμε την αριθμ /6.. (ΦΕΚ 354/ τ.β /3..) διαπίστωση αυτοδίκαιης κατάργησης κε νών θέσεων πολιτικού προσωπικού με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μα κεδονίας Θράκης, ως προς τον πίνακα Α και με την προσθήκη του πίνακα Β, ως ακολούθως:

2 8454 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΠΙΝΑΚΑΣ Α ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Προβλεπόμενες οργανικές προσωποπαγείς θέσεις Καλυμμένες (Α) Κενές (Β) Κενές που εξαιρούνται από την κατάργηση των περ. α ή /και β της παρ.α του αρ.33 του Ν.44/ Καταργούμενες οργανικές προσωποπαγείς κενές Β μείον (Γ+Δ) Περ. α (Γ) Περ.β (Δ) ΠΕ Γεωτεχνικών ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού ΠΕ Κοινωνιολόγων 8 6 ΠΕ Μηχανικών ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού ΤΕ Εργοδηγών ΤΕ Εργοδηγών (Χωρίς Πτυχίο) ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρ μογών/τε Μηχανικών (Ν.374/3) ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας Δασοπονίας ΔΕ Γεωτεχνικών ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων ΔΕ Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας ΔΕ Τεχνικών ΥΕ Βοηθητικό Προσωπικό Ότι οι κενές οργανικές θέσεις, κατά κατηγορία και κλάδο προσωπικού, οι οποίες υπερβαίνουν το 6% των προβλεπόμενων στον οικείο οργανισμό οργανικών θέσεων, έχουν ως ακολούθως: ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Προβλεπόμενες οργανικές προσωποπαγείς θέσεις Καλυμμένες (Α) Κενές (Β) Κενές που εξαιρούνται Καταργούμενες από την κατάργηση των περ. οργανικές α ή /και β της παρ.α του αρ.33 προσωποπαγείς του Ν.44/ κενές Β μείον (Γ+Δ) Περ. α (Γ) Περ.β (Δ) ΠΕ Φαρμακευτικής ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπο νίας 8 8 ΔΕ Δομικών Έργων ΔΕ Επιστατών ΣΥΝΟΛΟ Mε την κοινή υπουργική απόφαση του τελευταίου εδαφίου της παρ. α του άρθρου 33 του ν.44/, θα προσ διορισθεί ο αριθμός των κενών οργανικών θέσεων των παραπάνω κλάδων του πίνακα Β, που θα καταργηθούν. H απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Θεσσαλονίκη, 6 Ιανουαρίου Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης ΕΥΘΥΜΙΟΣ Ν. ΣΩΚΟΣ

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 8455 Αριθμ. 374 () Αυτοδίκαιη κατάργηση κενών οργανικών θέσεων μό νιμου προσωπικού του συγχωνευμένου ΝΠΔΔ: ΔΗ ΜΟΤΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ του Δήμου Κορινθίων (νυν ΝΠΔΔ «ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗ ΤΙΣΜΟΥ και ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ». Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕ ΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ Έχοντας υπόψη τις διατάξεις: ) Της παρ. α του άρθρου 33 του Ν. 44/ (ΦΕΚ 6 Α ). ) Του άρθρου 58 παρ. του Ν.385/. 3) Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του συγχω νευμένου ΝΠΔΔ: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΡΙΝ ΘΟΥ (ΦΕΚ: 86/τ.Β /8 6 ), διαπιστώνουμε:. Την αυτοδίκαιη κατάργηση δύο () κενών οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού, που προβλέπεται από τον οικείο οργανισμό του συγχωνευμένου ΝΠΔΔ: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ του Δήμου Κορινθίων, το οποίο συγχωνεύθηκε και περιήλθε στο νέο ΝΠΔΔ με την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ και ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ» του Δήμου Κορινθίων όπως ανα λυτικά προσδιορίζεται, κατά κατηγορία και κλάδο, ως ακολούθως: ΠΙΝΑΚΑΣ Α ΦΟΡΕΑΣ: 3ος (ΣΥΓΧΩΝΕΥΜΕΝΟ) ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ του ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ Προβλεπόμενες οργανικές προσωποπαγείς θέσεις Καλυμμένες (Α) Κενές (Β) Κενές που εξαιρούνται από την κατάργηση των περ.α ή /και β της παρ.α του αρ.33 του Ν.44/ Καταργούμενες οργανικές προσωποπαγείς κενές Β μείον (Γ+Δ) περ. α Γ) περ. Β (Δ) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ TE Διοικητικών Γραμματέων Καθαριότητας ΣΥΝΟΛΟ 5 3. Ότι οι κενές οργανικές θέσεις, κατά κατηγορία και κλάδο προσωπικού, οι οποίες υπερβαίνουν το 6% των προβλεπόμενων στον οικείο οργανισμό οργανικών θέσεων, έχουν ως ακολούθως: ΦΟΡΕΑΣ: 3ος (ΣΥΓΧΩΝΕΥΜΕΝΟ) ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ του ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ Διοικητικών Προβλεπόμενες οργανικές θέσεις Καλυμμένες Κενές Καθηγητών Φυσικής Αγωγής... ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ TE Ηλεκτρολόγων Διοικητικού Λογιστικού Πληροφορικής Νοσηλευτών

4 8456 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Τεχνιτών Υδραυλικών Μηχανοτεχνικών Συντηρητών κτιρίων Ελαιοχρωματιστών Ηλεκτροσυγκολητών Κηπουρών Κλητήρων Φυλάκων 3 Νυκτοφυλάκων ΣΥΝΟΛΟ 9 8 Με την κοινή υπουργική απόφαση του τελευταίου εδαφίου της παρ. α του άρθρου 33 του Ν. 44/, θα προσ διοριστεί ο αριθμός των κενών οργανικών θέσεων των παραπάνω κλάδων του πίνακα Β, που θα καταργηθούν. Η πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αριθμ. απόφ. 46 (3) Διαπίστωση αυτοδίκαιης κατάργησης κενών οργανικών θέσεων πολιτικού προσωπικού με σχέση εργασίας Δημοσίου Δικαίου του Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑ ΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ» κατ εφαρμογή της παραγράφου α του άρθρου 33 του Ν. 44 /. Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΝΠΔΔ «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ» Έχοντας υπόψη:. Τις διατάξεις της παραγράφου α του άρθρου 33 του ν. 44/ (ΦΕΚ 6 Α ).. Την με αριθμ. 7/ΔΤΑ/459 απόφαση Γενικού Γραμ ματέα Περιφέρειας Αττικής περί τροποποίησης ΟΕΥ του Α ΚΑΠΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ (ΦΕΚ 386 Β 9/4/998). 3. Την με αριθμ απόφαση του Νομάρχη Πειραιά περί τροποποίησης του ΟΕΥ του Β ΚΑΠΗ ΝΙΚΑΙΑΣ (ΦΕΚ 3 Β 7//989). 4. Την με αριθμ απόφαση του Νομάρχη Πειραιά περί έγκρισης ΟΕΥ του Γ ΚΑΠΗ ΝΙΚΑΙΑΣ(ΦΕΚ 759 Β 3//99). 5. Τη με αριθμ. 845 απόφαση Προϊσταμένου Περ/κης δ/σης Πειραιά, περί έγκρισης ΟΕΥ Δ ΚΑΠΗ ΝΙΚΑΙΑΣ (ΦΕΚ Β 3//996). 6. Τη με αριθμ. 7/ΔΤΑ/56 + (347) απόφαση Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής, περί έγκρισης ΟΕΥ του Ζ ΚΑΠΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ (ΦΕΚ 37 Β 8//998). 7. Τη με αριθμ. 7/ΔΤΑ/3 απόφαση Γενικού Γραμμα τέα Περιφέρειας Αττικής, περί τροποποίησης του ΟΕΥ και Κανονισμού του Νομικού Προσώπου με την επωνυμία «ΚΑΠΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΡΕΝΤΗ» (ΦΕΚ 345 Β 3/3/7). 8. Τη με αριθμ. 7/ΔΤΑ/747 απόφαση Γενικού Γραμμα τέα Περιφέρειας Αττικής περί έγκρισης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του ΝΠΔΔ «ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ» (ΦΕΚ 99 Β 8/7/3). 9. Τη με αριθμ. 7/ΔΤΑ/ απόφαση Γε νικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής, περί έγκρισης Κόρινθος, Δεκεμβρίου Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΜΠΡΙΝΟΣ F Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Νομικού Προ σώπου Δημοσίου Δικαίου «Δημοτικός Παιδικός Σταθμός στο Δήμο Νίκαιας» (ΦΕΚ Β //6).. Τη με αριθμ. 7/ΔΤΑ/675 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής περί έγκρισης τρο ποποίησης ΟΕΥ του ΝΠΔΔ «Βρεφονηπιακός Σταθμός Νίκαιας» (ΦΕΚ 396 Β /3/8).. Τη με αριθμ. 7/ΔΤΑ/ 96/5 απόφαση Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής, περί τροποποίησης του ΟΕΥ του ΝΠΔΔ «Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Αγ. Ι. Ρέντη» (ΦΕΚ 4 Β 7//6).. Τη με αριθμό 7/ΔΤΑ/484 απόφαση Γενικού Γραμ ματέα Περιφέρειας Αττικής, περί συγχώνευσης των Α, Β, Γ, Δ, Ε, ΣΤ, Ζ και Η ΚΑΠΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ και σύσταση Νέου Νομικού Προσώπου με την επωνυμία «ΚΑΠΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ». (ΦΕΚ 633 Β 3/4/4). 3. Τη με αριθμό 7/ΔΤΑ/856 απόφαση Γενικού Γραμ ματέα Περιφέρειας Αττικής, περί συγχώνευσης των Νο μικών Προσώπων: α) Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Νίκαιας, β) Δημοτικός Παιδικός Σταθμός στο Δήμο Νίκαιας και γ) Βρεφονηπιακός Σταθμός Δήμου Νίκαιας και σύ σταση σε ένα Νομικό Πρόσωπο με την επωνυμία «ΒΡΕ ΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ» (ΦΕΚ 54 Β 9/4/). 4. Τις διατάξεις του Ν.385/ άρθρο 3 με τις οποίες επήλθε συγχώνευση των ΝΠΔΔ «ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑ ΚΟΙ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ», «ΚΑΠΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ», «ΚΑΠΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ», «ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ» στο Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ» (ΦΕΚ 98 Β 5/5/), διαπιστώνουμε:. Την αυτοδίκαιη κατάργηση 3 (τριών) κενών οργανι κών θέσεων μόνιμου προσωπικού που προβλέπονται από τον οικείο οργανισμό του πρώην Ν.Π.Δ.Δ. «Α ΚΑΠΗ ΔΗ ΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ», όπως αναλυτικά προσδιορίζονται, κατά κατηγορία και κλάδο, ως ακολούθως:

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 8457 Κοινωνικού Λειτουργού Φυσιοθεραπευτή 6 Επισκέπτριας Αδελφής ΠΙΝΑΚΑΣ Α ΦΟΡΕΑΣ: πρώην Ν.Π.Δ.Δ. «Α Κ.Α.Π.Η. ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ» ΔΕ Διοικητικού ΣΥΝΟΛΟ Ότι οι κενές οργανικές θέσεις, κατά κατηγορία και κλάδο προσωπικού, οι οποίες υπερβαίνουν το 6% των προβλεπόμενων οργανικών θέσεων στον οικείο οργανισμό του πρώην Ν.Π.Δ.Δ. «Α Κ.Α.Π.Η. ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ», έχουν ως ακολούθως: ΦΟΡΕΑΣ: πρώην Ν.Π.Δ.Δ. «Α Κ.Α.Π.Η. ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ» 8 Εργοθεραπευτή ΥΕ5 Οικογενειακών Βοηθών ΥΕ6 Καθαριστριών ΣΥΝΟΛΟ Ότι όλες οι κενές οργανικές θέσεις, κατά κατηγορία και κλάδο προσωπικού, υπερβαίνουν το 6% των προβλεπόμενων οργανικών θέσεων στον οικείο οργανισμό του πρώην Ν.Π.Δ.Δ. «Β Κ.Α.Π.Η. ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ» και έχουν ως ακολούθως: ΦΟΡΕΑΣ: πρώην Ν.Π.Δ.Δ. «Β Κ.Α.Π.Η. ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ» ΠΕ5 Ιατρού ειδικότητας παθολόγου Φυσιοθεραπευτών 6 Επισκεπτριών Αδελφών 8 Αδελφών Νοσοκόμων (Νοσηλευτριών)

6 8458 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 8 Εργοθεραπευτών Οικογενειακών Βοηθών Καθαριστριών ΣΥΝΟΛΟ Ότι όλες οι κενές οργανικές θέσεις, κατά κατηγορία και κλάδο προσωπικού, υπερβαίνουν το 6% των προβλεπόμενων οργανικών θέσεων στον οικείο οργανισμό του πρώην Ν.Π.Δ.Δ. «Γ Κ.Α.Π.Η. ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ» και έχουν ως ακολούθως: ΦΟΡΕΑΣ: πρώην Ν.Π.Δ.Δ. «Γ Κ.Α.Π.Η. ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ» ΠΕ5 Ιατρού ειδικότητας παθολόγου Φυσιοθεραπευτών 6 Επισκεπτριών Αδελφών ή 8 Αδελφών Νοσοκόμων 8 Εργοθεραπευτών Οικογενειακών Βοηθών Καθαριστριών ΣΥΝΟΛΟ Ότι όλες οι κενές οργανικές θέσεις, κατά κατηγορία και κλάδο προσωπικού, υπερβαίνουν το 6% των προβλεπόμενων οργανικών θέσεων στον οικείο οργανισμό του πρώην Ν.Π.Δ.Δ. «Δ Κ.Α.Π.Η. ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ» και έχουν ως ακολούθως: ΦΟΡΕΑΣ: πρώην Ν.Π.Δ.Δ. «Δ Κ.Α.Π.Η. ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ» ΠΕ5 Ιατρού ειδικότητας παθολόγου Φυσιοθεραπευτών 6 Επισκεπτριών Αδελφών ή 8 Αδελφών Νοσοκόμων

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Εργοθεραπευτών Οικογενειακών Βοηθών Καθαριστριών ΣΥΝΟΛΟ 9 ή 9 ή 6. Ότι όλες οι κενές οργανικές θέσεις, κατά κατηγορία και κλάδο προσωπικού, υπερβαίνουν το 6% των προβλεπόμενων οργανικών θέσεων στον οικείο οργανισμό του πρώην Ν.Π.Δ.Δ. «Ζ Κ.Α.Π.Η. ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ» και έχουν ως ακολούθως: ΦΟΡΕΑΣ: πρώην Ν.Π.Δ.Δ. «Ζ Κ.Α.Π.Η. ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ» ΠΕ Ιατρού ειδικότητας παθολόγου Φυσικοθεραπευτών 6 Επισκεπτριών Αδελφών ή Κλάδου ΤΕ8 Αδελφής Νοσοκόμου 8 Εργοθεραπευτών Ειδικότητα ΔΕ Διοικητικού ΥΕ5 Οικογενειακών Βοηθών ΥΕ6 Καθαριστριών ΣΥΝΟΛΟ ή ή 7. Ότι όλες οι κενές οργανικές θέσεις, κατά κατηγορία και κλάδο προσωπικού, υπερβαίνουν το 6% των προ βλεπόμενων οργανικών θέσεων στον οικείο οργανισμό του πρώην Ν.Π.Δ.Δ. «Κ.Α.Π.Η. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ» και έχουν ως ακολούθως: ΦΟΡΕΑΣ: πρώην Ν.Π.Δ.Δ. «Κ.Α.Π.Η. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ» ΠΕ Ιατρών ΠΕ Κοινωνικών Επιστημών 7 Διοικητικού Λογιστικού

8 846 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Νοσηλευτών Φυσικοθεραπευτή 8 Εργοθεραπευτή ΔΕ Διοικητικού ΥΕ5 Οικογενεια κών Βοηθών ΣΥΝΟΛΟ Την αυτοδίκαιη κατάργηση 36 (τριανταέξι) κενών οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού που προβλέπονται από τον οικείο οργανισμό του πρώην Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ», όπως αναλυτικά προσδιορίζονται, κατά κατηγορία και κλάδο, ως ακολούθως: ΠΙΝΑΚΑΣ Α ΦΟΡΕΑΣ: πρώην Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ» ΠΕ Παιδαγωγού Ψυχολόγου Βρεφονηπιοκομίας 34 ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων ΔΕ8 Βοηθών Βρεφοκόμων Παιδοκόμων ΥΕ Βοηθητικό Προσωπικό Καθαριότητας (προσωποπαγείς) (προσωποπαγείς) ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΛΟ Ότι οι κενές οργανικές θέσεις, κατά κατηγορία και κλάδο προσωπικού, οι οποίες υπερβαίνουν το 6% των προβλεπόμενων οργανικών θέσεων στον οικείο οργανισμό του Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ», έχουν ως ακολούθως: ΦΟΡΕΑΣ: πρώην Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ» ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού ΠΕ Νηπιαγωγών

9 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 846 ΠΕ Παιδιάτρου Νηπιαγωγών (προσωρινός) Διοικητικού Λογιστικού 3 (προσωποπαγείς) 3 3 Πληροφορικής ΔΕ3 Μαγείρων ΔΕ9 Οδηγών ΥΕ4 Βοηθητικό Προσωπικό Μαγειρείου ΥΕ Κλητήρων Θυρωρών Γενικών καθηκόντων 8 ΣΥΝΟΛΟ Την αυτοδίκαιη κατάργηση 6 (έξι) κενών οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού που προβλέπονται από τον οικείο οργανισμό του πρώην Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΝΙΚΑΙΑΣ», όπως αναλυτικά προσδιορίζονται, κατά κατηγορία και κλάδο, ως ακολούθως: ΠΙΝΑΚΑΣ Α ΦΟΡΕΑΣ: πρώην Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΝΙΚΑΙΑΣ» Βρεφονηπιοκόμων ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ (Α) 6 (Β) + (Γ) ΠΟΥ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ, ΚΑΤ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΕΡ. Α ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 33 ΤΟΥ Ν. 44/ (Δ) 8 7 ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ {Α μείον (Β+Δ)} 4 3 ΔΕ Βοηθών Βρεφοκόμων Παιδοκόμων ΔΕ Μαγείρων ΥΕ Βοηθητικό Προσωπικό Καθαρί στριες ΣΥΝΟΛΟ Ότι οι κενές οργανικές θέσεις, κατά κατηγορία και κλάδο προσωπικού, οι οποίες υπερβαίνουν το 6% των προβλεπόμενων οργανικών θέσεων στον οικείο οργανισμό του πρώην Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΝΙΚΑΙΑΣ», έχουν ως ακολούθως:

10 846 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΦΟΡΕΑΣ: πρώην Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΝΙΚΑΙΑΣ» ΠΕ Νηπιαγωγού Διοικητικού Λογιστικού Πληροφορικής και Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην Οικονομία ΔΕ Διοικητικών ΥΕ Μαγείρων ΣΥΝΟΛΟ 8 8. Την αυτοδίκαιη κατάργηση 3 (δεκατριών) κενών οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού που προβλέπονται από τον οικείο οργανισμό του πρώην Ν.Π.Δ.Δ. «ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ», όπως αναλυτικά προσδιορίζονται, κατά κατηγορία και κλάδο, ως ακολούθως: ΠΙΝΑΚΑΣ Α ΦΟΡΕΑΣ: πρώην Ν.Π.Δ.Δ. «ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ» 9 Βρεφονηπιοκόμων ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ (Α) 3 (Β) 4 (Γ) ΠΟΥ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ, ΚΑΤ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΕΡ. Α ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 33 ΤΟΥ Ν. 44/ (Δ) ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ {Α μείον (Β+Δ)} 9 8 ΔΕ Μαγείρων ΔΕ Βοηθών Βρεφοκόμων 9 ΣΥΝΟΛΟ Ότι οι κενές οργανικές θέσεις, κατά κατηγορία και κλάδο προσωπικού, οι οποίες υπερβαίνουν το 6% των προβλεπόμενων οργανικών θέσεων στον οικείο οργανισμό του πρώην Ν.Π.Δ.Δ. «ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ», έχουν ως ακολούθως: ΦΟΡΕΑΣ: πρώην Ν.Π.Δ.Δ. «ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ» ΠΕ Παιδαγωγού Ψυχολόγου 6 Νηπιαγωγών Πληροφορικής 4 4

11 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 8463 Διοικητικού Λογιστικού ΔΕ Διοικητικών 6 4 ΔΕ Οδηγών ΥΕ Μαγείρων ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Βοηθητικών 8 8 εργασιών καθαριστριών ΥΕ Κλητήρων Θυρωρών Φυλάκων ΥΕ4 Βοηθητικό Προσωπικό 4 4 Μαγειρείου Τραπεζοκόμοι ΣΥΝΟΛΟ Την αυτοδίκαιη κατάργηση 7 (επτά) κενών οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού που προβλέπονται από τον οικείο οργανισμό του πρώην Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ», όπως αναλυτικά προσδιορίζονται, κατά κατηγορία και κλάδο, ως ακολούθως: ΠΙΝΑΚΑΣ Α ΦΟΡΕΑΣ: πρώην Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ» ΠΕ Νηπιαγωγών 4 9 Βρεφονηπιοκομίας ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ 4 4 ΥΕ4 Βοηθών Μαγείρων ΣΥΝΟΛΟ Ότι οι κενές οργανικές θέσεις, κατά κατηγορία και κλάδο προσωπικού, οι οποίες υπερβαίνουν το 6% των προβλεπόμενων οργανικών θέσεων στον οικείο οργανισμό του πρώην Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ», έχουν ως ακολούθως: ΦΟΡΕΑΣ: πρώην Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ» ΠΕ Διοικητικού ή Οικονομικού Λογιστικού ΠΕ Ιατρών

12 8464 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 7 Διοικητικού Λογιστικού ΔΕ Διοικητικού ΔΕ8 Βοηθών Παιδαγωγών 5 5 ΔΕ Οδηγών ΔΕ Μαγείρων 4 3 ΥΕ Κλητήρων θυρωρών γενικών καθηκόντων ΥΕ6 Καθαριστριών Εσωτερικών Χώρων 4 4 ΣΥΝΟΛΟ 9 8 Με την κοινή υπουργική απόφαση του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου α του άρθρου 33 του Ν. 44/, θα προσδιορισθεί ο αριθμός των κενών οργανικών θέσεων των παραπάνω κλάδων των πινάκων Β, που θα κα ταργηθούν. Η πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Νίκαια Αγ. Ι. Ρέντη, Δεκεμβρίου Η Πρόεδρος ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΠΑΝΙΔΟΥ *4758* ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 4 3 * ΤΗΛ * FAX 5 4

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 40005 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2479 11 Σεπτεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατάργηση κενών οργανικών θέσεων πολιτικού προ σωπικού με σχέση εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17845 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1052 29 Απριλίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση και ορισμός μελών Επιτροπής Προσφυγών με έδρα την Αλεξανδρούπολη στο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14037 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 985 30 Ιουνίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Διαχείρισης του Συστήματος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 883 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 81 19 Ιανουαρίου 2015 ΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός Πάγιας Επιχορήγησης Καθαριότητας. 1 Τροποποίηση της υπ αριθμ. 50984/7947/22

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25927 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΥΧΟΣ ΔΕΥΡΟ Αρ. Φύλλου 1905 30 Αυγούστου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατάργηση του Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Ανοιχτής Προστασί ας Ηλικιωμένων (Κ.Α.Π.Η. Β2)»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2607 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 400 29 Απριλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Βουλή των Ελλήνων... 1 Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης... 2» Οικονομίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19171 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1174 10 Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός των ωρών εργασίας πέραν του πενθη μέρου, καθ υπέρβαση της εβδομαδιαίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18251 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1289 21 Μαΐου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Μεταφορά της καθ ύλην και κατά τόπον αρμοδιό τητας των Κτηματικών Υπηρεσιών Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ 16505 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΥΧΟΣ ΥΡΟ Αρ. Φύλλου 1150 7 Ιουνίου 2011 ΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αναγνώριση της γεωγραφικής ένδειξης «Μουζακίου» ως συ μπληρωματικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 36603 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2508 4 Νοεμβρίου 20 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Μεταφορά αρμοδιοτήτων, εξοπλισμού και προσωπι κού Μαθητικών Εστιών αρμοδιότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 35305 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2928 30 Οκτωβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός ύψους επένδυσης, αρμόδιας υπηρεσίας και δικαιολογητικών για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18001 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1077 9 Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εξειδίκευση διαδικασιών για την ενσωμάτωση στις Απο φάσεις Έγκρισης Περιβαλλοντικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1939 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 240 31 Μαρτίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών.............................. 1» Εξωτερικών............................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1013 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 102 20 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Επιβολή προστίμου στον KOCTOV KOSTA MIHAYLOV για το αδίκημα της παράνομης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7399 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 570 3 Μαΐου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 07/ΔΤΑ/2805 Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Πειραιά. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 26549 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός φορέα και διαδικασία καταβολής ασφα λιστικών εισφορών αιρετών πρωτοβάθμιων ΟΤΑ που επιλέγουν τα έξοδα παράστασης....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17345 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1289 12 Σεπτεμβρίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Μερική τροποποίηση της υπ αριθμ. 4296/24.2.2006 (ΦΕΚ 292/10.3.2006) κοινής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19111 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1553 23 Ιουλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 208068/Κ1/19 12 2014 κοι νής Υπουργικής απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9611 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συμπλήρωση αποφάσεως περί καθορισμού αριθμού φοιτητών Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων δυναμένων να ασκούνται πρακτικά στη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4015 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 547 28 Μαΐου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αποκεντρωμένες Διοικήσεις... 1 Οργανισμοί Λοιποί Φορείς... 2 Πίνακες Διοριστέων... 3 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4303 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 273 21 Φεβρουαρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση θέσης εκπαιδευτικής βαθμίδας ΥΕ, ειδικό τητας Εργατών της Περιφέρειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15261 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1399 7 Ιουλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας απασχόλησης (απογευματινής, νυχτερινής, εξαιρέσιμων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10559 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 588 14 Μαρτίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση διαφορετικού ωραρίου λειτουργίας υπηρεσιών του Δήμου Φυλής.... 1 Καθιέρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 67 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 16 12 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Ισολογισμού Απολογισμού Οικονομικού Έτους 2013 της Ένωσης Αποστράτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19383 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1199 11 Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Πιστοποιητικό υγείας εργαζομένων σε επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5873 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 392 14 Μαρτίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εγκριση υπερωριακής απασχόλησης των υπαλλήλων που υπηρετούν με διάθεση στα Πολιτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17005 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1190 9 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συγχώνευση των κοινωφελών επιχειρήσεων των πρώην Δήμων που συνέστησαν το Δήμο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25975 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1909 30 Αυγούστου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ρύθμιση θεμάτων λειτουργίας Εσωτερικών Ομάδων Επιμορφωτών... 1 Καθιέρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25015 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1656 15 Μαΐου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ Έγκριση τροποποίησης των διατάξεων του Οργανι σμού του Ιδρύματος με

Διαβάστε περισσότερα

Α.Ε., Α ΕΚΑΜ Α.Ε., ΕΚΡ, ΡΟ Α, ΕΑΣΑ,

Α.Ε., Α ΕΚΑΜ Α.Ε., ΕΚΡ, ΡΟ Α, ΕΑΣΑ, ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Ρόδος 14-2-2011 Πληροφ.: Θ. Παπαγεωργίου Προϊστάµενος Ν. Υπηρεσίας ήµου Ρόδου Τηλεφ. 2241046220 2241029225 6937409363 Προς τον Πρόεδρο του ηµοτικού Συµβουλίου κ. Μανώλη Γλυνό συνηµµένα: - 6

Διαβάστε περισσότερα