ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 23799 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Ιουλίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Χορήγηση άδειας λειτουργίας στο ΔΕΣΦΑ Α.Ε. για τη Μετρητική Διάταξη Παράκαμψης του Μεθορι ακού Σταθμού Στρυμονοχωρίου στην περιοχή της Δημοτικής Ενότητας Σιδηροκάστρου του Δήμου Σιντίκης του Νομού Σερρών Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ αριθμ / 2009 υπουργικής απόφασης περί ορισμού αρμό διας αρχής και συγκρότησης συμβουλευτικής επι τροπής σε εφαρμογή του ΚΑΝ (ΕΚ) αρ. 708/2007 του Συμβουλίου Ρύθμιση θεμάτων εφαρμογής του ΚΑΝ (ΕΚ) αρ. 708/2007 του Συμβουλίου «Χρή ση στην υδατοκαλλιέργεια ξένων και απόντων σε τοπικό επίπεδο ειδών» όπως αυτός τροποποιήθη κε, συμπληρώθηκε και είναι σε ισχύ Τροποποίηση της συστατικής πράξης του Νομικού Προσώπου του Δήμου Ωραιοκάστρου, με την επω νυμία, «Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού Πρό νοιας και Αλληλεγγύης Ωραιοκάστρου ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Δ3/Α/οικ (1) Χορήγηση άδειας λειτουργίας στο ΔΕΣΦΑ Α.Ε. για τη Μετρητική Διάταξη Παράκαμψης του Μεθοριακού Σταθμού Στρυμονοχωρίου στην περιοχή της Δημο τικής Ενότητας Σιδηροκάστρου του Δήμου Σιντίκης του Νομού Σερρών. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Έχοντας υπόψη: 1. Το άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όρ γανα» (ΦΕΚ 98/Α / ). 2. Το π.δ. 86/2012 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 141/Α / ). 3. Την υπ αριθμ / απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Καθορισμός αρ μοδιοτήτων του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργει ας και Κλιματικής Αλλαγής Ασημάκη Παπαγεωργίου» (ΦΕΚ 2101/B / ), όπως τροποποιήθηκε με την υπ αριθμ / όμοια απόφαση (ΦΕΚ 2166/ Β / ). 4. Το άρθρο ένατο του ν. 87/1975 «Περί ιδρύσεως της Δημόσιας Επιχείρησης Πετρελαίου (ΦΕΚ 152/ Α / ), όπως προστέθηκε με το άρθρο 29 του ν. 2115/1993 (ΦΕΚ 15/Α / ), και διατηρήθηκε σε ισχύ με το άρθρο δέκατο τέταρτο του ν. 2593/1998 (ΦΕΚ 59/Α / ), σύμφωνα με το οποίο για την εγκατάσταση και λειτουργία των έργων μεταφοράς, αποθήκευσης, μέτρησης και διανομής του φυσικού αερίου, των οποίων η ανέγερση και η επέκταση εμπί πτει στην αρμοδιότητα της ΔΕΠΑ Α.Ε. (και νυν ΔΕΣΦΑ Α.Ε.), μπορεί ο Υπουργός Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, με αποφάσεις του, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, να χορηγεί τις σχετικές άδειες εγκατάστασης και λειτουργίας των έργων αυτών, κατά παρέκκλιση από κάθε κείμενη δι άταξη. 5. Το άρθρο 7 του ν. 3428/2005 (ΦΕΚ 313/Α / ) «Απελευθέρωση Αγοράς Φυσικού Αερίου», σύμφωνα με το οποίο μεταβιβάσθηκε από τη Δ.ΕΠ.Α. Α.Ε. με απόσπα ση ο κλάδος του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΕΣΦΑ) στο Διαχειριστή Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου Α.Ε. με διακριτικό τίτλο «Δ.Ε.Σ.Φ.Α. Α.Ε», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 6. Tο ν. 4001/2011 (ΦΕΚ 179/Α / ) «Για τη λει τουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου, για Έρευνα, Παραγωγή και δίκτυα μεταφοράς Υδρογονανθράκων και άλλες ρυθμίσεις». 7. Το π.δ. 33/2007 Σύσταση της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Διαχειριστής Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου Α.Ε.» και έγκριση του Καταστατικού της (ΦΕΚ 31/Α / ). 8. Το άρθρο 29 του ν. 3734/2009 «Προώθηση της συ μπαραγωγής δύο ή περισσότερων χρήσιμων μορφών ενέργειας, ρύθμιση ζητημάτων σχετικών με το Υδροη λεκτρικό Έργο Μεσοχώρας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 8/ Α / ). 9. Το Δεύτερο Μέρος του ν. 3982/2011 «Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελματικών και μεταποιη τικών δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών πάρκων και άλλες διατάξεις.» (ΦΕΚ 143/Α / ) και ειδικότερα την παρ. 3 του άρθρου Το ν. 3325/2005 «Ίδρυση και λειτουργία βιομηχα νικών βιοτεχνικών εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της

2 23800 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) αειφόρου ανάπτυξης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 68/Α / ), όπως ισχύει. 11. Την υπ αριθμ. Φ.15/οικ.7815/615/ απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης «Καθορισμός δικαιολογητικών και διαδικασίας για τη χορήγηση αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας των δραστηριοτήτων του ν. 3325/2005 καθώς και για την τροποποίηση αυτών» (ΦΕΚ 542/Β / ). 12. Την υπ αριθμ. οικ.14684/914/φ.15 κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Ανά πτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων «Καθορισμός παραβόλων του άρθρου 28 παρ. 4 του ν. 3982/2011 και καθορισμός αποζημίωσης των επιθεωρητών» (ΦΕΚ 3533/ ). 13. Την υπ αριθμ. οικ. 2219/146/Φ.15 κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτι λίας και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλ λαγής «Μηχανολογικές εγκαταστάσεις παροχής υπηρε σιών που υπάγονται στις διατάξεις των άρθρων του ν 3982/11 Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελμάτων και μεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών πάρκων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 584/Β / ). 14. Την υπ αριθμ. Δ3/Α/οικ.4303/ απόφαση του Υφυπουργού ΠΕΚΑ «Τεχνικός Κανονισμός Συστή ματα μεταφοράς Φυσικού Αερίου με Μέγιστη Πίεση Λειτουργίας άνω των 16 bar» (ΦΕΚ 603/Α / ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 15. Την υπ αριθμ. Δ3/Α/22767/ απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης «Άδεια εγκατάστασης (επέκταση) του Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου, για την κατασκευή Μετρητικής Διάταξης Παράκαμψης του Με θοριακού Μετρητικού Σταθμού Στρυμονοχωρίου, στο Δήμο Σιδηροκάστρου του Νομού Σερρών» (ΦΕΚ 181/Β / ), διάρκειας τριών (3) ετών. 16. Την υπ αριθμ. Δ3/Α/1838/ απόφαση του Υφυπουργού ΠΕΚΑ, με την οποία παρατάθηκε, για τρία (3) έτη, η απόφαση χορήγησης εγκατάστασης της ανω τέρω παραγράφου. (ΦΕΚ 539/Β / ). 17. Την / αίτηση (Α.Π. ΥΠΕΚΑ: 1891/ ), την οποία υπέβαλε στην υπηρεσία μας ο ΔΕΣΦΑ ΑΕ για χορήγηση Άδειας Λειτουργίας του εν θέματι έργου. 18. Την υπ αριθμ / κοινή απόφαση των Υπουργών ΠΕΧΩΔΕ, Βιομηχανίας Έρευνας και Τεχνο λογίας, Γεωργίας, Πολιτισμού και Εμπορικής Ναυτιλίας «Έγκριση περιβαλλοντικών όρων για τον αγωγό φυσι κού αερίου και τους κλάδους του πλην του κλάδου Λαυρίου, από τα Ελληνοβουλγαρικά σύνορα μέχρι τις εγκαταστάσεις της νήσου Ρεβυθούσας», ισχύος μέχρι τις Το / έγγραφο της Ειδικής Υπη ρεσίας Περιβάλλοντος του ΥΠΕΧΩΔΕ, με το οποίο εγκρίνεται η παράταση ισχύος της κοινής υπουργικής απόφασης που μνημονεύεται στο στοιχείο 18 μέχρι τις , της οποίας το έγγραφο αυτό αποτελεί ανα πόσπαστο τμήμα. 20. Την υπ αριθμ / κοινή απόφαση των Υπουργών ΠΕΧΩΔΕ, Ανάπτυξης, Πολιτισμού, Εμπο ρικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σύμφωνα με την οποία ανανεώνεται η ανωτέρω 33845/ κοινή υπουργική απόφαση, μέχρι τις Την από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου του ΔΕΣΦΑ ΑΕ, με την οποία δηλώνει ότι, η Μετρητική Διάταξη Παράκαμψης του Μεθοριακού Σταθμού Στρυμονοχωρίου στην περιοχή της Δημοτι κής Ενότητας Σιδηροκάστρου του Δήμου Σιντίκης του Νομού Σερρών κατασκευάστηκε σύμφωνα με τις εγκρι θείσες μελέτες και την Δ3/Α/22767/ Άδεια Εγκατάστασης. 22. Την από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου του ΔΕΣΦΑ ΑΕ, με την οποία δηλώνει το τεχνικό προσωπικό που θα απασχοληθεί στο εν θέματι έργο. 23. Την από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου του ΔΕΣΦΑ ΑΕ, περί ανάθεσης σε αρμόδιο Τεχνικό της επίβλεψης, της λειτουργίας και συντήρησης του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου (Ε.Σ.Μ.Φ.Α / πίεσης πάνω από 19 bar) πλην του Τερματι κού Σταθμού Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου στη Νήσο Ρεβυθούσα Αττικής, βάσει της υπ αριθμ. 062/ Απόφασης της Διοίκησης του ΔΕΣΦΑ Α.Ε. 24. Την από υπεύθυνη δήλωση του αρμόδιου Τεχνικού του ΔΕΣΦΑ ΑΕ, περί αποδοχής της επίβλε ψης της λειτουργίας και συντήρησης της Μετρητικής Διάταξης Παράκαμψης του Μεθοριακού Σταθμού Στρυ μονοχωρίου στην περιοχή της Δημοτικής Ενότητας Σι δηροκάστρου του Δήμου Σιντίκης του Νομού Σερρών. 25. Το τελικό πιστοποιητικό επιθεώρησης της TUV Rheinland Hellas με ημερομηνία , με το οποίο πιστοποιείται ότι η Μετρητική Διάταξη Παράκαμψης του Συνοριακού Σταθμού Φυσικού Αερίου Στρυμονοχωρίου κατασκευάστηκε και ελέγχθηκε σύμφωνα με τις προ διαγραφές του έργου. 26. Την 01/ άδεια οικοδομής του Πολεο δομικού Γραφείου Σιδηροκάστρου της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών. 27. Το διπλότυπο είσπραξης με αριθμό Η / της ΔΟΥ Μεγάλων Επιχειρήσεων, ύψους Την από έκθεση αυτοψίας της Διεύθυν σης Εγκαταστάσεων Πετρελαιοειδών. 29. Την από εισήγηση της Διεύθυνσης Εγκαταστάσεων Πετρελαιοειδών. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκα λείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Χορηγείται στο ΔΕΣΦΑ Α.Ε. άδεια λειτουργίας, αό ριστης χρονικής διάρκειας, για τη Μετρητική Διάταξη Παράκαμψης του Μεθοριακού Σταθμού Στρυμονοχωρίου στην περιοχή της Δημοτικής Ενότητας Σιδηροκάστρου του Δήμου Σιντίκης του Νομού Σερρών, με τους παρα κάτω όρους και περιορισμούς: 1. Να τηρούνται οι όροι της απόφασης που μνημο νεύονται στο στοιχείο 18 του προοιμίου της παρούσας. Η απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων να ανα νεώνεται πριν από τη λήξη της και να προσκομίζεται αντίγραφο στη Διεύθυνση Εγκαταστάσεων Πετρελαι οειδών του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. 2. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιμα τικής Αλλαγής διατηρεί το δικαίωμα να επιβάλλει την εκτέλεση μεταρρυθμίσεων στην υπόψη εγκατάσταση, σε κάθε περίπτωση που θα διαπιστωθεί ότι τούτο είναι

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) αναγκαίο για να εκπληρωθούν οι επιδιωκόμενοι σκοποί που προβλέπονται από το άρθρο 2 του Β.Δ. 15/ , όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει. 3. Η παρακολούθηση της λειτουργίας των εγκατα στάσεων και ιδιαίτερα η συντήρησή τους να γίνεται σύμφωνα με τον Τεχνικό Κανονισμό που μνημονεύεται στο στοιχείο 14 του προοιμίου της παρούσας. 4. Να λαμβάνονται τα απαραίτητα μέτρα για την προ στασία των εργαζομένων, των περιοίκων, του κοινού και του περιβάλλοντος, από κάθε κίνδυνο βλάβης της υγεί ας ή ενόχλησης ή ρύπανσης, που μπορεί να προκληθεί από την λειτουργία της εγκατάστασης. 5. Για την απαιτούμενη, σύμφωνα με τις διατάξεις των β.δ. 16/ και β.δ / υπεύθυνη επίβλεψη της λειτουργίας και συντήρησης της εγκατά στασης πρέπει να απασχολείται πρόσωπο, που να έχει τα προβλεπόμενα προσόντα. 6. Να τηρούνται κατά τη λειτουργία της εγκατάστα σης οι εκάστοτε ισχύουσες αστυνομικές και υγειονομι κές διατάξεις καθώς και οι διατάξεις του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας. 7. Η παρούσα άδεια δεν απαλλάσσει την ενδιαφερόμε νη εταιρεία από την υποχρέωση να εφοδιασθεί με άλλη άδεια, αν από άλλες διατάξεις προκύπτει αντίστοιχη υποχρέωσή της. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 26 Ιουνίου 2013 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΣΗΜΑΚΗΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ F Αριθμ. 3702/76929 (2) Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ αριθμ /2009 υπουργικής απόφασης περί ορισμού αρμόδιας αρ χής και συγκρότησης συμβουλευτικής επιτροπής σε εφαρμογή του ΚΑΝ (ΕΚ) αρ. 708/2007 του Συμβου λίου Ρύθμιση θεμάτων εφαρμογής του ΚΑΝ (ΕΚ) αρ. 708/2007 του Συμβουλίου «Χρήση στην υδατο καλλιέργεια ξένων και απόντων σε τοπικό επίπεδο ειδών» όπως αυτός τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και είναι σε ισχύ. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Έχοντας υπόψη: 1) Τις διατάξεις του ν. 1558/85 «Κυβέρνηση και Κυ βερνητικά Όργανα» (Α 137), όπως τροποποιήθηκε και είναι σε ισχύ. 2) Το άρθρο 90 του κώδικα νομοθεσίας για την Κυ βέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το πρώτο άρθρο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για τη Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» (Α 98). 3) Το άρθρο 9 του ν. 2732/1999 «Διεπαγγελματικές Οργανώσεις και ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Γεωργίας» (Α 154). 4) Του ν /2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας Πρό γραμμα Διαύγεια» (Α 112). 5) Το ν. 3937/2011 «Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις». 6) Το άρθρο 1 παρ. 2 του Β.Δ. 142/1971 «Περί αλιείας των υδρόβιων ζώων, λιμνών και ποταμών και προστα σίας αυτών». 7) Το π.δ. 402/1988 «Οργανισμός Υπουργείου Γεωρ γίας» (Α 187). 8) Το π.δ. 398/1990 «Συμπλήρωση και τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 402/1988» (Α 159). 9) Το π.δ. 344/2000 «Άσκηση του επαγγέλματος του γεωτεχνικού» (Α 297). 10) Το π.δ. 86/2012 «Διορισμός Υπουργών, Αναπλη ρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α 141). 11) Του άρθρου 6 του π.δ. 98/2012 «Τροποποίηση π.δ. 85/2012 Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών (Α 141)» (Α 160). 12) Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 708/2007 του Συμβουλίου της 11ης Ιουνίου 2007 για τη χρήση στην υδατοκαλλι έργεια ξένων και απόντων σε τοπικό επίπεδο ειδών (L 168/ ). 13) Τον Κανονισμό (ΕΚ) αρ. 506/2008 της Επιτροπής της 6ης Ιουνίου 2008 για την τροποποίηση του παραρ τήματος IV του ΚΑΝ 708/2007 (L 149/ ). 14) Τον Κανονισμό (ΕΚ) αρ. 535/2008 της Επιτροπής της 13ης Ιουνίου 2008 για την θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του ΚΑΝ 708/2007 (L 156/ ). 15) Τον Κανονισμό (ΕΕ) αρ. 304/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9ης Μαρτίου 2011 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αρ. 708/2007 (L 88/ ). 16) Την υπ αριθμ /2009 απόφαση Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων περί ορισμού Αρμό διας Αρχής και συγκρότησης Συμβουλευτικής Επιτροπής σε εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 708/2007 του Συμβουλίου (Β 2594). 17) Την ανάγκη ρύθμισης θεμάτων εφαρμογής του ΚΑΝ (ΕΚ) αρ. 708/2007 του Συμβουλίου για την χρήση στην υδατοκαλλιέργεια ξένων και απόντων σε τοπικό επίπεδο ειδών, όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και είναι σε ισχύ. 18) Την ανάγκη τροποποίησης της υπ αριθμ /2009 υπουργικής απόφασης περί ορισμού Αρμό διας Αρχής και συγκρότησης Συμβουλευτικής Επιτροπής σε εφαρμογή του ΚΑΝ (ΕΚ) αρ. 708/2007 του Συμβουλίου. 19) Την υπ αριθμ. 255/2013 Γνωμοδότηση του Συμβου λίου Αλιείας. 20) Την εισήγηση της υπηρεσίας. 21) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρα τικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Άρθρο 1 Α. Τροποποιούμε τη παράγραφο 1 της υπ αριθμ /2009 υπουργικής απόφασης της Υπουργού Αγρο τικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΦΕΚ 2594/Β / ) ως εξής: 1. «Ορίζεται ως αρμόδια αρχή που είναι υπεύθυνη για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης προς τις απαιτήσεις του ΚΑΝ (ΕΚ) 708/2007 του Συμβουλίου, η Δ/νση Αλι ευτικών Εφαρμογών και ΕΑΠ της Γενικής Διεύθυνσης Αλιείας, του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Η Διεύθυνση αυτή συνεπικουρείται από τη Δ/νση Υδατοκαλλιεργειών και Εσωτερικών Υδάτων, που είναι η καθ ύλην αρμόδια Διεύθυνση για θέματα υδα τοκαλλιεργειών. Επίσης ορίζονται ως αρμόδιες αρχές

4 23802 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) για την έκδοση και χορήγηση αδειών μετακίνησης για χρήση στην υδατοκαλλιέργεια ξένων και απόντων σε τοπικό επίπεδο ειδών, οι Υπηρεσίες Αλιείας των Περι φερειακών Ενοτήτων». Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ αριθμ /2009 υπουρ γική απόφαση. Β. Στο τέλος της παραγράφου 1 της υπ αριθμ /2009 υπουργικής απόφασης συμπληρώνουμε τους κάτωθι βασικούς όρους, προϋποθέσεις και διοι κητικές διαδικασίες που θα πρέπει να πληρούνται για τη χρήση στην υδατοκαλλιέργεια ξένων και απόντων σε τοπικό επίπεδο ειδών, ως εξής. Άρθρό 2 Πεδίο εφαρμογής ορισμοί 1. Η παρούσα απόφαση εφαρμόζεται: α. στην εισαγωγή ξένων ειδών και στη μετατόπιση απόντων σε τοπικό επίπεδο ειδών προκειμένου να χρη σιμοποιηθούν στην υδατοκαλλιέργεια στην Ελληνική Επικράτεια β. σε όλες τις εγκαταστάσεις υδατοκαλλιέργειας που χρησιμοποιούν οποιαδήποτε μορφή υδάτινου μέσου, ανεξάρτητα από το μέγεθος ή τα χαρακτηριστικά τους, και σε όλους τους εκτρεφόμενους ξένους και απόντες σε τοπικό επίπεδο υδρόβιους οργανισμούς προκειμένου να αποφεύγονται αρνητικές επιπτώσεις στην βιοποικιλότητα και ιδίως στα είδη, στα ενδιαιτήμα τα και στις λειτουργίες του οικοσυστήματος, οι οποίες θα μπορούσαν να προκύψουν από την εισαγωγή ή τη μετατόπιση υδρόβιων οργανισμών και μη στοχευόμενων ειδών στην υδατοκαλλιέργεια και από τη διασπορά των ειδών αυτών στην φύση. 2. Για την εφαρμογή της παρούσας απόφασης ισχύουν οι ορισμοί του άρθρου 3 του ΚΑΝ (ΕΚ) 708/2007 του Συμβουλίου, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 3. Η παρούσα απόφαση εφαρμόζεται με την επιφύλα ξη των διατάξεων της κτηνιατρικής νομοθεσίας όπως εκάστοτε ισχύουν. Άρθρο 3 Διαδικασία χορήγησης άδειας μετακίνησης 1. Για τη χρήση στην υδατοκαλλιέργεια ξένων και απόντων σε τοπικό επίπεδο ειδών απαιτείται η χο ρήγηση σχετικής άδειας μετακίνησης για εισαγωγή ξένων ή μετατόπιση απόντων σε τοπικό επίπεδο ειδών από την αρμόδια υπηρεσία Αλιείας της Περιφερει ακής Ενότητας, μετά από τη σύμφωνη γνώμη της Συμβουλευτικής Επιτροπής της παραγράφου 2 της Υ.Α /2009. Απαγορεύεται η εισαγωγή ξένων ή/ και η μετατόπιση απόντων σε τοπικό επίπεδο ειδών υδατοκαλλιέργειας, από κάθε επιχείρηση εκτροφής ή καλλιέργειας υδρόβιων οργανισμών που δεν διαθέτει την ανωτέρω άδεια. 2. Ο ενδιαφερόμενος στον τομέα της υδατοκαλλιέρ γειας που επιθυμεί να πραγματοποιήσει εισαγωγή ξένου ή μετατόπιση απόντος σε τοπικό επίπεδο είδους για χρήση στην υδατοκαλλιέργεια, που δεν αναφέρεται στο παράρτημα IV του ΚΑΝ (ΕΚ) 708/2007 του Συμβουλίου, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, είτε περιλαμβάνεται στα είδη Acipenser sturio Acipenser stellatus Micropterus salmoides Silurus glanis (για μετατοπίσεις απόντων σε τοπικό επίπεδο ειδών) υποβάλλει αίτηση για χορήγηση άδειας μετακίνησης για εισαγωγή ξένων ή μετατόπιση απόντων σε τοπικό επίπεδο ειδών προς την αρμόδια Υπηρεσία Αλιείας της Περιφερειακής Ενότητας. Αιτήσεις μπορούν να υποβάλ λονται για πολλαπλές μετακινήσεις που αναφέρονται στο ίδιο είδος και πραγματοποιούνται εντός περιόδου μέχρι επτά (7) ετών. 3. Μαζί με την αίτηση, ο αιτών υποβάλλει φάκελο τεχνικής έκθεσης, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές του παραρτήματος Ι του ΚΑΝ (ΕΚ) 708/2007 του Συμβουλίου, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, υπογεγραμμένη από ιχθυολόγο μέλος του ΓΕΩΤΕΕ. Το αίτημα θα πρέπει να αφορά συγκεκριμένο είδος οργα νισμού και για συγκεκριμένη θέση εγκατάστασης εντός υδάτινου συστήματος (λεκάνη απορροής), για την οποία θα χορηγείται αποκλειστικά η άδεια μετακίνησης. 4. Ο φάκελος συνοδευόμενος από τις απόψεις της αρμόδιας Υπηρεσίας Αλιείας, διαβιβάζεται στην Δ/νση Αλιευτικών Εφαρμογών και ΕΑΠ της Γενικής Δ/νσης Αλιείας του ΥΠΑΑΤ, η οποία τον διαβιβάζει στην αρμό δια Συμβουλευτική Επιτροπή, που γνωμοδοτεί σχετικά με την πληρότητα της αίτησης και εάν ως εκ τούτου γίνεται αποδεκτή ή απαιτούνται συμπληρωματικά στοι χεία. Στην περίπτωση αποδοχής της αίτησης, η Συμ βουλευτική Επιτροπή γνωμοδοτεί σχετικά με το είδος της μετακίνησης (συνήθης ή μη συνήθης) και αν πριν την απελευθέρωση πρέπει να υπάρξει απομόνωση ή πιλοτική απελευθέρωση. Στην περίπτωση συνήθους με τακίνησης, η Συμβουλευτική Επιτροπή παρέχει σύμφωνη γνώμη, την οποία η Δ/νση Αλιευτικών Εφαρμογών και ΕΑΠ διαβιβάζει στην αρμόδια Υπηρεσία Αλιείας. 5. Στην περίπτωση συνήθους μετακίνησης, η αρμόδια Υπηρεσία Αλιείας της Περιφερειακής Ενότητας, στην οποία έχει διαβιβαστεί η σύμφωνη γνώμη της Συμβου λευτικής Επιτροπής, χορηγεί τη σχετική άδεια μετακί νησης. Η άδεια μπορεί να προβλέπει, κατά περίπτωση, την απαίτηση για απομόνωση ή πιλοτική απελευθέρωση, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στη γνωμοδότηση της Συμβουλευτικής Επιτροπής. 6. Στην περίπτωση μη συνήθους μετακίνησης απαι τείται η πραγματοποίηση εκτίμησης περιβαλλοντικού κινδύνου. Η αρμόδια Υπηρεσία Αλιείας ενημερώνει τον ενδιαφερόμενο, ο οποίος υποβάλλει φάκελο σύμφω να με τις κατευθυντήριες γραμμές του παραρτήματος II του ΚΑΝ (ΕΚ) 708/2007 του Συμβουλίου, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, υπογεγραμμένο από Ιχθυο λόγο μέλος του ΓΕΩΤΕΕ. Ο φάκελος διαβιβάζεται στη Συμβουλευτική Επιτροπή, μέσω της Δ/νσης Αλιευτικών Εφαρμογών και ΕΑΠ. Η Συμβουλευτική Επιτροπή προχω ρά στην αξιολόγηση του περιβαλλοντικού κινδύνου και γνωμοδοτεί, σχετικά με τον βαθμό κινδύνου, με τη μορ φή συνοπτικής έκθεσης του Παραρτήματος II (Μέρος 3). Η γνωμοδότηση διαβιβάζεται στην αρμόδια Υπηρεσίας Αλιείας, από την Δ/νση Αλιευτικών Εφαρμογών και ΕΑΠ, βάσει της οποίας εκδίδεται ή όχι η σχετική άδεια. Η έκ δοση άδειας μετακίνησης επιτρέπεται μετά τη σύμφωνη γνώμη της Συμβουλευτικής Επιτροπής και μόνο στην περίπτωση που η εκτίμηση κινδύνου, συμπεριλαμβανο μένων οποιονδήποτε μέτρων άμβλυνσης, καταδεικνύει ότι ο κίνδυνος για το περιβάλλον είναι χαμηλός. Στην περίπτωση που από την Συμβουλευτική Επιτροπή διαπι

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) στωθεί υψηλός ή μεσαίος βαθμός κινδύνου, η αίτηση του ενδιαφερόμενου εξετάζεται σε διαβούλευση μαζί του, προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπάρχουν διαδικασίες ή τεχνολογίες μείωσης του κινδύνου σε χαμηλό επίπεδο. Η τελική γνωμοδότηση της Συμβουλευτικής Επιτροπής διαβιβάζεται στην αρμόδια Υπηρεσία Αλιείας από την Δ/νση Αλιευτικών Εφαρμογών και ΕΑΠ. 7. Η άρνηση αδειοδότησης θα πρέπει να αιτιολογείται βάσει της γνωμοδότησης της Συμβουλευτικής Επιτρο πής, επιστημονικών πληροφοριών και αν δεν είναι αυτές επαρκείς, βάσει της αρχής της προφύλαξης. 8. Η αρμόδια Υπηρεσία Αλιείας της Περιφερειακής Ενότητας ενημερώνει τον αιτούντα εγγράφως, εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, οπωσδήποτε δε εντός έξι (6) μηνών από την ημερομηνία υποβολής της αίτη σης του για την απόφαση έκδοσης ή άρνησης έκδοσης άδειας. Εξαιρείται το χρονικό διάστημα κατά το οποίο ο αιτών υποβάλλει πρόσθετες πληροφορίες οι οποίες ζητούνται από τη Συμβουλευτική Επιτροπή. 9. Η αρμόδια Υπηρεσία Αλιείας της Περιφερειακής Ενότητας, ανά πάσα στιγμή, μπορεί να ανακαλεί, προ σωρινά ή οριστικά, τη χορηγηθείσα άδεια, εάν συμβούν απρόβλεπτα γεγονότα με αρνητικές επιπτώσεις για το περιβάλλον ή τους αυτόχθονες πληθυσμούς, ενημερώ νοντας την Δ/νση Αλιευτικών Εφαρμογών και ΕΑΠ. Η ανάκληση άδειας πρέπει να αιτιολογείται βάσει επιστη μονικών λόγων ή βάσει της αρχής της προφύλαξης, εάν οι επιστημονικές πληροφορίες δεν είναι ακόμη επαρκείς και λαμβάνοντας υπόψη τους εθνικούς διοικητικούς κα νόνες. 10. Πριν το τέλος της περιόδου που καλύπτεται από την άδεια, είναι δυνατόν να υποβάλλεται αίτηση για άλλη άδεια με παραπομπή στην προηγούμενη. Εάν δεν υπήρξαν τεκμηριωμένες αρνητικές επιπτώσεις στο περι βάλλον, η προτεινόμενη μετακίνηση θεωρείται συνήθης. Άρθρο 4 Μετακινήσεις που επηρεάζουν γειτονικά κράτη μέλη 1. Στην περίπτωση που οι δυνητικές ή οι γνωστές περιβαλλοντικές επιπτώσεις μιας προτεινόμενης μετα κίνησης οργανισμού ενδέχεται να επηρεάσουν γειτονικά κράτη μέλη, πριν την έκδοση της άδειας του άρθρου 3, η Δ/νση Αλιευτικών Εφαρμογών και ΕΑΠ κοινοποιεί στο ενδιαφερόμενο κράτος μέλος ή μέλη και στην Ευρω παϊκή Επιτροπή την πρόθεση της να χορηγήσει άδεια διαβιβάζοντας σχέδιο απόφασης που έχει συντάξει η αρμόδια Υπηρεσία Αλιείας, το οποίο συνοδεύεται από αιτιολογική έκθεση και σύνοψη της εκτίμησης του περι βαλλοντικού κινδύνου, όπως ορίζεται στο παράρτημα II Μέρος 3, του ΚΑΝ (ΕΚ) 708/2007 του Συμβουλίου, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 2. Εντός δύο μηνών από την ημερομηνία κοινοποίη σης, τα άλλα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη μπορούν να υποβάλουν γραπτά σχόλια στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 3. Εντός έξι μηνών από την ημερομηνία της κοινοποί ησης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μετά από διαβούλευση με την Επιστημονική, Τεχνική και Οικονομική Επιτροπή Αλιείας (ΕΤΟΕΑ), η οποία ιδρύθηκε με το άρθρο 33 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2371/2002 και με τη Συμβουλευ τική Επιτροπή Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας, η οποία ιδρύθηκε με την απόφαση 1999/478/ΕΚ, επιβεβαιώνει, απορρίπτει ή τροποποιεί την προτεινόμενη απόφαση για τη χορήγηση άδειας. 4. Εντός 30 ημερών από την ημερομηνία της από φασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη μπορούν να παραπέμψουν την εν λόγω απόφαση στο Συμβούλιο. Εντός πρόσθετης περιόδου 30 ημερών, το Συμβούλιο μπορεί να λάβει διαφορετική απόφαση με ειδική πλειοψηφία. Άρθρο 5 Εξαιρέσεις από τη διαδικασία αδειοδότησης Δεν απαιτείται η χορήγηση άδειας μετακίνησης στις ακόλουθες περιπτώσεις: 1. Για τα είδη του παραρτήματος IV του ΚΑΝ (ΕΚ) 708/2007 του Συμβουλίου, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, πλην των κάτωθι τεσσάρων ειδών Acipenser sturio Acipenser stellatus Micropterus salmoides Silurus glanis (αφορά μετατόπιση απόντος σε τοπικό επίπεδο είδους) για τα οποία απαιτείται η απόκτηση της σχετικής άδειας, στα πλαίσια λήψης αυστηρότερων μέτρων προ στασίας των οικοσυστημάτων της χώρας. 2. Στις μετατοπίσεις απόντων σε τοπικό επίπεδο ορ γανισμών εντός της Ελληνικής επικράτειας, εκτός του είδους Silurus glanis ή άλλων ειδών για τα οποία βάσει γνωμοδότησης της Συμβουλευτικής Επιτροπής θα απαι τηθεί λήψη αυστηρότερων μέτρων προστασίας. 3. Στις μετακινήσεις ξένων ή τοπικά απόντων ειδών, τα οποία διατηρούνται σε κλειστές εγκαταστάσεις υδα τοκαλλιέργειας, με την προϋπόθεση ότι η μεταφορά των ξένων ειδών πραγματοποιείται υπό όρους που πα ρεμποδίζουν την διαφυγή των εν λόγω ειδών και των μη στοχευόμενων ειδών και η κλειστή εγκατάσταση εκπληρώνει, βάσει της παραγράφου 3 του άρθρου 1 του ΚΑΝ (ΕΕ) 304/2011, τα χαρακτηριστικά της κλειστής εγκατάστασης. 4. Στη διατήρηση διακοσμητικών υδρόβιων ζώων ή καλλωπιστικών φυτών σε καταστήματα πώλησης ζώων συντροφιάς, κήπους, περιορισμένες λίμνες κήπων ή ενυ δρεία, που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των εκά στοτε ισχυουσών κτηνιατρικών διατάξεων. Άρθρο 6 Όροι μετακίνησης για εισαγωγή μετά την έκδοση αδείας 1. Η έκδοση της άδειας μετακίνησης δεν υποκαθιστά την τήρηση άλλων διατάξεων του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου άλλων τομέων. 2. Στην περίπτωση συνήθους μετακίνησης, η απε λευθέρωση υδρόβιων οργανισμών σε εγκαταστάσεις υδατοκαλλιέργειας δεν απαιτεί απομόνωση ή πιλοτική απελευθέρωση, πλην εξαιρετικών περιπτώσεων, σύμφω να με τη γνωμοδότηση της Συμβουλευτικής Επιτροπής. Η μετακίνηση από κλειστή εγκατάσταση σε ανοικτή εγκατάσταση θεωρείται συνήθης ή μη συνήθης μετα κίνηση κατά το άρθρο 3 της παρούσας. 3. Στην περίπτωση μη συνήθους μετακίνησης, η απελευθέρωση υδρόβιων οργανισμών σε ανοικτές εγκαταστάσεις υδατοκαλλιέργειας, εφόσον κρίνεται απαραίτητο από την Συμβουλευτική Επιτροπή, μπορεί να υπόκειται στους κάτωθι όρους: i. τοποθέτηση των υδρόβιων οργανισμών σε καθορι σμένη εγκατάσταση απομόνωσης εντός της επικράτειας

6 23804 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) της χώρας σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται στο παράρτημα III του ΚΑΝ (ΕΚ) 708/2007 του Συμ βουλίου, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, με σκοπό τη σύσταση γεννητόρων. Η εγκατάσταση απομόνωσης μπορεί να βρίσκεται σε άλλο κράτος μέλος, υπό τον όρο ότι συμφωνούν όλα τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη και ότι η επιλογή αυτή συμπεριλήφθηκε στην εκτίμηση περιβαλλοντικού κινδύνου για μη συνήθεις μετακινή σεις. Ανάλογα με την περίπτωση, μόνο απόγονοι των εισαγόμενων υδρόβιων οργανισμών μπορούν να χρησι μοποιηθούν σε εγκαταστάσεις υδατοκαλλιέργειας του κράτους υποδοχής, υπό τον όρο ότι, κατά τη διάρκεια της απομόνωσης, δε διαπιστώνονται δυνητικά επιβλα βή μη στοχευόμενα είδη. Ενήλικα ψάρια μπορούν να απελευθερώνονται όταν οι οργανισμοί δεν αναπαράγο νται εν αιχμαλωσία ή είναι τελείως στείροι από αναπα ραγωγική άποψη, με την επιφύλαξη επιβεβαίωσης της απουσίας δυνητικά επιβλαβών μη στοχευόμενων ειδών ii. πραγματοποίηση πιλοτικής απελευθέρωσης, κάτω από συγκεκριμένα μέτρα περιορισμού και πρόληψης, βά σει της γνωμοδότησης της Συμβουλευτικής Επιτροπής 4. Σε όλες τις περιπτώσεις μη συνήθους μετακίνησης και πιλοτικών απελευθερώσεων, ο αιτών εκπονεί προς έγκριση από την αρμόδια Υπηρεσία Αλιείας, σχέδιο έκτακτης ανάγκης, το οποίο θα περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την απομάκρυνση των εισαχθέντων ειδών από το περιβάλλον, ή τη μείωση της πυκνότητας τους, σε περίπτωση απρόβλεπτων γεγονότων με αρνητικές επι πτώσεις στο περιβάλλον ή στους αυτόχθονες πληθυ σμούς. Στην περίπτωση τέτοιων γεγονότων, το σχέδιο έκτακτης ανάγκης εφαρμόζεται αμέσως και η άδεια ανακαλείται, προσωρινά ή οριστικά, σύμφωνα με την παράγραφο 9 του άρθρου 3 της παρούσας. Το σχέδιο έκτακτης ανάγκης αξιολογείται από τη Γνωμοδοτική Επιτροπή και εγκρίνεται από την αρμόδια Υπηρεσία Αλιείας. 5. Στις περιπτώσεις μη συνήθους μετακίνησης, τα ξένα είδη μετά την απελευθέρωση τους σε ανοικτές εγκα ταστάσεις υδατοκαλλιέργειας θα τελούν υπό παρακο λούθηση επί 2 έτη ή κατά τη διάρκεια ενός πλήρους αναπαραγωγικού κύκλου, εάν η περίοδος αυτή είναι μεγαλύτερη, προκειμένου να εκτιμηθούν οι επιπτώσεις. Η αρμόδια αρχή έπειτα από γνωμοδότηση της Συμβου λευτικής Επιτροπής αποφασίζει αν ο αιτών διαθέτει επαρκή πείρα διενέργειας της παρακολούθησης ή αν αυτή θα γίνεται από κρατικά ερευνητικά ιδρύματα, σε συνεργασία και στις δύο περιπτώσεις με την αρμόδια Υπηρεσία Αλιείας, με το κόστος να επιβαρύνει τον επεν δυτή. Το πρόγραμμα παρακολούθησης θα υποβάλλεται και θα εξετάζεται από την Συμβουλευτική Επιτροπή και θα εγκρίνεται από την αρμόδια Υπηρεσία Αλιείας, ανάλογα με την εμπειρία στο συγκεκριμένο είδος και την περιοχή ή λεκάνη απορροής, όπου θα γίνεται η καλλιέργεια του κάθε είδους. Με την επιφύλαξη της γνώμης της Συμβουλευτικής Επιτροπής, η αρμόδια Υπη ρεσία Αλιείας μπορεί να απαιτεί μεγαλύτερες περιόδους παρακολούθησης προκειμένου να εκτιμά τυχόν ενδεχό μενες μακροπρόθεσμες επιπτώσεις στο οικοσύστημα, οι οποίες δεν είναι εύκολα ανιχνεύσιμες κατά τη διάρκεια της περιόδου παρακολούθησης. Τα αποτελέσματα του προγράμματος παρακολούθησης θα υποβάλλονται και αξιολογούνται από τη Συμβουλευτική Επιτροπή και θα διαβιβάζονται στην αρμόδια Υπηρεσία Αλιείας καθώς και στην Δ/νση Αλιευτικών Εφαρμογών και ΕΑΠ, που θα καταχωρεί περίληψη αυτών στο εθνικό μητρώο. Άρθρο 7 Όροι μετακίνησης για μετατόπιση μετά την έκδοση αδείας 1. Η έκδοση της άδειας μετακίνησης για μετατόπιση δεν υποκαθιστά την τήρηση άλλων διατάξεων του υφι στάμενου θεσμικού πλαισίου άλλων τομέων 2. Σε περιπτώσεις μη συνήθους μετατόπισης σε ανοικτές εγκαταστάσεις υδατοκαλλιέργειας, η αρμόδια Υπηρεσία Αλιείας μπορεί να απαιτήσει την πραγματο ποίηση μιας αρχικής πιλοτικής απελευθέρωσης, βάσει της γνωμοδότησης της Συμβουλευτικής Επιτροπής. 3. Στην περίπτωση της μη συνήθους μετατόπισης σε ανοικτές εγκαταστάσεις υδατοκαλλιεργειών, απαιτείται παρακολούθηση, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παράγραφο 5 του άρθρου 6 της παρούσας 4. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και εφόσον εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η χώρα μας ως KM μπορεί να απαιτήσει απομόνωση, σύμφωνα με τη παράγραφο 3i του άρθρου 6 της παρούσας, πριν την απελευθέρωση ειδών μη συνήθους μετατόπισης σε ανοικτές εγκατα στάσεις υδατοκαλλιέργειας. Η αίτηση υποβάλλεται στην ΕΕ, μέσω της Δ/νσης Αλιευτικών Εφαρμογών και ΕΑΠ, κατόπιν σχετικής γνωμοδότησης της Συμβουλευτικής Επιτροπής και περιλαμβάνει τους λόγους απομόνωσης. Άρθρο 8 Μητρώο εισαγωγών μετατοπίσεων 1. Η Δ/νση Αλιευτικών Εφαρμογών και ΕΑΠ τηρεί μη τρώο μετακινήσεων (εισαγωγών και μετατοπίσεων) για όλες τις υποβληθείσες αιτήσεις, σύμφωνα με το πα ράρτημα του κανονισμού ΕΚ 535/2008 της Επιτροπής. Η πρόσβαση στο μητρώο είναι δωρεάν σύμφωνα με την οδηγία 2003/4/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, σχετικά με την πρόσβαση του κοινού σε περιβαλλοντικές πληροφορίες. 2. Οι μονάδες στις οποίες έχει χορηγηθεί άδεια με τακίνησης στα πλαίσια της παρούσας απόφασης υπο χρεούνται να τηρούν αρχείο αναλυτικών πληροφοριών για όλες τις μετακινήσεις ξένων ή απόντων σε τοπικό επίπεδο ειδών, από και προς την περιοχή καλλιέργει ας καθώς και τα αποτελέσματα της παρακολούθησης αυτών σε κάθε μονάδα. Κατά την μεταφορά ξένων ή απόντων σε τοπικό επίπεδο ειδών, υφίσταται υποχρέωση τήρησης αρχείου πληροφο ριών για τον τύπο μετακίνησης και τα μεταφερόμενα είδη, τα μέτρα που λαμβάνονται προκειμένου να διασφαλιστεί ότι κανένα μη στοχευόμενο είδος δε συνοδεύει το φορτίο, τα περιστατικά τυχόν θνησιμότητας κατά την διάρκεια της μεταφοράς, τις εγκαταστάσεις και περιοχές υδατοκαλλιέρ γειας που επισκέφτηκε το μεταφορικό μέσο και τις τυχόν ανταλλαγές υδάτων κατά την διάρκεια της μεταφοράς, ιδί ως τις πηγές και τους χώρους απελευθέρωσης υδάτων. Με την επιφύλαξη ειδικών διατάξεων, οι ανωτέρω πληροφορίες καταχωρούνται με ευθύνη του υπευθύνου της μονάδας και του μεταφορέα ή όπως άλλως ορισθεί. Άρθρο 9 Κλειστές εγκαταστάσεις υδατοκαλλιέργειας 1. Στην περίπτωση κλειστών εγκαταστάσεων υδατο καλλιέργειας, θα υποβάλλεται στην αρμόδια Υπηρεσία

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Αλιείας της Περιφερειακής Ενότητας τεχνική έκθεση, στην οποία θα περιγράφεται το κλειστό σύστημα και θα εξετάζεται αν πληρούνται οι προϋποθέσεις του ορισμού της κλειστής εγκατάστασης, σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 3 του ΚΑΝ (ΕΕ) αρ. 304/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και θα εκδίδεται σχετική βεβαίωση. Οι προϋποθέσεις αυτές θα πρέπει να ισχύουν σε όλα τα στάδια της διαδικασίας αδειοδότησης της κλειστής εγκατάστασης (Περιβαλ λοντική Αδειοδότηση, Άδεια Χρήσης Νερού, Απόφαση Μίσθωσης, Άδεια Ίδρυσης και Λειτουργίας), ενώ σε όλες τις σχετικές μελέτες και εγκρίσεις θα πρέπει σαφώς να αναφέρεται ότι η κλειστή μονάδα θα πρέπει να ικα νοποιεί τις προϋποθέσεις του ορισμού. Στην αντίθετη περίπτωση, προϋπόθεση για την έγκριση άδεια ίδρυ σης και λειτουργίας της μονάδας αποτελεί η χορή γηση άδειας μετακίνησης στα πλαίσια της παρούσας απόφασης. Οι αρμόδιες Υπηρεσίες Αλιείας, ως αρχές χορήγησης αδειών, θα παρακολουθούν και εποπτεύουν τις δραστηριότητες για να διασφαλιστεί ότι: α) οι κλειστές μονάδες υδατοκαλλιέργειας πληρούν τις προϋποθέσεις του ορισμού των κλειστών εγκατα στάσεων και β) η μεταφορά από ή και προς κλειστή εγκατάσταση υδατοκαλλιέργειας πραγματοποιείται υπό συνθήκες που εμποδίζουν τη διαφυγή ξένων και μη στοχευόμενων οργανισμών Άρθρο 10 Γενικά θέματα Μεταβατικές διατάξεις 2. Στην περίπτωση νέων μονάδων υδατοκαλλιέργει ας, η άδεια μετακίνησης για εισαγωγή ξένων ή/και με τατόπιση απόντων σε τοπικό επίπεδο ειδών, αποτελεί προϋπόθεση και χορηγείται πριν την περιβαλλοντική αδειοδότηση της μονάδας. 3. Στην περίπτωση των υφιστάμενων μονάδων υδατο καλλιέργειας στις οποίες εκτρέφονται ξένα ή απόντα σε τοπικό επίπεδο είδη και οι οποίες λειτουργούν νομί μως κατά την έναρξη ισχύος της παρούσας (απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων και Άδεια Ίδρυσης και Λειτουργίας), οι υπεύθυνοι υποχρεούνται εντός 18 μηνών από την έκδοση της παρούσας απόφασης, να υποβάλ λουν στην αρμόδια Υπηρεσία Αλιείας αίτηση για τη χορήγηση της σχετικής άδειας μετακίνησης στα πλαίσια της παρούσας. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, η αρμόδια Υπηρεσία Αλιείας προχωρά σε ανάκληση της άδειας λειτουργίας για τα συγκεκριμένα είδη. 4. Όλες οι απαιτούμενες διοικητικές πράξεις που θα εκδίδονται και θα αφορούν αδειοδότηση μονάδας υδατοκαλλιέργειας για εισαγωγή ξένων ειδών ή μετα τόπιση απόντων σε τοπικό επίπεδο ειδών θα πρέπει να κοινοποιούνται στην Δ/νση Αλιευτικών Εφαρμογών και ΕΑΠ. Ειδικότερα η κοινοποίηση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας της μονάδας ως κλειστή εγκατάσταση καλλιέργειας ξένων ειδών ή απόντων σε τοπικό επίπεδο ειδών, είναι απαραίτητη προκειμένου η προαναφερόμε νη Υπηρεσία ως αρμόδια αρχή, να ενημερώνει όπως έχει υποχρέωση, τον κατάλογο κλειστών εγκαταστάσεων που θα αναρτάται σε σχετικό ιστότοπο. 5. Η αρμόδια Υπηρεσία Αλιείας της Περιφερειακής Ενότητας ελέγχει την τήρηση των διατάξεων της πα ρούσας απόφασης και λαμβάνει κάθε ενδεδειγμένο μέ τρο, όταν μία ή περισσότερες διατάξεις δεν τηρούνται. 6. Πέραν των καθοριζόμενων με την απόφαση αυτή βασικών και πρόσθετων διατάξεων, ισχύουν οι εθνικές διατάξεις περί ίδρυσης, εγκατάστασης και λειτουργίας μονάδων υδατοκαλλιεργειών. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 20 Ιουνίου 2013 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΑΥΤΑΡΗΣ F Αριθμ. οικ (3) Τροποποίηση της συστατικής πράξης του Νομικού Προ σώπου του Δήμου Ωραιοκάστρου, με την επωνυμία, «Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού Πρόνοιας και Αλ ληλεγγύης Ωραιοκάστρου. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) των άρθρων 1, 103, 225, 238, 280 και 283 παρ. 4 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυ τοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρό γραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α /2010), β) των άρθρων 239 και 240 του ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α /2006), γ) των άρθρων 5 και 7 του ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 131/Α /2006), δ) των άρθρων 8 και 24 του π.δ. 142/2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδο νίας Θράκης» (ΦΕΚ 235/Α /2010), ε) του άρθρου 90, του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερ νητικά Όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α /2005). 2. Την υπ αριθμ. 53/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμ βουλίου Ωραιοκάστρου, (ΦΕΚ 1273/Β / ) με την οποία συστάθηκε το Νομικό Πρόσωπο του Δήμου Ωραι οκάστρου, με την επωνυμία, «Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού Πρόνοιας και Αλληλεγγύης Ωραιοκάστρου. 3. Την υπ αριθμ. 24/2013 απόφαση του δημοτικού συμβουλίου του δήμου Ωραιοκάστρου, ληφθείσα στην υπ αριθμ. 5/ συνεδρίαση του, που αφορά τη τροποποίηση της συστατικής πράξης του νομικού προσώπου του δήμου, με την επωνυμία, «Δημοτικός Ορ γανισμός Πολιτισμού Πρόνοιας και Αλληλεγγύης Ωραι οκάστρου» (ΦΕΚ 1273/ ) ως εξής: «Έδρα του νομικού προσώπου είναι η διοικητική πε ριφέρεια του νέου διευρυμένου Δήμου Ωραιοκάστρου. Το Νομικό πρόσωπο λειτουργεί με περιφερειακές δομές Παιδικών Σταθμών για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών. Οι δομές αυτές καθορίζονται ως εξής: Α Βρεφονηπιακός Σταθμός Ωραιοκάστρου (εντός Ο.Α.Ε.Δ.) δυναμικότητας 130 παιδιών (Βρεφών και νη πίων) Β Βρεφονηπιακός Σταθμός Ωραιοκάστρου (εντός Παιδόπολης, τρία κτίρια) δυναμικότητας 200 παιδιών (Βρεφών και νηπίων) Γ Παιδικός Σταθμός Νεοχωρούδας δυναμικότητας 50 νηπίων Δ Παιδικός Σταθμός Πενταλόφου δυναμικότητας 50 νηπίων Ε Παιδικός Σταθμός Μεσαίου δυναμικότητας 30 νηπίων

8 23806 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΣΤ Παιδικός Σταθμός Μελισσοχωρίου δυναμικότη τας 50 νηπίων, αποφασίζουμε: Την τροποποίηση της συστατικής πράξης του Νο μικού Προσώπου με την επωνυμία «Δημοτικός Οργα νισμός Πολιτισμού Πρόνοιας και Αλληλεγγύης Ωραιο κάστρου. (ΦΕΚ 1273/ ) ως εξής: «Έδρα του νομικού προσώπου είναι η διοικητική πε ριφέρεια του νέου διευρυμένου Δήμου Ωραιοκάστρου. Το Νομικό πρόσωπο λειτουργεί με περιφερειακές δομές Παιδικών Σταθμών για την καλύτερη εξυπη ρέτηση των πολιτών. Οι δομές αυτές καθορίζονται ως εξής: Α Βρεφονηπιακός Σταθμός Ωραιοκάστρου (εντός O.A.Ε.Δ.) δυναμικότητας 130 παιδιών (Βρεφών και νη πίων) Β Βρεφονηπιακός Σταθμός Ωραιοκάστρου (εντός Παιδόπολης, τρία κτίρια) δυναμικότητας 200 παιδιών (Βρεφών και νηπίων) Γ Παιδικός Σταθμός Νεοχωρούδας δυναμικότητας 50 νηπίων Δ Παιδικός Σταθμός Πενταλόφου δυναμικότητας 50 νηπίων Ε Παιδικός Σταθμός Μεσαίου δυναμικότητας 30 νηπίων ΣΤ Παιδικός Σταθμός Μελισσοχωρίου δυναμικότη τας 50 νηπίων». Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προ καλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του νομικού προσώπου, (υπ αριθμ. 568/2013, Βεβαίωση Προ έδρου του ανωτέρω νομικού προσώπου). Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ αριθμ. 53/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ωραιοκάστρου (ΦΕΚ 1273/ ). Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Θεσσαλονίκη, 4 Ιουνίου 2013 Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΡΟΥΝΤΖΟΣ * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * FAX

ΑΔΑ: ΒΕΔΑ0-ΛΝΠ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΔΑ: ΒΕΔΑ0-ΛΝΠ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ /ΝΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙ ΩΝ Τµήµα Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3447 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 51 24 Ιανουαρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Διασυνοριακή παροχή υπηρεσιών στην Ελληνική επι κράτεια στον τομέα εισροών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 683 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 66 16 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός μορφής και περιεχομένου της αίτησης της παραγράφου 1 και των βεβαιώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3436 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 407 3 Οκτωβρίου 0 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Tροποποίηση της αριθμ. ΔΙΕΚ/ΤΜ.Β/Φ.8/6/οικ.9844/ 0.4.009 (ΦΕΚ Β 67) υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Validity unknown Digitally signed by Theodoros Moumouris Date: 2012.01.05 09:08:28 EET Reason: Signed PDF (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio 42587 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων δικαιολογητικών και διαδικασίας για την έγκριση αδειών αλίευσης σε αλιευτικά σκάφη. ΑΠΟΦΑΣΗ

Θέμα: Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων δικαιολογητικών και διαδικασίας για την έγκριση αδειών αλίευσης σε αλιευτικά σκάφη. ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ Τμήμα 4 ο --------------------------------- Τ. Δ/νση : Λ. Συγγρού 150 Τ.Κ. : 176 71, Καλλιθέα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 127/2015

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 127/2015 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 127/2015 Ανανέωση και τροποποίηση της υπ αριθμ. ειδ. πρωτ. ΡΑΕ ΑΔ- 01149 άδειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19175 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1394 16 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ένταξη της διαδικασίας χορήγησης άδειας ίδρυ σης και λειτουργίας καταστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1455 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 148 22 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάθεση εκτέλεσης του έργου της υποδομής κοινω νικής εξυπηρέτησης για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6013 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 405 16 Μαρτίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Πίνακας Διατίμησης Δασικών Προϊόντων, διαχειρι στικού έτους 2011... 1 Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΤ. : Οι με αριθ. 70/2013 και 14/2014 εγκύκλιοι του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

ΣΧΕΤ. : Οι με αριθ. 70/2013 και 14/2014 εγκύκλιοι του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. ΘΕΜΑ : «Χορήγηση βεβαίωσης ασφαλιστικής ενημερότητας και αναστολή λήψης αναγκαστικών μέτρων σε Προέδρους και μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων των Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων». ΣΧΕΤ. : Οι με αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 284/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 284/2014 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 284/2014 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμό βιομάζας ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 39111 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2385 27 Αυγούστου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. απόφ. 722/2012 Έγκριση Τιμολογίου Χρήσης του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου.

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΤΡΕΛΑΪΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1477 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 99 31 Μαρτίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29573 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2377 5 Σεπτεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ1γ/ Γ.Π/οικ. 75888 Ένταξη διαδικασιών αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας στα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10615 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 544 18 Απριλίου 2007 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 74362/5340/05 Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας προς τις δι ατάξεις της Οδηγίας

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Επιβολή τέλους για την επίθεση επισημείωσης της Σφραγίδας της Διεθνούς Σύμβασης της Χάγης.

Θέμα: Επιβολή τέλους για την επίθεση επισημείωσης της Σφραγίδας της Διεθνούς Σύμβασης της Χάγης. Θεσσαλονίκη 29-10-2013 Αριθμ.πρωτ.715 Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Θέμα: Επιβολή τέλους για την επίθεση επισημείωσης της Σφραγίδας της Διεθνούς Σύμβασης της Χάγης.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 819 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 32 11 Ιανουαρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός παραβόλου για την έκδοση της βεβαί ωσης αναγγελίας άσκησης επαγγελματικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 400/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 400/2014 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 400/2014 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμό παραγωγής βιοαερίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Προϋποθέσεις, όροι και διαδικασία για τη διενέργεια αλιευτικού τουρισμού από επαγγελματίες αλιείς» ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Προϋποθέσεις, όροι και διαδικασία για τη διενέργεια αλιευτικού τουρισμού από επαγγελματίες αλιείς» ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 12/01/ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Πρωτ.: 414/2354 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ Τ. Δ/νση : Συγγρού 150 Τ.Κ. :

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 214/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 214/2014 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 214/2014 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από μικρό υδροηλεκτρικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α8ΗΦ-ΡΤΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: 4Α8ΗΦ-ΡΤΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 21-09 - 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Α.Π.: 9223.2/04/11 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 256/2013

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 256/2013 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 256/2013 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24003 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1644 3 Ιουλίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 8442/561/ΦΓ.9.6.4. (1) Καθορισμός του τύπου, του περιεχομένου και της διαδι

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση Α2-704 (ΦΕΚ Β' 2126/04-08-2014)

Απόφαση Α2-704 (ΦΕΚ Β' 2126/04-08-2014) Απόφαση Α2-704 (ΦΕΚ Β' 2126/04-08-2014) Σύσταση Τριμελών Επιτροπών χορήγησης βεβαιώσεων σε παραγωγούς πωλητές λαϊκών αγορών κατ' εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου 11 του Ν. 4264/2014 «Άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 47/2015

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 47/2015 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 47/2015 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25705 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2208 14 Οκτωβρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 8986 Καθορισμός των δικαιολογητικών που θα προσκομίζο νται στις γραμματείες των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 38231 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2682 31 Δεκεμβρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Χρήση κινητών τηλεφώνων.... 1 Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας αποσπασμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18613 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1321 23 Μαΐου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΜΕΟ/ο/1925/ζ/254 Έγκριση του τεχνικού Κανονισμού για τον Καθορισμό Εθνικών Απαιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22379 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1577 6 Αυγούστου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Προσδιορισμός τυπικών και ουσιαστικών προσόντων του προσωπικού για τη στελέχωση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ - ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ - ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 26 / 04/ 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ AΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α.Π : 9475 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΔΑ: ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ Ε.Υ. Εφαρμογής.Π.Α.Α - Ανταγωνιστικότητα ΠΡΟΣ: Όπως Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

προγραμματική περίοδο 2007-2013 (ΦΕΚ 267/Α)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ιδιαίτερα τα άρθρα 36 και 37 αυτού.

προγραμματική περίοδο 2007-2013 (ΦΕΚ 267/Α)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ιδιαίτερα τα άρθρα 36 και 37 αυτού. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΑΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ Β2 Ταχ. Δ/νση : Λ. Αθηνών 54-56 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ.: Οικ. 8442/561/ΦΓ.9.6.4. ΑΠΟΦΑΣΗ

Αρ. Πρωτ.: Οικ. 8442/561/ΦΓ.9.6.4. ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΑΘΗΝΑ, 3.7.2013 ΙΙ ΓΕΝ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ Ταχ. /νση : Μεσογείων 117-119 Ταχ/κός Κώδικας: 115 26 Αθήνα Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 37849 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3224 2 Δεκεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 147070 Τροποποίηση του άρθρου 2 της 19652/1906/1999 κοινής υπουργικής απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 435/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 435/2014 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 435/2014 Ανάκληση της υπ αριθμ. ΡΑΕ 1454/2010 (ΑΔ-01748) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 417/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 417/2014 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail:info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 417/2014 Χορήγηση Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 350/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 350/2014 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 350/2014 Χορήγηση Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2185 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 165 23 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανακαθορισμός της καθ ύλην αρμοδιότητας και του χρόνου έναρξης λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης. Θέμα: Αναστολή λειτουργίας ορισμένων Δ.Ο.Υ.

Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης. Θέμα: Αναστολή λειτουργίας ορισμένων Δ.Ο.Υ. Θεσσαλονίκη 5-10-2012 Αριθμ.πρωτ.739 Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Θέμα: Αναστολή λειτουργίας ορισμένων Δ.Ο.Υ. Σας κοινοποιούμε το ΦΕΚ Β 2552/20-9-2012 στο οποίο δημοσιεύθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1407 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 146 22 Ιανουαρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 1751 Ένταξη της διαδικασίας Χορήγησης Ειδικού Σήματος Λειτουργίας σε Κύρια ξενοδοχειακά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1578/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1578/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1578/2011 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθµό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 31425 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2541 24 Σεπτεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 1337/119130 Λεπτομέρειες εφαρμογής για τον καθορισμό διαδικα σιών και δικαιολογητικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17239 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1009 24 Απριλίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ3β/ΓΠ/οικ.34580 Τροποποίηση της υπ αριθμ. Υ3β/ΓΠ/οικ.64435/26.5.2011 κοινή υπουργική

Διαβάστε περισσότερα

Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και ηλιακών συστημάτων επί κτισμάτων και ακαλύπτων χώρων αυτών

Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και ηλιακών συστημάτων επί κτισμάτων και ακαλύπτων χώρων αυτών Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και ηλιακών συστημάτων σε κτίρια και οικόπεδα εντός σχεδίου περιοχών, και σε οικισμούς (Αριθ. 36720 ΦΕΚ Α 376, 06-09-2010) όπως τροποποιήθηκε μετά

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αθήνα, 13-10-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Πρωτ.: 4230/128327 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΦΕΚ: 2897/τ. Β / 29-10-2014 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & Γ.Δ. Τμήμα: Δημοσίων & Ιδιωτικών Επενδύσεων Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1355 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 145 22 Ιανουαρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 1749 Ένταξη της διαδικασίας Χορήγησης Ειδικού Σήματος Λειτουργίας σε Ενοικιαζόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση Α2-797 (ΦΕΚ 2398/Β/09-09-2014)

Απόφαση Α2-797 (ΦΕΚ 2398/Β/09-09-2014) Απόφαση Α2-797 (ΦΕΚ 2398/Β/09-09-2014) Ρύθμιση θεμάτων σχετικά με τον τρόπο, τον τύπο και την διαδικασία επιβολής των προστίμων που επιβάλλονται από τα ελεγκτικά όργανα κατά την διαπίστωση παράβασης, σε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27483 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2017 9 Σεπτεμβρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 140384 Ορισμός Εθνικού Δικτύου Παρακολούθησης της ποιό τητας και της ποσότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17247 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1010 24 Απριλίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ3β/ΓΠ/οικ. 35579 Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. Υ3β/ΓΠ/οικ.64432/26 5 2011 ΚΥΑ (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9023 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 813 6 Μαΐου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 9112.7/7/2012/27 12 2012 υπουργικής απόφασης «Καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15277 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1131 19 Ιουνίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Χρηματοδότηση του Κοινοτικού Προγράμματος «Δί κτυο Γεωργικής Λογιστικής Πληροφόρησης»,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 283 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 39 14 Ιανουαρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση απογευματινής υπερωριακής εργασίας στο προσωπικό που υπηρετεί εντός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 46231 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3274 23 Δεκεμβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση Υπουργικής Απόφασης Δ5 ΗΛ/Β/Φ29/ 16027/06.08.2010 «Εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2313 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 179 23 Ιανουαρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Φ. 51010/1660/ 12 Υποβαλλόμενα στοιχεία από τα Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης

Διαβάστε περισσότερα

KYA 5.20860/5.15964 (ΦΕΚ 1656/Β/06-08-2015)

KYA 5.20860/5.15964 (ΦΕΚ 1656/Β/06-08-2015) KYA 5.20860/5.15964 (ΦΕΚ 1656/Β/06-08-2015) Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 4.31879/3.1604 (ΦΕΚ 3172/τ.Β/ 06-11- 2014) κοινής υπουργικής απόφασης με θέμα: "Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς

Διαβάστε περισσότερα

Διεύθυνση: Κοραή 4, 10564 Αθήνα Αθήνα, 30/7/2015 Τηλέφωνο: 2105271100 Αρ. Πρωτ.: 5.20860/5.15964 Fax: 2105271167

Διεύθυνση: Κοραή 4, 10564 Αθήνα Αθήνα, 30/7/2015 Τηλέφωνο: 2105271100 Αρ. Πρωτ.: 5.20860/5.15964 Fax: 2105271167 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 27 /11/2014 Α.Π.: Οικ. 12713/2803 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. Έχοντας υπόψη:

Αθήνα, 27 /11/2014 Α.Π.: Οικ. 12713/2803 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. Έχοντας υπόψη: ΑΝΑΡΤHTEΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2243 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 222 9 Ιουνίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ Τροποποίηση των Ο.Τ. 30 και Ο.Τ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1317/2010

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1317/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1317/2010 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμό βιομάζας ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 818/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 818/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 818/2011 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθµό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 31407 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2738 16 Δεκεμβρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 837/138350 Έγκριση διάθεσης, κατανομή πίστωσης και λεπτομέρει ες εφαρμογής του

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ Αθήνα, 30/6/2015 ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Α.Π.: Οικ. 70546/574 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 76 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 09 0 Ιουνίου 05 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4990/366 Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για ερ γασία πολιτών τρίτων χωρών για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Ζακύνθος 30/03/2015 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Ζακύνθος 30/03/2015 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Ζακύνθος 30/03/2015 ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Αρ. Πρωτ.: οικ.30865/6165 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15503 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1058 29 Απριλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Μετονομασία του Περιφερειακού Κέντρου Ποιοτικού Ελέγχου, Τυποποίησης και Ταξινόμησης

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Αριθ. 5 ΗΛ/Β/Φ.1.21/οικ. 12112/20.6.2013 Κατηγορίες, κριτήρια και διαδικασία ένταξης Πελατών στους Ευάλωτους Πελάτες ηλεκτρικής ενέργειας (ΦΕΚ Β' 1521/21-06-2013) Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4431 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 348 30 Μαρτίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός των απαιτούμενων τυπικών και ουσια στικών προσόντων του προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, Αθήνα, 29/10/2015 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Α.Π.: Οικ. 110697/859 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 32709 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2294 16 Σεπτεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4748/106075 Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ. πρωτ. 266355/ 11 02 2009 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1280/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1280/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1280/2011 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σταθµό βιοαερίου,

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποίηση προγράμματος οικονομικής ενίσχυσης ατόμων με κωφαλαλία ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Τροποποίηση προγράμματος οικονομικής ενίσχυσης ατόμων με κωφαλαλία ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΜΕΑ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ.Δ/νση : Πειραιώς 40 Ταχ. Κώδικας : 101 82

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ «Έγκριση Κανονισμού Απονομής Ελληνικού Σήματος στα Αλκοολούχα Ποτά». ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ «Έγκριση Κανονισμού Απονομής Ελληνικού Σήματος στα Αλκοολούχα Ποτά». ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Αθήνα, / /2013 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ & Κ4 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β Πληροφορίες: Ρ.Πετροπουλέα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Ταχ. Δ/νση: ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ Ταχ. Κώδικας: 63100

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙ6Ν0-Τ4Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΙ6Ν0-Τ4Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΥΣΕΔ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΕΝΕΡΓ. ΦΥΣ.ΠΛΟΥΤΟΥ & ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ(ΕΥΣΕΔ ΕΝ/ΚΑ) Ταχ. Δ/νση : Μεσογείων 119 Αθήνα Ταχ.Κώδικας :

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1610/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1610/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1610/2011 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σταθµό βιοαερίου,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4663 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 396 13 Αυγούστου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συμπλήρωση των διατάξεων της υπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1016/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1016/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1016/2011 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης "ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΞΑΝΘΗΣ" με κωδικό MIS 373638 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα"

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΞΑΝΘΗΣ με κωδικό MIS 373638 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Εφαρμογής δράσεων στους τομείς της Ενέργειας, του Φυσικού Πλούτου και της Κλιματικής Αλλαγής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ:

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Τμήμα: Στ Ταχ. Δ/νση: Βερανζέρου 46 ΤΚ 101 76 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 35243 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2918 29 Οκτωβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 1004/135291 Μορφή, περιεχόμενο, διαδικασία καταγραφής και τήρη σης Εθνικού Μητρώου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ - ΚΑΙ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ - ΚΑΙ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 04/01/2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ANAΠΤΥΞΗΣ Αριθ. Πρωτ.Δ17α/03/1/ΦΝ393 ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜ. ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΡΟΓΡ/ΤΟΣ Δ/ΝΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7879 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 599 6 Μαΐου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατάργηση σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκ παίδευσης... 1 Τροποποίηση της με αρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 139 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 15 22 Ιανουαρίου 2015 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 19 Τροποποίηση του Π.δ. 184/1996 «Όροι υγειονομικού ελέγ χου που διέπουν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 111/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 111/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 111/2011 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Μικρό Υδροηλεκτρικό

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 11475/ΕΦΑ/2388/ΦΕΚ Β 1165/25.06.2008

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 11475/ΕΦΑ/2388/ΦΕΚ Β 1165/25.06.2008 ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 11475/ΕΦΑ/2388/ΦΕΚ Β 1165/25.06.2008 Διαδικασία κατάθεσης αίτησης στον ΟΒΙ για εξάμηνη παράταση της διάρκειας ισχύος του συμπληρωματικού πιστοποιητικού προστασίας για παιδιατρικά φάρμακα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ Αθήνα, 30/6/2015 ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Α.Π.: Οικ. 70542/573 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ : 62 - INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY ΑΝΑΡΤHTEΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.08.22 10:34:33 EEST Reason: Location: Athens ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23249 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1502 4 Μαΐου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ7α/Γ.Π.οικ. 46217 Απλούστευση διαδικασιών αρμοδιότητας του Υπουργεί ου Υγείας και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΡΧΟΡΙΝ-Μ73 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΙΡΧΟΡΙΝ-Μ73 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Τηλέφωνο : +30 210 3253123

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΥΣΕΔ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΕΝΕΡΓ. ΦΥΣ.ΠΛΟΥΤΟΥ & ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ(ΕΥΣΕΔ ΕΝ/ΚΑ) Ταχ. Δ/νση : Μεσογείων 119 Αθήνα Ταχ.Κώδικας :

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Αθήνα, 05/12 /2013 Αριθμ. Πρωτ.: 1732/151451 ΘΕΜΑ : «Ματαίωση του έργου της προμήθειας, μεταφοράς και δωρεάν διανομής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29043 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2331 29 Αυγούστου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 9519/105300 Χορήγηση άδειας διάθεσης στην αγορά σε σκευάσμα τα φυτοπροστατευτικών

Διαβάστε περισσότερα

1.ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Αθήνα, 9/ 10 /2014

1.ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Αθήνα, 9/ 10 /2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1.ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Αθήνα, 9/ 10 /2014 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ & Κ4-14620 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22427 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1413 30 Απριλίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 1192 Έγκριση και εφαρμογή των Τεχνικών Οδηγιών ΤΕΕ για την Ενεργειακή Απόδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20793 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1558 13 Ιουνίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός αμοιβής αξιολογητών του Προγράμμα τος «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ»... 1 ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8077 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 265 23 Δεκεμβρίου 2014 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4314 Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή ανα πτυξιακών παρεμβάσεων για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 38821 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3351 12 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατανομή θέσεων προσωπικού ανά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα στις Υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 42227 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2884 20 Δεκεμβρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1./26356 Ένταξη των διαδικασιών άδειας ίδρυσης και άδειας λει τουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. ΘΕΜΑ: Συμπληρωματική οριοθέτηση περιοχών που αφορά στην πλημμύρα της 11 ης Νοεμβρίου 2013 σε περιοχές

Α Π Ο Φ Α Σ Η. ΘΕΜΑ: Συμπληρωματική οριοθέτηση περιοχών που αφορά στην πλημμύρα της 11 ης Νοεμβρίου 2013 σε περιοχές ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ (Δ.Α.Ε.Φ.Κ.)

Διαβάστε περισσότερα