ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 10329 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου Δεκεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Περιφέρειες Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις Οργανισμοί Λοιποί Φορείς ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ (1) Με την αρ. Υ10α/150989/ απόφαση του Γενι κού Γραμματέα του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης που εκδόθηκε σύμφωνα με διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 5 του Ν. 2889/2001 (όπως αυτή έχει αντι κατασταθεί από το άρθρο 6 παρ. 1 του Ν. 3204/2003) Ν. 2519/97 (ΦΕΚ 165/ τ. Α ),του άρθρου 7 του (ΦΕΚ 1765//2010 τ. Β ) υπουργική απόφαση, μονιμοποιεί ται η ιατρός ΛΑΡΙΣΑ ΚΟΥΣΝΕΤΣΟΒΑ του ΒΙΚΤΩΡΑ στη θέση Ε. Β Γενικής Ιατρικής του ΚΥ Κρύας Βρύσης του ΓΝ Γιαννιτσών, θέση του κλάδου ιατρών ΕΣΥ. Με την αρ. Υ10α/οικ / απόφαση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνι κής Αλληλεγγύης που εκδόθηκε σύμφωνα με διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 5 του Ν. 2889/2001 (όπως αυτή έχει αντικατασταθεί από το άρθρο 6 παρ. 1 του Ν. 3204/2003) Ν. 2519/97 (ΦΕΚ 165/ τ. Α ), του άρθρου 7 του (ΦΕΚ 1765//2010 τ. Β ) υπουργική απόφαση, μονιμοποι είται η ιατρός ΣΟΦΙΑ ΠΛΙΑΤΣΚΙΔΟΥ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ στη θέση Διευθυντή Ψυχιατρικής του Κ.Ψ. Υγείας Ορε στιάδας του ΓΝ Διδυμοτείχου, θέση του κλάδου ια τρών ΕΣΥ. Με την αρ. Υ10α/154257/ απόφαση του Γενι κού Γραμματέα του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης που εκδόθηκε σύμφωνα με διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 5 του Ν. 2889/2001 (όπως αυτή έχει αντι κατασταθεί από το άρθρο 6 παρ. 1 του Ν. 3204/2003) Ν. 2519/97 (ΦΕΚ 165/ τ. Α ), του άρθρου 7 του (ΦΕΚ 1765//2010 τ. Β ) υπουργική απόφαση, μονιμοποι είται ο ιατρός ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΧΑΝΙΩΤΑΚΗΣ του ΚΥΡΙΑ ΚΟΥ στη θέση Ε.Β Γενικής Ιατρικής του στο ΠΙ Αγίου Βασιλείου του Κέντρου Υγείας Νεμέας του ΓΝ Κορίν θου, θέση του κλάδου ιατρών ΕΣΥ. Με την αρ. Υ10α/οικ / απόφαση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνι κής Αλληλεγγύης που εκδόθηκε σύμφωνα με διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 5 του Ν. 2889/2001 (όπως αυτή έχει αντικατασταθεί από το άρθρο 6 παρ. 1 του Ν. 3204/2003) Ν. 2519/97 (ΦΕΚ 165/ τ. Α ), του άρθρου 7 του (ΦΕΚ 1765//2010 τ. Β ) υπουργική απόφαση, μονιμοποι είται η ιατρός ΔΗΜΗΤΡΑ ΣΕΡΕΤΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ στη θέση Ε.Β Γενικής Ιατρικής του ΚΥ Βάρδας του ΓΝ Αμα λιάδας, θέση του κλάδου ιατρών ΕΣΥ. Με την αρ. Υ10α/155729/ απόφαση του Γενι κού Γραμματέα του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης που εκδόθηκε σύμφωνα με διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 5 του Ν. 2889/2001 (όπως αυτή έχει αντι κατασταθεί από το άρθρο 6 παρ. 1 του Ν. 3204/2003) Ν. 2519/97 (ΦΕΚ 165/ τ. Α ),του άρθρου 7 του (ΦΕΚ 1765//2010 τ. Β ) υπουργική απόφαση, μονιμοποι είται η ιατρός ΠΕΛΑΓΙΑ ΤΣΙΤΣΑΝΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ στη θέση Διευθυντή Παιδιατρικής του ΓΝ Διδυμοτείχου, θέση του κλάδου ιατρών ΕΣΥ. Ο Γενικός Γραμματέας ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΟΛΥΖΟΣ - Διορθώσεις Σφαλμάτων Στην υπ αριθμ. Υ10α/Γ.Π /2010 απόφαση της Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης που δη

2 10330 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) μοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1173/ (τ. Γ) στη σελίδα 9565 στην Α στήλη και που αφορά στην παραίτηση του ιατρού ΓΚΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΚΟΥ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ δι ορθώνεται: το εσφαλμένο «ΓΚΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΚΟΥ του ΑΝ ΔΡΕΑ» στο ορθό «ΓΚΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΚΟΥ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ» (Από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Με την υπ αρ. 1818/2010 απόφαση του Αντιδημάρχου Καλλιθέας που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ. 152 και 160 του Ν. 3584/07 διαπιστώνεται η αυτο δίκαιη λύση από 30/11/2010 (ημερομηνία υποβολής της δεύτερης αίτησης παραίτησης) της υπαλληλικής σχέσης του υπαλλήλου του Δήμου ΠΕΝΤΑΖΙΔΗ ΗΛΙΑ του Δημη τρίου, κλάδου ΥΕ 16 Εργατών Νεκροταφείου με βαθμό Β, προκειμένου να συνταξιοδοτηθεί. (Αριθμ. απόφ. Περιφέρειας Αττικής 47169/25729/ Με την υπ 1816/2010 απόφαση του Αντιδημάρχου Καλ λιθέας που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ. 152 και 160 του Ν. 3584/07 διαπιστώνεται η αυτοδίκαιη λύση από 30/11/2010 (ημερομηνία υποβολής της δεύτε ρης αίτησης παραίτησης) της υπαλληλικής σχέσης του υπαλλήλου του Δήμου ΜΟΡΕΖΙΝΗ ΣΩΤΗΡΙΟΥ του Γερα σίμου, κλάδου ΔΕ 29 Οδηγών με βαθμό Α, προκειμένου να συνταξιοδοτηθεί. (Αριθμ. απόφ. Περιφέρειας Αττικής 47171/25730/ Με την υπ 145/2010 απόφαση του Προέδρου των Δη μοτικών Παιδικών Σταθμών Δήμου Ηρακλείου που εκ δόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ. 152 και 160 του Ν. 3584/07 διαπιστώνεται από 30/11/2010 (ημερο μηνία υποβολής της δεύτερης αίτησης παραίτησης) η αυτοδίκαιη λύση της υπαλληλικής σχέσης της υπαλλή λου του Ν.Π. ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗ ΝΙΚΗΣ του Γεωργίου, κλά δου ΥΕ Βοηθητικό Προσωπικό με βαθμό Β, προκειμέ νου να συνταξιοδοτηθεί. (Αριθμ. απόφ. Περιφέρειας Αττικής 46846/25582/ ). Με την υπ αρ. 281/17/11/2010 απόφαση του Δημάρχου Ηλιούπολης που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ. 163 του Ν. 3584/07 έγινε δεκτή η αίτηση πα ραίτησης του Ειδικού Συνεργάτη του Δήμου ΖΑΦΕΙΡΟ ΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ του Δημητρίου. (Αριθμ. απόφ. Περιφέρειας Αττικής 46837/25580/ Με την υπ αριθμ. 6712/2010 απόφαση του Προέδρου του Δ.Σ. του Πολιτισμικού Οργανισμού Δήμου Αθηναί ων που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ θρου 152 και 160 του Ν. 3584/07 διαπιστώνεται από (ημερομηνία υποβολής της δεύτερης αίτησης παραίτησης) η αυτοδίκαιη λύση της υπαλληλικής σχέ σης της υπαλλήλου ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑΣ του Χρυσο (2) στόμου, κλάδου ΠΕ 4 Αρχιτεκτόνων με βαθμό Α, προ κειμένου να συνταξιοδοτηθεί. (Αριθμ. αποφ. Περιφέρειας Αττικής 46462/25402/ Με την υπ αρ. 1201/2010 απόφαση του Δημάρχου Και σαριανής που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 152 και 160 του Ν. 3584/07 λύεται αυτοδίκαια από 5/7/2010 (ημερομηνία υποβολής της δεύτερης αί τησης παραίτησης) η υπαλληλική σχέση του υπαλλή λου του Δήμου ΚΟΥΚΟΥΛΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ του Δημητρί ου, κλάδου ΔΕ 30 Τεχνιτών με βαθμό Α, προκειμένου να συνταξιοδοτηθεί. (Αριθμ. απόφ. Περιφέρειας Αττικής 46539/25436/ ). Με την υπ αρ. 138/ απόφαση του Προέδρου του ΝΠΔΔ Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Π. Φαλή ρου που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ θρου 152 και 160 του Ν. 3584/07 λύεται αυτοδίκαια από (ημερομηνία υποβολής της δεύτερης αίτη σης παραίτησης) η υπαλληλική σχέση της υπαλλήλου του Ν.Π. ΣΚΙΩΤΗ ΡΕΒΕΚΚΑΣ του Παναγιώτη, κλάδου ΔΕ 32 Μαγειρισσών με βαθμό Γ, προκειμένου να συ νταξιοδοτηθεί. (Αριθμ. απόφ. Περιφέρειας Αττικής 47249/25778/ ). Με την υπ αρ. 295/ απόφαση του Δημάρχου Ηλιούπολης που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ. 152 και 160 του Ν. 3584/07 λύεται αυτοδίκαια από (ημερομηνία υποβολής της δεύτερης αίτη σης παραίτησης) η υπαλληλική σχέση της υπαλλήλου του Δήμου ΚΡΙΚΟΥ ΜΑΡΙΑΣ του Στυλιανού, κλάδου ΥΕ 16 Εργάτρια Καθαριότητας Κτηρίου με βαθμό Β, προ κειμένου να συνταξιοδοτηθεί. (Αριθμ. απόφ. Περιφέρειας Αττικής 46987/25647/ ). Με την υπ αρ. 422/ απόφαση του Προέδρου του ΝΠΔΔ Δημοτικοί Βρεφονηπιακοί Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Ν. Ψυχικού που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια τάξεις του άρθρου 152 και 160 του Ν. 3584/07 λύεται αυτοδίκαια από (ημερομηνία υποβολής της δεύτερης αίτησης παραίτησης) η υπαλληλική σχέση της υπαλλήλου του Ν.Π. ΣΙΑΚΑ ΦΩΤΕΙΝΗΣ του Σπυρίδωνα, κλάδου ΔΕ Μαγειρισσών με βαθμό Α, προκειμένου να συνταξιοδοτηθεί. (Αριθμ. απόφ. Περιφέρειας Αττικής 46975/25636/ Με την υπ 1855/2010 απόφαση του Δημάρχου Αγίου Δημητρίου που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 152 και 160 του Ν. 3584/07 διαπιστώνεται η αυ τοδίκαιη λύση από 30/11/2010 (ημερομηνία υποβολής της δεύτερης αίτησης παραίτησης) της υπαλληλικής σχέ σης της υπαλλήλου του Δήμου ΠΑΓΩΝΙΤΑΚΗ ΖΗΝΟΒΙ ΑΣ του Κωνσταντίνου, κλάδου ΔΕ 1 Διοικητικού με βαθ μό Α, προκειμένου να συνταξιοδοτηθεί. (Αριθμ. απόφ. Περιφέρειας Αττικής 47260/25783/ Ο Προϊστάμενος ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΔΑΤΟΣ

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Mε την αριθμ / απόφαση του Δημάρ χου Πατρέων, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 152 παρ. 5 του Ν. 3584/2007, γίνεται δεκτή η από δεύτερη αίτηση παραίτησης με την οποία εμμένει στην αρχική αίτηση του ( ) από την υπηρεσία, της Γεωργοπούλου Αγγελικής του Αν δρέα κατηγορίας ΤΕ, κλάδου ΤΕ13 Διοικητικού με βαθμό Α λόγω συμπλήρωσης του απαιτούμενου χρόνου για συνταξιοδότηση. (Αριθμ. απόφ. Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος / 18049). Με την αριθμ / απόφαση του Δημάρ χου Πατρέων, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 152 παρ. 5 του Ν. 3584/2007, γίνεται δε κτή η από δεύτερη αίτηση παραίτησης με την οποία εμμένει στην αρχική αίτηση του ( ) από την υπηρεσία, της Παπακυριαζή Μαρίνας του Κων/νου κατηγορίας ΔΕ, κλάδου Διοικητικού με βαθμό Α λόγω συμπλήρωσης του απαιτούμενου χρόνου για συνταξιοδότηση. (Αριθμ. απόφ. Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος / 18048). Ο Διευθυντής ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΜΠΑΚΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ Με την αριθμ / πράξη του Δημάρχου Ιωαννίνων, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 151, 152 και 160 του Ν. 3584/2007, διαπι στώνεται η αυτοδίκαια λύση της υπαλληλικής σχέσης, με την υπηρεσία, της υπαλλήλου Μαρίας Γκουγιάννου, του Γεωργίου, κλάδου ΥΕ16 Προσωπικού Καθαριότητας, με βαθμό Β, από , ημερομηνία υποβολής της δεύτερης αίτησης παραίτησής της. (Αριθμ. αποφ. Περιφ. Ηπείρου 84472/26078/2010). Με την αριθμ / πράξη του Δημάρχου Ιωαννίνων, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 161 του Ν. 3584/2007, δι απιστώνεται η αυτοδίκαιη λύση της συμβάσεως του Γε νικού Γραμματέα Κωνσταντίνου Βήχα, του Δημητρίου, με το Δήμο Ιωαννιτών, την 31/12/2010 και η παύση προσφοράς υπηρεσίας του στον ανωτέρω Δήμο, από 1/1/2011. (Αριθμ. αποφ. Περιφ. Ηπείρου 83209/25624/2010). Ο Προϊστάμενος Δ/νσης ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΣΤΑΜΕΝΚΟΒΙΤΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Με την αριθμ. 37/16/ διαπιστωτική πράξη του προέδρου των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών Χαλκηδό νας του Ν. Θεσ/νίκης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 151 και 152 του Ν. 3584/07, διαπι στώνεται η αυτοδίκαιη λύση της υπαλληλικής σχέσης της Τσαλή Κυριακούλας του Θεοδώρου, κλάδου ΔΕ Μαγείρων (Χ.Πτ.), με βαθμό Α και Μ.Κ. 2ο, την , ημερομηνία υποβολής της δεύτερης αίτησης παραίτησής της. (Αριθμ. απόφ. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 32990/ ). Με την αριθμ. 1768/ διαπιστωτική πράξη του Δημάρχου Αμπελοκήπων του Ν. Θεσ/νίκης, που εκδό θηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 151 και 152 του Ν. 3584/07, διαπιστώνεται η αυτοδίκαιη λύση της υπαλληλικής σχέσης του τακτικού υπαλλήλου Παταρί δη Σπύρου του Χαρίλαου, κλάδου ΔΕ Δομικών Έργων, με βαθμό Α, την , ημερομηνία υποβολής της δεύτερης αίτησης παραίτησής του. (Αριθμ. απόφ. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 32620/ ). Ο Διευθυντής ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΝΕΝΤΟΥΔΗΣ - Διορθώσεις Σφαλμάτων Στο Φ.Ε.Κ. 236/Γ/ στο οποίο δημοσιεύθηκε πε ρίληψη της αριθ. 1859/2010 απόφασης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, που αφορά σε διορισμό της Τσε λεπίδου Κλεονίκης του Αθανασίου στο δήμο Ευκαρπίας, διορθώνεται, ως προς τον εισαγωγικό βαθμό: από το εσφαλμένο «... η Τσελεπίδου Κλεονίκη του Αθανασίου με εισαγωγικό βαθμό Δ.» στο ορθό «...η Τσελεπίδου Κλεονίκη του Αθανασίου με εισαγωγικό βαθμό Γ» (Από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Με την υπ αριθμ. 1775/ νόμιμη απόφαση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του νομικού προσώπου ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 152 του Ν. 3584/2007, διαπιστώ νεται η αυτοδίκαια λύση της υπαλληλικής σχέσης της Μαρινοπούλου Σταυρούλας του Θεοδώρου, τακτικής υπαλλήλου του νομικού προσώπου ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙ ΚΟΙ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ, κα τηγορίας/κλάδου ΤΕ Νηπιαγωγών (προσωρινός), από , επειδή την ημερομηνία αυτή υπέβαλε δεύ τερη αίτηση παραίτησης (παρ. 5 του άρθρου 152 του Ν. 3584/2007) έχοντας παρέλθει ήδη διάστημα δεκαπέ ντε (15) ημερών από την υποβληθείσα και πρωτοκολ ληθείσα πρώτη αίτηση παραίτησής της. (Αριθμ. απόφ. Περιφέρειας Πελοποννήσου 15242/ ). Με την υπ αριθμ. 5082/ νόμιμη απόφαση του δημάρχου Ανδανίας που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια τάξεις του άρθρου 152 του Ν. 3584/2007, διαπιστώνεται η αυτοδίκαια λύση της υπαλληλικής σχέσης της Μπου λούμπαση Σταυρούλας του Παναγιώτη, τακτικής υπαλ λήλου του δήμου Ανδανίας, κατηγορίας κλάδου ΔΕ1 με βαθμό Α και 4ο (τέταρτο) Μισθολογικό Κλιμάκιο, από , επειδή την ημερομηνία αυτή υπέβαλε δεύ τερη αίτηση παραίτησης (παρ. 5 του άρθρου 152 του Ν. 3584/2007) έχοντας παρέλθει ήδη διάστημα δεκαπέ ντε (15) ημερών από την υποβληθείσα και πρωτοκολ ληθείσα πρώτη αίτηση παραίτησής της.

4 10332 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) (Αριθμ. απόφ. Περιφέρειας Πελοποννήσου 14605/ ). Ο Προϊστάμενος ΠΑΝ. ΝΤΑΙΒΙΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΕΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Με την 40579/9112/ απόφαση της Νομάρχου Ηρακλείου, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 148 του Ν. 3528/2007, σε συνδυασμό με τις όμοιες των άρθρων 62 και 112 του Π.Δ/τος 30/1996, δια πιστώνεται η αυτοδίκαιη λύση της υπαλληλικής σχέσης της Καλυβιανάκη Χρυσής του Εμμανουήλ, υπαλλήλου της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ηρακλείου, κλάδου ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού με βαθμό Α και Μ.Κ. 3ο, από , ημερομηνία υποβολής της δεύτερης αίτησης παραίτησης, με την οποία εμμένει στην από αρχική αίτηση παραίτησής της από την υπηρεσία. Η Νομάρχης ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΣΧΟΙΝΑΡΑΚΗ ΗΛΙΑΚΗ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Με την αριθ. 2517/ απόφαση Νομάρχη Κυκλάδων που εκδόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 147 και 148 του ν. 3528/2009 και το άρθρο 112 παρ. 10 του ΠΔ 30/96, γίνεται δεκτή η από δεύτερη αίτηση παραίτησης της υπαλλήλου της Νομαρχιακής Αυτοδι οίκησης Κυκλάδων Δέσποινας Ζευγώλη του Στέφανου, κλάδου ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού με Α βαθμό. Ο Νομάρχης ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΑΪΛΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ Με την Φ.412.6/19/32871/Σ.4211/ διαπιστωτι κή πράξη του Προέδρου ΔΣ/ΜΤΣ, λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση με την υπηρεσία, της μονίμου υπαλλήλου Δημητρίου Βασιλοπούλου Βασιλικής του Σωτηρίου, με βαθμό Α, Κατηγορίας ΠΕ, Κλάδου Διοικη τικού Οικονομικού, με ημερομηνία υποβολής της δεύτε ρης αίτησης παραίτησής της την , σύμφωνα με το άρθρο 148, παρ. 5 του Ν. 3528/2007 (Υ.Κ.). Ο Πρόεδρος ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Με τη με αριθ. 9278/ πράξη του Πρύτανη του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου (παρ. 4 α, β) του Ν. 2517/1997 και του άρθρου 25 του Ν. 3549/07, διορίζεται ο Στυλιανός Ροζάκης του Παύλου σε μόνιμη θέση Δ.Ε.Π. (3) (4) βαθμίδας Αναπληρωτή Καθηγητή (εξέλιξη μέλους Δ.Ε.Π. από τη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή) με γνωστικό αντικείμενο «Επιχειρησιακή Έρευνα στη Γεωργία και στην Ενέργεια» του Τμήματος Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών διότι έχει τα νόμιμα προσόντα. Η προκήρυξη της παραπάνω θέσης Δ.Ε.Π. του Τμήμα τος Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης στην οποία διορίζεται ο Στυλιανός Ροζάκης, δημοσιεύθηκε στις στο με αριθμ. 977 τ. Γ Φ.Ε.Κ. και Θρησκευμάτων 29356/ ). Ο Πρύτανης ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΕΓΓΕΡΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Με την αριθμ / πράξη του Πρύτανη του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, που εκδόθηκε σύμφωνα με το Ν. 2517/1997 και το άρθρο 25 του Ν. 3549/2007, διορίζεται n λέκτορας με μονιμότητα Ζωή Βερβεροπούλου του Αποστόλου σε οργανική θέση Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού, της βαθμίδας του επίκουρου καθηνητή με μονιμότητα, στο Τμήμα Δημοσι ογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας, επειδή έχει τα νόμιμα προσόντα. Ο διορισμός γίνεται στο γνωστικό αντικείμενο «Θεωρία και κριτική των τεχνών του λόγου και του θεάματος», με προκήρυξη της θέσης (Φ.Ε.Κ. 588/ τ. Γ). και Θρησκευμάτων 29356/ ). Με την αριθμ / πράξη του Πρύτανη του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, που εκδό θηκε σύμφωνα με το Ν. 2517/1997 και το άρθρο 25 του Ν. 3549/2007, διορίζεται η λέκτορας με θητεία Ανθού λα Βηδενμάιερ του Προδρόμου σε οργανική θέση Δι δακτικού Ερευνητικού Προσωπικού, της βαθμίδας του επίκουρου καθηγητή με θητεία, στο Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής, επει δή έχει τα νόμιμα προσόντα. Ο διορισμός γίνεται στο γνωστικό αντικείμενο «Θεω ρία και πρακτική της λογοτεχνικής μετάφρασης (Γερμα νικά Ελληνικά)», με προκήρυξη της θέσης (Φ.Ε.Κ. 803/ τ. Γ). και Θρησκευμάτων 29356/ ). Με την αριθμ / πράξη του Πρύτανη του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης που εκδόθηκε σύμφωνα με το Ν. 2517/1997 και το άρθρο 25 του Ν. 3549/2007, διορίζεται η επίκουρη καθηγήτρια με μονιμότητα Δήμητρα Σακελλάρη του Χρήστου, σε ορ γανική θέση Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού, της βαθμίδας του μόνιμου αναπληρωτή καθηγητή στον Το μέα Ορθοδοντικής και Περιοδοντολογίας της Οδοντια τρικής Σχολής, επειδή έχει τα νόμιμα προσόντα. Ο διορισμός γίνεται στο γνωστικό αντικείμενο «Προ ληπτική Οδοντιατρική, Περιοδοντολογία και Βιολογία Εμφυτευμάτων», με προκήρυξη της θέσης (Φ.Ε.Κ. 997/ τ. Γ ).

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) και Θρησκευμάτων 29356/ ). Ο Πρύτανης ΙΩΑΝΝΗΣ Α. ΜΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ Με την αριθμ. Α1857/ πρυτανική πράξη, που εκδόθηκε σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 25 παρ. 1 του Ν. 3549/2007, μονιμοποιείται ο Αντώνιος Καμπάς του Ιωάννη, Επίκουρος Καθηγητής του Τομέα Προπο νητικής του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, με γνωστικό αντικείμενο «Προπονησιολογία με έμφαση στην Κινητική Ανάπτυξη» στη θέση της βαθμίδας που κατέχει, επειδή έχει τα νόμιμα προσόντα. Ο Πρύτανης ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΕΜΕΛΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Με την υπ αριθμ / πράξη του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Κρήτης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 1 του αρθρ. 25 του Ν. 3549/2007, διορίζεται (εξελίσσεται) μόνιμος Επίκουρος Καθηγητής Ευάγγελος Καραδήμας του Χρήστου, σε μόνιμη θέση Δ.Ε.Π. (ΦΕΚ 132/ , τ. Γ ), της βαθμίδας του Ανα πληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Ψυχολογίας της Σχο λής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης και στο γνωστικό αντικείμενο «Κλινική Ψυχολογία της Υγείας» επειδή έχει τα νόμιμα προσόντα. και Θρησκευμάτων 29356/ ). Ο Πρύτανης ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΛΛΗΚΑΡΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Ν. ΙΩΝΙΑΣ Με την αριθμ / απόφαση του Διοικητή του ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ Ν. ΙΩΝΙΑΣ, της 1ης Υ.Πε. Αττικής που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 148 του Ν. 3528/07, γίνεται δεκτή η παραίτηση της Καραγεώργαυ Ουρανίας του Γεωργίου, μόνιμης υπαλλήλου με Α βαθμό, που υπηρε τούσε σε θέση του κλάδου ΤΕ Ιατρικών Εργαστηρίων (Τεχνολόγων), από (ημερομηνία 2ης αίτησης παραίτησης), λόγω συνταξιοδότησής της. Με την αριθμ / απόφαση του Διοικη τή του ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙ ΟΥ Ν. ΙΩΝΙΑΣ, της 1ης Υ.Πε. Αττικής που εκδόθηκε σύμ φωνα με τις διατάξεις του άρθρου 148 του Ν. 3528/07, γίνεται δεκτή η παραίτηση της Δημάκη Σβαρνιά Ναυ σικάς του Ευαγγέλου, μόνιμης υπαλλήλου με Α βαθμό, που υπηρετούσε σε θέση του κλάδου ΔΕ Αδελφών Νο σοκόμων, από (ημερομηνία 2ης αίτησης πα ραίτησης), λόγω συνταξιοδότησής της. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΙΤΣΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ «Η ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ» Με την υπ αριθμ / απόφαση του Δι οικητή του Γ.Ν.Δ.Α «Η ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ», η οποία εκδό θηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 148, του Ν. 3528/2007, γίνεται αποδεκτή η παραίτηση λόγω συ νταξιοδότησης του μονίμου υπαλλήλου ΤΖΙΡΙΤΑ ΜΙΧΑΗΛ του Χαραλάμπους κλάδου ΔΕ Αδελφών Νοσοκόμων με βαθμό Α και αποδοχές 2ου Μ.Κ από , ημερο μηνία υποβολής της δεύτερης αίτησης παραίτησης. Με την υπ αριθμ / απόφαση του Δι οικητή του Γ.Ν.Δ.Α «Η ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ», η οποία εκδό θηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 148, του Ν. 3528/2007, γίνεται αποδεκτή η παραίτηση λόγω συ νταξιοδότησης της μονίμου υπαλλήλου ΠΑΠΑΔΗΜΗ ΤΡΙΟΥ ΣΟΦΙΑΣ του Παντελή κλάδου ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΣΤΙΑΣΗΣ (ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΩΝ) με βαθμό Β και αποδο χές 6ου Μ.Κ από , ημερομηνία υποβολής της δεύτερης αίτησης παραίτησης. ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΛΛΙΑΝΤΕΡΗΣ Ö ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΤΑΣ Με την υπ αριθμ. Δ/346/ διαπιστωτική πράξη του Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Άρτας που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 148 του Ν. 3528/2007, λύεται αυτοδίκαια η υπαλλη λική σχέση της Μαλιγίαννη Θεοδώρας του Ανδρέα, υπαλλήλου του κλάδου ΤΕ Επισκεπτριών Υγείας, από λόγω υποβολής και δεύτερης αίτησης παραί τησης εντός μηνός προκειμένου να συνταξιοδοτηθεί. Με την υπ αριθμ. Δ./347/ διαπιστωτική πρά ξη του Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Άρτας που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 148 του Ν. 3528/2007, λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση της Ψυχογιού Παναγιώτας του Ευαγγέλου του κλάδου ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας ειδικότητα Καθαρίστρια του Κ.Υ. Βουργαρελίου του Γ.Ν. Άρτας, από , λόγω υποβολής και δεύτερης αίτησης παραίτησης εντός μη νός προκειμένου να συνταξιοδοτηθεί. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ ΠΑΝΑΝΕΙΟ» Mε την υπ αριθμ. 447/ απόφαση του Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου «Βενιζέλειο Πα νάνειο» της 7ης Υ.Π.Ε. Κρήτης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3106/2003 και του Ν. 3528/2007 άρθρο 4 έως 17, διορίζεται σε μόνιμη κενή οργανική θέση, η κάτωθι: ΟΝΟΜΑΤΕ ΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΛΑΔΟΣ ΒΑΘΜΟΣ ΣΤΑΜΑΤΑΚΗ ΕΡΩΦΙΛΗ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Τ.Ε. ΤΕ ΜΑΙΩΝ Δ (Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε. του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλ ληλεγγύης 13206/ ). ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΥΔΩΝΑΚΗΣ

6 10334 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» Με την υπ αριθμ. 619/ διαπιστωτική πράξη του Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ», που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά ξεις του άρθρου 148 του Ν. 3528/2007 γίνεται αποδεκτή η παραίτηση από την υπηρεσία της ΧΑΤΖΗΠΑΥΛΙΔΟΥ ΜΙΡΑΝΤΑΣ του Δημητρίου, μονίμου υπαλλήλου του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ», Κατηγορίας ΠΕ και κλάδου ΠΕ Μηχανικών, ειδικότητας Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, με βαθμό Α και 4ο Μισθο λογικό Κλιμάκιο, από (ημερομηνία υποβολής δεύτερης αίτησης) λόγω συνταξιοδότησης. ΓΕΩΡΠΟΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Ö ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ Με την υπ αριθμ. Α/10072/ διαπιστωτική πράξη του Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Κιλκίς, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 147, 148 και 156 του Ν. 3528/ΦΕΚ 26/τ.Α / , διαπι στώνεται η αυτοδίκαιη λύση της υπαλληλικής σχέσης με την υπηρεσία, της μόνιμης υπαλλήλου του Γενικού Νοσοκομείου Κιλκίς, κατηγορίας ΔΕ του κλάδου Αδελ φών Νοσοκόμων, Τσαβαχίδου Άρτεμις του Γεωργίου με βαθμό Α και 7ο Μ.Κ., από , ημερομηνία δεύτερης αίτησης παραίτησης για συνταξιοδοτικούς λόγους. Με την υπ αριθμ. Α/10099/ πράξη του Δι οικητή του Γενικού Νοσοκομείου Κιλκίς, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 147, 148 και 156 του Ν. 3528/ΦΕΚ 26/τ.Α / , διαπιστώνεται η αυ τοδίκαιη λύση της υπαλληλικής σχέσης με την υπηρε σία, του μόνιμου υπαλλήλου του Γενικού Νοσοκομείου Κιλκίς, κατηγορίας ΠΕ του κλάδου Διοικητικού Λογι στικού, Νικολαΐδη Ιωάννη του Παναγιώτη, Προϊσταμέ νου Διεύθυνσης Διοικητικής Υπηρεσίας του Νοσοκο μείου Κιλκίς, με βαθμό Α και 4ο Μ.Κ., από , ημερομηνία δεύτερης αίτησης παραίτησης για συντα ξιοδοτικούς λόγους. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΤΖΗΚΡΑΝΙΩΤΗΣ Ö ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ «ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ» Με την υπ αριθμ / πράξη του Διοικη τή του Γενικού Νοσοκομείου Κοζάνης «ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ», η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 148 παρ. 5 του Ν. 3528/2007, διαπιστώνεται η παραί τηση του Μουτσιούνα Παρασκευά του Ζήση, μόνιμου υπαλλήλου του Νοσοκομείου κλάδου Διοικητικού Λο γιστικού με ειδικότητα Αποθηκάριου, κατηγορίας ΔΕ και η αυτοδίκαιη λύση της υπαλληλικής σχέσης του από , ημερομηνία υποβολής της 2ης αίτησης παραίτησής του. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΙΤΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ «ΕΛΕΝΗ Θ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ» Με την υπ αριθμ. 7320/ απόφαση του Διοικη τή του Γενικού Νοσοκομείου Φλώρινας «ΕΛΕΝΗ Θ. ΔΗ ΜΗΤΡΙΟΥ», της 3ης Δ.Υ.Πε (Μακεδονίας) η οποία εκδό θηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3, του άρθρου 35 του Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26/ ), γίνεται αποδεκτή η παραίτηση της ΔΕΛΟΓΛΟΥ ΕΛΕΝΗΣ, υπαλλήλου του κλάδου TE Ραδιολογίας Ακτινολογίας με βαθμό Δ, από λόγω διορισμού της σε άλλη υπηρεσία: κ.α.α. Η Διευθύντρια Ιατρικής Υπηρεσίας ΕΛΕΟΥΣΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΒΡΕΦΩΝ «Η ΜΗΤΕΡΑ» Με την υπ αριθμ. 1315/ απόφαση Διοικητή του Κέντρου Βρεφών «Η ΜΗΤΕΡΑ» που εκδόθηκε σύμφω να με τις διατάξεις του Ν. 3528/2007, άρθρο 148, παρ.5 και του άρθρου 156, γίνονται αποδεκτές οι αιτήσεις παραίτησης της Σταματίνας Παντελιά Μανωλά του Ιω άννη τακτικής υπαλλήλου του κλάδου Δ.Ε. Διοικητικού Προσωπικού του Κ.Β. «Η ΜΗΤΕΡΑ» με Α βαθμό και 1ο Μ.Κ. από ημέρα υποβολής της δεύτερης αί τησης παραίτησης, κατά την oποία λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση της υπαλλήλου. Με την υπ αριθμ. 1316/ απόφαση Διοικητή του Κέντρου Βρεφών «Η ΜΗΤΕΡΑ» που εκδόθηκε σύμ φωνα με τις διατάξεις του Ν. 3528/2007, άρθρο 148, παρ. 5 και του άρθρου 156, γίνονται αποδεκτές οι αιτήσεις παραίτησης της Διονυσίας Μαρίνου Δημουλιά του Δη μητρίου τακτικής υπαλλήλου του κλάδου Τ.Ε. Κοινωνι κών Λειτουργών του Κ.Β. «Η ΜΗΤΕΡΑ» με Β βαθμό και 11ο Μ.Κ. από ημέρα υποβολής της δεύτερης αίτησης παραίτησης, κατά την οποία λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση της υπαλλήλου. ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΕΖΥΡΑΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Με την αριθ / κοινή απόφαση του Προέδρου του Ε.Ο.Τ. και του Προέδρου του Μετοχι κού Ταμείου Στρατού, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις (Ν. 3528/2007, Φ.Ε.Κ. 26/Α/ ), μετατάσσεται η Ανδρονίκη Κουμιανάκη του Γεωργίου, μόνιμος υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ, του κλάδου ΠΕ Δι οικητικού Οικονομικού με βαθμό Β από το Μετοχικό Ταμείο Στρατού (Ν.Π.Δ.Δ.), στον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού Π.Υ.Τ. Κρήτης (Ηράκλειο) [Ν.Π.Δ.Δ.]. Η μετάταξη γίνεται σε κενή οργανική θέση μόνιμου προσωπικού κατηγορίας ΠΕ του κλάδου ΠΕ1 Διοικητι κού Οικονομικού με το βαθμό Β που κατέχει, της Π.Υ.Τ. Κρήτης του Ε.Ο.Τ. (Αριθμ. βεβ. Ε.Ο.Τ. 212/ ). Ο Πρόεδρος του Ε.Ο.Τ. Ο Πρόεδρος του Μ.Τ.Σ. ΝΙΚ. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡ. ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ Με την υπ αριθμ. ΔΙΟΙΚ/Α/11881/ κοινή από φαση των Προέδρων των Δ.Σ. του ΤΑΠ και του ΜΕΛΜΟ ΚΕ που εκδόθηκε βάσει των διατάξεων του άρθρου 10 του Ν. 3801/2009 (ΦΕΚ 163/τ.Α / ) σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 71 παρ. 2 του Ν. 3528/2007, μετατάσσεται ο Σταύρος Κορμός του Ιωάννη, υπάλλη λος του ΜΕΛΜΟΚΕ με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου αορίστου χρόνου ειδικότητας ΥΕ Φυλάκων στο Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων, σε κενή οργανική θέση ειδικότητας ΔΕ Πωλητών Εκμαγείων. (Αριθμ. βεβ. του ΤΑΠ ΔΙΟΙΚ/Β/11880/ ). Ο Πρόεδρος Δ.Σ. του ΤΑΠ Ο Πρόεδρος ΜΕΛΜΟΚΕ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΠΑΛΑΦΟΥΤΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΛΙΑΒΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑΣ Α.Ε. Με την υπ αριθμ / πράξη του Προ έδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας Ύδρευσης Αποχέτευσης Πρωτεύουσας Α.Ε., που εκδό θηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 148 και 156 του Ν. 3528/2007, διαπιστώνεται η αυτοδίκαιη λύση της υπαλληλικής σχέσης του μονίμου υπαλλήλου της Εταιρείας Ύδρευσης Αποχέτευσης Πρωτεύουσας Α.Ε., ΘΩΜΑ ΝΑΚΟΥ του ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ του κλάδου ΔΕ4 Διοικητικού με Α βαθμό, επειδή με την από δεύτερη αίτησή του, εμμένει στην από αρχική αίτηση παραίτησής του. Ο Πρόεδρος ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΛΕΚΚΑΣ ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Με την υπ αριθμ. 7057/ διαπιστωτική πράξη του Προέδρου της Διοικητικής Επιτροπής του Μπενακεί ου Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου (Ν.Π.Δ.Δ.), που εκδόθη κε σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση της υπαλλήλου Σοφίας Καρέλα του Γεωργίου, του κλάδου ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού με Α βαθμό και 1ο Μ.Κ., θεωρείται ως γενομένη δεκτή η παραίτηση και λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική της σχέση από , επειδή κατά την ημερομηνία αυτή υποβλήθηκε η δεύτερη αίτηση με την οποία εμμένει στην παραίτησή της από την υπηρεσία, σύμφωνα με τα άρθρα 148 και 156 του Ν. 3528/2007. Με την υπ αριθμ. 7056/ διαπιστωτική πρά ξη του Προέδρου της Διοικητικής Επιτροπής του Μπε νακείου Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου (Ν.Π.Δ.Δ.), που εκδόθηκε σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση του υπαλλήλου Ευάγ γελου Πασπάτη του Ανδρέα, του κλάδου ΠΕ Προσω ρινού Ερευνητών, Τακτικού Ερευνητή βαθμίδας Α, θε ωρείται ως γενομένη δεκτή η παραίτηση και λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική του σχέση, από , επειδή κατά την ημερομηνία αυτή υποβλήθηκε η δεύ τερη αίτηση με την οποία εμμένει στην παραίτησή του από τη θέση του στην υπηρεσία σύμφωνα με το άρθρο 148 και 156 του Ν. 3528/2007. Ο Πρόεδρος Δ.Ε. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Κ. ΣΑΜΑΡΑΣ

8 10336 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - Βασ. Όλγας ΚΟΜΟΤΗΝΗ - ημοκρατίας ΠΕΙΡΑΙΑΣ - Ευρυπίδου ΛΑΡΙΣΑ - ιοικητήριο ΠΑΤΡΑ - Πανεπιστημίου 254 -Κτήριο Β ΗΡΑΚΛΕΙΟ - Πεδιάδος ΙΩΑΝΝΙΝΑ - ιοικητήριο ΜΥΤΙΛΗΝΗ - Πλ. Κωνσταντινουπόλεως Σε έντυπη μορφή: ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙ ΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 προσαυξανόμενη κατά 0,20 για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 ανά σελίδα. Σε μορφή DVD/CD: Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Α Α.Α.Π Β Ε.Β.Ι. - Γ 50 Α.Ε.. - Υ.Ο Σ Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 προσαυξανόμενη κατά 1 ανά 50 σελίδες. Η τιμή πώλησης σε μορφή cd rom/dvd, δημοσιευμάτων μιας εταιρείας στο τεύχος Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. σε 5 ανά έτος. ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Φ.Ε.Κ.: Τηλεφωνικά: fax: internet: ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝ ΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ. Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Α 225 Α.Ε.. 10 Β 320 Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.Μ.Η Γ 65..Σ. 225 Υ.Ο Α.Σ.Ε.Π Ε.Β.Ι. 65 Α.Α.Π. 160 Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα.. Η καταβολή γίνεται σε όλες τις ημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/ η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογρα φείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ Αθήνα). Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται. Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχί ας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά Όργανα και οι τριτοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαι ούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας ταχυδρομικής συνδρομής. Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. [5% επί του ποσού συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα)], καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκπτωση. Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση. Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρούνται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr) * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * AX ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 765 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 117 31 Ιανουαρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων... 1» Υγείας... 2» Ναυτιλίας και Αιγαίου... 3 Αποκεντρωμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1 3 Ιανουαρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Ζ1 1398 Καθορισμός πιστοποιητικών, δηλώσεων, καταστάσεων και σχεδίων διευθέτησης οφειλών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5763 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 805 26 Ιουνίου 2014 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Με την υπ αριθμ. 13302/23 10 2013 πράξη του Πρύτανη του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8485 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1046 12 Νοεμβρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών.............................. 1» Εξωτερικών............................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23963 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1457 6 Σεπτεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση οργανικών θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιω τικού δικαίου αορίστου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7913 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 972 13 Οκτωβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.............. 1» Οικονομικών.............................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 3 7 Ιανουαρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1939 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 240 31 Μαρτίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών.............................. 1» Εξωτερικών............................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 40005 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2479 11 Σεπτεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατάργηση κενών οργανικών θέσεων πολιτικού προ σωπικού με σχέση εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4015 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 547 28 Μαΐου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αποκεντρωμένες Διοικήσεις... 1 Οργανισμοί Λοιποί Φορείς... 2 Πίνακες Διοριστέων... 3 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2759 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 459 27 Δεκεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5755 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 804 26 Ιουνίου 2014 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Με την υπ αριθμ. πρωτ. 20134485/2 9 2013 απόφαση του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14037 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 985 30 Ιουνίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Διαχείρισης του Συστήματος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19171 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1174 10 Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός των ωρών εργασίας πέραν του πενθη μέρου, καθ υπέρβαση της εβδομαδιαίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1791 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 353 25 Ιουλίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8889 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1143 24 Οκτωβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη... 1 Περιφέρειες... 2 Οργανισμοί Λοιποί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 36989 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3157 24 Νοεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συμπλήρωση της με αρ. πρωτ. 166677/Γ2/15 10 2014 Υ.Α., (2863 Β ), «Καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 35051 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2455 2 Δεκεμβρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Εκπαίδευσης και Αγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1643 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 203 17 Μαρτίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών.............................. 1» Οικονομίας και Οικονομικών...............

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25927 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΥΧΟΣ ΔΕΥΡΟ Αρ. Φύλλου 1905 30 Αυγούστου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατάργηση του Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Ανοιχτής Προστασί ας Ηλικιωμένων (Κ.Α.Π.Η. Β2)»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2543 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 346 26 Μαρτίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Οργανισμοί Λοιποί Φορείς...1 Πίνακες Διοριστέων...2 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6367 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 544 6 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./2/4958 Κατανομή προσωπικού σε εκτέλεση αμετάκλητων δι καστικών αποφάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 26053 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2108 29 Σεπτεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εισοδηματική ενίσχυση νοικοκυριών ορεινών και μει ονεκτικών περιοχών με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19111 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1553 23 Ιουλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 208068/Κ1/19 12 2014 κοι νής Υπουργικής απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 37171 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2143 31 Δεκεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της Δ6/Φ1/οικ. 8684/24.4.2007 (ΦΕΚ Β 694) απόφασης του Υπουργού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 47159 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3130 26 Νοεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της κοινής υπουργικής απόφασης ΠΟΛ. 1009/4.1.2012 (ΦΕΚ 72Β )

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 309 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 69 21 Φεβρουαρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17845 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1052 29 Απριλίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση και ορισμός μελών Επιτροπής Προσφυγών με έδρα την Αλεξανδρούπολη στο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27819 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1771 11 Νοεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ. αριθμ. 6248/31 03 2010 Κ.Υ.Α., με τίτλο «Ειδικό διετές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8397 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 664 9 Απριλίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση ταχύρρυθμου εκπαιδευτικού προγράμματος Ειδικών Φρουρών της Βουλής των

Διαβάστε περισσότερα