ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 10329 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου Δεκεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Περιφέρειες Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις Οργανισμοί Λοιποί Φορείς ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ (1) Με την αρ. Υ10α/150989/ απόφαση του Γενι κού Γραμματέα του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης που εκδόθηκε σύμφωνα με διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 5 του Ν. 2889/2001 (όπως αυτή έχει αντι κατασταθεί από το άρθρο 6 παρ. 1 του Ν. 3204/2003) Ν. 2519/97 (ΦΕΚ 165/ τ. Α ),του άρθρου 7 του (ΦΕΚ 1765//2010 τ. Β ) υπουργική απόφαση, μονιμοποιεί ται η ιατρός ΛΑΡΙΣΑ ΚΟΥΣΝΕΤΣΟΒΑ του ΒΙΚΤΩΡΑ στη θέση Ε. Β Γενικής Ιατρικής του ΚΥ Κρύας Βρύσης του ΓΝ Γιαννιτσών, θέση του κλάδου ιατρών ΕΣΥ. Με την αρ. Υ10α/οικ / απόφαση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνι κής Αλληλεγγύης που εκδόθηκε σύμφωνα με διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 5 του Ν. 2889/2001 (όπως αυτή έχει αντικατασταθεί από το άρθρο 6 παρ. 1 του Ν. 3204/2003) Ν. 2519/97 (ΦΕΚ 165/ τ. Α ), του άρθρου 7 του (ΦΕΚ 1765//2010 τ. Β ) υπουργική απόφαση, μονιμοποι είται η ιατρός ΣΟΦΙΑ ΠΛΙΑΤΣΚΙΔΟΥ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ στη θέση Διευθυντή Ψυχιατρικής του Κ.Ψ. Υγείας Ορε στιάδας του ΓΝ Διδυμοτείχου, θέση του κλάδου ια τρών ΕΣΥ. Με την αρ. Υ10α/154257/ απόφαση του Γενι κού Γραμματέα του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης που εκδόθηκε σύμφωνα με διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 5 του Ν. 2889/2001 (όπως αυτή έχει αντι κατασταθεί από το άρθρο 6 παρ. 1 του Ν. 3204/2003) Ν. 2519/97 (ΦΕΚ 165/ τ. Α ), του άρθρου 7 του (ΦΕΚ 1765//2010 τ. Β ) υπουργική απόφαση, μονιμοποι είται ο ιατρός ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΧΑΝΙΩΤΑΚΗΣ του ΚΥΡΙΑ ΚΟΥ στη θέση Ε.Β Γενικής Ιατρικής του στο ΠΙ Αγίου Βασιλείου του Κέντρου Υγείας Νεμέας του ΓΝ Κορίν θου, θέση του κλάδου ιατρών ΕΣΥ. Με την αρ. Υ10α/οικ / απόφαση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνι κής Αλληλεγγύης που εκδόθηκε σύμφωνα με διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 5 του Ν. 2889/2001 (όπως αυτή έχει αντικατασταθεί από το άρθρο 6 παρ. 1 του Ν. 3204/2003) Ν. 2519/97 (ΦΕΚ 165/ τ. Α ), του άρθρου 7 του (ΦΕΚ 1765//2010 τ. Β ) υπουργική απόφαση, μονιμοποι είται η ιατρός ΔΗΜΗΤΡΑ ΣΕΡΕΤΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ στη θέση Ε.Β Γενικής Ιατρικής του ΚΥ Βάρδας του ΓΝ Αμα λιάδας, θέση του κλάδου ιατρών ΕΣΥ. Με την αρ. Υ10α/155729/ απόφαση του Γενι κού Γραμματέα του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης που εκδόθηκε σύμφωνα με διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 5 του Ν. 2889/2001 (όπως αυτή έχει αντι κατασταθεί από το άρθρο 6 παρ. 1 του Ν. 3204/2003) Ν. 2519/97 (ΦΕΚ 165/ τ. Α ),του άρθρου 7 του (ΦΕΚ 1765//2010 τ. Β ) υπουργική απόφαση, μονιμοποι είται η ιατρός ΠΕΛΑΓΙΑ ΤΣΙΤΣΑΝΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ στη θέση Διευθυντή Παιδιατρικής του ΓΝ Διδυμοτείχου, θέση του κλάδου ιατρών ΕΣΥ. Ο Γενικός Γραμματέας ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΟΛΥΖΟΣ - Διορθώσεις Σφαλμάτων Στην υπ αριθμ. Υ10α/Γ.Π /2010 απόφαση της Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης που δη

2 10330 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) μοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1173/ (τ. Γ) στη σελίδα 9565 στην Α στήλη και που αφορά στην παραίτηση του ιατρού ΓΚΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΚΟΥ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ δι ορθώνεται: το εσφαλμένο «ΓΚΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΚΟΥ του ΑΝ ΔΡΕΑ» στο ορθό «ΓΚΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΚΟΥ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ» (Από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Με την υπ αρ. 1818/2010 απόφαση του Αντιδημάρχου Καλλιθέας που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ. 152 και 160 του Ν. 3584/07 διαπιστώνεται η αυτο δίκαιη λύση από 30/11/2010 (ημερομηνία υποβολής της δεύτερης αίτησης παραίτησης) της υπαλληλικής σχέσης του υπαλλήλου του Δήμου ΠΕΝΤΑΖΙΔΗ ΗΛΙΑ του Δημη τρίου, κλάδου ΥΕ 16 Εργατών Νεκροταφείου με βαθμό Β, προκειμένου να συνταξιοδοτηθεί. (Αριθμ. απόφ. Περιφέρειας Αττικής 47169/25729/ Με την υπ 1816/2010 απόφαση του Αντιδημάρχου Καλ λιθέας που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ. 152 και 160 του Ν. 3584/07 διαπιστώνεται η αυτοδίκαιη λύση από 30/11/2010 (ημερομηνία υποβολής της δεύτε ρης αίτησης παραίτησης) της υπαλληλικής σχέσης του υπαλλήλου του Δήμου ΜΟΡΕΖΙΝΗ ΣΩΤΗΡΙΟΥ του Γερα σίμου, κλάδου ΔΕ 29 Οδηγών με βαθμό Α, προκειμένου να συνταξιοδοτηθεί. (Αριθμ. απόφ. Περιφέρειας Αττικής 47171/25730/ Με την υπ 145/2010 απόφαση του Προέδρου των Δη μοτικών Παιδικών Σταθμών Δήμου Ηρακλείου που εκ δόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ. 152 και 160 του Ν. 3584/07 διαπιστώνεται από 30/11/2010 (ημερο μηνία υποβολής της δεύτερης αίτησης παραίτησης) η αυτοδίκαιη λύση της υπαλληλικής σχέσης της υπαλλή λου του Ν.Π. ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗ ΝΙΚΗΣ του Γεωργίου, κλά δου ΥΕ Βοηθητικό Προσωπικό με βαθμό Β, προκειμέ νου να συνταξιοδοτηθεί. (Αριθμ. απόφ. Περιφέρειας Αττικής 46846/25582/ ). Με την υπ αρ. 281/17/11/2010 απόφαση του Δημάρχου Ηλιούπολης που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ. 163 του Ν. 3584/07 έγινε δεκτή η αίτηση πα ραίτησης του Ειδικού Συνεργάτη του Δήμου ΖΑΦΕΙΡΟ ΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ του Δημητρίου. (Αριθμ. απόφ. Περιφέρειας Αττικής 46837/25580/ Με την υπ αριθμ. 6712/2010 απόφαση του Προέδρου του Δ.Σ. του Πολιτισμικού Οργανισμού Δήμου Αθηναί ων που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ θρου 152 και 160 του Ν. 3584/07 διαπιστώνεται από (ημερομηνία υποβολής της δεύτερης αίτησης παραίτησης) η αυτοδίκαιη λύση της υπαλληλικής σχέ σης της υπαλλήλου ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑΣ του Χρυσο (2) στόμου, κλάδου ΠΕ 4 Αρχιτεκτόνων με βαθμό Α, προ κειμένου να συνταξιοδοτηθεί. (Αριθμ. αποφ. Περιφέρειας Αττικής 46462/25402/ Με την υπ αρ. 1201/2010 απόφαση του Δημάρχου Και σαριανής που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 152 και 160 του Ν. 3584/07 λύεται αυτοδίκαια από 5/7/2010 (ημερομηνία υποβολής της δεύτερης αί τησης παραίτησης) η υπαλληλική σχέση του υπαλλή λου του Δήμου ΚΟΥΚΟΥΛΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ του Δημητρί ου, κλάδου ΔΕ 30 Τεχνιτών με βαθμό Α, προκειμένου να συνταξιοδοτηθεί. (Αριθμ. απόφ. Περιφέρειας Αττικής 46539/25436/ ). Με την υπ αρ. 138/ απόφαση του Προέδρου του ΝΠΔΔ Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Π. Φαλή ρου που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ θρου 152 και 160 του Ν. 3584/07 λύεται αυτοδίκαια από (ημερομηνία υποβολής της δεύτερης αίτη σης παραίτησης) η υπαλληλική σχέση της υπαλλήλου του Ν.Π. ΣΚΙΩΤΗ ΡΕΒΕΚΚΑΣ του Παναγιώτη, κλάδου ΔΕ 32 Μαγειρισσών με βαθμό Γ, προκειμένου να συ νταξιοδοτηθεί. (Αριθμ. απόφ. Περιφέρειας Αττικής 47249/25778/ ). Με την υπ αρ. 295/ απόφαση του Δημάρχου Ηλιούπολης που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ. 152 και 160 του Ν. 3584/07 λύεται αυτοδίκαια από (ημερομηνία υποβολής της δεύτερης αίτη σης παραίτησης) η υπαλληλική σχέση της υπαλλήλου του Δήμου ΚΡΙΚΟΥ ΜΑΡΙΑΣ του Στυλιανού, κλάδου ΥΕ 16 Εργάτρια Καθαριότητας Κτηρίου με βαθμό Β, προ κειμένου να συνταξιοδοτηθεί. (Αριθμ. απόφ. Περιφέρειας Αττικής 46987/25647/ ). Με την υπ αρ. 422/ απόφαση του Προέδρου του ΝΠΔΔ Δημοτικοί Βρεφονηπιακοί Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Ν. Ψυχικού που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια τάξεις του άρθρου 152 και 160 του Ν. 3584/07 λύεται αυτοδίκαια από (ημερομηνία υποβολής της δεύτερης αίτησης παραίτησης) η υπαλληλική σχέση της υπαλλήλου του Ν.Π. ΣΙΑΚΑ ΦΩΤΕΙΝΗΣ του Σπυρίδωνα, κλάδου ΔΕ Μαγειρισσών με βαθμό Α, προκειμένου να συνταξιοδοτηθεί. (Αριθμ. απόφ. Περιφέρειας Αττικής 46975/25636/ Με την υπ 1855/2010 απόφαση του Δημάρχου Αγίου Δημητρίου που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 152 και 160 του Ν. 3584/07 διαπιστώνεται η αυ τοδίκαιη λύση από 30/11/2010 (ημερομηνία υποβολής της δεύτερης αίτησης παραίτησης) της υπαλληλικής σχέ σης της υπαλλήλου του Δήμου ΠΑΓΩΝΙΤΑΚΗ ΖΗΝΟΒΙ ΑΣ του Κωνσταντίνου, κλάδου ΔΕ 1 Διοικητικού με βαθ μό Α, προκειμένου να συνταξιοδοτηθεί. (Αριθμ. απόφ. Περιφέρειας Αττικής 47260/25783/ Ο Προϊστάμενος ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΔΑΤΟΣ

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Mε την αριθμ / απόφαση του Δημάρ χου Πατρέων, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 152 παρ. 5 του Ν. 3584/2007, γίνεται δεκτή η από δεύτερη αίτηση παραίτησης με την οποία εμμένει στην αρχική αίτηση του ( ) από την υπηρεσία, της Γεωργοπούλου Αγγελικής του Αν δρέα κατηγορίας ΤΕ, κλάδου ΤΕ13 Διοικητικού με βαθμό Α λόγω συμπλήρωσης του απαιτούμενου χρόνου για συνταξιοδότηση. (Αριθμ. απόφ. Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος / 18049). Με την αριθμ / απόφαση του Δημάρ χου Πατρέων, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 152 παρ. 5 του Ν. 3584/2007, γίνεται δε κτή η από δεύτερη αίτηση παραίτησης με την οποία εμμένει στην αρχική αίτηση του ( ) από την υπηρεσία, της Παπακυριαζή Μαρίνας του Κων/νου κατηγορίας ΔΕ, κλάδου Διοικητικού με βαθμό Α λόγω συμπλήρωσης του απαιτούμενου χρόνου για συνταξιοδότηση. (Αριθμ. απόφ. Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος / 18048). Ο Διευθυντής ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΜΠΑΚΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ Με την αριθμ / πράξη του Δημάρχου Ιωαννίνων, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 151, 152 και 160 του Ν. 3584/2007, διαπι στώνεται η αυτοδίκαια λύση της υπαλληλικής σχέσης, με την υπηρεσία, της υπαλλήλου Μαρίας Γκουγιάννου, του Γεωργίου, κλάδου ΥΕ16 Προσωπικού Καθαριότητας, με βαθμό Β, από , ημερομηνία υποβολής της δεύτερης αίτησης παραίτησής της. (Αριθμ. αποφ. Περιφ. Ηπείρου 84472/26078/2010). Με την αριθμ / πράξη του Δημάρχου Ιωαννίνων, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 161 του Ν. 3584/2007, δι απιστώνεται η αυτοδίκαιη λύση της συμβάσεως του Γε νικού Γραμματέα Κωνσταντίνου Βήχα, του Δημητρίου, με το Δήμο Ιωαννιτών, την 31/12/2010 και η παύση προσφοράς υπηρεσίας του στον ανωτέρω Δήμο, από 1/1/2011. (Αριθμ. αποφ. Περιφ. Ηπείρου 83209/25624/2010). Ο Προϊστάμενος Δ/νσης ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΣΤΑΜΕΝΚΟΒΙΤΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Με την αριθμ. 37/16/ διαπιστωτική πράξη του προέδρου των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών Χαλκηδό νας του Ν. Θεσ/νίκης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 151 και 152 του Ν. 3584/07, διαπι στώνεται η αυτοδίκαιη λύση της υπαλληλικής σχέσης της Τσαλή Κυριακούλας του Θεοδώρου, κλάδου ΔΕ Μαγείρων (Χ.Πτ.), με βαθμό Α και Μ.Κ. 2ο, την , ημερομηνία υποβολής της δεύτερης αίτησης παραίτησής της. (Αριθμ. απόφ. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 32990/ ). Με την αριθμ. 1768/ διαπιστωτική πράξη του Δημάρχου Αμπελοκήπων του Ν. Θεσ/νίκης, που εκδό θηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 151 και 152 του Ν. 3584/07, διαπιστώνεται η αυτοδίκαιη λύση της υπαλληλικής σχέσης του τακτικού υπαλλήλου Παταρί δη Σπύρου του Χαρίλαου, κλάδου ΔΕ Δομικών Έργων, με βαθμό Α, την , ημερομηνία υποβολής της δεύτερης αίτησης παραίτησής του. (Αριθμ. απόφ. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 32620/ ). Ο Διευθυντής ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΝΕΝΤΟΥΔΗΣ - Διορθώσεις Σφαλμάτων Στο Φ.Ε.Κ. 236/Γ/ στο οποίο δημοσιεύθηκε πε ρίληψη της αριθ. 1859/2010 απόφασης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, που αφορά σε διορισμό της Τσε λεπίδου Κλεονίκης του Αθανασίου στο δήμο Ευκαρπίας, διορθώνεται, ως προς τον εισαγωγικό βαθμό: από το εσφαλμένο «... η Τσελεπίδου Κλεονίκη του Αθανασίου με εισαγωγικό βαθμό Δ.» στο ορθό «...η Τσελεπίδου Κλεονίκη του Αθανασίου με εισαγωγικό βαθμό Γ» (Από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Με την υπ αριθμ. 1775/ νόμιμη απόφαση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του νομικού προσώπου ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 152 του Ν. 3584/2007, διαπιστώ νεται η αυτοδίκαια λύση της υπαλληλικής σχέσης της Μαρινοπούλου Σταυρούλας του Θεοδώρου, τακτικής υπαλλήλου του νομικού προσώπου ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙ ΚΟΙ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ, κα τηγορίας/κλάδου ΤΕ Νηπιαγωγών (προσωρινός), από , επειδή την ημερομηνία αυτή υπέβαλε δεύ τερη αίτηση παραίτησης (παρ. 5 του άρθρου 152 του Ν. 3584/2007) έχοντας παρέλθει ήδη διάστημα δεκαπέ ντε (15) ημερών από την υποβληθείσα και πρωτοκολ ληθείσα πρώτη αίτηση παραίτησής της. (Αριθμ. απόφ. Περιφέρειας Πελοποννήσου 15242/ ). Με την υπ αριθμ. 5082/ νόμιμη απόφαση του δημάρχου Ανδανίας που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια τάξεις του άρθρου 152 του Ν. 3584/2007, διαπιστώνεται η αυτοδίκαια λύση της υπαλληλικής σχέσης της Μπου λούμπαση Σταυρούλας του Παναγιώτη, τακτικής υπαλ λήλου του δήμου Ανδανίας, κατηγορίας κλάδου ΔΕ1 με βαθμό Α και 4ο (τέταρτο) Μισθολογικό Κλιμάκιο, από , επειδή την ημερομηνία αυτή υπέβαλε δεύ τερη αίτηση παραίτησης (παρ. 5 του άρθρου 152 του Ν. 3584/2007) έχοντας παρέλθει ήδη διάστημα δεκαπέ ντε (15) ημερών από την υποβληθείσα και πρωτοκολ ληθείσα πρώτη αίτηση παραίτησής της.

4 10332 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) (Αριθμ. απόφ. Περιφέρειας Πελοποννήσου 14605/ ). Ο Προϊστάμενος ΠΑΝ. ΝΤΑΙΒΙΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΕΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Με την 40579/9112/ απόφαση της Νομάρχου Ηρακλείου, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 148 του Ν. 3528/2007, σε συνδυασμό με τις όμοιες των άρθρων 62 και 112 του Π.Δ/τος 30/1996, δια πιστώνεται η αυτοδίκαιη λύση της υπαλληλικής σχέσης της Καλυβιανάκη Χρυσής του Εμμανουήλ, υπαλλήλου της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ηρακλείου, κλάδου ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού με βαθμό Α και Μ.Κ. 3ο, από , ημερομηνία υποβολής της δεύτερης αίτησης παραίτησης, με την οποία εμμένει στην από αρχική αίτηση παραίτησής της από την υπηρεσία. Η Νομάρχης ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΣΧΟΙΝΑΡΑΚΗ ΗΛΙΑΚΗ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Με την αριθ. 2517/ απόφαση Νομάρχη Κυκλάδων που εκδόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 147 και 148 του ν. 3528/2009 και το άρθρο 112 παρ. 10 του ΠΔ 30/96, γίνεται δεκτή η από δεύτερη αίτηση παραίτησης της υπαλλήλου της Νομαρχιακής Αυτοδι οίκησης Κυκλάδων Δέσποινας Ζευγώλη του Στέφανου, κλάδου ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού με Α βαθμό. Ο Νομάρχης ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΑΪΛΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ Με την Φ.412.6/19/32871/Σ.4211/ διαπιστωτι κή πράξη του Προέδρου ΔΣ/ΜΤΣ, λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση με την υπηρεσία, της μονίμου υπαλλήλου Δημητρίου Βασιλοπούλου Βασιλικής του Σωτηρίου, με βαθμό Α, Κατηγορίας ΠΕ, Κλάδου Διοικη τικού Οικονομικού, με ημερομηνία υποβολής της δεύτε ρης αίτησης παραίτησής της την , σύμφωνα με το άρθρο 148, παρ. 5 του Ν. 3528/2007 (Υ.Κ.). Ο Πρόεδρος ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Με τη με αριθ. 9278/ πράξη του Πρύτανη του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου (παρ. 4 α, β) του Ν. 2517/1997 και του άρθρου 25 του Ν. 3549/07, διορίζεται ο Στυλιανός Ροζάκης του Παύλου σε μόνιμη θέση Δ.Ε.Π. (3) (4) βαθμίδας Αναπληρωτή Καθηγητή (εξέλιξη μέλους Δ.Ε.Π. από τη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή) με γνωστικό αντικείμενο «Επιχειρησιακή Έρευνα στη Γεωργία και στην Ενέργεια» του Τμήματος Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών διότι έχει τα νόμιμα προσόντα. Η προκήρυξη της παραπάνω θέσης Δ.Ε.Π. του Τμήμα τος Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης στην οποία διορίζεται ο Στυλιανός Ροζάκης, δημοσιεύθηκε στις στο με αριθμ. 977 τ. Γ Φ.Ε.Κ. και Θρησκευμάτων 29356/ ). Ο Πρύτανης ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΕΓΓΕΡΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Με την αριθμ / πράξη του Πρύτανη του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, που εκδόθηκε σύμφωνα με το Ν. 2517/1997 και το άρθρο 25 του Ν. 3549/2007, διορίζεται n λέκτορας με μονιμότητα Ζωή Βερβεροπούλου του Αποστόλου σε οργανική θέση Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού, της βαθμίδας του επίκουρου καθηνητή με μονιμότητα, στο Τμήμα Δημοσι ογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας, επειδή έχει τα νόμιμα προσόντα. Ο διορισμός γίνεται στο γνωστικό αντικείμενο «Θεωρία και κριτική των τεχνών του λόγου και του θεάματος», με προκήρυξη της θέσης (Φ.Ε.Κ. 588/ τ. Γ). και Θρησκευμάτων 29356/ ). Με την αριθμ / πράξη του Πρύτανη του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, που εκδό θηκε σύμφωνα με το Ν. 2517/1997 και το άρθρο 25 του Ν. 3549/2007, διορίζεται η λέκτορας με θητεία Ανθού λα Βηδενμάιερ του Προδρόμου σε οργανική θέση Δι δακτικού Ερευνητικού Προσωπικού, της βαθμίδας του επίκουρου καθηγητή με θητεία, στο Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής, επει δή έχει τα νόμιμα προσόντα. Ο διορισμός γίνεται στο γνωστικό αντικείμενο «Θεω ρία και πρακτική της λογοτεχνικής μετάφρασης (Γερμα νικά Ελληνικά)», με προκήρυξη της θέσης (Φ.Ε.Κ. 803/ τ. Γ). και Θρησκευμάτων 29356/ ). Με την αριθμ / πράξη του Πρύτανη του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης που εκδόθηκε σύμφωνα με το Ν. 2517/1997 και το άρθρο 25 του Ν. 3549/2007, διορίζεται η επίκουρη καθηγήτρια με μονιμότητα Δήμητρα Σακελλάρη του Χρήστου, σε ορ γανική θέση Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού, της βαθμίδας του μόνιμου αναπληρωτή καθηγητή στον Το μέα Ορθοδοντικής και Περιοδοντολογίας της Οδοντια τρικής Σχολής, επειδή έχει τα νόμιμα προσόντα. Ο διορισμός γίνεται στο γνωστικό αντικείμενο «Προ ληπτική Οδοντιατρική, Περιοδοντολογία και Βιολογία Εμφυτευμάτων», με προκήρυξη της θέσης (Φ.Ε.Κ. 997/ τ. Γ ).

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) και Θρησκευμάτων 29356/ ). Ο Πρύτανης ΙΩΑΝΝΗΣ Α. ΜΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ Με την αριθμ. Α1857/ πρυτανική πράξη, που εκδόθηκε σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 25 παρ. 1 του Ν. 3549/2007, μονιμοποιείται ο Αντώνιος Καμπάς του Ιωάννη, Επίκουρος Καθηγητής του Τομέα Προπο νητικής του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, με γνωστικό αντικείμενο «Προπονησιολογία με έμφαση στην Κινητική Ανάπτυξη» στη θέση της βαθμίδας που κατέχει, επειδή έχει τα νόμιμα προσόντα. Ο Πρύτανης ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΕΜΕΛΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Με την υπ αριθμ / πράξη του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Κρήτης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 1 του αρθρ. 25 του Ν. 3549/2007, διορίζεται (εξελίσσεται) μόνιμος Επίκουρος Καθηγητής Ευάγγελος Καραδήμας του Χρήστου, σε μόνιμη θέση Δ.Ε.Π. (ΦΕΚ 132/ , τ. Γ ), της βαθμίδας του Ανα πληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Ψυχολογίας της Σχο λής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης και στο γνωστικό αντικείμενο «Κλινική Ψυχολογία της Υγείας» επειδή έχει τα νόμιμα προσόντα. και Θρησκευμάτων 29356/ ). Ο Πρύτανης ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΛΛΗΚΑΡΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Ν. ΙΩΝΙΑΣ Με την αριθμ / απόφαση του Διοικητή του ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ Ν. ΙΩΝΙΑΣ, της 1ης Υ.Πε. Αττικής που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 148 του Ν. 3528/07, γίνεται δεκτή η παραίτηση της Καραγεώργαυ Ουρανίας του Γεωργίου, μόνιμης υπαλλήλου με Α βαθμό, που υπηρε τούσε σε θέση του κλάδου ΤΕ Ιατρικών Εργαστηρίων (Τεχνολόγων), από (ημερομηνία 2ης αίτησης παραίτησης), λόγω συνταξιοδότησής της. Με την αριθμ / απόφαση του Διοικη τή του ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙ ΟΥ Ν. ΙΩΝΙΑΣ, της 1ης Υ.Πε. Αττικής που εκδόθηκε σύμ φωνα με τις διατάξεις του άρθρου 148 του Ν. 3528/07, γίνεται δεκτή η παραίτηση της Δημάκη Σβαρνιά Ναυ σικάς του Ευαγγέλου, μόνιμης υπαλλήλου με Α βαθμό, που υπηρετούσε σε θέση του κλάδου ΔΕ Αδελφών Νο σοκόμων, από (ημερομηνία 2ης αίτησης πα ραίτησης), λόγω συνταξιοδότησής της. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΙΤΣΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ «Η ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ» Με την υπ αριθμ / απόφαση του Δι οικητή του Γ.Ν.Δ.Α «Η ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ», η οποία εκδό θηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 148, του Ν. 3528/2007, γίνεται αποδεκτή η παραίτηση λόγω συ νταξιοδότησης του μονίμου υπαλλήλου ΤΖΙΡΙΤΑ ΜΙΧΑΗΛ του Χαραλάμπους κλάδου ΔΕ Αδελφών Νοσοκόμων με βαθμό Α και αποδοχές 2ου Μ.Κ από , ημερο μηνία υποβολής της δεύτερης αίτησης παραίτησης. Με την υπ αριθμ / απόφαση του Δι οικητή του Γ.Ν.Δ.Α «Η ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ», η οποία εκδό θηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 148, του Ν. 3528/2007, γίνεται αποδεκτή η παραίτηση λόγω συ νταξιοδότησης της μονίμου υπαλλήλου ΠΑΠΑΔΗΜΗ ΤΡΙΟΥ ΣΟΦΙΑΣ του Παντελή κλάδου ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΣΤΙΑΣΗΣ (ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΩΝ) με βαθμό Β και αποδο χές 6ου Μ.Κ από , ημερομηνία υποβολής της δεύτερης αίτησης παραίτησης. ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΛΛΙΑΝΤΕΡΗΣ Ö ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΤΑΣ Με την υπ αριθμ. Δ/346/ διαπιστωτική πράξη του Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Άρτας που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 148 του Ν. 3528/2007, λύεται αυτοδίκαια η υπαλλη λική σχέση της Μαλιγίαννη Θεοδώρας του Ανδρέα, υπαλλήλου του κλάδου ΤΕ Επισκεπτριών Υγείας, από λόγω υποβολής και δεύτερης αίτησης παραί τησης εντός μηνός προκειμένου να συνταξιοδοτηθεί. Με την υπ αριθμ. Δ./347/ διαπιστωτική πρά ξη του Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Άρτας που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 148 του Ν. 3528/2007, λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση της Ψυχογιού Παναγιώτας του Ευαγγέλου του κλάδου ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας ειδικότητα Καθαρίστρια του Κ.Υ. Βουργαρελίου του Γ.Ν. Άρτας, από , λόγω υποβολής και δεύτερης αίτησης παραίτησης εντός μη νός προκειμένου να συνταξιοδοτηθεί. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ ΠΑΝΑΝΕΙΟ» Mε την υπ αριθμ. 447/ απόφαση του Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου «Βενιζέλειο Πα νάνειο» της 7ης Υ.Π.Ε. Κρήτης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3106/2003 και του Ν. 3528/2007 άρθρο 4 έως 17, διορίζεται σε μόνιμη κενή οργανική θέση, η κάτωθι: ΟΝΟΜΑΤΕ ΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΛΑΔΟΣ ΒΑΘΜΟΣ ΣΤΑΜΑΤΑΚΗ ΕΡΩΦΙΛΗ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Τ.Ε. ΤΕ ΜΑΙΩΝ Δ (Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε. του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλ ληλεγγύης 13206/ ). ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΥΔΩΝΑΚΗΣ

6 10334 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» Με την υπ αριθμ. 619/ διαπιστωτική πράξη του Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ», που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά ξεις του άρθρου 148 του Ν. 3528/2007 γίνεται αποδεκτή η παραίτηση από την υπηρεσία της ΧΑΤΖΗΠΑΥΛΙΔΟΥ ΜΙΡΑΝΤΑΣ του Δημητρίου, μονίμου υπαλλήλου του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ», Κατηγορίας ΠΕ και κλάδου ΠΕ Μηχανικών, ειδικότητας Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, με βαθμό Α και 4ο Μισθο λογικό Κλιμάκιο, από (ημερομηνία υποβολής δεύτερης αίτησης) λόγω συνταξιοδότησης. ΓΕΩΡΠΟΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Ö ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ Με την υπ αριθμ. Α/10072/ διαπιστωτική πράξη του Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Κιλκίς, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 147, 148 και 156 του Ν. 3528/ΦΕΚ 26/τ.Α / , διαπι στώνεται η αυτοδίκαιη λύση της υπαλληλικής σχέσης με την υπηρεσία, της μόνιμης υπαλλήλου του Γενικού Νοσοκομείου Κιλκίς, κατηγορίας ΔΕ του κλάδου Αδελ φών Νοσοκόμων, Τσαβαχίδου Άρτεμις του Γεωργίου με βαθμό Α και 7ο Μ.Κ., από , ημερομηνία δεύτερης αίτησης παραίτησης για συνταξιοδοτικούς λόγους. Με την υπ αριθμ. Α/10099/ πράξη του Δι οικητή του Γενικού Νοσοκομείου Κιλκίς, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 147, 148 και 156 του Ν. 3528/ΦΕΚ 26/τ.Α / , διαπιστώνεται η αυ τοδίκαιη λύση της υπαλληλικής σχέσης με την υπηρε σία, του μόνιμου υπαλλήλου του Γενικού Νοσοκομείου Κιλκίς, κατηγορίας ΠΕ του κλάδου Διοικητικού Λογι στικού, Νικολαΐδη Ιωάννη του Παναγιώτη, Προϊσταμέ νου Διεύθυνσης Διοικητικής Υπηρεσίας του Νοσοκο μείου Κιλκίς, με βαθμό Α και 4ο Μ.Κ., από , ημερομηνία δεύτερης αίτησης παραίτησης για συντα ξιοδοτικούς λόγους. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΤΖΗΚΡΑΝΙΩΤΗΣ Ö ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ «ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ» Με την υπ αριθμ / πράξη του Διοικη τή του Γενικού Νοσοκομείου Κοζάνης «ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ», η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 148 παρ. 5 του Ν. 3528/2007, διαπιστώνεται η παραί τηση του Μουτσιούνα Παρασκευά του Ζήση, μόνιμου υπαλλήλου του Νοσοκομείου κλάδου Διοικητικού Λο γιστικού με ειδικότητα Αποθηκάριου, κατηγορίας ΔΕ και η αυτοδίκαιη λύση της υπαλληλικής σχέσης του από , ημερομηνία υποβολής της 2ης αίτησης παραίτησής του. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΙΤΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ «ΕΛΕΝΗ Θ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ» Με την υπ αριθμ. 7320/ απόφαση του Διοικη τή του Γενικού Νοσοκομείου Φλώρινας «ΕΛΕΝΗ Θ. ΔΗ ΜΗΤΡΙΟΥ», της 3ης Δ.Υ.Πε (Μακεδονίας) η οποία εκδό θηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3, του άρθρου 35 του Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26/ ), γίνεται αποδεκτή η παραίτηση της ΔΕΛΟΓΛΟΥ ΕΛΕΝΗΣ, υπαλλήλου του κλάδου TE Ραδιολογίας Ακτινολογίας με βαθμό Δ, από λόγω διορισμού της σε άλλη υπηρεσία: κ.α.α. Η Διευθύντρια Ιατρικής Υπηρεσίας ΕΛΕΟΥΣΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΒΡΕΦΩΝ «Η ΜΗΤΕΡΑ» Με την υπ αριθμ. 1315/ απόφαση Διοικητή του Κέντρου Βρεφών «Η ΜΗΤΕΡΑ» που εκδόθηκε σύμφω να με τις διατάξεις του Ν. 3528/2007, άρθρο 148, παρ.5 και του άρθρου 156, γίνονται αποδεκτές οι αιτήσεις παραίτησης της Σταματίνας Παντελιά Μανωλά του Ιω άννη τακτικής υπαλλήλου του κλάδου Δ.Ε. Διοικητικού Προσωπικού του Κ.Β. «Η ΜΗΤΕΡΑ» με Α βαθμό και 1ο Μ.Κ. από ημέρα υποβολής της δεύτερης αί τησης παραίτησης, κατά την oποία λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση της υπαλλήλου. Με την υπ αριθμ. 1316/ απόφαση Διοικητή του Κέντρου Βρεφών «Η ΜΗΤΕΡΑ» που εκδόθηκε σύμ φωνα με τις διατάξεις του Ν. 3528/2007, άρθρο 148, παρ. 5 και του άρθρου 156, γίνονται αποδεκτές οι αιτήσεις παραίτησης της Διονυσίας Μαρίνου Δημουλιά του Δη μητρίου τακτικής υπαλλήλου του κλάδου Τ.Ε. Κοινωνι κών Λειτουργών του Κ.Β. «Η ΜΗΤΕΡΑ» με Β βαθμό και 11ο Μ.Κ. από ημέρα υποβολής της δεύτερης αίτησης παραίτησης, κατά την οποία λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση της υπαλλήλου. ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΕΖΥΡΑΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Με την αριθ / κοινή απόφαση του Προέδρου του Ε.Ο.Τ. και του Προέδρου του Μετοχι κού Ταμείου Στρατού, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις (Ν. 3528/2007, Φ.Ε.Κ. 26/Α/ ), μετατάσσεται η Ανδρονίκη Κουμιανάκη του Γεωργίου, μόνιμος υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ, του κλάδου ΠΕ Δι οικητικού Οικονομικού με βαθμό Β από το Μετοχικό Ταμείο Στρατού (Ν.Π.Δ.Δ.), στον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού Π.Υ.Τ. Κρήτης (Ηράκλειο) [Ν.Π.Δ.Δ.]. Η μετάταξη γίνεται σε κενή οργανική θέση μόνιμου προσωπικού κατηγορίας ΠΕ του κλάδου ΠΕ1 Διοικητι κού Οικονομικού με το βαθμό Β που κατέχει, της Π.Υ.Τ. Κρήτης του Ε.Ο.Τ. (Αριθμ. βεβ. Ε.Ο.Τ. 212/ ). Ο Πρόεδρος του Ε.Ο.Τ. Ο Πρόεδρος του Μ.Τ.Σ. ΝΙΚ. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡ. ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ Με την υπ αριθμ. ΔΙΟΙΚ/Α/11881/ κοινή από φαση των Προέδρων των Δ.Σ. του ΤΑΠ και του ΜΕΛΜΟ ΚΕ που εκδόθηκε βάσει των διατάξεων του άρθρου 10 του Ν. 3801/2009 (ΦΕΚ 163/τ.Α / ) σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 71 παρ. 2 του Ν. 3528/2007, μετατάσσεται ο Σταύρος Κορμός του Ιωάννη, υπάλλη λος του ΜΕΛΜΟΚΕ με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου αορίστου χρόνου ειδικότητας ΥΕ Φυλάκων στο Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων, σε κενή οργανική θέση ειδικότητας ΔΕ Πωλητών Εκμαγείων. (Αριθμ. βεβ. του ΤΑΠ ΔΙΟΙΚ/Β/11880/ ). Ο Πρόεδρος Δ.Σ. του ΤΑΠ Ο Πρόεδρος ΜΕΛΜΟΚΕ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΠΑΛΑΦΟΥΤΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΛΙΑΒΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑΣ Α.Ε. Με την υπ αριθμ / πράξη του Προ έδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας Ύδρευσης Αποχέτευσης Πρωτεύουσας Α.Ε., που εκδό θηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 148 και 156 του Ν. 3528/2007, διαπιστώνεται η αυτοδίκαιη λύση της υπαλληλικής σχέσης του μονίμου υπαλλήλου της Εταιρείας Ύδρευσης Αποχέτευσης Πρωτεύουσας Α.Ε., ΘΩΜΑ ΝΑΚΟΥ του ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ του κλάδου ΔΕ4 Διοικητικού με Α βαθμό, επειδή με την από δεύτερη αίτησή του, εμμένει στην από αρχική αίτηση παραίτησής του. Ο Πρόεδρος ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΛΕΚΚΑΣ ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Με την υπ αριθμ. 7057/ διαπιστωτική πράξη του Προέδρου της Διοικητικής Επιτροπής του Μπενακεί ου Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου (Ν.Π.Δ.Δ.), που εκδόθη κε σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση της υπαλλήλου Σοφίας Καρέλα του Γεωργίου, του κλάδου ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού με Α βαθμό και 1ο Μ.Κ., θεωρείται ως γενομένη δεκτή η παραίτηση και λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική της σχέση από , επειδή κατά την ημερομηνία αυτή υποβλήθηκε η δεύτερη αίτηση με την οποία εμμένει στην παραίτησή της από την υπηρεσία, σύμφωνα με τα άρθρα 148 και 156 του Ν. 3528/2007. Με την υπ αριθμ. 7056/ διαπιστωτική πρά ξη του Προέδρου της Διοικητικής Επιτροπής του Μπε νακείου Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου (Ν.Π.Δ.Δ.), που εκδόθηκε σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση του υπαλλήλου Ευάγ γελου Πασπάτη του Ανδρέα, του κλάδου ΠΕ Προσω ρινού Ερευνητών, Τακτικού Ερευνητή βαθμίδας Α, θε ωρείται ως γενομένη δεκτή η παραίτηση και λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική του σχέση, από , επειδή κατά την ημερομηνία αυτή υποβλήθηκε η δεύ τερη αίτηση με την οποία εμμένει στην παραίτησή του από τη θέση του στην υπηρεσία σύμφωνα με το άρθρο 148 και 156 του Ν. 3528/2007. Ο Πρόεδρος Δ.Ε. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Κ. ΣΑΜΑΡΑΣ

8 10336 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - Βασ. Όλγας ΚΟΜΟΤΗΝΗ - ημοκρατίας ΠΕΙΡΑΙΑΣ - Ευρυπίδου ΛΑΡΙΣΑ - ιοικητήριο ΠΑΤΡΑ - Πανεπιστημίου 254 -Κτήριο Β ΗΡΑΚΛΕΙΟ - Πεδιάδος ΙΩΑΝΝΙΝΑ - ιοικητήριο ΜΥΤΙΛΗΝΗ - Πλ. Κωνσταντινουπόλεως Σε έντυπη μορφή: ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙ ΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 προσαυξανόμενη κατά 0,20 για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 ανά σελίδα. Σε μορφή DVD/CD: Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Α Α.Α.Π Β Ε.Β.Ι. - Γ 50 Α.Ε.. - Υ.Ο Σ Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 προσαυξανόμενη κατά 1 ανά 50 σελίδες. Η τιμή πώλησης σε μορφή cd rom/dvd, δημοσιευμάτων μιας εταιρείας στο τεύχος Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. σε 5 ανά έτος. ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Φ.Ε.Κ.: Τηλεφωνικά: fax: internet: ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝ ΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ. Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Α 225 Α.Ε.. 10 Β 320 Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.Μ.Η Γ 65..Σ. 225 Υ.Ο Α.Σ.Ε.Π Ε.Β.Ι. 65 Α.Α.Π. 160 Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα.. Η καταβολή γίνεται σε όλες τις ημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/ η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογρα φείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ Αθήνα). Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται. Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχί ας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά Όργανα και οι τριτοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαι ούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας ταχυδρομικής συνδρομής. Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. [5% επί του ποσού συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα)], καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκπτωση. Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση. Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρούνται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr) * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * AX ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1 3 Ιανουαρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Ζ1 1398 Καθορισμός πιστοποιητικών, δηλώσεων, καταστάσεων και σχεδίων διευθέτησης οφειλών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4939 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 599 16 Αυγούστου 2007 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Mε την υπ αριθμ. 89181/Δ2/10.8.2007 απόφαση της Υπουργού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1851 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 245 ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ 26 Μαρτίου 2010 Πίνακας διοριστέων για την πλήρωση 496 θέσεων της Κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21659 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1409 6 Σεπτεμβρίου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 29240/3729 Τροποποίηση του Παραρτήματος ΙΙΙ του π.δ. 19/1995 (ΦΕΚ Α 15), για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2877 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 128 3 Αυγούστου 2010 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3867 Εποπτεία ιδιωτικής ασφάλισης, σύσταση εγγυητικού κε φαλαίου ιδιωτικής ασφάλισης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3689 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 303 26 Φεβρουαρίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 111316/Γ2 Τύπος και περιεχόμενο των τίτλων σπουδών των Δη μοσίων και Ιδιωτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18427 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1277 2 Ιουλίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 74916/Γ2 Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, των μαθημάτων της ειδικότητας Μηχανολογικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16411 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1304 2 Ιουλίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 68092/Γ7 Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών Μαθημάτων Μουσι κής Παιδείας για τα Μουσικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6835 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 231 18 Δεκεμβρίου 2009 (1) NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3811 Αποζημίωση των θυμάτων εγκλημάτων βίας από πρό θεση (Εναρμόνιση της ελληνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9317 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 740 28 Μαΐου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΥΓ3α/Γ.Π.63696 Κατάλογος μη συνταγογραφούμενων φαρμάκων (ΜΗΣΥΦΑ). Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2705 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 142 11 Ιουλίου 2008 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3679 Κύρωση της δι ανταλλαγής ρηµατικών διακοινώσεων Συµφωνίας για την τροποποίηση της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15557 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1240 23 Ιουνίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Δ/15304 Α ντιστοίχιση ειδικοτήτων ΕΠΑ.Λ. ΕΠΑ.Σ. φορέων λοι πών Υπουργείων πλην ΥΠ.Ε.Π.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27549 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2202 2 Οκτωβρίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΥΓ3α/Γ.Π 86208 Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την Κοι νοτική οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6869 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 239 31 Δεκεμβρίου 2009 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 194 Τροποποίηση του π.δ. 347/1998 (Α 231), όπως αυτό ισχύ ει μετά την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19469 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1386 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 30 Μαΐου 2014 Αριθμ. απόφ. 1434/21/6 5 2014 Λειτουργία Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ) ΟΑΕΔ κατ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 18 Ιουνίου 2010

Αθήνα, 18 Ιουνίου 2010 Αθήνα, 18 Ιουνίου 2010 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 Πληροφορίες: Ε. Αλεξοπούλου Αριθμ. τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22679 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1564 17 Αυγούστου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ωρολόγιο Πρόγραμμα της Α Τάξης των Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑ.Σ).... 1 Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 181 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 22 14 Φεβρουαρίου 2008 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3640 Κύρωση Συμφωνίας Στρατηγικής Συνεργασίας μετα ξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6095 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 472 19 Απριλίου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 183295 Τροποποίηση του Παραρτήματος Ι του Προεδρικού Δια τάγματος αριθ. 115/1997

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8453 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 67 0 Απριλίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΕΚ/ΤΜ.Β/Φ.8/6/οικ.9844 Καθορισμός υπηρεσιών διάθεσης των αποφοίτων της 2ης εκπαιδευτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1509 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1840 6 Αυγούστου 015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 117/Δ Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των Α, Β και Γ τάξεων Καλλιτεχνικού Γυμνασίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8199 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1114 2 Οκτωβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων...1» Ναυτιλίας και Αιγαίου...2 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 759 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 47 27 Φεβρουαρίου 2014 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4240 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελ ληνικής Δημοκρατίας και του Κράτους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11315 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1600 27 Νοεμβρίου 2014 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αριθμ. 10518 Προκήρυξη θέσης καθηγητή του Τμήματος Φιλολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45675 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 320 8 Δεκεμβρίου 203 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανακοίνωση που αφορά στην κινητικότητα των υπαλλήλων που έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6481 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 198 24 Σεπτεμβρίου 2014 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4287 Κύρωση της Συμφωνίας για την Ίδρυση Διεθνούς Ακαδημίας κατά της Διαφθοράς ως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20039 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1396 16 Ιουλίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 89406/Γ2 Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών για τη διδασκαλία της Ρωσικής Γλώσσας στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1103 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 103 27 Ιανουαρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. Φ.883/530/16.9.1999 από φασης του Υπουργού Οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13691 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1217 23 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 91834/Ζ2 «Επανασύσταση χιλίων εκατόν εβδομήντα τεσσάρων (1.174) οργανικών και προσωποπαγών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12139 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1134 12 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 92245/Δ3 Τύπος και περιεχόμενο των απολυτηρίων και των πτυ χίων σπουδών των Σχολικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3179 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 150 27 Ιουνίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3984 Δωρεά και μεταμόσχευση οργάνων και άλλες διατάξεις Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 76 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 09 0 Ιουνίου 05 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4990/366 Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για ερ γασία πολιτών τρίτων χωρών για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6721 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 228 2 Νοεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4025 Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κέ ντρα Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5461 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 219 8 Νοεμβρίου 2012 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4091 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Ελληνικής Δημο κρατίας και του Καναδά σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6385 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 217 30 Σεπτεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 4020 Κύρωση της Σύμβασης για τη διεθνή δικαιοδοσία, το εφαρμοστέο δί καιο, την αναγνώριση,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6721 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 228 2 Νοεµβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4025 Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κέ ντρα Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1001 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 78 1 Απριλίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4140 Κύρωση του Πρωτοκόλλου συνεργασίας μεταξύ του Υπουρ γείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6367 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 544 6 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./2/4958 Κατανομή προσωπικού σε εκτέλεση αμετάκλητων δι καστικών αποφάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4591 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 266 10 Δεκεμβρίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4216 Kύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για τη δράση κατά της Εμπορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 877 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 31 23 Φεβρουαρίου 2012 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4047 Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα εφαρμογής του Μεσοπρόθεσμου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 309 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 51 ΥΠΟΥΡΓΕIΟ ΔIΚΑIΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 30 Ιανουαρίου 2015 Πίνακας οριστικών αποτελεσμάτων του εισαγωγικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45919 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3046 16 Νοεμβρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 110706 Κατάλογος φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων που χορη γούνται με ιατρική συνταγή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6369 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 216 30 Σεπτεμβρίου 2011 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘM. 4019 Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και λοιπές διατάξεις. Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17631 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1250 16 Μαΐου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 10294 Ένταξη των υπηρετούντων διοικητικών υπαλλήλων του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 283 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 206 4 Φεβρουαρίου 204 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 34/90 Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για εργασία υπηκόων τρίτων χωρών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 167 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 7 9 Ιανουαρίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4107 Κύρωση του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ της Ελλη νικής Δημοκρατίας και της Κοινοπολιτείας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 49803

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 49803 Προσδιορισμένοι Τίτλοι ISIN/ΙSIN B ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 49803 Τιμή Αγοράς εκ φρασμένη ως πο σοστό (%) επί του ονομαστικού ποσού κεφαλαίου των Προσδιορισμένων Τίτλων Συνολικό ποσό ονομαστικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7653 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1133 9 Νοεμβρίου 2015 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗ Αριθμ. 1415025587 Προκήρυξη μιας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1437 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 101 29 Απριλίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4149 Kύρωση τoυ Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ του Υπουρ γείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17773 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1054 4 Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της αριθμ. 22729/14 11 2011 απόφασης Δημάρχου (ΦΕΚ 2770/τ. Β /2

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 357 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 39 6 Φεβρουαρίου 2007 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 1763 (1) Ανακατασκευή του διατηρητέου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 765 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 44 24 Ιανουαρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 132528 Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ. 309891/14 12 2010 (ΦΕΚ Β 1966) κοινής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6763 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 231 3 Νοεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4026 Κύρωση του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ της Κυβέρ νησης της Ελληνικής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12645 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 991 26 Μαΐου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 55678/Γ2 Τύπος και περιεχόμενο των απολυτήριων τίτλων σπου δών των Δημόσιων και Ιδιωτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Validity unknown Digitally signed by Theodoros Moumouris Date: 2011.11.25 19:21:38 EET Reason: Signed PDF (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio 6951 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 419 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 28 4 Φεβρουαρίου 2014 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4234 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελ ληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1533 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 173 8 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 3448 Επικύρωση καθορισμού οριογραμμών τμήματος ρέμα τος Καστρόλακκα του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22427 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1413 30 Απριλίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 1192 Έγκριση και εφαρμογή των Τεχνικών Οδηγιών ΤΕΕ για την Ενεργειακή Απόδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3741 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 250 19 Φεβρουαρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. οικ. 6855/105 Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για εποχική εργασία και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 41931 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3647 31 Δεκεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 2795/164131 Έγκριση των προϋπολογισμών έτους 2015 των φορέων του Κεφ. Α του Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2589 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 139 11 Ιουλίου 2008 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3676 Κύρωση της Σύμβασης Πώλησης Μετοχών και της Συμ φωνίας Μετόχων μεταξύ του Ελληνικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6153 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 518 3 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 28388 Διατιθέμενες Πιστώσεις Συνεχιζόμενων Έργων Προϋπο λογισμού Δημοσίων Επενδύσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2445 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 166 23 Ιουλίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4171 Κύρωση του Mνημονίου Κατανόησης μεταξύ της Κυβέρ νησης της Ελληνικής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1677 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 116 23 Μαΐου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4153 Kύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης και του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3215 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 151 1 Ιουλίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3985 ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2012 2015. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27651 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2418 10 Νοεμβρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ. 1247 Τροποποίηση και συμπλήρωση της με αριθ. ΠΟΛ. 1167/29.7.2015 (ΦΕΚ Β 1808/21.8.2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 459 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 56 15 Ιανουαρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ.: 1011 Καθορισμός οργάνου της Φορολογικής Διοίκησης και ορισμός διαδικασίας για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6267 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 211 23 Σεπτεμβρίου 2011 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4016 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβερνήσε ως της Ελληνικής Δημοκρατίας και της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2287 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 157 9 Ιουλίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4165 Κύρωση του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Υπουρ γείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Validity unknown Digitally signed by Theodoros Moumouris Date: 2011.06.28 16:37:24 EEST Reason: Signed PDF (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio 3179 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8169 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 743 29 Απριλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανανέωση αναγνώρισης «EUROCERT ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε.»,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 51153 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3440 ΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 24 Δεκεμβρίου 2012 Κατάργηση κενών οργανικών θέσεων Πολιτικού Προσωπικού με Σχέση Εργασίας Δημοσίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 079 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 94 5 Μαΐου 05 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ωρολόγιο Πρόγραµµα των µαθηµάτων των Α, Β, Γ και τάξεων του Εσπερινού Γενικού Λυκείου...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14721 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1049 12 Ιουλίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Επιχορήγηση των Ειδικών Λογαριασμών των Πανεπι στημίων για τη λειτουργία του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8689 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 772 4 Μαΐου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός αποδοχών στελεχών της Δημοτικής Κα τασκήνωσης Νέας Ιωνίας Ν. Αττικής....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 32709 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2294 16 Σεπτεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4748/106075 Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ. πρωτ. 266355/ 11 02 2009 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9483 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 176 16 Δεκεμβρίου 2015 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4354 Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθο λογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21445 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1581 30 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. ΔΜΕΟ/α/οικ/1161/15.7.2005 (Β 1064) απόφασης του Υπουργού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6013 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 405 16 Μαρτίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Πίνακας Διατίμησης Δασικών Προϊόντων, διαχειρι στικού έτους 2011... 1 Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27495 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2398 9 Νοεμβρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 2253.1 31.1/34144/15 Καθορισμός ενδεικτικού γενικού δικτύου ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20337 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1298 29 Μαΐου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. ΠΟΛ.. 1119 Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φόρου ακίνητης περιουσίας νομικών προσώπων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18613 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1321 23 Μαΐου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΜΕΟ/ο/1925/ζ/254 Έγκριση του τεχνικού Κανονισμού για τον Καθορισμό Εθνικών Απαιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1401 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 66 15 Απριλίου 2016 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4380 Κύρωση της Συμφωνίας Κοινού Αεροπορικού Χώρου με ταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6637 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 220 24 Οκτωβρίου 2011 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4023 Διεύρυνση της άμεσης και συμμετοχικής δημοκρατίας με τη διενέργεια δημοψηφίσματος.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2083 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 680 Αυγούστου 205 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 36023/909 Καθορισμός αριθμού θέσεων για το Υπουργείο Υγείας, που πληρούνται από άτομα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 747 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 86 6 Μαΐου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 5764 Κήρυξη του επαναπροσδιορισμού της θέσης

Διαβάστε περισσότερα

Ο.Σ.Υ.Ε ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΔΡΑ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ ΣΟΛΩΜΟΥ 2 Τ.Θ. 91503 Τ.Κ. 181 10 ΤΗΛ. 2104950760 2104967174 FAX

Ο.Σ.Υ.Ε ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΔΡΑ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ ΣΟΛΩΜΟΥ 2 Τ.Θ. 91503 Τ.Κ. 181 10 ΤΗΛ. 2104950760 2104967174 FAX Ο.Σ.Υ.Ε ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΔΡΑ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ ΣΟΛΩΜΟΥ 2 Τ.Θ. 91503 Τ.Κ. 181 10 ΤΗΛ. 2104950760 2104967174 FAX 2104950710 www.osye.org.gr e-mail: osye@otenet.gr ΜΕΛΟΣ Α.Δ.Ε.Δ.Υ Κορυδαλλός,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15581 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1438 10 Ιουλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αποδοχή τροποποιήσεων στο Παράρτημα του Πρω τοκόλλου του 1978 που σχετίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7249 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 525 28 Φεβρουαρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. απόφ. 260/2013 Αντικατάσταση των άρθρων 88 έως 91 του Κώδικα Τρο φίμων και Ποτών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11905 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1113 11 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 89884/Δ2 Αναθέσεις μαθημάτων Καλλιτεχνικών Γυμνασίων με Λυκειακές Τάξεις. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12129 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 750 26 Μαρτίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ: 1080 Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων έκτακτου ειδικού τέλους ακινήτων (ΕΕΤΑ). Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6989 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 474 24 Μαρτίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 2/22717/0094 Υποβολή οικονομικών στοιχείων φορέων Γενικής Κυβέρ νησης, στο Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Validity unknown Digitally signed by Theodoros Moumouris Date: 2011.08.22 12:09:48 EEST Reason: Signed PDF (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio 3893 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19271 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1507 23 Ιουλίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 85224/Ε5 Αντιστοιχίες Τμημάτων ΤΕΙ. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 641 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 48 15 Ιανουαρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ. 1014 Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης απόδοσης του πα ρακρατούμενου φόρου 15%

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3929 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 190 8 Αυγούστου 2007 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘM. 3605 Κύρωση Σύμβασης Παραχώρησης του Έργου της Μελέτης, Κατασκευής, Χρηματοδότησης,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19035 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1492 23 Ιουλίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 43721 Διαδικασία σφράγισης καταστημάτων και επιχειρήσεων από τη Δημοτική Αστυνομία.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3729 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 905 11 Δεκεμβρίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 31231 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2222 9 Σεπτεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Φ.151/123835/Β6 Τροποποίηση της υπ αριθ. Φ.253/143554/Β6/12 11 2010 (Φ.Ε.Κ. 1794/τ.Β

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29573 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2377 5 Σεπτεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ1γ/ Γ.Π/οικ. 75888 Ένταξη διαδικασιών αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας στα

Διαβάστε περισσότερα