ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 591 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Ιανουαρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ειδικό στοιχείο για σκοπούς ΦΠΑ επί ενδοκοινοτι κών πράξεων Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων του Οργανισμού Εργατικής Εστίας έτους Καθορισμός αριθμού μαθητών των ΕΠΑ.Σ Μαθητεί ας του ΟΑΕΔ, που θα απασχοληθούν σε φορείς του Δημόσιου Τομέα για πρακτική άσκηση κατά το σχολικό έτος Αναθεώρηση άδειας λειτουργίας Μονάδας Φροντί δας Ηλικιωμένων Σύσταση θέσης στη Νομαρχία Αθηνών Σύσταση θέσης στη Νομαρχία Αθηνών Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης για το έτος 2010 υπαλλήλων της Νομαρχίας Πειραιά Σύσταση θέσης στην Ανώτατη Σχολή Καλών Τε χνών ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ Διόρθωση σφάλματος στην Υ.Α. αρ. Φ /28746/ 2920/ «Ενιαίο έντυπο συνταγής χορήγη σης φαρμάκων σε ασφαλισμένους ασφαλιστικών οργανισμών και ΟΠΑΔ» ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ (1) Ειδικό στοιχείο για σκοπούς ΦΠΑ επί ενδοκοινοτικών πράξεων. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις των υποπεριπτώσεων γε και γη της περίπτωσης γ και της περίπτωσης ζ του άρθρου 38 του ΚΒΣ (π.δ.186/92 ΦΕΚ Α 84), όπως ισχύει. 2. Τις διατάξεις των άρθρων 16, 19 του Κώδικα Φ.Π.Α. που κυρώθηκε με το ν.2859/ (ΦΕΚ 248 Α ), όπως ισχύει. 3. Τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 1 της Οδηγίας 2008/117/ΕΚ/ (L14.7/ ) και τις δι ατάξεις των άρθρων 63, 64, 65, 66, 67 και 220 της Οδηγίας 2006/112/ΕΚ/ (L347.1/ ), όπως ισχύουν. 4. Την ανάγκη προσαρμογής των διατάξεων του ΚΒΣ με τις διατάξεις του Κώδικα Φ.Π.Α. στις περιπτώσεις που για συγκεκριμένες πράξεις ο Φ.Π.Α. καθίσταται απαιτη τός σε χρόνο προγενέστερο από το χρόνο που ορίζεται η έκδοση του τιμολογίου. 5. Ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπο λογισμού, αποφασίζουμε: 1. Στις περιπτώσεις που για τις ενδοκοινοτικές πράξεις η έκδοση του τιμολογίου ορίζεται σε χρόνο μεταγενέ στερο από το χρόνο που ο Φ.Π.Α. καθίσταται απαιτητός, όπως αυτές περιγράφονται στην παράγραφο 2 της πα ρούσας απόφασης, εκδίδεται ειδικό στοιχείο με τίτλο «Ειδικό στοιχείο για σκοπούς ΦΠΑ επί ενδοκοινοτικών πράξεων». 2. Το ειδικό στοιχείο εκδίδεται στις παρακάτω περι πτώσεις: α) Στην είσπραξη προκαταβολής πριν την παράδο ση αγαθών σε άλλο κράτος μέλος, οι οποίες απαλ λάσσονται από το ΦΠΑ σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 28 του Κώδικα Φ.Π.Α., ή την ολοκλήρωση της παροχής των υπηρεσιών, οι οποίες φορολογούνται στον τόπο εγκατάστασης του λήπτη σύμφωνα με την περίπτωση α της παραγράφου 2 του άρθρου 14 του Κώδικα Φ.Π.Α., όπως ισχύουν. Το στοιχείο έχει ως αξία το ποσό της είσπραξης και εκδίδεται κατά το χρόνο είσπραξης της προκαταβολής. β) Στην παροχή υπηρεσιών από ασκούντες ελευθέ ριο επάγγελμα εφόσον πρόκειται για υπηρεσίες που ο Φ.Π.Α. οφείλεται στον τόπο εγκατάστασης του λήπτη σύμφωνα με την περίπτωση α της παραγράφου 2 του άρθρου 14 του Κώδικα Φ.Π.Α., όπως ισχύει. Το στοιχείο έχει ως αξία το συνολικό ποσό της αντιπαροχής που πρόκειται να λάβει το πρόσωπο που παρείχε την υπη ρεσία και εκδίδεται κατά το χρόνο πραγματοποίησης της παροχής των υπηρεσιών. γ) Στην παροχή υπηρεσιών από οποιονδήποτε υποκεί μενο εφόσον, η παροχή είναι συνεχής και συνεχίζεται μετά τη λήξη του ημερολογιακού έτους, δεν έχουν ορι στεί ή πραγματοποιηθεί τμηματικές καταβολές έναντι λογαριασμού ή πληρωμές στη διάρκεια της περιόδου παροχής και ο Φ.Π.Α. οφείλεται στον τόπο εγκατάστα σης του λήπτη σύμφωνα με την περίπτωση α της παρα γράφου 2 του άρθρου 14 του Κώδικα Φ.Π.Α., όπως ισχύει.

2 592 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Το στοιχείο έχει ως αξία το ποσό της αντιπαροχής που αντιστοιχεί στις υπηρεσίες που έχουν πραγματοποιηθεί έως τη λήξη του ημερολογιακού έτους και εκδίδεται κατά τη λήξη του ημερολογιακού έτους. δ) Σε κάθε περίπτωση που μειώνεται η αξία της αντι παροχής, για την οποία εκδόθηκε ειδικό στοιχείο σύμ φωνα με τα ανωτέρω, λόγω έκπτωσης ή ακύρωσης της πράξης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 19 του Κώδικα Φ.Π.Α., όπως ισχύει. Το στοιχείο έχει ως αξία το ποσό της μείωσης και εκδίδεται κατά το χρόνο που αυτή πραγματοποιείται. 3. Εφόσον για τις περιπτώσεις που προβλέπεται η έκδοση του ειδικού στοιχείου σύμφωνα με τα ανωτέρω προβλέπεται και η έκδοση τιμολογίου σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 12 και 13 του ΚΒΣ (π.δ. 186/1992), σε χρόνο μεταγενέστερο της έκδοσης του ειδικού στοι χείου, στο τιμολόγιο θα αναγράφεται η συνολική αξία που προβλέπεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και επιπρόσθετα ανάλυση στην οποία θα περιλαμβά νεται η αξία του ειδικού στοιχείου καθώς και η τυχόν διαφορά που προκύπτει για σκοπούς ΦΠΑ. 4. Εφόσον για τις πράξεις που περιγράφονται στην παράγραφο 2 της παρούσας απόφασης και κατά το χρόνο έκδοσης του ειδικού στοιχείου, εκδοθεί, αντί του ειδικού στοιχείου, τιμολόγιο ή άλλο στοιχείο που επέχει θέση τιμολογίου, δεν επιβάλλονται οι προβλεπόμενες κυρώσεις. 5. Το ειδικό στοιχείο που εκδίδεται βάσει των διατά ξεων της παρούσας καταχωρείται σε ιδιαίτερη στήλη ή λογαριασμό των τηρούμενων βιβλίων και δεν συμπε ριλαμβάνεται στις συγκεντρωτικές καταστάσεις του άρθρου 20 του ΚΒΣ. 6. Το ειδικό στοιχείο με τίτλο «Ειδικό στοιχείο για σκοπούς ΦΠΑ επί ενδοκοινοτικών πράξεων» επέχει θέση τιμολογίου και δεν απαιτείται η θεώρηση ή η σήμανσή του με τη χρήση Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. 7. Η απόφαση αυτή ισχύει από Κατά την πρώ τη εφαρμογή το ειδικό στοιχείο μπορεί να εκδοθεί μέχρι Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 4 Ιανουαρίου 2010 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Αριθμ /1584 (2) Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων του Οργανισμού Εργατικής Εστίας έτους Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) Του Π.Δ.63/2005 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα». β) Του άρθρου 18 του Ν. 2224/94. γ) Του Ν. 678/77 «Περί τροποποιήσεως και συμπληρώ σεως των διατάξεων περί Οργανισμού Εργατικής Εστί ας και άλλων τινών διατάξεων», όπως συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα (ΦΕΚ 246/Α/77). δ) Του άρθρου 16 του Ν.3205/2003 «Μισθολογικές ρυθ μίσεις λειτουργών και υπαλλήλων του Δημοσίου, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ κ.λπ.» όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 24 παρ. 7 του Ν.3762/ Του άρθρου 1 του Ν.369/1976 «Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του Ν.Δ.496/1974 περί Λογιστικού των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου ως ετροπο ποιήθη μεταγενεστέρως». 3. Τις ανάγκες του Ο.Ε.Ε. για αντιμετώπιση επειγου σών, έκτακτων και εποχιακών υπηρεσιακών αναγκών. 4. Το έγγραφο αριθμ. 2/16606/022/ του Υπουρ γείου Οικονομίας και Οικονομικών «Υπερωρίακή απα σχόληση προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου του δημοσίου, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ». 5. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλείται δαπάνη σε βάρος του υπό έγκριση προϋπολογισμού του Οργανισμού Εργατικής Εστίας ύψους ,00 ευρώ περίπου για το οικονομικό έτος Η δαπάνη θα καλυφθεί από τις πιστώσεις έχουν προ βλεφθεί στον υπό έγκριση προϋπολογισμό του Οργα νισμού Εργατικής Εστίας οικονομικού έτους 2010, με τα στοιχεία ΚΑΕ 261 «Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία» ύψους ,00 ευρώ και τον ΚΑΕ 263 «Αμοιβή για τις εξαιρ. ημέρ. και νυκτ. ώρες» ύψους ,00 ευρώ. 6. Το έγγραφο αριθ. 9727/ του Ο.Ε.Ε., αποφα σίζουμε: 1. Διαπιστώνουμε τις εποχιακές, έκτακτες και επείγου σες υπηρεσιακές ανάγκες (προετοιμασία προγραμμά των Κοινωνικού Τουρισμού χειμερινού και εαρινού ήτοι απογραφή και καταγραφή δικαιούχων, διενέργεια ανοι χτών διαγωνισμών, διανομή εισιτηρίων, Συνοδεία Επο πτεία εκδρομικών προγραμμάτων κ.λπ), που επιβάλλουν την υπερωριακή απασχόληση των τακτικών και των με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου υπαλλήλων του Οργ/σμού Εργατικής Εστίας από έως και εγκρίνουμε την απασχόληση τους ως εξής: Α) Για τους 1065 τακτικούς και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου υπαλλήλους (1053 τακτικοί, 12 με σχέ ση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου) κατά τις απογευματινές ώρες και μέχρι της 22ας νυκτερινής ώρας πέραν από τις ώρες της υποχρεωτικής απασχό λησης, για ώρες συνολικά (μέχρι 60 ώρες το μήνα για κάθε υπάλληλο). Β) Για τους 818 τακτικούς και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου υπαλλήλους (800 τακτικοί, 18 με σχέ ση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου) κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες για ώρες συνολικά (μέχρι 16 ώρες το μήνα για κάθε υπάλληλο). 2. Η κατανομή των παραπάνω εγκριθεισομένων ωρών ανά υπάλληλο θα γίνει με απόφαση του Προέδρου του Δ.Σ. του Ο.Ε.Ε. 3. Υπεύθυνοι για την παρακολούθηση και τον έλεγχο της πραγματικής υπερωριακής απασχόλησης ορίζονται οι άμεσοι Προϊστάμενοι των Υπηρεσιών του Ο.Ε.Ε και οι υπεύθυνοι των Γραφείων Διανομής Εισιτηρίων. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 11 Ιανουαρίου 2010 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 593 Αριθμ. 455/Δ5.1 (3) Καθορισμός αριθμού μαθητών των ΕΠΑ.Σ Μαθητείας του ΟΑΕΔ, που θα απασχοληθούν σε φορείς του Δημό σιου Τομέα για πρακτική άσκηση κατά το σχολικό έτος Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Έχοντας υπόψη: 1) Τις διατάξεις του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όρ γανα» (ΦΕΚ Α 98/ ). 2) Τις διατάξεις των αριθ. Υ2876/ και Υ2877/ Αποφάσεων του Πρωθυπουργού «Μεταβολή τίτ λων Υπουργείων και καθορισμός της σειράς τάξης των Υπουργείων» (Φ.Ε.Κ. 2234/Β/ ). 3) Τις διατάξεις του ΒΔ 405/71 «Περί οργανώσεως, συ γκροτήσεως και λειτουργίας των υπηρεσιών του ΟΑΕΔ» (Φ.Ε.Κ. 123/Α/ ) και του Ν.2956/01 «Αναδιάρθρωση ΟΑΕΔ και άλλες διατάξεις» ΦΕΚ 258/Α/ ) Τις διατάξεις του Π.Δ. 368/89 «Οργανισμός Υπουρ γείου Εργασίας» (Φ.Ε.Κ.163/Α/ ) και του Π.Δ. 372/95 «Μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφα λίσεων από το Υπουργείο Υγείας, Πρόνοιας και Κοινω νικών Ασφαλίσεων στο Υπουργείο Εργασίας» (Φ.Ε.Κ. 201/Α/ ). 5) Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Β.Δ. 3/ «Περί εκπαιδεύσεως μαθητών τεχνιτών» (Φ.Ε.Κ. 157/Α/6 6 52) και του άρθρου 94 παρ. 3 του Ν. 1566/85 «Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκ παίδευσης και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 167/Α/ ). 6) Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ.6 του Ν.1256/82 (Φ.Ε.Κ. 65/Α/ ) και του άρθρου 51 του Ν. 1892/90 (Φ.Ε.Κ. 101/Α/ ). 7) Τις διατάξεις των άρθρων 1,2, 10, 11, 14 παρ.6, παρ. 3 εδ.α, β και παρ. 7 και άρθρο 18 παρ.1 εδ. α, θ και παρ.2 του Ν. 3475/2006 «Οργάνωση και λειτουργία της δευ τεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις», (ΦΕΚ 146/Α/ ). 8) Την αριθμ / Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας «Μετατροπή των Τεχνικών Επαγγελματικών Εκπαιδευτηρίων (TEE) Μαθητείας Α Κύκλου του ΟΑΕΔ σε Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑΣ) Μαθητείας του ΟΑΕΔ», (ΦΕΚ 639/Β/ ). 9) Τις σχετικές προτάσεις του Δ.Σ. του ΟΑΕΔ (απο φάσεις 5067/49/ , 5160/51/ , 5258/52/ έγγραφο Β149248/ ) Ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν θα προκληθεί δαπάνη σε βάρος του ΟΑΕΔ, αποφασί ζουμε: Καθορίζουμε τον αριθμό μαθητών των ΕΠΑ.Σ Μαθη τείας του ΟΑΕΔ, που θα απασχοληθούν για πρακτική άσκηση σε φορείς του Δημόσιου Τομέα, κατά το σχο λικό έτος ως εξής: 1 Δημοτικοί Παιδικοί και Βρεφονηπια κοί Σταθμοί Ελευσίνας 2 Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Αγίας Βαρβάρας Αττικής 8 μαθητές 3 Δημοτικός παιδικός Σταθμός Δήμου Βάρης Αττικής 4 Δήμος Ελληνικού 4 μαθητές 5 Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας Πειραιά «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» 6 Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Αθηνών «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» 25 μαθητές 7 Δήμος Ευεργέτουλα Λέσβου 3 μαθητές 8 ΔΕΥΑ Μυτιλήνης 8 μαθητές 9 Δήμος Αγιάσου Λέσβου 10 Βρεφονηπιακός Σταθμός Αγιάσου Λέσβου 11 Γενικό Νοσοκομείο Μυτιλήνης «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ» 31 μαθητές 12 Δήμος Καλλονής Λέσβου 3 μαθητές 13 Δήμος Λουτρόπολης Θερμής Λέ σβου 5 μαθητές 14 Δήμος Παραβόλας Αιτωλ/νίας 4 μαθητές 15 Δήμος Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου Αιτωλ/νίας 16 Γενικό Νοσοκομείο Μεσολογγίου «ΧΑΤΖΗ ΚΩΣΤΑ» 6 μαθητές 17 μαθητές 17 Νοσοκομείο Αγρινίου Αιτωλ/νίας 18 Δήμος Αιτωλικού Αιτωλ/νίας 19 ΔΕΥΑ Καλαμάτας Μεσσηνίας 3 μαθητές 20 Γενικό Νοσοκομείο Καλαμάτας Μεσ σηνίας 7 μαθητές 21 Δήμος Πεταλιδίου Μεσσηνίας 6 μαθητές 22 Δήμος Καλαμάτας Μεσσηνίας 3 μαθητές 23 Δήμος Μεθώνης Μεσσηνίας 4 μαθητές 24 Δήμος Θουρίας Μεσσηνίας 25 Γενικό Νοσοκομείο Αμαλιάδας Ηλεί ας 26 Γενικό Νοσοκομείο Πύργου Ηλείας «ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ» 27 Τοπική Ένωση Δήμων και Κοινοτή των Νομού Λακωνίας 28 Σύνδεσμος Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Νομού Λακωνίας 29 ΔΕΥΑ Τρίπολης Αρκαδίας 3 μαθητές 30 Δήμος Τρίπολης Αρκαδίας 5 μαθητές 31 Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Τριπόλεως Αρκαδίας 13 μαθητές 32 Δήμος Πρέβεζας 33 Δήμος Βλαχερνών Άρτας

4 594 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 34 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας 35 Δήμος Πτολεμαΐδας Νομού Κοζάνης 1 36 Δήμος Μελίτης Φλώρινας 37 ΔΕΥΑ Φλώρινας 3 μαθητές 38 Δήμος Φιλώτα Φλώρινας 18 μαθητές 39 Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Δήμου Μελικής Ημαθίας 40 Ενιαίος Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Δήμου Σκύδρας Ημαθίας 41 Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Κρίας Βρύσης Ημαθίας 42 Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Ειρη νούπολης Ημαθίας 43 Κοινωφελής Επιχείρηση Δημοτικός Πολιτιστικός Οργανισμός Νάουσας (Κ.Ε.ΔΗ.Π.Ο.Ν.) Ημαθίας 44 Κέντρο Κοινωνικής Μέριμνας και Αγωγής Βρεφών και Νηπίων Δήμου Νάουσας Ημαθίας 3 μαθητές 45 Δήμος Πιερέων Καβάλας 46 Κρατικός Αερολιμένας Καβάλας «ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ» 6 μαθητές 47 ΔΕΥΑΚ Δήμου Θέρμης Θεσ/κης 3 μαθητές 48 Αριστοτέλειο Παν/μιο Θεσ/κης 18 μαθητές 49 ΕΥΑ Θεσ/κης 50 μαθητές 50 Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Κρου σώνα Ηρακλείου Κρήτης 51 Παιδικός Σταθμός Δήμου Νέας Αλι καρνασσού Ηρακλείου Κρήτης 52 Παιδικός Βρεφονηπιακός Σταθμός Δήμου Γουβών Ηρακλείου Κρήτης 53 Δημοτικός Βρεφονηπιακός Σταθμός Δήμου Γαζίου Ηρακλείου Κρήτης 54 1ος Παιδικός Σταθμός Δήμου Γαζίου Ηρακλείου Κρήτης 3 μαθητές 3 μαθητές 55 ΔΕΥΑ Ηρακλείου Κρήτης 3 μαθητές 56 Ο.Λ. (Ηρακλείου Κρήτης) 9 μαθητές 57 ΔΕΗ 150 μαθητές 58 Δήμος Πετρούπολης Αττικής 4 μαθητές 59 ΔΕΥΑ Πλατυκάμπου Λαρίσης 60 Δήμος Πιερέων Καβάλας 3 μαθητές 61 Δήμος Αιτωλικού Αιτ/νίας 62 Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Δ.Δ. Αγ. Γεωργίου Δήμου Δοβρά Ημαθίας 63 Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Πατρί δας Δήμου Δοβρά Ημαθίας 64 Δήμος Ίωνος Δραγούμη Νομού Κα στοριάς 4 μαθητές 65 ΓΕΑ 28 μαθητές 66 Δήμος Μυτιλήνης Λέσβου 8 μαθητές 67 Δήμος Πολιχνίτου Λέσβου 7 μαθητές 68 Δήμος Γέρας Λέσβου 1 μαθητές 69 Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ευβοίας 70 Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Δήμου Ανθεμίων (δ.δ. Μονοσπίτων) Ημαθί ας 71 Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Δήμου Αγίας Βαρβάρας Ηρακλείου Κρήτης 72 ΔΕΥΑ Λάρισας 4 μαθητές 73 Τ.Ε.Ι. Λαμίας 3 μαθητές 74 Δημοτικοί Βρ/κοι Σταθμοί Αγ. Αναρ 3 μαθητές γύρων ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ 553 μαθητές Από την παραπάνω απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του προϋπολογισμού του ΟΑΕΔ. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 12 Ιανουαρίου 2010 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ Αριθμ (4) Αναθεώρηση άδειας λειτουργίας Μονάδας Φροντίδας Ηλικιωμένων. Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΘΗΝΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. α. Τις διατάξεις του Π.Δ. 30/96, κώδικας Νομαρχι ακής Αυτοδιοίκησης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. β. Τις διατάξεις του ισχύοντος Οργανισμού Εσωτε ρικής Οργάνωσης και Λειτουργίας των Υπηρεσιών της Νομαρχίας Αθηνών, αριθ. Αποφάσεων Νομαρχιακού Συμβουλίου Αθηνών 127/09 (ΦΕΚ 1636/τ.Β /7 8 09) και 162/09 (ΦΕΚ 1918/τ.Β /8 9 09). 2. Τις διατάξεις του Ν.2345/95 (ΦΕΚ 213/τ.Α / ) «Οργανωμένες Υπηρεσίες Παροχής Προστασίας από φορείς Κοινωνική Πρόνοιας και άλλες διατάξεις». 3. Τις διατάξεις της Π4β/3176/ (ΦΕΚ 455/τ.Β / ) Υπουργικής Απόφασης «Προϋποθέσεις Ίδρυ σης και Λειτουργίας Μ.Φ.Η. κερδοσκοπικού χαρακτήρα», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις υπ αριθ. Π1γ/οικ / (ΦΕΚ 1136/τ.Β /6 7 07) και Π1γ/οικ / (ΦΕΚ 2190/τ.Β / ). 4. Την υπ αριθ. οικ 5851/ Απόφαση Νομάρχη Ανατολικής Αττικής με την οποία χορηγήθηκε άδεια λειτουργίας Μ.Φ.Η. στην «Ε. ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ Κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.», στην οδό Περι κλέους 27 στην περιοχή του Χολαργού, με διακριτικό τίτλο «AMERICAN REST HOME».

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Την από αίτηση της Παναγιωτακοπούλου Πολυξένης, με τα νόμιμα δικαιολογητικά. 6. Την από αίτηση του Παναγιωτακοπούλου Δημητρίου, με συμπληρωματικά δικαιολογητικά. 7. Την από αίτηση του Παναγιωτακοπούλου Δημητρίου, με συμπληρωματικά δικαιολογητικά. 8. Την από αίτηση του Παναγιωτακοπού λου Δημητρίου, με συμπληρωματικά δικαιολογητικά, αποφασίζουμε: Αναθεωρούμε την υπ αριθ. οικ 5851/ Απόφαση Νομάρχη Ανατολικής Αττικής που αφορά στην Άδεια Λειτουργίας ιδιωτικής επιχείρησης Μονάδας Φροντί δας Ηλικιωμένων και από κινητική αναπηρία ανιάτως πασχόντων ατόμων, για το κτήριο που βρίσκεται στην οδό Περικλέους 27, στην περιοχή του Χολαργού, λόγω αλλαγής της επωνυμίας της επιχείρησης από «Ε. ΠΑ ΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ Κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» σε «Δ. ΚΑΙ Π. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Ο.Ε.», διατη ρώντας το διακριτικό τίτλο της μονάδας «AMERICAN REST HOME». Κατά τα λοιπά ισχύει ως έχει η υπ αριθ. οικ 5851/ Απόφαση Νομάρχη Ανατολικής Αττικής, δηλα δή δυναμικότητα σαράντα εννέα (49) κλινών, που ανα πτύσσονται στους χώρους της μονάδας όπως ορίζονταν στην προαναφερθείσα άδεια λειτουργίας. Η απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυ βερνήσεως. Αγία Παρασκευή, 16 Δεκεμβρίου 2009 Ο Νομάρχης ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΓΟΥΡΟΣ Σύσταση θέσης στη Νομαρχία Αθηνών. Με την αρ. πρωτ. οικ / Απόφαση του Νομάρχη Αθηνών μετατάσσεται ο υπάλληλος με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου της Νο μαρχίας Αθηνών Ζαραβέλης Κωνσταντίνος του Ευαγγέ λου από την ειδικότητα ΥΕ Εργατών, σε συνιστώμενη με την πράξη αυτή προσωποπαγή θέση Ι.Δ.Α.Χ. ειδικότητας ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων κατόπιν δέσμευσης μίας (1) κενής θέσης μόνιμου προσωπικού της κατηγορίας ΔΕ κλάδου Διοικητικών Γραμματέων ειδικότητας Διοικητι κών Υπηρεσιών, σύμφωνα με τον ισχύοντα Οργανισμό Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας της Νομαρχί ας Αθηνών και τις διατάξεις του άρθρου 12 παρ. 5 του Ν. 3230/ (Αριθμ. βεβ. ΥΔΕ/Υπ. Εσωτερ. Αποκεντρ. και Ηλεκτρ. Διακυβέρνησης 21998/ ) Ο Νομάρχης ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΓΟΥΡΟΣ Σύσταση θέσης στη Νομαρχία Αθηνών. Με την αρ. πρωτ. οικ / Απόφαση του Νομάρχη Αθηνών μετατάσσεται η υπάλληλος με σχέ ση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου της Νομαρχίας Αθηνών Δενεζάκη Σταυρούλα του Γεωργίου από την ειδικότητα ΥΕ Εργατών, σε συνιστώμενη με την (5) (6) πράξη αυτή προσωποπαγή θέση Ι.Δ.Α.Χ. ειδικότητας ΤΕ Μηχανικών Έργων Υποδομής κατόπιν δέσμευσης μίας (1) κενής θέσης μόνιμου προσωπικού της κατηγορίας ΤΕ κλάδου Μηχανικών ειδικότητας Μηχανικών Έργων Υποδομής, σύμφωνα με τον ισχύοντα Οργανισμό Εσω τερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας της Νομαρχίας Αθηνών και τις διατάξεις του άρθρου 12 παρ. 5 του Ν. 3230/ (Αριθμ. βεβ. ΥΔΕ/Υπ. Εσωτ. Αποκεντρ. και Ηλεκτρ. Δια κυβέρνησης 22004/ ) Ο Νομάρχης ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΓΟΥΡΟΣ Αριθμ. οικ. 287/123 (7) Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης για το έτος 2010 υπαλλήλων της Νομαρχίας Πειραιά. Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Έχοντας υπόψη τις διατάξεις: 1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 30/96 «Κώδικας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης», όπως ισχύει. 2. Τις διατάξεις του άρθρου 15 παρ. 18 εδάφιο 2 του Ν.2503/97 «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περι φέρειας και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει. 3. Τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 25 του Ν.2738/99 «Συλλογικές διαπραγματεύσεις στη Δημόσια Διοίκηση και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει. 4. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν. 3205/03 «Μισθο λογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων του Δημο σίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., μονίμων στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και αντιστοίχων της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος και άλλες συναφείς διατάξεις» (ΦΕΚ 297/Α / ). 5. Τον Οργανισμό της Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας των Υπηρεσιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοί κησης Αθηνών Πειραιώς / Νομαρχιακού Διαμερίσματος Πειραιώς (ΦΕΚ 1954/τ.Β / ), όπως ισχύει. 6. Την έλλειψη του απαιτούμενου αριθμού υπαλλήλων στις Υπηρεσίες της Νομαρχίας Πειραιά, και το ότι εκ του γεγονότος αυτού οι υπάλληλοι ασχολήθηκαν και εξακολουθούν να ασχολούνται πέραν του κανονικού ωραρίου εργασίας. 7. Το γεγονός ότι για την υπερωριακή απασχόληση έχουν προβλεφθεί σχετικές πιστώσεις στον προϋπο λογισμό του οικονομικού έτους 2010 της Νομαρχίας Πειραιά, αποφασίζουμε: Εγκρίνουμε την καθιέρωση απογευματινής υπερωρια κής απασχόλησης με αμοιβή, καθώς και την καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης με αμοιβή κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες ή κατά τις νυκτερινές ώρες, για τους υπαλλήλους της Νομαρχίας Πειραιά για το έτος Ο αριθμός των υπαλλήλων που θα απασχοληθεί υπερωριακά κατά τις απογευματινές ώρες ανέρχεται στους εξακόσιους (600) εκ των οποίων οι εκατό (100) θα απασχοληθούν και κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες ή και τις νυχτερινές ώρες. Η δαπάνη θα καλυφθεί από πιστώσεις του προϋπολο γισμού οικονομικού έτους 2010, του Φορέα: 073 και τους ΚΑΕ: 511, 512. Θα ανέλθει δε στο ποσό των εξακοσίων

6 596 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ογδόντα χιλιάδων ( ) ευρώ για τον ΚΑΕ 511 και εξήντα οκτώ χιλιάδων (68.000) ευρώ για τον ΚΑΕ 512. Το ύψος των ωρών θα ανέλθει σε εκατόν τριάντα πέντε χιλιάδες ( ) ώρες περίπου. Για κάθε Υπηρεσία της Νομαρχίας Πειραιά θα εκδο θεί απόφαση συγκρότησης συνεργείου υπερωριακής απασχόλησης, στην οποία θα αναφέρονται οι συμμε τέχοντες υπάλληλοι, το αντικείμενο της απασχόλησης, το χρονικό διάστημα και οι ώρες απασχόλησης για τον καθένα, ανά μήνα. Ο αρμόδιος Προϊστάμενος θα βεβαιώνει την υπερω ριακή απασχόληση των υπαλλήλων και το παρασχεθέν έργο. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Πειραιάς, 8 Ιανουαρίου 2010 Ο Νομάρχης ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΣ (8) Σύσταση θέσης στην Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών. Με την αριθ. 5694/ πράξη του Πρύτανη της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με την υπ αρ. 3098/ αίτηση της Ευαγ γελίας Σωτηρίας Τσαντήλα του Σωτηρίου, τις διατάξεις του αρ. 12 παρ. 5 του Ν. 3230/2004, των άρθρων 70 και 71 του Ν. 2683/1999, τις διατάξεις του προσοντολογίου Π.Δ. 50/2001, του αρ. 17 του Π.Δ. 11/2005 «Οργανισμός Διοικητικών Υπηρεσιών της ΑΣΚΤ», την απόφαση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Διοικητικού Προσωπικού (συ νεδρίαση ), μετατάσσεται η Ευαγγελία Σωτη ρία Τσαντήλα του Σωτηρίου, υπάλληλος της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου που υπηρετεί σε προσωρι νή θέση κατηγορίας ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, σε κατηγορία ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού, με δέσμευση αντίστοιχης κενής θέσης μόνιμου προσωπικού, καθώς έχει τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα. (Αριθ. βεβ. ΥΔΕ/Υπ. Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων 30639/ ) Ο Πρύτανης ΤΡ. ΠΑΤΡΑΣΚΙΔΗΣ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ (9) Στην Υ.Α. αρ.φ /28746/2920/ «Ενιαίο έντυπο συνταγής χορήγησης φαρμάκων σε ασφαλι σμένους ασφαλιστικών οργανισμών και ΟΠΑΔ» που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2504/τ.Β/ , επέρχονται οι παρακάτω διορθώσεις: Η σελίδα 30538, στην οποία παρουσιάζεται το υπό δειγμα της 3ης σελίδας του εντύπου συνταγής, αντι καθίσταται ως ακολούθως:

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 597

8 598 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Στη σελίδα 30540, στο άρθρο 2 και στον 4ο στίχο, αντί του εσφαλμένου «30/4/2009» τίθεται το ορθό «30/4/2010». (Από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων) * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * AX ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2837 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 229 21 Φεβρουαρίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας για σαράντα (40) υπαλλήλους με σχέση εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8353 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση και συγκρότηση Επιτροπής Υποστήριξης Νομοθετικής Πολιτικής και Αξιολόγησης Ποιότη τας και Αποτελεσματικότητας Νομοθετικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4303 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 273 21 Φεβρουαρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση θέσης εκπαιδευτικής βαθμίδας ΥΕ, ειδικό τητας Εργατών της Περιφέρειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 52693 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3533 31 Δεκεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός παραβόλων του άρθρου 28 παρ. 4 του Ν. 3982/2011 και καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19171 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1174 10 Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός των ωρών εργασίας πέραν του πενθη μέρου, καθ υπέρβαση της εβδομαδιαίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3857 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 321 16 Μαρτίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 10082/Β431 (ΦΕΚ 377 Β/ 23.3.2005) απόφασης του Υπουργού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1115 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 116 21 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός κατ αποκοπή χορηγήματος για καθα ριότητα της Υ.Δ.Ε. Ν. Τρικάλων,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23963 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1457 6 Σεπτεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση οργανικών θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιω τικού δικαίου αορίστου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 853 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 77 29 Ιανουαρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότηση υπο γραφής «Με Εντολή Υπουργού» στο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 691 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 67 16 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάθεση διενέργειας φορολογικού ελέγχου.... 1 Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 26053 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2108 29 Σεπτεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εισοδηματική ενίσχυση νοικοκυριών ορεινών και μει ονεκτικών περιοχών με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11307 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 608 5 Μαρτίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Υπουργού Προστασίας του Πολίτη στο Διευθυντή της Υπηρεσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13991 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 928 14 Απριλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αρ. οικ. 2/13917/0022/17 2 2012 (ΦΕΚ 414 Β ) Κ.Υ.Α. για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 33569 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2350 20 Σεπτεμβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας με αμοιβή, πέραν του κανονικού ωραρίου,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19395 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1200 11 Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Απόφαση ορίων αμοιβών μελετών έτους 2012.... 1 Τροποποίηση της με αριθ. Π4/ΓΠοικ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1013 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 102 20 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Επιβολή προστίμου στον KOCTOV KOSTA MIHAYLOV για το αδίκημα της παράνομης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12829 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 758 3 Απριλίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συμπλήρωση των Κ.Α.Ε του Ειδικού Φορέα 09 120, από τους οποίους μπορούν να πληρώνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24211 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1920 16 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εισαγωγή αθλητών με αγωνιστικές διακρίσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 34329 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2815 20 Οκτωβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας πολιτικών υπαλ λήλων της Αρχής Καταπολέμησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19307 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1186 15 Μαΐου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Aνάθεση διενέργειας φορολογικού ελέγχου.... 1 Καθιέρωση με αμοιβή υπερωριακής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5873 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 392 14 Μαρτίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εγκριση υπερωριακής απασχόλησης των υπαλλήλων που υπηρετούν με διάθεση στα Πολιτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 38255 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3286 9 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Επιβολή προστίμου για τελωνειακή παράβαση στον Rashed jalal Khlled.... 1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17845 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1052 29 Απριλίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση και ορισμός μελών Επιτροπής Προσφυγών με έδρα την Αλεξανδρούπολη στο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1191 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 126 21 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καταβολή ειδικής εκλογικής αποζημίωσης σε δικα στικούς και εισαγγελικούς λειτουργούς,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14265 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1131 11 Ιουνίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Πληρωμή αποζημιώσεων προσωπικού του Ψ.Ν.Α. «Δρομοκαΐτειο».... 1 Έγκριση της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8397 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 664 9 Απριλίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση ταχύρρυθμου εκπαιδευτικού προγράμματος Ειδικών Φρουρών της Βουλής των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29949 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2442 11 Δεκεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Χορήγηση άδειας λειτουργίας.... 1 Τροποποίηση άδειας λειτουργίας.... 2 Χορήγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13833 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 918 11 Απριλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 7195/23 12 2010 Υπουργικής Απόφασης «Περί τρόπου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3433 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2487 3 Δεκεμβρίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση οργανικών θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 26433 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1664 19 Οκτωβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου με πέντε (5) άτομα, διάρκειας ενός (1) έτους

Διαβάστε περισσότερα