ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 6597 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου Αυγούστου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης » Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων » Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων » Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Περιφέρειες Οργανισμοί Λοιποί Φορείς Πίνακες Διοριστέων ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (1) Με την υπ αριθμ / Απόφαση του Υφυ πουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονι κής Διακυβέρνησης, μετατάσσεται η Ελένη Ζώτου του Βασιλείου, υπάλληλος κλάδου ΤΕ9 Βρεφονηπιοκόμων με βαθμό Δ του ΝΠΔΔ Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί Κερατσινίου στον Οργανισμό Παιδικών και Βρεφονη πιακών Σταθμών Δήμου Ηγουμενίτσας, σε αντίστοιχη κενή οργανική θέση κλάδου ΤΕ9 Βρεφονηπιοκόμων και με το βαθμό που κατέχει, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του ν. 3584/2007, κατόπιν της υπ αριθμ. 70/ απόφασης του Προέδρου του Οργανισμού Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών Δήμου Ηγου μενίτσας και της υπ αριθμ. 185/ απόφασης του Προέδρου του ΝΠΔΔ Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί Κερατσινίου. Η ανωτέρω υπάλληλος υποχρεούται να παραμείνει στην υπηρεσία που μετατάσσεται για μία δεκαετία. (Αριθμ. βεβ. του Οργανισμού Παιδικών και Βρεφονηπια κών Σταθμών Δήμου Ηγουμενίτσας 929/ ). Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΟΛΙΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Με την με αριθμ. 6362/ απόφαση του Περι φερειακού Διευθυντή ΠΕ και ΔΕ Πελοποννήσου που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 148 του Ν. 3528/2007 γίνεται αποδεκτή η παραίτηση από την υπηρεσία του ΞHNTAPA ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ του Νικολάου κλάδου ΠΕ02 Φιλολόγων, Σχολικού Συμβούλου ΔΕ του Ν. Μεσσηνίας με έδρα την Κυπαρισσία, με βαθμό Α, και Μ.Κ. 01 (A.M ) και λύθηκε αυτοδικαίως η υπαλληλι κής του σχέση από ημερομηνία υποβολής της δεύτερης αίτησης παραίτησής του. Η ανωτέρω διατηρεί τιμητικά τον τίτλο της θέσης την οποία κατείχε, σύμφω να με τις διατάξεις του άρθρου 96 του Ν. 3528/2007. Ο Περιφερειακός Διευθυντής ΠΕΤΡΟΣ Δ. ΜΙΣΘΟΣ Με την αριθ. 4126/ απόφαση του Αναπλη ρωτή Προϊσταμένου του 4ου Γραφείου Δευτεροβάθμι ας Εκπαίδευσης Β Διεύθυνσης Αθήνας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 148 παρ. 5 του Ν. 3528/2007, διαπιστώνεται η αυτοδίκαιη λύση της υπαλληλικής σχέσης από την υπηρεσία της Παναγιωτο πούλου Σοφίας του Χρήστου, καθηγήτριας κλάδου ΠΕ03 (Μαθηματικών) με βαθμό Α και Μ.Κ. 2 του Ιδιωτικού Ισοτίμου Σχολείου «Β Αρσάκειο Γυμνάσιο Ψυχικού», επειδή υπέβαλε αίτηση παραίτησης από την υπηρεσία την και επαναληπτική την Με την αριθ. 4125/ απόφαση του Αναπληρωτή Προϊσταμένου του 4ου Γραφείου Δευτεροβάθμιας Εκπαί δευσης Β Διεύθυνσης Αθήνας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 148 παρ. 5 του Ν. 3528/2007, διαπιστώνεται η αυτοδίκαιη λύση της υπαλληλικής σχέ σης από την υπηρεσία της Καλαμίδα Τσενέ του Ανα (2)

2 6598 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) στασίου, καθηγήτριας κλάδου ΠΕ03 (Μαθηματικών) με βαθμό Α και Μ.Κ. 2 του Ιδιωτικού Ισοτίμου Σχολείου «Α Αρσάκειο Γυμνάσιο Ψυχικού», επειδή υπέβαλε αίτη ση παραίτησης από την υπηρεσία την και επα ναληπτική την Ο Προϊστάμενος ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ Με την υπ αριθμ. φ. 10/3993/ απόφαση του Προϊσταμένου του 2ου Γραφείου Δ.Ε Γ Αθήνας που εκ δόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3863/ , άρθρο 10 παράγραφο 19, ανακαλείται η αυτοδίκαιη από λυση από την Υπηρεσία, του Κοντοδημόπουλου Ανδρέα του Δημητρίου, εκπαιδευτικού κλ. ΠΕ 02, με Α.Μ: , βαθμό Α και ΜΚ 1, του 1ου Γεν. Λυκείου Χαϊδαρίου, επειδή έχει ζητήσει να παρατείνει την παραμονή του στην Υπηρεσία (με γραπτή του αίτηση που υποβλήθηκε εντός 15μερης προθεσμίας που προβλέπεται από τον ίδιο νόμο στο ίδιο άρθρο) έως τρία (3) επιπλέον έτη και έως τη συμπλήρωση κατ ανώτατο όριο του 65ού έτους της ηλικίας. Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΤΡΙΒΕΛΛΑΣ Με την 2339/ απόφαση του Προϊσταμένου του 3ου Γραφείου Β/θμιας Εκπαίδευσης Ν. Λάρισας που εκδό θηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3528/2007 άρθρου 148, λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση του Ιωάννη Μπαλογιάννη του Δημητρίου στις ημερομηνία υποβολής δεύτερης αίτησης παραίτησης από την υπη ρεσία του καθηγητή του 2ου Λυκείου Λάρισας κλάδος ΠΕ04.03 Φυσιογνώστης με βαθμό Α, ΜΚ 2 και AM Με την 2365/ απόφαση του Προϊσταμένου του 3ου Γραφείου Β/θμιας Εκπαίδευσης Ν. Λάρισας που εκ δόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3528/2007 άρ θρου 148 λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση της Ελευθερίας Τσουκνίδα του Λουκά στις ημερο μηνία υποβολής δεύτερης αίτησης παραίτησης από την υπηρεσία της καθηγήτριας του Γυμνασίου Βαμβακούς Φαρσάλων Λάρισας κλάδος ΠΕ01 Θεολόγων με βαθμό Α, ΜΚ 2 και AM Ο Προϊστάμενος ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΡΟΘΑΝΑΣΗΣ Με την υπ αριθμ. Φ.10.1./ 3490/ Απόφαση του Διευθυντή Δ.Ε. Σάμου, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δι ατάξεις του άρθρου 148 παρ. 2 και 5 του άρθρου 58 παρ. 7, του Ν. 3528/2007, και τις διατάξεις της αριθμ / Δ2/ (Παρ. Β.2) Εγκυκλίου του ΥΠΕΠΘ, απολύεται αυτοδίκαια από την υπηρεσία ο εκπαιδευτικός Κατσιάνης Σάββας του Ανδρέα κλάδου ΠΕ 03 Μαθηματικός με βαθμό Α και Μ.Κ. 3, από , επειδή υπέβαλε δύο (2) αιτήσεις παραίτησης σε διάστημα ενός μήνα. Οι τρίμηνες αποδοχές του αρχίζουν από τις οποίες επιθυμεί να λάβει από τις αποδοχές ενέρ γειας. Η Αναπληρώτρια Διευθύντρια ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΛΑΝΔΡΟΥ Με την αριθμ. 4237/ απόφαση της Διευθύντριας Δ.Ε. Χίου που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 147, 148 & 156 του Ν. 3528/2007, γίνεται δεκτή από δεύτερη αίτηση παραίτησης από την υπη ρεσία της Καραφώτα Θεολογίας του Γεωργίου καθη γήτριας κλάδου ΠΕ02 Φιλολόγου (A.M ) με Βαθμό Α και Μ.Κ. 1 του 2ου Γυμνασίου Χίου. Στην ανωτέρω υπάλληλο απονέμεται η ευαρέσκεια της υπηρεσίας σύμφωνα με το άρθρο 63 του Ν. 3528/07. Η Διευθύντρια ΕΥΤΥΧΙΑ ΒΛΥΣΙΔΟΥ Με την αριθμ. 4031/ απόφαση του Διευθυντή Δ.Ε. Χίου που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 147, 148 & 156 του Ν. 3528/2007, γίνεται δεκτή από η παραίτηση από την υπηρεσία της Μεν δωνίδου Κωνσταντίνας του Ιωάννη καθηγήτριας κλάδου ΠΕ 02 Φιλολόγου (Α.Μ ) με Βαθμό Α και Μ.Κ. 1 του 1oυ Γυμνασίου Χίου. Στην ανωτέρω υπάλληλο απονέμεται η ευαρέσκεια της υπηρεσίας σύμφωνα με το άρθρο 63 του Ν. 3528/07. Ο Διευθυντής ΠΑΥΛΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ Με την υπ αρ. 1535/ πράξη του Προϊσταμένου του 1ου Γραφείου Π.Ε. Δυτικής Θεσσαλονίκης, που εκδό θηκε σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του άρθρου 148 του Ν. 3528/2007, διαπιστώνεται η αυτοδίκαιη λύση της υπαλληλικής σχέση με το δημόσιο του ΖΥΓΟΜΗ ΤΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του Δημητρίου εκπαιδευτικού ΠΕ70 με A.M , βαθμό Α και Μ.Κ. 2 του 12ου Δημ. Σχολείου Νεάπολης Θεσσαλονίκης του 1ου Γραφείου Π.Ε. Δυτικής Θεσσαλονίκης, και μετά από την υποβολή δεύτερης αίτησης παραίτησης την και εντός μηνός από την υποβολή της πρώτης αίτησης, με αποτέλεσμα από της ημερομηνίας αυτής η παραίτηση να θεωρείται ως γενόμενη δεκτή. Ο Προϊστάμενος ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΠΑΓΙΩΚΗΣ Με την αριθ. 1691/ απόφαση του Προϊστα μένου του 4ου Γραφείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρ θρων 19 και 148 του Ν. 3528/2007 (Υπαλληλικός Κώδικας), διαπιστώνεται η αυτοδίκαιη απόλυση από την υπηρεσία, της εκπαιδευτικού λειτουργού Π.Ε. 70 Μπράνη Γεωργίας του Κωνσταντίνου με A.M , δασκάλας του Δη μοτικού Σχολείου Κάτω Καστριτσίου, με βαθμό Α και Μ.Κ. 1, στις , ημερομηνία υποβολής δεύτερης αίτησης παραίτησης και συνολικό χρόνο πραγματικής υπηρεσίας, 32 έτη, 09 μήνες και 27 ημέρες καθώς επί σης και 11 μήνες, 08 ημέρες προϋπηρεσία στην Ιδιωτική εκπαίδευση, μόνο για μισθολογική προαγωγή. O Προϊστάμενος ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΟΝΔΡΟΓΙΑΝΝΗΣ Με την αριθμ. Φ.10/1994 / απόφαση του Προ ϊσταμένου του 3ου Γραφείου Π.Ε. Ν.Δ. Καβάλας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις Ν. 3528/07 του άρ θρου 148 παρ. 5 λύεται η υπαλληλική σχέση της Αγορα στού Μερσίνης του Δήμου του Δημ. Σχολ. Αγιάσματος

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 6599 Πηγών κλάδου δασκάλων Π Ε 70, με βαθμό Α, Μ Κ 2(AM ), λόγω υποβολής Β αίτησης παραίτησης την με την οποία εμένει στην αρχική αίτηση παραίτησης από την υπηρεσία. Με την αριθμ. Φ.10/1995 / απόφαση του Προ ϊσταμένου του 3ου Γραφείου Π.Ε. Ν.Δ. Καβάλας, που εκ δόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις Ν. 3528/07 του άρθρου 148 παρ. 5 λύεται η υπαλληλική σχέση του Μπούτζιου Θεόδωρου του Αναστασίου του Δημ. Σχολ. Αγιάσματος Πηγών κλάδου δασκάλων ΠΕ 70, με βαθμό Α, ΜΚ 2 (AM ), λόγω υποβολής Β αίτησης παραίτησης την με την οποία εμένει στην αρχική αίτηση παραί τησης από την υπηρεσία. Ο Προϊστάμενος ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΛΜΠΑΝΤΗΣ Με την αριθμ. 3662/ απόφαση της Δ/ντριας Π/θμιας Εκπαίδευσης Ν. Καρδίτσας, που εκδόθηκε σύμ φωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 148 του Υπαλληλικού Κώδικα (Ν. 3528/2007 ΦΕΚ 26 τ.α/ ) γίνεται αποδεκτή από την υπηρεσία η παραίτηση του Κωστακάκη Ηλία του Κων/νου (Α.Μ ) Δ/λου του 8ου Δημ. Σχολείου Καρδίτσας, με βαθμό Α και Μ.Κ 1 και απολύεται αυτοδίκαια από λόγω υποβολής δεύτερης αίτησης στις της πρώτης υποβλη θείσης στις Η Διευθύντρια ΕΥΘΥΜΙΑ ΜΗΤΣΙΑΔΗ Με την αριθ. Φ10.1/2481/ απόφαση του Προϊ σταμένου του 3ου Γραφείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευ σης Μαγνησίας που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 148 του Υπαλληλικού κώδικα (Ν. 3528/2007 ΦΕΚ 26 τ.α / ) που ισχύουν, απολύ εται από την Υπηρεσία η Φρειδερίκη Χατζηπέμου του Χρήστου (A.M ), νηπιαγωγός του 7ου Νηπιαγω γείου Βόλου με βαθμό Α και ΜΚ 3, κλάδου Νηπιαγωγών, κατηγορίας ΠΕ60, γιατί την 30/7/10 υπέβαλε δεύτερη αίτηση παραίτησης. Με την αριθ. Φ10.1/2471/ απόφαση του Προϊ σταμένου του 3ου Γραφείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευ σης Μαγνησίας που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά ξεις της παρ. 5 του άρθρου 148 του Υπαλληλικού κώδικα (Ν. 3528/2007 ΦΕΚ 26 τ.α / ) που ισχύουν, απο λύεται από την Υπηρεσία η Ελένη Ζακοπούλου του Αθα νασίου (A.M ), δασκάλα του 9ου Δημοτικού Σχο λείου Βόλου με βαθμό Α και ΜΚ 2, κλάδου δασκάλων, κατηγορίας ΠΕ70, γιατί την 30/7/10 υπέβαλε δεύτερη αίτηση παραίτησης. Με την αριθ. Φ10.1/2489/ απόφαση του Προ ϊσταμένου του 3ου Γραφείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευ σης Μαγνησίας που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά ξεις της παρ. 5 του άρθρου 148 του Υπαλληλικού κώδικα (Ν. 3528/2007 ΦΕΚ 26 τ.α / ) που ισχύουν, απο λύεται από την Υπηρεσία η Παναγιώτα Βορδογιάννη του Σοφοκλή (A.M ), δασκάλα του 18ου Δημοτικού Σχολείου Βόλου με βαθμό Α και ΜΚ 1, κλάδου δασκά λων, κατηγορίας ΠΕ70, γιατί την 30/7/10 υπέβαλε δεύ τερη αίτηση παραίτησης. Με την αριθ. Φ10.1/ 2477/ απόφαση του Προ ϊστάμενου του 3ου Γραφείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευ σης Ν. Μαγνησίας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά ξεις της παρ.5 του άρθρου 148 του Υπαλληλικού κώδικα (Ν. 3528/2007 ΦΕΚ 26 Τ.Α / ) που ισχύουν, απο λύεται από την Υπηρεσία ο Δημήτριος Καποδίστριας του Αντωνίου (A.M ), δάσκαλος του Δημοτικού Σχολείου 1ου Αρτέμιδος με βαθμό Α και ΜΚ 1, κλάδου δασκάλων, κατηγορίας ΠΕ 70, γιατί την 30/7/10 υπέβα λε δεύτερη αίτηση παραίτησης. Με την αριθ. Φ10.1/2495/ απόφαση του Προ ϊσταμένου του 3ου Γραφείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευ σης Μαγνησίας που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά ξεις της παρ. 5 του άρθρου 148 του Υπαλληλικού κώδικα (Ν. 3528/2007 ΦΕΚ 26 τ.α / ) που ισχύουν, απο λύεται από την Υπηρεσία η Δέσποινα Παπαθεοδώρου του Τριαντάφυλλου (A.M ), δασκάλα του 14ου Δημοτικού Σχολείου Βόλου με βαθμό Α και ΜΚ 1, κλά δου δασκάλων, κατηγορίας ΠΕ70, γιατί την 30/7/10 υπέ βαλε δεύτερη αίτηση παραίτησης. Με την αριθ. Φ10.1/ 2485 / απόφαση του Προ ϊσταμένου του 3ου Γραφείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευ σης Ν. Μαγνησίας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά ξεις της παρ.5 του άρθρου 148 του Υπαλληλικού κώδικα (Ν. 3528/2007 ΦΕΚ 26 Τ.Α / ) που ισχύουν, απο λύεται από την Υπηρεσία η Ευανθία Φιλιππακοπούλου του Φωκίωνα (A.M ), δασκάλα του 16ου Δημοτι κού Σχολείου Βόλου με βαθμό Α και ΜΚ 2, κλάδου δα σκάλων, κατηγορίας ΠΕ70, γιατί την 30/7/10 υπέβαλε δεύτερη αίτηση παραίτησης. Ο Προϊστάμενος κ.α.α. Ο Νόμιμος Αναπληρωτής ΛΑΜΠΡΟΣ ΒΛΑΧΟΣ Με την αριθ. Φ.10.1/4019/ απόφαση του Διευθυ ντή Α/θμιας Εκπαίδευσης Ν. Χαλκιδικής που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 148 παρ. 5 σε σχέση με τις παραγράφους 2 και 3 του ίδιου άρθρου του Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26 τ.α ), γίνεται αποδεκτή η παραίτηση από την υπηρεσία της Φωτεινού Ελένης του Πέτρου Κλάδου Δασκάλων ΠΕ70 με βαθμό Α και Μ.Κ. 1. Αριθμός Μητρώου Ο Διευθυντής ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΚΡΙΤΟΓΛΟΥ Με την αριθμό 2283/ απόφαση της Προϊ σταμένης του 1ου Γραφείου Π.Ε. Χανίων, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 148 έως 156 του Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26 τ.α ) και του άρθρου 14 παρ. 29 του Ν. 2817/2000 (ΦΕΚ 78 Α ), γίνεται αποδεκτή η παραί τηση από την υπηρεσία της Κωνσταντουλάκη Eλένης του Σπυρίδωνος, Κλάδου Νηπιαγωγών, με A.M , με βαθμό Α και Μ.Κ. 1ο, που υπηρέτησε στο 20 Νηπι αγωγείο Χανίων, από (ημερομηνία υποβολής δεύτερης αίτησης παραίτησης). Η Προϊσταμένη ΣΤΕΛΛΑ ΛΕΙΒΑΔΙΩΤΑΚΗ

4 6600 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ (3) Με την αριθμ. ΥΠΑ/Δ9/Α/28504/9302/ Δια πιστωτική Πράξη του Υπουργού ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟ ΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ που εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 148 του νόμου 3528/07, γίνεται αποδεκτή η υποβληθείσα παραίτηση από την ενεργό υπηρεσία της υπαλλήλου ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ (ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ) ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ του ΚΩΝ ΣΤΑΝΤΙΝΟΥ με βαθμό Α Κλάδου ΔΕ4 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ από 10/08/2010 ημερομηνία υποβολής της δεύτερης αίτησης παραίτησης και λύεται η υπαλληλική της σχέση από την ίδια αυτή ημερομηνία. Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας εκφράζει προς την παραπάνω υπάλληλο την ευαρέσκειά της για τις πο λύτιμες υπηρεσίες που προσέφερε στην Υπηρεσία και κατ επέκταση στο Κράτος και τους πολίτες. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΕΠΠΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ (4) Με την υπ αριθμ. 403/ κοινή απόφαση της Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευ μάτων και του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 71 παρ. 1 και 3, 73, 74 και 162 παρ. 9 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ., που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3528/2007 (ΦΕΚ Α 26) και κατόπιν σύμφωνης γνώμης του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Υπαλλήλων της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Ιατροδικαστικών Υπηρε σιών (αριθμός πρακτικού 21/ ), μετατάσσεται ο Βασίλειος Παπαβιέρος του Σταύρου, υπάλληλος με βαθμό Γ του κλάδου ΥΕ Επιμελητών του Οργανισμού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Ι.Ε.Κ. Ηλιούπολης του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μά θησης και Θρησκευμάτων σε κενή οργανική θέση του κλάδου ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, με το βαθμό και το Μ.Κ. που κατέχει, επειδή διαθέτει τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα της θέσης στην οποία μετατάσσεται. (Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε. Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνει ας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων : 6335/ ). ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ Με Προεδρικό διάταγμα της 19ης Αυγούστου 2010, που εκδόθηκε στη Λευκάδα μετά από πρόταση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, σύμφωνα με το άρθρο 58 του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών (κυρωτικός νόμος 1756/1988, Α 35), γίνεται δεκτή η παραίτηση από την υπηρεσία της Εφέτη Αθη νών Ελευθερίας Ρώμα του Μιχαήλ. Με Προεδρικό διάταγμα της 19ης Αυγούστου 2010, που εκδόθηκε στη Λευκάδα μετά από πρόταση του Υπουρ γού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμά των, σύμφωνα με το άρθρο 90 του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και τα άρθρα 49, 50, 51, και 52 του Κώδι κα Οργανισμού Δικαστικών Λειτουργών και Κατάστα σης Δικαστικών Λειτουργών (κυρωτικός νόμος 1756/1988, ΦΕΚ 35), όπως ισχύουν σήμερα μετατίθενται οι παρα κάτω Ειρηνοδίκες με αίτηση τους ως εξής: Στο Ειρηνοδικείο Αθηνών: 1. Ιλίου, Δέσποινα Τηλιακού του Αντωνίου 2. Ιλίου, Μα ρία Μπαμπάνη του Ευαγγέλου, 3. Καλλιθέας, Μαρία Ρη γόπουλου του Πάνου, 4. Κρωπίας, Ελένη Νικολούδη του Σταύρου 5. Αχαρνών, Ιωάννα Γατσίνου του Αθανασίου 6. Αχαρνών, Νικολέττα Στεφανάτου του Ευσταθίου 7. Μαραθώνος, Αλεξία Ορφανίδου του Παύλου 8. Μεγά ρων, Βάϊα Σερέτη του Ευθυμίου, 9. Κορίνθου, Δημήτριο Καμάρη του Κίμωνος, με δικές του δαπάνες 10. Πται σματοδικείου Ρόδου, Δημήτριο Κόντο του Κωνσταντίνου με δαπάνες του δημοσίου 11. Αμοργού, Σοφία Χατζη δημητρίου του Παναγιώτη, με δικές της δαπάνες, 12. Θήρας, Πηνελόπη Διονυσοπούλου του Ηλία με δικές της δαπάνες, 13. Ικαρίας, Μαρία Πετροπούλου του Γεωργίου με δικές της δαπάνες. Στο Ειρηνοδικείο Ιλίου: 1. Χαλκίδας, Ροδάνθη Σταυρουλάκη του Κωνσταντί νου και 2. Ζακύνθου, Αικατερίνη Παπακωνσταντίνου του Κωνσταντίνου και τις δύο με δικές τους δαπάνες. Στο Ειρηνοδικείο Χαλκίδας, Καλλονής, Μαρία Κατουρ τζίδου του Χρήστου με δικές της δαπάνες. Στο Ειρηνοδικείο Καλλιθέας, Νίκαιας Μαρία Κατσα νάκη του Θωμά. Στο Ειρηνοδικείο Νίκαιας, Ευρυτανίας Σπυριδούλα Τσίγκα του Αποστόλου με δαπάνες του δημοσίου. Στο Ειρηνοδικείο Μεγάρων, Κρεστένων, Βαρβάρα Δελ λαπόρτα του Χαραλάμπους με δικές της δαπάνες. Στο Ειρηνοδικείο Κρωπίας, Καρύστου, Αλεξάνδρα Αλη δρομίτη του Νικολάου με δικές της δαπάνες. Στο Ειρηνοδικείο Αχαρνών: 1. Άργους, Διονύσιο Σιγουράκο του Γεωργίου και 2. Σίφνου, Χριστίνα Δήμου του Ξενοφώντος και τους δύο με δικές τους δαπάνες Στο Ειρηνοδικείο Άργους, Ρόδου, Χρήστο Καραγιαν νίδη του Σάββα με δικές του δαπάνες. Στο Ειρηνοδικείο Μαραθώνα, Βάλτου, Παναγιώτη Φούρλη του Αποστόλου με δικές του δαπάνες. Στο Ειρηνοδικείο Κορίνθου, Ιθάκης, Θεοδώρα Παπα δοπούλου του Γεωργίου με δικές της δαπάνες. Β. Αποσπάται στο Ειρηνοδικείο Αμαρουσίου η Ειρη νοδίκης Μήλου, Ιωάννα Τουρή του Βασιλείου, για έξι (6) μήνες για λόγους υπηρεσιακούς. Γ. Μετατίθενται αμοιβαία οι Ειρηνοδίκες με αίτησή τους ως εξής: 1. Πταισματοδικείου Μεσολογγίου, Παύλο Μπασιούλη του Βασιλείου με δικές του δαπάνες και 2. Λαμίας, Αγγελική Σκανδάλου του Ιωάννη με δαπάνες του δη μοσίου. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 6601 Με την υπ αριθμ / απόφαση του αν. Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Δικηγορικού Λειτουργή ματος του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας & Αν θρωπίνων Δικαιωμάτων που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 14,19 και 20 του Ν.Δ/τος 3026/1954 «Περί του Κώδικος των Δικηγόρων», διορίζονται δικη γόροι οι παρακάτω πτυχιούχοι της Νομικής Σχολής, που πέτυχαν στις εξετάσεις υποψηφίων δικηγόρων του Εφετείου Θεσσαλονίκης, Α εξεταστικής περιόδου 2010 και έχουν τα νόμιμα προσόντα, ως ακολούθως: Στο Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης Ελπίδα ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗ του Δημητρίου με βαθμό «πολύ καλά» 8,64 Χρυσούλα ΔΟΔΑΚΟΠΟΥΛΟΥ του Μιχαήλ με βαθμό «πολύ καλά» 8,48 Σταυρούλα ΑΒΡΑΜΗ του Θωμά με βαθμό «πολύ καλά» 8,44 Ευδοξία ΚΑΛΠΑΤΣΙΝΙΔΟΥ του Αποστόλου με βαθμό «πολύ καλά» 8,44 Βασίλειος ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ του Θεοδώρου με βαθμό «πολύ καλά» 8,24 Αχιλλέας ΤΖΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ του Ευθυμίου με βαθμό «πολύ καλά» 8,24 Τριαντάφυλλος ΖΑΡΦΕΙΑΔΗΣ του Γεωργίου με βαθμό «πολύ καλά» 8,24 Άννα Μαρία ΠΑΠΑΔΑΚΗ του Χρήστου με βαθμό «πολύ καλά» 8,16 Αθανάσιος ΧΡΙΣΤΑΚΟΣ του Χαράλαμπου με βαθμό «καλά» 7,88 Τριαντάφυλλος ΣΤΑΥΡΑΚΙΔΗΣ του Χρήστου με βαθμό «καλά» 7,88 Μαρία ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ του Χρήστου με βαθμό «καλά» 7,80 Τριάδα ΚΩΤΟΥΛΑ του Μιχαήλ με βαθμό «καλά» 7,72 Κωνσταντίνος ΓΟΥΣΗΣ του Στέργιου με βαθμό «καλά» 7,68 Μαρία Άννα ΧΟΥΑΙΑ του Στυλιανού με βαθμό «καλά» 7,64 Στο Πρωτοδικείο Αλεξανδρούπολης Δέσποινα ΔΕΛΗΝΙΚΟΛΑ του Χρήστου με βαθμό «πολύ καλά» 8,64 Στο Πρωτοδικείο Αμαλιάδας Χριστίνα ΚΑΝΤΙΚΗ του Νικολάου με βαθμό «πολύ καλά» 8,20 Στο Πρωτοδικείο Σύρου Ιωάννα ΧΑΤΖΗΛΕΩΝΙΔΑ του Δημητρίου με βαθμό «πολύ καλά» 8,16 Στο Πρωτοδικείο Χαλκιδικής Βασίλειος ΤΖΙΜΟΥΡΤΟΣ του Νικολάου με βαθμό «καλά» 7,92 Ο Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης ΒΛΑΣΙΟΣ ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ F ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Με την αριθ /19308/ Απόφαση του Γε νικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 33 του Νόμου 2218/94, τις όμοιες του άρθρου 13, παρ. 21 του Νόμου (5) 2307/95, όπως κωδικοποιήθηκαν με το άρθρο 109 του Π.Δ/τος 30/1996, κατόπιν της από αίτησης της ενδιαφερόμενης και αφού ελήφθησαν υπόψη τα αριθμ. 33/ (θέμα 6 ) και 53/ πρακτικά των υπηρεσιακών συμβουλίων της Ν.Α. Αθηνών Πειραιά/ Νομαρχίας Πειραιά και της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ανατολικής Αττικής, αντίστοιχα, μετατάσσεται η υπάλ ληλος, Μανταλένα ΤΕΡΛΕΓΚΑ του Γεωργίου κατηγορίας ΤΕ κλάδου Επαγγελμάτων Υγείας & Πρόνοιας, με ειδι κότητα Εποπτών Δημόσιας Υγείας, με βαθμό Γ, από τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Αθηνών Πειραιά/ Νομαρχία Πειραιά σε αντίστοιχη κενή οργανική θέση κατηγορί ας ΤΕ κλάδου Εποπτών Δημόσιας Υγείας, και με τον ίδιο βαθμό που κατέχει, στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ανατολικής Αττικής. (Αριθ. βεβ. Υ.Δ.Ε του Υπουργείου Εσωτ. Αποκεν. & Η.Δ. 7830/ ). Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας ΗΛΙΑΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Με την αριθμ. 5197/289/2010 απόφαση του Προέδρου του Δ.Σ. του Οργανισμού Νεολαίας και Άθλησης του Δήμου Αθηναίων που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά ξεις των άρθρων 74, 79 & 101 του Ν. 3584/07 και με τη σύμφωνη γνωμοδότηση των αρμόδιων Υπηρεσιακών Συμβουλίων (όπως αυτές διατυπώθηκαν στα υπ αριθμ. 11/2010 και 29/2010 πρακτικά του Α Υπηρεσιακού Συμ βουλίου της Νομαρχίας Αθηνών και του Υπηρεσιακού Συμβουλίου του Δήμου Αθηναίων αντίστοιχα) και του Δημάρχου Γλυφάδας (υπ αριθμόν 5851/2009), μετατάσ σεται ο υπάλληλος ΣΙΟΥΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Βύρωνα, κλάδου ΔΕ1 Διοικητικού με βαθμό Γ, από τον Δήμο Γλυφάδας στον Οργανισμό Νεολαίας και Άθλησης του Δήμου Αθηναίων σε κενή οργανική θέση του ίδιου κλά δου και βαθμού. (Αριθμ. βεβ. ΟΝΑ Δήμου Αθηναίων: 5142/ ). (Αριθμ. αποφ. Περιφ. Αττικής 32013/18289/ ). Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Η Διευθύντρια ΚΩΝ/ΝΑ ΤΣΟΓΚΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Με την αριθμ. 384/ Απόφαση του Δημάρ χου Πυθαγορείου Νομού Σάμου, που εκδόθηκε σύμφω να με: (α) την αμετάκλητη απόφαση αρ. 110/2006 του Μονομελούς Πρωτοδικείου Σάμου, που συνεδρίασε την 1η Φεβρουαρίου 2006, (β) το Προεδρικό Διάταγμα της 26ης που εκδόθηκε στην Αθήνα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 47 παρ. 1 του Συντάγματος ύστερα από πρόταση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και γνωμοδότηση του Συμβουλίου Χαρίτων (ΦΕΚ 110 Γ/ ) και με το οποίο αίρονται οι κατά νόμον συνέπειες που απορρέουν από την καταδίκη του Κόκκινου Ηλία του Νικολάου με την αριθμ. 28/ απόφαση του Τριμελούς Εφε τείου Αθηνών σε ποινή φυλάκισης τριάντα (30) ημερών μετατραπείσα για κλοπή, προκειμένου αυτός να διορι στεί στον Δήμο Πυθαγορείου σε θέση με σχέση εργα σίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου ως εργάτης καθαριότητας (Κλάδου ΥΕ 16 Εργατών Καθαριότητας),

6 6602 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) και (γ) την αριθμ. 1673/ απόφαση της Γενι κής Γραμματέως Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, με την οποία εγκρίθηκε η αριθμ. 233/ απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πυθαγορείου Νομού Σάμου (ΦΕΚ 1291 Β/ ), διορίζεται ο Κόκκινος Ηλίας του Νικολάου σε προσωποπαγή προσωρινή θέση με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου κλάδου ΥΕ 16 Εργατών Καθαριότητας στην Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου, που συστάθηκε με την αριθμ. 233/ απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πυθαγορείου Νομού Σάμου και η οποία θέση καταργείται με οποιονδήποτε τρόπο εξόδου από την υπηρεσία. (Αριθμ. Βεβ. Δήμου Πυθαγορείου / ). (Αριθμ. Απόφ. Περιφ. Βορείου Αιγαίου: 2123/ ). Με εντολή Γενικής Γραμματέως Περιφέρειας Η Αναπλ. Πρ/νη Δ/νσης ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΒΕΚΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Με την αριθμ / απόφαση του Δημάρχου Πατρέων που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 & 79 του Ν. 3584/07 και του αριθμ. 17 θέμα 10/ Πρακτικό γνωμοδότησης του Υπηρεσιακού Συμβουλίου υπαλλήλων Ο.Τ.Α. Ν. Αχαΐας, και μετά την αριθμ. 2807/27/ απόφαση του Δημάρχου Ερι νεού, μετατάσσεται η δημοτική υπάλληλος Αγγελέτου Φωτούλα του Βύρωνα, κατηγορίας ΠΕ, κλάδου ΠΕ Πο λιτικών Μηχανικών με βαθμό Β, από το Δήμο Ερινεού όπου υπηρετούσε σε κενή οργανική θέση, του αυτού βαθμού και κλάδου του Ο.Ε.Υ. του Δήμου Πατρέων, επει δή συντρέχουν όλες οι υπό του νόμου προβλεπόμενες προϋποθέσεις. (Αριθμ. βεβ. του Δήμου Πατρέων 225/ ). (Αριθμ. αποφ. Περ. Δυτ. Ελλάδας: /12350/2010). Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Ο Διευθυντής ΗΛΙΑΣ ΤΣΟΥΤΣΟΥΡΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ Με την αριθμ. 2835/ απόφαση του Δημάρχου Βλαχερνών, του Νομού Άρτας διαπιστώνεται ότι γίνεται αυτοδικαίως αποδεκτή η παραίτηση από την υπηρε σία και λύεται η υπαλληλική σχέση της υπαλλήλου του Δήμου Βλαχερνών Χασκή Θεοδώρας του Δημητρίου, Κατηγορίας Δ.Ε., Κλάδου ΔΕ. Διοικητικών, με Βαθμό Α και Μισθολογικό Κλιμάκιο 1, η οποία στις ημε ρομηνία υποβολής της δεύτερης αίτησης παραίτησης, συμπλήρωσε 33 χρόνια, 6 μήνες και 17 ημέρες πραγμα τικής και συντάξιμης υπηρεσίας, λόγω συνταξιοδότησης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 152, 159 και 160 του Ν. 3584/2007. (Αριθμ. Απόφ. Περιφ. Ηπείρου 56878/7479/ ). Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΜΠΙΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Με την αριθμ. 181/ απόφαση του Δημάρχου Γυθείου που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρων 74 και 79 Ν. 3584/07 και ύστερα από τη σύμ φωνη γνώμη του Δημάρχου Επιδαύρου με αριθμ. πρωτ. 2267/ και των Υπηρεσιακών Συμβουλίων Υπαλ λήλων ΟΤΑ Ν. Αργολίδας και Ν. Λακωνίας, όπως αυτές διατυπώθηκαν στις αριθμ. 39/2010 και 64/2010 πράξεις τους, αντίστοιχα, μετατάσσεται η μόνιμη υπάλληλος Αργειτάκου Ευθαλία του Ελευθερίου κατηγορίας ΤΕ και κλάδου ΤΕ 22 Διοίκησης Μονάδων Τοπικής Αυτο διοίκησης με Γ Βαθμό, από το Δήμο Επιδαύρου στο Δήμο Γυθείου σε ομοιόβαθμη κενή οργανική θέση ΤΕ 22 Διοίκησης Μονάδων Τοπικής Αυτοδιοίκησης. (Αριθμ. Βεβ. Δήμου Γυθείου οικ. 3027/ ). (Αριθμ. Απόφ. Ν. Λακωνίας / Περιφέρ. Πελοποννήσου 9834/ ). Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Ο Διευθυντής κ.α.α. Η Προϊσταμένη Τμήματος ΣΟΦΙΑ ΧΑΡΑΚΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ (6) ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Με την 1877/ Πράξη του Πρύτανη του Εθνι κού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ. 148 παρ. 5 Ν. 3528/07 γίνεται αποδεκτή η από αίτηση πα ραίτησης του Ιωάννη Λάιου του Ευθυμίου από τη θέση μέλους ΔΕΠ της βαθμίδας του Επίκουρου Καθηγητή με θητεία του Τμήματος Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Ιδρύματός μας. Με την υπ αριθ. 1872/ Πράξη του Πρύτανη του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ. 148 παρ. 5 Ν. 3528/07, γίνεται αποδεκτή η από αίτηση πα ραίτησης του Χαράλαμπου Χαραλαμπίδη του Αγγέλου από τη θέση μέλους ΔΕΠ της βαθμίδας του Καθηγητή του Τμήματος Μαθηματικών της Σχολής Θετικών Επι στημών του ιδρύματός μας. Ο Πρύτανης ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ Ν. ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ F ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αριθμ Προκήρυξη θέσης μέλους διδακτικού ερευνητικού προ σωπικού (ΔΕΠ) του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνο λογίας Τροφίμων του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Φυσικοχημεία εφαρμοσμένη στα Τρόφιμα». Η Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών στη συνεδρίαση της αριθμ. 402/ αποφάσισε την προκήρυξη μιας (1) κενής θέσης ΔΕΠ, σύμφωνα με:

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) Τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 1268/ Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 2083/1992, όπως ισχύει με το άρθρο 23 του Ν. 3549/ Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 3549/ Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 του Ν. 2517/ Το Προεδρικό Διάταγμα 134/1999 Ως εξής: ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Μία (1) θέση Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθη γητή, με γνωστικό αντικείμενο «Φυσικοχημεία εφαρμο σμένη στα Τρόφιμα». Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν την υπο ψηφιότητα τους στη Γραμματεία του Τμήματος Επι στήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων (τηλ & 4677), μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από την ημερομηνία του εγγράφου της ανακοίνωσης της δημοσίευσης της Προκήρυξης αυτής στον ημερήσιο τύπο από το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά. Μαζί με την αίτηση τους πρέπει να υποβάλλουν: 1. Βιογραφικό Σημείωμα σε εικοσιπέντε (25) αντίτυπα. 2. Αντίγραφα των πτυχίων και των τίτλων σπουδών σε τέσσερα (4) αντίγραφα. Εάν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από Α.Ε.Ι. του εξωτερικού, θα πρέπει να υπο βληθούν οι σχετικές βεβαιώσεις ισοτιμίας τους από το ΔΟΑΤΑΠ. 3. Πρωτότυπα επιστημονικά δημοσιεύματα σε τέσσερα (4) αντίτυπα. 4. Αναλυτικό υπόμνημα για τα υποβαλλόμενα πρω τότυπα επιστημονικά δημοσιεύματα σε τόσα αντίτυπα, όσα είναι τα μέλη του Εκλεκτορικού Σώματος και τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης που ανήκουν στις ίδιες βαθμίδες με τα μέλη του Εκλεκτορικού Σώματος όπως αυτά ορίζονται από το Τμήμα, δηλαδή είκοσι πέντε (25). 5. Πιστοποιητικό Υγείας και φυσικής καταλληλότητας από Πρωτοβάθμια Υγειονομική Επιτροπή. Το ανωτέρω Πιστοποιητικό θα κατατεθεί από τους υποψηφίους, που θα επιλεγούν. Το πιστοποιητικό γέννησης στο οποίο θα αναγράφε ται ο τρόπος και ο χρόνος αποκτήσεως της Ελληνικής Ιθαγένειας θα αναζητηθεί υποχρεωτικά αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία. Προκειμένου για πολίτες κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υποβάλλεται αντίστοιχο πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής του κράτους, την ιθαγένεια του οποίου έχει ο υποψήφιος το αργότερο μέχρι την ημερομηνία διεξαγωγής της σχετικής διαδι κασίας εκλογής. Το αντίγραφο Ποινικού Μητρώου δικαστικής χρήσης και το πιστοποιητικό Τύπου Α του αρμόδιου Στρατο λογικού γραφείου θα αναζητηθούν υποχρεωτικά αυτε παγγέλτως από την υπηρεσία. Με υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 οι υποψήφιοι δεσμεύονται ότι θα έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτι κές τους υποχρεώσεις ή θα έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές πριν την έκδοση της Πρυτανικής Πράξης διορισμού τους. Το κώλυμα της μη εκπλήρωσης των στρατιωτικών υποχρεώσεων δεν ισχύει για πολίτες κρά τους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο δεν προβλέπεται όμοιο κώλυμα διορισμού. Οι ανωτέρω πολίτες οφείλουν να υποβάλλουν, εκτός των πιο πάνω δικαιολογητικών και πτυχίο ή μεταπτυχια κό τίτλο σπουδών Α.Ε.Ι. ή απολυτήριο Ελληνικού Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό ελληνομάθειας Δ επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας από το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης γνώση και άνετη χρήση της Ελληνικής γλώσσας. Η προκαλούμενη δαπάνη της οποίας το ύψος δε μπο ρεί να προσδιορισθεί θα καλυφθεί από πιστώσεις του Υπουργείου Οικονομικών (ειδ. Φορέα ΚΑΕ 5113). Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 30 Ιουλίου 2010 Ο Πρύτανης ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΕΡΒΑΣ Αριθμ Προκήρυξη θέσης μέλους διδακτικού ερευνητικού προ σωπικού (ΔΕΠ) του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνο λογίας Τροφίμων του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Μικροβιολογία Τροφίμων Ποσοτική Μικροβιολογία». Η Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών στη συνεδρίαση της αριθμ. 402/ αποφάσισε την προκήρυξη μιας (1) κενής θέσης ΔΕΠ, σύμφωνα με: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 1268/ Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν.2083/1992, όπως ισχύει με το άρθρο 23 του Ν. 3549/ Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 3549/ Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 του Ν. 2517/ Το Προεδρικό Διάταγμα 134/1999. Ως εξής: ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Μία (1) θέση Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του Επίκουρου Κα θηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Μικροβιολογία Τρο φίμων Ποσοτική Μικροβιολογία». Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν την υπο ψηφιότητα τους στη Γραμματεία του Τμήματος Επι στήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων (τηλ & 4677), μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από την ημερομηνία του εγγράφου της ανακοίνωσης της δημοσίευσης της Προκήρυξης αυτής στον ημερήσιο τύπο από το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά. Μαζί με την αίτηση τους πρέπει να υποβάλλουν: 1. Βιογραφικό Σημείωμα σε είκοσι πέντε (25) αντίτυπα. 2. Αντίγραφα των πτυχίων και των τίτλων σπουδών σε τέσσερα (4) αντίγραφα. Εάν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από Α.Ε.Ι. του εξωτερικού, θα πρέπει να υπο βληθούν οι σχετικές βεβαιώσεις ισοτιμίας τους από το ΔΟΑΤΑΠ. 3. Πρωτότυπα επιστημονικά δημοσιεύματα σε τέσσερα (4) αντίτυπα. 4. Αναλυτικό υπόμνημα για τα υποβαλλόμενα πρω τότυπα επιστημονικά δημοσιεύματα σε τόσα αντίτυπα, όσα είναι τα μέλη του Εκλεκτορικού Σώματος και τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης που ανήκουν στις ίδιες βαθμίδες με τα μέλη του Εκλεκτορικού Σώματος όπως αυτά ορίζονται από το Τμήμα, δηλαδή είκοσι πέντε (25). 5. Πιστοποιητικό Υγείας και φυσικής καταλληλότητας

8 6604 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) από Πρωτοβάθμια Υγειονομική Επιτροπή. Το ανωτέρω Πιστοποιητικό θα κατατεθεί από τους υποψηφίους, που θα επιλεγούν. Το πιστοποιητικό γέννησης στο οποίο θα αναγράφε ται ο τρόπος και ο χρόνος αποκτήσεως της Ελληνικής Ιθαγένειας θα αναζητηθεί υποχρεωτικά αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία. Προκειμένου για πολίτες κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υποβάλλεται αντίστοιχο πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής του κράτους, την ιθαγένεια του οποίου έχει ο υποψήφιος το αργότερο μέχρι την ημερομηνία διεξαγωγής της σχετικής διαδι κασίας εκλογής. Το αντίγραφο Ποινικού Μητρώου δικαστικής χρήσης και το πιστοποιητικό Τύπου Α του αρμόδιου Στρατο λογικού γραφείου θα αναζητηθούν υποχρεωτικά αυτε παγγέλτως από την υπηρεσία. Με υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 οι υποψήφιοι δεσμεύονται ότι θα έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτι κές τους υποχρεώσεις ή θα έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές πριν την έκδοση της Πρυτανικής Πράξης διορισμού τους. Το κώλυμα της μη εκπλήρωσης των στρατιωτικών υποχρεώσεων δεν ισχύει για πολίτες κρά τους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο δεν προβλέπεται όμοιο κώλυμα διορισμού. Οι ανωτέρω πολίτες οφείλουν να υποβάλλουν, εκτός των πιο πάνω δικαιολογητικών και πτυχίο ή μεταπτυχια κό τίτλο σπουδών Α.Ε.Ι. ή απολυτήριο Ελληνικού Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό ελληνομάθειας Δ επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας από το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης γνώση και άνετη χρήση της Ελληνικής γλώσσας. Η προκαλούμενη δαπάνη της οποίας το ύψος δε μπο ρεί να προσδιορισθεί θα καλυφθεί από πιστώσεις του Υπουργείου Οικονομικών (ειδ. Φορέα ΚΑΕ 5113). Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 30 Ιουλίου 2010 Ο Πρύτανης ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΕΡΒΑΣ F ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ Με την αριθ. Α9946/ Πράξη του Πρύτανη του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 148 και 156 του Ν. 3528/2007, γίνεται αποδεκτή η παραίτηση του Γε ωργίου Χατζηκωνσταντίνου του Θεμιστοκλή από τη θέση του Καθηγητή, του Τμήματος Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Ανάπτυξης του Δημοκρίτειου Πανεπιστη μίου Θράκης, ύστερα από αίτησή του, προκειμένου να συνταξιοδοτηθεί. Με την αριθ. Α6936/ πράξη του Πρύτανη Δη μοκριτειου Πανεπιστημίου Θράκης, που εκδόθηκε σύμ φωνα με τις ισχύουσες διατάξεις των παρ. 1, 2 και 4 του άρθρου 21 Ν. 1268/1982 (ΦΕΚ 87/ ) όπως τροποποι ήθηκε από το άρθρο 13 παρ. 2 του Ν. 2817/2000 (ΦΕΚ 78/ ), τις διατάξεις του Π.Δ. 394/83 όπως εφαρ μόζονται εναρμονισμένα με το Π.Δ. 147/09 άρθ. 3 (ΦΕΚ 189/ ) και τις διατάξεις του άρθρου 1 του Π.Δ. 118/02 Βαθμολογική και μισθολογική εξέλιξη των μελών του Ε.Ε.ΔΙ.Π των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΦΕΚ 99 τ.α / ). Διορίζεται η Ράλτσεβα Κούνκα Νικολέτα του Βάλοβα σε κενή οργανική θέση Ε.Ε.ΔΙ.Π. του κλάδου Ι κατηγο ρίας ΠΕ βαθμίδας Δ και με πενταετή θητεία, για την διδασκαλία της Βουλγάρικης Γλώσσας, του Τμήματος Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξεινίων Χω ρών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, επειδή έχει τα νόμιμα προσόντα. (Αριθ. βεβ. ΥΔΕ του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων: 15838/ ). Ο Πρύτανης ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ Ν. ΚΡΗΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ Διά της υπ αριθμ. 691/ Αποφάσεως του Σεβα σμιωτάτου Μητροπολίτου Νέας Κρήνης και Καλαμαριάς, εκδοθείσης συμφώνως προς τάς διατάξεις των άρθρων 37 και 38 του Ν. 590/1977: «Περί Καταστατικού Χάρτου της Εκκλησίας της Ελλάδος», τας διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 3205/2003, των άρθρων 16, 17 του Ν. 3528/2007, την υπ αριθμ. 2/73045/0022/ Κοινήν Υπουργικήν Απόφασιν (Φ.Ε.Κ. 17/τ.Β / ), και την υπ αριθμ. 225/ από φασιν του Μητροπολιτικού Συμβουλίου, διορίζεται: ο Ευλαβέστατος π. Ιωάννης (Συριάνος) Κοτρώνης του Γεωργίου ως Ιεροδιάκονος του Ιερού Ναού Παναγίας Φανερωμένης Νέας Μηχανιώνας, και κατατάσσεται εις την Β (ΔΕ) (17 1) Μισθολογικήν Κατηγορίαν και με το 17ον Μισθολογικόν Κλιμάκιον. Ο Μητροπολίτης Ο Νέας Κρήνης και Καλαμαριάς ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Με την υπ αριθμ. Δ1α/21842/ απόφαση του Προέδρου του Οργανισμού Περίθαλψης Ασφαλισμένων του Δημοσίου (Ο.Π.Α.Δ.) διαπιστώνεται η αυτοδίκαιη λυσή από την υπηρεσία, της υπαλλήλου του Ο.Π.Α.Δ./ Υ.Π.Α.Δ. Θεσπρωτίας, Τζοβάρα Κούρτη Αριστέας του Νικολάου του κλάδου ΔΕ1 Δ/κού Λ/κού σύμφωνα τις διατάξεις των αρ. 148 & 156 του Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ26/ Α/9 2 07) λόγω παραίτησης, την 22α (ημερομηνία δεύτερης αίτησης). Με την υπ αριθμ. Δ1α/23422/ απόφαση του Προέδρου του Οργανισμού Περίθαλψης Ασφαλισμένων του Δημοσίου (Ο.Π.Α.Δ.) διαπιστώνεται η αυτοδίκαιη λύση από την υπηρεσία της υπαλλήλου του Ο.Π.Α.Δ./ Υ.Π.Α.Δ. Κεντρικής Αθήνας, Διαμάντη Χάιδως του Σω τηρίου, του κλάδου ΠΕ1 Δ/κού Οικ/κού σύμφωνα τις δι ατάξεις των αρ. 148 & 156 του Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26/ Α/9 2 07) λόγω παραίτησης, την 16η (ημερομη νία δεύτερης αίτησης). Με την υπ αριθμ. Δ1α/22282/ απόφαση του Προέδρου του Οργανισμού Περίθαλψης Ασφαλισμένων του Δημοσίου (Ο.Π.Α.Δ.) διαπιστώνεται η αυτοδίκαιη λύση από την υπηρεσία της υπαλλήλου του Ο.Π.Α.Δ./ Υ.Π.Α.Δ. Άρτας Καλογριοπούλου Παπαγεωργίου Σοφί * *

9 ΦΕΚ 809 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 6604 α ας του Γεωργίου, του κλάδου ΔΕ1 Δ/κού Λ/κού σύμφωνα τις διατάξεις των αρ. 148 & 156 του Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ26/ Α/9 2 07) λόγω παραίτησης, την 30η (ημερομη νία δεύτερης αίτησης). Ο Πρόεδρος ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ (Ο.Α.Ε.Ε.) Με την αριθμ. ΔΙΔΙΟΙΚ/Φ112/16/80986 απόφαση Διοι κητή του Οργανισμού Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελ ματιών (Ο.Α.Ε.Ε.), γίνεται αποδεκτή η καταγγελία της σύμβασης, μετά την αίτηση παραίτησης, της υπαλλήλου με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, Ευαγγέλου Αικατερίνης του Κωνσταντίνου, ειδικότητας ΔΕ Διαφόρων Ειδικοτήτων, από 20/8/2010 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 54 του Π.Δ. 410/88. Η αποδοχή γίνεται δεκτή με την επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματος του Οργανισμού για κάθε ζημιά ή οφειλή που πιθανόν ήθελε προκύψει σε βάρος της κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασής της. Ο Διοικητής ΓΕΡ. ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Με την αριθμ / απόφαση του Β Αντιπροέδρου του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 148 του Ν. 3528/07, γίνεται αποδεκτή η από δεύτερη αίτηση παραίτησης της μονίμου υπαλλήλου του ΕΟΦ, Νίνη Ει ρήνης του Στυλιανού του κλάδου ΔΕ Προγραμματιστών Η/Υ με βαθμό Α και 1ο Μ.Κ. Σύμφωνα με το άρθρο 63 του Ν. 3528/07, στην εν λόγω υπάλληλο απονέμεται η ευαρέσκεια της υπηρεσίας. Ο Β Αντιπρόεδρος ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Κ.Α.Τ. Με την υπ αριθμ. 61/ διαπιστωτική πράξη του Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Αττικής Κ.Α.Τ., που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3528/2007 άρθρα 147, 148 και 156 και έχοντας υπόψη τις διατάξεις των ν. 1476/84, 1540/85 (άρθρο 13, παρ. 4) και 1586/86, λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση εργασίας του ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΥ του Δημητρίου, μόνιμου υπαλλήλου του κλάδου ΔΕ Χειριστών Εμφανιστών με βαθμό Α και Μ.Κ. 1, από την , ημερομηνία υπο βολής της δεύτερης αίτησης εμμονής στην παραίτηση λόγω συνταξιοδότησης. Ο Διοικητής ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Α. ΠΑΠΑΦΡΑΓΚΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ «ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ» Με την υπ αριθ. 120/2010 Πράξη Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Μελισσίων «ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ» που εκδό θηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3528/07, άρθρα 16 και 17, διορίζεται η υπάλληλος, Μωυσιάδου Ευαγγελία του Γεωργίου, σε μόνιμη κενή οργανική θέση του κλάδου ΠΕ Νοσηλευτριών, με εισαγωγικό βαθμό Δ (Προκήρυξη ΑΣΕΠ 7Κ/2009). (Αριθμ. Βεβ. ΥΔΕ Υπ. Υγείας & Κ. Α. 6725/4 8 10). Ο Διοικητής ΝΙΚΟΣ ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Με την αρ. 1005/ διαπιστωτική πράξη του Αναπληρωτή Διοικητή του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης, στις , ημε ρομηνία υποβολής της δεύτερης αίτησης παραίτησης, λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση της Γουλεμτζή Ελένης του Γεωργίου, η οποία υπηρετούσε σε τακτική οργανική θέση του κλάδου TE Νοσηλευτικής του Πα νεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης με βαθμό Α και 3 ΜΚ, και σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 147, 148 και 156 του Ν. 3528/07, λόγω συ νταξιοδότησης. Με την αρ. 1003/ διαπιστωτική πράξη του Αναπληρωτή Διοικητή του Πανεπιστημιακού Γενικού Νο σοκομείου Αλεξανδρούπολης, στις , ημερομη νία υποβολής της δεύτερης αίτησης παραίτησης λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση της Αλεξάκη Δημητρού λας του Δημητρίου, η οποία υπηρετούσε σε τακτική ορ γανική θέση του κλάδου TE Νοσηλευτικής του Πανεπιστη μιακού Γενικού Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης με βαθμό Α και 3 ΜΚ, και σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 147, 148 & 156 του Ν. 3528/07, λόγω συνταξιοδότησης. Με την αριθμ. 1004/ διαπιστωτική πράξη του Αναπληρωτή Διοικητή του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης, στις , ημε ρομηνία υποβολής της δεύτερης αίτησης παραίτησης λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση της Σιτσανλή Δήμητρας του Αναστασίου, η οποία υπηρετούσε σε τα κτική οργανική θέση του κλάδου TE Νοσηλευτικής του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Αλεξανδρού πολης με βαθμό Α και 3 ΜΚ, και σύμφωνα με τις δια τάξεις των άρθρων 147, 148 & 156 του Ν. 3528/07, λόγω συνταξιοδότησης. Ο Αναπληρωτής Διοικητής ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΝΤΟΛΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Με τις αριθμ , 21206, 21210, 21209, 21204, 21205, 21207, 21208, / πράξεις του Διοικητή του Πα νεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων, γίνεται αυτοδίκαια αποδεκτή και λύεται η υπαλληλική σχέση με την υπηρεσία, των μονίμων υπαλλήλων του κλάδου: ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ (Εργοδηγών) ΛΥΚΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ με Βαθμό Α και 1 Μ.Κ. ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ (Τζαμάδων) ΠΑΣΧΑΛΙΔΗ ΜΙΧΑΗΛ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ με Βαθμό Α και 7 Μ.Κ.

10 6604 β ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΣΤΙΑΣΗΣ (Τραπεζοκόμων) ΚΑΜΠΟΤΑ ΛΑΜΠΡΙΝΗΣ του ΑΛΚΙΒΙΑΔΗ ΜΠΑΦΑ ΑΡΕΤΗ του ΗΛΙΑ ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (Πρεσσαδόρων Σιδερωτών) ΚΑΡΟΥΣΟ ΣΟΦΙΑΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΥΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ (Ταξινόμων Ιματισμού) ΓΚΑΡΤΖΟΝΙΚΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (Καθαριστών τριών) ΚΙΤΣΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ του ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΠΑΡΚΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΑΣ του ΗΛΙΑ με βαθμό Γ και 7 Μ.Κ., από , ύστερα από τις και , και , και , και , και , και , και , και αιτήσεις τους αντίστοιχα, σύμφωνα με το άρθρο 148, παρ. 5 του Ν.3528/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσί ων Πολιτικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.». Ο Διοικητής ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΚΩΣΤΑΡΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Με την αριθμ. 420/ Απόφαση του Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Καρδίτσας, λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση της Καραγιάννη Ντουμούζη Ουρα νίας του Βασιλείου, μόνιμης υπαλλήλου του κλάδου ΥΕ Φυλάκων Νυχτοφυλάκων με βαθμό Β και αποδοχές 7ου Μισθολογικού Κλιμακίου από (Ημερομηνία υπο βολής της δεύτερης αίτησης παραίτησης), κατ εφαρμο γή της παρ. 5 του άρθρου 148 του Νόμου 3528/2007 (ΦΕΚ 26/ τ. Α ) για λόγους συνταξιοδότησης. Ο Διοικητής ΜΑΤΘΑΙΟΣ Γ. ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΤΡΑΣ ΟΛΥΜΠΟΥ Με την αριθμ. 126/ απόφαση του Διοικητή του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Πέτρας Ολύμπου που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 35 του Ν. 3528/2007. (ΦΕΚ 26/τ.Α / ), της παρ. 5 του άρθρου 148 και της παρ. 1 του άρθρου 156 του Ν. 3528/2007. γίνεται δεκτή από η αυτοδίκαιη παραίτηση από την Υπηρεσία μας λόγω νέου διορισμού σε νέα θέση άλλης Υπηρεσίας, της Φωτιάδου Χριστίνας του Βασιλείου, υπαλλήλου του κλάδου ΤΕ Νοσηλευτρι ών, με Β βαθμό, 11ο Μ.Κ και λύεται αυτοδικαίως η υπαλ ληλική της σχέση με τον Φορέα μας από τις , ημερομηνία ορκωμοσίας της στη νέα της θέση. Ο Διοικητής ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΟΣΜΑΔΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Ο ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» Με την 653/ Πράξη Διοικήτριας της Μο νάδας Κοινωνικής Φροντίδας ο «Άγιος Παντελεήμων», σχετική με τις παραιτήσεις των τακτικών υπαλλήλων της Μονάδας μας 1) Αργιαντζή Μπέμπα του Παναγιώτη κλάδου ΔΕ Εκπαιδευτών βιβλιοδεσίας με βαθμό Α, 2) Αποστολίδου Αλεξάνδρας του Βασιλείου κλάδου ΔΕ Εκπαιδευτών Φωτοσύνθεσης, μετά την υποβολή και της δεύτερης αίτησης παραίτησης των, σύμφωνα με το άρ θρο 148 του Ν. 3528/2007 λύεται για λόγους συνταξιοδό τησης, η υπαλληλική τους σχέση από Η Διοικήτρια ΣΥΛΒΑΝΑ ΚΑΡΑΣΑΒΒΙΔΟΥ ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΤΙΡΥΝΘΑΣ Πίνακας Διοριστέων σύμφωνα με την 1433/ απόφαση του 2ου Τμήματος Διακοπών του ΑΣΕΠ, που αφορά την αντικατάσταση για την πλήρωση μίας (1) συ νολικά θέσεως μόνιμου προσωπικού με σειρά προτεραιό τητας της κατηγορίας Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης βάσει της 1/839Μ/2008 προκήρυξης του Δήμου Νέας Τίρυνθας (ΦΕΚ 63/τευχ. Προκηρ. ΑΣΕΠ/ ), ως εξής: ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΕ ΚΛΑΔΟΣ ΥΕ (ΦΥΛΑΚΩΝ) Όνομα Επώνυμο Πατρώνυμο ΚΑΖΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Η Επιτροπή ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΖΟΥΓΛΗΣ ΕΛΕΝΗ ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ (7)

11

12 6604 δ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Βασ. Όλγας ΚΟΜΟΤΗΝΗ ημοκρατίας ΠΕΙΡΑΙΑΣ Ευρυπίδου ΛΑΡΙΣΑ ιοικητήριο ΠΑΤΡΑ Πανεπιστημίου 254 Κτήριο Β ΗΡΑΚΛΕΙΟ Πεδιάδος ΙΩΑΝΝΙΝΑ ιοικητήριο ΜΥΤΙΛΗΝΗ Πλ. Κωνσταντινουπόλεως Σε έντυπη μορφή: ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙ ΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 προσαυξανόμενη κατά 0,20 για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 ανά σελίδα. Σε μορφή DVD/CD: Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Α Α.Α.Π. 30 Β Ε.Β.Ι. Γ 50 Α.Ε.. Υ.Ο Σ Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 προσαυξανόμενη κατά 1 ανά 50 σελίδες. Η τιμή πώλησης σε μορφή cd rom/dvd, δημοσιευμάτων μιας εταιρείας στο τεύχος Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. σε 5 ανά έτος. ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Φ.Ε.Κ.: Τηλεφωνικά: fax: internet: ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝ ΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ. Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Α 225 Α.Ε.. 10 Β 320 Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.Μ.Η Γ 65..Σ. 225 Υ.Ο Α.Σ.Ε.Π Ε.Β.Ι. 65 Α.Α.Π. 160 Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα.. Η καταβολή γίνεται σε όλες τις ημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/ η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογρα φείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ Αθήνα). Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται. Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχί ας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά Όργανα και οι τριτοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαι ούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας ταχυδρομικής συνδρομής. Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. [5% επί του ποσού συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα)], καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκπτωση. Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση. Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρούνται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr) * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * FAX ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7913 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 972 13 Οκτωβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.............. 1» Οικονομικών.............................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 765 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 117 31 Ιανουαρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων... 1» Υγείας... 2» Ναυτιλίας και Αιγαίου... 3 Αποκεντρωμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1939 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 240 31 Μαρτίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών.............................. 1» Εξωτερικών............................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1643 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 203 17 Μαρτίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών.............................. 1» Οικονομίας και Οικονομικών...............

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8485 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1046 12 Νοεμβρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών.............................. 1» Εξωτερικών............................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4015 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 547 28 Μαΐου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αποκεντρωμένες Διοικήσεις... 1 Οργανισμοί Λοιποί Φορείς... 2 Πίνακες Διοριστέων... 3 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7963 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 728 4 Σεπτεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών............... 1» Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2543 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 346 26 Μαρτίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Οργανισμοί Λοιποί Φορείς...1 Πίνακες Διοριστέων...2 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8889 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1143 24 Οκτωβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη... 1 Περιφέρειες... 2 Οργανισμοί Λοιποί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2607 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 400 29 Απριλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Βουλή των Ελλήνων... 1 Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης... 2» Οικονομίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23963 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1457 6 Σεπτεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση οργανικών θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιω τικού δικαίου αορίστου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 3 7 Ιανουαρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2727 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 112 13 Ιουλίου 2010 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3861 Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 309 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 69 21 Φεβρουαρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 36989 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3157 24 Νοεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συμπλήρωση της με αρ. πρωτ. 166677/Γ2/15 10 2014 Υ.Α., (2863 Β ), «Καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25157 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1592 30 Σεπτεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύστημα Πιστοποίησης της Επιμόρφωσης.... 1 Τροποποίηση της αριθ. Δ2/5810/7.3.08

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6849 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 234 28 Δεκεμβρίου 2009 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3812 Αναμόρφωση συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1791 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 353 25 Ιουλίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17359 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1291 11 Αυγούστου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αύξηση των χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν. 2362/95 για τη σύναψη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19171 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1174 10 Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός των ωρών εργασίας πέραν του πενθη μέρου, καθ υπέρβαση της εβδομαδιαίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2759 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 459 27 Δεκεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17845 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1052 29 Απριλίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση και ορισμός μελών Επιτροπής Προσφυγών με έδρα την Αλεξανδρούπολη στο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 38841 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2363 24 Αυγούστου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 91274/Γ6 Καθορισμός προϋποθέσεων, κριτηρίων και διαδικασίας πρόσληψης α) προσωρινών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1 3 Ιανουαρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Ζ1 1398 Καθορισμός πιστοποιητικών, δηλώσεων, καταστάσεων και σχεδίων διευθέτησης οφειλών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4083 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 177 6 Οκτωβρίου 2010 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 100 Ενεργειακοί Επιθεωρητές κτιρίων, λεβήτων και εγκα ταστάσεων θέρμανσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3433 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2487 3 Δεκεμβρίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση οργανικών θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14037 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 985 30 Ιουνίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Διαχείρισης του Συστήματος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 26227 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1644 14 Οκτωβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση Πολιτικού Γραφείου Υφυπουργού Εσωτερι κών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 35051 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2455 2 Δεκεμβρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Εκπαίδευσης και Αγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 47159 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3130 26 Νοεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της κοινής υπουργικής απόφασης ΠΟΛ. 1009/4.1.2012 (ΦΕΚ 72Β )

Διαβάστε περισσότερα