ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 8495 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατανομή των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων των Δήμων και Κοινοτήτων για το έτος Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ αριθμ. 569/125378/ απόφασης του Υπουργού Οικο νομίας και Οικονομικών και Γεωργίας «χρηματοδότηση ενεργειών ενημέρωσης και προώθησης για τα γεωργικά προϊόντα στην εσωτερική αγορά (Ε.Ε.) και στις τρίτες χώρες στα πλαίσια των Καν. 94/2002 και 2879/2000 της Επιτροπής, αντίστοιχα» Συγχώνευση των Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Βαθέος: α) Δημοτικός Οργανισμός Νεολαίας Άθλησης (Δ.Ο.Ν.Α.) και β) Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Βαθέος (Α.Ο.Δ.Β.) και σύστασης Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Βαθέος... 3 Τροποποίηση της συστατικής πράξης του Δημοτικού Νομικού Προσώπου του Δήμου Οινιάδων με την επωνυμία «Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Γουριάς» Τροποποίηση της συστατικής πράξης του Δημοτικού Νομικού Προσώπου του Δήμου Μακρυνείας με την επωνυμία «Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Μακρυνείας» Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας για το προσωπικό της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και του Γραφείου Πολιτικής Προστασίας του Ν.Δ. Ξάνθης ως προσωπικό επιφυλακής σε καταστάσεις εκτάκτων αναγκών για το Α εξάμηνο του έτους ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ (1) Κατανομή των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων των Δήμων και Κοινοτήτων για το έτος ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1. Τις διατάξεις του άρθρου 25 του ν. 1828/1989 (ΦΕΚ 2 Α ), όπως αυτές τροποποιήθηκαν και ισχύουν. ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Μαρτίου Τις διατάξεις των άρθρων 12 και 14 του ν. 2880/2001 (ΦΕΚ 9 Α ). 3. Τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν. 3106/2003 (ΦΕΚ 30 Α ), καθώς και του άρθρου 14 του ν. 3146/2003 (ΦΕΚ 125 Α ). 4. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 3194/ 2003 (ΦΕΚ 267 Α ), περί μειονοτικών σχολείων. 5. Τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν. 3274/2004 (ΦΕΚ 195 Α ), περί καθορισμού των πόρων του προγράμματος «ΘΗΣΕΑΣ». 6. Τις προβλέψεις του Κρατικού Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2007, που αφορούν στα έσοδα της παρ. 3 του άρθρου 25 του ν. 1828/1989 των ΟΤΑ πρώτου βαθμού. 7. Την πρόταση της Κεντρικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδος (ΚΕΔΚΕ), σχετικά με τα κριτήρια και τη διαδικασία κατανομής των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων των Δήμων και των Κοινοτήτων για το έτος 2007, όπως αυτή διατυπώθηκε στην υπ αριθμ. 2/153/ απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της. 8. Την υπ αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.1/2/6139/ (ΦΕΚ 527 Β ) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης». 9. Την υπ αριθμ /ΔΙΟΕ 1264/ (ΦΕΚ 1432 Β ) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικο νομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομικών» όπως τροποποιήθηκε με την υπ αριθμ. 5733/ΔΙΟΕ (Β 204) όμοια απόφαση, αποφασίζουμε: Κατανέμουμε για το έτος 2007 ποσό ,00 από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους των Δήμων και Κοινοτήτων, ως ακολούθως: Α. 1) Ποσό ,00 διατίθεται σε όλους τους Δήμους και τις Κοινότητες της χώρας, ως τακτική επιχορήγηση, βάσει ιδίως του πληθυσμού και του αριθμού των τοπικών διαμερισμάτων τους, λαμβανομένων υπόψη των σχετικών ποσών που τους αποδόθηκαν κατά το έτος Από το ανωτέρω ποσό γίνεται κράτηση ποσοστού 2% υπέρ του λογαριασμού με τον τίτλο «Κεφάλαια προς τεχνικόν εξοπλισμόν Δήμων και Κοινοτήτων, άρθρου 68 ν.δ. 3033/1954». 2) Ποσό ,00 αποδίδεται μαζί με την τακτική επιχορήγηση, σε ΟΤΑ πρώτου βαθμού της χώρας, προς

2 8496 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) κάλυψη λειτουργικών αναγκών και κατά προτεραιότητα δαπανών μισθοδοσίας προσωπικού των: παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών καθώς και των χώρων άθλησης που μεταφέρθηκαν σε αυτούς βάσει των άρθρων 12 και 14 του ν. 2880/2001 αντίστοιχα, και νομικών προσώπων και υπηρεσιών του άρθρου 8 του ν. 3106/2003. Το συνολικό ποσό που κατανέμεται κατά τα ανω τέρω στους δικαιούχους Οργανισμούς, αντιστοιχεί σε αυτό που τους διατέθηκε για τον ίδιο σκοπό κατά το έτος Β. Ποσό ,00 που αναλογεί στο 12% των 2/3 του 20% του Φόρου Εισοδήματος Φυσικών και Νο μικών Προσώπων, διατίθεται σε ΟΤΑ προς κάλυψη λει τουργικών δαπανών των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, συμπεριλαμβανομένων των μειονοτικών σχολείων (άρθρο 113 παρ. 6β του ν. 1892/ 1990 και άρθρο 4 παρ. 3 του ν. 3194/2003), καθώς και για την υλοποίηση του προγράμματος που αφορά στον εθελοντή σχολικό τροχονόμο (άρθρο 14 παρ. 45 εδάφιο α του ν. 2817/2000). Προς τον σκοπό αυτό, χρηματοδοτούνται οι ΟΤΑ μέχρι κατοίκους, που εφαρμόζουν το εν λόγω πρόγραμ μα σε σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, για έναν εθελοντή σχολικό τροχονόμο, ενώ αυτοί με πληθυσμό άνω των κατοίκων, χρηματοδοτού νται αντίστοιχα για μέχρι δύο εθελοντές σχολικούς τροχονόμους ανά σχολική μονάδα πρωτοβάθμιας εκ παίδευσης. Κατ εξαίρεση για τα ειδικά σχολεία όπου φοιτούν ΑΜΕΑ, χρηματοδοτούνται οι οικείοι ΟΤΑ, ανεξαρτήτως του πληθυσμού τους, για μέχρι δύο εθελοντές σχολι κούς τροχονόμους. Ειδικά μέχρι την λήξη του σχολικού έτους , χρηματοδοτούνται όσοι ΟΤΑ εφαρμόζουν το ανωτέρω πρόγραμμα σε σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας ή και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, με βάση τον αριθμό των εθελοντών σχολικών τροχονόμων που απασχολούντο από την έναρξη αυτής. Γ. Ποσό μέχρι ,00 διατίθεται για την από δοση στο Πρόγραμμα «ΘΗΣΕΑΣ», των προβλεπόμενων από το άρθρο 8 του ν. 3274/2004 πόρων. Δ. Το υπόλοιπο ποσό από ,00 κατανέμεται ως εξής: 1) Ποσό μέχρι ,00 για τη χρηματοδότηση της ΚΕΔΚΕ και των ΤΕΔΚ της χώρας (άρθρο 13 του ν. 2503/ 1997). 2) Ποσό μέχρι ,00, για τη χρηματοδότηση της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε, (άρθρο 16 παρ. 6 του ν. 1518/1985 και άρθρο 28 παρ. 1 του ν. 1828/1989). 3) Ποσό μέχρι ,00 για την απόδοση στο Ταμείο Αλληλοβοήθειας του άρθρου 18 του ν. 3345/2005, των προβλεπομένων πόρων. 4) Ποσό μέχρι ,00 για την οικονομική ενί σχυση Αναπτυξιακών Συνδέσμων (άρθρο 48 παρ. 11 του ν. 2218/1994). 5) Ποσό μέχρι ,00 για την κάλυψη λει τουργικών αναγκών των εργοστασίων αφαλάτωσης ύδατος, που συστάθηκαν μέχρι την έναρξη ισχύος του άρθρου 11 του ν. 2503/1997 και λειτουργούν, καθώς και αυτών που συστάθηκαν έκτοτε, λαμβανομένου ιδίως υπόψη του εξυπηρετούμενου από αυτούς πλη θυσμού. 6) Ποσό μέχρι ,00 για την υλοποίηση προ γραμμάτων πρωτογενούς πρόληψης κατά των ναρκωτι κών σε συνεργασία με τον ΟΚΑΝΑ, στο πλαίσιο σχετικής Προγραμματικής Σύμβασης. 7) Ποσό μέχρι ,00 για την καταβολή από ΟΤΑ παραπληγικού επιδόματος σε υπαλλήλους τους. 8) Ποσό μέχρι ,00 για την κάλυψη λειτουρ γικών δαπανών των σχολών Δημοτικής Αστυνομίας, βά σει Προγραμματικών Συμβάσεων. 9) Ποσό μέχρι ,00 για την οργάνωση επι σκέψεων αποδήμων στην Ελλάδα, στο πλαίσιο του Επι χειρησιακού Προγράμματος Δράσης του Συμβουλίου Απόδημου Ελληνισμού και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 10) Ποσό ,00 για λοιπές οριζόντιες δράσεις που αφορούν στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και κυρίως για την υλοποίηση σχετικών Προγραμματικών Συμβάσεων, τη χρηματοδότηση Ο.Τ.Α. που εφαρμόζουν το Διπλογραφικό Λογιστικό Σύστημα και την υλοποίηση προγραμμάτων και δράσεων κοινωνικού και προνοιακού χαρακτήρα. Η κατανομή των εσόδων από τους Κεντρικούς Αυ τοτελείς Πόρους των ΟΤΑ πρώτου βαθμού, γίνεται με αποφάσεις του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, κατά τα οριζόμενα στη παρούσα απόφαση. Ο λογαριασμός που τηρείται στο Ταμείο Παρακατα θηκών και Δανείων, με τον τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Δήμων και Κοινοτήτων», πιστώνεται με προ καταβολές που χορηγεί το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών, εντός των πρώτων επτά ημερών κάθε μήνα, με ποσό που αντιστοιχεί στο 1/12 του συνολικού ποσού των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων που έχουν προβλεφθεί στον Κρατικό Προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2007 και χρεώνεται με χρηματικές εντολές του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΑΘ. ΝΑΚΟΣ Αθήνα, 8 Μαρτίου 2007 ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Π. ΔΟΥΚΑΣ Αριθμ (2) Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ αριθμ. 569/ / απόφασης του Υπουργού Οικονο μίας και Οικονομικών και Γεωργίας «χρηματοδό τηση ενεργειών ενημέρωσης και προώθησης για τα γεωργικά προϊόντα στην εσωτερική αγορά (Ε.Ε.) και στις τρίτες χώρες στα πλαίσια των Καν. 94/2002 και 2879/2000 της Επιτροπής, αντίστοιχα». ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 1. Τις διατάξεις: α) Των άρθρων 22, 23, 26, 27 και 28 του ν. 992/1979 «Περί οργανώσεως των διοικητικών υπηρεσιών για την εφαρμογή της Συνθήκης της Προσχώρησης της Ελ

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 8497 λάδας στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες και ρύθμιση συνα φών θεσμικών και οργανωτικών θεμάτων». (Α 280). β) Του άρθρου 1 παρ. 1, 2 και 3 του ν. 1338/1983 «Εφαρ μογή του Κοινοτικού Δικαίου» (Α 34), όπως τροποποι ήθηκε με τη διάταξη του άρθρου 6 του ν. 1440/1984 «Συμμετοχή της Ελλάδας στο κεφάλαιο, στα αποθε ματικά και τις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακος και Χάλυβος και του Οργανισμού Εφοδιασμού «ΕΥΡΑΤΟΜ» (Α 70). γ) Του άρθρου 90 του ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (Α 137), όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 27 του ν. 2081/1992 (Α 154) και αντικαταστά θηκε από το άρθρο 1 παρ. 2α του ν. 2469/1997 (Α 38). δ) Του ν.δ. 131/1974 «περί παροχής οικονομικών ενισχύ σεων στη γεωργική, κτηνοτροφική, δασική και αλιευτική παραγωγή» (Α 320), όπως τροποποιήθηκε με τους ν. 1409/ 1983 (Α 199), και 2512/1997 (Α 138). ε) Του άρθρου 39 παρ. 10 του ν. 2065/1992 «Αναμόρ φωση της άμεσης φορολογίας και άλλες διατάξεις» (Α 113). στ) Των άρθρων 13 έως 29 του ν. 2637/1998 «Σύσταση Οργανισμού Πιστοποίησης Λογαριασμών, Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσα νατολισμού και Εγγυήσεων, Οργανισμού Πιστοποίησης και Επίβλεψης Γεωργικών Προϊόντων, Γενικών Διευθύν σεων και θέσεων προσωπικού στο Υπουργείο Γεωργίας και Εταιρείας Αξιοποίησης Αγροτικής Γης Α.Ε. και άλ λες διατάξεις» (Α 200), όπως αυτά τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με το άρθρο 4 του ν. 2732/1999 (Α 154) με το άρθρο 24 του ν. 2945/2001 (Α 223) με το άρθρο 29 του ν. 3147/2003 (Α 135) με το άρθρο 19 παρ. 4 του ν. 3170/2003 (Α 191) και με το άρθρο 3 του ν. 3508/2006 ΦΕΚ 249/Α / περί ρύθμισης θεμάτων Υπουργεί ου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. ζ) Του άρθρου 99 του ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και της διατάξεις» (Α 247). η) Την υπ αριθμ / απόφαση του Υπουργού Γεωργίας «έγκριση του Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.) ως οργανισμού πληρωμών» (Β 1042). θ) Την υπ αριθμ / απόφαση των Υπουρ γών Οικονομικών, Γεωργίας και άνευ χαρτοφυλακίου επί σχέσεων μετά ΕΚ «περί εξυπηρετήσεως χρηματικών δο σοληψιών μετά των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων» (Β 803). ι) Την υπ αριθμ / απόφαση των Υπουρ γών Οικονομικών και Γεωργίας «έγκριση κανονισμού διαδικασίας πληρωμών του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. Ν.Π.Ι.Δ. των ενισχύσεων που βαρύνουν τον Ειδικό Λογαριασμό Εγ γυήσεων Γεωργικών Προϊόντων (ΕΛΕΓΕΠ)» (Β 1470) και την υπ αριθμ / απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Υπουργού Γεωργίας, συμπλήρωση της υπ αριθμ / κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ Β 1345). ια) Την υπ αριθμ / απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Απο κέντρωσης και Γεωργίας, «Ανάθεση άσκησης αρμοδιοτή των του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. της Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις της χώρας» (Β 1324). ιβ) Την υπ αριθμ /ΔΙΟΕ1264/ απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουρ γών Οικονομίας και Οικονομικών». 2. Τους Κανονισμούς (ΕΚ): α) 2826/2000 του Συμβουλίου «για ενέργειες ενημέ ρωσης και προώθησης των γεωργικών προϊόντων στην εσωτερική αγορά», όπως ισχύει (EEL 328/ ). β) 1071/2005 της Επιτροπής για τις λεπτομέρειες εφαρμογής του καν. (ΕΚ) 2826/2000 του Συμβουλίου, όπως ισχύει (EEL 179/ ). γ) 2702/1999 του Συμβουλίου «για ενέργειες ενημέ ρωσης και προώθησης για τα γεωργικά προϊόντα στις τρίτες χώρες» όπως ισχύει (EEL 327/ ). δ) 1346/2005 της Επιτροπής «για τις λεπτομέρειες εφαρμογής του καν. (ΕΚ) 2702/1999 του Συμβουλίου», όπως ισχύει (EEL 212/ ). ε) 1290/2005 του Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 2005 «για τη χρηματοδότηση της κοινής γεωργικής πολιτικής» (EEL 209/ ). ζ) 885/2006 της Επιτροπής για την θέσπιση λεπτομε ρειών κανόνων εφαρμογής του Κανονισμού 1290/2005 του Συμβουλίου (EEL 171/1990). η) 883/2006 της Επιτροπής «σχετικά με τις λεπτομέ ρειες εφαρμογής του Καν. (ΕΚ) 1290/2005 του Συμβου λίου» (EEL 171/2006). 3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκαλείται δαπάνη για τον κρατικό προϋ πολογισμό από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφί μων με μεταφορά στον ΕΛΕΓΕΠ, αποφασίζουμε: Η υπ αριθμ. 569/125378/ απόφαση των Υπουρ γών Οικονομίας Οικονομικών και Γεωργίας τροποποιεί ται και συμπληρώνεται ως εξής: Άρθρο 1 Α. Η παράγραφος 1 του άρθρου 5 αντικαθίσταται ως εξής: «1. Για την εκτέλεση των ενεργειών που αποτελούν μέ ρος προγραμμάτων που αναφέρονται στο άρθρο 2 της παρούσας, η Δ/νση Γεωργικών Εφαρμογών δέχεται, κα τόπιν πρόσκλησης για υποβολή προτάσεων, πριν από τις 30 Νοεμβρίου (μία φορά το χρόνο) προγράμματα από επαγγελματικές ή διεπαγγελματικές οργανώσεις, αντι προσωπευτικές του υπόψη τομέα ή των υπόψη τομέων. Τα προγράμματα αυτά πρέπει να είναι σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές που αναφέρονται στο Παράρτη μα Π του Καν. (ΕΚ) 1071/2005 της Επιτροπής όπως αυτός ισχύει κάθε φορά και με τη συγγραφή υποχρεώσεων που περιλαμβάνει τα κριτήρια αποκλεισμού, επιλογής και ανά θεσης, η οποία έχει διανεμηθεί για το σκοπό αυτό». Β. Η παράγραφος 1 του άρθρου 6 αντικαθίσταται ως εξής: «1. Κάθε έτος, το αργότερο έως τις 15 Φεβρουαρίου (μία φορά το χρόνο), η Δ/νση Γεωργικών Εφαρμογών δι αβιβάζει στην Επιτροπή τον κατάλογο των προγραμμά των και των οργανισμών εκτέλεσης που έχουν επιλεγεί καθώς και αντίγραφο/α των εν λόγω προγραμμάτων. Στην περίπτωση που τα προγράμματα ενδιαφέρουν περισσότερα του ενός κράτη μέλη, η ανακοίνωση αυτή πραγματοποιείται με κοινή συμφωνία των συγκεκριμέ νων κρατών μελών». Γ. Η παράγραφος 1 του άρθρου 7 αντικαθίσταται ως εξής: «1. Η συγχρηματοδοτική συμμετοχή της Κοινότητας στις προαναφερόμενες ενέργειες καθορίζεται στο 50 % των πραγματικών δαπανών εκτέλεσης των ενεργειών.

4 8498 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Το ποσό της κοινοτικής συμμετοχής (50%) που θα προκύψει από την εφαρμογή των Προγραμμάτων θα βαρύνει τον ΕΛΕΓΕΠ ΕΓΤΕ». Δ. Η παράγραφος 1 του άρθρου 12 αντικαθίσταται ως εξής: «1. Για την εκτέλεση ενεργειών που αποτελούν μέρος προγραμμάτων που αναφέρονται στο άρθρο 9 της πα ρούσας, η Δ/νση Γεωργικών Εφαρμογών δέχεται, κα τόπιν πρόσκλησης για υποβολή προτάσεων, πριν από τις 31 Μαρτίου (μία φορά το χρόνο), προγράμματα από επαγγελματικές ή διεπαγγελματικές οργανώσεις, αντι προσωπευτικές του υπόψη τομέα ή των υπόψη τομέων. Τα προγράμματα αυτά πρέπει να είναι σύμφωνα προς τη συγγραφή υποχρεώσεων που περιλαμβάνει τα κρι τήρια αποκλεισμού, επιλογής και ανάθεσης, η οποία και έχει διανεμηθεί για το σκοπό αυτό». Ε. Η παράγραφος 1 του άρθρου 13 αντικαθίσταται ως εξής: «1. Κάθε έτος, το αργότερο έως τις 30 Ιουνίου (μία φορά το χρόνο), η Διεύθυνση Γεωργικών Εφαρμογών διαβιβάζει στην Επιτροπή τον κατάλογο των προγραμ μάτων και των οργανισμών εκτέλεσης που έχουν επιλε γεί καθώς και αντίγραφο των εν λόγω προγραμμάτων. Στην περίπτωση που τα προγράμματα ενδιαφέρουν περισσότερα του ενός κράτη μέλη, η ανακοίνωση αυτή πραγματοποιείται με κοινή συμφωνία των συγκεκριμέ νων κρατών μελών». ΣΤ. Η παράγραφος 1 του άρθρου 14 αντικαθίσταται ως εξής: «1. Η συγχρηματοδοτική συμμετοχή της Κοινότητας στις ενέργειες που προβλέπονται στο άρθρο 9 του κανονισμού (ΕΚ) 2702/1999 του Συμβουλίου, όπως ισχύ ει κάθε φορά, καθορίζεται στο 50% των πραγματικών δαπανών εκτέλεσης των ενεργειών. Το ποσό της κοινοτικής συμμετοχής (50%) που θα προκύψει από την εφαρμογή των Προγραμμάτων θα βάρυνα τον ΕΛΕΓΕΠ ΕΓΤΕ». Ζ. Το άρθρο 16 αντικαθίσταται ως εξής: Άρθρο 16 «1. Εντός τριάντα ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και σε περί πτωση πολυετών προγραμμάτων εντός τριάντα ημε ρών μετά την αρχή κάθε περιόδου των δώδεκα μηνών, το συμβαλλόμενο μέρος δύναται να υποβάλει αίτηση για προκαταβολή, συνοδευόμενη από την εγγύηση που προβλέπεται στα σχετικά άρθρα των κανονισμών. Μετά τη λήξη της προθεσμίας αυτής, δεν είναι πλέον δυνατόν να ζητηθεί προκαταβολή. Η προκαταβολή δύναται να καλύπτει το 30 %, κατ ανώτατο όριο, του ποσού της ετήσιας συγχρηματοδότησης της Ε.Ε. και της Ελλάδας (κοινοτική και εθνική). 2. Η πληρωμή της προκαταβολής πρέπει να λάβει χώρα εντός τριάντα ημερολογιακών ημερών από την υποβολή της αίτησης για προκαταβολή. Σε περίπτωση καθυστέρησης, εφαρμόζονται οι κανόνες που προβλέ πονται στο άρθρο 9 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 883/2006 της Επιτροπής. 3. Η πληρωμή της προκαταβολής υπόκειται στη σύ σταση εγγύησης, από το συμβαλλόμενο μέρος υπέρ του κράτους, ποσού ίσου με το 110 % της εν λόγω προκατα βολής, η οποία συνιστάται σύμφωνα με τους όρους του τίτλου ΙΙΙ του κανονισμού (ΕΟΚ) υπ αριθμ. 2220/1985. Για πληρωμή προκαταβολής κατατίθεται από το δικαιού χο του προγράμματος εγγύηση αορίστου χρόνου υπέρ ΟΠΕΚΕΠΕ σύμφωνα με τους Κανονισμούς, η οποία περι λαμβάνεται στο φάκελο πληρωμής προκαταβολής. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ σε κάθε περίπτωση πληρωμής ενημερώ νει τη Διεύθυνση Γεωργικών Εφαρμογών. Της ανωτέρω διαδικασίας καθώς και της υποχρέω σης κατάθεσης εγγυητικής επιστολής εξαιρούνται οι περιπτώσεις υλοποίησης Κοινοτικών Προγραμμάτων για τα οποία δικαιούχος ορίζεται υπηρεσία του Δημο σίου με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας, στην οποία καθορίζεται ο υπόλογος διαχειριστής και ο τρόπος πληρωμής». Η. Το άρθρο 17 αντικαθίσταται ως εξής: Άρθρο 17 «Ι. Για την πληρωμή της κοινοτικής και εθνικής συμμε τοχής των παραπάνω προγραμμάτων στις προτείνουσες Οργανώσεις υποβάλλεται στις αρμόδιες Διευθύνσεις του Οργανισμού Πληρωμής (ΟΠΕΚΕΠΕ) πλήρης φάκελος πληρωμής με τα κάτωθι δικαιολογητικά: 1. Αναλυτική κατάσταση πληρωμής με την καθαρή αξία των δαπανών που πραγματοποιήθηκαν ανά δράση και κατηγορία στην οποίαν η αξία του αναλογούντος Φ.Π.Α. περιλαμβάνεται σε ιδιαίτερη στήλη, με συνημμένα τα παραστατικά δαπανών όπως αυτά προβλέπονται σύμφωνα με τον ΚΒΣ, τα οποία υποχρεωτικά φέρουν την ένδειξη «πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Καν (ΕΚ) 2826/00 ή 2702/1999» κατά περίπτωση. 2. Συγκεντρωτική Ανακεφαλαιωτική κατάσταση πλη ρωμής ανά κατηγορία δαπάνης με την καθαρή αξία των δαπανών που πραγματοποιήθηκαν και του αναλογού ντος Φ.Π.Α. σε ιδιαίτερη στήλη. II. Η αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης της Δ/νσης Γεωργικών Εφαρμογών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Διαβιβάζει στον ΟΠΕΚΕΠΕ πρακτικό υλοποίησης του έργου. Η αρμόδια Διεύθυνση του ΟΠΕΚΕΠΕ συντάσσει φύλλο ελέγχου των δικαιολογητικών, προβαίνει στην αναγνώ ριση και εκκαθάριση της δαπάνης (κοινοτική και εθνική συμμετοχή) επί της συγκεντρωτικής κατάστασης πληρω μής και ενημερώνει την Δ/νση Γεωργικών Εφαρμογών. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ σε κάθε περίπτωση πληρωμής ενημερώ νει τη Διεύθυνση Γεωργικών Εφαρμογών. III. Για την εκταμίευση της κοινοτικής χρηματοδότη σης σχετικών προγραμμάτων, που πληρώθηκαν ή θα πληρωθούν μέχρι εφαρμογής της παρούσας από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) του Υπουρ γείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, η Διεύθυνση Γεωργικών Εφαρμογών διαβιβάζει στις αρμόδιες Διευ θύνσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ φάκελο πληρωμής με τα ως άνω δικαιολογητικά, αναγράφοντας επιπλέον επί της Συγκε ντρωτικής Ανακεφαλαιωτικής κατάστασης πληρωμής τα στοιχεία της επιταγής πληρωμής και το ποσόν που πληρώθηκε στο δικαιούχο. Η αρμόδια Διεύθυνση του ΟΠΕΚΕΠΕ συντάσσει φύλλο ελέγχου των δικαιολογητικών και προβαίνει στην ανα γνώριση και εκκαθάριση της δαπάνης (κοινοτική συμμε τοχή) επί της συγκεντρωτικής κατάστασης πληρωμής των χρηματοδοτηθέντων προγραμμάτων. Δικαιούχος της κοινοτικής συμμετοχής των εγκεκρι μένων προγραμμάτων της παραγράφου ΙΙΙ είναι το Ελ

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 8499 ληνικό Δημόσιο. Η εθνική συμμετοχή χρηματοδότησης των ως άνω προγραμμάτων, μη συμπεριλαμβανόμενου Φ.Π.Α., έχει πληρωθεί ή πρόκειται να πληρωθεί μέχρι την έναρξη ισχύος της παρούσας από το ΠΔΕ (ΣΑΕ 082/3, ΚΕ 2002ΣΕ και ΚΕ 2002ΣΕ ) σύμφωνα με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομι κών κατ εντολή της Διεύθυνσης Γεωργικών Εφαρμο γών μέσω υπόλογου της Οικονομικής Διεύθυνσης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την έκδοση της εντολής πληρωμής από τον ΟΠΕ ΚΕΠΕ, πιστώνεται ο λογαριασμός 23/200/542 «Έσοδα από Ε.Ε. Δημοσίων Επενδύσεων» που τηρείται στο κε ντρικό κατάστημα της Τράπεζας της Ελλάδας με IBAN: GR Η κοινοτική συμμετοχή χρηματοδότησης των ως άνω προγραμμάτων, βαρύνει τον ΕΛΕΓΕΠ που τηρείται από τον ΟΠΕΚΕΠΕ». Θ. Το άρθρο 20 αντικαθίσταται ως εξής: Άρθρο 20 «Οι δαπάνες χρηματοδότησης των ενεργειών της πα ρούσας απόφασης θα καλύπτονται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και συγκεκριμένα από τη ΣΑΕ 082/3 με μεταφορά στον ΕΛΕΓΕΠ» Άρθρο 2 1. Όπου γίνεται αναφορά στους Καν (ΕΚ) 94/2002 και 2879/2000 της Επιτροπής στο εξής νοούνται αντίστοιχα οι Καν (ΕΚ) 1071/2005 και 1346/2005 της Επιτροπής. 2. Όπου γίνεται αναφορά σε Υπουργείο Γεωργίας και Υπουργό Γεωργίας στο εξής νοείται αντίστοιχα Υπουρ γείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. 3. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ αριθμ. 569/125378/ απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και Γεωργίας «χρηματοδότηση ενεργειών ενημέρωσης και προώθησης για τα γεωργικά προϊόντα στην εσωτερική αγορά (Ε.Ε.) και στις τρίτες χώρες στα πλαίσια των Καν. 94/2002 και 2879/2000 της Επιτροπής, αντίστοιχα». Άρθρο 3 Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ορίζεται κάθε λεπτομέρεια εφαρμογής της παρούσας. Αθήνα, 13 Μαρτίου 2007 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Χ. ΦΩΛΙΑΣ ΕΥΑΓ. ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ Αριθμ. 693 (3) Συγχώνευση των Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Βαθέος: α) Δημο τικός Οργανισμός Νεολαίας Άθλησης (Δ.Ο.Ν.Α.) και β) Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Βαθέος (Α.Ο.Δ.Β.) και σύστασης Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Βαθέος. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 1. Τις διατάξεις του άρθρου 203 του π.δ. 410/1995, των άρθρων 239 και 241 του ν. 3463/2006 Κ.Δ.Κ. 2. Τις διατάξεις του ν. 2503/ Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α 98). 4. Την υπ αριθμ. 1482/ απόφαση Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής στον Προϊστάμενο Δ/νσης και Προϊσταμένους Τμημάτων Δ/νσης Τοπ. Αυτ/σης και Δ/ νσης της Περιφέρειας». 5. Την υπ αριθμ / απόφαση Γεν. Γραμμα τέα Περιφέρειας Boρ. Αιγαίου, που αφορά τοποθέτηση Προϊστάμενης Δ/νσης Ν. Σάμου 6. Την υπ αριθμ. 3847/ απόφαση Γεν. Γραμμα τέα Περιφέρειας Boρ. Αιγαίου «Σύσταση Δημ. Νομικού Προσώπου με την επωνυμία Δημοτικός Οργανισμός Νεολαίας Άθλησης» η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1306/ τ.β και εν συνεχεία τροποποιήθηκε με την υπ αριθμ. 60/2003 απόφαση του Δ.Σ. έπειτα από την υπ αριθμ. 657/ (ΦΕΚ 449/ τ.β ) απόφαση Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Boρ. Αιγαίου. 7. Την υπ αριθμ. 1205/ απόφαση Γεν. Γραμμα τέα Περιφέρειας βορ. Αιγαίου «Σύσταση Δημ. Νομικού Προσώπου με την επωνυμία Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Βαθέος» (ΦΕΚ 724/ τ.β ). 8. Την υπ αριθμ. 61/2007 νόμιμη απόφαση του Δημοτι κού Συμβουλίου Βαθέος Σάμου, αποφασίζουμε: 1. Συνίσταται στο Δήμο Βαθέος Νομού Σάμου ΝΠΔΔ με την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΒΑΘΕΟΣ» (Δ.Ο.Α.Ν.Β.) που προέκυψε από την συγχώνευση των Ν.Π.Δ.Δ. α) Δημοτικού Οργανισμού Νεολαίας και Άθλησης (Δ.Ο.Ν.Α.) Δήμου Βαθέος β) Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Βαθέος (Α.Ο.Δ.Β.) 2. Σκοπός του Νομικού Προσώπου είναι: α) Η προαγωγή και αναβάθμιση της σωματικής, πνευ ματικής, αισθητικής και ηθικής αγωγής των κατοίκων και ιδιαίτερα παιδιών και νέων της περιφέρειας του Δήμου Βαθέος. β) Η δημιουργική απασχόληση και ψυχαγωγία των παιδιών και νέων στον ελεύθερο χρόνο τους, η ενθάρ ρυνση της συνεργασίας και πρωτοβουλίας για ενεργη τική συμμετοχή στα προβλήματα και προγράμματα του Δήμου που τους αφορούν. γ) Η δημιουργία και λειτουργία αθλητικών κέντρων και γυμναστηρίων, χώρων αθλοπαιδιών και γυμναστι κής έτσι που να καλύπτονται οι αυξημένες ανάγκες για άθληση των κατοίκων. δ) Η ανάπτυξη μαζικού αθλητισμού για όλες τις ηλικίες των δημοτών. ε) Η διενέργεια διαφόρων αθλητικών και καλλιτεχνι κών αγώνων με ή χωρίς συνεργασία διαφόρων αθλη τικών ή μη φορέων 3. Ο Οργανισμός επιδιώκει την εξυπηρέτηση του σκο πού του με τα εξής μέσα: α) Με την ίδρυση και λειτουργία κέντρων αθλητι σμού, με την διοργάνωση διαφόρων αθλητικών αγώ νων, κέντρων αναψυχής και δημιουργικής αξιοποίησης του ελεύθερου χρόνου στα όρια του Δήμου Βαθέος, για την ψυχαγωγία και απασχόληση των δημοτών τις ελεύθερες ώρες και τη ανάπτυξη του εξωσχολικού αθλητισμού. β) Με την κατάρτιση και εκτέλεση προγραμμάτων μορφωτικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων των νέων.

6 8500 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) γ) Με την ενθάρρυνση του πνεύματος πρωτοβουλίας και αυτενέργειας των νέων στην εκπόνηση και εκτέλεση των προγραμμάτων αυτών. δ) Με κάθε μορφής δραστηριότητα που στοχεύει στην προώθηση των σκοπών του οργανισμού. 4. Πόροι του οργανισμού είναι: α) Η ετήσια επιχορήγηση του Δήμου Βαθέος μέχρι εκατό χιλιάδες ( ) ευρώ. β) Η ετήσια επιχορήγηση του κράτους. γ) Κάθε είδους εισφορές, δωρεές, κληρονομιές. δ) Εισπράξεις από παρεχόμενες υπηρεσίες. ε) Πρόσοδοι από την περιουσία του. στ) Έσοδα από εκδηλώσεις, ενοίκια, διαφημίσεις κ.τ.λ. 5. Θέματα σχετικά με την διοίκηση, το προσωπικό, και την διαχείριση του Νομικού Προσώπου, ρυθμίζε ται με τον κανονισμό που ψηφίζεται από το Δημοτικό Συμβούλιο. 6. Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλεί ται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Βαθέος οικ. έτους 2007 σαράντα χιλιάδες (40.000) ευρώ στους Κ.Α. 00/ και 00/ Οι Κ.Α. προκύπτουν από τον προϋπολογισμό έτους 2007 του Δήμου Βαθέος που ελέγχεται. 7. Το Ν.Π.Δ.Δ. δεν έχει περιουσία. Τυχόν δωρεές, παρο χές, κληρονομιές θα αποτελέσουν περιουσιακά στοιχεία του. Σάμος, 26 Φεβρουαρίου 2007 Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Η Διευθύντρια ΜΑΡΙΑ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ Αριθμ (4) Τροποποίηση της συστατικής πράξης του Δημοτικού Νομικού Προσώπου του Δήμου Οινιάδων με την επω νυμία «Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Γουριάς». Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 1. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 2539/1997 (ΦΕΚ 244/τ.Α /1997) «Συγκρότηση της Πρωτοβάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης». 2. Τις διατάξεις των άρθρων 1, 2 και 8 του ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107/τ.Α / ) «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχω ση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις». 3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α 98). 4. Τις διατάξεις των άρθρων 239 και 240 του ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.). 5. Την υπ αριθμ. 1613/ (ΦΕΚ 259/τ.Β /2000) από φασή μας με την οποία συστήθηκε στον Δήμο Οινιάδων ίδιο Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυ μία «Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Γουριάς». 6. Την παρ. 1 του αποφασιστικού μέρους της υπ αριθμ. 27/2007 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δή μου Οινιάδων, με την οποία αποφασίστηκε η τροποποί ηση του άρθρου 5 της ανωτέρω συστατικής πράξης και η εναρμόνισή του με τις διατάξεις του άρθρου 240 του ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.). 7. Την υπ αριθμ. 241/Γ.Γ/ (ΦΕΚ 939/1.9.98, τ.β ) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας περί «Μεταβίβασης αρμοδιοτήτων και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής αποφάσεων», αποφασί ζουμε: 1. Τροποποιούμε την υπ αριθμ. 1613/ (ΦΕΚ 259/ τ.β /2000) απόφασή μας, κατά το μέρος που αφορά τα όργανα διοίκησης του Νομικού Προσώπου του Δήμου Οινιάδων, με την επωνυμία «Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Γουριάς», και ειδικότερα το άρθρο 5 του αποφασιστικού μέρους αυτής, το οποίο αντικαθίσταται ως εξής: 5. Το νομικό πρόσωπο διοικείται από πενταμελές (5) διοικητικό συμβούλιο, η σύνθεση του οποίου διέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 240 του ν. 3463/2006. Η διαχείριση του Ν.Π. διέπεται από τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά για τους Δήμους. 2. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ αριθμ. 1613/ (ΦΕΚ 259/τ.Β /2000) απόφασή μας. 3. Από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, του Προϋπολο γισμού του Δήμου Οινιάδων, ούτε του Νομικού Προσώ που του Δήμου Οινιάδων με την επωνυμία «Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Γουριάς» Μεσολόγγι, 1 Μαρτίου 2007 Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Ο Γενικός Διευθυντής ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΩΛΗΣ Αριθμ (5) Τροποποίηση της συστατικής πράξης του Δημοτικού Νομικού Προσώπου του Δήμου Μακρυνείας με την επωνυμία «Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Μα κρυνείας». Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 1. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 2539/1997 (ΦΕΚ 244/τ. Α /1997) «Συγκρότηση της Πρωτοβάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης». 2. Τις διατάξεις των άρθρων 1, 2 και 8 του ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107/τ.A / «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχω ση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις». 3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α 98). 4. Τις διατάξεις των άρθρων 239 και 240 του ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.). 5. Την υπ αριθμ / (ΦΕΚ 959/τ.Β /2002) απόφασή μας με την οποία συγχωνεύτηκαν οι «Δημο τικός Παιδικός Σταθμός Δ.Δ Γαβαλούς» και «Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Δ.Δ Κάτω Μακρυνούς» σε ένα ενιαίο νομικό πρόσωπο του Δήμου Μακρυνείας, με την επωνυ μία «Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Μακρυνείας». 6. Την υπ αριθμ. 13/2007 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μακρυνείας, με την οποία απο φασίστηκε η τροποποίηση του άρθρου της ανωτέρω

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 8501 συστατικής πράξης και η εναρμόνισή του με τις διατά ξεις του άρθρου 240 του ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.). 7. Την υπ αριθμ. 241/Γ.Γ/ (ΦΕΚ 939/ , τ.β ) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας περί «Μεταβίβασης αρμοδιοτήτων και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής αποφάσεων», αποφασί ζουμε: 1. Τροποποιούμε την υπ αριθμ / (ΦΕΚ 959/τ.B /2002) απόφασή μας, κατά το μέρος που αφο ρά τα όργανα διοίκησης του Νομικού Προσώπου του Δήμου Μακρυνείας, με την επωνυμία «Δημοτικοί Παι δικοί Σταθμοί Δήμου Μακρυνείας», και ειδικότερα το άρθρο 2 του αποφασιστικού μέρους αυτής, ως έξης: 2. Το νομικό πρόσωπο διοικείται από επταμελές (7) διοικητικό συμβούλιο, τα μέλη του οποίου, μαζί με τους αναπληρωτές τους ορίζονται από το Δημοτικό Συμβού λιο και αποτελούνται από: Α) Τέσσερις (4) Δημοτικούς Συμβούλους στους οποί ους συμπεριλαμβάνεται και ο Δήμαρχος όταν μετέχει στο Διοικητικό Συμβούλιο, εκ των οποίων οι δύο (2) ορίζονται από την πλειοψηφία και οι δύο (2) από την μειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου. Σε περίπτωση που η μειοψηφία δεν ορίσει συμβούλους ή εκείνοι που έχουν οριστεί παραιτηθούν, χωρίς να αντικατασταθούν, μετέχουν σύμβουλοι της πλειοψηφίας. Β) Ένα (1) δημότη. Γ) Έναν (1) εκπρόσωπο των γονέων και κηδεμόνων. Δ) Ένα (1) μέλος με ειδικές γνώσεις ως προς το σκοπό του Νομικού Προσώπου. Σε περίπτωση που το Νομι κό Πρόσωπο απασχολεί περισσότερους από δέκα (10) εργαζομένους, αντί του ενός δημότη θα μετέχει στο Διοικητικό Συμβούλιο εκπρόσωπος των εργαζομένων, ο οποίος θα προτείνεται από τη Γενική Συνέλευση των τακτικών υπαλλήλων εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από τότε που θα αποσταλεί η σχετική πρό σκληση. Μετά τον ορισμό των μελών το δημοτικό συμβούλιο εκλέγει από τα μέλη αυτά τον πρόεδρο και τον αντι πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην περίπτωση που μέλος έχει ορισθεί, από το δη μοτικό συμβούλιο, ο Δήμαρχος, αυτός αυτοδικαίως κα θίσταται και Πρόεδρος αντιστοίχως, του διοικητικού συμβουλίου. Η θητεία του διοικητικού συμβουλίου ορίζεται με την απόφαση του δημοτικού συμβουλίου. Τον Πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου, σε περί πτωση απουσίας ή κωλύματος αναπληρώνει ο Αντι πρόεδρος. Το Δ.Σ. φροντίζει για την επιτυχία του σκοπού του Νομικού Προσώπου, διαχειρίζεται την περιουσία του και γενικά τα συμφέροντα του και διοικεί, εποπτεύει και ελέγχει όλη τη λειτουργία του που την καθορίζουν οι σχετικές διατάξεις του Δ.Κ.Κ. ν. 3463/2006, όπως ισχύουν κάθε φορά για τα «Δημοτικά Νομικά Πρόσωπα», καθώς και τα προεδρικά διατάγματα και οι Υπουργικές απο φάσεις που εκδίδονται σε εκτέλεσή του. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με απόφαση του να αναθέτει σε μέλη του την επιμέλεια ορισμένων τομέων της δραστηριότητάς του, καθώς επίσης και να συστήνει Επιτροπές στις οποίες μπορεί να συμμετέχουν και ιδι ώτες εθελοντές που δεν είναι μέλη του με σκοπό την καλύτερη επιδίωξη του σκοπού του. 2. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ αριθμ / (ΦΕΚ 959/τ.Β /2002) απόφασή μας. 3. Από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, του Προϋ πολογισμού του Δήμου Μακρυνείας, ούτε του Νομικού Προσώπου του Δήμου Μακρυνείας με την επωνυμία «Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Μακρυνείας». Ι.Π. Μεσολογγίου, 27 Φεβρουαρίου 2007 Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Ο Γενικός Διευθυντής ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΩΛΗΣ Αριθμ /881 (6) Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας για το προσωπικό της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και του Γραφείου Πολιτικής Προστασίας του Ν.Δ. Ξάνθης ως προσω πικό επιφυλακής σε καταστάσεις εκτάκτων αναγκών για το Α εξάμηνο του έτους Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΞΑΝΘΗΣ 1. Το π.δ. 30/1996 «Περί κώδικα Νομαρχιακής Αυτοδι οίκησης». 2. Το άρθρο 16 του ν. 3205/2003 με το οποίο ρυθμίσθη κε σε νέες βάσεις το θέμα της απασχόλησης πέραν του υποχρεωτικού ωραρίου, του προσωπικού του Δημοσίου ΝΠΔΔ και ΟΤΑ. 3. Την παράγραφο 7 του άρθρου 25 του ν. 2738/1999 που ορίζει ότι αρμόδιος για την έκδοση της απόφασης έγκρισης υπερωριακής απασχόλησης καθώς και απα σχόλησης κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες ή τις νυκτερινές ώρες για τους υπαλλήλους των Νομαρ χιακών Αυτοδιοικήσεων είναι ο οικείος Νομάρχης. 4. Το υπ αριθμ. Φ.061/6394/66/ έγγραφο του Γραφείου Πολιτικής Προστασίας σχετικά με την καθιέ ρωση Υπερωριακής εργασίας στο προσωπικό του Γρα φείου Πολιτικής Προστασίας λόγω της απασχόλησης του ως προσωπικό ασφαλείας εκτός ωραρίου εργασίας για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών. 5. Το υπ αριθμ. 5979/590/ έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών σχετικά με την καθιέρωση υπερω ριακής εργασίας στο προσωπικό της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών λόγω της απασχόλησης του ως προσωπικό ασφαλείας εκτός ωραρίου εργασίας. 6. Την υπ αριθμ /883/ αναλυτική έκθεση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών για την καθιέρωση της υπερωριακής εργασίας καθώς και απασχόλησης κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες των υπαλλήλων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών ως προσωπικό ασφαλείας για την αντιμετώπιση θεομηνιών. 7. Την υπ αριθμ /882/ βεβαίωση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών με την οποία βεβαι ούται η ύπαρξη πίστωσης στο προϋπολογισμό έτους 2007 ποσού ευρώ για την αντιμετώπιση της υπερωριακής απασχόλησης του προσωπικού ασφα λείας λόγω εκτάκτων αναγκών (θεομηνίας), αποφα σίζουμε:

8 8502 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Εγκρίνουμε την καθιέρωση υπερωριακής εργασίας και εργασίας κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες Α εξαμήνου έτους 2007 για το προσωπικό ασφαλείας για την αντιμετώπιση θεομηνιών κατά υπηρεσία ως εξής: Α/α Υπηρεσία Αριθμός Δικαιούχων 1 Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών 2 Γραφείο Πολιτικής Προστασίας Συνολικός αριθμός ωρών υπερωριακής απογευμ. εργασίας κατά υπηρεσία Συνολικός αριθμός ωρών εργασίας κατά τις Κυριακές & εξαιρέσιμες κατά υπηρεσία Το ύψος της προκαλούμενης δαπάνης που ανέρχεται στο ποσό των ευρώ θα βαρύνει τον προϋπολογι σμό του Ν.Δ. Ξάνθης. Ξάνθη, 7 Μαρτίου 2007 Ο Νομάρχης ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * AX ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 39403 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2620 16 Οκτωβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 1603/122846 Έγκριση διάθεσης, κατανομή πίστωσης και λεπτομέρει ες εφαρμογής του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ - ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ - ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 26 / 04/ 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ AΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α.Π : 9475 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΔΑ: ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ Ε.Υ. Εφαρμογής.Π.Α.Α - Ανταγωνιστικότητα ΠΡΟΣ: Όπως Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Σύσταση κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης με την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΡΟΑΝΙΑΣ».

ΘΕΜΑ: Σύσταση κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης με την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΡΟΑΝΙΑΣ». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πάτρα 29-12 - 2009 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Αριθμ. Πρωτ.: 71197/20783 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΑΥΤΟΔ/ΣΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠ. ΑΥΤ/ΣΗΣ Α ΒΑΘΜΟΥ Ταχ. Δ/νση: Τσαμαδού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 31407 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2738 16 Δεκεμβρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 837/138350 Έγκριση διάθεσης, κατανομή πίστωσης και λεπτομέρει ες εφαρμογής του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 37013 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3161 25 Νοεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ ΓΔΥΑ/ΔΑΟΠΑΑΔ/ΤΣΠΕΠΑΟ/ 29520/532/22/1 Έγκριση πρόσληψης Πτυχιούχων Φυσικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9023 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 813 6 Μαΐου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 9112.7/7/2012/27 12 2012 υπουργικής απόφασης «Καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Έχοντας υπόψη: 1.- Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 103 του ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19175 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1394 16 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ένταξη της διαδικασίας χορήγησης άδειας ίδρυ σης και λειτουργίας καταστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αθήνα, 13-10-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Πρωτ.: 4230/128327 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΦΕΚ: 2897/τ. Β / 29-10-2014 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & Γ.Δ. Τμήμα: Δημοσίων & Ιδιωτικών Επενδύσεων Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

«Έγκριση πιστώσεων έτους 2015 για τις γεωργοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013» ΑΠΟΦΑΣΗ

«Έγκριση πιστώσεων έτους 2015 για τις γεωργοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013» ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Αθήνα, 22.01.2015 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Αχαρνών 5 Τηλ.: 210.212.4082 210.212.4079 FAX:2105240210 ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Έχοντας υπόψη:

Αχαρνών 5 Τηλ.: 210.212.4082 210.212.4079 FAX:2105240210 ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 23. 12. 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 5714/163550 & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ & Γ.Δ. Τμήμα Δ Πληροφορίες: Ευγ. Παπαδάμη Αχαρνών 5 Τηλ.: 210.212.4082 210.212.4079

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 32709 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2294 16 Σεπτεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4748/106075 Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ. πρωτ. 266355/ 11 02 2009 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6823 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 518 26 Απριλίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση Διόρθωση σφαλμάτων της απόφασης «Έγκριση αναπροσαρμογής και συμπλήρωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1142 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1058 5 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 98/6161 Έγκριση του προγράμματος εκπαιδεύσεων, του κατα λόγου των εκπαιδευτών και

Διαβάστε περισσότερα

προγραμματική περίοδο 2007-2013 (ΦΕΚ 267/Α)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ιδιαίτερα τα άρθρα 36 και 37 αυτού.

προγραμματική περίοδο 2007-2013 (ΦΕΚ 267/Α)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ιδιαίτερα τα άρθρα 36 και 37 αυτού. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΑΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ Β2 Ταχ. Δ/νση : Λ. Αθηνών 54-56 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14479 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου και Ενιαίου Λυκείου. 1 Τροποποίηση συστατικής πράξης του νομικού προ σώπου Δήμου Βέροιας Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Αθήνα, 28/9/2009 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΜΙΣΘΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ Αριθµ. πρωτ.: 2/ 61718 /0022 ΙΕΥΘΥΝΣΗ : 22 η ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ ΤΜΗΜΑ :Α Ταχ. /νση : Πανεπιστηµίου

Διαβάστε περισσότερα

145 εκατ. ευρώ δίνονται για βιολογική - νιτρορύπανση και άλλα φιλοπεριβαλλοντικά!

145 εκατ. ευρώ δίνονται για βιολογική - νιτρορύπανση και άλλα φιλοπεριβαλλοντικά! Και επίσημα πιστώνονται 145 εκατ. ευρώ περίπου για πληρωμές σε βιολογικά, νιτρορύπανση και γενικά όλων των γεωργοπεριβαλλοντικών προγραμμάτων, δικαιούχων έως και το 2009. Συνολικά εξασφαλίσθηκαν 850 εκατ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ9046ΨΧΞΧ-ΤΣΣ. Ιστορικότητα Εκδόσεων. Έκδοση Ημερομηνία Εκδότης Υπεύθυνος Σύνταξης Σχόλια. Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης & Αλιείας

ΑΔΑ: ΒΛ9046ΨΧΞΧ-ΤΣΣ. Ιστορικότητα Εκδόσεων. Έκδοση Ημερομηνία Εκδότης Υπεύθυνος Σύνταξης Σχόλια. Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης & Αλιείας ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑ Δ/ΝΣΗ : Αγροτικής Ανάπτυξης & Αλιείας Αθήνα : 16/09/2013 ΤΜΗΜΑ: Βελτίωση της Ανταγωνιστικότητας Αρ. Πρωτ : 101137 Πληροφορίες: Σ. Δουκοπούλου ΔΗΜΟΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 03/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 03/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 03/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α.Δ.Σ. 37/2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Συγχώνευση Σχολικών Επιτροπών του Δήμου Αλμωπίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 77ΤΠ4653ΠΓ-ΖΤΠ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ

ΑΔΑ: 77ΤΠ4653ΠΓ-ΖΤΠ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΑΔΑ: 77ΤΠ4653ΠΓ-ΖΤΠ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Αθήνα, 14/12/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ: ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αρ. Πρωτ: 5647/139321 ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ: ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣ. Ως πίνακας αποδεκτών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣ. Ως πίνακας αποδεκτών ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜΟΣ/ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΙΣΘΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 22 η - ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση: Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

«Έγκριση πιστώσεων έτους 2012 για τις γεωργοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης » ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

«Έγκριση πιστώσεων έτους 2012 για τις γεωργοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης » ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ Αθήνα, 02.03.2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓ. ΕΦΑΡΜ. & ΕΡΕΥΝΑΣ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αριθ. Πρωτ.: 995/25186 ΦΕΚ 683/09.03.2012 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Άγιος Στέφανος 13-11-2015 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 32010 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Άγιος Στέφανος 13-11-2015 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 32010 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Άγιος Στέφανος 13-11-2015 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 32010 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ κ. Δήμαρχο για την Oικονομική Επιτροπή Δήμου Διονύσου ΘΕΜΑ: «Κατάρτιση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Αθήνα, 28/12/2015 Αρ. Πρωτ.: 135934 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΕΚ: 3432 Β (24-12-2012) Αθήνα, 21-12-2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αρ. Πρωτ.: 4898/129891 Δ/νση Προγρ/σμού & Γ.Δ. Τμήμα ΣΤ Πληρ. : Δημ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 28883 29 Αυγούστου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2688 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Σύσταση οργανικών θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 31753 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2299 3 Δεκεμβρίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συγχώνευση Νομικών Προσώπων σε ένα νέο Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3925 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 233 21 Νοεμβρίου 2008 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 173 Τροποποίηση του π.δ. 1/2008 «Οργανισμός του Εθνι κού Κέντρου Δημόσιας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β44Ε4691ΩΓ-4ΞΜ. Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 1 Μαρτίου Αριθμ. Πρωτ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 090/4 Αριθμ.: 21

ΑΔΑ: Β44Ε4691ΩΓ-4ΞΜ. Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 1 Μαρτίου Αριθμ. Πρωτ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 090/4 Αριθμ.: 21 ΑΔΑ: Β44Ε4691ΩΓ-4ΞΜ Βαθμός Ασφαλείας.. Αθήνα, 1 Μαρτίου 2012 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Ταχ. Δ/νση : Μενάνδρου 41-43 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 16-11-2015 Αριθμ. Πρωτ.: 22510. ΠΡΟΣ: Όπως ο Πίνακας Διανομής

Αθήνα, 16-11-2015 Αριθμ. Πρωτ.: 22510. ΠΡΟΣ: Όπως ο Πίνακας Διανομής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής ΠΑΑ 2014-2020 Μονάδα Β6 Ταχ. Δ/νση: Λ. Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΩΣ Ο ΠΔ ΚΟΙΝ: ΩΣ Ο ΠΔ

ΠΡΟΣ: ΩΣ Ο ΠΔ ΚΟΙΝ: ΩΣ Ο ΠΔ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, Ιανουαρίου 2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, Ιανουαρίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, Ιανουαρίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.: ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/νση Προγραμματιαμού και Γ.Δ Τμήμα: Δ! Πληροφορίες: Ευγ. Παπαδάμη ΠΡΟΣ: ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ Στ.Σύλλας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45461 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2991 8 Νοεμβρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 15408 Τροποποίηση της υπ αριθμ. 1597/28 01 2011 κοινής από φασης των Υπουργών Διοικητικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 283 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 39 14 Ιανουαρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση απογευματινής υπερωριακής εργασίας στο προσωπικό που υπηρετεί εντός

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Δημόσιο για τις παρεχόμενες εγγυήσεις του. ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Ελληνικό Δημόσιο για τις παρεχόμενες εγγυήσεις του. ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 23 Ιανουαρίου 2012 Αρ. Πρωτ. οικ. 2/ 9441 /0025 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΕΚ: 318 B (10-3-2015) Αθήνα, 4-3-2015

ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΕΚ: 318 B (10-3-2015) Αθήνα, 4-3-2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΕΚ: 318 B (10-3-2015) Αθήνα, 4-3-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Αρ. Πρωτ.:871/25739 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 11 Αυγούστου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.οικ.: 31143 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. 20953, 7) ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ & Π/Υ Ταχ. Δ/νση : Σταδίου

Διαβάστε περισσότερα

KYA 5.20860/5.15964 (ΦΕΚ 1656/Β/06-08-2015)

KYA 5.20860/5.15964 (ΦΕΚ 1656/Β/06-08-2015) KYA 5.20860/5.15964 (ΦΕΚ 1656/Β/06-08-2015) Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 4.31879/3.1604 (ΦΕΚ 3172/τ.Β/ 06-11- 2014) κοινής υπουργικής απόφασης με θέμα: "Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7991 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 602 15 Μαΐου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 2/65595/0022/14.12.2005 απόφασης Καθορισμού αποζημίωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3447 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 51 24 Ιανουαρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Διασυνοριακή παροχή υπηρεσιών στην Ελληνική επι κράτεια στον τομέα εισροών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 31425 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2541 24 Σεπτεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 1337/119130 Λεπτομέρειες εφαρμογής για τον καθορισμό διαδικα σιών και δικαιολογητικών,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 21-01-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 323 & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15277 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1131 19 Ιουνίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Χρηματοδότηση του Κοινοτικού Προγράμματος «Δί κτυο Γεωργικής Λογιστικής Πληροφόρησης»,

Διαβάστε περισσότερα

12. ΠΑΠΑΣΠΗΛΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ του ΣΠΗΛΙΟΥ 13. ΛΕΝΗ ΣΤΑΜΑΤΗ του ΧΡΗΣΤΟΥ 14. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟ ΕΥΣΤΑΘΙΟ (ΣΤΑΘΗ) του ΝΙΚΗΤΑ

12. ΠΑΠΑΣΠΗΛΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ του ΣΠΗΛΙΟΥ 13. ΛΕΝΗ ΣΤΑΜΑΤΗ του ΧΡΗΣΤΟΥ 14. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟ ΕΥΣΤΑΘΙΟ (ΣΤΑΘΗ) του ΝΙΚΗΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ Βριλήσσια 24 Φεβρουαρίου 2011 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 2546 ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΡΟΣ Το ήμαρχο Βριλησσίων και τα Μέλη του ημοτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19135 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1357 28 Μαΐου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συμπλήρωση Τροποποίηση της ΠΟΛ 1163/03 07 2013 (ΦΕΚ 1675/Β /2013) «Όροι και διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25599 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1871 24 Αυγούστου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΥΓ3α/Γ.Π 67487 Τροποποίηση της ΚΥΑ αριθμ. ΔΥΓ3α/ΓΠ 132979 (352/ Β /2005) Προσαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13757 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 958 30 Ιουνίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συγκρότηση ΙΑ Κοινού Υπηρεσιακού Συμβουλίου υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. αρμοδιότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΤ. : Οι με αριθ. 70/2013 και 14/2014 εγκύκλιοι του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

ΣΧΕΤ. : Οι με αριθ. 70/2013 και 14/2014 εγκύκλιοι του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. ΘΕΜΑ : «Χορήγηση βεβαίωσης ασφαλιστικής ενημερότητας και αναστολή λήψης αναγκαστικών μέτρων σε Προέδρους και μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων των Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων». ΣΧΕΤ. : Οι με αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ:6ΟΥΛ4653ΠΓ-5Ε2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ

ΑΔΑ:6ΟΥΛ4653ΠΓ-5Ε2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΑΔΑ:6ΟΥΛ4653ΠΓ-5Ε2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 02-08 - 2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ: 2720/88459 ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6989 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 474 24 Μαρτίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 2/22717/0094 Υποβολή οικονομικών στοιχείων φορέων Γενικής Κυβέρ νησης, στο Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

Έχοντας υπόψη:

Έχοντας υπόψη: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 03/06/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, Αρ. Πρωτ.: 685/60869 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΘΕΜΑ : «Καθορισμός μέτρων χορήγησης της Κοινοτικής ενίσχυσης για την ολοκληρωμένη διαχείριση της καλλιέργειας βάμβακος» Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Έχοντας υπόψη : ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΕΚ: 600 B (11-3-2014) Αθήνα, 24-2-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΕΚ: 600 B (11-3-2014) Αθήνα, 24-2-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΕΚ: 600 B (11-3-2014) Αθήνα, 24-2-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αρ. Πρωτ.:606/25208 Δ/νση Προγρ/σμού & Γ.Δ. Τμήμα ΣΤ Πληρ. : Δημ. Τζωρτζίνης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 683 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 66 16 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός μορφής και περιεχομένου της αίτησης της παραγράφου 1 και των βεβαιώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΑ 26931/ΕΥΘΥ 580 (ΦΕΚ 1968/Β/18-6-2012) ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

ΚΥΑ 26931/ΕΥΘΥ 580 (ΦΕΚ 1968/Β/18-6-2012) ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΥΑ 26931/ΕΥΘΥ 580 (ΦΕΚ 1968/Β/18-6-2012) Θέμα: «Ρυθμίσεις για τη χρηματοδότηση του μη επιλέξιμου ΦΠΑ σε συγχρηματοδοτούμενα έργα ΕΣΠΑ περιόδου 2007 2013.» ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά

N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα (Ε.Π.Ι.) είναι νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.),

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Συμψηφισμός οφειλών Δήμου Γόρτυνας προς το Ελληνικό Δημόσιο ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΘΕΜΑ: Συμψηφισμός οφειλών Δήμου Γόρτυνας προς το Ελληνικό Δημόσιο ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 26 Ιουνίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Αριθμ. Πρωτ.οικ.: 21816 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. 20953,

Διαβάστε περισσότερα

Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 16 Μαρτίου 2010 Γ99/ 25. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Αριθμ.: 23

Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 16 Μαρτίου 2010 Γ99/ 25. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Αριθμ.: 23 Βαθμός Ασφαλείας Αθήνα, 16 Μαρτίου 2010 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ & ΠΑΡ/ΤΑΣ Αριθμ. Πρωτ. Γ99/ 25 Βαθμός Προτεραιότητας Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1455 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 148 22 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάθεση εκτέλεσης του έργου της υποδομής κοινω νικής εξυπηρέτησης για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17247 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1010 24 Απριλίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ3β/ΓΠ/οικ. 35579 Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. Υ3β/ΓΠ/οικ.64432/26 5 2011 ΚΥΑ (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΑΑ 2014-2020 Μονάδα Επενδύσεων στις Γεωργικές Εκμεταλλεύσεις Αθήνα, 24-11-2016

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ:6ΥΘ04653ΠΓ-Ο4Σ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 02-08 - 2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ: 2721/88467 ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 42227 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2884 20 Δεκεμβρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1./26356 Ένταξη των διαδικασιών άδειας ίδρυσης και άδειας λει τουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22379 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1577 6 Αυγούστου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Προσδιορισμός τυπικών και ουσιαστικών προσόντων του προσωπικού για τη στελέχωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4917 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 318 25 Φεβρουαρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 15733/11148/16 12 2009 απόφασης του Προέδρου της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΠΡΟΣ: Ως πίνακας αποδεκτών. Tηλέφωνα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΠΡΟΣ: Ως πίνακας αποδεκτών. Tηλέφωνα ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα,30/1/2007 Αρ.Πρωτ.2/6578/0022 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜ. ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΜΙΣΘΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 22 η - ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ ΤΜΗΜΑ: Α Ταχ. Δ/νση: Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1477 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 99 31 Μαρτίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού

Διαβάστε περισσότερα

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΣΕΠΕ) Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΣΕΠΕ) Ταχ/κη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 917 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 82 20 Ιανουαρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 48/2653 Επιχορήγηση του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. για την υλοποίηση των πράξεων «Ανάπτυξη και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19281 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1371 29 Μαΐου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 108073/13οικ. Οργάνωση της παροχής κοινωφελούς εργασίας από ανηλίκους και Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΩΡΗΤΩΝ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΩΡΗΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΩΡΗΤΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΥΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Έγκριση σύστασης του κοινωφελούς ιδρύµατος µε την επωνυµία

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Καθορισμός της διαδικασίας εφαρμογής των ρυθμίσεων της παρ. 4, του άρθρου 28, του ν. 2362/1995»

Θέμα: «Καθορισμός της διαδικασίας εφαρμογής των ρυθμίσεων της παρ. 4, του άρθρου 28, του ν. 2362/1995» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Α. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ I) ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ & ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ α. Δ/ΝΣΗ: 49 Η ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑ, 22/1/2015 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αρ. Πρωτ.: 25376 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΥΕ ΠΑΑ ΜΟΝΑΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑτΙΑ. Πρόεδρος: ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ. ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ υπ' αριθ. 142/2007

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑτΙΑ. Πρόεδρος: ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ. ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ υπ' αριθ. 142/2007 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑτΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ υπ' αριθ. 142/2007 ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΤΜΗΜΑΤΟΣ Συνεδρίαση της 3-4-2007 Σύνθεση: Πρόεδρος:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24161 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1565 8 Μαΐου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της 1958/13 1 2012 απόφασης του Υπουρ γού Περιβάλλοντος, Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 38231 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2682 31 Δεκεμβρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Χρήση κινητών τηλεφώνων.... 1 Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας αποσπασμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 9 Απριλίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ. ΘΕΜΑ: Συμψηφισμός οφειλών δήμων προς το Ελληνικό Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά Ταμεία

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 9 Απριλίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ. ΘΕΜΑ: Συμψηφισμός οφειλών δήμων προς το Ελληνικό Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά Ταμεία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 9 Απριλίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.:14242 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. 20953, 7) ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ & Π/Υ Ταχ. Δ/νση : Σταδίου 27

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8637 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 393 21 Φεβρουαρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 2/19525/0026 Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για την πληρωμή του στεγαστικού

Διαβάστε περισσότερα

ΔήμοςΝΕΤ- Βάση πληροφοριών και εφαρμογών ΟΤΑ

ΔήμοςΝΕΤ- Βάση πληροφοριών και εφαρμογών ΟΤΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΣΤΑΘΟΥΝ ΣΤΟ ΗΜΟ Α/Α Είδος Οργάνου Ιδιότητες Μελών Σχετική 1 Προεδρείο ηµοτικού Συµβουλίου Τα µέλη του Προεδρείου προέρχονται από: άρθρο 64 ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Υπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Υπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 29 Δεκεμβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΟΠ. ΑΥΤ/ΣΗΣ Αριθμ. Πρωτ.: 74446 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 27

Διαβάστε περισσότερα

α. Της παρ. 11 του άρθρου 10 του ν.δ. 1044/1971 (Α 245), η οποία προστέθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 3648/ 2008 (Α 38).

α. Της παρ. 11 του άρθρου 10 του ν.δ. 1044/1971 (Α 245), η οποία προστέθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 3648/ 2008 (Α 38). Π.Δ. 37/09 (ΦΕΚ 54 Α/1-4-2009) : Καθορισμός προϋποθέσεων - κριτηρίων για τη χορήγηση αδειών εκμετάλλευσης περιπτέρων σε Πολεμιστές Κύπρου, Άτομα με Αναπηρία και Πολύτεκνους. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 891 24 Ιανουαρίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 114 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Συμπλήρωση της ΠΟΛ 1004/2015 απόφασης ΓΓΔΕ περί του πιστοποιητικού του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 9-09-2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ Αρ.Πρωτ.: 4148/99295 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΕΝΔΡΩΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθμ. Πρωτ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΔΑ :

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθμ. Πρωτ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΔΑ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 11.03.2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθμ. Πρωτ. 2277 & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΔΑ : ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΑΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α..Α.: ΜΕ ΑΠΟ ΕΙΞΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α..Α.: ΜΕ ΑΠΟ ΕΙΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ /ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 765 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 44 24 Ιανουαρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 132528 Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ. 309891/14 12 2010 (ΦΕΚ Β 1966) κοινής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΙΙΛΚ-ΥΗ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΔΑ: 4ΙΙΛΚ-ΥΗ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ Ελληνική ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 28 Δεκεμβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: οικ. 74513 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2185 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 165 23 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανακαθορισμός της καθ ύλην αρμοδιότητας και του χρόνου έναρξης λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕ Ε - ΥΠΕΣ - ΕΕΤΑΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΜΕ ΘΕΜΑ:

ΚΕ Ε - ΥΠΕΣ - ΕΕΤΑΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΚΕ Ε - ΥΠΕΣ - ΕΕΤΑΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ Επιχειρήσεις Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου ΝΠΔΔ ΔΗΜΩΝ Νομικά Πρόσωπα Δήμων: έως 2 νομικά πρόσωπα ΔΔ, 1 για τομείς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Ταχ. Δ/νση : Νίκης 5-7, Αθήνα Ταχ. Κώδικας : 105 63 Πληροφορίες: Δ. Γρουζής Τηλ. : 210-3332990 Ε-mail:dgrouzis@mnec.gr ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17239 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1009 24 Απριλίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ3β/ΓΠ/οικ.34580 Τροποποίηση της υπ αριθμ. Υ3β/ΓΠ/οικ.64435/26.5.2011 κοινή υπουργική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΜΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΙΑΣΗΣ 5 η /18.02.2015

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΜΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΙΑΣΗΣ 5 η /18.02.2015 1 2 3 5 6 7 6ΘΓ2ΩΨΒ30Ο ΩΖΘΖΩΨΒΡΞ0 62ΩΘΩΨΒ3ΩΕ Αποδοχή και κατανομή ποσού 69.404,93 ( εξήντα εννέα χιλιάδων τετρακοσίων τεσσάρων ευρώ και ενενήντα τριών λεπτών) για την κάλυψη δαπανών μισθοδοσία του προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 26695 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1689 26 Οκτωβρίου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΟΛΚΕΠ/Φ.15/69/13795 Τροποποίηση της με αρ. ΔΟΛΚΕΠ/Φ15/52/28560 (ΦΕΚ 2299/Β /11

Διαβάστε περισσότερα

Υ.Α. Οικ. Β-1188/36/2003 (Β 24) (Κατ εξουσιοδότηση της παραγράφου 3 του άρθρου 13 του Ν.2963/2001)

Υ.Α. Οικ. Β-1188/36/2003 (Β 24) (Κατ εξουσιοδότηση της παραγράφου 3 του άρθρου 13 του Ν.2963/2001) Υ.Α. Οικ. Β-1188/36/2003 (Β 24) (Κατ εξουσιοδότηση της παραγράφου 3 του άρθρου 13 του Ν.2963/2001) «Διαδικασία λειτουργίας του ειδικού λογαριασμού 5% του άρθρου 13 του Ν. 2963/2001 (A 268)». Ο υπουργός

Διαβάστε περισσότερα

A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ:

A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Αθήνα, 02 / 03 / 2015 ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17263 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1012 24 Απριλίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ3β/ΓΠ/οικ. 35576 Τροποποίηση της αριθμ. Υ3β/Γ.Π./οικ.64434/26 5 2011 ΚΥΑ (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Σ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Ο Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Σ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 28311 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2006 14 Αυγούστου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 3672/95529 Τροποποίηση της υπ αριθμ. 311496/13 07 09 (ΦΕΚ 1477/ Β/22 07 09) υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ9ΦΒ-ΒΥ3 ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΔΑ: ΒΛ9ΦΒ-ΒΥ3 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑ, 20/8/2013 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αρ. Πρωτ.: 16609 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής ΠΑΑ Ανταγωνιστικότητα ΜΟΝΑΔΑ

Διαβάστε περισσότερα