ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 27011 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Οκτωβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της Φ /8/150107/Σ. 18/ κοινής απόφασης του Υπουργού Εξωτερικών και του ΥΦΕ ΘΑ «Ρύθμιση στρατολογικών θεμάτων μονίμων κα τοίκων εξωτερικού» (ΦΕΚ 61/ , τ.β ) Τοποθέτηση Αντιπροέδρων του Αρείου Πάγου και Αρεοπαγιτών σε Τμήματα. Συμπλήρωση της σύν θεσης του ΣΤ Ποινικού Τμήματος Υπερωριακή απασχόληση μόνιμου προσωπικού του Λ.Τ. Κεφαλληνίας Β εξαμήνου Ολοκλήρωση επένδυσης της ατομικής επιχείρησης «ΣΤΥΛΙΑΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ», οριστικοποίηση του κόστους αυτής και έναρξη της παραγωγικής λει τουργίας Απόκτηση Ελληνικής Ιθαγένειας του ενήλικου αλλο δαπού ΣΚΟΥΡΤΗ Γρηγόριου (JYRGEN) του Ιλιρ και της Φλουτουρά Απόκτηση Ελληνικής Ιθαγένειας του ανήλικου τέκνου αλλοδαπού ΣΤΕΦΑΝΑΪ (επώνυμο) ΝΙΚΟΛ (κύριο όνομα) που έχει γεννηθεί στην Ελλάδα Απόκτηση Ελληνικής Ιθαγένειας του ανήλικου τέκνου αλλοδαπού ΣΤΕΦΑΝΑΪ (επώνυμο) ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ (κύριο όνομα) που έχει γεννηθεί στην Ελλάδα Πολιτογράφηση ομογενών αλλοδαπών υπό στοιχεία ΤΣΙΠΗ ΒΑΓΓΕΛΙΑ, ον. πατρός ΗΛΙΑΣ, γεν. 1956, στην Αλβανία κ.λπ Πολιτογράφηση του ομογενούς αλλοδαπού ΓΙΩΡΓΟ ΜΑΤΡΑΚΟΥ του ΓΙΑΝΝΗ Πολιτογράφηση του ομογενούς αλλοδαπού ΕΝΤΜΟΝΤ ΤΖΑΡΟ του ΣΩΤΗΡ Πολιτογράφηση του ομογενούς αλλοδαπής ΚΡΙΣΤΙ ΤΖΑΡΟ του ΕΝΤΜΟΝΤ Σύσταση προσωρινών προσωποπαγών θέσεων Ιδι ωτικού δικαίου Αορίστου Χρόνου κατ εφαρμογή δικαστικών αποφάσεων ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ Διόρθωση σφάλματος στο ΦΕΚ 1563/ τ.β που δημοσιεύθηκε η περίληψη της υπ αρ. ΔΙΣΑ/719/ Π10/5/465/Ν. 3299/04/ απόφαση του Γε νικού Γραμματέα Περιφέρειας Κρήτης Διόρθωση σφάλματος στο ΦΕΚ1576/ τ.β που δημοσιεύθηκε η περίληψη της υπ αρ. ΔΙΣΑ/ 2632/Π10/5/0167/Ε/Ν / απόφασης του Γενικού Γραμματέα Περιφέρει ας Κρήτης Διόρθωση σφάλματος στην αριθμ. Φ /5276/ απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Αριθμ. Φ /48/ (1) Τροποποίηση της Φ /8/150107/Σ. 18/ κοινής απόφασης του Υπουργού Εξωτερικών και του ΥΦΕ ΘΑ «Ρύθμιση στρατολογικών θεμάτων μονίμων κα τοίκων εξωτερικού» (ΦΕΚ 61/ , τ.β ). ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ Έχοντας υπόψη: α. Τις διατάξεις του άρθρου 25 και το άρθρο 30 παρά γραφος 2 του ν. 3421/2005 «Στρατολογία των Ελλήνων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 302/ τ.α ). β. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ βέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», ΠΔ 63/05 (ΦΕΚ 98/ τ.α ). γ. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού. δ. Σχετική πρόταση του Αρχηγού του Γενικού Επιτε λείου Εθνικής Άμυνας, αποφασίζουμε:

2 27012 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Άρθρο 1 Το άρθρο 2 της Φ /8/150107/Σ. 18/10 Ιαν 06 κοινής απόφασης του Υπουργού Εξωτερικών και του Υφυπουρ γού Εθνικής Άμυνας «Ρύθμιση στρατολογικών θεμάτων μονίμων κατοίκων εξωτερικού» (ΦΕΚ 61/ τ.β ) αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 2 Υποχρεώσεις όσων έτυχαν αναβολής κατάταξης στις Ένοπλες Δυνάμεις 1. Όσοι λαμβάνουν αναβολή κατάταξης ως μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού υποβάλλουν στο Στρατολογικό τους Γραφείο, μέχρι την ημερομηνία που υποχρεούνται για κατάταξη στις Ένοπλες Δυνάμεις, εξαιτίας διακοπής της αναβολής τους, πιστοποιητικό της αρμόδιας ελλη νικής προξενικής αρχής, από το οποίο να προκύπτει η διατήρηση ή η απώλεια της ιδιότητας του μονίμου κατοίκου εξωτερικού. 2. Σε περίπτωση μη υποβολής ή εφόσον από το υπο βαλλόμενο πιστοποιητικό προκύπτει ότι η χορηγηθείσα αναβολή διακόπηκε σε προγενέστερο χρόνο, επιβάλλε ται στους υπόχρεους πρόσθετη στρατιωτική υποχρέω ση έξι (6) μηνών και προγραμματίζονται για κατάταξη στις Ένοπλες Δυνάμεις ως στρατεύσιμοι, με βάση την ημερομηνία της αίτησης διακοπής της αναβολής τους ή, εφόσον δεν υπέβαλαν αίτηση διακοπής, του εγγράφου ή του πιστοποιητικού της προξενικής αρχής 3. Τα Στρατολογικά Γραφεία, εφόσον με οποιοδήποτε τρόπο περιέρχεται σε γνώση τους ότι μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού, στους οποίους χορηγήθηκε αναβολή κα τάταξης, πιθανώς απώλεσαν την ιδιότητα αυτή, υπο χρεούνται να ζητούν από την αρμόδια ελληνική προξε νική αρχή πιστοποιητικό μονίμου κατοίκου εξωτερικού. Εφόσον η προξενική αρχή αδυνατεί να πιστοποιήσει τη διατήρηση ή την απώλεια της ιδιότητας, καλεί τον μόνιμο κάτοικο εξωτερικού να της παράσχει τα απαιτού μενα προς απόδειξη της ιδιότητας του στοιχεία εντός διμήνου και ενημερώνει σχετικά, το αργότερο με τη λήξη της προθεσμίας αυτής, το αρμόδιο Στρατολογικό Γραφείο. 4. Εφόσον, εντός του ως άνω χρονικού διαστήματος, δεν ανευρεθεί ο μόνιμος κάτοικος ή δεν καταθέσει τα απαιτούμενα στοιχεία και δεν καταστεί δυνατή η έκ δοση του αναφερθέντος πιστοποιητικού ή εφόσον από το πιστοποιητικό προκύπτει ότι η χορηγηθείσα ανα βολή διακόπηκε σε προγενέστερο χρόνο, επιβάλλεται στους υπόχρεους πρόσθετη στρατιωτική υποχρέωση έξι (6) μηνών και προγραμματίζονται για κατάταξη στις Ένοπλες Δυνάμεις ως στρατεύσιμοι, με βάση την ημε ρομηνία έκδοσης του εγγράφου ή του πιστοποιητικού της προξενικής αρχής.» Άρθρο 2 1. Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημο σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 14 Οκτωβρίου 2010 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡIOΣ ΔΡΟΥΤΣΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ Αριθμ. 24/2010 (2) Τοποθέτηση Αντιπροέδρων του Αρείου Πάγου και Αρε οπαγιτών σε Τμήματα. Συμπλήρωση της σύνθεσης του ΣΤ Ποινικού Τμήματος. ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Σήμερα 30 Σεπτεμβρίου 2010, ημέρα Πέμπτη και ώρα στο Κατάστημα του Αρείου Πάγου συνήλθε, ύστε ρα από νόμιμη πρόσκληση, η, κατά το άρθρο 17 του Ν. 1756/1988 του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών, διοικητική ολομέ λεια στην οποία έλαβαν μέρος οι: Γεώργιος Καλαμίδας Εισηγητής, Πρόεδρος του Αρείου Πάγου, Ιωάννης Σπυ ρίδων Τέντες, Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Ηλίας Γιαννακάκης, Μίμης Γραμματικούδης, Θεοδώρα Γκοΐνη, Ρένα Ασημακοπούλου, Χαράλαμπος Ζώης, Μιχαήλ Θεο χαρίδης, Αντιπρόεδροι του Αρείου Πάγου, Αιμιλία Λίτινα, Γεώργιος Γιαννούλης, Ανδρέας Τσόλιας, Γεώργιος Χρυ σικός, Νικόλαος Ζαΐρης, Δήμητρα Παπαντωνοπούλου, Βιολέττα Κυτέα, Βαρβάρα Κριτσωτάκη, Γεωργία Λαλού ση, Σπυρίδων Μιτσιάλης, Νικόλαος Κωνσταντόπουλος, Βασιλική Θάνου Χριστοφίλου, Παναγιώτης Κομνηνάκης, Δημήτριος Μαζαράκης, Χαράλαμπος Αθανασίου, Πα ναγιώτης Ρουμπής, Κωνσταντίνος Φράγκος, Νικόλαος Πάσσος, Γεώργιος Αδαμόπουλος, Ιωάννης Παπαδόπου λος, Αικατερίνη Βασιλακοπούλου Κατσαβριά, Ιωάννης Γιαννακόπουλος, Χρυσόστομος Ευαγγέλου, Χριστόφο ρος Κοσμίδης, Ανδρέας Ξένος, Κυριακούλα Γεροστάθη, Βασίλειος Φράγγος, Ευφημία Λαμπροπούλου, Αθανάσιος Γεωργόπουλος, Ιωάννα Λούκα, Δημήτριος Κόμης, Βασί λειος Λαμπρόπουλος, Αντώνιος Ζευγώλης, Ερωτόκριτος Καλούδης, Ασπασία Καρέλλου, Αρεοπαγίτες. Κωλύονται και δεν παρέστησαν οι λοιποί Αντιπρόε δροι του Αρείου Πάγου και Αρεοπαγίτες. Παραστάθηκε ως γραμματέας της Ολομέλειας η Προϊσταμένη Διεύθυνσης της Γραμματείας του Αρείου Πάγου Αλεξάνδρα Χαραλάμπους. Η Διοικητική Ολομέλεια συνήλθε σε Συμβούλιο προ κειμένου να επικυρώσει τις υπ αριθμ. 101, 102, 103 και 104/2010 πράξεις του Προέδρου του Αρείου Πάγου, όσον αφορά τη σύνθεση των τμημάτων του Αρείου Πάγου. Ο Εισηγητής Πρόεδρος του Αρείου Πάγου Γεώργιος Καλαμίδας εισηγήθηκε όσα αναφέρονται στο διατα κτικό. Ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Ιωάννης Σπυρίδω νας Τέντες πρότεινε να γίνει δεκτή η πρόταση του Εισηγητή και αποχώρησε. ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ: Κατά το άρθρο 23 παρ. 4 του Ν.1756/1988, όπως αντι καταστάθηκε με το άρθρο 3 του Ν.3346/2005 «Με από φαση της Ολομέλειας σε συμβούλιο, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, γίνεται η σύνθεση των τμημάτων, με κατανομή σε αυτά των μελών του Αρείου Πάγου. Για την κατανομή λαμβάνονται υπόψη οι προτιμήσεις των Αντιπροέδρων και των Αρεοπαγιτών, όπως και η αρχαιότητά τους, προκειμένου να υπηρε τούν σε κάθε τμήμα και αρχαιότεροι Αρεοπαγίτες. Κατά την κατανομή μπορεί να ορίζονται για κάθε τμήμα και αναπληρωτές Αρεοπαγίτες που υπηρετούν σε άλλα τμήματα. Ο Πρόεδρος του Αρείου Πάγου μπορεί κατά τη διάρκεια του δικαστικού έτους να συμπληρώνει τη σύνθεση ορισμένων τμημάτων από άλλα τμήματα, εφό σον αυτό επιβάλλεται από ειδικές υπηρεσιακές ανάγκες.

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Η πράξη αυτή του Προέδρου έχει προσωρινή ισχύ μέ χρι να ληφθεί σχετική απόφαση από την Ολομέλεια, η οποία πρέπει να συγκληθεί προς τούτο μέσα σε τριάντα ημέρες και η απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως». Σύμφωνα με την ανωτέρω διάταξη η Ολομέλεια, που συνήλθε σε Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη: Α)την 101/2010 Πράξη του Προέδρου του Αρείου Πάγου, με την οποία τοποθετείται Προεδρεύουσα του ΣΤ Ποινικού Τμήματος του Αρείου Πάγου η Αρεοπαγί της, Αιμιλία Λίτινα, αρχαιότερο μέλος της συνθέσεως του Τμήματος αυτού. Β) την 102/2010 Πράξη του Προέ δρου του Αρείου Πάγου, με την οποία τοποθετούνται οι Αντιπρόεδροι του Αρείου Πάγου, ως Πρόεδροι στα Τμήματα ως εξής: 1) στο Α1 Πολιτικό Τμήμα ο Αντι πρόεδρος Εμμανουήλ Καλούδης, 2) στο Α2 Πολιτικό Τμήμα η Αντιπρόεδρος Ρένα Ασημακοπούλου, 3) στο Β1 Πολιτικό Τμήμα ο Αντιπρόεδρος Ηλίας Γιαννακάκης, 4) στο Β2 Πολιτικό Τμήμα ο Αντιπρόεδρος Μίμης Γραμ ματικούδης, 5)στο Γ Πολιτικό Τμήμα η Αντιπρόεδρος Ελισάβετ Μουγάκου Μπρίλλη, 6) στο Δ Πολιτικό Τμήμα ο Αντιπρόεδρος Χαράλαμπος Ζώης, 7) στο Ε Ποινικό Τμήμα ο Αντιπρόεδρος Μιχαήλ Θεοχαρίδης και 8)στο Ζ Ποινικό Τμήμα η Αντιπρόεδρος Θεοδώρα Γκοΐνη. Γ) την 103/2010 Πράξη του Αρείου Πάγου, με την οποία τροποποιείται η 19/2010 απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου, σχετικά με την κατάρτιση των Τμημάτων του Αρείου Πάγου για το δικαστικό έτος από έως και τοποθετείται ο Αρεοπαγίτης Νικόλαος Τρούσας στο Β2 Πολιτικό Τμήμα, αντί του Β1 Πολιτικού Τμήματος. Δ) την 104/2010 Πράξη του Προέδρου του Αρείου Πάγου, με την οποία συμπληρώνεται η σύνθεση του ΣΤ Ποινικού Τμήματος, με τη συμμετοχή σ αυτό των παρακάτω Αρεοπαγιτών του Ζ Ποινικού Τμήμα τος ως ακολούθως: 1) του Αρεοπαγίτη Κωνσταντίνου Φράγκου, κατά τη συνεδρίασή του της , 2) του Αρεοπαγίτη Ιωάννη Παπαδόπουλου, κατά τη συνεδρίασή του της , 3) του Αρεοπαγίτη Ιωάννη Γιαννακό πουλου, κατά τη συνεδρίασή του της , 4)του Αρεοπαγίτη Ανδρέα Ξένου, κατά τη συνεδρίασή του της , 5) του Αρεοπαγίτη Βασιλείου Φράγγου, κατά τη συνεδρίασή του της , 6) του Αρεοπαγίτη Κωνσταντίνου Φράγκου, κατά τη συνεδρίασή του της , 7) του Αρεοπαγίτη Ιωάννη Παπαδόπουλου, κατά τη συνεδρίασή του της , 8) του Αρεοπαγίτη Ιωάννη Γιαννακόπουλου, κατά τη συνεδρίασή του της και 9) του Αρεοπαγίτη Ανδρέα Ξένου κατά τη συνεδρίασή του της Αφού άκουσε τον Εισηγητή Πρόεδρο του Αρείου Πάγου Γεώργιο Καλαμίδα αποφασίζει ομόφωνα, όσα ειδικότερα αναφέρονται στο διατακτικό. ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ: 1) Τοποθετεί: Α) Προεδρεύουσα του ΣΤ Ποινικού Τμήματος του Αρείου Πάγου την Αρεοπαγίτη, Αιμι λία Λίτινα, αρχαιότερο μέλος της συνθέσεως του Τμήματος αυτού, Β) τους Αντιπροέδρους του Αρείου Πάγου, ως Προέδρους στα Τμήματα ως εξής: 1) στο Α1 Πολιτικό Τμήμα τον Αντιπρόεδρο Εμμανουήλ Κα λούδη, 2) στο Α2 Πολιτικό Τμήμα την Αντιπρόεδρο Ρένα Ασημακοπούλου, 3) στο Β1 Πολιτικό Τμήμα τον Αντιπρόεδρο Ηλία Γιαννακάκη, 4) στο Β2 Πολιτικό Τμήμα τον Αντιπρόεδρο Μίμη Γραμματικούδη, 5) στο Γ Πολιτικό Τμήμα την Αντιπρόεδρο Ελισάβετ Μουγά κου Μπρίλλη, 6) στο Δ Πολιτικό Τμήμα τον Αντιπρό εδρο Χαράλαμπο Ζώη, 7) στο Ε Ποινικό Τμήμα τον Αντιπρόεδρο Μιχαήλ Θεοχαρίδη και 8) στο Ζ Ποινικό Τμήμα την Αντιπρόεδρο Θεοδώρα Γκοΐνη, Γ)τον Αρε οπαγίτη Νικόλαο Τρούσα στο Β2 Πολιτικό Τμήμα, τροποποιώντας την 19/2010 απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου, σχετικά με την κατάρτιση των Τμημάτων του Αρείου Πάγου για το δικαστικό έτος από έως Και 2) Συμπληρώνει τη σύνθεση του ΣΤ Ποινικού Τμή ματος, με τη συμμετοχή σ αυτό των παρακάτω Αρε οπαγιτών του Ζ Ποινικού Τμήματος ως ακολούθως: 1) του Αρεοπαγίτη Κωνσταντίνου Φράγκου, κατά τη συ νεδρίασή του της , 2) του Αρεοπαγίτη Ιωάννη Παπαδόπουλου, κατά τη συνεδρίασή του της , 3) του Αρεοπαγίτη Ιωάννη Γιαννακόπουλου, κατά τη συ νεδρίασή του της , 4) του Αρεοπαγίτη Ανδρέα Ξένου, κατά τη συνεδρίασή του της , 5) του Αρεοπαγίτη Βασιλείου Φράγγου, κατά τη συνεδρίασή του της , 6) του Αρεοπαγίτη Κωνσταντίνου Φράγκου, κατά τη συνεδρίασή του της , 7) του Αρεοπαγίτη Ιωάννη Παπαδόπουλου, κατά τη συνεδρίασή του της , 8) του Αρεοπαγίτη Ιωάννη Γιαννα κόπουλου, κατά τη συνεδρίασή του της και 9) του Αρεοπαγίτη Ανδρέα Ξένου κατά τη συνεδρίασή του της Κρίθηκε, αποφασίστηκε και εκδόθηκε στην Αθήνα, στις 30 Σεπτεμβρίου Αθήνα, 11 Οκτωβρίου 2010 Ο Πρόεδρος ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΕΝΤΕΣ Αριθμ /03 (3) Υπερωριακή απασχόληση μόνιμου προσωπικού του Λ.Τ. Κεφαλληνίας Β εξαμήνου Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ, ΝΗΣΩΝ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) Tου άρθρου 16 του Ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 297 Α ) «Μι σθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και ΟΤΑ, μονίμων στελεχών των Ενό πλων Δυνάμεων και αντιστοίχων της Ελληνικής Αστυ νομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος και άλλες συναφείς διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 6 του Ν. 3833/2010 (ΦΕΚ 40 Α ). β) του Π.Δ. 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (ΦΕΚ 221 Α ), όπως αντι καταστάθηκε με το Π.Δ. 50/2010 «Ανακατανομή αρμο διοτήτων των Υπουργείων και τροποποιήσεις του π.δ. 189/2009» (ΦΕΚ 89 Α ) και του Π.Δ. 96/2010 «Σύσταση Υπουργείου Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας, καθορισμός των αρμοδιοτήτων του και ανακατανομή των Υπουργείων» (ΦΕΚ 170 Α ). 2. Την αριθ. 2/14924/0022/ εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών/Γ.Λ.Κ. 3. Την αριθ. 47/2010 Πράξη της Λιμενικής Επιτροπής του Λιμενικού Ταμείου Κεφαλληνίας. 4. Το αριθ. οικ. 1651/ έγγραφο Λ.Τ. Κεφαλ ληνίας, αποφασίζουμε:

4 27014 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 1. Την έγκριση πραγματοποίησης απογευματινής υπε ρωριακής απασχόλησης με αμοιβή, διακοσίων σαράντα (240) ωρών, για δύο (2) υπαλλήλους του Λ.Τ. Κεφαλληνί ας, επί συνολικού αριθμού τριών (3) υπηρετούντων υπαλ λήλων, για την αντιμετώπιση εκτάκτων υπηρεσιακών αναγκών κατά το Β εξάμηνο 2010 και ειδικότερα: Κλείσιμο βιβλίων, ολοκλήρωση συντάξεων και υπο βολής απολογισμού ισολογισμού οικονομικού έτους 2009, διεκπεραίωση διοικητικών θεμάτων της Υπηρεσί ας (όπως έλεγχος εισπράξεων από παραβάσεις Κ.Ο.Κ., παραχωρήσεις χώρων κ.λπ). 2. Οι ώρες απογευματινής υπερωριακής εργασίας δεν μπορεί να υπερβαίνουν τις σαράντα (40) ανά υπάλληλο μηνιαίως. 3. Το ύψος της δαπάνης που θα προκύψει από την ανωτέρω αιτία ανέρχεται στο ποσό των 1.500,00 ευρώ περίπου και θα βαρύνει τον Προϋπολογισμό του Λιμε νικού Ταμείου έτους 2010, στον οποίο υπάρχει σχετική εγκεκριμένη πίστωση στον ΚΑΕ 0261, ύψους 4.500,00 Ευρώ. 4. Ο αριθμός του προσωπικού που θα απασχολεί ται υπερωριακά κάθε φορά, καθώς και ο αριθμός των ωρών, θα εξαρτηθεί από τις πραγματικές υπηρεσιακές ανάγκες και θα καθορισθεί με απόφαση του Προέδρου του Λιμενικού Ταμείου. 5. Υπεύθυνος για τον έλεγχο εκτέλεσης της υπερωρια κής εργασίας, ορίζεται ο Πρόεδρος του Λ.Τ Κεφ/νίας. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και ισχύει αναδρομικά ένα μήνα πριν τη δημοσίευσή της. Πειραιάς, 19 Οκτωβρίου 2010 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ (4) Ολοκλήρωση επένδυσης της ατομικής επιχείρησης «ΣΤΥΛΙΑΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ», οριστικοποίηση του κό στους αυτής και έναρξη της παραγωγικής λειτουρ γίας. Με την απόφαση 97786/4006/ΠΟ4/5/00103/Ε/Ν. 3299/04/ του Γενικού Γραμματέα Περιφέρει ας Δυτικής Μακεδονίας ολοκληρώθηκε η επένδυση της ατομικής επιχείρησης «ΣΤYΛΙΑΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ», που αναφέρεται στον ΕΚΣΥΧΡΟΝΙΣΜΟ ΒΟΟΤΡΟΦΙΚΗΣ ΜΟ ΝΑΔΑΣ στη θέση «ΚΟΠΤΣΙΑ», του Τ.Δ. ΑΕΤΟΥ, του Δήμου ΑΕΤΟΥ, του Νομού ΦΛΩΡΙΝΗΣ. Το συνολικό κόστος της επένδυσης οριστικοποιείται στο ποσό των εκατό ενενήντα εννιά χιλιάδων είκοσι έξι ευρώ και εξήντα λεπτών ( ,60) και το ενισχυόμενο στο ίδιο ποσό. Το ύψος της επιχορήγησης ορίσθηκε στο ποσό των ογδόντα εννιά χιλιάδων πεντακοσίων εξήντα ένα ευρώ και ενενήντα επτά λεπτών (89.561,97), που αποτελεί πο σοστό 45% του συνολικού κόστους της επένδυσης. Η ιδία συμμετοχή ορίσθηκε στο ποσό των σαράντα εννιά χιλιάδων εννιακοσίων εξήντα τεσσάρων ευρώ και εξήντα τριών λεπτών (49.964,63), που αποτελεί ποσοστό 25% του συνολικού κόστους της επένδυσης. Έγινε χρήση τραπεζικού δανείου ποσού πενήντα εννιά χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (59.500,00). Πιστοποιείται η έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας της μονάδας. Ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης είναι η Με την απόφαση αυτή εγκρίθηκε η καταβολή του υπολοίπου της επιχορήγησης ποσού ογδόντα εννιά χιλιάδων πεντακοσίων εξήντα ένα ευρώ και ενενήντα επτά λεπτών (89.561,97). Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Κοζάνη, 18 Οκτωβρίου 2010 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΙΡΚΟΣ (5) Απόκτηση Ελληνικής Ιθαγένειας του ενήλικου αλλοδα πού ΣΚΟΥΡΤΗ Γρηγόριου (JYRGEN) του Ιλιρ και της Φλουτουρά. Με την αριθμ. 5977/ απόφαση της Γενι κής Γραμματέως Περιφέρειας Ηπείρου, γίνεται δεκτή η αίτηση δήλωση του ενήλικου αλλοδαπού ΣΚΟΥΡ ΤΗ Γρηγόριου (JYRGEN) του Ιλιρ και της Φλουτουρά, γεν στα Τίρανα Αλβανίας, περί αποκτή σεως της Ελληνικής Ιθαγένειας σύμφωνα με τις δι ατάξεις του άρθρου 24 παρ. 1 του Ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49 Α ) «Περί Κυρώσεως του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας». Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης ΦΩΤΗΣ ΡΑΠΤΗΣ (6) Απόκτηση Ελληνικής Ιθαγένειας του ανήλικου τέκνου αλλοδαπού ΣΤΕΦΑΝΑΪ (επώνυμο) ΝΙΚΟΛ (κύριο όνο μα) που έχει γεννηθεί στην Ελλάδα. Με την αριθ / απόφαση της Γενικής Γραμματέως Περιφέρειας Θεσσαλίας που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, όπως το άρθρο αυτό προ στέθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν. 3838/2010 «Σύγχρονες διατάξεις για την Ελληνική Ιθαγένεια και την πολιτική συμμετοχή ομογενών και νομίμως διαμενόντων μεταναστών και άλλες ρυθμίσεις» (ΦΕΚ 49 Α ), γίνεται αποδεκτή η από αίτηση των γονέων του κατωτέρω ανήλικου τέκνου αλλοδαπού περί απόκτησης της Ελληνικής Ιθαγένειας και με στοιχεία: Επώνυμο: ΣΤΕΦΑΝΑΪ Κύριο Όνομα: ΝΙΚΟΛ Ημερομηνία Γέννησης: Στοιχεία αλλοδαπών γονέων: ΠΑΤΕΡΑΣ ΜΗΤΕΡΑ Επώνυμο: ΣΤΕΦΑΝΑΪ ΣΤΕΦΑΝΑΪ Κύριο όνομα: ΑΛΦΡΕΝΤ ΡΟΖΕΤΑ Η Γενική Γραμματέας Περιφέρειας ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΓΕΡΑΚΟΥΔΗ

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) (7) Απόκτηση Ελληνικής Ιθαγένειας του ανήλικου τέκνου αλλοδαπού ΣΤΕΦΑΝΑΪ (επώνυμο) ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ (κύ ριο όνομα) που έχει γεννηθεί στην Ελλάδα. Με την αριθ / απόφαση της Γενικής Γραμματέως Περιφέρειας Θεσσαλίας που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, όπως το άρθρο αυτό προστέθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν. 3838/2010 «Σύγχρονες διατάξεις για την Ελληνική Ιθαγένεια και την πολιτική συμμετοχή ομογενών και νομίμως διαμενόντων μεταναστών και άλλες ρυθμίσεις» (ΦΕΚ 49 Α ), γίνεται αποδεκτή η από αίτηση των γονέων του κατωτέρω ανήλικου τέκνου αλλοδαπού περί απόκτησης της Ελληνικής Ιθαγένειας και με στοιχεία: Επώνυμο: ΣΤΕΦΑΝΑΪ Κύριο Όνομα: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Ημερομηνία Γέννησης: Στοιχεία αλλοδαπών γονέων: ΠΑΤΕΡΑΣ ΜΗΤΕΡΑ Επώνυμο: ΣΤΕΦΑΝΑΪ ΣΤΕΦΑΝΑΪ Κύριο όνομα: ΑΛΦΡΕΝΤ ΡΟΖΕΤΑ Η Γενική Γραμματέας Περιφέρειας ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΓΕΡΑΚΟΥΔΗ (8) Πολιτογράφηση ομογενών αλλοδαπών υπό στοιχεία ΤΣΙΠΗ ΒΑΓΓΕΛΙΑ, ον. πατρός ΗΛΙΑΣ, γεν. 1956, στην Αλβανία κ.λπ. 1. Με την αριθ. Φ.6536/6112/2009/ απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Ιόνιων Νησιών, γίνε ται αλλοδαπής υπό στοιχεία: ΤΣΙΠΗ ΒΑΓΓΕΛΙΑ, ον. πατρός ΗΛΙΑΣ, γεν. 1956, στην Αλβανία, για την απόκτηση της 2. Με την αριθ. Φ.6537/6118/2009/ απόφα ση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Ιόνιων Νησιών, γίνεται αποδεκτή η αίτηση πολιτογράφησης του ομο γενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία: ΤΣΙΠΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ, ον. πατρός ΔΗΜΗΤΡΗΣ, γεν. 1956, στην Αλβανία, για την απόκτηση της 3. Με την αριθ. Φ.6538/6123/2009/ απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Ιόνιων Νησιών, γί νεται αποδεκτή η αίτηση πολιτογράφησης της ομογε νούς αλλοδαπής υπό στοιχεία: ΤΣΙΠΗ ΜΑΡΙΑ, ον. πατρός ΣΤΑΥΡΟΣ, γεν. 1980, στην Αλβανία, για την απόκτηση της 4. Με την αριθ. Φ.6607/2995/ απόφαση του αλλοδαπής υπό στοιχεία: ΧΑΪΡΟ ΙΖΜΙΡΑ, ον. πατρός ΛΟΥΑΝ, γεν. 1988, στην Αλβανία, για την απόκτηση της 5. Με την αριθ. Φ.6616/2999/ απόφαση του αλλοδαπής υπό στοιχεία: ΤΟΣΗ ΒΕΝΟΥΤΑ, ον. πατρός ΒΑΣΙΛΗ, γεν. 1964, στην Αλβανία, για την απόκτηση της 6. Με την αριθ. Φ.6617/3001/ απόφαση του αλλοδαπής υπό στοιχεία: ΤΟΣΗ ΡΟΜΙΝΑ, ον. πατρός ΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ, γεν. 1989, στην Αλβανία, για την από κτηση της 7. Με την αριθ. Φ.6618/3000/ απόφαση του αλλοδαπού υπό στοιχεία: ΤΟΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ, ον. πα τρός ΤΟΛΗΣ (ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ), γεν. 1956, στην Αλβανία, για την απόκτηση της 8. Με την αριθ. Φ.6623/3002/ απόφαση του αλλοδαπής υπό στοιχεία: ΡΑΚΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ, ον. πατρός ΜΙΧΟΣ, γεν. 1975, στην Αλβανία, για την απόκτηση της 9. Με την αριθ. Φ.6624/3003/ απόφαση του αλλοδαπού υπό στοιχεία: ΡΑΚΑΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ, ον. πατρός ΣΤΑΥΡΟΣ, γεν. 1973, στην Αλβανία, για την απόκτηση της 10. Με την αριθ. Φ.6649/1216/ απόφαση του αλλοδαπού υπό στοιχεία: ΔΗΜΕΡΤΙΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ον. πατρός ΑΝΤΡΟΥΤΣ, γεν. 1983, στην Αλβανία, για την απόκτηση της 11. Με την αριθ. Φ.6650/1220/ απόφαση του αλλοδαπής υπό στοιχεία: ΔΗΜΕΡΤΙΚΑ ΘΕΟΔΩΡΑ, ον. πατρός ΑΝΤΡΟΥΤΣ, γεν. 1988, στην Αλβανία, για την απόκτηση της 12. Με την αριθ. Φ.6651/1224/ απόφαση του αλλοδαπής υπό στοιχεία: ΔΗΜΕΡΤΙΚΑ ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ, ον. πατρός ΓΛΗΓΟΡ, γεν στην Αλβανία, για την από κτηση της 13. Με την αριθ. Φ.6652/1228/ απόφαση του αλλοδαπού υπό στοιχεία: ΔΗΜΕΡΤΙΚΑΣ ΑΝΤΡΟΥΤΣ, ον. πατρός ΣΠΥΡΟΣ, γεν. 1950, στην Αλβανία, για την από κτηση της 14. Με την αριθ. Φ.6653/1232/ απόφαση του αλλοδαπού υπό στοιχεία: ΔΗΜΕΡΤΙΚΑΣ ΣΠΥΡΟΣ, ον. πατρός ΑΝΤΡΟΥΤΣ, γεν. 1979, στην Αλβανία, για την απόκτηση της 15. Με την αριθ. Φ.6621/4146/ απόφαση του αλλοδαπού υπό στοιχεία: ΠΑΠΠΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ, ον. πατρός ΚΟΛΙΟΣ (ΝΙΚΟΛΑΣ), γεν. 1966, στην Αλβανία, για την απόκτηση της

6 27016 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 16. Με την αριθ. Φ.6622/4145/ απόφαση του αλλοδαπής υπό στοιχεία: ΠΑΠΠΑ ΒΙΟΛΤΣΑ, ον. πατρός ΘΩΜΑΣ, γεν. 1971, στην Αλβανία, για την απόκτηση της 17. Με την αριθ. Φ.6482/5781/2009/ απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Ιόνιων Νησιών, γί νεται αποδεκτή η αίτηση πολιτογράφησης του ομογε νούς αλλοδαπού υπό στοιχεία: ΜΠΟΥΝΤΑΛΗ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗ, ον. πατρός ΒΑΣΙΛΗ, γεν. 1941, στην Αλβανία, για την απόκτηση της 18. Με την αριθ. Φ.6620/830/ απόφαση του αλλοδαπής υπό στοιχεία: ΓΚΡΕΜΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ, ον. πα τρός ΗΛΙΑΣ, γεν. 1975, στην Αλβανία, για την απόκτηση της 19. Με την αριθ. Φ.6644/1156/ απόφαση του αλλοδαπής υπό στοιχεία: ΝΑΝΟΥΣΙ ΜΑΪΛΝΤΑ, ον. πατρός ΜΙΧΑΛ, γεν. 1982, στην Αλβανία, για την απόκτηση της 20. Με την αριθ. Φ.6645/1160/ απόφαση του αλλοδαπού υπό στοιχεία: ΝΑΝΟΥΣΙ ΓΚΕΡΓΚΙ, ον. πατρός ΠΥΛΙΟ, γεν. 1976, στην Αλβανία, για την απόκτηση της 21. Με την αριθ. Φ.6654/1236/ απόφαση του αλλοδαπού υπό στοιχεία: ΡΑΪΔΟΣ ΛΑΜΠΗΣ, ον. πατρός ΦΩΤΟΣ, γεν. 1975, στην Αλβανία, για την απόκτηση της ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΑΛΙΔΗΣ (9) Πολιτογράφηση του ομογενούς αλλοδαπού ΓΙΩΡΓΟ ΜΑΤΡΑΚΟΥ του ΓΙΑΝΝΗ. Με την υπ αριθμ.21539/ απόφαση του Γε νικού Γραμματέα Περιφέρειας Κρήτης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις του άρθρου 23 του Ν. 3838/2010 (ΦΕΚ Α 49/2010), γίνεται δεκτή η από 10/03/2010 αίτηση του ομογενούς υπό στοιχεία: Όνομα: ΓΙΩΡΓΟ, Επώνυμο: ΜΑΤΡΑΚΟΥ, Όνομα Πατρός: ΓΙΑΝΝΗ, γεν.1990 στην Αλβανία για την απόκτηση της Ελληνικής Ιθαγένειας. Την ελληνική Ιθαγένεια αποκτά ο ανωτέρω ομογενής από της δόσεως του όρκου του Έλληνα πολίτη εντός έτους από της δημοσιεύσεως της παρούσας στην Εφη μερίδα της Κυβερνήσεως. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΡΟΥΝΤΖΟΣ (10) Πολιτογράφηση του ομογενούς αλλοδαπού ΕΝΤΜΟΝΤ ΤΖΑΡΟ του ΣΩΤΗΡ. Με την υπ αριθμ / απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Κρήτης που εκδόθη κε σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις του άρθρου 23 του Ν. 3838/2010 (ΦΕΚ Α 49/2010), γίνεται δεκτή η από 12/10/2009 αίτηση του ομογενούς υπό στοιχεία: Όνομα: ΕΝΤΜΟΝΤ, Επώνυμο: ΤΖΑΡΟ, Όνομα Πατρός: ΣΩΤΗΡ, γεν στην Αλβανία για την απόκτηση της Ελληνικής Ιθαγένειας. Την ελληνική Ιθαγένεια αποκτά ο ανωτέρω ομογενής από της δόσεως του όρκου του Έλληνα πολίτη εντός έτους από της δημοσιεύσεως της παρούσας στην Εφη μερίδα της Κυβερνήσεως ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΡΟΥΝΤΖΟΣ (11) Πολιτογράφηση του ομογενούς αλλοδαπής ΚΡΙΣΤΙ ΤΖΑΡΟ του ΕΝΤΜΟΝΤ. Με την υπ αριθμ / απόφαση του Γε νικού Γραμματέα Περιφέρειας Κρήτης που εκδόθηκε σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις του άρθρου 23 του Ν. 3838/2010 (ΦΕΚ Α 49/2010), γίνεται δεκτή η από 12/10/2009 αίτηση του ομογενούς υπό στοιχεία: Όνομα: ΚΡΙΣΤΙ, Επώνυμο: ΤΖΑΡΟ, Όνομα Πατρός: ΕΝΤΜΟΝΤ, γεν στην Αλβανία για την απόκτηση της Ελληνικής Ιθαγένειας. Την ελληνική Ιθαγένεια αποκτά ο ανωτέρω ομογενής από της δόσεως του όρκου του Έλληνα πολίτη εντός έτους από της δημοσιεύσεως της παρούσας στην Εφη μερίδα της Κυβερνήσεως. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΡΟΥΝΤΖΟΣ (12) Σύσταση προσωρινών προσωποπαγών θέσεων Ιδιωτι κού δικαίου Αορίστου Χρόνου κατ εφαρμογή δικα στικών αποφάσεων. ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ 2ου ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ (Αριθ. απόφασης 40/10) Αφού άκουσε έλαβε υπόψη του: 1. Τις διατάξεις του Ν. 3068/02 σύμφωνα με τις οποίες οι ΟΤΑ είναι υποχρεωμένοι να συμμορφώνονται προς τις τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις. 2. Την απόφαση της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συ νεδρίου (πρακτικά της 3ης συνεδρίασης της 17ης Φε βρουαρίου 2010). 3. Τις εγκυκλίους 50410/ και 24/οικ.50259/ του ΥΠΕΣΑ&ΗΔ. 4. Το άρθρο 10 και το άρθρο 101 του Ν. 3584/ Την 702/06 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών. 6. Την 162/07 απόφαση του 4ου Τμήματος του Εφε τείου Αθηνών.

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Το αριθ. 320/10 πιστοποιητικό τελεσιδικίας της ανω τέρω δικαστικής απόφασης. 8. Την αριθ /3295/04 αγωγή των Τσαμίτα Σταυ ρούλας, Πίσαρη Ευθυμίας και Μητσοπούλου Φανής, οι οποίες δικαιώθηκαν τελεσίδικα με τις ανωτέρω δικα στικές αποφάσεις. 9. Την αριθ. 412/10 βεβαίωση του Προέδρου του 2ου Βρεφονηπιακού Σταθμού Δήμου Παλλήνης, σχετικά με την πρόβλεψη των απαιτούμενων πιστώσεων. 10. Το γεγονός ότι σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 28 του Ν. 2190/94 εξαιρούνται της απαγόρευσης έκδο σης πράξεων που αφορούν το διορισμό ή πρόσληψη και οποιαδήποτε μεταβολή αναφερόμενη στην υπηρεσιακή κατάσταση κάθε κατηγορίας προσωπικού των υπηρε σιών και νομικών προσώπων του άρθρου 14 παρ. 1 Ν. 2190/94 οι πράξεις που εκδίδονται σε συμμόρφωση προς δικαστική απόφαση. 11. Τις διατάξεις του άρθ. 233 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 86 παρ 1 περιπτ. δ του Ν. 3463/06, σχετικά με τις αρμοδιότητες του Προέδρου. 12. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του 2ου Βρεφονηπιακού Σταθμού Δήμου Παλλήνης (ΦΕΚ 1386/ τ.β / ), καθώς και τις τροποποιήσεις αυτού. 13. Το γεγονός ότι στην περίπτωση της παρούσας απόφασης δεν εφαρμόζεται το άρθρο 101 του Ν. 3584/07 (ΦΕΚ 143/Α / ), διότι το άρθρο αυτό αναφέρεται μόνο στις υπηρεσιακές μεταβολές που προκύπτουν βά σει του κώδικα αυτού δηλαδή αποστέλλεται για δημο σίευση το ΦΕΚ με μέριμνα του φορέα και όχι του Γ.Γ. της Περιφέρειας, αποφασίζει ομόφωνα: Συστήνονται οι κάτωθι προσωρινές προσωποπαγείς θέσεις Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου στον Οργα νισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ) του 2ου Βρεφονη πιακού Σταθμού Δήμου Παλλήνης: 1. Μία (1) θέση προσωρινή προσωποπαγής ΔΕ Βοηθός Νηπιοβρεφοκόμος στην οποία θα καταταγεί η Μητσο πούλου Φανή του Κων/νου 2. Μία (1) θέση προσωρινή προσωποπαγής ΔΕ Βοηθός Νηπιοβρεφοκόμος στην οποία θα καταταγεί η Πίσαρη Ευθυμία του Χρήστου 3. Μία (1) θέση προσωρινή προσωποπαγής ΥΕ Καθαρί στρια στην οποία θα καταταγεί η Τσαμίτα Σταυρούλα του Γεωργίου Οι παραπάνω θέσεις καταργούνται μόλις κενωθούν με οποιαδήποτε τρόπο. Η παρούσα απόφαση να δημο σιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η δαπάνη κατάταξης του παραπάνω προσωπικού ύψους ,00, θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό του 2ου Βρεφονη πιακού Σταθμού Δήμου Παλλήνης για το έτος 2010 και θα βαρύνει τους κάτωθι Κ.Α.: Τον Κ.Α με το ποσό των 9.188,00, τον Κ.Α με το ποσό των 2.707,00 Για τα επόμενα έτη θα προκληθεί η ανάλογη δαπάνη η οποία θα προβλεφθεί στους αντίστοιχους Κ.Α. του προϋπολογισμού του 2ου Βρεφονηπιακού Σταθμού Δή μου Παλλήνης. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ο Πρόεδρος ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΩΤΗΣ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ (13) Διόρθωση σφάλματος στο ΦΕΚ 1563/ τ.β που δημοσιεύθηκε η περίληψη της υπ αρ. ΔΙΣΑ/719/ Π10/5/465/Ν. 3299/04/ απόφαση του Γενι κού Γραμματέα Περιφέρειας Κρήτης. Στο ΦΕΚ 1563/ τ.β που δημοσιεύθηκε η πε ρίληψη της υπ αρ. ΔΙΣΑ/719/Π10/5/465/Ν.3299/04/ απόφασης του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Κρήτης που αφορά την υπαγωγή στις διατάξεις του Ν. 3299/2004, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, επένδυσης της επιχείρησης ΤΣΟΥΡΔΙΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. γίνεται η παρακάτω διόρθωση: Από το εσφαλμένο στην περίληψη: Επιχορήγηση: ,00 (40%). Στο ορθό: Επιχορήγηση: ,00 (45%). Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Ο Διευθυντής Γ. ΧΡΗΣΤΑΚΗΣ (14) Διόρθωση σφάλματος στο ΦΕΚ1576/ τ.β που δημοσιεύθηκε η περίληψη της υπ αρ. ΔΙΣΑ/2632/ Π10/5/0167/Ε/Ν / απόφασης του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Κρήτης. Στο ΦΕΚ 1576/ τ.β που δημοσιεύθηκε η πε ρίληψη της υπ αρ. ΔΙΣΑ/2632/Π10/5/0167/Ε/Ν / απόφασης του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Κρήτης που αφορά στην τροποποίηση της απόφασης υπαγωγής ΔΙΣΑ/1372/Π10/5/05/167/Ε/Ν.3299/04/ (ΦΕΚ 1659Β / ) της επένδυσης της επιχείρησης ΤΖΩΡΤΖΑΚΑΚΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΟΜΙΚΗ ΟΕ σύμφωνα με τις δια τάξεις του Ν. 3299/2004, γίνεται η παρακάτω διόρθωση: Από το εσφαλμένο στην περίληψη: «ΤΖΩΡΤΖΑΚΑΚΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗ ΟΕ». Στο ορθό: «ΤΖΩΡΤΖΑΚΑΚΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΟΜΙΚΗ ΟΕ» και Από το εσφαλμένο στην περίληψη: «ΤΖΩΡΤΖΑΚΑΚΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗ Ε.Ε.». Στο ορθό: «ΤΖΩΡΤΖΑΚΑΚΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΟΜΙΚΗ Ε.Ε.». Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ο Αν. Διευθυντής ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΗΣΤΑΚΗΣ (15) Διόρθωση σφάλματος στην αριθμ. Φ /5276/ απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Στην αριθμ. Φ /5276/ απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου που δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. 1147/τ.Β / και αφορά στην απόκτηση της Ελληνικής Ιθαγένειας της ομογενούς αλλοδαπής ΖΙΝΤΡΟ ΔΟΞΙΓΙΕ διορθώνεται το όνομα: Από το εσφαλμένο: «ΔΟΞΙΓΙΕ». Στο ορθό: «ΔΟΞΙΓΕ». (Από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου)

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Μαρούσι, 31 Ιουλίου 2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Μαρούσι, 31 Ιουλίου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ----- Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: 15180 - Μαρούσι Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr E-mail: press@minedu.gov.gr Μαρούσι,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1 3 Ιανουαρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Ζ1 1398 Καθορισμός πιστοποιητικών, δηλώσεων, καταστάσεων και σχεδίων διευθέτησης οφειλών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8155 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 625 11 Μαΐου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατανομή έκτακτου ποσού στήριξης στους παρα γωγούς αγελαδινού γάλακτος κατ εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 37171 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2143 31 Δεκεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της Δ6/Φ1/οικ. 8684/24.4.2007 (ΦΕΚ Β 694) απόφασης του Υπουργού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 26053 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2108 29 Σεπτεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εισοδηματική ενίσχυση νοικοκυριών ορεινών και μει ονεκτικών περιοχών με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14037 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 985 30 Ιουνίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Διαχείρισης του Συστήματος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5873 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 392 14 Μαρτίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εγκριση υπερωριακής απασχόλησης των υπαλλήλων που υπηρετούν με διάθεση στα Πολιτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 26227 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1644 14 Οκτωβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση Πολιτικού Γραφείου Υφυπουργού Εσωτερι κών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2727 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 112 13 Ιουλίου 2010 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3861 Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 3 7 Ιανουαρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23963 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1457 6 Σεπτεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση οργανικών θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιω τικού δικαίου αορίστου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9629 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Υπαγωγή της εταιρείας «ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.» με διακριτικό τίτλο «MERCADO», στις διατάξεις του ν. 3299/2004 για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4463 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 352 30 Μαρτίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάθεση αρμοδιοτήτων στο Γενικό Γραμματέα Επι κοινωνίας.... 1 Παράταση του προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3433 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2487 3 Δεκεμβρίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση οργανικών θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17845 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1052 29 Απριλίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση και ορισμός μελών Επιτροπής Προσφυγών με έδρα την Αλεξανδρούπολη στο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7403 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 517 5 Απριλίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εξαγορά του υπόλοιπου της εναλλακτικής υπηρεσί ας των αντιρρησιών συνείδησης,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 35003 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2453 2 Δεκεμβρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ Έγκριση σύστασης του κοινωφελούς ιδρύματος με την επωνυμία «ΙΔΡΥΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8397 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 664 9 Απριλίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση ταχύρρυθμου εκπαιδευτικού προγράμματος Ειδικών Φρουρών της Βουλής των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 52693 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3533 31 Δεκεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός παραβόλων του άρθρου 28 παρ. 4 του Ν. 3982/2011 και καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27819 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1771 11 Νοεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ. αριθμ. 6248/31 03 2010 Κ.Υ.Α., με τίτλο «Ειδικό διετές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19171 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1174 10 Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός των ωρών εργασίας πέραν του πενθη μέρου, καθ υπέρβαση της εβδομαδιαίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4647 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 292 22 Φεβρουαρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σχολείο Επιμόρφωσης Αξ/κών Στρατολογικού Στρατιωτικών Νομικών Συμβούλων....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25157 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1592 30 Σεπτεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύστημα Πιστοποίησης της Επιμόρφωσης.... 1 Τροποποίηση της αριθ. Δ2/5810/7.3.08

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 53221 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3589 31 Δεκεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός υπόχρεων αλιευτικών σκαφών, διαδι κασιών και ειδικών δικαιολογητικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 851 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 74 20 Ιανουαρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός των ωρών απογευματινής υπερωριακής και νυχτερινής απασχόλησης εργασίμων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17359 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1291 11 Αυγούστου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αύξηση των χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν. 2362/95 για τη σύναψη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 37167 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Διενέργεια της διαδικασίας κληρώσεως για τον ορι σμό μελών των συλλογικών οργάνων της διοίκη σης για τη διεξαγωγή δημόσιων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16801 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1180 8 Μαΐου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έκδοση Αργυρού Συλλεκτικού Νομίσματος, κοπής 2014, ονομαστικής αξίας 10, με θεματολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14805 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1177 17 Ιουνίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Υπαγωγή της επιχείρησης «ΣΑΒΒΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΕΣΙΣΟΓΛΟΥ ΣΟΝΙΑ O.E.» με δ.τ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19111 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1553 23 Ιουλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 208068/Κ1/19 12 2014 κοι νής Υπουργικής απόφασης

Διαβάστε περισσότερα