ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 27011 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Οκτωβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της Φ /8/150107/Σ. 18/ κοινής απόφασης του Υπουργού Εξωτερικών και του ΥΦΕ ΘΑ «Ρύθμιση στρατολογικών θεμάτων μονίμων κα τοίκων εξωτερικού» (ΦΕΚ 61/ , τ.β ) Τοποθέτηση Αντιπροέδρων του Αρείου Πάγου και Αρεοπαγιτών σε Τμήματα. Συμπλήρωση της σύν θεσης του ΣΤ Ποινικού Τμήματος Υπερωριακή απασχόληση μόνιμου προσωπικού του Λ.Τ. Κεφαλληνίας Β εξαμήνου Ολοκλήρωση επένδυσης της ατομικής επιχείρησης «ΣΤΥΛΙΑΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ», οριστικοποίηση του κόστους αυτής και έναρξη της παραγωγικής λει τουργίας Απόκτηση Ελληνικής Ιθαγένειας του ενήλικου αλλο δαπού ΣΚΟΥΡΤΗ Γρηγόριου (JYRGEN) του Ιλιρ και της Φλουτουρά Απόκτηση Ελληνικής Ιθαγένειας του ανήλικου τέκνου αλλοδαπού ΣΤΕΦΑΝΑΪ (επώνυμο) ΝΙΚΟΛ (κύριο όνομα) που έχει γεννηθεί στην Ελλάδα Απόκτηση Ελληνικής Ιθαγένειας του ανήλικου τέκνου αλλοδαπού ΣΤΕΦΑΝΑΪ (επώνυμο) ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ (κύριο όνομα) που έχει γεννηθεί στην Ελλάδα Πολιτογράφηση ομογενών αλλοδαπών υπό στοιχεία ΤΣΙΠΗ ΒΑΓΓΕΛΙΑ, ον. πατρός ΗΛΙΑΣ, γεν. 1956, στην Αλβανία κ.λπ Πολιτογράφηση του ομογενούς αλλοδαπού ΓΙΩΡΓΟ ΜΑΤΡΑΚΟΥ του ΓΙΑΝΝΗ Πολιτογράφηση του ομογενούς αλλοδαπού ΕΝΤΜΟΝΤ ΤΖΑΡΟ του ΣΩΤΗΡ Πολιτογράφηση του ομογενούς αλλοδαπής ΚΡΙΣΤΙ ΤΖΑΡΟ του ΕΝΤΜΟΝΤ Σύσταση προσωρινών προσωποπαγών θέσεων Ιδι ωτικού δικαίου Αορίστου Χρόνου κατ εφαρμογή δικαστικών αποφάσεων ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ Διόρθωση σφάλματος στο ΦΕΚ 1563/ τ.β που δημοσιεύθηκε η περίληψη της υπ αρ. ΔΙΣΑ/719/ Π10/5/465/Ν. 3299/04/ απόφαση του Γε νικού Γραμματέα Περιφέρειας Κρήτης Διόρθωση σφάλματος στο ΦΕΚ1576/ τ.β που δημοσιεύθηκε η περίληψη της υπ αρ. ΔΙΣΑ/ 2632/Π10/5/0167/Ε/Ν / απόφασης του Γενικού Γραμματέα Περιφέρει ας Κρήτης Διόρθωση σφάλματος στην αριθμ. Φ /5276/ απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Αριθμ. Φ /48/ (1) Τροποποίηση της Φ /8/150107/Σ. 18/ κοινής απόφασης του Υπουργού Εξωτερικών και του ΥΦΕ ΘΑ «Ρύθμιση στρατολογικών θεμάτων μονίμων κα τοίκων εξωτερικού» (ΦΕΚ 61/ , τ.β ). ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ Έχοντας υπόψη: α. Τις διατάξεις του άρθρου 25 και το άρθρο 30 παρά γραφος 2 του ν. 3421/2005 «Στρατολογία των Ελλήνων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 302/ τ.α ). β. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ βέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», ΠΔ 63/05 (ΦΕΚ 98/ τ.α ). γ. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού. δ. Σχετική πρόταση του Αρχηγού του Γενικού Επιτε λείου Εθνικής Άμυνας, αποφασίζουμε:

2 27012 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Άρθρο 1 Το άρθρο 2 της Φ /8/150107/Σ. 18/10 Ιαν 06 κοινής απόφασης του Υπουργού Εξωτερικών και του Υφυπουρ γού Εθνικής Άμυνας «Ρύθμιση στρατολογικών θεμάτων μονίμων κατοίκων εξωτερικού» (ΦΕΚ 61/ τ.β ) αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 2 Υποχρεώσεις όσων έτυχαν αναβολής κατάταξης στις Ένοπλες Δυνάμεις 1. Όσοι λαμβάνουν αναβολή κατάταξης ως μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού υποβάλλουν στο Στρατολογικό τους Γραφείο, μέχρι την ημερομηνία που υποχρεούνται για κατάταξη στις Ένοπλες Δυνάμεις, εξαιτίας διακοπής της αναβολής τους, πιστοποιητικό της αρμόδιας ελλη νικής προξενικής αρχής, από το οποίο να προκύπτει η διατήρηση ή η απώλεια της ιδιότητας του μονίμου κατοίκου εξωτερικού. 2. Σε περίπτωση μη υποβολής ή εφόσον από το υπο βαλλόμενο πιστοποιητικό προκύπτει ότι η χορηγηθείσα αναβολή διακόπηκε σε προγενέστερο χρόνο, επιβάλλε ται στους υπόχρεους πρόσθετη στρατιωτική υποχρέω ση έξι (6) μηνών και προγραμματίζονται για κατάταξη στις Ένοπλες Δυνάμεις ως στρατεύσιμοι, με βάση την ημερομηνία της αίτησης διακοπής της αναβολής τους ή, εφόσον δεν υπέβαλαν αίτηση διακοπής, του εγγράφου ή του πιστοποιητικού της προξενικής αρχής 3. Τα Στρατολογικά Γραφεία, εφόσον με οποιοδήποτε τρόπο περιέρχεται σε γνώση τους ότι μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού, στους οποίους χορηγήθηκε αναβολή κα τάταξης, πιθανώς απώλεσαν την ιδιότητα αυτή, υπο χρεούνται να ζητούν από την αρμόδια ελληνική προξε νική αρχή πιστοποιητικό μονίμου κατοίκου εξωτερικού. Εφόσον η προξενική αρχή αδυνατεί να πιστοποιήσει τη διατήρηση ή την απώλεια της ιδιότητας, καλεί τον μόνιμο κάτοικο εξωτερικού να της παράσχει τα απαιτού μενα προς απόδειξη της ιδιότητας του στοιχεία εντός διμήνου και ενημερώνει σχετικά, το αργότερο με τη λήξη της προθεσμίας αυτής, το αρμόδιο Στρατολογικό Γραφείο. 4. Εφόσον, εντός του ως άνω χρονικού διαστήματος, δεν ανευρεθεί ο μόνιμος κάτοικος ή δεν καταθέσει τα απαιτούμενα στοιχεία και δεν καταστεί δυνατή η έκ δοση του αναφερθέντος πιστοποιητικού ή εφόσον από το πιστοποιητικό προκύπτει ότι η χορηγηθείσα ανα βολή διακόπηκε σε προγενέστερο χρόνο, επιβάλλεται στους υπόχρεους πρόσθετη στρατιωτική υποχρέωση έξι (6) μηνών και προγραμματίζονται για κατάταξη στις Ένοπλες Δυνάμεις ως στρατεύσιμοι, με βάση την ημε ρομηνία έκδοσης του εγγράφου ή του πιστοποιητικού της προξενικής αρχής.» Άρθρο 2 1. Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημο σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 14 Οκτωβρίου 2010 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡIOΣ ΔΡΟΥΤΣΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ Αριθμ. 24/2010 (2) Τοποθέτηση Αντιπροέδρων του Αρείου Πάγου και Αρε οπαγιτών σε Τμήματα. Συμπλήρωση της σύνθεσης του ΣΤ Ποινικού Τμήματος. ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Σήμερα 30 Σεπτεμβρίου 2010, ημέρα Πέμπτη και ώρα στο Κατάστημα του Αρείου Πάγου συνήλθε, ύστε ρα από νόμιμη πρόσκληση, η, κατά το άρθρο 17 του Ν. 1756/1988 του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών, διοικητική ολομέ λεια στην οποία έλαβαν μέρος οι: Γεώργιος Καλαμίδας Εισηγητής, Πρόεδρος του Αρείου Πάγου, Ιωάννης Σπυ ρίδων Τέντες, Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Ηλίας Γιαννακάκης, Μίμης Γραμματικούδης, Θεοδώρα Γκοΐνη, Ρένα Ασημακοπούλου, Χαράλαμπος Ζώης, Μιχαήλ Θεο χαρίδης, Αντιπρόεδροι του Αρείου Πάγου, Αιμιλία Λίτινα, Γεώργιος Γιαννούλης, Ανδρέας Τσόλιας, Γεώργιος Χρυ σικός, Νικόλαος Ζαΐρης, Δήμητρα Παπαντωνοπούλου, Βιολέττα Κυτέα, Βαρβάρα Κριτσωτάκη, Γεωργία Λαλού ση, Σπυρίδων Μιτσιάλης, Νικόλαος Κωνσταντόπουλος, Βασιλική Θάνου Χριστοφίλου, Παναγιώτης Κομνηνάκης, Δημήτριος Μαζαράκης, Χαράλαμπος Αθανασίου, Πα ναγιώτης Ρουμπής, Κωνσταντίνος Φράγκος, Νικόλαος Πάσσος, Γεώργιος Αδαμόπουλος, Ιωάννης Παπαδόπου λος, Αικατερίνη Βασιλακοπούλου Κατσαβριά, Ιωάννης Γιαννακόπουλος, Χρυσόστομος Ευαγγέλου, Χριστόφο ρος Κοσμίδης, Ανδρέας Ξένος, Κυριακούλα Γεροστάθη, Βασίλειος Φράγγος, Ευφημία Λαμπροπούλου, Αθανάσιος Γεωργόπουλος, Ιωάννα Λούκα, Δημήτριος Κόμης, Βασί λειος Λαμπρόπουλος, Αντώνιος Ζευγώλης, Ερωτόκριτος Καλούδης, Ασπασία Καρέλλου, Αρεοπαγίτες. Κωλύονται και δεν παρέστησαν οι λοιποί Αντιπρόε δροι του Αρείου Πάγου και Αρεοπαγίτες. Παραστάθηκε ως γραμματέας της Ολομέλειας η Προϊσταμένη Διεύθυνσης της Γραμματείας του Αρείου Πάγου Αλεξάνδρα Χαραλάμπους. Η Διοικητική Ολομέλεια συνήλθε σε Συμβούλιο προ κειμένου να επικυρώσει τις υπ αριθμ. 101, 102, 103 και 104/2010 πράξεις του Προέδρου του Αρείου Πάγου, όσον αφορά τη σύνθεση των τμημάτων του Αρείου Πάγου. Ο Εισηγητής Πρόεδρος του Αρείου Πάγου Γεώργιος Καλαμίδας εισηγήθηκε όσα αναφέρονται στο διατα κτικό. Ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Ιωάννης Σπυρίδω νας Τέντες πρότεινε να γίνει δεκτή η πρόταση του Εισηγητή και αποχώρησε. ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ: Κατά το άρθρο 23 παρ. 4 του Ν.1756/1988, όπως αντι καταστάθηκε με το άρθρο 3 του Ν.3346/2005 «Με από φαση της Ολομέλειας σε συμβούλιο, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, γίνεται η σύνθεση των τμημάτων, με κατανομή σε αυτά των μελών του Αρείου Πάγου. Για την κατανομή λαμβάνονται υπόψη οι προτιμήσεις των Αντιπροέδρων και των Αρεοπαγιτών, όπως και η αρχαιότητά τους, προκειμένου να υπηρε τούν σε κάθε τμήμα και αρχαιότεροι Αρεοπαγίτες. Κατά την κατανομή μπορεί να ορίζονται για κάθε τμήμα και αναπληρωτές Αρεοπαγίτες που υπηρετούν σε άλλα τμήματα. Ο Πρόεδρος του Αρείου Πάγου μπορεί κατά τη διάρκεια του δικαστικού έτους να συμπληρώνει τη σύνθεση ορισμένων τμημάτων από άλλα τμήματα, εφό σον αυτό επιβάλλεται από ειδικές υπηρεσιακές ανάγκες.

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Η πράξη αυτή του Προέδρου έχει προσωρινή ισχύ μέ χρι να ληφθεί σχετική απόφαση από την Ολομέλεια, η οποία πρέπει να συγκληθεί προς τούτο μέσα σε τριάντα ημέρες και η απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως». Σύμφωνα με την ανωτέρω διάταξη η Ολομέλεια, που συνήλθε σε Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη: Α)την 101/2010 Πράξη του Προέδρου του Αρείου Πάγου, με την οποία τοποθετείται Προεδρεύουσα του ΣΤ Ποινικού Τμήματος του Αρείου Πάγου η Αρεοπαγί της, Αιμιλία Λίτινα, αρχαιότερο μέλος της συνθέσεως του Τμήματος αυτού. Β) την 102/2010 Πράξη του Προέ δρου του Αρείου Πάγου, με την οποία τοποθετούνται οι Αντιπρόεδροι του Αρείου Πάγου, ως Πρόεδροι στα Τμήματα ως εξής: 1) στο Α1 Πολιτικό Τμήμα ο Αντι πρόεδρος Εμμανουήλ Καλούδης, 2) στο Α2 Πολιτικό Τμήμα η Αντιπρόεδρος Ρένα Ασημακοπούλου, 3) στο Β1 Πολιτικό Τμήμα ο Αντιπρόεδρος Ηλίας Γιαννακάκης, 4) στο Β2 Πολιτικό Τμήμα ο Αντιπρόεδρος Μίμης Γραμ ματικούδης, 5)στο Γ Πολιτικό Τμήμα η Αντιπρόεδρος Ελισάβετ Μουγάκου Μπρίλλη, 6) στο Δ Πολιτικό Τμήμα ο Αντιπρόεδρος Χαράλαμπος Ζώης, 7) στο Ε Ποινικό Τμήμα ο Αντιπρόεδρος Μιχαήλ Θεοχαρίδης και 8)στο Ζ Ποινικό Τμήμα η Αντιπρόεδρος Θεοδώρα Γκοΐνη. Γ) την 103/2010 Πράξη του Αρείου Πάγου, με την οποία τροποποιείται η 19/2010 απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου, σχετικά με την κατάρτιση των Τμημάτων του Αρείου Πάγου για το δικαστικό έτος από έως και τοποθετείται ο Αρεοπαγίτης Νικόλαος Τρούσας στο Β2 Πολιτικό Τμήμα, αντί του Β1 Πολιτικού Τμήματος. Δ) την 104/2010 Πράξη του Προέδρου του Αρείου Πάγου, με την οποία συμπληρώνεται η σύνθεση του ΣΤ Ποινικού Τμήματος, με τη συμμετοχή σ αυτό των παρακάτω Αρεοπαγιτών του Ζ Ποινικού Τμήμα τος ως ακολούθως: 1) του Αρεοπαγίτη Κωνσταντίνου Φράγκου, κατά τη συνεδρίασή του της , 2) του Αρεοπαγίτη Ιωάννη Παπαδόπουλου, κατά τη συνεδρίασή του της , 3) του Αρεοπαγίτη Ιωάννη Γιαννακό πουλου, κατά τη συνεδρίασή του της , 4)του Αρεοπαγίτη Ανδρέα Ξένου, κατά τη συνεδρίασή του της , 5) του Αρεοπαγίτη Βασιλείου Φράγγου, κατά τη συνεδρίασή του της , 6) του Αρεοπαγίτη Κωνσταντίνου Φράγκου, κατά τη συνεδρίασή του της , 7) του Αρεοπαγίτη Ιωάννη Παπαδόπουλου, κατά τη συνεδρίασή του της , 8) του Αρεοπαγίτη Ιωάννη Γιαννακόπουλου, κατά τη συνεδρίασή του της και 9) του Αρεοπαγίτη Ανδρέα Ξένου κατά τη συνεδρίασή του της Αφού άκουσε τον Εισηγητή Πρόεδρο του Αρείου Πάγου Γεώργιο Καλαμίδα αποφασίζει ομόφωνα, όσα ειδικότερα αναφέρονται στο διατακτικό. ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ: 1) Τοποθετεί: Α) Προεδρεύουσα του ΣΤ Ποινικού Τμήματος του Αρείου Πάγου την Αρεοπαγίτη, Αιμι λία Λίτινα, αρχαιότερο μέλος της συνθέσεως του Τμήματος αυτού, Β) τους Αντιπροέδρους του Αρείου Πάγου, ως Προέδρους στα Τμήματα ως εξής: 1) στο Α1 Πολιτικό Τμήμα τον Αντιπρόεδρο Εμμανουήλ Κα λούδη, 2) στο Α2 Πολιτικό Τμήμα την Αντιπρόεδρο Ρένα Ασημακοπούλου, 3) στο Β1 Πολιτικό Τμήμα τον Αντιπρόεδρο Ηλία Γιαννακάκη, 4) στο Β2 Πολιτικό Τμήμα τον Αντιπρόεδρο Μίμη Γραμματικούδη, 5) στο Γ Πολιτικό Τμήμα την Αντιπρόεδρο Ελισάβετ Μουγά κου Μπρίλλη, 6) στο Δ Πολιτικό Τμήμα τον Αντιπρό εδρο Χαράλαμπο Ζώη, 7) στο Ε Ποινικό Τμήμα τον Αντιπρόεδρο Μιχαήλ Θεοχαρίδη και 8) στο Ζ Ποινικό Τμήμα την Αντιπρόεδρο Θεοδώρα Γκοΐνη, Γ)τον Αρε οπαγίτη Νικόλαο Τρούσα στο Β2 Πολιτικό Τμήμα, τροποποιώντας την 19/2010 απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου, σχετικά με την κατάρτιση των Τμημάτων του Αρείου Πάγου για το δικαστικό έτος από έως Και 2) Συμπληρώνει τη σύνθεση του ΣΤ Ποινικού Τμή ματος, με τη συμμετοχή σ αυτό των παρακάτω Αρε οπαγιτών του Ζ Ποινικού Τμήματος ως ακολούθως: 1) του Αρεοπαγίτη Κωνσταντίνου Φράγκου, κατά τη συ νεδρίασή του της , 2) του Αρεοπαγίτη Ιωάννη Παπαδόπουλου, κατά τη συνεδρίασή του της , 3) του Αρεοπαγίτη Ιωάννη Γιαννακόπουλου, κατά τη συ νεδρίασή του της , 4) του Αρεοπαγίτη Ανδρέα Ξένου, κατά τη συνεδρίασή του της , 5) του Αρεοπαγίτη Βασιλείου Φράγγου, κατά τη συνεδρίασή του της , 6) του Αρεοπαγίτη Κωνσταντίνου Φράγκου, κατά τη συνεδρίασή του της , 7) του Αρεοπαγίτη Ιωάννη Παπαδόπουλου, κατά τη συνεδρίασή του της , 8) του Αρεοπαγίτη Ιωάννη Γιαννα κόπουλου, κατά τη συνεδρίασή του της και 9) του Αρεοπαγίτη Ανδρέα Ξένου κατά τη συνεδρίασή του της Κρίθηκε, αποφασίστηκε και εκδόθηκε στην Αθήνα, στις 30 Σεπτεμβρίου Αθήνα, 11 Οκτωβρίου 2010 Ο Πρόεδρος ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΕΝΤΕΣ Αριθμ /03 (3) Υπερωριακή απασχόληση μόνιμου προσωπικού του Λ.Τ. Κεφαλληνίας Β εξαμήνου Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ, ΝΗΣΩΝ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) Tου άρθρου 16 του Ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 297 Α ) «Μι σθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και ΟΤΑ, μονίμων στελεχών των Ενό πλων Δυνάμεων και αντιστοίχων της Ελληνικής Αστυ νομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος και άλλες συναφείς διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 6 του Ν. 3833/2010 (ΦΕΚ 40 Α ). β) του Π.Δ. 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (ΦΕΚ 221 Α ), όπως αντι καταστάθηκε με το Π.Δ. 50/2010 «Ανακατανομή αρμο διοτήτων των Υπουργείων και τροποποιήσεις του π.δ. 189/2009» (ΦΕΚ 89 Α ) και του Π.Δ. 96/2010 «Σύσταση Υπουργείου Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας, καθορισμός των αρμοδιοτήτων του και ανακατανομή των Υπουργείων» (ΦΕΚ 170 Α ). 2. Την αριθ. 2/14924/0022/ εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών/Γ.Λ.Κ. 3. Την αριθ. 47/2010 Πράξη της Λιμενικής Επιτροπής του Λιμενικού Ταμείου Κεφαλληνίας. 4. Το αριθ. οικ. 1651/ έγγραφο Λ.Τ. Κεφαλ ληνίας, αποφασίζουμε:

4 27014 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 1. Την έγκριση πραγματοποίησης απογευματινής υπε ρωριακής απασχόλησης με αμοιβή, διακοσίων σαράντα (240) ωρών, για δύο (2) υπαλλήλους του Λ.Τ. Κεφαλληνί ας, επί συνολικού αριθμού τριών (3) υπηρετούντων υπαλ λήλων, για την αντιμετώπιση εκτάκτων υπηρεσιακών αναγκών κατά το Β εξάμηνο 2010 και ειδικότερα: Κλείσιμο βιβλίων, ολοκλήρωση συντάξεων και υπο βολής απολογισμού ισολογισμού οικονομικού έτους 2009, διεκπεραίωση διοικητικών θεμάτων της Υπηρεσί ας (όπως έλεγχος εισπράξεων από παραβάσεις Κ.Ο.Κ., παραχωρήσεις χώρων κ.λπ). 2. Οι ώρες απογευματινής υπερωριακής εργασίας δεν μπορεί να υπερβαίνουν τις σαράντα (40) ανά υπάλληλο μηνιαίως. 3. Το ύψος της δαπάνης που θα προκύψει από την ανωτέρω αιτία ανέρχεται στο ποσό των 1.500,00 ευρώ περίπου και θα βαρύνει τον Προϋπολογισμό του Λιμε νικού Ταμείου έτους 2010, στον οποίο υπάρχει σχετική εγκεκριμένη πίστωση στον ΚΑΕ 0261, ύψους 4.500,00 Ευρώ. 4. Ο αριθμός του προσωπικού που θα απασχολεί ται υπερωριακά κάθε φορά, καθώς και ο αριθμός των ωρών, θα εξαρτηθεί από τις πραγματικές υπηρεσιακές ανάγκες και θα καθορισθεί με απόφαση του Προέδρου του Λιμενικού Ταμείου. 5. Υπεύθυνος για τον έλεγχο εκτέλεσης της υπερωρια κής εργασίας, ορίζεται ο Πρόεδρος του Λ.Τ Κεφ/νίας. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και ισχύει αναδρομικά ένα μήνα πριν τη δημοσίευσή της. Πειραιάς, 19 Οκτωβρίου 2010 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ (4) Ολοκλήρωση επένδυσης της ατομικής επιχείρησης «ΣΤΥΛΙΑΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ», οριστικοποίηση του κό στους αυτής και έναρξη της παραγωγικής λειτουρ γίας. Με την απόφαση 97786/4006/ΠΟ4/5/00103/Ε/Ν. 3299/04/ του Γενικού Γραμματέα Περιφέρει ας Δυτικής Μακεδονίας ολοκληρώθηκε η επένδυση της ατομικής επιχείρησης «ΣΤYΛΙΑΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ», που αναφέρεται στον ΕΚΣΥΧΡΟΝΙΣΜΟ ΒΟΟΤΡΟΦΙΚΗΣ ΜΟ ΝΑΔΑΣ στη θέση «ΚΟΠΤΣΙΑ», του Τ.Δ. ΑΕΤΟΥ, του Δήμου ΑΕΤΟΥ, του Νομού ΦΛΩΡΙΝΗΣ. Το συνολικό κόστος της επένδυσης οριστικοποιείται στο ποσό των εκατό ενενήντα εννιά χιλιάδων είκοσι έξι ευρώ και εξήντα λεπτών ( ,60) και το ενισχυόμενο στο ίδιο ποσό. Το ύψος της επιχορήγησης ορίσθηκε στο ποσό των ογδόντα εννιά χιλιάδων πεντακοσίων εξήντα ένα ευρώ και ενενήντα επτά λεπτών (89.561,97), που αποτελεί πο σοστό 45% του συνολικού κόστους της επένδυσης. Η ιδία συμμετοχή ορίσθηκε στο ποσό των σαράντα εννιά χιλιάδων εννιακοσίων εξήντα τεσσάρων ευρώ και εξήντα τριών λεπτών (49.964,63), που αποτελεί ποσοστό 25% του συνολικού κόστους της επένδυσης. Έγινε χρήση τραπεζικού δανείου ποσού πενήντα εννιά χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (59.500,00). Πιστοποιείται η έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας της μονάδας. Ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης είναι η Με την απόφαση αυτή εγκρίθηκε η καταβολή του υπολοίπου της επιχορήγησης ποσού ογδόντα εννιά χιλιάδων πεντακοσίων εξήντα ένα ευρώ και ενενήντα επτά λεπτών (89.561,97). Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Κοζάνη, 18 Οκτωβρίου 2010 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΙΡΚΟΣ (5) Απόκτηση Ελληνικής Ιθαγένειας του ενήλικου αλλοδα πού ΣΚΟΥΡΤΗ Γρηγόριου (JYRGEN) του Ιλιρ και της Φλουτουρά. Με την αριθμ. 5977/ απόφαση της Γενι κής Γραμματέως Περιφέρειας Ηπείρου, γίνεται δεκτή η αίτηση δήλωση του ενήλικου αλλοδαπού ΣΚΟΥΡ ΤΗ Γρηγόριου (JYRGEN) του Ιλιρ και της Φλουτουρά, γεν στα Τίρανα Αλβανίας, περί αποκτή σεως της Ελληνικής Ιθαγένειας σύμφωνα με τις δι ατάξεις του άρθρου 24 παρ. 1 του Ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49 Α ) «Περί Κυρώσεως του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας». Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης ΦΩΤΗΣ ΡΑΠΤΗΣ (6) Απόκτηση Ελληνικής Ιθαγένειας του ανήλικου τέκνου αλλοδαπού ΣΤΕΦΑΝΑΪ (επώνυμο) ΝΙΚΟΛ (κύριο όνο μα) που έχει γεννηθεί στην Ελλάδα. Με την αριθ / απόφαση της Γενικής Γραμματέως Περιφέρειας Θεσσαλίας που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, όπως το άρθρο αυτό προ στέθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν. 3838/2010 «Σύγχρονες διατάξεις για την Ελληνική Ιθαγένεια και την πολιτική συμμετοχή ομογενών και νομίμως διαμενόντων μεταναστών και άλλες ρυθμίσεις» (ΦΕΚ 49 Α ), γίνεται αποδεκτή η από αίτηση των γονέων του κατωτέρω ανήλικου τέκνου αλλοδαπού περί απόκτησης της Ελληνικής Ιθαγένειας και με στοιχεία: Επώνυμο: ΣΤΕΦΑΝΑΪ Κύριο Όνομα: ΝΙΚΟΛ Ημερομηνία Γέννησης: Στοιχεία αλλοδαπών γονέων: ΠΑΤΕΡΑΣ ΜΗΤΕΡΑ Επώνυμο: ΣΤΕΦΑΝΑΪ ΣΤΕΦΑΝΑΪ Κύριο όνομα: ΑΛΦΡΕΝΤ ΡΟΖΕΤΑ Η Γενική Γραμματέας Περιφέρειας ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΓΕΡΑΚΟΥΔΗ

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) (7) Απόκτηση Ελληνικής Ιθαγένειας του ανήλικου τέκνου αλλοδαπού ΣΤΕΦΑΝΑΪ (επώνυμο) ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ (κύ ριο όνομα) που έχει γεννηθεί στην Ελλάδα. Με την αριθ / απόφαση της Γενικής Γραμματέως Περιφέρειας Θεσσαλίας που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, όπως το άρθρο αυτό προστέθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν. 3838/2010 «Σύγχρονες διατάξεις για την Ελληνική Ιθαγένεια και την πολιτική συμμετοχή ομογενών και νομίμως διαμενόντων μεταναστών και άλλες ρυθμίσεις» (ΦΕΚ 49 Α ), γίνεται αποδεκτή η από αίτηση των γονέων του κατωτέρω ανήλικου τέκνου αλλοδαπού περί απόκτησης της Ελληνικής Ιθαγένειας και με στοιχεία: Επώνυμο: ΣΤΕΦΑΝΑΪ Κύριο Όνομα: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Ημερομηνία Γέννησης: Στοιχεία αλλοδαπών γονέων: ΠΑΤΕΡΑΣ ΜΗΤΕΡΑ Επώνυμο: ΣΤΕΦΑΝΑΪ ΣΤΕΦΑΝΑΪ Κύριο όνομα: ΑΛΦΡΕΝΤ ΡΟΖΕΤΑ Η Γενική Γραμματέας Περιφέρειας ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΓΕΡΑΚΟΥΔΗ (8) Πολιτογράφηση ομογενών αλλοδαπών υπό στοιχεία ΤΣΙΠΗ ΒΑΓΓΕΛΙΑ, ον. πατρός ΗΛΙΑΣ, γεν. 1956, στην Αλβανία κ.λπ. 1. Με την αριθ. Φ.6536/6112/2009/ απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Ιόνιων Νησιών, γίνε ται αλλοδαπής υπό στοιχεία: ΤΣΙΠΗ ΒΑΓΓΕΛΙΑ, ον. πατρός ΗΛΙΑΣ, γεν. 1956, στην Αλβανία, για την απόκτηση της 2. Με την αριθ. Φ.6537/6118/2009/ απόφα ση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Ιόνιων Νησιών, γίνεται αποδεκτή η αίτηση πολιτογράφησης του ομο γενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία: ΤΣΙΠΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ, ον. πατρός ΔΗΜΗΤΡΗΣ, γεν. 1956, στην Αλβανία, για την απόκτηση της 3. Με την αριθ. Φ.6538/6123/2009/ απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Ιόνιων Νησιών, γί νεται αποδεκτή η αίτηση πολιτογράφησης της ομογε νούς αλλοδαπής υπό στοιχεία: ΤΣΙΠΗ ΜΑΡΙΑ, ον. πατρός ΣΤΑΥΡΟΣ, γεν. 1980, στην Αλβανία, για την απόκτηση της 4. Με την αριθ. Φ.6607/2995/ απόφαση του αλλοδαπής υπό στοιχεία: ΧΑΪΡΟ ΙΖΜΙΡΑ, ον. πατρός ΛΟΥΑΝ, γεν. 1988, στην Αλβανία, για την απόκτηση της 5. Με την αριθ. Φ.6616/2999/ απόφαση του αλλοδαπής υπό στοιχεία: ΤΟΣΗ ΒΕΝΟΥΤΑ, ον. πατρός ΒΑΣΙΛΗ, γεν. 1964, στην Αλβανία, για την απόκτηση της 6. Με την αριθ. Φ.6617/3001/ απόφαση του αλλοδαπής υπό στοιχεία: ΤΟΣΗ ΡΟΜΙΝΑ, ον. πατρός ΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ, γεν. 1989, στην Αλβανία, για την από κτηση της 7. Με την αριθ. Φ.6618/3000/ απόφαση του αλλοδαπού υπό στοιχεία: ΤΟΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ, ον. πα τρός ΤΟΛΗΣ (ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ), γεν. 1956, στην Αλβανία, για την απόκτηση της 8. Με την αριθ. Φ.6623/3002/ απόφαση του αλλοδαπής υπό στοιχεία: ΡΑΚΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ, ον. πατρός ΜΙΧΟΣ, γεν. 1975, στην Αλβανία, για την απόκτηση της 9. Με την αριθ. Φ.6624/3003/ απόφαση του αλλοδαπού υπό στοιχεία: ΡΑΚΑΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ, ον. πατρός ΣΤΑΥΡΟΣ, γεν. 1973, στην Αλβανία, για την απόκτηση της 10. Με την αριθ. Φ.6649/1216/ απόφαση του αλλοδαπού υπό στοιχεία: ΔΗΜΕΡΤΙΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ον. πατρός ΑΝΤΡΟΥΤΣ, γεν. 1983, στην Αλβανία, για την απόκτηση της 11. Με την αριθ. Φ.6650/1220/ απόφαση του αλλοδαπής υπό στοιχεία: ΔΗΜΕΡΤΙΚΑ ΘΕΟΔΩΡΑ, ον. πατρός ΑΝΤΡΟΥΤΣ, γεν. 1988, στην Αλβανία, για την απόκτηση της 12. Με την αριθ. Φ.6651/1224/ απόφαση του αλλοδαπής υπό στοιχεία: ΔΗΜΕΡΤΙΚΑ ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ, ον. πατρός ΓΛΗΓΟΡ, γεν στην Αλβανία, για την από κτηση της 13. Με την αριθ. Φ.6652/1228/ απόφαση του αλλοδαπού υπό στοιχεία: ΔΗΜΕΡΤΙΚΑΣ ΑΝΤΡΟΥΤΣ, ον. πατρός ΣΠΥΡΟΣ, γεν. 1950, στην Αλβανία, για την από κτηση της 14. Με την αριθ. Φ.6653/1232/ απόφαση του αλλοδαπού υπό στοιχεία: ΔΗΜΕΡΤΙΚΑΣ ΣΠΥΡΟΣ, ον. πατρός ΑΝΤΡΟΥΤΣ, γεν. 1979, στην Αλβανία, για την απόκτηση της 15. Με την αριθ. Φ.6621/4146/ απόφαση του αλλοδαπού υπό στοιχεία: ΠΑΠΠΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ, ον. πατρός ΚΟΛΙΟΣ (ΝΙΚΟΛΑΣ), γεν. 1966, στην Αλβανία, για την απόκτηση της

6 27016 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 16. Με την αριθ. Φ.6622/4145/ απόφαση του αλλοδαπής υπό στοιχεία: ΠΑΠΠΑ ΒΙΟΛΤΣΑ, ον. πατρός ΘΩΜΑΣ, γεν. 1971, στην Αλβανία, για την απόκτηση της 17. Με την αριθ. Φ.6482/5781/2009/ απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Ιόνιων Νησιών, γί νεται αποδεκτή η αίτηση πολιτογράφησης του ομογε νούς αλλοδαπού υπό στοιχεία: ΜΠΟΥΝΤΑΛΗ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗ, ον. πατρός ΒΑΣΙΛΗ, γεν. 1941, στην Αλβανία, για την απόκτηση της 18. Με την αριθ. Φ.6620/830/ απόφαση του αλλοδαπής υπό στοιχεία: ΓΚΡΕΜΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ, ον. πα τρός ΗΛΙΑΣ, γεν. 1975, στην Αλβανία, για την απόκτηση της 19. Με την αριθ. Φ.6644/1156/ απόφαση του αλλοδαπής υπό στοιχεία: ΝΑΝΟΥΣΙ ΜΑΪΛΝΤΑ, ον. πατρός ΜΙΧΑΛ, γεν. 1982, στην Αλβανία, για την απόκτηση της 20. Με την αριθ. Φ.6645/1160/ απόφαση του αλλοδαπού υπό στοιχεία: ΝΑΝΟΥΣΙ ΓΚΕΡΓΚΙ, ον. πατρός ΠΥΛΙΟ, γεν. 1976, στην Αλβανία, για την απόκτηση της 21. Με την αριθ. Φ.6654/1236/ απόφαση του αλλοδαπού υπό στοιχεία: ΡΑΪΔΟΣ ΛΑΜΠΗΣ, ον. πατρός ΦΩΤΟΣ, γεν. 1975, στην Αλβανία, για την απόκτηση της ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΑΛΙΔΗΣ (9) Πολιτογράφηση του ομογενούς αλλοδαπού ΓΙΩΡΓΟ ΜΑΤΡΑΚΟΥ του ΓΙΑΝΝΗ. Με την υπ αριθμ.21539/ απόφαση του Γε νικού Γραμματέα Περιφέρειας Κρήτης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις του άρθρου 23 του Ν. 3838/2010 (ΦΕΚ Α 49/2010), γίνεται δεκτή η από 10/03/2010 αίτηση του ομογενούς υπό στοιχεία: Όνομα: ΓΙΩΡΓΟ, Επώνυμο: ΜΑΤΡΑΚΟΥ, Όνομα Πατρός: ΓΙΑΝΝΗ, γεν.1990 στην Αλβανία για την απόκτηση της Ελληνικής Ιθαγένειας. Την ελληνική Ιθαγένεια αποκτά ο ανωτέρω ομογενής από της δόσεως του όρκου του Έλληνα πολίτη εντός έτους από της δημοσιεύσεως της παρούσας στην Εφη μερίδα της Κυβερνήσεως. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΡΟΥΝΤΖΟΣ (10) Πολιτογράφηση του ομογενούς αλλοδαπού ΕΝΤΜΟΝΤ ΤΖΑΡΟ του ΣΩΤΗΡ. Με την υπ αριθμ / απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Κρήτης που εκδόθη κε σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις του άρθρου 23 του Ν. 3838/2010 (ΦΕΚ Α 49/2010), γίνεται δεκτή η από 12/10/2009 αίτηση του ομογενούς υπό στοιχεία: Όνομα: ΕΝΤΜΟΝΤ, Επώνυμο: ΤΖΑΡΟ, Όνομα Πατρός: ΣΩΤΗΡ, γεν στην Αλβανία για την απόκτηση της Ελληνικής Ιθαγένειας. Την ελληνική Ιθαγένεια αποκτά ο ανωτέρω ομογενής από της δόσεως του όρκου του Έλληνα πολίτη εντός έτους από της δημοσιεύσεως της παρούσας στην Εφη μερίδα της Κυβερνήσεως ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΡΟΥΝΤΖΟΣ (11) Πολιτογράφηση του ομογενούς αλλοδαπής ΚΡΙΣΤΙ ΤΖΑΡΟ του ΕΝΤΜΟΝΤ. Με την υπ αριθμ / απόφαση του Γε νικού Γραμματέα Περιφέρειας Κρήτης που εκδόθηκε σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις του άρθρου 23 του Ν. 3838/2010 (ΦΕΚ Α 49/2010), γίνεται δεκτή η από 12/10/2009 αίτηση του ομογενούς υπό στοιχεία: Όνομα: ΚΡΙΣΤΙ, Επώνυμο: ΤΖΑΡΟ, Όνομα Πατρός: ΕΝΤΜΟΝΤ, γεν στην Αλβανία για την απόκτηση της Ελληνικής Ιθαγένειας. Την ελληνική Ιθαγένεια αποκτά ο ανωτέρω ομογενής από της δόσεως του όρκου του Έλληνα πολίτη εντός έτους από της δημοσιεύσεως της παρούσας στην Εφη μερίδα της Κυβερνήσεως. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΡΟΥΝΤΖΟΣ (12) Σύσταση προσωρινών προσωποπαγών θέσεων Ιδιωτι κού δικαίου Αορίστου Χρόνου κατ εφαρμογή δικα στικών αποφάσεων. ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ 2ου ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ (Αριθ. απόφασης 40/10) Αφού άκουσε έλαβε υπόψη του: 1. Τις διατάξεις του Ν. 3068/02 σύμφωνα με τις οποίες οι ΟΤΑ είναι υποχρεωμένοι να συμμορφώνονται προς τις τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις. 2. Την απόφαση της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συ νεδρίου (πρακτικά της 3ης συνεδρίασης της 17ης Φε βρουαρίου 2010). 3. Τις εγκυκλίους 50410/ και 24/οικ.50259/ του ΥΠΕΣΑ&ΗΔ. 4. Το άρθρο 10 και το άρθρο 101 του Ν. 3584/ Την 702/06 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών. 6. Την 162/07 απόφαση του 4ου Τμήματος του Εφε τείου Αθηνών.

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Το αριθ. 320/10 πιστοποιητικό τελεσιδικίας της ανω τέρω δικαστικής απόφασης. 8. Την αριθ /3295/04 αγωγή των Τσαμίτα Σταυ ρούλας, Πίσαρη Ευθυμίας και Μητσοπούλου Φανής, οι οποίες δικαιώθηκαν τελεσίδικα με τις ανωτέρω δικα στικές αποφάσεις. 9. Την αριθ. 412/10 βεβαίωση του Προέδρου του 2ου Βρεφονηπιακού Σταθμού Δήμου Παλλήνης, σχετικά με την πρόβλεψη των απαιτούμενων πιστώσεων. 10. Το γεγονός ότι σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 28 του Ν. 2190/94 εξαιρούνται της απαγόρευσης έκδο σης πράξεων που αφορούν το διορισμό ή πρόσληψη και οποιαδήποτε μεταβολή αναφερόμενη στην υπηρεσιακή κατάσταση κάθε κατηγορίας προσωπικού των υπηρε σιών και νομικών προσώπων του άρθρου 14 παρ. 1 Ν. 2190/94 οι πράξεις που εκδίδονται σε συμμόρφωση προς δικαστική απόφαση. 11. Τις διατάξεις του άρθ. 233 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 86 παρ 1 περιπτ. δ του Ν. 3463/06, σχετικά με τις αρμοδιότητες του Προέδρου. 12. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του 2ου Βρεφονηπιακού Σταθμού Δήμου Παλλήνης (ΦΕΚ 1386/ τ.β / ), καθώς και τις τροποποιήσεις αυτού. 13. Το γεγονός ότι στην περίπτωση της παρούσας απόφασης δεν εφαρμόζεται το άρθρο 101 του Ν. 3584/07 (ΦΕΚ 143/Α / ), διότι το άρθρο αυτό αναφέρεται μόνο στις υπηρεσιακές μεταβολές που προκύπτουν βά σει του κώδικα αυτού δηλαδή αποστέλλεται για δημο σίευση το ΦΕΚ με μέριμνα του φορέα και όχι του Γ.Γ. της Περιφέρειας, αποφασίζει ομόφωνα: Συστήνονται οι κάτωθι προσωρινές προσωποπαγείς θέσεις Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου στον Οργα νισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ) του 2ου Βρεφονη πιακού Σταθμού Δήμου Παλλήνης: 1. Μία (1) θέση προσωρινή προσωποπαγής ΔΕ Βοηθός Νηπιοβρεφοκόμος στην οποία θα καταταγεί η Μητσο πούλου Φανή του Κων/νου 2. Μία (1) θέση προσωρινή προσωποπαγής ΔΕ Βοηθός Νηπιοβρεφοκόμος στην οποία θα καταταγεί η Πίσαρη Ευθυμία του Χρήστου 3. Μία (1) θέση προσωρινή προσωποπαγής ΥΕ Καθαρί στρια στην οποία θα καταταγεί η Τσαμίτα Σταυρούλα του Γεωργίου Οι παραπάνω θέσεις καταργούνται μόλις κενωθούν με οποιαδήποτε τρόπο. Η παρούσα απόφαση να δημο σιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η δαπάνη κατάταξης του παραπάνω προσωπικού ύψους ,00, θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό του 2ου Βρεφονη πιακού Σταθμού Δήμου Παλλήνης για το έτος 2010 και θα βαρύνει τους κάτωθι Κ.Α.: Τον Κ.Α με το ποσό των 9.188,00, τον Κ.Α με το ποσό των 2.707,00 Για τα επόμενα έτη θα προκληθεί η ανάλογη δαπάνη η οποία θα προβλεφθεί στους αντίστοιχους Κ.Α. του προϋπολογισμού του 2ου Βρεφονηπιακού Σταθμού Δή μου Παλλήνης. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ο Πρόεδρος ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΩΤΗΣ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ (13) Διόρθωση σφάλματος στο ΦΕΚ 1563/ τ.β που δημοσιεύθηκε η περίληψη της υπ αρ. ΔΙΣΑ/719/ Π10/5/465/Ν. 3299/04/ απόφαση του Γενι κού Γραμματέα Περιφέρειας Κρήτης. Στο ΦΕΚ 1563/ τ.β που δημοσιεύθηκε η πε ρίληψη της υπ αρ. ΔΙΣΑ/719/Π10/5/465/Ν.3299/04/ απόφασης του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Κρήτης που αφορά την υπαγωγή στις διατάξεις του Ν. 3299/2004, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, επένδυσης της επιχείρησης ΤΣΟΥΡΔΙΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. γίνεται η παρακάτω διόρθωση: Από το εσφαλμένο στην περίληψη: Επιχορήγηση: ,00 (40%). Στο ορθό: Επιχορήγηση: ,00 (45%). Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Ο Διευθυντής Γ. ΧΡΗΣΤΑΚΗΣ (14) Διόρθωση σφάλματος στο ΦΕΚ1576/ τ.β που δημοσιεύθηκε η περίληψη της υπ αρ. ΔΙΣΑ/2632/ Π10/5/0167/Ε/Ν / απόφασης του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Κρήτης. Στο ΦΕΚ 1576/ τ.β που δημοσιεύθηκε η πε ρίληψη της υπ αρ. ΔΙΣΑ/2632/Π10/5/0167/Ε/Ν / απόφασης του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Κρήτης που αφορά στην τροποποίηση της απόφασης υπαγωγής ΔΙΣΑ/1372/Π10/5/05/167/Ε/Ν.3299/04/ (ΦΕΚ 1659Β / ) της επένδυσης της επιχείρησης ΤΖΩΡΤΖΑΚΑΚΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΟΜΙΚΗ ΟΕ σύμφωνα με τις δια τάξεις του Ν. 3299/2004, γίνεται η παρακάτω διόρθωση: Από το εσφαλμένο στην περίληψη: «ΤΖΩΡΤΖΑΚΑΚΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗ ΟΕ». Στο ορθό: «ΤΖΩΡΤΖΑΚΑΚΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΟΜΙΚΗ ΟΕ» και Από το εσφαλμένο στην περίληψη: «ΤΖΩΡΤΖΑΚΑΚΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗ Ε.Ε.». Στο ορθό: «ΤΖΩΡΤΖΑΚΑΚΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΟΜΙΚΗ Ε.Ε.». Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ο Αν. Διευθυντής ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΗΣΤΑΚΗΣ (15) Διόρθωση σφάλματος στην αριθμ. Φ /5276/ απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Στην αριθμ. Φ /5276/ απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου που δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. 1147/τ.Β / και αφορά στην απόκτηση της Ελληνικής Ιθαγένειας της ομογενούς αλλοδαπής ΖΙΝΤΡΟ ΔΟΞΙΓΙΕ διορθώνεται το όνομα: Από το εσφαλμένο: «ΔΟΞΙΓΙΕ». Στο ορθό: «ΔΟΞΙΓΕ». (Από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου)

8 27018 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - Βασ. Όλγας ΚΟΜΟΤΗΝΗ - ημοκρατίας ΠΕΙΡΑΙΑΣ - Ευρυπίδου ΛΑΡΙΣΑ - ιοικητήριο ΠΑΤΡΑ - Πανεπιστημίου 254 -Κτήριο Β ΗΡΑΚΛΕΙΟ - Πεδιάδος ΙΩΑΝΝΙΝΑ - ιοικητήριο ΜΥΤΙΛΗΝΗ - Πλ. Κωνσταντινουπόλεως Σε έντυπη μορφή: ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙ ΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 προσαυξανόμενη κατά 0,20 για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 ανά σελίδα. Σε μορφή DVD/CD: Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Α Α.Α.Π Β Ε.Β.Ι. - Γ 50 Α.Ε.. - Υ.Ο Σ Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 προσαυξανόμενη κατά 1 ανά 50 σελίδες. Η τιμή πώλησης σε μορφή cd rom/dvd, δημοσιευμάτων μιας εταιρείας στο τεύχος Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. σε 5 ανά έτος. ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Φ.Ε.Κ.: Τηλεφωνικά: fax: internet: ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝ ΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ. Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Α 225 Α.Ε.. 10 Β 320 Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.Μ.Η Γ 65..Σ. 225 Υ.Ο Α.Σ.Ε.Π Ε.Β.Ι. 65 Α.Α.Π. 160 Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα.. Η καταβολή γίνεται σε όλες τις ημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/ η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογρα φείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ Αθήνα). Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται. Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχί ας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά Όργανα και οι τριτοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαι ούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας ταχυδρομικής συνδρομής. Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. [5% επί του ποσού συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα)], καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκπτωση. Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση. Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρούνται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr) * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * AX ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1 3 Ιανουαρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Ζ1 1398 Καθορισμός πιστοποιητικών, δηλώσεων, καταστάσεων και σχεδίων διευθέτησης οφειλών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21659 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1409 6 Σεπτεμβρίου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 29240/3729 Τροποποίηση του Παραρτήματος ΙΙΙ του π.δ. 19/1995 (ΦΕΚ Α 15), για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1851 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 245 ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ 26 Μαρτίου 2010 Πίνακας διοριστέων για την πλήρωση 496 θέσεων της Κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18427 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1277 2 Ιουλίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 74916/Γ2 Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, των μαθημάτων της ειδικότητας Μηχανολογικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4939 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 599 16 Αυγούστου 2007 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Mε την υπ αριθμ. 89181/Δ2/10.8.2007 απόφαση της Υπουργού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3689 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 303 26 Φεβρουαρίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 111316/Γ2 Τύπος και περιεχόμενο των τίτλων σπουδών των Δη μοσίων και Ιδιωτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6835 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 231 18 Δεκεμβρίου 2009 (1) NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3811 Αποζημίωση των θυμάτων εγκλημάτων βίας από πρό θεση (Εναρμόνιση της ελληνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2877 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 128 3 Αυγούστου 2010 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3867 Εποπτεία ιδιωτικής ασφάλισης, σύσταση εγγυητικού κε φαλαίου ιδιωτικής ασφάλισης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9317 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 740 28 Μαΐου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΥΓ3α/Γ.Π.63696 Κατάλογος μη συνταγογραφούμενων φαρμάκων (ΜΗΣΥΦΑ). Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2705 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 142 11 Ιουλίου 2008 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3679 Κύρωση της δι ανταλλαγής ρηµατικών διακοινώσεων Συµφωνίας για την τροποποίηση της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16411 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1304 2 Ιουλίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 68092/Γ7 Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών Μαθημάτων Μουσι κής Παιδείας για τα Μουσικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6095 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 472 19 Απριλίου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 183295 Τροποποίηση του Παραρτήματος Ι του Προεδρικού Δια τάγματος αριθ. 115/1997

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27549 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2202 2 Οκτωβρίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΥΓ3α/Γ.Π 86208 Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την Κοι νοτική οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6869 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 239 31 Δεκεμβρίου 2009 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 194 Τροποποίηση του π.δ. 347/1998 (Α 231), όπως αυτό ισχύ ει μετά την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 759 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 47 27 Φεβρουαρίου 2014 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4240 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελ ληνικής Δημοκρατίας και του Κράτους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 309 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 51 ΥΠΟΥΡΓΕIΟ ΔIΚΑIΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 30 Ιανουαρίου 2015 Πίνακας οριστικών αποτελεσμάτων του εισαγωγικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 181 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 22 14 Φεβρουαρίου 2008 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3640 Κύρωση Συμφωνίας Στρατηγικής Συνεργασίας μετα ξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6367 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 544 6 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./2/4958 Κατανομή προσωπικού σε εκτέλεση αμετάκλητων δι καστικών αποφάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19469 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1386 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 30 Μαΐου 2014 Αριθμ. απόφ. 1434/21/6 5 2014 Λειτουργία Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ) ΟΑΕΔ κατ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 765 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 44 24 Ιανουαρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 132528 Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ. 309891/14 12 2010 (ΦΕΚ Β 1966) κοινής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 283 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 206 4 Φεβρουαρίου 204 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 34/90 Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για εργασία υπηκόων τρίτων χωρών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22679 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1564 17 Αυγούστου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ωρολόγιο Πρόγραμμα της Α Τάξης των Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑ.Σ).... 1 Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 49803

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 49803 Προσδιορισμένοι Τίτλοι ISIN/ΙSIN B ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 49803 Τιμή Αγοράς εκ φρασμένη ως πο σοστό (%) επί του ονομαστικού ποσού κεφαλαίου των Προσδιορισμένων Τίτλων Συνολικό ποσό ονομαστικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15557 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1240 23 Ιουνίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Δ/15304 Α ντιστοίχιση ειδικοτήτων ΕΠΑ.Λ. ΕΠΑ.Σ. φορέων λοι πών Υπουργείων πλην ΥΠ.Ε.Π.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22427 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1413 30 Απριλίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 1192 Έγκριση και εφαρμογή των Τεχνικών Οδηγιών ΤΕΕ για την Ενεργειακή Απόδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27651 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2418 10 Νοεμβρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ. 1247 Τροποποίηση και συμπλήρωση της με αριθ. ΠΟΛ. 1167/29.7.2015 (ΦΕΚ Β 1808/21.8.2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1103 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 103 27 Ιανουαρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. Φ.883/530/16.9.1999 από φασης του Υπουργού Οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12139 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1134 12 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 92245/Δ3 Τύπος και περιεχόμενο των απολυτηρίων και των πτυ χίων σπουδών των Σχολικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6385 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 217 30 Σεπτεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 4020 Κύρωση της Σύμβασης για τη διεθνή δικαιοδοσία, το εφαρμοστέο δί καιο, την αναγνώριση,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6481 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 198 24 Σεπτεμβρίου 2014 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4287 Κύρωση της Συμφωνίας για την Ίδρυση Διεθνούς Ακαδημίας κατά της Διαφθοράς ως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4591 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 266 10 Δεκεμβρίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4216 Kύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για τη δράση κατά της Εμπορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6153 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 518 3 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 28388 Διατιθέμενες Πιστώσεις Συνεχιζόμενων Έργων Προϋπο λογισμού Δημοσίων Επενδύσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13691 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1217 23 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 91834/Ζ2 «Επανασύσταση χιλίων εκατόν εβδομήντα τεσσάρων (1.174) οργανικών και προσωποπαγών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45919 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3046 16 Νοεμβρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 110706 Κατάλογος φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων που χορη γούνται με ιατρική συνταγή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6267 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 211 23 Σεπτεμβρίου 2011 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4016 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβερνήσε ως της Ελληνικής Δημοκρατίας και της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 419 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 28 4 Φεβρουαρίου 2014 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4234 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελ ληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3741 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 250 19 Φεβρουαρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. οικ. 6855/105 Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για εποχική εργασία και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 76 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 09 0 Ιουνίου 05 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4990/366 Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για ερ γασία πολιτών τρίτων χωρών για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1001 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 78 1 Απριλίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4140 Κύρωση του Πρωτοκόλλου συνεργασίας μεταξύ του Υπουρ γείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 167 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 7 9 Ιανουαρίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4107 Κύρωση του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ της Ελλη νικής Δημοκρατίας και της Κοινοπολιτείας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3179 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 150 27 Ιουνίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3984 Δωρεά και μεταμόσχευση οργάνων και άλλες διατάξεις Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 18 Ιουνίου 2010

Αθήνα, 18 Ιουνίου 2010 Αθήνα, 18 Ιουνίου 2010 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 Πληροφορίες: Ε. Αλεξοπούλου Αριθμ. τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18613 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1321 23 Μαΐου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΜΕΟ/ο/1925/ζ/254 Έγκριση του τεχνικού Κανονισμού για τον Καθορισμό Εθνικών Απαιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 32709 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2294 16 Σεπτεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4748/106075 Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ. πρωτ. 266355/ 11 02 2009 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45675 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 320 8 Δεκεμβρίου 203 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανακοίνωση που αφορά στην κινητικότητα των υπαλλήλων που έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1509 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1840 6 Αυγούστου 015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 117/Δ Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των Α, Β και Γ τάξεων Καλλιτεχνικού Γυμνασίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5461 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 219 8 Νοεμβρίου 2012 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4091 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Ελληνικής Δημο κρατίας και του Καναδά σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6369 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 216 30 Σεπτεμβρίου 2011 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘM. 4019 Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και λοιπές διατάξεις. Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6763 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 231 3 Νοεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4026 Κύρωση του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ της Κυβέρ νησης της Ελληνικής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21445 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1581 30 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. ΔΜΕΟ/α/οικ/1161/15.7.2005 (Β 1064) απόφασης του Υπουργού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20039 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1396 16 Ιουλίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 89406/Γ2 Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών για τη διδασκαλία της Ρωσικής Γλώσσας στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12645 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 991 26 Μαΐου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 55678/Γ2 Τύπος και περιεχόμενο των απολυτήριων τίτλων σπου δών των Δημόσιων και Ιδιωτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8199 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1114 2 Οκτωβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων...1» Ναυτιλίας και Αιγαίου...2 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7249 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 525 28 Φεβρουαρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. απόφ. 260/2013 Αντικατάσταση των άρθρων 88 έως 91 του Κώδικα Τρο φίμων και Ποτών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6989 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 474 24 Μαρτίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 2/22717/0094 Υποβολή οικονομικών στοιχείων φορέων Γενικής Κυβέρ νησης, στο Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 357 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 39 6 Φεβρουαρίου 2007 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 1763 (1) Ανακατασκευή του διατηρητέου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1437 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 101 29 Απριλίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4149 Kύρωση τoυ Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ του Υπουρ γείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6637 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 220 24 Οκτωβρίου 2011 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4023 Διεύρυνση της άμεσης και συμμετοχικής δημοκρατίας με τη διενέργεια δημοψηφίσματος.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2287 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 157 9 Ιουλίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4165 Κύρωση του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Υπουρ γείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15581 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1438 10 Ιουλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αποδοχή τροποποιήσεων στο Παράρτημα του Πρω τοκόλλου του 1978 που σχετίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 641 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 48 15 Ιανουαρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ. 1014 Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης απόδοσης του πα ρακρατούμενου φόρου 15%

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3215 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 151 1 Ιουλίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3985 ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2012 2015. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 877 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 31 23 Φεβρουαρίου 2012 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4047 Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα εφαρμογής του Μεσοπρόθεσμου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8453 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 67 0 Απριλίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΕΚ/ΤΜ.Β/Φ.8/6/οικ.9844 Καθορισμός υπηρεσιών διάθεσης των αποφοίτων της 2ης εκπαιδευτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 459 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 56 15 Ιανουαρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ.: 1011 Καθορισμός οργάνου της Φορολογικής Διοίκησης και ορισμός διαδικασίας για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27495 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2398 9 Νοεμβρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 2253.1 31.1/34144/15 Καθορισμός ενδεικτικού γενικού δικτύου ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Validity unknown Digitally signed by Theodoros Moumouris Date: 2011.06.28 16:37:24 EEST Reason: Signed PDF (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio 3179 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 41931 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3647 31 Δεκεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 2795/164131 Έγκριση των προϋπολογισμών έτους 2015 των φορέων του Κεφ. Α του Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8689 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 772 4 Μαΐου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός αποδοχών στελεχών της Δημοτικής Κα τασκήνωσης Νέας Ιωνίας Ν. Αττικής....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1677 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 116 23 Μαΐου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4153 Kύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης και του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1401 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 66 15 Απριλίου 2016 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4380 Κύρωση της Συμφωνίας Κοινού Αεροπορικού Χώρου με ταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6721 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 228 2 Νοεµβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4025 Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κέ ντρα Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 747 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 86 6 Μαΐου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 5764 Κήρυξη του επαναπροσδιορισμού της θέσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8169 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 743 29 Απριλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανανέωση αναγνώρισης «EUROCERT ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε.»,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2589 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 139 11 Ιουλίου 2008 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3676 Κύρωση της Σύμβασης Πώλησης Μετοχών και της Συμ φωνίας Μετόχων μεταξύ του Ελληνικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17631 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1250 16 Μαΐου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 10294 Ένταξη των υπηρετούντων διοικητικών υπαλλήλων του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6721 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 228 2 Νοεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4025 Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κέ ντρα Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12129 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 750 26 Μαρτίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ: 1080 Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων έκτακτου ειδικού τέλους ακινήτων (ΕΕΤΑ). Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2445 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 166 23 Ιουλίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4171 Κύρωση του Mνημονίου Κατανόησης μεταξύ της Κυβέρ νησης της Ελληνικής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Validity unknown Digitally signed by Theodoros Moumouris Date: 2011.11.25 19:21:38 EET Reason: Signed PDF (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio 6951 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7097 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 264 22 Δεκεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4033 Προσαρμογή στις διατάξεις της Οδηγίας 2009/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6013 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 405 16 Μαρτίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Πίνακας Διατίμησης Δασικών Προϊόντων, διαχειρι στικού έτους 2011... 1 Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Ο.Σ.Υ.Ε ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΔΡΑ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ ΣΟΛΩΜΟΥ 2 Τ.Θ. 91503 Τ.Κ. 181 10 ΤΗΛ. 2104950760 2104967174 FAX

Ο.Σ.Υ.Ε ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΔΡΑ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ ΣΟΛΩΜΟΥ 2 Τ.Θ. 91503 Τ.Κ. 181 10 ΤΗΛ. 2104950760 2104967174 FAX Ο.Σ.Υ.Ε ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΔΡΑ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ ΣΟΛΩΜΟΥ 2 Τ.Θ. 91503 Τ.Κ. 181 10 ΤΗΛ. 2104950760 2104967174 FAX 2104950710 www.osye.org.gr e-mail: osye@otenet.gr ΜΕΛΟΣ Α.Δ.Ε.Δ.Υ Κορυδαλλός,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9483 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 176 16 Δεκεμβρίου 2015 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4354 Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθο λογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6353 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 215 30 Σεπτεµβρίου 2011 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4018 Αναδιοργάνωση του συστήµατος αδειοδότησης για τη διαµονή αλλοδαπών στη χώρα υπό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14721 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1049 12 Ιουλίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Επιχορήγηση των Ειδικών Λογαριασμών των Πανεπι στημίων για τη λειτουργία του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11315 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1600 27 Νοεμβρίου 2014 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αριθμ. 10518 Προκήρυξη θέσης καθηγητή του Τμήματος Φιλολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29573 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2377 5 Σεπτεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ1γ/ Γ.Π/οικ. 75888 Ένταξη διαδικασιών αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας στα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7653 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1133 9 Νοεμβρίου 2015 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗ Αριθμ. 1415025587 Προκήρυξη μιας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11491 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 718 21 Μαρτίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός διοικητικής διαδικασίας μεταδημότευ σης υποψηφίου σε δημοτικές και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1533 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 173 8 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 3448 Επικύρωση καθορισμού οριογραμμών τμήματος ρέμα τος Καστρόλακκα του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20337 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1298 29 Μαΐου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. ΠΟΛ.. 1119 Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φόρου ακίνητης περιουσίας νομικών προσώπων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29627 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2145 30 Αυγούστου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/23254 Υποχρεωτική αυτεπάγγελτη αναζήτηση πιστοποιητικών βεβαιώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 51153 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3440 ΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 24 Δεκεμβρίου 2012 Κατάργηση κενών οργανικών θέσεων Πολιτικού Προσωπικού με Σχέση Εργασίας Δημοσίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17131 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1267 6 Αυγούστου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 152.850/ΨΣ6007 Α1 Εκχώρηση αρμοδιοτήτων διαχείρισης για πράξεις του Επιχειρησιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 079 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 94 5 Μαΐου 05 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ωρολόγιο Πρόγραµµα των µαθηµάτων των Α, Β, Γ και τάξεων του Εσπερινού Γενικού Λυκείου...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19035 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1492 23 Ιουλίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 43721 Διαδικασία σφράγισης καταστημάτων και επιχειρήσεων από τη Δημοτική Αστυνομία.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19271 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1507 23 Ιουλίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 85224/Ε5 Αντιστοιχίες Τμημάτων ΤΕΙ. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 39091 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2662 9 Νοεμβρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Π1β/ΓΠ οικ 123827 Απλούστευση και ένταξη στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23249 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1502 4 Μαΐου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ7α/Γ.Π.οικ. 46217 Απλούστευση διαδικασιών αρμοδιότητας του Υπουργεί ου Υγείας και

Διαβάστε περισσότερα