ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 31041 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Σεπτεμβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση αποφάσεως θέσεως σε ισχύ του Κα νονισμού Λειτουργίας του Βρεφονηπιακού Σταθ μού της Βουλής των Ελλήνων Καταλογιστική πράξη αριθμ. 206/2012/2013 του Προ ϊσταμένου του Α Τελωνείου Πειραιά... 2 Ανάκληση άδειας κατοχής β θέσης... 3 Παράταση ισχύος της υπ αριθμ. Υ5β/Γ.Π.οίκ./ 44184/ (ΦΕΚ 1377/τ.Β / ) υπουργι κής απόφασης... 4 Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων του Ελληνικού Κέντρου Ψυχικής Υγιεινής και Ερευνών (Ε.ΚΕ.Ψ.Υ.Ε.) με οποιαδήποτε σχέση εργασίας μέ χρι και 31/12/ Εξαίρεση εφαρμογής πενθήμερης εργασίας προσω πικού Ι.Δ.Ο.Χ. Δήμου Λέσβου... 6 Καθιέρωση ωραρίου λειτουργίας για τις υπηρεσί ες της Διεύθυνσης Αθλητισμού και Πολιτισμού του Δήμου Κορδελιού Ευόσμου Νομού Θεσσαλο νίκης Σύσταση προσωρινής προσωποπαγούς θέσης Ιδιω τικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου στο Δήμο Εμμα νουήλ Παππά Νομού Σερρών μετά από τελεσίδι κη δικαστική απόφαση... 8 Ένταξη του εκπαιδευτικού προσωπικού του τμήμα τος Διοίκησης Επιχειρήσεων και του τμήματος Διαχείρισης Πληροφοριών της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης... 9 Ένταξη του εκπαιδευτικού προσωπικού του τμήμα τος Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερί ου και του τμήματος Μηχανολογίας της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών στο τμήμα Μηχανικών Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου Τ.Ε. και Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. της Σχολής Τε χνολογικών Εφαρμογών του ΤΕΙ Ανατολικής Μα κεδονίας και Θράκης ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ (1) Τροποποίηση αποφάσεως θέσεως σε ισχύ του Κανονι σμού Λειτουργίας του Βρεφονηπιακού Σταθμού της Βουλής των Ελλήνων. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 1. τις διατάξεις των άρθρων 65 παρ. 6 και 103 παρ. 6 του Συντάγματος της Ελλάδος, σύμφωνα με τις οποίες το προσωπικό της Bουλής διέπεται αποκλειστικά από τον Κανονισμό της, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 4 του Κανονισμού της Βουλής (μέρος κοινοβουλευτικό, ΦΕΚ 106/Α/87), 2. τις διατάξεις των άρθρων 1, 97 και 100 του Κανονι σμού της Βουλής (Μέρος Β, ΦΕΚ 51/Α/97), όπως ισχύει, 3. την 4437/3377/ απόφαση του Προέδρου της Βουλής (ΦΕΚ 1007/Β/ ), με την οποία τέθηκε σε ισχύ ο Κανονισμός Λειτουργίας του Βρεφονηπια κού Σταθμού της Βουλής των Ελλήνων, όπως ισχύει, μετά τις 96/52/ (ΦΕΚ 60/Β/ ), 3059/2497/ (ΦΕΚ 768/Β/ ), 9981/5758/ (ΦΕΚ 1358/Β/ ), 8822/7112/ (ΦΕΚ 1466/ Β/ ), 5915/4621/ (ΦΕΚ 1119/Β/ ), 9033/6777/ (ΦΕΚ 1719/Β/ ), 5711/4000/ (ΦΕΚ 538/Β/ ) και 1079/783/ (ΦΕΚ 519/Β/ ) αποφάσεις Προέδρων Βουλής, 4. το από Εισηγητικό Σημείωμα της Προ ϊσταμένης του Βρεφονηπιακού Σταθμού της Βουλής των Ελλήνων, 5. το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα λείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού δαπανών της Βουλής, αποφασίζουμε: Τροποποιούμε την 4437/3377/ (ΦΕΚ 1007/ Β/ ) απόφαση του Προέδρου της Βουλής με την οποία τέθηκε σε ισχύ ο Κανονισμός Λειτουρ γίας του Βρεφονηπιακού Σταθμού της Βουλής των Ελλήνων, όπως ισχύει μετά τις 96/52/ (ΦΕΚ 60/Β/ ), 3059/2497/ (ΦΕΚ 768/Β/ ), 9981/5758/ (ΦΕΚ 1358/Β/ ),

2 31042 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 8822/7112/ (ΦΕΚ 1466/Β/ ), 5915/4621/ (ΦΕΚ 1119/Β/ ), 9033/6777/ (ΦΕΚ 1719/Β/ ), 5711/4000/ (ΦΕΚ 538/ Β/ ) και 1079/783/ (ΦΕΚ 519/Β/ ) αποφάσεις Προέδρων Βουλής, ως εξής: Στην πρώτη και τέταρτη περίπτωση της παρ. 5 του άρθρου 4 οι λέξεις «Ένα (1) τμήμα» αντικαθίστανται αντί στοιχα από τις λέξεις «Δύο (2) τμήματα». Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Αθήνα, 21 Αυγούστου 2013 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΕΪΜΑΡΑΚΗΣ Καταλογιστική πράξη αριθμ. 206/2012/2013 του Προϊ σταμένου του Α Τελωνείου Πειραιά. Με την αριθμ. 206/2012/2013 Καταλογιστική Πράξη του Προϊσταμένου του Α Τελωνείου Πειραιά καταλογίζονται σε βάρος του SHAH HUSSAIN ALLAMDAR του SADAR, αγνώστου διαμονής, τα παρακάτω ποσά: ΠΟΛΛΑΠΛΑ ΤΕΛΗ: ευρώ Τ.Χ.(2%): 30,00 ευρώ Ο.Γ.Α. (20% επί Τ.Χ.): 6,00 ευρώ Σύνολο: 1.536,00 ευρώ Ήτοι χίλια πεντακόσια τριάντα έξι ευρώ. Το ανωτέρω ποσό επεβλήθη για υπόθεση λαθρεμπο ρίας καπνικών (14 πακέτα τσιγάρα), σύμφωνα με τις δια τάξεις των άρθρων 142 παρ. 2, 155 παρ. 1(α) & (β) και 150 παρ. 1 του Ν.2960/01 και δημοσιεύεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 152 παρ. 5 του παραπάνω νόμου. Ο Προϊστάμενος ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΧΑΛΒΑΝΤΖΗΣ Αριθμ. Φ. 124/4/113506/Β2 (3) Ανάκληση άδειας κατοχής β θέσης. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 1. Την αρ. Φ.124/47/639/Β2/ απόφαση του Υφυπουργού Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευ μάτων που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερ νήσεως (ΦΕΚ 701/ , τ.β, ΑΔΑ: 4ΑΘΡ9 ΔΩ), με την οποία χορηγήθηκε άδεια κατοχής β θέσης στον Μιχάλη Χρυσομάλλη, Επίκουρο Καθηγητή του Δημοκρί τειου Πανεπιστημίου Θράκης, προκειμένου να κατέχει και τη θέση του Διοικητή του Γ.Ν. Δράμας, αρμοδιότητας της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας Θράκης του Υπουργείου Υγείας, μέχρι τη λήξη της θητείας του στην παραπάνω θέση. 2. Το άρθρο 24 παρ. 4ε και 5 και την παρ. 7 του άρθρου 80 του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195/ , τ. Α ). 3. Την αρ. Φ.100/13/84711/Β2/ διαπιστωτική απόφαση του Υπουργού Παιδείας που αφορά στην ανα στολή καθηκόντων από 1/9/2012 του Μ. Χρυσομάλλη (ΑΔΑ: ΒΕΖΑ9 33Ρ). 4. Το αρ. Β4412/ έγγραφο του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, αποφασίζουμε: (2) Ανακαλούμε από την αρ. Φ.124/47/639/Β2/ απόφασή μας που δημοσιεύθηκε στις στο ΦΕΚ 701, τ. Β (ΑΔΑ: 4ΑΘΡ9 ΔΩ), με την οποία είχε χορηγηθεί άδεια κατοχής β θέσης στον Μιχαήλ Χρυσο μάλλη του Δημητρίου, Επίκουρο Καθηγητή του Τμήμα τος Νομικής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, προκειμένου να κατέχει και τη θέση του Διοικητή του Γ.Ν. Δράμας, αρμοδιότητας της 4ης Υγειονομικής Περι φέρειας Μακεδονίας Θράκης του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, με βαθμό 1 μέχρι τη λήξη της θητείας του στην παραπάνω θέση, λόγω αναστολής κα θηκόντων του ανωτέρω από σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 παρ. 4ε και 5 του Ν. 4009/2011. Μαρούσι, 16 Αυγούστου 2013 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ Αριθμ. Υ5β/Γ.Π. οικ (4) Παράταση ισχύος της υπ αριθμ. Υ5β/Γ.Π.οίκ./44184/ (ΦΕΚ 1377/τ.Β / ) υπουργικής από φασης. Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ 1. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 2716/1999 (ΦΕΚ 96/τ.Α / ) «Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός των υπη ρεσιών ψυχικής υγείας και άλλες διατάξεις». 2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 95/2000 (ΦΕΚ 76/A / ) «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας», όπως διορθώθηκε στο Φ.Ε.Κ. 123/24 04/2000 τ. Α. 3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσί ας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ.63/2005 (ΦΕΚ Α/98) και το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφα σης αυτής δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού. 4. Την υπ αριθμ. Υ5β/οικ. 1962/ (ΦΕΚ 1268/ τ.β / ) υπουργική απόφαση με θέμα «Καθορι σμός κριτηρίων, προϋποθέσεων, δικαιολογητικών, δι αδικασίας και κάθε άλλης λεπτομέρειας για έγκριση σκοπιμότητας και χορήγηση άδειας ίδρυσης και άδειας λειτουργίας Μονάδων Ψυχικής Υγείας στον Ιδιωτικό Κερδοσκοπικό και μη κερδοσκοπικό Τομέα». 5. Την υπ αριθμ. Υ5β/Γ.Π.οικ./126064/ (ΦΕΚ 1916/τ.Β / ) υπουργική απόφαση με θέμα «Τρο ποποίηση και συμπλήρωση της υπ αριθμ. Υ5β/οικ. 1962/ (ΦΕΚ 1268/τ.Β / ) υπουργικής απόφασης». 6. Την υπ' αριθμ. Υ5β/Γ.Π.οίκ./95047/ (ΦΕΚ 1506/τ.Β / ) υπουργική απόφαση με θέμα «Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ αριθμ. Υ5β/ Γ.Π.οικ./126064/ (ΦΕΚ 1916/τ.Β / ) υπουργικής απόφασης». 7. Την με αριθμ. πρωτ. Υ5β/Γ.Π.οικ.33005/ (ΦΕΚ 1175/τ.Β / ) υπουργική απόφαση με θέμα «Παρά ταση ισχύος της υπ' αριθμ. Υ5β/Γ.Π.οίκ.95047/ (ΦΕΚ 1506/τ.Β / ) υπουργικής απόφασης». 8. Την με αριθμ. πρωτ. ΔΥ1δ/Γ.Π.70440/ απόφα ση του Γενικού Γραμματέα Υγείας και Κοινωνικής Αλ

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ληλεγγύης με θέμα «Συγκρότηση Τριμελών Επιτροπών για την υλοποίηση των διατάξεων του άρθρου 9 της υπ' αριθμ. Υ5β/οικ. 1962/ (ΦΕΚ 1268/τ.Β / ) υπουργικής απόφασης. 9. Την υπ' αριθμ. Υ5β/Γ.Π.οίκ./44184/ (ΦΕΚ 1377/ τ.β / ) υπουργική απόφαση με θέμα «Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ. Υ5Β/Τ.Π.οικ./95047/ (ΦΕΚ 1506/Β/ ) υπουργικής απόφασης». 10. Την με αριθμ. 3403/ (ΦΕΚ Β/1642) υπουργική απόφαση περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων στην Υφυπουρ γό Υγείας Ζωή Μακρή. 11. Το γεγονός ότι δεν ανακαλείται η λειτουργία των Μονάδων Ψυχικής Υγείας ακόμα και στην περίπτωση που δεν έχουν εκδοθεί Άδειες Λειτουργίας. 12. Το γεγονός ότι οι φορείς οφείλουν να συμμορ φωθούν με τις διαπιστωθείσες, από τις Τριμελείς Επι τροπές, ελλείψεις αποκλίσεις, στις κτιριακές και λοιπές εγκαταστάσεις καθώς και στον εξοπλισμό. 13. Το γεγονός ότι η καθυστέρηση δεν οφείλεται στους φορείς. 14. Το γεγονός ότι έχει ελεγχθεί επιτόπου το φυσικό αντικείμενο σε όσα έργα έχουν επιθεωρηθεί και το φυ σικό και το οικονομικό αντικείμενο σε όσα έργα έχουν πόρισμα ελέγχου. 15. Το γεγονός ότι για να ολοκληρωθεί ο σχετικός έλεγχος και η διαδικασία χορήγησης άδειας λειτουρ γίας απαιτείται κατ' εκτίμηση τουλάχιστον ένα έτος. 16. Το γεγονός oτι η Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας ελέγχει διοικητικά και οικονομικά τις Μονάδες Ψυχικής Υγείας 17. Το από 24/4/13 Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ του Επιτρόπου Απασχόλησης. Κοινωνικών Υποθέσεων και Ένταξης Laszlo Andor και του Υπουργού Υγείας Ανδρέα Λυκουρέντζου, αποφασίζουμε: Την παράταση ισχύος της υπ αριθμ. Υ5β/Γ.Π.οίκ./44184/ (ΦΕΚ 1377/τ.Β / ) υπουργικής απόφασης με θέμα «Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ. Υ5Β/ Γ.Π.οικ./95047/ (ΦΕΚ 1506/Β/ ) υπουργι κής απόφασης», έως Αθήνα, 19 Αυγούστου 2013 Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΖΩΗ ΜΑΚΡΗ Αριθμ. Υ10β/Γ. Π (5) Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων του Ελληνικού Κέντρου Ψυχικής Υγιεινής και Ερευνών (Ε.ΚΕ.Ψ.Υ.Ε.) με οποιαδήποτε σχέση εργασίας μέχρι και 31/12/2013. Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ 1. Τις διατάξεις του Ν. 1558/85 (ΦΕΚ 137/85/Α) όπως τροποποιήθηκε με το αρ. Π.Δ. 63/05 (ΦΕΚ 98/ /Α) «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» και τις διατάξεις του Π.Δ. 95/2000 ( Φ.Ε.Κ. 76/2000) «Οργανισμός του Υπουρ γείου Υγείας και Πρόνοιας». 2. Τις διατάξεις του Ν. 2716/99 (ΦΕΚ 96/Α/ ) «Ανά πτυξη και εκσυγχρονισμός των υπηρεσιών Ψυχικής Υγεί ας και άλλες διατάξεις» 3. Τις διατάξεις του άρθρου 30 του Ν. 3329/05 (ΦΕΚ 81/Α /4 4 05) «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις». 4. Την αρ. Α3αοικ.876/ (ΦΕΚ 661/Β/ ) απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας και Πρόνοιας «Καθορισμός του τρόπου οργάνωσης και λει τουργίας των Μονάδων Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστα σης (Οικοτροφεία, Ξενώνες) και των Προγραμμάτων Προστατευμένων Διαμερισμάτων του άρθρου 9 του Ν. 2716/99». 5. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Νόμου 4024/11 (ΦΕΚ 226/ /Α ) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενι αίο μισθολόγιο βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής », όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 6 του άρθρου 32 του Ν. 4038/12 (ΦΕΚ 14/2 2 12/Α ), την παρ. 2 του άρθρου 16 και την παρ. 2 του άρθρου 32 του Ν. 4058/12 (ΦΕΚ 63/ /Α ) και τις παρ. 1 και 13 του άρθρου 45 του Ν. 4071/12 (ΦΕΚ 85/ /Α ) 6. Την αρ. πρωτ. οικ.2/85127/0022/ (ΑΔΑ: Β4Σ1Η 8Ξ6) διευκρινιστική εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομι κών με θέμα «Κοινοποίηση μισθολογικών διατάξεων». 7. Την αριθμ. οικ.3403/ (ΦΕΚ 1642/2013/Β ) κοινή από φαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υγείας «Ανά θεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Υγείας, Ζωή Μακρή». 8. Την ανάγκη υπερωριακής απασχόλησης του προ σωπικού του Ε.ΚΕ.Ψ.Υ.Ε., λόγω αυξημένων υπηρεσιακών αναγκών καθώς και λόγω έλλειψης προσωπικού. 9. Το Απόσπασμα πρακτικών της 858ης Συνεδρίασης του Δ.Σ. του Ε.ΚΕ.Ψ.Υ.Ε της 25/ και το Απόσπα σμα πρακτικών της 862ης Συνεδρίασης του Δ.Σ. του Ε.ΚΕ.Ψ.Υ.Ε της Τα αρ. 801/ , 900/ και 1856/ έγγραφα του Ε.ΚΕ.Ψ.Υ.Ε. 11. Το γεγονός ότι, από την απόφαση αυτή προκαλείται δαπάνη ύψους εβδομήντα τριών χιλιάδων διακοσίων σαράντα ενός ευρώ και σαράντα λεπτών (73.241,40 ), σε βάρος της εγγεγραμμένης πιστώσεως του προϋπολογι σμού του Ε.ΚΕ.Ψ.Υ.Ε. οικονομικού έτους 2013 (ΚΑΕ 2547), 12. Τη βεβαίωση του Ε.ΚΕ.Ψ.Υ.Ε. περί λειτουργίας των οικοτροφείων «Μ.Ο.Λ.», «Δίας» και «Αίας» σε 24ωρη βάση, επτά (7) ημέρες την εβδομάδα, αποφασίζουμε: Α. Για τα Οικοτροφεία Λιβαδειάς («Δίας», «Αίας», «Μ.Ο.Λ.») εγκρίνεται, μέχρι και 31/12/2013, η υπερωριακή εργασία, νυκτερινή εργασία, εργασία κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, καθώς και εργασία προς συ μπλήρωση της εβδομαδιαίας υποχρεωτικής μέχρι είκοσι επτά (27) υπαλλήλων, διαφόρων κλάδων και ειδικοτήτων του Ελληνικού Κέντρου Ψυχικής Υγιεινής και Ερευνών (Ε.ΚΕ.Ψ.Υ.Ε.), οι οποίοι θα εργαστούν συνολικά μέχρι δεκατρείς χιλιάδες επτακόσιες είκοσι οκτώ (13.728) ώρες. Τα τρία αυτά οικοτροφεία λειτουργούν σε 24ωρη βάση, επτά (7) ημέρες την εβδομάδα και φιλοξενούν ψυχογηριατρικούς ασθενείς η Μ.Ο.Λ. και ασθενείς από το Παιδοψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής τα άλλα δύο

4 31044 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Οικοτροφεία («Αίας» και «Δίας»). Το ποσό που απαιτείται, ανέρχεται σε σαράντα εννέα χιλιάδες διακόσια είκοσι ( ) ευρώ ( και επιβαρύνεται επιπλέον με 29,61% βαρέα και ανθυγιεινά ένσημα εργοδοτική εισφορά, δηλαδή ). Β. Για την Κεντρική Διοίκηση εγκρίνεται, μέχρι και 31/12/2013, η υπερωριακή απασχόληση δεκατριών (13) υπαλλήλων και μέχρι τρεις χιλιάδες (3.000) ώρες, οι οποίες δεν θα υπερβαίνουν τις είκοσι (20) ώρες μηνιαίως ανά υπάλληλο. Το ποσό που απαιτείται ανέρχεται σε εί κοσι τρεις χιλιάδες τετρακόσια εννέα ευρώ και πενήντα λεπτά (23.409,50 ) ( και επιβαρύνεται με 27,46% εργοδοτική εισφορά δηλαδή 5.043,50 ). Η απασχόληση των ανωτέρω υπαλλήλων κρίνεται αναγκαία για τους κάτωθι λόγους: α) τον αυξημένο φόρτο εργασιών σε συνάρτηση με την αποχώρηση του 30% του προσωπικού λόγω συντα ξιοδότησης κατά την τελευταία διετία, β) την αντιμετώπιση πραγματικών επειγουσών υπη ρεσιακών αναγκών, γ) την ανάγκη προετοιμασίας θεμάτων Εισηγήσεων για τις Συνεδριάσεις του Δ.Σ., δ) την αντιμετώπιση θεμάτων επείγουσας διοικητικής μέριμνας που αφορούν στην υποστήριξη του κλινικού έργου των Υπηρεσιών, ε) την ανταπόκριση σε επείγοντα έγγραφα του Υπουρ γείου Υγείας (παροχή στατιστικών στοιχείων οικονο μικών στοιχείων) και στ) την αποστολή στοιχείων με άμεση καταληκτική ημερομηνία στο Υπουργείο Οικονομικών (Δ/νση ΔΕΚΟ) και στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης. Γ. Για την υπηρεσία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης ατόμων με νοητική καθυστέρηση «Το Στουπάθειο» εγκρίνεται, μέχρι και 31/12/2013, η υπερω ριακή απασχόληση ενός (1) υπαλλήλου (οδηγού) μέχρι εκατόν είκοσι (120) ώρες, οι οποίες δεν θα υπερβαίνουν τις δέκα (10) ώρες το μήνα. Το ποσό που απαιτείται ανέρχεται στα εξακόσια έντεκα ευρώ και ογδόντα λε πτά (611,80 ) (480 και επιβαρύνεται επιπλέον με 27,46% εργοδοτική εισφορά, δηλαδή 131,80 ). Η απασχόληση αυτή κρίνεται απαραίτητη για τη διανομή των παιδιών στις οικίες τους με λεωφορείο της Υπηρεσίας. Οι εκ παιδευόμενοι της Υπηρεσίας προέρχονται από όλο το Λεκανοπέδιο Αττικής. Οι ώρες απογευματινής υπερωριακής εργασίας δεν δύναται να υπερβαίνουν τις είκοσι (20) μηνιαίως ανά υπάλληλο και ώρες νυκτερινής, Κυριακών και εξαιρε σίμων ημερών εργασίας δεν μπορεί να υπερβούν τις δεκαέξι (16) το μήνα ανά υπάλληλο. Η κατανομή των ωρών απασχόλησης του προσωπικού ως ανωτέρω, θα γίνεται κάθε φορά ανάλογα με τις ανάγκες του Ελληνικού Κέντρου Ψυχικής Υγιεινής και Ερευνών (Ε.ΚΕ.Ψ.Υ.Ε.). Αθήνα, 1 Αυγούστου 2013 Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΖΩΗ ΜΑΚΡΗ Αριθ /3179 (6) Εξαίρεση εφαρμογής πενθήμερης εργασίας προσωπικού Ι.Δ.Ο.Χ. Δήμου Λέσβου Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ 1. Τις διατάξεις των άρθρων 214, 225, 226, 227 και 238 του Ν. 3852/2010 (Καλλικράτης), όπως ισχύουν. 2. Τις διατάξεις του άρθρου 36 του Ν.3584/2007 (ΦΕΚ 143 Α / ). 3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 143/2010 (Οργανισμός Απο κεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου). 4. Την αριθμ. πρωτ. οικ /6402/ (ΦΕΚ 3167/Β /29/11/2012) απόφαση της Γενικής Γραμματέως της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, για παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής πράξεων και εγγράφων. 5. Το αριθμ. πρωτ / έγγραφο του Δή μου Λέσβου, με το οποίο μας διαβιβάζεται η αριθμ. 206/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λέσβου, αποφασίζουμε: Καθιερώνουμε την εξαίρεση εφαρμογής από την πεν θήμερη εργασία των 9 οδηγών απορριμματοφόρων και 48 εργατών (τριών) καθαριότητας (συνοδοί απορριμμα τοφόρων και καθαριότητα δρόμων) που προσλήφθηκαν με την ανακοίνωση με αριθμ. πρωτ / του Δήμου Λέσβου, λόγω ιδιοτυπίας των συνθηκών λειτουρ γίας και της μορφής της παρεχόμενης εργασίας τους. Οι ημέρες εργασίας τους θα είναι από Δευτέρα έως και Σάββατο, το δε ωράριό τους θα είναι 6 ώρες και 40 λεπτά. Το ωράριο αυτό θα ισχύσει από την ημέρα πρόσληψής τους έως και την ημέρα απόλυσής τους. Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλεί ται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού οικ. έτους 2013 του Δήμου Λέσβου. Μυτιλήνη, 13 Ιουλίου 2013 Η Γενική Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ Αριθ (7) Καθιέρωση ωραρίου λειτουργίας για τις υπηρεσίες της Διεύθυνσης Αθλητισμού και Πολιτισμού του Δήμου Κορδελιού Ευόσμου Νομού Θεσσαλονίκης. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ 1. Τις διατάξεις: α) του άρθρου 36 του Ν. 3584/2007. β) του άρθρου 1 παρ. 6 του Ν. 1157/1981 «Περί κυρώσε ως της από 29 Δεκεμβρίου 1980 πράξεως Νομοθετικού Περιεχομένου του Προέδρου της Δημοκρατίας, περί καθιερώσεως πενθημέρου εβδομάδας εργασίας των δημοσίων εν γένει υπηρεσιών και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων», όπως τροποποιήθηκε με τις όμοιες των παρ. 1 και 2 του άρθρου 23 του Ν. 1735/1987 και

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) γ) των άρθρων 6 παρ. 10 και 7 παρ. 1 του Ν. 2503/1997 «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθ μιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις», δ) την με αριθμό ΔΙΑΔΠ/Γ2γ/οικ./1692/ (ΦΕΚ 769/Β/ ) απόφαση ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α., όπως τροπο ποιήθηκε με την αριθ. ΔΙΑΔΠ/ΦΒ1/14757/11 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 1659 Β/ ), ε) της αριθ / Ειδικής Συλλογικής Σύμ βασης Εργασίας για την ρύθμιση των όρων και συνθη κών απασχόλησης των εργαζομένων με σχέση εργασίας Δημοσίου Δικαίου των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοί κησης (Ο.Τ.Α.) Α Βαθμού και των Ν.Π.Δ.Δ. αυτών (Φ.Ε.Κ. 1632/Β/ ), στ) του άρθρου 280 του Ν. 3852/2010 «Νέα αρχιτε κτονική της Αυτοδιοίκησης και τις Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης», ζ) του άρθρου 8 παρ. Ι του Π.Δ. 142/2010 (ΦΕΚ 235/ τ.α / ) «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοί κησης Μακεδονίας Θράκης». 2. Την αριθ. 194/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλί ου του Δήμου Κορδελιού Εύοσμου Νομού Θεσσαλονίκης, με την οποία καθορίζεται το ωράριο λειτουργίας των υπηρεσιών της Διεύθυνσης Αθλητισμού και Πολιτισμού, αποτελεί ανάγκη η κατ' εξαίρεση λειτουργία σε βάρδιες (πρωί ή απόγευμα), ή και με διακεκομμένες τις καθημε ρινές ώρες εργασίας (πενθήμερη εργασία), για την ορθή λειτουργία των Υπηρεσιών της Διεύθυνσης Αθλητισμού και Πολιτισμού του Δήμου, λόγω της ιδιαιτερότητας που παρουσιάζει η ανάπτυξη του προγράμματος του μαζικού και του σωματειακού αθλητισμού, στους δημοτικούς χώ ρους άθλησης, από τις 6:00 ως 23:00. Επίσης αποτελεί ανάγκη η κατ' εξαίρεση λειτουργία της υπηρεσίας σε βάρδιες (πρωί ή απόγευμα)από 7:00 22:00 Σάββατα και Κυριακές, λόγω της ιδιαιτερότητας της υπη ρεσίας για αγωνιστικά και προπονητικά προγράμματα συλλόγων και σωματείων, προγράμματα μαζικού αθλητι σμού, εκδηλώσεις και άλλες δράσεις αθλητικής ανάπτυ ξης. Η εβδομαδιαία εργασία καθορίζεται σε πενθήμερη, όταν απαιτείται απασχόληση Σάββατο ή Κυριακή (υπο χρεωτικά παρεχόμενη αναπληρωματική ημέρα ανάπαυ σης), καθώς και την πρόσθετη δαπάνη που προκαλείται στον προϋπολογισμό του οικείου Δήμου, αποφασίζουμε: Α) Καθιέρωνουμε την πενθήμερη εργασία σε βάρδι ες για το εκπαιδευτικό προσωπικό που απασχολείται στην οργάνωση, λειτουργία και διδασκαλία στα τμήμα τα άθλησης της Διεύθυνσης Αθλητισμού και Πολιτισμού ως εξής: 07:00 22:00. Β) Καθιερώνουμε το ωράριο εργασίας σε βάρδιες, για όλες τις ημέρες της εβδομάδας, καθώς Σάββατα και Κυριακές, για το εκπαιδευτικό προσωπικό και τους ηχολήπτες του Τμήματος Σχεδιασμού και Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων της Διεύθυνσης Αθλητισμού και Πολι τισμού, ως εξής: 06:00 23:00. Γ) Καθιερώνουμε το ωράριο εργασίας σε βάρδιες, για όλες τις ημέρες της εβδομάδας, καθώς Σάββατα και Κυριακές για το προσωπικό φύλαξης και καθαριότητας των χώρων άθλησης της Διεύθυνσης Αθλητισμού και Πολιτισμού, ως εξής: : 06:00 23:00 Από την απόφαση προκαλείται συνολική, πρόσθε τη, δαπάνη, αναφορικά με την αποζημίωση των προς συμπλήρωση ωρών εργασίας, ύψους χιλίων διακοσίων (1.200,00 ) στους: Κ.Α , Κ.Α , του προ ϋπολογισμού του Δήμου Κορδελιού Ευόσμου, για το τρέχον έτος 2013 και αντίστοιχη πρόβλεψη θα γίνει και για το επόμενο έτος. Θεσσαλονίκη, 29 Ιουλίου 2013 Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΡΟΥΝΤΖΟΣ Αριθμ (8) Σύσταση προσωρινής προσωποπαγούς θέσης Ιδιωτι κού Δικαίου Αορίστου Χρόνου στο Δήμο Εμμανου ήλ Παππά Νομού Σερρών μετά από τελεσίδικη δι καστική απόφαση. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ 1 ) Τις διατάξεις των άρθρων: α) 225, 238, 280, και 283 παρ. 4 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α / ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλ λικράτης» β) 10 και 101 του Ν.3584/2007 «Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων» (ΦΕΚ 143/Α / ) γ) 1 του Ν.3068/2002 «Συμμόρφωση της Διοίκησης προς τις δικαστικές αποφάσεις, προαγωγή των δικα στών των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων στο βαθμό του συμβούλου Επικρατείας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 274/Α / ) δ) 5 και 7 του Ν.3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφη μερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 131/ Α / ) ε) 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο (1) του Π.Δ.63/2005 (ΦΕΚ 98/Α /2005) στ) 8 και 24 του Π.Δ. 142/2010 «Οργανισμός της Απο κεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης» (ΦΕΚ 235/ Α / ) ζ) 321 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. 2) Την αριθ.50410/ εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυ βέρνησης Δ/νση Οργάνωσης και Λειτουργίας OTA Τμήμα Προσωπικού OTA. 3) Το ΔΙΠΙΔΔ/Α20/800/οικ.22370/ έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης και Ηλε κτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. 4) Την αριθμ.46/2012 απόφαση του Μονομελούς Πρω τοδικείου Σερρών επί της αγωγής με αριθμό κατάθε σης 1828ΕΡΓ15/ του Κωνσταντίνου Ζερβίδη του Χρήστου κατά του Δήμου Εμμανουήλ Παππά ως διαδόχου του Δήμου Στρυμόνα Ν. Σερρών καθώς και το αριθ.24/ Πιστοποιητικό Τελεσιδικίας του Πρω τοδικείου Σερρών. 5) Την αριθμ. 161/2012 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Σερρών (ειδική διαδικασία) με την οποία γίνεται διόρθωση στο σκεπτικό και διατακτικό της αριθμ.46/2012 ανωτέρω απόφασης καθώς και το αριθ. 134/ Πιστοποιητικό Τελεσιδικίας του Πρωτο δικείου Σερρών.

6 31046 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 6) Την αριθμ. 155/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμ βουλίου του Δήμου Εμμανουήλ Παππά με την οποία συστήνει στον εν λόγω Δήμο μία (1) προσωρινή προ σωποπαγή θέση Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, ειδικότητας ΔΕ Οδηγού Απορριμματοφόρου φορτηγού, σε συμμόρφωση προς τις ανωτέρω τελεσίδικες δικα στικές αποφάσεις, αποφασίζουμε: Συστήνουμε μία (1) προσωρινή προσωποπαγή θέση Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, ειδικότητας ΔΕ Οδηγού Απορριμματοφόρου φορτηγού, την οποία θα καταλάβει ο Κωνσταντίνος Ζερβίδης του Χρήστου κατά τα οριζόμενα στην αριθ. 155/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Εμμανουήλ Παππά Νομού Σερρών. Η παραπάνω θέση καταργείται μόλις κενωθεί με οποιονδήποτε τρόπο. Από την απόφαση αυτή προκαλείται δαπάνη στον προϋπολογισμό του Δήμου Εμμανουήλ Παππά για το έτος 2013 και έχει προβλεφθεί στον Κ.Α Για τα επόμενα έτη προκαλείται ετήσια δαπάνη ,00 η οποία θα προβλέπεται στους αντίστοιχους κωδικούς. (Αριθμ. βεβ. Οικ.Υπ. Δήμου Εμμανουήλ Παππά Δ.Υ./ ). Θεσσαλονίκη, 31 Ιουλίου 2013 Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ν. ΚΑΡΟΥΝΤΖΟΣ Αριθμ (9) Ένταξη του εκπαιδευτικού προσωπικού του τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και του τμήματος Διαχείρι σης Πληροφοριών της Σχολής Διοίκησης και Οικο νομίας του ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ α. Τις διατάξεις του Ν. 1404/83 (Φ.Ε.Κ 173/τ.Α / ) «Δομή και λειτουργία των Τ.Ε.Ι.» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. β. Τις διατάξεις του Ν.4009/2001 (ΦΕΚ 195/τ.Α / ) «Δομή, λειτουργία διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαι δευτικών ιδρυμάτων» όπως έχει τροποποιηθεί και συ μπληρωθεί με τους Ν. 4076/2012 (ΦΕΚ 159Α) και 4115/2013 (ΦΕΚ 24Α/ ). γ. Το Π.Δ. 87 (129/ ΦΕΚ τ.α ) άρθρο 5 παρ. 3 και 4, «Μετονομασία του Τ.Ε.Ι. Καβάλας σε Τ.Ε.Ι. Ανα τολικής Μακεδονίας και Θράκης...». δ. Το αριθ. ΦΕΚ 20/ τ. Υπαλλήλων Ειδικών Θέσεων και Οργάνων Διοίκησης Φορέων του Δημοσίου και Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα, με το οποίο στο οποίο διορίζεται ο Αθανάσιος Μητρόπουλος Πρόεδρος, στο ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ε. Το γεγονός ότι με την απόφαση αυτή δεν προκα λείται δαπάνη σε βάρος του τακτικού Προϋπολογισμού, διαπιστώνουμε: Ότι τα μέλη του εκπαιδευτικού προσωπικού του τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και του τμήματος Διαχείρισης Πληροφοριών της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας εντάσσονται από στο τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Διοίκησης και Οι κονομίας του ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ως ακολούθως:

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) A/A ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΒΑΘΜΙΔΑ 1 ΓΕΡΟΝΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 2 ΓΚΟΥΜΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 3 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 4 ΘΕΡΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 5 ΚΑΜΕΝΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ 6 ΜΑΔΥΤΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 7 ΜΑΜΑΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΝΑΝΙΑΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 8 ΚΟΣΜΙΔΗΣ ΚΟΣΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΣΩΠΟΠΑΓΗ ΘΕΣΗ 9 ΜΑΡΔΥΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 10 ΜΠΟΡΜΟΤΣΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΣΩΠΟΠΑΓΗ ΘΕΣΗ 11 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΘΩΜΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 12 ΠΙΠΙΛΙΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΣΩΠΟΠΑΓΗ ΘΕΣΗ 13 ΤΕΡΖΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 14 ΧΑΤΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 15 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Η πράξη αυτή δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Καβάλα, 20 Αυγούστου 2013 Ο Πρόεδρος ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Αριθμ (10) Ένταξη του εκπαιδευτικού προσωπικού του τμήματος Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου και του τμήματος Μηχανολογίας της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών στο τμήμα Μηχανικών Τεχνολογίας Πε τρελαίου και Φυσικού Αερίου Τ.Ε. και Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμο γών του ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ α. Τις διατάξεις του Ν. 1404/83 (Φ.Ε.Κ 173/τ.Α / ) «Δομή και λειτουργία των Τ.Ε.Ι.» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. β. Τις διατάξεις του Ν.4009/2001 (ΦΕΚ 195/τ.Α / ) «Δομή, λειτουργία διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαι δευτικών ιδρυμάτων» όπως έχει τροποποιηθεί και συ μπληρωθεί με τους Ν. 4076/2012 (ΦΕΚ 159Α) και 4115/2013 (ΦΕΚ 24Α/ ). γ. Το Π.Δ 87(129/ ΦΕΚ τ.α ) άρθρο 5 παρ. 3 και 4, «Μετονομασία του Τ.Ε.Ι. Καβάλας σε Τ.Ε.Ι. Ανατο λικής Μακεδονίας και Θράκης...». δ. Το αριθ. ΦΕΚ 20/ τ. Υπαλλήλων Ειδικών Θέσεων και Οργάνων Διοίκησης Φορέων του Δημοσίου και Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα, με το οποίο στο οποίο διορίζεται ο Αθανάσιος Μητρόπουλος Πρόεδρος, στο ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ε. Το γεγονός ότι με την απόφαση αυτή δεν προκα λείται δαπάνη σε βάρος του τακτικού Προϋπολογισμού διαπιστώνουμε Ότι τα μέλη του εκπαιδευτικού προσωπικού του τμήματος Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου και του τμήμα τος Μηχανολογίας της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών εντάσσονται από στο τμήμα Μηχανικών Τεχνο λογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου Τ.Ε. και Μηχανολό γων Μηχανικών Τ.Ε. της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ως ακολούθως:

8 31048 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) A/A ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΒΑΘΜΙΔΑ 1 ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ 2 ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΩΜΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΣΩΠΟΠΑΓΗ ΘΕΣΗ 3 ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΣΩΠΟΠΑΓΗ ΘΕΣΗ 4 ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΣΩΠΟΠΑΓΗ ΘΕΣΗ 5 ΚΑΡΓΙΩΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 6 ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΝΕΟΦΥΤΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΠΙ ΘΗΤΕΙΑ ΣΕ ΠΡΟΣΩΠΟΠΑΓΗ ΘΕΣΗ 7 ΜΑΡΜΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΠΙ ΘΗΤΕΙΑ ΣΕ ΠΡΟΣΩΠΟΠΑΓΗ ΘΕΣΗ 8 ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 9 ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 10 ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΣΩΠΟΠΑΓΗ ΘΕΣΗ 11 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 12 ΠΙΣΤΟΦΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΣΕ ΠΡΟΣΩΠΟΠΑΓΗ ΘΕΣΗ 13 ΣΑΡΑΦΗΣ ΗΛΙΑΣ ΘΩΜΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 14 ΤΑΡΧΑΝΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 15 ΤΣΑΚΑΤΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΣΩΠΟΠΑΓΗ ΘΕΣΗ 16 ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Η πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Καβάλα, 20 Αυγούστου 2013 Ο Πρόεδρος ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * AX

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17845 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1052 29 Απριλίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση και ορισμός μελών Επιτροπής Προσφυγών με έδρα την Αλεξανδρούπολη στο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13991 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 928 14 Απριλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αρ. οικ. 2/13917/0022/17 2 2012 (ΦΕΚ 414 Β ) Κ.Υ.Α. για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9545 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 475 28 Φεβρουαρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση καθ υπέρβαση εργασίας κατά τις Κυρια κές και εξαιρέσιμες ημέρες,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14689 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 964 16 Απριλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατάργηση υποχρέωσης θεώρησης των βιβλίων και των στοιχείων για σκοπούς Φ.Π.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13833 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 918 11 Απριλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 7195/23 12 2010 Υπουργικής Απόφασης «Περί τρόπου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19419 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1203 11 Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Νοσηλευτικής του Τ.Ε.Ι.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18001 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1077 9 Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εξειδίκευση διαδικασιών για την ενσωμάτωση στις Απο φάσεις Έγκρισης Περιβαλλοντικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΑΘ4691ΩΓ-Χ2Ε. Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 10 Απριλίου 2013

ΑΔΑ: ΒΕΑΘ4691ΩΓ-Χ2Ε. Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 10 Απριλίου 2013 ΑΔΑ: ΒΕΑΘ4691ΩΓ-Χ2Ε Βαθμός Ασφαλείας.. Αθήνα, 10 Απριλίου 2013 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Ταχ. Δ/νση : Μενάνδρου 41-43 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11307 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 608 5 Μαρτίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Υπουργού Προστασίας του Πολίτη στο Διευθυντή της Υπηρεσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 67 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 16 12 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Ισολογισμού Απολογισμού Οικονομικού Έτους 2013 της Ένωσης Αποστράτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25015 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1656 15 Μαΐου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ Έγκριση τροποποίησης των διατάξεων του Οργανι σμού του Ιδρύματος με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4303 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 273 21 Φεβρουαρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση θέσης εκπαιδευτικής βαθμίδας ΥΕ, ειδικό τητας Εργατών της Περιφέρειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11497 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1062 5 Ιουνίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εξαίρεση Ειδικού Συμβούλου, δικηγόρου στο Γραφείο του Γενικού Γραμματέα του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12829 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 758 3 Απριλίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συμπλήρωση των Κ.Α.Ε του Ειδικού Φορέα 09 120, από τους οποίους μπορούν να πληρώνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8353 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση και συγκρότηση Επιτροπής Υποστήριξης Νομοθετικής Πολιτικής και Αξιολόγησης Ποιότη τας και Αποτελεσματικότητας Νομοθετικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 691 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 67 16 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάθεση διενέργειας φορολογικού ελέγχου.... 1 Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 33569 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2350 20 Σεπτεμβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας με αμοιβή, πέραν του κανονικού ωραρίου,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19307 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1186 15 Μαΐου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Aνάθεση διενέργειας φορολογικού ελέγχου.... 1 Καθιέρωση με αμοιβή υπερωριακής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1175 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 124 21 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Επιβολή πολλαπλού τέλους για λαθρεμπορία εις βά ρος του Παπαγιάννη Χαραλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5873 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 392 14 Μαρτίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εγκριση υπερωριακής απασχόλησης των υπαλλήλων που υπηρετούν με διάθεση στα Πολιτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22887 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1535 21 Ιουνίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Όροι χρήσης της γεωγραφικής ένδειξης «ούζο Πλω μαρίου»... 1 Διαγραφή Ληξιπρόθεσμων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24211 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1920 16 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εισαγωγή αθλητών με αγωνιστικές διακρίσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18251 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1289 21 Μαΐου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Μεταφορά της καθ ύλην και κατά τόπον αρμοδιό τητας των Κτηματικών Υπηρεσιών Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4529 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 335 10 Μαρτίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση του Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρε σίας του Ναυτοδικείου Πειραιώς....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6453 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 305 15 Φεβρουαρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της απόφασης του Υπουργού Εξωτε ρικών περί «συγκρότησης του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1115 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 116 21 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός κατ αποκοπή χορηγήματος για καθα ριότητα της Υ.Δ.Ε. Ν. Τρικάλων,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11493 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 655 21 Μαρτίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός κατ αποκοπή χορηγήματος για καθα ριότητα της ΔΟΥ Λευκάδας έτους 2013....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 52693 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3533 31 Δεκεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός παραβόλων του άρθρου 28 παρ. 4 του Ν. 3982/2011 και καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 34329 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2815 20 Οκτωβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας πολιτικών υπαλ λήλων της Αρχής Καταπολέμησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29253 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2132 23 Σεπτεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αλλαγή του τρόπου κάλυψης της ίδιας συμμετοχής, παράταση του χρόνου ολοκλήρωσης,

Διαβάστε περισσότερα