ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 4251 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου Ιουλίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων Αποκεντρωμένες Διοικήσεις Περιφέρειες Οργανισμοί Λοιποί Φορείς Πίνακες Διοριστέων ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ (1) ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Με την αριθ. Φ.10.1/3107/ απόφαση της Δ/ντρι ας Δ/θμιας Εκπ/σης Καστοριάς, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 155 παρ. 2 του Ν. 3528/2007 του Υπαλληλικού Κώδικα (ΦΕΚ 26 τ. Α / ), απο λύεται αυτοδίκαια από την υπηρεσία ο Παπαγιάννης Σπυρίδων του Νικολάου, καθηγητής κλ. ΠΕ02, του Γυμνα σίου Κορησού, που υπηρετεί ως Δ/ντής στο Γυμνάσιο Κωσταραζίου, με βαθμό Α του Ν. 1566/85 και ΜΚ 1ο του Ν. 3205/2003, από , (που έληξε το διδα κτικό έτος), επειδή συμπλήρωσε 35ετή πραγματική και συντάξιμη δημόσια Υπηρεσία, και επειδή έχει υπερβεί το 60ο έτος ηλικίας. Ο ανωτέρω υπάλληλος και μετά τη λήξη της υπαλ ληλικής του σχέσης, διατηρεί τιμητικά τον τίτλο της θέσης, που κατείχε τελευταία. Η Διευθύντρια ΣΤΕΛΛΑ Κ. ΤΕΓΟΥ ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥ - Με την υπ αριθμ. 4042/ απόφαση του Δι ευθυντή Δ.Ε. Ν. Τρικάλων που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3528/2007 άρθρο 155 παρ. 2 και τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 4 του Ν. 3687/2008, λύεται η υπαλληλική σχέση της Οικονόμου Άννας του Ανδρέα, καθηγήτριας κλάδου ΠΕ02 Φιλόλογος, με A.M.: Βαθμό Α, Μ.Κ. 1 του 5ου ΓΕ.Λ Τρικάλων, από (ημερομηνία που λύθηκε η υπαλληλική της σχέση λόγω τριακονταπενταετίας και τη συμπλήρωση του 60ου έτους της ηλικίας της). Ο Διευθυντής ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΣΕΛΙΟΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ Με την αριθμ. 420/ απόφαση του Δημάρχου Σητείας και σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 152 και 160 του Ν. 3584/07, γίνεται αποδεκτή η από δεύτερη αίτηση παραίτησης του υπαλλήλου του Δήμου Σητείας Ιωάννη Μακρή του Γεωργίου, ο οποίος υπηρε τούσε σε προσωποπαγή θέση Δημοσίου Δικαίου, κλάδου ΔΕ Τεχνιτών με βαθμό Α, προκειμένου να συνταξιοδο τηθεί, επειδή συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις. Η προσωποπαγής θέση του ΟΕΥ την οποία καταλάμ βανε ο ανωτέρω, καταργείται με την αποχώρησή του από την Υπηρεσία. (Αριθμ. απόφ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης 6673/ ). Με την αριθμ. 97/ απόφαση του Προέδρου του Νομικού Προσώπου Παιδικοί και Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Δήμου Ρεθύμνης και σύμφωνα με τις διατά ξεις των άρθρων 152 και 160 του Ν. 3584/07, γίνεται αποδεκτή η από δεύτερη αίτηση παραίτη σης της τακτικής υπαλλήλου του Νομικού Προσώπου Παιδικοί και Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Δήμου Ρεθύμνης Ευθυμίας Σπυριδούλας Στυλιανουδάκη του Αντωνίου, κλάδου ΥΕ 16 Προσωπικού Καθαριότητας με βαθμό Β, προκειμένου να συνταξιοδοτηθεί, επειδή συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις. (Αριθμ. απόφ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης 6761/ ). Με την αριθμ. 266/ απόφαση του Δημάρχου Φαιστού και σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 152 και 160 του Ν. 3584/07, γίνεται αποδεκτή η από δεύτερη αίτηση παραίτησης της μόνιμης υπαλλήλου του Δήμου Αρετής Βαφάκη του Γεωργίου, κλάδου ΔΕ 14 Ελεγκτή Εσόδων Εξόδων με βαθμό Β, προκειμέ νου να συνταξιοδοτηθεί, επειδή συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις. (Αριθμ. απόφ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης 6026/ ). (2)

2 4252 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) Με την αριθμ / απόφαση του Δημάρ χου Ηρακλείου και σύμφωνα με τις διατάξεις των άρ θρων 152 και 160 του Ν. 3584/07, γίνεται αποδεκτή η από δεύτερη αίτηση παραίτησης του μό νιμου υπαλλήλου του Δήμου Νικολάου Τσοντάκη του Ευστρατίου, κλάδου ΔΕ 2 Εποπτών Καθαριότητας με βαθμό Α, προκειμένου να συνταξιοδοτηθεί, επειδή συ ντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις. (Αριθμ. απόφ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης 6500/ ). Με εντολή Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Η Διευθύντρια ΧΡΥΣΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Διορθώσεις Σφαλμάτων 1) Στην αριθμ. οικ /3266/ περίληψη απόφασης της Γενικής Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας, που δημοσι εύθηκε στο ΦΕΚ 280/Γ / και στη σελίδα 2404, αναφορικά με την πρόσληψη ειδικού συνεργάτη στο Δήμαρχο Χαλκιδέων, διορθώνεται: Aπό το εσφαλμένο: «Με την αριθμ / απόφαση του Δημάρ χου Χαλκιδέων», στο ορθό: «Με την αριθμ. 632/11760/ απόφαση του Δη μάρχου Χαλκιδέων». 2) Στην αριθμ /3272/ περίληψη απόφα σης της Γενικής Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοίκη σης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας αναφορικά με την πρόσληψη Γενικού Γραμματέα στο Δήμαρχο Χαλκιδέων, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 280/Γ / και στη σελίδα 2404, διορθώνεται: Aπό το εσφαλμένο: «Με την αριθμ / απόφαση του Δημάρ χου Χαλκιδέων», στο ορθό: «Με την αριθμ. 576/11062/ απόφαση του Δη μάρχου Χαλκιδέων». (Από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας) ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Με την αριθ. 30/1379/ απόφαση του Δημάρ χου Νέας Προποντίδας που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν. 3584/2007 (Κ.Κ.Δ.Κ.Υ.), γίνεται αποδεκτή η από αίτηση παραίτησης, από τη θέση του Επιστημονικού Συνεργάτη του Δήμου Νέας Προποντίδας, του Πατραλέξη Αθανασίου του Ξε νοφώντα. Με την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Νέας Προπο ντίδας. (Αριθμ. απόφ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης 1311/ ). Με εντολή Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Μ. ΝΕΝΤΟΥΔΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ Mε την αριθμ. 8076/ απόφαοη του Δημάρχου Ερμιονίδας Ν. Αργολίδας, (Καλλικρατικού Δήμου που εκ δόθηκε με το άρθρο 1 Ν. 3852/2010), που εκδόθηκε σύμ φωνα με τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν. 3584/2007 όπως τροποποιήθηκαν με τις όμοιες του άρθρου 45 παρ. 11 του Ν. 3979/2011 προσλαμβάνεται ο Δημαράκης Γεώρ γιος του Νικολάου με αριθμό Αστυνομικής Ταυτότητας Μ απόφοιτος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με επαρκείς γνώσεις και σημαντική εμπειρία στην Τοπική Αυτοδιοίκηση ως Ειδικός Συνεργάτης του Δημάρχου, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, η διάρκεια της οποίας δεν μπορεί να υπερβεί τη θητεία της παρούσας δημοτικής περιόδου. Κύριο έργο του ανωτέρω θα είναι να παρέχει συμβου λές και να διατυπώνει εξειδικευμένες γνώσεις, γραπτά ή προφορικά για θέματα Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Δήμου. (Αριθμ. βεβ. του Δήμου Ερμιονίδας 8063/ ). (Αριθμ. απόφ. Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου 4442/ ). Με εντολή Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ο Προϊστάμενος Τμήματος ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Με την υπ αριθμ. Δ.Δ.1949/ απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Πρωτογενούς Τομέα της Περιφέ ρειας Ανατολικής Μακεδονΐας Θράκης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου άρθρου 34 εδά φιο (β) του Π. Δ. 144/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης» (Φ.Ε.Κ. 237/τ.Α / ) σε συνδυασμό με αυτές των άρθρων 243 και 244 παρ.4 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Φ.Ε.Κ. 87/τ.Α / ) προ σλαμβάνεται ο Γεώργιος Κουκουράβας του Νικολάου, κάτοχος διπλώματος μηχανικού ειδικότητας βιομηχανι κής και αστικής δόμησης του Πανεπιστημίου Αρχιτεκτο νικής, Οικοδομικής και Γεωδαισίας της Σόφιας Βουλ γαρίας αναγνωρισμένου ως δίπλωμα Δομοστατικού Μηχανικού για συνήθεις μη σεισμικές δράσεις ισότιμο προς τα απονεμόμενα από τα Τμήματα Πολιτικών Μη χανικών του Ε.Μ.Π και των άλλων Πολυτεχνικών Σχολών των Ελληνικών ΑΕΙ, σύμφωνα με σχετική πράξη του ΔΙ.ΚΑ.ΤΣΑ., με Α.Δ.Τ. ΑΖ , σε κενή θέση Ειδικού Συμβούλου του Αντιπεριφερειάρχη Πρωτογενούς Τομέα Γεωργίου Ούστογλου, για την υποβοήθηση του έργου του, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δυχαίου Ορισμένου Χρόνου διάρκειας ίσης με την θητεία του ανωτέρω Αντιπεριφερειάρχη. Ο ανωτέρω προσλαμβανόμενος ασκεί καθήκοντα που του ανατίθενται από τον Αντιπεριφερειάρχη Πρωτογε νούς Τομέα και δεν έχει αποφασιστικές αρμοδιότητες οποιασδήποτε μορφής. (3)

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 4253 Για την ολοκλήρωση της πρόσληψης θα υπογραφεί ειδική σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνο από την οποία και συνάπτεται η εργασιακή σχέση και αρχίζει η υποχρέωση για παροχή υπηρεσιών. Η σύμβαση του θα λυθεί αυτοδίκαια και χωρίς απο ζημίωση με την αποχώρηση για οποιοδήποτε λόγο του Αντιπεριφερειάρχη που τον προσέλαβε. Για την πρόσληψη του ανωτέρω έχει εγγραφεί η ανα γκαία πίστωση στον προϋπολογισμό έτους 2011 της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης (ΚΑΕ 02 11,0213,0285,0291,0292) σύμφωνα με το αρ.δ.ο.οικ.1332/ έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικού της Περιφέ ρειας ΑΜΘ. Ο Αντιπεριφερειάρχης Πρωτογενούς Τομέα ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΥΣΤΟΓΛΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Με την υπ αριθμ 11546/91383/ πράξη του Αντι περιφερειάρχη Τρικάλων διαπιστώνεται ότι γίνεται αυ τοδικαίως αποδεκτή η παραίτηση από την υπηρεσία της Κοκκίνου Κώτσιου Άννας, υπαλλήλου της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότη τας Τρικάλων Περιφέρεια Θεσσαλίας, του κλάδου ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού με βαθμό Α και Μ.Κ. 1ο, από (ημερομηνία υποβολής της δεύτερης αίτησης παραίτησης) για λόγους συνταξιοδότησης βάσει του Ν. 3528/2007, άρθρο 148, παρ. 5. Με την υπ αριθμ 5092/ πράξη του Αντιπε ριφερειάρχη Τρικάλων διαπιστώνεται ότι γίνεται αυ τοδικαίως αποδεκτή η παραίτηση από την υπηρεσία της Λασπά Οικονόμου Βασιλικής του Ιωάννη, υπαλλή λου της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνια τρικής της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων Περι φέρεια Θεσσαλίας, του κλάδου ΤΕ Εργοδηγών χωρίς δίπλωμα με βαθμό Α και Μ.Κ. 1ο, από (ημε ρομηνία υποβολής της δεύτερης αίτησης παραίτησης) για λόγους συνταξιοδότησης βάσει του Ν. 3528/2007, άρθρο 148, παρ. 5. Ο Αντιπεριφερειάρχης ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Με την 16028/ διαπιστωτική πράξη του Πρύ τανη του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου που εκδό θηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3528/2007 άρθρα 147, 148 (παρ.5) και 156 λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση του ΣΥΝΤΥΧΑΚΗ ΜΙΛΤΙΑΔΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ υπαλ λήλου του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου του κλάδου ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ με βαθμό Α και μισθολογικό κλιμάκιο 7ο από , ημερομηνία κατά την οποία επανήλθε με δεύτερη αίτηση παραίτησης. Ο Πρύτανης Σ. Ε. ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ (4) ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Aριθμ Προκήρυξη θέσης μέλους διδακτικού ερευνητικού προ σωπικού (ΔΕΠ) του Τμήματος Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Μετασυγκομι στικοί / Μετασυλλεκτικοί χειρισμοί Νωπών Αγροτι κών Προϊόντων Συντήρηση με ψύξη». Η Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής του Γεωπονικού Πανεπιστημί ου Αθηνών στη συνεδρίαση της αριθμ απο φάσισε την προκήρυξη για την πλήρωση μιας (1) θέσης ΔΕΠ, σύμφωνα με: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 1268/ Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 2083/1992, όπως ισχύει με το άρθρο 23 του Ν.3549/ Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 3549/ Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 του Ν. 2517/ Το Προεδρικό διάταγμα 134/1999 Ως εξής: Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής Τομέας Αγροτικής Κατασκευών και Γεωργικής Μη χανολογίας. Μία (1) θέση Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του Επίκουρου Κα θηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Μετασυγκομιστικοί/ Μετασυλλεκτικοί χειρισμοί Νωπών Αγροτικών Προϊό ντων Συντήρηση με ψύξη». Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν στη Γραμ ματεία του Τμήματος Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής (τηλ & 4124) την υποψηφιότητά τους μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από την ημερομηνία του εγγράφου της ανακοίνωσης της δημοσίευσης της Προκήρυξης αυτής στον ημερήσιο τύπο μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά. Μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν: 1. Αντίγραφο των πτυχίων και των τίτλων σπουδών τους. Αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από Α.Ε.Ι. του εξωτερικού θα πρέπει να υποβληθούν και οι σχετι κές βεβαιώσεις ισοτιμίας τους από το ΔΟΑΤΑΠ ή αντί γραφο της αίτησης για αναγνώριση της ισοτιμίας. 2. Βιογραφικό Σημείωμα. 3. Αναλυτικό υπόμνημα για τα υποβαλλόμενα πρωτό τυπα επιστημονικά δημοσιεύματα. 4. Διδακτορική Διατριβή και άλλα επιστημονικά δη μοσιεύματα. Τα ανωτέρω των περιπτώσεων 2, 3, 4 υποβάλλονται σε ηλεκτρονική μορφή (cd ή άλλο αποθηκευτικό μέσο) και σε ένα αντίτυπο έντυπης μορφής το οποίο θα βρί σκεται στη Γραμματεία του Τμήματος και θα είναι στη διάθεση όλων των μελών του εκλεκτορικού σώματος, της εισηγητικής επιτροπής και της γενικής συνέλευσης που συμμετέχουν στην εν λόγω διαδικασία και καθ όλη τη διάρκεια αυτής. 5. Πιστοποιητικό Υγείας και φυσικής καταλληλότητας της Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής. Το πιστοποιητικό γέννησης θα αναζητηθεί αυτεπαγ γέλτως από την υπηρεσία, που θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης διορισμού. Προκειμένου για πολίτες

4 4254 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υποβάλλεται πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής του κράτους, την ιθαγένεια του οποίου έχει ο υποψήφιος. Το αντίγραφο Ποινικού Μητρώου δικαστικής χρήσης και το πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης Τύπου Α θα αναζητηθούν αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία, που θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης διο ρισμού Με υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 οι υποψήφιοι δεσμεύονται ότι θα έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτι κές τους υποχρεώσεις ή θα έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές πριν την έκδοση της Πρυτανικής πράξης διορισμού τους. Το κώλυμα της μη εκπλήρωσης των στρατιωτικών υποχρεώσεων δεν ισχύει για πολίτες κρά τους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο δεν προβλέπεται όμοιο κώλυμα διορισμού. Οι ανωτέρω πολίτες οφείλουν να υποβάλουν, εκτός των πιο πάνω δικαιολογητικών και πτυχίο ή μεταπτυχια κό τίτλο σπουδών Α.Ε.Ι. ή απολυτήριο Ελληνικού Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό ελληνομάθειας Γ1 επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας από το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης γνώση και άνετη χρήση της Ελληνικής γλώσσας. Η προκαλούμενη δαπάνη της οποίας το ύψος δε μπο ρεί να προσδιορισθεί θα καλυφθεί από πιστώσεις του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών (ειδ. Φορέα ΚΑΕ 5113). Η Προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 10 Ιουνίου 2011 Ο Πρύτανης ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΕΓΓΕΡΟΣ - Αριθμ Προκήρυξη θέσης μέλους διδακτικού ερευνητικού προ σωπικού (ΔΕΠ) του Τμήματος Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής του Γεωπονικού Πα νεπιστημίου Αθηνών στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Γεωργική Μηχα νολογία (Ελκυστήρες Γεωργικά Μηχανήματα)». Η Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής του Γεωπονικού Πανεπιστημί ου Αθηνών στη συνεδρίαση της αριθμ απο φάσισε την προκήρυξη για την πλήρωση μιας (1) θέσης ΔΕΠ, σύμφωνα με: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν.1268/ Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν.2083/1992, όπως ισχύει με το άρθρο 23 του Ν.3549/ Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν.3549/ Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 3 του Ν.2517/ Το Προεδρικό διάταγμα 134/1999 Ως εξής: Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής Τομέας Αγροτικών Κατασκευών και Γεωργικής Μη χανολογίας Μία (1) θέση Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Κα θηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Γεωργική Μηχανολο γία (Ελκυστήρες Γεωργικά Μηχανήματα)» Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν στη Γραμ ματεία του Τμήματος Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής (τηλ & 4124) την υποψηφιότητά τους μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από την ημερομηνία του εγγράφου της ανακοίνωσης της δημοσίευσης της Προκήρυξης αυτής στον ημερήσιο τύπο μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά. Μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν: 1. Αντίγραφο των πτυχίων και των τίτλων σπουδών τους. Αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από Α.Ε.Ι. του εξωτερικού θα πρέπει να υποβληθούν και οι σχετι κές βεβαιώσεις ισοτιμίας τους από το ΔΟΑΤΑΠ ή αντί γραφο της αίτησης για αναγνώριση της ισοτιμίας. 2. Βιογραφικό Σημείωμα. 3. Αναλυτικό υπόμνημα για τα υποβαλλόμενα πρωτό τυπα επιστημονικά δημοσιεύματα. 4. Διδακτορική Διατριβή και άλλα επιστημονικά δη μοσιεύματα. Τα ανωτέρω των περιπτώσεων 2, 3, 4 υποβάλλονται σε ηλεκτρονική μορφή (cd ή άλλο αποθηκευτικό μέσο) και σε ένα αντίτυπο έντυπης μορφής το οποίο θα βρί σκεται στη Γραμματεία του Τμήματος και θα είναι στη διάθεση όλων των μελών του εκλεκτορικού σώματος, της εισηγητικής επιτροπής και της γενικής συνέλευσης που συμμετέχουν στην εν λόγω διαδικασία και καθ όλη τη διάρκεια αυτής. 5. Πιστοποιητικό Υγείας και φυσικής καταλληλότητας της Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής. Το πιστοποιητικό γέννησης θα αναζητηθεί αυτεπαγ γέλτως από την υπηρεσία, που θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης διορισμού. Προκειμένου για πολίτες κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υποβάλλεται πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής του κράτους, την ιθαγένεια του οποίου έχει ο υποψήφιος. Το αντίγραφο Ποινικού Μητρώου δικαστικής χρήσης και το πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης Τύπου Α θα αναζητηθούν αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία, που θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης διο ρισμού. Με υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 οι υποψήφιοι δεσμεύονται ότι θα έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτι κές τους υποχρεώσεις ή θα έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές πρίν την έκδοση της Πρυτανικής πράξης διορισμού τους. Το κώλυμα της μη εκπλήρωσης των στρατιωτικών υποχρεώσεων δεν ισχύει για πολίτες κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο δεν προβλέπεται όμοιο κώλυμα διορισμού. Οι ανωτέρω πολίτες οφείλουν να υποβάλουν, εκτός των πιο πάνω δικαιολογητικών και πτυχίο ή μεταπτυχια κό τίτλο σπουδών Α.Ε.Ι. ή απολυτήριο Ελληνικού Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό ελληνομάθειας Γ1 επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας από το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης γνώση και άνετη χρήση της Ελληνικής γλώσσας. Η προκαλούμενη δαπάνη της οποίας το ύψος δε μπο ρεί να προσδιορισθεί θα καλυφθεί από πιστώσεις του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών (ειδ. Φορέα ΚΑΕ 5113). Η Προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 10 Ιουνίου 2011 Ο Πρύτανης ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΕΓΓΕΡΟΣ

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 4255 ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ Αριθμ. Α979 Προκήρυξη θέσης μέλους ΔΕΠ του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Δημοκρι τείου Πανεπιστημίου Θράκης στη βαθμίδα του Ανα πληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Δομι κά Υλικά, Τεχνολογία Σκυροδέματος». Η Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών της Πο λυτεχνικής Σχολής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης στη συνεδρίαση της αριθ.6/ , αποφά σισε την προκήρυξη για την πλήρωση μίας (1) θέσης Δ.Ε.Π., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ.4 του Ν.1268/82, του άρθρου 6 περ. Α του Ν.2083/92 όπως αυτό ισχύει με το άρθρο 23 του Ν.3549/2007 και το άρθρο 21 του ίδιου νόμου, του άρθρου 28 παρ. 26 του Ν. 2083/92, των άρθρων 1 (παρ.3 και 4) και 4 (παρ.3) του Ν.2517/1997 και του Π.Δ.134/99, ως εξής: ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΣΥΝΘΕΣΕΩΝ, ΟΙΚΟΔΟΜΙ ΚΗΣ ΚΑΙ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Δομικά Υλικά, Τε χνολογία Σκυροδέματος» και σύντομη περιγραφή επι στημονικού πεδίου «Τεχνολογία του Σκυροδέματος, ενυδάτωση των τσιμέντων, πειραματικοί έλεγχοι Σκυ ροδέματος». Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν στη Γραμ ματεία του Τμήματος την υποψηφιότητά τους μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από την ημερο μηνία του εγγράφου της ανακοίνωσης της δημοσίευσης της Προκήρυξης αυτής στον Ημερήσιο Τύπο, μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά. Μαζί με την αίτηση πρέπει να υποβάλλουν: 1. Αντίγραφο των πτυχίων και των τίτλων σπουδών τους. Αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από Α.Ε.Ι. εξωτερικού, θα πρέπει να υποβληθούν και οι σχετικές βεβαιώσεις ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ ή αντίγραφο της αίτησης για αναγνώριση της ισοτιμίας 2. Βιογραφικό Σημείωμα 3. Αναλυτικό υπόμνημα για τα υποβαλλόμενα πρωτό τυπα επιστημονικά δημοσιεύματα 4. Διδακτορική Διατριβή και άλλα επιστημονικά δη μοσιεύματα τα ανωτέρω των περιπτώσεων 2, 3, 4 υποβάλλονται σε ηλεκτρονική μορφή (CD ή άλλο αποθηκευτικό μέσο) και σε ένα αντίτυπο έντυπης μορφής το οποίο θα βρί σκεται στη Γραμματεία του Τμήματος και θα είναι στη διάθεση όλων των μελών του εκλεκτορικού σώματος, της εισηγητικής επιτροπής και της γενικής συνέλευσης που συμμετέχουν στην εν λόγω διαδικασία και καθ όλη τη διάρκεια αυτής. 5. Πιστοποιητικό Υγείας και φυσικής καταλληλότητας της Α/θμιας Υγειονομικής Επιτροπής. Το πιστοποιητικό γέννησης θα αναζητηθεί αυτεπαγ γέλτως από την υπηρεσία που θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης διορισμού. Προκειμένου για πολίτες κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υποβάλλεται πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής του κράτους την ιθαγένεια του οποίου έχει ο υποψήφιος. Το αντίγραφο Ποινικού Μητρώου δικαστικής χρήσης και το πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης τύπου Α θα αναζητηθούν αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία που θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης διορισμού. Με Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 οι υποψήφιοι δεσμεύονται ότι θα έχουν εκπληρώσει στις στρατιω τικές τους υποχρεώσεις ή θα έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές πριν την έκδοση της Πρυτανικής πράξης διορισμού τους. Το κώλυμα της μη εκπλήρωσης των στρατιωτικών υποχρεώσεων δεν ισχύει για πολίτες κρά τους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο δεν προβλέπεται όμοιο κώλυμα διορισμού. Οι ανωτέρω πολίτες οφείλουν να υποβάλουν, εκτός των πιο πάνω δικαιολογητικών και πτυχίο ή μεταπτυχι ακό τίτλο σπουδών Ελληνικού Α.Ε.Ι. ή απολυτήριο Ελλη νικού Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό ελληνομάθειας Γ1 επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, από το οποίο αποδεικνύεται η πλήρης γνώση και άνετη χρήση της Ελληνικής γλώσσας. Η προκαλούμενη δαπάνη, της οποίας το ύψος δεν μπο ρεί να προσδιοριστεί, θα καλυφθεί από πιστώσεις του Υπουργείου Οικονομικών (Ειδ. Φορέα ΚΑΕ 5113). Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Κομοτηνή, 12 Οκτωβρίου 2010 Ο Πρύτανης ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΕΜΕΛΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Με την υπ αριθμ. Φ00/27655/ απόφαση της Προϊσταμένης Δ/νσης Διοικ/κού Προσ/κού της Διοίκησης του ΙΚΑ ΕΤΑΜ, διαπιστώνεται η αποχώρηση από την υπηρεσία του Ιδρύματος της ΨΑΧΟΥΛΙΑ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, υπαλλήλου με βαθμό Α του κλάδου ΔΕ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ από τις 1 Ιουλίου 2011 επειδή κατά την ημερομηνία αυτή έγινε αυτοδίκαια αποδεκτή η υπ αριθμ. 436/ δεύτερη αίτησή της «περί παραιτήσεως από την υπηρεσία» και οπότε σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 148 του Ν. 3528/ λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική της σχέση. H Προϊσταμένη ΑΝΤΩΝΙΑ ΛΟΥΡΙΔΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ «ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ» Με την υπ αριθμ. 1541/ απόφαση του Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Κοζάνης «ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ» της 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 και 17 του Ν. 3528/07, και το αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ.9/74/4425/ έγγραφο της Δ/νσης Προσλήψεων Προσωπικού της Γ.Γ.Δ.Δ. και Η.Δ. διορίζεται σύμφωνα με την αριθμ. 260/ απόφαση αναπλήρωσης του Ε Τμήματος του ΑΣΕΠ και κατόπιν του οριστικού πίκανα διοριστέων (ΦΕΚ Γ 1162/2010) σε κενή οργανική θέση του Κ.Υ. Σερβίων η κάτωθι: ΞΑΦΕΤΗ ΑΝΘΟΥΛΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ, κατηγορία ΔΕ, κλά δος ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ, βαθμός Δ (Αριθμ. βεβ. Υ.ΔΕ. Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγ γύης: 3298/ ). Με την υπ αριθμ. 1540/ απόφαση του Διοι κητή του Γενικού Νοσοκομείου Κοζάνης «ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ», της 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 και 17 του Ν. 3528/07,και το αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ.9/74/4425/ έγγραφο της Δ/νσης Προσλήψεων Προσωπικού της Γ.Γ.Δ.Δ. και Η.Δ.

6 4256 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) διορίζεται σύμφωνα με την αριθμ. 260/ απόφαση αναπλήρωσης του Ε Τμήματος του ΑΣΕΠ και κατόπιν του οριστικού πίνακα διοριστέων (ΦΕΚ Γ 1162/2010) σε κενή οργανική θέση του Νοσοκομείου η κάτωθι: ΒΕΛΕΝΤΖΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΗΡΑΚΛΗΣ κατηγορία ΔΕ κλάδος ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ βαθμό: Δ. (Αριθμ. βεβ. Υ.ΔΕ. Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγ γύης: 3298/ ). Ο Διοικητής ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΜΠΑΖΗΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΠΑΙΔΩΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Με την υπ αρ. οικ. 1191/ διαπιστωτική πράξη της Διοικήτριας του Θεραπευτηρίου Χρονίων Παθήσεων Παίδων Κομοτηνής, κατ επιταγή των διατάξεων του άρ θρου 148 του Ν. 3528/2007, του Α.Ν. 3163/1955, Α.Ν. 1846/51, Ν. 1902/1990, Ν. 1976/1991, Ν.2084/1992 και Ν. 3650/2008, γίνεται αποδεκτή η παραίτηση από την ενεργό υπηρεσία της μονίμου τακτικής υπαλλήλου Κατσικίδου Αρχοντου λας του Ευαγγέλου, κλάδου ΔΕ Δ/κου Λογ/κού, με βαθμό Α και Μισθολογικό Κλιμάκιο 01. Η Διοικήτρια ΧΡΥΣΗ ΠΑΠΑΤΖΗ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ Με την αριθ. Δ.Σ. 732/ διαπιστωτική πράξη, του Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Πρέβεζας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 147 και 156 του Ν. 3528/2007 (Υπαλληλικός Κώδικας), λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση του ΠΟΥΪΑΝΟΥ ΕΝΤΟΥ ΑΡΝΤ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ κλάδου ΙΑΤΡΩΝ ΕΣΥ, ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Α ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑΣ του Γ.Ν. ΠΡΕΒΕΖΑΣ, από 3/7/2011, λόγω θανάτου. Ο Διοικητής ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΟΥΤΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Με την αριθμ. 55/ πράξη της Διοικήτριας του Γ.Ν. Τρικάλων, γίνεται αποδεκτή η παραίτηση από την Υπηρεσία για συνταξιοδότηση του μόνιμου υπαλλήλου του Γ.Ν. Τρικάλων ΤΖΑΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ του Γεωργίου κλάδου ΔΕ Νοσηλευτικής με βαθμό Α και Μ.Κ. 4ο και λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική του σχέση κατά την (ημερομηνία υποβολής 2ης αίτησης παραίτησης) κατ εφαρμογή της παρ. 5 του άρθρου 148 του Ν. 3528/ 2007, ΦΕΚ 26/ τα. Με την αριθμ. 56/ πράξη της Διοικήτριας του Γ. Ν. Τρικάλων, γίνεται αποδεκτή η παραίτηση από την Υπηρεσία για συνταξιοδότηση του μόνιμου υπαλλήλου του Γ.Ν. Τρικάλων ΤΡΙΜΙΝΤΖΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του Αθανα σίου κλάδου ΔΕ Τεχνικού (Οδηγό) με βαθμό Α και Μ.Κ. 2ο και λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική του σχέση κατά την (ημερομηνία υποβολής 2ης αίτησης πα ραίτησης) κατ εφαρμογή της παρ. 5 του άρθρου 148 του Ν. 3528/2007, ΦΕΚ 26/ τ.α. Με την αριθμ. 54/ πράξη της Διοικήτριας του Γ.Ν. Τρικάλων, γίνεται αποδεκτή η παραίτηση από την Υπηρεσία για συνταξιοδότηση της μόνιμης υπαλλήλου του Γ.Ν. Τρικάλων ΒΑΛΟΤΑΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑΣ του Ευαγ γέλου κλάδου ΤΕ Νοσηλευτικής με βαθμό Α και Μ.Κ. 8ο και λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική της σχέση κατά την (ημερομηνία υποβολής 2ης αίτησης παραί τησης) κατ εφαρμογή της παρ. 5 του άρθρου 148 του Ν. 3528/2007, ΦΕΚ 26/ τ.α. Η Διοικήτρια ΑΘΗΝΑ ΒΑΣ. ΠΕΤΣΑ ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ (ΠΡΩΗΝ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ) Πίνακες διοριστέων με την 499/ απόφαση του Α Τμήματος του ΑΣΕΠ σύμφωνα με την 1/279Μ/2009 προκήρυξη του Ν.Π.Δ.Δ. ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ του ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 365/ (τ. προκηρύξεων ΑΣΕΠ) ως εξής: ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΣΤΡΟΥΖΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΣΑΓΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΟΥΤΣΟΚΩΣΤΑ ΦΩΤΙΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΣΟΦΙΑ ΚΟΝΔΥΛΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΟΛΓΑ ΦΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΙΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕ9 ΒΡΕΦΟΝΗΠ/ΜΩΝ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΛΑΤΑΝΑΚΗ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΑΡΓΥΡΩ ΤΣΙΩΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕ9 ΒΡΕΦΟΝΗΠ/ΜΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΜΑΥΡΑ ΠΟΜΟΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕ9 ΒΡΕΦΟΝΗΠ/ΜΩΝ 3ΤΕΚΝΩΝ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΘΕΟΔΩΡΟΣ (5)

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 4257 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕ1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΑΣΤΡΑΚΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΚΡΙΚΡΗ ΠΟΛΥΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕ8 Β. ΒΡΕΦ/ΜΩΝ ΦΛΩΡΑ ΤΑΤΣΗ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΕΥΓΕΝΙΑ ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕ8 Β. ΒΡΕΦ/ΜΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΚΟΛΩΝΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕ ΣΥΝΟΔΩΝ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕ32 ΜΑΓΕΙΡΩΝ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΧΟΡΤΗ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΕ14 ΤΡΑΠΕΖ/Β.ΜΑΓΕΙΡΩΝ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΔΑΝΕΖΗ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΕ16 ΠΡΟΣ/ΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΜΕ ΕΜΠΕΙΡΙΑ) ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΝΕΖΧΕ ΚΟΣΚΕΡΟΓΛΟΥ ΝΑΪΜ ΜΑΡΘΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ ΜΠΑΛΙΑΚΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΕ16 ΚΑΘ/ΤΟΣ ΧΩΡΙΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΕΙΡΗΝΗ ΚΡΙΚΩΝΗ ΗΛΙΑΣ ΚΑΝΕΛΛΑ ΜΠΑΚΑΤΣΕΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ YE ΚΛΗΤΗΡΩΝ ΦΩΤΩ ΜΠΑΚΑΤΣΕΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Η Επιτροπή ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ ΤΣΙΚΙΝΗ ΧΡΥΣΗ ΝΟΥΝΗ ΜΥΛΩΝΑΚΗ ΦΩΤΕΙΝΗ ΣΟΥΤΗ

8 4258 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Σε έντυπη μορφή: Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 προσαυξανόμενη κατά 0,20 για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 ανά σελίδα. Σε μορφή DVD/CD: Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Α Α.Α.Π Β Ε.Β.Ι Γ 50 Α.Ε.Δ. 5 - Υ.Ο.Δ.Δ. 50 Δ.Δ.Σ Δ Α.Ε. Ε.Π.Ε. 100 Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 προσαυξανόμενη κατά 1 ανά 50 σελίδες.... Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Α 225 Β 320 Γ 65 Υ.Ο.Δ.Δ. 65 Δ 160 Α.Α.Π. 160 Ε.Β.Ι. 65 Α.Ε.Δ. 10 Α.Ε. Ε.Π.Ε Δ.Δ.Σ. 225 Α.Σ.Ε.Π. 70 Ο.Π.Κ. Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα. Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/ η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ Αθήνα). Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται. Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής. Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ πτωση. Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση. Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: Μάρνη 8, τηλ.: , , Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr) Hλεκτρονική Διεύθυνση: e mail: ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:00 * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * AX

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 765 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 117 31 Ιανουαρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων... 1» Υγείας... 2» Ναυτιλίας και Αιγαίου... 3 Αποκεντρωμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8889 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1143 24 Οκτωβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη... 1 Περιφέρειες... 2 Οργανισμοί Λοιποί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7913 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 972 13 Οκτωβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.............. 1» Οικονομικών.............................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4015 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 547 28 Μαΐου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αποκεντρωμένες Διοικήσεις... 1 Οργανισμοί Λοιποί Φορείς... 2 Πίνακες Διοριστέων... 3 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2543 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 346 26 Μαρτίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Οργανισμοί Λοιποί Φορείς...1 Πίνακες Διοριστέων...2 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1643 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 203 17 Μαρτίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών.............................. 1» Οικονομίας και Οικονομικών...............

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1939 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 240 31 Μαρτίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών.............................. 1» Εξωτερικών............................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7963 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 728 4 Σεπτεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών............... 1» Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8485 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1046 12 Νοεμβρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών.............................. 1» Εξωτερικών............................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 36989 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3157 24 Νοεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συμπλήρωση της με αρ. πρωτ. 166677/Γ2/15 10 2014 Υ.Α., (2863 Β ), «Καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19111 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1553 23 Ιουλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 208068/Κ1/19 12 2014 κοι νής Υπουργικής απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17845 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1052 29 Απριλίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση και ορισμός μελών Επιτροπής Προσφυγών με έδρα την Αλεξανδρούπολη στο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2759 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 459 27 Δεκεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 883 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 81 19 Ιανουαρίου 2015 ΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός Πάγιας Επιχορήγησης Καθαριότητας. 1 Τροποποίηση της υπ αριθμ. 50984/7947/22

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15427 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1418 8 Ιουλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Διαδικασία επιλογής και κατάταξη υπαλλήλων της πρώην Δημοτικής Αστυνομίας των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 53221 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3589 31 Δεκεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός υπόχρεων αλιευτικών σκαφών, διαδι κασιών και ειδικών δικαιολογητικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6367 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 544 6 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./2/4958 Κατανομή προσωπικού σε εκτέλεση αμετάκλητων δι καστικών αποφάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 3 7 Ιανουαρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20999 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1570 16 Ιουνίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ανακοίνωσης 12/2014 Ανακοίνωση για το προσωπικό που έχει τεθεί σε δι αθεσιμότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 40005 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2479 11 Σεπτεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατάργηση κενών οργανικών θέσεων πολιτικού προ σωπικού με σχέση εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14181 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 945 15 Απριλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ίδρυση δημοσίων ινστιτούτων επαγγελματικής κα τάρτισης (ΔΙΕΚ).... 1 Ίδρυση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1791 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 353 25 Ιουλίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 76 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 09 0 Ιουνίου 05 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4990/366 Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για ερ γασία πολιτών τρίτων χωρών για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25927 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΥΧΟΣ ΔΕΥΡΟ Αρ. Φύλλου 1905 30 Αυγούστου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατάργηση του Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Ανοιχτής Προστασί ας Ηλικιωμένων (Κ.Α.Π.Η. Β2)»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 38841 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2363 24 Αυγούστου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 91274/Γ6 Καθορισμός προϋποθέσεων, κριτηρίων και διαδικασίας πρόσληψης α) προσωρινών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5255 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 415 24 Μαρτίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός δείγματος ελέγχων που θα διενεργη θούν από το Τμήμα Δ της Διεύθυνσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19171 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1174 10 Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός των ωρών εργασίας πέραν του πενθη μέρου, καθ υπέρβαση της εβδομαδιαίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1455 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 148 22 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάθεση εκτέλεσης του έργου της υποδομής κοινω νικής εξυπηρέτησης για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14037 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 985 30 Ιουνίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Διαχείρισης του Συστήματος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18001 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1077 9 Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εξειδίκευση διαδικασιών για την ενσωμάτωση στις Απο φάσεις Έγκρισης Περιβαλλοντικών

Διαβάστε περισσότερα