ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 26761 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Ιουνίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ Έγκριση Ο.Ε.Υ του Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Κοινωνικής Προ στασίας, Αλληλεγγύης και Αθλητισμού» του Δήμου Ορεστιάδας. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις των άρθρων 63, 97, 98, 214, 224, 225, 238, 254, 257, 258, 266 και 280 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α / ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκη σης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης». 2. Τις διατάξεις του άρθρου 24 του Π.Δ. 142/2010 (ΦΕΚ 235 Α/ ) «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης». 3. Τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 3854/2007 (ΦΕΚ 143/τ.Α / ) «Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων». 4. Τις διατάξεις του άρθρου 33 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/τ.Α / ) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, Ενιαίο Μισθολόγιο Βαθμολόγιο, Εργασιακή Εφεδρεία και άλ λες διατάξεις εφαρμογής του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής ». 5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 της «Κωδικοποίησης της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνη τικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ.63/05 (98/τ.Α / ). 6. Την αριθμ. 123/2012 απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Ορεστιάδας με την οποία εγκρίνεται η αριθμ. 33/2012 απόφαση του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και Αθλητισμού» του Δήμου Ορεστιάδας σχετικά με την «Έγκριση του διορθωμένου Ο.Ε.Υ. του Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας, Αλ ληλεγγύης και Αθλητισμού» του Δήμου Ορεστιάδας σύμ φωνα με τις υποδείξεις του Υπηρεσιακού Συμβουλίου. 7. Την αριθμ. 2/1/ γνωμοδότηση του Υπηρε σιακού Συμβουλίου Δημ. Υπαλλήλων Ν. Έβρου, αποφα σίζουμε: Εγκρίνουμε τον Οργανισμό Εσωτερικής Λειτουργίας του Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας, Αλλη λεγγύης και Αθλητισμού» του Δήμου Ορεστιάδας όπως παρακάτω αναφέρεται: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ 1: ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ Άρθρο 1: Διάρθρωση Υπηρεσιών ΜΕΡΟΣ 2: ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Άρθρο 2: Αρμοδιότητες Διευθυντού Κ.Κ.Π.Α.Α.Δ.Ο Άρθρο 3: Αρμοδιότητες Γραφείου Διοίκησης και Γραμματειακής Υποστήριξης. Άρθρο 4: Αρμοδιότητες Γραφείου Προγραμματισμού και Οργάνωσης. Άρθρο 5: Αρμοδιότητες Γραφείου Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων. Άρθρο 6: Αρμοδιότητες Γραφείου Διεκπεραίωσης Προσωπικού. Άρθρο 7: Αρμοδιότητες Γραφείου Πρωτοκόλλου Αρχείου. Άρθρο 8: Αρμοδιότητες Γραφείου Συντήρησης Επι σκευών Εγκαταστάσεων Άρθρο 9: Αρμοδιότητες Γραφείου Κινήσεως Οχη μάτων. Άρθρο 10: Αρμοδιότητες Γραφείου Οικονομικών Υπηρεσιών. Άρθρο 11: Αρμοδιότητες Τμήματος Αθλητικών Δρα στηριοτήτων. Άρθρο 12: Αρμοδιότητες Τμήματος Βρεφονηπιακών Σταθμών. Άρθρο 13: Αρμοδιότητες Τμήματος Προστασίας Τρί της Ηλικίας και Ευπαθών Κοινωνικών Ομάδων. ΜΕΡΟΣ 3: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ Άρθρο 14: Διοίκηση Εποπτεία Συντονισμός. Άρθρο 15: Αρμοδιότητες Προϊσταμένων Διοικητικών ενοτήτων. Άρθρο 16: Κανονισμοί Λειτουργίας των Υπηρεσιών. ΜΕΡΟΣ 4: ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Άρθρο 17: Οργανικές Θέσεις με Σχέση Εργασίας Δημοσίου Δικαίου. Άρθρο 18: Θέσεις με Σχέση Εργασίας Ιδιωτικού Δι καίου. ΜΕΡΟΣ 5: ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Άρθρο 19: Θέσεις Προϊσταμένων. ΜΕΡΟΣ 6: ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 20: Τελικές διατάξεις.

2 26762 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΜΕΡΟΣ 1 ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ Άρθρο 1 ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Οι Υπηρεσίες του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δι καίου του Δήμου Ορεστιάδας με την επωνυμία «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Αθλητισμού Δήμου Ορεστιάδας» απαρτίζονται ως εξής: Τρία (3) Γραφεία απευθείας στον Πρόεδρο του ΔΣ ήτοι: Γραφείο Διοίκησης και Γραμματειακής υποστήρι ξης. Γραφείο Προγραμματισμού και Οργάνωσης. Γραφείο Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων. Μία (1) Διεύθυνση όλων των υπηρεσιών του Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Αθλητισμού Δήμου Ορεστιάδας. Η Διεύθυνση υποδιαιρείται στα παρακάτω τμήματα και Γραφεία: Α) ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Γραφείο Διεκπεραίωσης προσωπικού Γραφείο Πρωτοκόλλου αρχείου Γραφείο Συντήρησης Επισκευής Εγκαταστάσεων Γραφείο Κινήσεως Οχημάτων Γραφείο Υγειονομικής Μέριμνας Γραφείο Οικονομικής υπηρεσίας: Προϋπολογισμός Εκκαθάριση μισθοδοσίας Προμήθειες και Δημοπρασίες Διαχείριση υλικών και τροφίμων Β) ΤΜΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Γραφείο Αθλητικών Δραστηριοτήτων Γραφείο Υγειονομικής Μέριμνας Γραφείο Προγραμμάτων για το παιδί, την οικογένεια και την Νεολαία. Γ) ΤΜΗΜΑ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ Γραφείο Διοικητικής και Γραμματειακής Υποστήριξης Γραφείο Α Παιδικού Σταθμού Ορεστιάδας Γραφείο Β Παιδικού Σταθμού Ορεστιάδας Γραφείο Γ Παιδικού Σταθμού Ορεστιάδας Γραφείο Δ Παιδικού Σταθμού Ορεστιάδας Γραφείο Παιδικού Σταθμού Ν. Βύσσας Γραφείο Παιδικού Σταθμού Κυπρίνου Γραφείο Παιδικού Σταθμού Δικαίων Γραφείο Παιδικού Σταθμού Ριζίων Γραφείο Παιδικού Σταθμού Καστανεών (ανα στολή λειτουργίας λόγω έλλειψης προσωπικού) Γραφείο Παιδικού Σταθμού Κομάρων (αναστολή λειτουργίας λόγω έλλειψης προσωπικού) Δ) ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΡΙΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΑ ΘΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ 1) Γραφείο Διοικητικής και Γραμματειακής Υποστή ριξης. 2) Γραφείο ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΙ ΚΙΩΜΕΝΩΝ. Κ.Α.Π.Η. Ορεστιάδας Κ.Α.Π.Η. Βάλτου Κ.Α.Π.Η. Βύσσας Κ.Α.Π.Η. Δικαίων Κ.Α.Π.Η. Καβύλης Κ.Α.Π.Η. Καστανεών Κ.Α.Π.Η. Κομάρων Κ.Α.Π.Η. Κυπρίνου Κ.Α.Π.Η. Ορμενίου Κ.Α.Π.Η. Πενταλόφου Κ.Α.Π.Η. Πετρωτών Κ.Α.Π.Η. Ριζίων Κ.Α.Π.Η. Στέρνας 3) Γραφείο ΚΕΝΤΡΩΝ ΣΥΣΣΙΤΙΟΥ Κέντρο Συσσιτίου Ορεστιάδας Κέντρο Συσσιτίου Πλάτης Κέντρο Συσσιτίου Κομάρων Κέντρο Συσσιτίου Πετρωτών Κέντρο Συσσιτίου Ριζίων 4) ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑ ΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΥΠΑΘΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ Βοήθεια στο σπίτι Βάλτου Ορεστιάδας Βοήθεια στο σπίτι Βύσσας Βοήθεια στο σπίτι Κυπρίνου Βοήθεια στο σπίτι Τριγώνου Κέντρο στήριξης ΡΟΜΑ (Ιατροκοινωνικό Κέντρο) ΜΕΡΟΣ 2: ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Άρθρο 2 Αρμοδιότητες Διευθυντού Κ.Κ.Π.Α.Α.Δ.Ο 1. Ο Διευθυντής προΐσταται εποπτεύει και ελέγχει την λειτουργία όλων των τμημάτων και γραφείων του Ν.Π.Δ.Δ. 2. αρακολουθεί την Νομοθεσία που αφορά την Τοπική Αυτοδιοίκηση ενημερώνοντας το αρμόδιο κατά περί πτωση Τμήμα ή Γραφείο και εποπτεύει την εφαρμογή των Νόμων δίνοντας τις απαραίτητες οδηγίες. 3. Ελέγχει, μέριμνα, φροντίζει και συντονίζει για την σωστή λειτουργία των Τμημάτων και Γραφείων του ΝΠΔΔ. 4. Συνεργάζεται με τους Προϊσταμένους των Τμημά των και δίνει οδηγίες για την αντιμετώπιση των θεμά των κάθε τμήματος. 5. Ενημερώνει και συνεργάζεται με τον Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου για όλο το φάσμα των αρμοδιοτήτων και καθηκόντων της Διεύ θυνσης του. 6. Παραλαμβάνει την καθημερινή αλληλογραφία και μέσω πρωτοκόλλου την χρεώνει στις αρμόδιες υπηρε σίες για τις παρά πέρα ενέργειες. 7. Έχει την ευθύνη για όλες τις υποθέσεις του ΝΠΔΔ. 8. Επιμελείται για την καλή εφαρμογή του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας και Κανονισμού Λειτουργίας του ΝΠΔΔ. 9. Ελέγχει και θεωρεί όλα τα συντασσόμενα από τις Υπηρεσίες έγγραφα καταστάσεις πληρωμής, οικονομικά έγγραφα, τα έγγραφα που αφορούν το προσωπικό του και τα προωθεί αν αυτό απαιτείται να υπογραφούν από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Εισηγείται αρμόδια για τα θέματα του ΝΠΔΔ στο Διοικητικό Συμβούλιο και την Εκτελεστική Επιτροπή. 11. Μελετά και εισηγείται για κάθε ζήτημα Οργανωτι κής και Διοικητικής φάσεως που αφορά η ενδιαφέρει το ΝΠΔΔ. 12. Εποπτεύει και παρακολουθεί την κίνηση του προ σωπικού των μεταφορικών μέσων του ΝΠΔΔ και ειση γείται στο ΔΣ τον τρόπο της καλής διάθεσης τους. Παρακολουθεί και ελέγχει την τήρηση όλων των δια τάξεων του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων και γενικά έχει την ευθύνη για όλες τις υποθέσεις της Διεύθυνσης του ΝΠΔΔ. 13. Μεριμνά για την τήρηση των νομίμων διαδικασιών για την προμήθεια και εγκατάσταση του απαιτούμε νου εξοπλισμού πάσης φύσεως και την συντήρηση και αναβάθμιση του. 14. Είναι υπεύθυνος για την εφαρμογή των αποφάσεων του Δ.Σ. 15. Υπεύθυνος για την προβολή του έργου του Ν.Π.Δ.Δ. σε συνεργασία όταν απαιτείται με τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, τη σωστή λειτουργία του τη λεφωνικού κέντρου, του κέντρου λήψης παραπόνων και υποδείξεων Δημοτών και Ηλικιωμένων. 16. Τηρεί το εμπιστευτικό και το πρωτόκολλο απορ ρήτων. 17. Είναι υπεύθυνος για κάθε θέμα και επιλαμβάνεται για κάθε πρόβλημα που προκύπτει για το οποίο δεν ορί ζεται ρητά αρμόδιος Τμηματάρχης ή άλλος υπάλληλος σε αυτόν τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας. Άρθρο 3 Αρμοδιότητες Γραφείου Διοίκησης και Γραμματειακής Υποστήριξης Το Γραφείο Διοίκησης και γραμματειακής υποστήρι ξης παρέχει κάθε είδους διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη προς το Διοικητικό Συμβούλιο, τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου και ιδίως: 1. Οργανώνει τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμ βουλίου και τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων. 2. Τηρεί αρχείο των αποφάσεων του Διοικητικού Συμ βουλίου και του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου. 3. Παράγει, διεκπεραιώνει, διαχειρίζεται και αρχειο θετεί έγγραφα που έχουν σχέση με τη λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου και τις αρμοδιότητες του Προ έδρου και του Αντιπροέδρου. 4. Προγραμματίζει, οργανώνει και ρυθμίζει τις συνα ντήσεις του Προέδρου και του Αντιπροέδρου του Διοι κητικού Συμβουλίου. 5. Τηρεί αρχείο των κάθε είδους αποφάσεων του Νομι κού Προσώπου προς χρήση του Προέδρου και του Διοι κητικού Συμβουλίου του, καθώς και κάθε άλλο στοιχείο σύμφωνα με τις κατευθύνσεις του Προέδρου. Άρθρο 4 Αρμοδιότητες Γραφείου Προγραμματισμού και Οργάνωσης Το Γραφείο Προγραμματισμού και Οργάνωσης είναι αρμόδιο για την υποστήριξη των οργάνων διοίκησης και των υπηρεσιών του Νομικού Προσώπου κατά τις διαδι κασίες σύνταξης, παρακολούθησης και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των ετήσιων Προγραμμάτων Δράσης του Νομικού Προσώπου, την παρακολούθηση της αποτε λεσματικότητας και απόδοσης των υπηρεσιών κατά την επίτευξη των στόχων του, υπό συνθήκες διασφάλισης του επιθυμητού επιπέδου ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών. Κατά τις ανωτέρω δραστηριότητες καθώς και κατά τις διαδικασίες σύνταξης, παρακολούθησης και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του Επιχειρησιακού προγράμματος του Νομικού Προσώπου, το Γραφείο συ νεργάζεται με την αρμόδια Υπηρεσία Προγραμματισμού και Οργάνωσης του Δήμου. Κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων του το Γραφείο ιδίως: 1. Συνεργάζεται με τους επί μέρους προϊσταμένους των Τμημάτων του Νομικού Προσώπου και συγκεντρώνει και τεκμηριώνει την αναγκαία τεχνογνωσία και πληρο φόρηση που είναι απαραίτητη για τη διαμόρφωση των προγραμμάτων δράσης του Νομικού Προσώπου. 2. Συνεργάζεται με τους επί μέρους προϊσταμένους των Τμημάτων του Νομικού Προσώπου και μεριμνά για τη διενέργεια ερευνών για τις ανάγκες των δημοτών σε σχέση με την αποστολή του Νομικού Προσώπου και συ γκεντρώνει και τεκμηριώνει προτάσεις για επεμβάσεις (έργα, ενέργειες, προγράμματα) που θα ικανοποιούν τις σχετικές ανάγκες των δημοτών. 3. Συνεργάζεται με τους επί μέρους προϊσταμένους των Τμημάτων του Νομικού Προσώπου, συγκεντρώνει προτάσεις και εισηγείται την εφαρμογή προγραμμάτων και δράσεων που αποσκοπούν στην επίτευξη της απο στολής και των στόχων του Νομικού Προσώπου. 4. Συνεργάζεται με τις αρμόδιες υπηρεσίες και συ ντάσσει προτάσεις που αφορούν στην εφαρμογή προ γραμμάτων για την εξασφάλιση και διαρκή βελτίωση των τεχνικών και κοινωνικών υποδομών του Νομικού Προσώπου. 5. Διερευνά και ενημερώνει τα όργανα και τις υπη ρεσίες του Νομικού Προσώπου για τις πιθανές πηγές χρηματοδότησης των προγραμμάτων δράσης του (προ γράμματα συγχρηματοδοτούμενα από την ΕΕ, προγράμ ματα της ΕΕ, εθνικά προγράμματα κ.λπ.). 6. Υποστηρίζει τα όργανα διοίκησης και τις υπηρεσίες του Νομικού Προσώπου κατά τη σύνταξη, παρακολού θηση και αξιολόγηση επιχειρησιακών προγραμμάτων και προγραμμάτων δράσης. 7. Μεριμνά για τη διενέργεια των διαδικασιών ένταξης έργων και δράσεων του Νομικού Προσώπου σε προ γράμματα συγχρηματοδότησης, για την παρακολού θηση της υλοποίησής τους και τη σχετική ενημέρωση των αρμοδίων Αρχών, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες. 8. Υποστηρίζει την σύναψη και παρακολουθεί την πρόοδο των προγραμματικών και άλλων συμβάσεων μεταξύ του Νομικού Προσώπου και άλλων φορέων για την υλοποίηση έργων, ενεργειών και προγραμμάτων. Συντονίζει τις σχέσεις του Νομικού Προσώπου με άλ λους δημόσιους φορείς. 9. Συνεργάζεται με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου και εισηγείται συστήματα και μεθόδους μέτρησης της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας των υπηρε σιών του Νομικού Προσώπου (διαδικασίες, δείκτες κ.λπ.), καθώς και περιοδικούς στόχους για την βελτίωση της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας των υπηρε σιών του Νομικού Προσώπου.

4 26764 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 10. Συγκεντρώνει στοιχεία και δεδομένα που αναφέρο νται στην αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα των υπηρεσιών και στην επίτευξη των σχετικών περιοδικών τους στόχων, παρακολουθεί την εξέλιξή τους, επεξερ γάζεται τα στοιχεία και εκδίδει ενημερωτικές αναφορές προς την διοίκηση του Νομικού Προσώπου. 11. Εισηγείται και παρακολουθεί την υλοποίηση προ γραμμάτων έργων και δράσεων για την βελτίωση της οργάνωσης του Νομικού Προσώπου με στόχο την βελ τίωση της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικό τητάς του. 12. Συνεργάζεται με το Τμήμα Υπηρεσιών Υποστήριξης για τη διαμόρφωση των καταλλήλων συστημάτων παρα κολούθησης του κόστους λειτουργίας των οργανωτικών μονάδων του Νομικού Προσώπου και του κόστους των παρεχομένων υπηρεσιών προς τους πολίτες. 13. Μεριμνά για την εγκατάσταση και τήρηση συστη μάτων διασφάλισης ποιότητας των επί μέρους λειτουρ γιών του Νομικού Προσώπου. 14. Μεριμνά για την εγκατάσταση και τήρηση του συ στήματος διασφάλισης της διαχειριστικής επάρκειας του Νομικού Προσώπου στον σχεδιασμό και παραγωγή δράσεων και υπηρεσιών. 15. Μεριμνά για την εκπόνηση των κάθε είδους εσω τερικών Κανονισμών του Νομικού Προσώπου σε συνερ γασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες. 16. Παρακολουθεί την τήρηση και σχεδιάζει και ει σηγείται τις τυχόν επικαιροποιήσεις της οργανωτικής δομής και γενικότερα των διατάξεων του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Νομικού Προσώπου. 17. Μεριμνά για τον προσδιορισμό των αναγκαίων θέ σεων εργασίας και τον προσδιορισμό του αριθμού του προσωπικού ανά θέση εργασίας και οργανωτική μονάδα του Νομικού Προσώπου, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες και συνεργάζεται με το Τμήμα Υπηρεσιών Υποστήριξης για τον προγραμματισμό της κάλυψης των θέσεων (με νέα στελέχη ή ανακατανομή των υφιστα μένων στελεχών). 18. Μεριμνά για τη δημιουργία και την συνεχή ενη μέρωση της ιστοσελίδας του Νομικού Προσώπου σε συνεργασία με το Γραφείο Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων και τους Προϊσταμένων των Αυτοτελών Γρα φείων και Τμημάτων. 19. Ενημερώνεται συνεχώς για τις δυνατότητες συμ μετοχής του Κ.Κ.Π.Α.Α.Δ.Ο. σε χρηματοδοτούμενα προ γράμματα για ευπαθείς κοινωνικές ομάδες (π.χ. προ γράμματα παροχής υπηρεσιών φροντίδας σε άτομα με αναπηρίες, προγράμματα λειτουργίας κέντρων στήριξης των θυμάτων της ενδοοικογενειακής βίας, ιατροκοινω νικά προγράμματα για τσιγγάνους κ.λπ.) και εισηγείται για την συμμετοχή του Νομικού Προσώπου σε αυτά. Άρθρο 5 Αρμοδιότητες Γραφείου Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων 1. Οργανωτική προετοιμασία και υποστήριξη ενημε ρωτικών συνεδρίων, συνελεύσεων, εορτών, δεξιώσεων και γενικά εκδηλώσεων του Κ.Κ.Π.Α.Α.Δ.Ο. 2. Παρακολούθηση δημοσιεύσεων του τύπου ή εκπο μπών στα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας και μέριμνα για την προετοιμασία ανάλογων δημοσιεύσεων με στόχο την προάσπιση των συμφερόντων του Κ.Κ.Π.Α.Α.Δ.Ο. 3. Συνεργασία με τους δημοσιογράφους και οργάνωση των συνεντεύξεων τύπου. Συνεργασία με τον τοπικό τύπο για τα τοπικά θέματα. 4. Δημοσίευση διακηρύξεων και ανακοινώσεων των υπηρεσιών του Κ.Κ.Π.Α.Α.Δ.Ο. 5. Σχεδιασμός, εισήγηση και εφαρμογή προγραμμάτων προβολής του έργου και των υπηρεσιών που παρέχει το Κ.Κ.Π.Α.Α.Δ.Ο. 6. Σχεδιασμός, εισήγηση και εφαρμογή προγραμμάτων ενημέρωσης των πολιτών για τις επιδιώξεις, στόχους και υπηρεσίες του Κ.Κ.Π.Α.Α.Δ.Ο, με γενικό στόχο τη δραστηριοποίηση των πολιτών για την προώθηση των τοπικών συμφερόντων. 7. Συγκέντρωση ειδήσεων από το χώρο του Κ.Κ.Π.Α.Α.Δ.Ο, επεξεργασία υλικού, σχεδιασμός, εισή γηση και εφαρμογή προγραμμάτων διανομής τους. 8. Τήρηση πληροφοριακού αρχείου δημοσιεύσεων ή εκπομπών που αφορούν στο Κ.Κ.Π.Α.Α.Δ.Ο, καθώς και των σχετικών απαντήσεων. 9. Συνεργασία με την Υπηρεσία Πληροφορικής του Δήμου για την τήρηση αρχείου τοπικών, εθνικών φορέων (Αρχές, Δημόσιες Υπηρεσίες, Σωματεία, Ιδρύματα, ν.π. άλλων Δήμων κ.λπ.). Άρθρο 6 Αρμοδιότητες Γραφείου Διεκπεραίωσης Προσωπικού Διοικητικά Θέματα 1. Φροντίζει για τη συγκέντρωση των διατάξεων της νομοθεσίας και την κανονική εφαρμογή των γενικών ρυθμίσεων της Πολιτείας στα θέματα του προσωπικού, οποιασδήποτε σχέσης εργασίας του ν.π. 2. Διαχειρίζεται τις διαδικασίες που αφορούν την πρό σληψη, απόλυση, προαγωγή, παραίτηση, τοποθέτηση, μετακίνηση, απόσπαση, μετάταξη κ.λπ. του προσωπικού του ν.π. με οποιαδήποτε σχέση εργασίας σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. 3. Διαχειρίζεται τις διαδικασίες ελέγχου παρουσίας, παροχής αδειών, αξιολόγησης και άσκησης πειθαρχι κού δικαίου στο προσωπικό του ν.π. με οποιαδήποτε σχέση εργασίας σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. 4. Τηρεί τα μητρώα και φακέλλους του προσωπικού του ν.π. με οποιαδήποτε εργασιακή σχέση με τη συγκέ ντρωση και καταγραφή των κάθε είδους μεταβολών της οικογενειακής, υπηρεσιακής και ατομικής κατάστασης (προσόντα, οικογενειακή κατάσταση, υπηρεσιακή εξέλι ξη, απόδοση, αμοιβές, ποινές, άδειες, απουσίες κ.λ.π.). 5. Τηρεί τις διαδικασίες συγκέντρωσης, καταγραφής των πληροφοριών που έχουν σχέση με τον καθορισμό των κάθε φύσης αμοιβών και παροχών προς το προσω πικό οποιασδήποτε εργασιακής σχέσης του Δήμου. 6. Παρέχει κάθε είδους πληροφορίες, προφορικές ή γραπτές, (πιστοποιητικά, βεβαιώσεις κ.λπ.) προς το προσωπικό του ν.π. που αφορούν την υπηρεσιακή του κατάσταση. 7. Παρακολουθεί τις μεταβολές της οργανωτικής κα τάστασης και στελέχωσης των υπηρεσιών καθώς και της κατανομής των θέσεων εργασίας στις επιμέρους υπηρεσίες του ν.π. Λειτουργίες Μισθοδοσίας 1. Συγκεντρώνει στοιχεία μεταβολών του προσωπικού ή αντίστοιχων καταβληθέντων παροχών ή καταλογι σθέντων ποσών προς το προσωπικό του ν.π. με οποια

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) δήποτε εργασιακή σχέση που αντιστοιχούν και έχουν επίδραση στην καταβολή των αμοιβών τους. 2. Ενημερώνει τα μηχανογραφικά αρχεία του προσω πικού με τα προηγούμενα στοιχεία και την εξαγωγή των περιοδικών μισθολογικών καταστάσεων ή γενικά των καταστάσεων πληρωμής κάθε είδους αμοιβής προς το προσωπικό του ν.π. 3. Ελέγχει τις προηγούμενες καταστάσεις και διαβι βάζει έγκαιρα ένα αντίγραφο στο Τμήμα Ταμείου για πληρωμές. 4. Τηρεί αρχείο καταβληθέντων αμοιβών στο προ σωπικό του ν.π. και εκδίδει τις αντίστοιχες βεβαιώσεις αποδοχών. 5. Φροντίζει για την ασφάλιση του προσωπικού του ν.π. στους οικείους ασφαλιστικούς φορείς (π.χ. ΤΥΔΚΥ, ΙΚΑ κ.λπ.). 6. Παρακολουθεί την απόδοση των ασφαλιστικών ει σφορών στους ασφαλιστικούς φορείς και την τακτοποί ηση των ενσήμων των ασφαλισμένων στο ΙΚΑ. Άρθρο 7 Αρμοδιότητες Γραφείου Πρωτοκόλλου Αρχείου 1. Τηρεί το πρωτόκολλο, διεκπεραιώνει και αρχειοθετεί την αλληλογραφία, για τα θέματα προσωπικού. 2. Διεξάγει και διεκπεραιώνει την προσωπική αλληλο γραφία του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και τηρεί το πρωτόκολλο και το αρχείο αυτής. Άρθρο 8 Αρμοδιότητες Γραφείου Συντήρησης Επισκευής Εγκαταστάσεων Οχημάτων Το Γραφείο έχει την ευθύνη της μελέτης και εκτέλε σης έργων με αυτεπιστασία ή της επίβλεψης μελέτης/ εκτέλεσης έργων που ανατίθενται σε τρίτους και που περιλαμβάνουν: 1. Εκτέλεση εργασιών κατασκευής, επισκευής και συ ντήρησης έργων κτιριακών, διαμόρφωσης υπαίθριων χώρων και λοιπών τεχνικών έργων υποδομής. 2. Εκτέλεση εργασιών για την εγκατάσταση και συ ντήρηση κάθε είδους πληροφοριακών πινακίδων στα γήπεδα και στάδια του ν.π. (πινακίδες ονομασίας, πα ροχής πληροφοριών σε θέματα του ν.π.). 3. Το Γραφείο σε συνεργασία με το αντίστοιχο Γρα φείο του Δήμου έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες: α. Ηλεκτρομηχανολογικά έργα και συντήρηση Η/Μ εξοπλισμού. β. Εκπόνηση μελετών που σχετίζονται με Μηχανολο γικές/ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις. 4. Εκτέλεση εργασιών που αφορούν: α. Στη συντήρηση/επισκευή ή βελτίωση των ηλεκτρο μηχανολογικών συσκευών ή Η/Μ εξοπλισμού των κτιρίων σταδίων και γενικά εγκαταστάσεων του ν.π. β. Στη συντήρηση/επισκευή, τροφοδότηση με καύσιμα κάθε είδους κινητών οχημάτων του ν.π. 5. Χειρισμός και φροντίδα για τη συντήρηση και αξι οποίηση των μηχανημάτων, τεχνικών μέσων, οχημάτων και εργαλείων. Άρθρο 9 Αρμοδιότητες Γραφείου Κινήσεως Οχημάτων 1. Προγραμματίζει τα δρομολόγια των αυτοκινήτων του ν.π. και δίνει τις απαιτούμενες κατευθύνσεις και ελέγχει την εφαρμογή αυτών. 2. Τηρεί τις καρτέλες όλων των οχημάτων και σημει ώνει τις τυχόν επισκευές συντηρήσεις και προμήθειες όλων όσων έχουν σχέση με τη λειτουργία των οχημά των (αναλώσιμα ή μη). 3. Ασχολείται με τις συντηρήσεις και εισηγείται τις επισκευές των αυτοκινήτων του ν.π. 4. Ασχολείται με την προμήθεια και διαχείριση καυσί μων και λιπαντικών για τα αυτοκίνητα του ν.π. Άρθρο 10 Αρμοδιότητες Γραφείου Οικονομικών Υπηρεσιών 1. Μεριμνά για την τήρηση του συστήματος κατάρτι σης των Προϋπολογισμών του Νομικού Προσώπου. 2. Συνεργάζεται με τις επιμέρους υπηρεσίες για την παροχή οικονομικών στοιχείων, κατευθύνσεων και προ τύπων που θα επιτρέπουν την κατάρτιση από τις υπη ρεσίες των προϋπολογισμών τους σε συνάρτηση με τα αντίστοιχα προγράμματά τους. 3. Συγκεντρώνει τους επιμέρους προϋπολογισμούς των υπηρεσιών και διαμορφώνει και εισηγείται τους συνολικούς Προϋπολογισμούς του Νομικού Προσώπου προς έγκριση από τα αρμόδια όργανα. 4. Παρακολουθεί την εκτέλεση των Προϋπολογισμών, επισημαίνει τις αποκλίσεις μεταξύ απολογιστικών και προϋπολογιστικών μεγεθών, μεριμνά για την ερμηνεία των αποκλίσεων και εισηγείται τις αναγκαίες διορθω τικές ενέργειες. 5. Συνεργάζεται με τις υπόλοιπες υπηρεσίες για την τήρηση των διαδικασιών αμφίδρομης ενημέρωσης και ροής των οικονομικών πληροφοριών που σχετίζονται με την εκτέλεση και την αναθεώρηση των προϋπολογισμών κάθε υπηρεσίας. 6. Μεριμνά για την σύνταξη και υποβολή στα αρμό δια όργανα των περιοδικών οικονομικών απολογιστικών στοιχείων, σύμφωνα με το σύστημα οικονομικής πλη ροφόρησης που εφαρμόζεται. 7. Παρακολουθεί την κατάρτιση και την εξέλιξη των ταμειακών προγραμμάτων του Νομικού Προσώπου. Δι ερευνά τις ταμειακές ανάγκες και εισηγείται τις κατάλ ληλες μεθόδους για την αντιμετώπιση των ταμειακών αναγκών. Μεριμνά για την εφαρμογή των αποφάσεων που σχετίζονται με την κάλυψη των ταμειακών αναγκών του Νομικού Προσώπου. 8. Συνεργάζεται με τις τράπεζες και μεριμνά για την αξιοποίηση των διαθεσίμων του Νομικού Προσώπου. 9. Τηρεί το σύστημα λογιστικής απεικόνισης των οι κονομικών πράξεων του Νομικού Προσώπου (Γενική και αναλυτική λογιστική). Τηρεί τις σχετικών λογιστικές δι αδικασίες καθώς και τα αντίστοιχα λογιστικά βιβλία και στοιχεία που προβλέπονται από την νομοθεσία. 10. Τηρεί τα αρχεία των κάθε είδους παραστατικών που απαιτούνται για την ενημέρωση του συστήματος λογιστικής απεικόνισης των οικονομικών πράξεων του Νομικού Προσώπου. 11. Παρακολουθεί και μεριμνά για την εκπλήρωση όλων των φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων του Νομικού Προσώπου. 12. Παρακολουθεί και ελέγχει τη λογιστική συμφωνία των δοσοληπτικών λογαριασμών με τράπεζες, προμη θευτές, πιστωτές και άλλους συναλλασσομένους με το Νομικό Πρόσωπο, καθώς και των δοσοληπτικών λογα ριασμών με το Δήμο.

6 26766 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 13. Εκδίδει τις λογιστικές και οικονομικές καταστάσεις που συνδέονται με το τηρούμενο λογιστικό σχέδιο (π.χ. ισολογισμοί και αποτελέσματα χρήσης) και ενημερώνει σχετικά τα αρμόδια όργανα του Νομικού Προσώπου με βάση τις ισχύουσες διαδικασίες. 14. Παρέχει κάθε είδους πληροφόρηση προς τα αρ μόδια όργανα για την εξέλιξη των λογιστικών μεγεθών του Νομικού Προσώπου. 15. Μεριμνά για την παροχή κάθε είδους στοιχείων που ζητούνται από Δημόσιες/Ελεγκτικές Υπηρεσίες σύμφω να με τις διαδικασίες που ισχύουν εκάστοτε. 16. Τηρεί ειδικά συστήματα λογιστικής και οικονομικής διαχείρισης Προγραμμάτων και Έργων στα οποία συμ μετέχει το Νομικό Πρόσωπο και που χρηματοδοτούνται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ή/και από ευρωπαϊκούς ή διεθνείς πόρους. 17. Τηρεί αρχείο Παραστατικών Διαχείρισης των προ ηγουμένων προγραμμάτων και έργων σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στους ειδικούς κανονισμούς των φορέων από τους προέρχεται η σχετική χρηματοδότηση. 18. Μεριμνά για την ετοιμασία των περιοδικών οικο νομικών αναφορών που σχετίζονται με την πρόοδο των προηγουμένων προγραμμάτων και έργων. 19. Τηρεί το αρχείο συμβάσεων για υπηρεσίες, έργα και προμήθειες που αναθέτει το Νομικό Πρόσωπο. Πα ραλαμβάνει και ελέγχει τα κάθε φύσης παραστατικά που απαιτούνται κατά περίπτωση για την πληρωμή των οφειλών του Νομικού Προσώπου στους αντίστοιχους δικαιούχους και ελέγχει την ύπαρξη των προϋποθέσεων για τη διενέργεια πληρωμών με βάση τις διατάξεις των αντιστοίχων συμβάσεων. 20. Ελέγχει την πρόβλεψη των οφειλών στους αντί στοιχους κωδικούς του προϋπολογισμού του Νομικού Προσώπου και ελέγχει την επάρκειας των αντίστοιχων πιστώσεων. 21. Εκδίδει τα εντάλματα πληρωμής των οφειλών του Νομικού Προσώπου και τα αποστέλλει στο Ταμείο για πληρωμή. Άρθρο 11 Αρμοδιότητες Τμήματος Αθλητικών Δραστηριοτήτων Το Τμήμα Αθλητικών Δραστηριοτήτων είναι αρμόδιο για την κανονική λειτουργία των δημοτικών αθλητικών εγκαταστάσεων και την αποτελεσματική εφαρμογή των προγραμμάτων των αθλητικών δραστηριοτήτων του Δήμου σε συνεργασία με την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου και ειδικότερα: Γραφείου Αθλητικών Δραστηριοτήτων 1. Επιβλέπει και επιμελείται της κανονικής λειτουργίας των αθλητικών εγκαταστάσεων του Τμήματος (κλειστά γυμναστήρια, ανοικτά γυμναστήρια, χώροι άθλησης, κο λυμβητήρια κ.λπ.) σύμφωνα με τα εγκεκριμένα ωρολόγια προγράμματα λειτουργίας τους. 2. Μεριμνά για την φύλαξη, την καθαριότητα και την ευπρεπή εμφάνιση των αθλητικών εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού τους. 3. Προσδιορίζει τις ανάγκες των αθλητικών εγκατα στάσεων σε εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης βλαβών και ενημερώνει το Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης για την υλοποίηση των σχετικών εργασιών. 4. Ελέγχει και επιμελείται της καλής λειτουργίας των οργάνων γυμναστικής, των ηχητικών συστημάτων, των εν γένει φορητών ή σταθερών εξαρτημάτων που χρη σιμοποιούνται στους χώρους άθλησης. 5. Προετοιμάζει τις εγκαταστάσεις για τη διεξαγωγή αθλητικών γεγονότων με την τοποθέτηση και επίβλεψη λειτουργίας του αντίστοιχου για το κάθε άθλημα και εκδήλωση εξοπλισμού. 6. Προσδιορίζει τις προμήθειες των υλικών που είναι αναγκαία για τη λειτουργία των αθλητικών εγκατα στάσεων και εισηγείται στο αρμόδιο Τμήμα για την προμήθειά τους. 7. Διατηρεί φυσική αποθήκη υλικών και εξοπλισμού και κατανέμει στους χώρους άθλησης το αναγκαίο υλικό. 8. Παρακολουθεί τη λειτουργία των παραρτημάτων τα οποία ανήκουν διοικητικά στο Τμήμα. 9. Καταρτίζει, εισηγείται και οργανώνει το πρόγραμμα των αθλητικών εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων σε συ νεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου καθώς και τοπικούς και κεντρικούς φορείς του εσωτερικού και του εξωτερικού. 10. Σχεδιάζει, προτείνει, οργανώνει, υλοποιεί, συμμετέ χει σε συνέδρια, επιμορφωτικά προγράμματα, σεμινάρια, τουρνουά και κάθε είδους αθλητικές εκδηλώσεις. 11. Μεριμνά για την κατάρτιση του προϋπολογισμού κάθε προγράμματος και εκδήλωσης, επιμελείται της εφαρμογής του προϋπολογισμού και συντάσσει τους αντίστοιχους απολογισμούς. 12. Επιμελείται της διοργάνωσης υποδοχής, φιλοξενίας και ξενάγησης προσωπικοτήτων, καθώς και αθλητών/ ομάδων. 13. Σχεδιάζει, εισηγείται, οργανώνει και αξιοποιεί συ νεργασίες με φορείς που προωθούν το αθλητικό πνεύμα και τον υγιή τρόπο ζωής. 14. Φροντίζει για την εκπόνηση και την εφαρμογή χο ρηγικών προγραμμάτων των εκδηλώσεων. 15. Εισηγείται και μεριμνά για την αξιοποίηση των αθλη τικών εγκαταστάσεων για την ανάπτυξη επιχειρηματικό τητας (διαμόρφωση εστιατορίων, κυλικείων, τοποθέτηση διαφημιστικών πινακίδων, ενοικίαση εγκαταστάσεων για την οργάνωση εκδηλώσεων, εκθέσεων κ.λπ). Γραφείου Υγειονομικής Μέριμνας Αθλητικών Δραστη ριοτήτων. Στο πλαίσιο του Τμήματος λειτουργεί Γραφείο Υγει ονομικής Μέριμνας με ειδικότερες αρμοδιότητες: 1. Μεριμνά για την εξασφάλιση της υγειονομικής κάλυ ψης των αθλουμένων στις εγκαταστάσεις του Τμήματος και των μελών του προσωπικού, για την αποφυγή ατυ χημάτων, αλλά και για την αντιμετώπιση καταστάσεων σε περιπτώσεις ατυχημάτων. 2. Φροντίζει για την ύπαρξη στις αθλητικές εγκατα στάσεις του κατάλληλου εξοπλισμού και μέσων για την άμεση παροχή υγειονομικής περίθαλψης στους ευρισκό μενους στους χώρους άθλησης. 3. Μεριμνά για την αποφυγή ατυχημάτων κατά την ώρα της άθλησης των αθλουμένων στις εγκαταστά σεις. 4. Μεριμνά για την παροχή πρώτων βοηθειών περί θαλψης και στην αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών (τραυματισμοί, κακώσεις κ.λπ.). 5. Παρευρίσκεται σε όλες τις αθλητικές διοργανώσεις χάριν της ασφάλειας των αθλουμένων. 6. Μεριμνά για την συλλογή των ιατρικών βεβαιώσεων των αθλουμένων ως προϋπόθεση για την συμμετοχή τους στα αθλητικά προγράμματα και τηρεί σχετικό ια τρικό αρχείο.

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Ενημερώνει τους αθλητικούς επιστήμονες για τυχόν ιατρικά προβλήματα των αθλουμένων και συμβάλλει στην κατάρτιση εξειδικευμένων αθλητικών προγραμμά των που αφορούν στην εκγύμναση ιδιαίτερων αθλητικών πληθυσμών. Γραφείου Προγραμμάτων για το παιδί την Οικογένεια και την Νεολαία 1. Σχεδιάζει, συντάσσει, εισηγείται, παρακολουθεί και αξιολογεί προγράμματα άθλησης για όλους τους πο λίτες σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου και φορείς του Δήμου. 2. Συντάσσει και εισηγείται τα ωρολόγια προγράμματα λειτουργίας των χώρων άθλησης και του προσωπικού (γυμναστές κ.λπ.). 3. Σχεδιάζει και υλοποιεί υποστηρικτικές ενέργειες για την προώθηση των προγραμμάτων άθλησης σε συνεργασία με το Γραφείο Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων. Άρθρο 12 Αρμοδιότητες Τμήματος Βρεφονηπιακών Σταθμών 1. Το τμήμα Βρεφονηπιακών Σταθμών ενεργεί για την αποτελεσματική λειτουργία των Βρεφονηπιακών Σταθ μών του Δήμου Ορεστιάδας. 2. Υποδέχεται, καταχωρεί και διαχειρίζεται τις αιτή σεις εγγραφής και επανεγγραφής βρεφών και νηπίων, εφαρμόζει τις αποφάσεις κατάταξης των παιδιών στα διάφορα τμήματα προσχολικής αγωγής ή διαγραφής αυτών και τηρεί τα σχετικά αρχεία. 3. Προωθεί αιτήματα γονέων για μετακίνηση παιδι ών από ένα τμήμα σε άλλο, αν υπάρχουν οι σχετικές προϋποθέσεις. 4. Παρακολουθεί την τακτοποίηση οικονομικών συμ μετοχών μηνιαίως και ενημερώνει τους γονείς που κα θυστερούν την πληρωμή των οικονομικών τους συμ μετοχών. 5. Δέχεται τις αιτήσεις μείωσης ή απαλλαγής οικονο μικών συμμετοχών, εισηγείται σχετικά και ενημερώνει τους γονείς για το αποτέλεσμα της αίτησής τους. 6. Εκδίδει βεβαιώσεις φιλοξενίας παιδιών. 7. Μεριμνά για την φύλαξη και την καθαριότητα των κτιριακών εγκαταστάσεων της Διεύθυνσης και του εξο πλισμού τους. 8. Απασχολεί τα παιδιά σύμφωνα με τους καθορι σμένους στόχους του προγράμματος και τηρεί βιβλίο ύλης για την καθημερινή διδασκαλία σύμφωνα με τα προγράμματα του Υπουργείου Παιδείας. 9. Ευθύνεται όχι μόνο για την ολόπλευρη ανάπτυξη των νηπίων, αλλά και για την φύλαξη και προστασία τους. 10. Προσφέρει αγωγή, ψυχαγωγία, περιποίηση, φρο ντίδα και φαγητό στα βρέφη του Σταθμού σύμφωνα με τις αρχές της βρεφοκομικής και τις οδηγίες του παιδιάτρου. Το αντικείμενο του Τμήματος πραγματοποιείται από τις βασικές ειδικότητες του Βρεφονηπιοκόμου Βρε φονηπιοκόμου, του Μαγείρου, του Βοηθού Μαγείρου, του Προσωπικού Καθαριότητας Βοηθητικών Εργασιών. Όλες οι ειδικότητες λειτουργούν στο πλαίσιο του Τμή ματος και συνεργάζονται με το υπόλοιπο προσωπικό του Τμήματος και των ειδικοτήτων των άλλων Τμημά των με στόχο την καλύτερη αγωγή και εξυπηρέτηση των παιδιών. Άρθρο 13 Αρμοδιότητες Τμήματος Προστασίας Τρίτης Ηλικίας και Ευπαθών Κοινωνικών Ομάδων Η Διεύθυνση Προστασίας Τρίτης Ηλικίας και Ευπαθών Κοινωνικών Ομάδων είναι αρμόδια για την αποτελε σματική λειτουργία των Κέντρων Ανοικτής Προστασί ας Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ) του Δήμου, καθώς και για την εφαρμογή ειδικών προγραμμάτων φροντίδας ατόμων της τρίτης ηλικίας. Παράλληλα είναι αρμόδια για την αποτελεσματική εφαρμογή Γενικών Προγραμμάτων Κοινωνικής Προστασίας για όλους τους κατοίκους του Δήμου καθώς και ειδικών Προγραμμάτων για Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες. Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των ατόμων τρίτης ηλικίας οι λειτουργίες Ανοικτής Προστασίας Ηλικιω μένων παρέχονται σε γεωγραφικά αποκεντρωμένες μονάδες (παραρτήματα ΚΑΠΗ), οι οποίες λειτουργούν σε επίπεδο Γραφείου. 1. Υλοποιεί προγράμματα πρόληψης και αγωγής υγείας για τους χρήστες των υπηρεσιών των Κέντρων Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ) και των εξυπηρετούμε νων των προγραμμάτων Φροντίδας τρίτης ηλικίας. 2. Παρέχει υπηρεσίες ιατροφαρμακευτικής πρωτοβάθ μιας φροντίδας και συνταγογράφησης φαρμάκων από τον υπεύθυνο ιατρό ( που εργάζεται ή συνεργάζεται με το Τμήμα). 3. Παρέχει υπηρεσίες φυσιοθεραπείας, εργοθεραπεί ας και ήπιας αθλητικής άσκησης στους χρήστες των υπηρεσιών των ΚΑΠΗ και των εξυπηρετούμενων των προγραμμάτων φροντίδας τρίτης ηλικίας. 4. Συμμετέχει σε δράσεις κοινωνικής αλληλεγγύης και κοινωνικής προστασίας που περιλαμβάνουν ενέργειες πρόληψης και αγωγής υγείας. 5. Μεριμνά για την εκπαίδευση σπουδαστών και φοιτη τών σχετικών επιστημών που διενεργούν την πρακτική τους άσκηση ή των ανέργων που προσλαμβάνονται για την απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας. 6. Παρέχει τις ανωτέρω υπηρεσίες περιοδικά στα επιμέρους παραρτήματα ΚΑΠΗ και στα προγράμματα φροντίδας τρίτης ηλικίας. 7. Μεριμνά για την φύλαξη, την καθαριότητα και την ευπρεπή εμφάνιση των εγκαταστάσεων του Τμήματος και του εξοπλισμού του. 8. Προετοιμασία στα Κέντρα σίτισης και διανομή κα τοίκον συσσιτίου ηλικιωμένων και απόρων δημοτών. 9. Οργανώνει και υλοποιεί δράσεις κοινωνικού χα ρακτήρα με αποδέκτες όλους τους κατοίκους του Δή μου (Δημοτικά Ιατρεία, Κέντρο Υποστήριξης Γυναικών, Προγράμματα Αιμοδοσίας, Προγράμματα προώθησης Εθελοντισμού κ.λπ.). 10. Οργανώνει και υλοποιεί δράσεις κοινωνικής προ στασίας για ευπαθείς κοινωνικές ομάδες που απειλού νται ή βιώνουν κοινωνικό αποκλεισμό. Στην κατηγορία των ευπαθών κοινωνικά ομάδων συμπεριλαμβάνονται ιδίως: Άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ) Τσιγγάνοι Μακροχρόνια άνεργοι

8 26768 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Μειονότητες και άτομα με πολιτιστικές και θρησκευτικές ιδιαιτερότητες Χρήστες και πρώην χρήστες ουσιών Ηλικιωμένοι Άστεγοι Άτομα ευρισκόμενα σε κατάσταση φτώχειας ή απειλούμενα από φτώχεια Αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών 11. Μεριμνά, σε συνεργασία και με το Τμήμα Προ γραμματισμού και Οργάνωσης, για την ετοιμασία προ τάσεων προς τους αρμόδιους φορείς για την ανάληψη από το Νομικό Πρόσωπο της ευθύνης οργάνωσης και υλοποίησης των ανωτέρω προγραμμάτων, προωθεί τις προτάσεις για έγκρισή τους και μεριμνά για την υπο βολή τους. 12. Οργανώνει την εφαρμογή των ανωτέρω προγραμ μάτων μετά την ανάθεσή τους στο Νομικό Πρόσωπο και μεριμνά για την αποτελεσματικότερη και αποδοτικότε ρη υλοποίησή τους εξασφαλίζοντας τους αναγκαίους και κατάλληλους ανθρώπινους και τεχνικούς πόρους. 13. Παρακολουθεί την κατάλληλη υλοποίηση των ανω τέρω προγραμμάτων και συντάσσει και υποβάλλει τους αναγκαίους απολογισμούς. 14. Συνεργάζεται με τα άλλα Τμήματα της Διεύθυν σης για την υλοποίηση των ανωτέρω προγραμμάτων, αξιοποιώντας την τεχνογνωσία, την εμπειρία και τους πόρους που μπορούν να διαθέσουν. ΜΕΡΟΣ 3 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ Άρθρο 14 Διοίκηση Εποπτεία Συντονισμός 1. Το Νομικό Πρόσωπο διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που ορίζεται από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ορεστιάδας Ν. Έβρου, από το οποίο εξαρ τάται και εποπτεύεται, όπως ορίζεται ειδικότερα από τις κείμενες διατάξεις. 2. Των υπηρεσιών του Νομικού Προσώπου προΐσταται ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ο οποίος επο πτεύει και ελέγχει τις υπηρεσίες έτσι ώστε να εξασφαλί ζεται με αποδοτικό τρόπο η αποτελεσματικότητα στην επίτευξη των περιοδικών στόχων και προγραμμάτων που αποφασίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Προέδρου, αυτός αναπληρώνεται από τον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. 3. Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των κατοίκων είναι δυνατόν να λειτουργήσουν αποκεντρωμένες υπηρεσίες υπό μορφή παραρτημάτων των διαφόρων υπηρεσιών του Νομικού Προσώπου. Τα παραρτήματα αυτά ανήκουν διοικητικά στις αντί στοιχες υπηρεσίες του Νομικού Προσώπου. Εφόσον στις αποκεντρωμένες υπηρεσίες οι παρεχόμενες υπηρεσίες είναι κοινωνικού χαρακτήρα (όπως φροντίδα παιδιών, ηλικιωμένων, αθλητικές ή πολιτιστικές δραστηριότητες κ.λπ.), συγκροτούνται, με απόφαση του Διοικητικού Συμ βουλίου του Νομικού Προσώπου, αντίστοιχες άμισθες επιτροπές, στις οποίες συμμετέχουν τουλάχιστον δύο (2) εκπρόσωποι των χρηστών των παρεχομένων υπη ρεσιών και ένας υπάλληλος της αποκεντρωμένης υπη ρεσίας, οριζόμενος από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου, ως πρόεδρος. Οι επιτροπές αυτές εισηγούνται για την καλύτερη λειτουργία, διαπιστώνουν τυχόν προβλήματα που δη μιουργούνται και διατυπώνουν σχετικές προτάσεις στο Διοικητικό Συμβούλιο του Νομικού Προσώπου για την καλύτερη εξυπηρέτηση των κατοίκων. 4. Όλες οι υπηρεσίες του Νομικού Προσώπου συνεργά ζονται με το Τμήμα Προγραμματισμού και Οργάνωσης κατά το σχεδιασμό και την παρακολούθηση εφαρμογής των περιοδικών προγραμμάτων και γενικά των προ γραμμάτων δράσης του Νομικού Προσώπου. 5. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να συγκαλεί περιοδικά ή κατά περίπτωση Συντονιστικά Συμβούλια στα οποία μετέχουν με εκπροσώπους τους το σύνολο ή μέρος (ανάλογα με ομοιογενή θεματικά αντικείμενα) των υπηρεσιών του Νομικού Προσώπου. Παράλληλα, και για την βελτίωση της αποτελεσματικό τητας και απόδοσης του έργου του Νομικού Προσώπου, είναι δυνατός ο ορισμός, με απόφαση του Προέδρου: α. Μόνιμων ή κατά περίπτωση διατμηματικών επιτρο πών ή ομάδων εργασίας για την επεξεργασία ζητημά των που αφορούν περισσότερες διοικητικές ενότητες του Νομικού Προσώπου. β. Ομάδων διοίκησης έργου ή προγράμματος. γ. Συντονιστών (project managers) για την εκτέλεση έργων ή προγραμμάτων με αξιοποίηση προσωπικού και από διάφορες διοικητικές ενότητες. δ. Υπαλλήλων συνδέσμων μεταξύ διοικητικών ενο τήτων με ισχυρή αλληλεξάρτηση. Άρθρο 15 Αρμοδιότητες Προϊσταμένων Διοικητικών Ενοτήτων Ο Προϊστάμενος μιας διοικητικής ενότητας (Διεύθυν σης, Τμήματος, Αυτοτελούς Τμήματος ή Αυτοτελούς Γραφείου) ευθύνεται έναντι του αμέσως υπερκείμε νου διοικητικού επιπέδου για την αποτελεσματική και αποδοτική εκτέλεση των λειτουργιών της ενότητας, προγραμματίζοντας, οργανώνοντας, συντονίζοντας και ελέγχοντας τις επί μέρους δραστηριότητες, έτσι ώστε να εκπληρώνονται οι περιοδικοί στόχοι του Νο μικού Προσώπου με βάση τα αντίστοιχα προγράμματα δράσης. Ειδικότερα ο προϊστάμενος της διοικητικής ενότητας: 1. Διατυπώνει σε συνεργασία με το ιεραρχικά ανώτερο διοικητικό επίπεδο και το Τμήμα Προγραμματισμού και Οργάνωσης, τους στόχους και τα προγράμματα δράσης της διοικητικής ενότητας καθώς και τους αντίστοιχους προϋπολογισμούς, σε συνεργασία με τις οικονομικές υπηρεσίες. 2. Φροντίζει για την υλοποίηση των κατά περίπτω ση αποφάσεων των ιεραρχικά ανωτέρων διοικητικών επιπέδων. 3. Υπογράφει τα σχετικά έγγραφα για τις αποφάσεις που αποκεντρώνονται στον υπηρεσιακό μηχανισμό μετά από εξουσιοδότηση του Προέδρου του Διοικητικού Συμ βουλίου.

9 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Μεριμνά για την στελέχωση, την οργάνωση, τον συντονισμό και τον έλεγχο των δραστηριοτήτων της διοικητικής ενότητας με τρόπο ώστε να υλοποιούνται αποτελεσματικά τα προγράμματα δράσης και οι κατά περίπτωση αποφάσεις ή εντολές. 5. Μεριμνά για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της δράσης της διοικητικής ενότητας, τη βελτίωση της απόδοσης του ανθρώπινου δυναμικού και των τεχνικών μέσων, την καλύτερη εξυπηρέτηση των δημοτών και την καλύτερη ανταπόκριση της ενότητας στις τοπικές ανάγκες. 6. Εποπτεύει, αξιολογεί και κατευθύνει το προσωπικό της διοικητικής ενότητας, μεριμνώντας για την ανά πτυξη και επιμόρφωσή του, τη βελτίωση των συνθη κών εργασίας και τη διατήρηση αρμονικών εργασιακών σχέσεων. 7. Ετοιμάζει τους περιοδικούς απολογισμούς των προ γραμμάτων δράσεις της διοικητικής ενότητας και τους αντίστοιχους οικονομικούς απολογισμούς σε συνεργα σία με τις οικονομικές υπηρεσίες. 8. Παραλαμβάνει την αλληλογραφία που σχετίζεται με τις αρμοδιότητες της διοικητικής μονάδας του, την χαρακτηρίζει και την διανέμει στις αρμόδιες υπηρεσια κές μονάδες ή υπαλλήλους παρέχοντας τις αναγκαίες οδηγίες για τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν. 9. Εισηγείται για θέματα αρμοδιότητας της διοικη τικής ενότητας προς τον προϊστάμενο του ανώτερου ιεραρχικά επιπέδου και τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και παρίσταται, εφόσον απαιτηθεί, στις συ νεδριάσεις συλλογικών οργάνων και επιτροπών. 10. Έχει το δικαίωμα τροποποίησης ή απόρριψης των υπηρεσιακών εισηγήσεων των κατώτερων ιεραρχικά επιπέδων με ενυπόγραφη πάντοτε σημείωση του στα σχετικά έγγραφα και παράλληλη υποχρέωση έγκαιρης και αιτιολογημένης ενημέρωσης του ανώτερου ιεραρ χικά επιπέδου. 11. Έχει την ευθύνη ελέγχου και θεώρησης όλων των εγγράφων των υπαλλήλων της διοικητικής ενότητας που εποπτεύει. 12. Δέχεται τους πολίτες και παρέχει τις αναγκαίες διευκρινήσεις σε περιπτώσεις παραπόνων και διαφορών σχετικών με τις υπηρεσίες που εποπτεύει. Εισηγείται συστήματα ενημέρωσης των δημοτών σχετικά με τις προσφερόμενες υπηρεσίες του Νομικού Προσώπου. 13. Συνεργάζεται με προϊσταμένους άλλων διοικητικών ενοτήτων του Νομικού Προσώπου ή του Δήμου για τον συντονισμό και την ολοκλήρωση των λειτουργιών. 14. Συνεργάζεται με φορείς εκτός Νομικού Προσώ που που σχετίζονται με τις λειτουργίες της διοικητικής ενότητας. 15. Είναι υπεύθυνος για την νομιμότητα των ενεργειών της διοικητικής μονάδας του. 16. Παρακολουθεί τη νομοθεσία, τις εξελίξεις της επι στήμης και τεχνολογίας και τις εξελίξεις στον τοπικό, ελληνικό και διεθνές περιβάλλον, που έχουν σχέση με τις λειτουργίες της διοικητικής ενότητας. Ενημερώνει το προσωπικό και μεριμνά για την τήρηση των νομικών διατάξεων, την εφαρμογή καινοτομιών και την προσαρ μογή της λειτουργίας της διοικητικής ενότητας στις εξελίξεις του εξωτερικού περιβάλλοντος. Άρθρο 16 Κανονισμοί Λειτουργίας των Υπηρεσιών 1. Οι αρμοδιότητες των επί μέρους οργανικών μονά δων και των προϊσταμένων τους θεωρούνται ως η γενι κή περιγραφή του ρόλου τους και αποτελούν το βασικό πλαίσιο λειτουργίας τους. Λεπτομερέστερες περιγρα φές αρμοδιοτήτων μπορούν να γίνουν με τη σύνταξη κανονισμών λειτουργίας των οργανικών μονάδων. 2. Ο λεπτομερής τρόπος λειτουργίας της κάθε ορ γανικής μονάδας, οι θέσεις εργασίας, οι περιγραφές καθηκόντων, οι διαδικασίες διοίκησης και λειτουργίας, καθώς και ο τρόπος λειτουργίας των παραρτημάτων, ορίζονται με αποφάσεις του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου ή καθορίζονται με ειδικούς κανονισμούς λει τουργίας που συντάσσονται με απόφαση του Προέδρου μετά από εισήγηση των αρμόδιων προϊσταμένων. ΜΕΡΟΣ 4 ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Άρθρο 17 ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 1. Οι οργανικές θέσεις του μονίμου προσωπικού του Νομικού Προσώπου διακρίνονται στις εξής κατηγορίες: α. Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ). β. Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ). γ. Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ). δ. Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ). 2. Τα προσόντα διορισμού περιγράφονται στο Π.Δ. 37α/1987, στο Π.Δ. 22/1990 και στο Π.Δ. 50/2001, όπως εκάστοτε ισχύουν. 3. ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑ ΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Σύνολο θέσεων ανά κατηγορία εκπαίδευσης α. Στην κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) υπάγονται οι εξής κλάδοι και προβλέπονται αντίστοιχα οι παρακάτω θέσεις: ΚΛΑΔΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΛΥΠΤΟ ΜΕΝΕΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ ΠΕ Διοικητικού ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού ΠΕ Ψυχολόγου ΠΕ Παιδίατρου ΠΕ Ιατρού Παθολόγου ΠΕ Φαρμακοποιός ΠΕ Κοινωνικής Λειτουργού ΠΕ Κοινωνικός Επιστήμονας ΠΕ Νηπιαγωγών ΠΕ Φυσικής Αγωγής Σύνολο β. Στην κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) υπάγονται οι εξής κλάδοι και προβλέπονται αντίστοι χα οι παρακάτω θέσεις: ΚΛΑΔΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΛΥΠΤΟ ΜΕΝΕΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ ΤΕ Διοικητικό Προσωπικό ΤΕ Διοικητικό Οικονομικό ΤΕ Δημοσίων Σχέσεων ΤΕ Βρεφονηπιοκομίας ΤΕ Νηπιαγωγών (προσωρινός) ΤΕ Επισκεπτριών Αδελφών ΤΕ Κοινωνική Λειτουργός Σύνολο

10 26770 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) γ. Στην κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) υπάγονται οι εξής κλάδοι και προβλέπονται αντίστοιχα οι παρακάτω θέσεις: ΚΛΑΔΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΛΥΠΤΟ ΜΕΝΕΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ ΔΕ Διοικητικό Προσωπικό ΔΕ Διοικητικό Οικονομικό ΔΕ Βοηθών Βρεφονηπιοκομίας ΔΕ Βοηθός Φαρμακείου ΔΕ Βοηθών Νοσοκόμων ΔΕ Μαγείρων ΔΕ Δενδροκηπουρών ΔΕ Ηλεκτρολόγος Εγκατ ΔΕ Υδραυλικός Εγκατ ΔΕ Συντηρητής Εγκαταστάσεων ΔΕ Ηλεκτρολόγων Συντηρητών 1 1 ΔΕ Υδραυλικών 1 1 ΔΕ Ναυαγοσωστών 2 2 Σύνολο δ. Στην κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ) υπάγονται οι εξής κλάδοι και προβλέπονται αντίστοι χα οι παρακάτω θέσεις: ΚΛΑΔΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΛΥ ΠΤΟΜΕ ΝΕΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ ΥΕ Βοηθών Μαγείρων ΥΕ Υπαλλήλων Καθαριότητας ΥΕ Καθαριότητας ΥΕ Γενικών Καθηκόντων ΥΕ Εργατοφύλακες ΥΕ Νυχτοφύλακες Σύνολο Άρθρο 18 ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 1. ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΚΛΑΔΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΕΣ ΥΕ Υπαλλήλων Οικιακών Βοηθών 2 Θέσεις προσωποπαγείς από μεταφορά Α.Ε.Ν.Ο. ΦΕΚ. τ.β 733/ ΥΕ Υπαλλήλων Καθαριότητας 1 ΔΕ Βοηθών Νοσοκόμων 3 (2 Θέσεις προσωποπαγείς από μεταφορά Α.Ε.Ν.Ο. ΦΕΚ. τ.β 733/ ) ΔΕ Ηλεκτρολόγων Συντηρητών 1 ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών 1 (προσωποπαγής θέση από μεταφορά Α.Ε.Ν.Ο. ΦΕΚ.Β 733/ ) Σύνολο 8 2. ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Δημιουργούνται 80 θέσεις με σχέση εργασίας Ιδιω τικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου. ΜΕΡΟΣ 5 ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Άρθρο 19 ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ Στις διοικητικές ενότητες των υπηρεσιών του Νο μικού Προσώπου προΐστανται μόνιμοι υπάλληλοι των εξής κλάδων: ΓΕΝΙΚΗ ΔΝΣΗ Κ.Κ.Π.Α.Α.Δ.Ο. ΠΕ Διοικητικού ή ΠΕ Διοικητικού Οι κονομικού ή ΤΕ Διοικητικού ή ΤΕ Διοι κητικού Οικονομικού ή ΠΕ Κοινωνικής Λειτουργού ή ΠΕ Φυσικής Αγωγής ή ΠΕ Νηπιαγωγών ή ΤΕ Κοινωνική Λειτουργός ή ΤΕ Βρεφονηπιοκομίας. ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΡΙΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΑΘΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΠΕ Διοικητικού ή ΠΕ Διοικητικού Οικο νομικού ή ΤΕ Διοικητικού Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού ή ΠΕ Κοινωνικής Λει τουργού ή ΠΕ Φυσικής Αγωγής ή ΠΕ Νη πιαγωγών ή ΤΕ Κοινωνική Λειτουργός. ΠΕ Φυσικής Αγωγής ή ΤΕ ΔΕ Διοικη τικού ΠΕ Νηπιαγωγών ή ΤΕ Βρεφονηπιοκο μίας ΠΕ ή ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών ΜΕΡΟΣ 6 ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 20 Τελικές διατάξεις 1. Κατά την έναρξη της ισχύος του παρόντος Οργανι σμού οι υπηρετούντες στο Νομικό Πρόσωπο υπάλληλοι κατατάσσονται στις αντίστοιχες θέσεις των σχετικών κλάδων. 2. Η κατανομή του προσωπικού στις επί μέρους ορ γανικές μονάδες γίνεται με απόφαση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, λαμβάνοντας υπόψη τις λειτουργικές ανάγκες των μονάδων, τα προσόντα, την πείρα και τις ειδικές γνώσεις των υπαλλήλων. 3. Η ισχύς του παρόντος Οργανισμού Εσωτερικών Υπηρεσιών αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφη μερίδα της Κυβερνήσεως, οπότε παύει να ισχύει κάθε προηγούμενη σχετική απόφαση. ΑΚΡΟΤΕΛΕΥΤΙΟ ΑΡΘΡΟ: ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ Από την απόφαση αυτή προκαλείται δαπάνη ύψους για το ,64 η οποία θα καλυφθεί από τους Κ.Α , Κ.Α , Κ.Α και Κ.Α του Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Αθλητισμού Δήμου Ορεστιάδας. Για τα επόμενα έτη προκαλείται ετήσια δαπάνη ,84 η οποία θα προβλέπεται στους αντίστοι χους προϋπολογισμούς. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Κομοτηνή, 18 Μαΐου 2012 Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης ΕΥΘΥΜΙΟΣ Ν. ΣΩΚΟΣ

11

12 26772 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Σε έντυπη μορφή: Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 προσαυξανόμενη κατά 0,20 για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 ανά σελίδα. Σε μορφή DVD/CD: Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Α Α.Α.Π Β Ε.Β.Ι Γ 50 Α.Ε.Δ. 5 - Υ.Ο.Δ.Δ. 50 Δ.Δ.Σ Δ Α.Ε. Ε.Π.Ε. 100 Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 προσαυξανόμενη κατά 1 ανά 50 σελίδες.... Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Α 225 Β 320 Γ 65 Υ.Ο.Δ.Δ. 65 Δ 160 Α.Α.Π. 160 Ε.Β.Ι. 65 Α.Ε.Δ. 10 Α.Ε. Ε.Π.Ε Δ.Δ.Σ. 225 Α.Σ.Ε.Π. 70 Ο.Π.Κ. Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα. Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/ η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ Αθήνα). Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται. Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής. Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ πτωση. Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση. Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr) Hλεκτρονική Διεύθυνση: e mail: ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30 * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * FAX

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3805 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 191 4 Φεβρουαρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 431/429 Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ έχει ως εξής:

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ έχει ως εξής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της υπ αριθ. 6 ης 27/3/2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νέας Σμύρνης. Αριθμός απόφασης : 57/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45645 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3013 13 Νοεμβρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 47132/41673 Έγκριση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Φιλαδέλφειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13545 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 943 30 Ιουνίου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 5468 Τροποποίηση ΟΕΥ Δήμου Χανίων. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10709 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 608 15 Μαρτίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 8560/7470 Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Χαϊδαρίου. Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19799 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1245 11 Απριλίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ4α/OIK 39165 Οργανισμός του Γενικού Νοσοκομείου Κ.Υ. Καλύμνου «Το Βουβάλειο».

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1013 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 102 20 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Επιβολή προστίμου στον KOCTOV KOSTA MIHAYLOV για το αδίκημα της παράνομης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 37117 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3172 26 Νοεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 4.31879/οικ.3.1604 Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13949 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 935 23 Μαΐου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Όροι χρήσης της γεωγραφικής ένδειξης «ούζο Μα κεδονίας».... 1 Κατάργηση Ν.Π.Δ.Δ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 226 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 12/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 226 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 12/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 226 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 12/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Έγκριση Οργανισμού

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ Δ. Σ. 1. Μπαλτά Σταυρούλα 2. Κολιούσης Ευάγγελος 3. Γκαραλέας Δημήτριος 4. Αλεξούδη-Γκαβρέση Παρασκευή

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ Δ. Σ. 1. Μπαλτά Σταυρούλα 2. Κολιούσης Ευάγγελος 3. Γκαραλέας Δημήτριος 4. Αλεξούδη-Γκαβρέση Παρασκευή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ Έδρα: Ελεούσα Αρ. Απ ο φ.: 217 /2011 1 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό Αρ. 11/07-06-2011 συνεδρίασης του Δ.Σ. του Δήμου Ζίτσας. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Ανάκληση της υπ αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16977 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1186 9 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. ΙΕ/13967/2631/50037/ 12 7 2006 απόφασης του Υφυπουργού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14037 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 985 30 Ιουνίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Διαχείρισης του Συστήματος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1201 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 31 2 Μαρτίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3918 Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29961 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2444 14 Δεκεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση απόφασης Επιστημονικής Διασύνδε σης.... 1 Καθορισμός του τρόπου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1107 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 73 24 Μαρτίου 2014 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4249 Αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυρο σβεστικού Σώματος και της Γενικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 879 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 17 17 Φεβρουαρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3912 Σύσταση Εθνικού Ταμείου Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 35947 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3018 7 Νοεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 39892/ΓΔ1.2 Καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων εφαρμο γής του πιλοτικού προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13731 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1005 30 Μαΐου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ματαίωση και επαναπροκήρυξη έξι (6) ανοικτών διε θνών διαγωνισμών για την επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10559 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 588 14 Μαρτίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση διαφορετικού ωραρίου λειτουργίας υπηρεσιών του Δήμου Φυλής.... 1 Καθιέρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 681 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 38 17 Φεβρουαρίου 2014 Το παρόν ΦΕΚ επανεκτυπώθηκε λόγω παράλειψης ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4238 Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.),

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 681 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 38 17 Φεβρουαρίου 2014 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4238 Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.), αλλαγή σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και λοιπές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6059 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 256 31 Δεκεμβρίου 2012 ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Ρυθμίσεις κατεπειγόντων θεμάτων αρμοδιότητας των Υπουργείων Εσωτερικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 47533 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3415 31 Δεκεμβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 60411/ΥΠΕ/5/01236/ Ε/Ν.3299/2004/29 12 2010 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7399 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 570 3 Μαΐου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 07/ΔΤΑ/2805 Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Πειραιά. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2355 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 118 24 Μαΐου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3966 Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10209 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 548 7 Μαρτίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αποστολή δεδομένων από τα πρατήρια υγρών καυ σίμων στα οποία έχουν εγκατασταθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17845 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1052 29 Απριλίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση και ορισμός μελών Επιτροπής Προσφυγών με έδρα την Αλεξανδρούπολη στο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25157 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1592 30 Σεπτεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύστημα Πιστοποίησης της Επιμόρφωσης.... 1 Τροποποίηση της αριθ. Δ2/5810/7.3.08

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 30971 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2538 29 Δεκεμβρίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 316/10 12 2009 Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Νομαρχιακής

Διαβάστε περισσότερα