ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 4677 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Φεβρουαρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός ωρών εργασίας πέραν του πενθημέρου για προσωπικό φύλαξης Μουσείων και Αρχαιολο γικών Χώρων για μονίμους και αορίστου χρόνου υπαλλήλους του ΤΑΠ για το χρονικό διάστημα από έως Καθορισμός του χρόνου παύσης λειτουργίας της Υπηρεσίας Έρευνας και Ελέγχου Τιμών, της Μο νάδας Επιστημονικής Τεκμηρίωσης και Ανάλυσης και της Τράπεζας Δημοσιονομικών Δεδομένων. 2 Παράταση προθεσμιών της υπουργικής απόφασης υπ αριθμ /ΙΑ/ [ΦΕΚ 774 Β ] σχετι κά με «Εξειδίκευση των κριτηρίων για τη χορή γηση άδειας λειτουργίας σε Κέντρα Μεταλυκεια κής Εκπαίδευσης (ΚΕ.Μ.Ε.) που έχουν λάβει άδεια ίδρυσης σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγρά φου 2 του άρθρου 6 του Ν. 3696/2008 όπως τρο ποποιήθηκε και ισχύει Καθορισμός ανωτάτων ορίων υπερωριακής απασχό λησης, των εργαζομένων σε Βιομηχανικές, Βιοτε χνικές επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις και εργασί ες, για το Α ημερολογιακό εξάμηνο Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας έτους Τροποποίηση της υπ αριθμ. Γ2β/147/ (Φ.Ε.Κ. 21/1999 τ.β ) απόφασης περί σύστασης επιτροπών που απαιτούνται για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών στην εφαρμογή προγραμμάτων παιδι κής προστασίας Καθιέρωση 24ωρης λειτουργίας καθώς και λειτουργί ας τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες της υπη ρεσίας καθαριότητας και της υπηρεσίας ύδρευ σης του Δήμου Σαρωνικού Καθορισμός ανωτάτου ορίου επιτρεπομένων ημερών κίνησης εκτός έδρας υπαλλήλων της Περιφέρει ας Δυτικής Ελλάδος Χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος Κοινωνι κού Λειτουργού στη Θάνου Ευαγγελία του Δημη τρίου Σύσταση Συμβουλίου Επιλογής Προϊσταμένων στην Περιφέρεια Θεσσαλίας Χορήγηση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος Κοινωνι κού Λειτουργού στη Κοκολάκη Μαριλένα του Εμ μανουήλ Χορήγηση άδειας κυκλοφορίας φαρμακευτικού προ ϊόντος BUDENOALK UNO Χορήγηση άδειας κυκλοφορίας φαρμακευτικού προ ϊόντος RAZYLAN ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ Διόρθωση σφάλματος της υπ αριθμ / απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμέ νης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης σχετικά με την Απόκτηση Ελληνικής Ιθαγένειας από τον ΝΤΕ ΡΙΑΜΠΙΝ ΓΚΕΜΠ (DERYABIN GLEB) του ΙΓΚΟΡ, με εξαετή φοίτηση στην Ελλάδα που ενηλικιώθηκε μετά την ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 2/86089/0022 (1) Καθορισμός ωρών εργασίας πέραν του πενθημέρου για προσωπικό φύλαξης Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων για μονίμους και αορίστου χρόνου υπαλλή λους του ΤΑΠ για το χρονικό διάστημα από έως ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Τις διατάξεις: 1. Του άρθρου 20 του Ν. 4024/2011 «Συνταξιοδοτι κές ρυθμίσεις ενιαίο μισθολόγιο βαθμολόγιο» (ΦΕΚ 226/ ). 2. Την υπ αριθμ. 25/ Συνεδρίαση του Δ.Σ. του ΤΑΠ με την οποία εγκρίνεται ο καθορισμός ωρών αποζημίωσης για εργασία πέραν του πενθημέρου καθ υπέρβαση του κανονικού ωραρίου για μονίμους και αο ρίστου χρόνου υπαλλήλων του ΤΑΠ για το έτος 2011 μηνός Δεκεμβρίου. 3. Του Ν. 736/1977 «Περί Οργανισμού του Ταμείου Αρ χαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων» (ΦΕΚ 316/Α / ). 4. Του άρθρου 21 παρ.4 του Ν. 2819/2000 (ΦΕΚ 84/Α / ) Ίδρυση Εταιρείας «Ολυμπιακό Χωριό 2004

2 4678 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Α.Ε.» Προστασία Ολυμπιακών Συμβόλων και Σημάτων και άλλες διατάξεις», δια του οποίου ορίζεται ότι, για την εξυπηρέτηση του κοινού, τα Μουσεία, οι Αρχαιολογικοί Χώροι, οι Συλλογές, οι Πινακοθήκες που ανήκουν ή επο πτεύονται από το Υπουργείο Πολιτισμού, λειτουργούν και φυλάσσονται σε ετήσια βάση και με το απαραίτητο προσωπικό ανά κλάδο ή ειδικότητα, κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες. 5. Την κοινή υπουργική απόφαση ΥΠΠΟ/ΓΝΟΣ/24581/ «Ρύθμιση θεμάτων του Υπουργείου Πολιτισμού», η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 11 του Ν. 1881/1990 (ΦΕΚ 42/ Α / ) και συμπληρώθηκε από τις διατάξεις του άρ θρου 7 παραγρ. 8 εδάφιο γ δδ του Ν. 2557/1997 «Θεσμοί, μέτρα και δράσεις Πολιτιστικής ανάπτυξης» (ΦΕΚ 271/ Α / ). 6. Το Π.Δ. 110/2011 (ΦΕΚ 243/τ.Α / ) «Διορισμός Αντι προέδρων της Κυβέρνησης Υπουργών και το Π.Δ. 186/2009 Συγχώνευση των Υπουργών Πολιτισμού και Τουριστικής Ανάπτυξης» (ΦΕΚ 213/Α / ). 7. Την υπ αριθμ. Υ25/ απόφαση του Πρωθυ πουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Αναπληρωτών Υπουργών Οικονομικών Φίλιππου Σαχινίδη και Παντελή Οικονόμου (ΦΕΚ Β 2792). 8. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση προ καλείται δαπάνη ύψους ,00 ευρώ που θα καλυ φθεί από τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του ΤΑΠΑ, έτους 2011 (ΚΑΕ 0261). 9. Η προαναφερόμενη δαπάνη προσδιορίστηκε κατ εκτί μηση και χωρίς την προαπαιτούμενη κατάταξη σε βαθμό και ΜΚ κατ εφαρμογή του άρθρου 28 του Ν. 4024/2011 η οποία ελλείπει. 10. Την υπ αριθμ. ΥΠΠΟΤ/Διοικ/Α3/Φ.529/122886/ απόφαση του ΥΠΠΟΤ, αποφασίζουμε: 1. Καθορίζουμε κατ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 20 του Ν. 4024/2011 σε 16 ώρες την απασχόλη ση για εργασία πέραν του πενθημέρου καθ υπέρβαση του κανονικού ωραρίου για το χρονικό διάστημα από έως για (95) μονίμους υπαλλήλους των Κλάδων ΔΕ15 Ασφαλείας, ΔΕ17 Φυλάκων, ΔΕ22 Φύλαξης Πληροφόρησης, ΔΕ18 και ΔΕ23 Νυκτοφυλά κων. 2. Καθορίζουμε κατ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 20 του Ν. 4024/2011 σε 16 ώρες την απασχόλη ση για εργασία πέραν του πενθημέρου καθ υπέρβαση του κανονικού ωραρίου για το χρονικό διάστημα από έως για τους υπαλλήλους ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του ΤΑΠ των κλάδων ΔΕ φυ λάκων και ΔΕ Νυκτοφυλάκων. 3. Η ωριαία αμοιβή καθορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. α της παρ. 3 του άρθρου 20 του Ν. 4024/ Η απόφαση αυτή έχει ισχύ από έως Αθήνα, 10 Ιανουαρίου 2012 ΑΝΑΠΛ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΠΑΥΛΟΣ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΣ Αριθμ. Δ6Α ΕΞ 2012 (2) Καθορισμός του χρόνου παύσης λειτουργίας της Υπη ρεσίας Έρευνας και Ελέγχου Τιμών, της Μονάδας Επιστημονικής Τεκμηρίωσης και Ανάλυσης και της Τράπεζας Δημοσιονομικών Δεδομένων. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1 Τις διατάξεις: α) Των παραγράφων 9 και 10 του άρθρου 55 του Ν. 4002/2011 «Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νομοθε σίας του Δημοσίου Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη και τη δημοσιονομική εξυγίανση Θέματα αρμοδιότητας Υπουργείων Οικονομικών, Πολιτισμού και Τουρισμού και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης» (Α 180). β) Του Π.Δ 284/1988 «Οργανισμός της Κεντρικής Υπηρε σίας του Υπουργείου Οικονομικών» (Α 128), όπως ισχύει. γ) Του άρθρου 1 του Π.Δ 343/1998 «Διάρθρωση, αρμοδι ότητες και καθορισμός θεμάτων προσωπικού Υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών» (Α 229). δ) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, ο οποίος κυ ρώθηκε με το «άρθρο πρώτο» του Π.Δ. 63/2005 (Α 98) «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα». 2. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρα τικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Καθορίζουμε την 1/2/2012, ως ημερομηνία παύσης της λειτουργίας της Υπηρεσίας Έρευνας και Ελέγχου Τιμών, της Τράπεζας Δημοσιονομικών Δεδομένων και της Μο νάδας Επιστημονικής Τεκμηρίωσης και Ανάλυσης. Αθήνα, 13 Ιανουαρίου 2012 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ Αριθμ. 3661/ΙΑ (3) Παράταση προθεσμιών της υπουργικής απόφασης υπ αριθμ /ΙΑ/ [ΦΕΚ 774 Β ] σχετικά με «Εξειδίκευση των κριτηρίων για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας σε Κέντρα Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης (ΚΕ.Μ.Ε.) που έχουν λάβει άδεια ίδρυσης σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του Ν. 3696/2008 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 1. Τις διατάξεις του Ν. 3696/2008 «Ίδρυση και λειτουρ γία Κολλεγίων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 177 Α ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 2. Την υπ αριθμ /ΙΑ/ (ΦΕΚ 774 Β ] σχετικά με «Εξειδίκευση των κριτηρίων για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας σε Κέντρα Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης (ΚΕ.Μ.Ε.) που έχουν λάβει άδεια ίδρυσης σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του Ν. 3696/2008 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει».

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Την υπ αριθμ. Υ18/ (ΦΕΚ 2748 Β ) απόφαση του Πρωθυπουργού σχετικά με «Καθορισμό αρμοδιο τήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων Κωνσταντίνου Αρβανιτό πουλου». 4. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του αρ. 20 της υπ αριθμ /ΙΑ/ απόφασης. 5. Την παράγραφο 3 του άρθρου 20 της υπ αριθμ /ΙΑ/ απόφασης. 6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρα τικού προϋπολογισμού. 7. Την ανάγκη παράτασης των προθεσμιών για την υποβολή των προβλεπομένων στα εδάφια α και β της παρ. 1 του άρθρου 20 της υπ αριθμ /ΙΑ/ απόφασης δικαιολογητικών για την άδεια λειτουργίας Κέντρου Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης (ΚΕ.Μ.Ε.) και της συμμόρφωσης στο άρθρο 17 της ως άνω απόφασης, αποφασίζουμε: Παρατείνουμε τις προθεσμίες που ορίζονται στο δεύ τερο εδάφιο της παραγράφου 2 και της παραγράφου 3 του άρθρου 20 της υπ αριθμ /ΙΑ/ απόφα σης για την υποβολή των δικαιολογητικών που προβλέ πονται στα εδάφια α και β της παρ. 1 του άρθρου 20 και στο άρθρο 17 έως την 31η Αυγούστου Σε πε ρίπτωση μη υποβολής των ανωτέρω δικαιολογητικών ή μη συμμόρφωσης στο άρθρο 17 της ως άνω απόφασης εντός της ως άνω προθεσμίας ανακαλούνται οι χορη γηθείσες άδειες λειτουργίας Κέντρου Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης. Μαρούσι, 13 Ιανουαρίου 2012 Ο ΑΝΑΠΛ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ Αριθμ. 747/19 (4) Καθορισμός ανωτάτων ορίων υπερωριακής απασχόλησης, των εργαζομένων σε Βιομηχανικές, Βιοτεχνικές επιχει ρήσεις, εκμεταλλεύσεις και εργασίες, για το Α ημερο λογιακό εξάμηνο Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α 98) «Κωδι κοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυ βερνητικά Όργανα». 2. Το Π.Δ. 368/89 (ΦΕΚ Α 63) «Οργανισμός Υπουργεί ου Εργασίας», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα με το Π.Δ. 436/1991 (ΦΕΚ Α 159). 3. Το Π.Δ. 95/93 (ΦΕΚ Α 40) «Καθορισμός αρμοδιοτή των που διατηρούνται από τον Υπουργό Εργασίας». 4. Το Π.Δ. 372/1995 (ΦΕΚ Α 201) «Μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων, από το Υπουρ γείο Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, στο Υπουργείο Εργασίας». 5. Τις διατάξεις του άρθρου 18 του Π.Δ/τος της , (ΦΕΚ Α 114) περί κωδικοποιήσεως των διατάξεων των Νόμων «περί χρονικών ορίων εργασίας εις τα κατα στήματα κ.λπ.», που διατηρήθηκε σε ισχύ με το άρθρο 16 του Ν.Δ. 1037/71 (ΦΕΚ Α 235) «περί χρονικών ορίων λειτουργίας καταστημάτων και εργασίας του προσω πικού αυτών». 6. Τις διατάξεις του Π.Δ/τος της (ΦΕΚ Α 212), «περί κωδικοποιήσεως και συμπληρώσεως των περί δώρου εργασίας διατάξεων». 7. Τις διατάξεις του Β.Δ/τος της (ΦΕΚ Α 202), «περί κανονισμού ωρών εργασίας αγοραίων (ταξί) και ιδιωτικής χρήσεως αυτοκινήτων». 8. Τις διατάξεις του Ν.Δ/τος 515/70 (ΦΕΚ Α 95), «περί χρονικών ορίων εργασίας μισθωτών» όπως συμπληρώ θηκαν από το Ν.Δ. 264/73 (ΦΕΚ Α 342). 9. Τις διατάξεις του Π.Δ. 410/1988 (ΦΕΚ Α 191), «Κώδικας προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου του Δημοσίου, των Ο.Τ.Α. και των λοιπών Ν.Π.Δ.Δ.». 10. Το άρθρο 27 του Ν. 2081/92 (ΦΕΚ Α 154), «Ρύθμι ση του θεσμού των επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του Ν. 1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελμάτων και άλλες διατάξεις». 11. Την κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης αριθμ. οικ.21738/78/ , «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Ιωάννη Κουτσούκο» (Φ.Ε.Κ. Β 2741). 12. Την από 21/12/2011, γνώμη του Ανωτάτου Συμβου λίου Εργασίας (ΑΣΕ). 13. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προ καλείται δαπάνη στον κρατικό προϋπολογισμό, απο φασίζουμε: 1. Καθορίζουμε ως ανώτατο όριο υπερωριακής απα σχόλησης των εργαζομένων στις Βιομηχανικές, Βιοτε χνικές επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις και εργασίες (Δη μοσίου και Ιδιωτικού Τομέα) για το Α ημερολογιακό εξάμηνο 2012, τις τριάντα (30) ώρες. 2. Για τις επιχειρήσεις που λειτουργούν όλο το 24ωρο με εναλλασσόμενες ομάδες σε περιπτώσεις έκτακτης ασθένειας ή αυθαίρετης απουσίας εργαζομένου κάποιας ομάδας, μπορεί για την κάλυψη της θέσης του εργαζο μένου που απουσιάζει και για χρονικό διάστημα μέχρι πέντε (5) ημέρες στον ίδιο μήνα, να απασχοληθούν υπε ρωριακά μέχρι τέσσερις (4) ώρες την ημέρα και εντός των πλαισίων των παραγρ. 1 και 2 αντίστοιχα εργαζόμε νοι της ίδιας ειδικότητας των άλλων ομάδων εργασίας με αναγγελία προς την αρμόδια υπηρεσία (Κοινωνική Επιθεώρηση) την επομένη ημέρα της απουσίας. 3. Οι διατάξεις της απόφασης αυτής, δεν εφαρμόζο νται στο προσωπικό των αρτοποιείων, των αυτοκινήτων, των επιχειρήσεων που δεν υπάγονται στις διατάξεις του Π.Δ/τος της 27.6/ καθώς και επί των επι χειρήσεων στις οποίες οι διατάξεις «περί οκταώρου» επεκτάθηκαν με τη μορφή αυτοτελών ρυθμίσεων χωρίς αναφορά στις διατάξεις του Π.Δ/τος της 27.6/ Η παρούσα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυ βερνήσεως. Αθήνα, 13 Ιανουαρίου 2012 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ

4 4680 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Αριθμ /2193 (5) Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας έτους Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 1. Τις διατάξεις: α) Του αρθρ. 18 του Ν. 2224/94 «Ρύθμιση θεμάτων ερ γασίας, συνδικαλιστικών δικαιωμάτων κ.λπ.». β) Του Ν.Δ. 2963/54 «Περί ιδρύσεως Αυτονόμου Οργα νισμού Εργατικής Κατοικίας» όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα. γ) Του αρθρ. 20 του Ν. 4024/2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις,... δημοσιονομικής στρατηγικής » (ΦΕΚ 226/Α ). δ) Του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 98/Α ). ε) Του Π.Δ. 360/97 «Διατήρηση της εποπτείας Ν.Π.Δ.Δ. από τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσε ων» (ΦΕΚ 240/Α ). 2. Τη κοινή υπουργική απόφαση αριθμ. οικ. 2/7093/0022/ «Επέκταση των διατάξεων του Ν. 3205/2003 στο προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου που ασχολείται στο Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α.». 3. Το υπ αριθμ. 2/16606/0022/ έγγραφο του Υπ. Οικονομικών «Υπερωριακή απασχόληση προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου του Δημοσίου, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ». 4. Την υπ αριθμ. οικ /78/ απόφαση του Πρω θυπουργού και της Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ερ γασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Ιωάννη Κουτσούκο». 5. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας έτους 2012 ύψους ,00. Η δαπάνη θα καλυφθεί από την πίστωση που έχει προ βλεφθεί στον υπό έγκριση προϋπολογισμό του Ο.Ε.Κ. οι κονομικής χρήσης 2012 με τα στοιχεία ΚΑΕ 0261 «Αποζη μίωση για υπερωριακή εργασία» ύψους , Τις ανάγκες του Ο.Ε.Κ. για αντιμετώπιση επειγουσών και έκτακτων υπηρεσιακών αναγκών. 7. Το έγγραφο αριθ / του Ο.Ε.Κ., απο φασίζουμε: 1) Διαπιστώνουμε τις έκτακτες και επείγουσες υπηρε σιακές ανάγκες του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας και εγκρίνουμε την υπερωριακή απασχόληση πέραν από το κανονικό ωράριο εργασίας μέχρι 22ας μμ 715 τακτι κών και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου υπαλλή λων του (595 τακτικοί, 117 με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και 3 με σχέση εργασίας ιδι ωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου) από έως για ,00 ώρες συνολικά (έως 20 ώρες το μήνα για κάθε υπάλληλο). 2) Η κατανομή των παραπάνω ωρών θα γίνει με από φαση της Προέδρου του Ο.Ε.Κ. Αθήνα, 16 Ιανουαρίου 2012 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ Αριθμ. Π1β/Γ.Π. οικ.4866 (6) Τροποποίηση της υπ αριθμ. Γ2β/147/ (Φ.Ε.Κ. 21/1999 τ.β ) απόφασης περί σύστασης επιτροπών που απαιτούνται για την κάλυψη υπηρεσιακών ανα γκών στην εφαρμογή προγραμμάτων παιδικής προ στασίας. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 1. Τις διατάξεις: α) Της παραγράφου 3 του άρθρου 1 του Ν. 2345/1995 «Οργανωμένες υπηρεσίες παροχής προστασίας από φορείς Κοινωνικής Πρόνοιας και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 213/1995 τ.α ). β) του άρθρου 94 παράγραφος 3Β περίπτ. 9, 10 και 22 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκη σης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Φ.Ε.Κ. 87/2010 τ.α ) γ) Του άρθρου 90 του Κώδικα, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Φ.Ε.Κ. 98/2005 τ.α ). 2. Την υπ αριθμ. Φ. 104/Γ2γ/7802/1982 απόφαση «Ανα σύνθεση των Διοικητικών Συμβουλίων Ιδρυμάτων παι δικής προστασίας και σύσταση νέων επιτροπών» (Φ.Ε.Κ. 839/1982 τ.β ) όπως διατηρήθηκε με την όμοια της αριθμ. Δ3/727/1992 (Φ.Ε.Κ. 578/1992 τ.β ). 3. Την υπ αριθμ. Π2β/2808/1997 απόφαση «Προϋπο θέσεις ίδρυσης και λειτουργίας Μονάδων Φροντίδας Προσχολικής Αγωγής και Διαπαιδαγώγησης (Βρεφικών Παιδικών Βρεφονηπιακών Σταθμών, Μονάδων Φύλα ξης βρεφών και νηπίων) από φορείς ιδιωτικού δικαίου, κερδοσκοπικού και μη χαρακτήρα» (Φ.Ε.Κ. 645/1997 τ.β ) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 4. Την υπ αριθμ. Γ2β/147/1999 απόφαση «Σύσταση επι τροπών που απαιτούνται για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών στην εφαρμογή προγραμμάτων παιδικής προ στασίας» (Φ.Ε.Κ. 21/1999 τ.β ). 5. Την υπ αριθμ / κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Μάρκο Μπόλαρη» (Φ.Ε.Κ. 2741/2011 τ.β ). 6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της από φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Άρθρο 1 Σε κάθε Αποκεντρωμένη Διοίκηση της Χώρας συ στήνεται επιτροπή εκτίμησης ακινήτων, αποτελούμενη από: α) τον προϊστάμενο του τμήματος Υγείας και Πρόνοι ας της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης β) ένα γιατρό υγειονολόγο ή έναν επόπτη δημόσιας υγείας. Εάν δεν υπηρετούν υπάλληλοι των κλάδων αυ τών στην οικεία Αποκεντρωμένη Διοίκηση, τότε ορίζεται ως μέλος, υπάλληλος που υπηρετεί σε υπηρεσία της περιφέρειας στην οποία βρίσκεται και η έδρα της Απο κεντρωμένης Διοίκησης γ) ένα μηχανικό της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της οικείας Αποκεντρωμένης Δι οίκησης δ) τον οικονομικό έφορο της περιοχής.

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 4681 Έργο της επιτροπής αυτής είναι η εξέταση της κα ταλληλότητας και του συμφέροντος για το Δημόσιο, ως προς το τίμημα ακινήτων (οικόπεδα ή οικήματα) που προορίζονται να αγοραστούν ή να απαλλοτριωθούν από αυτό για στέγαση ή μεταστέγαση ιδρυμάτων παιδικής προστασίας ή ανέγερση κτιρίων για τον ίδιο σκοπό και η υποβολή σχετικού πρακτικού. Άρθρο 2 Συστήνεται σε κάθε Δήμο της Χώρας Επιτροπή απο τελούμενη από: α) ένα γιατρό υγειονολόγο ή έναν επόπτη δημόσιας υγείας του οικείου Δήμου και όπου δεν υπάρχει της οικείας Περιφέρειας β) ένα διοικητικό υπάλληλο της Διεύθυνσης που ασκεί αρμοδιότητες σε θέματα Κοινωνικής Πρόνοιας του οι κείου Δήμου γ) ένα μηχανικό του οικείου Δήμου. δ) Όταν η άδεια που θα χορηγηθεί αφορά Μονάδα Φροντίδας Προσχολικής Αγωγής και Διαπαιδαγώγησης θα συμμετέχει εκπρόσωπος του συλλογικού οργάνου των ιδιοκτητών Μονάδων Φ.Π.Α.Δ., εφόσον υπάρχει. Έργο της Επιτροπής αυτής είναι η εξέταση της καταλ ληλότητας των ακινήτων (εκτάσεις και οικήματα) των Μο νάδων Φροντίδας Προσχολικής Αγωγής και Διαπαιδαγώ γησης, Παιδικών Εξοχών και γενικά ιδρυμάτων παιδικής προστασίας φορέων ιδιωτικού δικαίου, προκειμένου να διαπιστωθεί αν αυτά συγκεντρώνουν τους όρους και τις προϋποθέσεις των αντίστοιχων αποφάσεων που ορίζουν τις προδιαγραφές για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας. Η Επιτροπή αυτή θα λειτουργεί ως πρωτοβάθμια. Σε ότι αφορά τα της συστάσεως και λειτουργίας δευτερο βάθμιας επιτροπής ισχύουν τα προβλεπόμενα από την παράγραφο 3 του άρθρου 1 του Ν. 2345/1995. Αθήνα, 11 Ιανουαρίου 2012 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΗΣ ΥΦΥΠ. ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΛΑΡΗΣ Αριθμ. 1560/1508 (7) Καθιέρωση 24ωρης λειτουργίας καθώς και λειτουργίας τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες της υπηρεσί ας καθαριότητας και της υπηρεσίας ύδρευσης του Δήμου Σαρωνικού. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΉΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 1. Τις διατάξεις του πδ 135/2010 «Οργανισμός της Αποκε ντρωμένης Διοίκησης Αττικής» (ΦΕΚ 228/Α / ). 2. Τις διατάξεις του άρθρου 280 του Ν. 3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρω μένης Διοίκησης» (ΦΕΚ 87/A / ). 3. Τις διατάξεις του άρθρου 36 του Ν. 3584/2007 «Κύ ρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτι κών Υπαλλήλων» (ΦΕΚ 143/Α / ). 4. Την υπ αριθμ. 412/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σαρωνικού περί καθιέρωσης 24ωρης λει τουργίας καθώς και λειτουργίας τις Κυριακές και τις εξαιρέσιμες ημέρες της υπηρεσίας καθαριότητας και της υπηρεσίας ύδρευσης του Δήμου, αποφασί ζουμε: Καθιερώνουμε την κατ εξαίρεση εφαρμογής του πενθημέρου, λειτουργία κατά τις Κυριακές και αργίες καθώς και τη λειτουργία σε 24ωρη βάση της υπηρε σίας καθαριότητας και της υπηρεσίας ύδρευσης του Δήμου Σαρωνικού, όπως αναφέρεται στην υπ αριθμ. 412/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σαρωνι κού, λόγω της ιδιαίτερης φύσης της εργασίας τους. Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται δαπάνη ύψους ,00 περίπου σε βάρος του προϋπολο γισμού οικονομικού έτους 2012 που θα βαρύνει τους ΚΑ: , , , , , , , , , , , , , , και και ανάλογη δαπάνη θα προκληθεί για τα επόμενα έτη που θα βαρύνει τους ίδιους κωδικούς. Αθήνα, 12 Ιανουαρίου 2012 Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης ΗΛΙΑΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Αριθμ. 1374/293 (8) Καθορισμός ανωτάτου ορίου επιτρεπομένων ημερών κίνησης εκτός έδρας υπαλλήλων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ 1. Το Ν. 3852/ (ΦΕΚ 87/Α / ) «Νέα Αρχι τεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης». 2. Το Π.Δ. 139/10 (ΦΕΚ 232/Α / «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου». 3. Τις διατάξεις του Ν. 3584/2007 «Κώδικας Κατα στάσεως Προσωπικού Οργανισμών Τοπικής Αυτοδι οίκησης». 4. Τις διατάξεις του Ν. 2685/1999 «περί δαπανών κίνησης των μετακινούμενων προσώπων με εντολή Δημοσίου για εκτέλεση υπηρεσίας», όπως συμπληρώθηκε τροποποιή θηκε με τις όμοιες του άρθρου 25 παρ. 6 του Ν. 2738/1999 και τις όμοιες του άρθρου 9 του Ν. 3833/ Την υπ αριθμ. 2/54866/0022/ (ΦΕΚ Β 1583) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, σχετικά με «Δι καιολογητικά αναγνώρισης και εκκαθάρισης για την κάλυψη των δαπανών μετακινουμένων υπαλλήλων εντός και εκτός της Επικράτειας και άλλες διατάξεις». 6. Τις ανάγκες υλοποίησης των προγραμμάτων, των έργων και άλλων δραστηριοτήτων των Δήμων με την εκτέλεση εξωτερικής υπηρεσίας από τους υπαλλήλους αυτών και για την αποτελεσματικότερη και απρόσκοπτη λειτουργία των υπηρεσιών τους.

6 4682 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 7. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθε σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α /2005) για τον έλεγχο των δαπανών που προκαλούν οι κανονιστικές διοικητικές πράξεις. 8. Το γεγονός ότι η προκαλούμενη δαπάνη που θα δημιουργηθεί από τις διατάξεις της απόφασης αυτής θα αντιμετωπιστεί από τις πιστώσεις που έχουν εγγραφεί για το σκοπό αυτό στον προϋπολογισμό Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος έτους Τη σχετική εισήγηση πρόταση της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος, αποφασίζουμε: Καθορίζουμε τον ανώτατο αριθμό ημερών μετακίνη σης εκτός έδρας των με οποιαδήποτε σχέση εργασίας υπαλλήλων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος, οι οποίοι (υπάλληλοι) μετακινούνται εκτός έδρας για τις εργασίες δραστηριότητες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος, για εκτέλεση υπηρεσίας, με δικαίωμα αποζημίωσης μέχρι εξήντα (60) ημερών ετησίως και για όλους τους κλάδους και ειδικότητες, και οπωσδήποτε σύμφωνα με τις υπη ρεσιακές ανάγκες που κατά περίπτωση προκύπτουν και πάντα εντός των ορίων των εγγεγραμμένων πιστώσεων του οικείου προϋπολογισμού. Ο καταμερισμός των ημερών εκτός έδρας που καθο ρίζονται με την απόφαση μας αυτή ορίζονται ισομερώς κατά μήνα ή ανάλογα με τις λειτουργικές ανάγκες της υπηρεσίας. Η απόφαση αυτή ισχύει από και εφεξής και μέχρι την τροποποίηση της ή την κατάργηση της. Από την παρούσα απόφαση προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ,00 και βαραίνει τον Κ.Α.Ε «Έξοδα μετακίνησης πολι τικών υπαλλήλων στο εσωτερικό» και τον Κ.Α.Ε «Έξοδα μετακίνησης πολιτικών υπαλλήλων στο εξωτερι κό», σύμφωνα με την από ορθή επανάληψη της Βεβαίωσης της οικονομικής υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος. Πάτρα, 10 Ιανουαρίου 2012 Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ (9) Χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού στη Θάνου Ευαγγελία του Δημητρίου. Με την υπ αριθμ. 50/ , απόφαση του Περιφε ρειάρχη Ηπείρου, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά ξεις των άρθρων 1 έως 6 του Ν.Δ 4018/1959 (Α 247), του άρθρου 1παρ.4 του Π.Δ 23/1992 (Α 6), του Π.Δ. 93/1993 (Α 39), του άρθρου 1 του Ν. 2026/1992 (Α 43) και του άρθρου 186 παρ. II περ. Ζ αριθ. 17 του Ν. 3852/2010 (Α 87) χορηγείται στη Θάνου Ευαγγελία του Δημητρίου κάτοι κο Αμφιθέας Ιωαννίνων, άδεια άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού, για να παρέχει τις υπηρεσίες της στα πλαίσια οργανωμένων κοινωνικών υπηρεσιών του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. Ο Περιφερειάρχης ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ Αριθμ. οικ. 140 (10) Σύσταση Συμβουλίου Επιλογής Προϊσταμένων στην Περιφέρεια Θεσσαλίας. Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 1. Τις διατάξεις των άρθρων 248, 250 και 251 του Ν. 3852/ 2010 (ΦΕΚ 87/Α ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκη σης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης». 2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 129/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Θεσσαλίας» (ΦΕΚ 222/Α ). 3. Την ανάγκη σύστασης Συμβουλίου Επιλογής Προϊ σταμένων (Σ.Ε.Π.) στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, αρμόδιου για την επιλογή προϊστάμενων Διευθύνσεων ή αντίστοι χου ή ενδιάμεσου (μεταξύ Διευθύνσεως και Τμήματος) επιπέδου οργανικών μονάδων τόσο της Περιφέρειας Θεσσαλίας όσο και των εποπτευόμενων νομικών προ σώπων δημοσίου δικαίου, αποφασίζουμε: Συστήνουμε, πενταμελές Συμβούλιο Επιλογής Προϊ σταμένων (Σ.Ε.Π.), στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, αρμόδιο για την επιλογή προϊστάμενων Διευθύνσεων ή αντίστοι χου ή ενδιάμεσου (μεταξύ Διευθύνσεως και Τμήματος) επιπέδου οργανικών μονάδων τόσο της Περιφέρειας Θεσσαλίας όσο και των εποπτευόμενων νομικών προ σώπων δημοσίου δικαίου, το οποίο αποτελείται από: α. Δύο (2) προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων της Περιφέρειας Θεσσαλίας, από τους οποίους ο ένας (1) ορίζεται Πρόεδρος αυτού και έναν (1) προϊστάμενο Γε νικής Διεύθυνσης άλλης δημόσιας υπηρεσίας ή Ν.Π.Δ.Δ. που λειτουργεί στην έδρα της Περιφέρειας Θεσσαλίας. Σε περίπτωση που δεν επαρκούν οι προϊστάμενοι Γε νικής Διεύθυνσης της Περιφέρειας Θεσσαλίας ή αυτοί που υπηρετούν σε υπηρεσίες της έδρας της οικείας Περιφέρειας, ορίζονται προϊστάμενοι Γενικής Διεύθυν σης από υπηρεσίες όμορων περιφερειών. β. Δύο (2) αιρετούς εκπροσώπους των εργαζομένων, οι οποίοι εκλέγονται με άμεση, καθολική και μυστική ψηφοφορία, σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ αριθμ. ΔΙΚΠΡ/Φ.80/30/8703/ (ΦΕΚ 684 Β ) απόφασης του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης, όπως τρο ποποιήθηκε και ισχύει. Τα μέλη του Συμβουλίου Επιλογής Προϊσταμένων (Σ.Ε.Π.), καθώς και τα αναπληρωματικά τους ορίζονται με απόφαση του Περιφερειάρχη. Αν λυθεί η υπαλληλική σχέση τακτικού αιρετού μέλους του συμβουλίου, τακτικό μέλος ορίζεται ο επόμενος στη σειρά εκλογής, για το υπόλοιπο χρονικό διάστημα της θητείας. Εισηγητής του συμβουλίου ορίζεται ο προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας ή ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Διοίκησης. Χρέη γραμματέα ασκεί υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ που ορίζεται με τον αναπληρωτή του με την απόφαση ορισμού των μελών. Τα μέλη του Συμβουλίου Επιλογής Προϊσταμένων (Σ.Ε.Π.), ορίζονται για θητεία δύο (2) ετών, που αρχίζει την 1η Ιανουαρίου του επόμενου έτους από τον ορισμό τους. Κατά την πρώτη εφαρμογή η θητεία των μελών του Συμβουλίου Επιλογής Προϊσταμένων (Σ.Ε.Π.), αρχίζει από την ημερομηνία ορισμού τους και λήγει την 31 Δε κεμβρίου του μεθεπόμενου έτους. Στο Συμβουλίου Επιλογής Προϊσταμένων (Σ.Ε.Π.), ο αριθμός των οριζομένων από την υπηρεσία μελών κάθε φύλου ανέρχεται σε ποσοστό ίσο τουλάχιστον με το

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 4683 ένα τρίτο (1/3) των οριζομένων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, εφόσον στην Περιφέρεια Θεσσαλίας υπηρε τεί επαρκής αριθμός υπαλλήλων που συγκεντρώνει τις νόμιμες προϋποθέσεις για ορισμό και εφόσον τα μέλη που ορίζονται είναι περισσότερα από ένα (1). Τυχόν δεκαδικός αριθμός στρογγυλοποιείται στην επόμενη ακέραιη μονάδα, εφόσον το κλάσμα είναι ίσο τουλάχι στον με μισό της μονάδας. Με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ή της Περιφέ ρειας Θεσσαλίας. Λάρισα, 16 Ιανουαρίου 2012 Ο Περιφερειάρχης ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ (11) Χορήγηση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού στη Κοκολάκη Μαριλένα του Εμμανουήλ. Με την υπ αριθμ. 5223/ απόφαση του Αντι περιφερειάρχη Λασιθίου που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1 έως 6 του Ν.Δ. 4018/1959 (Α 247), του άρθρου 1 παρ. 4 του Π.Δ.23/1992 (Α 6), του Π.Δ. 93/1993 (Α 39), του άρθρου 1 του Ν. 2026/1992 (Α 43) και του άρθρου 186 παρ. II περ. αριθ. 17 του Ν. 3852/2010 (Α 87) χορηγείται στη Κοκολάκη Μαριλένα του Εμμανουήλ, κάτοικο Δήμου Αγ. Νικολάου Λασιθίου, άδεια άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού, για να παρέχει τις υπηρεσίες της στα πλαίσια οργα νωμένων κοινωνικών υπηρεσιών του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα. Ο Αντιπεριφερειάρχης ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΣΤΡΙΝΑΚΗΣ Χορήγηση άδειας κυκλοφορίας φαρμακευτικού προϊόντος BUDENOALK UNO. (12) Με την υπ αριθμ / απόφαση του ΕΟΦ χορηγήθηκε, βάσει των διατάξεων του άρθρου 34 της παραγράφου 3 της κοινής υπουργικής απόφασης ΔΥΓ3 (α) 83657/2005, άδεια κυκλοφορίας στο φαρμακευτικό προϊόν BUDENOALK UNO. Μορφή: Γαστροανθεκτικά κοκκία 9MG/SACHET Δικαιούχος σήματος: GALENICA ΑΕ Κάτοχος αδείας κυκλοφορίας: GALENICA AE Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Δ.ΔΥΕΠ ANNA ΚΑΤΣΙΦΗ (13) Χορήγηση άδειας κυκλοφορίας φαρμακευτικού προϊόντος RAZYLAN. Με την υπ αριθμ / απόφαση του ΕΟΦ χορηγήθηκε, βάσει των διατάξεων του άρθρου 34 της παραγράφου 3 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης ΔΥΓ3 (α) 83657/2005, άδεια κυκλοφορίας στο φαρμακευτικό προϊόν RAZYLAN. Μορφή: Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο 60MG/ TAB (Γενόσημο) Δικαιούχος σήματος: ΦΑΡΜΑΤΕΝ ΑΒΕΕ Κάτοχος αδείας κυκλοφορίας: ΦΑΡΜΑΤΕΝ ΑΒΕΕ Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Δ.ΔΥΕΠ ANNA ΚΑΤΣΙΦΗ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ (14) Στην υπ αριθμ / απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης, αναφορικά με την «Απόκτηση Ελληνικής Ιθα γένειας από τον ΝΤΕΡΙΑΜΠΙΝ ΓΚΕΜΠ (DERYABIN GLEB) του ΙΓΚΟΡ, με εξαετή φοίτηση στην Ελλάδα που ενη λικιώθηκε μετά την , που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2688/ (τ.β ), διορθώνεται: Το εσφαλμένο: « », στο σωστό: « ». (Από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης)

8 4684 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Σε έντυπη μορφή: Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 προσαυξανόμενη κατά 0,20 για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 ανά σελίδα. Σε μορφή DVD/CD: Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Α Α.Α.Π Β Ε.Β.Ι Γ 50 Α.Ε.Δ. 5 - Υ.Ο.Δ.Δ. 50 Δ.Δ.Σ Δ Α.Ε. Ε.Π.Ε. 100 Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 προσαυξανόμενη κατά 1 ανά 50 σελίδες.... Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Α 225 Β 320 Γ 65 Υ.Ο.Δ.Δ. 65 Δ 160 Α.Α.Π. 160 Ε.Β.Ι. 65 Α.Ε.Δ. 10 Α.Ε. Ε.Π.Ε Δ.Δ.Σ. 225 Α.Σ.Ε.Π. 70 Ο.Π.Κ. Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα. Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/ η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ Αθήνα). Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται. Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής. Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ πτωση. Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση. Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr) Hλεκτρονική Διεύθυνση: e mail: ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30 * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * AX

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19171 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1174 10 Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός των ωρών εργασίας πέραν του πενθη μέρου, καθ υπέρβαση της εβδομαδιαίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5873 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 392 14 Μαρτίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εγκριση υπερωριακής απασχόλησης των υπαλλήλων που υπηρετούν με διάθεση στα Πολιτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 801 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 66 17 Ιανουαρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ρύθμιση συμπληρωματικών ζητημάτων της από 07.02.2003 απόφασης της Ολομέλειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17845 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1052 29 Απριλίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση και ορισμός μελών Επιτροπής Προσφυγών με έδρα την Αλεξανδρούπολη στο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10559 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 588 14 Μαρτίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση διαφορετικού ωραρίου λειτουργίας υπηρεσιών του Δήμου Φυλής.... 1 Καθιέρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15057 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 965 19 Απριλίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση προγράμματος οικονομικής ενίσχυσης των βαριά νοητικά καθυστερημένων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19307 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1186 15 Μαΐου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Aνάθεση διενέργειας φορολογικού ελέγχου.... 1 Καθιέρωση με αμοιβή υπερωριακής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10209 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 548 7 Μαρτίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αποστολή δεδομένων από τα πρατήρια υγρών καυ σίμων στα οποία έχουν εγκατασταθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19195 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1177 10 Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συγχώνευση Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών στο Δήμο Τριφυλίας Ν. Μεσσηνίας....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16801 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1180 8 Μαΐου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έκδοση Αργυρού Συλλεκτικού Νομίσματος, κοπής 2014, ονομαστικής αξίας 10, με θεματολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6453 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 305 15 Φεβρουαρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της απόφασης του Υπουργού Εξωτε ρικών περί «συγκρότησης του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 52693 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3533 31 Δεκεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός παραβόλων του άρθρου 28 παρ. 4 του Ν. 3982/2011 και καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14885 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1342 2 Ιουλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. Φ.10060/7075/394/ 30.03.2009 (Β 672) υπουργικής απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 39511 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3395 17 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας μονίμων υπαλλή λων της Υπηρεσίας Ερευνών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22555 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1420 30 Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός των απαιτούμενων στοιχείων που κα ταχωρίζονται στη Μερίδα στο Γ.Ε.ΜΗ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5255 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 415 24 Μαρτίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός δείγματος ελέγχων που θα διενεργη θούν από το Τμήμα Δ της Διεύθυνσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 34329 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2815 20 Οκτωβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας πολιτικών υπαλ λήλων της Αρχής Καταπολέμησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19111 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1553 23 Ιουλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 208068/Κ1/19 12 2014 κοι νής Υπουργικής απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18001 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1077 9 Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εξειδίκευση διαδικασιών για την ενσωμάτωση στις Απο φάσεις Έγκρισης Περιβαλλοντικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1455 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 148 22 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάθεση εκτέλεσης του έργου της υποδομής κοινω νικής εξυπηρέτησης για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24211 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1920 16 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εισαγωγή αθλητών με αγωνιστικές διακρίσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14827 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 889 22 Μαρτίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση και συμπλήρωση της απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης Δ5 ΗΛ/Γ/Φ1/οικ.15641

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 37115 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2537 7 Νοεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Οικονομική ενίσχυση ρητινεργατών.... 1 Τροποποίηση της με αριθμ. πρωτ. 90666/Ε5/02

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 851 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 74 20 Ιανουαρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός των ωρών απογευματινής υπερωριακής και νυχτερινής απασχόλησης εργασίμων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14763 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1321 1 Ιουλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάκληση άδειας Κολλεγίου UINDY ATHENS COLLEGE... 1 Καθιέρωση με αμοιβή υπερωριακής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7195 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 492 31 Μαρτίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός νέου ορίου έκδοσης εγγυητικών επιστο λών της «ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 691 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 67 16 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάθεση διενέργειας φορολογικού ελέγχου.... 1 Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14665 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1309 1 Ιουλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 28366/2098/06 (Β 441/ 11 4 2006) Υπουργικής απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 36989 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3157 24 Νοεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συμπλήρωση της με αρ. πρωτ. 166677/Γ2/15 10 2014 Υ.Α., (2863 Β ), «Καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 883 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 81 19 Ιανουαρίου 2015 ΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός Πάγιας Επιχορήγησης Καθαριότητας. 1 Τροποποίηση της υπ αριθμ. 50984/7947/22

Διαβάστε περισσότερα