ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 3785 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου Μαΐου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Βουλή των Ελλήνων...1 Υπουργείο Οικονομικών...2» Παιδείας και Θρησκευμάτων...3» Πολιτισμού και Αθλητισμού...4» Υγείας...5 Οργανισμοί Λοιποί Φορείς...6 ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ Με την 3522/2409/ απόφαση του Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων, μετατάσσεται, μετά από γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου για τους υπαλ λήλους της Βουλής (Πρακτικό 4/2014), σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 85 παρ. 10 του Κανονισμού της Βουλής (Μέρος Β, ΦΕΚ 51/Α /1997), όπως ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 12 παρ. 5 του Ν. 3230/2004, όπως ισχύει και των άρθρων 70 και 73 του Υ.Κ. (Ν. 3528/2007 ΦΕΚ 26/Α /2007, όπως ισχύει), επειδή έχει το τυπικό προσόν της TE κατηγορίας και μπορεί να εκτελέσει τα καθήκοντα διοικητικού υπαλλήλου κατη γορίας TE, ο Αλέξανδρος Διαμαντίδης του Δημητρίου, υπάλληλος της Βουλής με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, από την οργανική θέση κη πουρού με Ε βαθμό κατηγορίας ΥΕ, που κατέχει και προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 ια του Ειδικού Κανονισμού του Σταθμού Οχημάτων και του Περιβάλλοντος Χώρου της Βουλής (ΦΕΚ 411/ Β /2001), όπως ισχύει, σε οργανική θέση TE κατηγορίας του άρθρου 10 παρ. 1 ιστ του παραπάνω Κανονισμού, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και ειδικότητα αντίστοιχη κλάδου ΤΕ12 Ανθοκομίας, με Ε βαθμό και πλεόνασμα χρόνου στο βαθμό αυτό την , 5 έτη, 8 μήνες και 9 ημέρες. της Βουλής 3596/2469/ ). Με την 3521/2408/ απόφαση του Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων, μετατάσσεται, μετά από γνώμη Βουλής (Πρακτικό 4/2014), σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 85 παρ. 10 του Κανονισμού της Βουλής (Μέρος (1) Β, ΦΕΚ 51/Α /1997), όπως ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 12 παρ. 5 του Ν. 3230/2004, όπως ισχύει και των άρθρων 70 και 73 του Υ.Κ. (Ν. 3528/2007 ΦΕΚ 26/Α /2007, όπως ισχύει), επειδή έχει το τυπικό προσόν της ΔΕ κατηγορίας και μπορεί να εκτελέσει τα καθήκοντα υπαλλήλου γραφείου κατηγορίας ΔΕ, η Αγ γελική Νεαμονίτου του Ισιδώρου, υπάλληλος της Βουλής με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, από την οργανική θέση προσωπικού καθαριότητας με απολυτήριο πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης με Ε βαθμό κατηγορίας ΥΕ, που κατέχει και προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 1ε του Ειδικού Κανονισμού Λειτουργίας Υπηρεσίας Γραφείων Βουλευτών (ΦΕΚ 1123/ Β /2002), όπως ισχύει, σε οργανική θέση ΔΕ κατηγορίας του άρθρου 1 παρ. 1δ του παραπάνω Κανονισμού, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και ειδικότητα αντίστοιχη κλάδου ΔΕ2 Υπαλλήλων Γραφείου, με Ε βαθμό και πλεόνασμα χρόνου στο βαθμό αυτό την , 6 έτη, 6 μήνες και 4 ημέρες. της Βουλής 3606/2479/ ). Με την 3524/2410/ απόφαση του Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων, μετατάσσεται, μετά από γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου για τους υπαλ λήλους της Βουλής (Πρακτικό 4/2014), σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 85 παρ. 10 του Κανονισμού της Βουλής (Μέρος Β, ΦΕΚ 51/Α /1997), όπως ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 12 παρ. 5 του Ν. 3230/2004, όπως ισχύει και των άρθρων 70 και 73 του Υ.Κ. (Ν. 3528/2007 ΦΕΚ 26/Α /2007, όπως ισχύει), επειδή έχει το τυπικό προσόν της ΔΕ κατηγορίας και μπορεί να εκτελέσει τα καθήκοντα υπαλλήλου γραφείου κατηγο ρίας ΔΕ, ο Δημήτριος Λαβούτας του Γεωργίου, υπάλλη λος της Βουλής με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, από την οργανική θέση υπαλλήλου επιμελητού με Ε βαθμό κατηγορίας ΥE, που κατέχει και προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 1η του Ειδικού Κανονισμού Λειτουργίας Υπηρεσίας Γραφείων Βουλευτών (ΦΕΚ 1123/Β /2002), όπως ισχύει, σε οργανική θέση ΔΕ κατηγορίας του άρθρου 1 παρ. 1θ του παρα πάνω Κανονισμού, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαί ου αορίστου χρόνου και ειδικότητα αντίστοιχη κλάδου ΔΕ2 Υπαλλήλων Γραφείου, με Ε βαθμό και πλεόνασμα χρόνου στο βαθμό αυτό την , 6 έτη, 11 μήνες και 8 ημέρες.

2 3786 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) της Βουλής 3602/2475/ ). Με την 3518/2405/ απόφαση του Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων, μετατάσσεται, μετά από γνώ μη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου για τους υπαλλήλους της Βουλής (Πρακτικό 4/2014), σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 81 παρ. 10 και 85 παρ. 10 του Κανονισμού της Βουλής (Μέρος Β, ΦΕΚ 51/Α /1997), όπως ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 12 παρ. 5 του Ν. 3230/2004, όπως ισχύει και των άρθρων 70 και 73 του Υ.Κ. (Ν. 3528/2007 ΦΕΚ 26/Α /2007 όπως ισχύει), επειδή έχει το τυπικό προσόν της ΠΕ κατηγορίας και μπορεί να εκτελέσει τα καθήκοντα διοικητικού υπαλλήλου κατη γορίας ΠΕ, η Θάλεια Παπαδοπούλου του Μιχαήλ, υπάλ ληλος της Βουλής με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, από την οργανική θέση με απολυτήριο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άριστη γνώση Word, Excel, Access και Windows XP με Ε βαθμό κατηγορίας ΔΕ, που κατέχει και προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 1δ του Ειδικού Κανονισμού Οργάνωσης και Λει τουργίας Ειδικής Υπηρεσίας Επιτροπής Ελέγχου των οι κονομικών των κομμάτων και των βουλευτών (ΦΕΚ 1362/ Β /2003), όπως ισχύει, σε συνιστώμενη με την απόφαση αυτή οργανική προσωποπαγή θέση κατηγορίας ΠΕ του παραπάνω Κανονισμού, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και ειδικότητα αντίστοιχη κλά δου ΠΕ1 Διοικητικού, με Ε βαθμό και πλεόνασμα χρόνου στο βαθμό αυτό την , 6 έτη, 2 μήνες και 8 ημέρες, με ταυτόχρονη δέσμευση μη πληρώσεως της οργανικής θέσης από την οποία μετατάσσεται. της Βουλής 3607/2480/ ). Με την 3514/2401/ απόφαση του Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων, μετατάσσεται, μετά από γνώμη άρθρων 70 και 73 του Υ.Κ. (Ν. 3528/2007, όπως ισχύει) και του άρθρου 81 παρ. 1 και 10 του Κανονισμού της Βουλής τυπικό προσόν της κατηγορίας μετατάξεως και μπορεί να εκτελέσει τα καθήκοντα διοικητικού υπαλλήλου στον κλάδο ΠΕ1 Διοικητικό, η Πολυξένη Πηρούνια του Νικο λάου, μόνιμη υπάλληλος της Βουλής, από την οργανική προσωποπαγή θέση που κατέχει με ΣΤ βαθμό στον κλάδο ΔΕ1 Διοικητικό Λογιστικό, σε υπάρχουσα κενή οργανική θέση στον κλάδο ΠΕ1 Διοικητικό με ΣΤ βαθμό και πλεόνασμα χρόνου στο βαθμό αυτό, την , 1 έτος, 3 μήνες και 24 ημέρες, με ταυτόχρονη κατάργηση της οργανικής προσωποπαγούς θέσης που κατείχε. της Βουλής 3600/2473/ ). Με την 3510/2397/ απόφαση του Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων, μετατάσσεται, μετά από γνώμη άρθρων 70 και 73 του Υ.Κ. (Ν. 3528/2007, όπως ισχύει) και του άρθρου 81 παρ. 1 και 10 του Κανονισμού της Βουλής τυπικό προσόν της κατηγορίας μετατάξεως και μπορεί να εκτελέσει τα καθήκοντα διοικητικού υπαλλήλου στον κλάδο ΤΕ1 Διοικητικό, η Μαρία Δεκουλάκου του Διονυ σίου, μόνιμη υπάλληλος της Βουλής, από την οργανική προσωποπαγή θέση που κατέχει με Ε βαθμό στον κλάδο ΔΕ2 Υπαλλήλων Γραφείου, σε υπάρχουσα κενή οργα νική θέση στον κλάδο ΤΕ1 Διοικητικό με Ε βαθμό και πλεόνασμα χρόνου στο βαθμό αυτό, την , 0 έτη, 9 μήνες και 25 ημέρες, με ταυτόχρονη κατάργηση της οργανικής προσωποπαγούς θέσης που κατείχε. της Βουλής 3594/2467/ ). Με την 3512/2399/ απόφαση του Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων, μετατάσσεται, μετά από γνώμη άρθρων 70 και 73 του Υ.Κ. (Ν. 3528/2007, όπως ισχύει) και του άρθρου 81 παρ. 1 και 10 του Κανονισμού της Βουλής τυπικό προσόν της κατηγορίας μετατάξεως και μπο ρεί να εκτελέσει τα καθήκοντα διοικητικού υπαλλήλου στον κλάδο ΠΕ1 Διοικητικό, ο Λουκιανός Κοντέλας του Κωνσταντίνου, μόνιμος υπάλληλος της Βουλής, από την οργανική προσωποπαγή θέση που κατέχει με Ε βαθμό στον κλάδο ΔΕ1 Διοικητικό Λογιστικό, σε υπάρχου σα κενή οργανική θέση στον κλάδο ΠΕ1 Διοικητικό με Ε βαθμό και πλεόνασμα χρόνου στο βαθμό αυτό, την , 1 έτος, 0 μήνες και 25 ημέρες, με ταυτόχρονη κατάργηση της οργανικής προσωποπαγούς θέσης που κατείχε. της Βουλής 3605/2478/ ). Με την 3519/2406/ απόφαση του Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων, μετατάσσεται, μετά από γνώμη άρθρων 69 και 73 του Υ.Κ. (Ν. 3528/2007, όπως ισχύει) και του άρθρου 81 παρ. 1 του Κανονισμού της Βουλής (Μέρος Β ΦΕΚ 51/Α /1997, όπως ισχύει), επειδή έχει το τυπικό προσόν του κλάδου, η Ιωάννα Σασιάκου του Παναγιώτη, μόνιμη υπάλληλος της Βουλής, από την οργανική προ σωποπαγή θέση που κατέχει με Δ βαθμό στον κλάδο ΔΕ1 Διοικητικό Λογιστικό, σε υπάρχουσα κενή οργανική θέση στον κλάδο ΔΕ7 Τεχνικών Ειδικοτήτων με Δ βαθμό και πλεόνασμα χρόνου στο βαθμό αυτό, την , 5 έτη, 5 μήνες και 1 ημέρα, με ταυτόχρονη κατάργηση της οργανικής προσωποπαγούς θέσης που κατείχε. Με την 3513/2400/ απόφαση του Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων, μετατάσσεται, μετά από γνώμη άρθρων 69 και 73 του Υ.Κ. (Ν. 3528/2007, όπως ισχύει) και του άρθρου 81 παρ. 1 και 10 του Κανονισμού της Βουλής (Μέρος Β ΦΕΚ 51/Α /1997), όπως ισχύει, επειδή έχει το τυπικό προσόν της κατηγορίας μετατάξεως, ο Διονύσιος Κόκκιας του Παναγιώτη, μόνιμος υπάλληλος της Βουλής, από την οργανική προσωποπαγή θέση που κατέχει με Β βαθμό στον κλάδο ΠΕ8 Διεθνών και Δη μοσίων Σχέσεων, σε υπάρχουσα κενή οργανική θέση στον κλάδο ΠΕ1 Διοικητικό με Β βαθμό και πλεόνασμα χρόνου στο βαθμό αυτό, την , 4 έτη, 8 μήνες και 25 ημέρες, με ταυτόχρονη κατάργηση της οργανικής προσωποπαγούς θέσης που κατείχε. Με την 3515/2402/ απόφαση του Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων, μετατάσσεται, μετά από γνώμη

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 3787 άρθρων 69 και 73 του Υ.Κ. (Ν. 3528/2007, όπως ισχύει) και του άρθρου 81 παρ. 1 του Κανονισμού της Βουλής τυπικό προσόν του κλάδου, ο Αθανάσιος Παλληκάρης του Σεραφείμ, μόνιμος υπάλληλος της Βουλής, από την οργανική θέση που κατέχει με Β' βαθμό στον κλάδο ΠΕ2 Οικονομικό, σε υπάρχουσα κενή οργανική θέση στον κλάδο ΠΕ1 Διοικητικό με Β βαθμό και πλεόνασμα χρόνου στο βαθμό αυτό, την , 3 έτη, 11 μήνες και 1 ημέρα. Με την 3517/2404/ απόφαση του Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων, μετατάσσεται, μετά από γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου για τους υπαλλήλους της Βουλής (Πρακτικό 4/2014), σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 69 και 73 του Υ.Κ. (Ν. 3528/2007, όπως ισχύει) και του άρθρου 81 παρ. 1 του Κανονισμού της Βουλής (Μέρος Β ΦΕΚ 51/ Α /1997), όπως ισχύει, επειδή έχει το τυπικό προσόν του κλάδου, η Ασπασία Παπακωνσταντίνου του Ευαγγέλου, μόνιμη υπάλληλος της Βουλής, από την οργανική θέση που κατέχει με Γ βαθμό στον κλάδο ΠΕ1 Διοικητικό, σε υπάρχουσα κενή οργανική θέση στον κλάδο ΠΕ7 Βιβλιο θηκονόμων με Γ βαθμό και πλεόνασμα χρόνου στο βαθμό αυτό, την , 9 έτη, 0 μήνες και 14 ημέρες. Με την 3511/2398/ απόφαση του Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων, μετατάσσεται, μετά από γνώμη άρθρων 69 και 73 του Υ.Κ. (Ν. 3528/2007, όπως ισχύει) και του άρθρου 81 παρ. 1 του Κανονισμού της Βουλής τυπικό προσόν του κλάδου, ο Νικόλαος Παζιούρος του Ευαγγέλου, μόνιμος υπάλληλος της Βουλής, από την οργανική προσωποπαγή θέση που κατέχει με Δ βαθμό στον κλάδο ΔΕ3 Επεξεργασίας Κειμένου (προσωρινός), σε υπάρχουσα κενή οργανική θέση στον κλάδο ΔΕ1 Δι οικητικό Λογιστικό με Δ βαθμό και πλεόνασμα χρόνου στο βαθμό αυτό, την , 9 έτη, 4 μήνες και 1 ημέρα, με ταυτόχρονη κατάργηση της οργανικής προσωποπα γούς θέσης που κατείχε. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ι. ΜΕΪΜΑΡΑΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Με τη Δ2Β ΕΞ2014/ απόφαση του διατάξεις των άρθρων 1, 3, 5, 9 και 10 του N. 2643/1998 Φ.ΕΠ.1/331/16157/ (ΦΕΚ 295/Β/ ) απόφα ση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλε κτρονικής Διακυβέρνησης περί κατανομής επιτυχόντων από προστατευόμενους του Ν. 2643/1998 έτους 2014, κατόπιν της αριθμ. 17/ ανακοίνωσης τοποθέ τησης εργασίας του ΟΑΕΔ, διορίζεται η ΧΑΡΑΛΑΜΠΕΛΗ ΕΡΙΦΥΛΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ στο Υπουργείο Οικονομικών σε κενή οργανική θέση κλάδου ΠΕ Εφοριακών με βαθμό ΣΤ στο Νομό Αττικής. (2) (Αριθμ. βεβ. ΥΔΕ του Υπουργείου Οικονομικών 7061/ Ελληνικού Δημοσίου / ). ακυβέρνησης 573/ ). Με τη Δ2Β ΕΞ2014/ απόφαση του διατάξεις των άρθρων 1, 3, 5, 9 και 10 του N. 2643/1998 Φ.ΕΠ.1/331/16157/ (ΦΕΚ 295/Β/ ) απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρο νικής Διακυβέρνησης περί κατανομής επιτυχόντων από προστατευόμενους του Ν. 2643/1998 έτους 2014, κατό πιν της αριθμ. 61/ ανακοίνωσης τοποθέτησης εργασίας του ΟΑΕΔ, διορίζεται η ΜΠΑΛΑΦΑ ΜΑΡΘΑ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ στο Υπουργείο Οικονομικών σε κενή οργανική θέση κλάδου ΠΕ Εφοριακών με βαθμό ΣΤ στο Νομό Αττικής. (Αριθμ. βεβ. ΥΔΕ του Υπουργείου Οικονομικών 7058/ Ελληνικού Δημοσίου / ). ακυβέρνησης 570/ ). Με τη Δ2Β ΕΞ2014/ απόφαση του διατάξεις των άρθρων 1, 3, 5, 9 και 10 του N. 2643/1998 Φ.ΕΠ.1/331/16157/ (ΦΕΚ 295/Β/ ) απόφα ση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλε κτρονικής Διακυβέρνησης περί κατανομής επιτυχόντων από προστατευόμενους του Ν. 2643/1998 έτους 2014, κατόπιν της αριθμ. 20/ ανακοίνωσης τοποθέτη σης εργασίας του ΟΑΕΔ, διορίζεται ο ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ στο Υπουργείο Οικονομικών σε κενή οργανική θέση κλάδου ΠΕ Εφοριακών με βαθμό ΣΤ στο Νομό Αττικής. (Αριθμ. βεβ. ΥΔΕ του Υπουργείου Οικονομικών 7054/ Ελληνικού Δημοσίου / ). ακυβέρνησης 572/ ). Με τη Δ2Β ΕΞ2014/ απόφαση του διατάξεις των άρθρων 1, 3, 5, 9 και 10 του N. 2643/1998 Φ.ΕΠ.1/331/16157/ (ΦΕΚ 295/Β/ ) απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρο νικής Διακυβέρνησης περί κατανομής επιτυχόντων από προστατευόμενους του Ν. 2643/1998 έτους 2014, κατόπιν της αριθμ. 15/ ανακοίνωσης τοποθέτησης εργασί ας του ΟΑΕΔ, διορίζεται η ΚΟΥΣΤΕΝΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ του ΙΩΑΝΝΗ στο Υπουργείο Οικονομικών σε κενή οργανική θέση κλάδου ΠΕ Εφοριακών με βαθμό ΣΤ στο Νομό Αττικής.

4 3788 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) (Αριθμ. βεβ. ΥΔΕ του Υπουργείου Οικονομικών 7050/ Ελληνικού Δημοσίου / ). ακυβέρνησης 571/ ). Με τη Δ2Β ΕΞ2014/ απόφαση του διατάξειςτων άρθρων 1, 3, 5, 9 και 10 του N. 2643/1998 Φ.ΕΠ.1/331/16157/ (ΦΕΚ 295/Β/ )απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρο νικής Διακυβέρνησης περί κατανομής επιτυχόντων από ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ προστατευόμενους του Ν. 2643/1998 έτους 2014, κατό πιν της αριθμ. 73/ ανακοίνωσης τοποθέτησης εργασίας του ΟΑΕΔ, διορίζεται η ΑΓΓΕΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ στο Υπουργείο Οικονομικών σε κενή οργανική θέση κλάδου ΠΕ Εφοριακών με βαθμό ΣΤ στο Νομό Αττικής. (Αριθμ. βεβ. ΥΔΕ του Υπουργείου Οικονομικών 7042/ Ελληνικού Δημοσίου / ). ακυβέρνησης 567/ ). Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ Με την αριθμ /Δ1/ απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, που εκδόθηκε σύμ φωνα με τις διατάξεις της παρ. 11 του άρθρου 82 του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167, τ.α ) «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του Ν. 4046/2012, του Ν. 4093/2012 και του Ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις», την αριθμ /Δ2/ (ΑΔΑ: ΒΛΛΩ9 ΩΘ4) διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Παιδείας και Θρη σκευμάτων, την αριθμ /Δ1/ (ΦΕΚ 2531, τ.β ) απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμά των καθορισμού αριθμού θέσεων για μετάταξη εκπαιδευτικών στην Π.Ε., τις αριθμ /Δ1/ (ΦΕΚ 986, τ.γ ), /Δ1/ (ΦΕΚ 1186, τ.γ ), /Δ1/ (ΦΕΚ 1186, τ.γ ), 14509/Δ1/ (ΦΕΚ 175, τ.γ ) και 14511/Δ1/ (ΦΕΚ 175, τ. Γ ) αποφάσεις του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων περί υποχρεωτικών μετατάξεων εκπαιδευτικών Δ/θμιας Εκπαίδευσης σε θέσεις εκπαιδευτικών στην Π/θμια Εκπαίδευση, τις διατάξεις του Ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167, τ.α ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71, τ.α ) και τις αιτήσεις και τις ενστάσεις των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών: Α. Συμπληρώνεται η αριθμ /Δ1/ (ΦΕΚ 175, τ.γ ) απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμά των περί «Υποχρεωτικών μετατάξεων εκπαιδευτικών Δ/θμιας Εκπαίδευσης σε θέσεις εκπαιδευτικών στην Π/θμια Εκπαίδευση», ως ακολούθως: Α/Α ΑΜ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΜΕΤΑΤΑΞΗΣ ΑΓΑΘΟΥ ΜΑΡΙΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΕ05 ΕΒΡΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΕ11 ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ11 ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΓΙΑΝNΟΥΔΗ ΕΛΕΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ06 ΧΙΟΥ ΕΒΡΟΥ ΖΗΝΔΡΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ06 ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΚΑΤΙΡΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ11 ΠΕΛΛΑΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΚΛΙΓΓΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ11 ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΟΛΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΠΕ20 ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΗΛΕΙΑΣ ΚΟΥΛΑ ΤΕΡΨΙΘΕΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ05 ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΛΙΣΓΑΡΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ05 ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ Δ ΜΑΚΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ06 ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΜΑΝΟΥ ΑΓΓΕΛΙΝΑ ΑΙΜΙΛΙΟΣ ΠΕ20 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ Α ΜΕΡΜΗΓΚΑ ΕΛΕΝΗ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ05 ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΜΠΟΥΖΜΠΟΥΡΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ11 ΣΑΜΟΥ ΠΕΛΛΑΣ ΝΤΟΝΤΟΡΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ11 ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΝΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ20 ΚΟΖΑΝΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ (3)

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 3789 Α/Α ΑΜ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΜΕΤΑΤΑΞΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΠΕ11 ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΞΑΝΘΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΑΛΚΗΣ ΠΕ11 ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ Β ΠΙΣΤΟΦΙΔΗΣ ΚΟΣΜΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ11 ΕΥΒΟΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΠΟΥΝΤΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΠΕ05 ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΑΜΟΛΑΔΑΣ ΜΟΣΧΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕ20 ΠΕΛΛΑΣ ΧΙΟΥ ΤΖΙΜΟΥ ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ07 ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΣΕΡΡΩΝ ΤΣΙΑΟΥΣΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΕ11 ΕΥΒΟΙΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΦΩΤΙΑΔΟΥ ΔΟΜΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ07 ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΧΑΤΖΗΒΕΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ19 ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ Β Β. Συμπληρώνεται ο πίνακας της παραγράφου «Α» της αριθμ /Δ1/ (ΦΕΚ 175, τ. Γ )απόφασης του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων περί «Τροποποιήσεων και ανακλήσεων υποχρεωτικών μετατάξεων εκπαιδευ τικών Δ/θμιας Εκπαίδευσης σε θέσεις εκπαιδευτικών στην Π/θμια Εκπαίδευση και διορθώσεων επί των εκδοθεισών υπουργικών αποφάσεων υποχρεωτικών μετατάξεων», ως ακολούθως: Α/Α ΑΜ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΑΡΧΙΚΗΣ ΜΕΤΑΤΑΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΥΓΗΤΑ ΚΥΡΙΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ11 ΠΕΙΡΑΙΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΕ06 ΕΒΡΟΥ ΡΟΔΟΠΗΣ ΔΟΥΦΛΙΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΠΕ19 ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ ΗΛΙΑΣ ΠΕ07 ΣΕΡΡΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΚΑΤΣΟΥΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ19 ΠΕΙΡΑΙΑ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΚΥΒΕΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ11 ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΜΟΥΝΤΣΑΚΗ ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ06 ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΡΟΔΟΠΗΣ ΠΑΛΑΙΟΔΗΜΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕ19 ΑΘΗΝΑΣ Γ ΑΘΗΝΑΣ Β ΡΑΣΣΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ06 ΚΟΖΑΝΗΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΤΣΙΑΡΑΣ ΠΕΤΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ11 ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΣΙΤΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ19 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α Γ. Ανακαλείται η αριθμ /Δ1/ (ΦΕΚ 986, τ. Γ ) απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμά των περί «Υποχρεωτικών μετατάξεων εκπαιδευτικών Δ/θμιας Εκπαίδευσης σε θέσεις εκπαιδευτικών στην Π/θμια Εκπαίδευση», μόνο στο μέρος που αφορά στις μετατάξεις των παρακάτω εκπαιδευτικών, οι οποίοι επιστρέφουν στις Διευθύνσεις Δ.Ε. από τις οποίες μετατάχθηκαν με την ανωτέρω Υπουργική απόφαση, ως ακολούθως: Α/Α ΑΜ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΜΕΤΑΤΑΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΑΧΛΑΔΑ ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ05 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΠΕ19 ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Β ΠΕΛΛΑΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΠΕ07 ΑΘΗΝΑΣ Β ΑΘΗΝΑΣ Β ΚΡΗΤΙΚΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ05 ΑΘΗΝΑΣ Β ΑΘΗΝΑΣ Β ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ19 ΑΘΗΝΑΣ Γ ΑΘΗΝΑΣ Γ ΜΑΣΤΡΟΠΑΥΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ20 ΑΘΗΝΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ Α ΠΕΤΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ11 ΞΑΝΘΗΣ ΞΑΝΘΗΣ ΣΤΡΑΝΤΖΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ11 ΠΕΛΛΑΣ ΠΕΛΛΑΣ ΧΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ11 ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΤΟΥΤΟΥΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ19 ΧΑΝΙΩΝ ΧΑΝΙΩΝ

6 3790 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) Δ. Ακυρώνονται οι αναφερόμενες στον πίνακα της αριθμ /Δ1/ (ΦΕΚ 175, τ.γ ) απόφασης του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων υποχρεωτικές μετατάξεις των εκπαιδευτικών: Σκλαβούνου Παναγιώτη του Ανδρέα (ΑΜ ), κλάδου ΠΕ19, ο οποίος παρα μένει στην οργανική θέση που κατέχει στη Διεύθυν ση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας και Τσαγαλά Ευρύκλειας του Σταύρου (ΑΜ ), κλάδου ΠΕ19, η οποία παραμένει στην οργανική θέση που κατέχει στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Βοιωτίας. Ε. Ακυρώνονται οι αναφερόμενες στον πίνακα της πα ραγράφου «Β» της αριθμ /Δ1/ (ΦΕΚ 175, τ.γ ) απόφασης του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακλήσεις των μετατάξεων των εκπαιδευτικών: Αρκου μάνη Σπυριδούλας του Νικολάου (ΑΜ ), κλάδου ΠΕ05 και παραμένει εν ισχύ η μετάταξή της στην Δ/νση Π.Ε. Άρτας, Δαρνάκα Ιωάννη του Βασιλείου (ΑΜ ), κλάδου ΠΕ11 και παραμένει εν ισχύ η μετάταξή του στη Δ/νση Π.Ε. Μεσσηνίας και Σπυροπούλου Μαρίας του Σπυ ρίδωνος (ΑΜ ), κλάδου ΠΕ05 και παραμένει εν ισχύ η μετάταξή της στην Δ/νση Π.Ε. Αθήνας Β. 1. Οι εκπαιδευτικοί μετατάσσονται με τον κατεχόμενο βαθμό και Μ.Κ. και τίθενται στη διάθεση των οικείων Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, για να το ποθετηθούν σε κενές θέσεις των σχολείων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Π.Δ. 50/1996, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 παρ. 3ε του Π.Δ. 100/ Οι Διευθυντές Δ/θμιας Εκπαίδευσης των περιοχών από τις οποίες μετατάσσονται οι εκπαιδευτικοί παρακα λούνται να εκδώσουν τα κοινοποιητήρια των μετατάξεων. 3. Οι Διευθυντές Π/θμιας Εκπαίδευσης των περιοχών από τις οποίες μετακινούνται οι εκπαιδευτικοί παρα καλούνται να εκδώσουν τα νέα κοινοποιητήρια των με τατάξεων. 4. Όσοι εκ των αναφερομένων στην παρούσα απόφαση εκπαιδευτικοί υπηρετούν σε σχολικές μονάδες, προ κειμένου να μη διαταραχθεί η εύρυθμη λειτουργία των σχολείων, θα παραμείνουν μέχρι τη λήξη του τρέχοντος διδακτικού έτους στα σχολεία που υπηρετούν. Ο χρόνος αυτός θα θεωρείται διανυθείς στη θέση μετάταξης για κάθε συνέπεια, οι εκπαιδευτικοί όμως θα λαμβάνουν τις μονάδες μετάθεσης της θέσης που υπηρετούν. 5. Όσοι εκπαιδευτικοί υπηρετούν σε φορείς ή υπηρεσί ες του ΥΠΑΙΘ δύνανται να επιλέξουν εάν επιθυμούν να παραμείνουν στη θέση αυτή ή να αναλάβουν υπηρεσία στη θέση της μετάταξης. (Αριθμ. βεβ. ύπαρξης πίστωσης ΥΔΕ /Υπουργείου Παι δείας και Θρησκευμάτων 3477/ ). Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Με την αριθμ / απόφαση του Υφυπουρ με τις διατάξεις, του άρθρου 11 του Ν. 3801/2009, του άρθρου 35 του Ν. 4024/2011 και το αριθμ. 2/ πρακτικό με τη σύμφωνη γνώμη του Κοινού Υπηρεσιακού Συμβουλίου των υπαλλήλων της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής και της Φ.Ε.Ε., μετατάσσεται ο Σωτήρης Μάρ (4) κος του Ιωάννη, υπάλληλος ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου της Ε.Ο.Ε. με βαθμό Δ και Μισθολογικό Κλιμάκιο 3, από τον κλάδο Εργατών της κατηγορίας ΥΕ, στον κλάδο Φυλάκων της ίδιας κατηγορίας (ΥΕ), με τον ίδιο βαθμό και το αυτό μισθολογικό κλιμάκιο και ταυτόχρονη μεταφορά της θέσης που κατέχει, επειδή πληροί τις απαιτούμενες προϋποθέσεις. Με την αριθμ 10817/ απόφαση του Υφυ πουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις, των άρθρων 69,73 και 74 του Ν. 3528/2007,του άρθρου 35 του Ν. 4024/2011 και το αριθμ. 1/ πρακτικό με τη σύμφωνη γνώμη του Κοινού Υπηρεσιακού Συμβουλίου των υπαλλήλων της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής και της Φ.Ε.Ε., μετατάσσεται η ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ του Ανδρέα, τακτική υπάλληλος της Ε.Ο.Ε. με βαθμό Β και Μισθολογικό Κλιμάκιο 1, από τον κλάδο Γραμματέων της κατηγορίας TE, στον κλάδο Διοικητικού Λογιστικού της ίδιας κατηγορίας (TE), με τον ίδιο βαθμό και το αυτό μισθολογικό κλιμάκιο και ταυτόχρονη μεταφορά της θέσης που κατέχει, επειδή πληροί τις απαιτούμενες προϋποθέσεις. Με την αριθμ / απόφαση του Υφυπουρ με τις διατάξεις, του άρθρου 11 του Ν. 3801/2009,του άρθρου 35 του Ν. 4024/2011 και το αριθμ. 2/ πρακτικό με τη σύμφωνη γνώμη του Κοινού Υπηρεσιακού Συμβουλίου των υπαλλήλων της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής και της Φ.Ε.Ε., μετατάσσεται ο Γεώργιος Στε φανής του Κωνσταντίνου, υπάλληλος ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου της Ε.Ο.Ε. με βαθμό Δ και Μισθολογικό Κλιμάκιο 3, από τον κλάδο Εργατών της κατηγορίας ΥΕ, στον κλάδο Νυχτοφυλάκων της ίδιας κατηγορίας (ΥΕ), με τον ίδιο βαθμό και το αυτό μισθολογικό κλιμάκιο και ταυτόχρονη μεταφορά της θέσης που κατέχει, επειδή πληροί τις απαιτούμενες προϋποθέσεις. Με την αριθμ / απόφαση του Υφυπουρ με τις διατάξεις, του άρθρου 11 του Ν. 3801/2009, του άρ θρου 35 του Ν. 4024/2011 και το αριθμ. 2/ πρακτικό με τη σύμφωνη γνώμη του Κοινού Υπηρεσιακού Συμβου λίου των υπαλλήλων της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτρο πής και της Φ.Ε.Ε., μετατάσσεται ο Νικόλαος Πράπας του Κωνσταντίνου, υπάλληλος ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου της Ε.Ο.Ε. με βαθμό Ε και Μισθολογικό Κλιμάκιο 5, από τον κλάδο Καθαριστών Δεξαμενής της κατηγορίας ΥΕ, στον κλάδο Νυχτοφυλάκων της ίδιας κατηγορίας (ΥΕ), με τον ίδιο βαθμό και το αυτό μισθολογικό κλιμάκιο και ταυτόχρονη μεταφορά της θέσης που κατέχει, επειδή πληροί τις απαιτούμενες προϋποθέσεις. Με την αριθμ / απόφαση του Υφυπουρ με τις διατάξεις, του άρθρου 11 του Ν. 3801/2009, του άρθρου 35 του Ν. 4024/2011 και το αριθμ. 2/ πρακτικό με τη σύμφωνη γνώμη του Κοινού Υπηρεσιακού Συμβουλίου των υπαλλήλων της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής και της Φ.Ε.Ε., μετατάσσεται η ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΑΓΩΝΑ του Ανδρέα, υπάλληλος ιδιωτικού δικαίου αο ρίστου χρόνου της Ε.Ο.Ε. με βαθμό Ε και Μισθολογικό Κλιμάκιο 3, από τον κλάδο Τηλεφωνητριών της κατηγο ρίας ΔΕ, στον κλάδο Διοικητικού Λογιστικού της ίδιας κατηγορίας (ΔΕ), με τον ίδιο βαθμό και το αυτό μισθολο

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 3791 γικό κλιμάκιο και ταυτόχρονη μεταφορά της θέσης που κατέχει, επειδή πληροί τις απαιτούμενες προϋποθέσεις. Με την αριθμ / απόφαση του Υφυπουρ με τις διατάξεις, του άρθρου 11 του Ν. 3801/2009, του άρθρου 35 του Ν. 4024/2011 και το αριθμ. 2/ πρακτικό με τη σύμφωνη γνώμη του Κοινού Υπηρεσιακού Συμβουλίου των υπαλλήλων της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής και της Φ.Ε.Ε., μετατάσσεται η ΜΑΡΙΑ ΦΛΩΡΙΟΥ του Γεωργίου, υπάλληλος ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου της Ε.Ο.Ε. με βαθμό Δ και Μισθολογικό Κλιμάκιο 1, από τον κλάδο Διοικητικών Υπαλλήλων της κατηγορίας ΠΕ, στον κλάδο Διοικητικού Λογιστικού της ίδιας κα τηγορίας (ΠΕ), με τον ίδιο βαθμό και το αυτό μισθολο γικό κλιμάκιο και ταυτόχρονη μεταφορά της θέσης που κατέχει, επειδή πληροί τις απαιτούμενες προϋποθέσεις. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ - Με την αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΚΣΤ ΕΠΚΑ/99316/59741/ 3317/ απόφαση της Αναπληρώτριας Προϊ σταμένης της ΚΣΤ Εφορείας Προϊστορικών και Κλα σικών Αρχαιοτήτων, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ. 81 του Ν. 1958/1991, σε συν δυασμό με το άρθ. 1 του Π.Δ. 99/1992, και του αρθ. 18 του Ν. 2190/1994 όπως ισχύει με τα αρθ. 9 και 10 του Ν. 3812/2009, την Π.Υ.Σ. 33/ (ΦΕΚ Α 280) «Ανα στολή διορισμών και προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα», όπως ισχύει, της οποίας η ισχύς παρατάθηκε με τις δια τάξεις της Π.Υ.Σ. 40/ (ΦΕΚ Α 255), της σχετικής εγκριτικής απόφασης ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.11/174/32721/ του άρθρου 2 παρ. 1 της Π.Υ.Σ. 33/2006, του αρθ. 19 παρ. 27 του Ν. 2947/2001 «Θέματα Ολυμπιακής Φιλοξενίας Έργων Ολυμπιακής και άλλες διατάξεις», του αρθ. 42 παρ. 4 του Ν. 3905/2010, του αρθ. 40 του Ν. 4049/ , του αρθ. 1 παρ. 9 του Ν. 4038/2012, την αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥ/ΔΙΟΙΚ/ ΤΔΠΙΔ/6645/935/830/190/ «Απόφαση έγκρισης παράτασης συμβάσεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, στην Γενική Διεύ θυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς στο πλαίσιο έργων ΕΣΠΑ και συγχρηματοδοτούμενων έργων τρίτων» του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, την αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΑΧ/Φ26/69528/42807/4300 /1721/ (ΑΔΑ:ΒΙΗΝΓ ΖΥ8) τροποποίηση της αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΑΧ/Φ26/171359/91243/11589/5391/ υπουργικής απόφασης εκτέλεσης εργασιών του υποέργου «Αρχαιολογικές Έρευνες και Εργασίες/Σωστική Αρχαιολογική Ανασκαφική Έρευνα του οικοπέδου στην οδό Πάρνηθος 6» στο πλαίσιο του έργου «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΟΔΟΥ ΠΑΡΝΗΘΟΣ», του Δήμου Μοσχάτου Ταύρου, απολογιστικά και με αυτε πιστασία από την ΚΣΤ ΕΠΚΑ, την αριθμ / (ΑΔΑ:ΒΛ1ΓΓ 209) προκήρυξη του έργου, την αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ ΓΔΑΠΚ/ΚΣΤ ΕΠΚΑ/4217/2538/144/ (ΑΔΑ:ΒΙΨ9Γ ΚΙΖ) απόφασης πρόσληψης, τις αριθμ. υπεύθυνες δηλώσεις παραίτησης των ΥΕ Ειδικευμένων Εργατών: α) 3287/ , Δημητράντζο Σταύρο του Σταύρου (Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Μισθοδοτού μενων Ελληνικού Δημοσίου / ) και β) 3289/ , Δαλαβούρα Γρηγόριο του Δη μητρίου (Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Μισθοδοτού μενων Ελληνικού Δημοσίου / ), παρα τείνεται η απασχόληση των κατωτέρω αναφερομένων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρό νου, για τις ανάγκες υλοποίησης του Υποέργου «Αρχαι ολογικές έρευνες και εργασίες/σωστική αρχαιολογική ανασκαφική έρευνα του οικοπέδου στην οδό Πάρνηθος 6 στο Μοσχάτο» στο πλαίσιο του ενταγμένου στο Ε.Π «Αττική » έργου: «Ανέγερση βρεφονηπιακού σταθμού Πάρνηθος» με κωδικό MIS , του Δήμου Μοσχάτου» (ΕΣΠΑ Αττική ), με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης ή μέχρι την ολοκλήρωση του φυσικού αντικείμενου του υποέργου, ως ακολούθως: Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝ. ΠΑΤΡΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Μισθο δοτούμενων Ελ ληνικού Δημοσίου 1 ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΣ 2 ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ TE ΣΥΝΤΗΡΗΤΡΙΑ 3 ΜΠΛΗΓΙΑΝΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΥΕ ΕΙΔ. ΕΡΓΑΤΗΣ 4 ΔΗΜΕΡΤΙΚΑΣ ΡΕΝΤΙ ΠΑΝΟ ΥΕ ΕΙΔ. ΕΡΓΑΤΗΣ / / / / ΕΝΑΡΞΗ ΛΗΞΗ / 5 DELLON JEAN CLAUDE ANTOINE JOSE AMABLE YE ΕΙΔ. ΕΡΓΑΤΗΣ Μετά την παρέλευση της ημερομηνίας λήξης της συγκεκριμένης σύμβασης ή τη λήξη των εργασιών του φυσι κού αντικειμένου έργου νωρίτερα από το προκαθορισμένο χρονικό διάστημα ή την έλλειψη επαρκών πιστώσεων, το προσωπικό αυτό απολύεται αυτοδίκαια από την Υπηρεσία χωρίς καμία αποζημίωση από την αιτία αυτή και χωρίς άλλη ειδοποίηση. Η μισθοδοσία του ανωτέρω προσωπικού θα βαρύνει τον κωδικό 2012ΕΠ της ΣΑΕΠ0858 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (πιστώσεις με την αριθμ. 724/ Απόφαση της Περιφέρειας Αττικής για ένταξη του έργου «Ανέγερση βρεφονηπιακού σταθμού Πάρνηθος» στο Δήμο Μοσχάτου» με κωδικό MIS , στο Ε.Π «Αττική » και την αριθμ. 724/ απόφαση 1ης Τροποποίησης της Πράξης «Ανέγερση βρεφονηπιακού σταθμού

8 3792 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) Πάρνηθος» στο Δήμο Μοσχάτου» με κωδικό MIS , στο Ε.Π. «Αττική » στην οποία εντάχθηκε το Υποέργο «Αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες/σωστική ανασκαφική έρευνα στο οικόπεδο της οδού Πάρνηθος 6, στο Μοσχάτο». Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη ΣΤΕΛΛΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑΚΗ - Με την αριθμ. 2415/ απόφαση της Προϊστα μένης της ΛΓ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων Πρέβεζας Άρτας, η οποία εκδόθηκε σύμ φωνα με τις διατάξεις του άρθρου 81 του Ν. 1958/1991, του άρθρου 18 του Ν. 2190/1994, του άρθρου 19 παρ. 27 του Ν. 2947/2001, του άρθρου 1 παρ. 2 εδάφιο η του Ν. 3812/2009, του άρθρου 42, παρ. 4 του Ν. 3905/2010 και του άρθρου 1 παρ. 9 του Ν. 4038/2012, την αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.11/175/32150/ εγκριτική απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1 της Π.Υ.Σ. 33/2006 και του αριθμ. 2277/ Οριστικού πίνακα μορίων υποψηφίων με ΑΔΑ: ΒΙΗ2Γ Π9Ρ, προσλαμβάνονται με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου «Ανάδειξη συνοι κίας θεάτρου αρχαίας Κασσώπης» για χρονικό διάσημα δύο (2) μηνών με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης έως την ολοκλήρωση του εν λόγω έργου. 1) Περδίκης Γρηγόριος του Αποστόλου, Εργατοτεχνί της ΔΕ, Ελληνικού Δημοσίου / ). 2) Χούχλας Κων/νος του Γεωργίου, Εργατοτεχνίτης ΔΕ, Ελληνικού Δημοσίου / ). 3) Ηλιάδης Σάββας του Ιωάννη, Ειδικευμένος εργάτης ΥΕ, Ελληνικού Δημοσίου / ). 4) Χριστόπουλος Παύλος του Χρήστου, Ειδικευμένος εργάτης ΥΕ, (Αριθμ βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Μισθοδοτούμενων Ελληνικού Δημοσίου / ). Η μισθοδοσία του ανωτέρω προσωπικού θα βαρύνει τις πιστώσεις της ενταγμένης Πράξης Ανάδειξη συνοι κίας θεάτρου αρχαίας Κασσώπης, στο Ε.Π. «Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος Φορέας Χρημα τοδότησης: Περιφέρεια Ηπείρου με κωδικό ΣΑΕ 0148 και Κωδικό Έργου 2011ΣΕ Η Προϊσταμένη ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Με την αριθμ. Υ10β/Γ.Π./31101/16/4/2014 απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας και του Υπουργού Υγείας, μετατάσσεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 (5) παρ. 4 του Ν. 1199/1981 και το άρθ. 3 παρ.3 του 1288/1982, την αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.48/49/οικ / εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλε κτρονικής Διακυβέρνησης, καθώς και τις θετικές γνω μοδοτήσεις των αριθμ. 3/ και 254/ των Υπηρεσιακών Συμβουλίων, του 417 Νοσηλευτικό Ίδρυμα Μετοχικού Ταμείου Στρατού και του Γ.Ν. Άρτας αντί στοιχα, η ΚΟΛΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩ του Τηλέμαχου, υπάλληλος κατηγορίας ΔΕ κλάδου Νοσηλευτικής, του 417 Νοση λευτικό Ίδρυμα Μετοχικού Ταμείου Στρατού, στο Γενικό Νοσοκομείο Άρτας, με το βαθμό και το μισθολογικό κλιμάκιο που κατέχει, σε συνιστώμενη προσωρινή θέση, ύστερα από αίτηση της ( ). (Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε. του Υπουργείου Υγείας 1134/ ). ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Με την αριθμ. 3667/ πράξη του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πατρών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 20 και 77 του Ν. 4009/2011 και την αριθμ. 5/ (ΦΕΚ 1960/ ) απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πατρών, διορίζεται ο μό νιμος Αναπληρωτής Καθηγητής Κυριάκος Κυπραίος του Ηλία, σε μόνιμη θέση καθηγητή της βαθμίδας του Κα θηγητή πρώτης βαθμίδας του Τομέα Βασικών Ιατρικών Επιστημών II του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επι στημών Υγείας του Πανεπιστημίου Πατρών, με ιδιαίτερη επιστημονική δραστηριότητα στο γνωστικό αντικείμενο «Φαρμακολογία», (ΦΕΚ προκήρυξης 1221/ τ.γ ). (Αριθμ. βεβ. ΥΔΕ/Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευ μάτων 4434/ ). Με την αριθμ π.ε./ πράξη του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πατρών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 19, 20 και 77 του Ν. 4009/2011, τα Π.Δ/τα αριθμ. 89/ (ΦΕΚ 130/ τ.α ) και 97/ (ΦΕΚ 134/ τ.α ) καθώς και την αριθμ / (ΦΕΚ 1696/ τ.β ) απόφαση του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πατρών, διορίζεται η με θητεία Λέκτορας Μαρία Τσάμπρα του Φωτίου σε θέση καθηγητή της βαθμίδας του Επίκουρου Καθηγητή με θητεία του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγρο τικών Προϊόντων και Τροφίμων, με έδρα το Αγρίνιο, της Σχολής Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πατρών, με γνωστικό αντικείμενο «Περιφερειακή Ανάπτυξη και Αγροτικός Χώρος», (ΦΕΚ προκήρυξης 882/ τ.γ ). (Αριθμ. βεβ. ΥΔΕ/Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευ μάτων 4434/ ). Ο Πρύτανης ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ (6) * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * AX

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4041 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 604 26 Ιουνίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης... 1» Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4015 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 547 28 Μαΐου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αποκεντρωμένες Διοικήσεις... 1 Οργανισμοί Λοιποί Φορείς... 2 Πίνακες Διοριστέων... 3 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7913 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 972 13 Οκτωβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.............. 1» Οικονομικών.............................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2607 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 400 29 Απριλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Βουλή των Ελλήνων... 1 Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης... 2» Οικονομίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1643 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 203 17 Μαρτίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών.............................. 1» Οικονομίας και Οικονομικών...............

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7963 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 728 4 Σεπτεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών............... 1» Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 765 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 117 31 Ιανουαρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων... 1» Υγείας... 2» Ναυτιλίας και Αιγαίου... 3 Αποκεντρωμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1939 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 240 31 Μαρτίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών.............................. 1» Εξωτερικών............................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2543 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 346 26 Μαρτίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Οργανισμοί Λοιποί Φορείς...1 Πίνακες Διοριστέων...2 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8889 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1143 24 Οκτωβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη... 1 Περιφέρειες... 2 Οργανισμοί Λοιποί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2693 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 549 4 Δεκεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8485 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1046 12 Νοεμβρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών.............................. 1» Εξωτερικών............................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45421 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2985 8 Νοεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Οργάνωση και Λειτουργία της Πρόσθετης Διδακτι κής Στήριξης.... 1 Μεταφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1791 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 353 25 Ιουλίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19171 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1174 10 Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός των ωρών εργασίας πέραν του πενθη μέρου, καθ υπέρβαση της εβδομαδιαίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 309 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 69 21 Φεβρουαρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18001 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1077 9 Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εξειδίκευση διαδικασιών για την ενσωμάτωση στις Απο φάσεις Έγκρισης Περιβαλλοντικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13991 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 928 14 Απριλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αρ. οικ. 2/13917/0022/17 2 2012 (ΦΕΚ 414 Β ) Κ.Υ.Α. για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 3 7 Ιανουαρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 36989 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3157 24 Νοεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συμπλήρωση της με αρ. πρωτ. 166677/Γ2/15 10 2014 Υ.Α., (2863 Β ), «Καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2727 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 112 13 Ιουλίου 2010 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3861 Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2759 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 459 27 Δεκεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13833 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 918 11 Απριλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 7195/23 12 2010 Υπουργικής Απόφασης «Περί τρόπου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2837 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 229 21 Φεβρουαρίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας για σαράντα (40) υπαλλήλους με σχέση εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19111 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1553 23 Ιουλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 208068/Κ1/19 12 2014 κοι νής Υπουργικής απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1115 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 116 21 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός κατ αποκοπή χορηγήματος για καθα ριότητα της Υ.Δ.Ε. Ν. Τρικάλων,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9611 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συμπλήρωση αποφάσεως περί καθορισμού αριθμού φοιτητών Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων δυναμένων να ασκούνται πρακτικά στη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 47159 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3130 26 Νοεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της κοινής υπουργικής απόφασης ΠΟΛ. 1009/4.1.2012 (ΦΕΚ 72Β )

Διαβάστε περισσότερα

Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων Πολιτισμού και Αθλητισμού

Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων Πολιτισμού και Αθλητισμού ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ Β3, Δ Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 32171 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2569 26 Σεπτεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός αριθμού παρεχομένων θέσεων του Ελ ληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα