ΠΡΟΕΔΡΟ (Ζωή Κωνσταντοποφλου): Βεβαίωσ, ςασ ρϊτθςα προθγουμζνωσ εάν. ΘΕΟΧΑΡΗ (ΧΑΡΗ) ΘΕΟΧΑΡΗ: Δεν ηιτθςα το λόγο για να μιλιςω.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΕΔΡΟ (Ζωή Κωνσταντοποφλου): Βεβαίωσ, ςασ ρϊτθςα προθγουμζνωσ εάν. ΘΕΟΧΑΡΗ (ΧΑΡΗ) ΘΕΟΧΑΡΗ: Δεν ηιτθςα το λόγο για να μιλιςω."

Transcript

1 ΠΡΟΕΔΡΟ (Ζωή Κωνσταντοποφλου): Βεβαίωσ, ςασ ρϊτθςα προθγουμζνωσ εάν κζλετε να μιλιςετε και μου κάνατε νεφμα ότι δεν κζλετε. ΘΕΟΧΑΡΗ (ΧΑΡΗ) ΘΕΟΧΑΡΗ: Δεν ηιτθςα το λόγο για να μιλιςω. Επί τθσ διαδικαςίασ κζλω να αναφερκϊ. ΠΡΟΕΔΡΟ (Ζωή Κωνσταντοποφλου): Θα ζχετε το λόγο μετά. Ορίςτε, κφριε Καμμζνο, ζχετε το λόγο. ΔΗΜΗΣΡΙΟ ΚΑΜΜΕΝΟ: Ευχαριςτϊ πολφ, κυρία Πρόεδρε. Συναδζλφιςςεσ και ςυνάδελφοι, κα προςπακιςω εν ςυντομία, με το δικό μου τρόπο, όπωσ κάποιοι κα κυμοφνται ότι ζκανα και ςτον πρϊτο μου λόγο, να αλλάξω λίγο το ςκεπτικό των ςυηθτιςεων που άκουςα όλεσ αυτζσ τισ ϊρεσ που ιμουν παρϊν ςτθν Αίκουςα του Κοινοβουλίου. Κατ αρχάσ κα ικελα ωσ άνκρωποσ και ωσ πολίτθσ αυτισ τθσ χϊρασ να ςυγχαρϊ τον Υπουργό κ. Παραςκευόπουλο για τα πολφ ευχάριςτα νζα που μασ είπε ςιμερα, για τθν πρόκεςι του να υπογράψει και να εκτελζςουμε τθν απόφαςθ για το μαρτυρικό Δίςτομο. Νομίηω ότι είναι χρζοσ όλων των Ελλινων και πρζπει να ςυγχαροφμε τον Υπουργό και αυτι τθν Κυβζρνθςθ, γιατί εάν δεν υπιρχε αυτι θ Κυβζρνθςθ, δεν κα υπιρχε αυτόσ ο Υπουργόσ για να κάνει αυτι τθν κίνθςθ, μετά από δεκατζςςερα χρόνια. Είμαι νζοσ Βουλευτισ και ςιμερα ζμακα ζναν νζο κωδικό. Ο κωδικόσ ςε αυτι τθ Βουλι είναι: «Βενιηζλοσ». Όλοι μιλάνε για το Βενιηζλο. Ο Βενιηζλοσ ιρκε και μίλθςε για τον Τελευταία Αποθήκευση: Από:

2 εαυτό του, ο κ. Λοβζρδοσ μίλθςε για τον κ. Βενιηζλο, ο κ. Κουτςοφκοσ μίλθςε για τον κ. Βενιηζλο. Όλοι μίλθςαν για τον κ. Βενιηζλο. Μιπωσ με το Βενιηζλο ανοίγει καμία πόρτα, όπωσ με το «Βαγγζλθ» που λζει θ ελλθνικι ταινία; Ο κ. Βενιηζλοσ μάσ μίλθςε για τθν αςυλία των Γερμανϊν, για τα δικαςτιρια, για νομιμότθτεσ. Να κυμίςω ςτον κ. Βενιηζλο και κα το κατακζςω ςτα Πρακτικά- ότι «το Δικαιοφχο Κράτοσ Μζλοσ, θ Τράπεηα τθσ Ελλάδοσ και το Ταμείο Χρθματοπιςτωτικισ Στακερότθτασ παραιτοφνται με τθν παροφςα αμετάκλθτα και ανεπιφφλακτα από κάκε δικαίωμα αςυλίασ που ζχουν ιδθ ι μπορεί να δικαιοφνται ςε ςχζςθ με τουσ ίδιουσ και τα περιουςιακά τουσ ςτοιχεία ζναντι δικαςτικϊν ενεργειϊν ςχετικά με τθν παροφςα Σφμβαςθ Τροποποίθςθσ, ςυμπεριλαμβανομζνων ενδεικτικά». Αυτά αναφζρει θ δανειακι ςφμβαςθ. (Στο ςθμείο αυτό ο Βουλευτισ κ. Δθμιτριοσ Καμμζνοσ κατακζτει για τα Πρακτικά το προαναφερκζν ζγγραφο, το οποίο βρίςκεται ςτο αρχείο του Τμιματοσ Γραμματείασ τθσ Διεφκυνςθσ Στενογραφίασ και Πρακτικϊν τθσ Βουλισ) Ο κ. Βενιηζλοσ τα ζχει φζρει αυτά ςτθ Βουλι και μασ μίλθςε για τθν αςυλία των Γερμανϊν. Δθλαδι, κα ξαναςυςτθκοφμε ςε αυτι τθ Βουλι! Θα δϊςω άλλο ζνα παράδειγμα, για να ξαναςυςτθκοφμε με τουσ Ευρωπαίουσ, διότι οι Ευρωπαίοι είναι όλοι πάρα πολφ καλοί άνκρωποι, πολφ «δθμοκρατικοί». Ζχουν ζναν προχπολογιςμό ςχεδόν 1 τρις., 980 διςεκατομμυρίων ςτθν Ευρϊπθ και περνάνε πάρα πολφ καλά, αλλά δεν βλζπουνε τουσ λαοφσ. Τελευταία Αποθήκευση: Από:

3 (ΙΚ) Τελευταία Αποθήκευση: Από:

4 1/16 ΚΟΥΡΑΚΗ 10/3/2015 CG0310IK (MO) Να κυμίςω τθ διλωςθ ςτο βιβλίο του κ. Geithner, ο οποίοσ μαρτφρθςε όταν ιρκε ςτθν Ευρϊπθ για να προςπακιςει να βοθκιςει τθν Ελλάδα και τα δανειακά τθσ προβλιματα και παρεκτρζπομαι λίγο, αλλά είναι θ ουςία- ότι οι δθλϊςεισ των Γερμανϊν και των φίλων μασ δανειςτϊν ιταν: «Θα τουσ μάκουμε ζνα μάκθμα, είναι απαίςιοι, μασ είπαν ψζματα, είναι κακίκια, άςωτοι και εκμεταλλεφκθκαν τουσ κεςμοφσ. Θα τουσ ςυνκλίψουμε». Αυτοί είναι οι φίλοι μασ οι Ευρωπαίοι και οι φίλοι μασ οι Γερμανοί που μασ δάνειςαν! Κατακζτω τθ διλωςθ του κ. Geithner. (Στο ςθμείο αυτό ο Βουλευτισ κ. Δθμιτριοσ Καμμζνοσ κατακζτει για τα Πρακτικά το προαναφερκζν ζγγραφο, το οποίο βρίςκεται ςτο Αρχείο του Τμιματοσ Γραμματείασ τθσ Διεφκυνςθσ Στενογραφίασ και Πρακτικϊν τθσ Βουλισ) Τεχνικά κα πρζπει να ςκεφκοφμε ότι είναι πάρα πολφ καλοί οι νόμοι και οι ςυηθτιςεισ ςτθ Βουλι και ςτισ επιτροπζσ. Ασ ποφμε ότι εγϊ είμαι τραπεηίτθσ. Θα ζρκετε ςτθν τράπεηα και κα μου πείτε «κάποιοσ μου χρωςτάει λεφτά, κζλω να τα ειςπράξω». Πάμε, λοιπόν, ςτο παραςφνκθμα που λζμε- και να ξεφφγουμε από τον πρόλογο. Θα ειςαγάγουμε ςε αυτιν τθν Επιτροπι δφο ζννοιεσ. Η πρϊτθ είναι το κόςτοσ ευκαιρίασ δεν κα το πω ςτα αγγλικά, γιατί είμαςτε ςτθν όμορφθ Ελλάδα- που είναι οι ευκαιρίεσ που χάκθκαν από τα χριματα που ζκλεψαν οι Γερμανοί από τθν Ελλάδα. Αυτό είναι ζνα κόςτοσ Τελευταία Αποθήκευση: Από: Devroot

5 2/16 ΚΟΥΡΑΚΗ 10/3/2015 CG0310IK που βρίςκεται ςε όλουσ τουσ χρθματοοικονομικοφσ υπολογιςμοφσ, ςε όλα τα μικθ και πλάτθ του κόςμου. Η δεφτερθ ζννοια είναι ότι πζρα από τα 54 διςεκατομμφρια χωρίσ τόκουσ, τα οποία εκλάπθςαν από τθν Ελλάδα, τα δανείςτθκαν αναγκαςτικά, αυτά τα κεφάλαια αποτελοφν τα ίδια κεφάλαια όπωσ τα ονομάηω εγϊ- ανάπτυξθσ που ςτερικθκε θ χϊρα ςτθ μεταπολεμικι περίοδο. Φανταςτείτε ότι ςτερικθκε κεφάλαια, τα οποία μετά αναγκάςτθκε να τα δανειςτεί και να καταλιξουμε εδϊ που καταλιξαμε ςιμερα. Φανταςτείτε δθλαδι ςτο ςπίτι ςασ να ςασ παίρνουν όλα τα λεφτά, να ςασ ςκοτϊνουν τθν οικογζνεια, να ςασ αφινουν μόνουσ ςασ και μετά να ςασ λζνε «ζλα να ςε δανείςω, για να πασ παρακάτω». Αυτι θ υπόκεςθ είναι πάρα πολφ ςοβαρι, για να τθν αφιςουμε ςε απόρρθτεσ εκκζςεισ. Προςωπικά κα κάνω το παν για να ελζγξω, όςο με βοθκά θ επαγγελματικι μου επάρκεια και θ νοθμοςφνθ μου, το αν οι υποκζςεισ του Γενικοφ Λογιςτθρίου του Κράτουσ και όλων των ειδθμόνων και ειδικϊν, οι οποίοι ςυνζταξαν αυτιν τθν απόρρθτθ ζκκεςθ, τθν οποία κα δοφμε με τθ διαβεβαίωςθ τθσ κυρίασ Προζδρου τθσ Βουλισ, είναι ςωςτζσ και αν ζχουν γίνει ςωςτζσ πράξεισ. Υπάρχουν πάρα πολλά βιβλία που λζνε ότι τα νοφμερα λζνε αλικεια, αλλά τα νοφμερα δεν λζνε και ποτζ αλικεια και ότι τα νοφμερα μεταφράηονται όπωσ κζλουν να τα μεταφράςουν οι άνκρωποι. Πρζπει να ςεβαςτοφμε το αίμα που χφκθκε. Δεν μπορϊ να καταλάβω γιατί ςυηθτάμε ςιμερα ςτθ Βουλι για διαδικαςίεσ μνθμονίων, όταν ςυηθτάμε ζνα ιερό κζμα, το αίμα που χφκθκε από τθ γερμανικι μπότα. Αφιςτε τα λεφτά. Ζχουν ςκοτωκεί άνκρωποι, Τελευταία Αποθήκευση: Από: Devroot

6 3/16 ΚΟΥΡΑΚΗ 10/3/2015 CG0310IK ζχει διαλυκεί μια πατρίδα και εμείσ ςυηθτάμε για τα μνθμόνια και το αν κα φζρουμε προσ ςυηιτθςθ εδϊ τθ δανειακι ςφμβαςθ. Ποια δανειακι ςφμβαςθ; Αυτι που ο κ. Βενιηζλοσ ζφερε με κατάχρθςθ κάκε αςυλίασ τθσ ελλθνικισ χϊρασ. Δεν κα μιλιςω τϊρα τεχνικά και για όλο το ιςτορικό, όλθ τθν ιςτορία, γιατί οι προλαλιςαντεσ τα κάλυψαν ςχεδόν όλα. Θα πρζπει να ποφμε, όμωσ, ότι το εκνικό κεφάλαιο ςτα χρθματοοικονομικά, ςτα οικονομικά είναι υλικό και άυλο. Είναι θ ανκρϊπινθ ηωι θ οποία δεν αποτιμάται. Αποτιμάται από κάτι «κοράκια» ςτισ αςφαλιςτικζσ εταιρείεσ ςτθ Wall Street, τουσ οποίουσ ζκανα και εγϊ παρζα. Ζλεγαν «πόςο κάνει μια ηωι;», «πόςο άρρωςτοσ είςαι, για να δω πόςο είναι το αςφαλιςτιριο ςυμβόλαιό ςου» και υπιρχε ςε ζνα κουτάκι ζνα νοφμερο για μια ηωι. Εμείσ δεν είμαςτε ζτςι. Δεν ζχουμε μάκει ζτςι και δεν κα πρζπει να καταλιξουμε ζτςι, να βάλουμε ζνα κόςτοσ ςτθ ηωι. Επιφυλάςςομαι, όπωσ άκουςα και τουσ ςυναδζλφουσ πριν, για το αν κα πρζπει αυτι θ Επιτροπι να είναι μεικτι και να ζχει τισ γερμανικζσ αποηθμιϊςεισ, τα κλαπζντα αρχαιολογικά μνθμεία και κθςαυροφσ και το κατοχικό δάνειο. Πρζπει το κατοχικό δάνειο να είναι ξεχωριςτό. Πρζπει να το αναλφςω με πρακτικοφσ τρόπουσ, γιατί δεν κα είμαςτε όλοι ςτθν Επιτροπι αυτι. Όμωσ, πρζπει όςοι είναι εκτόσ Βουλισ να καταλάβουν ςαν να είναι μζςα ςε αυτιν τθν Επιτροπι πϊσ ςκζφτεται αυτόσ που είναι να πλθρϊςει και πϊσ πρζπει να ςκεφκεί αυτόσ που πρζπει να ειςπράξει. Τελευταία Αποθήκευση: Από: Devroot

7 4/16 ΚΟΥΡΑΚΗ 10/3/2015 CG0310IK Να δϊςω ζνα παράδειγμα. Όταν εκδίδεται μια επιταγι, ζχει μία ευκφνθ αυτόσ που τθν εκδίδει, αναγνωρίηει ζνα χρζοσ και τθ δίνει προσ αποπλθρωμι ενόσ χρζουσ. Πολλζσ φορζσ αυτι θ επιταγι είναι δίγραμμθ, δθλαδι ειςπράττει μόνο ο ζνασ, δθλαδι μόνο θ Ελλάδα. Άλλεσ φορζσ θ επιταγι αυτι είναι ανοιχτι, μπορεί να τθ δϊςει θ Ελλάδα ςτον οποιονδιποτε τρίτο, αν ςτζκει θ απαίτθςθ. Το βαςικό πρόβλθμα για να υπάρξει πλθρωμι ςτο κατοχικό δάνειο το λζω «πρόβλθμα» και είναι κζμα ςυηιτθςθσ ςτθν Επιτροπι- είναι εάν αυτό το χρζοσ μπορεί να βεβαιωκεί. Δεν γνωρίηω το βιογραφικό πολλϊν, αλλά ο κ. Θεοχάρθσ μπορεί να με καταλάβει ωσ ειδικότεροσ πολλϊν που δεν γνωρίηω. Εάν βεβαιωκεί θ οφειλι και θ απαίτθςθ και υπάρχει αμετάκλθτθ δικαςτικι απόφαςθ θ οποία βεβαιϊνει τθν οφειλι, από εκεί και πζρα αυτι θ οφειλι αποτελεί μια αξία, όπωσ λζμε ςτα οικονομικά. Ποια είναι αυτι θ αξία; Κακζνασ μασ ςκζφτεται ότι μασ ζχουν βεβαιϊςει ΕΝΦΙΑ, χαράτςια, τα οποία δεν τα γλιτϊνουμε ποτζ παρά με αναγκαςτικι κατάςχεςθ ι με αναγκαςτικό νόμο. Για να ειςπραχκεί αυτι θ οφειλι, πρζπει να ζχει μια αξία. Ποιοσ δίνει τθν αξία ςτθν οφειλι; (AG) Τελευταία Αποθήκευση: Από: Devroot

8 1/16 ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ 10/3/2015 CH0310AG (IK) Δεν τθ δίνει μονομερϊσ, αν κζλετε, πρακτικά ζνα δικαςτιριο, διότι αυτό μπορεί να αμφιςβθτθκεί από παντοφ. Δυςτυχϊσ αυτι είναι θ αλικεια και πρζπει να τθν ξζρουμε- τθν αξία τθσ απαίτθςθσ τθ δίνει ζνασ χρθματοοικονομικόσ οργανιςμόσ. Θα πάμε δθλαδι τθν απαίτθςι μασ ςε μία τράπεηα, κα μασ πει «αυτι θ απαίτθςθ είναι ςωςτι, μπορεί να τθν εγγράψω ωσ απαίτθςθ». Είναι απαίτθςθ. Είναι χριμα. Δεν είναι χαρτί, να ςυηθτάμε να περνάει θ ϊρα. Θζλει πάρα πολλι προςοχι και γι αυτό επιφυλάςςομαι και για το διαχωριςμό, αν κζλετε, των επανορκϊςεων και άλλων υλικϊν και άυλων απαιτιςεων προσ τθ Γερμανία ζναντι του κατοχικοφ δανείου, το οποίο είναι υλικι και όχι θκικι απαίτθςθ. Αυτι πρζπει να εγγραφεί ςτα βιβλία του κράτουσ, πρζπει να βεβαιωκεί αμετάκλθτα, πρζπει να υπάρχει απόφαςθ ςε ανϊτατο δικαςτικό εκνικό επίπεδο. Για το τι μζλλει γενζςκαι κα τα ποφμε ςτθν επιτροπι. Ακοφςαμε ότι αυτό το κζμα πικανόν είναι ευρωπαϊκό. Όχι, κυρίεσ και κφριοι ςυνάδελφοι, δεν είναι ευρωπαϊκό. Είναι εκνικό κζμα. Η Ευρϊπθ δεν μπορεί να δζχεται ωσ ευρωπαϊκό κζμα ό,τι τθ ςυμφζρει και όποτε τθ ςυμφζρει. Να ςκεφτοφμε όλοι ότι τα τελευταία πζντε χρόνια ζχουμε πάρει κάποια δάνεια. Ζχω απευκυνκεί και ςτθν Πρόεδρο τθσ Βουλισ, θ οποία είναι εξαιρετικά εργατικι και ςυμπακεί τθ λεπτομζρεια. Κάποια ςτιγμι κα ηθτιςουμε να δοφμε και τισ δανειακζσ ςυμβάςεισ που ζχουν υπογραφεί. Να δοφμε το κόςτοσ δανειςμοφ, πϊσ μασ δάνειςαν, αν μασ ζδωςαν μετρθτά. Να ςασ πω από τϊρα ότι δεν μασ ζχουν δϊςει μετρθτά, δεν υπάρχουν μετρθτά. Υπάρχει μία τεράςτια κοροϊδία. Τελευταία Αποθήκευση: Από: Devroot

9 2/16 ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ 10/3/2015 CH0310AG Όςον αφορά τον όρο του ςυμψθφιςμοφ που ανζφερε ο ςυνάδελφοσ ο κ. Γεωργιάδθσ το ζχουμε ςυηθτιςει πολλζσ φορζσ, αλλά επιμζνει πολιτικά να το λζει- να πω ότι ςε όλεσ τισ διεκνείσ ςυμβάςεισ υπάρχει θ αίρεςθ του μθ ςυμψθφιςμοφ. Γιατί; Φανταςτείτε τον εαυτό ςασ. Όταν χρωςτάσ ςτο ΙΚΑ και πασ να διεκδικιςεισ κάτι άλλο, ςταματάει θ πλθρωμι προσ το ΙΚΑ από εςάσ νομικά εισ αναμονι τθσ άλλθσ απόφαςθσ. Κανζνασ δανειςτισ δεν αφινει ςυμψθφιςμό, διότι πρζπει να εξυπθρετείται το δάνειο που ςου δίνει και καλά κάνει. Γι αυτό δεν δζχεται ςυμψθφιςμό. Και να κυμίςουμε ότι δεν μασ δάνειςε μόνο θ Γερμανία, μασ δάνειςαν δεκαεπτά κράτθ. Σε ειςαγωγικά βάηω το «μασ δάνειςαν». Θα δοφμε τι μασ δάνειςαν. Μασ δάνειςαν εγγυιςεισ και όχι μετρθτά. Πλθρϊνουμε τόκουσ ςε κρατικζσ εγγυιςεισ. Να κυμίςω, επίςθσ, ότι οι φίλοι δανειςτζσ πρζπει να ξζρουν ότι ςτθν Ελλάδα δϊςαμε 233 διςεκατομμφρια από αυτζσ τισ εγγυιςεισ, τισ άυλεσ, ςτισ ελλθνικζσ τράπεηεσ. Και μου είπε και ο κ. Βορίδθσ που δεν είναι εδϊ, τον μνθμονεφω- ςε ζνα κανάλι μια μζρα «μα, κάπου ζχουν κρατθκεί τα λεφτά». «Μάκθ μου» του λζω «μθν τα λεσ αυτά ςτον αζρα, διότι εάν είχαμε κρατιςει κάπου τα λεφτά των εγγυιςεων για τισ τράπεηεσ ςιμερα κα είχαμε αναλογία χρζουσ προσ ΑΕΠ κάτω από το 10%. Δεν είναι ζτςι. Υπάρχει ζνα ψζμα και μία παραποίθςθ. Γιατί τα λζω όλα αυτά; Όταν ςε ζχουν δανείςει αζρα και «προτεςταντικά», με «θκικι» και «τάξθ» και «νομιμότθτα» απαιτοφν να τουσ επιςτρζψεισ τον αζρα, ενϊ ςε φαβελοποιοφν, ςε φτωχοποιοφν, ςε κακιςτοφν αναξιόχρεο, με καμία λογικι δεν κα τουσ Τελευταία Αποθήκευση: Από: Devroot

10 3/16 ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ 10/3/2015 CH0310AG αποπλθρϊςεισ τον αζρα ζςτω που ςου ζδωςαν. Και ςυγχρόνωσ λζνε: «Αφιςτε το τϊρα. Ζχει περάςει ο καιρόσ. Δεν πειράηει. Ασ κοιτάξουμε μπροςτά. Είμαςτε Ευρϊπθ. Θα λειάνουμε τισ γωνίεσ. Εντάξει, τϊρα, κα κοιτάξουμε μπροςτά. Σασ χρωςτάμε. Θα τα βροφμε. Δεν πειράηει». Όχι, πειράηει! Κλζψατε χρυςζσ λίρεσ από εμάσ, μασ καταςτρζψατε τθ χϊρα, μασ διαλφςατε τθν υποδομι, μασ κλζψατε τα χριματα που κα χρθςιμοποιοφςαμε για τθν ανάπτυξθ αυτισ τθσ δφςμοιρθσ χϊρασ και αναγκαςτικαμε να ζρκουμε ςε εςάσ, αφοφ μασ είχατε κλζψει, να μασ ξαναδανείςετε για να αναπτυχκοφμε μετά τον Βϋ Παγκόςμιο Πόλεμο και το ελλθνικό αιματοκφλιςμα του Εμφυλίου. Αποτελεί για εμζνα αςζβεια ςε αυτόν το βωμό τθσ Δθμοκρατίασ είμαι νζοσ πολιτικόσ- το να ανακατεφω το αίμα που ζχει χυκεί και τθν απαίτθςθ των επανορκϊςεων με τα μνθμόνια και τα άρκρα του Κανονιςμοφ. Θα με ςυγχωριςει θ κυρία Πρόεδροσ. Είμαι τζςςερισ ϊρεσ ςτο ζδρανο, ικελα να ςθκωκϊ να φωνάξω, αλλά ςζβομαι τον Κανονιςμό. Δεν μπορεί να μιλάμε για αίμα που ζχει χυκεί και να επικαλοφμαςτε τα άρκρα, το 41 και το 44 και το 54Α, «Κοςμοπόλιταν» ςελίδα 42! Με ςυγχωρείτε δθλαδι! Απορία άλλθ που είχα ωσ πολίτθσ: Γιατί είναι κζμα του Υπουργείου Εξωτερικϊν; Τι ςθμαίνει «Υπουργείο Εξωτερικϊν»; Ποιοσ είναι ο ςκοπόσ του Υπουργείου Εξωτερικϊν; Η διαπραγμάτευςθ, θ διαβοφλευςθ και φυςικά οι καλζσ ςχζςεισ. Το «καλζσ» είναι πάντα ςε ειςαγωγικά. Τελευταία Αποθήκευση: Από: Devroot

11 4/16 ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ 10/3/2015 CH0310AG Τι ςθμαίνει «καλζσ ςχζςεισ»; Η Ελλάδα αυτιν τθ ςτιγμι φοβάται τθ Γερμανία. Κρυβόμαςτε πίςω από το δάκτυλό μασ; Να ξαναςυςτθκοφμε; Να δοφμε τι γίνεται με τθ «Siemens»; Οι άνκρωποι οι οποίοι είναι ςτα Υπουργεία Εξωτερικϊν ζχουν άλλο ςκοπό. Ζχουν ςκοπό να ζχουν καλζσ ςχζςεισ με όλα τα κράτθ. Δεν μπορεί να κζλεισ να ζχεισ καλζσ ςχζςεισ με όλα τα κράτθ και ςυγχρόνωσ να ανακζτεισ ςε αυτόν τον άνκρωπο που ο ςκοπόσ του όταν ζχει υπογράψει και ζχει ορκιςτεί- είναι να ζχει καλζσ ςχζςεισ με τα κράτθ να πθγαίνει να απαιτιςει κάτι το οποίο φζρνει ςε δυςχερι κζςθ ζνα άλλο κράτοσ. Δθλαδι αν δεν μασ χρωςτοφςε θ Γερμανία και μασ χρωςτοφςε ζνα άλλο κράτοσ, παραδείγματοσ χάριν θ Ονδοφρα, ο Παναμάσ, τι κα κάναμε; Δεν κα πθγαίναμε να τα πάρουμε; Τϊρα τι φοβόμαςτε ακριβϊσ; (ΜΤ) Τελευταία Αποθήκευση: Από: Devroot

12 5/16 ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ 10/3/2015 CH0310AG (AG) Υπιρχε μια ςυηιτθςθ ςτουσ διαδρόμουσ πωσ αν τα ηθτιςουμε -ειδικά το κατοχικό δάνειο, γιατί είναι άμεςα απαιτθτό χρθματοοικονομικά και μποροφν να δεςμεφουν τα χριματα- κα αποτελοφςε, όπωσ μου είπε ζνασ ςυνάδελφοσ ςε ειςαγωγικά μου το είπε- «αιτία πολζμου με τθ Γερμανία». Το ζβαλε ςε ειςαγωγικά. Παραλίγο να πάκω εγκεφαλικό. Οι πολεμικζσ αποηθμιϊςεισ και οι καταςτροφζσ των υποδομϊν είναι ηθτιματα τα οποία μποροφν να αποτιμθκοφν. Υπάρχουν διεκνείσ πρακτικζσ. Δεν ανακαλφψαμε τον τροχό. Είναι, όμωσ, μαχθτζσ και είναι δφςκολεσ να υπολογιςτοφν και να βεβαιωκοφν ωσ οφειλζσ και ωσ απαιτιςεισ, ϊςτε να πασ να τισ διεκδικιςεισ και να τισ ειςπράξεισ. Να πω και πάλι ότι δεν αποτιμάται θ ανκρϊπινθ ηωι, το αίμα, το κόςτοσ ευκαιρίασ, δθλαδι το τι χάςαμε και τι κα μποροφςαμε να ζχουμε κάνει με τα χριματα που μασ ζκλεψαν. Δεν ςυηθτϊ για τισ πεντακόςιεσ πενιντα χιλιάδεσ νεκροφσ και το τι κα είχαμε κάνει με ακόμθ πεντακόςιεσ πενιντα χιλιάδεσ Ζλλθνεσ να δουλεφουν για τθν Ελλάδα. Να κλείςω όςον αφορά ςτισ πολεμικζσ αποηθμιϊςεισ και ςτο κατοχικό δάνειο με το εξισ: Επιφυλάςςομαι για τελευταία φορά λζγοντασ να μθν εμπλακεί θ απόφαςθ τθσ Εξεταςτικισ με το κατοχικό δάνειο, διότι μπορεί να διεκδικθκεί και να απαιτθκεί άμεςα. Αυτζσ δεν εμπίπτουν ςτισ ςυνκικεσ που ζχει υπογράψει θ Γερμανία που εξαςφάλιηε τα περικϊρια αναςτολισ και μθ καταβολισ αποηθμιϊςεων. Τελευταία Αποθήκευση: Από: Devroot

13 6/16 ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ 10/3/2015 CH0310AG Είναι κεφάλαια που κατεβλικθςαν από το επίςθμο κράτοσ ςτο επίςθμο γερμανικό κράτοσ με δανειακι ςφμβαςθ και με όρο να επιςτραφοφν. Τα αναγκαςτικά δάνεια προζρχονται από ςυμφωνίεσ μεταξφ κρατϊν και τα κράτθ ζχουν ςυνζχεια. Όταν, λοιπόν, μασ λζει θ Γερμανία «το κράτοσ ςασ ζχει ςυνζχεια», μποροφμε να ποφμε και εμείσ «και το δικό ςασ κράτοσ ζχει ςυνζχεια. Είςτε πάρα πολφ ςοβαροί ωσ προτεςτάντεσ. Εμείσ ωσ ορκόδοξοι, μεςογειακοί, απλοί και δίκαιοι άνκρωποι, κα κζλαμε να μασ επιςτρζψετε τα λεφτά μασ, γιατί καταςτρζψατε τθν πατρίδα μασ και αιματοκυλιςατε ζνα λαό και δεν ζχετε κανζνα δικαίωμα να γυρνάτε ςτθ ςυηιτθςθ του να το ξεχάςουμε και να κοιτάξουμε μπροςτά, διότι εμείσ ζχουμε μάκει ότι θ ιςτορία είναι να κοιτάσ πίςω, για να διορκϊνεςαι, όταν πθγαίνεισ μπροςτά». Θα κλείςω με ζνα ςτίχο του Οδυςςζα Ελφτθ: «Ήρκαν ντυμζνοι φίλοι αμζτρθτεσ φορζσ οι εχκροί μου, το παμπάλαιο χϊμα πατϊντασ. Και το χϊμα δεν ζδεςε ποτζ με τθ φτζρνα τουσ». Πζραςαν πολλοί από εδϊ. Εμείσ είμαςτε εδϊ και πρζπει να τιμιςουμε αυτοφσ που πζκαναν και να παλζψουμε ςτθ μνιμθ τουσ. Σασ ευχαριςτϊ πάρα πολφ. (Χειροκροτιματα από τθν πτζρυγα των ΑΝΕΛ) ΠΡΟΕΔΡΟ (Ζωή Κωνσταντοποφλου): Ευχαριςτοφμε τον κ. Καμμζνο. Κφριε ςυνάδελφε, κα ικελα να αποςαφθνίςετε τθν επιφφλαξθ που διατυπϊςατε, με δεδομζνο ότι θ Επιτροπι τθσ προθγοφμενθσ Περιόδου αςχολικθκε ενεργά με το ηιτθμα Τελευταία Αποθήκευση: Από: Devroot

14 7/16 ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ 10/3/2015 CH0310AG του κατοχικοφ δανείου και άκουςε και εκπροςϊπουσ τθσ Τράπεηασ τθσ Ελλάδοσ και του Γενικοφ Λογιςτθρίου του Κράτουσ ςχετικά με τισ εγγραφζσ που υπάρχουν. Είναι πολφ ςθμαντικό το ςτοιχείο ότι όχι απλϊσ είναι εγγεγραμμζνο το δάνειο ςτα αρχεία τθσ Τράπεηασ τθσ Ελλάδασ, αλλά είναι εγγεγραμμζνθ και θ αρχι αποπλθρωμισ του, που ςυνιςτά ομολογία οφειλισ. ΔΗΜΗΣΡΙΟ ΚΑΜΜΕΝΟ: Το ξζρω. ΠΡΟΕΔΡΟ (Ζωή Κωνσταντοποφλου): Επομζνωσ, κα ικελα απλϊσ να διαςαφθνίςουμε ότι δεν ζχετε αντίρρθςθ οφτε διατυπϊνετε ςε ςχζςθ με αυτό διαφοροποίθςθ ότι κα αποτελζςει αντικείμενο τθσ Επιτροπισ. Το λζω για να είναι ςαφζσ και για τα Πρακτικά. ΔΗΜΗΣΡΙΟ ΚΑΜΜΕΝΟ: Για να είναι ςαφζσ για τα Πρακτικά, κζλω να πω ότι ςυμφωνϊ απόλυτα μαηί ςασ. Ήταν παρεξιγθςθ. Εννοείται αυτό, γιατί είναι και θ βάςθ τθσ απαίτθςθσ ι μάλλον ςτοιχειοκετεί τθν απαίτθςθ. ΠΡΟΕΔΡΟ (Ζωή Κωνσταντοποφλου): Σασ ευχαριςτϊ πολφ. Τελευταία Αποθήκευση: Από: Devroot

15 8/16 ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ 10/3/2015 CH0310AG ΔΗΜΗΣΡΙΟ ΚΑΜΜΕΝΟ: Θα πάρω το χρόνο ςασ για ζνα λεπτό και κα κλείςω. Ορμϊμενοσ από τον ςυνάδελφο, κα πω κάτι, γιατί το είχα ςτο μυαλό μου. Θα πρζπει όλοι μαηί, είτε τα ςυμπεράςματα τθσ Εξεταςτικισ, είτε τθ διαδικαςία, είτε όλθ τθν ζρευνα που ζχει γίνει και κα γίνει ςε αυτι τθν ομάδα, να πιζςουμε και να επιβάλλουμε ςτον Υπουργό Παιδείασ να τα περάςει ςε μάκθμα ςτο ςχολείο. (Χειροκροτιματα) Απαγορεφεται τα παιδιά πρακτικά να μθν ζχουν ςτο μάκθμα τθσ ιςτορίασ το μάκθμα τθσ καταςτροφισ τθσ Ελλάδοσ με τα τεκμθριωμζνα νοφμερα πλζον, τα οποία κα βγουν από τθν Επιτροπι, διότι δεν πρζπει να ντρεπόμαςτε για τθν αλικεια και για το αίμα που χφκθκε. Διότι εάν δεν το κάνουμε, κα ζχουμε μια παιδεία, θ οποία κα είναι λειψι, δεν κα μακευτεί ποτζ θ αλικεια και δεν κα μάκει κανζνασ τθν αλικεια ςτθν Ευρϊπθ. Διότι μόνο μζςω τθσ παιδείασ κα μακευτεί θ αλικεια ςτθν Ευρϊπθ. Και να κλείςω με το εξισ, διότι οι Γερμανοί ςυνεχίηουν να μασ ξεφτιλίηουν: Εγϊ πζρςι ιμουν ςτο εξωτερικό ςε δφο πόλεισ -τζλοσ πάντων- για δουλειζσ και όταν είδα ςε προκικεσ τα αρχαία νομίςματα τθσ Ελλάδοσ, το είπα ςε πζντε ςυναδζλφουσ και καταφζραμε να πάρουμε από το e-bay δζκα από τα χιλιάδεσ. Μασ ξεφτιλίηουν οι Γερμανοί, όταν βγάηουν τα αρχαία μασ ςε προκικεσ -τα κλεμμζνα- και τα πουλάνε ςαν να είναι Τελευταία Αποθήκευση: Από: Devroot

16 9/16 ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ 10/3/2015 CH0310AG παποφτςια. Θεωροφν τον ελλθνικό πολιτιςμό τελειωμζνο, απαξιωμζνο και εμπορεφςιμο προϊόν. Δεν αςχολικθκε ποτζ κανζνα Υπουργείο Πολιτιςμοφ, να αςκιςει απλά αςφαλιςτικά μζτρα να τα κατεβάςει από τισ προκικεσ και να βάλει δυο κουρτίνεσ τουλάχιςτον να μθν προςβάλλεται ο ελλθνικόσ πολιτιςμόσ. Η πρόταςι μου κα ιταν -και κα τθ ςυηθτιςουμε και ςτθν Επιτροπι και να κλείςω με αυτό ότι κα ικελα να μθν είμαςτε μια χϊρα του e-bay ιςτορικά, ςε μία οκόνθ, αλλά να είμαςτε μια χϊρα θ οποία ζχει ιςτορία και κα τθ μεταλαμπαδεφςει ςτα παιδιά τθσ με ειλικρίνεια και πάςα αλικεια χωρίσ υπερβολζσ. Πρζπει όμωσ μάκουν τα παιδιά τθν αλικεια, ότι οι Γερμανοί, ναι, κατζςτρεψαν μία χϊρα και μασ κόςτιςε «ζνα» ευρϊ. Και το ηθτάμε. Ευχαριςτϊ πολφ και ςυγγνϊμθ για το χρόνο. ΠΡΟΕΔΡΟ (Ζωή Κωνσταντοποφλου): Ευχαριςτοφμε τον κ. Καμμζνο. Να επιςθμάνω ότι θ διαδικαςία τθσ απόδοςθσ αλικειασ και τθσ ιςτορικισ αλικειασ είναι μία διαδικαςία ςφμφυτθ με τθ διαδικαςία απόδοςθσ δικαιοςφνθσ και διεκδίκθςθσ δικαίου ιδίωσ για τα διεκνι εγκλιματα, τα πιο αποτρόπαια, τα πιο ειδεχκι που ζχει γνωρίςει θ ανκρωπότθτα. Τελευταία Αποθήκευση: Από: Devroot

Οι περιπέτειεσ των πουλιών ςτη λίμνη Κουρνά

Οι περιπέτειεσ των πουλιών ςτη λίμνη Κουρνά Οι περιπέτειεσ των πουλιών ςτη λίμνη Κουρνά (Παραμφκι δθμιουργθμζνο από τα παιδιά του Παιδικοφ τακμοφ «Παιδικό Χαμόγελο», Εκπαιδευτικός: Αλζξανδρος Πανταηις, Ρζκυμνο 2013) -«Καλθμζρα αράχνθ!» Είπε λαχανιαςμζνοσ

Διαβάστε περισσότερα

Treasures of the Earth

Treasures of the Earth Treasures of the Earth www.oav.gr ΣΚΕΛΟΣ 3 -Λοιπόν Cap, ετοίμαςε τισ βαλίτςεσ ςου, ενθμζρωςε το πλιρωμα, ςε 3 ϊρεσ φεφγουμε για Δελχί. Εκεί κα κακίςετε ςτο ξενοδοχείο και κα περιμζνετε νζεσ οδθγίεσ. Captain;

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Τι Είναι Ζνα Domain Name;.1. Λάκθ Που Πρζπει Να Αποφφγετε.2. Φόρμουλα Για Ζνα Πετυχθμζνο Domain Name..5

Περιεχόμενα. Τι Είναι Ζνα Domain Name;.1. Λάκθ Που Πρζπει Να Αποφφγετε.2. Φόρμουλα Για Ζνα Πετυχθμζνο Domain Name..5 Περιεχόμενα Τι Είναι Ζνα Domain Name;.1 Λάκθ Που Πρζπει Να Αποφφγετε.2 Φόρμουλα Για Ζνα Πετυχθμζνο Domain Name..5 Επιλογι Domain Name Βιμα Προσ Βιμα 7 Τι Είναι Ένα Domain Name; Το domain name (ςτα ελλθνικά

Διαβάστε περισσότερα

Νθπιαγωγείο : Φεβρουάριοσ-Μάιοσ 2015. Μεςόγειοσ, μια κάλαςςα πολλζσ ιςτορίεσ.

Νθπιαγωγείο : Φεβρουάριοσ-Μάιοσ 2015. Μεςόγειοσ, μια κάλαςςα πολλζσ ιςτορίεσ. Νθπιαγωγείο : Φεβρουάριοσ-Μάιοσ 2015. Μεςόγειοσ, μια κάλαςςα πολλζσ ιςτορίεσ. Μια μζρα ςαν όλεσ τισ άλλεσ, ζνα ναυάγιο (Σιτανικόσ) τράβθξε τθν προςοχι μασ και μασ ζδωςε τροφι για ςκζψθ. Ζτςι καταλιξαμε

Διαβάστε περισσότερα

Ελευθέρια Ιωαννίνων και Περιαστικό Δάσος Ιωαννίνων

Ελευθέρια Ιωαννίνων και Περιαστικό Δάσος Ιωαννίνων Ελευθέρια Ιωαννίνων και Περιαστικό Δάσος Ιωαννίνων Ξθμζρωνε μια μζρα ςαν όλεσ τισ άλλεσ και κανείσ δεν περίμενε να εξελιχκεί διαφορετικι. Τα ηϊα και οι άνκρωποι ςτο περιβάλλον του κάςτρου και τθσ λίμνθσ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες)

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες) Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες) Ιούνιοσ 2013 Περιεχόμενα: Ειςαγωγή... 3 1. Περιφζρεια... 3 1.1 Διαχειριςτήσ Αιτήςεων Περιφζρειασ... 3 1.1.1. Είςοδοσ... 3 1.1.2. Αρχική

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόνομοι Πράκτορες. Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου. Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του

Αυτόνομοι Πράκτορες. Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου. Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του Αυτόνομοι Πράκτορες Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του Jaohar Osman Η πρόταςθ εργαςίασ που ζκανα είναι το παρακάτω κείμενο : - ξ Aibo αγαπάει πάρα πξλύ ρα κόκαλα και πάμρα ρα

Διαβάστε περισσότερα

Ο Μουτότο ςτθν Λωνίδειο Σχολι

Ο Μουτότο ςτθν Λωνίδειο Σχολι Ο Μουτότο ςτθν Λωνίδειο Σχολι Θ Σοφία Χατηι ςυγγραφζασ του Μουτότο παρουςίαςε το βιβλίο τθσ ςτα παιδιά των τμθμάτων Α1 και Α2 Γυμναςίου τθσ Λωνιδείου Σχολισ. ΓΡΑΦΩ ΓΙΑ ΣΗ ΜΕΡΑ ΠΟΤ ΗΡΘΕ ΣΟ ΧΟΛΕΙΟ ΜΑ Ο ΜΟΤΣΟΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ammon Ovis_Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν_ Ραδιοςτακμόσ Flash 96 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Σο δείγμα περιλαμβάνει 332 τουρίςτεσ από 5 διαφορετικζσ θπείρουσ. Οι περιςςότεροι εξ αυτϊν

Διαβάστε περισσότερα

Κατερίνα Χριςτοδοφλου Ψυχολόγοσ Μτπχ.Συμβουλευτικήσ Ψυχολογίασ

Κατερίνα Χριςτοδοφλου Ψυχολόγοσ Μτπχ.Συμβουλευτικήσ Ψυχολογίασ Κατερίνα Χριςτοδοφλου Ψυχολόγοσ Μτπχ.Συμβουλευτικήσ Ψυχολογίασ Περίοδοσ εξετάςεων Προςδοκία για αποτζλεςμα ανάλογο των προςπακειϊν μασ και του χρόνου που αφιερϊκθκε Τι είναι ο φόβοσ των εξετάςεων; Ο φόβοσ

Διαβάστε περισσότερα

Μετατροπή των ΕΠΑ.Λ. ΕΠΑ.Σ. σε Τετνολογικό Λύκειο Σσνενώσεις Καταργήσεις

Μετατροπή των ΕΠΑ.Λ. ΕΠΑ.Σ. σε Τετνολογικό Λύκειο Σσνενώσεις Καταργήσεις Μετατροπή των ΕΠΑ.Λ. ΕΠΑ.Σ. σε Τετνολογικό Λύκειο Σσνενώσεις Καταργήσεις ΣΑΡΣΟΛΗ ΧΡΗΣΟ Δ/ντθσ ΕΠΑ.. Χαϊδαρίου Πρϊθν προϊςτάμενοσ τμιματοσ Βϋ τθσ Δ/νςθσ πουδϊν ΔΕ του ΤΠΔΒΜΘ Άλλθ μια αλλαγι ςτθν ΣΕΕ κα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΩΣΕΡΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΜΟΙ. Θζλω ςε αυτό το κομμάτι, να μιλιςουμε λίγο για τουσ φυςικοφσ νόμουσ που υπάρχουν ςτο ςϊμα μασ και πϊσ το επθρεάηουν

ΕΩΣΕΡΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΜΟΙ. Θζλω ςε αυτό το κομμάτι, να μιλιςουμε λίγο για τουσ φυςικοφσ νόμουσ που υπάρχουν ςτο ςϊμα μασ και πϊσ το επθρεάηουν ΕΩΣΕΡΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΜΟΙ Όςο κι αν με «τάραηε» το μάκθμα τθσ «φυςικισ» ςτο ςχολείο, όπου κι αν το ςυνάντθςα αυτό, (γυμνάςιο, λφκειο, ςχολι, διαιτολογία κλπ), το ίδιο και θ «βιολογία-βιοχθμεία», τόςο τα εκτίμθςα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΥ101: Ειςαγωγι ςτθν Πλθροφορικι

ΘΥ101: Ειςαγωγι ςτθν Πλθροφορικι Παράςταςη κινητήσ υποδιαςτολήσ ςφμφωνα με το πρότυπο ΙΕΕΕ Δρ. Χρήστος Ηλιούδης το πρότυπο ΙΕΕΕ 754 ζχει χρθςιμοποιθκεί ευρζωσ ςε πραγματικοφσ υπολογιςτζσ. Το πρότυπο αυτό κακορίηει δφο βαςικζσ μορφζσ κινθτισ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΡΑΑΜΥΘΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΡΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΙΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ

ΤΑ ΡΑΑΜΥΘΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΡΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΙΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ ΤΑ ΡΑΑΜΥΘΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΡΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΙΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ Ένασ από τουσ πρϊτουσ ανκρϊπουσ που μίλθςε για τθν ικανότθτα των παιδιϊν να ςκζφτονται αφθρθμζνα ιταν ο ιδρυτισ τθσ Φιλοςοφίασ για παιδιά Matthew Lipman.

Διαβάστε περισσότερα

Ένα παιχνίδι ρόλων για την αποτροπή του ςχολικοφ εκφοβιςμοφ.

Ένα παιχνίδι ρόλων για την αποτροπή του ςχολικοφ εκφοβιςμοφ. Ένα παιχνίδι ρόλων για την αποτροπή του ςχολικοφ εκφοβιςμοφ. Πρωτότυπο: The bullying prevention roll play Game. Πθγι : Social Skills Central. Μετάφραςθ: Μουρελάτου ταμοφλα - Εργοκεραπεφτρια Δφο ι περιςςότεροι

Διαβάστε περισσότερα

Aux.Magazine Μπιλμπάο, Βιηκάγια, Ιςπανία www.auxmagazine.com Προςωπικά δεδομζνα

Aux.Magazine Μπιλμπάο, Βιηκάγια, Ιςπανία www.auxmagazine.com Προςωπικά δεδομζνα Προςωπικά δεδομζνα Η Λείρ Ναγιάλα, θ Σίλβια Αντρζσ, θ Χουάνα Γκαλβάν και θ Γερμάν Καςτανζντα δθμιοφργθςαν τθ δικι τουσ εταιρία, τθν AUXILIARTE FACTORIA το 2004. Ζχοντασ και ςυνειδθτοποίθςαν ότι μοιράηονταν

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνα: Δείκτες [ποσοτικοί/ποιοτικοί] τηλεοπτικών δελτίων. ΕΙΔΘΣΕΙΣ

Ερευνα: Δείκτες [ποσοτικοί/ποιοτικοί] τηλεοπτικών δελτίων. ΕΙΔΘΣΕΙΣ Ερευνα: Δείκτες [ποσοτικοί/ποιοτικοί] τηλεοπτικών δελτίων. ΕΙΔΘΣΕΙΣ Δίκτυο: ΝΕΤ MEGA ALTER SKAI σφνολο ειδήσεων: 6 15 1η Είδηση Διλωςθ του υπουργοφ Υγείασ, Ανδρζα Λοβζρδου "Δεν ζχω κζςθ ςε αντιφατικζσ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α Γυμνασίου

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α Γυμνασίου ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α Γυμνασίου Ενότητα 1β: Ισότητα - Εξίσωση ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α Γυμνασίου Ενότητα 1β: Ισότητα - Εξίσωση Συγγραφή:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΝΟΜΟΙ ΠΡΑΚΣΟΡΕ ΕΡΓΑΙΑ ΕΞΑΜΗΝΟΤ HEARTSTONE ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΛΟΤΚΟΠΟΤΛΟ ΑΜ:

ΑΤΣΟΝΟΜΟΙ ΠΡΑΚΣΟΡΕ ΕΡΓΑΙΑ ΕΞΑΜΗΝΟΤ HEARTSTONE ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΛΟΤΚΟΠΟΤΛΟ ΑΜ: ΑΤΣΟΝΟΜΟΙ ΠΡΑΚΣΟΡΕ ΕΡΓΑΙΑ ΕΞΑΜΗΝΟΤ HEARTSTONE ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΛΟΤΚΟΠΟΤΛΟ ΑΜ: 2008030075 ΕΙΑΓΩΓΗ Το Heartstone είναι ζνα ψθφιακό παιχνίδι καρτϊν που διεξάγιεται πάνω ςτο Battle.net, ζναν διακομιςτι τθσ εταιρίασ

Διαβάστε περισσότερα

Slide 1. Εισαγωγή στη ψυχρομετρία

Slide 1. Εισαγωγή στη ψυχρομετρία Slide 1 Εισαγωγή στη ψυχρομετρία 1 Slide 2 Σφντομη ειςαγωγή ςτη ψυχρομετρία. Διάγραμμα Mollier (πίεςησ-ενθαλπίασ P-H) Σο διάγραμμα Mollier είναι μία γραφικι παράςταςθ ςε ζναν άξονα ςυντεταγμζνων γραμμϊν

Διαβάστε περισσότερα

Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η. Statisticum collegium V

Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η. Statisticum collegium V Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η i Statisticum collegium V Στατιςτική Συμπεραςματολογία Ι Σημειακζσ Εκτιμήςεισ Διαςτήματα Εμπιςτοςφνησ Στατιςτική Συμπεραςματολογία (Statistical Inference) Το πεδίο τθσ Στατιςτικισ Συμπεραςματολογία,

Διαβάστε περισσότερα

Κατά τθν ενεργοποίθςθ τθσ ιδιότθτασ αυτισ ενδζχεται να εμφανιςτεί ζνα μινυμα ςαν αυτό τθσ παρακάτω εικόνασ. Απλά επιβεβαιϊςτε πατϊντασ ΟΚ.

Κατά τθν ενεργοποίθςθ τθσ ιδιότθτασ αυτισ ενδζχεται να εμφανιςτεί ζνα μινυμα ςαν αυτό τθσ παρακάτω εικόνασ. Απλά επιβεβαιϊςτε πατϊντασ ΟΚ. Δημιουργία Πινάκων Για τθ δθμιουργία πινάκων ςτο περιβάλλον phpmyadmin μποροφμε είτε να χρθςιμοποιιςουμε τθ φόρμα δθμιουργίασ πίνακα, είτε να εκτελζςουμε ζνα ερϊτθμα SQL Στθ παρακάτω εικόνα φαίνεται μια

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΡΤΘΜΙΗ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΣΑΧΤΔΡΟΜΕΙΟΤ ΣΟ GOOGLE (G-MAIL)

ΟΔΗΓΙΕ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΡΤΘΜΙΗ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΣΑΧΤΔΡΟΜΕΙΟΤ ΣΟ GOOGLE (G-MAIL) ΟΔΗΓΙΕ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΡΤΘΜΙΗ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΣΑΧΤΔΡΟΜΕΙΟΤ ΣΟ GOOGLE (G-MAIL) Ανοίγουμε το πρόγραμμα περιιγθςθσ ιςτοςελίδων (εδϊ Internet Explorer). Αν θ αρχικι ςελίδα του προγράμματοσ δεν είναι θ ςελίδα

Διαβάστε περισσότερα

MySchool Πρακτικζσ οδθγίεσ χριςθσ

MySchool Πρακτικζσ οδθγίεσ χριςθσ MySchool Πρακτικζσ οδθγίεσ χριςθσ 1) Δθμιουργία τμθμάτων (ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ, Διαχείριςθ, Διαχείριςθ τμθμάτων) Το πρώτο που πρζπει να κάνουμε ςτο MySchool είναι να δθμιουργιςουμε τα τμιματα που υπάρχουν ςτο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ TUBE

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ TUBE ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ TUBE Ζκδοςη 1.2 1 Ειςαγωγή ςτο ςφςτημα Μπαίνουμε ςτο www.datalabs.edu.gr και με κλικ ςτθν καρτζλα tube μεταφερόμαςτε ςτθ ςελίδα του. Κάτω δεξιά μασ ηθτάει να ειςάγουμε το

Διαβάστε περισσότερα

Ομοφοβία και Τραύμα. του Νίκου Βλαχάκθ

Ομοφοβία και Τραύμα. του Νίκου Βλαχάκθ Ομοφοβία και Τραύμα του Νίκου Βλαχάκθ Η Αλεξάνδρα Βαςιλείου είναι ψυχοκεραπεφτρια και ιδρυτικό μζλοσ του processwork.gr. Τθ γνωρίηω εδϊ και χρόνια, είχα τθ χαρά να ςυνεργαςτϊ μαηί τθσ και πάντοτε παρακολουκϊ

Διαβάστε περισσότερα

Facebook Μία ειςαγωγι

Facebook Μία ειςαγωγι Facebook Μία ειςαγωγι Κοινωνικά δίκτυα Κοινωνικι δικτφωςθ ονομάηεται θ δθμιουργία ομάδων από ανκρϊπουσ με κοινά χαρακτθριςτικά (πχ γείτονεσ, ςυμμακθτζσ). Ενϊ τα κοινωνικά δίκτυα αναπτφςςονται μεταξφ προςϊπων

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ:

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: 1. Ομάδα Ανκρωπιςτικών Σπουδών 2. Ομάδα Οικονομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών & Παιδαγωγικών Σπουδών 3. Ομάδα Θετικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!!

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!! ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!! Χωρίσ νερό δεν μπορεί να υπάρξει ανκρϊπινθ ηωι! Ζνασ μζςοσ άνκρωποσ μπορεί να αντζξει χωρίσ τροφι 2 μινεσ, ενϊ χωρίσ νερό μόνο 2-3 μζρεσ. Αν ο ανκρϊπινοσ οργανιςμόσ χάςει μεγάλθ ποςότθτα

Διαβάστε περισσότερα

Μζρη διαςκζδαςησ παιδιών

Μζρη διαςκζδαςησ παιδιών ΚΙΜΩΛΟΣ Αξιοθζατα Εχει ωραία αξιοκζατα όπωσ το κάςτρο, ο βράχοσ μανιτάρι και ο μεγάλοσ βράχοσ ελζφαντασ, από όπου ςκαρφαλϊνουν και κάνουν πολλζσ βουτιζσ τα παιδιά το καλοκαίρι!! Φαγητό διαςκζδαςη Τα εςτιατόρια

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΞΗ : Α ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΩΜΑΣΙΚΕ ΔΡΑΕΙ. ΘΕΜΑ: ΧΟΛΙΚΟ ΕΚΦΟΒΙΜΟ 3 ο ΣΡΙΜΗΝΟ

ΣΑΞΗ : Α ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΩΜΑΣΙΚΕ ΔΡΑΕΙ. ΘΕΜΑ: ΧΟΛΙΚΟ ΕΚΦΟΒΙΜΟ 3 ο ΣΡΙΜΗΝΟ ΣΑΞΗ : Α ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΩΜΑΣΙΚΕ ΔΡΑΕΙ ΘΕΜΑ: ΧΟΛΙΚΟ ΕΚΦΟΒΙΜΟ 3 ο ΣΡΙΜΗΝΟ ΟΙΣΜΟΣ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΘΣ ΒΙΑΣ Κατάςταςθ κατά τθν οποία αςκείται εςκεμμζνθ, απρόκλθτθ, ςυςτθματικι και επαναλαμβανόμενθ βία και επικετικι

Διαβάστε περισσότερα

Γεϊργιοσ Βιηυθνόσ, Το αμάρτθμα τθσ μθτρόσ μου (απόςπαςμα).

Γεϊργιοσ Βιηυθνόσ, Το αμάρτθμα τθσ μθτρόσ μου (απόςπαςμα). ΕΞΕΤΑΗΟΜΕΝΟ ΜΑΚΘΜΑ:ΛΟΓΟΤΕΧΝΛΑ ΚΕΩΘΤΛΚΘΣ ΚΑΤΕΥΚΥΝΣΘΣ ΘΜΕΟΜΘΝΛΑ:.. ΕΛΣΘΓΘΤΘΣ:ΟΚΑΣ ΚΛΕΑΧΟΣ ΟΝΟΜΑΤΕΡΩΝΥΜΟ ΜΑΚΘΤΘ: Θζμα Α Αϋ. ΚΕΙΜΕΝΟ Γεϊργιοσ Βιηυθνόσ, Το αμάρτθμα τθσ μθτρόσ μου (απόςπαςμα). Πταν επανιλκον

Διαβάστε περισσότερα

Αςκιςεισ και παιχνίδια με ευρϊ

Αςκιςεισ και παιχνίδια με ευρϊ 1 ο Ειδικό Δ.Σ. Ρειραιά 2013 χολικό Βοικθμα Μζροσ Α Αςκιςεισ και παιχνίδια με ευρϊ Γεράςιμοσ Σπίνοσ Πλγα Σουρίδθ Αντί για πρόλογο Οι αςκιςεισ που κα ακολουκιςουν, αναφζρονται ςτθν εκμάκθςθ των χρθμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΙΧΑΚΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΧΡΙΣΟΤΓΕΝΝΑ

ΣΙΧΑΚΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΧΡΙΣΟΤΓΕΝΝΑ ΣΙΧΑΚΙΑ ΕΤΧΕ ΓΙΑ ΣΑ ΧΡΙΣΟΤΓΕΝΝΑ & ΣΗΝ ΠΡΩΣΟΧΡΟΝΙΑ ΣΙΧΑΚΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΧΡΙΣΟΤΓΕΝΝΑ Χριςτουγεννιάτικεσ ευχζσ κα βγάλω και κα ςτείλω από τα βάκθ τςθ καρδιάσ όπου κι 'αν ζχω φίλο κι ασ γίνει κάκε μου ευχι ςτον

Διαβάστε περισσότερα

Ο ήχοσ ωσ φυςικό φαινόμενο

Ο ήχοσ ωσ φυςικό φαινόμενο Ο ήχοσ ωσ φυςικό φαινόμενο Φφλλο Εργαςίασ Ονοματεπώνυμο. Παραγωγή και διάδοςη του ήχου Ήχοσ παράγεται όταν τα ςωματίδια κάποιου υλικοφ μζςου αναγκαςκοφν να εκτελζςουν ταλάντωςθ. Για να διαδοκεί ο ιχοσ

Διαβάστε περισσότερα

Επικοινωνία, ομιλία και γλώςςα: Πωσ μπορώ να βοηθήςω;

Επικοινωνία, ομιλία και γλώςςα: Πωσ μπορώ να βοηθήςω; Επικοινωνία, ομιλία και γλώςςα: Πωσ μπορώ να βοηθήςω; Μετάφραςθ: Φανι Καραμανϊλθ Εάν ζχετε ζνα μωρό με ςφνδρομο Down ίςωσ θ μζρα που κα μπορεί να μιλιςει να ςασ φαίνεται πολφ μακρινι. Στα πρϊτα ςτάδια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΣΣΙΚΟΝ» ΕΚΘΕΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΩΝ ΑΘΕΝΩΝ ΣΩΝ ΕΞΩΣΕΡΙΚΩΝ ΙΑΣΡΕΙΩΝ ΦΕΒΡΟΤΑΡΙΟ 2012

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΣΣΙΚΟΝ» ΕΚΘΕΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΩΝ ΑΘΕΝΩΝ ΣΩΝ ΕΞΩΣΕΡΙΚΩΝ ΙΑΣΡΕΙΩΝ ΦΕΒΡΟΤΑΡΙΟ 2012 ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΣΣΙΚΟΝ» ΕΚΘΕΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΩΝ ΑΘΕΝΩΝ ΣΩΝ ΕΞΩΣΕΡΙΚΩΝ ΙΑΣΡΕΙΩΝ ΦΕΒΡΟΤΑΡΙΟ 2012 ελίδα 1 από 24 ΤΝΟΨΗ ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΩΝ 26% κακζσ εντυπϊςεισ από τθν τθλεφωνικι εξυπθρζτθςθ

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτιςεισ & απαντιςεισ για τα ξφλινα πνευςτά

Ερωτιςεισ & απαντιςεισ για τα ξφλινα πνευςτά Τα νύλιμα! ΧΟΡΗΓΟΣ Ερωτιςεισ & απαντιςεισ για τα ξφλινα πνευςτά τα ξφλινα! 1. Γιατί τα λζμε ξφλινα πνευςτά; Πνευςτά ονομάηονται τα όργανα ςτα οποία ο ιχοσ παράγεται μζςα ςε ζνα ςωλινα απ όπου περνάει ο

Διαβάστε περισσότερα

1 / 1 ΑΣΕΑΡΑΚΖ 15/7/2015 AM0406AD

1 / 1 ΑΣΕΑΡΑΚΖ 15/7/2015 AM0406AD 1 / 1 ΑΣΕΑΡΑΚΖ 15/7/2015 AM0406AD (Χειροκροτιματα από τισ πτζρυγεσ του ΣΥΙΗΑ και των Ανεξαρτιτων Ελλινων) ΠΡΟΕΔΡΟ (Ζωή Κωνσταντοποφλου): Ευχαριςτοφμε τον κ. Μθτρόπουλο. Κυρίεσ και κφριοι ςυνάδελφοι, γίνεται

Διαβάστε περισσότερα

Ρροςκφνθμα ςτο Άγιον Προσ

Ρροςκφνθμα ςτο Άγιον Προσ Ρροςκφνθμα ςτο Άγιον Προσ Το Άγιον Προσ είναι θ μεγαλφτερθ και ςθμαντικότερθ ορκόδοξθ κοινότθτα ςτθν Ελλάδα. Είναι θ πθγι τθσ πίςτεωσ, για εκατομμφρια πιςτϊν Ορκοδόξων Χριςτιανϊν, και είναι επίςθσ μζροσ

Διαβάστε περισσότερα

Παράςταςη ςυμπλήρωμα ωσ προσ 1

Παράςταςη ςυμπλήρωμα ωσ προσ 1 Δρ. Χρήστος Ηλιούδης Θζματα διάλεξησ ΣΤ1 Προςθεςη αφαίρεςη ςτο ΣΤ1 2 ή ΣΤ1 Ονομάηουμε ςυμπλιρωμα ωσ προσ μειωμζνθ βάςθ R ενόσ μθ προςθμαςμζνου αρικμοφ Χ = ( Χ θ-1 Χ θ-2... Χ 0 ) R ζναν άλλον αρικμό Χ'

Διαβάστε περισσότερα

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)».

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εφδοξοσ+ Διαθζτοντασ βιβλία μζςω του «Εφδοξοσ+» Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εμφανίηεται θ λίςτα με όλα ςασ τα βιβλία. Από εδϊ μπορείτε: -

Διαβάστε περισσότερα

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Περιεχόμενα 1. Επαφζσ... 3 2. Ημερολόγιο Επιςκζψεων... 4 3. Εκκρεμότθτεσ... 5 4. Οικονομικά... 6 5. Το 4doctors ςτο κινθτό ςου... 8 6. Υποςτιριξθ... 8 2 1. Επαφζσ Στισ «Επαφζσ»

Διαβάστε περισσότερα

Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox

Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox 03 05 ΙΛΤΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. αρμά Ιηαμπζλλα Βαρλάμθσ Νίκοσ Ειςαγωγι... 1 Σι είναι το Databox...... 1 Πότε ανανεϊνεται...... 1 Μπορεί να εφαρμοςτεί

Διαβάστε περισσότερα

Ζπειτα κάναμε μια ςυηιτθςθ και εκφράςαμε τισ απορίεσ που είχαμε. Όλεσ οι ερωτιςεισ που κάναμε ςτον κ. Γιάννθ είναι: Επ : Πωρ μοξπώ μα

Ζπειτα κάναμε μια ςυηιτθςθ και εκφράςαμε τισ απορίεσ που είχαμε. Όλεσ οι ερωτιςεισ που κάναμε ςτον κ. Γιάννθ είναι: Επ : Πωρ μοξπώ μα Στα πλαίςια του προγράμματοσ Κυκλοφοριακισ Αγωγισ : «Ασ μάκουμε τα ςιματα, μθν πάκουμε ατυχιματα» που υλοποιεί θ τάξθ μασ κατά τθ φετινι ςχολικι χρονιά, τθν Τρίτθ 17 Φεβρουαρίου 2015 πραγματοποιιςαμε επίςκεψθ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΜΥΘΙΣΤΟ ΗΜΑΤΟΣ «Η ΚΥΡΙΑ ΒΙΟΛΑΝΣ» «Τα Κατά συνθήκη.. ψεύδη» Της Ελένης Σεμερτζίδου. (Θεατρικό ζργο ςε τρεισ πράξεισ) θεσσαλονίκη

ΔΙΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΜΥΘΙΣΤΟ ΗΜΑΤΟΣ «Η ΚΥΡΙΑ ΒΙΟΛΑΝΣ» «Τα Κατά συνθήκη.. ψεύδη» Της Ελένης Σεμερτζίδου. (Θεατρικό ζργο ςε τρεισ πράξεισ) θεσσαλονίκη ΔΙΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΜΥΘΙΣΤΟ ΗΜΑΤΟΣ «Η ΚΥΡΙΑ ΒΙΟΛΑΝΣ» «Τα Κατά συνθήκη.. ψεύδη» Της Ελένης Σεμερτζίδου (Θεατρικό ζργο ςε τρεισ πράξεισ) θεσσαλονίκη 2014 Η Ελζνθ εμερτηίδου γεννικθκε ςτθ Θεςςαλονίκθ. Είναι Διδάκτωρ

Διαβάστε περισσότερα

Σπίτι μου, ςπιτάκι μου!

Σπίτι μου, ςπιτάκι μου! 4ο Δημοτικό Σχολείο Νζασ Ευκαρπίασ Αρχαιολογικό Μουςείο Θεςςαλονίκησ Σπίτι μου, ςπιτάκι μου! 1 Συμμετζχοντεσ Σχολείο: 4 ο Δημοτικό Σχολείο Ν. Ευκαρπίασ Τάξη / Τμήμα: Β1 Αριθμόσ μαθητών: 19 Αριθμόσ παλιννοςτοφντων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ IMC (Key Stage II) 9 Μαρτίου 2016 ΧΡΟΝΟΣ: 2 ΩΡΕΣ Λύςεισ : Πρόβλημα 1 (α) Να βρείτε τθν τιμι του για να ιςχφει θ πιο κάτω ςχζςθ: (β) Ο Ανδρζασ τελειϊνει

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ MICRO WORLDS PRO

ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ MICRO WORLDS PRO ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ MICRO WORLDS PRO Το Micro Worlds Pro είναι ζνα ολοκλθρωμζνο περιβάλλον προγραμματιςμοφ. Χρθςιμοποιεί τθ γλϊςςα προγραμματιςμοφ Logo (εξελλθνιςμζνθ) Το Micro Worlds Pro περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ - ΑΠΕΛΕΤΘΕΡΩΗ ΣΗ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ, 1912

ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ - ΑΠΕΛΕΤΘΕΡΩΗ ΣΗ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ, 1912 ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ - ΑΠΕΛΕΤΘΕΡΩΗ ΣΗ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ, 1912 Το 1912 ξζςπαςε ο Αϋ Βαλκανικόσ Πόλεμοσ, ςτον οποίο θ Βουλγαρία, θ Σερβία, θ Ελλάδα και το Μαυροβοφνιο ςυμμάχθςαν εναντίον τθσ Οκωμανικισ Αυτοκρατορίασ,

Διαβάστε περισσότερα

Καλϊσ Θλκατε ςτο νζο μασ site & e-shop Livardas.gr.

Καλϊσ Θλκατε ςτο νζο μασ site & e-shop Livardas.gr. Καλϊσ Θλκατε ςτο νζο μασ site & e-shop Livardas.gr. Εικόνα 1: Είςοδοσ ςτο e-shop Για να καταχωριςετε παραγγελία ι να βλζπετε τιμζσ & διακεςιμότθτα προϊόντων το πρϊτο βιμα που πρζπει να κάνετε είναι να

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Φροντιστήριο Στην Ελληνική Γλώσσα. Απαντιςεισ. Το κείμενο αναφζρεται ςτθ ςθμαςία των αρχαίων μνθμείων και ςτουσ τρόπουσ προςζγγιςισ τουσ.

Ειδικό Φροντιστήριο Στην Ελληνική Γλώσσα. Απαντιςεισ. Το κείμενο αναφζρεται ςτθ ςθμαςία των αρχαίων μνθμείων και ςτουσ τρόπουσ προςζγγιςισ τουσ. Απαντιςεισ Α1. Το κείμενο αναφζρεται ςτθ ςθμαςία των αρχαίων μνθμείων και ςτουσ τρόπουσ προςζγγιςισ τουσ. Βαςικά ςθμεία: Λόγοι προςταςίασ: 1. Εκφραςτζσ δθμοκρατικοφ πνεφματοσ 2. Χϊροι ψυχαγωγίασ και πολιτιςμικισ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ: "SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ" Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath. Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ

ΤΙΤΛΟΣ: SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath. Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ ΤΙΤΛΟΣ: "SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ" Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ www.dimitrazervaki.com Περιεχόμενα ΣΡΕΙ ΑΝΑΠΑΝΣΕΧΕ ΔΙΑΠΙΣΩΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΕΙΑΓΩΓΗ Ο νζοσ δικτυακόσ τόποσ τθσ Δ.Δ.Ε. Θεςπρωτίασ παρζχει πλζον τθ δυνατότθτα τθσ καταχϊρθςθσ νζων, ειδιςεων και

Διαβάστε περισσότερα

Μια κακιά ςφηυγοσ. Διονφςθσ Κυβρικοςαίοσ. Το κορίτςι και θ ευχι

Μια κακιά ςφηυγοσ. Διονφςθσ Κυβρικοςαίοσ. Το κορίτςι και θ ευχι Μια κακιά ςφηυγοσ Μια φορά κι ζναν καιρό ςε μια χϊρα, κάκε νφχτα ζβγαινε ζνασ ξζνοσ, που ιταν πραγματικά επικίνδυνοσ και ζκανε πολφ άςχθμα πράγματα. Ζκοβε πάρα πολλά ξφλα με τα οποία ζβαηε φωτιζσ ςε τυχαία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ Ειςαγωγή Τπάρχουν τρία επίπεδα ςτα οποία καλείςτε να αξιολογιςετε το εργαςτιριο D-ID: Νζα κζματα Σεχνολογία Διδακτικι Νέα θέματα Σο εργαςτιριο κα ειςαγάγουν τουσ ςυμμετζχοντεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΤΝΣΟΝΙΜΟ ΣΘ ΟΜΑΔΑ ΚΑΙ ΣΘΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΘ ΑΚΟΤΣΙΚΘ ΜΝΘΜΘ- ΒΑΘΜΙΔΑ 2 και αρχζσ 3

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΤΝΣΟΝΙΜΟ ΣΘ ΟΜΑΔΑ ΚΑΙ ΣΘΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΘ ΑΚΟΤΣΙΚΘ ΜΝΘΜΘ- ΒΑΘΜΙΔΑ 2 και αρχζσ 3 1 ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΤΝΣΟΝΙΜΟ ΣΘ ΟΜΑΔΑ ΚΑΙ ΣΘΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΘ ΑΚΟΤΣΙΚΘ ΜΝΘΜΘ- ΒΑΘΜΙΔΑ 2 και αρχζσ 3 Δεξιότητεσ: τακερόσ παλμόσ, ςυντονιςμόσ χεριοφ-ματιοφ, εςτιαςμόσ προςοχισ, ςυγκζντρωςθ, ακουςτικι μνιμθ

Διαβάστε περισσότερα

Κάνουμε κλικ ςτθν επιλογι του οριηόντιου μενοφ «Get Skype»για να κατεβάςουμε ςτον υπολογιςτι μασ το πρόγραμμα του Skype.

Κάνουμε κλικ ςτθν επιλογι του οριηόντιου μενοφ «Get Skype»για να κατεβάςουμε ςτον υπολογιςτι μασ το πρόγραμμα του Skype. ΟΔΗΓΙΕ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΤ ΣΟ SKYPE Ανοίγουμε το πρόγραμμα περιιγθςθσ ιςτοςελίδων (εδϊ Internet Explorer). Κάνουμε κλικ ςτθ γραμμι διεφκυνςθσ του προγράμματοσ και πλθκτρολογοφμε: www.skype.com Κάνουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΟΓΚΑ Atma Darshan Yoga Centre

ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΟΓΚΑ Atma Darshan Yoga Centre ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΟΓΚΑ Atma Darshan Yoga Centre ΑΓΑΠΗΤΑ ΜΕΛΗ ΜΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΙ Καλωςορίςατε ςτο ΔΕΛΣΙΟ του Atma Darshan Yoga Centre Κακϊσ πλθςιάηει το τζλοσ τθσ φετινισ περιόδου και λίγο πριν ο κακζνασ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΗΜΕΡΑ Δημοτικό Ραδιόφωνο Σετάρτη 4/2/2015. υνζντευξη ςτην Γιώτα Φλώρου ςτην εκπομπή τησ «Πολφχρωμα υναςθήματα».

Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΗΜΕΡΑ Δημοτικό Ραδιόφωνο Σετάρτη 4/2/2015. υνζντευξη ςτην Γιώτα Φλώρου ςτην εκπομπή τησ «Πολφχρωμα υναςθήματα». Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΗΜΕΡΑ Δημοτικό Ραδιόφωνο Σετάρτη 4/2/2015. υνζντευξη ςτην Γιώτα Φλώρου ςτην εκπομπή τησ «Πολφχρωμα υναςθήματα». ΓΦ- Καλθςπζρα ςασ. Με τον κ.μωρόγιαννθ, κα προςεγγίςουμε το κζμα τθσ οικογζνειασ

Διαβάστε περισσότερα

Εκνικι Τράπεηα. Σε αναηιτθςθ εναλλακτικών διεξόδων ρευςτότθτασ για τισ ΜΜΕ. Ανδρζασ Ακαναςόπουλοσ Γενικόσ Διευκυντισ Λιανικισ Τραπεηικισ

Εκνικι Τράπεηα. Σε αναηιτθςθ εναλλακτικών διεξόδων ρευςτότθτασ για τισ ΜΜΕ. Ανδρζασ Ακαναςόπουλοσ Γενικόσ Διευκυντισ Λιανικισ Τραπεηικισ Σε αναηιτθςθ εναλλακτικών διεξόδων ρευςτότθτασ για τισ ΜΜΕ Νοζμβριοσ 2012 Ανδρζασ Ακαναςόπουλοσ Γενικόσ Διευκυντισ Λιανικισ Τραπεηικισ 0 1 Σφνοψθ ζρευνασ ςυγκυρίασ για ΜΜΕ από ΕΤΕ 2 Τα 5 Ε και 1 Α για

Διαβάστε περισσότερα

Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ

Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ Διαδίκτυο: μια πόρτα ςτον κόςμο Πϊσ μπορεί κανείσ ςε λίγα λεπτά να μάκει ποιεσ ταινίεσ παίηονται ςτουσ κινθματογράφουσ, να ςτείλει

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!!

ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!! Το πλαςτικό ζχει γίνει αναπόςπαςτο κομμάτι τθσ κακθμερινισ μασ ηωισ, πλαςτικά μπουκάλια, πλαςτικά παιχνίδια, πλαςτικά ποτιρια, πλαςτικζσ ςακοφλεσ. Πλαςτικά

Διαβάστε περισσότερα

Μθχανολογικό Σχζδιο, από τθ κεωρία ςτο πρακτζο Χριςτοσ Καμποφρθσ, Κων/νοσ Βαταβάλθσ

Μθχανολογικό Σχζδιο, από τθ κεωρία ςτο πρακτζο Χριςτοσ Καμποφρθσ, Κων/νοσ Βαταβάλθσ Λεπτζσ Αξονικζσ γραμμζσ χρθςιμοποιοφνται για να δθλϊςουν τθν φπαρξθ ςυμμετρίασ του αντικειμζνου. Υπενκυμίηουμε ότι οι άξονεσ ςυμμετρίασ χρθςιμοποιοφνται μόνον όταν το ίδιο το εξάρτθμα είναι πραγματικά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΡΤΙΚΟΣ ΡΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΤΑ ΧΑΑΚΤΗΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΡΟΤΑΣΗΣ

ΣΥΝΟΡΤΙΚΟΣ ΡΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΤΑ ΧΑΑΚΤΗΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΡΟΤΑΣΗΣ Αφόρμθςθ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΖΩΝΤΑΝΟΙ ΟΓΑΝΙΣΜΟΙ/ΦΥΤΑ ΣΥΝΟΡΤΙΚΟΣ ΡΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΤΑ ΧΑΑΚΤΗΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΡΟΤΑΣΗΣ Δείκτθσ Επιτυχίασ: Να διατυπϊνουν παρατθριςεισ για διάφορεσ εμφανείσ ιδιότθτεσ των ηωντανϊν

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ (ΕΡΗΕΣ) Δρα ΠΟΛΤ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ

ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ (ΕΡΗΕΣ) Δρα ΠΟΛΤ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ 1oν ΤΝΕΔΡΙΟ ΡΤΘΜΙΣΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΚΤΠΡΟΤ ΕΛΛΑΔΑ ΣΟΤ ΣΟΜΕΙ ΣΩΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΣΑΧΤΔΡΟΜΕΙΩΝ Λευκωςία, 3 4 Μαρτίου 2011 (Ξενοδοχείο Hilton) ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ (ΕΡΗΕΣ) Δρα ΠΟΛΤ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ Αξιότιμθ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014

ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014 ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014 τθ διάρκεια του τρζχοντοσ ζτουσ εξελίχκθκε θ ευρωπαϊκι άςκθςθ προςομοίωςθσ ακραίων καταςτάςεων για τισ Αςφαλιςτικζσ Εταιρίεσ

Διαβάστε περισσότερα

4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής

4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής 4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής 4o Τουρνουά Basket Στελεχϊν Επιχειριςεων 2013-2014 Σελ. 1 / 7 Σηοιτεία Αθληηών Ομάδας: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΤΡΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΓΟΥΡΟΥΝΑΚΙΑ

ΤΑ ΤΡΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΓΟΥΡΟΥΝΑΚΙΑ ΤΑ ΤΡΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΓΟΥΡΟΥΝΑΚΙΑ 2ορ Πανελλήνιορ Διαγωνιζμόρ «Λέμε ΟΧΙ ζηο ζσολικό εκθοβιζμό» (Μια διαζκεςή παπαμςθιού από ηοςρ μαθηηέρ) Ομάδα : Αστυπάλαια ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΥΟΛΕΙΟ ΑΣΤΠΑΛΑΙΑ επτέμβπιορ- Νοέμβπιορ

Διαβάστε περισσότερα

Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ;

Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ; Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ; Για να μπορζςετε να δθμιουργιςετε φακζλουσ ςτο χαρτοφυλάκιό ςασ ςτο Mahara κα πρζπει να μπείτε ςτο ςφςτθμα αφοφ πατιςετε πάνω ςτο ςφνδεςμο Mahara profiles από οποιοδιποτε ςελίδα

Διαβάστε περισσότερα

DIOSCOURIDES VERSION

DIOSCOURIDES VERSION DIOSCOURIDES VERSION 2.15.29 ΑΛΛΑΓΗ ΥΠΑ ΚΑΙ & ΕΠΑΝΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΛΙΑΝΙΚΗ ΣΙΜΗ ΠΑΡΑΥΑΡΜΑΚΩΝ Για τθν τροποποίθςθ των παραπάνω ςτοιχείων ςτθ νζα ζκδοςθ ςασ δίνουμε τθ δυνατότθτα να αλλάξετε το ΦΠΑ και τθ λιανικι

Διαβάστε περισσότερα

-Γεια ςασ κυρία ελιά, είςαςτε ςτον αζρα. -Γεια ςου. -Σι κάνεισ; -Καλά κοπζλι μου. -Πόςον χρονών είςτε; -Εγώ είμαι 1200 χρονών. -Που μζνεισ; -Μζνω

-Γεια ςασ κυρία ελιά, είςαςτε ςτον αζρα. -Γεια ςου. -Σι κάνεισ; -Καλά κοπζλι μου. -Πόςον χρονών είςτε; -Εγώ είμαι 1200 χρονών. -Που μζνεισ; -Μζνω Τα παιδιά ςηπ ςάνηπ μαπ επιρκέτθηκαμ ρςιπ 4/2/2016 ςημ Α ςάνη και διάβαραμ ρςα παιδιά ςιπ ρσμεμςεύνειπ πξσ έγοαφαμ για ςημ ελιά. Σςη ρσμέυεια, ςα παιδάκια ςηπ ποώςηπ έκαμαμ εοχςήρειπ ρςξσπ μικοξύπ μαπ

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακά Τηάκια. Πουκεβίλ 2, Ιωάννινα Τθλ. 26510.23822 www.energeiaka-ktiria.gr www.facebook.com/energeiaka.ktiria

Ενεργειακά Τηάκια. Πουκεβίλ 2, Ιωάννινα Τθλ. 26510.23822 www.energeiaka-ktiria.gr www.facebook.com/energeiaka.ktiria Ενεργειακά Τηάκια Πουκεβίλ 2, Ιωάννινα Τθλ. 26510.23822 www.facebook.com/energeiaka.ktiria Σελ. 2 Η ΕΣΑΙΡΕΙΑ Η εταιρεία Ενεργειακά Κτίρια δραςτθριοποιείται ςτθν παροχι ολοκλθρωμζνων υπθρεςιϊν και ςτθν

Διαβάστε περισσότερα

Στατιςτικά Μοντζλα και ο Κανόνασ του Bayes

Στατιςτικά Μοντζλα και ο Κανόνασ του Bayes Στατιςτικά Μοντζλα και ο Κανόνασ του Bayes Κϊςτασ Διαμαντάρασ Τμιμα Πλθροφορικισ ΤΕΛ Κεςςαλονίκθσ 1 Ο κανόνασ του Bayes (προφ. Μπζιη): Κυμόμαςτε τισ πικανότθτεσ Θ πικανότθτα ωσ κλάςμα επί ενόσ ςυνόλου:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΕΠΙΠΕΔΟ 11 12 (Β - Γ Λυκείου)

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΕΠΙΠΕΔΟ 11 12 (Β - Γ Λυκείου) ΕΠΙΠΕΔΟ 11 12 (Β - Γ Λυκείου) 19 Μαρτίου 2011 10:00-11:15 3 point/μονάδες 1) Στθν πιο κάτω εικόνα πρζπει να υπάρχει αρικμόσ ςε κάκε κουκκίδα ϊςτε το άκροιςμα των αρικμϊν ςτα άκρα κάκε ευκφγραμμου τμιματοσ

Διαβάστε περισσότερα

1 / 3 ΜΖΣΡΟΠΟΤΛΟΤ ΜΠΟΤΛΑΞΖ 3/6/2015 DA0603MT

1 / 3 ΜΖΣΡΟΠΟΤΛΟΤ ΜΠΟΤΛΑΞΖ 3/6/2015 DA0603MT 1 / 3 ΜΖΣΡΟΠΟΤΛΟΤ ΜΠΟΤΛΑΞΖ 3/6/2015 DA0603MT ΒΟΤΛΖ ΣΩΝ ΔΛΛΖΝΩΝ ΠΔΡΗΟΓΟ ΗΣ - ΤΝΟΓΟ Α ΔΞΔΣΑΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΓΗΑ ΣΖ ΓΗΔΡΔΤΝΖΖ ΚΑΗ ΓΗΑΛΔΤΚΑΝΖ ΣΩΝ ΤΝΘΖΚΩΝ ΚΑΗ ΣΩΝ ΔΤΘΤΝΩΝ ΠΟΤ ΟΓΖΓHΑΝ ΣΖΝ ΤΠΑΓΩΓΖ ΣΖ ΔΛΛΑΓΑ ΣΟ ΚΑΘΔΣΩ

Διαβάστε περισσότερα

τα χάλκινα! 9 ερωτιςεισ & 10 απαντιςεισ για τα χάλκινα όργανα

τα χάλκινα! 9 ερωτιςεισ & 10 απαντιςεισ για τα χάλκινα όργανα Τα χάλκιμα! ΧΟΡΗΓΟΣ τα χάλκινα! 9 ερωτιςεισ & 10 απαντιςεισ για τα χάλκινα όργανα 1. Γιατί τα λζμε χάλκινα πνευςτά όργανα; Πνευςτά χαρακτθρίηονται όλα τα όργανα ςτα οποία ο ιχοσ παράγεται από τθν (ανα)πνοι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 26/09/2010

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 26/09/2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΑΦΕΙΟ ΤΥΡΟΥ ----- Ταχ. Δ/νςθ: Α. Ραπανδρζου 37 Τ.Κ. Ρόλθ: 15180 - Μαροφςι Ιςτοςελίδα: www.minedu.gov.gr email: press@ypepth.gr

Διαβάστε περισσότερα

2) Η βεβαίωςθ οφειλισ χορθγείται όταν μεταβιβάηεται ακίνθτο, υπό τισ παρακάτω προχποκζςεισ που πρζπει να ςυντρζχουν ςωρευτικά:

2) Η βεβαίωςθ οφειλισ χορθγείται όταν μεταβιβάηεται ακίνθτο, υπό τισ παρακάτω προχποκζςεισ που πρζπει να ςυντρζχουν ςωρευτικά: ΡΟΛ. 1084 Βεβαίωςθ οφειλισ για χρζθ προσ το Δθμόςιο. Ο ΥΦΥΡΟΥΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ζχοντασ υπόψθ: 1. Τισ διατάξεισ του άρκρου 26 του Ν. 1882/1990 (ΦΕΚ 43 Αϋ) και ειδικότερα τθσ παραγράφου 8 αυτοφ, όπωσ ιςχφουν,

Διαβάστε περισσότερα

Άςκθςθ 1θ: Να γραφεί αλγόρικμοσ που κα δθμιουργεί με τθ βοικεια διπλοφ επαναλθπτικοφ βρόχου, τον ακόλουκο διςδιάςτατο πίνακα:

Άςκθςθ 1θ: Να γραφεί αλγόρικμοσ που κα δθμιουργεί με τθ βοικεια διπλοφ επαναλθπτικοφ βρόχου, τον ακόλουκο διςδιάςτατο πίνακα: 2 ο Σετ Ασκήσεων Δομές Δεδομένων - Πίνακες Άςκθςθ 1θ: Να γραφεί αλγόρικμοσ που κα δθμιουργεί με τθ βοικεια διπλοφ επαναλθπτικοφ βρόχου, τον ακόλουκο διςδιάςτατο πίνακα: 2 3 4 5 3 4 5 6 4 5 6 7 5 6 7 8

Διαβάστε περισσότερα

Πωσ δημιουργώ μάθημα ςτο e-class του ΠΣΔ [επίπεδο 1]

Πωσ δημιουργώ μάθημα ςτο e-class του ΠΣΔ [επίπεδο 1] Το e-class του Πανελλινιου Σχολικοφ Δίκτυου [ΠΣΔ/sch.gr] είναι μια πολφ αξιόλογθ και δοκιμαςμζνθ πλατφόρμα για αςφγχρονο e-learning. Ανικει ςτθν κατθγορία του ελεφκερου λογιςμικοφ. Αρχίηουμε από τθ διεφκυνςθ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήςησ Support

Εγχειρίδιο Χρήςησ Support Εγχειρίδιο Χρήςησ Support Περιεχόμενα 1) Αρχικι Σελίδα...2 2) Φόρμα Σφνδεςθσ...2 3) Μετά τθ ςφνδεςθ...2 4) Λίςτα Υποκζςεων...3 5) Δθμιουργία Νζασ Υπόκεςθσ...4 6) Σελίδα Υπόκεςθσ...7 7) Αλλαγι Κωδικοφ...9

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΡΛΟΥ 1. ΚΑΝΟΝΕΣ Οι αγϊνεσ κα διζπονται από τουσ κανόνεσ όπωσ αυτοί ορίηονται ςτουσ Κανόνεσ Αγϊνων Ιςτιοπλοΐασ.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΡΛΟΥ 1. ΚΑΝΟΝΕΣ Οι αγϊνεσ κα διζπονται από τουσ κανόνεσ όπωσ αυτοί ορίηονται ςτουσ Κανόνεσ Αγϊνων Ιςτιοπλοΐασ. Η Ελλθνικι κλάςθ Dragon ςε ςυνεργαςία με τον Ναυτικό Πμιλο Ελλάδοσ και υπό τθν αιγίδα τθσ Ελλθνικισ Ιςτιοπλοϊκισ Ομοςπονδίασ, κα διοργανώςει τουσ ακόλουκουσ αγώνεσ το 2011 1. ΚΤΠΕΛΛΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ - MARITIME

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΩΝ

ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΔΙΟΡΙΜΟΙ ΜΟΝΙΜΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΑΡΙΘΜΟ ΔΙΟΡΙΘΕΝΣΩΝ 2006-2007 34 2007-2008 40 2008-2009 38 2009-2010 25 2010-2011 13 ΤΝΟΛΟ: 150 ΔΙΟΡΙΜΟΙ ( ΜΕΟ ΟΡΟ 30 ΔΙΟΡΙΜΟΙ ΑΝΑ ΕΣΟ) Με

Διαβάστε περισσότερα

Η αυτεπαγωγή ενός δακτυλίου

Η αυτεπαγωγή ενός δακτυλίου Η αυτεπαγωγή ενός δακτυλίου Υποκζςτε ότι κρατάτε ςτο χζρι ςασ ζναν μεταλλικό δακτφλιο διαμζτρου πχ 5 cm. Ζνασ φυςικόσ πικανότθτα κα προβλθματιςτεί: τι αυτεπαγωγι ζχει άραγε; Νομίηω κα ιταν μια καλι ιδζα

Διαβάστε περισσότερα

Δθμόςια Κεντρικι Βιβλιοκικθ Κζρκυρασ

Δθμόςια Κεντρικι Βιβλιοκικθ Κζρκυρασ Δθμόςια Κεντρικι Βιβλιοκικθ Κζρκυρασ 28 Σεπτεμβρίου 2010 Εργαςτιριο και παρουςίαςθ με κζμα: Δικτφωςθ με τοπικοφσ ςυνεργάτεσ: κοινζσ δράςεισ για προϊκθςθ των δεξιοτιτων ανάγνωςθσ Ομιλιτρια: Ute Hachmann,

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ Οδηγός Χρήσης Εφαρμογής Ελέγχου Προσφορών Αφοφ πιςτοποιθκεί ο λογαριαςμόσ που δθμιουργιςατε ςτο πρόγραμμα ωσ Πάροχοσ Προςφορϊν, κα λάβετε ζνα e-mail με

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Πρόζβαζης ζηο EndNote Web. Πρόζβαζη ζηο EndNote Web

Οδηγίες Πρόζβαζης ζηο EndNote Web. Πρόζβαζη ζηο EndNote Web Οδηγίες Πρόζβαζης ζηο EndNote Web Το EndNote Web είναι εργαλείο διαχείριςθσ βιβλιογραφικϊν αναφορϊν, ενςωματωμζνο ςτθ βάςθ Web of Science. Απαιτείται εγγραφι και δθμιουργία password (Sign in / Register)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : Δημιοσργία μιας δική ζας ζελίδας ζηο διαδίκησο ή ζηα κοινωνικά δίκησα,ζτεδιαζμός και σλοποίηζη καμπάνιας για ηην προβολή ηης και ηην προζέλκσζη

Διαβάστε περισσότερα

Σύ ντομος Οδηγο ς χρη σης wikidot για τα projects

Σύ ντομος Οδηγο ς χρη σης wikidot για τα projects Σύ ντομος Οδηγο ς χρη σης wikidot για τα projects Ειςαγωγή κοπόσ αυτοφ του κειμζνου είναι να δϊςει ςφντομεσ οδθγίεσ για τθν επεξεργαςία των ςελίδων του wiki τθσ ερευνθτικισ εργαςίασ. Πλιρθσ οδθγόσ για

Διαβάστε περισσότερα

τα κρουςτά! Ερωτιςεισ & απαντιςεισ για τα κρουςτά

τα κρουςτά! Ερωτιςεισ & απαντιςεισ για τα κρουςτά Τα κροσζηά! ΧΟΡΗΓΟΣ Ερωτιςεισ & απαντιςεισ για τα κρουςτά τα κρουςτά! 1. Γιατί ονομάηονται κρουςτά όργανα; Το όνομα «κρουςτά» όργανα προζρχεται από το ριμα κροφω/χτυπώ και δθλϊνει τον τρόπο με τον οποίο

Διαβάστε περισσότερα

Θεςιακά ςυςτιματα αρίκμθςθσ

Θεςιακά ςυςτιματα αρίκμθςθσ Θεςιακά ςυςτιματα αρίκμθςθσ Δρ. Χρήστος Ηλιούδης αρικμθτικό ςφςτθμα αρίκμθςθσ (Number System) Αξία (value) παράςταςθ Οι αξίεσ (π.χ. το βάροσ μιασ ποςότθτασ μιλων) μποροφν να παραςτακοφν με πολλοφσ τρόπουσ

Διαβάστε περισσότερα

Μαρίλια Διόλα Ιωςθφίνα Πεαηίνου Στ τάξθ

Μαρίλια Διόλα Ιωςθφίνα Πεαηίνου Στ τάξθ Μαρίλια Διόλα Ιωςθφίνα Πεαηίνου Στ τάξθ Στθν Ιταλία θ περίοδοσ των Χριςτουγζννων ζχει τθ μεγαλφτερθ διάρκεια από όλεσ τισ άλλεσ των χριςτιανικών χωρών. Αρχίηει από τισ 8 Δεκεμβρίου και ολοκλθρώνεται ςτισ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΙΧΑΚΙΑ ΕΥΧΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΡΩΤΟΧΟΝΙΑ ΣΙΧΑΚΙΑ ΕΤΧΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΩΣΟΧΡΟΝΙΑ. Το νζο ζτοσ να ςασ φζρει υγεία, χαρά, αγάπθ. Χρόνια πολλά.

ΣΤΙΧΑΚΙΑ ΕΥΧΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΡΩΤΟΧΟΝΙΑ ΣΙΧΑΚΙΑ ΕΤΧΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΩΣΟΧΡΟΝΙΑ. Το νζο ζτοσ να ςασ φζρει υγεία, χαρά, αγάπθ. Χρόνια πολλά. ΣΙΧΑΚΙΑ ΕΤΧΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΩΣΟΧΡΟΝΙΑ ΤΥΡΙΚΕΣ ΕΥΧΕΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ Το νζο ζτοσ να ςασ φζρει υγεία, χαρά, αγάπθ. Χρόνια πολλά. Χρόνια Ρολλά γεμάτα υγεία. Καλι Χρονιά! Χρόνια Ρολλά! Σου εφχομαι θ νζα χρονιά να είναι

Διαβάστε περισσότερα

Προςέγγιςη ςυςτημάτων και μηχανική ςυςτημάτων. Αντώνησ Μαΰργιώτησ

Προςέγγιςη ςυςτημάτων και μηχανική ςυςτημάτων. Αντώνησ Μαΰργιώτησ Προςέγγιςη ςυςτημάτων και μηχανική ςυςτημάτων Αντώνησ Μαΰργιώτησ Το έργο ωσ ςύςτημα Ζνα ζργο (project), ωσ μία εναλλακτικι κεώρθςθ, είναι ζνα ςφςτθμα ανκρϊπων, ςυςκευϊν, υλικϊν και όλων εκείνων των ςυςτατικϊν

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Επιμελητήρια)

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Επιμελητήρια) Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Επιμελητήρια) Πάτρα, 2013 Περιεχόμενα: Ειςαγωγή... 3 1. Επιμελητήριο... 3 1.1 Διαχειριςτήσ Αιτήςεων Επιμελητηρίου... 3 1.1.1. Είςοδοσ... 3 1.1.2. Αρχική

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο: Honeybee Small

Εγχειρίδιο: Honeybee Small ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Τηλ/Fax: 20 993677 Άγιος Δημήτριος, Αττικής 73 42 Ν. Ζέρβα 29 e-mail: Kokkinos@kokkinostoys.gr www.kokkinostoys.gr Εγχειρίδιο: Honeybee Small HEYBEE SMALL CRANE MACHINE DIP SW 2 3 4 5

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων Τροφίμων

Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων Τροφίμων Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων ΕΚΔΟΣΗ 1.0 Περιεχόμενα Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων...

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες αναβάθμισης χαρτών

Οδηγίες αναβάθμισης χαρτών Οδηγίες αναβάθμισης χαρτών Για να κάνετε τθν αναβάκμιςθ χαρτϊν Ελλάδοσ κα πρζπει να εγγραφείτε ωσ νζο μζλοσ ςτθν ιςτοςελίδα http://www.mls.gr. 1) Εγγραφή νέου μέλουσ ςτην ιςτοςελίδα αναβαθμίςεων Α) Αντιγράψτε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΧΑΜΗΛΩΝ ΕΡΑΝΑΛΗΨΕΩΝ: ΕΡΙΛΕΞΤΕ ΜΙΑ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ, ΕΤΣΙ ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΘΕΤΕ ΣΕ ΕΞΑΝΤΛΗΣΗ ΣΕ 8-10 ΕΡΑΝΑΛΗΨΕΙΣ

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΧΑΜΗΛΩΝ ΕΡΑΝΑΛΗΨΕΩΝ: ΕΡΙΛΕΞΤΕ ΜΙΑ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ, ΕΤΣΙ ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΘΕΤΕ ΣΕ ΕΞΑΝΤΛΗΣΗ ΣΕ 8-10 ΕΡΑΝΑΛΗΨΕΙΣ (ΔΕΙΤΕ ΡΩΤΑ ΤΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΡΟΥ ΡΟΤΕΙΝΟΝΤΑΙ ΑΚΙΒΩΣ ΑΡΟ ΚΑΤΩ, ΚΑΙ ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ -ΚΑΤΩ ΑΡΟ ΤΟΥΣ ΡΙΝΑΚΕΣ, ΔΕΙΤΕ ΤΟΝ ΤΟΡΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥΣ ΣΕ ΕΙΚΟΝΕΣ. ΑΡΟ ΚΑΤΩ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ, ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΧΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ).

Διαβάστε περισσότερα