Cisco L2/L3 IOU Rack V3. Τι είναι ηο CISCO IOU; Προαπαιηούμενες γνώζεις για ηο Cisco IOU

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Cisco L2/L3 IOU Rack V3. Τι είναι ηο CISCO IOU; Προαπαιηούμενες γνώζεις για ηο Cisco IOU"

Transcript

1 Cisco L2/L3 IOU Rack V3 Πνιινί ινηπόλ από εζάο ρξεζηκνπνηείηε ην GNS3 γηα λα πεηξακαζηηζηείηε ζε δηάθνξεο ηνπνινγίεο κε Cisco Routers. Πξάγκαηη ην GNS3 είλαη έλα αμηόπηζην εξγαιείνπ ινγηζκηθνύ δηόηη καο απαιιάζεη από πνιύ θόπν, ρξόλν θαη ρξήκα. Δπίζεο είλαη δσξεάλ γεγνλόο πνπ ην θαζηζηά εθηθηό από ηνλ νπνηνλδήπνηε. Όκσο, όπσο όινη ζα γλσξίδνπκε άιισζηε, νη δπλαηόηεηεο ηνπ GNS3 πεξηνξίδνληαη κόλν ζηελ πξνζνκείσζε Routers θαη όρη switches. Μπαίλνληαο ινηπόλ ζην semester ηνπ switching ε κόλε επηινγή πνπ είρακε, ζα θαηαιάβεηε ζηε ζπλέρεηα γηαηί ελλνώ είρακε, είλαη ν πεηξακαηηζκόο κόλν ζε θπζηθό εμνπιηζκό από Switches. Μελ παληθνβάιιεζηε όκσο γηαηί ηε ιύζε ζε απηό ην δήηεκα έξρεηαη λα δώζεη ην Cisco L2/L3 IOU Rack V3. Τι είναι ηο CISCO IOU; Τν Cisco IOS on UNIX (IOU) είλαη κηα έθδνζε ηνπ IOS ε νπνία εθκεηαιιεύεηαη ην User Mode UNIX (Solaris) πξνθεηκέλνπ λα ηξέρεη ζαλ εθαξκνγή. Τν IOU απνηειεί έλα Solaris image κε ππνζηεξίμε πνιιώλ πξσηόθνιισλ θαη ραξαθηεξηζηηθώλ. Βέβαηα, ζηελ ηειεπηαία ηνπ έθδνζε, ηελ νπνία ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε, ην Cisco IOU βαζίδεηαη ζην Debian Linux. Σε ζύγθξηζε κε ην GNS3 είλαη πην ειαθξύ θαζώο δελ έρεη ηηο ηξειέο απαηηήζεηο ηνπ GNS3 ζε ζέκαηα κλήκεο θαη επεμεξγαζηή. Τν κόλν πνπ ρξεηάδεηαη είλαη έλα virtual machine (VMware θαηά πξνηίκεζε) θαη 1GB (είλαη ην κέγηζηό όξην ηεο κλήκεο θαζώο θαη κε 512ΜΒ δελ ζα έρεηε πξόβιεκα) θπζηθήο κλήκεο. Όια ηα images ππνζηεξίδνληαη απν ην Cisco IOU όπσο ipbase θαη adventerprisek9. Μόλν ηα L2IOU images έρνπλ θάπνηνπο πεξηνξηζκνύο ζε νξηζκέλα ραξαθηεξηζηηθά όπσο voice, QoS θαη EtherChannel. Όζνλ αθνξά ην EtherChannel κε ηε ρξήζε ησλ Router μεπεξλάκε απηόλ ηνλ πεξηνξηζκό. Προαπαιηούμενες γνώζεις για ηο Cisco IOU Τν dynamips, dynagen θαη ην GNS3 κπνξνύλ λα ηξέμνπλ ζε Windows, Linux θαη OS X. Σπγθεθξηκέλα, ν γξαθηθόο εγθαηαζηάηεο πνπ πεξηέρνπλ ηα θαζηζηά εύθνια ζηε ρξήζε ηνπο. Η κόλε πξναπαηηνύκελε γλώζε γηα ην ρεηξηζκό ηνπ Cisco IOU είλαη κηα απιή εμνηθείσζε κε ην UNIX command-line. Γλώζε βαζηθώλ θεηκελνγξάθσλ όπσο vi θαη nano θαζώο θαη βαζηθή γλώζε κε ην Unix Shell scripting ζα ζαο θαλνύλ ρξήζηκεο. Όζνη είζηε πξσηάξεδεο ζην UNIX/LINUX κελ ηξνκάδεηε. Τα βήκαηα είλαη πνιύ απιά θαη ειπίδσ λα απνηειέζνπλ κηα θαιή πξόθιεζε πξνθεηκέλνπ λα γλσξίζεηε ηνλ θόζκν ηνπ ειεύζεξνπ ινγηζκηθνύ!

2 Από ποσ μπορώ να προμηθεσηώ ηο Cisco IOU; Σε απηό ην ζεκείν αμίδεη λα αλαθέξσ θάπνηα πξάγκαηα ηα νπνία βξήθα ζε δηάθνξα ηζηνιόγηα ζρεηηθά κε ηε λνκηκόηεηα ηνπ Cisco IOU. Τν Cisco IOU επεηδή είλαη παηέληα ηεο Cisco δελ δηαηίζεηαη δσξεάλ. Γηα ηελ αθξίβεηα ε ππεξεζηα cll.cisco.com λνηθηάδεη labs ζε ελδηαθεξόκελνπο ηα νπνία βαζίδνληαη ζε απηή ηελ πεηξαγκέλε δηαλνκή. Χαξαθηεξηζηηθή είλαη κηα πξόηαζε πνπ ζύκθσλα κε έλα blog εηπσζεθε από ηε Cisco: Cisco IOS on UNIX is a tool intended for internal use only. Distribution of IOU images to customers or external persons, or discussion of IOU with customers or external persons, is prohibited. Don t do it or we ll have to come and kill you. Ληγν αθξαίν αιια πνιύ ςαξσηηθό θαηά ηελ άπνςή κνπ αιιά θαη ηξαγηθή εηξσλία ηαπηόρξνλα ηε ζηηγκή πνπ ρξεζηκνπνηείο έλα ινγηζκηθό αλνηρηνύ θώδηθα γηα λα παξάμεηο θάηη εκπνξηθό. Αιιά ηέινζπάλησλ δελ είλαη απηό ην δήηεκά καο. Δκείο όκσο δελ ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε ηελ θαζ εαπηνύ δηαλνκή πνπ δηαλέκεη ε Cisco αιιά κηα πεηξαγκέλε εθδνρή ηεο ε νπνία έγηλε reverse από έλαλ Κηλέδν. Εγκαηάζηαζη ηοσ Cisco IOU Όπσο αλαθέξζεθε θαη παξαπάλσ, επεηδή ε έθδνζε πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε είλαη έλα έηνηκν VMware Image, ζα ρξεηαζηνύκε ην VMware Workstation ή Server ή Player. Σρεηηθά κε ην θαηέβαζκα ηνπ VMware κε ιίγν ςάμηκν είκαη ζίγνπξνο νηη ζα ην βξείηε. Θα πξνζπαζήζσ λα εμεγήζσ ην configuration κέζσ εηθόλσλ.

3 1 ο Βήμα: Πξέπεη λα δεκηνπξγήζνπκε θάπνηα virtual interfaces

4 2 ο Βήμα: Τα θύξηα interfaces είλαη ην Vmnet0 (είλαη γηα bridged ζπλδέζεηο), ην Vmnet1, Vmnet2 θαη Vmnet8. Πξνζνρή ζηηο IP θαζώο πξέπεη λα είλαη ίδηεο κε ηελ εηθόλα. Μεηά από απηό ην configuration ζα ρξεηαζηεί επαλλεθίλεζε ησλ Windows.

5 3 ο Βήμα: Δπεηδή ην virtual machine πνπ ρξεζηκνπνηνύκε είλαη ήδε έηνηκν ην κόλν πνπ απνκέλεη λα θάλνπκε εκείο είλαη λα ην θνξηώζνπκε. Σην VMware Workstation ζηελ θαξηέια Home επηιέγνπκε ηελ επηινγή Open a Virtual Machine. Σηε ζπλέρεηα πινεγνύκαζηε ην directory πνπ έρνπκε απνζπκπηεζκέλν ην VM θαη ην θνξηώλνπκε. Όπσο παξαηεξνύκε από ηελ εηθόλα, από default ην VM ρξεζηκνπνηεί NAT ζην Vmnet0 θαη ζην Vmnet1 θαη Vmnet2 custom. Όπνπ custom αλαθέξεηαη ζηελ IP πνπ ηνπ νξίζακε ζην Βήκα 2. Δπίζεο κπνξείηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε θαη Bridged ζην Vmnet0.

6 4 ο Βήμα: Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο εθίλλεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο ζα αληηθξύζεηε ηελ παξαθάησ εηθόλα: Σην system info κπνξνύκε λα δνύκε ηηο IP δηεζύλζεηο πνπ έρνπλ ηα interfaces ηνπ VM. Δπίζεο γίλεηαη θαη κηα αλαθνξά ζηα commands πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε ζηε ζπλέρεηα.

7 5 ο Βήμα: login = root θαη password = flyxj.cn 6 ο Βήμα: Παηώληαο show ζην ηεξκαηηθό βιέπνπκε ηελ ηνπνινγία πνπ πεξηέρεηαη ζην LiveCD.

8 Όπσο παξαηεξείηε, ε ηνπνινγία καο απνηειείηαη από 6 Routers θαη 4 Switches. Πξνζσπηθά πηζηεύσ νηη είλαη ππέξ-αξθεηά γηα ηηο εξγαζηεξηαθέο καο αλάγθεο! 7 ο Βήμα: Πιεθηξνινγώληαο ROUTE θαη SWITCH ελεξγνπνηνύκε ηελ ηνπνινγία καο. Δπίζεο, αλ δελ ζέιεηε λα ελεξγνπνηήζεηε όιε ηελ ηνπνινγία αιιά νξηζκέλα κέξε απηήο ζην 5 ο βήμα θαίλνληαη νη δηαζέζηκεο επηινγέο. Μεηά ηελ ελεξγνπνίεζε ηεο ηνπνινγίαο νη ελεξγνπνηνύκελεο ζπζθεπέο ζα είλαη πην θσηεηλέο.

9 8 ο Βήμα: Γηα λα ζπλδεζείηε ζηηο ζπζθεπέο ρξεζηκνπνηείζηε νπνηνδήπνηε ινγηζκηθό ηεο αξεζθείαο ζαο όπσο Putty, SecureCRT. Πξνζσπηθά ρξεζηκνπνηώ Putty κέζσ ηνπ Putty Connection Manager. Σε απηό ην ζεκείν πξέπεη λα ηνλίζσ όηη ζηα δηθά κνπ πεηξάκαηα ρξεζηκνπνίεζα ηελ IP δηεύζπλζε. Όζνλ αθνξά ηηο πόξηεο, απηέο αληηζηνηρίδνληαη κε βάζε ηνλ αξηζκό ηεο θάζε ζπζθεπήο ζηελ ηνπνινγία. Π.ρ. R1-> 2001, S4-> 2004 θ.η.ι.

10

11 Σύνδεζη ηοσ GNS3 με ηο Cisco IOU To Cisco IOU κπνξεί λα γεθπξσζεί κε ην GNS3 κέζσ ηνπ LOCAL NET θαη ησλ Virtual Adapters ηνπ VMware. Αθνινπζήζηε ηα παξαθάησ βήκαηα γηα ηελ επίηεπμε απηήο ηεο ιεηηνπξγίαο: 1 ο Βήμα: Σηελ ηνπνινγία ηνπ Cisco IOU πξέπεη λα ελεξγνπνηεζεί ην LOCAL NET κέζσ ηεο εληνιήο BR.

12 2 ο Βήμα: Αλνίγνπκε ην GNS3 ζαλ δηαρεηξηζηέο (Με δεμί θιίι Run as Administrator). Τνπνζεηνύκε όζα Routers ρξεηαδόκαζηε αιιά απηό πνπ έρεη ζεκαζία είλαη λα ηνπνζεηήζνπκε έλα Cloud (Δίλαη ην ζπλλεθάθη θάησ αξηζηεξά). Τν γεθύξσκα επηηπγράλεηαη κέζσ ηνπ Cloud κε δεξί κλίκ -> Configure -> NIO Ethernet Tab -> Επιλέγουμε Vmnet1 -> Add για πποζθήκη αυηού.

13 Πξνθεηκέλνπ λα γίλνπκε πην πεηζηηθνί ζηήζακε κηα ηνπνινγία ζην GNS3 κε 3 Routers θαη 1 Router από ην Cisco IOU κε OSPF. Με ηελ εληνιή show ip ospf neighbor ζην R1 επηβεβαηώλνπκε ην επηηπρέο γεθύξσκα. Δπίζεο κπνξνύκε λα θάλνπκε θαη Packet-Capture κε ην Wireshark.

14 Δπίζεο κε ην μεθίλεκα ηεο δηαλνκήο, μεθηλάεη απηόκαηα ν Apache Web Server ηνπ νπνίνπ ην directory κπνξεί λα γίλεη πξνζβάζηκν κε ηελ πιεθηξνιόγεζε ηεο IP ζηνλ browser.

15 Γηα ηνπο ρξήζηεο ηνπ MacOS πξνθεηκέλνπ λα δεκηνπξγήζεηε ηα Virtual Adapters, πνπ αλαθέξνληαη ζην 1 ν Βήκα, ζην VMware Fusion ε δηαδηθαζία είλαη ιίγν πην δύζθνιε γηα εζάο γηαηί απηή πξέπεη λα γίλεη κέζσ ηεξκαηηθνύ. Αθνινπζήζηε ηα παξαθάησ βήκαηα θαη δελ ζα έρεηε θαλέλα πξόβιεκα. 1)Αλνίμηε έλα ηεξκαηηθό: /Applications/Utilities/Terminal 2)Γηαθόςηε ην process ηνπ Fusion κε ηελ αθόινπζε εληνιή: sudo "/Library/Application Support/VMware Fusion/boot.sh" stop 3)Σηε ζπλέρεηα ζα ρξεηαζηεί λα ηξνπνπνηήζνπκε ην network configuration πξνθεηκέλνπ λα πξνζζέζνπκε ρεηξνθίλεηα ηνπο Network Adapters. Πξνζζέζηε ηα BOLD sections.όζνλ αθνξά ηνλ θεηκελνγξάθ, ρξεζηκνπνηνύκε ηνλ nano θαζώο είλαη εύθνινο ζηε ρξήζε. Καιό είλαη λα θξαηήζνπκε έλα back-up ηνπ αξρείνπ έηζη ώζηε λα γίλεη θάπνην ιάζνο λα ην επαλαθέξνπκε: sudo cp "/Library/Application Support/VMware Fusion/networking" "/Library/Application Support/VMware Fusion/networking.bakup" sudo nano "/Library/Application Support/VMware Fusion/networking" answer VNET_1_HOSTONLY_NETMASK answer VNET_1_HOSTONLY_SUBNET answer VNET_1_VIRTUAL_ADAPTER yes answer VNET_2_DHCP yes answer VNET_2_HOSTONLY_NETMASK answer VNET_2_HOSTONLY_SUBNET answer VNET_2_NAT yes answer VNET_2_VIRTUAL_ADAPTER yes answer VNET_8_DHCP yes answer VNET_8_DHCP_CFG_HASH A06F C58E2DC2E57DE2E answer VNET_8_HOSTONLY_NETMASK answer VNET_8_HOSTONLY_SUBNET answer VNET_8_NAT yes answer VNET_8_VIRTUAL_ADAPTER yes Σε απηό ην ζεκείν πξέπεη λα πξνζζέζσ νηη όζνλ αθνξά ηελ επηινγή ησλ IP δηεπζύλζεσλ απηέο ζα είλαη ίδηεο κε εθείλεο πνπ πξνζζέζακε ζην 2 ο Βήμα. 4)Σηε ζπλέρεηα ζα δεκηνπξγήζνπκε ηνλ λέν Network Adapter. Ο πην εύθνινο ηξόπνο είλαη λα αληηγξάςνπκε ηνλ ππάξρσλ NAT Adapter. sudo cp -R "/Library/Application Support/VMware Fusion/vmnet8" "/Library/Application Support/VMware Fusion/vmnet2"

16 5)Καη πάιη ζην αξρείν γηα ην NAT configuration αιιάμηε κόλν ηα BOLD sections. sudo nano "/Library/Application Support/VMware Fusion/vmnet2/nat.conf" # Linux NAT configuration file [host] # NAT gateway address ip = netmask = # VMnet device if not specified on command line device = /dev/vmnet5 # Allow PORT/EPRT FTP commands (they need incoming TCP stream...) activeftp = 1 # Allows the source to have any OUI. Turn this one if you change the OUI # in the MAC address of your virtual machines. allowanyoui = 1 [udp] # Timeout in seconds, 0 = no timeout, default = 60; real value might # be up to 100% longer timeout = 60 [incomingudp] [incomingtcp] Καη πάιη ππελζπκίδσ νηη νη IP δηεπζύλζεηο πξέπεη λα είλαη ίδηεο κε ην 2 ν Βήκα. 6)Σηε ζπλέρεηα πξέπεη λα ηξνπνπνηήζνπκε ην dhcpd.conf αξρείν. sudo nano "/Library/Application Support/VMware Fusion/vmnet2/dhcpd.conf" allow unknown-clients; default-lease-time 1800; # default is 30 minutes max-lease-time 7200; # default is 2 hours subnet netmask { range ; option broadcast-address ; option domain-name-servers ; option netbios-name-servers ; option domain-name "localdomain"; option routers ; default-lease-time 1800; # default is 30 minutes max-lease-time 7200; # default is 2 hours } host vmnet5 { hardware ethernet 00:50:56:C0:00:05; fixed-address ; option domain-name-servers ; option domain-name ""; }

17 7)Με ηελ νινθιήξσζε ησλ παξαπάλσ βεκάησλ πξέπεη λα θάλνπκε έλα restart ζην Fusion. sudo "/Library/Application Support/VMware Fusion/boot.sh" --start 8)Γηα λα δείηε αλ ηα παξαπάλσ είραλ επηηπρέο απνηέιεζκα: sudo ifconfig vmnet5 Σηελ έμνδν ηεο εληνιήο ζα πξέπεη λα δείηε θάηη αληίζηνηρν: vmnet5: flags=8863<up,broadcast,smart,running,simplex,multicast> mtu 1500 ether 00:50:56:c0:00:05 inet netmask 0xffffff00 broadcast Η παξαθάησ εηθόλα επηβεβαηώλεη ηελ επηηπρήο εγθαηάζηαζε ζην MacOS.

18 Διπίδσ ηα παξαπάλσ λα θαλνύλ ρξήζηκα ζηελ εμάζθεζή ζαο ηδηαίηεξα ζην Switching πνπ κέρξη ζηηγκήο δελ ππήξρε θάηη αληίζηνηρν ηνπ GNS3. Αλαθνξέο =/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/= ******** OSPirosFraganastasis********** =/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=

Cisco L2/L3 IOU Rack V3. Τι είναι το CISCO IOU; Προαπαιτούμενες γνώσεις για το Cisco IOU

Cisco L2/L3 IOU Rack V3. Τι είναι το CISCO IOU; Προαπαιτούμενες γνώσεις για το Cisco IOU Cisco L2/L3 IOU Rack V3 Πνιινί ινηπόλ από εζάο ρξεζηκνπνηείηε ην GNS3 γηα λα πεηξακαζηηζηείηε ζε δηάθνξεο ηνπνινγίεο κε Cisco Routers. Πξάγκαηη ην GNS3 είλαη έλα αμηόπηζην εξγαιείνπ ινγηζκηθνύ δηόηη καο

Διαβάστε περισσότερα

Monitoring using Nagios System

Monitoring using Nagios System Διασείπηζη Δικηύων Monitoring using Nagios System Ομάδα Επγαζίαρ Ονομαηεπώνςμο Α.Μ. Ονομαηεπώνςμο Α.Μ. Μάθημα Ανηικείμενο Επγαζίαρ Καθηγηηήρ Χαιιίδαο Φώηεο 1115200600170 Παζζηάο Φαίδσλ 1115200600223 Δηαρείξεζε

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Λογαριασμού e-mail

Δημιουργία Λογαριασμού e-mail Δημιουργία Λογαριασμού e-mail Ιανουάριος 2011 Κώςτασ Κωνςταντοφλασ LEARNING COMMUNITY ΜΕΣΑΝΑΣΕ Ω ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΙ ΠΛΟΗΓΟΙ ΔΙΑΝΟΙΓΟΤΝ ΣΗΝ ΠΡΟΒΑΗ ΣΩΝ ΜΕΣΑΝΑΣΩΝ ΣΗΝ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ Αρ. Ζργου: 504367-2009-LLP-DE-GRUNDTVIG-GMP

Διαβάστε περισσότερα

Η χρήση του εργαλείου PyEmu στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

Η χρήση του εργαλείου PyEmu στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Η χρήση του εργαλείου PyEmu στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Ταμπάκη Ειρήνη- Μαρία Φεβρουάριος 2014 Πεπιεσόμενα

Διαβάστε περισσότερα

IP CAMERA NC530 W ΝΓΖΓΗΔΠ ΣΟΖΠΖΠ

IP CAMERA NC530 W ΝΓΖΓΗΔΠ ΣΟΖΠΖΠ IP CAMERA NC530 W ΝΓΖΓΗΔΠ ΣΟΖΠΖΠ Δπηζθεθηείηε ηελ ειεθηξνληθή καο δηεύζπλζε: www.alfalamda.gr ΔΗΠΑΓΥΓΖ Η IP θάκεξα ζπλδπάδεη κία ςεθηαθή βίληεν-θάκεξα πςειήο πνηόηεηαο κε ζύλδεζε ζε δίθηπν θαη έλα ηζρπξό

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία οπηικοποίηζης ηων επιθέζεων ζε δίκησα Network attack visualization tools

Εργαλεία οπηικοποίηζης ηων επιθέζεων ζε δίκησα Network attack visualization tools Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο ΓΠΜΣ Πιεξνθνξηαθά Σπζηήκαηα Γίθηπα Υπνινγηζηώλ Καζεγεηήο: Α.Α. Οηθνλνκίδεο University of Macedonia Master Information Systems Computer Networks Professor: A.A. Economides Εργαλεία

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΙΚΗ

ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΙΚΗ Κεθάιαην 1 Βαζηθέο Αξρέο Αξρηηεθηνληθήο 1 ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΙΚΗ 1.1... 2 1.2 Καηεγνξηνπνίεζε ησλ Αξρηηεθηνληθώλ... 4 1.4 Βαζηθή Γνκή... 10 1.5 Γιώζζα Μεραλήο... 15 1.6 Κύθινο απόθηεζεο-εθηέιεζεο εληνιώλ...

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS

ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS 1 ΓΔΝΗΚΑ Η αξρή ιεηηνπξγίαο ησλ αληιηώλ βαθήο Airless, είλαη πνιύ απιή. Σν ρξώκα αλαξξνθάηαη από έλα δνρείν κέζα ζηελ αληιία. Έλαο ειεθηξηθόο θηλεηήξαο (ή

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώζεις Οδηγίες για ηη τρήζη ηοσ προγράμμαηος Acronis True Image Home

Σημειώζεις Οδηγίες για ηη τρήζη ηοσ προγράμμαηος Acronis True Image Home Σημειώζεις Οδηγίες για ηη τρήζη ηοσ προγράμμαηος Acronis True Image Home Προαπαιηούμενα: Acronis True Image Home 11 Bootable CD Γύο ή περιζζόηεροσς δίζκοσς ζσνδεδεμένοσς ζηον σπολογιζηή. Οι δίζκοι μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

JA-80Y ηηλεμεηαδόηηρ GSM

JA-80Y ηηλεμεηαδόηηρ GSM JA-80Y ηηλεμεηαδόηηρ GSM Ο JA-80Y είλαη έλα εμάξηεκα ηνπ ζπζηήκαηνο Oasis. Απηό ην εγρεηξίδην ηζρύεη γηα ηελ έθδνζε ινγηζκηθνύ XA61010 ή λεόηεξε. Ο ηειεκεηαδόηεο είλαη ζρεδηαζκέλνο λα εγθαηαζηαζεί κέζα

Διαβάστε περισσότερα

PHP Basic. Σημείωζη: Σν αξρείν ζα πξέπεη λα έρεη θαηάιεμε.php, εάλ ε θαηάιεμε ηνπ αξρείνπ είλαη.html, ν PHP θώδηθαο δε ζα εθηειεζηεί.

PHP Basic. Σημείωζη: Σν αξρείν ζα πξέπεη λα έρεη θαηάιεμε.php, εάλ ε θαηάιεμε ηνπ αξρείνπ είλαη.html, ν PHP θώδηθαο δε ζα εθηειεζηεί. Ειςαγωγό PHP Basic Τι είναι η PHP; Η PHP είλαη κηα γιώζζα πξνγξακκαηηζκνύ πνπ ζρεδηάζηεθε γηα ηε δεκηνπξγία δυναμικών ζελίδων ζην δπαδίθηπν θαη είλαη επηζήκσο γλσζηή σο: HyperText Preprocessor. Είλαη κηα

Διαβάστε περισσότερα

Intel Accelerate Your Code

Intel Accelerate Your Code Intel Accelerate Your Code Semester Project at Parallel & Distributed systems Dimitrios S. Tsiktsiris University of Western Macedonia Department of Informatics & Telecommunications Engineering Kozani,

Διαβάστε περισσότερα

εκαληηθέο δειώζεηο... 3 Γηθαηώκαηα πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο... 4 Κεθάλαιο 1 Πιεξνθνξίεο πξντόληνο... 5 Κεθάλαιο 2 Δγθαηάζηαζε, απεγθαηάζηαζε, δήισζε

εκαληηθέο δειώζεηο... 3 Γηθαηώκαηα πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο... 4 Κεθάλαιο 1 Πιεξνθνξίεο πξντόληνο... 5 Κεθάλαιο 2 Δγθαηάζηαζε, απεγθαηάζηαζε, δήισζε εκαληηθέο δειώζεηο... 3 Γηθαηώκαηα πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο... 4 Κεθάλαιο 1 Πιεξνθνξίεο πξντόληνο... 5 Κεθάλαιο 2 Δγθαηάζηαζε, απεγθαηάζηαζε, δήισζε θαη ελεκέξσζε... 6 2.1 Απαηηήζεηο ζπζηήκαηνο... 6 2.2

Διαβάστε περισσότερα

Ειςαγωγή ςτουσ Ηλεκτρονικοφσ Υπολογιςτζσ

Ειςαγωγή ςτουσ Ηλεκτρονικοφσ Υπολογιςτζσ Ειςαγωγή ςτουσ Ηλεκτρονικοφσ Υπολογιςτζσ Κωνζηανηούλαρ Κωνζηανηίνορ LEARNING COMMUNITY ΜΕΣΑΝΑΣΕ Ω ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΙ ΠΛΟΗΓΟΙ ΔΙΑΝΟΙΓΟΤΝ ΣΗΝ ΠΡΟΒΑΗ ΣΩΝ ΜΕΣΑΝΑΣΩΝ ΣΗΝ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ Αρ. Ζργου: 504367-2009-LLP-DE-GRUNDTVIG-GMP

Διαβάστε περισσότερα

Δσάγγειος Ν. Μαρθοσιής Οδεγίες Δγθαηάζηαζες Ιδηωηηθού Μεηεωροιογηθού ηαζκού

Δσάγγειος Ν. Μαρθοσιής Οδεγίες Δγθαηάζηαζες Ιδηωηηθού Μεηεωροιογηθού ηαζκού Δσάγγειος Ν. Μαρθοσιής Οδεγίες Δγθαηάζηαζες Ιδηωηηθού Μεηεωροιογηθού ηαζκού 1/6/2013 2 η Έκδοση 2 Δγθαηάζηαζε Μεηεσξνινγηθνχ Σηαζκνχ Δηζαγσγή Οη νδεγίεο γηα ηελ εγθαηάζηαζε Ιδησηηθνύ Μεηεσξνινγηθνύ Σηαζκνύ,

Διαβάστε περισσότερα

EOS 9004,9008. Οδεγίεο Χξήζεο. SIGMA SECURITY-X.ΦΔΗΓΑ-www.sigmasec.gr version 4.6.2010

EOS 9004,9008. Οδεγίεο Χξήζεο. SIGMA SECURITY-X.ΦΔΗΓΑ-www.sigmasec.gr version 4.6.2010 2010 EOS 9004,9008 Οδεγίεο Χξήζεο SIGMA SECURITY-X.ΦΔΗΓΑ-www.sigmasec.gr version 4.6.2010 Πεξηερόκελα Πίνακας περιεχομένων Οδεγίεο αζθαιείαο...3 Κεθάιαην 1: Χαξαθηεξηζηηθά DVR...4 Κεθάιαην 2: Γηάηαμε ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός καηαζκεσής διαδραζηικών αζκήζεων μέζο ηοσ λογιζμικού

Οδηγός καηαζκεσής διαδραζηικών αζκήζεων μέζο ηοσ λογιζμικού Οδηγός καηαζκεσής διαδραζηικών αζκήζεων μέζο ηοσ λογιζμικού: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Οδηγός εκμάθησης Hot Potatoes 6... 3 Τι είναι τα Hot Potatoes... 4 Τύποι αρχείων... 5 Εισαγωγή στο JQuiz... 5 Εισαγωγή στο

Διαβάστε περισσότερα

Βαγγέιεο Ν. Μαξθνπιήο

Βαγγέιεο Ν. Μαξθνπιήο Βαγγέιεο Ν. Μαξθνπιήο Αποηέλεζμα δοκιμαζηικής λειηοσργίας κάμερας Foscam FI8905w ποσ παρατωρήθηκε από ηην novatron. Παξάξηεκα: Κξηηήξην επηινγήο IP θάκεξαο θαη Μεηεσξνινγηθνύο ζηαζκνύο. 2 Ειζαγωγή H ζπγθεθξηκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΙΣΛΟ ΕΡΓΑΙΑ Η ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΣΤΟ INTERNET

ΣΙΣΛΟ ΕΡΓΑΙΑ Η ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΣΤΟ INTERNET ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ (PROJECT) TAΞΗ Β ΣΜΗΜΑ 2 ΣΙΣΛΟ ΕΡΓΑΙΑ Η ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΣΤΟ INTERNET - 1 - Περιετόμενα 1. Πξόινγνο 3 2. Δηαθήκηζε ζην facebook 4 2.1 Δηαθήκηζε κε πιεξσκή 4 2.2 Δηαθήκηζε δσξεάλ 5 2.3 Δηαρείξηζε

Διαβάστε περισσότερα

Καηαζκεςή ιζηοζελίδων με ηο FrontPageXP

Καηαζκεςή ιζηοζελίδων με ηο FrontPageXP Καηαζκεςή ιζηοζελίδων με ηο FrontPageXP Γξακκή ηίηινπ Γξακκή κελνύ Γξακκή εξγαιείσλ Μνξθνπνίεζε Δηθόλα Δθέ DHTML Παξάζπξν εξγαζηώλ Όηαλ αλνίγνπκε ην FrontPage, αλνίγεη απηόκαηα κία λέα ζειίδα. (Σην FrontPage

Διαβάστε περισσότερα

Οδεγίεο ρξήζεο ProSMS.gr

Οδεγίεο ρξήζεο ProSMS.gr Cytech Ltd. Οδεγίεο ρξήζεο ProSMS.gr www.prosms.gr Cytech Ltd 26/05/2010 Πεξηερφκελα Πεξηερφκελα... 2 Παξνπζίαζε ηεο ππεξεζίαο ProSMS.gr... 3 Δίζνδνο ζηελ ππεξεζία... 4 Νέν Password... 4 Γεκηνπξγία λένπ

Διαβάστε περισσότερα

Λνγηζκηθά δηαδηθηπαθήο καζεζηαθήο εμέηαζεο θαη αμηνιόγεζεο. Μηα πξώηε πξνζέγγηζε

Λνγηζκηθά δηαδηθηπαθήο καζεζηαθήο εμέηαζεο θαη αμηνιόγεζεο. Μηα πξώηε πξνζέγγηζε 2 ν ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/2011 1079 Λνγηζκηθά δηαδηθηπαθήο καζεζηαθήο εμέηαζεο θαη αμηνιόγεζεο. Μηα πξώηε πξνζέγγηζε Ε. Ζωγόπνπινο 1, Κ. Μπαγνπιή 2 1 Δθπαηδεπηηθόο ΔΠΑ. Αηγάιεσ, ezogo@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

Πνιηηηθή Πξνζηαζίαο Αξρείσλ Δηαηξίαο Αλαγλσξίζηκσλ Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνύ Υαξαθηήξα θαη Πιεξνθνξηώλ ηεο MetLife Alico

Πνιηηηθή Πξνζηαζίαο Αξρείσλ Δηαηξίαο Αλαγλσξίζηκσλ Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνύ Υαξαθηήξα θαη Πιεξνθνξηώλ ηεο MetLife Alico Πνιηηηθή Πξνζηαζίαο Αξρείσλ Δηαηξίαο Αλαγλσξίζηκσλ Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνύ Υαξαθηήξα θαη Πιεξνθνξηώλ ηεο MetLife Alico Πξνζηαζία Αξρείσλ Δηαηξίαο θαη Αλαγλσξίζηκσλ Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνύ Υαξαθηήξα θαη Πιεξνθνξηώλ

Διαβάστε περισσότερα

Εγρεηξίδην Φξεζηώλ Σπζηήκαηνο Δηαύγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΓΕΝΘΚΗ ΥΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ

Εγρεηξίδην Φξεζηώλ Σπζηήκαηνο Δηαύγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΓΕΝΘΚΗ ΥΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ Εγρεηξίδην Φξεζηώλ Σπζηήκαηνο Δηαύγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΓΕΝΘΚΗ ΥΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ 1 ΠΕΡΘΕΥΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΑΓΩΓΗ... 3 1.1 ΕΤΡΟ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΤ... 3 1.2 ΕΠΙΚΟΠΗΗ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΤ... 3 2 ΓΕΝΙΚΗ ΧΡΗΗ... 4

Διαβάστε περισσότερα

DISASTER RECOVERY: ΜΔΘΟΓΟΙ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΔ ΓΙΑ ΑΝΑΚΑΜΦΗ ΑΠΟ ΚΑΣΑΣΡΟΦΗ

DISASTER RECOVERY: ΜΔΘΟΓΟΙ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΔ ΓΙΑ ΑΝΑΚΑΜΦΗ ΑΠΟ ΚΑΣΑΣΡΟΦΗ DISASTER RECOVERY: ΜΔΘΟΓΟΙ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΔ ΓΙΑ ΑΝΑΚΑΜΦΗ ΑΠΟ ΚΑΣΑΣΡΟΦΗ METHODS &TECHNOLOGIES USED IN DISASTER RECOVERY PLANNING Όνομα: Δερμενηζή Ελένη ΑΜ:7/11 Ιανοσάριος 2012 Πανεπιζηήμιο Μακεδονίας University

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΙH ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΙH ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Ε ΕΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΙH ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΔΙΑΥΕΙΡΙΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Θέμα: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΔΙΑΥΕΙΡΙΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ Ε ΔΗΜΟΙΑ ΤΠΗΡΕΙΑ Επιβλέπων: Κούλας Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

ύληνκνο Οδεγόο Γεκηνπξγίαο θαη Υξήζεο ηζηνινγίνπ (blog) ζην Blogger.com

ύληνκνο Οδεγόο Γεκηνπξγίαο θαη Υξήζεο ηζηνινγίνπ (blog) ζην Blogger.com ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΗΓΑΗΟΤ ΠΑΗΓΑΓΩΓΗΚΟ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ύληνκνο Οδεγόο Γεκηνπξγίαο θαη Υξήζεο ηζηνινγίνπ (blog) ζην Blogger.com Σην πιαίζην ηνπ καζήκαηνο Γηδαζθαιία Γιωζζώλ κε Νέεο Σερλνινγίεο κε δηδάζθνπζα

Διαβάστε περισσότερα

είλαη δώξν ηνπ Υξόλνπ ζηελ Αλζξσπόηεηα, ηόηε κπνξνύκε λα θαηαιάβνπκε πόζν ζεκαληηθό είλαη. Σν άιιν πνπ ζέισ λα ζαο πσ είλαη όηη κπεξδεπόκαζηε ζηηο

είλαη δώξν ηνπ Υξόλνπ ζηελ Αλζξσπόηεηα, ηόηε κπνξνύκε λα θαηαιάβνπκε πόζν ζεκαληηθό είλαη. Σν άιιν πνπ ζέισ λα ζαο πσ είλαη όηη κπεξδεπόκαζηε ζηηο Διάλεξη τος Ν. Λςγεπού με θέμα: "Από την αναγνώπιση στην επιστπουή". Τελετή αποκάλςψηρ μνημείος Γενοκτονίαρ των Ελλήνων τος Πόντος. Κεντπική πλατεία Σιταγπών, Δπάμα. 24/05/2015 Θα ήζεια πξώηα απ όια λα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΘΣΘΜΘΚΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΚΑΘ ΕΠΘΚΟΘΝΩΝΘΑ ΑΦΑΛΕΘΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΚΟΘΝΩΝΘΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΑ

ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΘΣΘΜΘΚΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΚΑΘ ΕΠΘΚΟΘΝΩΝΘΑ ΑΦΑΛΕΘΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΚΟΘΝΩΝΘΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΑ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΘΣΘΜΘΚΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΚΑΘ ΕΠΘΚΟΘΝΩΝΘΑ ΑΦΑΛΕΘΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΚΟΘΝΩΝΘΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΑ ΑΤΘΕΝΣΘΚΟΠΟΘΗΗ ΦΤΘΚΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ Ε ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΟΡΓΑΝΘΜΟΤ ΚΑΡΑΝΘΚΟΛΑ ΚΩΝΣΑΝΣΘΝΟ ΚΑΣΑΝΗ ΗΛΘΑ ΜΤΣΘΛΗΝΗ, ΜΑΡΣΘΟ 2014 1 Πίνακαρ

Διαβάστε περισσότερα

OpenScape Office. Customer Presentation

OpenScape Office. Customer Presentation OpenScape Office Customer Presentation Αηδέληα 1 Οη Δπηθνηλσλίεο Αιιάδνπλ 2 Ση Πξνζθέξνπκε 3 Αλάπηπμε ηεο Λύζεο 4 Παξαδείγκαηα Τινπνίεζεο 5 Best practices 6 Δπόκελα Βήκαηα Αηδέληα 1 Οη Δπηθνηλσλίεο Αιιάδνπλ

Διαβάστε περισσότερα