13 Ιουνίου 2013

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "hackerspace.gr @apoikos 13 Ιουνίου 2013"

Transcript

1 .. Netfilter/iptables 13 Ιουνίου 2013

2 Εισαγωγή Έννοιες-κλειδιά: Firewall: συσκευή ή software που «φιλτράρει» τα πακέτα που διέρχονται από αυτό βάσει κριτηρίων. NAT: Network Address Translation. Αντικατάσταση της διεύθυνσης του παραλήπτη ή/και του αποστολέα ενός πακέτου με μια άλλη, προκειμένου αυτό να δρομολογηθεί σωστά. Packet mangling: Τροποποίηση των πακέτων, τόσο σε επίπεδο χαρακτηριστικών όσο και δεδομένων. Policy routing: Δρομολόγηση βάσει πολλών «πολιτικών», και όχι απλά βάσει της διεύθυνσης του παραλήπτη.

3 Netfilter: η υποδομή firewall/nat του Linux Netfilter: η υποδομή firewall/nat του Linux Packet filtering, connection tracking & NAT για τον Linux kernel Ασχολείται με τα περιεχόμενα των πακέτων Επιτελεί 4 βασικές λειτουργίες: filtering, connection tracking, NAT και mangling User-space εργαλεία: iptables, ip6tables, nfacct, conntrack-tools, Υποστήριξη modules που επεκτείνουν τις δυνατότητες επιλογής και χειρισμού των πακέτων Connection tracking stateful firewalling

4 Netfilter: η υποδομή firewall/nat του Linux Η δομή του netfilter

5 Conntrack Conntrack Connection tracking Ομαδοποιεί τα πακέτα σε συνδέσεις Stateful πρωτόκολλα (π.χ. TCP): ρητή αντιστοιχία καταστάσεων Stateless πρωτόκολλα (π.χ. UDP): εξαγωγή πληροφορίας από δευτερεύοντα χαρακτηριστικά Layer-7 inspection μέσω helper modules για τον προσδιορισμό σχετιζόμενων συνδέσεων (π.χ. FTP, TFTP, SIP, ): nf_conntrack_*.ko Καταγραφή στατιστικών ανά σύνδεση (traffic accounting) Απλοποιεί πολύ τη συγγραφή firewall rules αλλά τρώει πόρους

6 Conntrack Conntrack: παραμετροποίηση - διαχείριση Πυρήνας /proc/net/nf_conntrack Π Userspace /proc/sys/net/netfilter/nf_conntrack_* Max connection count Timeouts Accounting Buckets conntrack: Χειρισμός των conntrack entries conntrackd: Παρακολούθηση της κατάστασης των συνδέσεων (logging/accounting), με δυνατότητα συγχρονισμού ανάμεσα σε μηχανήματα για HA firewalls.

7 iptables iptables/ip6tables Κύριες έννοιες: πίνακας (table), αλυσίδα (chain), κανόνας (rule), προορισμός (target), σύνολο κανόνων (ruleset) 5 πίνακες: filter, nat, mangle, raw και security Κάθε πίνακας έχει κάποιες standard αλυσίδες, ενώ ο διαχειριστής μπορεί να ορίσει custom αλυσίδες Κάθε αλυσίδα αποτελείται από μια αλληλουχία κανόνων Κανόνες - αποτελούνται από 2 μέρη: 1. Περιγραφή των πακέτων που μας ενδιαφέρουν (match) 2. Περιγραφή του τι θέλουμε να κάνουμε με αυτά τα πακέτα (target)

8 iptables Chain traversal Τα πακέτα εισέρχονται στην κορυφή μιας αλυσίδας Κανόνες: είναι ένα «if». True το πακέτο πάει στον προορισμό του κανόνα False το πακέτο περνάει στον επόμενο κανόνα Προορισμοί (targets): Terminating ή non-terminating Μπορούν να είναι κάποιες ενέργειες (actions), όπως ACCEPT, DROP, REJECT ή αλυσίδες που έχει καθορίσει ο χρήστης Policy στο τέλος των built-in αλυσίδων = default action. Οι user-defined επιστρέφουν μετά τον κανόνα που τις κάλεσε.

9 iptables filter table Είναι το table στο οποίο γίνεται το firewalling 3 built-in αλυσίδες: INPUT: εισερχόμενα πακέτα που προορίζονται για το μηχάνημά μας OUTPUT: εξερχόμενα πακέτα που δημιουργούνται από το μηχάνημά μας FORWARD: πακέτα που διέρχονται από το μηχάνημά μας (όταν αυτό κάνει routing/bridging) Συνήθεις προορισμοί: ACCEPT: αποδοχή του πακέτου DROP: σιωπηλή απόρριψη του πακέτου REJECT: απόρριψη του πακέτου με ενημέρωση του αποστολέα (TCP RST, ICMP/ICMPv6 ) LOG/ULOG/NFLOG: καταγραφή του πακέτου στο syslog ή ένα netlink socket (non-terminating)

10 iptables nat table Είναι το table στο οποίο γίνεται το NAT (Network Address Translation) 3 built-in αλυσίδες: PREROUTING: εισερχόμενα πακέτα, ανεξαρτήτως του αν προορίζονται για το μηχάνημά μας ή όχι POSTROUTING: εξερχόμενα πακέτα, ανεξαρτήτως του αν προέρχονται από το μηχάνημά μας ή όχι OUTPUT: πακέτα που προέρχονται από το μηχάνημά μας Συνήθεις προορισμοί (targets): DNAT (PREROUTING,OUTPUT): αλλαγή της διεύθυνσης προορισμού ενός πακέτου SNAT (POSTROUTING): αλλαγή της διεύθυνσης αποστολέα ενός πακέτου MASQUERADE (POSTROUTING): αλλαγή της διεύθυνσης αποστολέα ενός πακέτου με τη διεύθυνση του interface εξόδου

11 iptables mangle table Το table στο οποίο «πειράζονται» τα πακέτα 5 built-in αλυσίδες: INPUT, OUTPUT, FORWARD, PREROUTING, POSTROUTING Συνήθεις προορισμοί (targets): MARK: μαρκάρισμα ενός πακέτου με ένα συγκεκριμένο mark CONNMARK: μαρκάρισμα ολόκληρης της σύνδεσης στην οποία ανήκει ένα πακέτο TCPMSS, DSCP, TTL, TOS, ECN: αλλαγή διάφορων χαρακτηριστικών των πακέτων

12 iptables iptables. iptables -A INPUT -p tcp --dport 22 -j ACCEPT Σύνταξη: iptables [-t table_spec] <action> <match> <target> [target_options] table_spec: filter (default), nat, mangle. <action>: -A <chain>: Append -I <chain> <nr.>: Insert στη θέση nr. -D <chain> <nr.>: Delete στη θέση nr. -F [<chain>]: Flush <match>: -p <protocol> -s -d <address>: source ή destination address -m <match_name>: φόρτωση extended match module <match_name>

13 iptables Extended matches Extended matches επιτρέπουν την επιλογή πακέτων βάσει περισσότερων χαρακτηριστικών. Φορτώνονται με -m <match_name>. Παραδείγματα: tcp, udp: Παρέχουν sport, dport syn-flags (TCP) limit: Πόσα πακέτα/s; mark: Ταίριαγμα βάσει του mark του πακέτου connmark: Ταίριαγμα βάσει του connection mark της σύνδεσης state/ctstate: Stateful matching: NEW, ESTABLISHED, RELATED, INVALID time: Εφαρμογή του κανόνα συγκεκριμένες ώρες της ημέρας connbytes: Πόσα bytes έχουν περάσει για μια σύνδεση; physdev: Διάκριση πακέτων που διέρχονται από πόρτες μιας bridge owner: uid & gid του process που έκανε generate ένα πακέτο και πολλά άλλα ;-)

14 iptables NFQUEUE NFQUEUE: firewalling in userspace Υλοποιείται με το NFQUEUE target Πολλαπλά queues, δυνατότητα load-balancing ανάμεσα στα queues Επικοινωνία με το userspace μέσω netlink socket Το userspace αποφασίζει για την «τύχη» του πακέτου, επιστρέφοντας ACCEPT (+ modify?), DROP Bindings για C, perl, python Εφαρμογές: application firewalls (nufw), traffic inspection

15 Παραδείγματα Απλά παραδείγματα Φιλτράρισμα κίνησης από συγκεκριμένη IP: iptables -A INPUT -p tcp --dport 22 -s j DROP iptables -A INPUT -p tcp --dport 80 -s j REJECT \ --reject-with tcp-reset iptables -I INPUT 2 -p udp --dport 53 -s j REJECT \ --reject-with icmp-port-unreachable Port forwarding: iptables -t nat -A PREROUTING -p tcp --dport 2345 \ -d j DNAT --to-destination :22 NAT/Masquerading: iptables -t nat -A POSTROUTING -o ppp0 -j MASQUERADE iptables -t nat -A POSTROUTING -o ppp1 -j SNAT \ --to-source

16 Παραδείγματα Απλά παραδείγματα Αλλαγή default policy: iptables -P INPUT DROP Μαρκάρισμα πακέτων iptables -t mangle -A INPUT -i ppp0 -j CONNMARK --set-mark 0x1 iptables -t mangle -A OUTPUT -j CONNMARK --restore-mark Stateful matching iptables -I INPUT 1 -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT

17 Παραδείγματα Παράδειγμα: firewall σε router/server Σενάριο Ο router/server έχει συνδεδεμένο ένα εσωτερικό LAN στο eth0, το οποίο και θέλει να προστατέψει απ έξω. Παράλληλα ο ίδιος τρέχει και κάποια services (Bad Idea ) iptables -F iptables -A INPUT -i lo -j ACCEPT iptables -A INPUT -m state --state INVALID -j DROP iptables -A INPUT -p tcp! --syn -m state --state NEW -j LOG iptables -A INPUT -p tcp! --syn -m state --state NEW -j DROP iptables -A INPUT -m state --state RELATED,ESTABLISHED -j ACCEPT iptables -A INPUT -p icmp --icmp-type echo-request -m limit \ --limit 5/s --limit-burst 10 -j ACCEPT iptables -p icmp --icmp-type! echo-request -j ACCEPT. iptables -A INPUT -p tcp --dport bgp j ACCEPT iptables -A INPUT -p tcp --dport ssh -j ACCEPT iptables -A INPUT -p udp --dport domain -j ACCEPT iptables -A INPUT -s j ACCEPT iptables -A INPUT -j LOG iptables -P INPUT DROP

18 Παραδείγματα Παράδειγμα: firewall σε router/server (2) iptables -N net2lan iptables -A FORWARD -o eth0 -j net2lan iptables -A net2lan -m state --state INVALID -j DROP iptables -A net2lan -p tcp! --syn -m state --state NEW -j DROP iptables -A net2lan -m state --state ESTABLISHED,RELATED \ -j ACCEPT iptables -A net2lan -p icmp --icmp-type echo-request -m hashlimit \ --hashlimit-mode dstip --hashlimit 10/s -j ACCEPT iptables -A net2lan -p icmp --icmp-type! echo-request -j ACCEPT iptables -A net2lan -d p tcp --dport j ACCEPT iptables -A net2lan DROP modprobe nf_conntrack_ftp

19 ferm ferm: For Easy RuleMaking High-level γλώσσα για συγγραφή iptables rulesets Dual-stack: δημιουργεί κανόνες για iptables και ip6tables από την ίδια πηγή Pre-/post-exec hooks, shell callouts, includes Πολύ βολικό για δημιουργία πολύπλοκων firewalls

20 ferm ferm: 'defs.conf'; domain (ip ip6) table filter { chain accept_mgmt { ACCEPT; } chain INPUT { policy DROP; mod state state (ESTABLISHED RELATED) ACCEPT; # Allow local packets interface lo ACCEPT; # Malformed tcp packets proto tcp mod state state NEW!syn DROP; # Allow icmp traffic proto icmp ACCEPT; # Allow SSH from the management networks proto tcp dport ssh jump accept_mgmt; } chain OUTPUT { policy ACCEPT; } }

Μόλις επανεκκινηθεί το inetd, η υπηρεσία θα απενεργοποιηθεί. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε το inetd με την εντολή:

Μόλις επανεκκινηθεί το inetd, η υπηρεσία θα απενεργοποιηθεί. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε το inetd με την εντολή: Κεφάλαιο 14 Ασφάλεια Η ασφάλεια κάθε συστήματος είναι σημαντική. Μπορεί να αποτρέψει τους άλλους απο το να χρησιμοποιήσουν τον υπολογιστή σας για να κάνουν μια επίθεση, καθώς επίσης και να προστατέψει

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση διακομιστών διαμεσολάβησης σε κατανεμημένα περιβάλλοντα ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ( Σ.Δ.Ο) ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Διαχείριση διακομιστών διαμεσολάβησης σε κατανεμημένα περιβάλλοντα ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ( Σ.Δ.Ο) ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ( Σ.Δ.Ο) ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ SCHOOL OF MANAGEMENT AND ECONOMICS DEPARTMENT OF COMMUNICATIONS, INFORMATICS AND MANAGEMENT ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΑΚΟΜΙΣΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 3: Firewalls. Firewalls

Κεφάλαιο 3: Firewalls. Firewalls 87 Firewalls 3 Πρίν 250 χρόνια, ο Sun Tzu, στρατηγός στην Κινέζικη Βσιλεία των Wu, έγραψε ένα βιβλίο με τίτλο Η Τέχνη του Πολέμου. Στην εισαγωγή του βιβλίου έγραφε: Η μόνη ασφαλής άμυνα είναι όταν κρατάς

Διαβάστε περισσότερα

Σκοπιµότητα των firewalls

Σκοπιµότητα των firewalls Σκοπιµότητα των firewalls Παρέχουν προστασία των εσωτερικών δικτύων από απειλές όπως: Μη εξουσιοδοτηµένη προσπέλαση των δικτυακών πόρων: όταν επίδοξοι εισβολείς προσπαθούν να εισχωρήσουν στο δίκτυο και

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο ικτύων Υπολογιστών 6η ιάλεξη: Ασφάλεια δικτύων

Εργαστήριο ικτύων Υπολογιστών 6η ιάλεξη: Ασφάλεια δικτύων Εργαστήριο ικτύων Υπολογιστών 6 η ιάλεξη: Ασφάλεια δικτύων Ασφάλεια ικτύων Μέθοδοι επίθεσης Denial-of-Service i (DoS) Μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση (Unauthorized access attacks) Password attacks, Trojan

Διαβάστε περισσότερα

Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει βάσει της χαμηλότερης τιμής χωρίς Φ.Π.Α..

Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει βάσει της χαμηλότερης τιμής χωρίς Φ.Π.Α.. Να αναρτηθεί στο διαδίκτυο Αθήνα, 11.07.2014 Α.Π. : 3041 Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών/ Τμήμα Προμηθειών Πληροφορίες: ΖΑΦΕΙΡΑΚΟΥ ΕΥΗ- ΣΑΛΑΠΠΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ Τηλέφωνο: 210 3664793-210 3664796 ΘΕΜΑ: ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Kablosuz yaşam. 300 Mbps Wireless ADSL2+ 150 Mbps Wireless ADSL2+ Router. Εγχειρίδιο Χρήστη. Air 5440 Air 5340. 7/24 people support 801 100 0911

Kablosuz yaşam. 300 Mbps Wireless ADSL2+ 150 Mbps Wireless ADSL2+ Router. Εγχειρίδιο Χρήστη. Air 5440 Air 5340. 7/24 people support 801 100 0911 Kablosuz yaşam 300 Mbps Wireless ADSL2+ Router 150 Mbps Wireless ADSL2+ Router Εγχειρίδιο Χρήστη Air 5440 Air 5340 7/24 people support 801 100 0911 ΠEPIEXOMENA Σύνοψη Εγχειριδίου 3 Ασφάλεια και Συντήρηση

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτόκολλα Επικοινωνίας

Πρωτόκολλα Επικοινωνίας Πρωτόκολλα Επικοινωνίας Στην καθημερινή μας ζωή, πρωτόκολλο είναι ένα σύνολο από συμβάσεις που καθορίζουν το πώς πρέπει να πραγματοποιηθεί κάποια διαδικασία. Στον κόσμο των δικτύων, πρωτόκολλο είναι ένα

Διαβάστε περισσότερα

υποστηρίζουν και υλοποιούν την πολιτική ασφάλειας

υποστηρίζουν και υλοποιούν την πολιτική ασφάλειας Firewalls Firewalls Τα firewalls (τοίχοι πυρασφάλειας ή πυρότοιχοι ή αναχώματα ασφαλείας ή φράγματα ασφαλείας) είναι ένα σύστημα το οποίο παρεμβάλλεται μεταξύ του ιδιωτικού δικτύου και του δημοσίου δικτύου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ IP ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΑΤΜ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ IP ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΑΤΜ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Πρόλογος ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ιπλωµατική Εργασία ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Επίπεδο δικτύου IP Forwading κτλ

Επίπεδο δικτύου IP Forwading κτλ Επίπεδο δικτύου IP Forwading κτλ (IP για που το έβαλες) Εργαστήριο Δικτύων Υπολογιστών 2014-2015 Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Επίπεδο δικτύου (Network layer) Επίπεδο εφαρμογής (Application layer):

Διαβάστε περισσότερα

Βασιλείου Χρήστος, Κουταλιανός Ορφέας Νικόλαος, Χρηστίδης Κωνσταντίνος

Βασιλείου Χρήστος, Κουταλιανός Ορφέας Νικόλαος, Χρηστίδης Κωνσταντίνος ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ανίχνευση Δικτυακών Προβλημάτων Με Χρήση Εξειδικευμένων Εργαλειών Ανάλυσης Κίνησης Δικτύου TCPTrace, TCPDump, NDT, Iperf, Wireshark, BWCTL, Layer

Διαβάστε περισσότερα

VG 121F Ε γ χ ε ι ρ ί δ ι ο Χ ρ ή σ τ η

VG 121F Ε γ χ ε ι ρ ί δ ι ο Χ ρ ή σ τ η Ε γ χ ε ι ρ ί δ ι ο Χ ρ ή σ τ η Περιεχόμενα T1 T Περιεχόμενα Συσκευασίας 4 2 VG 121F VoIP Gateway 5 Εμπρόσθιο Πλαίσιο 5 Πλαίσιο Υποδοχών 6 Απαιτήσεις Συστήματος 7 3 Διαδικασία Εγκατάστασης Υλικού 8 3.1

Διαβάστε περισσότερα

Μια μικρή εισαγωγή στο TCP/IP

Μια μικρή εισαγωγή στο TCP/IP Μια μικρή εισαγωγή στο TCP/IP Μέρος ο Το IP και τα βοηθητικά πρωτόκολλα (v.9) Νίκος Mick Flemm Κοσσυφίδης Some Rights Reserved ( http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3./) mickflemm 'at' gmail 'dot'

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ TCP/IP ME ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ WIRESHARK

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ TCP/IP ME ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ WIRESHARK ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Πτυχιακή εργασία ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ TCP/IP ME ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ WIRESHARK ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΜΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΑΜ 2769 Επιβλέπων Καθηγητής Κώστας

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη υπηρεσιών VoIP στην πλατφόρμα Asterisk

Ανάπτυξη υπηρεσιών VoIP στην πλατφόρμα Asterisk ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Διδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστημάτων Ανάπτυξη υπηρεσιών VoIP στην πλατφόρμα Asterisk ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Παναγιωτόπουλος Ι. Ανδρέας Mάρτιος 2009 Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Χρήστη. RT-AC51U ς. Ασύρματος δρομολογητής AC750 διπλής ζώνης

Οδηγός Χρήστη. RT-AC51U ς. Ασύρματος δρομολογητής AC750 διπλής ζώνης Οδηγός Χρήστη RT-AC51U ς Ασύρματος δρομολογητής AC750 διπλής ζώνης GK9422 αναθεωρημένη έκδοση (έκδοση 2) Μάρτιος 2015 Copyright 2015 ASUSTeK COMPUTER INC. Διατηρούνται όλα τα δικαιώματα μας. Απαγορεύεται

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγχος της σύνδεσης του υπολογιστή σας

Έλεγχος της σύνδεσης του υπολογιστή σας Έλεγχος της σύνδεσης του υπολογιστή σας Για να συμμετέχει ο υπολογιστής μας σε ένα τοπικό δίκτυο εκτός από τη φυσική σύνδεση με το υπάρχον φυσικό μέσο χρειάζεται να ρυθμίσουμε τις δικτυακές παραμέτρους

Διαβάστε περισσότερα

Ποιότητα Υπηρεσίας ικτύου (QoS) για τηλεφωνία IP πάνω από το Ε ΕΤ

Ποιότητα Υπηρεσίας ικτύου (QoS) για τηλεφωνία IP πάνω από το Ε ΕΤ Ποιότητα Υπηρεσίας ικτύου (QoS) για τηλεφωνία IP πάνω από το Ε ΕΤ Έκδοση 1.0 Μάιος 2005 ΕΘΝΙΚΟ ΙΚΤΥΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Άγγελος Βαρβιτσιώτης, Ε ΕΤ Μιχάλης Καλογήρου, Π. Κρήτης ( Ο VoIP Ε ΕΤ) ηµήτρης

Διαβάστε περισσότερα

JAVA MEDIA FRAMEWORK ADAPTIVE VOICE CHAT ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ QoS

JAVA MEDIA FRAMEWORK ADAPTIVE VOICE CHAT ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ QoS 2007 Σ Τ Ε Φ Α Ν Ο Σ Β Α Τ Σ Ι Κ Α Σ Δ Ι Π Λ Ω Μ Α Τ Ι Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α επίβλεψη καθ. Δημήτρης Μητράκος JAVA MEDIA FRAMEWORK ADAPTIVE VOICE CHAT ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ QoS Στέφανος Βάτσικας Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α ΘΕΜΑ «ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΡΩΤΟΤΗΤΑΣ - ΔΟΚΙΜΕΣ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ» ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ: ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ ΑΝΑΤΟΛΗ ΝΕΔΕΛΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΕΞΙΣΟΡΡΟΠΗΣΗΣ ΦΟΡΤΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ SIP

ΠΡΟΤΥΠΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΕΞΙΣΟΡΡΟΠΗΣΗΣ ΦΟΡΤΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ SIP ΠΡΟΤΥΠΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΕΞΙΣΟΡΡΟΠΗΣΗΣ ΦΟΡΤΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ SIP Η Διπλωματική Εργασία παρουσιάστηκε ενώπιον του Διδακτικού Προσωπικού του Πανεπιστημίου Αιγαίου Σε Μερική

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός adsl για το OpenFalcon

Οδηγός adsl για το OpenFalcon e-hellenicairforce www.e-haf.org Οδηγός adsl για το OpenFalcon ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΑ 2 2. ΤΥΠΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΣΥΝ ΕΣΗΣ adsl 2 3. ΣΥΝ ΕΣΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ adsl MODEM 3 3.1 Τοπολογία Συνδέσεων 3 3.2 ιαδικασία σύνδεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟ ΟΙ & ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΡΩΤΟΤΗΤΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΜΕΘΟ ΟΙ & ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΡΩΤΟΤΗΤΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τµήµα ιδακτικής της Τεχνολογίας & Ψηφιακών Συστηµάτων Κατεύθυνση Συστηµάτων Επικοινωνιών και ικτύων ΜΕΘΟ ΟΙ & ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΡΩΤΟΤΗΤΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Ν ι κ ό λ α ο ς

Διαβάστε περισσότερα

Απομακρυσμένη Πρόσβαση και Εντολές Ελέγχου και Υποστήριξης

Απομακρυσμένη Πρόσβαση και Εντολές Ελέγχου και Υποστήριξης Εργαστήριο 10 ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΚΤΥΑ Η/Υ Απομακρυσμένη Πρόσβαση και Εντολές Ελέγχου και Υποστήριξης Στόχος Ο στόχος του παρόντος εργαστηρίου είναι διττός: από τη μία πλευρά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ. Σηµειώσεις για τα πρωτόκολλα στρώµατος εφαρµογής: HTTP, FTP, E-mail, DNS

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ. Σηµειώσεις για τα πρωτόκολλα στρώµατος εφαρµογής: HTTP, FTP, E-mail, DNS ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Σηµειώσεις για τα πρωτόκολλα στρώµατος εφαρµογής: HTTP, FTP, E-mail, DNS ιδάσκων Αν. Καθηγητής Ι.Σ.Βενιέρης Αθήνα, Ιανουάριος

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρηση απόδοσης και αξιοπιστίας συστήματος τηλεφωνίας (VoIP) στηριγμένο στο πρωτόκολλο (SIP) με χρήση των εργαλείων SIPP και VoIP Monitor.

Μέτρηση απόδοσης και αξιοπιστίας συστήματος τηλεφωνίας (VoIP) στηριγμένο στο πρωτόκολλο (SIP) με χρήση των εργαλείων SIPP και VoIP Monitor. ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Μέτρηση απόδοσης και αξιοπιστίας συστήματος τηλεφωνίας (VoIP) στηριγμένο στο πρωτόκολλο (SIP) με χρήση των εργαλείων SIPP και

Διαβάστε περισσότερα

6DEPLOY Module 0: Introduction to the E- Learning Package

6DEPLOY Module 0: Introduction to the E- Learning Package 6DEPLOY Module 0: Introduction to the E- Learning Package INTRODUCTION This e- learning package is just one element of a comprehensive set of facilities provided by the 6DEPLOY project to support the deployment

Διαβάστε περισσότερα

Το DNS στην Επιχείρηση

Το DNS στην Επιχείρηση Το DNS στην Επιχείρηση Αυξάνοντας την Ασφάλεια και την Διαθεσιμότητα της Επιχείριση σας Μαγκος Κωνσταντίνος Εργαστήριο Δικτύων Ινστιτούτο Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος Θέματα Συζήτησης

Διαβάστε περισσότερα

Υπάρχουν αρκετές επιλογές που μπορούμε να δώσουμε στο ping, μια ματιά στο manual θα μας πείσει γι'αυτό.

Υπάρχουν αρκετές επιλογές που μπορούμε να δώσουμε στο ping, μια ματιά στο manual θα μας πείσει γι'αυτό. Κεφάλαιο 13: Βασικές Δικτυακές Εντολές Ένα δίκτυο αποτελείται από υπολογιστές που συνδέονται μεταξύ τους. Ένα δίκτυο μπορεί να περιλαμβάνει μερικούς υπολογιστές σε ένα σπίτι ή γραφείο, ή να είναι τόσο

Διαβάστε περισσότερα