ΑΔΑ: 4ΑΛ99-Χ0. Nα διατθρθκεί μζχρι...

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΔΑ: 4ΑΛ99-Χ0. Nα διατθρθκεί μζχρι..."

Transcript

1 Nα διατθρθκεί μζχρι... Βακμόσ Αςφαλείασ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ, ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ Διεφκυνςθ Λειτουργικϊν Τποδομϊν Πλθροφορικισ και Νζων Σεχνολογιϊν Σμιμα Β - Διαχείριςθσ Πανελλινιου χολικοφ Δικτφου & Νζων Σεχνολογιϊν Ακινα 2/2/2011 Αρικ. Πρωτ /Λ Βακ. Προτερ. Σαχ.Δ/νςθ: Ανδ. Παπανδρζου 37 Σαχ.Κϊδικασ: Μαροφςι Πλθροφορίεσ: Βαϊτςθ ουλτάνα Σθλζφωνο: , ΠΡΟ: χολεία Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ όλθσ τθσ χϊρασ μζςω των Περιφερειακϊν Δ/νςεων εκπαίδευςθσ και των Δ/νςεων Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ: 1. χολικοφσ υμβοφλουσ Πλθροφορικισ (μζςω των Δ/νςεων Δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ) 2. Τπεφκυνουσ ΠΛΗΝΕΣ (μζςω των Δ/νςεων Δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ) 3. Διοικοφςα και Σεχνικι Επιτροπι Πανελλινιου χολικοφ Δικτφου ΘΕΜΑ: φνδεςθ ςχολείων ςτο Πανελλινιο χολικό Δίκτυο Σο Πανελλινιο χολικό Δίκτυο (www.sch.gr) του Τπουργείου Παιδείασ, Δια Βίου Μάκθςθσ και Θρθςκευμάτων (www.minedu.gov.gr) είναι ο επίςθμοσ πάροχοσ δικτυακϊν υποδομϊν και υπθρεςιϊν για τθν Πρωτοβάκμια και Δευτεροβάκμια Εκπαίδευςθ. Διαςυνδζει ςε ζνα ενιαίο και αςφαλζσ δίκτυο όλα τα ςχολεία και τουσ παρζχει μία ςειρά από θλεκτρονικζσ υπθρεςίεσ ειδικά ςχεδιαςμζνεσ για τθν Εκπαίδευςθ. Τποςτθρίηει επίςθσ και τθ Διοίκθςθ τθσ Εκπαίδευςθσ ςτθ χριςθ εφαρμογϊν θλεκτρονικισ διακυβζρνθςθσ. Για τθν εξαςφάλιςθ ςυνκθκϊν αςφαλοφσ χριςθσ των υπθρεςιϊν του Διαδικτφου από τα ςχολεία και για τθν υλοποίθςθ των πολιτικϊν του Τπουργείου Παιδείασ για το ψθφιακό περιεχόμενο ςτο Διαδίκτυο, τα ςχολεία πρζπει να ςυνδζονται αποκλειςτικά μζςω του Πανελλινιου χολικοφ Δικτφου. φνδεςθ ςτο Διαδίκτυο μζςω οποιουδιποτε άλλου παρόχου δεν είναι επιτρεπτι. Δράςεισ που υλοποιοφν πικανά άλλοι δθμόςιοι φορείσ και αφοροφν ςτισ δικτυακζσ υποδομζσ των ςχολείων, πρζπει να ζχουν τθ ςφμφωνθ γνϊμθ του ΠΔ ωσ προσ το τεχνικό μζροσ. Για τθν απόκτθςθ νζων ςυνδζςεων κακϊσ και για τθν υποςτιριξθ ςε κζματα πρόςβαςθσ ςτο ΠΔ ι ςτισ υπθρεςίεσ του, μπορείτε να απευκφνεςτε ςτθν Τπθρεςία Τποςτιριξθσ 1

2 Χρθςτϊν (Help-Desk - τθλ (αςτικι χρζωςθ, :00) ι με χριςθ του δικτυακοφ τόπου helpdesk.sch.gr). Η χριςθ όλων των υπθρεςιϊν του Πανελλινιου χολικοφ Δικτφου είναι αςφαλισ και καλφπτεται από κϊδικα δεοντολογίασ και Κανονιςμό Χριςθσ, τουσ οποίουσ οφείλουν να τθροφν οι χριςτεσ του. Περιςςότερεσ πλθροφορίεσ για το Πανελλινιο χολικό Δίκτυο, τισ υπθρεςίεσ του και τον τρόπο αξιοποίθςισ τουσ ςτο εκπαιδευτικό ζργο μπορείτε να βρείτε ςτθ διεφκυνςθ Ο Γενικόσ Γραμματζασ Κακθγθτισ Βαςίλειοσ Κουλαϊδισ ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ Γραφείο Τπουργοφ Γραφείο Αναπλ. Τπουργοφ, κασ. Φ.Γεννθματά Γραφείο Τφυπουργοφ κασ. Ε. Χριςτοφιλοποφλου Γραφείο Γενικοφ Γραμματζα, κ. Β.Κουλαϊδι Γραφείο Ειδικοφ Γραμματζα, κ. Μ.Κοντογιάννθ ΔΕΠΕΔ/Σμιμα Σ Μελετϊν Δ/νςθ Λειτουργικϊν Τποδομϊν Πλθροφορικισ και Νζων Σεχνολογιϊν Γραφείο για τθν Κοινωνία τθσ Πλθροφορίασ 2

3 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α Παρεχόμενεσ Τπθρεςίεσ Πανελλθνίου χολικοφ Δικτφου Οι υπθρεςίεσ που παρζχονται από το ΠΔ και είναι διακζςιμεσ ςτουσ χριςτεσ του είναι: 1. Ευρυηωνικι ςφνδεςθ ςτο Δίκτυο των ςχολικϊν και των διοικθτικϊν μονάδων τθσ εκπαίδευςθσ. 2. Πρόςβαςθ (dial-up) των εκπαιδευτικϊν ςτο Διαδίκτυο (μόνιμοι, αναπλθρωτζσ, ωρομίςκιοι). Απαιτείται εγγραφι ςτθ Δικτυακι Πφλθ και μια τθλεφωνικι γραμμι (απλι ι ISDN). 3. Αςφαλισ πρόςβαςθ ςτον Παγκόςμιο Ιςτό για τθν προςταςία των μακθτϊν από το παράνομο και ακατάλλθλο περιεχόμενο. Αποκόπτεται θ πρόςβαςθ ςε ιςτοςελίδεσ που περιζχουν: (α) μθνφματα για το μίςοσ, τθ βία και προπαγανδίηουν τθν επικετικι ςυμπεριφορά, (β) μθνφματα για τθν προϊκθςθ ι τθ χριςθ ναρκωτικϊν ουςιϊν, (γ) τυχερά παιχνίδια, (δ) πορνογραφικό περιεχόμενο και (ε) ρατςιςτικά μθνφματα ι προωκοφν το ρατςιςμό. Η υπθρεςία είναι διαφανισ, δθλαδι οι χριςτεσ δεν μποροφν να τθν παρακάμψουν. 4. Προϊκθςθ τθσ αςφαλοφσ χριςθσ του Διαδικτφου (http://internet-safety.sch.gr) με οδθγίεσ και προτάςεισ προσ γονείσ, εκπαιδευτικοφσ και μακθτζσ για τθν αςφαλι χριςθ του Διαδικτφου. 5. Ηλεκτρονικό Σαχυδρομείο ( - και Τποςτθρίηει τθν θλεκτρονικι αλλθλογραφία, παρζχεται με πολλαπλζσ δυνατότθτεσ πρόςβαςθσ και με πλιρθ προςταςία από ανεπικφμθτθ αλλθλογραφία (spam και ιοφσ (virus Παρζχεται ςε διοικθτικζσ μονάδεσ, ςχολεία, εκπαιδευτικοφσ και μακθτζσ τθσ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ. 6. Λίςτεσ θλεκτρονικισ αλλθλογραφίασ (mail lists - Αποςκοπεί ςτθν εφκολθ αποςτολι μθνυμάτων ςε μεγάλο πλικοσ χρθςτϊν, π.χ. ςε όλα τα Γυμνάςια, ςε όλουσ τουσ εκπαιδευτικοφσ, κλπ. Οι λίςτεσ του ΠΔ διακζτουν προθγμζνα τεχνικά χαρακτθριςτικά, όπωσ δυναμικι εγγραφι μελϊν, διατιρθςθ ιςτορικοφ μθνυμάτων, οριςμόσ μεςολαβθτϊν (moderators), κλπ. Η υπθρεςία παρζχεται για υπθρεςιακι χριςθ αλλά και για επικοινωνία και αλλθλοενθμζρωςθ των εκπαιδευτικϊν. 7. Φιλοξενία Ιςτοςελίδων (web hosting). Δίνει τθ δυνατότθτα ςτα ςχολεία και τουσ εκπαιδευτικοφσ να δθμιουργιςουν και να ςυντθριςουν εφκολα τθν ιςτοςελίδα τουσ ςτον Παγκόςμιο Ιςτό. Η υπθρεςία είναι προςβάςιμθ μζςω τθσ πφλθσ (http://www.sch.gr) και παρζχεται ςε διοικθτικζσ μονάδεσ, ςχολεία και εκπαιδευτικοφσ. 8. Ηλεκτρονικζσ Κοινότθτεσ και Εκπαιδευτικά Ιςτολόγια (http://blogs.sch.gr). Πρόκειται για μία ςφγχρονθ υπθρεςία Web 2.0 που υποςτθρίηει τθν κοινωνικι δικτφωςθ και τθ δθμιουργία θλεκτρονικϊν κοινοτιτων μζςα ςε ζνα Παιδαγωγικά ςχεδιαςμζνο πλαίςιο. Τποςτθρίηει τθν αλλθλεπίδραςθ των μελϊν, τθν ανταλλαγι απόψεων, τθ ςυνεργατικι ανάπτυξθ εκπαιδευτικοφ περιεχομζνου και δραςτθριοτιτων, κλπ. Η υπθρεςία παρζχεται ςε διοικθτικζσ μονάδεσ, ςχολεία και εκπαιδευτικοφσ. 9. Πφλθ του Πανελλθνίου χολικοφ Δικτφου (www.sch.gr). Περιζχει χριςιμο υλικό για τθν αξιοποίθςθ των θλεκτρονικϊν υπθρεςιϊν του ΠΔ ςτθ εκπαιδευτικι διαδικαςία, τεχνικι υποςτιριξθ και οδθγίεσ, ανακοινϊςεισ, κανάλια νζων (rss- 3

4 feeds), θλεκτρονικζσ κάρτεσ, προτάςεισ αξιόλογων εκπαιδευτικϊν δικτυακϊν τόπων και προςωποποιθμζνθ πρόςβαςθ ςτισ υπθρεςίεσ ΠΔ μζςα από ζνα ενιαίο περιβάλλον (πλθροφορίεσ: Παρζχεται επίςθσ ςτα ςχολεία θ δυνατότθτα να αναρτιςουν ςτον ανακοινϊςεισ για τισ δραςτθριότθτεσ τουσ. 10. Μακθτικι Πφλθ του Πανελλθνίου χολικοφ Δικτφου (http://students.sch.gr). Αποτελεί μία ξεχωριςτι περιοχι ειδικά για τουσ μακθτζσ με ςκοπό τθν ενκάρρυνςθ τουσ ςτθ χριςθ και αξιοποίθςθ των ΣΠΕ. Ζχει φιλικι δομι και εμφάνιςθ, είναι προςβάςιμθ από ΑΜΕΑ και οι μακθτζσ μποροφν να βρίςκουν ς αυτι εκπαιδευτικό, ενθμερωτικό και ψυχαγωγικό υλικό κακϊσ και να ζχουν προςωποποιθμζνθ πρόςβαςθ (μόνο οι μακθτζσ του Γυμναςίου) ςε υπθρεςίεσ του ΠΔ π.χ Δικτυακι Βιβλιοκικθ για το Εκπαιδευτικό Λογιςμικό Ανοικτοφ Κϊδικα (http://opensoft.sch.gr). Περιζχει προτάςεισ για αξιόλογο εκπαιδευτικό λογιςμικό και εκπαιδευτικζσ εφαρμογζσ που διατίκενται ελεφκερα ςτο Διαδίκτυο. θμειϊνεται ότι το παρεχόμενο υλικό δεν ζχει τεκεί ςε διαδικαςία πιςτοποίθςθσ και ςυνεπϊσ δεν αποτελεί πιςτοποιθμζνο ι εγκεκριμζνο από το ΤΠΔΒΜΘ λογιςμικό. Η υπθρεςία είναι δθμόςια προςβάςιμθ, ενϊ οι εκπαιδευτικοί ζχουν επιπλζον δυνατότθτεσ. 12. Ηλεκτρονικι Σάξθ (http://eclass.sch.gr). Απευκφνεται ςε εκπαιδευτικοφσ και μακθτζσ τθσ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ και ςτοχεφει ςτθν υποςτιριξθ τθσ κλαςικισ διδαςκαλίασ και τθν ενίςχυςθ τθσ διαδικαςίασ μάκθςθσ που πραγματοποιείται κακθμερινά μζςα ςτθ ςχολικι τάξθ. Οι εκπαιδευτικοί κα ανακαλφψουν ζνα χριςιμο εργαλείο που κα τουσ βοθκιςει να οργανϊςουν καλφτερα τισ διδαςκαλίεσ τουσ. Οι μακθτζσ κα βρουν ζνα εναλλακτικό μζςο πρόςβαςθσ ςτθν φλθ των μακθμάτων που διδάςκονται ςτθ τάξθ. Παρζχεται με προςωποποιθμζνθ πρόςβαςθ ςτουσ εκπαιδευτικοφσ και ελεφκερα ςτουσ μακθτζσ. 13. Αςφγχρονθ Σθλεκπαίδευςθ (e-learning - Αποςκοπεί ςτθν ενκάρρυνςθ τθσ παιδαγωγικισ αξιοποίθςθσ των ΣΠΕ ςτο ςχολικό περιβάλλον και υποςτθρίηει μία διαδικαςία ανταλλαγισ μάκθςθσ με αςφγχρονο τρόπο. Παρζχει ςτουσ εκπαιδευτικοφσ ζνα πλικοσ από δυνατότθτεσ και χαρακτθριςτικά, τα οποία επιτρζπουν τθ δθμιουργία ψθφιακϊν μακθμάτων, ενςωματϊνοντασ εκπαιδευτικζσ δραςτθριότθτεσ και πολυμεςικό υλικό. Παρζχεται με προςωποποιθμζνθ πρόςβαςθ ςτουσ εκπαιδευτικοφσ και ελεφκερα ςτουσ μακθτζσ. 14. φγχρονθ Σθλεκπαίδευςθ και Σθλεδιάςκεψθ (http://conf.sch.gr). Τλοποιεί μια διαδικαςία ανταλλαγισ μάκθςθσ που πραγματοποιείται ςε κοινό χρόνο αλλά ςε διαφορετικό επιτρζποντασ ζτςι τθ δθμιουργία εικονικϊν τάξεων μάκθςθσ. Τποςτθρίηει τθν αμφίδρομθ επικοινωνία των χρθςτϊν ςε πραγματικό χρόνο με ανταλλαγι βίντεο και ιχου, ενϊ επιτρζπει τον διαμοιραςμό εκπαιδευτικοφ υλικοφ και εκπαιδευτικϊν εφαρμογϊν μεταξφ των ςυμμετεχόντων. Παρζχεται με προςωποποιθμζνθ πρόςβαςθ ςε διοικθτικζσ μονάδεσ, ςχολεία και εκπαιδευτικοφσ. 15. Τπθρεςία Βίντεο (www.sch.gr/vod). Αποςκοπεί ςτθν ψθφιοποίθςθ και τθ διανομι μαγνθτοςκοπθμζνου οπτικοακουςτικοφ υλικοφ (video) ενθμερωτικοφ και εκπαιδευτικοφ χαρακτιρα μζςα από ζνα εφχρθςτο περιβάλλον, το οποίο επιτρζπει τθν εφκολθ αναηιτθςθ υλικοφ. Επίςθσ, τθρείται ςε αρχείο το ςφνολο των παλαιότερων ηωντανϊν μεταδόςεων. Η υπθρεςία είναι δθμόςια προςβάςιμθ, ενϊ οι εκπαιδευτικοί μποροφν να αναρτοφν τα δικά τουσ βίντεο. 16. Ζωντανζσ Μεταδόςεισ (live.sch.gr). Τποςτθρίηει τθ ηωντανι κάλυψθ και μετάδοςθ εκδθλϊςεων που ενδιαφζρουν τθν ςχολικι κοινότθτα, μζςω του Διαδικτφου. 4

5 17. Τπθρεςία Ενιαίου υςτιματοσ Πιςτοποίθςθσ (Single Sign On https://sso.sch.gr) με τθν οποία ο χριςτθσ ςυνδζεται ςε ζνα κεντρικό ςφςτθμα πιςτοποίθςθσ και κατόπιν αποκτά πρόςβαςθ ςε όλα τα διαςυνδεδεμζνα ςυςτιματα. 18. Τπθρεςία Ψθφιακϊν Πιςτοποιθτικϊν (https://ca.sch.gr) Η Αρχι Πιςτοποίθςθσ του ΠΔ είναι μία ζμπιςτθ τρίτθ οντότθτα που υπογράφει (πιςτοποιεί) τθν ψθφιακι ταυτότθτα μελϊν και μονάδων του ΠΔ. 19. Χϊροι υηθτιςεων (www.sch.gr/forums). τουσ πιςτοποιθμζνουσ χριςτεσ του ΠΔ (διοικθτικζσ μονάδεσ, ςχολεία και εκπαιδευτικοφσ) παρζχεται θ δυνατότθτα ςυμμετοχισ ςε κεματικζσ ομάδεσ ςυηθτιςεων με ςκοπό τθν ανταλλαγι απόψεων και τθν ενθμζρωςθ για κζματα που αφοροφν ςτθν εκπαίδευςθ και ςτθ ςχολικι ηωι ευρφτερα. 20. Γεωγραφικό Πλθροφοριακό φςτθμα (GIS Η υπθρεςία παρουςιάηει εκπαιδευτικά και επιμορφωτικά ςτοιχεία ςυςχετιηόμενα με μια γεωγραφικι κζςθ, π.χ. κζςεισ ςχολείων ςε χάρτθ, κλπ. Η υπθρεςία είναι δθμόςια προςβάςιμθ. 21. τατιςτικά τοιχεία (www.sch.gr/statistics). Παρζχει ςυγκεντρωτικά (δθλ. όχι προςωπικά ανά χριςτθ) ςτοιχεία που αφοροφν ςτθν κίνθςθ του Δικτφου και τθν αξιοποίθςθ των υπθρεςιϊν του. Η υπθρεςία είναι δθμόςια προςβάςιμθ. 22. Διευκυνςιοδότθςθ και Ονοματολογία (Hostmaster - DNS) Για τθ διαχείριςθ του χϊρου IP διευκφνςεων και τθν αντιςτοιχία τουσ με εφκολα απομνθμονεφςιμα (DNS) ονόματα ςτο domain sch.gr. Παρζχεται μόνο ςε ςχολικζσ και διοικθτικζσ μονάδεσ. 23. Τπθρεςία Τποςτιριξθσ Χρθςτϊν (http://www.sch.gr/helpdesk) Για αίτθςθ νζων ςυνδζςεων, για υποςτιριξθ και επίλυςθ πικανϊν τεχνικϊν προβλθμάτων πρόςβαςθσ ςτο ΠΔ ι ςτισ υπθρεςίεσ του, τα ςχολεία, οι διοικθτικζσ υπθρεςίεσ και οι εκπαιδευτικοί μποροφν να απευκφνονται ςτθν Τπθρεςία Τποςτιριξθσ Χρθςτϊν. Η χριςθ τθσ υπθρεςίασ γίνεται με τθλεφωνικι κλιςθ ςτον αρικμό (αςτικι χρζωςθ, :00) ι με χριςθ του δικτυακοφ τόπου 24. Αυτόματθ υποςτιριξθ χρθςτϊν (IP Contact Center Για τθν ενθμζρωςθ μζςω θχογραφθμζνων οδθγιϊν ςχετικά με τισ βαςικότερεσ υπθρεςίεσ του ΠΔ. Παρζχεται ςε διοικθτικζσ μονάδεσ, ςχολεία και εκπαιδευτικοφσ. 25. Σθλεφωνία μζςω Διαδικτφου (voip.sch.gr). Αξιοποιεί τθ δικτυακι υποδομι και ςφνδεςθ του ςχολείου για τθν πραγματοποίθςθ τθλεφωνικϊν κλιςεων ατελϊσ, μειϊνοντασ τα τθλεπικοινωνιακά τζλθ μονάδων που ςυμμετζχουν ςτθν υπθρεςία. Παράλλθλα προςφζρει και δυνατότθτεσ ςυνεργαςίασ μεταξφ των μελϊν τθσ Εκπαιδευτικισ Κοινότθτασ. Η υπθρεςία αυτι βρίςκεται ςε πιλοτικό ςτάδιο. 26. Προςταςία και αντιμετϊπιςθ περιςτατικϊν κακισ χριςθσ και αςφάλειασ (CERT - με ςκοπό τθν επίβλεψθ, πρόλθψθ αλλά και τθν άμεςθ αντιμετϊπιςθ περιςτατικϊν κατάχρθςθσ δικτυακϊν πόρων, δικτυακϊν υπθρεςιϊν και ψθφιακοφ περιεχομζνου. 5

6 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β φνδεςθ ςχολείων ςτο Διαδίκτυο μζςω τρίτων δικτφων Η δυνατότθτα ςφνδεςθσ των ςχολείων ςε διαφορετικοφσ (πλθν του ΠΔ) παρόχουσ υπθρεςιϊν Διαδικτφου (π.χ. εμπορικοφσ ISPs) ζρχεται ςε αντίκεςθ με τθν επίςθμθ πολιτικι αςφάλειασ και διαχείριςθσ περιεχομζνου ςτο Διαδίκτυο που ακολουκεί το ΤΠΔΒΜΘ από ιδρφςεωσ (1999) του χολικοφ Δικτφου. Επιπλζον αποδυναμϊνει τον λόγο φπαρξθσ του ΠΔ, δεν αξιοποιεί τισ επενδφςεισ που ζχει κάνει το ΤΠΔΒΜΘ ςτο παρελκόν και αυτζσ που είναι τϊρα ςε εξζλιξθ, ενϊ τα ςχολεία κα επωμιςτοφν το ςχετικό κόςτοσ (ςιμερα θ ςφνδεςι τουσ ςτο ΠΔ είναι ατελισ για τα ςχολεία). χολεία που ςυνδζονται μζςω διαφορετικϊν ISPs αποδεςμεφονται από τθν πολιτικι αςφάλειασ ΤΠΔΒΜΘ και ζτςι: Ενδζχεται να εκκζςουν τουσ μακθτζσ τουσ ςε ακατάλλθλο περιεχόμενο ςτο Διαδίκτυο, κακϊσ οι εμπορικοί ISPs δεν φιλτράρουν το περιεχόμενό τουσ. Αν πρόκειται για ςχολεία που είναι και εξεταςτικά κζντρα των γενικϊν εξετάςεων, τότε εξαιροφνται τθσ πολιτικισ για αποςφνδεςθ από το Internet που εφαρμόηει το ΤΠΔΒΜΘ μζςω ΠΔ κατά τθν περίοδο των γενικϊν εξετάςεων. Επιπλζον, μόνο ςχολεία που ςυνδζονται ςτο ΠΔ ζχουν τθ δυνατότθτα πρόςβαςθσ ςε οριςμζνεσ υπθρεςίεσ/εφαρμογζσ που παρζχονται από το ΠΔ ι και από άλλουσ φορείσ (π.χ. εφαρμογι e-school) του ΤΠΔΒΜΘ, κακϊσ αυτζσ ζχουν ςυγκεκριμζνεσ απαιτιςεισ αςφάλειασ. ε ότι αφορά τθν πρόςβαςθ ςε ειδικζσ εφαρμογζσ διοικθτικισ χριςθσ του ΤΠΔΒΜΘ, π.χ. e-survey, e-school, κλπ, το ΠΔ δίνει προτεραιότθτα (QoS) ςτθν κίνθςθ αυτι. Αυτό δεν κα ιςχφει ςε περίπτωςθ που το ςχολείο ςυνδζεται μζςω εμπορικοφ ISP. Ζνα άλλο πικανό επακόλουκο τθσ ςφνδεςθσ μζςω εμπορικϊν ISPs είναι θ αντικατάςταςθ των υπθρεςιϊν ΠΔ (web, , κλπ) από τισ υπθρεςίεσ που αυτοί προςφζρουν. τθν περίπτωςθ που αυτό ςυμβεί, τότε τα ςχολεία αυτά δεν κα λαμβάνουν τθν υπθρεςιακι αλλθλογραφία, εγκυκλίουσ και ενθμζρωςθ από Γραφεία & Δ/νςεισ Εκπ/ςθσ και το ΤΠΔΒΜΘ, που διακινοφνται ςιμερα μζςω του ΠΔ. 6

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Ζκκεςθ Ετιςιου Απολογιςμοφ Δράςεων Γραφείου Διαςφνδεςθσ ακ. ζτουσ 2010-2011

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Ζκκεςθ Ετιςιου Απολογιςμοφ Δράςεων Γραφείου Διαςφνδεςθσ ακ. ζτουσ 2010-2011 ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Ζκκεςθ Ετιςιου Απολογιςμοφ Δράςεων Γραφείου Διαςφνδεςθσ ακ. ζτουσ 2010-2011 Περιεχόμενα 1. Ειςαγωγή... 4 2. Συγκρότηςη του Γραφείου Διαςφνδεςησ... 5 2.1 φνκεςθ Τπθρεςιϊν - Οργανόγραμμα...

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματική Περίοδος 2014-2020

Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 Τπουργείο Ναυτιλίασ και Αιγαίου Περιεχόμενα ΕΛΑΓΩΓΘ... 2 1.ΚΕΘ ΣΟΤ ΣΟΜΕΑ ΣΟ ΕΚΝΛΚΟ ΚΑΛ ΕΤΡΩΠΑΛΚΟ ΠΕΡΛΒΑΛΛΟΝ... 3 2. ΑΠΟΣΛΜΘΘ ΣΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΣΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΕΩΝ ΣΟΝ ΣΟΜΕΑ ΜΕΧΡΛ

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο YΡΟΥΓΕΙΟ ΡΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΙΣΜΟΥ 14Θ ΕΦΟΕΙΑ ΒΥΗΑΝΤΙΝΩΝ ΑΧΑΙΟΤΘΤΩΝ Α. ΡΩΤ. 556 ΜΥΤΙΛΘΝΘ, 14-03-2012 Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο {ΡΑΟΧΘ ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΥΡΘΕΣΙΩΝ ΑΝΑΔΕΙΞΘΣ ΚΑΙ ΡΟΒΟΛΘΣ ΤΟΥ ΚΑΣΤΟΥ ΤΘΣ ΜΥΤΙΛΘΝΘΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο «Εφαρμογζσ Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ (ΘΔ) και Διαχείριςθσ Εκκλθςιαςτικισ Ακίνθτθσ Ρεριουςίασ (ΔΕΑΡ)» Ανακζτουςα Αρχι: Λερά Αρχιεπιςκοπι Ακθνϊν Ρροχπολογιςμόσ: 4.620.000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Οδθγόσ Αναηιτθςθσ και Επιλογισ Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ πουδϊν

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Οδθγόσ Αναηιτθςθσ και Επιλογισ Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ πουδϊν ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Οδθγόσ Αναηιτθςθσ και Επιλογισ Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ πουδϊν Περιεχόμενα Ειςαγωγι......4 Τι είναι Μεταπτυχιακό Δίπλωμα... 5 Αποδιδόμενοι Τίτλοι Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν... 5 Μεταπτυχιακό

Διαβάστε περισσότερα

Social Media Marketing

Social Media Marketing ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΧΝ ΣΟΜΔΑ ΗΛΔΚΣΡΙΚΧΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΓΙΑΣΑΞΔΧΝ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΑΠΟΦΑΔΧΝ Social Media Marketing Ανάλυςθ τθσ μεκόδου και μελζτθ τθσ εφαρμογισ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Χαρτογράφηςησ Προςβαςιμότητασ Υποδομών

Μελέτη Χαρτογράφηςησ Προςβαςιμότητασ Υποδομών Μελέτη Χαρτογράφηςησ Προςβαςιμότητασ Υποδομών ΤΕΠΑΚ Νοζμβριοσ 2014 H παρούςα μελϋτη εκπονόθηκε ςτο πλαύςιο του ϋργου ΕΡΜΗ: Βελτύωςη Προςβαςιμότητασ Ατόμων με Προβλόματα Κινητικότητασ», το οπούο εντϊςςεται

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 8: Ψηφιακέσ υπηρεςίεσ ςτη νηςίδα «Αεροδρόμιο Μακεδονία Θεςςαλονίκησ»

Κεφάλαιο 8: Ψηφιακέσ υπηρεςίεσ ςτη νηςίδα «Αεροδρόμιο Μακεδονία Θεςςαλονίκησ» Κεφάλαιο 8: Ψηφιακέσ υπηρεςίεσ ςτη νηςίδα «Αεροδρόμιο Μακεδονία Θεςςαλονίκησ» 8.1. Το αεροδρόμιο Μακεδονύα τησ Θεςςαλονύκησ O Κρατικόσ Αερολιμζνασ Θεςςαλονίκθσ Μακεδονία βρίςκεται 13 χλμ. νοτιοανατολικά

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χριςθσ τθσ esolutions.gr

Όροι Χριςθσ τθσ esolutions.gr Όροι Χριςθσ τθσ esolutions.gr 1. Όροι χριςθσ τθσ ιςτοςελίδασ http://www.esolutions.gr Ραρακαλείςκε όπωσ αναγνϊςετε τουσ κάτωκι όρουσ και προχποκζςεισ παροχισ υπθρεςιϊν, προτοφ προβείτε ςτθ χριςθ του δικτυακοφ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΡΟΔΙΑΓΑΦΩΝ. «Ρρομικεια και εγκατάςταςθ εξοπλιςμοφ ςτο πλαίςιο του

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΡΟΔΙΑΓΑΦΩΝ. «Ρρομικεια και εγκατάςταςθ εξοπλιςμοφ ςτο πλαίςιο του ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΡΟΔΙΑΓΑΦΩΝ «Ρρομικεια και εγκατάςταςθ εξοπλιςμοφ ςτο πλαίςιο του ςυςτιματοσ SEAHORSE Mediterranean Network» Ρεριεχόμενα 1. Γενικι Περιγραφι Ζργου κοπόσ... 4 2. Σεχνικι Περιγραφι του Ζργου...

Διαβάστε περισσότερα

Το Αειφόρο Σχολείο είναι θ πιο ολοκλθρωμζνθ πρόταςθ και θ πιο ολοκλθρωμζνθ προςζγγιςθ για το ςχολείο που κακζνασ οραματίηεται:

Το Αειφόρο Σχολείο είναι θ πιο ολοκλθρωμζνθ πρόταςθ και θ πιο ολοκλθρωμζνθ προςζγγιςθ για το ςχολείο που κακζνασ οραματίηεται: Σεφχοσ 1/Δεκζμβριοσ 2013 Editorial Το Αειφόρο Σχολείο είναι θ πιο ολοκλθρωμζνθ πρόταςθ και θ πιο ολοκλθρωμζνθ προςζγγιςθ για το ςχολείο που κακζνασ οραματίηεται: οι μακθτζσ το βρίςκουν ενδιαφζρον κακϊσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΦΝΕΙΟ. Μελέηη για ηη διαμόπθωζη ηηρ Σηπαηηγικήρ Υλοποίηζηρ ηηρ ανάπηςξηρ και αξιοποίηζηρ Εςπςζωνικών Υποδομών από ηοςρ Δήμοςρ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΦΝΕΙΟ. Μελέηη για ηη διαμόπθωζη ηηρ Σηπαηηγικήρ Υλοποίηζηρ ηηρ ανάπηςξηρ και αξιοποίηζηρ Εςπςζωνικών Υποδομών από ηοςρ Δήμοςρ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΦΝΕΙΟ Εργαζηήριο Βιομητανικής και Ενεργειακής Οικονομίας Ομάδα για ηην Τετνολογική, Οικονομική και Σηραηηγική Ανάλσζη ηης Κοινωνίας ηης Πληροθορίας (INFOSTRAG), http://www.infostrag.gr/

Διαβάστε περισσότερα

Τεφχοσ 34 - Μάρτιοσ 2015

Τεφχοσ 34 - Μάρτιοσ 2015 Τεφχοσ 34 - Μάρτιοσ 2015 Πρϊτοι Εμείσ, τεφχοσ 34 - Μάρτιοσ 2015 Περιεχόμενα ΣΕΛ. ΘΕΜΑ 3 Editorial 4 Βράβευςθ τθσ Εκνικισ Τράπεηασ από το διεκνζσ οικονομικό ζντυπο World Finance 5 Σθμαντικζσ Βραβεφςεισ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΘ ΣΩΝ ΠΡΟΟΠΣΙΚΩΝ ΣΟΤ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΟ ΣΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΤ ΣΘΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΣΘΝ ΕΞΟΔΟ ΑΠΟ ΣΘΝ ΚΡΙΘ

ΑΝΑΛΤΘ ΣΩΝ ΠΡΟΟΠΣΙΚΩΝ ΣΟΤ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΟ ΣΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΤ ΣΘΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΣΘΝ ΕΞΟΔΟ ΑΠΟ ΣΘΝ ΚΡΙΘ ΑΝΑΛΤΘ ΣΩΝ ΠΡΟΟΠΣΙΚΩΝ ΣΟΤ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΟ ΣΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΤ ΣΘΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΣΘΝ ΕΞΟΔΟ ΑΠΟ ΣΘΝ ΚΡΙΘ Μάιοσ 2013 Επιςτθμονικόσ υπεφκυνοσ: Αλεξάκθσ Χριςτοσ, Αναπλθρωτισ Κακθγθτισ Σμιματοσ Οικονομικισ

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικτυακι εφαρμογι αναηιτθςθσ και αξιολόγθςθσ ξενοδοχείων βαςιςμζνθ ςε χάρτεσ τθσ Google

Διαδικτυακι εφαρμογι αναηιτθςθσ και αξιολόγθςθσ ξενοδοχείων βαςιςμζνθ ςε χάρτεσ τθσ Google 1 Διπλωματικι εργαςία Διαδικτυακι εφαρμογι αναηιτθςθσ και αξιολόγθςθσ ξενοδοχείων βαςιςμζνθ ςε χάρτεσ τθσ Google Βαβουράκθσ Ευτφχιοσ Εξεταςτικι επιτροπι Επ. Κακ. Αντϊνιοσ Δελθγιαννάκθσ (επιβλζπων) Κακ.

Διαβάστε περισσότερα

VERTISCHOOL MANUAL. ΕΚΔΟΣΘ 2011 v2

VERTISCHOOL MANUAL. ΕΚΔΟΣΘ 2011 v2 ΑΦΜ 998479074, ΚΑΑΝΔΡΟΤ 18, 65403 ΚΑΒΑΛΑ ΣΗΛ. 2510 242632, ΦΑΞ 2510 600128, info@vertitech.gr, www.vertitech.gr VERTISCHOOL MANUAL ΕΚΔΟΣΘ 2011 v2 Καςςάνδρου 18, 65403 Καβάλα, Τθλ: 2510 242632, info@vertitech.gr

Διαβάστε περισσότερα

geodata.gov.gr ειςαγωγι

geodata.gov.gr ειςαγωγι ειςαγωγι geodata.gov.gr ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ, ΑΝΟΙΚΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ Το geodata.gov.gr είναι θ πρϊτθ διαδικτυακι υπθρεςία ςτθν Ελλάδα που προςφζρει ελεφκερα γεωχωρικά δεδομζνα και διαδραςτικοφσ χάρτεσ, για όλουσ!

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ του Υποζργου 3 με τίτλο:

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ του Υποζργου 3 με τίτλο: Μζροσ Α: Αντικείμενο και Ρροδιαγραφζσ του Ζργου (Υ3) Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ του Υποζργου 3 με τίτλο: ςτο πλαίςιο τησ Πράξησ «Ρολυμεςικι και Ρολυτροπικι Ρροβολι του Ρολιτιςμοφ και Τουριςμοφ τθσ Χϊρασ» Ανακζτουςα

Διαβάστε περισσότερα

Ειςαγωγι. Αποκτιςτε το ςφςτθμα ολοκλθρωμζνων λφςεων και εφαρμογϊν και απολαφςτε τισ υπθρεςίεσ που προςφζρει ςε εςάσ και τθν επιχείρθςθ ςασ.

Ειςαγωγι. Αποκτιςτε το ςφςτθμα ολοκλθρωμζνων λφςεων και εφαρμογϊν και απολαφςτε τισ υπθρεςίεσ που προςφζρει ςε εςάσ και τθν επιχείρθςθ ςασ. Ειςαγωγι ε αντίκεςθ με το παρελκόν, ςιμερα θ επικοινωνία είναι δομθμζνθ ζτςι που δεν βαςίηεται ςε μία μόνο υποδομι δικτφου. ιμερα μποροφμε να επιλζξουμε να επικοινωνοφμε μζςω του δικτφου IP, του αςφρματου

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιαςμόσ και Ανάπτυξθ Ρρότυπθσ Εφαρμογισ Διάχυτου Υπολογιςμοφ με Χριςθ Διαδραςτικϊν Εγκαταςτάςεων

Σχεδιαςμόσ και Ανάπτυξθ Ρρότυπθσ Εφαρμογισ Διάχυτου Υπολογιςμοφ με Χριςθ Διαδραςτικϊν Εγκαταςτάςεων Σχεδιαςμόσ και Ανάπτυξθ Ρρότυπθσ Εφαρμογισ Διάχυτου Υπολογιςμοφ με Χριςθ Διαδραςτικϊν Εγκαταςτάςεων Νικόλαοσ Βαςιλάκθσ Τμιμα Μθχανικϊν Θλεκτρονικϊν Υπολογιςτϊν και Ρλθροφορικισ, Ρανεπιςτιμιο Ρατρϊν Beware

Διαβάστε περισσότερα

Ευκαιρίεσ και Προκλήςεισ

Ευκαιρίεσ και Προκλήςεισ Η χρήςη του Διαδικτφου: Ευκαιρίεσ και Προκλήςεισ Μαθηςιακζσ Ειςηγήςεισ για την Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο http://www.pi.ac.cy/internetsafety/pestalozzi.html Εργαςτιριο με κζμα «Η χριςθ του διαδικτφου: Ευκαιρίεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΧΕΔΙΟ ΚΑΣΑΠΟΛΕΜΗΗ ΣΗ ΔΙΑΦΘΟΡΑ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΣΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ

ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΧΕΔΙΟ ΚΑΣΑΠΟΛΕΜΗΗ ΣΗ ΔΙΑΦΘΟΡΑ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΣΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΧΕΔΙΟ ΚΑΣΑΠΟΛΕΜΗΗ ΣΗ ΔΙΑΦΘΟΡΑ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΣΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ «Πρζπει να γίνουμε θ αλλαγι που κζλουμε να δοφμε» Μαχάτμα Γκάντι Επί δεκαετίεσ, θ Φορολογικι Διοίκθςθ κατθγορικθκε για κατάχρθςθ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Δράςθσ 2012 Δεκζμβριοσ 2011

Πρόγραμμα Δράςθσ 2012 Δεκζμβριοσ 2011 Πρόγραμμα Δράςθσ 2012 Δεκζμβριοσ 2011 Πρόγραμμα Δράςθσ 2012 Σελ. 1 από 94 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ I ΕΙΑΓΩΓΘ... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ II ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΘ ΜΟΝΑΔΑ ΕΩΣΕΡΙΚΟΤ ΕΛΕΓΧΟΤ... 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ III ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΘ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΛΑΡΙΑ Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) Έκθεςη Εςωτερικήσ Αξιολόγηςησ (2007-2011)

ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΛΑΡΙΑ Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) Έκθεςη Εςωτερικήσ Αξιολόγηςησ (2007-2011) ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΛΑΡΙΑ Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) Έκθεςη Εςωτερικήσ Αξιολόγηςησ (2007-2011) ςτα πλαίςια του Ν. 3374/2005 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΑ ΣΡΑΝΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΑ ΣΡΑΝΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ Υπουργείο Υγείασ ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΑ ΣΡΑΝΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ Strategic Plan Rare.2Aug ΔΛΟΚΩΣΕΛΣ ΟΛΩΝ_ΒΑΣΟΣ_0.doc Λευκωςία, Μάρτιοσ 2012 Strategic Plan Rare Diseases 30 8 2012 τελικό ςελίδα 1 από 76 Η ςελίδα

Διαβάστε περισσότερα

τρατθγικό χζδιο Καταπολζμθςθσ τθσ Διαφκοράσ ςτθ Φορολογικι& Σελωνειακι Διοίκθςθ

τρατθγικό χζδιο Καταπολζμθςθσ τθσ Διαφκοράσ ςτθ Φορολογικι& Σελωνειακι Διοίκθςθ 2013 τρατθγικό χζδιο Καταπολζμθςθσ τθσ Διαφκοράσ ςτθ Φορολογικι& Σελωνειακι Διοίκθςθ Τπουργείο Οικονομικϊν Ομάδα εργαςίασ για τθν καταπολζμθςθ τθσ διαφκοράσ ςτθ Φορολογικι & Σελωνειακι Διοίκθςθ 30/01/2013

Διαβάστε περισσότερα

Οδθγόσ φνταξθσ Σοπικοφ χεδίου Αποκεντρωμζνθσ Διαχείριςθσ Αποβλιτων (Σ..Δ.)

Οδθγόσ φνταξθσ Σοπικοφ χεδίου Αποκεντρωμζνθσ Διαχείριςθσ Αποβλιτων (Σ..Δ.) Οδθγόσ φνταξθσ Σοπικοφ χεδίου Αποκεντρωμζνθσ Διαχείριςθσ Αποβλιτων (Σ..Δ.) Ζτοσ, 2015 Ειδικόσ Διαβακμιδικόσ φνδεςμοσ Νομοφ Αττικισ Ειςαγωγικό θμείωμα O παρϊν οδθγόσ ζχει ςκοπό να υποδείξει μια διαδικαςία

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικά Μακιματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο

Ηλεκτρονικά Μακιματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο Ηλεκτρονικά Μακιματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο Ζργο χρθματοδοτοφμενο από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ, με τίτλο: Using New Media to prevent and combat against Media Violence (Αρ. Συμβολαίου: JUST/2010/DAP3/AG/1350)

Διαβάστε περισσότερα

Αρικμόσ Προκιρυξθσ: 2211/α/2014

Αρικμόσ Προκιρυξθσ: 2211/α/2014 ΑΔΛΡ Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο: «ΡΟΜΘΚΕΛΑ ΚΑΛ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΘ ΘΛΕΚΤΟΝΛΚΟΥ ΕΞΟΡΛΛΣΜΟΥ, ΛΟΛΡΟΥ ΕΞΟΡΛΛΣΜΟΥ ΚΑΛ Α.Δ.Α.Μ. Α.Δ.Α. ΔΛΑΓΩΝΛΣΜΟΣ 2211/α/2014 ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΠΡΟΚΘΡΤΞΘ ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

υνδυαςμζνεσ μεταφορζσ ςε Ευρϊπη και Ελλάδα ςχετικά με το περιβάλλον και την χρήςη εναλλακτικϊν καυςίμων LPG & CNG

υνδυαςμζνεσ μεταφορζσ ςε Ευρϊπη και Ελλάδα ςχετικά με το περιβάλλον και την χρήςη εναλλακτικϊν καυςίμων LPG & CNG υνδυαςμζνεσ μεταφορζσ ςε Ευρϊπη και Ελλάδα ςχετικά με το περιβάλλον και την χρήςη εναλλακτικϊν καυςίμων LPG & CNG Dionisis Grigoropoulos Managing Director Logistics Way d.grigoropoulos@logistics-way.gr

Διαβάστε περισσότερα