8 O ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΤΝΕΔΡΙΟ ΣΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΙ ΣΠΕ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "8 O ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΤΝΕΔΡΙΟ ΣΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΙ ΣΠΕ"

Transcript

1 8 O ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΤΝΕΔΡΙΟ ΣΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΙ ΣΠΕ Αξιοποίηςη των Τεχνολογιών τησ Πληροφορίασ και τησ Επικοινωνίασ ςτη Διδακτική Πράξη ΤΠΟ ΣΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟΤ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ φροσ Ιουνίου 2015 χολικό υγκρότημα "Μάννα" Αίθουςα Πολλαπλών Χρήςεων «Κωνςταντίνοσ Σουλοφπησ» - 1 -

2 8 O ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΤΝΕΔΡΙΟ ΣΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΙ ΣΠΕ Αξιοποίηζη ηων Τεσνολογιών ηηρ Πληποθοπίαρ και ηηρ Επικοινωνίαρ ζηη Διδακηική Ππάξη Παπαζκεςή 26 Ιοςνίος 2015 Πολςγωνική Αίθοςζα 16:00-17:30 Υποδοτή Σσνέδρων, Εγγραθές, Γραμμαηεία Σσνεδρίοσ (είζνδνο ρνιηθνύ πγθξνηήκαηνο "Μάλλα") Οινκέιεηα Πξνεδξείν: Μηραιόπνπινο Υ., Γιέδνπ Κ., αινληθίδεο Γ., Σδηκόπνπινο Ν. 17:30-18:15 Φαιρεηιζμοί Δθπξόζσπνο Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνύ, Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ Καξαγηάλλεο Βαζίιεο, Πεξηθεξεηαθόο Γηεπζπληήο Α/ζκηαο θαη Β/ζκηαο Δθπαίδεπζεο Ν. Αηγαίνπ Παπαρξήζηνο Κσλζηαληίλνο, Πξντζηάκελνο Γ/λζεο πνπδώλ, Πξνγξακκάησλ θαη Οξγάλσζεο ΠΔ, ρνι. ύκβνπινο ΠΔ 18:15-18:30 Σδηκόπνπινο Νίθνο, Τπεύζπλνο ΚΔ.ΠΛΖ.ΝΔ.Σ. Κπθιάδσλ Πξνγξάκκαηα Δπηκόξθσζεο ζην Ν. Αηγαίν: «Αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ θαη ησλ εξγαιείσλ Web 2.0 ζηε δηδαζθαιία» κε ρξήζε ηνπ Moodle θαη ησλ εηθνληθώλ θόζκσλ 18:30-19:30 Εαγνύξαο Υαξάιακπνο, Γαγδηιέιεο Βαζίιεο, ITYE - «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Ζ Δπηκόξθσζε Β Δπηπέδνπ: Ζ επόκελε κέξα; αινληθίδεο Ησάλλεο, Δθπαηδεπηηθόο Πξνηάζεηο ηνπ πιιόγνπ Δπηκνξθσηώλ γηα κηα επηηπρή ελζσκάησζε ησλ ΣΠΔ ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία 19:30-20:00 Παξαζθεπάο Μηράιεο, ΔΤΤ etwinning - Τπεύζπλνο έξγνπ 10 ρξόληα etwinning: Ζ ειιεληθή εθπαηδεπηηθή θνηλόηεηα θαηλνηνκεί θαη δηαθξίλεηαη παλεπξσπατθά 20:00-20:30 Γιέδνπ Καηεξίλα, Ph.D., M.Sc., M.Ed. Δθπαηδεπηηθόο Ο λένο γξακκαηηζκόο ηνπ 21 νπ αηώλα: Μαζαίλσ λα πξνγξακκαηίδσ θαη πξνγξακκαηίδσ γηα λα καζαίλσ άββαηο 27 Ιοςνίος 2015 Αίθοςζερ Σσολικού Σςγκποηήμαηορ "Μάννα" Αίζνπζα πλεδξία Πξνεδξείν 09:00-17:15 10 ΓΕΛ Δαζκάλων Σζαιηθίδνπ Μαξία, αρηλίδεο Κσλζηαληίλνο, Μηραιόπνπινο Υξήζηνο, Μαξνύδαο Ζιίαο 09:00-14:30 13 ΓΕΛ Δαζκάλων Κινπβάηνο Κώζηαο, θάξθνο Υξήζηνο, Βηληδειαίνο Νίθνο, Υαηδεθσλζηαληίλνπ Διέλε, Σζαβαιά Δηξήλε 09:00-18:30 6 ΕΠΑΛ Φιλολόγων Πξνβειέγγηνο Πέηξνο, Γειεθάξε Παξαζθεπή, Καζβίθεο Δπάγγεινο, αινληθίδεο Γηάλλεο 09:00-18:00 7 ΕΠΑΛ Φιλολόγων - Μαθημαηικών Ησάλλνπ ηέιηνο, Εσγόπνπινο Δπζηάζηνο, Εάθεηξαο Παλαγηώηεο, Πξίληεδεο Ησάλλεο 09:00-14:30 ΕΚΦΕ Φςζικών Επιζηημών Ρνύκειεο Νίθνο, Κσλζηαληηλίδνπ Πόπε, Καξαγηάλλεο Βαζίιεο 09:00-18:00 9 ΕΠΑΛ Ξένων Γλωζζών - Πεπιβάλλον - Τεσνική Εκπαίδεςζη - Επιμόπθωζη - Εξ Αποζηάζεωρ Εκπαίδεςζη Ησαλλίδεο Γεκήηξεο, Παηζηαινύ Κσλζηαληίλα, Φαηζέα Αδακαληία, Νηθνιαθνπνύινπ Δπηπρία, 09:00-19:00 Πολςγωνική Web etwinning - Εκπ. Δικηςακοί Τόποι - Επιμόπθωζη - Αξιοποίηζη ΤΠΕ - Εςπωπαϊκά Ππογπάμμαηα - Αζθάλεια ζηο Διαδίκηςο - Εξ Αποζηάζεωρ Εκπαίδεςζη Καπληά Γξακκαηή Αγγειόπνπινο Παλαγηώηεο, Παπαρξήζηνο Κσλζηαληίλνο, Βαγγειάηνο Αξηζηείδεο, Κνπθνπιή Κηθή, Κσηζάλεο Γηάλλεο 09:00-18:30 1 ΕΠΑΛ Ένηαξη ηων ΤΠΕ ζηην Εκπαίδεςζη - Πληποθοπικών Καξάθηδα Σζακπίθα, Γιέδνπ Καηεξίλα, Αγγέιαηλα νθία, Οηθνλόκνπ Βαζίιεο 09:00-17:30 12 ΓΕΛ Ειδικήρ Αγωγήρ - Νηπιαγωγών Παξακπζηώηνπ Μαξθέιια, Kνπξκπέηεο Βαζίιεο, Παλαγησηνπνύινπ Γηώηα, Παπαδάθεο πύξνο 09:00-18:00 Επγαζηήπια ΕΚ 18:00-19:00 Γεληθή πλέιεπζε ηεο Έλσζεο e-δίκησο-τπε, Δθινγέο Πνιπγσληθή Αίζνπζα Κςπιακή 28 Ιοςνίος 2015 Πολςγωνική Αίθοςζα Οινκέιεηα Πξνεδξείν: Σδηκόπνπινο Ν., Γιέδνπ Α., Λνύβξεο Α., Παπαδάθεο, Φαηζέα Α. 09:00-10:00 ηξνγγπιό ηξαπέδη: νκαιαθίδεο Ησάλλεο, Γιέδνπ Καηεξίλα, Λνύβξεο Άξεο LEt's GO STEM 10:00-10:30 Αιηκήζεο Γεκήηξεο, Meurig Beynon, Jonathan Foss, Elizabeth Hudnott, Steve Russ The CONSTRUIT! project: introducing construals to school education 10:30-11:00 Παλαγησηνπνύινπ Παλαγηώηα, Κηεληαδάθε Μαξία Μεηαζρεκαηηζκόο ησλ ζηάζεσλ θαη απόςεσλ ησλ Νεπηαγσγώλ πνπ επηκνξθώζεθαλ ζην Β Δπίπεδν - 8 ρξόληα κεηά 11:00-11:15 Διάλειμμα 11:15-11:30 Αλαζηαζία Λύξα, Πξντζηακέλε - Σκήκα Γηεζλώλ πλεξγαζηώλ θαη Γεκνζίσλ ρέζεσλ ηεο ΑΓΑΔ Πξνζηαζία ηνπ απνξξήηνπ ησλ επηθνηλσληώλ 11:30-12:30 Παξαζθεπάο Μηράιεο Ζ ρξήζε ηνπ ΔΛ/ΛΑΚ ζην ΠΓ Καξνύλνο Θεόδσξνο Αλνηρηό ινγηζκηθό θαη αλνηρηό πεξηερόκελν ζηελ εθπαίδεπζε 12:30-13:00 Απνλνκή βξαβείσλ ηνπ 7νπ Γηαγσληζκνύ Διιελόθσλσλ Δθπαηδεπηηθώλ Ηζηόηνπσλ :00-13:30 Κιείζηκν πλεδξίνπ - 2 -

3 ςνεδπία Δαζκάλων Πξνεδξείν: Σζαιηθίδνπ Μαξία, αρηλίδεο Κσλζηαληίλνο, Μηραιόπνπινο Υξήζηνο, Μαξνύδαο Ζιίαο 10 ΓΕΛ 09:00 09:15 Βιαράθνπ Μαξία, Φαξξά Δηξήλε «Ο Δζληθόο καο Πνηεηήο θαη ε Έμνδνο ηνπ Μεζνινγγίνπ»: Δθπαηδεπηηθό ελάξην Δμ Απνζηάζεσο Δθπαίδεπζεο 09:15 09:30 Κνηνπνύιεο Θσκάο, Καιύβαο Γηάλλεο Γηαθνξνπνηεκέλε Γηδαζθαιία κε ηελ αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ: ελάξην δηδαζθαιίαο ζην κάζεκα ηεο Ηζηνξίαο 09:30 09:45 Κνπθιή Οπξαλία «Σν δηθό κνπ πνξηνθόιη», εθπαηδεπηηθό ζελάξην καζεκαηηθώλ κε αμηνπνίεζε ησλ Φεθηαθώλ ηερλνινγηώλ ζηελ εθπαίδεπζε 09:45 10:00 Κόδα Υξπζάλζε, ηδεξνπνύινπ Παξζέλα Με ζπλνδνηπόξν ηηο Νέεο Σερλνινγίεο γλσξίδνπκε ηα έζηκα ηνπ Πάζρα ζηελ Διιάδα 10:00 10:30 Σσζήτηση 10:30 10:45 Μαξαγθνύ Γεσξγία, Μεξθνπξηάδνπ Διέλε «Δμεξεπλώληαο ην παιάηη ηνπ Μίλσα», Γηδαζθαιία ηεο Ηζηνξίαο κε ρξήζε ΣΠΔ 10:45 11:00 αρηλίδεο Κσλζηαληίλνο, Υαηδεθσλζηαληίλνπ Διέλε Ζ Υξήζε ησλ Μέζσλ ζηε δεκηνπξγία Δξεπλεηηθώλ Δξγαζηώλ 11:00 11:15 ηεθαλίδεο Γεώξγηνο, Γαβαιά Δηξήλε, Καξαγγειήο Κσλζηαληίλνο, Λόε ππξηδνύια, Πεηξνπνύινπ Οπξαλία, Φαξνκήιηγθνο Ησάλλεο, Ρεηάιεο πκεώλ, Κόινζαθα Όιγα, Φνπληνπιάθε Μαξία Οπξάλην Σόμν: Έλα Σερλνινγηθά Τπνζηεξηδόκελν Γηεξεπλεηηθό ελάξην Μάζεζεο κε Αμηνπνίεζε Μνληέξλσλ Σερληθώλ Αμηνιόγεζεο ηεο Δπίδνζεο ησλ Μαζεηώλ 11:15 11:30 Υαηδεθσλζηαληίλνπ Διέλε Σν Story Maker 2 σο εθπαηδεπηηθό εξγαιείν ζηε δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο ηεο Μνπζηθήο Αγσγήο ζην δεκνηηθό ζρνιείν 11:30 12:00 Σσζήτηση 12:30 12:45 Σδνβιά Δηξήλε Ο ςεθηαθόο εγγξακαηηζκόο κέζα από ηα web2 εξγαιεία 12:45 13:00 Νηόβα Αγγειηθή, Σάηζεο Βαζίιεο, Οηθνλόκνπ Βαζίιεο, Νηθνιαΐδνπ Δπαγγειία, Σζηηζόπνπινο Μάθεο Αζήλα - πάξηε: Μηα δηαζεκαηηθή, δηαβαζκηαθή πξνζέγγηζε από ηελ Αξραηόηεηα ζην ζήκεξα 13:00 13:15 έξγε Παξαζθεπή, έξγε Φσηεηλή Παξαγσγή επζύ θαη πιάγηνπ ιόγνπ κε ηε βνήζεηα ησλ λέσλ ηερλνινγηώλ 13:15 13:30 Σξέληζηνπ Υξπζνύια, Αλαζηνπνύινπ ηακαηίλα Ζ Γηαζηεκνρώξα ησλ καζεκαηηθώλ: Μία εθπαηδεπηηθή πνιπκεζηθή εθαξκνγή γηα ηα καζεκαηηθά ηεο πξώηεο Γεκνηηθνύ 13:30 13:45 Μπαιηνύζε Μαξία, Οηθνλόκνπ Βαζίιεο «Έλαο ράξηεο κε πιεξνθνξεί: Αηηηθή, έλαο ηόπνο κε ρίιηα πξόζσπα». Μηα δηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε ζην κάζεκα ηεο Μειέηεο Πεξηβάιινληνο 13:45 14:00 Παπαδόπνπινο Αιέμαλδξνο, Παπαδόπνπινο Κσλζηαληίλνο «Γλσξίδσ ην ρσξηό, κε ην θηλεηό!» 14:00-14:15 Πνιίηε Αγγειηθή, Κσλζηαληηλάθνπ Αηθαηεξίλε Δθπαίδεπζε ζηα Μέζα: Μηα πηινηηθή εθαξκνγή ζρεδηαζκνύ δίγισζζσλ ξαδηνθσληθώλ θαη ηειενπηηθώλ εθπνκπώλ από καζεηέο Γεκνηηθνύ 14:15-14:30 Πνιίηε Αγγειηθή, Γνπγνύζεο Δπακεηλώλδαο, Κξεηηθόο Γεκήηξηνο Αλαδεηώληαο ηε ρακέλε ελέξγεηα: έλα πεξηβαιινληηθά εζηηαζκέλν παηρλίδη αμηνπνίεζεο θνξεηώλ ζπζθεπώλ γηα καζεζηαθνύο ζθνπνύο 14:30 14:45 πδήηεζε 14:45 16:00 ΓΕΤΜΑ - 3 -

4 ςνεδπία Δαζκάλων Πξνεδξείν: Κινπβάηνο Κώζηαο, θάξθνο Υξήζηνο, Βηληδειαίνο Νίθνο, Υαηδεθσλζηαληίλνπ Διέλε, Σζαβαιά Δηξήλε 13 ΓΕΛ 09:00 09:15 Μνπζνπξάθε νθία, Γεσξγηαλλάθεο Νηθόιανο Πνηνο ζέιεη λα γίλεη εθαηνκκπξηνύρνο; Πνηνο είλαη έηνηκνο λα παίμεη; 09:15 09:30 Ρανπδένπ Μαξίλα Δθπαηδεπηηθή παξέκβαζε κε ην παηρλίδη εθκάζεζεο δνκώλ πξνγξακκαηηζκνύ «Σξέμε Μάξθν» ζε παηδηά ειηθίαο 8-9 εηώλ 09:30 09:45 Θεκειή Αλαζηαζία, Καξπνπδάθε Δηξήλε, Παπαεπζπκίνπ Γέζπνηλα, ηεθαλίδεο Γεώξγηνο Ζ δεκηνπξγηθή γξαθή κε ηε ζπκβνιή ησλ ΣΠΔ: Μειέηε πεξίπησζεο ζηελ Α Γεκνηηθνύ 09:45 10:00 ηηβαθηάθε Μαξία Φεθηαθή αθήγεζε ζην Γεκνηηθό ζρνιείν ζην πεξηβάιινλ ηνπ «Storybird» 10:00 10:15 Μαζηξνγηάλλεο Αιέμηνο Δθπαηδεπηηθά μέθσηα ζηνλ Παγθόζκην Ηζηό: Γισζζηθέο θαη ινγνηερληθέο πεξηεγήζεηο ζηηο ιεσθόξνπο ηνπ Internet 10:15 10:45 Σσζήτηση 10:45 11:00 Σδηκόπνπινο Νίθνο, Λνύβξεο Άξεο Απνηίκεζε ηνπ Παλειιήληνπ Γηαγσληζκνύ Ρνκπνηηθήο γηα Γεκνηηθά ρνιεία "Ζ δηθή κνπ πόιε" 11:00 11:15 εθάθε νθία Φσλνινγηθή Δλεκεξόηεηα θαη ΣΠΔ 11:15 11:30 Σξπθηάηεο Ησάλλεο, Εώζεο Βαζίιεο Αζθάιεηα ζην Γηαδίθηπν ή Γηαδηθηπαθή Θπκαηνπνίεζε 11:30-11:45 ηνύξια Πνιύκληα «Δίλαη Γηθαίσκά Μνπ»: Γηαζεκαηηθό Γηδαθηηθό ελάξην γηα ηα Γηθαηώκαηα ηνπ Παηδηνύ κε ηε ρξήζε Σ.Π.Δ. 11:45 12:15 Σσζήτηση 12:30 14:00 ηξνγγπιό ηξαπέδη: Υαηδεθσλζηαληίλνπ Διέλε, Μαηζνύθε Γάθλε, Βαξηζάθε νθία, Αλαζηαζηάδε Σξηαληαθπιιηά, Μπαθύξηζεο Γεώξγηνο, Παπαγεσξγίνπ Αηθαηεξίλε, Πεηξίδνπ Φσηεηλή, Σξαγνύδα Αηθαηεξίλε, Γηνπςάλε Απνζηνιία, Παξαιή Οιπκπία, Υαηδεληθνιάνπ Παζραιία, Βηζβίθε Γεσξγία, Φιέηζηνπ Θσκαή πληνληζηήο: αρηλίδεο Κσλζηαληίλνο Σν ζύγρξνλν ςεθηαθό ζρνιείν: Από ηε ζεσξία ζηελ θαζεκεξηλή πξαθηηθή - Ζ πεξίπησζε ηνπ Γεκνηηθνύ ρνιείνπ Λάξδνπ Ρόδνπ. 14:00 14:30 Σσζήτηση - 4 -

5 ςνεδπία Φιλολόγων Πξνεδξείν: Πξνβειέγγηνο Πέηξνο, Γειεθάξε Παξαζθεπή, Καζβίθεο Δπάγγεινο, αινληθίδεο Γηάλλεο ΕΠΑΛ 09:00 09:15 Αξακπαηδίδνπ Διέλε Ζ Λήζε θαη ε ζύκεζε ησλ πξνζθηιώλ ηεζλεώησλ πώο ηειεί ελ εηξήλε ζηηο ςπρέο ησλ αγαπεκέλσλ 9:15 09:30 Μπόθνια Γεσξγία Σα Δθθξαζηηθά Μέζα ζην πνίεκα ηνπ Γ. Γξνζίλε, «Θαιαζζηλά ηξαγνύδηα». ελάξην Γηδαζθαιίαο ζηε Νενειιεληθή Λνγνηερλία 09:30 09:45 Γατηάλε Μαξηάλζε «Δπξώπε. Από ην κύζν ζηε ζύγρξνλε νηθνλνκηθή πνιηηηθή πξαγκαηηθόηεηα». Όηαλ νη καζεηέο ηεο Α Λπθείνπ εκπιέθνληαη ζε δηαδηθαζία επίιπζεο πξνβιήκαηνο ζην κάζεκα Διιεληθόο θαη Δπξσπατθόο Πνιηηηζκόο 09:45 10:00 Γάιια Δπαγγειία, Αξθνπιή Διέλε Γηαθεκίδνληαο γλσζηέο θαη άγλσζηεο πηπρέο ηνπ ηόπνπ θαη ηνπ πνιηηηζκνύ καο 10:00 10:30 Σσζήτηση 10:30 10:45 Γαιαλόο Αλδξέαο, Παληδαξέιαο Παλαγηώηεο «Ηζηνξία κνπ, Λνγνηερλία κνπ». Μηα δηδαθηηθή πξόηαζε αμηνπνίεζεο ηεο ρξνλνγξακκήο ηνπ Κ.Δ.Γ. 10:45 11:00 Γεσξγάθαηλαο Υαξάιακπνο, Καληαξηδή Δπαγγειία Φεθηαθή πξνθνξηθή ηζηνξία- Ο 1νο καζεηηθόο δηαγσληζκόο ηνπ Δζληθνύ Κέληξνπ Έξεπλαο θαη Γηάζσζεο ρνιηθνύ Τιηθνύ 11:00 11:15 Παπαρξήζηνπ Μαξία, Βνξβή Ησάλλα, Κνθθίλνπ Διέλε ArtSteps: ε Σέρλε θαη ην παηρλίδη σο βνεζήκαηα ζηε δεκηνπξγηθή έθθξαζε ησλ καζεηώλ θαη ζηελ εκπέδσζε ηεο δηδαθηέαο ύιεο 11:15 11:30 Παλνπηζόπνπινο Ζξαθιήο, Οηθνλόκνπ Βαζίιεο, Μπζηξιάθε νθία, Παηξώλαο Γηώξγνο "Create It - Share It - Game It": Πιαηθόξκα ζπγγξαθήο, δηακνηξαζκνύ θαη αλαπαξαγσγήο εθπαηδεπηηθώλ ςεθηαθώλ παηρληδηώλ 11:30 12:00 Σσζήτηση 12:30 12:45 Κνύξηε ηπιηαλή Κ.Π. Καβάθε «ζηα 200 π.υ.»: Πξόηαζε Γηδαζθαιίαο κε ρξήζε web2 εξγαιείσλ 12:45 13:00 Κσλζηαληίλνπ Γεσξγία, Μπηηδειέξε Παλαγηώηα-Κπξηαθή Φεθηαθή αθήγεζε θαη ινγνηερλία 13:00 13:15 Αξθνπιή Διέλε, Κνζκά Υξπζνύια Γηδαθηηθό ελάξην Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο (Project) ζηελ Σνπηθή Ηζηνξία Γ' Σάμεο Γπκλαζίνπ «Δθαηνληαππιηαλή θαη Πάξνο: Βίνη Παξάιιεινη» 13:15 13:30 Καιηώξα ηπιηαλή «CSI Θξάθε»: Μηα πξόηαζε γηα ηε δηδαζθαιία ηνπ δηεγήκαηνο ηνπ Βηδπελνύ «Πνηνο ήηνλ ν θνλεύο ηνπ αδειθνύ κνπ» πνπ «θέξλεη» ηνλ Βηδπελό ζηνλ παξό ησλ καζεηώλ αμηνπνηώληαο ηηο δπλαηόηεηεο ησλ ηζηνεμεξεπλήζεσλ θαη ηνπ Web :30 13:45 Μαθξή Δπαγγειία, Μπαιηά Υαξίθιεηα, Υξηζηνδνύινπ Διέλε Γηδαθηηθή πξόηαζε γηα project δηαζεκαηηθήο πξνζέγγηζεο Βπδαληηλήο Ηζηνξίαο θαη ΣΠΔ «Αλεβάδνπκε ζηε ζθελή θαη ζηελ νζόλε ηε Βπδαληηλή Απηνθξαηνξία» 13:45 14:00 Μάξθνγινπ Αγγειηθή Γηδαθηηθέο παξεκβάζεηο γηα ηελ νηθνδόκεζε ηεο δεκηνπξγηθόηεηαο κε ηελ αμηνπνίεζε θηλνπκέλσλ ζρεδίσλ ζην κάζεκα ηεο Γιώζζαο ζην Γπκλάζην 14:00 14:30 Σσζήτηση 14:30 16:00 ΓΕΤΜΑ 16:00 16:15 Πεηξέα Κπξηαθή, Μάιιηνπ Διέλε, Ησαλλίδεο Γεώξγηνο, Φηιηππάθεο Ησάλλεο Σν ηζηνξηθό Νηνθηκαληέξ ζηελ Δθπαηδεπηηθή Γηαδηθαζία Παξαγσγή ελόο Πξσηόηππνπ Ηζηνξηθνύ Νηνθηκαληέξ από ηνπο Μαζεηέο ζην Πιαίζην ηνπ Μαζήκαηνο ηεο Ηζηνξίαο ηεο Γ Γπκλαζίνπ 16:15 16:30 Κνύθεο Νηθόιανο Ζ εθαξκνγή ζηελ πξάμε κηαο δηδαθηηθήο πξόηαζεο γηα ην κάζεκα ησλ Κεηκέλσλ Νενειιεληθήο Λνγνηερλίαο ηεο Β Λπθείνπ 16:30 16:45 Αξεάιε Άλλα, Μαληώηεο Παλαγηώηεο ρνιηθή εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε: ε δηαδηθηπαθή πιαηθόξκα «Σν ζρνιείν παληνύ» θαη ε δηδαζθαιία ηεο γξακκαηηθήο ησλ Αξραίσλ Διιεληθώλ 16:45 17:00 Υαζεθίδνπ-Μάξθνπ Θενδώξα Λνγνηερλία Α Λπθείνπ: Γηδαθηηθή πξόηαζε ζηελ ελόηεηα "Θέαηξν" 17:00 17:15 Μπηηδειέξε Παλαγηώηα-Κπξηαθή, Ησάλλνπ Νεθηαξία Ο πληάθηεο θαη ν Δθαξκνζηήο ελόο Φεθηαθνύ ελαξίνπ Γηδαζθαιίαο ζπλνκηινύλ ζηελ Κνηλόηεηα ηνπ Γηαιόγνπ ηνπ Κέληξνπ Διιεληθήο Γιώζζαο 17:15 17:30 Παλαγηώηνπ Δπξύθιεηα «Ίρλε»: Δθπαηδεπηηθό ελάξην γηα ηνλ Σεθκεξησκέλν Υαξαθηεξηζκό Πξνζώπσλ ζηελ Νενειιεληθή Λνγνηερλία ηνπ Γπκλαζίνπ κε ηελ Αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ 17:30 17:45 παλνύ Μαξία Έξεπλα δξάζεο γηα ηε κειέηε ηεο εθαξκνγήο ηνπ κνληέινπ ηεο αληεζηξακκέλεο δηδαζθαιίαο (Flipped Classroom) ζην κάζεκα ηεο Νενειιεληθήο Γιώζζαο ηεο Β Γπκλαζίνπ 17:45 18:00 Καξακπέηζνπ Δηξήλε Ο αλζξσπνθεληξηζκόο ζηελ Οδύζζεηα: Μηα δηδαθηηθή πξόηαζε ηεο ξαςσδίαο ε (ζη ) κε ηε ρξήζε ησλ ΣΠΔ, (Α Γπκλ.) 18:00 18:30 Σσζήτηση

6 ςνεδπία Φιλολόγων Πξνεδξείν: Ησάλλνπ ηέιηνο, Εσγόπνπινο Δπζηάζηνο, Εάθεηξαο Παλαγηώηεο, Πξίληεδεο Ησάλλεο 7 ΕΠΑΛ 09:00 09:15 Σζαληζάλνγινπ Όιγα Γηδαζθαιία ηεο Αληηγόλεο ηνπ νθνθιή κε ηε ρξήζε ΣΠΔ: Γεκηνπξγία πξνγξάκκαηνο ζεαηξηθήο παξάζηαζεο ζε κνξθή ςεθηνπνηεκέλνπ βηβιίνπ θηλνύκελεο ζειίδαο (flipping book) 09:15 09:30 Εαδάλε Δηξήλε Ο Δπξηπίδεηνο Μελέιανο σο ηξαγηθή θαη θσκηθή θηγνύξα ζηελ ςεθηαθή αθήγεζε 09:30 09:45 Ξπιά Διέλε Γιώζζα θαη ρξόλνο 09:45 10:00 Γαξγέληαο Νηθόιανο «ηα Υλάξηα ηεο Πνκπήο ησλ Παλαζελαίσλ»: Μία δηδαθηηθή πξόηαζε γηα ην κάζεκα ηεο Ηζηνξίαο Α Γπκλαζίνπ, κε ρξήζε Ηζηνζειίδαο γηα ζύγρξνλε θαη αζύγρξνλε ππνζηήξημε δηδαζθαιίαο ζηελ ηάμε 10:00 10:30 Σσζήτηση 10:30 10:45 Εήθα Βάγηα πλ-νκηιώληαο κε ηελ Πάξνδν ζηελ Διέλε ηνπ Δπξηπίδε 10:45 11:00 Υηώινπ Μαξία Αζπηδν-ρηίδνληαο: Πξόηαζε γηα ηε δηδαζθαιία ηεο Αζπίδαο ηνπ Αρηιιέα 11:00 11:15 Κνιιάξνπ Μαξγαξίηα Γηνξζώλσ ηηο παξαγξάθνπο ηεο έθζεζήο κνπ ζην εξγαζηήξην πιεξνθνξηθήο κε επεμεξγαζηή θεηκέλνπ ή wiki 11:15 11:30 αινληθίδεο Γεκήηξηνο, Αληηθνπιάλε Κπξηαθή, πθάο Θενδόζηνο Αλαηνιή θαη Γύζε ζε ζύγθξνπζε θαηά ηνλ Μεζαίσλα θαη ζήκεξα: κηα δηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε κε ηε ρξήζε ησλ Σ.Π.Δ. 11:30-11:45 Γάηνπ Εσή, Ησάλλνπ ηπιηαλόο «ΑΞΗΟΝ ΔΣΗ» Οδπζζέαο Διύηεο 11:45-12:00 Σσζήτηση ςνεδπία Μαθημαηικών Πξνεδξείν: Ησάλλνπ ηέιηνο, Εσγόπνπινο Δπζηάζηνο, Εάθεηξαο Παλαγηώηεο, Πξίληεδεο Ησάλλεο 12:30 12:45 Θενράξεο Γηνλύζηνο ελάξην Γηδαζθαιίαο Γηα Σνπο Μηγαδηθνύο Αξηζκνύο 12:45 13:00 Κσζηόπνπινο Γεώξγηνο, Εσγόπνπινο Δπζηάζηνο Πξνζνκνίσζε Δπεθηάζεσλ ηνπ Θεσξήκαηνο Δθαηόκβεο ζηνλ Μηθξόθνζκν ηνπ Geogebra 7 ΕΠΑΛ 13:00 13:15 Κνπιέηζε Δηξήλε, Σζίηζνο Βαζίιεο Ο Μηθξόθνζκνο σο εξγαιείν δηεξεύλεζεο ηεο επαγγεικαηηθήο εμέιημεο ησλ εθπαηδεπηηθώλ 13:15 13:30 Εάθεηξαο Παλαγηώηεο, Αξάπε Θενθαλία, Μάλνο Κσλζηαληίλνο Μαγηθά Σεηξάγσλα: Γξαζηεξηόηεηα ζηα Μαζεκαηηθά κε ηε ρξήζε θνηλσληθώλ δηθηύσλ ζηελ Β ζκηα εθπαίδεπζε 13:30 13:45 Πξίληεδεο Ησάλλεο, Υνύιε Αξεηή, Πξίληεδε Δηξήλε Ζ γεσκεηξία ηεο Α Γπκλαζίνπ δσληαλεύεη 13:45 14:00 πάζεο Μάξηνο, Γηακαληή Βηξγηλία, Παγηαβιή Γηάλλα Ο ζπλδπαζκόο ησλ ΣΠΔ θαη ηνπ ΓΜΦΔ σο αξσγόο ζηε δηαηύπσζε θαη απόδεημε πξνηάζεσλ ηεο Δπθιείδεηαο Γεσκεηξίαο 14:00 14:30 Σσζήτηση 14:30 16:00 ΓΕΤΜΑ 16:00 16:15 Σδνύκπα Γήκεηξα, Μαπξνπδήο πύξνο Ζ θέςε ηνπ Ππζαγόξα ήκεξα 16:15 16:30 Παπαγεσξγίνπ Διέλε Ο επαγσγηθόο ζπιινγηζκόο ζηελ αλαθάιπςε γεσκεηξηθώλ ζρέζεσλ: ε πεξίπησζε ηνπ αζξνίζκαηνο εζσηεξηθώλ γσληώλ πνιπγώλσλ 16:30 16:45 Κσζηόπνπινο Γεώξγηνο Γσλίεο ζηνλ θύθιν: Γπλακηθή πξνζέγγηζε ελλνηώλ, επαιήζεπζε ζρέζεσλ θαη ηζνηήησλ 16:45 17:00 Καιατηδίδνπ Διέλε, Μαλώιεο Υξήζηνο Δπέθηαζε θνηλώλ πόξσλ κάζεζεο (Φσηόδεληξν) ζηε δηδαζθαιία ηεο δεπηεξνβάζκηαο εμίζσζεο θαη ηεο δνκήο επηινγήο, κε Scratch θαη Excel 17:00 17:15 Κνπηζθνπδήο Παλαγηώηεο, Μαηνζζηάλ Αικπέξ-Νηηθξάλ Ζ κηθξή ηζηνξία κηαο βηώζηκεο Διιεληθήο επηρείξεζεο: κηα πξνζέγγηζε ηεο αλίζσζεο 2νπ βαζκνύ 17:15 17:30 Νηθνιαΐδε Αηθαηεξίλε, Νείξνο Αληώληνο Σα Μαζεκαηηθά ζηελ Καζεκεξηλόηεηα 17:30 18:00 Σσζήτηση - 6 -

7 ςνεδπία Φςζικών Επιζηημών Πξνεδξείν: Ρνύκειεο Νίθνο, Κσλζηαληηλίδνπ Πόπε, Καξαγηάλλεο Βαζίιεο 09:00 09:15 Φύηηαο Γεώξγηνο, Νηθνιόο Γεκήηξηνο Πξνζνκνίσζε ελόο Πεηξάκαηνο Φπζηθήο ζηε Γιώζζα Πξνγξακκαηηζκνύ Scratch 09:15 09:30 Βιάζζε Μαξία, Κσζηαξίδεο Παλαγηώηεο, Παπιάηνπ Δπαγγειία Γεκηνπξγία θαη Γηδαθηηθή Αμηνπνίεζε Γηαδξαζηηθώλ Πνιπκεζηθώλ Δθαξκνγώλ ηνπ Φεθηαθνύ ρνιείνπ γηα ην Μάζεκα ηεο Βηνινγίαο Β Λπθείνπ 09:30 09:45 Βνπθιήο Αιέμαλδξνο, Υαξηζηόο Νηθόιαο, Παξηζνπνύινπ Δπαγγειία, Γηαλλαθνπδάθεο Παλαγηώηεο, Γηαλλαθνπδάθεο Αλδξέαο Ζ Υξεζηκνπνίεζε ησλ Γπλαηνηήησλ ηνπ CMS Joomla ζην ρεδηαζκό θαη Τινπνίεζε Ηζηνζειίδαο κε Θέκα ηελ Ζιεθηξνρεκεία 09:45 10:00 Κιεηδέξε Παξαζθεπή Σα λέα ηνπ Γηαζηήκαηνο: Μηα δξαζηεξηόηεηα γηα ηελ πξόγλσζε ηνπ Γηαζηεκηθνύ Καηξνύ 10:00-10:15 άξδε Υαξά Γηδάζθνληαο ηηο έλλνηεο κάδα θαη βάξνο ζηελ Α ηάμε ηνπ Γπκλαζίνπ Νέαο Πεληέιεο 10:15 10:30 Σσζήτηση 10:30 10:45 Κνπηαιάο Βαζίιεο, Υαξηζηόο Νηθόιαο, ηγάιαο Μηράιεο ρεδηαζκόο θαη Αλάπηπμε Δθπαηδεπηηθνύ Ηζηόηνπνπ κε Γπλακηθά Γηαζπλδεόκελεο Μνξηαθέο Αλαπαξαζηάζεηο γηα ηελ Καηαλόεζε ησλ Πξνβνιώλ Fischer θαη Newman 10:45 11:00 Μηραινύδεο Απόζηνινο, Υαηδεθξαληώηεο Δπξππίδεο Γηθηπαθέο Πξνζνκνηώζεηο κε Γπλαηόηεηα Καηαγξαθήο ηεο Πνξείαο Μάζεζεο 11:00 11:15 Αιηζαβάθεο Δκκαλνπήι ύγρξνλε εμ Απνζηάζεσο Δθπαίδεπζε ζηε Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε - Δληζρπηηθή Γηδαζθαιία 11:15 11:30 Σξηθνίιεο Γηνλύζηνο, Βαξζακίδνπ Αγαζή, Οξθαλόο ηέιηνο Ζ αμηνπνίεζε ζρεδίνπ δηδαζθαιίαο κε ΣΠΔ σο επηκνξθσηηθή θάζε ζηε δηδαζθαιία ησλ θπζηθώλ επηζηεκώλ 11:30 11:45 Ζιηάδνπ Κπξηαθή «Παίδνληαο Με Σα Γηαιύκαηα». Μηα Γηδαθηηθή Πξνζέγγηζε Σεο Δλόηεηαο «Γηαιύκαηα» Γηα Σελ Α Λπθείνπ 11:45 12:00 Κσλζηαληηλίδνπ Καιιηόπε, Ρνύκειεο Νηθόιανο ελαξηαθή δηδαζθαιία καζεκάησλ Βηνινγίαο θαη Υεκείαο θαηεύζπλζεο ζηε Γ' Λπθείνπ κε δηδαθηηθή αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ. Δίλαη εθηθηή; 12:00 12:15 Σσζήτηση 12:15 12:30 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ 12:30 12:45 Φάξξε Ησάλλα «Καζξέθηε, Καζξεθηάθη Μνπ»: Δθπαηδεπηηθό ελάξην Γηα Σηο Έλλνηεο Καη Σα Γηαγξάκκαηα Σεο Κηλεκαηηθήο Με Σελ Αμηνπνίεζε Σσλ ΣΠΔ 12:45 13:00 ηάεο σηήξηνο Αμηνιόγεζε ηεο εθαξκνγήο ησλ ΣΠΔ ζην κάζεκα ηεο Βηνινγίαο ηεο Β ηάμεο ηνπ Γεληθνύ Λπθείνπ ζηηο έλλνηεο ηνπ DNA θαη ησλ Τδαηαλζξάθσλ 13:00 13:15 ηαζηλάθεο Παλαγηώηεο, Παζπαξάθε Υξηζηηάλλα, Μειαλνπξέα Άλλα, Παπαζηάκνο ππξίδσλ, Νηθνιαθέα Παλαγηώηα, Δπζπκίνπ Τβόλλε, Καθνύξε Δπζπκία, Υαηδή Βαζηιηθή, Σξίηζε Γέζπνηλα, Εάγθνο Κσλζηαληίλνο, Μπνπινπγνύξε Γήκεηξα, Απνζηνιόπνπινο Πέηξνο, Αξεηάθε Δβειίλα, Καηζαξόο Μάξηνο, Καηζηγηάλλε Καιιηόπε πλεξγαηηθή Υξήζε Wiki από Μαζεηέο θαη Δθπαηδεπηηθνύο γηα ηελ Απάληεζε Δξσηήζεσλ Σξάπεδαο Θεκάησλ ηνπ Μαζήκαηνο ηεο Βηνινγίαο Α θαη Β Λπθείνπ 13:15 13:30 Εαρόπνπινο Υξηζηόθνξνο, ηαζηλάθεο Παλαγηώηεο ύζηεκα Αλάδξαζεο - Αλαηξνθνδόηεζεο θαη Απηό-αμηνιόγεζεο ζηελ Πιαηθόξκα Σειεθπαίδεπζεο Moodle: Μειέηε Πεξίπησζεο ζην κάζεκα Βηνινγία Γεληθήο Παηδείαο Γ Λπθείνπ 13:30 13:45 Σξίκεο Αληώληνο, θνξδνύιεο Κσλζηαληίλνο, Γθηόικαο Αξηζηνηέιεο Γηδαζθαιία Πνιύπινθσλ Φπζηθώλ πζηεκάησλ ζε Μαζεηέο Λπθείνπ κε ρξήζε ηνπ Λνγηζκηθνύ NetLogo 13:45 14:00 Σζνξηαλίδνπ Ξαλζίππε Έλα ζελάξην δηδαζθαιίαο ζηηο Φπζηθέο Δπηζηήκεο γηα ην Γπκλάζην κε ηελ ππνζηήξημε ησλ Νέσλ Σερλνινγηώλ Πιεξνθνξίαο θαη Δπηθνηλσλίαο 14:00 14:15 Βειιέ Μαληώ Σν κνλνπάηη ηνπ γίγαληα: Μηα δηαδξνκή από ην Μύζν ησλ Κειηώλ ζηα Ζθαίζηεηα ηεο Λέζβνπ 14:15 14:30 Ρνύκειεο Νηθόιανο Γηεξεπλεηηθή κάζεζε κέζσ δηδαθηηθήο αμηνπνίεζεο ησλ ΣΠΔ θαη ησλ εξγαζηεξίσλ Φ.Δ.. Δπηκόξθσζε ζπλαδέιθσλ ΠΔ04 από ηνλ ρνιηθό ύκβνπιν Κπθιάδσλ 14:30 14:45 πδήηεζε 14:30 16:00 ΓΕΤΜΑ ΕΚΦΕ - 7 -

8 ςνεδπία Ξένων Γλωζζών - Πεπιβάλλον -Σεσνική εκπαίδεςζη - Επιμόπθωζη - 9 ΕΠΑΛ Εξ Αποζηάζεωρ Εκπαίδεςζη Πξνεδξείν: Ησαλλίδεο Γεκήηξεο, Παηζηαινύ Κσλζηαληίλα, Φαηζέα Αδακαληία, Νηθνιαθνπνύινπ Δπηπρία, Καπληά Γξακκαηή 09:00 09:15 Καθαξόληδα Δπαγγειία, Μάιιηνπ Βαζηιηθή Γηδάζθνληαο ηελ Δλόηεηα «Κνηλσληθόο Έιεγρνο- Μνξθέο Κνηλσληθνύ Διέγρνπ» ζε ρνιείν Γεύηεξεο Δπθαηξίαο Καηαζηήκαηνο Κξάηεζεο Γίρσο ύλδεζε κε ην Γηαδίθηπν 09:15 09:30 Δπζηαζίνπ Αζαλαζία Γηδαθηηθή ηεο Αγγιηθήο σο μέλεο γιώζζαο ζε Μαζεηέο µε Πξνβιήκαηα Όξαζεο: Ζ Αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ από ηνπο Καζεγεηέο Αγγιηθώλ 09:30 09:45 Σζαγγάξε Διέλε Παίδνληαο γύξσ απν ελα κνπζείν. Παξάδεηγκα ελζσκάησζεο εξγαιείσλ web 2.0 ζηε δηδαζθαιία ησλ Αγγιηθώλ 09:45 10:00 Παπαδνπνύινπ καξάγδα Ζ Γηαδηθηπαθή Πιαηθόξκα Κνηλνηήησλ Πξαθηηθήο Δθπαηδεπηηθώλ Αγγιηθήο «2gather» 10:00 10:15 Καλαθίδνπ Αξγπξώ Αμηνπνίεζε Δξγαιείσλ ηνπ Web 2.0 ζηε Γηδαζθαιία ηεο Γαιιηθήο Γιώζζαο κέζα από ηελ Δθαξκνγή ελόο Παηδαγσγηθνύ ελαξίνπ 10:15 10:30 Σσζήτηση 10:30 10:45 Φαηζέα Αδακαληία, Μαραηξίδνπ Μαξία Δπηκόξθσζε θαη πκβνπιεπηηθή ζηελ Δθπαίδεπζε, Μέζα από ηελ Σαηλία: Freedom Writers 10:45 11:00 Παηζηαινύ Κσλζηαληίλα Γεκηνπξγία κνληέινπ αηζζεηηθώλ θξηηεξίσλ γηα απνηειεζκαηηθό νπηηθό ζρεδηαζκό εθπαηδεπηηθώλ ηζηόηνπσλ 11:00 11:15 Υιαπάλεο Γεώξγηνο Δξξίθνο, Μελαΐδε Αζελά, Λνπκάλε Μαξία Δζηζκόο ζην δηαδίθηπν: Έξεπλα ζε πέληε Δπξσπατθά ζρνιεία 11:15 11:30 Καδαληδήο Υξήζηνο, ηακάηεο Νηθόιανο, Πξαηζόιε Αηθαηεξίλε, Αζεκαθνπνύινπ Αηθαηεξίλε Δμ Απνζηάζεσο Γηδαζθαιία Αμηνπνηώληαο ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Μαζεζηαθώλ Γξαζηεξηνηήησλ LAMS (Learning Activity Management System) 11:30 11:45 Φηιηόγινπ Μηράιεο, Σδηκόπνπινο Νίθνο Δξεπλώληαο ηηο αλάγθεο ησλ εθπαηδεπόκελσλ ζηελ εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε 11:45 12:00 Σσζήτηση 12:30 12:45 Φηιηππή Μαξία, Παππά Αληηγόλε, παή Αγγειηθή, Κνύηζηθνο Λνπθάο, Μετκάξεο Μηράιεο Οη Πεξηπέηεηεο ηνπ Φπηνύιε (Phytoulis): Φεθηαθό- Αλαινγηθό Παηρλίδη Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο 12:45 13:00 Φηιηππή Μαξία, Παππά Αληηγόλε, παή Αγγειηθή, Κνύηζηθνο Λνπθάο, Μετκάξεο Μηράιεο Σν Παηρλίδη «ν Κξπκκέλνο Θεζαπξόο ηνπ Κηήκαηνο»: Φεθηαθή-Αλαινγηθή Δθαξκνγή γηα ηελ Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε 13:00 13:15 Λενληαξίδνπ Νηόξα, Υσξηαλνπνύινπ Διέλε Σέρλε, Πιεξνθνξηθή θαη Γαιιηθά: Φεθηαθή Αθήγεζε κε ζέκα «Ζ Αξηάδλε ζηε Νάμν» 13:15 13:30 Αλησλίνπ Παλαγηώηεο, Αξβαληηίδνπ Βαζηιεία, Μηραινπνύινπ Μαξία, Γηγγειίδεο Νηθόιανο, εξκπέδεο Γεώξγηνο Ζ πκβνιή ηνπ Youtube ζηε Μεηαγλσζηηθή Ηθαλόηεηα ησλ Δθπαηδεπηηθώλ Φπζηθήο Αγσγήο ζηελ Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε 13:30-13:45 Πνληίθαο Απόζηνινο Μαζαίλσ Βόιετ ζην Δξγαζηήξην Πιεξνθνξηθήο: Μηα Γηδαθηηθή Πξόηαζε Αμηνπνίεζεο ησλ ΣΠΔ ζηε Φπζηθή Αγσγή 13:45 14:00 Παπαδάθεο πύξνο, Παξαζθεπάο Απόζηνινο, Φαηζέα Αδακαληία, Κεξθίξε Σάληα, Μαραηξίδνπ Μαξία, Σδηκόπνπινο Νίθνο Δπηθνηλσλία θαη ζπλεξγαζία εθπαηδεπηηθώλ από απόζηαζε γηα ηε δηεμαγσγή ηνπ 6νπ Γηαγσληζκνύ Δθπαηδεπηηθώλ 14:00 14:15 Σσζήτηση 14:15 16:00 ΓΕΤΜΑ 16:00 16:15 Γξεγνξάθε Μαξία, Βακβαθά Δκκαλνπέια Αλάπηπμε θαη Παξνπζίαζε Δλόο Πξνγξάκκαηνο Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο κε ηε Υξήζε Δξγαιείσλ Web :15 16:30 Σξηπνιηηζηώηνπ Οιπκπία, Πέηηα Μαξία Οη ΣΠΔ ζηα πεξηβαιινληηθά πξνγξάκκαηα. Δθαξκνγή ζην πξόγξακκα ηνπ 2νπ Γπκλαζίνπ Ν. κύξλεο «Πεξπαηώληαο ζηελ Αζήλα ζην ρώξν θαη ζην ρξόλν» 16:30 16:45 ίκνπ Πνιπμέλε The Water Reckoning Project: Έλαο Νένο Σξόπνο Δθπαηδεπηηθήο Δπηθνηλσλίαο, Γηάδξαζεο θαη Γεκηνπξγίαο 16:45 17:00 Παιάζθαο σηήξεο Ζ Οπηηθναθνπζηηθή Παηδεία θαη Ζ Μεηάβαζε από ηνλ Μαζεηή-Παζεηηθό απνδέθηε ζηνλ Μαζεηή-Γεκηνπξγό: Σν Παξάδεηγκα ηεο Ζξώο 17:00 17:15 Μάληνο ηέθαλνο, Κιεάλζνπο Λνΐδνπ ηπιηαλή Ζ Xξήζε ηεο Σερλνινγίαο Wiki σο Μέζν πλεξγαηηθήο Ζιεθηξνληθήο Μάζεζεο (Collaborative e-learning): Μειέηε Πεξίπησζεο ζηo Δπαγγεικαηηθό Λύθεην 17:15 17:30 Πέππα Καηεξίλα Ο Ρόινο ησλ Κνηλσληθώλ Γηθηύσλ ζηελ Δλίζρπζε ηεο Πίζηεο ησλ Φνηηεηώλ ζηα Πιαίζηα ηεο εμ Απνζηάζεσο Δθπαίδεπζεο θαη ε Δθαξκνγή ηνπο ζηελ Σερληθή Δπαγγεικαηηθή Δθπαίδεπζε 17:30-18:00 Σσζήτηση - 8 -

9 ςνεδπία Web etwinning - Εκπ. Δικηςακοί Σόποι - Αξιοποίηζη ΣΠΕ - Επιμόπθωζη - Πολςγωνική Εςπωπαϊκά Ππογπάμμαηα - Αζθάλεια ζηο Διαδίκηςο - Εξ Aποζηάζεωρ Eκπαίδεςζη Πξνεδξείν: Αγγειόπνπινο Παλαγηώηεο, Παπαρξήζηνο Κσλζηαληίλνο, Βαγγειάηνο Αξηζηείδεο, Κνπθνπιή Κηθή, Κσηζάλεο Γηάλλεο 09:00 09:15 Κακπαλά Θεώλε, Κνηηαξίδνπ Μαξία, Φσηνπνύινπ Οπξαλία «Παξακύζη ηνπ Παππνύ, Πόηε Άξρηζε θαη Πνπ;». Σν National etwinning Πάεη Νεπηαγσγείν: Έλα ρέδην πλεξγαηηθήο Μάζεζεο ζε Δζληθό Δπίπεδν κε ηε Βνήζεηα ηνπ Γηαδηθηύνπ θαη ησλ Δθαξκνγώλ Web :15 09:30 Σζαιαπάηα Υαξίθιεηα, Αιηκήζε Ρελέ, Olivier Heidmann, Κνπηζαπηίθεο Γεκήηξεο ρνιηθέο Κνηλόηεηεο γηα ηελ Δλδπλάκσζε ησλ Γεζκώλ Μεηαμύ ρνιείνπ θαη Οηθνγέλεηαο θαη ηελ Πξόιεςε ηεο ρνιηθήο Γηαξξνήο 09:30 09:45 Θσκάδεο Παλαγηώηεο, Καδακία Άλλα, Καξάκπαιε Άξηεκηο, Καξθάλε Διέλε, Καηζηνύξαο Γεκήηξεο, Λακπξόπνπινο Γηώξγνο, Νηάζθα Μαξία, Πάιια Αλδξηάλλα, εθεξιή Δύα, Αλαζηαζηάδεο Παλαγηώηεο Γεκηνπξγία Γηαδηθηπαθνύ Τιηθνύ κε ηε Μέζνδν ηεο εμ Απνζηάζεσο Δθπαίδεπζεο κε Θέκα: «Κνηλσληθέο Γεμηόηεηεο θαη Γηαδίθηπν» 09:45 10:00 Μαξαγθόο Κσλζηαληίλνο, Κηνπιάλεο ππξίδσλ, Υιαπάλεο Γεώξγηνο Δξξίθνο Μεηαζρεκαηηζκόο Απόςεσλ θαη ηάζεσλ Δθπαηδεπηηθώλ ιόγσ ηεο πκκεηνρήο ηνπο ζην Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο ΤΠΕ Β' Δπηπέδνπ 10:00-10:15 Φαξξά Δηξήλε Rebook: Μπνξεί κηα Πιαηθόξκα Αληαιιαγήο Βηβιίσλ λα Γίλεη Γηθηπαθή Κνηλόηεηα κε Πνιιαπινύο ηόρνπο; 10:15 10:30 Σσζήτηση 10:30 11:00 Αγγειόπνπινο Παλαγηώηεο, Παπαρξήζηνο Κσλζηαληίλνο «Σν etwinning σο κέζν αλάπηπμεο δεμηνηήησλ εθπαηδεπηηθώλ θαη καζεηώλ» 11:00 11:30 Αγγειόπνπινο Παλαγηώηεο, Παπαρξήζηνο Κσλζηαληίλνο Απνηειέζκαηα έξεπλαο ηεο Κεληξηθήο Τπεξεζίαο Τπνζηήξημεο etwinning γηα ηελ αλάπηπμε δεμηνηήησλ εθπαηδεπηηθώλ 11:30 12:00 Σσζήτηση 12:30 12:45 Κνπηζνπξειάθεο Υαξάιακπνο, Ρώζζηνπ Διέλε, Φξαγθνληθνιάθεο Μαλόιεο Ζ Δθαξκνγή ησλ Αξρώλ Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ ζηα Πξνγξάκκαηα ηεο Δπηκόξθσζεο β Δπηπέδνπ ζηηο Σερλνινγίεο ηεο Πιεξνθνξίαο θαη ηεο Δπηθνηλσλίαο (ΣΠΔ) ζηα Παλεπηζηεκηαθά Κέληξα Δπηκόξθσζεο (ΠΑΚΔ). Ζ Πεξίπησζε ηνπ ΠΑΚΔ Κξήηεο 12:45 13:00 Κινπβάηνο Κσλζηαληίλνο, Λπθνπξνπνύινπ Δκκαλνπέια Ο Ρόινο ησλ ΣΠΔ ζην Δπηκνξθσηηθό Έξγν ηνπ ρνιηθνύ πκβνύινπ: ύγρξνλεο Μνξθέο θαη Δξγαιεία εμ Απνζηάζεσο Δπηκόξθσζεο 13:00 13:15 Καηζαληώλε Δξκηόλε, Ληαλνύ Γήκεηξα, Αιαζώλα Νίθε, Αξηαλά Παλαγηώηα, Εεξβάθεο Εαραξίαο, Λαγνύ Αηθαηεξίλε, Παπιίδνπ Υξπζάλζε, Πξσηνπαπάο Κσλζηαληίλνο, θνξδηαιόο Δκκαλνπήι, Αλαζηαζηάδεο Παλαγηώηεο Γεκηνπξγία Δθπαηδεπηηθνύ Τιηθνύ ζην Γηαδίθηπν κε ηε Μέζνδν ηεο Δμ Απνζηάζεσο Δθπαίδεπζεο: Ζ Αμηνπνίεζε ησλ Φεθηαθώλ Παηρληδηώλ ζηε ρνιηθή Σάμε 13:15 13:30 Σδηκόπνπινο Νίθνο, Κινπβάηνο, Κώζηαο, Βνζηλάθεο πύξνο «Δπηκνξθώλνληαο εθπαηδεπηηθνύο κέζα από εηθνληθνύο θόζκνπο ζην Αηγαίν» 13:30 14:00 Σσζήτηση 14:00 16:00 ΓΕΤΜΑ 16:00 16:15 Αξγύξε Παλαγηώηα, Μαθξήο Νηθόιανο, Νίθνπ ηαύξνο Scientix: Ζ θνηλόηεηα γηα ηελ Δθπαίδεπζε ζηηο Φπζηθέο Δπηζηήκεο ζηελ Δπξώπε 16:15 16:30 Γθαβαξδίλα Μαξίλα, Πέξξνπ Διέλε Δθπαηδεπηηθή Ρνκπνηηθή γηα Αξράξηνπο : Μηα Πξόηαζε εμ Απνζηάζεσο Γηδαζθαιίαο κέζσ Δλόο Πξνζαξκνζηηθνύ Δθπ. πζηήκαηνο 16:30 16:45 θάξθνο Υξήζηνο, Βηληδειαίνο Νίθνο, Κινπβάηνο Κώζηαο, Σδηκόπνπινο Νίθνο «Δπηκνξθώλνληαο γνλείο ζηηο ΣΠΔ κε ην Μεηθηό Μνληέιν Μάζεζεο» 16:45 17:00 θάληδνπ ηπιηαλή, νύξξαο Θεόδσξνο, ηαπξηαλέα Διεπζεξία, Γαιιηάθε Δηξήλε, Πηζηκίζε Παλαγηώηα, Καξακέηνπ Παλαγηώηα, αγξή Αιεμάλδξα, Κώε Μαξηαιέλα, Αλαζηαζηάδεο Παλαγηώηεο Γεκηνπξγία Δθπαηδεπηηθνύ Τιηθνύ ζην Γηαδίθηπν κε ηε κέζνδν ηεο εμ Απνζηάζεσο Δθπαίδεπζεο κε ζέκα: Φεθηαθόο Πνιίηεο 17:00 17:15 ππξόπνπινο Γεώξγηνο, Παξαζθεπά Φσηεηλή Αληεζηξακκέλε Γηδαζθαιία: Έλα Πεηξακαηηθό ρέδην Δθαξκνγήο ζηελ Δπηκόξθσζε Δθπαηδεπηηθώλ κε Αμηνπνίεζε ηνπ Μνληέινπ ηεο Γλσζηηθήο Μαζεηείαο ζε Σερλνινγηθά Τπνζηεξηδόκελν Πεξηβάιινλ Μάζεζεο 17:15 17:30 Σαηαξίδεο Ησάλλεο, Γειηαθίδεο ηέξγηνο, Απνζηνιίδεο Ησάλλεο, Κέθθεξεο Γεξάζηκνο Απνηίκεζε πλδπαζκέλεο Γηα Εώζεο θαη εμ Απνζηάζεσο Γηδαζθαιίαο Μαζήκαηνο ΣΠΔ ζε Παηδαγσγηθό Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο 17:30 17:45 Βαγγειάηνο Αξηζηείδεο, Θενδσξίδεο Δπάγγεινο, Καξακνιέγθνο Παληειήο, Νηθνιεηζέαο σηήξεο Φεθηαθή Δκπηζηνζύλε θαη ύγρξνλν ρνιείν: Γεδνκέλα ηνπ ήκεξα 17:45 18:00 Δπαγγέινπ Αζαλάζηνο, Μνπζηάθα Μαξία, Μνπζηάθα Διέλε «Σν δηαδίθηπν ζηε δσή καο - Ζ δσή καο ζην δηαδίθηπν». Μηα βησκαηηθή πξνζέγγηζε κε ηελ αμηνπνίεζε ηερληθώλ εθπαηδεπηηθνύ δξάκαηνο θαη κε ηε βνήζεηα ηεο πιαηθόξκαο LAMS. Μειέηε πεξίπησζεο: Κπβεξλνεθθνβηζκόο 18:00 18:15 Καηζνύιαο Δπζηάζηνο, Μεηξνπνύινπ Παλαγηώηα, Μνπγγνιηάο Αλδξέαο, Μπαξκπνύλεο Δπζηάζηνο πγθξηηηθή Μειέηε Μεζόδσλ Γηδαζθαιίαο κε ηε Υξήζε Σερλνινγηώλ Δπηθνηλσλίαο θαη Γηδαζθαιίαο ζηα Κέληξα Γηα Βίνπ Μάζεζεο (Έξεπλα Πεδίνπ) 18:15 18:30 αιαβαζίδεο Πέηξνο, Οηθνλνκίδεο Αλαζηάζηνο Υαξαθηεξηζηηθά ησλ MOOCs - Μηα Πξώηε Καηαγξαθή θαη ύγθξηζε κε Γνκέο ηεο Σππηθήο Σξηηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο 18:30-19:00 Σσζήτηση - 9 -

10 ςνεδπία Ένηαξη ηων ΣΠΕ ζηην Εκπαίδεςζη Πληποθοπικών Πξνεδξείν: Καξάθηδα Σζακπίθα, Γιέδνπ Καηεξίλα, Αγγέιαηλα νθία, Οηθνλόκνπ Βαζίιεο ΕΠΑΛ 09:00 09:15 αιαβαζίδεο Πέηξνο, Οηθνλνκίδεο Αλαζηάζηνο Φνξεηή Σερλνινγία θαη Δθπαίδεπζε 09:15 09:30 Κνπηζνπξειάθεο Υαξάιακπνο, Γώγνπινο Γηώξγνο, Φξαγθνληθνιάθεο Μαλόιεο Ζ Αμηνπνίεζε ησλ ρνιηθώλ Ηζηνζειίδσλ από ηα ρνιεία ηεο Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ηνπ Ννκνύ Υαλίσλ 09:30 09:45 Μαθξάθε Δπαγγειία, Μπνύηζηα Υξηζηίλα, Μεξακβειησηάθεο Νηθόιανο «Μαζαίλσ Πξνγξακκαηηζκό ζην Scratch Γεκηνπξγώληαο κηα Δθαξκνγή Κηλνπκέλσλ ρεδίσλ»: Μηα Γηδαθηηθή Πξόηαζε γηα ηε Γηδαζθαιία ηεο Πιεξνθνξηθήο ζην Γπκλάζην κε ηε πλδξνκή ησλ ΣΠΔ 09:45 10:00 Κνληόζε Κσλζηαληίλα Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα ζηε Γηνίθεζε ηεο Α/ζκηαο θαη Β/ζκηαο Δθπαίδεπζεο. Αμηνιόγεζε Δπρξεζηίαο ηνπ Myschool κε Δξσηεκαηνιόγην Ηθαλνπνίεζεο Υξεζηώλ 10:00 10:30 Σσζήτηση 10:30 10:45 Παηζηνκίηνπ ηαπξνύια Γηακόξθσζε ηεο "ζεσξίαο" γηα ηηο ζέζεηο ζηειερώλ ηεο Δθπαίδεπζεο κέζσ ηεο κειέηεο ησλ ππνςεθίσλ ζηειερώλ 10:45 11:00 Οηθνλόκνπ Κσλζηαληίλνο Σν ρνιείν ζηνλ Κηλεκαηνγξάθν. Έλαο Πξαθηηθόο Οδεγόο γηα ηελ Δλζσκάησζε ηνπ Κηλεκαηνγξαθηθνύ Θεάκαηνο ζην ρνιείν 11:00 11:15 Παηζηνκίηνπ ηαπξνύια Μειέηε ηεο ηάζεο επηζηεκνληθήο αλάπηπμεο ησλ ππνςεθίσλ ρνιηθώλ πκβνύισλ κε εζηίαζε ζην γπλαηθείν θύιν 11:15 11:30 Κάιθα Μαξία, Πεηξά Ρνδόπε Ζ Υξήζε ησλ ΣΠΔ ζηελ Δθπαηδεπηηθή Γηαδηθαζία: Πξνθιήζεηο θαη Πξνβιεκαηηζκνί 11:30 12:00 Σσζήτηση 12:30 12:45 Γιέδνπ Καηεξίλα, αββηδάθε Αξρνληία, Μπηξκπίιεο Γηώξγνο Lego WeDo - Scratch: Καηαζθεπάδνληαο θαη πξνγξακκαηίδνληαο 12:45 13:00 Μεγάινπ Διίλα, Καθιακάλεο Υξήζηνο Γηαδξαζηηθά ρνιηθά Βηβιία, Απνζεηήξηα Μαζεζηαθώλ Αληηθεηκέλσλ «Φσηόδεληξν» θαη Φεθηαθή Δθπαηδεπηηθή Πιαηθόξκα e-me 13:00 13:15 Βαγγειάηνο Αξηζηείδεο, Αγγειόπνπινο Παλαγηώηεο Έξεπλα Υξήζεο ησλ Γηαδξαζηηθώλ πζηεκάησλ Γηδαζθαιίαο (ΓΓ) ζηνπο Δθπαηδεπηηθνύο 13:15 13:30 Βαγγειάηνο Αξηζηείδεο, Αγγειόπνπινο Παλαγηώηεο Σξόπνο Υξήζεο ησλ Κηλεηώλ Δξγαζηεξίσλ ζηα Γεκνηηθά ρνιεία: Έξεπλα ζηνπο Δθπαηδεπηηθνύο 13:30 13:45 Γαξδηθηώηεο Αληώλεο, Γνπθάθεο Γεκήηξηνο, Πεηξόπνπινο Παλαγηώηεο Γεκηνπξγώληαο Έλα Σξηζδηάζηαην Κόπηε Πιάζκαηνο κε ηνπο Μαζεηέο ηεο Δηδηθόηεηαο Δξγαιεηνκεραλώλ CNC ηεο ΔΠΑ Κέξθπξαο 13:45 14:00 Νηθεηνπνύινπ νθία, Καζηκάηε Καηεξίλα Φηηάρλσ ηελ «Πόιε» πνπ Θέισ!: Έλα ελάξην Μάζεζεο κε ηε Υξήζε Φεθηαθώλ Σερλνινγηώλ, Βαζηζκέλν ζηηο Γεμηόηεηεο ηνπ 21νπ Αηώλα 14:00 14:15 Υιαπάλεο Γεώξγηνο Δξξίθνο, Νηόβα Βεαηξίθε, Μελαΐδε Αζελά, Σζαβαξή Μαξία Γηδαθηηθό ελάξην Αληηθεηκελνζηξαθνύο Πξνγξακκαηηζκνύ ζην πεξηβάιινλ ObjectKarel 14:15 14:30 Σσζήτηση 14:30 16:00 ΓΕΤΜΑ 16:00 16:15 Ρνύζζνο Ησάλλεο, Μάιακαο Κώζηαο, ππξίδνπ Αληώλεο, Λνπινπδάθεο Κώζηαο Τιηθνηερληθή Τπνδνκή ΔΠΔΖΤ θαη Υξήζε ΣΠΔ ζηηο ρνιηθέο Μνλάδεο Β βάζκηαο Δθπαίδεπζεο: Ζ Πεξίπησζε ηεο Β Αζήλαο 16:15 16:30 Μαδέξαο Αρηιιεύο Μηα Βησκαηηθή Γηδαθηηθή Πξνζέγγηζε ζηελ Πιεξνθνξηθή Α' Γπκλαζίνπ κε Θέκα: "Σν Τιηθό ηνπ Τπνινγηζηή" 16:30 16:45 ηάγηαο Ησάλλεο, Ρεηάιεο πκεώλ, Αιεμαλδξή Διεπζεξία Δλίζρπζε ησλ Ηθαλνηήησλ Γεκηνπξγίαο Καηλνηόκσλ Δπηρεηξεκαηηθώλ Ηδεώλ Αμηνπνηώληαο Έλα Γεληθό ύζηεκα Τπνζηήξημεο ηεο πλεξγαζίαο Βαζηζκέλν ζηα 4Ps ηεο Γεκηνπξγηθόηεηαο θαη ηηο ΣΠΔ 16:45 17:00 Κπιάθε Αζαλαζία Γηδαθηηθό ελάξην «Ζ Γνκή Δπαλάιεςεο ηε Logo Με Φσηόδεληξν Καη MicroWorlds Pro» 17:00 17:15 Κνληνπίδε Δπαγγειία, Μαξαβέιηα νθία «Βαζηθέο Έλλνηεο ηεο Πιεξνθνξηθήο»: Μηα Γηδαθηηθή Πξνζέγγηζε ζην Πιαίζην ηνπ Δπξσπατθνύ Πξνγξάκκαηνο Mascil 17:15 17:30 ηδεξόπνπινο Γεκήηξηνο, Σζεξκπάθ Κύξηιινο Μηα πξνζπάζεηα εηζαγσγήο ηεο Δπαπμεκέλεο Πξαγκαηηθόηεηαο (Augmented Reality) ζηελ Σερληθή - Δπαγγεικαηηθή Δθπαίδεπζε 17:30 17:45 αιαβαζίδεο Πέηξνο, Οηθνλνκίδεο Αλαζηάζηνο Μεζνδνινγία Αμηνπνίεζεο Δπηζηεκνληθώλ/Δθπαηδεπηηθώλ Δξγαζηώλ ζηε Γηδαθηηθή Πξάμε ηεο Β βάζκηαο Δθπαίδεπζεο 17:45-18:00 Κακπνπξνπνύινπ Μαξία Γηαζεκαηηθέο Γξάζεηο Καιιηηερληθώλ θαη Πιεξνθνξηθήο ζην Γπκλάζην. ηάζεηο θαη Απόςεηο Μαζεηώλ ζην Πιαίζην ηεο Δθαξκνγήο ηεο Μεζόδνπ Πξόηδεθη 18:00 18:30 Σσζήτηση

11 ςνεδπία Ειδικήρ Αγωγήρ Πξνεδξείν: Παξακπζηώηνπ Μαξθέιια, Kνπξκπέηεο Βαζίιεο, Παλαγησηνπνύινπ Γηώηα, Παπαδάθεο πύξνο 12 ΓΕΛ 09:00 09:15 Καςάιεο Νηθόιανο, Κπξίηζε Υξηζηίλα-Φσηεηλή, αθειιαξνπνύινπ Γεσξγία, Παπαξγύξε Αλαζηαζία, Kαςάιεο Γεκήηξηνο ΣΠΔ θαη Δηδηθή Γηαπαηδαγώγεζε: Αλάπηπμε πξν-γισζζηθώλ θαη πξν-καζεκαηηθώλ δεμηνηήησλ αηόκσλ κε ΓΑΦ, κέζσ ηεο Κπθινθνξηαθήο Αγσγήο 09:15 09:30 Υατδή Δηξήλε, Κνπκάθε Διεπζεξία Φεθηαθό ρνιείν: Φεθηαθή κάζεζε παηδηώλ κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο (Δ.Δ.Α.) Δηδηθνύ Γεκνηηθνύ ρνιείνπ Καιέο Πξαθηηθέο 09:30 11:00 Kνπξκπέηεο Βαζίιεο, Γειαζηνπνύινπ Μαξία, Γθπξηήο Κσλζηαληίλνο, Μπνύθνπξαο Κσλζηαληίλνο, Δπζηαζίνπ Αζαλαζία, Υαηδνπνύινπ Μαξηάλλα Γεκηνπξγώληαο πξννπηηθέο γηα ηελ εθαξκνγή εληαμηαθώλ εθπαηδεπηηθώλ πξαθηηθώλ κε ηελ αλάπηπμε πξνζβάζηκνπ ςεθηαθνύ εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ ςνεδπία Νηπιαγωγών Πξνεδξείν: Παξακπζηώηνπ Μαξθέιια, Kνπξκπέηεο Βαζίιεο, Παλαγησηνπνύινπ Γηώηα, Παπαδάθεο πύξνο 12 ΓΕΛ 11:15-11:30 Μπάκπνπξα Άλλα Ζ αηζζεηηθή πιεπξά ησλ καζεκαηηθώλ ζην λεπηαγσγείν. Μηα πξνζέγγηζε ησλ καζεκαηηθώλ κέζα από ηελ ηέρλε κε ηε ρξήζε ςεθηαθώλ κέζσλ 11:30-11:45 Κνηηαξίδνπ Μαξία, Κακπαλά Θεόλε Ο ζρεδηαζκόο ελόο εθπαηδεπηηθνύ ζελαξίνπ γηα ην θαηλόκελν ηεο κέξαο θαη ηεο λύρηαο ζην λεπηαγσγείν 11:45-12:00 Μαλσιά Αιίθε-Μαξία Ζ Γηαηξνθή ζπλαληά ηηο Σ.Π.Δ. ζην Νεπηαγσγείν 12:00-12:10 Κπξίηζε Υξηζηίλα-Φσηεηλή, Καςάιεο Νηθόιανο, παή Αγγειηθή, Κνύηζηθνο Λνπθάο Σα Φεθηαθά Παηρλίδηα Μνπζηθήο σο Μέζν Γηεύξπλζεο ησλ Γεμηνηήησλ Αηόκσλ κε ΓΑΦ 12:30 12:45 Σνκαξά Γήκεηξα, Μήιηνπ Δπθξνζύλε «Μ Έλα Καξάβη Σαμηδεύσ» 12:45 13:00 Μπξάηζνπ Εσή, Μπξάηζνπ Θενδώξα «Φιάνπηα, ηύκπαλα, βηνιηά κπείηε όια ζηε ζεηξά». Πξόηαζε δηδαζθαιίαο, γηα γλσξηκία κε ηηο θαηεγνξίεο ησλ κνπζηθώλ νξγάλσλ 13:00 13:15 Πξέθα Γαξπθαιιηά, Πίηζαβνπ Δπαγγειία Δθπαηδεπηηθό ελάξην ΣΠΔ κε ζέκα Σα Μνπζηθά Όξγαλα 13:15 13:30 ηακπαλνπνύινπ Δπγελία, Γθνύζθνο Γεκήηξεο, Μετκάξεο Μηράιεο «ώζε ηα ζειαζηηθά ηεο Μεζνγείνπ κε ηνλ Q θαη ηελ R» Παξάδεηγκα Γηάρπηνπ Παηρληδηνύ ζηελ ηππηθή εθπαίδεπζε γηα καζεηέο πξνζρνιηθήο ειηθίαο 13:30 13:45 ηαπξίδνπ Παλαγηώηα, Κνύκε Μπξηώ, Γώλε Διέλε Γηδαθηηθή Πξόηαζε γηα ηελ Αμηνπνίεζε ησλ Σερλνινγηώλ ηεο Πιεξνθνξίαο θαη ηεο Δπηθνηλσλίαο ζηε Μνπζεηαθή Δθπαίδεπζε ζην Νεπηαγσγείν κε Θέκα: «Οη Αέξεδεο» 13:45-14:00 Σσζήτηση 14:00 16:00 ΓΕΤΜΑ 16:00 16:15 Ενύιε Γεσξγία, Παπαδνπνύινπ Έιελα Γηδαθηηθή πξόηαζε γηα ην Νεπηαγσγείν κε ηίηιν: «Με ην ρξώκα θαη ην ζρήκα πεξλώ ζηελ Οξαηή θέςε, βήκα, βήκα» 16:15 16:30 Μπαδάλε Δπηπρία, Καξαζαββίδεο Ζιίαο Ζ επίδξαζε ηεο πξνάζθεζεο ζηελ εμέιημε ελλνηώλ Μεραληθήο ζηα πιαίζηα ηνπ Φεθηαθνύ Παηρληδηνύ Crayon Physics Deluxe: Μηα δηεξεύλεζε κε Παηδηά Πξνζρνιηθήο Ζιηθίαο 16:30 16:45 Παηάπε Παληειία ΣΠΔ θαη Πξόγξακκα Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο ζην Νεπηαγσγείν: ζέκα «Σν Νεξό» 16:45 17:00 Μεηαθίδε Βαζηιηθή Ζ ρξήζε ησλ Νέσλ Σερλνινγηώλ ζην λεπηαγσγείν ζηελ Δηδηθή Αγσγή θαη εηδηθόηεξα ζην ηκήκα έληαμεο 17:00 17:30 Σσζήτηση

12 Επγαζηήπια Επγαζηήπια ΕΚ Σύπος άββαην 27/06/2015, Δξγαζηήξην 12 ν Δξγαζηεξηαθό Κέληξν ύξνπ 09:00 10:00 Βύξια Γεσξγία, αββνπνύινπ Μαξία Μεηάηξεςε ην βίληεό ζνπ ζε κάζεκα: Σν εξγαιείν EDpuzzle 10:00 11:00 Κνληνύ Βαζηιηθή, Λαγνπξνύ Μαξία, εξβεηά Μαξία Μηα Eηθνληθή Eπίζθεςε ζην Λνύβξν 11:00 12:00 Σζαγγάξε Διέλε Γηδαθηηθή αμηνπνίεζε ηνπ ινγηζκηθνύ Educanon ζην κάζεκα ησλ Αγγιηθώλ 12:00 13:00 αρηλίδεο Κσλζηαληίλνο PC4L, Λνγηζκηθό Οξγάλσζεο ζηελ Δθπαίδεπζε 13:00 14:00 Παπαδεκεηξίνπ νθία, Μεγάινπ Διίλα, Σδνβιά Δηξήλε Αλνηρηέο Δθπαηδεπηηθέο Πξαθηηθέο αμηνπνίεζεο Φεθηαθνύ Δθπαηδεπηηθνύ Πεξηερνκέλνπ ζηελ Πξσηνβάζκηα Δθπαίδεπζε 14:00 16:00 ΓΕΥΜΑ άββαην 27/06/2013, Δξγαζηήξην 15 ν Δξγαζηεξηαθό Κέληξν ύξνπ 09:00 10:30 Μπακπαιώλα Διέλε, Κνΐδνπ Όιγα, Σόθνγινπ Αηθαηεξίλε Οη Μεηαβιεηέο θαη ε Υξήζε ηνπο ζην Πεξηβάιινλ Πξνγξακκαηηζκνύ Scratch Ζ Δληνιή Δπαλάιεςεο θαη ε Υξήζε ηεο ζην Πεξηβάιινλ Πξνγξακκαηηζκνύ SCRATCH 10:30 11:30 Γιέδνπ Καηεξίλα, Ησζεθίδνπ Μαξία Φεθηαθά παηρλίδηα ζην Scratch 2.0: παίδσ - καζαίλσ - δηεξεπλώ - επηθνηλσλώ 11:30 13:00 Λνύβξεο Άξεο, Μπαξάο Γηάλλεο Δηζαγσγή ηεο Δθπαηδεπηηθήο Ρνκπνηηθήο ζηε δηδαζθαιία καζεκάησλ ηνπ πεδίνπ CS-STEM (computer sciencescience-technology-engineering-mathematics).δλδεηθηηθά ζελάξηα καζήκαηνο ζύκθσλα κε ην κνληέιν ηεο Γηεξεπλεηηθήο Μάζεζεο (Inquiry Based Science Education-IBSE) θαη κε Γηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε ηεο γλώζεο. 13:00 14:00 Οηθνλόκνπ Βαζίιεο, Παηξώλαο Γεώξγηνο Create it, Share it, Game it: Πιαηθόξκα ζπγγξαθήο θαη αλαπαξαγσγήο εθπαηδεπηηθώλ ζελαξίσλ 14:00 16:00 ΓΕΥΜΑ 16:00 17:00 Βιάρνο Βαζίιεο PROTOS έλα αλνηθηνύ ινγηζκηθνύ ύζηεκα Έγθαηξεο Πξνεηδνπνίεζήο (Early Warning System) πνπ ζρεδηάδεηαη γηα ρξήζε από ην Παλειιήλην ρνιηθό Γίθηπν / OWASP Hackademic Challenge άββαην 27/06/2015, Δξγαζηήξην 14 ν Δξγαζηεξηαθό Κέληξν ύξνπ 09:00 11:00 Εαθεηξόπνπινο Βαζίιεο Onlabs: ηξηζδηάζηαην εθπαηδεπηηθό παηρλίδη γηα ηελ εμ απνζηάζεσο εξγαζηεξηαθή εθπαίδεπζε ζηε βηνινγία 11:00 13:00 Μπηξκπίιεο Γηώξγνο, νθόιε ηαπξνύια Γεκηνπξγώληαο δξαζηεξηόηεηεο εθκάζεζεο μέλσλ γισζζώλ κέζσ ππνηηηιηζκνύ θαη κεηαγισηηηζκνύ ηαηληώλ ζην ClipFlair 13:00 14:30 Σδηκόπνπινο Νίθνο, Απγέξεο Γηώξγνο, Παλάγνπ Μαξία ύγρξνλεο παηδαγσγηθέο κέζνδνη επηκόξθσζεο κε ηε ρξήζε εηθνληθώλ θόζκσλ 14:00 16:00 ΓΕΥΜΑ 16:00 18:00 Θσκάδεο Παλαγηώηεο, Καξθάλε Διέλε, Καηζαληώλε Δξκηόλε, Λακπξόπνπινο Γηώξγνο Ζ αμηνπνίεζε ηνπ Weebly ζηελ ζρνιηθή ηάμε άββαην 27/06/2015, Δξγαζηήξην 13 ν Δξγαζηεξηαθό Κέληξν ύξνπ 09:00 10:00 Μαγθαλάξε ηπιηαλή, ηπιηαξάο Γηώξγνο Τινπνίεζε Δθπαηδεπηηθώλ Γηθηπαθώλ Σόπσλ κε Υξήζε ηεο HTML 5 10:00 11:00 Κνβάλνγινπ Δκκαλνπήι Γεπηεξνβάζκηεο Δμηζώζεηο αx2+βx+γ=0, α 0. Πξόηαζε δηδαζθαιίαο ζε κνξθή Σειεπαηρληδηνύ ηεο δξάζεο 11:00 13:00 Υξύζα Καπξάινπ- Υξήζηνο Μπίηζεο, «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» etwinning H θνηλόηεηα ησλ ζρνιείσλ ηεο Δπξώπεο, ζπλεξγαηηθή πιαηθόξκα Twinspace, εμάζθεζε ζηα εξγαιεία 13:00-15:00 Άξεο Λνύβξεο, «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» etwinning + esafety: 2 επηηπρεκέλεο πξαθηηθέο ζηελ ειιεληθή εθπαίδεπζε 14:00 16:00 ΓΕΥΜΑ

13 Δέκα χρόνια etwinning ε όιε ηε δηάξθεηα ηνπ ζπλεδξίνπ ζα θηινμελνύκε ηνλ etwinning ζηαζκό SouthTwin blogs.eun.org/etwinning10/mobile-stations Οη θηλεηνί ζηαζκνί etwinning «SouthTwin» θαη «NorthTwin» ηαμηδεύνπλ ζε όιε ηελ Δπξώπε γηα λα δηαδώζνπλ ην etwinning ζε εθπαηδεπηηθνύο, δηεπζπληέο ζρνιηθώλ κνλάδσλ, γνλείο θαη καζεηέο. SCRATCH DAY Σηο πλαίζιο ηηρ Scratch Day 2015 ζηη Σύπο day.scratch.mit.edu/events/466/ θα παποςζιαζηούν ζηο ζςνέδπιο οι παπακάηω ειζηγήζειρ - επγαζηήπια ηο Σάββαηο 27/06/2015: Ειζηγήζειρ πλεδξία Μαζεκαηηθώλ, Αίζνπζα: 7 ΔΠΑΛ 16:45 17:00 Καιατηδίδνπ Διέλε, Μαλώιεο Υξήζηνο Δπέθηαζε θνηλώλ πόξσλ κάζεζεο (Φσηόδεληξν) ζηε δηδαζθαιία ηεο δεπηεξνβάζκηαο εμίζσζεο θαη ηεο δνκήο επηινγήο, κε Scratch θαη Excel πλεδξία Φπζηθώλ Δπηζηεκώλ, Αίζνπζα: ΔΚΦΔ 09:00 9:15 Φύηηαο Γεώξγηνο, Νηθνιόο Γεκήηξηνο Πξνζνκνίσζε ελόο Πεηξάκαηνο Φπζηθήο ζηε Γιώζζα Πξνγξακκαηηζκνύ Scratch πλεδξία Έληαμε ησλ ΣΠΔ ζηελ εθπαίδεπζε - Πιεξνθνξηθώλ, Αίζνπζα: 1 ΔΠΑΛ 09:30 9:45 Μαθξάθε Δπαγγειία, Μπνύηζηα Υξηζηίλα, Μεξακβειησηάθεο Νηθόιανο «Μαζαίλσ Πξνγξακκαηηζκό ζην Scratch Γεκηνπξγώληαο κηα Δθαξκνγή Κηλνπκέλσλ ρεδίσλ»: Μηα Γηδαθηηθή Πξόηαζε γηα ηε Γηδαζθαιία ηεο Πιεξνθνξηθήο ζην Γπκλάζην κε ηε πλδξνκή ησλ ΣΠΔ 12:30 12:45 Γιέδνπ Καηεξίλα, αββηδάθε Αξρνληία, Μπηξκπίιεο Γηώξγνο Lego WeDo - Scratch: Καηαζθεπάδνληαο θαη πξνγξακκαηίδνληαο Επγαζηήπια Δξγαζηήξηα - 15 ν Δξγαζηεξηαθό Κέληξν ύξνπ 09:00 10:30 Μπακπαιώλα Διέλε, Κνΐδνπ Όιγα, Σόθνγινπ Αηθαηεξίλε Οη Μεηαβιεηέο θαη ε Υξήζε ηνπο ζην Πεξηβάιινλ Πξνγξακκαηηζκνύ Scratch Ζ Δληνιή Δπαλάιεςεο θαη ε Υξήζε ηεο ζην Πεξηβάιινλ Πξνγξακκαηηζκνύ SCRATCH 10:30 11:30 Γιέδνπ Καηεξίλα, Ησζεθίδνπ Μαξία Φεθηαθά παηρλίδηα ζην Scratch 2.0: Παίδσ - Μαζαίλσ - Γηεξεπλώ - Δπηθνηλσλώ Επιμέλεια Προγράμματος: Νίκος Τζιμόποσλος, Γιάννης Κωτσάνης, Μαρία Πανάγοσ

14 ΔΙΟΡΓΑΝΩΗ Δλληνική Ένωζη για ηην Αξιοποίηζη ηων ΤΠΔ ζηην Δκπαίδεςζη e-γίκηςο-τπδ-δ ( Πανελλήνια Ένωζη Δκπαιδεςηικών για ηιρ Φςζικέρ Δπιζηήμερ «Μισάληρ Γεπηούζορ» ( Πεπιθεπειακή Γιεύθςνζη Α/θμιαρ και Β/θμιαρ Δκπαίδεςζηρ Νοηίος Αιγαίος Πανεπιζηήμιο Αιγαίος (Τμήμα Μησανικών Σσεδίαζηρ Πποϊόνηων και Σςζηημάηων, Σύπορ) Σύλλογορ Δπιμοπθωηών για ηην Αξιοποίηζη ηων Τεσνολογιών ηηρ Πληποθοπίαρ και ηων Δπικοινωνιών ζηην Δκπαίδεςζη (ΣΔΠ - ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΚΔΟΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ

8 O ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΤΝΕΔΡΙΟ ΣΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΙ ΣΠΕ

8 O ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΤΝΕΔΡΙΟ ΣΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΙ ΣΠΕ 8 O ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΤΝΕΔΡΙΟ ΣΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΙ ΣΠΕ Αξιοποίηςη των Τεχνολογιών τησ Πληροφορίασ και τησ Επικοινωνίασ ςτη Διδακτική Πράξη ΤΠΟ ΣΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟΤ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΜΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΜΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΜΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Ανακοινώνεται ότι οι εξετϊςεισ για την ειςαγωγό ςτο ΠΜΣ Επιςτόμεσ τησ Αγωγόσ θα διεξαχθούν τισ παρακϊτω μϋρεσ και ώρεσ: Εξετάσεις στην ξένη γλώσσα (Αγγλικά, Γερμανικά)

Διαβάστε περισσότερα

16 ΑΝΓΡΔΟΤΛΑΚΖ Δκκαλνπήι ηνπ ηπιηαλνύ 17 ΑΝΓΡΗΟΠΟΤΛΟ Αιέμηνο ηνπ Νηθνιάνπ 18 ΑΝΓΡΗΧΣΖ Φσηεηλή ηνπ Δπάγγεινπ 19 ΑΝΔΣΖ Νηθόιανο ηνπ Φσθίσλα 20

16 ΑΝΓΡΔΟΤΛΑΚΖ Δκκαλνπήι ηνπ ηπιηαλνύ 17 ΑΝΓΡΗΟΠΟΤΛΟ Αιέμηνο ηνπ Νηθνιάνπ 18 ΑΝΓΡΗΧΣΖ Φσηεηλή ηνπ Δπάγγεινπ 19 ΑΝΔΣΖ Νηθόιανο ηνπ Φσθίσλα 20 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Μεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ πξνθνξηθώλ εμεηάζεσλ ησλ ππνςεθίσλ δηακεζνιαβεηώλ, αλαθνηλώλεηαη ν θάησζη πίλαθαο κε ηα νλόκαηαησλ ππνςεθίσλ νη νπνίνη θξίζεθαλ επαξθείο από ηελ Δπηηξνπή Δμεηάζεσλ Τπνςεθίσλ

Διαβάστε περισσότερα

6O ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΤΝΕΔΡΙΟ ΣΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΙ ΣΠΕ

6O ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΤΝΕΔΡΙΟ ΣΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΙ ΣΠΕ 6O ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΤΝΕΔΡΙΟ ΣΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΙ ΣΠΕ Αξιοποίηςη των Τεχνολογιών τησ Πληροφορίασ και τησ Επικοινωνίασ ςτη Διδακτική Πράξη ΤΠΟ ΣΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟΤ ΠΑΙΔΕΙΑ, ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΓΗΜΑΙΚΑ ΓΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΒΡΑΒΔΥΣΗ ΧΡΟΝΙΑ ΟΝΟΜΑ. Α Βξαβείν γηα ην Λύθεην. Α Βξαβείν γηα ην Γπκλάζην. Α Παγθύπξην Βξαβείν. Β Παγθύπξην Βξαβείν

ΑΚΑΓΗΜΑΙΚΑ ΓΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΒΡΑΒΔΥΣΗ ΧΡΟΝΙΑ ΟΝΟΜΑ. Α Βξαβείν γηα ην Λύθεην. Α Βξαβείν γηα ην Γπκλάζην. Α Παγθύπξην Βξαβείν. Β Παγθύπξην Βξαβείν ΑΚΑΓΗΜΑΙΚΑ ΓΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΒΡΑΒΔΥΣΗ ΧΡΟΝΙΑ ΟΝΟΜΑ 1. Παγθύπξηνο Γηαγσληζκόο Α 2007-2008 Υ Ησλά Βαζηιηθή Γνθηκίνπ Διιεληθήο Πξεζβείαο 2. 56 νο Γηαγσληζκόο ρνιείσλ ηεο Δπξώπεο (ΓΗ..ΔΤΡΩ) 3. 56 νο Γηαγσληζκόο

Διαβάστε περισσότερα

Θέκα : «πγθξόηεζε Δ.Γ.Δ.Α.Τ ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο γελ. εθπαίδεπζεο ησλ.γ.δ.τ. ηεο Γηεύζπλζεο Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Κηιθίο»

Θέκα : «πγθξόηεζε Δ.Γ.Δ.Α.Τ ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο γελ. εθπαίδεπζεο ησλ.γ.δ.τ. ηεο Γηεύζπλζεο Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Κηιθίο» ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ ΣΟ ΟΡΘΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Κιλκίρ, 29/11/ 2013 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΧΝ Απιθμ. Ππυη.: 4289 ΠΔΡΙΦ. Γ/ΝΗ Α/ΘΜΙΑ & Β/ΘΜΙΑ ΔΚΠ/Η ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ Γ/ΝΗ Α/ΘΜΙΑ ΔΚΠ/Η Π.Δ. ΚΙΛΚΙ Γ/νζη

Διαβάστε περισσότερα

Α-1 ΙΑΣΡΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΩΝ ΤΛΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΦΤΙΟΘΕΡΑΠΕΤΣΩΝ ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΟΛΖ ΣΖΛΔΦΧΝΟ. Βαγελάο Απόζηνινο Παλαγνύιε 2 Λάξηζα 536602

Α-1 ΙΑΣΡΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΩΝ ΤΛΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΦΤΙΟΘΕΡΑΠΕΤΣΩΝ ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΟΛΖ ΣΖΛΔΦΧΝΟ. Βαγελάο Απόζηνινο Παλαγνύιε 2 Λάξηζα 536602 Α-1 ΜΕΡΑΡΥΙΑ ΤΠΟΣΗΡΙΞΕΩ ΔΝΗ ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΤ/4ο 17-Ιαν-11 ΙΑΣΡΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΩΝ ΤΛΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΦΤΙΟΘΕΡΑΠΕΤΣΩΝ 1. ΑΚΣΙΝΟΛΟΓΟΙ - ΓΙΑΓΝΧΣΙΚΑ ΚΔΝΣΡΑ Βαγελάο Απόζηνινο Παλαγνύιε 2 Λάξηζα 536602 ΓΗΑΓΝΧΣΗΚΟ - ΗΑΣΡΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Επώνυμο Όνομα Ειδικότητα. Αγγειε Γεκεηξα Πνιηηηθόο Μεραληθόο. Αγγέινπ Γεκήηξηνο Πνιηηηθόο Μεραληθόο. Αζαλαζηαδνπ Κπξηαθε Πνιηηηθόο Μεραληθόο

Επώνυμο Όνομα Ειδικότητα. Αγγειε Γεκεηξα Πνιηηηθόο Μεραληθόο. Αγγέινπ Γεκήηξηνο Πνιηηηθόο Μεραληθόο. Αζαλαζηαδνπ Κπξηαθε Πνιηηηθόο Μεραληθόο Επώνυμο Όνομα Ειδικότητα Αγγειε Γεκεηξα Πνιηηηθόο Μεραληθόο Αγγέινπ Γεκήηξηνο Πνιηηηθόο Μεραληθόο Αζαλαζηαδνπ Κπξηαθε Πνιηηηθόο Μεραληθόο Αζαλαζηαδνπ Σακαξα Πνιηηηθόο Μεραληθόο Αζαλαζίνπ Φαλή Αξρηηέθησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΚΡΟ ΔΤΚΛΔΙΓΗ - Σ' ΣΑΞΗ ΔΠΙΣΤΥΟΝΣΔ Ν. ΑΥΑΪΑ

ΜΙΚΡΟ ΔΤΚΛΔΙΓΗ - Σ' ΣΑΞΗ ΔΠΙΣΤΥΟΝΣΔ Ν. ΑΥΑΪΑ ΜΙΚΡΟ ΔΤΚΛΔΙΓΗ - Σ' ΣΑΞΗ ΔΠΙΣΤΥΟΝΣΔ Ν. ΑΥΑΪΑ 3ο Γημοηικό τολείο Παηρών 1 - Γηακαληόπνπινο - Κόγθαο Γεκήηξηνο 2 - Καλειιόπνπινο ηακάηεο 3 - Καξαγεώξγνο Παλαγηώηεο 4 - Καςάιε Δπζπκία 5 - Οηθνλόκνπ Νηθόιανο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΛΣΗΟ ΣΤΠΟΤ ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΓΝΩΜΟΓΟΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΡΟΠΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΖ

ΓΔΛΣΗΟ ΣΤΠΟΤ ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΓΝΩΜΟΓΟΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΡΟΠΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ ΓΤΣ.. ΔΛΛΑΓΑ & ΗΟΝΗΗ ΗΟΤ ΓΡΑΦΔΗΟ ΣΤΠΟΤ Πάηξα ηει.: 2610-465816, 2610-465882 fax: 2610-421799 e-mail: press@apd-depin.gov.gr Σξίπνιε ηει.:2713-601007

Διαβάστε περισσότερα

Β-1 ΙΑΣΡΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΩΝ ΤΛΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΦΤΙΟΘΕΡΑΠΕΤΣΩΝ ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΟΛΖ ΣΖΛΔΦΧΝΟ. Αεδνλίδεο Μηραήι Αινλλήζνπ 1 Βόινο 34040

Β-1 ΙΑΣΡΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΩΝ ΤΛΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΦΤΙΟΘΕΡΑΠΕΤΣΩΝ ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΟΛΖ ΣΖΛΔΦΧΝΟ. Αεδνλίδεο Μηραήι Αινλλήζνπ 1 Βόινο 34040 Β-1 ΜΕΡΑΡΥΙΑ ΤΠΟΣΗΡΙΞΕΩ ΔΝΗ ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΤ/4ο 17-Ιαν-11 ΙΑΣΡΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΩΝ ΤΛΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΦΤΙΟΘΕΡΑΠΕΤΣΩΝ 1. ΑΚΣΙΝΟΛΟΓΟΙ Αεδνλίδεο Μηραήι Αινλλήζνπ 1 Βόινο 34040 Γεσξγαθόπνπινο Γεκήηξηνο σθξάηνπο 26 Βόινο

Διαβάστε περισσότερα

7O ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΤΝΕΔΡΙΟ ΣΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΙ ΣΠΕ

7O ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΤΝΕΔΡΙΟ ΣΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΙ ΣΠΕ 7O ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΤΝΕΔΡΙΟ ΣΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΙ ΣΠΕ Αξιοποίηςη των Τεχνολογιών τησ Πληροφορίασ και τησ Επικοινωνίασ ςτη Διδακτική Πράξη ΤΠΟ ΣΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟΤ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ, ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΜΑΚΖΛΝ (κατ. Καθηματικού Δυαρμογών) Δηδηθά Θέκαηα Γηαθξηηώλ Μαζεκαηηθώλ ακθ. 1 ----------- Μεραληθή ησλ ζξαύζεσλ θαη Δξγαζηήξην ΠΒ101, ΠΒ102

ΔΜΑΚΖΛΝ (κατ. Καθηματικού Δυαρμογών) Δηδηθά Θέκαηα Γηαθξηηώλ Μαζεκαηηθώλ ακθ. 1 ----------- Μεραληθή ησλ ζξαύζεσλ θαη Δξγαζηήξην ΠΒ101, ΠΒ102 ΔΘΛΗΘΝ ΚΔΡΠΝΒΗΝ ΞΝΙΡΔΣΛΔΗΝ ΠΣΝΙΖ ΔΦΑΟΚΝΠΚΔΛΩΛ ΚΑΘΖΚΑΡΗΘΩΛ ΘΑΗ ΦΠΗΘΩΛ ΔΞΗΠΡΖΚΩΛ ΑΘΑΓΖΚΑΪΘΝ ΔΡΝΠ 2009-2010 ΡΔΙΗΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΔΞΑΛΑΙΖΞΡΗΘΩΛ ΔΜΔΡΑΠΔΩΛ ΑΘΑΓΖΚΑΪΘΝ ΔΡΝΠ 2009-2010 ΖΚ/ΛΗΑ 1ο - 2ο 2/8/10 ο-4ο 9.00

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΖΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΚΑΗ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ Άξηα, 19 Ηνπιίνπ 2011 Αξ. Πξση:

ΣΜΖΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΚΑΗ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ Άξηα, 19 Ηνπιίνπ 2011 Αξ. Πξση: ΣΜΖΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΚΑΗ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ Άξηα, 19 Ηνπιίνπ 2011 Αξ. Πξση: ΠΗΝΑΚΔ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΧΝ ΤΝΔΡΓΑΣΧΝ ΑΝΑ ΜΑΘΖΜΑ 1. ΑΛΛΖΛΔΠΗΓΡΑΖ ΑΝΘΡΧΠΟΤ ΜΖΥΑΝΖ κάζεκα, πέληε έηε ζπλαθνύο επαγγεικαηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΤΝΑΜΖ ΑΝΑΝΔΧΖ Μαζί υνεχίζουμε

ΓΤΝΑΜΖ ΑΝΑΝΔΧΖ Μαζί υνεχίζουμε ΓΤΝΑΜΖ ΑΝΑΝΔΧΖ Μαζί υνεχίζουμε ΣΔΛΗΚΑ ΟΝΟΜΑΣΑ ΦΖΦΟΓΔΛΣΗΟΤ ΓΖΜΟΣΗΚΟΗ ΤΜΒΟΤΛΟΗ νπιηώηεο Νίθνο, Πνιηηηθόο Μεραληθόο, Δ.Μ.Π. Τπνςήθηνο Γήκαξρνο Δημοτική Ενότητα Δομνίστας Παγώλε Νάλζπ Ηαηξόο, (Παηδίαηξνο).

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΜΔΤΑΘΔΣΔΙΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ

Ι. ΜΔΤΑΘΔΣΔΙΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ Ι. ΜΔΤΑΘΔΣΔΙΣ Βνεζνί Γηεπζπληέο Αξ.Φαθ. Ολνκαηεπώλπκν Δηδηθόηεηα Από Δηο 7237 Διηζάβεη Ηνξδάλνπ-Φπζεληδίδνπ Φηινινγηθώλ Γάιη Λεπθσζία εηδηθνί ιόγνη 9360 Νίθε Σξαθνζηή Φηινινγηθώλ Λεπθσζία Γάιη ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

6 th Conference on Informatics in Education Η Πιεξνθνξηθή ζηελ Δθπαίδεπζε. Πξόγξακκα

6 th Conference on Informatics in Education Η Πιεξνθνξηθή ζηελ Δθπαίδεπζε. Πξόγξακκα 6 th Conference on Informatics in Education Η Πιεξνθνξηθή ζηελ Δθπαίδεπζε Ηόλην Παλεπηζηήκην, 10-12 Οθησβξίνπ 2014 Γηθηπαθόο ηόπνο ζπλεδξίνπ: http://di.ionio.gr/cie/ Πξόγξακκα Σν ζπλέδξην CIE2014 δηνξγαλώλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ

ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 1 ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ Μπηιαλάθε Διεπζεξία ΚΔΤΠ ΠΔΡΙΣΔΡΙΟΤ 2 http://www.ntua.gr/undergraduate.html ΟΛΕΣ ΟΙ ΣΧΟΛΕΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ρνιή Πνιηηηθώλ Μεραληθώλ ρνιή Μεραλνιόγωλ Μεραληθώλ ρνιή Ηιεθηξνιόγωλ

Διαβάστε περισσότερα

5 th Conference on Informatics in Education Ζ Πιεξνθνξηθή ζηελ Δθπαίδεπζε. Πξόγξακκα

5 th Conference on Informatics in Education Ζ Πιεξνθνξηθή ζηελ Δθπαίδεπζε. Πξόγξακκα 5 th Conference on Informatics in Education Ζ Πιεξνθνξηθή ζηελ Δθπαίδεπζε Παλεπηζηήκην Πεηξαηώο, 11-13 Οθησβξίνπ 2013 Γηθηπαθόο ηόπνο ζπλεδξίνπ: http://di.ionio.gr/cie/ Πξόγξακκα Σν ζπλέδξην CIE2013 δηνξγαλώλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ : Αλαθήξπμε ππνςεθίσλ αηξεηώλ εθπξνζώπσλ ζην Κεληξηθό Τπεξεζηαθό πκβνύιην Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο (ΚΤΠΔ) Α π ο θ α ζ ί δ ο ς μ ε

ΘΔΜΑ : Αλαθήξπμε ππνςεθίσλ αηξεηώλ εθπξνζώπσλ ζην Κεληξηθό Τπεξεζηαθό πκβνύιην Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο (ΚΤΠΔ) Α π ο θ α ζ ί δ ο ς μ ε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΙΟΙΚΗΗ Α/ΘΜΙΑ & Β/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ Π.Ε. ΤΜΗΜΑ Ε --------- Α. Παπανδρζου 37 151 80 Μαροφςι Ιςτοςελίδα:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΑΣ-ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΓΔΞΙΟΤΗΤΔΣ

ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΑΣ-ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΓΔΞΙΟΤΗΤΔΣ ΓΔΞΙΟΤΗΤΔΣ 1. ΓΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΒΡΑΒΔΥΣΗ ΦΡΟΝΙΑ ΟΝΟΜΑ 2. Πεξηθεξεηαθνί Αγώλεο ηίβνπ (άικα εηο ύςνο) 3. Παλειιήληνη Αγώλεο ηίβνπ (άικα εηο ύςνο) 4. Παλειιήληνη Αγώλεο ηίβνπ Γπκλαζίνπ (άικα εηο ύςνο) 5. Πεξηθεξεηαθνί

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΙΜΟΙ ΜΕ ΔΟΚΙΜΑΙΑ ΔΙΟΡΙΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΛΕΙΣΟΤΡΓΩΝ ΥΟΛΕΙΩΝ ΜΕΗ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΗ ΣΕΥΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ

ΜΟΝΙΜΟΙ ΜΕ ΔΟΚΙΜΑΙΑ ΔΙΟΡΙΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΛΕΙΣΟΤΡΓΩΝ ΥΟΛΕΙΩΝ ΜΕΗ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΗ ΣΕΥΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ 4.2.2014 ΜΟΝΙΜΟΙ ΜΕ ΔΟΚΙΜΑΙΑ ΔΙΟΡΙΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΛΕΙΣΟΤΡΓΩΝ ΥΟΛΕΙΩΝ ΜΕΗ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΗ ΣΕΥΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Ζ Δπηηξνπή Δθπαηδεπηηθήο Τπεξεζίαο αλαθνηλώλεη ηνπο πην θάηω κόληκνπο κε δνθηκαζία

Διαβάστε περισσότερα

ΩΡΑ ΜΑΘΗΜΑ ΗΜΕΡΑ ΑΘΘΟΤΑ. 9-11 Γιώζζα θαη Δπηθνηλωλία Γεπηέξα 8/6 Ηππνθξάηνπο Α+Β

ΩΡΑ ΜΑΘΗΜΑ ΗΜΕΡΑ ΑΘΘΟΤΑ. 9-11 Γιώζζα θαη Δπηθνηλωλία Γεπηέξα 8/6 Ηππνθξάηνπο Α+Β Σελίδα1 ΕΞΑΜΗΝΟ 9-11 Γιώζζα θαη Δπηθνηλωλία Γεπηέξα 8/6 Ηππνθξάηνπο Α+Β 9-11 Θεωξία θαη Πξαθηηθή Έληππεο Δπηθνηλωλίαο Πέκπηε 11/6 Ηππνθξάηνπο Α+Β 12-2 Κνηλωληθή Θεωξία ΗΗ Πέκπηε 18/6 Ηππνθξάηνπο Α+Β 3-5

Διαβάστε περισσότερα

Γηα ηηο εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε ησλ αηξεηώλ πεξηθεξεηαθώλ αξρώλ ηεο 18 εο Μαΐνπ 2014 αλαθεξύρζεθαλ νη παξαθάησ ζπλδπαζκνί ππνςεθίσλ.

Γηα ηηο εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε ησλ αηξεηώλ πεξηθεξεηαθώλ αξρώλ ηεο 18 εο Μαΐνπ 2014 αλαθεξύρζεθαλ νη παξαθάησ ζπλδπαζκνί ππνςεθίσλ. ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΜΑΓΝΗΙΑ ΓΗΜΟ ΚΟΠΔΛΟΤ, 13/05/2014 Αξηζκ. Πξση.: 4016 ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΧΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ Σελέθωνο: 2424350131, 103 Φαξ: 2424023230

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

1o Παλειιήλην πλέδξην " Δξεπλεηηθέο Δξγαζίεο-project" ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΓΡΗΟΤ

1o Παλειιήλην πλέδξην  Δξεπλεηηθέο Δξγαζίεο-project ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΓΡΗΟΤ 1o Παλειιήλην πλέδξην " Δξεπλεηηθέο Δξγαζίεο-project" ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΓΡΗΟΤ Παξαζθεπή 17 Φεβξνπαξίνπ 2012 Aκθηζέαηξν "Βαζίιεηνο Κπξηαδόπνπινο" (Μεηεσξνζθνπείν), Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο, Παλεπηζηεκηνύπνιε.

Διαβάστε περισσότερα

Έλωζε Δξεπλεηώλ Γηδαθηηθήο ηωλ Μαζεκαηηθώλ 3 ν Παλειιήλην πλέδξην

Έλωζε Δξεπλεηώλ Γηδαθηηθήο ηωλ Μαζεκαηηθώλ 3 ν Παλειιήλην πλέδξην Έλωζε Δξεπλεηώλ Γηδαθηηθήο ηωλ Μαζεκαηηθώλ 3 ν Παλειιήλην πλέδξην Καιωζόξηζκα Ζ νξγαλσηηθή επηηξνπή κε κεγάιε ραξά ζαο θαισζνξίδεη ζηε Ρόδν, ζην 3 ν πλέδξην ηεο Έλσζεο ησλ Δξεπλεηώλ Γηδαθηηθήο ησλ Μαζεκαηηθώλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

ΗΗ ΣΑΞΗΑΡΥΗΑ ΤΠΟΣΖΡΗΞΔΧ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΟΤ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Α» ΣΖ 17 επ 13 Φ. 758.2/13/10901/.2629

ΗΗ ΣΑΞΗΑΡΥΗΑ ΤΠΟΣΖΡΗΞΔΧ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΟΤ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Α» ΣΖ 17 επ 13 Φ. 758.2/13/10901/.2629 ΗΗ ΣΑΞΗΑΡΥΗΑ ΤΠΟΣΖΡΗΞΔΧ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΟΤ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Α» ΣΖ 17 επ 13 Φ. 758.2/13/10901/.2629 ΚΑΣΑΣΑΖ ΤΜΒΔΒΛΖΜΔΝΧΝ ΗΑΣΡΧΝ ΔΡΓΑΣΖΡΗΧΝ-ΝΟΟΚΟΜΔΗΧΝ-ΦΑΡΜΑΚΔΗΧΝ ΖΠΔΗΡΟΤ ΔΠΧΝΤΜΟ ΟΝΟΜΑ ΝΟΜΟ ΠΔΡΗΟΥΖ ΟΓΟ ΑΡ. ΣΖΛΔΦΧΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Γ-1 ΗΑΣΡΧΝ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΧΝ ΤΛΛΟΓΧΝ ΚΑΗ ΦΤΗΟΘΔΡΑΠΔΤΣΧΝ. Μπαξηδηώθαο Αζαλάζηνο Άλλεο Κνκλελήο 4 Σξίθαια 77260

Γ-1 ΗΑΣΡΧΝ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΧΝ ΤΛΛΟΓΧΝ ΚΑΗ ΦΤΗΟΘΔΡΑΠΔΤΣΧΝ. Μπαξηδηώθαο Αζαλάζηνο Άλλεο Κνκλελήο 4 Σξίθαια 77260 Γ-1 ΜΔΡΑΡΥΗΑ ΤΠΟΣΖΡΗΞΔΧ ΓΝΖ ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΟΤ/4ν 17-Ηαλ-11 ΗΑΣΡΧΝ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΧΝ ΤΛΛΟΓΧΝ ΚΑΗ ΦΤΗΟΘΔΡΑΠΔΤΣΧΝ 1. ΑΓΓΔΟΥΔΙΡΟΤΡΓΟΙ 2. ΑΚΣΙΝΟΛΟΓΟΙ Κίηηνο Θωκάο Βύξωλνο 49&Μαξθίλα Σξίθαια 74480 3. ΓΑΣΡΔΝΣΔΡΟΛΟΓΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΖΜΑΣΟ ΜΔΟΓΔΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ ΑΚΑΓΖΜΑΪΚΟΤ ΔΣΟΤ 2009-10 Α ΔΞΑΜΖΝΟ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΖΜΑΣΟ ΜΔΟΓΔΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ ΑΚΑΓΖΜΑΪΚΟΤ ΔΣΟΤ 2009-10 Α ΔΞΑΜΖΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΖΜΑΣΟ ΜΔΟΓΔΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ ΑΚΑΓΖΜΑΪΚΟΤ ΔΣΟΤ 2009-10 Α ΔΞΑΜΖΝΟ Αξραία Διιεληθή Ηζηνξία 3 Νεόηεξε Ηζηνξία ηεο Μεζνγείνπ 3 Δηζαγωγή ζηελ Πνιηηηθή Δπηζηήκε 3 Δηζαγωγή ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Κεληξηθό ζέκα: «Κοινοβοςλεςηική Δημοκπαηία Χπιζηιανιζμόρ Οπθοδοξία: αξίερ και έννοιερ»

Κεληξηθό ζέκα: «Κοινοβοςλεςηική Δημοκπαηία Χπιζηιανιζμόρ Οπθοδοξία: αξίερ και έννοιερ» 21 Η ΕΠΕΣΕΙΑΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΤΝΕΛΕΤΗ ΣΗ Δ..Ο. Κεληξηθό ζέκα: «Κοινοβοςλεςηική Δημοκπαηία Χπιζηιανιζμόρ Οπθοδοξία: αξίερ και έννοιερ» --------------------------------------- Μόσσα, 26 30 Ιοςνίος 2014 ΥΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΗΜΔΡΩΣΙΚΟ ΓΔΛΣΙΟ ΓΗΜΟ ΠΑΠΑΓΟΤ-ΥΟΛΑΡΓΟΤ

ΔΝΗΜΔΡΩΣΙΚΟ ΓΔΛΣΙΟ ΓΗΜΟ ΠΑΠΑΓΟΤ-ΥΟΛΑΡΓΟΤ ΔΝΗΜΔΡΩΣΙΚΟ ΓΔΛΣΙΟ ΓΗΜΟ ΠΑΠΑΓΟΤ-ΥΟΛΑΡΓΟΤ Παπάγου, 27/5/2011 ΓΡΑΦΔΙΟ ΦΔΣΙΒΑΛ ΣΗΛ: 213-2027185, 186, 187 FAX: 210-6519014 ΗΛΕΚΣΡ. Δ/ΝΗ: www.dpapxol.gov.gr E-mail: festivalpapagou@gmail.com Όπως κάθε χρόνο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ ΔΝΟΣΗΣΧΝ (πεπιγπαθή)

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ ΔΝΟΣΗΣΧΝ (πεπιγπαθή) Α/Α ΣΟΥΟΙ (επιθςμηηέρ γνώζειρδεξιόηηηερικανόηηηερ) ΘΔΜΑΣΙΚΔ ΔΝΟΣΗΣΔ (Σίηλοι) ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ ΔΝΟΣΗΣΧΝ (πεπιγπαθή) ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΔ ΣΔΥΝΙΚΔ ΓΙΑΡΚΔΙΑ (ενδεικηικά ζε ώπερ) Το Πρόγραμμα πιστοποιήθηκε από την Κεντρική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΤΡΩΠΗ ΚΑΙ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΣΗ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΣΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΣΗΣΑ ΣΟΝ 21ν ΑΙΩΝΑ

ΔΤΡΩΠΗ ΚΑΙ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΣΗ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΣΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΣΗΣΑ ΣΟΝ 21ν ΑΙΩΝΑ ΠΑΝΣΔΙΟΝ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΙ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΔΤΡΩΠΗ ΚΑΙ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΣΗ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΣΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΣΗΣΑ ΣΟΝ 21ν ΑΙΩΝΑ 6ο ΓΙΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΣΠΔ

ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ Μονηέλα ειζαγυγήρ ΣΠΔ ζηην εκπαίδεςζη Πποζεγγίζειρ ειζαγυγήρ ηυν ΣΠΔ ζηην εκπαίδεςζη 1 Θεμελιώδη Δπυηήμαηα Τη ελλννύκε κε ηνλ όξν «ε Πιεξνθνξηθή ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ΠΡΟ : Γ. Σκ. Πιεξνθνξηθήο & Σερλνινγίαο Τπνινγηζηώλ ΛΑΜΙΑ 30/09/2010

Σ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ΠΡΟ : Γ. Σκ. Πιεξνθνξηθήο & Σερλνινγίαο Τπνινγηζηώλ ΛΑΜΙΑ 30/09/2010 Σ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ΠΡΟ : Γ. Σκ. Πιεξνθνξηθή & Σερλνινγία Τπνινγηζηώλ ΛΑΜΙΑ 30/09/2010 ΠΡΑΚΣΙΚΟ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ Ν 2 ήκεξα, 30/09/2010 εκέξα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΥΟΜΕΝΟ ΕΝΟΣΗΣΧΝ (πεπιγπαθή) Πεξηγξαθή ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο ελόηεηαο.

ΠΕΡΙΕΥΟΜΕΝΟ ΕΝΟΣΗΣΧΝ (πεπιγπαθή) Πεξηγξαθή ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο ελόηεηαο. Α/Α ΣΟΥΟΙ (επιθςμηηέρ γνώζειρδεξιόηηηερ-ικανόηηηερ) ΘΕΜΑΣΙΚΕ ΕΝΟΣΗΣΕ (Σίηλοι) ΠΕΡΙΕΥΟΜΕΝΟ ΕΝΟΣΗΣΧΝ (πεπιγπαθή) ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΕ ΣΕΥΝΙΚΕ ΔΙΑΡΚΕΙΑ (ενδεικηικά ζε ώπερ) Το Πρόγραμμα πιστοποιήθηκε από την Κεντρική

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Ππογπαμμαηιζμόρ για ηο μάθημα Ένηαξη ηων ΤΠΕ ζηη διαδικαζία διδαζκαλίαρ/μάθηζηρ ηων Μαθημαηικών

Ππογπαμμαηιζμόρ για ηο μάθημα Ένηαξη ηων ΤΠΕ ζηη διαδικαζία διδαζκαλίαρ/μάθηζηρ ηων Μαθημαηικών Ππογπαμμαηιζμόρ για ηο μάθημα Ένηαξη ηων ΤΠΕ ζηη διαδικαζία διδαζκαλίαρ/μάθηζηρ ηων Μαθημαηικών Ππόγπαμμα Επιμόπθωζηρ Επιμοπθωηών ζηην ένηαξη ηων ΤΠΕ ζηη διαδικαζία διδαζκαλίαρ/ μάθηζηρ Ππογπαμμαηιζμόρ

Διαβάστε περισσότερα

Δπώλπκν Όλνκα Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε

Δπώλπκν  Όλνκα  Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο  Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε A.K. 0279 Δπώλπκν Υαξίδεκνο Όλνκα Γηώξγνο Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Υαξίηνο Σόπνο γελλήζεωο Κεθηζηά Ζκεξνκελία γελλήζεωο 1924 Ζκεξνκελία ζαλάηνπ 11 Απξηιίνπ 1996 Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Ήηαλ ν πξωηόηνθνο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΗΣΖΚΟΛΗΘΟ ΠΡΟΓΡΑΚΚΑ ΘΙΗΛΗΘΖ ΡΔΑ ΑΘΑΓΖΚΑΗΘΟ ΔΣΟ 2014-2015

ΔΠΗΣΖΚΟΛΗΘΟ ΠΡΟΓΡΑΚΚΑ ΘΙΗΛΗΘΖ ΡΔΑ ΑΘΑΓΖΚΑΗΘΟ ΔΣΟ 2014-2015 ΔΠΗΣΖΚΟΛΗΘΟ ΠΡΟΓΡΑΚΚΑ ΘΙΗΛΗΘΖ ΡΔΑ ΑΘΑΓΖΚΑΗΘΟ ΔΣΟ 2014-2015 Δίζνδνο Διεύζεξε Υώξνο Γηεμαγσγήο: ΡΔΑ Μαηεπηηθή Γπλαηθνινγηθή Κιηληθή, 7 νο όξνθνο (Λ. Συγγρού 385, Π. Φάληρο) Δπηζηεκνληθό Πξόγξακκα Γεπηέξα,

Διαβάστε περισσότερα

Απόζπαζμα Ππακηικού Απιθμ. 146/26-11-2010 (Θέμα 6 ο IV)

Απόζπαζμα Ππακηικού Απιθμ. 146/26-11-2010 (Θέμα 6 ο IV) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΣΕΙ ΛΑΜΙΑ ΥΟΛΗ: ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΤΝΕΛΕΤΗ ΣΜΗΜΑΣΟ Απόζπαζμα Ππακηικού Απιθμ. 146/26-11-2010

Διαβάστε περισσότερα

4 th Conference on Informatics in Education Η Πλθροφορικι ςτθν Εκπαίδευςθ. Πρόγραμμα

4 th Conference on Informatics in Education Η Πλθροφορικι ςτθν Εκπαίδευςθ. Πρόγραμμα 4 th Conference on Informatics in Education Η Πλθροφορικι ςτθν Εκπαίδευςθ Πανεπιςτιμιο Πειραιώσ, 5-7 Οκτωβρίου 2012 Δικτυακόσ τόποσ ςυνεδρίου: http://di.ionio.gr/cie/ Πρόγραμμα Σο ςυνζδριο CIE2012 διοργανώνεται

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Οη ζπλζέζεηο ηωλ δηνηθεηηθώλ ζπκβνπιίωλ θαη άιινη αμηωκαηνύρνη ηωλ ηξηώλ κεγαιύηεξωλ θππξηαθώλ

Οη ζπλζέζεηο ηωλ δηνηθεηηθώλ ζπκβνπιίωλ θαη άιινη αμηωκαηνύρνη ηωλ ηξηώλ κεγαιύηεξωλ θππξηαθώλ Οη ζπλζέζεηο ηωλ δηνηθεηηθώλ ζπκβνπιίωλ θαη άιινη αμηωκαηνύρνη ηωλ ηξηώλ κεγαιύηεξωλ θππξηαθώλ ηξαπεδώλ, όπωο θαηαγξάθνληαη ζηηο εηήζηεο εθζέζεηο ηνπο θαηά ηα έηε 2006-2011 Α. Όκηινο Λαϊθήο Τξάπεδαο Γεκόζηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Δξκνύπνιε 11-9-2009 ΝΟΜΑΡΥΗΑΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ Αξ. πξση. 1574 ΚΤΚΛΑΓΧΝ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Δξκνύπνιε 11-9-2009 ΝΟΜΑΡΥΗΑΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ Αξ. πξση. 1574 ΚΤΚΛΑΓΧΝ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΚΡΑΣΗΑ Δξκνύπνιε 11-9-2009 ΝΟΜΑΡΥΗΑΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ Αξ. πξση. 1574 ΚΤΚΛΑΓΧΝ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ Σαρ. Γ/λζε : Δξκνύπνιε Σαρ.Κώδηθαο : 84100 Σειέθσλν : 2281082902-82636 Telefax

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ (ΠΔΝΤ) ΗΜ/ΝΙΑ ΓΔΝΝΗΗ 11/07/1986 ΣΗΛΔΦΩΝΟ 6978928162, 210-9884908 logotherapeia.sotiropoulou@hotmail.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ (ΠΔΝΤ) ΗΜ/ΝΙΑ ΓΔΝΝΗΗ 11/07/1986 ΣΗΛΔΦΩΝΟ 6978928162, 210-9884908 logotherapeia.sotiropoulou@hotmail. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΔΠΩΝΤΜΟ ΩΣΗΡΟΠΟΤΛΟΤ ΟΝΟΜΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ (ΠΔΝΤ) ΗΜ/ΝΙΑ ΓΔΝΝΗΗ 11/07/1986 ΣΗΛΔΦΩΝΟ 6978928162, 210-9884908 E-MAIL logotherapeia.sotiropoulou@hotmail.gr ΠΟΤΓΔ 9/2011 έσο ζήκεξα

Διαβάστε περισσότερα

Παξαζθεπή, 9 Γεθεκβξίνπ, 2011

Παξαζθεπή, 9 Γεθεκβξίνπ, 2011 Παξαζθεπή, 9 Γεθεκβξίνπ, 2011 ΑΜΦΙΘΔΑΣΡΟ Αθηέξωκα ζηνλ Οδπζζέα Διύηε: Μνπζηθή Λόγνο Δηθόλα «ηελ αξρή ην ΦΩ» Δθδήιωζε ζπλαπιία αθνξκή ηε ζπκπιήξωζε ηωλ 100 ρξόλωλ από ηε γέλλεζε ηνπ γάινπ καο λνκπειίζηα.

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΔΠΑΡΥΙΑΚΩΝ ΓΙΑΓΩΝΙΜΩΝ ΣΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ ΚΑΙ ΛΤΚΔΙΟ 6 Νοεμβπίος 2010

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΔΠΑΡΥΙΑΚΩΝ ΓΙΑΓΩΝΙΜΩΝ ΣΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ ΚΑΙ ΛΤΚΔΙΟ 6 Νοεμβπίος 2010 ειίδα 1 από 11 ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ηαζίνος 36, Γπαθ. 102, ηπόβολορ 2003 Λεςκωζία, Κύππορ Σηλ. 22378101, Κιν. 99641843, Φαξ: 22379122, cms@cms.org.cy www.cms.org.cy ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΔΠΑΡΥΙΑΚΩΝ ΓΙΑΓΩΝΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εκδόζεις δίζκων και cds

Εκδόζεις δίζκων και cds Εκδόζεις δίζκων και cds 1928 Γίζθνο κε πνιπθσληθά ηξαγνύδηα Γξάςε Κάησ Γεξόπνιεο πκκεηέρνπλ: ηξαγνπδηζηέο από ηε Γξάςε ηεο Κάησ Γεξόπνιεο Ζρνγξάθεζε: 8 πνιπθσληθά ηξαγνύδηα Έθδνζε: Οdeon Αζήλα: 1928 1935

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαηζκήζεζξ πθδεοζιμύ ζηδκ Δθθάδα ηδξ δεηαεηίαξ ημο 1940. Κνκνηελή Σκήκα Ηζηνξίαο θαη Δζλνινγίαο. 1-3 Ηνπιίνπ 2011. Πνόβναιια

Μεηαηζκήζεζξ πθδεοζιμύ ζηδκ Δθθάδα ηδξ δεηαεηίαξ ημο 1940. Κνκνηελή Σκήκα Ηζηνξίαο θαη Δζλνινγίαο. 1-3 Ηνπιίνπ 2011. Πνόβναιια Σκήκα Ηζηνξίαο θαη Δζλνινγίαο ΓΠΘ Civil Wars Study Group (Οκάδα Μειέηεο Δκθπιίωλ Πνιέκωλ) Δπζζηδιμκζηό οκέδνζμ ιε εέια: Μεηαηζκήζεζξ πθδεοζιμύ ζηδκ Δθθάδα ηδξ δεηαεηίαξ ημο 1940 Κνκνηελή Σκήκα Ηζηνξίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΣΖΜΔ ΣΖ ΔΚΠΑΙΓΔΤΖ. Θ έ ι ν π κ ε έ λ α ζ ρ ν ι ε ί ν γ η α η ε λ θ ν η λ σ λ ί α ΛΑΡΙΑ: Ξελνδνρείν Γηόλπζνο 28 29 Ινπλίνπ 2014 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΓΡΙΟΤ

ΔΠΙΣΖΜΔ ΣΖ ΔΚΠΑΙΓΔΤΖ. Θ έ ι ν π κ ε έ λ α ζ ρ ν ι ε ί ν γ η α η ε λ θ ν η λ σ λ ί α ΛΑΡΙΑ: Ξελνδνρείν Γηόλπζνο 28 29 Ινπλίνπ 2014 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΓΡΙΟΤ 2 ν ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΠΙΣΖΜΔ ΣΖ ΔΚΠΑΙΓΔΤΖ Θ έ ι ν π κ ε έ λ α ζ ρ ν ι ε ί ν γ η α η ε λ θ ν η λ σ λ ί α ΛΑΡΙΑ: Ξελνδνρείν Γηόλπζνο 28 29 Ινπλίνπ 2014 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΓΡΙΟΤ ΑΒΒΑΣΟ 28 ΙΟΤΝΙΟΤ 2014 Μαλάκος ηαμάηες,φιλνηίζες

Διαβάστε περισσότερα

Μητπώο Εσωτεπικών και Εξωτεπικών Μελών Ε.Π. τος Τμήματορ Φςσικοθεπαπείαρ ανά γνωστικό αντικείμενο

Μητπώο Εσωτεπικών και Εξωτεπικών Μελών Ε.Π. τος Τμήματορ Φςσικοθεπαπείαρ ανά γνωστικό αντικείμενο Μητπώο Εσωτεπικών και Εξωτεπικών Μελών Ε.Π. τος Τμήματορ Φςσικοθεπαπείαρ ανά γνωστικό αντικείμενο Ι. Φσσικοθεραπεία Εσωτεπικά Μέλη 1. Βαξζακίδεο Κωλζηαληίλνο, Καζεγεηήο, ηνπ Σκήκαηνο Φπζηθνζεξαπείαο κε

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος Εφημερεύοντων Φαρμακείων Πάφοσ 01/05/2015-30/09/2015

Κατάλογος Εφημερεύοντων Φαρμακείων Πάφοσ 01/05/2015-30/09/2015 01/05/15 Παξαζθεπή 683 Πηζηέληε - Ινπιηαλνύ Άληξε Σάθνη ησλ Βαζηιέσλ 24 875 Παλαγηώηνπ Έιελα Ιππνθξάηνπο 21-23 02/05/15 άββαην 531 Ηιηάδε Μάρε 03/05/15 Κπξηαθή 647 Κύξνπ Υαξηηίλε Νενθύηνπ Νηθνιατδε 18

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ για ηην Πρόζκληζη εκδήλωζης ενδιαθέρονηος κωδ. 62-π.

ΑΠΟΦΑΗ για ηην Πρόζκληζη εκδήλωζης ενδιαθέρονηος κωδ. 62-π. ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΚΕΝΣΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ ΣΟ ΟΡΘΟ Σατ. Δ/νζη: Καξακανύλα 1, Πι.θξα Θεζζαινλίθε, 21-10- Σατ. Κώδικας: 551 32 Θεζζαινλίθε Αξ. Πξση.: 3006 Πληροθορίες: Σηλέθωνο: (+30)

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α: ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Α: ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α: ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Κ.Α. ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΧΡΔ/ΔΒΓΟΜΑΓΑ ΑΡΜΟΓΙΟΣΗΣA Γ. Φ. Δ. Γ.Μ. ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΥΜ100 Μαζεκαηηθά Ι 3 2-4 ΥΜ115 Αλαιπηηθή Υεκεία 2 1-3 ΥΜ101 Γξακκηθή Αιγεβξα 3 1-4 ΥΜ130 Φπζηθή Ι 3 1-4 ΥΜ132 Δξγαζηήξην

Διαβάστε περισσότερα

Ραγδαίερ Αλλαγέρ ηηρ Κοινωνίαρ

Ραγδαίερ Αλλαγέρ ηηρ Κοινωνίαρ Σηήξημε ηνπ πξνζσπηθνύ ησλ Δηεπζπληηθώλ ζηειερώλ, ησλ Εθπαηδεπηηθώλ ησλ Εθπαηδεπηώλ πνπ εξγάδνληαη κε αγνξά ππεξεζηώλ. Σεηάξηε, 19 Μαΐνπ 2010 Ραγδαίερ Αλλαγέρ ηηρ Κοινωνίαρ Αναμόπθωζη ηος Δκπαιδεςηικού

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΚΑΛΧΝ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΑ TABLETS Χ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΝΗΥΤΖ ΤΝΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ Έιελα Κσλζηαληίλνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 43 νπ ΦΔΣΗΒΑΛ ΟΛΤΜΠΟΤ 2014

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 43 νπ ΦΔΣΗΒΑΛ ΟΛΤΜΠΟΤ 2014 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 43 νπ ΦΔΣΗΒΑΛ ΟΛΤΜΠΟΤ 2014 ΚΔΝΣΡΟ ΜΔΟΓΔΗΑΚΧΝ ΦΖΦΗΓΧΣΧΝ ΓΗΟΤ Ηνύιηνο Αύγνπζηνο Δθζέζεηο Σηκώκελωλ Υωξώλ ΓΔΡΜΑΝΗΑ: Μείλε! Ζ Αξθαδία σο ζέκα ζηε ραξαθηηθή κεηαμύ 1490 θαη 1830 ε ζπλεξγαζία κε ην

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΝΔΑ ΔΡΓΑ 173.9 εκ ΧΘΖΖ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΠΙΠΛΔΟΝ ΘΔΔΙ ΔΡΓΑΙΑ ΓΖΜΙΟΤΡΓΙΑ ΒΔΛΣΙΧΖ ΣΖ ΠΟΙΟΣΖΣΑ ΕΧΖ ΣΧΝ ΠΟΛΙΣΧΝ Αλάπιαζε εκπνξηθνύ ηξηγώλνπ Μαθαξίνπ Δπαγόξνπ θαη ηαζηθξάηνπο μέπορ ηος ζσεδίος κινηηικόηηηαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ ΔΗΜΟ ΕΤΡΩΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ ΔΗΜΟ ΕΤΡΩΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Διιεληθή ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ ΔΗΜΟ ΕΤΡΩΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ενξηαζκνύ Εζληθήο Επεηείνπ 25 εο Μαξηίνπ 1821 Γεληθόο ζεκαηνζηνιηζκόο Γεκνζίωλ, Γεκνηηθώλ Καηαζηεκάηωλ, Ννκηθώλ Πξνζώπωλ Γεκνζίνπ θαη Ιδηωηηθνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΣΟΤ 2014 2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΣΟΤ 2014 2015 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΣΟΤ 2014 2015 Α ΓΕΝΙΚΟ ΚΤΚΛΟ Α/Α Σίηλορ Μαθήμαηορ 1. Δηζαγσγή ζηελ Κιαζηθή Φηινινγία 2. Αξραία Διιεληθή Θεκαηνγξαθία Η 3. Δηζαγσγή ζηε Βπδαληηλή Φηινινγία Α Δξάμηνο Ώπερ/εβδ Γ.Μ..Β.

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό ΑΣΟΜΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ: : ΛΙΑΣΟΤ. Δπώλπκν : ΛΑΜΠΡΙΝΗ. Όλνκα. : Κσλζηαληίλνο. Όλνκα παηέξα. : Αγιαία. Όλνκα κεηέξαο. Δπάγγεικα.

Βιογραφικό ΑΣΟΜΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ: : ΛΙΑΣΟΤ. Δπώλπκν : ΛΑΜΠΡΙΝΗ. Όλνκα. : Κσλζηαληίλνο. Όλνκα παηέξα. : Αγιαία. Όλνκα κεηέξαο. Δπάγγεικα. Βιογραφικό ΑΣΟΜΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ: Δπώλπκν Όλνκα Όλνκα παηέξα Όλνκα κεηέξαο Δπάγγεικα Σόπνο Γέλλεζεο Οηθνγελεηαθή Καηάζηαζε : ΛΙΑΣΟΤ : ΛΑΜΠΡΙΝΗ : Κσλζηαληίλνο : Αγιαία : Γαζθάια : Ησάλληλα : Έγγακε κε έλα παηδί

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

6 ο Πανελλήνιο ςνέδπιο Δπούλωζηρ Σπαςμάηων & Δλκών

6 ο Πανελλήνιο ςνέδπιο Δπούλωζηρ Σπαςμάηων & Δλκών Ιατροί Νοςθλευτζσ Φυςικοκεραπευτζσ Διαιτολόγοι Βιολόγοι Επαγγελματίεσ Τγείασ 6 ο Πανελλήνιο ςνέδπιο Δπούλωζηρ Σπαςμάηων & Δλκών 11-12 Αππιλίος 2013 Ίδπςμα Δςγενίδος, Πλανηηάπιο Αθήνα Παξαθνινπζήζηε ην

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. Αντιπρόεδροι. Πρόεδρος. ΦΑΣΖΗΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟΤ Κων/νος Καθηγητής ΑΠΘ, ΠΕΡΡΑΚΗ τέλιος Καθηγητής, Πάντειο Πανεπιστήμιο

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. Αντιπρόεδροι. Πρόεδρος. ΦΑΣΖΗΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟΤ Κων/νος Καθηγητής ΑΠΘ, ΠΕΡΡΑΚΗ τέλιος Καθηγητής, Πάντειο Πανεπιστήμιο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ 1982 -- 2008 1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Πρόεδρος ΠΕΡΡΑΚΗ τέλιος Καθηγητής, Πάντειο Πανεπιστήμιο Αντιπρόεδροι ΦΑΣΖΗΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟΤ Κων/νος Καθηγητής ΑΠΘ, ΣΑΛΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η εγγραφή και η παρακολοφθηςη θα είναι δωρεάν για όλουσ, μζςα από την ςελίδα μασ www.emethes.gr Η ζκκεςθ κα λειτουργεί και τισ πρωινζσ ϊρεσ και κα

Η εγγραφή και η παρακολοφθηςη θα είναι δωρεάν για όλουσ, μζςα από την ςελίδα μασ www.emethes.gr Η ζκκεςθ κα λειτουργεί και τισ πρωινζσ ϊρεσ και κα Η εγγραφή και η παρακολοφθηςη θα είναι δωρεάν για όλουσ, μζςα από την ςελίδα μασ www.emethes.gr Η ζκκεςθ κα λειτουργεί και τισ πρωινζσ ϊρεσ και κα είναι ελεφκερθ για τα ςχολεία που κζλουν να τθν επιςκεφτοφν.

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος Διημερεσόντων Φαρμακείων Λεμεσού 1/10/2015-30/4/2016

Κατάλογος Διημερεσόντων Φαρμακείων Λεμεσού 1/10/2015-30/4/2016 1 / 64 510 Παξαζθεπά Όιγα & ηαπξνύια Λεσθ. Μαθαξίνπ Γ 98 Γίπια από Fairways, θώηα Πνιεκηδηώλ Λεκεζόο 25335220 25387104 571 Υαξαιάκπνπο Υάξεο Μίιησλνο 56 ππξίδσλαο Λεκεζόο 25710330 25770285 01/10/15 873

Διαβάστε περισσότερα

Ημέρες Παιδιαηρικής Ενημέρωζης

Ημέρες Παιδιαηρικής Ενημέρωζης Γ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΑΘΗΝΩΝ ΓΔΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΔΙΟ "ΑΤΤΙΚΟΝ" Γιεςθύνηπια: Αν. Καθηγήηπια Β. Παπαεςαγγέλος & ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΗΝ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ 10 ν Δηήζην Μεηεθπαηδεπηηθό

Διαβάστε περισσότερα

Δομή Ππογπάμμαηορ επιπέδος Μάζηεπ

Δομή Ππογπάμμαηορ επιπέδος Μάζηεπ ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΣΗΜΕ ΣΗ ΑΓΧΓΗ-ΠΣΤΥΙΟ ΜΑΣΕΡ ηόσορ Σν κεηαπηπρηαθό απηό πξόγξακκα πξνζθέξεη ηε δπλαηόηεηα ζε εθπαηδεπηηθνύο όισλ ησλ βαζκίδσλ, αιιά θαη ζε ζπλαθείο επαγγεικαηίεο, λα πξνρσξήζνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Γ Δ Λ Σ Ι Ο Σ Τ Π Ο Τ

Γ Δ Λ Σ Ι Ο Σ Τ Π Ο Τ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΓΗΜΟ ΘΔΡΜΑΨΚΟΤ ΑΝΣΙΔΗΜΑΡΥΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑ & ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ------------------------- Γ Δ Λ Σ Ι Ο Σ Τ Π Ο Τ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΧΝ ΔΚΓΗΛΧΔΧΝ ΓΗΜΟΤ ΘΔΡΜΑΨΚΟΤ Ζ Αληηδεκαξρία

Διαβάστε περισσότερα

ηε ζπλεδξίαζε πξνζήιζε θαη παξέζηε σο Γξακκαηέαο ηεο Γηνηθνύζαο Δπηηξνπήο ε θα. Βαζηιηθή Υνύλνπ, ππάιιεινο ΠΔ Γηνηθεηηθνύ-Οηθνλνκηθνύ.

ηε ζπλεδξίαζε πξνζήιζε θαη παξέζηε σο Γξακκαηέαο ηεο Γηνηθνύζαο Δπηηξνπήο ε θα. Βαζηιηθή Υνύλνπ, ππάιιεινο ΠΔ Γηνηθεηηθνύ-Οηθνλνκηθνύ. ΑΠΟΦΑΗ ΓΙΟΙΚΟΤΑ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΣΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΠΔΛΟΠΟΝΝΗΟΤ ΜΔ ΑΡΙΘΜΟ 200/23-2-2009 ηελ Αζήλα ζήκεξα ηελ 23-2-2009, εκέξα Γεπηέξα θαη ώξα 10:30 ύζηεξα από πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Γηνηθνύζαο Δπηηξνπήο ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Δπηζθόπεζε Δθαξκνγήο

Δπηζθόπεζε Δθαξκνγήο Γνκέο Γηαθιάδσζεο Δπηζθόπεζε Δθαξκνγήο Δλόηεηα: Δπίπεδν: Αιγνξηζκηθή Σθέςε - Πξνγξακκαηηζκόο ζε ζύγρξνλεο Δθαξκνγέο Β Τάμε Γπκλαζίνπ, 15 εηώλ Σηόρνο: Οη καζεηέο λα αλαπηύμνπλ Αιγνξηζκηθή Σθέςε γηα λα επηιύνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Αλαιπηηθό Πξόγξακκα 1

Αλαιπηηθό Πξόγξακκα 1 Αλαιπηηθό Πξόγξακκα 1 Αλάινγα κε ηηο ηθαλόηεηεο θαη ηηο αλάγθεο ηωλ παηδηώλ θάλνπκε ιόγν: είηε γηα ην Αλαιπηηθό Πξόγξακκα Δηδηθήο Δθπαίδεπζεο είηε γηα ην Αλαιπηηθό Πξόγξακκα Γεληθήο Δθπαίδεπζεο 2 Ση πεξηιακβάλεη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΩΝ

ΑΝΑΛΤΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΑΛΤΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΩΝ Ανάδοχοσ Υλοποίηςησ Προγράμματοσ (Φ08): Κοινοπραξία: Edex, Cyprus Computer Society, White City Education, Ακμή, Κζντρο Ευρωπαϊκοφ Συνταγματικοφ Δικαίου Βαςικοί Άξονεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ

ΔΗΜΟ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΔΗΜΟ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΗΛ: 213-2027185, 186, 187 FAX: 210-6519014 ΗΛΕΚΤΡ. Δ/ΝΣΗ: www.dpapxol.gov.gr E-mail: festival@dpapxol.gov.gr Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος ο Δήμος μας,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΠΡΟ ΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΠΟΤΓΔ 2009-2013 Βαθμός Πηστίοσ: 9,00 «Άριζηα» 2009 19 και 7/10 «Άριζηα» ΓΙΑΚΡΙ ΔΙ Απρίλιος 2012 Τποηροθία ΙΚΤ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΠΡΟ ΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΠΟΤΓΔ 2009-2013 Βαθμός Πηστίοσ: 9,00 «Άριζηα» 2009 19 και 7/10 «Άριζηα» ΓΙΑΚΡΙ ΔΙ Απρίλιος 2012 Τποηροθία ΙΚΤ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΔΠΩΝΥΜΟ: Γεκεηξάθε ΟΝΟΜΑ: Εσή ΖΜ. ΓΔΝΝΖΣΖΣ: 17/04/1991 ΤΟΠΟΣ ΓΔΝΝΖΣΖΣ: Φαιθίδα-Δύβνηαο ΔΗΓΗΚΟΤΖΤΑ: Δθπαηδεπηηθόο Πξσηνβάζκηαο (Γεκνηηθό Σρνιείν) ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑΚΖ ΚΑΤΑΣΤΑΣΖ:

Διαβάστε περισσότερα

Παξαζθεπή 21 & άββαην 22 Ννεκβξίνπ 2008 Μνπζείν Μπελάθε, Κηήξην νδνύ Πεηξαηώο

Παξαζθεπή 21 & άββαην 22 Ννεκβξίνπ 2008 Μνπζείν Μπελάθε, Κηήξην νδνύ Πεηξαηώο Διεπζέξηνο Βεληδέινο & πνιηηηζηηθή πνιηηηθή Πξόγξακκα πκπνζίνπ Παξαζθεπή 21 & άββαην 22 Ννεκβξίνπ 2008 Μνπζείν Μπελάθε, Κηήξην νδνύ Πεηξαηώο πλδηνξγάλωζε ΜΟΤΔΗΟ ΜΠΔΝΑΚΖ ΔΘΝΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΔΡΔΤΝΩΝ & ΜΔΛΔΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Επγαζηήπιο Επιμόπθωζηρ Εκπαιδεςηικών για ηην Αξιοποίηζη ηων ΤΠΕ μέζω ηος Moodle

Επγαζηήπιο Επιμόπθωζηρ Εκπαιδεςηικών για ηην Αξιοποίηζη ηων ΤΠΕ μέζω ηος Moodle Επγαζηήπιο Επιμόπθωζηρ Εκπαιδεςηικών για ηην Αξιοποίηζη ηων ΤΠΕ μέζω ηος Moodle Γεκήηξεο Γανύζεο 1, Σζακπίθα Καξάθηδα 2, Δπζηξαηία Ληαθνπνύινπ 3, Βαζίιεο Νηαινύθαο 4 1 Καζεγεηήο Πιεξνθνξηθήο daousis@sch.gr

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο. Πνιπηερληθή Σρνιή. Τκήκα Μεραληθώλ Η/Υ, Τειεπηθνηλσληώλ & Δηθηύσλ. [ www.inf.uth.gr ]

Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο. Πνιπηερληθή Σρνιή. Τκήκα Μεραληθώλ Η/Υ, Τειεπηθνηλσληώλ & Δηθηύσλ. [ www.inf.uth.gr ] Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο Πνιπηερληθή Σρνιή Τκήκα Μεραληθώλ Η/Υ, Τειεπηθνηλσληώλ & Δηθηύσλ [ www.inf.uth.gr ] 1 ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΗΥ312 (ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι) ΜΕΛΗ ΟΜΑΔΑΣ Θ: Αλιμήζηρ Χπήζηορ Βεπούληρ

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ.

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ. Λ. Γαηζέιεο Θ. Εάρνπ Α. Ινπθόπνπινο Δ. Θνπινύιαο Θ.Ξ. Καθαξίηζεο Κ. Κπνύικπνπ Γ. Ληάηνο Γ.Λ. Ληαιέθνο Γ. Ξαπαδάκνπ Α. Ξνιύδνο Δ.Η. Οεγνπνύινπ Α. Παξακνύξηζε Κ. Πγάληδνο Α. Πηέθνο 18.30 ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ-ΞΟΝΠΦΩΛΖΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα