Αθήνα, 24 Ιανουαρίου 2012 ΠΟΛ ΠΡΟ: Ωο Π.Γ.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αθήνα, 24 Ιανουαρίου 2012 ΠΟΛ. 1022. ΠΡΟ: Ωο Π.Γ."

Transcript

1 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ 1) ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓ. ΔΛΔΓΥΩΝ ΚΑΙ ΔΙΠΡΑΞΗ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ Γ/ΝΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΔΙΠΡΑΞΔΩΝ TMHMAΣA: Α Γ Γ ΣΗΛ.: , , ) ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ Ι. ΓΙΔΤΘΤΝΗ Φ.Π.Α. ΣΗΛ.: , ΙΙ. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΣΗΛ.: ΙΙΙ.ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ ΣΜΗΜΑΣΑ Α, Β, ΦΜΑΠ ΣΗΛ.: , -835, -890 ΙV.ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΛΩΝ ΚΑΙ ΔΙΓΙΚΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΩΝ ΣΗΛ.: ) ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΛΩΝΔΙΩΝ ΚΑΙ Δ.Φ.Κ.19 Η ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΓΙΑΓΙΚΑΙΩΝ ΤΗΛ.: Ταρ. Γ/λζε : Καξ. Σεξβίαο 10 Ταρ. Κσδ. : ΑΘΗΝΑ ΑΓΑ : ΒΟΦ 7 Η 4Μ7 Αθήνα, 24 Ιανουαρίου 2012 ΠΟΛ ΠΡΟ: Ωο Π.Γ. ΘEMA: πκςεθηζκφο ρξεψλ κε απαηηήζεηο θαηά ηνπ Γεκνζίνπ. Κνηλνπνίεζε δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ λ.3943/ (ΦΔΚ 66 Α ) θαη παξνρή νδεγηψλ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπο. Σαο θνηλνπνηνχκε ηηο δηαηάμεηο ησλ παξαγξάθσλ 1,2,3,4 θαη 6 ηνπ άξζξνπ 11 λ.3943/2011 (ΦΔΚ 66Α ) πνπ αληηθαηέζηεζε ην άξζξν 83 ηνπ λ.δ.356/74 (Κ.Δ.Γ.Δ.) ΦΔΚ 90Α θαη αθνξνχλ ζε ζπκςεθηζκφ απαηηήζεσλ θαηά ηνπ Γεκνζίνπ κε νθεηιέο ηνπ δηθαηνχρνπ πξνο απηφ θαη ζαο παξέρνπκε νδεγίεο γηα ηελ νξζή θαη εληαία εθαξκνγή απηψλ. 1. Δλλνηα ηνπ ζπκςεθηζκνχ. Σπκςεθηζκφο είλαη ε απφζβεζε ακνηβαίσλ απαηηήζεσλ κεηαμχ δχν πξνζψπσλ, κέζσ ζπλππνινγηζκνχ ηνπο, εθφζνλ θαη ζην κέηξν πνπ αιιεινθαιχπηνληαη (Μηρ. Σηαζφπνπινπ, Δλνρ.Γ.,3 ε έθδ.,ζει.541) /AX

2 2. Πξνυπνζέζεηο δηελέξγεηαο ζπκςεθηζκνχ. Οη πξνυπνζέζεηο δηελέξγεηαο ζπκςεθηζκνχ είλαη: α) Η ακνηβαηφηεηα ησλ απαηηήζεσλ. Ο νθεηιέηεο ηεο κίαο απαίηεζεο (θχξηα απαίηεζε) λα είλαη δαλεηζηήο ηεο άιιεο (αληαπαίηεζε) θαη κάιηζηα θαηά ηνλ ίδην ρξφλν. Δηδηθφηεξα : α1) Πξνηείλνληαη ζε ζπκςεθηζκφ ή ζπκςεθίδνληαη απηεπάγγειηα ηα ρξέε πνπ είλαη βεβαησκέλα ζην ελ ζηελή ελλνία Γεκφζην (ζε θσδηθφ εληφο ή εθηφο πξνυπνινγηζκνχ π.ρ. 0111, ΚΑΦΚΔΔΓ θ.ιπ.) κε απαηηήζεηο ηνπ νθεηιέηε πνπ πξνέξρνληαη απφ ην ελ ζηελή ελλνία Γεκφζην (π.ρ. Υπνπξγείν, Γεληθφ Σηξαηησηηθφ Ννζνθνκείν Αζελψλ, 424 Γεληθφ Σηξαηησηηθφ Ννζνθνκείν Θεζ/λίθεο θ.ιπ.),εθφζνλ πθίζηαληαη θαηά ηνλ ίδην ρξφλν. Σπλεπψο, δελ ζπκςεθίδνληαη ζε θακία πεξίπησζε απαηηήζεηο θαηά ηνπ Γεκνζίνπ κε νθεηιέο πνπ είλαη βεβαησκέλεο ζηηο Γ.Ο.Υ ππέξ ηξίησλ (π.ρ. ππέξ ΝΑΤ,ΝΠΓΓ, Τξάπεδαο, θ.ιπ.) Δπίζεο δελ ζπκςεθίδνληαη νθεηιέο πξνο ην Γεκφζην κε απαηηήζεηο ηνπ νθεηιέηε θαηά Ο.Τ.Α. (Γήκνη, Πεξηθέξεηεο), ΝΠΓΓ, ΟΠΑΓ, Γεκνζίσλ Δπηρεηξήζεσλ, Ννζνθνκείσλ πνπ έρνπλ κνξθή Ν.Π.Γ.Γ. θ.ιπ. θαζφζνλ δελ πθίζηαηαη ακνηβαηφηεηα. α2) Δθείλνο πνπ πξνηείλεη ζπκςεθηζκφ πξέπεη λα είλαη ν ίδηνο νθεηιέηεο ηεο θχξηαο απαίηεζεο θαη φρη ηξίην πξφζσπν. Τν ίδην ηζρχεη θαη ζηνλ απηεπάγγειην ζπκςεθηζκφ. Σπγθεθξηκέλα ν δηθαηνχρνο απαίηεζεο θαηά ηνπ Γεκνζίνπ πξνηείλεη ζε ζπκςεθηζκφ νθεηιέο πξνο ην Γεκφζην, πνπ έρνπλ βεβαησζεί ζην φλνκά ηνπ θαη φρη ζε ηξίην πξφζσπν θαη εθφζνλ απηέο ζπλππάξρνπλ θαηά ην ρξφλν ηεο δήισζεο ζπκςεθηζκνχ ή ηνπ απηεπάγγειηνπ ζπκςεθηζκνχ. Σπλεπψο, απαίηεζε ηνπ νκνξξχζκνπ εηαίξνπ θαηά ηνπ Γεκνζίνπ δελ κπνξεί λα ζπκςεθηζηεί κε νθεηιέο ηεο εηαηξίαο πξνο απηφ. Οκνίσο ηα πξφζσπα πνπ ππέρνπλ πξνζσπηθή θαη αιιειέγγπα επζχλε γηα ηα ρξέε ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 115 ηνπ λ.2238/94 (ΦΔΚ 151Α ) Κ.Φ.Δ. δελ κπνξνχλ λα πξνηείλνπλ ζπκςεθηζκφ απαηηήζεψλ ηνπο έλαληη ηνπ Γεκνζίνπ γηα ρξέε ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ, θαζφζνλ είλαη ηξίηα πξφζσπα. Γεληθφηεξα ζηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία πθίζηαληαη νθεηιέο πξνο ην Γεκφζην βεβαησκέλεο ζε άιιν πξφζσπν γηα ηηο νπνίεο ν δηθαηνχρνο απαίηεζεο θαηά ηνπ Γεκνζίνπ έρεη πξνζσπηθή επζχλε γηα ηελ θαηαβνιή ηνπο, κε βάζε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο δελ ζπληξέρνπλ νη πξνυπνζέζεηο ηνπ ζπκςεθηζκνχ. Δμαίξεζε απνηεινχλ θαη ζπλεπψο είλαη δεθηηθέο ζπκςεθηζκνχ εθείλεο νη νθεηιέο πνπ έρνπλ κελ βεβαησζεί ζε άιιν πξφζσπν αιιά ν δηθαηνχρνο απαίηεζεο θαηά ηνπ Γεκνζίνπ είλαη θαζνιηθφο ή εηδηθφο δηάδνρφο ηνπ θαη αληίζηξνθα (φπσο ν θιεξνλφκνο, δεδνκέλνπ φηη δελ πξφθεηηαη γηα ζπλππεπζπλφηεηα κε ηνλ νθεηιέηε αιιά γηα επηκεξηζηηθή πξνζσπηθή επζχλε θαηαβνιήο, ζχκθσλα κε ην πνζνζηφ ηεο θιεξνλνκηθήο κεξίδαο, ν λένο Γήκνο,θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ.3852/2010- Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο θαζφζνλ πξφθεηηαη γηα θαζνιηθή δηαδνρή ησλ παιαηψλ Γήκσλ κε ηνπο λένπο, επί εθρσξήζεσο ν εθδνρέαο ηεο απαίηεζεο θαηά ηνπ Γεκνζίνπ θ.ιπ.). Δπηζήκαλζε: Σε πεξίπησζε πνπ ην ηξίην πξφζσπν (π.ρ. νκφξξπζκν κέινο) επηζπκεί ηελ πίζησζε ηεο επηζηξνθήο ηνπ ζε ρξέε γηα ηα νπνία έρεη πξνζσπηθή επζχλε θαηαβνιήο αιιά έρνπλ βεβαησζεί ζε άιιν πξφζσπν (π.ρ. νκφξξπζκν εηαηξία) κπνξεί κε αίηεζή ηνπ λα ην δεηήζεη. Σε απηή ηελ πεξίπησζε ε εκεξνκελία πίζησζεο (ππνινγηζκνχ ησλ πξνζαπμήζεσλ ) είλαη ε εκεξνκελία ηεο αίηεζήο ηνπ θαη πίζησζεο ηεο νθεηιήο. Δλ πξνθεηκέλσ δελ πξφθεηηαη γηα ζπκςεθηζκφ. β) Η ρξεκαηηθή απαίηεζε θαηά ηνπ Γεκνζίνπ πξέπεη λα είλαη βεβαία θαη εθθαζαξηζκέλε. Βεβαία είλαη ε ρξεκαηηθή απαίηεζε πνπ πθίζηαηαη θαηά ην ρξφλν ηεο ππνβνιήο ηεο δήισζεο ζπκςεθηζκνχ θαη δελ εμαξηάηαη απφ θάπνην φξν ή πξνζεζκία. 2

3 Δθθαζαξηζκέλε είλαη ε απαίηεζε πνπ πξνζδηνξίδεηαη θαηά είδνο θαη πιεξσηέν πνζφ. γ) Η ρξεκαηηθή απαίηεζε θαηά ηνπ Γεκνζίνπ πξέπεη λα απνδεηθλχεηαη κε ηειεζίδηθε δηθαζηηθή απφθαζε ή άιιν δεκφζην έγγξαθν θαη πξέπεη, θαηά ην ρξφλν ηεο δήισζεο, λα κελ έρεη θαηαζρεζεί απφ ηξίηνλ, λα κελ έρεη εθρσξεζεί ζε ηξίηνλ, λα κελ έρεη πιεξσζεί ήδε ζην δηθαηνχρν, λα κελ απαγνξεχεηαη ν ζπκςεθηζκφο ηεο θαη λα κελ έρεη παξαγξαθεί. Δπί ηνπ εγγξάθνπ πξέπεη ε εθθαζαξίδνπζα ππεξεζία λα κλεκνλεχεη ηα ζπγθεθξηκέλα ζηνηρεία πνπ δηαζθαιίδνπλ ηελ εγθπξφηεηα ηνπ ζπκςεθηζκνχ. Δηδηθφηεξα, επί ησλ Φ.Δ.Π. αλαγξάθνληαη νπσζδήπνηε ε πιήξεο αηηηνινγία ηεο πιεξσκήο θαη ν αξηζκφο ηηκνινγίνπ, ε αξκφδηα Γ.Ο.Υ. γηα ηελ εμφθιεζε ηνπ Φ.Δ.,ν ηφπνο θαη ε ρξνλνινγία έθδνζεο θαη ινηπά ζηνηρεία ζχκθσλα κε ηελ παξ.3 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ Π.Γ.151/1998 (ΦΔΚ 116Α ). 3. Οθεηιέο πξνο ην Γεκφζην πνπ ππφθεηληαη ζε ζπκςεθηζκφ Σε ζπκςεθηζκφ ππφθεηληαη: α) Οη βεβαησκέλεο νθεηιέο είηε είλαη ιεμηπξφζεζκεο είηε φρη. β) Οη βεβαησκέλεο νθεηιέο πνπ ηεινχλ ζε δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή αλαζηνιή, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 6 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Κ.Δ.Γ.Δ., φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ παξάγξαθν 5 ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ λ.3842/2010 (ΦΔΚ 58Α ). γ) Οη βεβαησκέλεο νθεηιέο πνπ γηα νπνηνδήπνηε ιφγν θαηαβάιινληαη ηκεκαηηθά (είηε κε δηεπθφιπλζε ηκεκαηηθήο θαηαβνιήο είηε κε λνκνζεηηθή ξχζκηζε είηε κε δηνηθεηηθή πξάμε). δ) Οη παξαγεγξακκέλεο νθεηιέο, νη νπνίεο αληηηάζζνληαη ζε ζπκςεθηζκφ γηα κία ηξηεηία απφ ηε ζπκπιήξσζε ηεο παξαγξαθήο ηνπο. Σε πεξίπησζε πνπ εληφο ηνπ αλσηέξσ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο έρεη ζπληειεζηεί ε δηαγξαθή ησλ νθεηιψλ, ιφγσ παξαγξαθήο, απηέο αλαβηψλνπλ πξνο ηνχην θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 119 Π.Γ. 16/89 (ΦΔΚ 6Α ) «Καλνληζκφο Λεηηνπξγίαο ησλ Γ.Ο.Υ.». 4. Απηεπάγγειηνο ζπκςεθηζκφο επί βεβαησκέλσλ νθεηιψλ ζην Γεκφζην. Σε πεξίπησζε πνπ πθίζηαληαη βεβαησκέλα ρξέε ζην Γεκφζην (Γ.Ο.Υ. ή Τεισλείν), ιεμηπξφζεζκα ή κε, αλεμαξηήησο εάλ έρνπλ ππαρζεί ζε λνκνζεηηθή ξχζκηζε ή ζε δηεπθφιπλζε ηκεκαηηθήο θαηαβνιήο ή ηεινχλ ζε αλαζηνιή θαη απφ ηα ζηνηρεία πνπ ππάξρνπλ απνδεηθλχεηαη ε απαίηεζε ηνπ νθεηιέηε θαηά ηνπ Γεκνζίνπ (π.ρ. αλ πθίζηαηαη ηίηινο επηζηξνθήο, αλ ν νθεηιέηεο αηηείηαη ρνξήγεζε απνδεηθηηθνχ ελεκεξφηεηαο απφ ην Γεκφζην ή γλσζηνπνηεί ηελ απαίηεζή ηνπ θαηά ηνπ Γεκνζίνπ ν ίδηνο ή ε εθθαζαξίδνπζα αξρή) ν ζπκςεθηζκφο ελεξγείηαη απηεπάγγειηα απφ ηνλ πξντζηάκελν ηεο ππεξεζίαο. Όηαλ ε απαίηεζε (εθηφο ησλ ηίηισλ πιεξσκήο, πνπ πθίζηαληαη ζηηο Γ.Ο.Υ.) εθθαζαξίδεηαη ή πξφθεηηαη λα πιεξσζεί απφ άιιε ππεξεζία ηνπ Γεκνζίνπ (Γεκφζην κε ηε ζηελή ηνπ φξνπ έλλνηα), ν ζπκςεθηζκφο δεηείηαη κε έγγξαθν ηνπ Πξντζηακέλνπ ηεο Γ.Ο.Υ. ζηελ νπνία είλαη βεβαησκέλε ε νθεηιή. Δπηζεκάλζεηο: α) Σηελ πεξίπησζε πιεξσκήο πνζψλ απφ ην Γεκφζην δελ εθδίδεηαη απνδεηθηηθφ ελεκεξφηεηαο φηαλ πθίζηαληαη νθεηιέο ζε απηφ αιιά ππνρξεσηηθά δηελεξγείηαη απηεπάγγειηνο ζπκςεθηζκφο, θαηά ηα αλσηέξσ. 3

4 Γηα ην ζπκςεθηζηέν πνζφ επί δηελέξγεηαο ζπκςεθηζκνχ δελ απαηηνχληαη έγθξηζε επηζηξνθήο θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 32 ηνπ λ.3220/2004 (ΦΔΚ 15Α ) θαη δηθαηνινγεηηθά πιεξσκήο. β) Ο ζπκςεθηζκφο, εθφζνλ πιεξνχληαη νη πξνυπνζέζεηο δηελεξγείηαη θαη γηα ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ν δηθαηνχρνο απαιιάζζεηαη απφ ηελ πξνζθφκηζε απνδεηθηηθνχ ελεκεξφηεηαο ή ν ηίηινο επηζηξνθήο ηνπ έρεη πνζφ κηθξφηεξν ησλ επξψ γηα ηελ είζπξαμε ηνπ νπνίνπ δελ απαηηείηαη απνδεηθηηθφ ελεκεξφηεηαο. γ) Όηαλ πθίζηαληαη νθεηιέο θαη δελ ζπληξέρνπλ νη πξνυπνζέζεηο δηελέξγεηαο ζπκςεθηζκνχ απηψλ κε απαίηεζε ηνπ νθεηιέηε (π.ρ. απφ Γήκν) ηφηε ρνξεγείηαη θαηά πεξίπησζε είηε απνδεηθηηθφ ελεκεξφηεηαο είηε βεβαίσζε νθεηιήο, θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 28 λ.3943/2011 (ΦΔΚ 66Α ). 5. πκςεθηζκφο πησρεπηηθψλ ρξεψλ πξνο ην Γεκφζην Ο Πξντζηάκελνο ηεο αξκφδηαο Γ.Ο.Υ. επηηξέπεηαη λα πξνβεί ζε απηεπάγγειην θαη άξζξν 83 ηνπ Κ.Δ.Γ.Δ. ζπκςεθηζκφ απαίηεζεο ηνπ Γεκνζίνπ ζε βάξνο πησρνχ νθεηιέηε κε αληαπαίηεζε ηνπ ηειεπηαίνπ έλαληη ηνπ Γεκνζίνπ, ππφ ηνλ φξν φηη νη πξνυπνζέζεηο ζπκςεθηζκνχ ησλ ζπγθεθξηκέλσλ απαηηήζεσλ, θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ νπζηαζηηθνχ δηθαίνπ, ζπλέηξεμαλ πξηλ απφ ηελ θήξπμε ηεο πηψρεπζεο (ζρεηηθέο ε ππ αξηζ. 17/2011 πξφζθαηε γλσκνδφηεζε ηνπ Ν.Σ.Κ. θαη ε παιαηφηεξε ππ αξηζ. 636/1986 Γλσκνδφηεζε ηνπ Ν.Σ.Κ., νη νπνίεο έρνπλ γίλεη δεθηέο απφ ηνλ Υπνπξγφ Οηθνλνκηθψλ). Σηελ πεξίπησζε απηή, ε ζπκςεθηδφκελε αληαπαίηεζε ηνπ πησρνχ δελ απνηειεί κέξνο ηεο πησρεπηηθήο πεξηνπζίαο θαη, επνκέλσο, δελ πεξηέξρεηαη ζηε δηνίθεζε ηνπ ζπλδίθνπ, γηαηί κε ην ζπκςεθηζκφ επέξρεηαη απφζβεζε απαηηήζεσλ πνπ αλαηξέρεη ζε ρξνληθφ δηάζηεκα πξηλ απφ ηελ πηψρεπζε. Ήδε ζην λέν Πησρεπηηθφ Γίθαην (Πησρεπηηθφ Κψδηθα), ε δπλαηφηεηα κνλνκεξνχο ζπκςεθηζκνχ εθ κέξνπο ηνπ πηζησηή, ππφ ηελ παξαπάλσ πξνυπφζεζε, πξνβιέπεηαη ξεηά θαη αλαθέξεηαη ζε θάζε πησρεπηηθφ πηζησηή, επνκέλσο θαη ζην Γεκφζην (βι. άξζξν 36 παξ. 1 Πησρεπηηθνχ Κψδηθα). Δμάιινπ, αλ ε αληαπαίηεζε ηνπ πησρνχ νθεηιέηε έλαληη ηνπ Γεκνζίνπ έρεη δεκηνπξγεζεί κεηά ηελ θήξπμε ζε πηψρεπζε, απφ ηε δξαζηεξηφηεηα ηνπ ίδηνπ ηνπ πησρνχ, δειαδή φρη ηνπ ζπλδίθνπ (π.ρ. απαίηεζε επηζηξνθήο θφξνπ εηζνδήκαηνο πνπ παξήρζε κεηά ηελ θήξπμε ζε πηψρεπζε), δελ αλήθεη ζηελ πησρεπηηθή πεξηνπζία αιιά ζηε κεηαπησρεπηηθή, ηελ νπνία δελ δηαρεηξίδεηαη ν ζχλδηθνο, αιιά ν ίδηνο ν πησρφο, νπφηε ν ζπκςεθηζκφο απηήο κε απαίηεζε ηνπ Γεκνζίνπ γίλεηαη κε ηνπο ίδηνπο φξνπο πνπ ηζρχνπλ γηα θάζε θνηλφ νθεηιέηε (Σρεη. ΠΟΛ 1050/2010 ηεο ππεξεζίαο καο κε ζέκα νδεγίεο γηα ηελ είζπξαμε ρξεψλ πησρψλ νθεηιεηψλ). 6. πκςεθηζκφο ρξεψλ πξνο ην Γεκφζην ζε πεξίπησζε ζπκθσλίαο πηζησηψλ επηρείξεζεο θαη άξζξν 44 λ. 1892/1990. Όπσο είλαη γλσζηφ, ζε πεξίπησζε δηθαζηηθήο επηθχξσζεο ζπκθσλίαο κεηαμχ πηζησηψλ θαη επηρείξεζεο θαη άξζξν 44 ηνπ λ.1892/1990, κε αληηθείκελν ηε ξχζκηζε ή ηνλ πεξηνξηζκφ ρξεψλ ηεο ηειεπηαίαο, ιφγσ έθδειεο αδπλακίαο πιεξσκήο ησλ νθεηιψλ ηεο, ε ζπκθσλία δεζκεχεη θαη ηνπο κε ζπκβεβιεκέλνπο πηζησηέο, κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη ην Γεκφζην. Ο πεξηνξηζκφο απηφο φκσο αλαθέξεηαη απνθιεηζηηθά ζηελ θαηαβνιή ησλ ρξεψλ ηεο επηρείξεζεο θαη δελ κπνξεί λα επεθηαζεί ή λα απνθιείζεη ηε δπλαηφηεηα ζπκςεθηζκνχ αληαπαίηεζεο ηεο ελ ιφγσ επηρείξεζεο πξνο ηηο νθεηιέο απηέο. Δπνκέλσο, εθφζνλ δελ ππάξρεη ζρεηηθή απαγνξεπηηθή δηάηαμε ζηε ζπκθσλία, ην Γεκφζην λφκηκα δηελεξγεί ζπκςεθηζκφ ησλ απαηηήζεψλ ηνπ κε αληαπαηηήζεηο ηεο 4

5 επηρείξεζεο θαη κεηά ηε επηθχξσζε ηεο ζπκθσλίαο, ηεξνπκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 83 ηνπ Κ.Δ.Γ.Δ., φπσο ηζρχεη. 7. Γήισζε ζπκςεθηζκνχ. Ο ζπκςεθηζκφο απαηηήζεσλ θαηά ηνπ Γεκνζίνπ, πνπ πξνθχπηνπλ απφ Γεκφζην εθηφο Γ.Ο.Υ. ή Τεισλείνπ πξνηείλεηαη κε δήισζε ηνπ νθεηιέηε πνπ ππνβάιιεηαη ζηε Γ.Ο.Υ., ε νπνία είλαη αξκφδηα γηα ηελ είζπξαμε ηνπ ρξένπο. Μαδί κε ηε δήισζε ζπκςεθηζκνχ πξνζθνκίδεηαη έγγξαθν ηεο εθθαζαξίδνπζαο ππεξεζίαο απφ ην νπνίν πξνθχπηεη πξνζδηνξηζκφο ηεο απαίηεζεο θαηά ηνπ Γεκνζίνπ. Γεληθφηεξα, ε απαίηεζε θαηά ηνπ Γεκνζίνπ, πνπ πξνηείλεηαη ζε ζπκςεθηζκφ κε βεβαησκέλα ρξέε ηνπ δηθαηνχρνπ, πξέπεη λα είλαη βέβαηε, εθθαζαξηζκέλε (θαηά ηα νξηδφκελα παξαπάλσ),λα κελ εμαξηάηαη απφ θάπνην φξν ή πξνζεζκία, λα πθίζηαηαη θαηά ην ρξφλν ηεο δήισζεο ζπκςεθηζκνχ θαη λα απνδεηθλχεηαη απφ ηειεζίδηθε δηθαζηηθή απφθαζε ή άιιν δεκφζην έγγξαθν. Σε θάζε πεξίπησζε ππνβνιήο δήισζεο ζπκςεθηζκνχ πξέπεη λα εξεπλάηαη αλ πθίζηαληαη νη πξνυπνζέζεηο δηελέξγεηαο ζπκςεθηζκνχ πνπ παξαπάλσ αλαθέξνληαη. Αλ απηέο δελ πξνθχπηνπλ απφ ηα ζηνηρεία ηεο δήισζεο πξέπεη λα δεηεζνχλ ζπκπιεξσκαηηθά, δηαθνξεηηθά ε δήισζε ζπκςεθηζκνχ δελ γίλεηαη απνδεθηή. Μέρξη ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο ζπκςεθηζκνχ θαη ηε ινγηζηηθή ηαθηνπνίεζε απηνχ νη ζπγθεθξηκέλεο νθεηιέο πνπ έρνπλ απνζβεζζεί κε ηε δήισζε ζπκςεθηζκνχ δελ αλαδεηνχληαη απφ ην Γεκφζην θαη δελ ιακβάλνληαη ππφςε απφ ηε Γ.Ο.Υ γηα έθδνζε εηδνπνηήζεσλ, ρνξήγεζε Α.Φ.Δ., ιήςε κέηξσλ θ.ιπ.. 8. Απφζβεζε ησλ ακνηβαίσλ απαηηήζεσλ. Με ηελ απνδνρή ηεο δήισζεο ζπκςεθηζκνχ ή κε ηνλ απηεπάγγειην ζπκςεθηζκφ επέξρεηαη απφζβεζε ησλ ακνηβαίσλ απαηηήζεσλ θαηά ην πνζφ πνπ ε κία θαιχπηεη ηελ άιιε θαη κάιηζηα απφ ην ρξφλν πνπ απηέο ζπλππήξμαλ (αλαδξνκηθά) θαη δελ ππνινγίδνληαη ηπρφλ πξνζαπμήζεηο εθπξφζεζκεο θαηαβνιήο απφ ηελ εκεξνκελία απηή θαη κέρξη ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο. Δπί πιένλ ν νθεηιέηεο δηθαηνχηαη ηνπ ρνξεγνχκελνπ απφ ην λφκν πνζνζηνχ ή πνζνχ έθπησζεο επί ηεο νθεηιήο ηνπ (εθφζνλ ν φξνο απηφο πθίζηαηαη επί ηνπ ρξεκαηηθνχ θαηαιφγνπ) αλ ε απαίηεζή ηνπ θαηά ηνπ Γεκνζίνπ θαιχπηεη νιφθιεξε ηελ νθεηιή θαη ε εκεξνκελία απφζβεζεο πξνζδηνξίδεηαη ζηα ρξνληθά πιαίζηα ηζρχνο ηεο έθπησζεο. Η εθθαζαξίδνπζα αξρή νθείιεη, εθηφο ησλ άιισλ πνπ παξαπάλσ αλαθέξνληαη, λα αλαγξάθεη επί ηνπ ηίηινπ πιεξσκήο ηελ εκεξνκελία γέλλεζεο ηεο απαίηεζεο θαηά ηνπ Γεκνζίνπ. Ο ρξφλνο απηφο είλαη ζπλήζσο πξνγελέζηεξνο ηνπ ρξφλνπ έθδνζεο ηνπ ηίηινπ πιεξσκήο θαη δελ ζρεηίδεηαη κε ην ρξφλν δηάζεζεο ηεο πίζησζεο γηα ηελ πιεξσκή ηεο ζπγθεθξηκέλεο απαίηεζεο. Ο ρξφλνο γέλλεζεο ηεο απαίηεζεο θαηά ηνπ Γεκνζίνπ ησλ Φ.Δ.Π. είλαη ε εκεξνκελία έθδνζεο ησλ παξαζηαηηθψλ ζηνηρείσλ. Γηα παξάδεηγκα: α) Σε απαίηεζε θαηά ηνπ Γεκνζίνπ γηα παξαθξαηεζέληα θφξν εηζνδήκαηνο θπζηθψλ πξνζψπσλ ην ρξνληθφ ζεκείν γέλλεζεο ηεο αμίσζεο ηνπ δηθαηνχρνπ θνξνινγνχκελνπ είλαη ε δεπηέξα Ιαλνπαξίνπ (02/01) ηνπ επνκέλνπ εκεξνινγηαθνχ έηνπο 5

6 κεηά απφ ην έηνο παξαθξάηεζεο θαη εθεί αλαηξέρνπλ ηα απνηειέζκαηα ηνπ ζπκςεθηζκνχ (Γλσκ. 680/1980 Ν.Σ.Κ.). β) Σε απαίηεζε γηα επηζηξνθή εμαξρήο αρξεσζηήησο θαηαβιεζέλησλ πνζψλ ε αμίσζε γελλάηαη απφ ηελ εκέξα ηεο θαηαβνιήο ηνπο (Γλσκ. 481/1981/1973 Ν.Σ.Κ.). γ) Σε απαίηεζε γηα επηζηξνθή αρξεσζηήησο θαηαβιεζέλησλ πνζψλ θφξσλ ή άιισλ εζφδσλ εμαηηίαο επηγελφκελνπ ιφγνπ ε αμίσζε γελλάηαη απφ ηελ εκέξα γέλεζεο ηνπ ιφγνπ ηεο επηζηξνθήο (π.ρ. αλαθιεηηθή δήισζε, αλαθιεηηθή δηνηθεηηθή απφθαζε, δηθαζηηθή απφθαζε θ.ιπ.). 9. Δμφθιεζε νθεηιψλ, κε βάζε Γήισζε Φφξνπ ή άιισλ εζφδσλ, θαηφπηλ δήισζεο ζπκςεθηζκνχ. Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ λ.3943/2011 (ΦΔΚ 66Α ) επηηξέπεηαη ε εμφθιεζε νθεηιψλ πξνο ην Γεκφζην, πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ ππνβνιή δήισζεο ηνπ θνξνινγνπκέλνπ, κε ζπκςεθηζκφ απαηηήζεσλ απηνχ θαηά ηνπ Γεκνζίνπ. Ο ζπκςεθηζκφο αθνξά αξρηθά ζε Γειψζεηο, πνπ ππνβάιινληαη κφλν ζηε Γ.Ο.Υ. αλεμάξηεηα αλ ππάξρεη ππνρξέσζε ειεθηξνληθήο ππνβνιήο ή φρη. Ο ζπκςεθηζκφο απηφο δηελεξγείηαη θαηφπηλ δήισζεο ζπκςεθηζκνχ ηνπ δηθαηνχρνπ ηεο απαίηεζεο θαηά ηνπ Γεκνζίνπ, ε νπνία γίλεηαη απνδεθηή κφλν εθφζνλ πιεξνχληαη νη πξνυπνζέζεηο πνπ παξαπάλσ αλαθέξνληαη θαη εθφζνλ δελ ππάξρνπλ ήδε βεβαησκέλα ρξέε, ηα νπνία ζπκςεθίδνληαη ππνρξεσηηθά θαηά πξνηεξαηφηεηα απηεπάγγειηα, φπσο παξαπάλσ αλαθέξεηαη. Μεηά ηνλ απηεπάγγειην ζπκςεθηζκφ ν δηθαηνχρνο πξνηείλεη ζε ζπκςεθηζκφ ηπρφλ ππφινηπα πνζά ρξεκαηηθψλ απαηηήζεσλ απηνχ θαηά ηνπ Γεκνζίνπ, κε Γειψζεηο Φνξνινγίαο ηεο επηινγήο ηνπ. Η απφζβεζε ησλ απαηηήζεσλ επέξρεηαη κε ηελ απνδνρή ηεο δήισζεο ζπκςεθηζκνχ θαηά ηα αλσηέξσ. Αλ ε ππνβνιή ηεο δήισζεο ζπκςεθηζκνχ θαη ε απνδνρή απηήο γίλεη κέρξη ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ηεο δήισζεο ηνπ θφξνπ ή άιινπ εζφδνπ, δελ ππνινγίδνληαη θαηά ηνλ ζπκςεθηζκφ ηπρφλ πξφζζεηνη θφξνη εθπξνζέζκνπ ππνβνιήο απηήο, ελψ αλ απηή ππνβιεζεί θαη γίλεη απνδεθηή κεηά ηελ πξνζεζκία ππνβνιήο ηεο δήισζεο ηνπ θφξνπ απηά ππνινγίδνληαη. Σε πεξίπησζε πνπ ίδηεο δηαηάμεηο νξίδνπλ φηη ε κε ηαπηφρξνλε θαηαβνιή ηνπ πνζνχ πνπ πξνθχπηεη απφ ηε δήισζε Φφξνπ ή άιινπ εζφδνπ ηνπ θνξνινγνπκέλνπ έρεη ηελ έλλνηα ηεο κε ππνβνιήο απηήο, ε δήισζε ζπκςεθηζκνχ γίλεηαη απνδεθηή κφλν εθφζνλ ην ζπκςεθηζηέν πνζφ θαιχπηεη νιφθιεξν ην πνζφ πνπ πξέπεη λα εηζπξαρζεί κε βάζε ηελ ππνβνιή ηεο δήισζεο ή, ζηελ πεξίπησζε πνπ θαιχπηεηαη κέξνο ηνπ πιεξσηένπ πνζνχ, εθφζνλ ε δηαθνξά θαηαβάιιεηαη ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο δήισζεο Φ.Π.Α., Φνξνινγίαο Δηζνδήκαηνο Α.Δ., Δ.Π.Δ., Φ.Μ.Υ., Φ.Μ.Α., Φ.Α.Π. θ.ιπ.. Με ηελ απνδνρή ηεο δήισζεο ζπκςεθηζκνχ ε δήισζε θφξνπ ζεσξείηαη σο ππνβιεζείζα, αλεμάξηεηα απφ ηε ινγηζηηθή ηαθηνπνίεζε απηήο πνπ ζα γίλεη ζε κεηαγελέζηεξν ρξφλν. 6

7 10. Οδεγίεο γηα ην ζπκςεθηζκφ απαηηήζεσλ κε ππνβνιή δήισζεο. Σηελ πεξίπησζε πνπ νθεηιέηεο επηζπκεί ηελ ππνβνιή ρξεσζηηθήο δήισζεο κε ηαπηφρξνλν ζπκςεθηζκφ απαηηήζεψλ ηνπ θαηά ηνπ δεκνζίνπ, ε δήισζε ππνβάιιεηαη ζε έληππε κνξθή ζηελ αξκφδηα Γ.Ο.Υ. θαη αθνινπζείηαη ε εμήο δηαδηθαζία: α) Η ππνβνιή ηεο δήισζεο ζπλνδεχεηαη κε δήισζε ζπκςεθηζκνχ, πξνζθνκίδνληαο βεβαίσζε ηνπ αξκφδηνπ δεκφζηνπ θνξέα, κε ηελ νπνία απνδεηθλχεηαη ε απαίηεζή ηνπ θαηά ηνπ δεκνζίνπ, ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζηελ παξάγξαθν 2 ηεο παξνχζαο. β) Η Γ.Ο.Υ. ειέγρεη ηε ζπλδξνκή ησλ πξνυπνζέζεσλ γηα ηελ απνδνρή ηνπ ζπκςεθηζκνχ, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο βεβαησκέλεο νθεηιέο (ιεμηπξφζεζκεο ή κε) ηνπ νθεηιέηε, νη νπνίεο πξνεγνχληαη ζην ζπκςεθηζκφ θαη πξνηείλεη ηελ απνδνρή ή κή ηνπ ζπκςεθηζκνχ, ελ φισ ή ελ κέξεη. γ) Ο Πξντζηάκελνο ηεο αξκφδηαο Γ.Ο.Υ. απνθαζίδεη γηα ηε δπλαηφηεηα ή κή απνδνρήο ηνπ πξνηεηλφκελνπ ζπκςεθηζκνχ, ελ φισ ή ελ κέξεη θαη ελεκεξψλεη ηνλ νθεηιέηε ζρεηηθά. δ) Σηελ πεξίπησζε πνπ ε απνδνρή ηνπ αηηήκαηνο ζπκςεθηζκνχ θαιχπηεη ην ζχλνιν ηνπ νθεηιφκελνπ βάζεη ηεο δήισζεο θφξνπ, ε δήισζε γίλεηαη απνδεθηή θαη παξαιακβάλεηαη ρσξίο ηελ θαηαβνιή ηνπ νθεηιφκελνπ πνζνχ. Δλλνείηαη φηη ην δηθαίσκα ζπκςεθηζκνχ αθνξά ην πνζφ ηνπ νθεηιφκελνπ θφξνπ πνπ πξέπεη λα θαηαβιεζεί κε ηελ ππνβνιή ηεο δήισζεο, ζε πεξίπησζε πνπ πξνβιέπεηαη δπλαηφηεηα θαηαβνιήο ηνπ νθεηιφκελνπ θφξνπ ζε δφζεηο. Σε πεξίπησζε πνπ ν ζπκςεθηζκφο αθνξά κέξνο ηνπ νθεηιφκελνπ βάζεη ηεο δήισζεο πνζνχ, ε δήισζε παξαιακβάλεηαη κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ν νθεηιέηεο θαηαβάιιεη ην ππφινηπν ηνπ νθεηιφκελνπ πνζνχ. ε) Σε πεξίπησζε πνπ δελ είλαη ηερληθά δπλαηή ε ιήςε ηεο απφθαζεο απνδνρήο ή κή ηνπ αηηήκαηνο ζπκςεθηζκνχ θαηά ην ρξφλν πξνζθφκηζεο ζηε Γ.Ο.Υ. ηεο δήισζεο απφδνζεο ηνπ νθεηιφκελνπ θφξνπ ή ηεο δήισζεο κε βάζε ηελ νπνία ν αλαινγψλ θφξνο είλαη θαηαβιεηένο εθάπαμ (νιφθιεξνο ή κέξνο απηνχ) κε ηελ ππνβνιή (π.ρ. δήισζε Φ.Μ.Α., Φ.Α.Π., θ.ιπ.) θαη ηεο δήισζεο ζπκςεθηζκνχ, ν νθεηιέηεο ελεκεξψλεηαη ζρεηηθά, θαζψο θαη γηα ην ρξφλν ιήςεο ηεο απφθαζεο απηήο. Γηα ην ιφγν απηφ θαη ηελ απνθπγή επηβνιήο θπξψζεσλ (πξνζαχμεζεο ή πξνζηίκνπ) είλαη ζθφπηκν νη νθεηιέηεο λα πξνζέξρνληαη ζηελ αξκφδηα Γ.Ο.Υ. νξηζκέλεο εκέξεο πξηλ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο δήισζεο. ζη) Σε πεξίπησζε κε απνδνρήο ηνπ αηηήκαηνο ζπκςεθηζκνχ, ε νηθεία θνξνινγηθή δήισζε ππνβάιιεηαη ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο. Δπίζεο, ν ιφγνο απφξξηςεο ηνπ αηηήκαηνο αλαγξάθεηαη επί ηεο νηθείαο θνξνινγηθήο δήισζεο θαη ππνγξάθεηαη απφ ηνλ εηζεγεηή, ηνλ Πξντζηάκελν ηνπ Τκήκαηνο θαη ηνλ Πξντζηάκελν ηεο Γ.Ο.Υ.. δ) Η κε έγθαηξε ελεκέξσζε ηνπ ππφρξενπ γηα ηελ απνδνρή ηνπ αηηήκαηνο ζπκςεθηζκνχ δελ απαιιάζζεη απηφλ απφ ηελ ππνρξέσζε ππνβνιήο ηεο νηθείαο δήισζεο θαη θαηαβνιήο ηνπ θφξνπ κέζα ζηηο λφκηκεο πξνζεζκίεο. Με λέα εγθχθιην ζα δνζνχλ νδεγίεο γηα ηε κεραλνγξαθηθή δηαρείξηζε απφ ηηο αξκφδηεο Γ.Ο.Υ. ησλ θνξνινγηθψλ δειψζεσλ, πνπ ππνβάιινληαη κε ζπκςεθηζκφ ηνπ πξνο θαηαβνιή πνζνχ. πλεκκέλα: 2 ζειίδεο Αθξηβέο αληίγξαθν Η Πξντζηακέλε ηεο Γξακκαηείαο Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΠΟΤΡΓΟ ΠΑΝΣΔΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤ 7

«α) Η παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ λ. 3614/2007 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:

«α) Η παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ λ. 3614/2007 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΥΩΝ & ΕΙΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΕΙΠΡΑΞΕΩΝ ΣΜΗΜΑ Α Ταρ. Γ/λζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ ΑΜΔ Ζ ΔΦΑΡΜΟΓΖ

ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ ΑΜΔ Ζ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ ΑΜΔΖ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΝΑ ΣΑΛΔΙ ΚΑΙ ΜΔ Δ-ΜΑIL ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αζήλα, 7 Οθησβξίνπ 2010 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΠΟΛ :1136 1) ΓΔΝ. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY. ΘΔΜΑ : «Γιεςκπινίζειρ επί ηυν διαηάξευν ηος άπθπος 51 ηος ν. 4305/2014 (ΦΔΚ 237 Α /31.10.2014), ψπυρ ιζσωει».

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY. ΘΔΜΑ : «Γιεςκπινίζειρ επί ηυν διαηάξευν ηος άπθπος 51 ηος ν. 4305/2014 (ΦΔΚ 237 Α /31.10.2014), ψπυρ ιζσωει». INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.03.23 12:56:55 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΩΘ81Η-ΙΧ9 ΑΔΑ: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΝΑ ΣΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL ΔΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: «Φξφλνο θαη ηξφπνο ππνβνιήο ηεο πεξηνδηθήο δήισζεο ΦΠΑ» Α Π Ο Φ Α Η Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΘΔΜΑ: «Φξφλνο θαη ηξφπνο ππνβνιήο ηεο πεξηνδηθήο δήισζεο ΦΠΑ» Α Π Ο Φ Α Η Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΤΑ Αζήλα, 30.12.2011 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ I. ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ 1. ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 14 η Γ/ΝΗ ΦΠΑ ΣΜΗΜΑΣΑ Α & Β 2. ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙ0ΕΗ-Μ3Ρ. Αθήνα, 29 Απριλίου 2014 Ω ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗ Α.Γ.Α.: Να ζηαλεί και με e-mail

ΑΔΑ: ΒΙ0ΕΗ-Μ3Ρ. Αθήνα, 29 Απριλίου 2014 Ω ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗ Α.Γ.Α.: Να ζηαλεί και με e-mail Α.Γ.Α.: Να ζηαλεί και με e-mail ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΜΗΜΑ Α Σατ. Γ/νζη : Καρ. ερβίας 10 Σατ. Κώδικας : 101 84 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ : Κοινοποίηζη διαηάξευν ηηρ πύθμιζηρ ηος άπθπος 43 ηος ν. 4174/2013 (Α 170), όπυρ ιζσύει.

ΘΔΜΑ : Κοινοποίηζη διαηάξευν ηηρ πύθμιζηρ ηος άπθπος 43 ηος ν. 4174/2013 (Α 170), όπυρ ιζσύει. ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ Α.ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ 1. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΔΙΠΡΑΞΔΩΝ ΣΜΗΜΑΣΑ Α,Β,Γ

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηος άπθπος 27 ηος ν.3943/2011 (ΦΔΚ 66Α /31.3.11)».

Θέμα: «Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηος άπθπος 27 ηος ν.3943/2011 (ΦΔΚ 66Α /31.3.11)». Αθήνα, 14.07.2011 ΠΟΛ.: 1150 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 14 η Γ/ΝΗ ΦΠΑ ΣΜΗΜΑΣΑ Α & Β 15 η Γ/ΝΗ ΚΒ ΣΜΗΜΑ Α Σασ.

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Αλαξηεηέα ζην δηαδίθηπν ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ

Αλαξηεηέα ζην δηαδίθηπν ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αλαξηεηέα ζην δηαδίθηπν ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2014 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΟΛ. 1065 ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΩΝ ΔΛΔΓΥΩΝ ΚΑΗ ΔΗΠΡΑΞΖ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΗΔΤΘΤΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Διευκρινίσεις για τη διαδικασία χορήγησης αποδεικτικού ενημερότητας/βεβαίωσης οφειλής.

Θέμα: Διευκρινίσεις για τη διαδικασία χορήγησης αποδεικτικού ενημερότητας/βεβαίωσης οφειλής. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Θεσσαλονίκη 26-9-2016 Αριθμ.πρωτ.788 Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Αζήλα, 15/9/2015 ΠΟΛ.: 1205

Αζήλα, 15/9/2015 ΠΟΛ.: 1205 Αζήλα, 15/9/2015 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ Γ/ΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΔΜΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΜΗΜΑ Α' ΦΠΑ Σαρ.Γ/λζε ίλα 2-4 Σαρ.Κψδηθαο 10672

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 14 Ηνπιίνπ 2014 ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΟΛ. 1177 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 14 Ηνπιίνπ 2014 ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΟΛ. 1177 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 14 Ηνπιίνπ 2014 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΟΛ. 1177 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΡΟ: Ωο Π.Γ. 1. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ ΣΜΖΜΑ Α' 2. Γ/ΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ. 1134 ΑΔΑ: ΒΕΖΞΗ-ΟΣ8 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ

ΠΟΛ. 1134 ΑΔΑ: ΒΕΖΞΗ-ΟΣ8 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 6 Ηνπλίνπ 2013 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ (Γ12) ΣΜΗΜΑΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4Λ9Η-1ΞΣ. Αζήλα, 6 Ινπλίνπ 2012 ΠΟΛ : 1143. ΠΡΟ : Ωο Π.Γ.

ΑΔΑ: Β4Λ9Η-1ΞΣ. Αζήλα, 6 Ινπλίνπ 2012 ΠΟΛ : 1143. ΠΡΟ : Ωο Π.Γ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΛΔΓΥΩΝ & ΔΙΠΡΑΞΗ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΔΙΠΡΑΞΗ ΣΜΗΜΑ Β Σαρ. Γ/λζε :

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Παξνρή νδεγηψλ θαη δηεπθξηλήζεσλ επί δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 3604/2007 (ΦΔΚ 189 ΑΆ/2007) γηα ηελ νξζή θαη νκνηφκνξθε εθαξκνγή απηψλ.

ΘΔΜΑ: Παξνρή νδεγηψλ θαη δηεπθξηλήζεσλ επί δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 3604/2007 (ΦΔΚ 189 ΑΆ/2007) γηα ηελ νξζή θαη νκνηφκνξθε εθαξκνγή απηψλ. Αζήλα 4-9-2007 Αξηζκ. Πξση.: Κ2-13288 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΓΔΝ. ΓΡΑΜ. ΔΜΠΟΡΙΟΤ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΔΩΣ. ΔΜΠΟΡΙΟΤ Γ/ΝΗ Α.Δ. & ΠΙΣΔΩ ΘΔΜΑ: Παξνρή νδεγηψλ θαη δηεπθξηλήζεσλ επί δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 3604/2007

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ «ΜΔΡΟ Α ΤΠΟΒΟΛΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΓΗΛΩΔΩΝ

ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ «ΜΔΡΟ Α ΤΠΟΒΟΛΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΓΗΛΩΔΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 16 Ιαλνπαξίνπ 2017 ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Ο Γηνηθεηήο ηεο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ Δζφδσλ Γηψξγνο Πηηζηιήο ππέγξαςε Απφθαζε γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ ηξφπνπ, ηεο δηαδηθαζίαο ππνβνιήο δειψζεσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α ΔΛΛΝΗΚ ΓΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚ ΓΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α Από ην πξαθηηθό ηεο ππ αξηζ. εο 6//0 πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Νέαο κύξλεο. Αξηζκόο απόθαζεο : 6/0 Πεξί: Παξαηάζεωλ Μηζζώζεωλ ηε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦ: Α. ΥΑΛΚΙΩΣΟΤ. ΘΔΜΑ : «Πεξί ηεο ρνξήγεζεο αζθαιηζηηθήο ελεκεξόηεηαο».

ΠΛΗΡΟΦ: Α. ΥΑΛΚΙΩΣΟΤ. ΘΔΜΑ : «Πεξί ηεο ρνξήγεζεο αζθαιηζηηθήο ελεκεξόηεηαο». ΑΓΑ: 4ΑΚΠ4691Ω3-Θ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΘΗΝΑ 22/2/2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ & ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΑΡΙΘ.ΠΡΩΣ.: ΓΙΔ/Φ10/57/19220 ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΑΦΑΛΙΗ ΔΛΔΤΘΔΡΩΝ ΔΠΑΓΓ/ΣΙΩΝ (ΟΑΔΔ) ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΑΦ. ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΠΡΟ: ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΠΙΝΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Με ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο ηξνπνπνηνχληαη ή ζπκπιεξψλνληαη αλαιφγσο νη δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ (λ.2859/2000), σο αθνινχζσο:

Με ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο ηξνπνπνηνχληαη ή ζπκπιεξψλνληαη αλαιφγσο νη δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ (λ.2859/2000), σο αθνινχζσο: Αζήλα, 23.07.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΣΜΗΜΑ Α «ΦΠΑ» Σασ. Δ/νζη : ίνα 2-4

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΑ: 4ΑΓ3Κ-1. Αρηζκ. Δγθσθιίοσ: 30

ΑΓΑ: 4ΑΓ3Κ-1. Αρηζκ. Δγθσθιίοσ: 30 ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα 20 Απρηιίοσ 2011 Α) ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΩΣΔΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΗ & Αρηζκ. Πρφη.: 19664 ΗΛ/ΝΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΣΟΠ. ΑΤΣ/Η Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΣΑ ΠΡΟ: α) Αποθεληρφκέλες ΣΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

Έκηακηο Ειδικό Σέλορ Ηλεκηποδοηούμενων Δομημένων Επιθανειών (Ε.Ε.Σ.Η.Δ.Ε.)

Έκηακηο Ειδικό Σέλορ Ηλεκηποδοηούμενων Δομημένων Επιθανειών (Ε.Ε.Σ.Η.Δ.Ε.) Νόμορ 4021/2011: Ενιζσςμένα μέηπα εποπηείαρ και εξςγίανζηρ ηων πιζηωηικών ιδπςμάηων - Ρύθμιζη θεμάηων σπημαηοπιζηωηικού σαπακηήπα - Κύπωζη ηηρ ύμβαζηρ -Πλαίζιο ηος Εςπωπαϊκού Σαμείος Χπημαηοπιζηωηικήρ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Μέηξα γηα ηελ πεξηζηνιή ηεο θνξνδηαθπγήο, δηαξξπζκίζεηο ζηελ άκεζε θαη έκκεζε θνξνινγία θαη άιιεο δηαηάμεηο.

Μέηξα γηα ηελ πεξηζηνιή ηεο θνξνδηαθπγήο, δηαξξπζκίζεηο ζηελ άκεζε θαη έκκεζε θνξνινγία θαη άιιεο δηαηάμεηο. ΝΟΜΟ ΤΠ' ΑΡΙΘ. 1882 Μέηπα για ηην πεπιζηολή ηηρ θοποδιαθςγήρ, διαππςθμίζειρ ζηην άμεζη και έμμεζη θοπολογία και άλλερ διαηάξειρ. [Ποινικό αδίκημα μη καηαβολήρ σπεών ππορ ηο Δημόζιο και ηπίηοςρ - Αποδεικηικό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Οδεγίεο γηα ηελ εθαξκνγή ηωλ δηαηάμεωλ ηωλ άξζξωλ 9, 68 θαη 71 ηνπ λ. 4172/2013.

ΘΔΜΑ: Οδεγίεο γηα ηελ εθαξκνγή ηωλ δηαηάμεωλ ηωλ άξζξωλ 9, 68 θαη 71 ηνπ λ. 4172/2013. ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 19 Μαξηίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Οδεγίεο γηα ηελ εθαξκνγή ηωλ δηαηάμεωλ ηωλ άξζξωλ 9, 68 θαη 71 ηνπ λ. 4172/2013.

ΘΔΜΑ: Οδεγίεο γηα ηελ εθαξκνγή ηωλ δηαηάμεωλ ηωλ άξζξωλ 9, 68 θαη 71 ηνπ λ. 4172/2013. ΑΓΑ: 7Ξ74Ζ-Τ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 19 Μαξηίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ. 1184 ΠΡΟ: Απνδέθηεο Π.Γ.

ΠΟΛ. 1184 ΠΡΟ: Απνδέθηεο Π.Γ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ι. ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡ/KΩΝ & ΣΔΛ/ΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ Α. ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 1. 12 ε Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΣΜΗΜΑTA Α - B 2. 15 ε Γ/ΝΗ ΚΒ 3. 14 ε Γ/ΝΗ ΦΠΑ ΣΜΗΜΑ Α 4.

Διαβάστε περισσότερα

Ι. Κοινοποίηζη διαηάξεων ηηρ παπαγπάθος 12 ηος άπθπος 27 ηος ν. 3943/2011

Ι. Κοινοποίηζη διαηάξεων ηηρ παπαγπάθος 12 ηος άπθπος 27 ηος ν. 3943/2011 Αθήνα, 12.4.2011 ΠΟΛ:1077 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 14 η Γ/ΝΗ ΦΠΑ ΣΜΗΜΑ Β «Παποσή Τπηπεζιών & Διδικά Καθεζηώηα»

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΛΞΗ-5ΒΟ. ΠΟΛ.: 1142 Σ.Κ. : 101 84 ΑΘΖΝΑ Σειέθσλν : 210 3375316, 3375312 FAX : 210 3375001

ΑΔΑ: Β4ΛΞΗ-5ΒΟ. ΠΟΛ.: 1142 Σ.Κ. : 101 84 ΑΘΖΝΑ Σειέθσλν : 210 3375316, 3375312 FAX : 210 3375001 ΕΞ. ΕΠΕΘΓΟΝ - ΠΡΟΘΕΜΘΑ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΘΑΔΘΚΣΤΟ ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ Αζήλα, 31 Μαΐνπ 2012 ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ ΓΕΝΘΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΘΑ ΦΟΡΟΛΟΓΘΚΩΝ ΚΑΘ ΣΕΛΩΝΕΘΑΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ Θ. ΓΕΝ. ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΘΑ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΘΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ: Γηεπθξηλίζεηο ζην πιαίζην ρεηξηζκνύ ησλ ππνζέζεσλ θνξνινγνπκέλσλ πνπ έρνπλ απνζηείιεη εκβάζκαηα ζην εμσηεξηθό θαηά ηα έηε 2009-2011

ΘΔΚΑ: Γηεπθξηλίζεηο ζην πιαίζην ρεηξηζκνύ ησλ ππνζέζεσλ θνξνινγνπκέλσλ πνπ έρνπλ απνζηείιεη εκβάζκαηα ζην εμσηεξηθό θαηά ηα έηε 2009-2011 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΔΜΑΗΟΔΡΗΘΑ ΔΞΔΗΓΝΛ ΞΝΟΓΔΗΝ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΩΛ ΓΔΛΗΘΖ ΓΟΑΚΚΑΡΔΗΑ Αζήλα, 21 Φεβξνπαξίνπ 2013 ΓΖΚΝΠΗΩΛ ΔΠΝΓΩΛ 1.ΓΔΛΗΘΖ Γ/ΛΠΖΦΝΟΝΙΝΓΗΑΠ ΞΝΙ: 1033 Α. ΓΙΔΤΘΤ ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: «Καθοριζμός διαδικαζίας αποπληρωμής ηων εκκαθαριζμένων ή μη, εκκρεμών επιζηροθών (tax refund arrears) ζηοσς δικαιούτοσς»

ΘΔΜΑ: «Καθοριζμός διαδικαζίας αποπληρωμής ηων εκκαθαριζμένων ή μη, εκκρεμών επιζηροθών (tax refund arrears) ζηοσς δικαιούτοσς» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ I. ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΛΔΓΥΩΝ & ΔΙΠΡΑΞΗ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ Γ/ΝΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΔΙΠΡΑΞΔΩΝ ΣΜΗΜΑΣΑ Α & Γ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΝ Αθήνα, 19 Μαρτίου

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα : «Ρςθμίζειρ εξςπηπέηηζηρ δανείων.» σεη. : Σο με απιθμ. ππωη. 401/11.1.2012 έγγπαθό ζαρ ( 16136/16.1.2012 )

Θέμα : «Ρςθμίζειρ εξςπηπέηηζηρ δανείων.» σεη. : Σο με απιθμ. ππωη. 401/11.1.2012 έγγπαθό ζαρ ( 16136/16.1.2012 ) ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ TΑΜΔΙΟ ΠΑΡΑΚΑΣΑΘΗΚΩΝ & ΓΑΝΔΙΩΝ Κενηπική Τπηπεζία Αθαδεκίαο 40 101.74 ΑΘΗΝΑ Σει. Κέληξν : 213.2116.100 Αζήλα, 19.1.2012 Αξηζκ.Πξση.: 16136 Γηεχζπλζε : Γ6 Δμππεξέηεζεο Γαλείσλ ηεγαζηηθψλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ.1129/6.6.2011 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 14 ηος ν. 3943/2011

ΠΟΛ.1129/6.6.2011 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 14 ηος ν. 3943/2011 ΠΟΛ.1129/6.6.2011 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 14 ηος ν. 3943/2011 Αζήλα, 6 Ινπλίνπ 2011 Αξηζ. Πξση. 11004/Β0012 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Ω ΠΡΟ ΣΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21-11- 2012 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ Αξηζ.Πξ.Φ 10070/νηθ. 27043 /1799 ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝ.ΑΦΑΛΙΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1 MENU ΜΗΤΡΩΑ Προμηθεστές Σε απηό ην ζεκείν ηεο εθαξκνγήο επεμεξγαδόκαζηε ηo κεηξών Πξνκεζεπηώλ. Κάλνληαο θιηθ κε ην πνληίθη πάλσ ζην Πξνζζήθε (βειάθη 1) ζα βγεη ε θόξκα γηα ηελ εηζαγσγή λέαο εγγξαθήο (Σρήκα

Διαβάστε περισσότερα

Θέκα: «Γηαδηθαζία πιεξσκήο γηαηξώλ ζπλεξγαδόκελσλ κε ηνλ ΔΟΠΥΥ γηα ηαηξηθή επίζθεςε αζθαιηζκέλσλ ηνπ Οξγαληζκνύ»

Θέκα: «Γηαδηθαζία πιεξσκήο γηαηξώλ ζπλεξγαδόκελσλ κε ηνλ ΔΟΠΥΥ γηα ηαηξηθή επίζθεςε αζθαιηζκέλσλ ηνπ Οξγαληζκνύ» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ & ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ Δζληθόο Οξγαληζκόο Παξνρήο Τπεξεζηώλ Τγείαο www.eopyy.gov.gr ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΥΔΓΙΑΜΟΤ & ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΤΓΔΙΑ Γ/ΝΗ ΥΔΓΙΑΜΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Ζ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ

Α Π Ο Φ Α Ζ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ 1. ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΗΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝ. ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟΤ ΣΜΖΜΑ Φ.Μ.Α.Π. 2. Γ.Γ.Π.. Γ/ΝΖ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ Ζ/Τ EΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σασ. Κώδικαρ: 101 84 ΑΘΖΝΑ Πληποθοπίερ: Β. Γαζνπξάο, Μ. Υαπίδεο Σηλέθωνο: 210-3375314, 312 ΦΑΞ: 210-3375001

Σασ. Κώδικαρ: 101 84 ΑΘΖΝΑ Πληποθοπίερ: Β. Γαζνπξάο, Μ. Υαπίδεο Σηλέθωνο: 210-3375314, 312 ΦΑΞ: 210-3375001 ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤO ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 26 Ηαλνπαξίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

*** Ζ παξάγξαθνο 2 αληηθαηαζηάζεθε σο άλσ κε ηελ παξάγξαθν 15 άξζξνπ 20 Ν.4019/2011,ΦΔΚ Α 216/30.9.2011.

*** Ζ παξάγξαθνο 2 αληηθαηαζηάζεθε σο άλσ κε ηελ παξάγξαθν 15 άξζξνπ 20 Ν.4019/2011,ΦΔΚ Α 216/30.9.2011. Ν. 3869/2010, ΦΔΚ Α 130/3-8-2010: Ρχζκηζε ησλ νθεηιψλ ππεξρξεσκέλσλ θπζηθψλ πξνζψπσλ θαη άιιεο δηαηάμεηο (κε ηηο αιιαγέο ηνπ Ν. 4161/14-06-2013) Άξζξν 1 Πεδίν εθαξκνγήο 1. Φπζηθά πξφζσπα πνπ δελ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

I. Έλαξμε ηζρχνο ησλ λέσλ δηαηάμεσλ

I. Έλαξμε ηζρχνο ησλ λέσλ δηαηάμεσλ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΙΠΡΑΞΕΩΝ ΣΜΗΜΑ Ε Σαρ. Γ/λζε : Παλεπηζηεκίνπ 20 Σαρ. Κσδ. : 106 72 Αζήλα Πιεξνθνξίεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΑΜΔΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΝΑ ΣΑΛΔΙ ΚΑΙ ΜΔ Δ-ΜΑIL - ΣΗΛΔΟΜΟΙΟΣΤΠΙΑ

ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΑΜΔΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΝΑ ΣΑΛΔΙ ΚΑΙ ΜΔ Δ-ΜΑIL - ΣΗΛΔΟΜΟΙΟΣΤΠΙΑ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΑΜΔΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΝΑ ΣΑΛΔΙ ΚΑΙ ΜΔ Δ-ΜΑIL - ΣΗΛΔΟΜΟΙΟΣΤΠΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αζήλα, 26 Μαξηίνπ 2012 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ 1)ΓΔΝ. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Προς ηοσς κ. κ. Διεσθύνονηες ηις Ειζαγγελίες Εθεηών και δι ασηών προς ηοσς κ. κ. Διεσθύνονηες ηις Ειζαγγελίες Πρωηοδικών ηοσ Κράηοσς

Προς ηοσς κ. κ. Διεσθύνονηες ηις Ειζαγγελίες Εθεηών και δι ασηών προς ηοσς κ. κ. Διεσθύνονηες ηις Ειζαγγελίες Πρωηοδικών ηοσ Κράηοσς Αζήλα 23-9-2011 Δγθ. 6/11 Αξηζ. Πξση 4077 ΤΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΤΗΚΟ ΤΖΛ. 2106411526 ΦΑΞ 2106411523 Προς ηοσς κ. κ. Διεσθύνονηες ηις Ειζαγγελίες Εθεηών και δι ασηών προς ηοσς κ. κ. Διεσθύνονηες ηις Ειζαγγελίες Πρωηοδικών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Παξνρή νδεγηψλ γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 34 ηνπ πξφζθαηα ςεθηζζέληνο λφκνπ 3996/2011.

ΘΕΜΑ: «Παξνρή νδεγηψλ γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 34 ηνπ πξφζθαηα ςεθηζζέληνο λφκνπ 3996/2011. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙO ΕΡΓΑΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΦΑΛΙΕΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΗ ΚΟΙΝ/ΚΗ ΑΦΑΛΙΗ Δ/ΝΗ : ΚΑΜ ΣΜΗΜΑ : A ΣΑΥ.Δ/ΝΗ:Σηαδίνπ 29 ΣΑΥ. ΚΩΔΙΚΑ : 101 10 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ : Γ.Παηνχλα

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ζηιρ εξοςζιοδοηικέρ διαηάξειρ -Διόπθωζη ηηρ πεπ.ιγ, -Διαγπαθή ηηρ πεπ ιε και -Αναπίθμηζη ηηρ πεπ.ιζη ζε πεπ ιε

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ζηιρ εξοςζιοδοηικέρ διαηάξειρ -Διόπθωζη ηηρ πεπ.ιγ, -Διαγπαθή ηηρ πεπ ιε και -Αναπίθμηζη ηηρ πεπ.ιζη ζε πεπ ιε ` ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ζηιρ εξοςζιοδοηικέρ διαηάξειρ -Διόπθωζη ηηρ πεπ.ιγ, -Διαγπαθή ηηρ πεπ ιε και -Αναπίθμηζη ηηρ πεπ.ιζη ζε πεπ ιε ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΓΑ: 4ΑΘΒΗ-85 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Φοπολογική μεηασείπιζη ηυν πποβλέτευν για απόζβεζη επιζθαλών απαιηήζευν μεηά ηην έναπξη ιζσύορ ηυν διαηάξευν ηος νέος Κ.Φ.Δ. (ν.4172/2013).

ΘΔΜΑ: Φοπολογική μεηασείπιζη ηυν πποβλέτευν για απόζβεζη επιζθαλών απαιηήζευν μεηά ηην έναπξη ιζσύορ ηυν διαηάξευν ηος νέος Κ.Φ.Δ. (ν.4172/2013). ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 2 Μαξηίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΔΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΞΩΝ ΑΡΗΘΜΟ ΠΡΑΚΣΗΚΟΤ: 19 ΣΟΤ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΣΟΤ ΒΗΟΣΔΥΝΗΚΟΤ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟΤ ΑΘΖΝΩΝ

ΑΤΞΩΝ ΑΡΗΘΜΟ ΠΡΑΚΣΗΚΟΤ: 19 ΣΟΤ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΣΟΤ ΒΗΟΣΔΥΝΗΚΟΤ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟΤ ΑΘΖΝΩΝ ΑΤΞΩΝ ΑΡΗΘΜΟ ΠΡΑΚΣΗΚΟΤ: 19 ΣΟΤ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΣΟΤ ΒΗΟΣΔΥΝΗΚΟΤ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟΤ ΑΘΖΝΩΝ Προεδρία: κ.παύλος Ραβάνης Σηελ Αζήλα ζήκεξα ζηηο 8.7.2013 εκέξα Γεπηέξα θαη ώξα 19.30 κ.κ., κεηά από πξόζθιεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΑΠΛΟΤΣΔΤΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΩΝ ΣΜΗΜΑ:Α Σαχ. Γ/νση: Αχαρνών ΣΚ: 04 3 Πληρ: Γ. Σσαγδή Σηλ: 0 460

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

(Γεκνζηεύζεθε ζην ΦΔΚ Β 48 )

(Γεκνζηεύζεθε ζην ΦΔΚ Β 48 ) (Γεκνζηεύζεθε ζην ΦΔΚ Β 48 ) ΑΓΑ: ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 7 Ιαλνπαξίνπ 2014 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ 1. ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΠΟΛ. 1014 ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛ. ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 3869/10 (ΦΔΚ 130 Α/3-8-2010- Γηνξζ.ζθαικ. ζην ΦΔΚ 146 Α/2-9-2010) : Ρχζκηζε ησλ νθεηιψλ ππεξρξεσκέλσλ θπζηθψλ πξνζψπσλ θαη άιιεο δηαηάμεηο

Ν. 3869/10 (ΦΔΚ 130 Α/3-8-2010- Γηνξζ.ζθαικ. ζην ΦΔΚ 146 Α/2-9-2010) : Ρχζκηζε ησλ νθεηιψλ ππεξρξεσκέλσλ θπζηθψλ πξνζψπσλ θαη άιιεο δηαηάμεηο Ν. 3869/10 (ΦΔΚ 130 Α/3-8-2010- Γηνξζ.ζθαικ. ζην ΦΔΚ 146 Α/2-9-2010) : Ρχζκηζε ησλ νθεηιψλ ππεξρξεσκέλσλ θπζηθψλ πξνζψπσλ θαη άιιεο δηαηάμεηο Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Δθδίδνκε ηνλ αθφινπζν λφκν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ ΘΕΜΑ: «Δηαδηθαζία δηφξζσζεο δειψζεσλ Εληαίνπ Τέινπο Αθηλήησλ θαη Έθηαθηεο Εηζθνξάο θπζηθψλ πξνζψπσλ, έηνπο 2009».

ΠΟΛ ΘΕΜΑ: «Δηαδηθαζία δηφξζσζεο δειψζεσλ Εληαίνπ Τέινπο Αθηλήησλ θαη Έθηαθηεο Εηζθνξάο θπζηθψλ πξνζψπσλ, έηνπο 2009». ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ A. ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ ΣΜΗΜΑ Φ.Μ.Α.Π. Β. ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ4ΗΗ-ΧΝ0 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΑΤΘΗΜΔΡΟΝ ΝΑ ΣΑΛΔΗ ΚΑΗ ΜΔ Δ-ΜΑIL ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. Αζήλα, 09 Ινπιίνπ 2013

ΑΔΑ: ΒΛ4ΗΗ-ΧΝ0 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΑΤΘΗΜΔΡΟΝ ΝΑ ΣΑΛΔΗ ΚΑΗ ΜΔ Δ-ΜΑIL ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. Αζήλα, 09 Ινπιίνπ 2013 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΑΤΘΗΜΔΡΟΝ ΝΑ ΣΑΛΔΗ ΚΑΗ ΜΔ Δ-ΜΑIL ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ Α.ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓ. ΔΛΔΓΥΩΝ & ΔΙΠΡΑΞΗ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 14 ηος ν. 3943/2011.

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 14 ηος ν. 3943/2011. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 6 Μαΐνπ 2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αξηζ. Πξση. 11004/B0012 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΝ8Η-ΝΣ9 ΚΔΙΜΔΝΟ ΓΙΑΤΑΞΔΩΝ. α) Γιαηάξειρ ΚΔΓΔ

ΑΔΑ: ΒΕΝ8Η-ΝΣ9 ΚΔΙΜΔΝΟ ΓΙΑΤΑΞΔΩΝ. α) Γιαηάξειρ ΚΔΓΔ ΚΔΙΜΔΝΟ ΓΙΑΤΑΞΔΩΝ α) Γιαηάξειρ ΚΔΓΔ Αξζξν 58 Αλαθνπή θαηά ηνπ πίλαθα θαηάηαμεο 1. Αζθνπκέλεο Αλαθνπήο θαηά ηνπ πίλαθνο θαηαηάμεσο αξκφδηνλ Γηθαζηήξηνλ πξνο εθδίθαζηλ ηαχηεο εηο πάζαλ πεξίπησζηλ είλαη ην

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: «Νέν Αζθαιηζηηθφ ζχζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο» θαη παξνρή νδεγηψλ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 10».

ΘΔΜΑ: «Νέν Αζθαιηζηηθφ ζχζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο» θαη παξνρή νδεγηψλ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 10». ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 4/1/2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΓΔΝ. ΓΡΑΜ. ΚΟΙΝΩΝ. ΑΦΑΛΙΔΩΝ Α.Π. Φ 80000/νηθ.33384/2415 Γ/ΝΗ ΚΤΡIΑ ΑΦΑΛΙΗ ΜΙΘΩΣΩΝ ΣΜΗΜΑ: Γ ΣΑΥ. Γ/ΝΗ: ΣΑΓΙΟΤ 29 ΣΑΥ. ΚΩΓΙΚ: 101 10

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

Σε συνέχεια της ΠΟΛ.1207/ , µε την οποία σας κοινοποιήθηκαν οι διατάξεις του άρθρου 68 του ν. 4174/2013 (ΦΕΚ 170 Α'), σας γνωρίζουµε τα εξής:

Σε συνέχεια της ΠΟΛ.1207/ , µε την οποία σας κοινοποιήθηκαν οι διατάξεις του άρθρου 68 του ν. 4174/2013 (ΦΕΚ 170 Α'), σας γνωρίζουµε τα εξής: Αθήνα, 16 Ιουλίου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ ΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ ', Α' Ταχ. /νση : Καρ. Σερβίας 10 Ταχ. Κωδ. :

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ: Ω Π.Γ. Σαρ. Γ/λζε : Καξ. εξβίαο 10 Σαρ. Κσδ. : 101 84 ΑΘΗΝΑ

ΠΡΟ: Ω Π.Γ. Σαρ. Γ/λζε : Καξ. εξβίαο 10 Σαρ. Κσδ. : 101 84 ΑΘΗΝΑ ΑΓΑ : ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ I.ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΙΠΡΑΞΕΩΝ ΣΜΗΜΑΣΑ Α,Β ΣΗΛ : 210 3630573, 3605159, 2103614280 II. ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ Νο 02 / 2014

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ Νο 02 / 2014 Νέα Σμύρμη, 9 Ιαμουαρίου 2014 Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ Νο 02 / 2014 Ατξοά: Έγγοατα Υπξσογείξσ Οικξμξμικώμ Αγαπητοί συμάδελφοι, Σας κοιμοποιούμε τα κάτωθι έγγραφα του Υπουργείου Οικομομικώμ: 1. ΠΟΛ 1274/27.12.2013

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ «ΔΚΟΤΙΑ ΚΑΣΑΡΓΗΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΓΙΑΦΟΡΩΝ, ΡΤΘΜΙΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΔΜΩΝ ΥΡΔΩΝ, ΓΙΑΣΑΞΔΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΙΚΗ ΣΙΜΩΡΙΑ ΣΗ ΦΟΡΟΓΙΑΦΤΓΗ ΚΑΙ ΑΛΛΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ»

ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ «ΔΚΟΤΙΑ ΚΑΣΑΡΓΗΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΓΙΑΦΟΡΩΝ, ΡΤΘΜΙΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΔΜΩΝ ΥΡΔΩΝ, ΓΙΑΣΑΞΔΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΙΚΗ ΣΙΜΩΡΙΑ ΣΗ ΦΟΡΟΓΙΑΦΤΓΗ ΚΑΙ ΑΛΛΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ» ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ «ΔΚΟΤΙΑ ΚΑΣΑΡΓΗΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΓΙΑΦΟΡΩΝ, ΡΤΘΜΙΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΔΜΩΝ ΥΡΔΩΝ, ΓΙΑΣΑΞΔΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΙΚΗ ΣΙΜΩΡΙΑ ΣΗ ΦΟΡΟΓΙΑΦΤΓΗ ΚΑΙ ΑΛΛΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ» ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α ΔΚΟΤΙΑ ΚΑΣΑΡΓΗΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΓΙΑΦΟΡΩΝ Άξζξν

Διαβάστε περισσότερα

Πςθμίζειρ για ηη σπημαηοδόηηζη ηος μη επιλέξιμος ΦΟΑ ζε ζςγσπημαηοδοηούμενα έπγα ΕΡΟΑ πεπιόδος 2007-2013

Πςθμίζειρ για ηη σπημαηοδόηηζη ηος μη επιλέξιμος ΦΟΑ ζε ζςγσπημαηοδοηούμενα έπγα ΕΡΟΑ πεπιόδος 2007-2013 ΓΗΔΘΛΠΖ ΓΖΚΝΠΗΩΛ ΔΞΔΛΓΠΔΩΛ Αζήλα, 14/6/2012 Αξ. Ξξση.: 26931/ΔΘ 580 Ραρ. Γ/λζε : Λίθεο 5-7, Πχληαγκα Ραρ. Θψδηθαο : 105 63 Ξιεξνθνξίεο: Γ. Γξνπδήο Ρει. : 210-3332990 Δ-mail:dgrouzis@mnec.gr ΔΗΓΗΘΖ ΞΖΟΔΠΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ «Απινύζηεπζε ηεο αδεηνδόηεζεο γηα ηελ άζθεζε νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο» ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΑΡΥΔ ΚΑΗ ΠΔΓΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ

ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ «Απινύζηεπζε ηεο αδεηνδόηεζεο γηα ηελ άζθεζε νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο» ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΑΡΥΔ ΚΑΗ ΠΔΓΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ «Απινύζηεπζε ηεο αδεηνδόηεζεο γηα ηελ άζθεζε νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο» ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΑΡΥΔ ΚΑΗ ΠΔΓΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ Άξζξν 1 θνπόο Γεληθέο Αξρέο 1. Ο παξψλ λφκνο απνβιέπεη ζηελ ζεζκνζέηεζε ηνπ ξπζκηζηηθνχ

Διαβάστε περισσότερα