Λογιστική ανάλυση των απαιτήσεων (πλην χρεογράφων), των λογαριασμών έως 51.93, και των μεταβατικών λογαριασμών ενεργητικού και παθητικού

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Λογιστική ανάλυση των απαιτήσεων (πλην χρεογράφων), των λογαριασμών 51.90 έως 51.93, 53.90 και των μεταβατικών λογαριασμών ενεργητικού και παθητικού"

Transcript

1 7 Λογιστική ανάλυση των απαιτήσεων (πλην χρεογράφων), των λογαριασμών έως 51.93, και των μεταβατικών λογαριασμών ενεργητικού και παθητικού ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ (ΠΛΗΝ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ), ΤΩΝ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΕΩΣ ΚΑΙ Απαιτήσεις και ιαθέσιμα 1.1 Περιεχόμενο Στην ομάδα 3 παρακολουθούνται οι: Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις (λογαριασμοί 30, 32, 33, 35 & 36) τα Αξιόγραφα (λογαριασμοί 31 & 34) και τα ιαθέσιμα περιουσιακά στοιχεία της οικονομικής μονάδος (λογαριασμός 38).

2 Ενότητα Έννοια των απαιτήσεων Στις απαιτήσεις περιλαμβάνονται όλες οι αξιώσεις που έχει η επιχείρηση κατά φυσικών ή νομικών προσώπων για παροχή αγαθών ή υπηρεσιών (κυρίως χρήματος). Κατά τον Α.Κ. άρθρο 287 «ενοχή είναι η σχέση, με την οποία κάποιος υποχρεώνεται σε κάποιον άλλο για παροχή». Η ενοχή από πλευράς ανειστού, αποδίδεται ως Απαίτηση, ενώ από πλευράς Οφειλέτη αποδίδεται ως Υποχρέωση. 1.3 ιακρίσεις των απαιτήσεων 1. Με κριτήριο τη φύση των συναλλαγών από τις οποίες προέρχονται Οργανικές ή εμπορικές Ανόργανες ή μη εμπορικές, π.χ.: Απαιτήσεις κατά του ημοσίου για επιστροφή φόρων άνεια σε εξαρτημένες επιχειρήσεις άνεια στο προσωπικό Εισπρακτέα μερίσματα Προκαταβολές οσμένες εγγυήσεις Απαιτήσεις κατά ασφαλιστικών εταιρειών Απαιτήσεις κατά τρίτων από ζημίες 2. Με κριτήριο το χρόνο ρευστοποιήσεώς τους Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις. Είναι εκείνες για τις οποίες η προθεσμία εξοφλήσεως λήγει μετά από το τέλος της επόμενης χρήσεως. Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις. Είναι εκείνες των οποίων η προθεσμία εξοφλήσεως λήγει μέχρι το τέλος της επόμενης χρήσεως του ισολογισμού χρήσεως. 3. Με κριτήριο τη φερεγγυότητά τους Ασφαλούς εισπράξεως Επισφαλούς εισπράξεως Ανεπίδεκτου εισπράξεως Αντιμετώπιση των απαιτήσεων από την εμπορική νομοθεσία (Αρθρ.43 παρ.8α Ν.2190/1920) 1. Οι ασφαλούς εισπράξεως απαιτήσεις εμφανίζονται στον ισολογισμό στο ακέραιο. 746

3 Λογιστική ανάλυση των απαιτήσεων, των λογαριασμών , Οι επισφαλείς απαιτήσεις αποτιμώνται και εμφανίζονται στον ισολογισμό με το ποσό που πιθανολογείται ότι θα εισπραχθεί. 3. Οι ανεπίδεκτες εισπράξεως απαιτήσεις αποσβένονται εξ ολοκλήρου. α) Ασφαλούς εισπράξεως είναι η απαίτηση για την οποία, κατά το χρόνο συντάξεως του ισολογισμού, υπάρχει βεβαιότητα ότι θα εισπραχθεί στο ακέραιο. β) Επισφαλής κρίνεται η απαίτηση, όταν προδιαγράφεται, αλλά δεν είναι πλήρως αποδειγμένη, η αδυναμία του οφειλέτη να εξοφλήσει την υποχρέωσή του. Είναι, δηλαδή, αβέβαιο αν ο πελάτης θα εκπληρώσει την υποχρέωση του προς την επιχείρηση. Ενδείξεις τέτοιας αδυναμίας αποτελούν κυρίως οι μεγάλες και συνεχιζόμενες ζημίες του οφειλέτη, εξαιτίας των οποίων έχασε σημαντικό τμήμα των κεφαλαίων του, η σημαντική καθυστέρηση εξοφλήσεως των χρεών του, η ποινική δίωξή του για οφειλόμενους προς το ημόσιο φόρους και για υποχρεώσεις του προς ασφαλιστικούς οργανισμούς, η συχνή διαμαρτύρηση συναλλαγματικών αποδοχής του κ.λπ. γ) Ανεπίδεκτη εισπράξεως απαίτηση θεωρείται εκείνη που η είσπραξή της εκτιμάται ότι είναι αδύνατη. Αυτό συμβαίνει κυρίως: σε περίπτωση πτωχεύσεως του πελάτη χωρίς ή με ασήμαντο ενεργητικό, σε περίπτωση θανάτου του πελάτη, χωρίς να καταλείπει περιουσία και χωρίς να αφήνει κληρονόμους που να αποδέχονται την κληρονομιά, σε περίπτωση κακόβουλης αποδημίας, χωρίς να αφήσει περιουσία, σε περίπτωση που η επιχείρηση άσκησε εναντίον του πελάτη όλα τα ένδικα μέσα κι αυτά αποδείχτηκαν ατελέσφορα, σε περίπτωση επιτεύξεως εξώδικου ή δικαστικού συμβιβασμού, ανεπίδεκτο εισπράξεως θεωρείται το τμήμα που περικόπηκε. Η τυχόν ύπαρξη ελπίδας, ότι στο απώτερο μέλλον θα εισπραχθεί η απαίτηση που, σύμφωνα με τα παραπάνω, κρίνεται ανεπίδεκτη εισπράξεως, δε μεταβάλλει το χαρακτηρισμό αυτής ως ανεπίδεκτης εισπράξεως. Για την ορθή κατανόηση του χειρισμού των αποσβέσεων και λογισμού των προβλέψεων των επισφαλών απαιτήσεων από Λογιστικής και φορολογικής απόψεως, έτσι όπως ισχύει από 1/1/2005 και μετά, παρατίθεται σχετικό άρθρο του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή κ. Γ. Στ. Αληφαντή, στο περιοδικό «Λογιστής» Μάιος 2005 σελ. 859 έως

4 Ενότητα Η απόσβεση των επισφαλών απαιτήσεων από φορολογική άποψη από και μετά Η ισχύουσα από φορολογική νομοθεσία Η διάταξη του άρθρου 31, παρ. 1, περ. θ του Ν. 2238/1994 τροποποιήθηκε με το άρθρο 9, παρ. 3, του Ν. 3296/2004. Η διάταξη αυτή ορίζει ότι από τα ακαθάριστα έσοδα της επιχειρήσεως εκπίπτονται εκτός των άλλων και οι εξής προβλέψεις: θ) Του ποσού των προβλέψεων για απόσβεση επισφαλών απαιτήσεων. Το ποσό της πρόβλεψης αυτής υπολογίζεται σε ποσοστό μισό τοις εκατό (0,5%) επί της αναγραφόμενης αξίας στα τιμολόγια πώλησης ή παροχής υπηρεσιών προς επιτηδευματίες, μετά την αφαίρεση: αα) των επιστροφών ή εκπτώσεων, ββ) της αξίας των πωλήσεων ή παροχής υπηρεσιών προς το ημόσιο, δήμους και κοινότητες, δημόσιες επιχειρήσεις, οργανισμούς ή επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας και νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και γγ) του ειδικού φόρου κατανάλωσης πετρελαιοειδών, του φόρου κατανάλωσης καπνού και λοιπών φόρων που εμπεριέχονται στην τιμή πώλησης. Ειδικά για τις επιχειρήσεις σταθερής και κινητής τηλεφωνίας, τις επιχειρήσεις ύδρευσης-αποχέτευσης, τις επιχειρήσεις παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και τις επιχειρήσεις εκμετάλλευσης συνδρομητικών τηλεοπτικών σταθμών, το ποσό της πρόβλεψης υπολογίζεται με ποσοστό ένα τοις εκατό (1%) επί της αξίας των υπηρεσιών ή συνδρομητικών που αναγράφεται στα εκδιδόμενα, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Β.Σ., στοιχεία προς επιτηδευματίες ή ιδιώτες, με εξαίρεση αυτά που εκδίδονται προς το ημόσιο, δήμους και κοινότητες, δημόσιες επιχειρήσεις, οργανισμούς ή επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας και νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου. Ομοίως, υπολογίζεται πρόβλεψη με ποσοστό ένα τοις εκατό (1%) επί της αναγραφόμενης στις αποδείξεις λιανικής πώλησης αξίας, η οποία προκύπτει από λιανικές πωλήσεις διαρκών καταναλωτικών αγαθών με πίστωση που περιλαμβάνονται στους με αριθμό , και κωδικούς ειδών και υπηρεσιών της έρευνας οικογενειακών προϋπολογισμών των ετών της Ε.Σ.Υ.Ε., με την προϋπόθεση ότι στις αποδείξεις αυτές αναγράφεται διακεκριμένα το είδος, η ποσότητα και η αξία των συγκεκριμένων αγαθών. Το ποσό των ως άνω προβλέψεων για κάθε διαχειριστική χρήση, συναθροιζόμενο με το ποσό της πρόβλεψης που έχει σχηματισθεί σε προγενέστερες διαχειριστικές χρήσεις και η οποία εμφανίζεται στα τηρούμενα βιβλία της επιχείρησης, δεν μπορεί να υπερβεί το ποσοστό τριάντα τοις εκατό [30%] 748

5 Λογιστική ανάλυση των απαιτήσεων, των λογαριασμών , του συνολικού χρεωστικού υπολοίπου του λογαριασμού «Πελάτες» όπως αυτό εμφανίζεται στην απογραφή τέλους χρήσης. Για τον υπολογισμό του χρεωστικού υπολοίπου των πελατών δεν περιλαμβάνονται τυχόν υπόλοιπα που αφορούν το ημόσιο, δήμους ή κοινότητες, δημόσιες επιχειρήσεις, οργανισμούς ή επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας και νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου. Η έκπτωση της δαπάνης αυτής από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων εμφανίζεται στα τηρούμενα βιβλία αυτών σε ειδικό λογαριασμό «Προβλέψεις για απόσβεση επισφαλών απαιτήσεων». Η σχηματιζόμενη ως άνω πρόβλεψη χρησιμοποιείται για την απόσβεση (διαγραφή) πελατών οι οποίοι είναι ανεπίδεκτοι είσπραξης. Για τους πελάτες που διαγράφονται και για τους οποίους δεν έχουν ασκηθεί ένδικα μέσα, η επιχείρηση υποχρεούται να γνωστοποιεί σε αυτούς ότι διέγραψε την επισφαλή απαίτησή της, εφόσον το ποσό της επισφαλούς απαίτησης, ανά πελάτη, υπερβαίνει τα χίλια (1.000) ευρώ. Επίσης, για τους πελάτες των οποίων οι απαιτήσεις διεγράφησαν σύμφωνα με τα πιο πάνω, η επιχείρηση συντάσσει συγκεντρωτική κατάσταση με πλήρη στοιχεία για τον καθένα, στην οποία αναγράφονται το ονοματεπώνυμο ή η επωνυμία, το επάγγελμα, η διεύθυνση, η δημόσια οικονομική υπηρεσία και ο αριθμός φορολογικού μητρώου του πελάτη, καθώς και το διαγραφέν ποσό. Η πιο πάνω κατάσταση υποβάλλεται στην αρμόδια για τη φορολογία της επιχείρησης.ο.υ. σε τρία (3) αντίγραφα, μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, η οποία ορίζεται από το άρθρο 20 του Π.. 186/1992 (ΦΕΚ 84 Α ). Πέραν της σχηματιζόμενης κατά τα ανωτέρω πρόβλεψης, κανένα άλλο ποσό δεν αναγνωρίζεται προς έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα για απόσβεση επισφαλών απαιτήσεων. Εξαιρετικά, αν σε κάποια διαχειριστική χρήση το ποσό των πραγματικών επισφαλών απαιτήσεων, για τις οποίες έχουν εξαντληθεί όλα τα ένδικα μέσα, είναι μεγαλύτερο εκείνου που προκύπτει από την εφαρμογή του αντίστοιχου ποσοστού πρόβλεψης, το επιπλέον ποσό που δεν καλύπτεται από τη σχηματισθείσα πρόβλεψη, μπορεί να αποσβεσθεί στη διαχειριστική αυτή χρήση με οριστικές εγγραφές. Το ποσό της πρόβλεψης που εμφανίζεται στο λογαριασμό «Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις» δεν υπόκειται σε φορολογία εισοδήματος, εκτός και αν στο τέλος κάθε πενταετίας, αρχής γενομένης από τη διαχειριστική περίοδο 2005 υφίσταται στον ως άνω λογαριασμό υπόλοιπο λόγω μη επαληθεύσεως των προβλέψεων με επισφαλείς απαιτήσεις. Το υπόλοιπο αυτό ποσό μεταφέρεται στα ακαθάριστα έσοδα της επόμενης διαχειριστικής περιόδου, υποκείμενο σε φορολογία με τις γενικές διατάξεις. 749

6 Ενότητα 7 «Σημειώνεται ότι τα δικαστήρια έκριναν: α) Η απαίτηση από συναλλαγματική που έχει παραγραφεί εκπίπτει ως επισφαλής απαίτηση σύμφωνα με την άνω διάταξη (Σ.τ.Ε. 3093/2002, «Λογιστής»2004, σελ. 650). β) Ο σχηματισμός πρόβλεψης (0,5%) λόγω απώλειας από επισφαλείς πελάτες μόνο στις χονδρικές πωλήσεις είναι συνταγματικά ανεκτός (Σ.τ.Ε. 3093/2002, «Λογιστής» 2004, σελ. 650). Ο φορολογικός νομοθέτης, με την άνω πρωτοποριακή για τα ελληνικά χρονικά διάταξη, δέχθηκε οι εμπορικές (με την ευρεία έννοια) επιχειρήσεις να σχηματίζουν πρόβλεψη, για απόσβεση επισφαλών απαιτήσεων, ένα ποσοστό στα ακαθάριστα έσοδα Ακαθάριστα έσοδα επί των οποίων υπολογίζεται η πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις Με την άνω διάταξη καθιερώνεται ο σχηματισμός πρόβλεψης, η οποία αναγνωρίζεται φορολογικά προς έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα. Η πρόβλεψη αυτή υπολογίζεται σε ποσοστό 0,5% επί της αξίας στα τιμολόγια πώλησης ή παροχής υπηρεσιών (εσωτερικού ή εξωτερικού) που έχουν εκδοθεί αποκλειστικά προς επιτηδευματίες, αφού προηγουμένως αφαιρεθούν οι εκπτώσεις ή επιστροφές που προκύπτουν από τα βιβλία. Επομένως, για τον υπολογισμό της πρόβλεψης δε λαμβάνονται υπ όψιν: α) Η αξία των τιμολογίων πωλήσεων ή παροχής υπηρεσιών στις περιπτώσεις που εκδίδονται αυτά προς ιδιώτες. β) Τα έσοδα από λιανικές πωλήσεις ή παροχής υπηρεσιών προς ιδιώτες, έστω και αν αυτά έχουν πραγματοποιηθεί με πίστωση του τιμήματος. Σημειώνεται ότι ο σχηματισμός πρόβλεψης 0,5% λόγω απώλειας από επισφαλείς πελάτες μόνο στις χονδρικές πωλήσεις είναι συνταγματικά ανεκτός (Σ.τ.Ε. 3093/2002, «Λογιστής» 2004, σελ. 650). γ) Οι χονδρικές πωλήσεις για τις οποίες δεν έχει εκδοθεί τιμολόγιο πώλησης, π.χ., πώληση επαγγελματικού αυτοκινήτου με συμβολαιογραφική πράξη. δ) Η αξία των πωλήσεων ή παροχής υπηρεσιών προς το δημόσιο, δήμους και κοινότητες, δημόσιες επιχειρήσεις, οργανισμούς ή επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας και προς τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, λόγω της φερεγγυότητας των πελατών αυτών. 750

7 Λογιστική ανάλυση των απαιτήσεων, των λογαριασμών , ε) Τα ποσά του ειδικού φόρου κατανάλωσης πετρελαιοειδών, του φόρου κατανάλωσης καπνού και των λοιπών ειδικών φόρων που εμπεριέχονται στην τιμή πώλησης. στ) Οι επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν για τη διάθεση των προϊόντων τους αντιπροσώπους προς τους οποίους στέλνουν τα εμπορεύματά τους με δελτίο αποστολής και στη συνέχεια ακολουθεί η έκδοση εκκαθαρίσεων δε δικαιούνται για τις πωλήσεις αυτές να ενεργούν πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων, αφού δεν εκδίδεται τιμολόγιο πώλησης. Το δικαίωμα αυτό το έχει ο αντιπρόσωπος για τις περαιτέρω χονδρικές πωλήσεις των ίδιων εμπορευμάτων στις οποίες προβαίνει. Σχετική με το θέμα είναι και η απόφαση 17450/1996 του τριμελούς ιοικ. Πρωτ. Αθηνών («Λογιστής» 1997, σελ. 590). ζ) Ο Φ.Π.Α. ο αναγραφόμενος στα τιμολόγια πωλήσεως ή παροχής υπηρεσιών, επειδή δεν είναι ακαθάριστο έσοδο. Η ρητή διάταξη του νόμου να υπολογίζεται η πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις μόνο επί της αναγραφόμενης στα τιμολόγια πώλησης ή παροχής υπηρεσιών αξίας προς επιτηδευματίες, δημιουργεί προβλήματα σε ορισμένες επιχειρήσεις (ασφαλιστικές, θεραπευτήρια κ.λπ.), οι οποίες, αν και έχουν επισφαλείς απαιτήσεις, εν τούτοις δεν μπορούν να σχηματίσουν πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις, επειδή από τον Κ.Β.Σ. δεν προβλέπεται να εκδίδουν τιμολόγια παροχής υπηρεσιών αλλά αποδείξεις παροχής υπηρεσιών. Το Υπουργείο Οικονομικών δέχθηκε (Εγκύκλιος /ΠΟΛ. 1042/1993 «Λογιστής» 1993, σελ. 676 και /ΠΟΛ. 1016/2005) ότι οι επιχειρήσεις που τηρούν πρόσθετα βιβλία, οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι επιχειρήσεις ενοικιάσεως αυτοκινήτων για τις υπηρεσίες που παρέχουν σε άλλους επιτηδευματίες (εκδίδουν απόδειξη παροχής υπηρεσιών και όχι τιμολόγιο) μπορούν να σχηματίζουν πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων 0,5%, εφόσον προκύπτουν από τα βιβλία τους οι παρεχόμενες υπηρεσίες προς επιτηδευματίες (χονδρικές οι οποίες λαμβάνονται υπ όψιν) και προς ιδιώτες (λιανικές οι οποίες δεν λαμβάνονται υπ όψιν). Βάσει των άνω απόψεων οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις που τηρούν πρόσθετα βιβλία του Κ.Β.Σ. υπολογίζουν το ποσοστό 0,5% στα έσοδά τους, που προέρχονται από υπηρεσίες που παρέχουν σε επαγγελματίες για τις οποίες 751

8 Ενότητα 7 εκδίδουν, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Β.Σ., απόδειξη παροχής υπηρεσιών και τιμολόγιο (Υπουργείο Οικονομικών /10250/Β0012/ ) 1. Ειδικά για τις επιχειρήσεις σταθερής και κινητής τηλεφωνίας, τις επιχειρήσεις ύδρευσης-αποχέτευσης, τις επιχειρήσεις παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας καθώς και τις επιχειρήσεις εκμετάλλευσης συνδρομητικών τηλεοπτικών σταθμών, το ποσοστό της πρόβλεψης υπολογίζεται σε ποσοστό 1% επί της αξίας των υπηρεσιών ή συνδρομητικών που αναγράφεται στα εκδιδόμενα 1 Υπ. Οικονομικών /10250/Β0012/ «Σε απάντηση του σχετικού εγγράφου σας αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα: 1. Σύμφωνα με τις διατάξεις τη περιπτ. θ της παραγρ. 1 του άρθρου 35 του ν.δ. 3323/1955 όπως ισχύουν μετά την τροποποίησή τους με τις διατάξεις της παρ. 12 του άρθρου 10 του ν. 2065/1992 για τον προσδιορισμό των υποκειμένων σε φόρο εισοδήματος καθαρών κερδών των επιχειρήσεων, εκπίπτονται από τα ακαθάριστα έσοδα τα ποσά των προβλέψεων για απόσβεση απαιτήσεων. Το ποσό της πρόβλεψης αυτής υπολογίζεται σε ποσοστό ένα τοις εκατό (1%) (σημείωση: σήμερα το ισχύον ποσοστό είναι 0,5%) επί της αναγραφόμενης στα τιμολόγια πώλησης ή παροχής υπηρεσιών αξίας, αφού προηγουμένως αφαιρεθούν οι επιστροφές ή εκπτώσεις που προκύπτουν από τα τηρούμενα βιβλία. 2. Περαιτέρω, όπως έχει γίνει δεκτό και με την αρ /πολ. 1042/ Ερμηνευτική Εγκύκλιο του ν.2065/1992, για τον υπολογισμό της πρόβλεψης δε λαμβάνονται υπ όψιν τα έσοδα από λιανικές πωλήσεις ή παροχή υπηρεσιών προς ιδιώτες, έστω και αν αυτά έχουν πραγματοποιηθεί με πίστωση του τιμήματος. Με την ίδια Εγκύκλιο διαταγή, εγένετο δεκτό ότι του σχηματισμού προβλέψεως επισφαλών απαιτήσεων δικαιούνται μεταξύ των άλλων και οι επιχειρήσεις που τηρούν πρόσθετα βιβλία του ΚΒΣ για τις υπηρεσίες που παρέχουν σε επαγγελματίες για τις οποίες εκδίδουν Αποδείξεις παροχής Υπηρεσιών και όχι τιμολόγιο. Επομένως στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εταιρείες και συνεπώς τα έσοδα τους που προέρχονται από υπηρεσίες που παρέχουν σε επαγγελματίες για τις οποίες εκδίδουν, σύμφωνα με τις συνδυασμένες διατάξεις των άρθρων 10 παραγρ. 5 περιπτ. ια και 13 παραγρ. 2 του Π.. 186/1992, Α.Π.Υ. και όχι τιμολόγιο, θα λαμβάνονται υπ όψιν για το σχηματισμό προβλέψεως επισφαλών απαιτήσεων με ποσοστό 1% (σημείωση: σήμερα το ισχύον ποσοστό είναι 0,5%) εφόσον βεβαίως προκύπτουν από τα βιβλία τους οι παρεχόμενες υπηρεσίες. Από τον συνδυασμό των παραπάνω διατάξεων προκύπτει ότι το αίτημά σας όπως οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις υπολογίζουν το ποσοστό 1% (σημείωση: σήμερα το ισχύον ποσοστό είναι 0,5%) για απόσβεση επισφαλών απαιτήσεων επί του συνόλου των ακαθαρίστων εσόδων τους επειδή στην πραγματικότητα δεν πραγματοποιούν χονδρικές πωλήσεις αλλά κυρίως λιανικές δε δύναται να ικανοποιηθεί από την Υπηρεσία μας, καθόσον η ικανοποίηση αυτού θα δημιουργούσε προηγούμενο υποβολής παρομοίων αιτημάτων και από άλλους ενδιαφερόμενους με εξίσου σοβαρά επιχειρήματα». 752

9 Λογιστική ανάλυση των απαιτήσεων, των λογαριασμών , βάσει του Κ.Β.Σ. στοιχεία προς επιτηδευματίες ή ιδιώτες με εξαίρεση αυτά που εκδίδονται προς το ημόσιο, δήμους και κοινότητες, δημόσιες επιχειρήσεις, οργανισμούς ή επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας και Ν.Π... Ομοίως, υπολογίζεται πρόβλεψη σε ποσοστό ένα τοις εκατό (1%) επί της αναγραφόμενης στις αποδείξεις λιανικής πώλησης αξίας, η οποία προκύπτει από λιανικές πωλήσεις με πίστωση διαρκών καταναλωτικών αγαθών που περιλαμβάνονται στους με αριθμό , και κωδικούς ειδών και υπηρεσιών της έρευνας οικογενειακών προϋπολογισμών των ετών της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας Ελλάδος (Ε.Σ.Υ.Ε.), με την προϋπόθεση ότι στις αποδείξεις αυτές αναγράφεται διακεκριμένα το είδος, η ποσότητα και η αξία των συγκεκριμένων αγαθών. ιαρκή καταναλωτικά αγαθά των οικογενειακών προϋπολογισμών των ετών της Ε.Σ.Υ.Ε. είναι τα εξής: Κωδικός είδους Περιγραφή είδους 501 Έπιπλα ξύλινα και μεταλλικά 502 Φωτιστικά και είδη διακόσμησης 503 Καλύμματα δαπέδου 521 Κουζίνες ηλεκτρικές 522 Πλυντήρια ρούχων, στεγνωτήρια, σιδερωτήρια 523 Ψυγεία, καταψύκτες 524 Πλυντήρια πιάτων 525 Συσκευές θέρμανσης χώρου ή νερού 526 Ηλεκτρικές σκούπες, παρκετέζες 527 Ραπτομηχανές και πλεκτομηχανές 528 Λοιπές οικιακές συσκευές 721 Ραδιόφωνα, κασετόφωνα, στερεοφωνικά 722 Τηλεοράσεις, βίντεο 723 Ηλεκτρονικοί υπολογιστές 724 Ηλεκτρονικά παιχνίδια, συσκευές τηλεφώνου κ.λπ. 725 Φωτογραφικές και κινηματογραφικές μηχανές 726 Μουσικά όργανα Λογαριασμοί στους οποίους εμφανίζεται η πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις Η έκπτωση της δαπάνης για επισφαλείς απαιτήσεις εμφανίζεται στον ειδικό λογαριασμό «Προβλέψεις για απόσβεση επισφαλών απαιτήσεων». 753

10 Ενότητα 7 Η εμφάνιση της πρόβλεψης αυτής στα βιβλία της επιχειρήσεως στο τέλος κάθε διαχειριστικής χρήσεως θα γίνει ως εξής: Κωδικός Λογαριασμός Χρέωση Πίστωση 83 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΟΥΣ ΚΙΝ ΥΝΟΥΣ Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις Πρόβλεψη για επισφαλείς πελάτες (άρθρο 31, παρ. 1, περ. θ, Ν. 2238/1994). 44 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις Πρόβλεψη για επισφαλείς πελάτες (άρθρο 31, παρ. 1, περ. θ, Ν. 2238/1994) Αιτιολογία: Σχηματισμός πρόβλεψης χρήσεως 2005 επί των ακαθαρίστων εσόδων της ίδιας χρήσεως (χονδρικές πωλήσεις προς επιτηδευματίες χρήσεως 2005 ευρώ x 0,5% =) ευρώ Ανώτατο όριο σχηματισμού πρόβλεψης για επισφαλείς απαιτήσεις Το ποσό της πρόβλεψης για κάθε διαχειριστική χρήση συναθροιζόμενο με το ποσό που εμφανίζεται ήδη στο λογαριασμό «Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις» λόγω σχηματισμού προβλέψεων σε προγενέστερες χρήσεις με βάση της ίδιες διατάξεις, δεν μπορεί να υπερβεί το 30% του συνολικού χρεωστικού υπολοίπου του λογαριασμού «Πελάτες», όπως αυτός εμφανίζεται στην απογραφή τέλους χρήσεως. Στην περίπτωση αυτή από το χρεωστικό υπόλοιπο του λογαριασμού «Πελάτες» θα αφαιρεθούν οι απαιτήσεις κατά του δημοσίου, των δήμων ή κοινοτήτων, των δημοσίων επιχειρήσεων, οργανισμών ή επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας και των Ν.Π..., δηλαδή θα αφαιρεθούν τα υπόλοιπα των λογαριασμών: «Ελληνικό ημόσιο» και «Ν.Π... και ημόσιες επιχειρήσεις». Σύμφωνα με τη γνώμη του κ. Θ. Γρηγοράκου (πρώην αντιπροέδρου του Ε.ΣΥ.Λ.), από το λογαριασμό «Ν.Π... και ημόσιες Επιχειρήσεις», θα ληφθούν υπ όψιν μόνο οι πωλήσεις προς τις ημόσιες εκείνες επιχειρήσεις που είναι Ν.Π.Ι.. (οι οποίες και πρέπει να τηρούνται σε ιδιαίτερο τριτοβάθμιο λογαριασμό). Το Ε.ΣΥ.Λ. με τη γνωμοδότηση 228/ («Λογιστής» 1995, σελ. 403) γνωστοποίησε ότι για τον προσδιορισμό του «συνολικού χρεωστικού 754

11 Λογιστική ανάλυση των απαιτήσεων, των λογαριασμών , υπολοίπου του λογαριασμού «Πελάτες» που απαιτεί η διάταξη του άρθρου 31, παρ. 1, περ. θ του Ν. 2238/1994 συναθροίζονται τα χρεωστικά υπόλοιπα των εξής λογαριασμών του Ε.Γ.Λ.Σ. που πρέπει να προέρχονται από πωλήσεις προς επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα: Κωδικός Λογαριασμός Χρεωστικό υπόλοιπο Πελάτες εξωτερικού ΧΧΧ Πελάτες-αντίθετος λογαριασμός αξίας ειδών συσκευασίας [ΧΧΧ] Πελάτες εξωτερικού ΧΧΧΧ Πελάτες επισφαλείς ΧΧΧΧ Λοιποί πελάτες - Λογαριασμός επίδικων απαιτήσεων ΧΧΧΧ Σύνολο ΧΧΧΧ ιευκρινίζεται ότι τα υπόλοιπα των πιο πάνω λογαριασμών πρέπει να έχουν μειωθεί με τις επιστροφές και τις εκπτώσεις πωλήσεων, ενώ οι προκαταβολές πελατών αποχωρίζονται από αυτά και καταχωρίζονται στο παθητικό του ισολογισμού. Σημειώνεται ότι στο λογαριασμό του παθητικού «Προκαταβολές πελατών» καταχωρίζονται τα πιστωτικά υπόλοιπα των πελατών που αφορούν αποκλειστικά προκαταβολές των πελατών έναντι παραγγελιών τους (βλέπε παρ περ. 6, Ε.Γ.Λ.Σ.), ενώ οι χορηγούμενες στους Πελάτες εκπτώσεις είναι διαμορφωτικό στοιχείο των καταχωριζόμενων στο ενεργητικό του ισολογισμού χρεωστικών υπολοίπων και συγκεκριμένα το κονδύλιο του ενεργητικού -ΙΙ-1 «Πελάτες».Επίσης, δε λαμβάνεται υπ όψιν το υπόλοιπο του λογαριασμού «Γραμμάτια εισπρακτέα», καθόσον ρητά αναφέρεται στο νόμο μόνο το χρεωστικό υπόλοιπο του λογαριασμού «Πελάτες» (Υπουργείο Οικονομικών /ΠΟΛ. 1042/1993 «Λογιστής» 1993, σελ. 676 και /ΠΟΛ. 1016/2005). Παράδειγμα: Επιχείρηση στη χρήση 2006 με κύκλο εργασιών (στον οποίο περιλαμβάνονται πωλήσεις προς το ημόσιο κ.λπ και λιανικές πωλήσεις ) σχημάτισε πρόβλεψη για επισφαλείς πελάτες το ποσό: ( X 0,5% =) Το άνω ποσό η επιχείρηση το συναθροίζει με το υπόλοιπο του λογαριασμού «Προβλέψεις για επισφαλείς πελάτες», το οποίο κατά τη διάρκεια της χρήσεως 2006 διαμορφώθηκε στο ποσό ως εξής: 755

12 Ενότητα 7 Υπόλοιπο ενάρξεως ( ) μείον: ιαγραφές πελατών ανεπίδεκτων εισπράξεως χρήσεως 2006 (15.000) Υπόλοιπο λήξεως Κατόπιν τούτου το άθροισμα των προβλέψεων ( =) συγκρίνεται με το 30%του χρεωστικού υπολοίπου του λογαριασμού «Πελάτες»,τα υπόλοιπα του οποίου στις είναι τα εξής: Χρεωστικό Κωδικός Λογαριασμός Υπόλοιπο Πελάτες εσωτερικού Πελάτες επιτηδευματίες Πελάτες ιδιώτες Ελληνικό ημόσιο Ν.Π... - ημόσιες επιχειρήσεις Πελάτες επισφαλείς μείον: Πελάτες: ιδιώτες, Ελληνικό ημόσιο, ημόσιες επιχειρήσεις ( ) Υπόλοιπο πελατών για σύγκριση με πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις Μέγιστο ποσό που μπορεί να φθάσει η πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις ( X 30% =) Το άθροισμα των προβλέψεων είναι μικρότερο από το 30% του λογαριασμού Πελάτες (δηλαδή ) και επομένως η επιχείρηση θα σχηματίσει στη χρήση 2006 ως πρόβλεψη για επισφαλείς Πελάτες ολόκληρο το ποσό το οποίο θα καταχωρίσει στα βιβλία της με την εξής λογιστική εγγραφή: Κωδικός Λογαριασμός Χρέωση Πίστωση 83 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΟΥΣ ΚΙΝ ΥΝΟΥΣ Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις Πρόβλεψη για επισφαλείς Πελάτες (άρθρο 31, παρ. 1, περ. θ, Ν. 2238/1994). 44 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 756

13 Λογιστική ανάλυση των απαιτήσεων, των λογαριασμών , Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις Προβλέψεις για επισφαλείς πελάτες (άρθρο 31, παρ.1, περ. θ Ν. 2238/1994) Αιτιολογία: Σχηματισμός πρόβλεψης χρήσεως 2006 για επισφαλείς Πελάτες (άρθρο 31, παρ. 1, περ. θ, Ν. 2238/1994) Το επιπλέον σχηματισθέν ποσό για πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων μεταφέρεται στα έσοδα της χρήσεως Με τη διάταξη της παρ. 1, περ. θ, του άρθρου 31, του Ν. 2238/1994 καθιερώνονται νέες αρχές στο σχηματισμό της πρόβλεψης για επισφαλείς πελάτες: α) Την πρόβλεψη για απόσβεση επισφαλών απαιτήσεων μπορεί να σχηματίσει κάθε επιχείρηση, εφόσον έχει τις πιο πάνω αναφερόμενες προϋποθέσεις και ανεξάρτητα αν υπάρχουν ή όχι πελάτες ανεπίδεκτοι εισπράξεως. β) Το συνολικό συσσωρευμένο ύψος των σχηματισθεισών προβλέψεων για απόσβεση επισφαλών απαιτήσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει το 30% του χρεωστικού υπολοίπου του λογαριασμού «Πελάτες». Είναι αυτονόητο ότι, αν στη συνέχεια αυξηθεί το υπόλοιπο του λογαριασμού αυτού, η επιχείρηση θα επανακτήσει το δικαίωμα σχηματισμού πρόβλεψης για απόσβεση επισφαλών απαιτήσεων. Σημειώνεται ότι η διενέργεια της πρόβλεψης μέχρι του ποσοστού (0,5%) είναι προαιρετική. Περαιτέρω με τις διατάξεις του άρθρου 31 (παρ. 1, περ. θ ) του Ν. 2238/1994 προβλέπεται ότι σε περίπτωση κατά την οποία οι πραγματοποιηθείσες ήδη προβλέψεις που εμφανίζονται στον τηρούμενο λογαριασμό «Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις» υπερβαίνουν το 30% του χρεωστικού υπολοίπου του λογαριασμού «Πελάτες» συγκεκριμένης χρήσεως, η επιχείρηση, εκτός του ότι δε δικαιούται για τη χρήση αυτή να σχηματίσει πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις, θα υπαγάγει σε φορολογία το επιπλέον ποσό των σχηματισθεισών προβλέψεων με τη μεταφορά του στα αποτελέσματα της χρήσεως αυτής με την εξής λογιστική εγγραφή: Κωδικός Λογαριασμός Χρέωση Πίστωση 44 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις Προβλέψεις για επισφαλείς πελάτες 757

14 Ενότητα 7 (άρθρο 31, παρ. 1, περ. θ, Ν. 2238/1994) 84 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ Έσοδα από αχρησιμοποίητες προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων Έσοδα από προβλέψεις για επισφαλείς πελάτες Αιτιολογία: Επιπλέον σχηματισθείσα πρόβλεψη για επισφαλείς Πελάτες (χρεωστικό υπόλοιπο πελατών ευρώ , πιστωτικό υπόλοιπο προβλέψεων για επισφαλείς πελάτες (λ/σμός ) ευρώ Επιπλέον, σχηματισθείσα πρόβλεψη ( X 30%=) ευρώ Παράδειγμα: Επιχείρηση κατά τη διαχειριστική χρήση εμφανίζει στα τηρούμενα βιβλία της την χρεωστικό υπόλοιπο λογαριασμού «Πελάτες» και πραγματοποιηθείσες προβλέψεις για απόσβεση επισφαλών απαιτήσεων στις προγενέστερες χρήσεις, όπως αυτές εμφανίζονται στα βιβλία της κατά τη διαχειριστική χρήση 2004, ανέρχονται σε (υπόλοιπο του λογαριασμού ). Επειδή το 30% του χρεωστικού υπολοίπου του λογαριασμού «Πελάτες», δηλαδή ( X 30% =) είναι μικρότερο από το ποσό των σχηματισθεισών προβλέψεων κατά τις προηγούμενες χρήσεις: α) Η επιχείρηση δε δικαιούται τη χρήση 2004 να σχηματίσει περαιτέρω πρόβλεψη για απόσβεση επισφαλών απαιτήσεων. β) Η επιχείρηση υποχρεούται την επιπλέον πρόβλεψη ( =) να τη μεταφέρει στα αποτελέσματα χρήσεως και να φορολογηθεί με τις γενικές διατάξεις. Επομένως η άνω επιχείρηση θα καταχωρίσει στις στα βιβλία της την παρακάτω λογιστική εγγραφή: Κωδικός Λογαριασμός Χρέωση Πίστωση 44 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις Προβλέψεις για επισφαλείς πελάτες (άρθρο 31, παρ. 1, περ. θ, Ν. 2238/1994) ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 758

15 Λογιστική ανάλυση των απαιτήσεων, των λογαριασμών , Έσοδα από αχρησιμοποίητες προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων Έσοδα από προβλέψεις για επισφαλείς πελάτες Αιτιολογία: Μεταφορά επιπλέον σχηματισθείσας πρόβλεψης βάσει του άρθρου 31, παρ. 1, περ. θ, Ν. 2238/1994 στα αποτελέσματα της παρούσης χρήσεως. Σημείωση: Από τη διαχειριστική περίοδο 2005 υπάρχει αλλαγή (βλέπε παρ πιο κάτω), κατά την οποία «στο τέλος κάθε πενταετίας, αρχής γενομένης από τη διαχειριστική χρήση 2005, αν υφίσταται στο λογαριασμό υπόλοιπο, λόγω μη επαληθεύσεως των προβλέψεων με επισφαλείς απαιτήσεις, τότε το υπόλοιπο αυτό μεταφέρεται στα ακαθάριστα έσοδα της επόμενης διαχειριστικής περιόδου, υποκείμενο σε φορολογία εισοδήματος με τις γενικές διατάξεις ιαγραφή ανεπίδεκτου εισπράξεως πελάτη Είσπραξη διαγραφείσης απαιτήσεως Η διαγραφή των ανεπίδεκτων εισπράξεων απαιτήσεων, εφόσον υπάρχει σχηματισμένη πρόβλεψη, γίνεται με την εξής λογιστική εγγραφή: Κωδικός Λογαριασμός Χρέωση Πίστωση 44 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις Προβλέψεις για επισφαλείς πελάτες (άρθρο 31, παρ. 1, περ. θ, Ν. 2238/1994) Πελάτες εσωτερικού Πελάτες επισφαλείς Πελάτης Α Αιτιολογία: ιαγραφή επισφαλούς πελάτη Α ως απόφαση δικαστηρίου (ή έγγραφο δικηγόρου κ.λπ.) με χρεωστικό υπόλοιπο ευρώ

16 Ενότητα 7 Ο χαρακτηρισμός και η διαγραφή ορισμένων πελατών ως επισφαλών είναι θέμα που κρίνεται από την επιχείρηση, με βάση τα στοιχεία και τα έγγραφα που έχει στη διάθεσή της και δεν ερευνάται από το φορολογικό έλεγχο εάν πράγματι οι διαγραφέντες Πελάτες είναι επισφαλείς ή όχι (Υπ. Οικονομικών /πολ. 1042/1993 «Λογιστής» 1993, σελ. 677 και / πολ. 1016/2005). Στην περίπτωση, όμως, που κάποιος πελάτης κρίθηκε από την επιχείρηση επισφαλής και προέβη στη διαγραφή του, αν εκ των υστέρων το ποσό της απαίτησής του εισπραχθεί, η επιχείρηση έχει την υποχρέωση το ποσό που εισέπραξε να το μεταφέρει στα αποτελέσματα χρήσεως με την εξής λογιστική εγγραφή: Κωδικός Λογαριασμός Χρέωση Πίστωση 38 ΙΑΘΕΣΙΜΑ Ταμείο ΕΞΟ Α & ΕΣΟ Α ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ Έσοδα προηγούμενων χρήσεων Εισπράξεις αποσβεσμένων απαιτήσεων Αιτιολογία: Είσπραξη την από επισφαλή πελάτη Α, ο οποίος είχε αποσβεσθεί τη χρήση 2005 ως ανεπίδεκτος εισπράξεως. Σε περίπτωση που η επιχείρηση προβαίνει σε διαγραφή επισφαλών πελατών της, με μείωση του ποσού της πρόβλεψης που εμφανίζεται στο λογαριασμό «Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις», έχει υποχρέωση (για τους Πελάτες για τους οποίους δεν έχουν ασκηθεί ένδικα μέσα και κατά συνέπεια δεν αποδεικνύεται η επισφάλειά τους, εφόσον το ποσό της επισφαλούς απαίτησης υπερβαίνει τα 1.000), να γνωστοποιεί στον πελάτη της (που αυτό θα αποδεικνύεται με κάθε νόμιμο μέσο), ότι διέγραψε το ποσό της απαίτησής της, προκειμένου να καταστεί δυνατή η επαλήθευση από τα αρμόδια φοροτεχνικά όργανα της διαγραφής της υποχρέωσης αυτής και από τα βιβλία του διαγραφέντος πελάτου (Υπ. Οικονομικών / πολ. 1142/1997, «Λογιστής» 1997, σελ 924 και άρθρο 31, παρ. 1, περ. θ, Ν. 2238/1994). 760

17 Λογιστική ανάλυση των απαιτήσεων, των λογαριασμών , Ποιο άλλο ποσό αναγνωρίζεται για φορολογική έκπτωση πέραν του προβλεπόμενου ποσοστού 0,5% Με τις διατάξεις του τελευταίου εδαφίου της περ. θ, της παρ. 1, του άρθρου 31, του Ν. 2238/1994 προβλέπεται ότι πέραν της ανωτέρω πρόβλεψης, δηλαδή 0,5% επί του κύκλου εργασιών, ουδέν άλλο ποσό αναγνωρίζεται φορολογικά για έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων για απόσβεση επισφαλών απαιτήσεων. Εξαιρετικά, αν σε κάποια διαχειριστική χρήση το ποσό των πράγματι επισφαλών απαιτήσεων, για τις οποίες έχουν εξαντληθεί όλα τα ένδικα μέσα είναι μεγαλύτερο εκείνου που προκύπτει από την εφαρμογή του αντίστοιχου ποσοστού πρόβλεψης, το επιπλέον ποσό που δεν καλύπτεται από τη σχηματισθείσα πρόβλεψη μπορεί να αποσβεσθεί στη διαχειριστική αυτή χρήση με οριστικές εγγραφές. Ανεπίδεκτες εισπράξεως απαιτήσεις από πελάτες. Είναι αυτονόητο ότι τα αναφερόμενα παραπάνω αφορούν στην απόσβεση επισφαλών απαιτήσεων, που έχουν προέλθει από Πελάτες μόνο, καθόσον ο υπολογισμός των προβλέψεων υπολογίζεται επί της αξίας των εκδοθέντων τιμολογίων πωλήσεως. Ανεπίδεκτες εισπράξεως απαιτήσεις από άλλες αιτίες. Αν υπάρχει ζημία από άλλη αιτία, αυτή θα εκπίπτει, σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. η, της παρ. 1, του άρθρου 31 του Ν. 2238/1994, εφόσον συνιστά απώλεια κεφαλαίου (Υπ. Οικονομικών /πολ. 1016/2005) Εμφάνιση της πρόβλεψης για επισφαλείς πελάτες στον ισολογισμό Η πρόβλεψη για επισφαλείς Πελάτες εμφανίζεται στον ισολογισμό σε μείωση των απαιτήσεων, όταν σχηματίζεται για να καλύψει πραγματικές απώλειες λόγω χαρακτηρισμού των απαιτήσεων αυτών ως επισφαλών (άρθρο 42ε, παρ. 14, κωδ. Ν. 2190/1920). Αντιθέτως, όταν μια επιχείρηση στο τέλος της χρήσεως δεν έχει επισφαλείς απαιτήσεις και σχηματίζει την πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις, επειδή αυτό επιτρέπεται από τη φορολογική νομοθεσία, η πρόβλεψη αυτή δεν θα εμφανισθεί στις λοιπές προβλέψεις του παθητικού του ισολογισμού αλλά στο ενεργητικό του ισολογισμού (στη θέση ΙΙ-1) σε μείωση των πελατών (Υπ. Οικονομικών /πολ. 1282/1996). 761

18 Ενότητα Αποθεματικό προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις Κεφαλαιοποίηση ή διανομή του αποθεματικού «προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις» Σύμφωνα με την Υπ. Ο.Ο /10227/Β0012/ , ο λογαριασμός «Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις» περιλαμβάνει εισοδήματα για τα οποία το νομικό πρόσωπο (Α.Ε., Ε.Π.Ε. κ.λπ.) δεν έχει καταβάλει φόρο και κατά συνέπεια, σε περίπτωση κεφαλαιοποίησης ή διανομής αυτού οφείλεται φόρος εισοδήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.4 του άρθρου 106 του ΚΦΕ. Επίσης δεν απαγορεύεται η διανομή ή κεφαλαιοποίηση ολόκληρου ή μέρους του ποσού της σχηματισθείσης πρόβλεψης επισφαλών απαιτήσεων πριν από την παρέλευση της προβλεπόμενης από το νόμο πενταετίας, καθόσον και στην περίπτωση αυτή θα υπαχθεί σε φορολογία το διανεμόμενο ή κεφαλαιοποιούμενο αποθεματικό με τις γενικές διατάξεις, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 106 του Ν. 2238/1994. Γενικό παράδειγμα προβλέψεων επισφαλών απαιτήσεων: Επιχείρηση στο τέλος της χρήσεως 2006 προσδιόρισε τις επισφαλείς απαιτήσεις ως εξής: Απαιτήσεις που κρίθηκαν ως επισφαλείς και μεταφέρθηκαν ως επισφαλείς στις στους λογαριασμούς και Απαιτήσεις που παραμένουν ανείσπρακτες πέραν του έτους Ποσοστό απωλειών από επισφαλείς απαιτήσεις 0,2% επί του κύκλου εργασιών (Κύκλος εργασιών X 0,2%) Σύνολο εκτιμώμενων απωλειών από επισφαλείς πελάτες και χρεώστες Σχηματισμός πρόβλεψης (άρθρο 31, παρ. 1, περ. θ, Ν. 2238/1994): Κύκλος εργασιών χρήσεως Μείον: Πωλήσεις προς το ημόσιο, Ν.Π... ( ) Λιανικές πωλήσεις (50.000) Πωλήσεις μέσω αντιπροσώπων ( ) Υπόλοιπο πωλήσεων για σχηματισμό πρόβλεψης για επισφαλείς πελάτες Πρόβλεψη για επισφαλείς πελάτες και χρεώστες ( X 0,5% =)

19 Λογιστική ανάλυση των απαιτήσεων, των λογαριασμών , Κίνηση λογαριασμού «Προβλέψεις για επισφαλείς πελάτες»: Υπόλοιπο ενάρξεως ( ) Μείον: ιαγραφές πελατών ανεπίδεκτων εισπράξεως κατά τη διάρκεια της χρήσης 2006 (7.000) Πλέον: Πρόβλεψη για επισφαλείς πελάτες και χρεώστες Υπόλοιπο λήξεως ( ) (45.500) Το άνω υπόλοιπο συγκρίνεται με το 30% του χρεωστικού υπολοίπου του λογαριασμού «Πελάτες» , τα αναλυτικά υπόλοιπα του οποίου στις είναι τα εξής: Χρεωστικό Κωδικός Λογαριασμός υπόλοιπο Πελάτες εσωτερικού επιτηδευματίες Πελάτες εξωτερικού Ελληνικό ημόσιο Ν.Π... και ημόσιες επιχειρήσεις Πελάτες ιδιώτες Πελάτες επισφαλείς Πελάτες Μείον: Πελάτες: ιδιώτες, Ελληνικό ημόσιο και ημόσιες επιχειρήσεις (60.000) Υπόλοιπο πελατών για σύγκριση με πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις Μέγιστο ποσό που μπορεί να φθάσει η πρόβλεψη για επισφαλείς Πελάτες βάσει του άρθρου 31, παρ. 1, περ. θ, Ν. 2238/1994 ( X 30% =) Επειδή το υπόλοιπο λήξεως ( ) του λογαριασμού είναι μικρότερο του 30% του υπολοίπου του λογαριασμού «Πελάτες», όπως τούτο προσδιορίσθηκε στο ποσό , η επιχείρηση θα σχηματίσει την ως πρόβλεψη για επισφαλείς πελάτες ολόκληρο το ποσό το οποίο θα καταχωρίσει στα λογιστικά βιβλία με την εξής εγγραφή: 763

20 Ενότητα Κωδικός Λογαριασμός Χρέωση Πίστωση 83 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΟΥΣ ΚΙΝ ΥΝΟΥΣ Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις Πρόβλεψη για επισφαλείς πελάτες (άρθρο 31, παρ.1, περ. θ,ν2238/ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις Προβλέψεις για επισφαλείς πελάτες (άρθρο 31, παρ. 1, περ. θ, Ν. 2238/1994) Αιτιολογία: Σχηματισθείσα πρόβλεψη χρήσεως 2006 για επισφαλείς απαιτήσεις (άρθρο 31, παρ. 1, περ. θ, Ν 2238/1994) Με βάση τα άνω δεδομένα το υπόλοιπο της πρόβλεψης για επισφαλείς πελάτες θα εμφανισθεί στον ισολογισμό ως εξής: Ισολογισμός Ενεργητικό Παθητικό Α. Κυκλοφορούν ενεργητικό Β. Προβλέψεις για κινδύνους και έξοδα ΙΙ. Απαιτήσεις 1. Πελάτες Λοιπές προβλέψεις μείον: Πρόβλεψη (40.500) Επισφαλείς Επίδικοι... πελάτες και χρεώστες μείον: Πρόβλεψη (5.000) Σύνολο Σύνολο Φορολογία πιστωτικού υπολοίπου λογαριασμού «Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις» Με τις διατάξεις των δύο τελευταίων εδαφίων του άρθρου 31, παρ. 1, περ. θ προβλέπεται ότι το ποσό της πρόβλεψης που εμφανίζεται στο λογαριασμό «Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις» δεν υπόκειται 764

21 Λογιστική ανάλυση των απαιτήσεων, των λογαριασμών , σε φορολογία εισοδήματος, εκτός και αν στο τέλος κάθε πενταετίας, αρχής γενομένης από τη διαχειριστική περίοδο 2005, υφίσταται στον άνω λογαριασμό υπόλοιπο λόγω μη επαληθεύσεως των προβλέψεων με επισφαλείς απαιτήσεις. Το υπόλοιπο αυτό ποσό μεταφέρεται στα ακαθάριστα έσοδα της επόμενης διαχειριστικής περιόδου, υποκείμενο σε φορολογία με τις γενικές διατάξεις. ηλαδή, αν κατά την πενταετία τα ποσά των επισφαλών απαιτήσεων που διαγράφηκαν με χρέωση του άνω λογαριασμού δεν κάλυψαν ολόκληρο το ποσό της σχηματισθείσης πρόβλεψης στο διάστημα αυτό, το πιστωτικό υπόλοιπο του λογαριασμού μεταφέρεται στα ακαθάριστα έσοδα της επόμενης διαχειριστικής χρήσης 2010 και φορολογείται με τις γενικές διατάξεις συναθροιζόμενο με τα λοιπά φορολογητέα έσοδα χρήσεως 2010 της επιχείρησης με τη λογιστική εγγραφή που αναφέρουμε στην προηγούμενη παρ. 5 (Υπ. Οικονομικών /πολ. 1016/2005) Λογαριασμοί του Ε.Γ.Λ.Σ. που σχετίζονται με τη λογιστική παρακολούθηση των επισφαλών απαιτήσεων Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις 9.09 Προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων Ζημίες από ανεπίδεκτες εισπράξεως απαιτήσεις Εισπράξεις αποσβεσμένων απαιτήσεων Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις Έσοδα από αχρησιμοποίητες προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις προηγούμενων χρήσεων. Σημείωση: Η επίλυση της ανωτέρω άσκησης, και συγκεκριμένα ως προς τη χρήση του λογαριασμού 83.11, βασίστηκε στις προβλεπόμενες διατάξεις από το φορολογικό νόμο. Κατά τη γνώμη όμως του κ. Θ. Γρηγοράκου με την οποία και συμφωνούμε (βλέπε δημοσιευμένο άρθρο του στο.φ.ν ΣΕΛ ), πρέπει να χρησιμοποιείται ο λογαριασμός «Λοιπές προβλέψεις εκμεταλλεύσεως», αντί του λογαριασμού «Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις», για το μέρος των προβλέψεων αυτών που αφορούν πραγματικές επισφάλειες οι οποίες απεικονίζονται στα βιβλία της επιχειρήσεως. Ο λογαριασμός θα χρησιμοποιείται για το υπερβάλλον ποσό πάνω από τις πραγματικές προβλέψεις, το οποίο προκύπτει σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις. Ο προτεινόμενος αυτός λογιστικός 765

22 Ενότητα 7 χειρισμός κατά τη γνώμη μας κρίνεται απαραίτητος για τον ορθό προσδιορισμό του λειτουργικού κόστους των επιχειρήσεων. ηλαδή, με τις πωλήσεις επί πιστώσει αυξάνεται ο κύκλος εργασιών και τα αντίστοιχα έσοδα, αλλά συγχρόνως αυξάνονται και οι κίνδυνοι ζημιών από επισφάλειες πελατών, συνεπώς οι ζημίες αυτές, προϋπολογιζόμενες με τη μορφή προβλέψεως, πρέπει να συσχετισθούν και να επιβαρύνουν τα έσοδα από τις πωλήσεις επί πιστώσει, από τις οποίες προήλθαν (και όχι να μεταφέρονται απευθείας στα αποτελέσματα χρήσεως) η Πρακτική εφαρμογή «σχηματισμού προβλέψεως για αποσβέσεις επισφαλών απαιτήσεων» Το προσωρινό ισοζύγιο υπολοίπων της (ημερομηνίας κλεισίματος του ισολογισμού) της Α.Ε. «Χ» εμφανίζει τα εξής ποσά στους πιο κάτω λογαριασμούς: Κ.Α. Ε.Γ.Λ.Σ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ Χυ Πυ Πελάτες Εσωτερικού Πελάτες Εξωτερικού Ελληνικό ημόσιο Ν.Π Πελάτες-Εγγυήσεις ειδών συσκευασίας Προκαταβολές πελατών Πελάτες-αντίθ. λ/σμός αξίας ειδών συσκ Πελάτες επισφαλείς Λοιποί πελάτες λ/σμός επίδικων απαιτήσ Γραμμάτια στις Τράπεζες για είσπραξη Μεταχρ/λογημένες επιταγές εισπρακτέες Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις Πωλήσεις εσωτερικού-λιανικώς Πωλήσεις εσωτερικού-χονδρικώς Πωλήσεις εξωτερικού Πωλήσεις ημοσίου Πωλήσεις Ν.Π Πωλ. λοιπών αποθ. & άχρηστου υλικού Πωλήσεις υπηρεσιών Εκπτώσεις πωλήσεων

23 Λογιστική ανάλυση των απαιτήσεων, των λογαριασμών , Συμπληρωματική πληροφορία: Οι πωλήσεις εσωτερικού - χονδρικώς εμπεριέχουν: α) «ΕΙ ΙΚΟ ΦΟΡΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ» και β) «ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΣΕ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΟ ΟΧΟΥΣ» Ζητείται: (α) με βάση τα πιο πάνω στοιχεία να υπολογισθεί το ανώτατο ύψος ποσού που μπορεί να σχηματισθεί για πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων, να απεικονισθούν οι εγγραφές σε λογαριασμούς (σχήματος Τ) και (β) να γίνει ο ίδιος υπολογισμός στην περίπτωση που τα υπόλοιπα των λογαριασμών «πελατών» είχαν ως εξής: ΚΑ αντί ΚΑ αντί 500 ΚΑ αντί 350 ΚΑ αντί 100 Ο υπολογισμός θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 31 1 περ. θ του Ν. 2238/1994, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 9 3 του Ν3296/2004. Επίλυση ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ ΕΠΙΣΦΑΛΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ α) Υπολογισμός του 30% του «Συνολικού υπολοίπου του λογαριασμού Πελάτες» Κ.Α. ρχ Ε.ΣΥ.Λ. 228/2206/ (50) Χ 30% = 570 Ανώτατο ύψος πρόβλεψης που μπορεί να σχηματισθεί τροφοδοτείται από τους 30.00, 30.01, 31.03, και (.Φ.Ν σελ / Θ. Γ. Γρηγοράκος) 767

24 Ενότητα 7 Υπολογισμός του 0,5% επί του «Συνόλου των πωλήσεων προς επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα» (Λαμβάνονται υπ όψιν και οι πωλήσεις σε Ν.Π.Ι..) Κ.Α. ρχ (4.000) Άρθρο. 31, παρ. 1 θ του ν. 2238/1994, όπως τροποποιήθηκε με το άρθ. 9 παρ. 3 του ν. 3296/ X 0,5% = 900 Επειδή η συνολικά σχηματισμένη πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων (44.11) δεν μπορεί να υπερβεί το 30% του Λογαριασμού «Πελάτες», η εγγραφή θα έχει ως εξής: (1) 250 (1) (1) β) αν άρα (50) X 30% = 96 (1) Παρατηρήσεις: 1. Λαμβάνεται υπ όψιν η υπόθεση ότι οι σχηματισμένες προβλέψεις 200, έγιναν την προηγούμενη χρήση και κάλυψαν πραγματικές επισφάλειες του λογαριασμού Γι αυτό στην τρέχουσα χρήση οι νέες προβλέψεις εκμεταλλεύσεως είναι 250. (Κ.Α Κ.Α 30.99= 450. Και 450-υπολ. Κ.Α 44.11= Κ.Α 68.09= 250). 2. Από τη χρήση 2005 η φορολόγηση και εμφάνιση του υπολοίπου του λογαριασμού ισχύει για το τέλος κάθε πενταετίας. 768

25 Λογιστική ανάλυση των απαιτήσεων, των λογαριασμών , η Πρακτική εφαρμογή «σχηματισμού προβλέψεως για απόσβεση επισφαλών απαιτήσεων» Η εταιρεία, στην κλειόμενη χρήση ( ), και σύμφωνα πάντα με τις ισχύουσες φορολογικές διατάξεις (άρθρο 31, παρ. 1, περ. θ του Ν. 2238/1994, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 9, παρ. 3, του Ν. 3296/2004), έχει τη δυνατότητα σχηματισμού προβλέψεως για επισφαλείς πελάτες συνολικού ποσού Η ήδη σχηματισθείσα πρόβλεψη για πραγματικές επισφαλείς απαιτήσεις που έγινε την προηγούμενη χρήση ( ) σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, ανήρχετο στο ποσό των Υποτίθεται ότι το Νομικό τμήμα της εταιρείας προσδιόρισε, την , τις πραγματικές επισφαλείς απαιτήσεις από σε , η δε πιθανή απώλεια εκτιμήθηκε στα Κατόπιν τούτου αποφασίστηκε όπως: α) η πιθανή απώλεια καλυφθεί με συνολική ισόποση πρόβλεψη εκμεταλλεύσεως και β) η επιχείρηση ωφεληθεί από τις ευεργετικές φορολογικές διατάξεις σχηματισμού προβλέψεων επισφαλών απαιτήσεων. Την επόμενη χρήση και μετά τη δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας υποτίθεται ότι συνέβησαν τα εξής: α) ιαγράφηκαν οριστικά( ) πραγματικά υπόλοιπα επισφαλών απαιτήσεων για τα οποία είχε γίνει ισόποση πρόβλεψη επισφάλειας ποσού , β) Εισπράχτηκαν ( ) πραγματικά υπόλοιπα επισφαλών απαιτήσεων για τα οποία επίσης είχε γίνει ισόποση πρόβλεψη επισφάλειας και γ) Κατά την απογραφή της υποτίθεται ότι θα διαπιστωθούν τα εξής: πραγματικές επισφαλείς απαιτήσεις δεν υπάρχουν και το υπόλοιπο των μέχρι το πέρας της πενταετίας (ήτοι μέχρι ) σχηματισμένων προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις με βάση τις φορολογικές διατάξεις, υπερβαίνει το ανώτατο ύψος που ο φορολογικός νόμος αναγνωρίζει κατά Να απεικονισθούν οι προκύπτουσες ημερολογιακές εγγραφές που έγιναν ή πρέπει να γίνουν, καθ όλη την χρονική περίοδο, δηλαδή από την έως την Σε όλες τις προαναφερόμενες ημερολογιακές εγγραφές να χρησιμοποιηθούν δευτεροβάθμιοι λογαριασμοί του Ε.Γ.Λ.Σ. (Π /1980) ή τριτοβάθμιοι στις περιπτώσεις που αυτό κρίνεται αναγκαίο. Οι λογαριασμοί θα είναι πλήρεις, ήτοι θα φέρουν κωδικό και πλήρη ονομασία 769

26 Ενότητα 7 χωρίς συντμήσεις. Επίσης, θα αναγράφεται η αιτιολογία των εγγραφών, όπου κατά την κρίση σας τούτο απαιτείται. Επίλυση ( ) 30 ΠΕΛΑΤΕΣ Πελάτες επισφαλείς ΠΕΛΑΤΕΣ Πελάτες εσωτερικού Μεταφορά υπολοίπων πελατών ασφαλούς εισπράξεως σε επισφαλείς ( ) 68 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Λοιπές προβλέψεις εκμεταλλεύσεως ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ Προβλέψεις για επισφαλείς πελάτες Προβλέψεις για απόσβεση επισφαλών πελατών Σχηματισμός προβλέψεως επισφάλειας πελατών ( ) 30 ΠΕΛΑΤΕΣ Πελάτες επισφαλείς ΠΕΛΑΤΕΣ Πελάτες εσωτερικού Μεταφορά υπολοίπων πελατών ασφαλούς εισπράξεως σε επισφαλείς ( ) 68 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Λοιπές προβλέψεις εκμεταλλεύσεως ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΟΥΣ ΚΙΝ ΥΝΟΥΣ Προβλέψεις για επισφαλείς πελάτες ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ Προβλέψεις για επισφαλείς πελάτες Προβλέψεις για απόσβεση επισφαλών πελατών Προβλέψεις για απόσβεση επισφαλών πελατών (άρθρο 31 παρ. 1, περ. θ του Ν. 2238/1994) Σχηματισμός προβλέψεως επισφάλειας πελατών 770

27 Λογιστική ανάλυση των απαιτήσεων, των λογαριασμών , ( ) 44 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ Προβλέψεις για επισφαλείς πελάτες Προβλέψεις για απόσβεση επισφαλών πελατών ΠΕΛΑΤΕΣ Πελάτες επισφαλείς Οριστική διαγραφή επισφαλών απαιτήσεων ( ) 44 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ Προβλέψεις για επισφαλείς πελάτες Προβλέψεις για απόσβεση επισφαλών πελατών ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΙΑΘΕΣΙΜΑ Ταμείο ΠΕΛΑΤΕΣ Πελάτες επισφαλείς ΕΞΟ Α ΚΑΙ ΕΣΟ Α ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ Έσοδα προηγούμενων χρήσεων Εισπράξεις αποσβεσμένων απαιτήσεων Είσπραξη αποσβεσμένων απαιτήσεων και τακτοποίηση προβλέψεων ( ) 44 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ Προβλέψεις για επισφαλείς πελάτες Προβλέψεις για απόσβεση επισφαλών πελατών (άρθρο 31 παρ. 1, περ. θ του Ν. 2238/1994) 84 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ Έσοδα από αχρησιμοποίητες προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων Από προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις Αντιλογισμός αχρησιμοποίητων προβλέψεων προηγούμενων χρήσεων 1.5 Μεταχρονολογημένες επιταγές (λογαριασμοί 33.90, 33.91& 53.90) Ο Ε.Γ.Λ.Σ. Γνωμ. 26/971/1988 Μεταχρονολογημένες επιταγές εισπρακτέες Για τη λογιστική παρακολούθηση των «μεταχρονολογημένων» επιταγών, σύμφωνα με τις αρχές και τους κανόνες του Ε.Γ.Λ.Σ., εφαρμόζονται τα 771

28 Ενότητα 7 ακόλουθα, με την προϋπόθεση, βέβαια, ότι η χρησιμοποίηση των επιταγών αυτών δεν αντίκειται στις κείμενες διατάξεις (του Εμπορικού ικαίου, του Αστικού ικαίου, της Φορολογικής Νομοθεσίας ή των Νομισματικών Κανόνων), θέμα το οποίο δεν εξετάζουμε εδώ, περιοριζόμενοι σε ό,τι αφορά το λογιστικό χειρισμό τους: α) Όπως καθορίζεται στην περιπτ. 1 της παραγρ του Ε.Γ.Λ.Σ., στους υπολογαριασμούς του πρωτοβάθμιου 38 «χρηματικά διαθέσιμα» καταχωρίζονται και παρακολουθούνται μαζί με τα μετρητά κ.λπ. μόνο οι «εισπρακτέες επιταγές επί λογαριασμών όψεως» και τέτοιες επιταγές είναι εκείνες που είναι συνταγμένες σύμφωνα με τον τύπο που καθορίζεται από την ειδική νομοθεσία περί επιταγής και περιέχουν όλα τα στοιχεία που απαιτεί η νομοθεσία αυτή. Οι επιταγές αυτές, όπως καθορίζεται και στο υπόδειγμα Ισολογισμού, καταχωρίζονται στον ισολογισμό στην κατηγορία -IV-1 των διαθεσίμων του ενεργητικού. β) Οι μεταχρονολογημένες επιταγές, οι οποίες, όπως είναι γνωστό, χρησιμοποιούνται σε μεγάλη έκταση τα τελευταία χρόνια αντί των συναλλαγματικών, δεν είναι «πληρωτέες εν όψει», γιατί λαμβάνονται εν γνώσει της μεταχρονολογημένης εκδόσεώς τους και με την ειδική εθιμική συμφωνία να μην εμφανισθούν προς πληρωμή πριν από την αναφερόμενη χρονολογία εκδόσεώς τους, συνεπώς δεν επιτρέπεται να καταχωρίζονται στα χρηματικά διαθέσιμα (λογαριασμός 38). Οι επιταγές αυτές καταχωρίζονται στον κενό δευτεροβάθμιο λογαριασμό του πρωτοβάθμιου 33 «χρεώστες διάφοροι» ο οποίος συμπληρώνεται με τον τίτλο «επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)» και κατά την έλευση της αναφερόμενης χρονολογίας εκδόσεως, οπότε γίνονται όψεως, μεταφέρονται στα χρηματικά διαθέσιμα (λογαριασμός 38). γ) Επιταγή που δεν φέρει χρονολογία εκδόσεως («λευκή επιταγή»), δε συγκεντρώνει τα απαραίτητα στοιχεία που απαιτεί ο νόμος περί επιταγής και δεν είναι επιταγή, συνεπώς δεν καταχωρίζεται στους λογαριασμούς που παρακολουθούνται οι επιταγές, αλλά σε ειδικό ζεύγος λογαριασμών τάξεως. Η «λευκή επιταγή» αυτή, όταν συμπληρωθεί η χρονολογία εκδόσεώς της (ή άλλο τυχόν ελλείπον στοιχείο της), σύμφωνα με την εξουσιοδότηση του εκδότη και τη σχετική μετά τούτου συμφωνία, αποκτά την εγκυρότητα της επιταγής και καταχωρίζονται στους οικείους λογαριασμούς των επιταγών, σύμφωνα με τα προηγούμενα. δ) Σε περίπτωση που η «εν όψει πληρωτέα» επιταγή εμφανιστεί εμπρόθεσμα, και σύμφωνα με το νόμο, προς πληρωμή και δεν πληρωθεί και η άρνηση αυτή βεβαιωθεί δια σχετικής «σφραγίσεως» της επιταγής, 772

29 Λογιστική ανάλυση των απαιτήσεων, των λογαριασμών , γίνεται μεταφορά, της επιταγής αυτής, από το λογαριασμό 38 «χρηματικά διαθέσιμα», στον κενό δευτεροβάθμιο λογαριασμό του πρωτοβάθμιου 33 «χρεώστες διάφοροι» ο οποίος συμπληρώνεται με τον τίτλο «επιταγές σε καθυστέρηση (σφραγισμένες)». ε) Σε περίπτωση που η «εν όψει πληρωτέα» επιταγή δεν εμφανιστεί εμπρόθεσμα και σύμφωνα με το νόμο προς πληρωμή, οπότε δε θα συνταχθεί βεβαίωση αρνήσεως πληρωμής (δηλαδή δε θα σφραγιστεί κ.λπ. σύμφωνα με το νόμο), γίνεται μεταφορά, της επιταγής αυτής, από το λογαριασμό 38 «χρηματικά διαθέσιμα», στο λογαριασμό αρχικής (βασικής) αιτίας εκδόσεώς της (π.χ. σε χρέωση του προσωπικού λογαριασμού του πελάτη, από τον οποίο είχε ληφθεί η επιταγή). στ) Σύμφωνα με τις γενικές αρχές που υιοθετούνται από τις προσαρμοσμένες προς την 4η Οδηγία της ΕΟΚ νέες διατάξεις του Ν. 2190/1920 «περί ανώνυμων εταιρειών» (νέα άρθρα 42α και 42β), οι λογαριασμοί «επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)» και «επιταγές σε καθυστέρηση (σφραγισμένες)» καταχωρίζονται ιδιαιτέρως στον ισολογισμό, στην κατηγορία των απαιτήσεων του κυκλοφορούντος ενεργητικού -ΙΙ και με αρίθμηση 3α και 3β, αντίστοιχα Ο Ε.Γ.Λ.Σ. Γνωμ. 38/1047/1988 Μεταχρονολογημένες επιταγές πληρωτέες Σε απάντηση της παραπάνω επιστολής σας, με την οποία μας θέτετε το ερώτημα του τρόπου της λογιστικής παρακολουθήσεως των μεταχρονολογημένων επιταγών πληρωτέων, διατυπώνοντας και σχετικές απόψεις, σας γνωρίζουμε ότι για το θέμα αυτό εφαρμόζονται ανάλογα τα όσα καθορίζονται στην υπ αριθμό 26/971/ γνωμοδότηση της Ο.Ε-Γ.Λ.Σ.. Συγκεκριμένα: α) Οι μεταχρονολογημένες επιταγές πληρωτέες παρακολουθούνται στον κενό δευτεροβάθμιο λογαριασμό του πρωτοβάθμιου 53 «πιστωτές διάφοροι», ή εάν αυτός έχει χρησιμοποιηθεί από την οικονομική μονάδα, σ έναν από τους επόμενους κενούς δευτεροβαθμίους , ο οποίος συμπληρώνεται με τον τίτλο «επιταγές πληρωτέες μεταχρονολογημένες» και κατά την έλευση της αναφερόμενης χρονολογίας εκδόσεως, οπότε γίνονται όψεως, μεταφέρονται στο λογαριασμό «καταθέσεις όψεως σε». β) Σύμφωνα με τις γενικές αρχές που υιοθετούνται από τις προσαρμοσμένες προς την 4 η Οδηγία της ΕΟΚ νέες διατάξεις του Ν.2190/1920 «περί 773

Προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων

Προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων Τελευταία ενημέρωση : 6 Απριλίου 2013 Λογ. 44.11 Παραθέτουμε το τμήμα της απαιτήσεων : Προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων ΠΟΛ.1016/7.2.2005 που αφορά τις προβλέψεις επισφαλών ΠΟΛ.1016/7.2.2005... Άρθρο 9

Διαβάστε περισσότερα

Λογιστική Απαιτήσεων

Λογιστική Απαιτήσεων Λογιστική Απαιτήσεων 112 ιάκριση Απαιτήσεων 113 Βραχυπρόθεσµες Απαιτήσεις Η προθεσµία εξοφλήσεως λήγει µέσα στην επόµενη χρήση Μακροπρόθεσµες Απαιτήσεις η προθεσµία εξοφλήσεως λήγει µετά το τέλος της επόµενης

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα: Λογιστική ΙΙ

Μάθημα: Λογιστική ΙΙ Μάθημα: Λογιστική ΙΙ Ν. Ηρειώτης Δ. Μπάλιος Β. Ναούμ Απαιτήσεις Λογιστική ΙΙ - ΤΟΕ-ΕΚΠΑ Ν. Ηρειώτης Δ. Μπάλιος Β. Ναούμ 1 Απαιτήσεις αποτελούν όλες οι αξιώσεις που έχει η επιχείρηση κατά φυσικών ή νομικών

Διαβάστε περισσότερα

Στην ομάδα 3 παρακολουθούνται οι βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις, τα αξιόγραφα και τα διαθέσιμα περιουσιακά στοιχεία της οικονομικής μονάδας.

Στην ομάδα 3 παρακολουθούνται οι βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις, τα αξιόγραφα και τα διαθέσιμα περιουσιακά στοιχεία της οικονομικής μονάδας. 3 η ΟΜΑΔΑ Στην ομάδα 3 παρακολουθούνται οι βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις, τα αξιόγραφα και τα διαθέσιμα περιουσιακά στοιχεία της οικονομικής μονάδας. Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις είναι αυτές που κατά το κλείσιμο

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΙΙ. Ενότητα #3: Ειδικά Θέματα Λογιστικής και Αποτίμησης Απαιτήσεων

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΙΙ. Ενότητα #3: Ειδικά Θέματα Λογιστικής και Αποτίμησης Απαιτήσεων ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΙΙ Ενότητα #3: Ειδικά Θέματα Λογιστικής και Αποτίμησης Απαιτήσεων Δημήτρης Τζελέπης Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Σκοποί ενότητας Σκοπός της ενότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΙΙ - ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΙΙ - ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΙΙ - ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ 1. ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΑΓΟΡΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ 2. ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 1. ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΑΓΟΡΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ 1.1 Η λειτουργία των λογαριασμών

Διαβάστε περισσότερα

(Πηγή: Χρηματοοικονομική λογιστική, ΕΑΠ Τόμος Α).

(Πηγή: Χρηματοοικονομική λογιστική, ΕΑΠ Τόμος Α). ΘΕΜΑ Α. Με τη βοήθεια των μεθόδων FIFO και LIFO προσδιορίζουμε το τρόπο με τον οποίο διακινούνται τα εμπορεύματα σε μία επιχείρηση. Σύμφωνα με τη πρώτη τα εμπορεύματα που εισέρχονται πρώτα στη αποθήκη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΑΠ: ΕΟ 25 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ο ΘΕΜΑ) (ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ)

ΕΑΠ: ΕΟ 25 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ο ΘΕΜΑ) (ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ) ΕΑΠ: ΕΟ 25 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2005 2006 2 ο ΘΕΜΑ) (ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ) Τα υπόλοιπα των λογαριασµών της εµπορικής επιχείρησης «ΧΤ Α.Ε.» στις 30.10.2005, είχαν ως εξής (τα ποσά σε ): Κωδικός

Διαβάστε περισσότερα

Λογιστική ιαθεσίµων 144

Λογιστική ιαθεσίµων 144 Λογιστική ιαθεσίµων 144 Χρηµατικά ιαθέσιµα Τα άµεσα µέσα πληρωµών της οικονοµικής µονάδας Μετρητά 145 Επιταγές εισπρακτέες επί λογαριασµών όψεως Ληξιπρόθεσµα τοκοµερίδια Καταθέσεις όψεως Καταθέσεις προθεσµίας

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Διοικητική Λογιστική Λογιστική Εταιρειών Διδάσκοντες: Νικόλαος Ηρειώτης & Δημήτριος Μπάλιος Σημειώσεις με θέμα την 3 η ομάδα του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Δομή Γενικού Λογιστικού Σχεδίου www.onlineclassroom.gr ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Το Γενικό Λογιστικό Σχέδιο με τη σημερινή του μορφή χωρίζεται σε 10 ομάδες και κάθε ομάδα αποτελείται από 10 λογαριασμούς.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2001-10η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2001-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2001) Α.Μ.Α.Ε. 25088/05/Β/91/23 ( ΠΟΣΑ ΣΕ Δρχ.) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

2. Χρεωστικοί λογ/σμοί εγγυήσεων 2. Πιστωτικοί λογ/σμοί εγγυήσεων και εμπραγμάτων ασφαλειών 672.00 672.00 και εμπραγμάτων ασφαλειών 672.00 672.

2. Χρεωστικοί λογ/σμοί εγγυήσεων 2. Πιστωτικοί λογ/σμοί εγγυήσεων και εμπραγμάτων ασφαλειών 672.00 672.00 και εμπραγμάτων ασφαλειών 672.00 672. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Κ.Τ.Ε.Λ. Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-10η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΑΡ.Μ.Α.Ε 55687/01/Β/03/596 Ποσά κλειόμενης χρήσεως

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα 1 Μη δεδουλευμένοι τόκοι γραμματίων πληρωτέων (51.03) : είναι λογαριασμός παθητικού αντίθετος, που σημαίνει ότι όταν αυξάνεται χρεώνεται και όταν μειώνεται πιστώνεται. Οι αντίθετοι λογαριασμοί του

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 5. Εξωτερικός και Εσωτερικός Έλεγχος Απαιτήσεων και ιαθεσίµων

Ενότητα 5. Εξωτερικός και Εσωτερικός Έλεγχος Απαιτήσεων και ιαθεσίµων Ενότητα 5 Εξωτερικός και Εσωτερικός Έλεγχος Απαιτήσεων και ιαθεσίµων 3. Απαιτήσεις ιαθέσιµα (1) Απαιτήσεις και ιαθέσιµα είναι το σύνολο των βραχυπρόθεσµων απαιτήσεων, αξιόγραφων και ιαθεσίµων της οικονοµικής

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 0,00 0,00

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 0,00 0,00 ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002-11η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2002-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002) Α.Μ.Α.Ε. 25088/05/Β/91/23 ( ΠΟΣΑ ΣΕ ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 0,00 0,00

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 0,00 0,00 ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003-12η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2003-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003) Α.Μ.Α.Ε. 25088/05/Β/91/23 ( ΠΟΣΑ ΣΕ ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Α.

Διαβάστε περισσότερα

TEI ΑΜΘ Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής

TEI ΑΜΘ Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής TEI ΑΜΘ Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής 1 Μάθημα: Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα-Σχέδια 5 η εισήγηση Διδάσκων: Αθανάσιος Μανδήλας smand@teiemt.gr Χρηματοοικονομικά και Λοιπά Περιουσιακά Στοιχεία 2 Οι

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΔΙΔΑΣΚΩΝ Γεώργιος Αληφαντής, Διδάσκων στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, τ. Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 1 η Εβδομάδα

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστημίου Αθηνών ΛΥΜΕΝΗ ΑΣΚΗΣΗ: ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΘΟΛΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστημίου Αθηνών ΛΥΜΕΝΗ ΑΣΚΗΣΗ: ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΘΟΛΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ Λογιστική Ι Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστημίου Αθηνών ΛΥΜΕΝΗ ΑΣΚΗΣΗ: ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΘΟΛΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ Διδάσκοντες: Νικόλαος Ηρειώτης - Δημήτριος Μπάλιος - Ιωάννης Ντόκας - Κανέλλος Τούντας

Διαβάστε περισσότερα

Επίκουρος Καθηγητής Κωνσταντίνος Ι. Λιάπης Ευάγγελος Δ. Πολίτης, PhD

Επίκουρος Καθηγητής Κωνσταντίνος Ι. Λιάπης Ευάγγελος Δ. Πολίτης, PhD Επίκουρος Καθηγητής Κωνσταντίνος Ι. Λιάπης Ευάγγελος Δ. Πολίτης, PhD Αξία με την οποία πιστώνονται οι λογαριασμοί των πωλήσεων. Ο λογαριασμός του πελάτη χρεώνεται με το συνολικό ποσό του παραστατικού που

Διαβάστε περισσότερα

Ο ισολογισµός της ατοµικής επιχείρησης «ΖΩΓΑ ΜΑΡΙΑ» της 31-12-2002 είχε ως εξής:

Ο ισολογισµός της ατοµικής επιχείρησης «ΖΩΓΑ ΜΑΡΙΑ» της 31-12-2002 είχε ως εξής: Ο ισολογισµός της ατοµικής επιχείρησης «ΖΩΓΑ ΜΑΡΙΑ» της 31-12-2002 είχε ως εξής: Ε. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31/12/02 Π. + Κ.Θ. Πάγιο Ενεργητικό Καθαρή θέση Έπιπλα 500,00 Κεφάλαιο 3.552,00 Αποσβ/να έπιπλα 200,00 300,00

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα

Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Απαιτήσεις (ΔΛΠ 39) Διδάσκων: Δρ. Γεώργιος Α. Παπαναστασόπουλος Εισαγωγή Οι απαιτήσεις είναι βασικά αντικείμενο του: ΔΛΠ 39 «Χρηματοπιστωτικά Μέσα: Αναγνώριση και Επιμέτρηση» (Financial

Διαβάστε περισσότερα

Ο ισολογισµός της ατοµικής επιχείρησης «ΖΕΡΦΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ» της 31-12-2002 είχε ως εξής:

Ο ισολογισµός της ατοµικής επιχείρησης «ΖΕΡΦΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ» της 31-12-2002 είχε ως εξής: Ο ισολογισµός της ατοµικής επιχείρησης «ΖΕΡΦΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ» της 31-12-2002 είχε ως εξής: ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΑΘΗΤΙΚΟ + Κ.Θ. Μηχανήµατα 4.000,00 Κεφάλαιο 6.000,00 -Αποσβ. Μηχ/τα 2.000,00 2.000,00 Προµηθευτές

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο Π Α Θ Η Τ Ι. Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 Αναπόσβεστη. Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012

Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο Π Α Θ Η Τ Ι. Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 Αναπόσβεστη. Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012 Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο Π Α Θ Η Τ Ι χρήσεως 2013 χρήσεως 2012 χρήσεως 2013 Αναπόσβεστη Αναπόσβεστη Αξία κτήσεως Αποσβέσεις αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις αξία Β. ΕΞΟ Α ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ Α. Ι ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1. Έξοδα

Διαβάστε περισσότερα

MEΡΟΣ Β - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΟΜΑΔΑ

MEΡΟΣ Β - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΟΜΑΔΑ ΜΕΡΟΣ Α - ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Νομικό Πλαίσιο 3 2. Κατηγορίες οντοτήτων 4 3. Τήρηση Απλογραφικών ή Διπλογραφικών βιβλίων 11 4. Υποχρεώσεις οντοτήτων ανά κατηγορία μεγέθους 17 5. Λογιστική φορολογική βάση 32 6.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Β - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΜΕΡΟΣ Β - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΡΟΣ Α ΕΙΣΑΓΩΓΗ Νομικό Πλαίσιο 1 3 Κατηγορίες οντοτήτων 2 4 Τήρηση Απλογραφικών ή Διπλογραφικών βιβλίων 3 11 Λογιστική φορολογική βάση 4 17 Κανόνες επιμέτρησης 5 27 Σχέδιο λογαριασμών 6 28 ΜΕΡΟΣ Β - ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

1. H επιχείρηση ΧΨΩ ΑΕ πούλησε στις 1 Νοεμβρίου σε πελάτη της εμπορεύματα κόστους 40.000 αντί 60.000. Από το ποσό της πώλησης, η επιχείρηση εισέπραξε αμέσως το ½ και για το υπόλοιπο ποσό αποδέχτηκε γραμμάτια

Διαβάστε περισσότερα

www.onlineclassroom.gr Α Σ Κ Η Σ Η Σας παρέχονται οι ακόλουθες πληροφορίες για την εμπορική επιχείρηση ΑΒΓ ΑΕ

www.onlineclassroom.gr Α Σ Κ Η Σ Η Σας παρέχονται οι ακόλουθες πληροφορίες για την εμπορική επιχείρηση ΑΒΓ ΑΕ Α Σ Κ Η Σ Η Σας παρέχονται οι ακόλουθες πληροφορίες για την εμπορική επιχείρηση ΑΒΓ ΑΕ Περιγραφή Λογαριασμού Υπόλοιπο χρεωστικό Υπόλοιπο πιστωτικό Αγορές εμπορευμάτων 170.000 Αμοιβές προσωπικού 13.500

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Λογιστική απεικόνιση αποθεματικών προερχομένων από κέρδη φορολογημένα σύμφωνα με τα άρθρα 7 και 8 του ν. 2579/1998.

ΘΕΜΑ: Λογιστική απεικόνιση αποθεματικών προερχομένων από κέρδη φορολογημένα σύμφωνα με τα άρθρα 7 και 8 του ν. 2579/1998. -- 457 -- * ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ * Νο 32 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 7 Απριλίου 1998 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αριθμ Πρωτ: 1042608/10362/Β'0012 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΛ: 1103 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ομάδες Λογιστικού Σχεδίου ΟΜΑΔΑ 1 (ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ) : Περιλαμβάνει όλο το πάγιο ενεργητικό. Με τον όρο πάγιο ενεργητικό εννοούμε τα περιουσιακά στοιχεία που αποκτά η επιχείρηση με σκοπό να τα χρησιμοποιήσει

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ ( 210.38.22.157 495 www.arnos.gr e-mail : info@arnos.gr ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. Ε.Μ.Π.

ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ ( 210.38.22.157 495 www.arnos.gr e-mail : info@arnos.gr ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. Ε.Μ.Π. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Έννοια του ισολογισμού Ο ισολογισμός απεικονίζει τη χρηματοοικονομική κατάσταση της επιχείρησης μια δεδομένη χρονική στιγμή. Η χρηματοοικονομική κατάσταση μιας επιχείρησης αποτελείται από εξής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΩΣ ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΤΑΙ Ο ΦΟΡΟΣ ΣΤΙΣ Ε.Π.Ε.

ΠΩΣ ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΤΑΙ Ο ΦΟΡΟΣ ΣΤΙΣ Ε.Π.Ε. ΠΩΣ ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΤΑΙ Ο ΦΟΡΟΣ ΣΤΙΣ Ε.Π.Ε. Γενικά Ο φόρος στις ΕΠΕ υπολογίζεται πάνω στα καθαρά κέρδη του ισολογισμού μετά την αφαίρεση τυχόν μερισμάτων ή κερδών από συμμετοχή σε άλλες εταιρείες, με συντελεστή

Διαβάστε περισσότερα

AQUATIC CONSTRUCTIONS ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΕΝΥΔΡΕΙΩΝ & ΛΙΜΝΩΝ ΕΠΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ (Λ80) 01/01/2013 ΕΩΣ 31/12/2013 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

AQUATIC CONSTRUCTIONS ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΕΝΥΔΡΕΙΩΝ & ΛΙΜΝΩΝ ΕΠΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ (Λ80) 01/01/2013 ΕΩΣ 31/12/2013 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 AQUATIC CONSTRUCTIONS ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΕΝΥΔΡΕΙΩΝ & ΛΙΜΝΩΝ ΕΠΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ (Λ80) 01/01/2013 ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ 1. Αποθεματα εναρξης χρησης 1. Πωλησεις 20 Εμπορευματα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Εργασία :

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Εργασία : ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική περιγραφή 2. Ενδεικτικό τιμολόγιο 3. Συγγραφή υποχρεώσεων 1 Τεχνική Περιγραφή 2 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται η ανάθεση της τήρησης του διπλογραφικού συστήματος,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005 (σε Ευρώ)

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005 (σε Ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ "ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ" ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ηs ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005-33η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005) ΑΡ.ΜΑΕ 12883/05/Β/86/063 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η επιχείρηση που έχει στην κατοχή της ένα γραμμάτιο προς είσπραξη μπορεί να το εκμεταλλευτεί ποικιλοτρόπως:

Η επιχείρηση που έχει στην κατοχή της ένα γραμμάτιο προς είσπραξη μπορεί να το εκμεταλλευτεί ποικιλοτρόπως: Η Λογιστική των γραμματίων Α- Γραμμάτια εισπρακτέα Κάθε επιχείρηση φέρει στο χαρτοφυλάκιο της γραμμάτια ή συναλλάσσεται με αυτά. Ειδικότερα για τα «γραμμάτια εισπρακτέα» κάθε επιχείρηση τηρεί ένα λογαριασμό

Διαβάστε περισσότερα

τεθούν εκτός λειτουργίας ο εκμισθωτής υποχρεούται στην αντικατάσταση τους αλλιώς ή μίσθωση λήγει.

τεθούν εκτός λειτουργίας ο εκμισθωτής υποχρεούται στην αντικατάσταση τους αλλιώς ή μίσθωση λήγει. ΑΣΚΗΣΗ 1 Προσδιορίστε, αιτιολογώντας την απάντησή σας, ποιές από τις παρακάτω περιπτώσεις μπορούν να χαρακτηριστούν ως στοιχεία του ενεργητικού ή του παθητικού και ποιές όχι. 1. Αυτοκίνητο νοικιασμένο

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α [1] Ν 1041/1980 «Περί καθιερώσεως του Γενικού Λογιστικού Σχεδίου» (ΦΕΚ Α 75/2.4.1980) [Άρθρα 47-49]...1 VΙΙ. Γενικόν Λογιστικόν Σχέδιον... 1 Άρθρον 47. Καθιέρωσις του θεσµού του Γενικού

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Φορολογική μεταχείριση δαπάνης για την αγορά ηλεκτρομαγνητικών ή άλλων μέσων στα οποία ενσωματώνεται το δικαίωμα λήψης υπηρεσιών.

ΘΕΜΑ: Φορολογική μεταχείριση δαπάνης για την αγορά ηλεκτρομαγνητικών ή άλλων μέσων στα οποία ενσωματώνεται το δικαίωμα λήψης υπηρεσιών. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 12 Μαρτίου 2008 ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αριθ.Πρωτ.: 1030387/180/0015 ΓΕΝΙΚΗ ΔIEΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Κ.Β.Σ. ΠΟΛ 1056 ΤΜΗΜΑΤΑ: Α - Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

J A N S S E N - C I L A G Φ Α Ρ Μ Α Κ Ε Υ Τ Ι Κ Η Α. Ε. Β. Ε. Ε ΡΑ: ΠΕΥΚΗ ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ: 13504/01 ΑΤ/Β/86/219 Ι Σ Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Τ Η Σ 31ης Ε Κ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Υ 1998 19η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΦΑΡΜ - ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ Α.Ε.

ΕΥΡΩΦΑΡΜ - ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ Α.Ε. ΕΥΡΩΦΑΡΜ - ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ Α.Ε. ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 21090626000 - ΑΡ.ΜΑΕ 28628/52/Β/93/3 - Α.Φ.Μ. 094247149 Διεύθυνση διαδικτύου της εταιρείας http://www.eurofarm.gr/ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31ης Δεκεμβρίου 2013 19η Εταιρική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 5/6/2015

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 5/6/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 5/6/2015 Της Τακτικής Συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρίας µε την επωνυµία ΟΞΦΟΡΝΤ ΚΟΜΠΑΝΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ. Στην Μενεµένη σήµερα την 5 Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

Λογιστική ΙΙ. Υποχρεώσεις. Ν. Ηρειώτης Δ. Μπάλιος Β. Ναούμ. Ν. Ηρειώτης Δ. Μπάλιος Β. Ναούμ

Λογιστική ΙΙ. Υποχρεώσεις. Ν. Ηρειώτης Δ. Μπάλιος Β. Ναούμ. Ν. Ηρειώτης Δ. Μπάλιος Β. Ναούμ Λογιστική ΙΙ Υποχρεώσεις Τι θα δούμε σε αυτή την ενότητα Την έννοια της υποχρέωσης Πως διακρίνονται οι υποχρεώσεις Λογαριασμούς υποχρεώσεων Παραδείγματα βάσει Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων Η έννοια της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ (4 Ιουνίου 2006, 13:30 17:00)

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ (4 Ιουνίου 2006, 13:30 17:00) ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραμμα Σπουδών Θεματική Ενότητα Διοίκηση Επιχειρήσεων & Οργανισμών ΔΕΟ 25 [Λογιστική] Ακαδ. Έτος 2005-06 ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ (4 Ιουνίου 2006, 13:30 17:00) Να απαντηθούν τα

Διαβάστε περισσότερα

Λογιστική IV (Μηχανογραφημένη Λογιστική) Εργασίες προετοιμασίας τέλους χρήσης

Λογιστική IV (Μηχανογραφημένη Λογιστική) Εργασίες προετοιμασίας τέλους χρήσης Λογιστική IV (Μηχανογραφημένη Λογιστική) Εργασίες προετοιμασίας τέλους χρήσης Εργασίες Προετοιμασίας Τέλους Χρήσης Οι απαραίτητες εργασίες που απαιτούνται να γίνουν από το λογιστήριο της επιχείρησης για

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι η οικονομική μονάδα? Διακρίσεις οικονομικών μονάδων

Τι είναι η οικονομική μονάδα? Διακρίσεις οικονομικών μονάδων Τι είναι η οικονομική μονάδα? Οικονομική μονάδα αποτελεί κάθε οργανωμένη προσπάθεια για συγκρότηση περιουσίας για την παραγωγή και διάθεση οικονομικών αγαθών και υπηρεσιών με βάση τις βασικές αποδεκτές

Διαβάστε περισσότερα

Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων ΦΠΑ που η καταληκτική. Φορολογικά Οικονομικά. .:: επιγραμματικά::.

Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων ΦΠΑ που η καταληκτική. Φορολογικά Οικονομικά. .:: επιγραμματικά::. Πανελλήνια Ομοσπονδία Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών Περιοδική Ενημερωτική Έκδοση σε Λογιστικά & Φοροτεχνικά θέματα Αριθμός Φύλλου 244 30 Οκτωβρίου 2015 Ιουλιανού 42-46, 10 434, Αθήνα Τηλ.: 210 82

Διαβάστε περισσότερα

Ποιες τροποποιήσεις επέρχονται στην αυτοτελή φορολόγηση των αφορολόγητων αποθεµατικών

Ποιες τροποποιήσεις επέρχονται στην αυτοτελή φορολόγηση των αφορολόγητων αποθεµατικών Ποιες τροποποιήσεις επέρχονται στην αυτοτελή φορολόγηση των αφορολόγητων αποθεµατικών το άρθρο που δηµοσιεύθηκε στη «Ναυτεµπορική» 5.2.2014, µε τίτλο «Αυτοτελής φορολόγηση αφορολόγητων αποθεµατικών Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΘEMA: «Εφαρμογή των διατάξεων του Κ.Β.Σ. στους δικηγόρους, μετά την ισχύ του ν. 3842/2010»

ΘEMA: «Εφαρμογή των διατάξεων του Κ.Β.Σ. στους δικηγόρους, μετά την ισχύ του ν. 3842/2010» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ Β - Α 2. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014 Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013

Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014 Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 ΚΥΨΕΛΗ ΤΣΑΦ - ΤΣΟΥΦ Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 24047/53/Β/91/013 ΓΕΜΗ 20513230000 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ς ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 23η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ) Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο Π Α Θ

Διαβάστε περισσότερα

30 ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015. Παρέστησαν όλα τα μέλη του Δ.Σ και συγκεκριμένα οι παρακάτω:

30 ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015. Παρέστησαν όλα τα μέλη του Δ.Σ και συγκεκριμένα οι παρακάτω: ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΓΡΑΨΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΦΑΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΥΠΩΤΩΝ ΕΤΙΚΕΤΤΩΝ» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 2 3 7 3 3 / 0 1 Α Τ / Β / 9 1 /1 3 8 5 30 ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ TΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ»

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ TΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ» ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ TΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ»

Διαβάστε περισσότερα

1. Η λογιστική και η φορολογική αντιµετώπιση του τέλους επιτηδεύµατος των νοµικών προσώπων

1. Η λογιστική και η φορολογική αντιµετώπιση του τέλους επιτηδεύµατος των νοµικών προσώπων 1. Η λογιστική και η φορολογική αντιµετώπιση του τέλους επιτηδεύµατος των νοµικών προσώπων 1.1. Ισχύουσες διατάξεις α) Με τις διατάξεις των περιπτώσεων α, β και δ της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του Ν.

Διαβάστε περισσότερα

Oι Σημαντικότερες Αλλαγές κατά Άρθρο του Νέου Ν.4172/2013

Oι Σημαντικότερες Αλλαγές κατά Άρθρο του Νέου Ν.4172/2013 2013 ΣΑΡΔΕΛΗΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ι.Κ.Ε. ΓΕΩΡΓΙΟΣ Θ. ΣΑΡΔΕΛΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Oι Σημαντικότερες Αλλαγές κατά Άρθρο του Νέου Ν.4172/2013 Περιεχόμενα Α. Οι σημαντικότερες αλλαγές με

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα 1ο (µov. 0.1X10=1)

Θέµα 1ο (µov. 0.1X10=1) A ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2004 ΜΑΘΗΜΑ: ΧΡΗΜ/ΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ II ΕΞΕΤΑΣΤΗΣ: ΑΝΝΙΤΑ ΦΛΩΡΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 10.2.2004 ΕΠΩΝΥΜΟ: ΟΝΟΜΑ: ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ: Α/Α ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Ουδέν γραπτό θα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2007 (σε Ευρώ)

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2007 (σε Ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ "ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ" ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ηs ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007-35η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007) ΑΡ.ΜΑΕ 12883/05/Β/86/063 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΗΣ

Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΗΣ Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΗΣ Ο Ισολογισμός είναι η κύρια οικονομική κατάσταση που απεικονίζει, την περιουσίας μιας επιχείρησης σε μία συγκεκριμένη χρονική στιγμή (συνήθως 31/12

Διαβάστε περισσότερα

SPYRMAN ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΚΛΗΡΟΙ ΓΥΨΟΙ ΕΠΕ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014( 1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2014)

SPYRMAN ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΚΛΗΡΟΙ ΓΥΨΟΙ ΕΠΕ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014( 1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2014) SPYRMAN ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΚΛΗΡΟΙ ΓΥΨΟΙ ΕΠΕ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014( 1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2014) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014 Ποσά κλειόμενης χρήσης 2013 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμενης χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2002-2003 ΔΕΟ 25 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2002-2003 ΔΕΟ 25 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2002-2003 ΔΕΟ 25 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 1 ΗΣ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΒΙΒΛΙΩΝ 01/01/02 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πανοζάχος Δημήτρης Επιμόρφωση Στελεχών Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων

Πανοζάχος Δημήτρης Επιμόρφωση Στελεχών Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων Πανοζάχος Δημήτρης Επιμόρφωση Στελεχών Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων 1 Μηνιαίως Υποβάλλεται έως από τους Φορείς Γενικής Κυβέρνησης στην εποπτεύουσα αρχή τους, έως την 12 η ημέρα του επόμενου μήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ»

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ» ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ, ΟΕ, ΕΕ,

ΑΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ, ΟΕ, ΕΕ, Πρόγραμμα 100 Α - General - Πλήρης Λειτουργία Μηχανογραφημένου Λογιστηρίου Διπλογραφικής Μεθόδου (Γ' Κατηγορίας Βιβλίων) για ΑΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ, ΟΕ, ΕΕ, Ατομικές (Ανάλυση & Εφαρμογή Ε.Λ.Π και Ε.Γ.Λ.Σ., Φ.Π.Α.,

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Διοικητική Λογιστική Λογιστική Εταιρειών Διδάσκοντες: Νικόλαος Ηρειώτης & Δημήτριος Μπάλιος Σημειώσεις με θέμα την 8 η ομάδα του

Διαβάστε περισσότερα

δ) Καταργείται η ειδική φορολογία των «κατ' ειδικό τρόπο εισοδημάτων». Η φορολόγηση των εσόδων αυτών θα γίνεται με τις γενικές διατάξεις.

δ) Καταργείται η ειδική φορολογία των «κατ' ειδικό τρόπο εισοδημάτων». Η φορολόγηση των εσόδων αυτών θα γίνεται με τις γενικές διατάξεις. 1 Αλλαγές στη φορολογία εισοδήματος των ανωνύμων εταιρειών με το Ν. 4110/2013 Γεωργίου Στ. Αληφαντή Διδάσκοντος στο ΠANEΠIΣTHMIO ΠEIPAIΩΣ τ. Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Συμβούλου στην Εταιρεία Δικηγόρων POTAMITISVEKRIS

Διαβάστε περισσότερα

Αποσβεσμένα Μηχανήματα 720 Αποσβεσμένα Κτίρια 1.250 Γραμμάτια Πληρωτέα 240 Ίδια Κεφάλαια 11.152 Μη δεδουλευμένοι Τόκοι Γραμματίων Εισπρακτέων 98

Αποσβεσμένα Μηχανήματα 720 Αποσβεσμένα Κτίρια 1.250 Γραμμάτια Πληρωτέα 240 Ίδια Κεφάλαια 11.152 Μη δεδουλευμένοι Τόκοι Γραμματίων Εισπρακτέων 98 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΕΟ 25 (ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ) ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2007-08 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 13-7-2008

Διαβάστε περισσότερα

Λογιστική ΙΙ. Τι θα δούμε σε αυτή την ενότητα

Λογιστική ΙΙ. Τι θα δούμε σε αυτή την ενότητα Λογιστική ΙΙ Συναλλαγές σε ξένο νόμισμα Ν. Ηρειώτης Δ. Μπάλιος Β. Ναούμ Ηρειώτης-Μπάλιος-Ναούμ 1 Τι θα δούμε σε αυτή την ενότητα Τι είναι οι συναλλαγές σε ξένο νόμισμα Πως αποτιμώνται νομισματικά και μη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΑ Κ.Ξ.Γ. (Συντελεστές Φορολογίας Δαπάνες Εκπιπτόμενες Τήρηση και Ενημέρωση Βιβλίων)

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΑ Κ.Ξ.Γ. (Συντελεστές Φορολογίας Δαπάνες Εκπιπτόμενες Τήρηση και Ενημέρωση Βιβλίων) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΑ Κ.Ξ.Γ. (Συντελεστές Φορολογίας Δαπάνες Εκπιπτόμενες Τήρηση και Ενημέρωση Βιβλίων) Ι ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Μετά τις τροποποιήσεις που επήλθαν με τις διατάξεις του Ν4110/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ 1 Max κέρδος = Έσοδα Έξοδα Έσοδα i. Πωλήσεις εμπορευμάτων ii. Παροχή υπηρεσιών iii. PxQ (όπου Ρ = τιμή και όπου Q = ποσότητα) Έξοδα i. Προμήθειες ii. Λειτουργικά έξοδα

Διαβάστε περισσότερα

Συμπλήρωση εκκαθαριστικής δήλωσης ΦΠΑ δικηγόρου με βιβλία Β κατηγορίας (Εσόδων - Εξόδων)

Συμπλήρωση εκκαθαριστικής δήλωσης ΦΠΑ δικηγόρου με βιβλία Β κατηγορίας (Εσόδων - Εξόδων) Συμπλήρωση εκκαθαριστικής δήλωσης ΦΠΑ δικηγόρου με βιβλία Β κατηγορίας (Εσόδων - Εξόδων) 1. Τρίμηνο: 1.7-30.9.2010 Α. Εκροές (Αμοιβές) 1. Παράσταση σε δικαστήριο, για ιδιώτη. Ελάχιστη αμοιβή 500. Κράτηση

Διαβάστε περισσότερα

Kελεμένης & Συνεργάτες Δικηγορική Εταιρεία

Kελεμένης & Συνεργάτες Δικηγορική Εταιρεία 10.06.2011 Τσακάλωφ 5, 106 76 Αθήνα τ: + 30 210 3612800 f: + 30 210 12820 e: enquiries@kelemenis.com w: www.kelemenis.com Φορολογία μερισμάτων και κερδών που διανέμουν οι εταιρείες Με την υπ αριθμ. 1129/06.06.2011

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 7. Εξωτερικός και Εσωτερικός Έλεγχος (Εξόδων)

Ενότητα 7. Εξωτερικός και Εσωτερικός Έλεγχος (Εξόδων) Ενότητα 7 Εξωτερικός και Εσωτερικός Έλεγχος (Εξόδων) Οργανικά Έξοδα κατ είδος Στην 6 η Οµάδα παρακολουθούνται κατά είδος τα έξοδα που αναφέρονται στην οµαλή εκµετάλλευση της χρήσης καθώς επίσης και οι

Διαβάστε περισσότερα

χρήσης 2001 χρήσης 2000 ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ Β. 1.Εξόδα ιδρύσεως & πρώτης εγκ.

χρήσης 2001 χρήσης 2000 ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ Β. 1.Εξόδα ιδρύσεως & πρώτης εγκ. ΑΕΡΟΓΡΑΜΜΕΣ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΑΕΡΟΔΡΟΜΗΣΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ.Μ.ΑΕ 25229 / 70 / Β / 91 / 33 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2001 10η ΕΤΑΙΡΙΚΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2001) Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο Π Α Θ

Διαβάστε περισσότερα

Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΠΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 1. ΕΞΟΔΑ ΕΠΟΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 18,242.52 ### 1. ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ

Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΠΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 1. ΕΞΟΔΑ ΕΠΟΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 18,242.52 ### 1. ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ ASCOT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ- ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Της 31ης ΔΕΚΣΜΒΡΙΟΥ 2014-20η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ -31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) Α Μ Α Ε 28031/01/Β/92/702 Ποσά κλειόμενης

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΝΘΟΣ Α.Ε ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 30ής 06ου 2014 - ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/07/2013-30/06/2014) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 14886/70/Β/87/12 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά

ΙΑΝΘΟΣ Α.Ε ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 30ής 06ου 2014 - ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/07/2013-30/06/2014) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 14886/70/Β/87/12 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά ΙΑΝΘΟΣ Α.Ε ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 30ής 06ου 2014 - ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/07/2013-30/06/2014) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 14886/70/Β/87/12 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά Χρήσεως Ποσά Χρήσεως 2014 2013 Αξία Κτήσεως Αποσβέσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι. Ενότητα #6: Λογιστική των Αποθεμάτων. Δημήτρης Τζελέπης Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι. Ενότητα #6: Λογιστική των Αποθεμάτων. Δημήτρης Τζελέπης Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι Ενότητα #6: Λογιστική των Αποθεμάτων Δημήτρης Τζελέπης Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Σκοποί ενότητας Σκοπός της ενότητας είναι να παρουσιάσει τα ενδελεχώς

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Τόμου Α. 1. Σύγχρονη Επιχειρηματική ράση και ιοικητική Λογιστική (Management Accounting)...23

Περιεχόμενα Τόμου Α. 1. Σύγχρονη Επιχειρηματική ράση και ιοικητική Λογιστική (Management Accounting)...23 Περιεχόμενα Τόμου Α ενότητα 1 Βασικές Λογιστικές Έννοιες 1. Σύγχρονη Επιχειρηματική ράση και ιοικητική Λογιστική (Management Accounting)...23 1.1 Εισαγωγή...23 1.2 Οι βασικές λειτουργίες της ιοικητικής

Διαβάστε περισσότερα

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.1.ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1.1.1.Αποτελέσµατα Χρήσεων 2002-2004 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 2002-2004 (ΣΕ 000 )* 2002 2003 2004 Κύκλος εργασιών -Βιοµηχανική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Αρθρο 26 Διαχειριστική περίοδος 1. Η διαχειριστική περίοδος περιλαμβάνει δωδεκάμηνο χρονικό διάστημα. Κατά την έναρξη, τη λήξη ή τη διακοπή των εργασιών της επιχείρησης η διαχειριστική περίοδος μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

Προς το Υπουργείο Ανάπτυξης Γενική Γραµµατεία Εµπορίου /νση Α.Ε. & Πίστεως. Αθήνα, 16 Ιανουαρίου 2006

Προς το Υπουργείο Ανάπτυξης Γενική Γραµµατεία Εµπορίου /νση Α.Ε. & Πίστεως. Αθήνα, 16 Ιανουαρίου 2006 Προς το Υπουργείο Ανάπτυξης Γενική Γραµµατεία Εµπορίου /νση Α.Ε. & Πίστεως Αθήνα, 16 Ιανουαρίου 2006 ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ της καθαρής θέσης και της αξίας εκάστης µετοχής της ανώνυµης εταιρείας µε την επωνυµία

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 AΦΟΙ ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ Α.Β.Β.Ε.Ε.Ε. Α.Μ.27911/53/Β/92/019

Σελίδα 1 AΦΟΙ ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ Α.Β.Β.Ε.Ε.Ε. Α.Μ.27911/53/Β/92/019 Σελίδα 1 AΦΟΙ ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ Α.Β.Β.Ε.Ε.Ε. Α.Μ.27911/53/Β/92/019 Ε Κ Θ Ε Σ Η Του ιοικητικού Συµβουλίου για τα πεπραγµάνα και τον Ισολογισµό χρήσεως 1/1/2001-31/12/2001. Π Ρ Ο Σ Τ Η Ν ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα 03-06-2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 2289 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 -

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΗΛΕΙΑΣ Ι.Κ.Ε.

ΠΡΟΤΥΠΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΗΛΕΙΑΣ Ι.Κ.Ε. ΠΡΟΤΥΠΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΗΛΕΙΑΣ, ΦΟΛΟΗ Ι.Κ.Ε. 800499736 - ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ ΑΜ. Ε. 27908 ΠΡΟΤΥΠΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΗΛΕΙΑΣ Ι.Κ.Ε. Ισολογισμός της 31/12/2013, 1Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 14/06/2013-31/12/2013 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Οικονοµικό Νοµικής (Εξετάσεις Φεβρουαρίου 2003) (Ολοκληρωµένη άσκηση)

Οικονοµικό Νοµικής (Εξετάσεις Φεβρουαρίου 2003) (Ολοκληρωµένη άσκηση) Οικονοµικό Νοµικής (Εξετάσεις Φεβρουαρίου 2003) (Ολοκληρωµένη άσκηση) Ο ισολογισµός της 31/12/2000 της εµπορικής επιχειρήσεως «ΑΛΦΑ-ΒΗΤΑ Α.Ε.» είχε ως ακολούθως (σε ευρώ) : Ενεργητικό Παθητικό Ακίνητο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 03/12-31/12/2013

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 03/12-31/12/2013 Ρ Α Φ Η Κ Ο Υ Ρ Τ Ι Ν Ω Ν Μ Ε Τ Α Π Ο Ι Η Σ Η Υ Φ Α Σ Μ Α Τ Ω Ν Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 03/12 31/12/2013 Ποσά κλειομένης Χρήσεως 2013 Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2012 Αξία Αναπόσβεστη Αξία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ Οι λογαριασμοί που περιλαμβάνονται στις απαιτήσεις είναι οι ακόλουθοι :

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ Οι λογαριασμοί που περιλαμβάνονται στις απαιτήσεις είναι οι ακόλουθοι : ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ Οι λογαριασμοί που περιλαμβάνονται στις απαιτήσεις είναι οι ακόλουθοι : 30. Πελάτες 31. Γραμμάτια εισπρακτέα 32. Παραγγελίες στο εξωτερικό 33. Χρεώστες διάφοροι 34. Χρεόγραφα 35. Λογαριασμοί

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 2 Φεβρουαρίου 1995 Αρ. Πρωτ.: /8911/1807/0014

Αθήνα, 2 Φεβρουαρίου 1995 Αρ. Πρωτ.: /8911/1807/0014 ΠΟΛ.1029/2.2.1995 Οροι, προϋποθέσεις και διαδικασία απαλλαγής από το Φ.Π.Α. της αγοράς στο εσωτερικό της χώρας, της εισαγωγής και της ενδοκοινοτικής απόκτησης αγαθών που πραγματοποιούν τα "Καταστήματα

Διαβάστε περισσότερα

11.12 Βήμα 10: Σύνταξη κατάστασης αποτελεσμάτων χρήσεως

11.12 Βήμα 10: Σύνταξη κατάστασης αποτελεσμάτων χρήσεως ΚΛ-4 / 31.12.2014 Χ 80.00 Λ/σμος γενικής εκμετάλλευσης 93 Π 86.99 Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως 93 Αιτιολογία: Μεταφορά του υπολοίπου του λογαριασμού 80.00 στο λογαριασμό 86.99. ΚΛ-5 / 31.12.2014 Χ 86.99

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εφαρµογή των διατάξεων του Κ.Β.Σ. στους δικηγόρους, µετά την ισχύ του Ν. 3842/2010.

ΘΕΜΑ: Εφαρµογή των διατάξεων του Κ.Β.Σ. στους δικηγόρους, µετά την ισχύ του Ν. 3842/2010. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29 εκεµβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΛ. 1208 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 1. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ Β -Α 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ Ή ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ

ΑΣΚΗΣΕΙΣ Ή ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ Ή ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΗ 1. Σε έλεγχο μετά από Εξωτερική Επιβεβαίωση που διενεργήσατε διαπιστώνετε ότι ο πελάτης Παπαβασιλείου, για τον οποίο η επιχείρηση «Γεωργίου Ε.» εμφανίζει στα βιβλία

Διαβάστε περισσότερα

500 προπληρωθέντα Ταμείο 7.000

500 προπληρωθέντα Ταμείο 7.000 Άσκηση 1 η Τα υπόλοιπα των λογαριασμών της εμπορικής επιχειρήσεως ΑΒΓ Α.Ε. στη 31/12/2005 είχαν ως ακολούθως (σε ): Κατάστημα 10.000 ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 30.000 Αυτοκίνητα 5.000 Μακροπρόθεσμα Δάνεια 10.000 Έπιπλα

Διαβάστε περισσότερα

ontax.gr Φορολογική Συμβουλή του Μήνα «Λογιστική και Φορολογική τήρηση βιβλίων και στοιχείων για Δικηγόρους»

ontax.gr Φορολογική Συμβουλή του Μήνα «Λογιστική και Φορολογική τήρηση βιβλίων και στοιχείων για Δικηγόρους» Ο ιστότοπος www.ontax.gr είναι ιδιοκτησία της εταιρίας www.etairikiaxia.gr, «ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΑΞΙΑ», που δραστηριοποιείται στην ποιοτική παροχή λογιστικών, φορολογικών, χρηματοοικονομικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών.

Διαβάστε περισσότερα

Λογιστικές Εγγραφές τέλους χρήσης

Λογιστικές Εγγραφές τέλους χρήσης Λογιστικές Εγγραφές τέλους χρήσης Εγγραφές προσαρµογής ή τακτοποίησης και αποσβέσεων Εγγραφές προσδιορισµού αποτελέσµατος εκµετάλλευσης Εγγραφές προσδιορισµού αποτελέσµατος χρήσεως Εγγραφές διαθέσεως κερδών

Διαβάστε περισσότερα

A & M A. E. 0,00 0,00. 0,00 0,00 Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 769.247,68 35.921,25. 12.554,73 5.647,01 7. Μακρυπρ.υποχρ.πληρωτ.στην εποµ.

A & M A. E. 0,00 0,00. 0,00 0,00 Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 769.247,68 35.921,25. 12.554,73 5.647,01 7. Μακρυπρ.υποχρ.πληρωτ.στην εποµ. 4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως 15.823,56 1.120,37 14.703,19 0,00 (25.000 ονοµαστ. µετοχές των 30,00 Eυρώ ) 5. Λοιπές ασώµατες ακινητοποιήσεις 1. Τακτικό Αποθεµατικό 5. Μεταφορικά µέσα 5. Αφορολ.Αποθεµ.Ειδικών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΑ ΥΠΟ: (7251) ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Μίχος Ιωάννης

Διαβάστε περισσότερα

Ερώτηση 2 η : Ποια είναι η αξία του συνόλου των ιδίων κεφαλαίων (ή καθαρής θέσης της επιχείρησης ) 31.12.2011 ; Απάντηση :

Ερώτηση 2 η : Ποια είναι η αξία του συνόλου των ιδίων κεφαλαίων (ή καθαρής θέσης της επιχείρησης ) 31.12.2011 ; Απάντηση : 1 Πανεπιστήμιο Πειραιώς Σχολή Χρηματοοικονομικής και Στατιστικής Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης Μάθημα: Εισαγωγή στη Λογιστική Καθηγητής : Κωνσταντίνος Ελευθερίου Διδάσκων: Γεώργιος Στ. Αληφαντής

Διαβάστε περισσότερα

Κατάσταση Φορολογικής Αναμόρφωσης Δαπανών 2011

Κατάσταση Φορολογικής Αναμόρφωσης Δαπανών 2011 Κατάσταση Φορολογικής Αναμόρφωσης Δαπανών 2011 Λογ. Περιγραφή Συνολική Δαπάνη Εκπιπτόμενο ποσό Μη Εκπιπτόμενο 62-03 Τηλεπικοινωνίες (Κινητή τηλεφωνία ) 0,00 62-05 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων (ΕΙΧ) 62-07

Διαβάστε περισσότερα

Σας δίνονται τα υπόλοιπα διάφορων λογαριασµών από το ισοζύγιο της εµπορικής εταιρείας Κίτρινο Κύπελλο Α.Ε την 31/12/2010.

Σας δίνονται τα υπόλοιπα διάφορων λογαριασµών από το ισοζύγιο της εµπορικής εταιρείας Κίτρινο Κύπελλο Α.Ε την 31/12/2010. ΆΣΚΗΣΗ 1 η : Άσκηση προσδιορισµού γενικής εκµετάλλευσης Σας δίνονται τα υπόλοιπα διάφορων λογαριασµών από το ισοζύγιο της εµπορικής εταιρείας Κίτρινο Κύπελλο Α.Ε την 31/12/2010. 60.00 Αµοιβές έµµισθου

Διαβάστε περισσότερα

ΝΤΑΙΜΟΝΤ ΠΕΠΕΡ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΧΑΡΤΟΥ

ΝΤΑΙΜΟΝΤ ΠΕΠΕΡ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΧΑΡΤΟΥ 1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας (α) Άρθρο 42α 3: Παρέκκλιση από τις σχετικές διατάξεις περί καταρτίσεως των ετησίων

Διαβάστε περισσότερα

4.526,39 4.526,33 ### Γ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ### ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

4.526,39 4.526,33 ### Γ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ### ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ Γ.ΣΑΜΑΡΑΣ ΙΑΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ G.S ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε ΑΡ.Μ.Α.Ε. 53725/01/B/03/57 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 12η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά

Διαβάστε περισσότερα