ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 09/07/2012 ΓΖΜΟ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΖ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 09/07/2012 ΓΖΜΟ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΖ"

Transcript

1 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αλεξανδπούπολη: 09/07/2012 ΓΖΜΟ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ Απ. Ππυη ΣΜΖΜΑ ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ ΤΛΗΚΧΝ/ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ/ΤΠΖΡΔΗΧΝ & ΑΠΟΘΖΚΖ ΑΡΗΘ.ΜΔΛ. 61/2012 ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΥΣΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΜΔ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΣΖΝ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΔΜΠΔΗΡΟΓΝΧΜΟΝΑ ΓΗΑ ΓΡΑΔΗ ΣΖΡΗΞΖ ΣΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ, ΓΡΑΔΗ ΥΔΓΗΑΜΟΤ ΚΑΗ ΤΛΟΠΟΗΖΖ ΚΑΣΑΡΣΗΖ, ΔΚΠΟΝΖΖ ΔΜΠΔΗΡΟΓΝΧΜΟΤΝΧΝ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΝΗΥΤΖ ΣΖ ΣΟΠΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΑΠΑΥΟΛΖΖ ΣΟ ΠΛΑΗΗΟ ΣΖ ΤΛΟΠΟΗΖΖ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ BETTER EMPLOYMENT OPPORTUNITIES THROUGH COOPERATION, EDUCATION AND NETWORKING (BECENET) ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΔΓΑΦΗΚΖ ΤΝΔΡΓΑΗΑ ΔΛΛΑΓΑ ΒΟΤΛΓΑΡΗΑ ΚΧΓ. ΈΡΓΟΤ: 2011ΔΠ πλνιηθφο Πξνυπνινγηζκφο Έξγνπ: ,00 (εθαηφλ νθηψ ρηιηϊδεο εμαθφζηα επξψ) ζπκπεξηιακβαλνκϋλνπ Φ.Π.Α. Ζκεξνκελέα θαη ψξα δηαγσληζκνχ: 03/08/2012, 12:00 (ψξα) Σφπνο Γηαγσληζκνχ: Γάκνο Αιεμαλδξνχπνιεο, Λεσθφξνο Γεκνθξαηέαο 306, Αιεμαλδξνχπνιε 68100

2 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΑΡΘΡ0 1 - ΣΟΗΥΔΗΑ ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΖ... 3 ΑΡΘΡΟ 3 - ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΗΜΟ & ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ TOY ΔΡΓΟΤ... 4 ΑΡΘΡΟ 4 - ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΔηζαγσγηθΫο πιεξνθνξέεο - Πεξηγξαθά ηνπ Έξγνπ Αληηθεέκελν ηνπ πξνθεξπζζφκελνπ Ϋξγνπ Παξαθνινχζεζε θαη παξαιαβά ηεο παξνράο ππεξεζηψλ... 6 ΑΡΘΡΟ 5 - ΣΡΟΠΟ ΛΖΦΖ ΔΓΓΡΑΦΧΝ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ. θϊλμα! Γεν Ϋσει οπιζηεέ ζελιδοδεέκηηρ. ΑΡΘΡΟ 6 - ΠΑΡΟΥΖ ΓΗΔΤΚΡΗΝΗΔΧΝ... 9 ΑΡΘΡΟ 7 - ΓΗΚΑΗΧΜΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ... 9 ΑΡΘΡΟ 8 ΑΠΟΚΛΔΗΜΟ ΤΠΟΦΖΦΗΧΝ ΑΡΘΡΟ 9 - ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΑΡΘΡΟ 10 - ΔΛΑΥΗΣΔ ΠΡΟΩΠΟΘΔΔΗ ΤΜΜΔΣΟΥΖ Άξζξν 11 ν ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ & ΔΓΓΤΖΔΗ ΑΡΘΡΟ 12 - ΠΡΟΘΔΜΗΑ ΤΠΟΒΟΛΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ ΑΡΘΡΟ 13 - ΓΛΧΑ ΠΡΟΦΟΡΧΝ ΑΡΘΡΟ 14 - ΤΝΣΑΞΖ & ΤΠΟΒΟΛΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ ΑΡΘΡΟ 15 ν ΝΟΜΗΜΑ, ΣΗΜΔ & ΚΡΑΣΖΔΗ ΑΡΘΡΟ 16 - ΗΥΤ ΠΡΟΦΟΡΧΝ ΑΡΘΡΟ 17 - ΑΠΟΡΡΗΦΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ ΑΡΘΡΟ 18 - ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΑΠΟΦΡΑΓΗΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ Πεξηερφκελα θαθϋινπ «ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ» Πεξηερφκελα θαθϋινπ «ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ» Πεξηερφκελα θαθϋινπ «ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ» ΑΡΘΡΟ 19 - ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ ηνηρεέα αμηνιφγεζεο Αμηνιφγεζε Σερληθάο ΠξνζθνξΪο Αμηνιφγεζε Οηθνλνκηθάο ΠξνζθνξΪο Σειηθά Αμηνιφγεζε Πξνζθνξψλ ΑΡΘΡΟ 20 ν - ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΔ ΠΡΟΦΤΓΔ / ΔΝΣΑΔΗ ΑΡΘΡΟ 21 - ΣΟΠΟ ΚΑΗ ΥΡΟΝΟ ΠΑΡΑΓΟΖ ΣΖ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ.. 23 ΑΡΘΡ0 22 ν - ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ & ΤΠΟΓΡΑΦΖ ΤΜΒΑΖ ΑΡΘΡ0 23 ν - ΣΡΟΠΟΠΟΗΖΖ ΤΜΒΑΖ ΑΡΘΡ0 24 ν - ΣΡΟΠΟ ΠΛΖΡΧΜΖ ΑΡΘΡΟ 25ν - ΓΖΜΟΗΔΤΖ ΣΖ ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΑΡΘΡ0 26ν - ΔΦΑΡΜΟΣΔΟ ΓΗΚΑΗΟ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η: ΠΗΝΑΚΑ ΟΜΑΓΑ ΈΡΓΟΤ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΗΗ: ΤΠΟΓΔΗΓΜΑΣΑ ΔΓΓΤΖΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΟΛΧΝ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΗΗΗ: ΥΔΓΗΟ ΤΜΒΑΖ

3 ΑΡΘΡ0 1 - ΣΟΗΥΔΗΑ ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΖ Προκήρυξη ανοιχτοφ διαγωνιςμοφ με αντικείμενο την «Παροχή υπηρεςιών Ο Γάκνο Αιεμαλδξνχπνιεο, πνπ εδξεχεη ζηελ Αιεμαλδξνχπνιε, ζηελ νδφ Λεσθφξνο Γεκνθξαηέαο 306, Σ.Κ (ηει fax ) πξνθεξχζζεη αλνηρηφ δηαγσληζκφ, ζχκθσλα κε ην παξαθϊησ θαλνληζηηθφ πιαέζην γηα ηελ πινπνέεζε ηεο παξνράο ππεξεζηψλ κε ηέηιν: «Παξνρά ππεξεζηψλ εκπεηξνγλψκνλα γηα ηελ ηερληθά ππνζηάξημε (δξϊζεο ζηάξημεο ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο, δξϊζεο ζρεδηαζκνχ θαη πινπνέεζεο θαηϊξηηζεο, εθπφλεζε εκπεηξνγλσκνζπλψλ γηα ηελ ελέζρπζε ηεο ηνπηθάο επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη απαζρφιεζεο) ηνπ Ϋξγνπ Better Employment opportunities through Cooperation, Education and NETworking (BECENET)» ηνπ ΠξνγξΪκκαηνο Δπξσπατθάο Δδαθηθάο πλεξγαζέαο ΔιιΪδα Βνπιγαξέα ΑΡΘΡΟ 2- ΚΑΝΟΝΗΣΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ Ο παξψλ δηαγσληζκφο δηελεξγεέηαη ζχκθσλα κε: 1. Σηο δηαηϊμεηο: Σνπ Π.Γ. 28/1980 (ΦΔΚ 11/Α/1980), «Πεξέ εθηειϋζεσο Ϋξγσλ θαη πξνκεζεηψλ Οξγαληζκψλ Σνπηθάο Απηνδηνέθεζεο». Σνπ ΠΓ 60/2007 «Πξνζαξκνγά ηεο Διιεληθάο Ννκνζεζέαο γηα ηηο δεκφζηεο ζπκβϊζεηο ππεξεζηψλ πξνο ηηο δηαηϊμεηο ηεο Κνηλνηηθάο Οδεγέαο 18/2004» κε ηηο ηζρχνπζεο ηξνπνπνηάζεηο απηνχ Σνπ Καλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 2083/2005 ηεο Δπηηξνπάο ηεο 19εο Γεθεκβξένπ 2005, γηα ηελ ηξνπνπνέεζε ησλ νδεγηψλ 2004/17/ΔΚ θαη 2004/18/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ θαη ηνπ πκβνπιένπ φζνλ αθνξϊ ζηα θαηψηαηα φξηα εθαξκνγάο ηνπο θαηϊ ηε δηαδηθαζέα ζπλϊςεσο ζπκβϊζεσλ. Σνπ Καλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 1564/2005 ηεο Δπηηξνπάο ηεο 7εο επηεκβξένπ 2005, γηα ηελ θαηϊξηηζε ηππνπνηεκϋλσλ εληχπσλ πξνο δεκνζέεπζε πξνθεξχμεσλ θαη γλσζηνπνηάζεσλ ζην πιαέζην ησλ δηαδηθαζηψλ δεκνζέσλ ζπκβϊζεσλ δπλϊκεη ησλ νδεγηψλ 2004/17/EΚ θαη 2004/18/EΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ θαη ηνπ πκβνπιένπ. Σσλ Κνηλνηηθψλ Καλνληζκψλ (EΚ) 1080/2006, 1081/2006, 1082/2006, 1083/2006, 1084/2006, 1085/2006, 1828/2006 θαη 718/2007, φπσο απηνέ εγθξέζεθαλ απφ ηελ Δπξσπατθά Δπηηξνπά θαη ην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην, γηα ηελ Ϋγθξηζε ηεο αλαδηακφξθσζεο ηεο Δπξσπατθάο Πνιηηηθάο πλνράο γηα ηελ πεξένδν Σν Ν.3614/2007 (Φ.Δ.Κ. 267/Α/ ) «Γηαρεέξηζε, Ϋιεγρνο θαη εθαξκνγά αλαπηπμηαθψλ παξεκβϊζεσλ γηα ηελ πξνγξακκαηηθά πεξένδν », φπσο ηζρχεη. Σνπ Ν. 2522/1997 «Γηθαζηηθά Πξνζηαζέα θαηϊ ην ζηϊδην πνπ πξνεγεέηαη ηεο ζχλαςεο ζπκβϊζεσο δεκνζέσλ Ϋξγσλ, θξαηηθψλ πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ ζχκθσλα κε ηελ νδεγέα 89/665/ΔΟΚ» (ΦΔΚ Α 178/1997). Σνπ Ν. 3310/2005(Φ.Δ.Κ.30/Α/ ) «ΜΫηξα γηα ηε δηαζθϊιηζε ηεο δηαθϊλεηαο θαη ηελ απνηξνπά θαηαζηξαηεγάζεσλ θαηϊ ηε δηαδηθαζέα ζχλαςεο 3

4 δεκνζέσλ ζπκβϊζεσλ», φπσο ηξνπνπνηάζεθε θαη ηζρχεη κε ην Ν. 3414/2005 (Φ.Δ.Κ. 279/Α/ ). Σηο δηαηϊμεηο ηνπ Γεκνηηθνχ θαη Κνηλνηηθνχ Κψδηθα Ν.3463/2006 (ΦΔΚ 114/Α/ ), «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Γάκσλ θαη Κνηλνηάησλ». Σηο δηαηϊμεηο ηνπ Ν.3852/ , ΦΔΚ 87 «ΝΫα Αξρηηεθηνληθά ηεο Απηνδηνέθεζεο θαη ηεο ΑπνθεληξσκΫλεο Γηνέθεζεο Πξφγξακκα ΚαιιηθξΪηεο» Σηο ππ αξηζκφ 560/2009, 685/2009 & 967/2009 ΑπνθΪζεηο ηεο Δπηηξνπάο Αλαζηνιψλ ηνπ πκβνπιένπ ηεο Δπηθξαηεέαο. Tνλ απφ Ηνχλην 2011 «Οδεγφ ΔιΫγρνπ ησλ Γεκνζέσλ πκβϊζεσλ ησλ Γάκσλ, Πεξηθεξεηψλ & Ννκηθψλ ηνπο Πξνζψπσλ» ηνπ Τπνπξγεέν Δζσηεξηθψλ, ΑπνθΫληξσζεο & Ζιεθηξνληθάο ΓηαθπβΫξλεζεο Σν ζεζκηθφ πιαέζην ηνπ Δπξσπατθνχ ΠξνγξΪκκαηνο Δδαθηθάο πλεξγαζέαο, ΔιιΪδα Βνπιγαξέα Σελ απφ /301165/ΜΑ 2393(θσδηθφο) ππνγεγξακκϋλε χκβαζε Δπηρνξάγεζεο (Subsidy Contract) ηνπ Ϋξγνπ Better Employment opportunities through Cooperation, Education and NETworking (BECENET) Σελ ππ αξηζκ. 127/2012. απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθάο Δπηηξνπάο, κε ηελ νπνέα εγθξέζεθε ε ΓηελΫξγεηα Αλνηρηνχ Γηαγσληζκνχ γηα ηελ επηινγά αλαδφρνπ γηα ηελ πινπνέεζε ησλ ΓξΪζεσλ 3.3: Elaboration of a development and operation plan, 4.2 & 4.4: Creating training modules and educational methodology/ Conduction training in GR, 5.1: Common methodological guide for entrepreneurship, 5.2: Study on local products certification, 5.3: Study on exploitation strategy of geothermic recourses as a means of enhancing entrepreneur activities, and 5.4: Elaboration of a Guide for Greeks seeking employment in Bulgaria /GR&BG, ηνπ Ϋξγνπ Better Employment opportunities through Cooperation, Education and NETworking (BECENET) ζηα πιαέζηα ηνπ ΠξνγξΪκκαηνο Δπξσπατθάο Δδαθηθάο πλεξγαζέαο ΔιιΪδα Βνπιγαξέα ». 4 ΑΡΘΡΟ 3 - ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΗΜΟ & ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ TOY ΔΡΓΟΤ Ο ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο ηεο παξνράο ππεξεζηψλ αλϋξρεηαη ζην πνζφ ,00 (εθαηφλ νθηψ ρηιηϊδεο εμαθφζηα επξψ) ζπκπεξηιακβαλνκϋλνπ Φ.Π.Α. Ζ δαπϊλε ηεο ελ ιφγσ παξνράο ππεξεζηψλ ζπγρξεκαηνδνηεέηαη θαηϊ 85% απφ ην Δπξσπατθφ Σακεέν Πεξηθεξεηαθάο ΑλΪπηπμεο (ΔΣΠΑ) θαη θαηϊ 15% απφ Δζληθνχο Πφξνπο ΔιιΪδαο θαη Βνπιγαξέαο. Σν Ϋξγν πινπνηεέηαη ζην πιαέζην ηνπ ΠξνγξΪκκαηνο Δπξσπατθάο Δδαθηθάο πλεξγαζέαο ΔιιΪδα Βνπιγαξέα

5 ΑΡΘΡΟ 4 - ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ 4.1 ΔιζαγυγικΫρ πληποθοπέερ - Πεπιγπαθά ηος Έπγος Ο πιάξεο ηέηινο ηνπ Ϋξγνπ εέλαη «Better Employment opportunities through Cooperation, Education and NETworking» θαη ην αθξσλχκην ηνπ Ϋξγνπ εέλαη BECENET. Σν Ϋξγν πινπνηεέηαη ζην πιαέζην ηνπ ΠξνγξΪκκαηνο Δδαθηθάο πλεξγαζέαο ΔιιΪδα Βνπιγαξέα θαη εληϊζζεηαη ζηελ Πξνηεξαηφηεηα 3- Αληαγσληζηηθφηεηα & Αλζξψπηλνη Πφξνη, ΣνκΫαο ΠαξΫκβαζεο 3.1- Τπνζηάξημε θαη ΑλΪδεημε ηνπ Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ /Τπνζηάξημε Πξνπαξαζθεπαζηηθψλ ΓξΪζεσλ ελ φςεη ηεο Αλνηθηάο ΑγνξΪο Δξγαζέαο. Ο ζπλνιηθφο εγθεθξηκϋλνο πξνυπνινγηζκφο ηνπ Ϋξγνπ αλϋξρεηαη ζε ,56. Δπηθεθαιάο εηαέξνο ηνπ Ϋξγνπ εέλαη ν Γάκνο Αιεμαλδξνχπνιεο. Σν Ϋξγν ζπγρξεκαηνδνηεέηαη απφ ην Δπξσπατθφ Σακεέν Πεξηθεξεηαθάο ΑλΪπηπμεο (ΔΣΠΑ) ηεο Δπξσπατθάο Έλσζεο θαηϊ 85% θαη απφ Δζληθνχο πφξνπο θαηϊ 15%. Σν Ϋξγν απνζθνπεέ ζηε βειηέσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο θαη ηεο ζπλνιηθάο ειθπζηηθφηεηαο ηεο πεξηνράο Σξαταλνχπνιε Smolyan. Δηδηθνέ ζηφρνη ηνπ Ϋξγνπ εέλαη : 1) Ζ ζπιινγά πιεξνθνξηψλ γηα ηελ θαηαλφεζε ησλ πηπρψλ ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο, κε βϊζε ηηο ηνπηθϋο αλϊγθεο θαη πεξηνξηζκνχο, 2) Ζ βειηέσζε ησλ πξνζφλησλ ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηεο δηαζπλνξηαθάο πεξηνράο ελφςεη ηεο αλνηθηάο αγνξϊο εξγαζέαο, 3) Ζ κειϋηε θαη ε δηεπθφιπλζε ηεο πξφζβαζεο ησλ Διιάλσλ θαη Βνχιγαξσλ πνιηηψλ ζηηο αγνξϋο εξγαζέαο θαη ζηηο δπν πιεπξϋο ησλ ζπλφξσλ, 4) Ζ αληαιιαγά εκπεηξηψλ θαη πιεξνθνξηψλ κεηαμχ ησλ εηαέξσλ, 5) Ο πξνζδηνξηζκφο ησλ αλαγθψλ γηα ηελ απνηειεζκαηηθά δηαρεέξηζε ζε επέπεδν ηνπηθάο απηνδηνέθεζεο ησλ δξαζηεξηνηάησλ γηα ηελ ηνπξηζηηθά θαη «πξϊζηλε» επηρεηξεκαηηθφηεηα, 6) Ζ αλϊπηπμε πξνγξακκϊησλ θαηϊξηηζεο εμ απνζηϊζεσο 7) Ο ζρεδηαζκφο θαη εθπφλεζε ελεκεξσηηθάο εθζηξαηεέαο γηα ηελ επαηζζεηνπνέεζε ησλ ηνπηθψλ αξρψλ, θνξϋσλ θαη πνιηηψλ γηα ηελ αλαγθαηφηεηα ζηάξημεο ησλ ηνπηθψλ επηρεηξεκαηηθψλ πξνζπαζεηψλ θαη ηελ αλϊπηπμε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ σο εξγαιεέν γηα ηε βειηέσζε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο ηεο πεξηνράο Ανηικεέμενο ηος πποκηπςζζόμενος Ϋπγος To αληηθεέκελν ηνπ Αλαδφρνπ αθνξϊ ζηελ πινπνέεζε ηεο παξαθϊησ δξϊζεο πνπ πεξηγξϊθεηαη παξαθϊησ: Ο ΑλΪδνρνο θαιεέηαη λα παξνπζηϊζεη ηελ αλαιπηηθά κεζνδνινγέα πινπνέεζεο, ηα εξγαιεέα/ κϋζα θαζψο θαη ην ρξνλνδηϊγξακκα πινπνέεζεο. Δηδηθφηεξα, ην αληηθεέκελν πνπ ζα θιεζεέ λα πινπνηάζεη ν αλϊδνρνο ηεο παξνράο ππεξεζηψλ, αθνξϊ ζηελ πινπνέεζε ησλ ΓξΪζεσλ 3.3 Δπεμεξγαζέα ελφο ζρεδένπ γηα ηελ έδξπζε θαη ιεηηνπξγέα 2 ΚΫληξσλ ππνζηάξημεο ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο κϋζσ θαηλνηφκσλ εθπαηδεπηηθψλ ηερληθψλ, 4.2 Γεκηνπξγέα εθπαηδεπηηθψλ εξγαιεέσλ θαη κεζνδνινγέαο θαηϊξηηζεο, 4.3 Πηινηηθά πινπνέεζε πξνγξϊκκαηνο θαηϊξηηζεο, 5.1 ΚαηΪξηηζε θνηλνχ κεζνδνινγηθνχ εξγαιεένπ/ νδεγνχ αλϊπηπμεο ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο, 5.2 Δκπεηξνγλσκνζχλε γηα ηελ

6 πηζηνπνέεζε ησλ ηνπηθψλ πξντφλησλ, 5.3 Δκπεηξνγλσκνζχλε γηα ηελ θαηϊξηηζε ζηξαηεγηθάο εθκεηϊιιεπζεο ησλ γεσζεξκηθψλ πεδέσλ σο κϋζν πξνψζεζεο ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο, 5.4 ΚαηΪξηηζε Οδεγνχ γηα Έιιελεο πνπ αλαδεηνχλ επθαηξέεο απαζρφιεζεο ζηελ Βνπιγαξέα. εκεηψλεηαη πσο ζε πεξέπησζε πνπ πξνθχςνπλ επηκϋξνπο δηεπθξηληζηηθϋο νδεγέεο απφ ηνλ Δπηθεθαιάο Δηαέξν ηνπ Ϋξγνπ επέ ησλ παξαδνηϋσλ, ν ΑλΪδνρνο ππνρξενχηαη λα ελζσκαηψζεη ηηο πξνηεηλφκελεο αιιαγϋο ζηα παξαδνηϋα ηνπ. ΑλαιπηηθΪ, ην αληηθεέκελν ηνπ αλαδφρνπ αθνξϊ ζηελ πινπνέεζε ησλ παξαθϊησ ΠαθΫησλ Δξγαζέαο: ΠΑΚΔΣΟ ΔΡΓΑΗΑ 3 (Π.Δ.3): Γεκηνπξγέα θαη ιεηηνπξγέα ΚΫληξσλ γηα Δθπαέδεπζε, Δπηρεηξεκαηηθφηεηα θαη ΓηαζπλνξηαθΫο Πξσηνβνπιέεο ΓΡΑΖ 3.3: Δπεμεξγαζέα ελφο (1) ζρεδένπ γηα ηελ έδξπζε θαη ιεηηνπξγέα 2 ΚΫληξσλ ππνζηάξημεο ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο κϋζσ θαηλνηφκσλ εθπαηδεπηηθψλ ηερληθψλ Ο αλϊδνρνο ζα πξϋπεη λα θαηαζϋζεη ηεθκεξησκϋλε πξφηαζε γηα ηελ αλϊπηπμε θαη ιεηηνπξγέα ησλ δχν ΚΫληξσλ ππνζηάξημεο ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο κϋζσ θαηλνηφκσλ εθπαηδεπηηθψλ ηερληθψλ. Ζ πξφηαζε ζα πξϋπεη λα ζπκπεξηιακβϊλεη ζπγθεθξηκϋλεο πιεξνθνξέεο σο πξνο ηηο αλϊγθεο πνπ ζα θαιχπηεη ε δνκά απηά, ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγέαο ηεο, ηελ πξνηεηλφκελε ζηειϋρσζά ηεο ζπκπεξηιακβαλνκϋλσλ πεξηγξαθψλ θαζεθφλησλ (job descriptions) γηα ηελ θϊζε πξνηεηλφκελε ζϋζε. Δπέζεο, ζα πξϋπεη λα πξνηεέλνληαη ξεαιηζηηθνέ ηξφπνη ζηειϋρσζεο θαη δηαζθϊιηζεο ηεο βησζηκφηεηϊο ηεο κεηϊ ηε ιάμε ηεο ζπγρξεκαηνδφηεζεο απφ ην Πξφγξακκα Δπξσπατθάο Δδαθηθάο πλεξγαζέαο ΔιιΪδα Βνπιγαξέα Σν ζρϋδην απηφ ζα απνηειϋζεη πξφηππν γηα εθαξκνγά ζηελ ΔιιΪδα θαη ηε Βνπιγαξέα. Σν παξαδνηϋν ζα εέλαη ζηα ειιεληθϊ θαη βνπιγϊξηθα. Παραδοηέα: - Έλα (1) ρϋδην γηα ηελ αλϊπηπμε ησλ ΚΫληξσλ Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο 6 ΠΑΚΔΣΟ ΔΡΓΑΗΑ 4 (Π.Δ.4): Δμ απνζηϊζεσο εθπαέδεπζε ηειεθπαέδεπζε) ΓΡΑΔΗ 4.2, 4.4: Γεκηνπξγέα ελφηεηαο θαηϊξηηζεο θαη εθπαηδεπηηθά κεζνδνινγέα Τινπνέεζε πξνγξϊκκαηνο θαηϊξηηζεο ην πιαέζην ηεο δξϊζεο απηάο πξνβιϋπνληαη: ε δεκηνπξγέα κέαο (1) Δλφηεηαο Δθπαέδεπζεο κε ζϋκα «ΠξΪζηλε επηρεηξεκαηηθφηεηα ηνπξηζκφο θαη πεξηβϊιινλ» θαη ν ζρεδηαζκφο ηεο εθπαηδεπηηθάο κεζνδνινγέαο. Σν εθπαηδεπηηθφ πιηθφ πνπ ζα δεκηνπξγεζεέ ζα πξϋπεη λα κπνξεέ λα ρξεζηκνπνηεζεέ ηφζν γηα παξαδνζηαθνχο ηξφπνπο εθπαέδεπζεο φζν θαη γηα ηειεθπαέδεπζε. Ζ πιαηθνξκα ηειεθπαέδεπζεο ζα δεκηνπξγεζεέ απφ ην Βνχιγαξν Δηαέξν. Πηινηηθά πινπνέεζε πξνγξϊκκαηνο θαηϊξηηζεο κε ζϋκα: «Σνπξηζηηθά θαη ΠξΪζηλε Δπηρεηξεκαηηθφηεηα θαιϋο θαη θαθϋο πξαθηηθϋο απφ ηελ εκπεηξέα ηνπ INTERREG». Ζ θαηϊξηηζε ζα ιϊβεη ρψξα ζηελ Αιεμαλδξνχπνιε απφ εηδηθνχο. Πξνηεξαηφηεηα ζηελ θαηϊξηηζε ζα Ϋρνπλ νη γπλαέθεο, νη Ϊλεξγνη θαη νη λϋνη. Ο

7 Παραδοηέα: Προκήρυξη ανοιχτοφ διαγωνιςμοφ με αντικείμενο την «Παροχή υπηρεςιών ζρεδηαζκφο ηεο εθπαέδεπζεο ζα γέλεη ζε ζπλεξγαζέα κε ηελ ΑλαζΫηνπζα Αξρά θαη ζχκθσλα κε φζα πξνβιϋπνληαη ζην εγθεθξηκϋλν Application Form. - Μέα (1) Δλφηεηα εθπαέδεπζεο ζηα ειιεληθϊ κε Οδεγφ γηα ηνπο Δθπαηδεπφκελνπο - Μεζνδνινγέα πινπνέεζεο πξνγξϊκκαηνο θαηϊξηηζεο (ελφηεηεο, δηϊξθεηα, εηδηθφηεηεο εθπαηδεπηψλ, θ.ιπ). - ρεδηαζκφο εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ - Γηεμαγσγά εθπαέδεπζεο ΠΑΚΔΣΟ ΔΡΓΑΗΑ 5 (Π.Δ.5): Δκπεηξνγλσκνζχλεο θαη Οδεγνέ ΓΡΑΖ 5.1: ΚαηΪξηηζε θνηλνχ κεζνδνινγηθνχ εξγαιεένπ/ νδεγνχ αλϊπηπμεο ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο Ο ΑλΪδνρνο ζα εηνηκϊζεη Ϋλα θνηλφ κεζνδνινγηθφ νδεγφ γηα ηελ ελέζρπζε ηεο ηνπηθάο επηρεηξεκαηηθφηεηαο ζηνπο ηνκεέο ηνπ ηνπξηζκνχ (νηθνηνπξηζκνχ θαη αγξνηνπξηζκνχ), ηεο «πξϊζηλεο» νηθνλνκέαο, ηεο άπηαο αλϊπηπμεο θαη ηεο εθκεηϊιιεπζεο ησλ πινχζησλ θπζηθψλ πφξσλ. Σα απνηειϋζκαηα ζα Ϋρνπλ ηε κνξθά ελφο εγρεηξηδένπ (manual) ην νπνέν επέζεο ζα παξνπζηϊδεη «θαιϋο πξαθηηθϋο» θαη «πξαθηηθϋο πνπ πξϋπεη λα απνθεχγνληαη». Ο κεζνδνινγηθφο νδεγφο ζα κεηαθξαζηεέ ζηα ειιεληθϊ θαη ΒνπιγαξηθΪ θαη ζα ρξεζηκνπνηεζεέ σο Ϋλαο πξαθηηθφο νδεγφο γηα απηνχο πνπ απνθαζέδνπλ λα δεκηνπξγάζνπλ κέα εηαηξεέα εληφο ησλ πεξηνρψλ ηνπ πξνγξϊκκαηνο. Σν παξαδνηϋν ζα εέλαη ζηα ειιεληθϊ θαη βνπιγϊξηθα. 7 Παραδοηέα: - Έλαο (1) κεζνδνινγηθφο νδεγφο ελέζρπζεο ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο ΓΡΑΖ 5.2: Δκπεηξνγλσκνζχλε γηα ηελ πηζηνπνέεζε ησλ ηνπηθψλ πξντφλησλ ην πιαέζην ηεο εκπεηξνγλσκνζχλεο ζα γέλεη θαηαγξαθά ησλ ηνπηθψλ πξντφλησλ ηνπ Γάκνπ Αιεμαλδξνχπνιεο δέλνληαο Ϋκθαζε ζηα αγξνηηθϊ πξντφληα. Ο ΑλΪδνρνο ζα θαηαγξϊςεη ηα ηνπηθϊ πξντφληα, ζα κειεηάζεη ηηο αλϊγθεο ηεο αγνξϊο, ζα εμεηϊζεη ην πιαέζην πηζηνπνέεζεο πξντφλησλ, ζα εληνπέζεη ηα ππϊξρνληα ζπζηάκαηα πηζηνπνέεζεο θαη ζα πξνηεέλεη ην θαηϊιιειν θαη ζα αλαιχζεη ηελ απαξαέηεηε δηαδηθαζέα κϋρξη ηελ πηζηνπνέεζε. Σν παξαδνηϋν ζα εέλαη ζηα ειιεληθϊ ελψ ζα δέλεηαη κέα πεξέιεςε ζηα αγγιηθϊ. Παραδοηέα: - Μέα (1) εκπεηξνγλσκνζχλε γηα ηελ πηζηνπνέεζε ηνπηθψλ πξντφλησλ ΓΡΑΖ 5.3: Δκπεηξνγλσκνζχλε γηα ηελ θαηϊξηηζε ζηξαηεγηθάο εθκεηϊιιεπζεο ησλ γεσζεξκηθψλ πεδέσλ σο κϋζν πξνψζεζεο ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο ην πιαέζην ηεο εκπεηξνγλσκνζχλεο ν ΑλΪδνρνο ζα πξνηεέλεη Ϋλα κνληϋιν αμηνπνέεζεο ησλ ζεξκηθψλ πεδέσλ πνπ εληνπέδνληαη ζηελ ειιεληθά πεξηνρά κειϋηεο. Ο ΑλΪδνρνο ζα

8 εμεηϊζεη ηα ραξαθηεξηζηηθϊ ησλ ζεξκηθψλ πεδέσλ θαζψο θαη ηηο αλϊγθεο / ραξαθηάξα ηεο πεξηνράο θαη ζα πξνηεέλεη ηξφπνπο αμηνπνέεζάο ηνπο. Μεηαμχ Ϊιισλ, νη εθαξκνγϋο πνπ πξϋπεη λα εμεηαζηνχλ εέλαη ε παξαγσγά ειεθηξηθάο ελϋξγεηαο, ε ηειεζϋξκαλζε, ε ρξάζε ζηνλ αγξνηηθφ ηνκϋα θαη ε αλϊπηπμε ελαιιαθηηθψλ κνξθψλ ηνπξηζκνχ ζεξκϊ ινπηξϊ. Σν παξαδνηϋν ζα εέλαη ζηα ειιεληθϊ ελψ ζα δέλεηαη κέα πεξέιεςε ζηα αγγιηθϊ. Παραδοηέα: - Μέα (1) εκπεηξνγλσκνζχλε αμηνπνέεζεο γεσζεξκηθψλ πφξσλ ΓΡΑΖ 5.4: ΚαηΪξηηζε Οδεγνχ γηα Έιιελεο πνπ αλαδεηνχλ επθαηξέεο απαζρφιεζεο ζηελ Βνπιγαξέα ην πιαέζην ηεο δξϊζεο, ν ΑλΪδνρνο ζα θαηαξηέζεη νδεγφ γηα ηελ ππνζηάξημε ησλ Διιάλσλ πνπ αλαδεηνχλ απαζρφιεζε ζηε Βνπιγαξέα. Ο νδεγφο ζα παξνπζηϊδεη ηνπο δπλακηθνχο ηνκεέο απαζρφιεζεο ηεο Βνπιγαξέαο, ηξφπνπο εχξεζεο εξγαζέαο, ην ζχζηεκα αζθϊιηζεο εξγαδνκϋλσλ θαζψο θαη ηηο θνξνινγηθϋο επηβαξχλζεηο ελψ ζα παξνπζηϊδεη θαη ηα πξνλφκηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο ησλ εξγαδνκϋλσλ. Παραδοηέα: - Έλαο (1) νδεγφο ζηελ ειιεληθά γιψζζα γηα αλαδάηεζε εξγαζέαο ζηε Βνπιγαξέα Υξνληθά δηϊξθεηα : απφ ηελ ππνγξαθά ηεο ζχκβαζεο Ϋσο θαη ηηο 06/05/2013 Σν ΥξνλνδηΪγξακκα παξϊδνζεο ησλ παξαδνηϋσλ εέλαη ην παξαθϊησ: 8 ΠαπαδοηΫο Χρόνος ολοκλήρωσης ΓΡΑΖ 3.3 Έσο 01/02/2013 ΓΡΑΔΗ Έσο 06/05/2013 ΓΡΑΖ 5.1 Έσο 01/03/2013 ΓΡΑΖ 5.2 Έσο 01/03/2013 ΓΡΑΖ 5.3 Έσο 01/02/2013 ΓΡΑΖ 5.4 Έσο 06/05/ Παπαλαβά ηηρ παποσάρ ςπηπεζιών Αξκφδην φξγαλν γηα ηελ παξαιαβά ηεο πινπνέεζεο ηεο παξνράο ππεξεζηψλ, θαζψο θαη ησλ εθϊζηνηε παξαδνηϋσλ ηεο, εέλαη ε Δπηηξνπά Βεβαέσζεο Καιάο ΔθηΫιεζεο ησλ εξγαζηψλ ηνπ ΠΓ 28/80, φπσο Ϋρεη νξηζζεέ κε ζρεηηθά απφθαζε ηεο ΑλαζΫηνπζαο Αξράο. Ο αλϊδνρνο, ζην πιαέζην ηνπ Ϋξγνπ ηνπ, ζα ππνβϊιιεη ζηελ ΑλαζΫηνπζα Αξρά θαη ζα θνηλνπνηεέ ζηελ Δπηηξνπά ηα παξαδνηϋα ηνπ Ϋξγνπ, Ϋηζη φπσο απηϊ ζα νξέδνληαη ζηελ ζρεηηθά ηνπ ζχκβαζε. Ζ παξνρά ππεξεζηψλ παξαιακβϊλεηαη πξνζσξηλϊ θαη νξηζηηθϊ κεηϊ ηελ πιάξε θαη πξνζάθνπζα νινθιάξσζά ηεο απφ ηνλ ΑλΪδνρν ζχκθσλα θαη κε ην αλσηϋξσ ρξνλνδηϊγξακκα θαη ηελ Ϋθδνζε Βεβαέσζεο Καιάο ΔθηΫιεζεο, απφ ηελ Δπηηξνπά πνπ νξέζηεθε κε ηελ 52/2012 απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθάο Δπηηξνπάο.

9 ΑΡΘΡΟ 5 - ΣΡΟΠΟ ΛΖΦΖ ΔΓΓΡΑΦΧΝ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ Ζ Πξνθάξπμε δηαηέζεηαη ζηελ ηζηνζειέδα ηνπ Γάκνπ Οη παξαιάπηεο ηεο Πξνθάξπμεο ζα πξϋπεη λα ζςμπληπώνοςν και να αποζηϋλλοςν ζσεηικό Ϋνηςπο με ηα ζηοισεέα ηυν ενδιαθεπομϋνυν (επσλπκέα, δηεχζπλζε, ηειϋθσλν, θαμ, δηεχζπλζε ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκεένπ), Ϋηζη ψζηε ν Γάκνο Αιεμαλδξνχπνιεο λα Ϋρεη ζηε δηϊζεζά ηνπ πιάξε θαηϊινγν φζσλ παξϋιαβαλ ηε Πξνθάξπμε, γηα ηελ πεξέπησζε πνπ ζα άζειε λα ηνπο απνζηεέιεη ηπρφλ ζπκπιεξσκαηηθϊ Ϋγγξαθα ά δηεπθξηλέζεηο επ' απηάο. (θαμ ) ΔπηπιΫνλ, ηπρφλ ζπκπιεξσκαηηθϊ Ϋγγξαθα ά δηεπθξηλέζεηο ζα αλαξηεζνχλ ζηελ έδηα ηζηνζειέδα. ΑΡΘΡΟ 6 - ΠΑΡΟΥΖ ΓΗΔΤΚΡΗΝΗΔΧΝ Γηα εξσηάκαηα πνπ ελδερφκελα πξνθχςνπλ ζρεηηθϊ κε ην παξφλ ηεχρνο ηεο Πξνθάξπμεο, νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα απεπζχλνπλ ηα εξσηάκαηϊ ηνπο, Ϋσο ηϋζζεξηο (4) εξγϊζηκεο εκϋξεο πξηλ απφ ηελ εκεξνκελέα ππνβνιάο ησλ πξνζθνξψλ, γξαπηψο ζηελ ΑλαζΫηνπζα Αξρά ά κε ηειενκνηνηππέα (fax) ζηνλ αξηζκφ κε ηελ Ϋλδεημε «Δξσηάκαηα ζρεηηθϊ κε ηνλ Αλνηθηφ Γηαγσληζκφ» γηα ηελ «Παποσά ςπηπεζιών εμπειπογνώμονα για δπϊζειρ ζηάπιξηρ ηηρ επισειπημαηικόηηηαρ, δπϊζειρ ζσεδιαζμού και ςλοποέηζηρ καηϊπηιζηρ, εκπόνηζη εμπειπογνυμοζςνών για ηην ενέζσςζη ηηρ ηοπικάρ επισειπημαηικόηηηαρ και απαζσόληζηρ ηος Ϋπγος Better Employment opportunities through Cooperation, Education and NETworking (BECENET)» ηνπ ΠξνγξΪκκαηνο Δπξσπατθάο Δδαθηθάο πλεξγαζέαο ΔιιΪδα Βνπιγαξέα H ΑλαζΫηνπζα Αξρά Ϋρεη ππνρξϋσζε λα απαληάζεη κϋζα ζε ρξνληθφ δηϊζηεκα 2 εξγϊζηκσλ εκεξψλ πξηλ απφ ηελ εκεξνκελέα δηεμαγσγάο ηνπ δηαγσληζκνχ. 9 ΑΡΘΡΟ 7 - ΓΗΚΑΗΧΜΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ Γηθαέσκα ζπκκεηνράο ζην δηαγσληζκφ Ϋρνπλ: α) ΚΪζε θπζηθφ ά λνκηθφ πξφζσπν πνπ ιεηηνπξγεέ λφκηκα ζηελ ΔιιΪδα ά ζε Ϊιιν θξϊηνοκϋινο ηεο Δπξσπατθάο Έλσζεο ά ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (ΔΟΥ) ά ζε ηξέηεο ρψξεο, πνπ Ϋρνπλ ππνγξϊςεη ηε πκθσλέα Γεκνζέσλ πκβϊζεσλ (.Γ..) ηνπ Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ Δκπνξένπ (ΠΟΔ), ε νπνέα θπξψζεθε κε ην λφκν 2513/1997, πνπ δξαζηεξηνπνηεέηαη λφκηκα ζηελ ΔιιΪδα ά ζην εμσηεξηθφ ζηνλ ηνκϋα ηεο παξνράο ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ Ϋξγσλ ζρεηηθψλ κε ην αληηθεέκελν ηνπ παξφληνο Γηαγσληζκνχ θαη ζηε δηαρεέξηζε θαη νηθνλνκηθά παξαθνινχζεζε Ϋξγσλ ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ πξνγξακκϊησλ. β) Δλψζεηο θπζηθψλ ά λνκηθψλ πξνζψπσλ ά Κνηλνπξαμέεο, πνπ ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηελ ΔιιΪδα ά ζε Ϊιιν θξϊηνο-κϋινο ηεο Δπξσπατθάο Έλσζεο ά ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (ΔΟΥ) ά ζε ηξέηεο ρψξεο πνπ Ϋρνπλ ππνγξϊςεη ηελ.γ.. ηνπ ΠΟΔ, πνπ αζρνινχληαη λφκηκα ζηελ ΔιιΪδα ά ζην εμσηεξηθφ κε ηελ παξνρά ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ Ϋξγσλ ζρεηηθψλ κε ην αληηθεέκελν ηνπ παξφληνο Γηαγσληζκνχ, θαη ζηε δηαρεέξηζε θαη νηθνλνκηθά παξαθνινχζεζε Ϋξγσλ ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ πξνγξακκϊησλ, νη νπνένη ππνβϊιινπλ θνηλά ΠξνζθνξΪ. ηελ πεξέπησζε ελψζεσλ ηζρχνπλ ηα αθφινπζα:

10 Με ηελ ππνβνιά ηεο ΠξνζθνξΪο θϊζε κϋινο ηεο Ϋλσζεο επζχλεηαη αιιειϋγγπα θαη εηο νιφθιεξν Ϋλαληη ηεο ΑλαζΫηνπζαο Αξράο. ε πεξέπησζε θαηαθχξσζεο - αλϊζεζεο ηεο χκβαζεο ζηελ Ϋλσζε, ε επζχλε απηά εμαθνινπζεέ κϋρξη πιάξνπο εθηϋιεζεο ηεο χκβαζεο. Οη ελψζεηο θαη νη θνηλνπξαμέεο δελ απαηηεέηαη λα Ϋρνπλ ιϊβεη ζπγθεθξηκϋλε λνκηθά κνξθά πξνθεηκϋλνπ λα ππνβϊινπλ Πξφηαζε. Τπνρξενχληαη φκσο λα ην πξϊμνπλ ζε πεξέπησζε αλϊδεημάο ηνπο σο ΑλΪδνρνο, πξηλ απφ ηελ ππνγξαθά ηεο χκβαζεο, εϊλ θαη εθφζνλ απηφ ηνπο δεηεζεέ απφ ηελ ΑλαζΫηνπζα Αξρά. ηελ πεξέπησζε ησλ ελψζεσλ ά θνηλνπξαμηψλ, αξθεέ Ϋλα κϋινο απηψλ λα δηαζϋηεη ηελ απαηηνχκελε εκπεηξέα θαη ηηο ειϊρηζηεο πξνυπνζϋζεηο, φπσο απηϋο νξέδνληαη ζην Ϊξζξν 10 ηεο παξνχζαο. ΚΪζε ζπκκεηϋρσλ, θπζηθφ ά λνκηθφ πξφζσπν, δελ κπνξεέ λα κεηϋρεη ζε πεξηζζφηεξεο απφ κηα πξνζθνξϋο. ΦπζηθΪ ά λνκηθϊ πξφζσπα πνπ ζπκκεηϋρνπλ, απηφλνκα ά ζε θνηλνπξαμέα ά Ϋλσζε ζε παξαπϊλσ απφ κέα πξνζθνξϋο, απνθιεένληαη απφ ην δηαγσληζκφ θαη καδέ κε απηνχο θαη νη πξνζθνξϋο ζηηο νπνέεο ζπκκεηεέραλ. ΑΡΘΡΟ 8 ΑΠΟΚΛΔΗΜΟ ΤΠΟΦΖΦΗΧΝ Απνθιεένληαη απφ ηε δηαδηθαζέα αλϊζεζεο παξνράο ππεξεζηψλ φζνη δελ πιεξνχλ ηα θξηηάξηα ηεο παξ. 2 ηνπ Ϊξζξνπ 45 ηεο Οδεγέαο 2004/18/ΔΚ θαη ζπκπιεξσκαηηθϊ ηνπ Ϊξζξνπ 24 ηνπ Π.Γ. 346/1998 (ΦΔΚ Α 236/1998) ζε ζπλδπαζκφ κε ην Π.Γ. 394/96 (ΦΔΚ Α 226/1996), φπσο ηζρχνπλ, θαη ζπγθεθξηκϋλα εϊλ: α) Βξέζθνληαη ζε πηψρεπζε, εθθαζϊξηζε, παχζε δξαζηεξηνηάησλ, αλαγθαζηηθά δηαρεέξηζε ά πησρεπηηθφ ζπκβηβαζκφ ά ζε νπνηαδάπνηε αλϊινγε θαηϊζηαζε πνπ πξνθχπηεη απφ παξφκνηα δηαδηθαζέα πξνβιεπφκελε απφ ηηο εζληθϋο, λνκνζεηηθϋο θαη θαλνληζηηθϋο δηαηϊμεηο. β) Έρεη θηλεζεέ ελαληένλ ηνπο δηαδηθαζέα θάξπμεο ζε πηψρεπζε, εθθαζϊξηζε, αλαγθαζηηθάο δηαρεέξηζεο, πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ, ά νπνηαδάπνηε Ϊιιε αλϊινγε δηαδηθαζέα πξνβιεπφκελε απφ ηηο εζληθϋο, λνκνζεηηθϋο θαη θαλνληζηηθϋο δηαηϊμεηο. γ) Έρνπλ θαηαδηθαζζεέ βϊζεη απφθαζεο πνπ Ϋρεη ηζρχ δεδηθαζκϋλνπ, ζχκθσλα κε ηηο λνκνζεηηθϋο δηαηϊμεηο ηεο ρψξαο εγθαηϊζηαζάο ηνπο θαη ε νπνέα δηαπηζηψλεη αδέθεκα ζρεηηθφ κε ηελ επαγγεικαηηθά ηνπο δηαγσγά. δ) Έρνπλ δηαπξϊμεη ζνβαξφ επαγγεικαηηθφ παξϊπησκα πνπ απνδεδεηγκϋλσο δηαπηζηψζεθε κε νπνηνδάπνηε κϋζν ελδϋρεηαη λα δηαζϋηνπλ νη αλαζϋηνπζεο αξρϋο. ε) Γελ Ϋρνπλ εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο φζνλ αθνξϊ ηελ θαηαβνιά ησλ εηζθνξψλ θνηλσληθάο αζθϊιηζεο ζχκθσλα κε ηηο λνκνζεηηθϋο δηαηϊμεηο ηεο ρψξαο φπνπ εέλαη εγθαηαζηεκϋλνη ά ζχκθσλα κε ηηο λνκνζεηηθϋο δηαηϊμεηο ηεο ρψξαο ηεο ΑλαζΫηνπζαο Αξράο, θαηϊ ηελ θαηαιεθηηθά εκεξνκελέα ππνβνιάο ησλ πξνζθνξψλ. ζη) Γελ Ϋρνπλ εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο ηηο ζρεηηθϋο κε ηελ πιεξσκά ησλ θφξσλ θαη ηειψλ ζχκθσλα κε ηηο λνκνζεηηθϋο δηαηϊμεηο ηεο ρψξαο φπνπ εέλαη εγθαηαζηεκϋλνη ά ζχκθσλα κε ηηο λνκνζεηηθϋο δηαηϊμεηο ηεο ρψξαο ηεο ΑλαζΫηνπζαο Αξράο θαηϊ ηελ θαηαιεθηηθά εκεξνκελέα ππνβνιάο ησλ πξνζθνξψλ. δ) Δέλαη Ϋλνρνη ζνβαξψλ ςεπδψλ δειψζεσλ θαηϊ ηελ παξνρά ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ απαηηνχληαη θαη εθαξκνγά ηνπ παξφληνο ηκάκαηνο ά φηαλ δελ παξϋρνπλ ηηο πιεξνθνξέεο απηϋο. 10

11 Απνθιεένληαη, επέζεο, απφ ηε δηαδηθαζέα αλϊζεζεο παξνράο ππεξεζηψλ, νη ππνςάθηνη εηο βϊξνο ησλ νπνέσλ ππϊξρεη νξηζηηθά θαηαδηθαζηηθά απφθαζε, γλσζηά ζηελ αλαζϋηνπζα αξρά, γηα Ϋλαλ ά πεξηζζφηεξνπο απφ ηνπο ιφγνπο πνπ απαξηζκνχληαη θαησηϋξσ: α) πκκεηνρά ζε εγθιεκαηηθά νξγϊλσζε φπσο απηά νξέδεηαη ζην Ϊξζξν 2 παξ. 1 ηεο θνηλάο δξϊζεο ηεο 98/773/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιένπ. β) Γσξνδνθέα, φπσο απηά νξέδεηαη αληέζηνηρα ζην Ϊξζξν 3 ηεο πξϊμεο ηνπ πκβνπιένπ ηεο 26 εο Μαΐνπ 1997 θαη ζην Ϊξζξν 3 παξ. 1 ηεο θνηλάο δξϊζεο 98/742/ΚΔΠΠΑ ηνπ πκβνπιένπ. γ) ΑπΪηε, θαηϊ ηελ Ϋλλνηα ηνπ Ϊξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο ζρεηηθϊ κε ηελ πξνζηαζέα ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηάησλ. δ) Ννκηκνπνέεζε εζφδσλ απφ παξϊλνκεο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο νξέδνληαη ζην Ϊξζξν 1 ηεο νδεγέαο 91/308/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιένπ ηεο 10 εο Ηνπλένπ 1991, γηα ηελ πξφιεςε ρξεζηκνπνέεζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηάκαηνο γηα ηε λνκηκνπνέεζε εζφδσλ απφ παξϊλνκεο δξαζηεξηφηεηεο. Απνθιεένληαη, επέζεο, απφ ηε δηαδηθαζέα αλϊζεζεο παξνράο ππεξεζηψλ: α)νη ππνςάθηνη πνπ δελ ζα ππνβϊινπλ εγγπεηηθά επηζηνιά ζπκκεηνράο ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζην Ϊξζξν 11 ηεο παξνχζαο δηαθάξπμεο, β)ηα θπζηθϊ ά λνκηθϊ πξφζσπα ηεο αιινδαπάο, ηα νπνέα δελ ζα ππνβϊινπλ φια ηα Ϋγγξαθα ησλ πξνζθνξψλ επηζάκσο κεηαθξαζκϋλα ζηελ Διιεληθά Γιψζζα. Δπηζεκαέλεηαη φηη ζε πεξέπησζε ππνβνιάο θνηλάο πξνζθνξϊο, νη παξαπϊλσ ιφγνη απνθιεηζκνχ ηζρχνπλ γηα θαζϋλαλ απφ ηνπο ζπκκεηϋρνληεο ζηελ θνηλά πξνζθνξϊ. ΔΪλ ζπληξϋρεη ιφγνο απνθιεηζκνχ θαη γηα Ϋλαλ κφλν ζπκκεηϋρνληα ζε θνηλά πξνζθνξϊ, ε ππνβιεζεέζα θνηλά πξνζθνξϊ απνθιεέεηαη απφ ην δηαγσληζκφ. 11 ΑΡΘΡΟ 9 - ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΤΜΜΔΣΟΥΖ 1) Ζ ζπκκεηνρά ζην δηαγσληζκφ γέλεηαη κε επζχλε ηνπ ππνςεθένπ, ν νπνένο εμ απηνχ θαη κφλν ηνπ ιφγνπ δελ αληιεέ δηθαέσκα απνδεκέσζεο. Ζ ζπκκεηνρά ηνπ ζην δηαγσληζκφ ζπλεπϊγεηαη πλάπη αποδοσά εκ μϋποςρ ηος ςποτηθέος ηυν όπυν διενϋπγειϊρ ηος, όπυρ εξειδικεύονηαι ζηην παπούζα ζηο ζύνολό ηοςρ. 2) Ζ ΑλαζΫηνπζα Αξρά δελ δεζκεχεηαη γηα ηελ ηειηθά αλϊζεζε ηνπ Ϋξγνπ θαη δηθαηνχηαη λα ην αλαζϋζεη ά φρη, λα καηαηψζεη, λα αλαβϊιιεη ά λα επαλαιϊβεη ηε ζρεηηθά δηαδηθαζέα, ρσξέο νπδεκέα ππνρξϋσζε γηα θαηαβνιά ακνηβάο ά απνδεκέσζεο εμ απηνχ ηνπ ιφγνπ ζηνπο ππνςεθένπο. 3) Οη ππνςάθηνη δελ δηθαηνχληαη νπδεκέαο απνδεκέσζεο γηα δαπϊλεο ζρεηηθϋο κε ηε ζχληαμε θαη ππνβνιά ησλ ζηνηρεέσλ πνπ αλαθϋξνληαη ζηελ παξνχζα, ΦαθΫισλ Τπνςεθηφηεηαο, ΠξνζθνξΪο, θ.ιπ. 4) ε πεξέπησζε ππνβνιάο ππνςεθηφηεηαο απφ νκέινπο, ελψζεηο, θνηλνπξαμέεο, ππφ ζχζηαζε θνηλνπξαμέεο ά πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο πξφζσπα, πνπ ππνβϊιινπλ απφ θνηλνχ ππνςεθηφηεηα, φια ηα κϋιε ηνπο επζχλνληαη Ϋλαληη ηεο ΑλαζΫηνπζαο Αξράο αιιειϋγγπα θαη ζε νιφθιεξν. 5) Όια ηα ζηνηρεέα, πνπ ππνβϊιινληαη ζην πιαέζην ηνπ παξφληνο δηαγσληζκνχ, ζεσξνχληαη δεζκεπηηθϊ γηα ηνπο ππνςάθηνπο.

12 6) ΔλαιιαθηηθΫο πξνζθνξϋο ά αληηπξνζθνξϋο ά πξνζθνξϋο γηα κϋξνο ηνπ Ϋξγνπ πνπ απνηειεέ αληηθεέκελν ηεο παξνχζαο δεν γένονηαι δεκηϋρ. 7) Ζ ΑλαζΫηνπζα Αξρά επηθπιϊζζεηαη, εθφζνλ ην επηζπκεέ, λα θϊλεη ελδεηθηηθνχο ειϋγρνπο επαιάζεπζεο ησλ ζηνηρεέσλ, πνπ ζα ππνβιεζνχλ απφ ηνπο ππνςεθένπο. 8) Ζ ΑλαζΫηνπζα Αξρά δελ θϋξεη θακέα επζχλε γηα ηελ πεξέπησζε αθχξσζεο ηνπ δηαγσληζκνχ. ΑΡΘΡΟ 10 - ΔΛΑΥΗΣΔ ΠΡΟΩΠΟΘΔΔΗ ΤΜΜΔΣΟΥΖ Οη πξνζθϋξνληεο ζα πξϋπεη λα πιεξνχλ θαη λα ηεθκεξηψλνπλ επαξθψο, απνθιεηζκνχ, ηηο θαησηϋξσ ειϊρηζηεο πξνυπνζϋζεηο ζπκκεηνράο ζην Γηαγσληζκφ: κε πνηλά I. Όηη δηαζϋηεη ηελ θαηϊιιειε νξγϊλσζε, δνκά θαη κϋζα, ψζηε λα αληαπεμϋιζεη επηηπρψο ζηηο απαηηάζεηο ηνπ ππφ αλϊζεζε Έξγνπ. Ο ππνςάθηνο ΑλΪδνρνο νθεέιεη λα απνδεέμεη ηελ αλσηϋξσ ειϊρηζηε πξνυπφζεζε ζπκκεηνράο, θαηαζϋηνληαο ηα αθφινπζα ζηνηρεέα ηεθκεξέσζεο: Αλαιπηηθά παξνπζέαζε ησλ θϊησζη ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ ππνςάθηνπ Αλαδφρνπ: - επηρεηξεκαηηθά δνκά, - ηνκεέο δξαζηεξηφηεηαο, - εγθαηαζηϊζεηο θαη εμνπιηζκφ, - απνδεδεηγκϋλε ζρεηηθά εκπεηξέα κε ην αληηθεέκελν ηνπ Ϋξγνπ - απνδεδεηγκϋλε εκπεηξέα ζε ηνπιϊρηζηνλ Ϋλα (1) Ϋξγν παξφκνην κε ην πξνθεξπζζφκελν Ϋξγν έζεο ά θαη κεγαιχηεξεο αμέαο απφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ Ϋξγνπ ηεο παξνχζαο πξνθάξπμεο - αλαιπηηθϊ βηνγξαθηθϊ ζεκεηψκαηα ζηειερψλ θαη λα δεισζεέ πνηνέ απ' απηνχο ζα εέλαη ππεχζπλνη γηα ηελ παξνρά ησλ ππεξεζηψλ (ζχζηαζε νκϊδαο Ϋξγνπ). II. Όηη Ϋρεη ζπλνιηθφ θχθιν εξγαζηψλ ησλ ηξηψλ (3) ηειεπηαέσλ δηαρεηξηζηηθψλ ρξάζεσλ κεγαιχηεξν απφ ην 150% ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ ππφ αλϊζεζε Έξγνπ. ε πεξέπησζε πνπ ν ππνςάθηνο ΑλΪδνρνο δξαζηεξηνπνηεέηαη γηα ρξνληθφ δηϊζηεκα κηθξφηεξν ησλ ηξηψλ δηαρεηξηζηηθψλ ρξάζεσλ, ηφηε ν ζπλνιηθφο θχθινο εξγαζηψλ γηα φζεο δηαρεηξηζηηθϋο ρξάζεηο δξαζηεξηνπνηεέηαη, ζα πξϋπεη λα εέλαη κεγαιχηεξνο απφ ην 150% ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Έξγνπ. Ο ππνςάθηνο ΑλΪδνρνο νθεέιεη λα απνδεέμεη ηελ αλσηϋξσ ειϊρηζηε πξνυπφζεζε ζπκκεηνράο, θαηαζϋηνληαο ηα αθφινπζα ζηνηρεέα ηεθκεξέσζεο: - Αληέγξαθα ά απνζπϊζκαηα ηζνινγηζκψλ ησλ ηειεπηαέσλ ηξηψλ (3) δηαρεηξηζηηθψλ ρξάζεσλ (ά αλ δξαζηεξηνπνηεέηαη ιηγφηεξα ρξφληα γηα φζα δξαζηεξηνπνηεέηαη), ζε πεξέπησζε πνπ ππνρξενχηαη ζηελ Ϋθδνζε ηζνινγηζκψλ ά δάισζε ηνπ ζπλνιηθνχ χςνπο ηνπ εηάζηνπ θχθινπ εξγαζηψλ, ζε πεξέπησζε πνπ δελ ππνρξενχηαη ζηελ Ϋθδνζε ηζνινγηζκψλ. - ΑλαθνξΪ ηνπ χςνπο ηνπ ζπλνιηθνχ θχθινπ εξγαζηψλ. - ΑλαθνξΪ ηνπ χςνπο ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ, πνπ αθνξϊ ζηελ εθηϋιεζε Ϋξγσλ ζπλαθψλ πξνο ην αληηθεέκελν ηεο παξνχζαο δηαθάξπμεο. III. Όηη δηαζϋηεη πεληαεηά (5εηά) ηνπιϊρηζηνλ επαγγεικαηηθά εκπεηξέα ζην ζρεδηαζκφ θαη ηελ πινπνέεζε Ϋξγσλ Γηαθξαηηθψλ Δπξσπατθψλ ΠξνγξακκΪησλ INTERREG (A, C, 12

13 CADSES, MEDOCC, ARCHIMED) ά Δδαθηθάο πλεξγαζέαο (ΗΗΗ, IVC, ΜED, SEE, Γηαζπλνξηαθάο πλεξγαζέαο). Ζ εκπεηξέα ζα απνδεηθλχεηαη κε ηελ ππνβνιά πέλαθα νινθιεξσκϋλσλ ά ζε εμϋιημε Ϋξγσλ ηειεπηαέαο πεληαεηέαο. Ο πέλαθαο ζα πξϋπεη λα πεξηιακβϊλεη, κε ηελ ζεηξϊ, ηηο παξαθϊησ ζηάιεο: 1. Ζκεξνκελέεο Ϋλαξμεο 2. Σέηινο Ϋξγνπ 3. ΦνξΫαο αλϊζεζεο 4. χληνκε πεξηγξαθά Ϋξγνπ 5. ΓηΪξθεηα Ϋξγνπ 6. πλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο Ϋξγνπ 7. Πξνυπνινγηζκφο πνπ αλαινγεέ ζηνλ ππνςάθην αλϊδνρν 8. ΚαηΪζηαζε Ϋξγνπ 9. Ρφινο ηνπ ππνςάθηνπ αλαδφρνπ 10. Πνζνζηφ ζπκκεηνράο αλαδφρνπ ζην Ϋξγνπ 11. ηνηρεέν ηεθκεξέσζεο Γηα φια ηα Ϋξγα ηνπ πέλαθα απαηηεέηαη πηζηνπνηεηηθφ ά βεβαέσζε ηεο αλαζϋηνπζαο αξράο, εθφζνλ νη παξαιάπηεο ησλ Ϋξγσλ εέλαη θνξεέο ηνπ Γεκνζένπ. ΔΪλ νη απνδϋθηεο ηνπ Ϋξγνπ εέλαη ηδησηηθνέ θνξεέο, ηφηε εέηε ζα ππϊξρεη ζην θϊθειν βεβαέσζε θαιάο εθηϋιεζεο ηνπ εξγνδφηε ά, αλ απηφ δελ εέλαη εθηθηφ, ηφηε αξθεέ ππεχζπλε δάισζε ηνπ ππνςάθηνπ αλαδφρνπ γηα ηελ επηηπρά νινθιάξσζε ηνπ Ϋξγνπ. Ζ εκπεηξέα κπνξεέ λα απνδεηθλχεηαη θαηϊ ζεηξϊ πξνηέκεζεο κε Ϋλαλ ά πεξηζζφηεξνπο απφ ηνπο παξαθϊησ ηξφπνπο: ΜΫζσ ηεο εκπεηξέαο ηνπ ππνςεθένπ ά φισλ ησλ κειψλ ζε πεξέπησζε Ϋλσζεο ά θνηλνπξαμέαο. ΜΫζσ ζπλεξγαδφκελνπ εκπεηξνγλψκνλα ά κϋινπο ηεο πξνηεηλφκελεο νκϊδαο Ϋξγνπ. Οη ΠξνζθΫξνληεο νθεέινπλ λα απνδεέμνπλ ηελ πιάξσζε ησλ αλσηϋξσ ειϊρηζησλ πξνυπνζϋζεσλ ζπκκεηνράο, θαηαζϋηνληαο κε ηελ πξνζθνξϊ ηνπο (εληφο ηνπ ΦαθΫινπ Γηθαηνινγεηηθψλ), σο ζηνηρεέα ηεθκεξέσζεο, ζπλαθεέο δξαζηεξηφηεηεο, θαζψο θαη νπνηνδάπνηε Ϊιιν πηζηνπνηεηηθφ ά βεβαέσζε πνπ ζεκειηψλεη ηηο ειϊρηζηεο απαηηνχκελεο ηερληθϋο θαη επαγγεικαηηθϋο ηθαλφηεηεο. 13 Άπθπο 11 ο ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ & ΔΓΓΤΖΔΗ Οη ζπκκεηϋρνληεο ζην δηαγσληζκφ ππνβϊιινπλ ηα θϊησζη νξηδφκελα δηθαηνινγεηηθϊ ζηελ Διιεληθά γιψζζα, ηα νπνέα πξϋπεη λα εέλαη ζε ηζρχ θαηϊ ηελ εκϋξα δηελϋξγεηαο ηνπ Γηαγσληζκνχ. ε αληέζεηε πεξέπησζε ά ζε πεξέπησζε κε ππνβνιάο θϊπνηνπ δηθαηνινγεηηθνχ ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο, ν πξνζθϋξσλ απνθιεέεηαη απφ ηε δηαδηθαζέα αλϊζεζεο ηνπ Ϋξγνπ. ΓηθαηνινγεηηθΪ πνπ Ϋρνπλ εθδνζεέ εθηφο ΔιιΪδαο ζα ζπλνδεχνληαη απφ επέζεκε κεηϊθξαζε ηνπο ζηελ ειιεληθά γιψζζα, επέ πνηλά απνθιεηζκνχ. Δηδηθφηεξα, ηα δηθαηνινγεηηθϊ ηνπ δηαγσληζκνχ αθνξνχλ ζηα παξαθϊησ Ϋγγξαθα: Α. Σα Ϋγγξαθα λνκηκνπνέεζεο ηνπ πξνζθϋξνληνο θαζψο θαη Ϋγθξηζεο ζπκκεηνράο θαη νξηζκνχ λνκέκνπ εθπξφζσπνπ ζε πεξέπησζε λνκηθνχ πξνζψπνπ.

14 Δηδηθφηεξα: α) Δθφζνλ πξφθεηηαη γηα θπζηθφ πξφζσπν/ αηνκηθά επηρεέξεζε/ επηηεδεπκαηέα, απφθαζε ηνπ δεζκεχνληνο θπζηθνχ πξνζψπνπ ά νξγϊλνπ θϊζε πξνζθϋξνληνο θαη βεβαέσζε Ϊζθεζεο επαγγϋικαηνο απφ αξκφδηα Γεκφζηα Αξρά ά/θαη νηνδάπνηε ζηνηρεέν απφ ην νπνέν λα πξνθχπηεη ην θχξην αληηθεέκελν δξαζηεξηφηεηαο ηνπ πξνζθϋξνληα. β) Δθφζνλ πξφθεηηαη γηα λνκηθφ πξφζσπν, γηα ηε ζχζηαζε ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ: Αληέγξαθν ηνπ θαηαζηαηηθνχ ά Ϊιινπ αληέζηνηρνπ εγγξϊθνπ ηνπ πνπ λα απνδεηθλχεη ηε ζχζηαζε ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ ηνπ πξνζθϋξνληνο θαη ηπρφλ ηξνπνπνηάζεηο ηνπ, καδέ κε ηα αληέζηνηρα ΦΔΚ δεκνζέεπζεο. Απαηηεέηαη ε πξνζθφκηζε ηνπ πην πξφζθαηνπ θσδηθνπνηεκϋλνπ θαηαζηαηηθνχ κε πξσηφηππε ζεψξεζε απφ ηελ αξκφδηα πεξέ απηνχ αξρά. Γηα ηελ Ϋγθξηζε ζπκκεηνράο θαη γηα ηνλ νξηζκφ ηνπ λνκέκνπ εθπξνζψπνπ: ΠξαθηηθΪ απνθϊζεσλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιένπ (ζε πεξέπησζε Α.Δ.) ά απφθαζε ησλ δηαρεηξηζηψλ (ζε πεξέπησζε Δ.Π.Δ. ά Ο.Δ. ά Δ.Δ.), γηα ηελ Ϋγθξηζε ζπκκεηνράο ηνπ ζην Γηαγσληζκφ, γηα ηνλ νξηζκφ ηνπ λνκέκνπ εθπξνζψπνπ (εθηφο εϊλ ε εμνπζέα πξνο εθπξνζψπεζε ηνπ ππνγξϊθνληνο απνξξϋεη απφ ην Καηαζηαηηθφ ά Ϊιιε πξϊμε πνπ Ϋρεη δεκνζηεπζεέ θαηϊ ηηο θεέκελεο δηαηϊμεηο, νπφηε απαηηεέηαη ην ΦΔΚ ηεο ηζρχνπζαο εθπξνζψπεζεο ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ). γ) ε πεξέπησζε θνηλνπξαμέαο ά Ϋλσζεο, ζπκθσλεηηθφ ζπλεξγαζέαο κε ην νπνέν νξέδεηαη θαη ν εθπξφζσπνο ηεο Έλσζεο ά ηεο Κνηλνπξαμέαο θαηϊ ην ζηϊδην ζπκκεηνράο ζην δηαγσληζκφ, ν νπνένο ζα εμνπζηνδνηεέηαη λα ππνγξϊθεη γηα ινγαξηαζκφ ηεο θνηλνπξαμέαο ά ηεο Ϋλσζεο ηα Ϋγγξαθα ηεο πξνζθνξϊο, θαζψο θαη θϊζε Ϊιιν, ζρεηηθφ κε ην δηαγσληζκφ, Ϋγγξαθν. ην ζπκθσλεηηθφ απηφ ζα πξϋπεη λα νξέδνληαη ηα θχξηα ραξαθηεξηζηηθϊ ηεο Ϋλσζεο, νη ζρϋζεηο ησλ κειψλ ηεο, ην πνζνζηφ ζπκκεηνράο θϊζε κϋινπο, θαζψο θαη ην κϋινο πνπ ζα εέλαη επηθεθαιάο απηψλ. Σα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθϊ πξϋπεη λα θαηαηέζεληαη γηα φια ηα κϋιε ηεο θνηλνπξαμέαο ά Ϋλσζεο. Β. Δγγπεηηθά Δπηζηνιά πκκεηνράο ζην δηαγσληζκφ, χςνπο πνζνχ έζνπ κε ην 5% ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Ϋξγνπ, ζπκπεξηιακβαλνκϋλνπ ηνπ Φ.Π.Α, δειαδά πνζνχ (πϋληε ρηιηϊδσλ ηεηξαθνζέσλ ηξηϊληα επξψ). Ζ εγγχεζε ζπκκεηνράο πξϋπεη λα ηζρχεη γηα ηνπιϊρηζηνλ δχν (2) κάλεο κεηϊ ηε ιάμε ηνπ ρξφλνπ ηζρχνο ηεο πξνζθνξϊο. ρϋδην εγγπεηηθάο επηζηνιάο ζπκκεηνράο επηζπλϊπηεηαη ζην ΠαξΪξηεκα II ηεο παξνχζαο. Οη εγγπάζεηο εθδέδνληαη απφ αλαγλσξηζκϋλν ηξαπεδηθφ ά πηζησηηθφ έδξπκα ά Ϊιιν λνκηθφ πξφζσπν πνπ ιεηηνπξγεέ λφκηκα ζηελ ΔιιΪδα ά ζε Ϊιιν θξϊηνο-κϋινο ηεο ΔΔ θαη ηνπ ΔΟΥ, θαη Ϋρνπλ ζχκθσλα κε ηε λνκνζεζέα ησλ θξαηψλ-κειψλ απηφ ην δηθαέσκα. Οη εγγπάζεηο κπνξνχλ επέζεο λα πξνϋξρνληαη θαη απφ ηξαπεδηθφ ά πηζησηηθφ έδξπκα πνπ ιεηηνπξγεέ λφκηκα ζε ρψξα-κϋξνο δηκεξνχο ά πνιπκεξνχο ζπκθσλέαο κε ηελ ΔΔ ά ρψξα πνπ Ϋρεη ππνγξϊςεη θαη θπξψζεη ηελ πκθσλέα γηα ηηο Γεκφζηεο πκβϊζεηο θαη Ϋρεη ην ζρεηηθφ δηθαέσκα Ϋθδνζεο εγγπάζεσλ. Δγγπάζεηο πνπ εθδέδνληαη ζε νπνηνδάπνηε θξϊηνο απφ ηα παξαπϊλσ εθηφο ηεο ΔιιΪδνο, ζα ζπλνδεχνληαη ππνρξεσηηθϊ απφ επέζεκε κεηϊθξαζά ηνπο ζηελ Διιεληθά γιψζζα. ε πεξέπησζε Έλσζεο Δηαηξεηψλ ά Οξγαληζκψλ ε εγγχεζε ζπκκεηνράο πξϋπεη λα εέλαη εληαέα ζην φλνκα φισλ ησλ κειψλ ηεο Έλσζεο. Γ. Τπεχζπλε δάισζε ηνπ λ.1599/1986, κε ζεψξεζε γλεζένπ ππνγξαθάο, ζηελ νπνέα λα αλαγξϊθνληαη ηα ζηνηρεέα ηνπ δηαγσληζκνχ ζηνλ νπνέν ζπκκεηϋρνπλ, θαη λα δειψλεηαη φηη κϋρξη θαη ηελ εκϋξα ππνβνιάο ηεο πξνζθνξϊο ηνπο: I. Ο πποζθϋπυν: 14

15 α) εέλαη εγγεγξακκϋλνο ζην νηθεέν επαγγεικαηηθφ κεηξψν, Δπηκειεηάξην ά επαγγεικαηηθά Ϋλσζε, γηα ην εηδηθφ επϊγγεικϊ ηνπ πνπ αθνξϊ ζηνλ παξφληα δηαγσληζκφ, β) δελ Ϋρεη θαηαδηθαζζεέ γηα θϊπνην αδέθεκα απφ ηα αλαθεξφκελα ζην Ϊξζξν 8 ηεο παξνχζαο, δειαδά γηα ζπκκεηνρά ζε εγθιεκαηηθά νξγϊλσζε, δσξνδνθέα, απϊηε ά λνκηκνπνέεζε εζφδσλ απφ παξϊλνκεο δξαζηεξηφηεηεο, ά γηα αδέθεκα πνπ αθνξϊ ζηελ επαγγεικαηηθά ηνπ δηαγσγά θαη δελ Ϋρεη δηαπξϊμεη επαγγεικαηηθφ παξϊπησκα, γ) δελ ηειεέ ππφ πηψρεπζε, εθθαζϊξηζε, παχζε δξαζηεξηνηάησλ, αλαγθαζηηθά δηαρεέξηζε ά αλαγθαζηηθφ ζπκβηβαζκφ ά ππφ δηαδηθαζέα θάξπμεο ζε πηψρεπζε, εθθαζϊξηζεο, αλαγθαζηηθάο δηαρεέξηζεο ά πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ, δ) δελ Ϋρεη απνθιεηζηεέ απφ δηαγσληζκνχο ηνπ Γεκνζένπ ε) εέλαη θνξνινγηθϊ ελάκεξνο ζη) εέλαη αζθαιηζηηθϊ ελάκεξνο δ) αλαιακβϊλεη ηελ ππνρξϋσζε γηα ηελ Ϋγθαηξε θαη πξνζάθνπζα πξνζθφκηζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ απαηηνχληαη απφ ηελ παξνχζα δηαθάξπμε, πξηλ απφ ηελ ππνγξαθά ηεο χκβαζεο. II. Ζ ςποβαλλόμενη πποζθοπϊ: (α) ζπληϊρζεθε ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο Πξνθάξπμεο, ησλ νπνέσλ ν ΠξνζθΫξσλ Ϋιαβε γλψζε θαη αλεπηθχιαθηα απνδϋρεηαη, (β) θαιχπηεη ην ζχλνιν ηνπ Ϋξγνπ θαη (γ) ηα ζηνηρεέα πνπ αλαθϋξνληαη ζε απηάλ εέλαη αιεζά θαη αθξηβά. ε πεξέπησζε ππνβνιάο θνηλάο πξνζθνξϊο, νη παξαπϊλσ δειψζεηο πξϋπεη λα θαηαηεζνχλ γηα θαζϋλαλ απφ ηνπο ζπκκεηϋρνληεο ζηελ θνηλά πξνζθνξϊ. Σημειώνεηαι όηι η ημερομηνία ηης προαναθερόμενης σπεύθσνης δήλωζης πρέπει να ζσμπίπηει με ηην ημερομηνία σποβολής ηης προζθοράς, ώζηε να καλύπηει και ηην ημερομηνία ασηή. Γ. Πηζηνπνηεηηθφ δηαζθϊιηζεο πνηφηεηαο θαηϊ ISO. Δ. ΓεληθΫο πιεξνθνξέεο γηα ηα ραξαθηεξηζηηθϊ, ηε δξαζηεξηφηεηα, ηελ ηερληθά ππνδνκά, ην απαζρνινχκελν πξνζσπηθφ, θαηϊ εηδηθφηεηα θαη θαηϊ κνξθά απαζρφιεζεο. Σ. ΚαηΪινγν θαη ζπλνπηηθά πεξηγξαθά ησλ θπξηνηϋξσλ Ϋξγσλ, αληέζηνηρσλ κε ην παξφλ Ϋξγν, ηα νπνέα πινπνέεζαλ θαηϊ ηελ πξνεγνχκελε πεληαεηέα, ζχκθσλα κε ηηο απαηηάζεηο ηνπ Ϊξζξνπ 10 ηεο παξνχζαο. Ε. πκπιεξσκϋλν ηνλ Πέλαθα 1 πνπ βξέζθεηαη ζην ΠαξΪξηεκα Η ηεο παξνχζαο θαη ζηνλ νπνέν ζα δέλνληαη αλαιπηηθϊ ζηνηρεέα απαζρφιεζεο θαζελφο απφ ηα πξνηεηλφκελα ζηειϋρε ηεο ΟκΪδαο Έξγνπ. Ζ. ΑλαιπηηθΪ βηνγξαθηθϊ ζεκεηψκαηα ησλ πξνηεηλφκελσλ ζηειερψλ, απφ ηα νπνέα λα πξνθχπηεη ε επαγγεικαηηθά εκπεηξέα θαη νη εμεηδηθεπκϋλεο γλψζεηο ησλ ηειερψλ ηεο ΟκΪδαο Έξγνπ ζε ζρϋζε κε ην αληηθεέκελν ηεο παξνχζαο, ζχκθσλα κε ηηο απαηηάζεηο ηνπ Ϊξζξνπ 10 ηεο παξνχζαο, ζπλνδεπφκελα απφ ηηο ζρεηηθϋο ππεχζπλεο δειψζεηο ηνπ λ.1599/1986 γηα θϊζε κϋινο ηεο ΟκΪδαο Ϋξγνπ πνπ δελ αλάθεη ζην κφληκν πξνζσπηθφ ηνπ πξνζθϋξνληνο. ηε ζπγθεθξηκϋλε Τπεχζπλε δάισζε ν εμσηεξηθφο ζπλεξγϊηεο δειψλεη φηη ππϊξρεη ζπκθσλέα ζπλεξγαζέαο γηα φιε ηελ πξνβιεπφκελε δηϊξθεηα ηνπ παξφληνο Ϋξγνπ θαη φηη απνδϋρνληαη ηνπο φξνπο ηνπ παξφληνο δηαγσληζκνχ. 15

16 ε πεξέπησζε κε ππνβνιάο νπνηνπδάπνηε απφ ηα παξαπϊλσ δηθαηνινγεηηθϊ ε πξνζθνξϊ απνξξέπηεηαη σο απαξϊδεθηε. ΓηθαηνινγεηηθΪ πνπ εθδέδνληαη ζε θξϊηνο εθηφο ηεο ΔιιΪδαο ζα ζπλνδεχνληαη ππνρξεσηηθϊ, απφ επέζεκε κεηϊθξαζά ηνπο ζηελ Διιεληθά γιψζζα. ΚΪζε αλαθξέβεηα δηθαηνινγεηηθψλ πνπ ζα δηαπηζησζεέ κεηϊ ηνλ Ϋιεγρν ζα ζπλεπϊγεηαη ηνλ απνθιεηζκφ ηνπ δηαγσληδφκελνπ. ΑΡΘΡΟ 12 - ΠΡΟΘΔΜΗΑ ΤΠΟΒΟΛΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ Οη πξνζθνξϋο πξϋπεη λα ππνβιεζνχλ πξνζσπηθϊ ά κε εθπξφζσπφ ζηελ Δπηηξνπά Γηαγσληζκνχ κϋρξη ηελ 03/08/2012 θαη ψξα 12:00 (ψξα απνζθξϊγηζεο πξνζθνξψλ) ά ηαρπδξνκηθϊ ζηελ δηεχζπλζε Λεσθ. Γεκνθξαηέαο 306, κϋρξη ηεο πξνεγνχκελεο ηνπ δηαγσληζκνχ εξγϊζηκε εκϋξα, δειαδά κϋρξη ηελ 02/08/2012. Ζ εκεξνκελέα απνδεηθλχεηαη κφλν απφ ην πξσηφθνιιν εηζεξρνκϋλσλ ηεο ΑλαζΫηνπζαο Αξράο. ΜεηΪ ηελ θαηϊζεζε ηεο πξνζθνξϊο δελ γέλεηαη απνδεθηά θακέα ππνβνιά ζπκπιεξσκαηηθψλ ά δηεπθξηληζηηθψλ ζηνηρεέσλ, εθηφο εθεέλσλ πνπ ηπρφλ δεηεζνχλ απφ ηελ Δπηηξνπά ΓηελΫξγεηαο Γηαγσληζκνχ/Δπηηξνπά Αμηνιφγεζεο Πξνζθνξψλ. ΔλαιιαθηηθΫο πξνζθνξϋο δελ γέλνληαη απνδεθηϋο. Γελ ζα ιεθζνχλ ππφςε πξνζθνξϋο πνπ ππνβιάζεθαλ κεηϊ απφ ηελ θαζνξηζκϋλε εκεξνκελέα θαη ψξα. ΑΡΘΡΟ 13 - ΓΛΧΑ ΠΡΟΦΟΡΧΝ Ζ ειιεληθά γιψζζα εέλαη ε επέζεκε γιψζζα θαηϊ ην δηαγσληζκφ θαη ε επέζεκε γιψζζα ηεο χκβαζεο ηνπ Αλαδφρνπ. Οη πξνζθνξϋο πξνθεηκϋλνπ λα γέλνπλ απνδεθηϋο πξϋπεη φια ηα Ϋγγξαθα γηα ηε ζπκκεηνρά ζην δηαγσληζκφ (εθδειψζεηο ελδηαθϋξνληνο, πξνζθνξϋο θιπ.) λα Ϋρνπλ ζπληαρζεέ ζηελ ειιεληθά γιψζζα. Σα δηθαηνινγεηηθϊ γηα ηε ζπκκεηνρά ζην δηαγσληζκφ αιινδαπψλ ζπκκεηερφλησλ, ζα ππνβιεζνχλ θαη επέζεκα κεηαθξαζκϋλα ζηελ ειιεληθά γιψζζα. Οη ηπρφλ αληηξξάζεηο θαηϊ ηεο δηαδηθαζέαο ηνπ δηαγσληζκνχ, ππνβϊιινληαη ζηελ ειιεληθά γιψζζα. 16 ΑΡΘΡΟ 14 - ΤΝΣΑΞΖ & ΤΠΟΒΟΛΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ Οη ΠξνζθνξΫο θαηαηέζεληαη ζηελ Ϋδξα ηεο ΑλαζΫηνπζαο Αξράο, κϋζα ζε εληαέν ζθξαγηζκϋλν θϊθειν πνπ πξϋπεη λα πεξηιακβϊλεη φια φζα θαζνξέδνληαη ζηελ παξνχζα Πξνθάξπμε. Ο εληαένο θϊθεινο θϊζε πξνζθνξϊο πξϋπεη λα ζπλνδεχεηαη απφ εηδηθά ζπλνδεπηηθά επηζηνιά (εθηφο θαθϋινπ), ζηελ νπνέα ζα πξϋπεη λα αλαθϋξνληαη ηα ζηνηρεέα ηνπ ππνςεθένπ αλαδφρνπ, πνπ ππνβϊιιεη ηελ πξνζθνξϊ. Όινη νη θϊθεινη (εληαένο θαη επέ κϋξνπο) ησλ πξνζθνξψλ πξϋπεη απαξαέηεηα λα θϋξνπλ ηελ επσλπκέα θαη ηα ζηνηρεέα επηθνηλσλέαο (δηεχζπλζε, ηειϋθσλν, θαμ θαη ηπρφλ δηεχζπλζε ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκεένπ) ηνπ πξνζθϋξνληα, θαζψο επέζεο θαη ηηο ελδεέμεηο: ΠξνζθνξΪ γηα ηνλ Αλνηθηφ Γηαγσληζκφ ηνπ Ϋξγνπ: «Παξνρά ππεξεζηψλ εκπεηξνγλψκνλα γηα δξϊζεηο ζηάξημεο ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο, δξϊζεηο ζρεδηαζκνχ θαη πινπνέεζεο θαηϊξηηζεο, εθπφλεζε εκπεηξνγλσκνζπλψλ γηα ηελ ελέζρπζε ηεο ηνπηθάο επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη απαζρφιεζεο ηνπ Ϋξγνπ Better Employment

17 opportunities through Cooperation, Education and NETworking (BECENET)» ηνπ ΠξνγξΪκκαηνο Δπξσπατθάο Δδαθηθάο πλεξγαζέαο ΔιιΪδα Βνπιγαξέα Ζκεξνκελέα Γηαγσληζκνχ: 03/08/2012 «Να μην ανοιτθεί από ηην ηατσδρομική σπηρεζία ή ηη γραμμαηεία» Γελ πξϋπεη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ απηνθφιιεηνη θϊθεινη, νη νπνένη εέλαη δπλαηφλ λα απνζθξαγηζζνχλ θαη λα επαλαζθξαγηζζνχλ ρσξέο λα αθάζνπλ έρλε. Ο εληαένο θϊθεινο θϊζε πξνζθνξϊο πεξηιακβϊλεη ηνπο αθφινπζνπο ηξεηο (3) επηκϋξνπο θαθϋινπο. Οη ΤπνθΪθεινη ζα θϋξνπλ ηηο ελδεέμεηο ηνπ θπξέσο θαθϋινπ θαη επηπιϋνλ ηηο επηκϋξνπο ελδεέμεηο: 1. ΦΪθεινο «ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ» Σα πεξηερφκελϊ ηνπ πεξηγξϊθνληαη αλαιπηηθϊ ζηελ παξϊγξαθν 17.1 θαη πξϋπεη λα εέλαη ηαμηλνκεκϋλα κε ηε ζεηξϊ πνπ δεηνχληαη θαη λα ππνβϊιινληαη ζε δχν αληέηππα, Ϋλα πξσηφηππν θαη Ϋλα αληέγξαθν. 2. ΦΪθεινο «ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ». Σα πεξηερφκελϊ ηνπ πεξηγξϊθνληαη αλαιπηηθϊ ζηελ παξϊγξαθν 17.2 θαη πξϋπεη λα εέλαη ηαμηλνκεκϋλα κε ηε ζεηξϊ πνπ δεηνχληαη θαη λα ππνβϊιινληαη ζε δχν αληέηππα, Ϋλα πξσηφηππν θαη Ϋλα αληέγξαθν. 3. ΦΪθεινο «ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ» πνπ εέλαη ζθξαγηζκϋλνο επέ πνηλά απνθιεηζκνχ. ΠεξηΫρεη ηελ Οηθνλνκηθά ΠξνζθνξΪ ησλ ζπκκεηερφλησλ, κε ηα ζηνηρεέα πνπ πεξηγξϊθνληαη ζηελ παξϊγξαθν 17.3 θαη ππνβϊιιεηαη ζε δχν αληέηππα, Ϋλα πξσηφηππν θαη Ϋλα αληέγξαθν. Ζ θϊζε ζειέδα ηνπ αληηηχπνπ πνπ νξέδεηαη υρ ππυηόηςπο πξϋπεη λα θϋξεη, επθξηλψο, ηε ιϋμε «ΠΡΧΣΟΣΤΠΟ» θαη ηελ πξσηφηππε κνλνγξαθά ηνπ λνκέκνπ θαη εμνπζηνδνηεκϋλνπ εθπξνζψπνπ ηνπ ππνςεθένπ αλαδφρνπ. To πεξηερφκελφ ηνπ εέλαη επηθξαηϋζηεξν ηνπ πεξηερνκϋλνπ ηνπ αληηγξϊθνπ, ζε πεξέπησζε αζπκθσλέαο κεηαμχ ηνπο. Οη πξνζθνξϋο πξϋπεη λα εέλαη δαθηπινγξαθεκϋλεο, ρσξέο μπζέκαηα, ζβεζέκαηα, δηαγξαθϋο, πξνζζάθεο, θ.ι.π. ΔΪλ ππϊξρεη νπνηαδάπνηε δηφξζσζε, πξϋπεη λα εέλαη επθξηλψο γξακκϋλε θαη πξσηφηππα κνλνγξακκϋλε απφ ηνλ λφκηκν θαη εμνπζηνδνηεκϋλν εθπξφζσπν ηνπ ππνςεθένπ αλαδφρνπ. Ζ ππνβνιά πξνζθνξϊο ζπλεπϊγεηαη απηφκαηα θαη ηελ πλάπη και ανεπιθύλακηη αποδοσά από ηον πποζθϋπονηα όλυν ηυν όπυν ηηρ Πποκάπςξηρ. ΓεθηΫο γέλνληαη νη πξνζθνξϋο πνπ ππνβϊιινληαη κϋζσ: ΔΛΣΑ Δηαηξηψλ Σαρπκεηαθνξψλ (courier) Όζεο ΠξνζθνξΫο ππνβιεζνχλ κε ηνπο παξαπϊλσ ηξφπνπο, ζα γέλνπλ δεθηϋο κφλν εϊλ θηϊζνπλ ζηα γξαθεέα ηεο ΑλαζΫηνπζαο Αξράο θαη παξαιεθζνχλ κϋρξη ηελ πξνεγνχκελε ηεο εκϋξαο απνζθξϊγηζεο ησλ πξνζθνξψλ. Δπηζεκαέλεηαη φηη ε εκεξνκελέα ζθξαγέδαο ηνπ ηαρπδξνκεένπ δελ ιακβϊλεηαη ππφςε. ΔμνπζηνδνηεκΫλσλ αληηπξνζψπσλ. 17 ΑΡΘΡΟ 15 ο ΝΟΜΗΜΑ, ΣΗΜΔ & ΚΡΑΣΖΔΗ Οη ηηκϋο ησλ Πξνζθνξψλ ζα πξϋπεη λα εθθξϊδνληαη ζε επξψ. ηηο ηηκϋο ζα πεξηιακβϊλνληαη νη ηπρφλ ππϋξ ηξέησλ θξαηάζεηο, σο θαη θϊζε Ϊιιε επηβϊξπλζε, εθηφο απφ ηνλ ΦΠΑ. Ζ ηηκά ρσξέο ΦΠΑ ζα ιακβϊλεηαη ππφςε γηα ηε ζχγθξηζε ησλ πξνζθνξψλ.

18 ΑΡΘΡΟ 16 - ΗΥΤ ΠΡΟΦΟΡΧΝ Οη πξνζθνξϋο δεζκεχνπλ ηνπο πξνζθϋξνληεο γηα 120 εκεξνινγηαθϋο εκϋξεο απφ ηελ θαηαιεθηηθά εκεξνκελέα ππνβνιάο ησλ πξνζθνξψλ. ΔΪλ δεηεζεέ, κνλνκεξψο απφ ηελ αλαζϋηνπζα, κπνξεέ λα γέλεη παξϊηαζε ηνπ ρξφλνπ ηζρχνο γηα έζν δηϊζηεκα. ΑΡΘΡΟ 17 - ΑΠΟΡΡΗΦΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ Όινη νη πεξηερφκελνη ζηελ παξνχζα δηαθάξπμε φξνη θαη απαηηάζεηο εέλαη ππνρξεσηηθνέ γηα ηνπο ΠξνζθΫξνληεο. Απφθιηζε απφ ηνπο ππνρξεσηηθνχο απηνχο φξνπο Ϋρεη σο ζπλϋπεηα ηνλ απνθιεηζκφ ηνπ ΠξνζθΫξνληνο. Δηδηθφηεξα, νη πξνζθνξϋο πνπ εέλαη αφξηζηεο θαη αλεπέδεθηεο εθηέκεζεο ά εέλαη ππφ αέξεζε ά κε ζχκθσλεο κε ηνπο φξνπο ηεο πξνθάξπμεο απνξξέπηνληαη σο απαξϊδεθηεο. Απνξξέπηνληαη επέζεο νη ΠξνζθΫξνληεο, ησλ νπνέσλ νη νηθνλνκηθϋο πξνζθνξϋο δελ Ϋρνπλ ζπληαρζεέ κε ηνπο φξνπο ησλ αλσηϋξσ παξαγξϊθσλ, θαζψο επέζεο θαη πξνζθνξϋο πνπ ππεξβαέλνπλ ηνλ πξνυπνινγηζκφ. ΑΡΘΡΟ 18 - ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΑΠΟΦΡΑΓΗΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ Ζ απνζθξϊγηζε ησλ πξνζθνξψλ ζα δηελεξγεζεέ ελψπηνλ ηεο Δπηηξνπάο ΓηελΫξγεηαο ηνπ Γηαγσληζκνχ. Αλνέγνληαη νη εληαένη θϊθεινη, δηαπηζηψλεηαη ε χπαξμε εληφο απηνχ ησλ επηκϋξνπο θαθϋισλ ηεο ΠξνζθνξΪο θαη απνζθξαγέδνληαη νη θϊθεινη ησλ Γηθαηνινγεηηθψλ. Δθφζνλ νινθιεξσζεέ ν Ϋιεγρνο θαη ε αμηνιφγεζά ηνπο ζπληϊζζεηαη ζρεηηθφ πξαθηηθφ πνπ ζα θνηλνπνηεζεέ ζηνπο ππνςεθένπο αλαδφρνπο. Οη θϊθεινη ησλ Σερληθψλ θαη Οηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ αλνέγνληαη ζε επφκελε ζπλεδξέαζε ηεο Δπηηξνπάο ΓηελΫξγεηαο ηνπ Γηαγσληζκνχ, ε εκεξνκελέα θαη ψξα ηεο νπνέαο θνηλνπνηνχληαη κε θαμ ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο. Ζ δηαδηθαζέα ηεο απνζθξϊγηζεο ζα ιϊβεη ρψξα: Ζκεξνκελέα: 03/08/2012 & ψξα: 12:00 Σφπνο: ζηελ Ϋδξα ηεο αλαζϋηνπζαο αξράο ΚαηΪ ηελ απνζθξϊγηζε ησλ πξνζθνξψλ, επηηξϋπεηαη λα παξέζηαληαη φινη φζνη Ϋρνπλ ππνβϊιεη πξνζθνξϊ, απηνπξνζψπσο ά δηα ηνπ λνκέκνπ εθπξνζψπνπ ηνπο ά κε λφκηκα εμνπζηνδνηεκϋλν πξφζσπν. Ζ απνζθξϊγηζε ησλ πξνζθνξψλ γέλεηαη δεκφζηα απφ ηελ αξκφδηα Δπηηξνπά ΓηελΫξγεηαο ηνπ Γηαγσληζκνχ Πεπιεσόμενα θακϋλος «ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ» Ο ΦΪθεινο "ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ" ζα πεξηιακβϊλεη ηα αλαθεξφκελα ζηα Ϊξζξα 10 θαη 11 ηεο παξνχζεο θαη ζπγθεθξηκϋλα ηα παξαθϊησ δηθαηνινγεηηθϊ κε ηελ ζεηξϊ πνπ παξαζϋηνληαη παξαθϊησ θαη Ϋρνληαο επθξηλά δηαρσξηζηηθϊ κεηαμχ ηνπο. 1. Δγγπεηηθά Δπηζηνιά πκκεηνράο ζην δηαγσληζκφ. 2. Σα Ϋγγξαθα λνκηκνπνέεζεο ηνπ πξνζθϋξνληνο θαζψο θαη Ϋγθξηζεο ζπκκεηνράο θαη νξηζκνχ λνκέκνπ εθπξφζσπνπ ζε πεξέπησζε λνκηθνχ πξνζψπνπ, φπσο απηϊ νξέδνληαη ζην Ϊξζξν 11 ηεο παξνχζεο. 3. Τπεχζπλε δάισζε Ν.1599/1986 ηνπ πξνζθϋξνληνο, ζχκθσλα κε ην Ϊξζξν 11 ηεο παξνχζεο.

19 4. Αληέγξαθα ά απνζπϊζκαηα ηζνινγηζκψλ ησλ ηειεπηαέσλ ηξηψλ (3) δηαρεηξηζηηθψλ ρξάζεσλ (ά αλ δξαζηεξηνπνηεέηαη ιηγφηεξα ρξφληα γηα φζα δξαζηεξηνπνηεέηαη), ζε πεξέπησζε πνπ ππνρξενχηαη ζηελ Ϋθδνζε ηζνινγηζκψλ ά δάισζε ηνπ ζπλνιηθνχ χςνπο ηνπ εηάζηνπ θχθινπ εξγαζηψλ, ζε πεξέπησζε πνπ δελ ππνρξενχηαη ζηελ Ϋθδνζε ηζνινγηζκψλ. 5. Τπεχζπλε δάισζε Ν.1599/1986 ηνπ πξνζθϋξνληνο, ζχκθσλα κε ην Ϊξζξν 10 ηεο παξνχζεο, γηα ην χςνο ηνπ ζπλνιηθνχ θχθινπ εξγαζηψλ ηεο ηειεπηαέαο 3εηέαο θαζψο θαη ηνπ χςνπο ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ πνπ αθνξϊ ζηελ εθηϋιεζε Ϋξγσλ ζπλαθψλ πξνο ην αληηθεέκελν ηεο παξνχζαο δηαθάξπμεο. 6. Πηζηνπνηεηηθφ δηαζθϊιηζεο πνηφηεηαο θαηϊ ISO. 7. Σηο γεληθϋο πιεξνθνξέεο ηνπ ππνςεθένπ ησλ Ϊξζξσλ 10 θαη 11 θαη ζπγθεθξηκϋλα ηα παξαθϊησ: - γεληθά παξνπζέαζε ηνπ πξνζθϋξνληνο (φλνκα/επσλπκέα, δηεχζπλζε, ηειϋθσλν, fax, δηεχζπλζε ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκεένπ, φλνκα ηνπ αξκνδένπ εθπξνζψπνπ γηα ηελ πξνζθνξϊ). - Ηζηνξηθφ θαη θχξηα βάκαηα αλϊπηπμεο ηεο επηρεέξεζεο - Πεξηγξαθά ηεο επηρεηξεκαηηθάο δνκάο (λνκηθά κνξθά, νξγαλφγξακκα) - Σνκεέο δξαζηεξηφηεηα (ζπλνπηηθά πεξηγξαθά) - Σερληθά ππνδνκά (εγθαηαζηϊζεηο θαη εμνπιηζκφ) - Απαζρνινχκελν πξνζσπηθφ, θαηϊ εηδηθφηεηα θαη θαηϊ κνξθά απαζρφιεζεο. 8. Πέλαθα ησλ θπξηνηϋξσλ Ϋξγσλ, αληέζηνηρσλ κε ην παξφλ Ϋξγν, ηα νπνέα πινπνέεζε ά πινπνηεέ ν πξνζθϋξσλ θαηϊ ηελ πξνεγνχκελε πεληαεηέα, ζχκθσλα κε ηηο απαηηάζεηο ηνπ Ϊξζξνπ 10 ηεο παξνχζαο, ζςνοδεςόμενο απφ ηα απαξαέηεηα ζηνηρεέα ηεθκεξέσζεο (απνδεηθηηθϊ εκπεηξέαο) ζε Ϋληππε κνξθά. 9. Πέλαθα ησλ πινπνηεζϋλησλ Ϋξγσλ ζηα πιαέζηα ηνπ πξνγξϊκκαηνο INTERREG ΔιιΪδα Βνπιγαξέα, ά/θαη Ϊιινπ ΠξνγξΪκκαηνο Δδαθηθάο πλεξγαζέαο, έζεο ά θαη κεγαιχηεξεο αμέαο απφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ Ϋξγνπ ηεο παξνχζαο πξνθάξπμεο, ζςνοδεςόμενο απφ ηα απαξαέηεηα ζηνηρεέα ηεθκεξέσζεο (απνδεηθηηθϊ εκπεηξέαο) ζε Ϋληππε κνξθά. 10. πκπιεξσκϋλν ηνλ Πέλαθα ηεο ΟκΪδαο Ϋξγνπ πνπ βξέζθεηαη ζην ΠαξΪξηεκα Η ηεο παξνχζεο. 11. ΑλαιπηηθΪ βηνγξαθηθϊ ζεκεηψκαηα ησλ κειψλ ηεο ΟκΪδαο Έξγνπ, ζχκθσλα κε ηηο απαηηάζεηο ηνπ Ϊξζξνπ 10 ηεο παξνχζαο, ζπλνδεπφκελα απφ ηηο ζρεηηθϋο Τπεχζπλεο Γειψζεηο ησλ εμσηεξηθψλ ζπλεξγαηψλ, φπσο απηϋο νξέδνληαη ζην Ϊξζξν 11 ηεο παξνχζεο. 12. ε πεξέπησζε ελψζεσλ, Ϋγγξαθε ζπκθσλέα ζπλεξγαζέαο κεηαμχ ησλ κειψλ κε ηελ νπνέα νξέδεηαη θνηλφο εθπξφζσπν ηεο Ϋλσζεο, αλαθϋξεηαη ην πνζνζηφ ζπκκεηνράο ηνπ θϊζε κϋινπο θαη νξηνζεηεέηε κε ζαθάλεηα ην κϋξνο ηνπ Ϋξγνπ πνπ αλαιακβϊλεη ην θϊζε κϋινο ηεο Ϋλσζεο. ΚΪζε Ϋιιεηςε ά αλαθξέβεηα δηθαηνινγεηηθψλ πνπ ζα δηαπηζησζεέ κεηϊ απφ Ϋιεγρν ζα ζπλεπϊγεηαη ηνλ απνθιεηζκφ ηνπ δηαγσληδφκελνπ εθεέλνπ ηνπ νπνένπ ηα δηθαηνινγεηηθϊ βξϋζεθαλ ειιηπά ά αλαθξηβά. 19

20 18.2 Πεπιεσόμενα θακϋλος «ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ» Προκήρυξη ανοιχτοφ διαγωνιςμοφ με αντικείμενο την «Παροχή υπηρεςιών Ο θϊθεινο «ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ» ζα πεξηϋρεη ηα ραξαθηεξηζηηθϊ θαη ηα ζηνηρεέα εθεέλα πνπ δηαζθαιέδνπλ ηελ πνηφηεηα ησλ εξγαζηψλ θαη απνδεηθλχνπλ ηελ ηερληθά ηθαλφηεηα ηνπ ππνςεθένπ. Δηδηθφηεξα, ν θϊθεινο ηεο ηερληθάο πξνζθνξϊο ζα δηαηξεέηαη ζε 2 ελφηεηεο θαη ζα πξϋπεη λα πεξηιακβϊλεη ηα αλαθεξφκελα ζηνλ πέλαθα πνπ αθνινπζεέ, ζηνλ νπνέν αλαγξϊθεηαη θαη ν ζπληειεζηάο βαξχηεηαο ηνπ θξηηεξένπ, θαηϊ ηελ αμηνιφγεζε ηεο ηερληθάο πξνζθνξϊο. A/A ΚΡΗΣΖΡΗΑ ΤΝΣΔΛΔΣΖ ΒΑΡΤΣΖΣΑ A Μεθοδολογέα ςλοποέηζηρ θϊζευν ηος Έπγος 70% Α.1 ηξαηεγηθά θαη ηξφπνο πξνζϋγγηζεο Έξγνπ - Αληέιεςε ππνςεθένπ γηα ην Έξγν/ Καηαλφεζε ησλ απαηηάζεσλ ηνπ Ϋξγνπ Α.2 Πεξηγξαθά ησλ κεζνδνινγηψλ, εξγαιεέσλ, ηερληθψλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζε φιεο ηηο θϊζεηο πινπνέεζεο ηνπ Έξγνπ (επϊξθεηα, ζαθάλεηα) Α.3 Αλαιπηηθφ ρξνλνδηϊγξακκα πινπνέεζεο ηνπ Έξγνπ (δηϊγξακκα GANTT) φπνπ ζα απεηθνλέδνληαη νη δξαζηεξηφηεηεο, ηα θπξηφηεξα νξφζεκα θαη ηα παξαδνηϋα ηνπ Έξγνπ θαη ε αιιεινπρέα θϊζεσλ/ ζηαδέσλ 10% 20% 10% 20 Α.4 Αλαιπηηθά πεξηγξαθά ησλ παξαδνηϋσλ ηνπ Έξγνπ ζχκθσλα κε 30% ηηο απαηηάζεηο ηεο παξνχζαο Πξνθάξπμεο θαη ηελ πξνηεηλφκελε κεζνδνινγηθά πξνζϋγγηζε ηνπ ππνςεθένπ Αλαδφρνπ Β σάμα Γιοέκηζηρ και ΟμΪδα Έπγος 30% Β.1 Γεληθά εκπεηξέα θαη ηθαλφηεηα ηνπ πξνζθϋξνληνο - ράκα Γηνέθεζεο θαη ΟξγΪλσζεο ηνπ Έξγνπ - Ηθαλφηεηα ζηε δηαρεέξηζε ζρεηηθψλ κε ην πξνθεξπζζφκελν Ϋξγν, ζην πιαέζην ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ Ϋξγσλ 15% Β.2 Βαζκφο απαζρφιεζεο θαη θαηαιιειφηεηα ηεο ΟκΪδαο Έξγνπ 15% /Ηθαλφηεηα αληαπφθξηζεο ηεο ΟκΪδαο Έξγνπ ζηηο απαηηάζεηο ηνπ Ϋξγνπ ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ 100% Σνλέδεηαη φηη ζηα πεξηερφκελα ηνπ θαθϋινπ ηεο ηερληθάο πξνζθνξϊο ζε θακέα πεξέπησζε δελ πξϋπεη λα εκθαλέδνληαη ηηκϋο. Σπρφλ εκθϊληζε ηηκψλ επηθϋξεη απνθιεηζκφ ηεο πξνζθνξϊο. ΓεληθΪ, ν θϊθεινο «ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ» πξϋπεη λα πεξηϋρεη νπνηνδάπνηε επηπιϋνλ ζηνηρεέν ηεθκεξηψλεη πιεξϋζηεξα ηελ ηθαλφηεηα ηνπ ππνςάθηνπ αλαδφρνπ θαη απαληϊ ζηηο

21 επηκϋξνπο απαηηάζεηο πνπ ηέζεληαη ζηελ παξνχζα Πξνθάξπμε, αιιϊ θαη ζηα αληέζηνηρα θξηηάξηα αμηνιφγεζεο Πεπιεσόμενα θακϋλος «ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ» Ο θϊθεινο «ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ» πεξηιακβϊλεη ηε ζπλνιηθά νηθνλνκηθά πξνζθνξϊ γηα ηελ εθηϋιεζε ηνπ Έξγνπ, ε νπνέα δηαηππψλεηαη νινγξϊθσο θαη αξηζκεηηθψο, ζε ΔΤΡΧ, ρσξέο ΦΠΑ θαη κε ΦΠΑ, θαη θϋξεη ηελ ππνγξαθά ηνπ ΠξνζθΫξνληα. ε πεξέπησζε πνπ ππϊξρεη δηαθνξϊ κεηαμχ ησλ δχν αλαγξαθψλ, ππεξηζρχεη ε ηηκά πνπ Ϋρεη αλαγξαθεέ νινγξϊθσο. Ο ΦΠΑ αλαγξϊθεηαη ρσξηζηϊ σο πνζνζηφ θαη σο πνζφ. ε πεξέπησζε πνπ αλαγξϊθεηαη εζθαικϋλνο ΦΠΑ, απηφο δηνξζψλεηαη απφ ηελ ππεξεζέα. Θα δέλεηαη ε ηειηθά πξνζθεξφκελε ηηκά γηα ην ζχλνιν ηνπ απνθεξπζζφκελνπ Ϋξγνπ. ηηο ηηκϋο ζα πεξηιακβϊλνληαη θφξνη, ηπρφλ ππϋξ ηξέησλ θξαηάζεηο, φπσο θαη θϊζε Ϊιιε δαπϊλε ά επηβϊξπλζε εθηφο απφ ηνλ ΦΠΑ. ε θακέα πεξέπησζε δελ πξϋπεη ε πξνζθνξϊ λα πεξηιακβϊλεη αζϊθεηεο σο πξνο ην θφζηνο, θξπθϊ θφζηε, θ.ιπ. Οηθνλνκηθά πξνζθνξϊ πνπ ππεξβαέλεη ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ Ϋξγνπ ά ζϋηεη φξν αλαπξνζαξκνγάο ηηκάο απνξξέπηεηαη σο απαξϊδεθηε. ΔλαιιαθηηθΫο πξνζθνξϋο ά αληηπξνζθνξϋο ά πξνζθνξϋο γηα κϋξνο ησλ αληηθεηκϋλσλ ηεο ππεξεζέαο, πνπ απνηειεέ αληηθεέκελν ηεο παξνχζαο, δελ γέλνληαη δεθηϋο. ΔΪλ ε πξνζθνξϊ νξηζκϋλνπ πξνζθϋξνληα πεξηϋρεη Ϋθπησζε επέ ησλ αλσηϋξσ πνζψλ κεγαιχηεξε ηνπ 10%, ε αλαζϋηνπζα αξρά ζα δεηάζεη γξαπηψο ηηο δηεπθξηλέζεηο γηα ηε ζχλζεζε ηεο πξνζθνξϊο, ηηο νπνέεο ηπρφλ θξέλεη ζθφπηκεο. Ζ ΑλαζΫηνπζα Αξρά δηαηεξεέ ην δηθαέσκα λα δεηάζεη απφ ηνπο ζπκκεηϋρνληεο ζηνηρεέα απαξαέηεηα γηα ηελ ηεθκεξέσζε ησλ πξνζθεξφκελσλ ηηκψλ, νη δε ππνςάθηνη αλϊδνρνη ππνρξενχληαη λα ηα παξϋρνπλ. 21 ΑΡΘΡΟ 19 - ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ 19.1 ηοισεέα αξιολόγηζηρ Ο Ϋιεγρνο θαη ε αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ ζα γέλεη απφ ηελ Δπηηξνπά ΓηελΫξγεηαο Γηαγσληζκνχ/Αμηνιφγεζεο Πξνζθνξψλ, πνπ Ϋρεη ζπγθξνηεζεέ κε απφθαζε ηεο ΑλαζΫηνπζαο Αξράο. Δηδηθφηεξα, ε Δπηηξνπά Ϋρεη ηελ επζχλε ηεο παξαιαβάο, απνζθξϊγηζεο, ειϋγρνπ θαη αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ, ηεο βαζκνιφγεζεο θαη ηεο ηειηθάο θαηϊηαμάο ηνπο. Ζ Δπηηξνπά ζπληϊζζεη ηα ΠξαθηηθΪ ηεο θαη εηζεγεέηαη πξνο ηελ ΑλαζΫηνπζα Αξρά γηα ηελ αλϊζεζε ηεο ζχκβαζεο. Ζ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ ζα γέλεη κε θξηηάξην ηελ πιϋνλ ζπκθϋξνπζα απφ ηερλννηθνλνκηθά Ϊπνςε πξνζθνξϊ. Γηα ηελ επηινγά ηεο ζπκθεξφηεξεο ΠξνζθνξΪο ε Δπηηξνπά ΓηελΫξγεηαο Γηαγσληζκνχ/Αμηνιφγεζεο Πξνζθνξψλ ζα πξνβεέ ζηα παξαθϊησ: 1. Έιεγρν θαη αμηνιφγεζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνράο θαη ειϊρηζησλ πξνυπνζϋζεσλ πκκεηνράο. 2. Αμηνιφγεζε θαη βαζκνιφγεζε ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ γηα φζεο πξνζθνξϋο δελ Ϋρνπλ απνξξηθζεέ θαηϊ ηελ πξνεγνχκελε θϊζε ηεο αμηνιφγεζεο ηνπ ΦαθΫινπ «ΓηθαηνινγεηηθΪ».

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ' ΑΡΙΘ. 31/2012

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ' ΑΡΙΘ. 31/2012 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΔΙΑΤΝΔΕΟΜΕΝΑ ΝΟΟΚΟΜΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΑΧΕΠΑ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΔΗΓΗΚΧΝ ΠΑΘΖΔΧΝ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ' ΑΡΙΘ. 31/2012 Γηεζλήο ηαθηηθφο πξψηνο αλνηθηφο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΑ ΟΓΟ 343, ΥΑΨΓΑΡΙ 12 ΙΑΝΟΤΑΡΙΟY 2012. ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Αξηζκ 464/689840 ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ

ΙΔΡΑ ΟΓΟ 343, ΥΑΨΓΑΡΙ 12 ΙΑΝΟΤΑΡΙΟY 2012. ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Αξηζκ 464/689840 ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ 1 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ Φ.Ν.Α «ΓΡΟΜΟΚΑΙΣΔΙΟ» ΝΠΓΓ ΙΔΡΑ ΟΓΟ 343, ΥΑΨΓΑΡΙ 12 ΙΑΝΟΤΑΡΙΟY 2012 ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ ΑΡΜΟΓΙΟ: ΚΧΝ/ΝΟ ΚΧΣΟΠΟΤΛΟ ΣΗΛ. 213 2046170-213 2046171 ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΑ: ΒΟΝ86ΓΛ-ΚΜΖ. Αζάλα, 20.01.2012 Α.Π. : 1350

ΑΓΑ: ΒΟΝ86ΓΛ-ΚΜΖ. Αζάλα, 20.01.2012 Α.Π. : 1350 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΔΝΖΜΔΡΧΖ ΚΑΗ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΜΔΧΝ ΔΝΖΜΔΡΧΖ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ Γηεχζπλζε Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ Σκάκα Πξνκεζεηψλ & Γαπαλψλ Φξαγθνχδε 11 θαη Αι.ΠΪληνπ TK 101

Διαβάστε περισσότερα

Δζληθά Λπξηθά θελά, πνπ εδξεχεη ζηελ Αζάλα, ΔιιΪδα, Παλεπηζηεκένπ 39, Σ.Κ.10564 Αλαζέηνπζα Αξρή

Δζληθά Λπξηθά θελά, πνπ εδξεχεη ζηελ Αζάλα, ΔιιΪδα, Παλεπηζηεκένπ 39, Σ.Κ.10564 Αλαζέηνπζα Αξρή ΔΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΓΙΔΘΝΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΜΔ ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΑΝΑΘΔΗ ΣΗ ΥΑΜΗΛΟΣΔΡΗ ΣΙΜΗ κε ηέηιν: «ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΜΔΣΑΚΙΝΗΗ ΚΑΙ ΓΙΑΜΟΝΗ Γ' ΚΤΚΛΟ ΠΑΡΑΣΑΔΩΝ» Δζληθά Λπξηθά θελά, πνπ εδξεχεη ζηελ Αζάλα,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 68/2011

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 68/2011 ΒΛΛΔΝΕΚΔ ΑΔΜΟΚΡΏΣΕΏ ΤΠΟΤΡΓΒΕΟ ΤΓΒΕΏ ΑΕΏΤΝΑΒΟΜΒΝΏ ΝΟΟΚΟΜΒΕΏ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΑΚΟ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΑΥΔΠΑ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΔΗΓΗΚΧΝ ΠΑΘΖΔΧΝ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 68/2011 Γηεζλήο ηαθηηθφο πξψην ο αλνηθηφο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΜΟΙΔΤΗ ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΧΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ:

ΓΗΜΟΙΔΤΗ ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΧΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ: ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αλαπηπμηαθή Δηαηξία Πεξηθέξεηαο Ν. Αηγαίνπ -ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ Α.Δ. Ν.Α. ΓΗΜΟΙΔΤΗ ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΧΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ: Παξνρή ππεξεζηώλ ππνζηήξημεο ηεο Αλαπηπμηαθήο

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002767314 2015-05-12

15PROC002767314 2015-05-12 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΧΝ. ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ 3 ε ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΓΑ: Γξαθεέν Πξνκεζεηψλ ΚαζηνξηΪ 5 Μαΐνπ 2015 Σαρ. Γ/λζε:Μαπξησηέζζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΓIΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ ΑΡIΘ. 021/2014

ΓIΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ ΑΡIΘ. 021/2014 ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΠΑΠΑΓΔΧΡΓΙΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ Γξαθείν Πξνκεζεηώλ Σαρ. Γ/λζε : Πεξηθεξεηαθά νδφο Θεζζαινλέθεο ΝΫα Δπθαξπέα Σαρ. Κψδηθαο : 564 03 Σ.Θ. 515 45 Πιεξνθνξέεο : E.ηαπξνπνχινπ ΣειΫθσλν : 2313

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΔΘΝΗ ΓΗΜΟΙΟ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟ

ΓΙΔΘΝΗ ΓΗΜΟΙΟ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ & ΚΟΙΝ.ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ Φ.Ν.Α. «ΓΡΟΜΟΚΑΨΣΔΙΟ ΣΜΖΜΑ : ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΓΡΑΦΔΗΟ : ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ ΑΡΜΟΓΗΟ : ΣΡΑΣΗΧΣΟΤ Π. ΣΖΛ : 213 2046170-171 fax: 213 2046400 ΑΡ. ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ: 2018/691394

Διαβάστε περισσότερα

Διακήπςξη 108/2015. 2. Οη ελδηαθεξφκελνη λα ππνβϊινπλ ηηο πξνζθνξϋο ηνπο ζην Γξαθεέν Πξνκεζεηψλ ηνπ 401 ΓΝΑ.

Διακήπςξη 108/2015. 2. Οη ελδηαθεξφκελνη λα ππνβϊινπλ ηηο πξνζθνξϋο ηνπο ζην Γξαθεέν Πξνκεζεηψλ ηνπ 401 ΓΝΑ. Διακήπςξη 108/2015 1. Σν 401 ΓΝΑ/Γξαθεέν Πξνκεζεηψλ αλαθνηλψλεη, ζε εθηϋιεζε ηεο Φ.814/27/181131/.172/11 Φεβ 2015/ΑΔΤ/ΔΤΓ/2 ο, ηε δηελϋξγεηα πξνκάζεηαο πιηθψλ Διάφοπα Υημικά Πποϊόντα, CPV: 24327000-2 φπσο

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003056466 2015-09-17

15PROC003056466 2015-09-17 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ 3 εο ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ (ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ) Γ.Ν.Θ. «Γ.ΓΔΝΝΖΜΑΣΑ-Ο ΑΓΗΟ ΓΖΜΖΣΡΗΟ» ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΣΜΖΜΑ ΓΡΑΦΔΗΟ ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ Πιεξνθνξέεο:.Μαληαηδά Εθνικήρ Αμύνηρ 41, 546 35 Θεζζαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ ΔΘΝΗΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013 ΟΓΖΓΟ

ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ ΔΘΝΗΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013 ΟΓΖΓΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ ΔΘΝΗΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013 ΟΓΖΓΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΜΔΣΑΠΟΗΖΖ ΣΗ ΝΔΔ ΤΝΘΖΚΔ» ΔΓΚΡΗΝΔΣΑΗ Ζ ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ ΔΡΓΑΗΑ ΣΑ ΕΡΓΑΘΑΚΑ ΔΘΚΑΘΩΜΑΣΑ ΣΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΗΜΕΔΑΠΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ: ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ

ΘΔΜΑ ΔΡΓΑΗΑ ΣΑ ΕΡΓΑΘΑΚΑ ΔΘΚΑΘΩΜΑΣΑ ΣΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΗΜΕΔΑΠΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ: ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ: ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ: ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΘΔΜΑ ΔΡΓΑΗΑ ΣΑ ΕΡΓΑΘΑΚΑ ΔΘΚΑΘΩΜΑΣΑ ΣΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΗΜΕΔΑΠΗ ΔΗΖΓΖΣΡΗΑ:ΚΑΛΑΜΠΟΤΚΑ ΚΑΛΛΗΟΠΖ ΠΟΤΓΑΣΡΗΔ:ΚΟΛΗΓΛΗΑΣΖ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Κοινοποίηζη ηων διαηάξεων ηων άπθπων 20 ηος ν. 4339/2015 και 29 ηος ν. 4351/2015 και οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηοςρ.

Α. Κοινοποίηζη ηων διαηάξεων ηων άπθπων 20 ηος ν. 4339/2015 και 29 ηος ν. 4351/2015 και οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηοςρ. ΔΞΑΗΡΔΣΗΚΩ ΔΠΔΗΓΟΤΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 1. Γ/ΝΖ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΔΜΜΔΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΣΜΖΜΑ Α - ΦΠΑ 2. Γ/ΝΖ ΔΛΔΓΥΩΝ ΣΜΖΜΑΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών πουδών. ΕΛΕΓΧΟ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ Σμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος Πολυτεχνείο Κρήτης

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών πουδών. ΕΛΕΓΧΟ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ Σμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος Πολυτεχνείο Κρήτης Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών πουδών ΕΛΕΓΧΟ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ Σμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος Πολυτεχνείο Κρήτης «ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΜΔΛΔΣΖ» ΔΤΡΧΠΑΨΚΟ ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΟ ΖΜΑ ΠΟΗΟΣΖΣΑ: ECO LABEL «ηαηηζηηθά θαη

Διαβάστε περισσότερα

Πεξηερφκελα 1. ΚΟΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΜΔΣΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΔΠΙΥΔΙΡΖΔΧΝ Δ Β.Δ.ΠΔ. ΚΑΙ ΔΠΙΥΔΙΡΖΜΑΣΙΚΑ ΠΑΡΚΑ»... 9

Πεξηερφκελα 1. ΚΟΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΜΔΣΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΔΠΙΥΔΙΡΖΔΧΝ Δ Β.Δ.ΠΔ. ΚΑΙ ΔΠΙΥΔΙΡΖΜΑΣΙΚΑ ΠΑΡΚΑ»... 9 1 Πεξηερφκελα ΣΟΙΥΔΙΑ ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ... 4 ΝΟΜΟΘΔΣΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΤΛΟΠΟΙΖΖ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ... 8 1. ΚΟΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΜΔΣΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΔΠΙΥΔΙΡΖΔΧΝ Δ Β.Δ.ΠΔ. ΚΑΙ ΔΠΙΥΔΙΡΖΜΑΣΙΚΑ ΠΑΡΚΑ»... 9 2. ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΙΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΗ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ

ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΗ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝ.ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ Φ.Ν.Α. «ΓΡΟΜΟΚΑΨΣΔΗΟ» Ν.Π.Γ.Γ. ΗΔΡΑ ΟΓΟ 343,124 61 ΣΜΖΜΑ: ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΥΑΨΓΑΡΗ 17/02/2012 ΓΡΑΦΔΗΟ ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ ΣΖΛ: 210 5404170-171 ΑΡΜΟΓΗΟ: Α.ΣΡΗΚΑΛΗΧΣΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΘ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ

ΗΘ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ Δ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΘ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ: ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: Ζ ΤΛΟΠΟΗΖΖ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΣΟ ΠΛΑΗΗΟ ΣΟΤ Γ ΚΠ. Ζ ΠΔΡΗΠΣΩΖ ΣΟΤ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΟΤ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 25-11-2011/Τα επαγγελμασικά δικαιώμασα απαπαίσηση πποϋπόθεςη ςσην ανάπστξη σηρ Τ.Ε.Ε.

Αθήνα, 25-11-2011/Τα επαγγελμασικά δικαιώμασα απαπαίσηση πποϋπόθεςη ςσην ανάπστξη σηρ Τ.Ε.Ε. Σα επαγγεικαηηθϊ Γηθαηψκαηα ησλ απνθνέησλ ηεο Σερληθάο Δθπαέδεπζεο άηαλ αλϋθαζελ ην θξέζηκν φζν θαη αδχλαην ζεκεέν ηεο. Ατσό ποτ είναι ατσονόησο όσι δηλαδή ο απόυοισορ ενώ κασέφει επαγγελμασικό σίσλο (πστφίο)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΓΗΜΙΑ ΔΜΠΟΡΙΚΟΤ ΝΑΤΣΙΚΟΤ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ: Η ΓΟΜΗ ΚΑΙ Η ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΗ ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ

ΑΚΑΓΗΜΙΑ ΔΜΠΟΡΙΚΟΤ ΝΑΤΣΙΚΟΤ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ: Η ΓΟΜΗ ΚΑΙ Η ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΗ ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΑΚΑΓΗΜΙΑ ΔΜΠΟΡΙΚΟΤ ΝΑΤΣΙΚΟΤ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ: Η ΓΟΜΗ ΚΑΙ Η ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΗ ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΣΟΤ ΠΟΤΓΑΣΗ: ΦΡΑΓΚΙΑΓΑΚΗ ΜΑΡΙΝΟΤ ΥΑΡΙΛΑΟΤ ΔΠΙΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ: ΜΑΤΡΟ ΝΙΚΟΛΑΟ 2014-2015 ΑΚΑΓΗΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΟΡΘΗ ΔΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΟΡΘΗ ΔΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ ` ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝ.ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ Φ.Ν.Α. «ΓΡΟΜΟΚΑΨΣΔΗΟ» Ν.Π.Γ.Γ. ΗΔΡΑ ΟΓΟ 343,124 61 ΣΜΖΜΑ: ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΥΑΨΓΑΡΗ 08/12/11 ΓΡΑΦΔΗΟ ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ ΣΖΛ: 2 5404170-171 ΑΡΜΟΓΗΟ: Α.ΣΡΗΚΑΛΗΧΣΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ Υ Ρ Η Μ Α Σ Ο Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Η Α Ν Α Λ Τ Η Κ Α Ι Π Ο Λ Τ Κ Ρ Ι Σ Η Ρ Ι Α Α Ξ Ι Ο Λ Ο Γ Η Η Σ Χ Ν Δ Σ Α Ι Ρ Δ Ι Χ Ν ΣΟΤ Υ Ρ Η Μ Α Σ Ι Σ Η Ρ Ι Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΣΗΜΖΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΧΝ ΣΟΗΥΔΗΧΝ

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΣΗΜΖΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΧΝ ΣΟΗΥΔΗΧΝ Δ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΣΗΜΖΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΧΝ ΣΟΗΥΔΗΧΝ ΓΔΧΡΓΗΑ ΠΑΠΑΣΕΑΝΑΚΖ ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ: ΓΔΧΡΓΗΟ ΜΑΝΟΤΡΖ Β ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΑΘΖΝΑ 2008 Πεξηερφκελα Πεξηερφκελα... 2 ΠΔΡΗΛΖΦΖ...

Διαβάστε περισσότερα

Γ.Δ. ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ Α.Δ.Δ.

Γ.Δ. ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ Α.Δ.Δ. Γ.Δ. ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ Α.Δ.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ηεο 31 εο Γεθεκβξίνπ 2010 (πεξηόδνπ 1 ε Ηαλνπαξίνπ 31 ε Γεθεκβξίνπ 2010) ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΟ ΑΡΘΡΟ 4 ΣΟΤ Ν. 3556/2007 Αξ.Μ.Α.Δ. 15353/06/Β/87/07 Ζ παξνχζα, ζπληϊζζεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΓΡΟΣΟΤΡΗΜΟ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΚΑΗ ΣΖΝ ΔΤΡΩΠΖ

Ο ΑΓΡΟΣΟΤΡΗΜΟ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΚΑΗ ΣΖΝ ΔΤΡΩΠΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΩ ΣΜΖΜΑ ΟΡΓΑΝΩΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ - ΜΑΝΑΣΕΜΔΝΣ ΣΟΤΡΗΜΟΤ Γηπισκαηηθά Δξγαζέα Ο ΑΓΡΟΣΟΤΡΗΜΟ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΚΑΗ ΣΖΝ ΔΤΡΩΠΖ ΣζαπΪθε

Διαβάστε περισσότερα

1 ΠΡΟΟΡΗΜΟ 2 ΓΔΝΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ. 2.1 Αληηθείκελν ηνπ Έξγνπ

1 ΠΡΟΟΡΗΜΟ 2 ΓΔΝΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ. 2.1 Αληηθείκελν ηνπ Έξγνπ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΓΖΜΟΗΑ ΣΑΞΖ ΚΑΗ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΟΤ ΠΟΛΗΣΖ ΑΡΥΖΓΔΗΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΑΣΤΝΟΜΗΑ ΚΛΑΓΟ ΣΑΞΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΣΡΟΥΑΗΑ ΣΖΛΔΦΧΝΟ : 2106980943, 2106926037 Σ.Κ. : 10177 ΑΘΖΝΑ Κ.Α.Φ.: 0080 ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΗΘΔΊΑ

Διαβάστε περισσότερα

Β ΥΑΗ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΚΕΙΜΕΝΟΤ ΔΗΛΩΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ

Β ΥΑΗ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΚΕΙΜΕΝΟΤ ΔΗΛΩΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΤΠΡΗΑΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Β ΥΑΗ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΚΕΙΜΕΝΟΤ ΔΗΛΩΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΓΙΑ ΣΗ ΡΤΘΜΙΗ ΚΑΙ ΣΟΝ ΕΛΕΓΦΟ ΣΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΗΝ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΣΗΝ ΤΠΑΙΘΡΟ ΚΑΙ ΣΑ ΦΩΡΙΑ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΔΟΓΟΜΗΑ ΚΑΗ ΟΗΚΖΔΧ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγόρ επαγγέλμαηορ Μησανικού Οσημάηυν ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ

Οδηγόρ επαγγέλμαηορ Μησανικού Οσημάηυν ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ Οδηγόρ επαγγέλμαηορ Μησανικού Οσημάηυν ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ 2 Οδηγόρ επαγγέλμαηορ Μησανικού Οσημάηυν Γπαθείο Διαζύνδεζηρ A.Τ.Ε.Ι. Θεζζαλονίκηρ 3 ύνηαξη οδηγού: Νηθνιέλθα-Ενξλέηζα ηνιϊθε Δπηθ.Καζεγάηξηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΚΟΤ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΣΣΗΚΖ ΤΛΙΚΟΤ ΕΣΟΤ 2013 ΓΖΜΟ ΠΑΣΧΝ - ΑΡΣΔΜΗΓΟ Γ/ΝΖ ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΑΡ. ΜΔΛ: 39/2013 ΜΕΛΕΣΗ

ΔΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΚΟΤ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΣΣΗΚΖ ΤΛΙΚΟΤ ΕΣΟΤ 2013 ΓΖΜΟ ΠΑΣΧΝ - ΑΡΣΔΜΗΓΟ Γ/ΝΖ ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΑΡ. ΜΔΛ: 39/2013 ΜΕΛΕΣΗ ΜΕΛΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΕΣΟΤ 2013 ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΗΜΟ: 72.000 ΤΝΟΛΗΚΖ ΓΑΠΑΝΖ: 71,949,65 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ: 1. ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΚΘΔΖ 2. ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΟ ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΗΜΟ 3. ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ 4. ΤΓΓΡΑΦΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΚΔ ΜΑ ΘΔΔΗ

ΟΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΚΔ ΜΑ ΘΔΔΗ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΚΗΝΖΖ ΟΗΚΟΛΟΓΗΑ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ Φηιίππνπ 51, 546 31 Θεζζαινλίθε ηει. 2310 222503, 2310 409770, fax 2310 421196, e-mail:ecology-trem@nath.gr www.ecology-salonika.org ΟΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΚΔ ΜΑ ΘΔΔΗ 2010

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΗΚΑ ΔΡΓΑ ΣΟΤ ΠΡΩΣΟΓΔΝΟΤ ΣΟΜΔΑ ΣΖΝ ΠΔΡΗΟΥΖ ΣΖ ΖΠΔΗΡΟΤ

ΣΔΥΝΗΚΑ ΔΡΓΑ ΣΟΤ ΠΡΩΣΟΓΔΝΟΤ ΣΟΜΔΑ ΣΖΝ ΠΔΡΗΟΥΖ ΣΖ ΖΠΔΗΡΟΤ TEΥΝΗΚΟ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΔΛΛΑΓΟ ΣΜΖΜΑ ΖΠΔΗΡΟΤ ΣΔΥΝΗΚΑ ΔΡΓΑ ΣΟΤ ΠΡΩΣΟΓΔΝΟΤ ΣΟΜΔΑ ΣΖΝ ΠΔΡΗΟΥΖ ΣΖ ΖΠΔΗΡΟΤ ΟΜΑΓΑ ΔΡΓΑΗΑ: ΚΩΝΣΑΝΣΖ ΜΑΡΗΑΛΔΝΑ ΣΑΜΟΤΛΑΚΖ ΛΑΜΠΡΗΝΖ ΕΑΜΠΑΚΟΛΑ ΘΔΟΓΩΡΟ ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ, 2014 1 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 1.

Διαβάστε περισσότερα

Έθζεζε Δζσηεξηθήο Αμηνιόγεζεο

Έθζεζε Δζσηεξηθήο Αμηνιόγεζεο ΣΔΙ ΔΡΡΩΝ ρνιή Σερλνινγηθώλ Δθαξκνγώλ Σκήκα Μεραλνινγίαο Έθζεζε Δζσηεξηθήο Αμηνιόγεζεο Αθαδεκατθό Έηνο 2010-2011 έξξεο, Μάηνο - Αύγνπζηνο 2011 1 Πίλαθαο πεξηερνκέλσλ 1. Η διαδικαζία ηηρ εζωηεπικήρ αξιολόγηζηρ...

Διαβάστε περισσότερα

OIL PRICES AND STOCK MARKET PRICES

OIL PRICES AND STOCK MARKET PRICES 1 Π.Μ.. ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΤΗ ΣΗ ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ ΓΙΑ ΣΕΛΕΧΗ OIL PRICES AND STOCK MARKET PRICES Επιβλέπων: Καθηγητήσ Ν. Απζργησ Επιτροπή: Καθηγητήσ Ν. Απζργησ Καθηγητήσ Ν. Πιττήσ Λζκτορασ Α. Μπότςαρη Διπλωματική

Διαβάστε περισσότερα

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΓΖΜΟΤ ΡΟΓΟΤ

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΓΖΜΟΤ ΡΟΓΟΤ Σει. Βπηθ/λέαο. : 22410-46339 (22413-61339) 46301, 46359, Fax : 22410-46361 (22413-61361) ΓΖΜΟΤ ΡΟΓΟΤ Πξαθηηθφ πλεδξίαζεο Αξηζκφο: 21/11-11-2014 ηε Ρφδν θαη ζην Γεκνηηθφ Καηάζηεκα ηνπ Γήκνπ Ρφδνπ, Πιαηεέα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΛΖΠΣΗΚΟ ΔΛΔΓΥΟ ΣΑ ΚΔΝΣΡΑ ΓΗΑΚΔΓΑΖ ΚΑΗ ΑΝΑΦΤΥΖ

Ο ΠΡΟΛΖΠΣΗΚΟ ΔΛΔΓΥΟ ΣΑ ΚΔΝΣΡΑ ΓΗΑΚΔΓΑΖ ΚΑΗ ΑΝΑΦΤΥΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΘΔΜΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: Ο ΠΡΟΛΖΠΣΗΚΟ ΔΛΔΓΥΟ ΣΑ ΚΔΝΣΡΑ ΓΗΑΚΔΓΑΖ ΚΑΗ ΑΝΑΦΤΥΖ Τποβληθείζα ζηην Καθηγήηρια ΔΤΑΓΓΔΛΗΓΟΤ ΑΡΣΔΜΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΣΗΣΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ ΚΑΗ ΠΡΟΒΛΔΦΔΗ ΣΟΤ ΡΧΗΚΟΤ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ

ΣΑΣΗΣΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ ΚΑΗ ΠΡΟΒΛΔΦΔΗ ΣΟΤ ΡΧΗΚΟΤ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΟΡΓΑΝΧΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ (ΜΒΑ) ΜΑΝΑΣΕΜΔΝΣ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΑΣΗΣΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ ΚΑΗ ΠΡΟΒΛΔΦΔΗ ΣΟΤ ΡΧΗΚΟΤ ΣΟΤΡΗΜΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΚΡΗΣΗ Σ ΜΗΜΑ Μ ΗΥ ΑΝΙ ΚΧ Ν Π ΑΡ ΑΓΧ Γ Η & ΓΙ Ο Ι ΚΗ Η ΔΡΓΑ Σ ΖΡΗ Ο Υ ΔΓΗ Α ΜΟ Τ Κ ΑΗ ΑΝ ΑΠΣ ΤΞ Ζ Τ ΣΖ ΜΑ ΣΧ Ν Τ ΠΟ ΣΖ ΡΗ Ξ Ζ ΑΠΟ Φ Α ΔΧ Ν

ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΚΡΗΣΗ Σ ΜΗΜΑ Μ ΗΥ ΑΝΙ ΚΧ Ν Π ΑΡ ΑΓΧ Γ Η & ΓΙ Ο Ι ΚΗ Η ΔΡΓΑ Σ ΖΡΗ Ο Υ ΔΓΗ Α ΜΟ Τ Κ ΑΗ ΑΝ ΑΠΣ ΤΞ Ζ Τ ΣΖ ΜΑ ΣΧ Ν Τ ΠΟ ΣΖ ΡΗ Ξ Ζ ΑΠΟ Φ Α ΔΧ Ν ΣξηεηΫο Δξγαζέαο Οξγαλψζεσλ Πξφγξακκα ησλ Διαηνπξγηθψλ ΦνξΫσλ (Ο.Δ.Φ.) ηνπ Καλ.(ΔΚ) 2080/2005 ηεο Δπηηξνπάο. ΓΡΑΖ 1: «ΜΔΛΔΣΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΟΗΝΖ ΔΚΘΛΗΦΖ ΣΟΤ ΔΛΑΗΟΚΑΡΠΟΤ, ΣΗ ΠΡΟΩΠΟΘΔΔΗ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΚΑΗ ΣΑ ΠΡΟΓΟΚΧΜΔΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πίλαθαο Πεξηερνκέλσλ ΜΔΡΟ Ι. ΔΙΑΓΧΓΗ... 4 ΜΔΡΟ ΙΙ. ΚΤΡΙΟ ΜΔΡΟ... 8

Πίλαθαο Πεξηερνκέλσλ ΜΔΡΟ Ι. ΔΙΑΓΧΓΗ... 4 ΜΔΡΟ ΙΙ. ΚΤΡΙΟ ΜΔΡΟ... 8 Πίλαθαο Πεξηερνκέλσλ ΜΔΡΟ Ι. ΔΙΑΓΧΓΗ... 4 1. ΟΜΑΓΑ ΤΝΣΑΞΗ... 4 2. ΙΣΟΡΙΚΟ ΑΝΑΘΔΧΡΗΔΧΝ... 6 2.1 ΠΗΝΑΚΑ ΑΝΑΘΔΧΡΖΔΧΝ... 6 2.2 ΦΤΛΛΟ ΑΝΑΘΔΧΡΖΔΧΝ... 6 3. ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΜΟ ΒΑΘΜΟΤ ΑΦΑΛΔΙΑ... 6 4. ΠΙΝΑΚΑ ΓΙΑΝΟΜΗ...

Διαβάστε περισσότερα

Ππακηικό Αξιολόγηζηρ Επιηποπήρ Εκδίκαζηρ Ενζηάζευν Τποτηθίυν για θοίηηζη ζηο Δ.Π.ΠΑΗ.Κ, Π.Δ.Τ.Π., για ηο ακαδ. έηορ 2011-2012.

Ππακηικό Αξιολόγηζηρ Επιηποπήρ Εκδίκαζηρ Ενζηάζευν Τποτηθίυν για θοίηηζη ζηο Δ.Π.ΠΑΗ.Κ, Π.Δ.Τ.Π., για ηο ακαδ. έηορ 2011-2012. ΕΔΡΑ : ΑΜΑΡΟΤΙΟ (ΣΑΘΜΟ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΑΠ ΣΑΥ.Δ/ΝΗ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΣΣΙΚΗ Σ.Κ.141.21 Μαπούζι 16-11-2011 Ππακηικό Αξιολόγηζηρ Επιηποπήρ Εκδίκαζηρ Ενζηάζευν Τποτηθίυν για θοίηηζη ζηο Δ.Π.ΠΑΗ.Κ, Π.Δ.Τ.Π., για ηο ακαδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΒΝΕΚΔ ΘΒΧΡΔΣΕΚΔ ΠΡΟΒΓΓΕΔ

ΓΒΝΕΚΔ ΘΒΧΡΔΣΕΚΔ ΠΡΟΒΓΓΕΔ ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ Ν. ΜΠΑΡΚΑ ΠΡΟΛΟΓΗΜΑ. Σν βηβιέν «ΛανγξαθηθΪ», απνηειεέ κηα πξνζπϊζεηα. Μηα πξνζπϊζεηα πνπ ε επηζηάκε άξζε λα πεηζαξράζεη ηελ επηζπκέα. Έλα πεηξαδϊθη γηα λα νξζνπνδάζεη ην ηκάκα ειιεληθψλ ζην παλεπηζηάκην

Διαβάστε περισσότερα

Γηπιωκαηηθή Δξγαζία: Δπεμεξγαζία νξγαληθώλ απνβιήηωλ γηα παξαγωγή ελέξγεηαο

Γηπιωκαηηθή Δξγαζία: Δπεμεξγαζία νξγαληθώλ απνβιήηωλ γηα παξαγωγή ελέξγεηαο Σεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αν.μακεδονίασ και Θράκησ Σμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Σ.Ε. Γηπιωκαηηθή Δξγαζία: Δπεμεξγαζία νξγαληθώλ απνβιήηωλ γηα παξαγωγή ελέξγεηαο Φνηηεηέο: ΓΔΛΙΟ ΚΤΡΙΑΚΟ ΑΔΜ: 5199 ΚΟΤΣΡΟΤΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

15άκεξν Δλεκεξσηηθφ Γειηέν. Πνιηηηθάο θαη Οηθνλνκηθάο Σεθκεξέσζεο # 5

15άκεξν Δλεκεξσηηθφ Γειηέν. Πνιηηηθάο θαη Οηθνλνκηθάο Σεθκεξέσζεο # 5 15άκεξν Δλεκεξσηηθφ Γειηέν Πνιηηηθάο θαη Οηθνλνκηθάο Σεθκεξέσζεο # 5 1 επηεκβξένπ 2011 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ [1] ΠΑΡΑΣΖΡΖΣΖΡΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΔΞΔΛΗΞΔΧΝ ΚΑΗ ΣΑΔΧΝ 4 Α. ΟΚ ΑΠΟ ΣΖΝ ΔΚΘΔΖ ΣΖ ΒΟΤΛΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΟΡΔΗΑ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΣΗΘΔΜΔΝΖ ΑΞΗΑ : ΤΓΚΡΗΣΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ ΔΣΑΗΡΔΗΧΝ ΔΗΖΓΜΔΝΧΝ ΣΟ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΣΖΝ ΠΔΡΗΟΓΟ 2005 ΚΑΗ 2009

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΣΗΘΔΜΔΝΖ ΑΞΗΑ : ΤΓΚΡΗΣΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ ΔΣΑΗΡΔΗΧΝ ΔΗΖΓΜΔΝΧΝ ΣΟ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΣΖΝ ΠΔΡΗΟΓΟ 2005 ΚΑΗ 2009 ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΟΡΓΑΝΧΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ (ΜΒΑ) Γιπλυμαηική επγαζία ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΣΗΘΔΜΔΝΖ ΑΞΗΑ : ΤΓΚΡΗΣΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ ΔΣΑΗΡΔΗΧΝ ΔΗΖΓΜΔΝΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΓΖΜΟΤ ΡΟΓΟΤ

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΓΖΜΟΤ ΡΟΓΟΤ ΓΖΜΟΤ ΡΟΓΟΤ Πξαθηηθφ πλεδξίαζεο Αξηζκφο: 24 / 22-12-2014 ηε Ρφδν θαη ζην Γεκνηηθφ Καηάζηεκα ηνπ Γήκνπ Ρφδνπ, Πιαηεέα Βιεπζεξέαο 1, ζηελ αέζνπζα ζπλεδξηϊζεσλ ηεο Οηθνλνκηθάο Βπηηξνπάο (αέζνπζα ζπλεδξηϊζεσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΠΟΛΤΣΔΥΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΥΩΡΟΣΑΞΗΑ ΚΑΗ ΑΝΑΠΣΤΞΖ

ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΠΟΛΤΣΔΥΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΥΩΡΟΣΑΞΗΑ ΚΑΗ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΠΟΛΤΣΔΥΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΥΩΡΟΣΑΞΗΑ ΚΑΗ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: «ΣΟ ΝΟΜΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΠΡΟΣΑΣΔΤΟΜΔΝΔ ΠΔΡΗΟΥΔ ΣΖΝ ΔΤΡΩΠΖ ΚΑΗ ΣΖΝ» ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΚΑΘΖΓΖΣΡΗΑ: ΗΩΑΚΔΗΜΗΓΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Πνιπηερλεέν Κξάηεο. ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣνκΫαο: ΟξγΪλσζεο θαη Γηνέθεζεο ΤΠΟ ΣΗΝ ΚΑΦΧΜΔΝΑΚΖ ΚΑΛΛΗΟΠΖ (Α.Μ 2008019019)

Πνιπηερλεέν Κξάηεο. ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣνκΫαο: ΟξγΪλσζεο θαη Γηνέθεζεο ΤΠΟ ΣΗΝ ΚΑΦΧΜΔΝΑΚΖ ΚΑΛΛΗΟΠΖ (Α.Μ 2008019019) Πνιπηερλεέν Κξάηεο Σκάκα Μεραληθψλ Παξαγσγάο θαη Γηνέθεζεο ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣνκΫαο: ΟξγΪλσζεο θαη Γηνέθεζεο Παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ επηινγή ζπνπδψλ Πιεξνθνξηθήο ζηελ Διιάδα Γηαηξηβά

Διαβάστε περισσότερα

15ήκεξν Δλεκεξσηηθφ Γειηίν. Πνιηηηθήο θαη Οηθνλνκηθήο Σεθκεξίσζεο # 2

15ήκεξν Δλεκεξσηηθφ Γειηίν. Πνιηηηθήο θαη Οηθνλνκηθήο Σεθκεξίσζεο # 2 15ήκεξν Δλεκεξσηηθφ Γειηίν Πνιηηηθήο θαη Οηθνλνκηθήο Σεθκεξίσζεο # 2 15 Ηνπλίνπ 2011 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΛΗΓΑ ΛΟΓΗΑ ΜΔ ΑΦΟΡΜΖ ΣΟ «ΓΔΛΣΗΟ ΠΟΛΗΣΗΚΖ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΣΔΚΜΖΡΗΩΖ» 4 [1] ΠΑΡΑΣΖΡΖΣΖΡΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΔΞΔΛΗΞΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ. ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΖΜΔΡΖΗΟ ΣΤΠΟ Ημέρα ΣεηΪξηε 23 /07 / 2014 ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΝΑΗ (ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β )

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ. ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΖΜΔΡΖΗΟ ΣΤΠΟ Ημέρα ΣεηΪξηε 23 /07 / 2014 ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΝΑΗ (ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β ) ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔIA 2 Ζ Τ.ΠΔ.ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΑΜΟΤ «ΑΓΗΟ ΠΑΝΣΔΛΔΖΜΧΝ» ΑΡ. ΠΡΧΣ :6695 18 /07 /2014 ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΖΜΟΗΟΤ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

Υαξηνγξάθεζε πεξηνρώλ ηνπ δηθηύνπ Natura2000 κε ρξήζε ηερληθώλ Γεσπιεξνθνξηθήο

Υαξηνγξάθεζε πεξηνρώλ ηνπ δηθηύνπ Natura2000 κε ρξήζε ηερληθώλ Γεσπιεξνθνξηθήο ΑξηζηνηΫιεην Παλεπηζηάκην Θεζζαινλέθεο Πνιπηερληθά ρνιά Σκάκα Μεραληθψλ Υσξνηαμέαο & ΑλΪπηπμεο Αλησλίνπ ηέθαλε Υαξηνγξάθεζε πεξηνρώλ ηνπ δηθηύνπ Natura2000 κε ρξήζε ηερληθώλ Γεσπιεξνθνξηθήο Γηπισκαηηθή

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: ΜΔΛΔΣΗ ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ ΔΤΚΑΙΡΙΩΝ ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ, ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟ ΝΟΜΟ ΞΑΝΘΗ

ΘΔΜΑ: ΜΔΛΔΣΗ ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ ΔΤΚΑΙΡΙΩΝ ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ, ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟ ΝΟΜΟ ΞΑΝΘΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΘΔΜΑ: ΜΔΛΔΣΗ ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ ΔΤΚΑΙΡΙΩΝ ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ, ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟ ΝΟΜΟ ΞΑΝΘΗ ΔΠΗΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΖΓΖΣΖ: ΝΗΚΟΛΑΪΓΖ ΜΗΥΑΖΛ ΠΟΤΓΑΣΖ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΟ : ΔΡΓΑΙΔ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΩΝ ΥΟΛΔΙΩΝ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΝΔΑ ΙΩΝΙΑ ΔΣΟΤ 2015

ΔΡΓΟ : ΔΡΓΑΙΔ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΩΝ ΥΟΛΔΙΩΝ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΝΔΑ ΙΩΝΙΑ ΔΣΟΤ 2015 ΓΗΜΟ ΒΟΛΟΤ Γ/ΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΚΣΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΠΑΙΘΡΙΩΝ ΥΩΡΩΝ ΔΡΓΟ : ΔΡΓΑΙΔ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΩΝ ΥΟΛΔΙΩΝ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΝΔΑ ΙΩΝΙΑ ΔΣΟΤ 2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ: 60.000,00 ΓΖΜΟ ΒΟΛΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αλαπηπμηαθή Δηαηξεία Πεξηθέξεηαο Ν. Αηγαίνπ Δλεξγεηαθή Α.Δ.

Αλαπηπμηαθή Δηαηξεία Πεξηθέξεηαο Ν. Αηγαίνπ Δλεξγεηαθή Α.Δ. ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Ρφδνο, 20 Φεβξνπαξίνπ 2014 Αναπτυξιακή Εταιρία Περιφζρειασ Ν. Αιγαίου -ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. Ν.Α. Αξηζ. Πξση.: 1986 Σαρ. Γ/λζε: Πιαηεία Διεπζεξίαο 1, Γηνηθεηήξην Σαρ.Κσδ:

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙH ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΓΔΗΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. Θέκα:

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙH ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΓΔΗΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. Θέκα: Δ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙH ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΓΔΗΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: ΜΔΛΔΣΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΑΡΔΥΟΜΔΝΖ ΦΡΟΝΣΗΓΑ ΤΓΔΗΑ ΣΖΝ ΚΛΔΗΣΖ ΦΤΛΑΚΖ ΠΑΣΡΑ Δπηβιέπνπζα: ΠαλΪγνπ Αηκηιέα Δηδηθά Δπηζηάκνλαο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ

ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΜΟΝΑΓΑ ΓΗΑΦΑΛΗΖ ΠΟΗΟΣΖΣΑ (ΜΟΓΗΠ) ΔΚΠΑ ΔΝΓΗΑΜΔΖ ΔΧΣΔΡΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΔΚΠΑ Καζεγεηήο Αζηέξηνο Γνπθνπδάθεο Πξόεδξνο ΜΟ.ΓΗ.Π Αληηπξύηαλεο ΔΚΠΑ Απξίιηνο 2011, Αζήλα Ιούλιος

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη : εθρσξώ ην δηθαίσκα πνπ απνξξέεη από ηελ απόζπξζε ηνπ απηνθηλήηνπ κνπ, κε αξηζκό θπθινθνξίαο θαη άδεηα θπθινθνξίαο αξηζκ. / ζύκθσλα κε ηελ αξηζκ Πξάμε νξηζηηθήο δηαγξαθήο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΔΡΙΚΑΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΚΛΑΙΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ νπεδίαο 54, 106 76 Αζήλα Σει: (+30) 213 000 2400, Fax: (+30) 210 729 4047 Α Π Ο Φ Α Η

ΑΜΔΡΙΚΑΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΚΛΑΙΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ νπεδίαο 54, 106 76 Αζήλα Σει: (+30) 213 000 2400, Fax: (+30) 210 729 4047 Α Π Ο Φ Α Η Α Π Ο Φ Α Η Αθήνα, 3 Αςγούζηος 2011 Απ. Ππυη.: 506.... ΘΔΜΑ: Έγκπιζη ηυν ςπ απιθμ. 9/28-06-2011 Ππακηικού για ηην αξιολόγηζη ηυν Οικονομικών Πποζθοπών πος ςποβλήθηκαν ζηο πλαίζιο ηος διαγυνιζμού για ηο

Διαβάστε περισσότερα

Οη φθέιεηες ηοσ SPA. Υδροθεραπεία & Οζονοθεραπεία. Γηαηέ αηζζϊλεζηε ακϋζσο θαιϊ φηαλ κπαέλεηε ζε Ϋλα SPA;

Οη φθέιεηες ηοσ SPA. Υδροθεραπεία & Οζονοθεραπεία. Γηαηέ αηζζϊλεζηε ακϋζσο θαιϊ φηαλ κπαέλεηε ζε Ϋλα SPA; Οη φθέιεηες ηοσ SPA Vita Action Δπειπέδσλ 21 Αζάλα 11362 Σει 2108815994 Υδροθεραπεία & Οζονοθεραπεία ΣΑ ΧΦΔΛΖ ΣΖ ΤΓΡΟΘΔΡΑΠΔΗΑ Γηαηέ αηζζϊλεζηε ακϋζσο θαιϊ φηαλ κπαέλεηε ζε Ϋλα SPA; ΑκΫζσο, ρϊλεηε ην 90%

Διαβάστε περισσότερα

Σαρ. Γηεχζπλζε: 22-10-2015 Λπθαβεηηνχ 21, 10671 Αζήλα ΠΡΟΚΛΖΖ ΔΚΓΖΛΧΖ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΓΟΡΑ ΟΗΚΟΤΚΔΤΧΝ ΚΑΗ ΔΠΗΠΛΧΝ

Σαρ. Γηεχζπλζε: 22-10-2015 Λπθαβεηηνχ 21, 10671 Αζήλα ΠΡΟΚΛΖΖ ΔΚΓΖΛΧΖ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΓΟΡΑ ΟΗΚΟΤΚΔΤΧΝ ΚΑΗ ΔΠΗΠΛΧΝ Σαρ. Γηεχζπλζε: 22-10-2015 Λπθαβεηηνχ 21, 10671 Αζήλα Σειέθσλν: 211 4000551 Αξ. Πξση. DYNAMHZOIS20151022-1 ΠΡΟΚΛΖΖ ΔΚΓΖΛΧΖ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΓΟΡΑ ΟΗΚΟΤΚΔΤΧΝ ΚΑΗ ΔΠΗΠΛΧΝ Θέκα: Πξφζθιεζε Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζεο θαη Πιεξνθνξηθήο Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ η η ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΝΣΤΠΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΔΚΤΓΥΡΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

«Υποζηήπιξη ηηρ ΚΕΔΚΕ για ηο Γ ΚΠΣ» Αξιολόγηζη ποπείαρ ςλοποίηζηρ έπγων ηηρ Κοινωνίαρ ηηρ Πληποθοπίαρ 1 ος εξαμήνος 2006

«Υποζηήπιξη ηηρ ΚΕΔΚΕ για ηο Γ ΚΠΣ» Αξιολόγηζη ποπείαρ ςλοποίηζηρ έπγων ηηρ Κοινωνίαρ ηηρ Πληποθοπίαρ 1 ος εξαμήνος 2006 ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ Δπγαζηήπιο Βιομησανικήρ και Δνεπγειακήρ Οικονομίαρ Ομάδα για ηην Σεσνολογική, Οικονομική και ηπαηηγική Ανάλςζη ηηρ Κοινωνίαρ ηηρ Πληποθοπίαρ «Υποζηήπιξη ηηρ ΚΕΔΚΕ για ηο Γ ΚΠΣ»

Διαβάστε περισσότερα

Γίκηςο ΜΔΟΓΔΙΟ SOS. Μαμάη 3Α, 10440 Αθήνα ΣΗΛ/FAX: 0030 210 8228795 ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ 1/2/2011

Γίκηςο ΜΔΟΓΔΙΟ SOS. Μαμάη 3Α, 10440 Αθήνα ΣΗΛ/FAX: 0030 210 8228795 ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ 1/2/2011 Γίκηςο ΜΔΟΓΔΙΟ SOS Μαμάη 3Α, 10440 Αθήνα ΣΗΛ/FAX: 0030 210 8228795 ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ 1/2/2011 Δπιλογή Δξωηεπικού ςνεπγάηη με ζκοπό ηη ζςμμεηοσή ηος ζηην ςλοποίηζη δπάζεων ηος πακέηος επγαζίαρ 4 ηος έπγος: «Mediterranean

Διαβάστε περισσότερα

ΠIΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜEΝΧΝ ΠΡΟΛΟΓΟ 21

ΠIΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜEΝΧΝ ΠΡΟΛΟΓΟ 21 ΠIΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜEΝΧΝ ΠΡΟΛΟΓΟ 21 ΚΕΦΑΛΑΘΟ 1 Ζ ΔΝΝΟΗΑ, Ζ ΦΗΛΟΟΦΗΑ ΚΑΗ ΣΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΣΟΤ ΜΑΡΚΔΣΗΝΓΚ 28 ΣΗ ΔΗΝΑΗ ΜΑΡΚΔΣΗΝΓΚ; 29 Μάξθεηηλγθ ή Πσιήζεηο; 31 H εμέιημε ηνπ Μάξθεηηλγθ 35 Πξνζαλαηνιηζκφο ζηελ Παξαγσγή

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ ΚΑΗ

ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ ΚΑΗ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ ΚΑΗ ΓΗΔΘΝΔ ΝΟΜΗΜΑΣΗΚΟ ΣΑΜΔΗΟ Παξνπζίαζε ζηε ρνιή Ναππεγώλ Μεραλνιόγωλ Μεραληθώλ Μάηνο 2010 ΤΝΣΑΚΣΖ: ΝΗΚΟΛΑΟ Γ. ΜΑΝΟ 1!@ # ΤΣΖΜΑ ΣΟΤ BRETTON WOODS Ζ δηακφξθσζε ηνπ θαλφλα ρξπζνχ δνιαξένπ

Διαβάστε περισσότερα

Αλεξανδρούπολη, 1 η Απριλίου 2014

Αλεξανδρούπολη, 1 η Απριλίου 2014 Αλεξανδρούπολη, 1 η Απριλίου 2014 Αξηζκόο Πξωηνθόιινπ: /1-4-2014 ΠΡΟ ΔΣΑΙΡΙΔ ΓΙΟΡΓΑΝΩΗ ΔΚΘΔΔΩΝ ΘΔΜΑ: Πξνζθνξά γηα ηελ θαηαζθεπή, δηακόξθωζε θαη απνκάθξπλζε ηνπ εθζεζηαθνύ ρώξνπ ηεο 16 εο Γηεζλνύο Έθζεζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ ΑΠΑΝΣΗΔΧΝ ΣΑ ΤΝΗΘΔΣΔΡΑ ΔΡΧΣΗΜΑΣΑ ΣΧΝ ΠΟΛΙΣΧΝ Δ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟΤ ΚΧΓΙΚΑ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ, ΚΑΘΧ ΚΑΙ ΛΟΙΠΧΝ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΧΝ ΓΙΑΓΙΚΑΙΧΝ

ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ ΑΠΑΝΣΗΔΧΝ ΣΑ ΤΝΗΘΔΣΔΡΑ ΔΡΧΣΗΜΑΣΑ ΣΧΝ ΠΟΛΙΣΧΝ Δ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟΤ ΚΧΓΙΚΑ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ, ΚΑΘΧ ΚΑΙ ΛΟΙΠΧΝ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΧΝ ΓΙΑΓΙΚΑΙΧΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΧΝ ΔΟΓΧΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ & ΑΝΘΡΧΠΙΝΟΤ ΓΤΝΑΜΙΚΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΧΗ ΣΜΗΜΑ Γ -ΤΠΟΘΔΔΧΝ ΠΟΛΙΣΧΝ ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ ΑΠΑΝΣΗΔΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΜΔΙΟ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΣΡΙΩΔΩΝ Αζήλα, 27 Ινπλίνπ 2014

ΣΑΜΔΙΟ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΣΡΙΩΔΩΝ Αζήλα, 27 Ινπλίνπ 2014 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ & ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΣΑΜΔΙΟ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΣΡΙΩΔΩΝ Αζήλα, 27 Ινπλίνπ 2014 ΓΙΔΤΘΤΝΗ : ΑΠΟΣΤΠΩΔΩΝ ΚΑΙ Αξ. Πξση: ΣΑΠ/ΓΑΚ/ΜΔΛ/8446 ΤΝΣ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ Δ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΚΑΗ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΫκα: «Δθπόλεζε Δπηρεηξεζηαθνύ ρεδένπ γηα ην εζληθό Convention Bureau (CB) ηεο ΔιιΪδαο» ΔπηβιΫπωλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΘΝΗΚΟΤ ΓΡΤΜΟΤ ΟΗΣΖ

ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΘΝΗΚΟΤ ΓΡΤΜΟΤ ΟΗΣΖ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΘΕΑΛΙΑ ΣΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΗΠΕΙΡΟΤ» ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΘΝΗΚΟΤ ΓΡΤΜΟΤ ΟΗΣΖ Σαρ. Γ/λζε: Λνπηξά Τπάηεο N. Φζηψηηδαο Λνπηξά Τπάηεο, 30-1-2015 Σαρ. Κσδ.: Σ.Κ. 35016 Αξ. Πξση.: 51 Σει./Fax: 22310

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΖ ΤΠ ΑΡΗΘ.392/1729/2015 ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟΤ ΓΗΔΘΝΟΤ ΓΖΜΟΗΟΤ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ Ο ΓΖΜΑΡΥΟ ΠΑΣΡΔΧΝ

ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΖ ΤΠ ΑΡΗΘ.392/1729/2015 ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟΤ ΓΗΔΘΝΟΤ ΓΖΜΟΗΟΤ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ Ο ΓΖΜΑΡΥΟ ΠΑΣΡΔΧΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΠΪηξα : 24-07-2015 ΓΖΜΟ ΠΑΣΡΔΧΝ Αξ. Πξση.: 794 ΓΔΝ.Γ/ΝΖ ΟΗΚ.-ΓΗΟΗΚ. ΤΠΖΡΔΗΧΝ Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΣΜ.ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ & ΓΖΜΟΠΡΑΗΧΝ Πιεξνθνξίεο: Β. Μαθξπγηψξγνο Σει: 2613 610327 FAX:

Διαβάστε περισσότερα

Γηεζλάο Κιεηζηόο Γηαγσληζκόο

Γηεζλάο Κιεηζηόο Γηαγσληζκόο ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΡΔΤΝΑ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ Αγ. Παξαζθεπά, 13.01.2010 ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ & ΣΔΥΝ. ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ Α.Π. : Γ.β./271/19 Σκάκα Οηθνλνκηθνύ & Πξνκεζεηώλ Πιεξνθ.: θα. Μ. Εάππα Σει.:

Διαβάστε περισσότερα

344.000,00 επξψ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ. Πξνυπνινγηζζείζα δαπάλε. Υξνληθή Γηάξθεηα ηνπ Έξγνπ Μέρξη 31/12/2014

344.000,00 επξψ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ. Πξνυπνινγηζζείζα δαπάλε. Υξνληθή Γηάξθεηα ηνπ Έξγνπ Μέρξη 31/12/2014 ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΓΙΔΘΝΟΤ ΑΝΟΙKΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΜΔ ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΑΝΑΘΔΗ ΣΗ ΥΑΜΗΛΟΣΔΡΗ ΣΙΜΗ κε ηίηιν: «ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΜΔΣΑΚΙΝΗΗ, ΓΙΑΜΟΝΗ, ΔΣΙΑΗ ΓΙΑ ΣΟ ΥΟΛΙΚΟ ΈΣΟ 2013-2014» Πξνυπνινγηζζείζα δαπάλε 344.000,00 επξψ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ

Διαβάστε περισσότερα

κϋζσ SMS (SMSserver)»

κϋζσ SMS (SMSserver)» «ΑπηνκαηνπνηεκΫλν χζηεκα ΜεηαθνξΪο ρσξηθψλ δεδνκϋλσλ κϋζσ SMS (SMSserver)» Σέηινο ΠξΪμεο: ΤΠΟΓΟΜΗ ΥΧΡΙΚΧΝ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ ΑλαζΫηνπζα Αξρά: Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ Δηδηθφο Ινγαξηαζκφο Έξεπλαο

Διαβάστε περισσότερα

Θέκα: ΤΣΖΜΑ ΔΛΔΓΥΟΤ ΣΧΝ ΔΟΓΧΝ ΓΑΠΑΝΧΝ ΣΟΤ ΚΡΑΣΗΚΟΤ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟΤ ΣΟ ΠΛΑΗΗΟ ΣΖ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ - ΑΠΟΓΟΣΗΚΟΣΖΣΑ. Δπηβιέπσλ: ΑΚΚΑ ΘΧΜΑ.

Θέκα: ΤΣΖΜΑ ΔΛΔΓΥΟΤ ΣΧΝ ΔΟΓΧΝ ΓΑΠΑΝΧΝ ΣΟΤ ΚΡΑΣΗΚΟΤ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟΤ ΣΟ ΠΛΑΗΗΟ ΣΖ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ - ΑΠΟΓΟΣΗΚΟΣΖΣΑ. Δπηβιέπσλ: ΑΚΚΑ ΘΧΜΑ. ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΘ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ Θέκα: ΤΣΖΜΑ ΔΛΔΓΥΟΤ ΣΧΝ ΔΟΓΧΝ ΓΑΠΑΝΧΝ ΣΟΤ ΚΡΑΣΗΚΟΤ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟΤ ΣΟ ΠΛΑΗΗΟ ΣΖ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ - ΑΠΟΓΟΣΗΚΟΣΖΣΑ Δπηβιέπσλ: ΑΚΚΑ ΘΧΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ. Γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ πνπ αθνξά ηελ πξνκήζεηα ΤΛΗΚΧΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΛΑΣΗΚΧΝ ΜΗΑ ΥΡΖΖ

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ. Γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ πνπ αθνξά ηελ πξνκήζεηα ΤΛΗΚΧΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΛΑΣΗΚΧΝ ΜΗΑ ΥΡΖΖ ΑΓΑ : 6Χ9Λ469073-ΦΝΣ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Τπνπξγείν Τγείαο & Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο 2 ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ Γεληθφ Ννζνθνκείν Υίνπ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Πιεξνθνξίεο: B.ΠΑΓΟΤΓΖ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΑΝΑΠΡΟΚΖΡΤΞΖ Τπ Αξηζκ. 6610/2014 γηα ηελ Πξνκήζεηα Ηαηξνηερλνινγηθνύ θαη Ξελνδνρεηαθνύ Δμνπιηζκνύ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Καζηνξηάο

ΔΠΑΝΑΠΡΟΚΖΡΤΞΖ Τπ Αξηζκ. 6610/2014 γηα ηελ Πξνκήζεηα Ηαηξνηερλνινγηθνύ θαη Ξελνδνρεηαθνύ Δμνπιηζκνύ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Καζηνξηάο ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΔΗΜΟ ΙΟΤ ΑΝΟΙΥΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙ ΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΣΡΟΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΕΞΟΠΛΙ ΜΟΤ ΑΔΑ: 7ΨΔΟ4690ΒΥ-ΡΦΤ ΣΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΝΟ ΟΚΟΜΕΙΟΤ ΚΑ ΣΟΡΙΑ Digitally signed by INFORMATICS ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ INFORMATICS

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η. της χώρας. Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η. της χώρας. Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30 Δεκεμβρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθμ. Πρωτ. 543 ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α Θ Η Ν Α Προς όλους

Διαβάστε περισσότερα

Δ Τ Ρ Χ Π Α Ψ Κ Ζ Δ Ν Χ Ζ ΔΤΡΧΠΑΨΚΟ ΣΑΜΔΗΟ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ

Δ Τ Ρ Χ Π Α Ψ Κ Ζ Δ Ν Χ Ζ ΔΤΡΧΠΑΨΚΟ ΣΑΜΔΗΟ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ Δ Λ Λ Ζ Ν Η Κ Ζ Γ Ζ Μ Ο Κ Ρ Α Σ Η Α ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ Η Β Δ Φ Ο Ρ Δ Η Α Π Ρ Ο Ψ Σ Ο Ρ Η Κ Χ Ν Κ Α Η Κ Λ Α Η Κ Χ Ν Α Ρ Υ Α Η Ο Σ Ζ Σ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45Β3ΩΛΖ-Η4Ν ΑΠΟΦΑΖ ΓΖΜΑΡΥΟΤ

ΑΔΑ: 45Β3ΩΛΖ-Η4Ν ΑΠΟΦΑΖ ΓΖΜΑΡΥΟΤ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΛΔΤΚΑΓΑ ΓΖΜΟ ΜΔΓΑΝΖΗΟΤ Μεγανήζι 01-11-2011 Σ.Κ 31083 Μεγαλήζη Λεπθάδαο A.Π: 3818 Σει: 2645361300 Fax: 2645361319 e-mail: contact@meganisi.gr ΑΠΟΦΑΖ ΓΖΜΑΡΥΟΤ Θέμα: Έγκπιζη όπυν

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ (ΣΔΗ) ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΔΡΔΤΝΧΝ ΔΗΓΗΚΟ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟ ΚΟΝΓΤΛΗΧΝ ΔΡΔΤΝΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ (ΣΔΗ) ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΔΡΔΤΝΧΝ ΔΗΓΗΚΟ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟ ΚΟΝΓΤΛΗΧΝ ΔΡΔΤΝΑ 1 ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ (ΣΔΗ) ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΔΡΔΤΝΧΝ ΔΗΓΗΚΟ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟ ΚΟΝΓΤΛΗΧΝ ΔΡΔΤΝΑ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΣΑΥ. Γ/ΝΖ: Κνίια Κνδάλεο ΑΡΗΘΜΟ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ 4/2011

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ. ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΟΤ ΤΠΟΔΡΓΟΤ κε ηνλ γεληθφ ηίηιν

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ. ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΟΤ ΤΠΟΔΡΓΟΤ κε ηνλ γεληθφ ηίηιν Το έπγο ζςγσπημαηοδοηείηαι από ηο Εςπωπαϊκό Ταμείο Πεπιθεπειακήρ Ανάπηςξηρ (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούρ Πόποςρ Ελλάδαρ και Βοςλγαπίαρ και εκηελείηαι ζηο πλαίζιο ηος Ππογπάμμαηορ Εςπωπαϊκήρ Εδαθικήρ Σςνεπγαζίαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ. Αξ. Πξση.:386 Υαληά 27-01- 2015 ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ:

ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ. Αξ. Πξση.:386 Υαληά 27-01- 2015 ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ: ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ Αξ. Πξση.:386 Υαληά 27-01- 2015 ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ: «ΓΗΑΜΟΡΦΩΔΗ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΤΝΣΖΡΖΔΗ ΤΠΟ ΟΜΩΝ Δ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΚΟΤ ΥΩΡΟΤ» ΤΠΟΔΡΓΟ ΝΔΟ:

Διαβάστε περισσότερα

Πιεξνθνξίεο: M. ΒΑΛΑΝΗΓΑ Σει.: 2271350258 Υίνο 8-7-2014 Fax : 2271044311 Αξηζ.πξση.: 7011

Πιεξνθνξίεο: M. ΒΑΛΑΝΗΓΑ Σει.: 2271350258 Υίνο 8-7-2014 Fax : 2271044311 Αξηζ.πξση.: 7011 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Τπνπξγείν Τγείαο & Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο 2 ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ Γεληθφ Ννζνθνκείν Υίνπ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» Γξαθείν Πξνκεζεηψλ ΑΓΑ: 6Λ91469073-0ΞΛ Πιεξνθνξίεο: M. ΒΑΛΑΝΗΓΑ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

εληαγκωλν ζην ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΓΗΑΠΛΝΟΗΑΘΖΠ ΠΛΔΟΓΑΠΗΑΠ «ΔΙΙΑΓΑ ΘΞΟΝΠ 2007-2013»

εληαγκωλν ζην ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΓΗΑΠΛΝΟΗΑΘΖΠ ΠΛΔΟΓΑΠΗΑΠ «ΔΙΙΑΓΑ ΘΞΟΝΠ 2007-2013» + Ραρ. Γ/λζε Ραρ. Θψδηθαο ΞιεξνθνξΫεο FAX ΡειΩθσλν : : : : : Κεηξνπφιεσο 12-14 10563,ΑζΪλα ΚπηζκπΫθνο Ξαλ. 2105229457 210 5227300 ΑζΪλα 8 /6 /201 Αξ. Ξξση. Φ/1/6163 Αξ.ΓηαθΪξπμεο:1/ΓΗΑΠΛΝΟΗΑ ΘΖ ΠΛΔΟΓΑΠΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΧΝ ΠΑΚΔΣΧΝ ΔΡΓΑΙΑ 2, 3, 4 «ΓΡΑΔΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΚΑΙ ΓΗΜΟΙΟΣΗΣΑ»,

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΧΝ ΠΑΚΔΣΧΝ ΔΡΓΑΙΑ 2, 3, 4 «ΓΡΑΔΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΚΑΙ ΓΗΜΟΙΟΣΗΣΑ», Σδαλαθηαλά, 30 Οθησβξίνπ 2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΧΝ ΠΑΚΔΣΧΝ ΔΡΓΑΙΑ 2, 3, 4 «ΓΡΑΔΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΚΑΙ ΓΗΜΟΙΟΣΗΣΑ», «ΠΡΟΧΘΗΗ ΓΙΚΣΤΟΤ ΘΑΛΑΔ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ» «ΠΡΟΧΘΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ' ΑΡΙΘ. 56/2012

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ' ΑΡΙΘ. 56/2012 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΔΙΑΤΝΔΕΟΜΕΝΑ ΝΟΟΚΟΜΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΑΧΕΠΑ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΔΗΓΗΚΧΝ ΠΑΘΖΔΧΝ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ' ΑΡΙΘ. 56/2012 Γηεζλήο ηαθηηθφο πξψηνο επαλαιεπηηθφο

Διαβάστε περισσότερα

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002)

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) ΗΜΑΝΗ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ (1) (ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) (1) ΑΠΟΠΟΙΗΗ ΔΤΘΤΝΗ: Σν θείκελν απηφ έρεη σο ζηφρν ηελ ελεκέξσζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζε ζέκαηα δηάζεζεο ζηελ αγνξά, ειεχζεξεο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΗΘΜΟ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ: 5 / 2014 ΠΡΟΚΖΡΤΔΗ

ΑΡΗΘΜΟ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ: 5 / 2014 ΠΡΟΚΖΡΤΔΗ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ & ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΔΡΔΤΝΑ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Αζήλα, 26 Μαξηίνπ 2014 Αξηζ. Πξση. : 862 ΑΡΗΘΜΟ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ: 5 / 2014 Σν Διιεληθφ

Διαβάστε περισσότερα

«ΓΡΑΔΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΚΑΙ ΓΗΜΟΙΟΣΗΣΑ», «ΠΡΟΧΘΗΗ ΓΙΚΣΤΟΤ ΘΑΛΑΔ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ» & «ΠΡΟΧΘΗΗ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΧΝ ΠΟΡΧΝ & ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ»

«ΓΡΑΔΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΚΑΙ ΓΗΜΟΙΟΣΗΣΑ», «ΠΡΟΧΘΗΗ ΓΙΚΣΤΟΤ ΘΑΛΑΔ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ» & «ΠΡΟΧΘΗΗ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΧΝ ΠΟΡΧΝ & ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ» Σδαλαθηαλά, 30 Οθησβξίνπ 2013 ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΧΝ ΠΑΚΔΣΧΝ ΔΡΓΑΙΑ 2, 3, 4 κε ζϋκα «ΓΡΑΔΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΚΑΙ ΓΗΜΟΙΟΣΗΣΑ», «ΠΡΟΧΘΗΗ ΓΙΚΣΤΟΤ ΘΑΛΑΔ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ» & «ΠΡΟΧΘΗΗ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΧΝ

Διαβάστε περισσότερα