ΤΠΟΣΗΡΙΚΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΜΔΛΔΣΗ ΑΠΟΣΙΜΗΗ ΣΗ ΑΞΙΑ ΣΟΤ ΤΝΟΛΟΤ ΣΧΝ ΜΔΣΟΥΧΝ ΣΗ «ΒΑΡΓΑ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΔΝΓΤΜΑΣΩΝ»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΠΟΣΗΡΙΚΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΜΔΛΔΣΗ ΑΠΟΣΙΜΗΗ ΣΗ ΑΞΙΑ ΣΟΤ ΤΝΟΛΟΤ ΣΧΝ ΜΔΣΟΥΧΝ ΣΗ «ΒΑΡΓΑ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΔΝΓΤΜΑΣΩΝ»"

Transcript

1 ΤΠΟΣΗΡΙΚΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΜΔΛΔΣΗ ΑΠΟΣΙΜΗΗ ΣΗ ΑΞΙΑ ΣΟΤ ΤΝΟΛΟΤ ΣΧΝ ΜΔΣΟΥΧΝ ΣΗ «ΒΑΡΓΑ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΔΝΓΤΜΑΣΩΝ» Αθήνα, 5 Ιανουαρίου

2 ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΧΝ ΕΛΙΔΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 3 ΠΟΤ ΑΠΕΤΘΤΝΕΣΑΙ 4 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΩΝ ΟΡΩΝ ΣΗ ΔΗΜΟΙΑ ΠΡΟΣΑΗ 11 ΑΠΟΛΟΓΙΣΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ 24 ΑΠΟΛΟΓΙΣΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ 34 ΑΝΑΛΤΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΑΠΟΣΙΜΗΗ 38 ΜΕΘΟΔΟ ΠΡΟΕΞΟΦΛΗΗ ΣΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ 50 ΜΕΘΟΔΟ ΠΟΛΛΑΠΛΑΙΩΝ ΤΓΚΡΙΙΜΩΝ ΕΣΑΙΡΕΙΩΝ 56 ΜΕΘΟΔΟ ΠΟΛΛΑΠΛΑΙΩΝ ΤΓΚΡΙΙΜΩΝ ΤΝΑΛΛΑΓΩΝ 60 ΜΕΘΟΔΟ ΑΝΑΠΡΟΑΡΜΟΜΕΝΗ ΚΑΘΑΡΑ ΘΕΗ 62 ΜΕΘΟΔΟ ΧΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΑΚΗ ΑΞΙΑ 64 ΣΕΛΙΚΟ ΕΤΡΟ ΑΠΟΣΙΜΗΗ 2

3 ΠΟΤ ΑΠΔΤΘΤΝΔΣΑΙ Θ παροφςα μελζτθ αποτίμθςθσ πραγματοποιικθκε από τθν εταιρία «MERIT ΧΡΘΜΑΣΙΣΘΡΙΑΚΘ ΑΝΩΝΤΜΟ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΘ ΕΠΕΝΔΤΣΙΚΩΝ ΤΠΘΡΕΙΩΝ» (ςτο εξισ «ο φμβουλοσ») και απευκφνεται προσ το Διοικθτικό υμβοφλιο τθσ «ΒΑΡΔΑ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΕΝΔΤΜΑΣΩΝ» (ςτο εξισ «θ Εταιρία» ι «ΒΑΡΔΑ»), προκειμζνου το Διοικθτικό υμβοφλιο τθσ τελευταίασ να αξιολογιςει το εφλογο και δίκαιο του τιμιματοσ εξαγοράσ, ιτοι 1,10 ανά μετοχι τθσ Εταιρείασ, αναφορικά με τθν δθμόςια πρόταςθ (ςτο εξισ «θ Δθμόςια Πρόταςθ») τθσ εταιρείασ «Θ.Β. FASHION ΑΝΩΝΤΜΘ ΕΣΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΝΔΤΜΑΣΩΝ ΚΑΙ ΕΚΜΕΣΑΛΛΕΤΘ ΑΚΙΝΘΣΩΝ» (ςτο εξισ «ο Προτείνων») προσ τουσ μετόχουσ τθσ Εταιρείασ, για τθν αγορά κοινϊν ονομαςτικϊν μετά ψιφου μετοχϊν τθσ Εταιρείασ, ι ποςοςτό 26,66% του ςυνολικοφ καταβεβλθμζνου μετοχικοφ κεφαλαίου, οι οποίεσ δεν κατζχονταν από τον κ. Θεόδωρο Βάρδα, πρόςωπο που ενεργεί ςυντονιςμζνα με τον Προτείνοντα, κατά τθν 30/11/2010, θμερομθνία υποβολισ τθσ Δθμόςιασ Πρόταςθσ. 3

4 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΩΝ ΟΡΩΝ ΣΗ ΔΗΜΟΙΑ ΠΡΟΣΑΗ 4

5 φμφωνα με τισ διατάξεισ του Ν. 3461/2006 (ςτο εξισ ο «Νόμοσ»), θ Ελλθνικι ανϊνυμθ εταιρεία με τθν επωνυμία «Θ.Β. FASHION ΑΝΩΝΤΜΘ ΕΣΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΝΔΤΜΑΣΩΝ ΚΑΙ ΕΚΜΕΣΑΛΛΕΤΘ ΑΚΙΝΘΣΩΝ», με Αρικμό Μθτρϊου Ανωνφμων Εταιρειϊν (Αρ.Μ.Α.Ε.) 68686/01/Β/09/345, και ζδρα τον Διμο Ακθναίων, Λεωφ. Μεςογείων 225, Σ.Κ ), θ οποία ανικει κατά 100% ςτον κφριο Θεόδωρο Βάρδα, προβαίνει ςε προαιρετικι Δθμόςια Πρόταςθ για τθν απόκτθςθ του ςυνόλου των κοινϊν ονομαςτικϊν μετά ψιφου, άυλων μετοχϊν εκδόςεωσ τθσ ανϊνυμθσ εταιρείασ με τθν επωνυμία «ΒΑΡΔΑ ΑΝΩΝΤΜΘ ΕΜΠΟΡΙΚΘ ΚΑΙ ΒΙΟΜΘΧΑΝΙΚΘ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΕΝΔΤΜΑΣΩΝ», με τον διακριτικό τίτλο «ΒΑΡΔΑ», με Αρ. Μ.Α.Ε /06/Β/91/9 και ζδρα το Διμο Ακθναίων, Λεωφ. Μεςογείων 225, Σ.Κ , οποίεσ δεν κατζχονται άμεςα ι ζμμεςα, κατά τθν 30 θ Νοεμβρίου 2010, θμερομθνία υποβολισ τθσ Δθμόςιασ Πρόταςθσ (ςτο εξισ θ «Θμερομθνία τθσ Δθμόςιασ Πρόταςθσ»), από τον Προτείνοντα ι τον κφριο Θεόδωρο Βάρδα, πρόςωπο που ενεργεί ςυντονιςμζνα με τον Προτείνοντα, και οι οποίεσ ανζρχονται ςε μετοχζσ ι ποςοςτό 26,66% του ςυνολικοφ καταβεβλθμζνου μετοχικοφ κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψιφου τθσ Εταιρείασ. Δεν υπάρχουν άλλα πρόςωπα που ενεργοφν για λογαριαςμό ι ςυντονιςμζνα με τον Προτείνοντα ςε ςχζςθ με τθ Δθμόςια Πρόταςθ, εκτόσ από τον κ. Θεόδωρο Βάρδα, μζτοχο κατά 100% του Προτείνοντοσ και Πρόεδρο και Διευκφνοντα φμβουλο του Διοικθτικοφ υμβουλίου του. Κατά τθν Θμερομθνία τθσ Δθμόςιασ Πρόταςθσ, το μετοχικό κεφάλαιο τθσ ΒΑΡΔΑ ανζρχεται ςε και διαιρείται ςε κοινζσ, ονομαςτικζσ μετοχζσ, υπό άυλθ μορφι, ονομαςτικισ αξίασ 2,40 ζκαςτθ (ςτο εξισ οι «Μετοχζσ»), και είναι ολοςχερϊσ καταβεβλθμζνο. Οι Μετοχζσ τθσ Εταιρείασ από τθν 23/04/2001 είναι ειςθγμζνεσ ςτθν Αγορά Αξιϊν του Χ.Α. και ειδικότερα διαπραγματεφονται ςτθν «Κατθγορία Μεςαίασ και Μικρισ Κεφαλαιοποίθςθσ». Κατά τθν Θμερομθνία τθσ Δθμόςιασ Πρόταςθσ, ιτοι τθν 30 θ Νοεμβρίου 2010, ο Προτείνων δεν κατείχε άμεςα Μετοχζσ τθσ ΒΑΡΔΑ. Όμωσ ο κοσ Θεόδωροσ Βάρδασ, Πρόςωπο που ενεργεί ςυντονιςμζνα με τον Προτείνοντα, κατά τθν Θμερομθνία τθσ Δθμόςιασ Πρόταςθσ, κατείχε άμεςα Μετοχζσ τθσ ΒΑΡΔΑ οι οποίεσ αντιπροςωπεφουν ποςοςτό 73,34% του καταβεβλθμζνου μετοχικοφ κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψιφου τθσ ΒΑΡΔΑ. Κατά ςυνζπεια, κατά τθν θμερομθνία τθσ Δθμόςιασ Πρόταςθσ, ο Προτείνων ςε ςυνδυαςμό με τον κ. Θεόδωρο Βάρδα, κατείχε ςυνολικά Μετοχζσ εκδόςεωσ τθσ ΒΑΡΔΑ, οι οποίεσ αντιπροςωπεφουν ποςοςτό 73,34% του καταβεβλθμζνου μετοχικοφ κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψιφου τθσ τελευταίασ. 5

6 τισ 30 Νοεμβρίου 2010, ο Προτείνων υπζβαλε τθ Δθμόςια Πρόταςθ και ξεκίνθςε τθ διαδικαςία αυτισ ενθμερϊνοντασ εγγράφωσ τθν Ε.Κ. και το Διοικθτικό υμβοφλιο τθσ Εταιρείασ και υποβάλλοντασ ςχζδιο του Πλθροφοριακοφ Δελτίου ςτθν Ε.Κ. Ακολοφκωσ, θ Δθμόςια Πρόταςθ ανακοινϊκθκε με τον τρόπο και τα μζςα που προβλζπονται ςτο άρκρο 16 παρ.1 του Νόμου. Θ Δθμόςια Πρόταςθ αφορά ςτθν απόκτθςθ όλων των μετοχϊν οι οποίεσ δεν ανικουν ςτθν κυριότθτα του Προτείνοντα ι του κ. Θεόδωρου Βάρδα, προςϊπου που ενεργεί ςυντονιςμζνα με τον Προτείνοντα, κατά τθν Θμερομθνία τθσ Δθμόςιασ Πρόταςθσ, ιτοι τθν 30 θ Νοεμβρίου 2010, δθλαδι ςε μετοχζσ, οι οποίεσ αντιςτοιχοφν ςτο 26,66% του καταβεβλθμζνου μετοχικοφ κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψιφου αυτισ. Θ Δθμόςια Πρόταςθ κα ιςχφςει ανεξάρτθτα από τον αρικμό μετοχϊν, οι οποίεσ κα ζχουν προςφερκεί εγκφρωσ μζχρι τθ λιξθ τθσ περιόδου αποδοχισ. Αυτό ςθμαίνει ότι δεν υπάρχει ελάχιςτοσ αρικμόσ μετοχϊν τθσ Δθμόςιασ Πρόταςθσ, τισ οποίεσ κα πρζπει να αποκτιςει ο Προτείνων, προκειμζνου να ιςχφςει θ Δθμόςια Πρόταςθ. Θ Δθμόςια Πρόταςθ διενεργείται με βάςθ το νόμο 3461/2006 «Ενςωμάτωςθ ςτο Ελλθνικό Δίκαιο τθσ Οδθγίασ 2004/25/Ε.Κ. ςχετικά με τισ Δθμόςιεσ Προτάςεισ» και τα οριηόμενα ςτο Πλθροφοριακό Δελτίο τθσ 23/12/2010. Ο Προτείνων όριςε ωσ Προςφερόμενο Αντάλλαγμα το ποςό των 1,10, τοισ μετρθτοίσ, ανά μετοχι για τθν οποία θ Δθμόςια Πρόταςθ γίνεται εγκφρωσ αποδεκτι. Παράλλθλα, ο Προτείνων δθμοςιοποίθςε τθν πρόκεςι του όπωσ, από τθ δθμοςιοποίθςθ τθσ Δθμόςιασ Πρόταςθσ και μζχρι τθ λιξθ τθσ περιόδου αποδοχισ, αποκτά, ζναντι τιμιματοσ μθ υπερβαίνοντοσ το προςφερόμενο αντάλλαγμα, μετοχζσ μζςω του Χ.Α. ι με οποιοδιποτε άλλο τρόπο, πζραν εκείνων που κα του προςφερκοφν ςτο πλαίςιο τθσ Δθμόςιασ Πρόταςθσ. Οι αποκτιςεισ μετοχϊν κα δθλϊνονται και δθμοςιεφονται ςφμφωνα με το άρκρο 24, παρ. 2 του Νόμου, κακϊσ και τισ διατάξεισ των νόμων 3556/2007 και 3340/2005, όπου απαιτείται. 6

7 Από τθν Θμερομθνία τθσ Δθμόςιασ Πρόταςθσ, ιτοι τθν 30/11/2010 και μζχρι και τθν 30/12/2010, ο Προτείνων απζκτθςε μζςω τθσ χρθματιςτθριακισ αγοράσ μετοχζσ, ςε τιμι ανά μετοχι που δεν υπερζβθ το προςφερόμενο αντάλλαγμα. Επίςθσ, τθν 30/12/2010, ο κοσ Θεόδωροσ Βάρδασ, πρόςωπο που ενεργεί ςυντονιςμζνα με τον Προτείνοντα, κατζχει άμεςα μετοχζσ, ιτοι ποςοςτό 73,34% του ςυνολικοφ καταβεβλθμζνου μετοχικοφ κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψιφου τθσ Εταιρείασ. Επομζνωσ, κατά τθν 30/12/2010, ο Προτείνων ςε ςυνδυαςμό με τον κ. Θεόδωρο Βάρδα κατείχε ςυνολικά μετοχζσ, οι οποίεσ αντιπροςϊπευαν ποςοςτό 87,21% του ςυνολικοφ καταβεβλθμζνου μετοχικοφ κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψιφου τθσ Εταιρείασ. Ο Προτείνων και ο κ. Θεόδωροσ Βάρδασ είναι πρόςωπα που ενεργοφν ςυντονιςμζνα ςτα πλαίςια τθσ Δθμόςιασ προςφοράσ. Ωσ εκ τοφτου κατά τθν 30/12/2010, ο Προτείνων απζμενε να αποκτιςει μετοχζσ, οι οποίεσ αντιπροςωπεφουν το 12,79% του μετοχικοφ κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψιφου τθσ Εταιρείασ. Εφόςον μετά τθ λιξθ τθσ Περιόδου Αποδοχισ ο Προτείνων ςε ςυνδυαςμό με τον κφριο Θεόδωρο Βάρδα, πρόςωπο που ενεργεί ςυντονιςμζνα με τον Προτείνοντα, κα κατζχουν τουλάχιςτον 90% επί του ςυνόλου των δικαιωμάτων ψιφου ςτθν Εταιρεία, ο Προτείνων κα εξαγοράςει τισ μετοχζσ των υπολοίπων μετόχων αςκϊντασ το δικαίωμα εξαγοράσ δυνάμει του άρκρου 27 του Νόμου, ςε τιμι ίςθ με το προςφερόμενο αντάλλαγμα, εντόσ τθσ προβλεπόμενθσ τρίμθνθσ προκεςμίασ. Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ διαδικαςίασ του δικαιϊματοσ εξαγοράσ, ο Προτείνων ςκοπεφει να ηθτιςει τθ διαγραφι τθσ Εταιρείασ από το Χ.Α. με απόφαςθ τθσ γενικισ ςυνζλευςθσ των μετόχων που κα λθφκεί με ποςοςτό ανϊτερο του 95% του μετοχικοφ κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψιφου. Παράλλθλα, εφόςον μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ Δθμόςιασ Πρόταςθσ, ο Προτείνων ςε ςυνδυαςμό με τον κφριο Θεόδωρο Βάρδα, πρόςωπο που ενεργεί ςυντονιςμζνα με τον Προτείνοντα, κα κατζχουν ςυνολικά μετοχζσ που αντιπροςωπεφουν τουλάχιςτον 90% του ςυνόλου των δικαιωμάτων ψιφου τθσ Εταιρείασ, ο Προτείνων, ενεργϊντασ κατ άρκρο 28 του Νόμου, κα αναλάβει, για χρονικι περίοδο τριϊν (3) μθνϊν από τθ δθμοςίευςθ των αποτελεςμάτων τθσ Δθμόςιασ Πρόταςθσ να αποκτά χρθματιςτθριακά, τοισ μετρθτοίσ, ςε τιμι ίςθ προσ το προςφερόμενο αντάλλαγμα όλεσ τισ μετοχζσ που κα του προςφερκοφν. Σαυτόχρονα, με τθ δθμοςίευςθ των αποτελεςμάτων τθσ Δθμόςιασ Πρόταςθσ ο Προτείνων κα δθμοςιοποιιςει και το δικαίωμα εξόδου των Μετόχων. Θ Ε.Κ. ενζκρινε το Πλθροφοριακό Δελτίο τθσ δθμόςιασ πρόταςθσ δια τθσ από 23/12/2010 απόφαςθσ του Διοικθτικοφ τθσ υμβουλίου ςφμφωνα με το άρκρο 11, παρ. 4 του Νόμου 3461/2006. Θ περίοδοσ αποδοχισ, κατά τθν ζννοια του άρκρου 18, παρ. 2 του Ν.3461/2006, κατά τθ διάρκεια τθσ οποίασ οι Μζτοχοι δφναται να δθλϊςουν τθν αποδοχι τθσ Δθμόςιασ Πρόταςθσ, αρχίηει τθν 28/12/2010 και λιγει τθν 08/02/2011, δθλαδι 7 διαρκεί ςυνολικά 43 θμζρεσ.

8 ΔΝΣΟΛΗ ΚΑΙ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΜΔΛΔΣΗ Θ παροφςα μελζτθ ςυντάχκθκε κατόπιν τθσ από 17/12/2010 εντολισ τθσ Διοίκθςθσ τθσ Εταιρίασ με ςκοπό τθν αποτίμθςθ τθσ αξίασ του ςυνόλου των μετοχϊν τθσ, ϊςτε να αξιολογιςει το Διοικθτικό τθσ υμβοφλιο τθν από 30/11/2010 προαιρετικι Δθμόςια Πρόταςθ τθσ «Θ.Β. FASHION ΑΝΩΝΤΜΘ ΕΣΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΝΔΤΜΑΣΩΝ ΚΑΙ ΕΚΜΕΣΑΛΛΕΤΘ ΑΚΙΝΘΣΩΝ» και ςφμφωνα με το από 23/12/2010 Πλθροφοριακό Δελτίο ζτςι όπωσ εγκρίκθκε από το Διοικθτικό υμβοφλιο τθσ Επιτροπισ Κεφαλαιαγοράσ, ςτο οποίο το προτεινόμενο τίμθμα ανά μετοχι ανερχόταν ςε 1,10. Προκειμζνου να αξιολογθκεί θ Δθμόςια Πρόταςθ βαςιςτικαμε ςτθν παραδοχι τθσ αξιολόγθςθσ τθσ αξίασ τθσ Εταιρείασ, επί τθν βάςθ ότι θ δραςτθριότθτά τθσ κα ςυνεχιςτεί όπωσ μζχρι ςιμερα (going concern), Θ αποτίμθςθ βαςίςτθκε ςτθν παραδοχι ότι θ Εταιρία κα ςυνεχίςει να διοικείται ςφμφωνα με το μοντζλο διοίκθςθσ και τισ επιχειρθματικζσ αρχζσ που βαςίςτθκε θ ανάπτυξθ τθσ Εταιρίασ κατά τθν τελευταία εικοςαετία. Αυτι θ παραδοχι προχποκζτει ότι: θ διοίκθςθ τθσ Εταιρίασ κα ςυνεχίςει να εφαρμόηει μόνο εκείνεσ τισ λειτουργικζσ και χρθματοοικονομικζσ αρχζσ οι οποίεσ μεγιςτοποιοφν τθν αξίασ τθσ επιχείρθςθσ, το ςθμερινό management τθσ Εταιρείασ κα ςυνεχίςει με τθν ςθμερινι του μορφι να αςκεί διοίκθςθ ςτθν Εταιρεία, δεν κα ςυμβοφν απρόβλεπτα γεγονότα τα οποία κα επθρεάςουν τθν απρόςκοπτθ λειτουργία τθσ Εταιρίασ, δεν κα δθμιουργθκοφν ςυνκικεσ ανωτζρασ βίασ ςε ςχζςθ με το μακροοικονομικό περιβάλλον τθσ Ελλθνικισ οικονομίασ κατά τζτοιο τρόπο που να αλλοιϊςουν τισ προβλζψεισ και εκτιμιςεισ τθσ διοίκθςθσ τθσ Εταιρίασ. 8

9 ΣΟΙΥΔΙΑ ΔΠΙ ΣΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΒΑΙΣΗΚΔ Η ΑΠΟΣΙΜΗΗ ΣΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ Προκειμζνου να προςδιοριςτεί θ αποτίμθςθ τθσ Εταιρίασ, ο φμβουλοσ βαςίςτθκε ςτα εξισ ςτοιχεία: ςτισ δθμοςιευμζνεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ τθσ Εταιρίασ για τισ χριςεισ 2005, 2006, 2007, 2008 και 2009, οι οποίεσ ζχουν ςυνταχκεί βάςει των Διεκνϊν Προτφπων Χρθματοοικονομικισ Πλθροφόρθςθσ (Δ.Π.Χ.Π.), ςτισ εκκζςεισ των Ορκωτϊν Ελεγκτϊν Λογιςτϊν τθσ Εταιρίασ για τισ ανωτζρω χριςεισ, ςτισ δθμοςιευμζνεσ ενδιάμεςεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ τθσ 30/09/2010, ςτισ πλθροφορίεσ, διευκρινιςεισ και ςτοιχεία που παρείχε θ Διοίκθςθ τθσ Εταιρίασ ςτον φμβουλο, ςτο επιχειρθματικό ςχζδιο τθσ Εταιρίασ για τα ζτθ 2010, 2011, 2012, 2013 και 2014, ζτςι όπωσ παραδόκθκαν ςτον φμβουλο από τθν Διοίκθςθ τθσ Εταιρίασ τθν 24/12/2010, ςτισ πλθροφορίεσ που αντλικθκαν ςχετικά με το ιςτορικό διαπραγμάτευςθσ των μετοχϊν τθσ Εταιρίασ ςτο Χρθματιςτιριο Ακθνϊν, ςτα ςτατιςτικά ςτοιχεία που προκφπτουν από τθν ανάλυςθ των χρθμ/ριακϊν ςτοιχείων ςυγκρίςιμων εταιριϊν ειςθγμζνων ςτο Ελλθνικό και ςε άλλα διεκνι Χρθματιςτιρια, ςτα ςτατιςτικά ςτοιχεία που αφοροφν ςυγκρίςιμεσ αγοραπωλθςίεσ εταιριϊν που δραςτθριοποιοφνται ςτον κλάδο τθσ Εταιρίασ και πραγματοποιικθκαν πρόςφατα (τελευταία πενταετία) ςε διάφορεσ χϊρεσ. 9

10 ΠΔΡΙΟΡΙΜΟΙ ΤΜΒΟΤΛΟΤ Ο φμβουλοσ δθλϊνει κατθγορθματικά ότι: Δεν προζβθ ςε καμία επαλικευςθ ι ζλεγχο επί των οικονομικϊν αποτελεςμάτων των απολογιςτικϊν χριςεων Δεν προζβθ ςε κανζνα ζλεγχο επί των νομικϊν κεμάτων τθσ Εταιρίασ που άπτονται τθσ καταςτατικισ λειτουργίασ, οφτε ςε ζλεγχο τυχόν νομικϊν εκκρεμοτιτων τθσ Εταιρίασ, Θεϊρθςε ότι θ Εταιρία λειτουργεί ςφμφωνα με το ιςχφον νομοκετικό και κανονιςτικό πλαίςιο, Δεν προζβθ ςε ζλεγχο τθσ ορκότθτασ, οφτε προζβθ ςε ανεξάρτθτθ επαλικευςθ των παραδοχϊν, προβλζψεων και εκτιμιςεων που παραςχζκθκαν από τθν Διοίκθςθ τθσ Εταιρίασ, οφτε δίδει κανενόσ είδουσ εγγφθςθ για τθν επίτευξθ των ςυγκεκριμζνων προβλζψεων ςτισ οποίεσ βάςιςε μζροσ τθσ εργαςίασ του. 10

11 ΑΠΟΛΟΓΙΣΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΗΣΑ ΣΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ 11

12 ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ Θ Εταιρεία με τθν επωνυμία «ΒΑΡΔΑ ΑΝΩΝΤΜΘ ΕΜΠΟΡΙΚΘ ΚΑΙ ΒΙΟΜΘΧΑΝΙΚΘ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΕΝΔΤΜΑΣΩΝ» προιλκε από τθ ςυγχϊνευςθ με απορρόφθςθ τθσ εταιρείασ «ΑΔΕΛΦΟΙ ΒΑΡΔΑ ΕΝΔΤΜΑΣΑ ΑΝΩΝΤΜΘ ΕΜΠΟΡΙΚΘ ΚΑΙ ΒΙΟΜΘΧΑΝΙΚΘ ΕΣΑΙΡΕΙΑ» από τθν «ΒΑΡΔΑ ΑΝΩΝΤΜΟ ΒΙΟΜΘΧΑΝΙΚΘ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΕΝΔΤΜΑΣΩΝ», θ οποία πραγματοποιικθκε το 1991 (Αρικμόσ Φ.Ε.Κ. 4908/ ). Θ Εταιρεία είναι εγγεγραμμζνθ ςτο Μθτρϊο Ανωνφμων Εταιριϊν με αρικμό μθτρϊου Α.Ε /06/Β/91/9. Θ ζδρα τθσ Εταιρείασ βρίςκεται ςτο Διμο Ακθναίων και τα γραφεία τθσ ςτθ Λεωφ. Μεςογείων 225, Ακινα, τθλ Θ διάρκεια τθσ Εταιρείασ ςφμφωνα με το Καταςτατικό τθσ, ζχει οριςκεί για ενενιντα (90) ζτθ, με δυνατότθτα παράταςθσ φςτερα από απόφαςθ τθσ Γενικισ υνζλευςθσ των μετόχων τθσ Εταιρείασ. O ςκοπόσ τθσ Εταιρείασ, ο οποίοσ δεν τροποποιικθκε τθν τελευταία χριςθ ζχει ωσ εξισ: 1) Θ εμπορία πάςθσ φφςεωσ ενδυμάτων, υφαςμάτων, υποδθμάτων και γενικϊν ειδϊν ενδφςεωσ ι υποδιςεωσ. 2) Θ καταςκευι των ανωτζρω ειδϊν ςε ίδια εργαςτιρια ι εργαςτιρια τρίτων (facon). 3) Θ ειςαγωγι ςτθν Ελλάδα ι εξαγωγι ςτο εξωτερικό των ωσ ανω ειδϊν. 4) Θ αντιπροςϊπευςθ Ελλθνικϊν ι αλλοδαπϊν οίκων οι οποίοι παράγουν ι εμπορεφονται παρόμοια ι ςυναφι προσ το αντικείμενο τθσ Εταιρείασ είδθ. 5) Θ ζκδοςθ, εμπορία και διακίνθςθ ςτθν Ελλάδα και το εξωτερικό πάςθσ φφςεωσ εντφπων, βιβλίων και περιοδικϊν περιεχομζνου ςυναφοφσ με τισ δραςτθριότθτεσ τθσ Εταιρείασ αλλά και του γενικότερου ενδιαφζροντοσ εντφπων, βιβλίων και περιοδικϊν που εξυπθρετοφν τθν ευόδωςθ του ςκοποφ τθσ Εταιρείασ, κακϊσ και θ αντιπροςϊπευςθ Ελλθνικϊν ι αλλοδαπϊν εταιρειϊν που παράγουν ι εμπορεφονται παρόμοια είδθ. 6) Θ ενζργεια κάκε πράξθσ που τείνει άμεςα ι ζμμεςα ςε ζναν από τουσ ανωτζρω ςκοποφσ. Για τθν πραγμάτωςθ του ςκοποφ τθσ, θ Εταιρεία μπορεί να ςυμμετζχει ςε επιχειριςεισ του εςωτερικοφ ι του εξωτερικοφ που επιδιϊκουν τον ίδιο ι παρεμφερι ςκοπό. ιμερα, ο βαςικόσ κλάδοσ ςτον οποίο δραςτθριοποιείται θ Εταιρεία είναι ο κλάδοσ ζνδυςθσ. φμφωνα με τθ τατιςτικι Σαξινόμθςθ των Κλάδων Οικονομικισ Δραςτθριότθτασ (ΣΑΚΟΔ 2003) τθσ Ε..Τ.Ε. το αντικείμενο δραςτθριότθτασ, τθσ ΒΑΡΔΑ Α.Ε.Β.Ε.Ε. εμπίπτει ςτον κλάδο Κωδ Λιανικό εμπόριο ενδυμάτων, ςτον κλάδο Κωδ Καταςκευι άλλων εξωτερικϊν ενδυμάτων και ςτον κλάδο Κωδ Χονδρικό εμπόριο ενδυμάτων. 12

13 ΙΣΟΡΙΚΟ 1939 Λειτοφργθςε το πρϊτο μικρό κατάςτθμα λιανικισ πϊλθςθσ ενδυμάτων από τουσ κ.κ. Κωνςταντίνο Βάρδα και Δθμιτριο Αναγνωςτόπουλο, επί τθσ οδοφ ταδίου Θ επιχείρθςθ μετατράπθκε ςε Ομόρρυκμθ Εταιρεία με τθν επωνυμία «Κ. Βάρδασ και Δ. Αναγνωςτόπουλοσ Ο.Ε.», ενϊ το κατάςτθμα τθσ οδοφ ταδίου επεκτείνεται ςταδιακά ςε τετραϊροφο κατάςτθμα που λειτουργεί μζχρι ςιμερα Θ «Κ. Βάρδασ και Δ. Αναγνωςτόπουλοσ Ο.Ε.» μετατράπθκε ςε Ανϊνυμθ Εταιρεία με τθν επωνυμία «Κ. ΒΑΡΔΑ ΚΑΙ Δ. ΑΝΑΓΝΩΣΟΠΟΤΛΟ Α.Ε.Ε.». Σο ποςοςτό ςυμμετοχισ του κακενόσ από τα δφο ιδρυτικά μζλθ τθσ επιχείρθςθσ με τθν οικογζνεια τουσ ανζρχεται ςε 50% Πραγματοποιείται θ απόςχιςθ του βιοτεχνικοφ κλάδου τθσ «Κ. ΒΑΡΔΑ ΚΑΙ Δ. ΑΝΑΓΝΩΣΟΠΟΤΛΟ Α.Ε.Ε.» και θ ειςφορά του ςτθν νεοςυςτακείςα εταιρεία με τθν επωνυμία «ADAM S Α.Β.Ε.Ε.Ε.» Οι αδελφοί Δθμιτριοσ και Θεόδωροσ Βάρδασ αποκτοφν φςτερα από τθν αποχϊρθςθ τθσ οικογζνειασ Αναγνωςτοποφλου από τθν εταιρεία «Κ. ΒΑΡΔΑ ΚΑΙ Δ. ΑΝΑΓΝΩΣΟΠΟΤΛΟ Α.Ε.Ε.» το 100% τθσ Εταιρείασ. Θ εταιρεία ADAM S Α.Β.Ε.Ε.Ε. μζνει ςτθν κυριότθτα τθσ οικογζνειασ Δ. Αναγνωςτοποφλου. Σθν ίδια χρονιά οι κ.κ. Δθμιτριοσ και Θεόδωροσ Βάρδασ εξαγοράηουν τθν εταιρεία «Α. ΗΑΜΠΑ ΑΝΩΝΤΜΟ ΒΙΟΜΘΧΑΝΙΚΘ ΚΑΙ ΣΕΧΝΙΚΘ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΣΟΙΜΩΝ ΕΝΔΤΜΑΣΩΝ» και τθν μετονομάηουν, φςτερα από τροποποίθςθ του καταςτατικοφ τθσ, ςε «ΒΑΡΔΑ Α.Β.Ε.Ε.» (Φ.Ε.Κ. 362/ Σ.Α.Ε. & Ε.Π.Ε.) Οι αδελφοί Βάρδα ιδρφουν τθν εταιρεία «ΑΔΕΛΦΟΙ ΒΑΡΔΑ ΕΝΔΤΜΑΣΑ - ΑΝΩΝΤΜΟ ΕΜΠΟΡΙΚΘ ΚΑΙ ΒΙΟΜΘΧΑΝΙΚΘ ΕΣΑΙΡΕΙΑ» Δθμιουργείται θ εταιρεία «ΒΑΡΔΑ Α.Ε.Β.Ε.Ε» (Φ.Ε.Κ. 4908/ ) φςτερα από ςυγχϊνευςθ των εταιριϊν «ΑΔΕΛΦΟΙ ΒΑΡΔΑ ΕΝΔΤΜΑΣΑ Α.Ε.Β.Ε.» και «ΒΑΡΔΑ Α.Β.Ε.Ε.», ςτθν οποία ςυμμετζχουν από 50% οι κ.κ. Θεόδωροσ και Δθμιτριοσ Βάρδασ Ο Θεόδωροσ Βάρδασ μαηί με τθν ςφηυγό του Ηωι Θεοδϊρου Βάρδα αποκτοφν το 100% των μετοχϊν τθσ «Κ. ΒΑΡΔΑ ΚΑΙ Δ. ΑΝΑΓΝΩΣΟΠΟΤΛΟ Α.Ε.Ε.» και τθσ «ΒΑΡΔΑ Α.Ε.Β.Ε.Ε», φςτερα από τθν αποχϊρθςθ του Δθμιτριου Βάρδα από τισ παραπάνω εταιρίεσ Πραγματοποιικθκε θ ςυγχϊνευςθ τθσ «ΒΑΡΔΑ Α.Ε.Β.Ε.Ε.» με τθν «Κ. ΒΑΡΔΑ ΚΑΙ Δ. ΑΝΑΓΝΩΣΟΠΟΤΛΟ Α.Ε.Ε.» με απορρόφθςθ τθσ δεφτερθσ από τθ πρϊτθ. Σο αποτζλεςμα τθσ παραπάνω ςυγχϊνευςθσ ιταν θ «ΒΑΡΔΑ Α.Ε.Β.Ε.Ε.» να επεκτείνει τθν δραςτθριότθτα τθσ ςτθ Βόρεια Ελλάδα μζςω τθσ εκμετάλλευςθσ του καταςτιματοσ λιανικισ πϊλθςθσ ενδυμάτων ςτθ Θεςςαλονίκθ, που ανικε ςτθν απορροφθκείςα εταιρεία και παράλλθλα να γίνει δικαιοφχοσ του ςιματοσ ΒΑΡΔΑ ΑΝΑΓΝΩΣΟΠΟΤΛΟ 13

14 ΙΣΟΡΙΚΟ που κατείχε θ «Κ. ΒΑΡΔΑ ΚΑΙ Δ. ΑΝΑΓΝΩΣΟΠΟΤΛΟ» από το Ειςαγωγι του ςυνόλου των μετοχϊν τθσ Εταιρείασ ςτθν Παράλλθλθ Αγορά του Χ.Α Θ Εταιρεία ολοκλιρωςε τθ διάκεςθ των αντλθκζντων κεφαλαίων από τθν αφξθςθ του μετοχικοφ κεφαλαίου με Δθμόςια Εγγραφι, που αφοροφςε κυρίωσ ςτθ δθμιουργία νζων καταςτθμάτων, ςτθν ανακαίνιςθ ιδθ υφιςτάμενων και ςτθν αγορά εξοπλιςμοφ Δθμιουργία νζων καταςτθμάτων ςτο Χαλάνδρι και ςτον Πειραιά. Επιπλζον θ Εταιρεία προχϊρθςε ςτθ μίςκωςθ ακινιτου επί τθσ Λεωφ. Μαρακϊνοσ ςτο Πικζρμι όπου δθμιοφργθςε αποκθκευτικοφσ χϊρουσ και χϊρουσ παραλαβισ και διακίνθςθσ των εμπορευμάτων τθσ, κακϊσ και κατάςτθμα λιανικισ πϊλθςθσ Μερικι αναδιάρκρωςθ του εμπορικοφ δικτφου. Παφςθ λειτουργείασ καταςτθμάτων franchise τθσ Ν. Ιωνίασ, τθσ Κθφιςιάσ και τα δυο shop in shop τθσ Κφπρου. Άνοιγμα τεςςάρων νζων ςθμείων πϊλθςθσ, δυo shop in shop ςτο κατάςτθμα HONDOS Ομονοίασ, ζνα shop in shop ςτο κατάςτθμα HONDOS Πατθςίων και ζνα shop in shop ςτο πολυκατάςτθμα «Πολιτικόσ» ςτθ Λαμία Επζκταςθ του δικτφου καταςτθμάτων. Άνοιγμα δυο νζων καταςτθμάτων εντόσ του πολυκαταςτιματοσ ΑΣΣΙΚΑ, καταςτιματοσ ςτθ Νζα Κθφιςιά, καταςτιματοσ ςτθ Κθφιςιά και δυο νζων καταςτθμάτων ςτο εμπορικό κζντρο MALL ςτο Μαροφςι. Μεταφορά των κεντρικϊν γραφείων και του SHOW ROOM χονδρικισ ςτισ ιδιόκτθτεσ εγκαταςτάςεισ Πικερμίου Λειτουργία δφο νζων καταςτθμάτων ςτθν Γλυφάδα ζνα ανδρικό και ζνα BCBG ενϊ ανακαινίςκθκε και το προυπάρχον κατάςτθμα επί τθσ Πλατείασ Εςπερίδων ωσ αποκλειςτικά γυναικείο. Λειτουργεία γυναικείου καταςτιματοσ ςτο κζντρο τθσ Ακινασ ςτθν οδό ταδίου 44 και λειτουργία Corner BCBG εντόσ του Πολυκαταςτιματοσ NOTOS ςτθν Ακινα. Επίςθσ λειτουργία καταςτιματοσ εντόσ του νζου Πολυκαταςτιματοσ ΦΑΡΑΙ SHOPPING CITY ςτθν Καλαμάτα και τζλοσ τθν λειτουργία νζου καταςτιματοσ ςτα Ιωάννινα.Μζςω τθσ ςυγχϊνευςθσ με απορρόφθςθ τθσ εταιρείασ ΑΦΟΙ ΔΙΒΑΡΘ Α.Ε.Γ.Ε. θ Εταιρεία απζκτθςε το γυναικείο κατάςτθμα τθσ ςτθν Κθφιςιά και το κατάςτθμα BCBG ςτθ Ν. Ερυκραία. τα τζλθ του 2006 θ Εταιρεία προζβθ ςτθν αγορά ενόσ ςθμαντικοφ ακινιτου επί τθσ Λεωφόρου Μαρακϊνοσ ςτο Πικζρμι ςυνολικισ ζκταςθσ οικοπζδου τ.μ. και με κτίςματα εμβαδοφ τ.μ. όμορο με τισ ιδιόκτθτεσ αποκικεσ τθσ επιχείρθςθσ ςτθν ίδια περιοχι Θ εταιρία καταγράφει τισ υψθλότερεσ πωλιςεισ τθσ ιςτορίασ τθσ, μζςω τθσ ωρίμανςθσ των επενδφςεων των νζων καταςτθμάτων του 2005 ςτισ περιοχζσ του Αμαρουςίου και τθσ Κθφιςιάσ, όςο και ςτθν αφξθςθ που προςζδωςαν ςτον ςυνολικό κφκλο εργαςιϊν τθσ Εταιρίασ οι πωλιςεισ των νζων καταςτθμάτων του 2006 (ςτθν περιοχι τθσ Γλυφάδασ). 14

15 ΙΣΟΡΙΚΟ 2008 Θ παγκόςμια χρθματοπιςτωτικι κρίςθ, επθρζαςε αρνθτικά τθν καταναλωτικι ηιτθςθ, με τον κλάδο ζνδυςθσ και υπόδθςθσ να είναι από αυτοφσ που επθρεάηονται πιο ςοβαρά. Θ εταιρία αντιμετϊπιςε τθν ςοβαρι πτϊςθ τθσ ηιτθςθσ με δφο τρόπουσ, με μείωςθ των γενικϊν εξόδων διοίκθςθσ και διάκεςθσ, αλλά και με τθν ολοκλιρωςθ του επενδυτικοφ προγράμματοσ που περιλάμβανε τθν ζναρξθ λειτουργίασ 12 νζων καταςτθμάτων. Σα νζα καταςτιματα ξεκίνθςαν τθν λειτουργία τουσ κατά τουσ τελευταίουσ μινεσ του ζτουσ, και είναι τα ακόλουκα: Σρία καταςτιματα εντόσ του νζου εμπορικοφ κζντρου Golden Hall ςτο Μαροφςι, 4 καταςτιματα εντόσ του νζου εμπορικοφ κζντρου Athens Heart, εκ των οποίων τα 2 ανικαν ςτθν νζα αλυςίδα καταςτθμάτων Tie Rack και Manseta που ανζπτυξε θ εταιρία. Σο δεφτερο κατάςτθμα Manseta άνοιξε ςτθν οδό Ακαδθμίασ, ενϊ άλλα 4 καταςτιματα Tie Rack, ςτθν Καρδίτςα εντόσ του εμπορικοφ κζντρου Olympia Mall, ςτθν οδό Ακαδθμίασ, ςτθν οδό ταδίου και ςτθν οδό Θροδότου ςτθν Ακινα. Επίςθσ, το επτζμβριο του 2008 ξεκίνθςε και το franchise ςθμείο πϊλθςθσ ςτθν Λυκόβρυςθ Πάγωμα των επενδυτικϊν ςχεδίων λόγω τθσ οικονομικισ φφεςθσ που επθρζαςε ςε πολφ μεγάλο βακμό τισ λιανικζσ πωλιςεισ. Νζεσ περικοπζσ εξόδων, μείωςθ των αγορϊν εμπορευμάτων ςτα επίπεδα τθσ νζασ διαμορφοφμενθσ ηιτθςθσ και αναδιάρκρωςθ των υποχρεϊςεων. H εταιρία, κατά το 2009 (Οκτϊβριοσ), δθμιοφργθςε ζναν νζο χϊρο πϊλθςθσ, εντόσ του εμπορικοφ κζντρου West Plaza ςτον Αςπρόπυργο. Παφςθ λειτουργίασ του καταςτιματοσ BCBG ςτθν Γλυφάδα, τον Δεκζμβριο του Ο κλάδοσ τθσ ζνδυςθσ βυκίηεται ςε βακιά φφεςθ, όπωσ και το ςφνολο τθσ Ελλθνικισ οικονομίασ. Παφει θ λειτουργία ςυνολικά 19 καταςτθμάτων, των οποίων θ λειτουργία κρίκθκε αςφμφορθ με τα νζα οικονομικά δεδομζνα. υγκεκριμζνα, μεταφζρκθκε το κατάςτθμα BCBG ςτο Κολωνάκι από τθν οδό Αναγνωςτοποφλου ςτθν οδό Θροδότου, το κατάςτθμα BCBG Νζασ Ερυκραίασ μεταφζρκθκε ςτθν Νζα Κθφιςιά, ενϊ τερματίςτθκε θ λειτουργία των 5 καταςτθμάτων Tie Rack, των 2 καταςτθμάτων Manseta, των καταςτθμάτων Ιωαννίνων και Λάριςασ, 2 καταςτθμάτων γυναικείων ειδϊν ςτθν ταδίου και εντόσ του εμπορικοφ κζντρου Athens Heart, ενόσ καταςτιματοσ BCBG ςτο Χαλάνδρι, του καταςτιματοσ ςτον Πειραιά και ςτον Αςπρόπυργο και του καταςτιματοσ επί τθσ οδοφ Μεςογείων ςτον Χολαργό. 15

16 ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΡΗΣΑ Δκπνξία κέζσ δηθηύνπ ιηαληθήο πώιεζεο αλδξηθώλ θαη γπλαηθείσλ ελδπκάησλ Υνλδξηθή Πώιεζε Δλδπκάησλ 16

17 BRANDS BRANDS ΓΤΝΑΙΚΔΙΑ ΜΟΓΑ CALVIN KLEIN : Γπλαηθεία έλδπζε, απνθιεηζηηθή αληηπξνζώπεπζε (έλαξμε ζπλεξγαίαο ) MALIPARMI : Γπλαηθεία έλδπζε, απνθιεηζηηθή αληηπξνζώπεπζε, (έλαξμε ζπλεξγαζίαο 2006) ANDRIANA PAPELL: Γπλαηθεία έλδπζε, ρώξα πξνέιεπζεο USA AIDAN MATTOX: Γπλαηθεία έλδπζε, ρώξα πξνέιεπζεο USA DONNA VITA: Γπλαηθεία έλδπζε, Private label ΒΑΡΓΑ LAUNDRY by Shelli Segal: Γπλαηθεία έλδπζε, ρώξα πξνέιεπζεο USA ABS by Allen Schwartz: Γπλαηθεία έλδπζε, ρώξα πξνέιεπζεο USA DANIEL HECHTER : Γπλαηθεία έλδπζε, απνθιεηζηηθή παξαγσγή under licence γηα ηελ ΒΑΡΓΑ (έλαξμε ζπλεξγαζίαο 2005) BIANCA : Γπλαηθεία έλδπζε, απνθιεηζηηθή αληηπξνζώπεπζε, ρώξα πξνέιεπζεο Γεξκαλία CHARFAL : Γπλαηθεία έλδπζε, ρώξα πξνέιεπζεο Ιζπαλία COCCAPANI TREND : Γπλαηθεία έλδπζε, απνθιεηζηηθή αληηπξνζώπεπζε (έλαξμε ζπλεξγαζίαο 2004) ROCCOBAROCCO KNITWEAR : Γπλαηθεία έλδπζε, ρώξα πξνέιεπζεο Ιηαιία LAURA DONINI : Γπλαηθεία έλδπζε Private label ΒΑΡΓΑ ALLEGRA CARMINE : Γπλαηθεία έλδπζε, παξαγσγή γηα ηελ ΒΑΡΓΑ, Private label ΒΑΡΓΑ ED HARDY : Sportswear γπλαηθεία έλδπζε, ρώξα πξνέιεπζεο USA CHRISTIAN AUDIGIER : Sportswear γπλαηθεία έλδπζε, ρώξα πξνέιεπζεο USA 17

18 BRANDS BRANDS ΑΝΓΡΙΚΗ ΜΟΓΑ CANALI : Αλδξηθή έλδπζε (έλαξμε ζπλεξγαζίαο ) CALVIN KLEIN : Αλδξηθή έλδπζε, απνθιεηζηηθή αληηπξνζώπεπζε (έλαξμε ζπλεξγαζίαο ) CK by CALVIN KLEIN : Sportswear αλδξηθή έλδπζε (έλαξμε ζπλεξγαζίαο 2006) IZOD: Sportswear αλδξηθή έλδπζε, ρώξα παξαγσγήο USA TED LAPIDUS PARIS : Prêt-a-porter αλδξηθή έλδπζε, απνθιεηζηηθή παξαγσγή γηα ηελ ΒΑΡΓΑ ζηελ Γεξκαλία θαη ζηελ Ιηαιία (έλαξμε ζπλεξγαζίαο 1995) DANIEL HECHTER : Αλδξηθή έλδπζε, απνθιεηζηηθή παξαγσγή under licence γηα ηελ ΒΑΡΓΑ (έλαξμε ζπλεξγαζίαο 2001) B.S. BAGGS :Sportswear αλδξηθή έλδπζε, ρώξα πξνέιεπζεο Ιηαιία HARMONT & BLAINE : Sportswear αλδξηθή έλδπζε, απνθιεηζηηθή αληηπξνζώπεπζε (έλαξμε ζπλεξγαζίαο 2003) ED HARDY : Sportswear αλδξηθή έλδπζε, ρώξα πξνέιεπζεο USA CHRISTIAN AUDIGIER : Sportswear αλδξηθή έλδπζε, ρώξα πξνέιεπζεο USA NAVIGARE : Sportswear αλδξηθή έλδπζε, απνθιεηζηηθή αληηπξνζώπεπζε (έλαξμε ζπλεξγαζίαο 2009) BUGATTI: Sportswear αλδξηθή έλδπζε, ρώξα πξνέιεπζεο Γεξκαλία DONINI UOMO: αλδξηθή έλδπζε, Private label ΒΑΡΓΑ KAISERHOF:, αλδξηθή έλδπζε, Private label ΒΑΡΓΑ Vardas, αλδξηθή έλδπζε, Private label ΒΑΡΓΑ Sartoriale, αλδξηθή έλδπζε, Private label ΒΑΡΓΑ Vardas 1939, αλδξηθή έλδπζε, Private label ΒΑΡΓΑ 18

19 ΓΙΚΣΤΟ ΚΑΣΑΣΗΜΑΣΩΝ Γίθηπν θαηαζηεκάησλ ηεο Δηαηξείαο, όπσο απηά είραλ θαηά ην ηέινο Γεθεκβξίνπ 2010: Α) ΙΓΙΟΥΡΗΙΜΟΠΟΙΟΤΜΔΝΑ ΚΑΣΑΣΗΜΑΣΑ 1. ΑΘΘΝΑ, ΜΕΟΓΕΙΩΝ ΑΘΘΝΑ, ΣΑΔΙΟΤ ΚΟΛΩΝΑΚΙ, ΑΜΕΡΙΚΘ ΚΟΛΩΝΑΚΙ, ΘΡΟΔΟΣΟΤ 24 & ΠΑΣΡ. ΙΩΑΚΕΙΜ 5. ΚΟΛΩΝΑΚΙ, ΛΕΒΕΝΣΘ 7 & ΘΡΟΔΟΣΟΤ ΧΑΛΑΝΔΡΙ, Λ. ΠΕΝΣΕΛΘ THE MALL, ΜΑΡΟΤΙ, ΑΝΔ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΤ GOLDEN HALL, ΜΑΡΟΤΙ, VARDAS ΑΝΔΡΙΚΟ 9. GOLDEN HALL, ΜΑΡΟΤΙ, VARDAS ΓΤΝΑΙΚΕΙΟ 10. GOLDEN HALL, ΜΑΡΟΤΙ, CANALI 11. ATHENS HEART, ΣΑΤΡΟ, ΠΕΙΡΑΙΩ Ν. ΚΘΦΙΙΑ, ΧΑΡΙΛΑΟΤ ΣΡΙΚΟΤΠΘ ΚΘΦΙΙΑ, ΠΑΝΑΓΙΣΑ Ν. ΘΡΑΚΛΕΙΟ, ΛΕΩΦ. ΘΡΑΚΛΕΙΟΤ ΦΑΛΘΡΟ, Λ. ΠΟΕΙΔΩΝΟ ΓΛΤΦΑΔΑ, ΚΤΠΡΟΤ 70 ΠΛ. ΕΠΕΡΙΔΩΝ 17. ΓΛΤΦΑΔΑ, ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΤ 49 ΚΑΙ ΓΡΘΓΟΡΙΟΤ ΛΑΜΠΡΑΚΘ 18. ΠΑΙΑΝΙΑ, 14 Ο ΧΛΜ.Λ. ΑΘΘΝΩΝ ΛΑΤΡΙΟΤ 19. ΠΙΚΕΡΜΙ, 23 Ο ΧΛΜ. Λ. ΜΑΡΑΘΩΝΟ 20. ΘΕΑΛΟΝΙΚΘ, ΕΛ. ΒΕΝΙΗΕΛΟΤ ΒΟΛΟ, ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΤ 33 19

20 ΓΙΚΣΤΟ ΚΑΣΑΣΗΜΑΣΩΝ 22. ΠΑΣΡΑ, ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΤ Ν.ΦΑΛΘΡΟ,ΕΜΠ.ΚΕΝΣΡΟ FACTORY OUTLET,ΑΘΘΝΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩ ΝΕΑ ΚΘΦΙΙΑ, Χ.ΣΡΙΚΟΤΠΘ 151, BCBG 25. THE MALL, ΜΑΡΟΤΙ, ΑΝΔ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΤ 35, TALLY WEIJL 26. ΑΘΘΝΑ, ΣΑΔΙΟΤ 44 B Β) ΤΜΒΑΔΙ ΤΝΔΡΓΑΙΑ (FRANCHISE) 27. ΗΩΓΡΑΦΟΤ, Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΤ ΧΑΝΙΑ, ΧΑΣΗΘΜΙΧΑΛΘ ΓΙΑΝΝΑΡΘ ΠΕΡΙΣΕΡΙ, ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟΤΠΟΛΕΩ ΛΤΚΟΒΡΤΘ, ΟΦΟΚΛΘ ΒΕΝΙΗΕΛΟΤ 49 Γ) SHOP IN SHOP 31. ATTICA, ΑΘΘΝΑ, ΠΑΝΕΠΙΣΘΜΙΟΤ ATTICA, ΑΘΘΝΑ, ΠΑΝΕΠΙΣΘΜΙΟΤ 9, BCBG 33. ATTICA, ΑΘΘΝΑ, ΠΑΝΕΠΙΣΘΜΙΟΤ 9, CANALI 34. ATTICA, ΑΘΘΝΑ, ΠΑΝΕΠΙΣΘΜΙΟΤ 9, CALVIN KLEIN 35. GOLDEN HALL, ΜΑΡΟΤΙ, ATTICA BCBG MERITSECURITIES36. NOTOS GALLERIES, ΑΘΘΝΑ, ΛΤΚΟΤΡΓΟΤ 7 20

21 ΒΑΙΚΟΙ ΜΔΣΟΥΟΙ ΣΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδνληαη νη κέηνρνη ηεο Δηαηξείαο νη νπνίνη θαηείραλ ηνπιάρηζηνλ 5% ησλ κεηνρώλ θαη ησλ δηθαησκάησλ ςήθνπ ηεο Δηαηξείαο α) θαηά ηελ Ηκεξνκελία ππνβνιήο ηεο Γεκόζηαο Πξόηαζεο, ήηνη ηελ 30 ε Ννεκβξίνπ 2010 θαη β) θαηά ηελ 30 ε Γεθεκβξίνπ 2010: Μέτοχοσ Αριθμόσ Μετοχών & Δικαιωμάτων Ψήφου την 30/11/2010 Ποςοςτό (%) επί του ςυνόλου Αριθμόσ Μετοχών & Δικαιωμάτων Ψήφου την 30/12/2010 Ποςοςτό (%) επί του ςυνόλου Θεόδωροσ Βάρδασ ,34% ,34% Θ.Β. FASHION A.E. (Προτείνων) 0 0,00% ,87% φνολο ,34% ,21% Ο θνο Θεόδσξνο Βάξδαο είλαη πξόζσπν πνπ ελεξγεί ζπληνληζκέλα κε ηνλ Πξνηείλνληα. 21

22 ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΣΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ Γιοικηηικό ςμβούλιο ηηρ Δηαιπείαρ Σο Διοικθτικό υμβοφλιο τθσ Εταιρείασ, εκλζχτθκε από τθν Σακτικι Γενικι υνζλευςθ των μετόχων τθσ 24 θσ Μαΐου 2008 και ςυγκροτικθκε ςε ςϊμα τθν ίδια θμζρα. Μετά τθν ανακοίνωςθ του κανάτου του αντιπροζδρου Γεωργίου Παναγιϊτου Καραμθτςάνθ, ανεξάρτθτου μθ εκτελεςτικοφ μζλουσ του Δ.., το Διοικθτικό υμβοφλιο, ςφμφωνα με το άρκρο 23 του καταςτατικοφ τθσ Εταιρείασ, αποφάςιςε να μθν προβεί ςε εκλογι και αντικατάςταςθ του ωσ άνω μζλουσ, αλλά τα υπόλοιπα μζλθ να ςυνεχίςουν τθ διαχείριςθ και εκπροςϊπθςθ τθσ Εταιρείασ για το υπόλοιπο τθσ κθτείασ του. Κατόπιν των ανωτζρω, το Δ.. ςυγκροτικθκε ςε ςϊμα τθν 9 θ Ιουνίου 2010 και θ ςφνκεςι του είναι θ παρακάτω: Σθν Εταιρεία εκπροςωπεί και δεςμεφει με μόνο τθν υπογραφι του κάτω από τθν εταιρικι επωνυμία και χωρίσ τθν ςφμπραξθ άλλου μζλουσ ι νζα εξουςιοδότθςθ του Διοικθτικοφ υμβουλίου, για ολόκλθρο το χρονικό διάςτθμα τθσ κθτείασ του εν ιςχφ Διοικθτικοφ υμβουλίου, ο Πρόεδροσ και Διευκφνων φμβουλοσ κ. Θεόδωροσ Κ. Βάρδασ..MERIT SECURITIES 22

23 ΜΔΣΟΥΙΚΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΣΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ Κατά τθν Θμερομθνία τθσ Δθμόςιασ Πρόταςθσ, το μετοχικό κεφάλαιο τθσ ΒΑΡΔΑ Α.Ε.Β.Ε.Ε. ανζρχεται ςε και διαιρείται ςε κοινζσ, ονομαςτικζσ μετοχζσ, υπό άυλθ μορφι, ονομαςτικισ αξίασ 2,40 ζκαςτθ (ςτο εξισ οι «Μετοχζσ»), και είναι ολοςχερϊσ καταβεβλθμζνο. Mε τθν από απόφαςθ τθσ Σακτικισ Γενικισ υνζλευςθσ των μετόχων ζγινε αφξθςθ τθσ ονομαςτικισ αξίασ τθσ μετοχισ από 0,60 ςε 2,40 με ταυτόχρονθ μείωςθ του αρικμοφ των μετοχϊν τθσ Εταιρείασ από μετοχζσ ςε (reverse split) με αναλογία τζςςερα προσ ζνα (4/1), δθλαδι μειϊκθκε ο αρικμόσ των μετοχϊν από ςε μετοχζσ. Θ προαναφερκείςα απόφαςθ τθσ Σακτικισ Γενικισ υνζλευςθσ εγκρίκθκε με τθν Κ2-5809/ απόφαςθ του Τπουργοφ Οικονομίασ Ανταγωνιςτικότθτασ και Ναυτιλίασ, θ οποία δθμοςιεφκθκε ςτο με αρικμό 6620/ ΦΕΚ (ΣΑΕ & ΕΠΕ). Επίςθσ, με τθν υπ αρ. πρωτ / απόφαςθ του Δ.. του Χρθματιςτθρίου Ακθνϊν εγκρίκθκε θ ειςαγωγι προσ διαπραγμάτευςθ των νζων κοινϊν ονομαςτικϊν μετοχϊν..merit S ECURITIES 23

24 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ

25 ΒΑΡΓΑ-FINANCIAL DATA ΚΑΣΑΣΑΗ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΩΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΙΚΩΝ ΥΡΗΔΩΝ (000 ) ΚΑΣΑΣΑΗ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΩΝ ΥΡΗΔΩ Πυλήζειρ Κόζηορ Πυληθένηυν Μικηό Κέπδορ ςνολικά έξοδα Λειηοςπγικά Κέπδη Αποζβέζειρ EBITDA Υπημαηοοικονομικά έξοδα (1.700) (2.101) (2.688) (2.784) (1.721) Κέπδη Ππο Φόπυν Φοπολογία Γικαιώμαηα Μειοτηθίαρ Κέπδη Μεηά Φόπυν Πεγή:Γεκνζηεπκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο γηα ηηο ρξήζεηο 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, νη νπνίεο έρνπλ ζπληαρζεί βάζεη ησλ Γηεζλώλ Πξνηύπσλ Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθόξεζεο (Γ.Π.Υ.Π.) θαη έρνπλ επηζθνπεζεί από Οξθσηό ειεγθηή-ινγηζηή. 25

26 ΒΑΡΓΑ-FINANCIAL DATA ΠΩΛΗΔΙ ζε Πωλιςεισ Κζρδθ Μετά Φόρων Πεγή:Γεκνζηεπκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο γηα ηηο ρξήζεηο 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, νη νπνίεο έρνπλ ζπληαρζεί βάζεη ησλ Γηεζλώλ Πξνηύπσλ Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθόξεζεο (Γ.Π.Υ.Π.) θαη έρνπλ επηζθνπεζεί από Οξθσηό ειεγθηή-ινγηζηή. Δηήζηνο ξπζκόο αύμεζεο/κείσζεο ησλ πσιήζεσλ ,21% 16,43% 12,56% -11,74% -9,06% Ο εηήζηνο κέζνο όξνο αύμεζεο πσιήζεσλ (CAGR) γηα ηελ πεληαεηία δηακνξθώζεθε ζην 3,19%. Η ΒΑΡΓΑ θαηέγξαςε ηηο πςειόηεξεο πσιήζεηο ηεο ηζηνξίαο ηεο ην 2007, αλεξρόκελεο ζε ρηι. Μεηά ην 2007 ε γεληθόηεξε κείσζε ησλ πσιήζεσλ ζηνλ θιάδν ηεο έλδπζεο ιόγσ ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο πεξηόξηζε ζεκαληηθά ηηο πσιήζεηο ηεο Δηαηξείαο κε απνηέιεζκα λα θαηαγξάςεη κείσζε πσιήζεσλ 11,7% θαη 9,06% ην 2008 θαη 2009 αληηζηνίρσο. Δηδηθόηεξα νη πσιήζεηο ζηε ρξήζε 2009 κεηώζεθαλ θαηά έλαληη ην ρηι., θηάλνληαο ηα ρηι. Η ζεκαληηθή αύμεζε ησλ πσιήζεσλ ζε ζπλάξηεζε κε κηα δηαηήξεζε ησλ εμόδσλ θαη ηνπ θόζηνπο πσιεζέλησλ σο πνζνζηό ησλ πσιήζεσλ ζε ζρεηηθά ζηαζεξά επίπεδα νδήγεζαλ ζε κηα ζηαδηαθή αύμεζε ηεο θεξδνθνξίαο ζηελ ηξηεηία Αληίζεηα, ηα θαζαξά θέξδε άξρηζαλ λα κεηώλνληαη από ην 2008 θαη δηακνξθώζεθαλ ζε νξηαθά επίπεδα γηα ην 2009 ιόγσ ηεο πηώζεο ησλ πσιήζεσλ θαη ηεο αληίζηνηρεο αύμεζεο ησλ ιεηηνπξγηθώλ εμόδσλ σο πνζνζηό επί ησλ πσιήζεσλ. Δηδηθόηεξα ην κηθηό θέξδνο κεηώζεθε 7% πεξίπνπ ην 2009 ιόγσ ηεο πηώζεο ησλ πσιήζεσλ θαηά ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν. Σα θέξδε πξν θόξσλ, ρξεκαηνδνηηθώλ, επελδπηηθώλ απνηειεζκάησλ θαη απνζβέζεσλ (EBITDA) αλήιζαλ ζε ρηι, κεησκέλα θαηά 28,7% ζε ζρέζε κε ην 2008, ελώ παξά ηελ ζεκαληηθή κείσζε ηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνύ θόζηνπο ηα Κέξδε Πξν Φόξσλ κεηώζεθαλ θαηά 68,4% θαη ηα Καζαξά Κέξδε θαηά 94%. 26

27 ΒΑΡΓΑ-FINANCIAL DATA Πυλήζειρ, EBITDA, ΚΔΡΓΗ Π.Φ Πωλιςεισ EBITDA Κζρδθ Μετά Φόρων Κζρδθ Μετά Φόρων Κζρδθ Προ Φόρων EBITDA Μικτό Κζρδοσ Πωλιςεισ Πεγή:Γεκνζηεπκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο γηα ηηο ρξήζεηο 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, νη νπνίεο έρνπλ ζπληαρζεί βάζεη ησλ Γηεζλώλ Πξνηύπσλ Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθόξεζεο (Γ.Π.Υ.Π.) θαη έρνπλ επηζθνπεζεί από Οξθσηό ειεγθηή-ινγηζηή. ΠΔΡΙΘΩΡΙΑ ΚΔΡΓΟΤ ,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% Κζρδθ Μετά Φόρων Κζρδθ Προ Φόρων ΕΒΙΣ EBITDA Μικτό Κζρδοσ 0,00% Πεγή:Γεκνζηεπκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο γηα ηηο ρξήζεηο 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, νη νπνίεο έρνπλ ζπληαρζεί βάζεη ησλ Γηεζλώλ Πξνηύπσλ Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθόξεζεο (Γ.Π.Υ.Π.) θαη έρνπλ επηζθνπεζεί από Οξθσηό ειεγθηή-ινγηζηή. 27

28 ΒΑΡΓΑ-FINANCIAL DATA ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΑΜΔΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ Οη ηακεηαθέο ξνέο ηεο εηαηξείαο ήηαλ ζεηηθέο ηελ ηειεπηαία δηεηία, πξάγκα πνπ νδήγεζε ζε αύμεζε ησλ ηακεηαθώλ δηαζεζίκσλ ζηα επίπεδα ησλ 2,19 εθ ζην ηέινο ηνπ ε απηό βνήζεζε ην γεγνλόο όηη νη ηακεηαθέο ξνέο από ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο παξέκεηλαλ ζεηηθέο θαζ' όιε ηε δηάξθεηα ηεο πεληαεηίαο, ήηαλ δε ηδηαίηεξα απμεκέλεο θαηά ην Δπίζεο ζπλέηεηλε ην γεγνλόο όηη νη ηακεηαθέο ξνέο από επελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηαο πεξηνξίζηεθαλ ζεκαληηθά ηελ δηεηία ΣΟΙΥΕΙΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΣΑΜΕΙΑΚΕ ΡΟΕ ΑΠΌ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΕ ΔΡ. 1026,66 289,27 105,98 473, ,94 ΣΑΜΕΙΑΚΕ ΡΟΕ ΑΠΌ ΕΠΕΝΔΤΣΙΚΕ ΔΡ , ,97-354,65-238,99-182,81 ΣΑΜΕΙΑΚΕ ΡΟΕ ΑΠΌ ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΙΚΕ ΔΡ. 259, ,36 62,92 353,73-500,24 ΤΝΟΛΟ ΣΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ 26,79 299,66-185,75 587,82 740,89 ΣΑΜ. ΔΙΑΘΕΙΜΑ ΣΗΝ ΑΡΥΗ ΣΟΤ ΕΣΟΤ , ,46 863, ,53 ΣΑΜ. ΔΙΑΘΕΙΜΑ ΣΟ ΣΕΛΟ ΣΟΤ ΕΣΟΤ 749, ,45 863, , , , ,00 500,00 0,00-500, , , OPERATING CASH FLOW CASH FLOW FROM INVESTING CASH FLOW FROM FINANCING Πεγή:Γεκνζηεπκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο γηα ηηο ρξήζεηο 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, νη νπνίεο έρνπλ ζπληαρζεί βάζεη ησλ Γηεζλώλ Πξνηύπσλ Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθόξεζεο (Γ.Π.Υ.Π.) θαη έρνπλ επηζθνπεζεί από Οξθσηό ειεγθηή-ινγηζηή. 28

29 ΒΑΡΓΑ-FINANCIAL DATA ΣΟΙΥΔΙΑ ΙΟΛΟΓΙΜΟΤ.000 ΣΟΙΥΔΙΑ ΙΟΛΟΓΙΜΟΤ ύνολο Παγίυν Αποθέμαηα Μεηπηηά Κςκλοθοπούν Δνεπγηηικό ύνολο Δνεπγηηικού Μακποππόθεζμα Γάνεια Μακποππόθεζμερ Τποσπεώζειρ Βπασςππόθεζμα Γάνεια Βπασςππόθεζμερ Τποσπεώζειρ Ίδια Κεθάλαια ύνολο Παθηηικού Πεγή:Γεκνζηεπκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο γηα ηηο ρξήζεηο 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, νη νπνίεο έρνπλ ζπληαρζεί βάζεη ησλ Γηεζλώλ Πξνηύπσλ Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθόξεζεο (Γ.Π.Υ.Π.) θαη έρνπλ επηζθνπεζεί από Οξθσηό ειεγθηή-ινγηζηή. Από τθν εξζταςθ των μεταβολϊν των παραπάνω ςτοιχείων Ενεργθτικοφ και Πακθτικοφ προκφπτουν ειδικότερα τα εξισ: Θ αξία των αποκεμάτων ςτο τζλοσ του 2009 μειϊκθκε ςε ςχζςθ με τθν προθγοφμενθ χριςθ κατά χιλ. Θ μείωςθ οφείλεται ςτθ ςυνεχι προςπάκεια τθσ διοίκθςθσ, για προςαρμογι των αγορϊν ςτα νζα δεδομζνα των πωλιςεων και ςτθ ρευςτοποίθςθ των παλαιϊν αποκεμάτων. Οι απαιτιςεισ ςτο τζλοσ τθσ χριςθσ 2009 ανζρχονται ςτο ποςό των χιλ. και είναι ςθμαντικά μειωμζνεσ ςε ςχζςθ με το τζλοσ τθσ προθγοφμενθσ χριςθσ κατά χιλ. περίπου. Αφοροφν κυρίωσ απαιτιςεισ από εκδότεσ πιςτωτικϊν καρτϊν (Σράπεηεσ) λόγω του ςυςτιματοσ των άτοκων δόςεων που εφαρμόηει θ Εταιρεία για τθν αφξθςθ των λιανικϊν τθσ πωλιςεων και από μεγάλα πολυκαταςτιματα των Ακθνϊν (ATTICA, NOTOS GALLERIES κλπ) ςτα οποία θ Εταιρεία διατθρεί καταςτιματα (shop in shop). Οι μακροπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ τθσ Εταιρείασ ςτισ 31/12/2009, ανζρχονται ςτο ποςό των χιλ. περίπου και είναι ςθμαντικά μειωμζνεσ ςε ςχζςθ με το τζλοσ του 2008 κατά χιλ. και αναλφονται ωσ εξισ: 1. Ποςό χιλ. αφορά υποχρεϊςεισ προσ Σράπεηεσ από χοριγθςθ πιςτϊςεων για τθν εκτζλεςθ του επενδυτικοφ προγράμματοσ τθσ επιχείρθςθσ. 2. Ποςό χιλ. αφορά υποχρζωςθ κυρίωσ προσ τθν ΠΕΙΡΑΙΩ LEASING Α.Ε. από ςφμβαςθ leasing αγοράσ ενόσ ακινιτου (καταςτιματοσ) ςτθν Ακινα (Π. Ιωακείμ και Θροδότου, Κολωνάκι) που χρθςιμοποιείται από τθν Εταιρεία ωσ κατάςτθμα πϊλθςθσ. Είναι δεκαπενταετοφσ διάρκειασ και θ εξόφλθςι του γίνεται με τθν καταβολι μθνιαίων δόςεων (μιςκωμάτων). 3. Ποςό χιλ. αφορά αναβαλλόμενεσ φορολογικζσ υποχρεϊςεισ που ζχουν υπολογιςκεί επί τθσ διαφοράσ μεταξφ τθσ λογιςτικισ αξίασ και τθσ αντίςτοιχθσ φορολογικισ βάςθσ διαφόρων λογαριαςμϊν (ενςωμάτων παγίων, άυλων περιουςιακϊν ςτοιχείων, προβλζψεων για αποηθμιϊςεισ προςωπικοφ κλπ.) 4. Ποςό 831 χιλ. περίπου αφορά πρόβλεψθ αποηθμιϊςεων προσ το προςωπικό λόγω ςυνταξιοδότθςθσ, που ζχει υπολογιςκεί βάςει ειδικισ αναλογιςτικισ μελζτθσ. 5. Σζλοσ ποςό χιλ. αφορά λογιςτικό κζρδοσ από πϊλθςθ και επαναμίςκωςθ ακινιτου με ςφμβαςθ leasing (Sale and Leaseback) που κα μεταφερκεί τμθματικά ςτα αποτελζςματα χριςεωσ των επόμενων ετϊν ςφμφωνα με τα Δ.Λ.Π. Οι βραχυπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ τθσ εταιρείασ φψουσ χιλ. περίπου, είναι ςθμαντικά μειωμζνεσ ςε ςχζςθ με το τζλοσ τθσ προθγοφμενθσ χριςθσ κατά χιλ. περίπου ωσ αποτζλεςμα των προςπακειϊν τθσ διοίκθςθσ για μείωςθ του κόςτουσ λειτουργίασ τθσ Εταιρείασ. Αφοροφν κυρίωσ οφειλζσ προσ προμθκευτζσ, τράπεηεσ κλπ. 29

30 ΒΑΡΓΑ-FINANCIAL DATA ΤΝΟΠΣΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΔΝΓΙΑΜΔΗ ΠΔΡΙΟΓΟΤ 1/1-30/9/2010 τουσ ακόλουκουσ πίνακεσ εμφανίηονται οριςμζνεσ οικονομικζσ πλθροφορίεσ για τθν Εταιρεία, οι οποίεσ προκφπτουν από τισ δθμοςιευμζνεσ ενδιάμεςεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ ςφμφωνα με τα Διεκνι Πρότυπα Χρθματοοικονομικισ Αναφοράσ (Δ.Π.Χ.Α.), για τθν περίοδο που ζλθξε τθν 30/09/2010, κακϊσ επίςθσ ςυγκριτικζσ πλθροφορίεσ για τθν περίοδο που ζλθξε τθν 30/09/2009 (ωσ προσ τθν κατάςταςθ αποτελεςμάτων) ι ςυγκριτικζσ πλθροφορίεσ για τθν 31/12/2009 (ωσ προσ τα ςτοιχεία ιςολογιςμοφ). τισ οικονομικζσ καταςτάςεισ ζχει ενςωματωκεί με τθ «Μζκοδο τθσ Κακαρισ Θζςθσ» και θ ςυμμετοχι, κατά 25%, ςτθν εταιρεία ALPHA MOGILANY DEVELOPMENT LTD με ζδρα τθν Πολωνία που αποκτικθκε ςτθν χριςθ Από τθν ενςωμάτωςθ αυτι δεν επθρεάςκθκαν ςθμαντικά (άνω του 25%) τα κονδφλια των αποτελεςμάτων χριςεωσ και τθσ κακαρισ κζςθσ. Πηγή: Ενδιάμεςεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ τησ ΒΑΡΔΑ τησ 30 ησ επτεμβρίου 2010, οι οποίεσ ζχουν ςυνταχτεί ςφμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α. και οι οποίεσ δεν ζχουν επιςκοπηθεί από Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιςτή. Θ οικονομικι κρίςθ ςτθν Ελλάδα και θ αναςτολι λειτουργίασ 20 καταςτθμάτων μζςα ςτο 2010 ιταν οι παράγοντεσ που οδιγθςαν ςε πτϊςθ κατά 24,3% τισ πωλιςεισ τθσ Εταιρείασ κατά το Α εννεάμθνο του 2010 ςε ςχζςθ με το αντίςτοιχο εννεάμθνο του υγκεκριμζνα οι πωλιςεισ ανιλκαν ςε χιλ. το Α εννεάμθνο του 2010 ζναντι χιλ. το Παράλλθλα, θ ανελαςτικότθτα ςε κάποια κόςτθ τθσ Εταιρείασ κακϊσ και θ επιβάρυνςθ που υπζςτθ από αποηθμιϊςεισ απόλυςθσ προςωπικοφ και αποηθμιϊςεισ ενοικίων καταςτθμάτων από τα οποία αποχϊρθςε οδιγθςαν ςε μια ςυρρίκνωςθ των αποτελεςμάτων προ φόρων, χρθματοδοτικϊν και επενδυτικϊν αποτελεςμάτων ( 100 χιλ τθν 30/09/2010 ζναντι χιλ. τθν 30/09/2009). Σζλοσ, παρά τθν επιπλζον μείωςθ ςτα χρθματοοικονομικά ζξοδα, οι κακαρζσ ηθμιζσ ανιλκαν ςε περίπου 1 εκ.. τα κετικά τθσ περιόδου 01/01/ /09/2010 ςυγκαταλζγεται το γεγονόσ ότι θ εταιρεία ζχει κετικζσ λειτουργικζσ ταμειακζσ ροζσ και το ότι ο ςυνολικόσ δανειςμόσ δεν αυξικθκε περαιτζρω. 30

31 ΒΑΡΓΑ-FINANCIAL DATA ΤΝΟΠΣΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΔΝΓΙΑΜΔΗ ΠΔΡΙΟΓΟΤ 1/1-30/9/2010 Πηγή: Ενδιάμεςεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ τησ ΒΑΡΔΑ τησ 30 ησ επτεμβρίου 2010, οι οποίεσ ζχουν ςυνταχτεί ςφμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α. και οι οποίεσ δεν ζχουν επιςκοπηθεί από Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιςτή. Σα υφιςτάμενα εμπράγματα βάρθ επί των ακινιτων τθσ Εταιρείασ (υποκικεσ προςθμειϊςεισ υποκθκϊν) είναι ευρϊ χιλ. ςε εξαςφάλιςθ τραπεηικϊν δανείων. Σο ςφνολο του Ενεργθτικοφ το Α εννεάμθνο του 2010 ανιλκε ςε χιλ. ζναντι χιλ. ςτο τζλοσ του Θ μείωςθ του Ενεργθτικοφ κατά περίπου 3 εκατ. οφείλεται ςε περίπου ιςόποςθ μείωςθ κατά περίπου 1,5 εκατ. του μθ κυκλοφοροφντοσ και του κυκλοφοροφντοσ Ενεργθτικοφ. Σο ςφνολο των υποχρεϊςεων μειϊκθκε από χιλ. ςτο τζλοσ του 2009 ςε χιλ. το Α εννεάμθνο του 2010, ι κατά περίπου 2 εκατ., ενϊ θ κακαρι κζςθ του Α εννεαμινου 2010 μειϊκθκε κατά περίπου 1 εκατ. και ανιλκε ςε χιλ. 31

32 ΣΡΟΠΟΙ ΑΝΣΙΜΔΣΩΠΙΗ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ ε άμεςθ ςυνάρτθςθ με τθν οικονομικι κρίςθ που διζρχεται θ χϊρα, θ Εταιρεία κατά τθν περίοδο 01/01/ /09/2010 θ Εταιρεία απϊλεςε περιςςότερο από το 1/3 των πωλιςεϊν τθσ. Προκειμζνου να αντιμετωπίςει τθν πρωτόγνωρθ οικονομικι κρίςθ, θ Εταιρεία κατά το τελευταίο 12-μθνο προχϊρθςε ςε: Αναςτολι λειτουργίασ 20 ηθμιογόνων καταςτθμάτων, διατθρϊντασ ςε λειτουργία δίκτυο 36 καταςτθμάτων το τζλοσ του 2010 ζναντι 56 που διζκετε το τζλοσ του Μείωςθ του αρικμοφ του προςωπικοφ κατά 41 άτομα (από 290 άτομα το τζλοσ του 2009 ςε 249 το τζλοσ του 2010) Περιοριςμό των πάςθσ φφςεωσ εξόδων, μεταξφ των οποίων και τθν επαναδιαπραγμάτευςθ των ενοικίων των καταςτθμάτων που μιςκϊνει. Προϊκθςθ νζων τιμολογιακϊν πολιτικϊν και πολιτικϊν marketing με ςτόχο τθν καλφτερθ αξιοποίθςθ του δικτφου καταςτθμάτων Διάκεςθ νζων εμπορικϊν ςθμάτων Αγορζσ αποκεμάτων ςτισ βζλτιςτεσ ποςότθτεσ Προςφορζσ εμπορευμάτων ςε τακτζσ χρονικζσ περιόδουσ 32

33 ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΣΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ Προκειμζνου να αντιμετωπιςτοφν οι ςυνκικεσ τθσ πρωτόγνωρθσ οικονομικισ κρίςθσ, κακϊσ και θ τυχόν περαιτζρω επιβράδυνςθ τθσ ηιτθςθσ, θ Εταιρεία κα ςυνεχίςει τθν κατά το τελευταίο 12-μθνο πολιτικι τθσ και αν απαιτθκεί κα διευρφνει τθν μείωςθ των δαπανϊν τθσ περιλαμβάνοντασ ςτθ ςτρατθγικι τθσ: Παφςθ νζων επενδφςεων/ανακαινίςεων ςε καταςτιματα Κλείςιμο επιπλζον καταςτθμάτων τα οποία κα καταςτοφν ηθμιογόνα Μείωςθ του κόςτουσ του προςωπικοφ,εφόςον το απαιτιςουν οι ςυνκικεσ τθσ αγοράσ Περιοριςμόσ του κόςτουσ λειτουργίασ Βελτιςτοποίθςθ τθσ διαχείριςθσ των αποκεμάτων Επιμικυνςθ πλθρωμισ των ομολογιακϊν εκδόςεων που λιγουν 33

34 ΑΝΑΛΤΗ ΜΔΘΟΓΧΝ ΑΠΟΣΙΜΗΗ 34

35 Μέθοδοι Αποηίμηζηρ Οι κυριότερεσ μζκοδοι αποτίμθςθσ που διεκνϊσ χρθςιμοποιοφνται είναι οι ακόλουκεσ: 1. Μζθοδοσ Προεξόφληςησ Σαμειακών Ροών (Discounted Cash Flow) Θ μζκοδοσ των προεξοφλθμζνων ταμειακϊν ροϊν, που χρθςιμοποιείται ευρφτατα, βαςίηεται ςτθν παραδοχι ότι θ αξία μιασ επιχείρθςθσ προκφπτει από τθν προεξόφλθςθ του μελλοντικοφ ειςοδιματοσ των μετόχων τθσ, δθλαδι από τθν ικανότθτά τθσ να αποφζρει κζρδθ με τθν μορφι "ταμειακϊν ροϊν" που μποροφν να διατεκοφν ςτουσ μετόχουσ τθσ, αφοφ λθφκοφν υπ όψιν οι ανάγκεσ που απαιτοφνται για τθ λειτουργία και τθν ανάπτυξθ τθσ επιχείρθςθσ. φμφωνα με τθ μζκοδο αυτι θ αξία μίασ επιχείρθςθσ ιςοφται με τθν παροφςα αξία των ταμειακϊν ροϊν που αναμζνεται να πραγματοποιθκοφν ςε οριςμζνο αρικμό ετϊν, ςυν τθν παροφςα αξία τθσ υπολειμματικισ αξίασ (Continuing value) τθσ επιχείρθςθσ ςτο τζλοσ του χρονικοφ ορίηοντα. Πιο ςυγκεκριμζνα θ αξία τθσ επιχείρθςθσ, ςφμφωνα με τθ μζκοδο αυτι, προςδιορίηεται από τθν παρακάτω ςχζςθ: Αξία επιχειριςεωσ= Παροφςα αξία των ελεφκερων ταμειακϊν ροϊν τθσ πρϊτθσ περιόδου πρόβλεψθσ + Παροφςα αξία των ελεφκερων ταμειακϊν ροϊν τθσ εναπομζνουςασ χρονικισ περιόδου (υπολειμματικι αξία). Εφόςον θ επιχείρθςθ ζχει ςτθν κατοχι τθσ περιουςιακά ςτοιχεία που δεν χρθςιμοποιοφνται ςτθν ςυνικθ παραγωγικι διαδικαςία, θ αξία των περιουςιακϊν αυτϊν ςτοιχείων προςτίκεται ςτθν αξία των προεξοφλθμζνων ταμειακϊν πλεοναςμάτων. Αντίςτοιχα, εφόςον ζχουν χορθγθκεί δάνεια προσ τθν επιχείρθςθ, θ αξία αυτϊν αφαιρείται από τθν αξία των προεξοφλθμζνων ταμειακϊν πλεοναςμάτων, προκειμζνου να υπολογιςτεί θ ςυνολικι αξία αυτισ. Σα ανωτζρω ςυνοψίηονται ςτον πίνακα που ακολουκεί: Αξία Ιδίων Κεφαλαίων Εταιρείασ= Άκροιςμα προεξοφλθμζνων ταμειακϊν ροϊν πρϊτθσ περιόδου τθσ πρόβλεψθσ + Προεξοφλθμζνθ υπολειμματικι αξία + Αξία μθ λειτουργικϊν περιουςιακϊν ςτοιχείων + Αξία Διακεςίμων - Αξία βραχυπροκζςμου και μακροπροκζςμου δανειςμοφ Θ αναγωγι των μελλοντικϊν ελεφκερων ταμειακϊν ροϊν ςτο παρόν (προεξόφλθςθ) γίνεται με ζναν ςυντελεςτι, το φψοσ του οποίου εξαρτάται από το μζγεκοσ των κινδφνων που αναλαμβάνει θ ςυγκεκριμζνθ επιχείρθςθ. 2. Μέθοδορ Γεικηών Κεθαλαιαγοπάρ (Multiples) φμφωνα με τθν μζκοδο αυτι, θ αξία τθσ επιχείρθςθσ εκτιμάται βάςει εμπειρικϊν δεικτϊν που προκφπτουν από αντίςτοιχεσ, ομοειδείσ και ςυγκρίςιμεσ εταιρείεσ των οποίων οι μετοχζσ είναι ειςθγμζνεσ ςτα Χρθματιςτιρια. Θ εν λόγω μζκοδοσ βαςίηεται ςτθν παραδοχι ότι θ αξία μίασ επιχειριςεωσ είναι ίςθ με το ποςό που κα ιταν πρόκυμοι να πλθρϊςουν για το κεφάλαιό τθσ επενδυτζσ οι οποίοι ενεργοφν ορκολογικά και ζχουν καλι γνϊςθ τθσ αγοράσ. Δθλαδι, θ ςυγκεκριμζνθ μζκοδοσ προχποκζτει τθν αποτελεςματικότθτα τθσ αγοράσ ϊςτε θ τιμι των μετοχϊν μίασ εταιρείασ να αντανακλά όλεσ τισ διακζςιμεσ πλθροφορίεσ που αφοροφν τθ ςυγκεκριμζνθ εταιρεία, τον κλάδο ςτον οποίο δραςτθριοποιείται κακϊσ και το ςφνολο τθσ χρθματιςτθριακισ αγοράσ. Αφετθρία για τθν εφαρμογι τθσ μεκόδου των δεικτϊν κεφαλαιαγοράσ είναι θ επιλογι ενόσ κατάλλθλου δείγματοσ ςυγκρίςιμων εταιρειϊν. Ζχοντασ επιλζξει ζνα δείγμα 35

36 ςυγκρίςιμων εταιρειϊν με τθν υπό εκτίμθςθ εταιρεία, υπολογίηονται αντιπροςωπευτικοί χρθματοοικονομικοί δείκτεσ για τισ εταιρείεσ του δείγματοσ. Οι πιο ευρζωσ χρθςιμοποιοφμενοι δείκτεσ είναι οι ακόλουκοι: Κεθαιαηνπνίεζε πξνο Λνγηζηηθή Αμία (P/BV) Κεθαιαηνπνίεζε πξνο πλνιηθή Αμία Δλεξγεηηθνύ (P/Assets). Κεθαιαηνπνίεζε πξνο Πσιήζεηο (P/Sales). Enterprise Value πξνο Κέξδε Πξν Φόξσλ, ρξεκαηνδνηηθώλ, επελδπηηθώλ απνηειεζκάησλ θαη ζπλνιηθώλ απνζβέζεσλ (EV/EBITDA). Enterprise Value πξνο Δηζξνέο από ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο (EV/Operating Cash Flows). 3. Μζθοδοσ των ςυγκρίςιμων ςυναλλαγών Θ μζκοδοσ των ςυγκρίςιμων ςυναλλαγϊν προςδιορίηει τθν αξία μιασ εταιρείασ ςυγκρίνοντασ τθν υπό μελζτθ Εταιρεία με τισ αποτιμιςεισ παρόμοιων εταιρειϊν των οποίων ςθμαντικά πακζτα μετοχϊν υπιρξαν αντικείμενο ςχετικά πρόςφατων ςυναλλαγϊν. Θ εν λόγω μζκοδοσ βαςίηεται ςτθν παραδοχι ότι θ αξία μίασ επιχειριςεωσ είναι ίςθ με το ποςό που κα ιταν πρόκυμοι να πλθρϊςουν για το κεφάλαιό τθσ επενδυτζσ οι οποίοι ενεργοφν ορκολογικά και ζχουν καλι γνϊςθ τθσ αγοράσ. Δθλαδι, θ ςυγκεκριμζνθ μζκοδοσ προχποκζτει τθν αποτελεςματικότθτα τθσ αγοράσ ϊςτε θ τιμι των μετοχϊν μίασ εταιρείασ να αντανακλά όλεσ τισ διακζςιμεσ πλθροφορίεσ που αφοροφν τθ ςυγκεκριμζνθ εταιρεία, τον κλάδο ςτον οποίο δραςτθριοποιείται κακϊσ και το ςφνολο τθσ χρθματιςτθριακισ αγοράσ. Αφετθρία για τθν εφαρμογι τθσ μεκόδου των ςυγκρίςιμων ςυναλλαγϊν είναι θ επιλογι παρόμοιων ςυναλλαγϊν/ αγοραπωλθςιϊν που ζχουν πραγματοποιθκεί ςτον Ελλθνικό και διεκνι χϊρο. Με βάςθ αυτά τα ςτοιχεία υπολογίηεται θ αξία τθσ αποτιμϊμενθσ Εταιρείασ με βάςθ το προςφερόμενο τίμθμα και το εξαγοραηόμενο ποςοςτό ςυμμετοχισ. τθ ςυνζχεια υπολογίηονται πολλαπλαςιαςτζσ όπωσ: Αμία πλαιιαγώλ πξνο Κέξδε πξν θόξσλ& ρξεκαηνδνηηθώλ απνηειεζκάησλ θαη απνζβέζεσλ (EBITDA) Αμία πλαιιαγώλ πξνο Πσιήζεηο Αμία πλαιιαγώλ πξνο Υξεκαηνξνέο από Λεηηνπξγηθέο Γξαζηεξηόηεηεο Αμία πλαιιαγώλ πξνο Κεθαιαηνπνίεζε Μετά τον υπολογιςμό των ανωτζρω δεικτϊν για κάκε Εταιρεία/Όμιλο του δείγματοσ, και τον προςδιοριςμό πολλαπλαςιαςτϊν για κάκε ζνα εξ αυτϊν, υπολογίηονται οι παρανομαςτζσ των ανωτζρω δεικτϊν και για τθν υπό εκτίμθςθ Εταιρεία οι οποίοι πολλαπλαςιαηόμενοι με τουσ αντίςτοιχουσ πολλαπλαςιαςτζσ τουσ δίνουν τθν αξία τθσ Εταιρείασ. 4. Μζθοδοσ Αναπροςαρμοςμζνησ Καθαρήσ Θζςησ φμφωνα με τθ μζκοδο αυτι, θ αξία τθσ επιχείρθςθσ είναι ίςθ με τθν τρζχουςα αξία των κακαρϊν περιουςιακϊν τθσ ςτοιχείων. Με τθν επιλογι των κατάλλθλων τεχνικϊν αποτίμθςθσ, αποτιμάται θ τρζχουςα αξία κάκε περιουςιακοφ ςτοιχείου (π.χ. ενςϊματεσ ακινθτοποιιςεισ, απαιτιςεισ, διακζςιμα, χρεόγραφα, ςυμμετοχζσ κλπ.) και κάκε υποχρεϊςεωσ τθσ υπό εκτίμθςθ επιχείρθςθσ. τθ ςυνζχεια υπολογίηεται θ ςυνολικι τρζχουςα αξία των περιουςιακϊν ςτοιχείων τθσ εταιρείασ, με τθν άκροιςθ όλων των επιμζρουσ ςχετικϊν αξιϊν και θ ςυνολικι τρζχουςα αξία των υποχρεϊςεων, μακροπρόκεςμων και βραχυπρόκεςμων με τθν άκροιςθ επίςθσ όλων των επιμζρουσ ςχετικϊν αξιϊν των υποχρεϊςεων. Θ διαφορά τθσ ςυνολικισ αξίασ των περιουςιακϊν 36

37 ςτοιχείων θαη ησλ ππνρξεώζεσλ, απνηειεί ηελ εθηίκεζε ηεο ηξέρνπζαο αμίαο ηεο θαζαξήο ζέζεσο ηεο ππό εθηίκεζε εηαηξείαο. 5. Μέθοδορ ηηρ Υπημαηιζηηπιακήρ Αξίαρ Όηαλ νη κεηνρέο ηεο ππό εθηίκεζε Δηαηξείαο δηαπξαγκαηεύνληαη ζε νξγαλσκέλε ρξεκαηηζηεξηαθή αγνξά, θξίλεηαη ζθόπηκν λα ιακβάλεηαη ππ όςηλ ε ρξεκαηηζηεξηαθή αμία απηήο. Λόγσ ηνπ γεγνλόηνο όηη ε ρξεκαηηζηεξηαθή αμία θάζε εηζεγκέλεο εηαηξείαο είλαη δπλαηόλ λα εκθαλίδεη ζεκαληηθέο απνθιίζεηο αθόκα θαη θαηά ηε δηάξθεηα ζύληνκσλ ρξνληθώλ πεξηόδσλ, ζπλήζεο πξαθηηθή, πξνο εμνκάιπλζε ησλ ζεκαληηθώλ βξαρππξόζεζκσλ απνθιίζεσλ, απνηειεί ε ιήςε ζηνηρείσλ γηα ηελ ρξεκαηηζηεξηαθή αμία ηεο ππό εθηίκεζε Δηαηξείαο όρη κόλν θαηά ηελ εκεξνκελία πνπ πξνεγείηαη ηεο Γεκόζηα Πξόηαζεο, αιιά θαη θαηά ηε δηάξθεηα ζπγθεθξηκέλεο ρξνληθήο πεξηόδνπ, ε νπνία κπνξεί λα θαιύπηεη ρξνληθό δηάζηεκα πξνγελέζηεξν ηεο εκεξνκελίαο ππνβνιήο ηεο Γεκόζηαο Πξόηαζεο. 37

38 ΜΔΘΟΓΟ ΠΡΟΔΞΟΦΛΗΗ ΣΑΜΔΙΑΚΧΝ ΡΟΧΝ (Discounted Cash Flow - DCF) 38

39 ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΣΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΒΑΔΙ ΔΚΣΙΜΗΔΧΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ 39

40 ΒΑΡΓΑ-ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΣΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΒΑΙΚΔ ΠΑΡΑΓΟΥΔ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΗ ΒΑΡΓΑ Οη πσιήζεηο αλακέλεηαη λα κεησζνύλ ζηα ρηι ην 2010, λα κεησζνύλ πεξαηηέξσ ην 2011 ζηα ρηι. θαη από ην 2012 λα μεθηλήζεη κηα αξγή αλάθακςε (αύμεζε ησλ πσιήζεσλ θαηά 2%), ε νπνία ζα γίλεη εληνλόηεξε ηα έηε (αύμεζε πσιήζεσλ 5% εηεζίσο) κε ηηο πσιήζεηο λα πξνϋπνινγίδνληαη ζηα ρηι ην Σν CAGR ηεο πεληαεηίαο πξνϋπνινγίδεηαη λα δηακνξθσζεί ζην -4,37%, ελώ απηό ηεο πεξηόδνπ δηακνξθώζεθε ζε 3,2%. Οη αλαιώζεηο, κεηαβνιέο εκπνξεπκάησλ θαη εηνίκσλ πιώλ αλακέλεηαη λα παξακείλνπλ ζρεηηθά ζηαζεξέο κέζα ζηελ επόκελε πεληαεηία ( ), ζην 38%-38,5% σο πνζνζηό επί ησλ πσιήζεσλ ηεο αληίζηνηρεο ρξήζεο. Σα έμνδα ηνπ πξνζσπηθνύ από 7,4 εθαη. ην 2010, πξνϋπνινγίδεηαη λα κεησζνύλ πεξαηηέξσ έσο ηα 6,4 εθαη. ην 2012 θαη ζηελ ζπλέρεηα λα απμεζνύλ ζηα 6,8 εθαη. ην Σα γεληθά έμνδα από 11,2 εθαη. ην 2010 πξνϋπνινγίδνληαη λα κεησζνύλ ζηα 9,6 εθαη. ην 2012 θαη ην 2014 λα αλέιζνπλ ζε 10 εθαη. Σα ρξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα αλακέλεηαη λα απμεζνύλ από 1,2 εθαη. ην 2010 ζε 1,7 εθαη. ιόγσ ηεο αλακελόκελεο αύμεζεο ηνπ spread επί ηνπ Euribor επί ηνπ νπνίνπ δαλείδεηαη ε Δηαηξεία ζηηο αλαλεώζεηο ησλ νκνινγηαθώλ δαλείσλ πνπ ζα ζπλάςεη. Οη απνζβέζεηο ζα θπκαλζνύλ ζην ύςνο ησλ 2,5-2,7 εθαη. αλά έηνο. Βάζεη ησλ αλσηέξσ πξνϋπνινγηζζέλησλ ζηνηρείσλ ε Δηαηξεία ζα θαηαγξάςεη ζεηηθά EBITDA πεξίπνπ 2 εθαη. ην 2010 θαη ην 2011, 3,2 εθαη. ην 2012 θαη 4,2 εθαη., 4,4 εθαη. ην 2013 θαη 2014 αληηζηνίρσο. Βάζεη ησλ αλσηέξσ ε Δηαηξεία πξνϋπνινγίδεη λα θαηαγξάςεη πςειέο δεκίεο πξν θόξσλ ην πνζνύ 1,8 εθαη., 2,0 εθαη. θαη 0,8 εθαη. αληηζηνίρσο, ελώ νξηαθά θέξδε ζα θαηαγξάςεη ην 2013 θαη θέξδε 0,3 εθαη. ην Οη θεθαιαηνπρηθέο δαπάλεο αλακέλεηαη λα θπκαλζνύλ ζε πνιύ ρακειά επίπεδα γηα ηελ πεξίνδν , πεξίπνπ 0.2 εθαη. θαη έηνο, ηελ δηεηία θαη πεξίπνπ 0,4 εθαη. θαη έηνο ηελ πεξίνδν , θαζώο ε Δηαηξεία δελ αλακέλεηαη λα πξνβεί ζε θακία επέθηαζε ή επξεία αλαθαίληζε ηνπ δηθηύνπ ηεο, παξά κόλνλ ζε ζπληήξεζή ηνπ, όπνηε ζα θξίλεηαη απνιύησο απαξαίηεην. Σν θεθάιαην θίλεζεο αλακέλεηαη λα κεησζεί αξθεηά κέζα ζηελ επόκελε δηεηία, ιόγσ θπξίσο ηεο κείσζεο ησλ πσιήζεσλ. Δηδηθόηεξα, ην θεθάιαην θίλεζεο αλακέλεηαη λα κεησζεί θαηά 2,4 εθαη. ην 2011, ελώ ην 2014 πξνϋπνινγίδεηαη λα απμεζεί θαηά 1,5 εθαη. ιόγσ ηεο αύμεζεο ησλ πσιήζεσλ ην ελ ιόγσ έηνο. 40

41 ΒΑΡΓΑ-ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΣΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΓΙΑΥΡΟΝΙΚΗ ΜΔΣΑΒΟΛΗ ΣΙ ΠΩΛΗΔΙ (in,000) ΠΩΛΗΔΙ y-o-y Change % -9,06% -21,53% -9,35% 2,00% 5,00% 5,00% Πεγή: Γηνίθεζε ΒΑΡΓΑ Ο ετιςιοσ μζςοσ όροσ αφξθςθσ πωλιςεων (CAGR) για τθν επόμενθ πενταετία αναμζνεται αρνθτικόσ ςτο -4.4%. Οι πωλιςεισ αναμζνεται να μειωκοφν περεταίρω μζςα ςτο 2011 και να ακολουκιςουν μια ελαφρϊσ ανοδικι πορεία μζχρι το 2014, χωρίσ να πλθςιάςουν ςε καμία περίπτωςθ τα επίπεδα του 2009 κατά τθ διάρκεια τθσ προχπολογιηόμενθσ πενταετίασ. 41

42 ΒΑΡΓΑ-ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΣΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΠΑΡΑΓΟΥΔ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ ΚΙΝΗΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΗ Πειάηες ζε εκέρες Προκεζεσηές ζε εκέρες Αποζέκαηα ζε εκέρες Πεγή: Γηνίθεζε ΒΑΡΓΑ Θ ΒΑΡΔΑ αναμζνεται να ζχει μειωμζνεσ ανάγκεσ κεφαλαίου κίνθςθσ για το 2011, λόγω τθσ περεταίρω μείωςθσ των πωλιςεων και τθσ λειτουργίασ λιγότερων καταςτθμάτων. Σο κεφάλαιο κίνθςθσ αναμζνεται να είναι κετικό αλλά μικροφ μεγζκουσ για το 2012 και το 2013 ενϊ κα διπλαςιαςτεί το 2014 με τθν αφξθςθ των πωλιςεων. ΠΑΡΑΓΟΥΔ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤXIΚΩΝ ΓΑΠΑΝΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΒΔΔΩΝ ΔΠΔΝΓΥΣΔΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ ΑΓΟΡΕ ΠΑΓΙΩΝ (CAPEX) 956,0 246,6 235,9 392,7 465,0 ΑΠΟΒΕΕΙ ΕΣΟΤ 2712,0 2712,0 2658,0 2578,0 2500,0 Πεγή: Γηνίθεζε ΒΑΡΓΑ Οι ανάγκεσ τθσ ΒΑΡΔΑ για κεφαλαιουχικζσ δαπάνεσ αναμζνεται να είναι αρκετά χαμθλζσ για το ςφνολο τθσ πενταετίασ κακϊσ δεν αναμζνεται να λειτουργιςουν καινοφρια καταςτιματα. υνολικά αναμζνεται να μθν ξεπεράςουν το 1,35 εκ. ςτο ςφνολο τθσ περιόδου

43 ΒΑΡΓΑ-ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΣΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΠΡΟΒΛΔΦΔΙ ΚΑΣΑΣΑΗ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΧΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΔΝΣΑΔΣΙΑ ΠΙΝΑΚΑ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ ΒΑΡΔΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΧΡΗΗ Ε ΠΩΛΗΕΙ Ποςοςτό αφξθςθσ πωλιςεων -21,5% -9,3% 2,0% 5,0% 5,0% Αλλα ζςοδα εκμετάλλευςθσ Αναλώςεισ και μεταβολζσ εμπρευμάτων, υλών και ετοίμων % πωλιςεων -38,5% -38,5% -38,2% -38,0% -38,0% Παροχζσ ςε εργαηόμενουσ % πωλιςεων -22,1% -21,7% -20,6% -19,9% -19,9% Αλλα ζξοδα % πωλιςεων -33,4% -33,1% -30,9% -29,4% -29,2% EBITDA % πωλιςεων 6,6% 6,7% 10,4% 12,7% 13,0% Αποςβζςεισ Κακαρό χρθματοοικονομικό κόςτοσ Κζρδθ/(ηθμιζσ) από ςυγγενείσ επιχειριςεισ Κζρδθ πρό φόρων % πωλιςεων -5,2% -6,5% -2,7% 0,1% 0,8% Φόροσ ειςοδιματοσ Κζρδθ μετά από φόρουσ % πωλιςεων -5,0% -6,5% -2,7% 0,1% 0,8% Λοιπά ςυνολικά ζςοδα μετά από φόρουσ 40 υγκεντρωτικά ςυνολικά ζςοδα μετά από φόρουσ % επί των πωλιςεων -4,9% -6,5% -2,7% 0,1% 0,8% Πεγή: Γηνίθεζε ΒΑΡΓΑ 43

44 ΒΑΡΓΑ-ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΣΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΠΡΟΒΛΔΦΔΙ ΙΟΛΟΓΙΜΧΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΔΝΣΑΔΣΙΑ ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟ Με θσθιοθορούληα περηοσζηαθά ζηοητεία Δλζώκαηα πάγηα περηοσζηαθά ζηοητεία Άσια περηοσζηαθά ζηοητεία Δπελδύζεης ζε ζσγαηρηθές /ζσγγελείς εηαηρείες Μαθροπρόζεζκες απαηηήζεης Σύνολο Μη κσκλουορούντος ενεργητικού Κσθιοθορούληα περηοσζηαθά ζηοητεία Αποζέκαηα Απαηηήζεης από πειάηες Σακηαθά Γηαζέζηκα θαη ηζοδύλακα Σύνολο Κσκλουορούντος Ενεργητικού Σύνολο Ενεργητικού ΠΑΘΗΣΙΚΟ Μαθροπρόζεζκα δάλεηα Προβιέυεης γηα παροτές ζηοσς εργαδόκελοσς Λοηπές καθροπρόζεζκες σποτρεώζεης Λοηπές προβιέυεης Αλαβαιιόκελες θοροιογηθές σποτρεώζεης Σύνολο Μακροπρόθεσμων σποτρεώσεων Προκεζεσηές θαη ιοηπές σποτρεώζεης Βρατσπρόζεζκα δάλεηα Σρέτφλ θόρος εηζοδήκαηος Προβιέυεης θαη ιοηπές σποτρεώζεης Σύνολο βρατσπρόθεσμων σποτρεώσεων Σύνολο σποτρεώσεων (α) Μεηοτηθό (Δθδοζέλ) θεθάιαηο Κεθάιαηο σπέρ ηο άρηηο Αποζεκαηηθά (δηάθορα) Αποηειέζκαηα εης λέολ Σύνολο Καθαρής Θέσης (β) Σύνολο Παθητικού (α) + (β) Πεγή: Γηνίθεζε ΒΑΡΓΑ 44

45 ΒΑΡΓΑ-ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΣΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΠΡΟΒΛΔΠΟΜΔΝΔ ΣΑΜΔΙΑΚΔ ΡΟΔ (000 ) Δλεύθεπερ Σαμειακέρ Ροέρ =Λειηοςπγικά κέπδη-φόποι +Αποζβέζειρ Μεηαβολή Κεθαλαίος Κίνηζηρ -Κεθαλαιακέρ Γαπάνερ ΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΔΛΔΤΘΔΡΩΝ ΣΑΜΔΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ 2010 E 2011 F 2012F 2013F 2014F Λειςξσογικά Κέοδη Μείξμ: Κέοδη σμ: Απξρβέρειπ Μείξμ: Μεςαβξλή Κεταλαίξσ Κίμηρηπ Μείξμ: Κεταλαιακέπ Δαπάμεπ Δλεύθερες Σαμειακές Ροές

46 ΒΑΡΓΑ-ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΣΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ Γηα ηελ εθαξκνγή ηεο κεζόδνπ απαηηήζεθε : -εθηίκεζε ησλ ειεύζεξσλ ηακεηαθώλ ξνώλ ηεο Βάξδαο γηα ηελ πεληαεηία εθηίκεζε ηεο ππνιεηκκαηηθήο αμίαο ηεο Δηαηξίαο, ε νπνία αθνξά ζηελ αμία ηεο ζην δηελεθέο (κεηά ην πέξαο ηνπ 2014). -εθηίκεζε ηνπ επηηνθίνπ πξνεμόθιεζεο ησλ ηακεηαθώλ ξνώλ ηεο εηαηξίαο (WACC). Η κέζνδνο πξνζδηνξίδεη ηελ αμία ηεο επηρείξεζεο ζην ζύλνιν (Enterprise Value) από ηελ νπνία αθαηξείηαη ε αμία ηνπ θαζαξνύ δαλεηζκνύ γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ηεο αμίαο ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ. Γηα ηελ πινπνίεζε ηεο παξαπάλσ κεζνδνινγίαο ζηελ πξάμε, ρξεζηκνπνηήζεθαλ παξαδνρέο από ην επηρεηξεζηαθό ζρέδην ηεο Δηαηξίαο. 46

47 ΒΑΡΓΑ-ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΣΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΛΟΙΠΔ ΠΑΡΑΓΟΥΔ ΜΔΘΟΓΟΤ ΠΡΟΔΞΟΦΛΗΗ ΣΑΜΔΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ Θεσξνύκε όηη ην WACC είλαη κεηαβιεηό ζηε δηάξθεηα ηεο πεληαεηίαο θαη δηακνξθώλεηαη σο εμήο: ,98% 6,02% 6,07% 6,44% 6,70% H αύμεζε ηνπ WACC νθείιεηαη θπξίσο ζηελ αύμεζε ηνπ θόζηνπο δαλεηζκνύ ζηε δηάξθεηα ηεο πεληαεηίαο. Ο ππνινγηζκόο ηνπ WACC ζην δηελεθέο παξαηίζεηαη αλαιπηηθά παξαθάησ. ΠΑΡΑΓΟΧΔ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ Ακοηβή αλάιευες επητ/θού θηλδύλοσ (ERP) 6,30% Βάζεη εθηηκήζεφλ τρεκαηηζηερηαθώλ αλαισηώλ σληειεζηής beta 1,25 Βάζεη εθηηκήζεφλ γηα ηολ θιάδο. Δπηηόθηο τφρίς θίλδσλο 5,50% Βαζηδόκελοη ζηελ απόδοζε ηοσ 10εηούς οκοιόγοσ ηοσ ειιεληθού δεκοζίοσ. Φοροιογηθός σληειεζηής 20% Φοροιογηθός ζσληειεζηής επητεηρήζεφλ ζηελ Διιάδα κεηά ηο Κεθαιαηαθή Γηάρζρφζε (D/(D+E)) 72.6% Βάζεη εθηηκώκελες θεθαιαηαθής δηάρζρφζες γηα ηο 2014 ΤΝΣΔΛΔΣΗ ΠΡΟΔΞΟΦΛΗΗ WACC ζηο διηνεκέρ Κόζηνο Ι.Κ. Ακνηβή Αλάιεςεο Δπηρεηξεκαηηθνύ Κηλδύλνπ 6.3% πληειεζηήο Βeta 1.25 Δπηηόθην ρσξίο θίλδπλν 5.5% Κόζηνο Ιδίσλ Κεθαιαίσλ 13.4% Κόζηνο Γαλεηζκνύ Κόζηνο Γαλεηζκνύ 5% Φνξνινγηθόο πληειεζηήο 20% Καζαξό Κόζηνο Γαλεηζκνύ 4.4% WACC 6.86% 47

48 ΜΔΘΟΓΟ ΠΡΟΔΞΟΦΛΗΗ ΣΑΜΔΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ-DISCOUNTED CASH FLOWS ΑΝΑΛΤΗ ΔΤΑΙΘΗΙΑ Βαζηδόκελνη ζηελ αλσηέξσ απνηίκεζε κε ηε κέζνδν ηεο Πξνεμόθιεζεο ησλ Σακεηαθώλ Ρνώλ (Discounted Cash Flows), ε νπνία ππνδεηθλύεη κηα αμία εηαηξείαο ηεο ηάμεσο ησλ 2,02εθ πνπ αληηζηνηρεί ζε 0,68 αλά κεηνρή, δηελεξγήζεθε αλάιπζε επαηζζεζίαο ζε ζρέζε κε ηνπο θάησζη παξάγνληεο: -Σος WACC (6,82-6,90%) ζε ζσέζη με ηο πςθμό ανάπηςξηρ ηυν ελεύθεπυν ηαμειακών ποών (0,4%-0,6%) ζηο διηνεκέρ. Η αλάιπζε επαηζζεζίαο δίλεη έλα εύξνο ηηκώλ γηα ηελ κεηνρή ηνπ Βάξδα από 0,46-0,91 πνπ αληηζηνηρεί ζε έλα εύξνο θεθαιαηνπνίεζεο 1,38εθ. - 2,69εθ. ΑΝΑΛΤΗ ΔΤΑΙΘΗΙΑ LT WACC ΜΕΤΑΒΟΛΗ FCFF ΣΤΟ ΔΙΗΝΕΚΕΣ 6,82% 0,58 0,66 0,74 0,82 0,91 6,84% 0,55 0,63 0,71 0,79 0,88 6,86% 0,52 0,60 0,68 0,76 0,84 6,88% 0,49 0,57 0,65 0,73 0,81 6,90% 0,46 0,54 0,62 0,70 0,78 Με βάζη ηην παπαπάνυ μεθοδολογία ηο εύπορ ηηρ εύλογηρ αξίαρ ηηρ ΒΑΡΓΑ κςμαίνεηαι μεηαξύ 1,38 εκ. και 2,69 εκ. πος ανηιζηοισεί ζε ηιμή ανά μεηοσή μεηαξύ 0,46 και 0,91. 49

49 ΜΔΘΟΓΟ ΠΟΛΛΑΠΛΑΙΧΝ ΤΓΚΡΙΙΜΧΝ ΔΣΑΙΡΙΧΝ 50

50 ΑΝΑΛΤΗ ΜΔΘΟΓΟΤ ΠΟΛΛΑΠΛΑΙΩΝ ΤΓΚΡΙΙΜΩΝ ΔΣΑΙΡΙΩΝ ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ Αξρηθά επηιέρζεθε έλα δείγκα 25 εηαηξεηώλ κε θξηηήξηα πνπ πεξηγξάθνληαη ζηελ επόκελε ζειίδα. Γηα θάζε κηα από ηηο εηαηξείεο ππνινγίζηεθαλ ηα εμήο πνιιαπιάζηα γηα ην έηνο Κεθαιαηνπνίεζε πξνο Λνγηζηηθή Αμία (P/BV) 2. Κεθαιαηνπνίεζε πξνο πλνιηθή Αμία Δλεξγεηηθνύ (P/Assets). 3. Κεθαιαηνπνίεζε πξνο Πσιήζεηο (P/Sales). 4. Enterprise Value πξνο Κέξδε Πξν Φόξσλ, ρξεκαηνδνηηθώλ, επελδπηηθώλ απνηειεζκάησλ θαη ζπλνιηθώλ απνζβέζεσλ (EV/EBITDA). 5. Enterprise Value πξνο Δηζξνέο από ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο (EV/Operating Cash Flows). Οη παξαπάλσ δείθηεο εθαξκόζζεθαλ ζηα αληίζηνηρα κεγέζε ηνπ Βάξδα πνπ είλαη ηα εμήο (πνζά ζε ρηι. ) θαη ππνινγίζηεθε ε εύινγε αμία ηεο εηαηξείαο όπσο αλαιύεηαη παξαθάησ. EBITDA 2219 Λειςξσογικέπ Σαμ.Ρξέπ 661 Πωλήρειπ Καθαοά Θέρη Aνία Δμεογηςικξύ o Γηα ηα κεγέζε πνπ αθνξνύλ ηνλ ηζνινγηζκό ηεο Βάξδαο ρξεζηκνπνηήζεθαλ ηα κεγέζε ζηηο 30/09/2010 ελώ γηα ηα κεγέζε πνπ αθνξνύλ ηελ Καηάζηαζε Απνηειεζκάησλ Υξήζεσο ρξεζηκνπνηήζεθαλ εθηηκήζεηο ηεο Γηνίθεζεο ηεο ΒΑΡΓΑ γηα ην έηνο Δμαίξεζε απνηεινύλ νη Λεηηνπξγηθέο Σακεηαθέο Ρνέο όπνπ γηα ιόγνπο ζπγθξηζηκόηεηαο κε ην δείγκα ρξεζηκνπνηήζεθαλ νη Trailing Λεηηνπξγηθέο Σακεηαθέο Ρνέο ησλ ηειεπηαίσλ 4 ηξηκήλσλ. ηηο ηηκέο πνπ πξνέθπςαλ γηα ηελ Δηαηξεία εθαξκόζζεθε ε εμήο ζηάζκηζε: ΔΔΙΚΣΗ ΔΙΔΙΚΟ ΒΑΡΟ Κεθαλαιοποίηζη ππορ Λογιζηική Αξία (P/BV) 20,00% Κεθαλαιοποίηζη ππορ Πωλήζειρ (P/Sales). 30,00% Enterprise Value ππορ Κέπδη Ππο Φόπων, σπημαηοδοηικών, επενδςηικών αποηελεζμάηων και ζςνολικών αποζβέζεων 30,00% (EV/EBITDA). Κεθαλαιοποίηζη ππορ Σςνολική Αξία Ενεπγηηικού (P/Assets). 10,00% Enterprise Value ππορ Ειζποέρ από λειηοςπγικέρ δπαζηηπιόηηηερ (EV/Operating Cash Flows). 10,00% 51

51 ΒΑΡΓΑ-ΜΔΘΟΓΟΙ ΑΠΟΣΙΜΗΗ ΜΔΘΟΓΟ ΑΝΑΛΤΗ ΠΟΛΛΑΠΛΑΙΩΝ ΤΓΚΡΙΙΜΩΝ ΔΣΑΙΡΙΩΝ ΓΔΙΓΜΑ ΤΓΚΡΙΙΜΩΝ ΔΣΑΙΡΙΩΝ o Γηα ηελ απνηίκεζε ηεο ΒΑΡΓΑ κε απηή ηε κέζνδν ρξεζηκνπνηήζεθε δείγκα ζπγθξίζηκσλ εηαηξηώλ, εηζεγκέλσλ ζην ειιεληθό θαη ζε δηεζλή ρξεκαηηζηήξηα. Πεξηιακβάλνληαη 25 εηαηξίεο κηθξήο θαη κηθξνκεζαίαο θεθαιαηνπνίεζεο εηζεγκέλεο ζε δηεζλή θαη ειιεληθά ρξεκαηηζηήξηα πνπ αλήθνπλ ζηνλ θιάδν ηεο παξαγσγήο ή/θαη ηεο ρνλδξηθήο θαη ιηαληθήο δηάζεζεο ελδπκάησλ. Δπηιέρζεθαλ εηαηξείεο πνπ παξνπζίαζαλ δεκηέο κέζα ζην 2009 θαη ην 2010 ή κηα κηθξή αιιά ζεκαληηθά κεησκέλε θεξδνθνξία θαη ζπξξίθλσζε ησλ πσιήζεσλ ηνπο. Πεξηζζόηεξεο ιεπηνκέξεηεο γηα ηηο εηαηξίεο θαη ηα κεγέζε απηώλ παξαηίζεληαη παξαθάησ: ΟΝΟΜΑ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΦΩΡΑ ΚΔΥ ΑΛΑΙΟΠΟΙΗΗ σε εκ. 1 LIZ CLAIBORNE INC USA STEFANEL SPA ITALY AS BALTIKA ESTONIA AM ERICAN APPAREL INC USA AEFFE SPA ITALY RAFFAELE CARUSO SPA ITALY TRIUM PH INTERNATIONAL AG GERM ANY QUIKSILVER INC USA CHARLES VOEGELE HOLDING A-BR SWITZERLAND CHARM ING SHOPPES USA PACIFIC SUNWEAR OF CALIF USA TOM TAILOR HOLDING AG GERM ANY HOT TOPIC INC USA SPRIDER STORES SA GREECE DOUROS S.A GREECE ELM EC SPORT A.B.E.T.E. GREECE RNB RETAIL AND BRANDS AB SWEDEN FRENCH CONNECTION GROUP PLC UN.KINGDOM ADOLFO DOM INGUEZ SPAIN BEBE STORES INC USA CHRISTOPHER & BANKS CORP USA VET'AFFAIRES FRANCE ELVE S.A. GREECE KLOYKINAS-LAPPAS GREECE Πεγή: Bloomberg Η θεθαιαηνπνίεζε ησλ εηαηξεηώλ έρεη ππνινγηζηεί επί ησλ ηηκώλ θιεηζίκαηνο ηεο 30/12/2010. Η εηαηξεία Κινπθίλαο-Λάππαο ρξεζηκνπνηήζεθε ιόγσ ηεο ζεκαληηθήο ηεο δξαζηεξηόηεηαο ζηνλ θιάδν ηνπ βξεθηθνύ ελδύκαηνο. 52

52 ΒΑΡΓΑ-ΜΔΘΟΓΟΙ ΑΠΟΣΙΜΗΗ ΜΔΘΟΓΟ ΑΝΑΛΤΗ ΠΟΛΛΑΠΛΑΙΩΝ ΤΓΚΡΙΙΜΩΝ ΔΣΑΙΡΔΙΩΝ Σα πνιιαπιάζηα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ αλά εηαηξεία, είλαη ηα εμήο: ΟΝΟΜΑ ΔΣΑΙΡΔΙΑ P/BV P/ASSETS EV/ EBITDA EV/OPER. CASH FLOWS P/SALES 1 LIZ CLAIBORNE INC STEFANEL SPA N/A AS BALTIKA N/A AMERICAN APPAREL INC N/A N/A 5 AEFFE SPA N/A RAFFAELE CARUSO SPA N/A N/A 7 TRIUMPH INTERNATIONAL AG N/A N/A 8 QUIKSILVER INC CHARLES VOEGELE HOLDING A-BR N/A CHARMING SHOPPES N/A PACIFIC SUNWEAR OF CALIF TOM TAILOR HOLDING AG N/A HOT TOPIC INC SPRIDER STORES SA DOUROS S.A N/A 1.95 N/A 16 ELMEC SPORT A.B.E.T.E RNB RETAIL AND BRANDS AB N/A N/A FRENCH CONNECTION GROUP PLC ADOLFO DOMINGUEZ N/A BEBE STORES INC CHRISTOPHER & BANKS CORP VET'AFFAIRES N/A ELVE S.A N/A 1.46 N/A 25 KLOYKINAS-LAPPAS N/A 9.75 N/A MEDIAN Πεγή: Bloomberg Γηα ηνλ ππνινγηζκό ησλ κέζσλ ηηκώλ ησλ πνιιαπιαζίσλ ρξεζηκνπνηήζεθε ε δηάκεζνο (median) γηα λα ειαρηζηνπνηεζεί ε επίδξαζε θάπνησλ αθξαίσλ ηηκώλ. Γηα ηνλ ππνινγηζκό ησλ πνιιαπιαζίσλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ νη ηηκέο θιεηζίκαηνο ηεο 30/12/2010. Γηα ηα κεγέζε ηνπ ηζνινγηζκνύ ρξεζηκνπνηήζεθαλ νη ηειεπηαίνη δεκνζηεπκέλνη ηζνινγηζκνί γηα θάζε εηαηξεία. Γηα ηα κεγέζε πνπ αθνξνύλ ηελ Καηάζηαζε Απνηειεζκάησλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ νη εθηηκήζεηο ηνπ Bloomberg, γηα όζεο εηαηξείεο δελ έρνπλ δεκνζηεύζεη ηειηθά ζηνηρεία γηα ηε ρξήζε ηνπ Η θεθαιαηνπνίεζε αθνξά ηηκέο θιεηζίκαηνο ηεο 30/12/

53 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΜΔΘΟΓΟΤ ΤΓΚΡΙΙΜΩΝ ΔΣΑΙΡΔΙΩΝ ΜΔΓΔΘΗ ΓΔΙΓΜΑΣΟ Σα κεγέζε πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηνλ ππνινγηζκό ησλ πνιιαπιαζίσλ αλά εηαηξεία, είλαη ηα εμήο: Μεγέθη ζε εκ. ΟΝΟΜΑ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΔΥΑΛΑΙΟΠΟΙΗΗ ΙΔΙΑ ΚΔΥΑΛΑΙΑ ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟ EBITDA ΛΔΙΣ. ΣΑΜ. ΡΟΔ ΠΩΛΗΔΙ LIZ CLAIBORNE INC STEFANEL SPA N/A AS BALTIKA N/A AMERICAN APPAREL INC N/A N/A AEFFE SPA N/A RAFFAELE CARUSO SPA N/A 1.53 N/A TRIUMPH INTERNATIONAL AG N/A 9.23 N/A QUIKSILVER INC CHARLES VOEGELE HOLDING A-BR N/A CHARMING SHOPPES N/A PACIFIC SUNWEAR OF CALIF TOM TAILOR HOLDING AG N/A HOT TOPIC INC SPRIDER STORES SA DOUROS S.A N/A N/A ELMEC SPORT A.B.E.T.E RNB RETAIL AND BRANDS AB N/A FRENCH CONNECTION GROUP PLC ADOLFO DOMINGUEZ N/A BEBE STORES INC CHRISTOPHER & BANKS CORP VET'AFFAIRES N/A ELVE S.A N/A 5.75 N/A KLOYKINAS-LAPPAS N/A N/A MEDIAN Πηγή: Bloomberg Η θεθαιαηνπνίεζε ησλ εηαηξεηώλ έρεη ππνινγηζηεί κε ηηκέο θιεηζίκαηνο ηεο 30/12/2010. Σα Ίδηα Κεθάιαηα θαη ην Δλεξγεηηθό αλαθέξνληαη ζε κεγέζε ησλ ηειεπηαίσλ ηζνινγηζκώλ ησλ εηαηξεηώλ. Σα ΔΒΙΣDA θαη νη πσιήζεηο αλαθέξνληαη ζε πξνβιέςεηο αλαιπηώλ γηα ηελ ρξήζε ηνπ 2010 (Πεγή: Bloomberg). Οη Λεηηνπξγηθέο Σακεηαθέο Ρνέο αλαθέξνληαη ζην άζξνηζκα ησλ 4 ηειεπηαίσλ ηξηκήλσλ γηα θάζε εηαηξεία. 54

54 ΜΔΘΟΓΟ ΑΝΑΛΤΗ ΠΟΛΛΑΠΛΑΙΩΝ ΤΓΚΡΙΙΜΩΝ ΔΣΑΙΡΙΩΝ- ΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΑΞΙΑ ΒΑΡΓΑ ΜΔ ΣΗ ΜΔΘΟΓΟ ΠΟΛΛΑΠΛΑΙΩΝ ΤΓΚΡΙΙΜΩΝ ΔΣΑΙΡΔΙΩΝ o Με βάζε ηνπο δείθηεο EV/EBITDA θαη EV/Oper. Cash Flows ππνινγίζηεθε αξρηθά ε ηξέρνπζα Αμία ηεο Δπηρείξεζεο (Enterprise Value) θαη κε βάζε απηήλ πξνζδηνξίζηεθε ε εύινγε αμία ηεο ΒΑΡΓΑ σο αθνινύζσο: Δύλογη Αξία (Equity Value) = Σπέσοςζα Αξία Δπισείπηζηρ (Enterprise Value) Καθαπόρ Γανειζμόρ oμε βάζε ηε ζηαζκηζκέλε ηηκή πνπ πξνθύπηεη από ηελ παξαπάλσ κεζνδνινγία δεκηνπξγήζεθε έλα εύξνο ηεο ηάμεσο ηνπ 10%. ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΟ EV/EBITDA EV/OPER.CASH FLOWS P/SALES P/BV P/ASSETS ΣΤΑΘΜ.ΑΞΙΑ ΔΙΑΜΕΣΟΣ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟΥ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ENTERPRISE VALUE VARDAS (ΣΕ 000 ) 16,411 5,429 EQUITY VALUE VARDAS (ΣΕ 000 ) -19,119-30,101 12,907 20,421 39,828 ΣΤΑΘΜΙΣΗ 30.00% 10.00% 30.00% 20.00% 10.00% ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΟ EQUITY VALUE VARDAS (ΣΕ 000 ) -5,736-3,010 3,872 4,084 3,983 ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΕQUITY VALUE VARDAS META ΑΠΌ ΣΤΑΘΜ. (ΣΕ 000 ) 3,193 ΑΞΙΑ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ ΣΕ 1.08 Βάζει ηηρ παπαπάνυ μεθοδολογίαρ, ηο εύπορ ηηρ εύλογηρ αξίαρ ηηρ ΒΑΡΓΑ κςμαίνεηαι μεηαξύ 2,87 εκ. και 3,51 εκ., πος ανηιζηοισεί ζε μια ηιμή ανά μεηοσή 0,97 και 1,18. 55

55 ΜΔΘΟΓΟ ΠΟΛΛΑΠΛΑΙΧΝ ΤΓΚΡΙΙΜΧΝ ΤΝΑΛΛΑΓΧΝ 56

56 ΜΔΘΟΓΟ ΑΝΑΛΤΗ ΠΟΛΛΑΠΛΑΙΩΝ ΤΓΚΡΙΙΜΩΝ ΤΝΑΛΛΑΓΩΝ ΓΔΙΓΜΑ ΔΣΑΙΡΔΙΩΝ Target Name P/Operational Cash Flows P/EBITDA P/MARKET CAP P/Sales Debenhams PLC/Old 8,07 6,5 1,08 0,94 Cortefiel SA 22 15,32 1,88 1,57 William Baird PLC 11,57 2,9 1,34 0,26 Just Jeans Group Ltd 18,19 4,36 1,45 0,31 Crocodile Garments N/A 12,6 1,14 0,58 Tarrant Apparel Group 4,87 4,32 1,21 0,11 Fashion Box 9,05 9,90 1,18 0,46 MEDIAN 10,31 6,5 1,21 0,46 Πεγή: Bloomberg 58

57 ΜΔΘΟΓΟ ΑΝΠΡΟΑΡΜΟΜΔΝΗ ΚΑΘΑΡΗ ΘΔΗ 60

58 ΜΔΘΟΓΟ ΑΝΑΠΡΟΑΡΜΟΜΔΝΗ ΚΑΘΑΡΗ ΘΔΗ ΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΣΗ ΑΝΑΠΡΟΑΡΜΟΜΔΝΗ ΚΑΘΑΡΗ ΘΔΗ (,000 ) Μεηοτηθό Κεθάιαηο 7128 Τπέρ ηο άρηηο 550 Λοηπά Αποζεκαηηθά 1332 Αποηειέζκαηα εης λέολ 7156 ΤΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗ ΘΔΗ Πεγή: Δλδηάκεζεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ΒΑΡΓΑ ηεο 30/09/2010 Δεν πραγματοποιικθκε καμία αναπροςαρμογι τθσ κακαρισ κζςθσ Βάςει τησ μεθόδου τησ αναπροςαρμοςμζνησ καθαρήσ θζςησ η αξία τησ Εταιρείασ ανζρχεται ςε χιλ., που αντιςτοιχεί ςε μια τιμή ανά μετοχή 5,44. 61

59 ΜΔΘΟΓΟ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΑΚΗ ΑΞΙΑ 62

60 ΜΔΗ ΣΑΘΜΙΜΔΝΗ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΑΚΗ ΑΞΙΑ Όταν οι μετοχζσ τθσ υπό εκτίμθςθ Εταιρείασ διαπραγματεφονται ςε οργανωμζνθ χρθματιςτθριακι αγορά, κρίνεται ςκόπιμο να λαμβάνεται υπ όψιν θ χρθματιςτθριακι αξία αυτισ. Λόγω του γεγονότοσ ότι θ χρθματιςτθριακι αξία κάκε ειςθγμζνθσ εταιρείασ είναι δυνατόν να εμφανίηει ςθμαντικζσ αποκλίςεισ ακόμα και κατά τθ διάρκεια ςφντομων χρονικϊν περιόδων, ςυνικθσ πρακτικι, προσ εξομάλυνςθ των ςθμαντικϊν βραχυπρόκεςμων αποκλίςεων, αποτελεί θ λιψθ ςτοιχείων για τθν χρθματιςτθριακι αξία τθσ υπό εκτίμθςθ εταιρείασ όχι μόνο κατά τθν θμερομθνία αποτιμιςεωσ, αλλά και κατά τθ διάρκεια ςυγκεκριμζνθσ χρονικισ περιόδου, θ οποία μπορεί να καλφπτει χρονικό διάςτθμα ενόσ, δφο ι περιςςοτζρων μθνϊν πριν ι και μετά τθν θμερομθνία αποτιμιςεωσ. Έηζη, εμεηάζηεθε ε κέζε ζηαζκηζκέλε (σο πξνο ηνλ όγθν) ρξεκαηηζηεξηαθή αμία ηεο εηαηξίαο θαηά ηνλ πξνεγνύκελν κήλα, ηξίκελν, εμάκελν, ελλεάκελν θαη έηνο ηεο αλαθνίλσζεο ηεο δεκόζηαο πξόηαζεο. Σα απνηειέζκαηα ησλ ππνινγηζκώλ είλαη ηα εμήο: ΜΕΣΗ ΣΤΑΘΜ.ΑΞΙΑ 1 ETOΣ 1,67 9 ΜΗΝΕΣ 1,35 6 ΜΗΝΕΣ 0,92 3 ΜΗΝΕΣ 0,76 1 ΜΗΝΑΣ 0,74 ΜΕΗ ΣΑΘΜ.ΑΞΙΑ 1,80 1,60 1,40 1,20 1,00 0,80 0,60 0,40 0,20 0,00 1 ETO 9 ΜΗΝΕ 6 ΜΗΝΕ 3 ΜΗΝΕ 1 ΜΗΝΑ Πεγή: Bloomberg ηιρ παπαπάνυ ζηαθμιζμένερ ηιμέρ εθαπμόζθηκε ζηάθμιζη 20% ζηην καθεμία και δημιοςπγήθηκε μια καινούπγια ζηαθμιζμένη ηιμή ( 1,09) πος ανηιζηοισεί ζε μια κεθαλαιοποίηζη 3,22 εκ. Με βάζη αςηήν ηην ηιμή δημιοςπγήθηκε ένα εύπορ ηηρ ηάξευρ ηος 10%. Βάζει ηηρ παπαπάνυ μεθοδολογίαρ, ηο εύπορ ηηρ εύλογηρ αξίαρ ηηρ ΒΑΡΓΑ κςμαίνεηαι μεηαξύ 2,9 εκ. έυρ 3,54 εκ. πος ανηιζηοισεί ζε μια ηιμή ανά μεηοσή 0,98-1,19. 63

61 ΣΔΛΙΚΟ ΔΤΡΟ ΑΠΟΣΙΜΗΗ 64

62 ΣΔΛΙΚΟ ΔΤΡΟ ΑΠΟΣΙΜΗΗ Γηα ηνλ ππνινγηζκό ηνπ ηειηθνύ εύξνπο ηεο απνηίκεζεο εμήρζε ν ζηαζκηζκέλνο κ.ν. ησλ πέληε κεζόδσλ απνηίκεζεο θαη κε βάζε απηόλ δεκηνπξγήζεθε έλα εύξνο ηεο ηάμεσο ηνπ 10%. ΤΝΟΧΗ ΜΔΘΟΔΩΝ ΑΠΟΣΙΜΗΗ ΣΗ ΑΞΙΑ ΣΗ ΒΑΡΔΑ Α.Δ.Β.Δ. ΜΔΘΟΔΟ ΑΠΟΣΙΜΗΗ ΑΞΙΑ Δ (000 ) ΑΞΙΑ ΑΝΑ ΜΔΣΟΦΗ ( ) ΔΙΔΙΚΟ ΒΑΡΟ ΑΝΑ ΜΔΘΟΔΟ ΣΑΘΜΙΜΔΝΗ ΑΞΙΑ Δ (000) ΣΑΘΜΙΜΔΝΗ ΑΞΙΑ ΑΝΑ ΜΔΣΟΦΗ ( ) DCF 2, % 1, ΤΓΚΡΙΙΜΔ ΔΣΑΙΡΔΙΔ 3, % ΤΓΚΡΙΙΜΔ ΤΝΑΛΛΑΓΔ 9, % ΑΝΑΠ.ΚΑΘ.ΘΔΗ 16, % ΦΡΗΜ.ΑΞΙΑ 3, % ΑΞΙΑ ΔΣΑΙΡΔΙΑ 3, ΔΥΑΡΜΟΓΗ ΔΤΡΟΤ 10% ΔΠΙ ΑΞΙΑ ΑΝΑ ΜΔΣΟΦΗ ΔΛΑΦΙΣΗ ΣΙΜΗ ΔΤΡΟΤ -10% 1.00 ΜΔΓΙΣΗ ΣΙΜΗ ΔΤΡΟΤ 10% 1.22 Η ζηάζκηζε ησλ ηεζζάξσλ κεζόδσλ πνπ αλαιύζεθαλ αλσηέξσ δίλεη κηα δίθαηα ηηκή αλά κεηνρή γηα ηελ Δηαηξία ηα 1,11 πνπ αληηζηνηρεί ζε κηα θεθαιαηνπνίεζε 3,29 εκ.. Με βάζε ηελ ηηκή απηή δεκηνπξγήζεθε έλα εύξνο απνηίκεζεο ηεο ηάμεσο ηνπ 10%, κε βάζε ην νπνίν ην εύξνο ηεο εύινγεο αμίαο ηεο ΒΑΡΓΑ θπκαίλεηαη κεηαμύ 2,96 εκ. έυρ 3,62 εκ., πνπ αληηζηνηρεί ζε κηα ηηκή αλά κεηνρή 1,00 θαη 1,22. 65

Όμιλος Α.Ε. Τσιμέντων Τιτάν. Ετήσια Οικονομική Ζκθεση. (1 Ιανουαρίου 2013 31 Δεκεμβρίου 2013)

Όμιλος Α.Ε. Τσιμέντων Τιτάν. Ετήσια Οικονομική Ζκθεση. (1 Ιανουαρίου 2013 31 Δεκεμβρίου 2013) Όμιλος Α.Ε. Τσιμέντων Τιτάν Ετήσια Οικονομική Ζκθεση (1 Ιανουαρίου 2013 31 Δεκεμβρίου 2013) Ανώνυμη Εταιρία Σσιμέντων Σιτάν ΑΡΙΘΜΟ ΓΕΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΚΟΤ ΜΗΣΡΩΟΤ: 224301000, Πρώην ΑΡΙΘΜΟ ΜΗΣΡΩΟΤ Α.Ε.: 6013/06/Β/86/90

Διαβάστε περισσότερα

MIG Real Estate Α.Ε.Ε.Α.Ρ.

MIG Real Estate Α.Ε.Ε.Α.Ρ. MIG Real Estate Α.Ε.Ε.Α.Ρ. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΡΟΙΘΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ περιόδου από 1 Ιανουαρίου ζωσ 31 Μαρτίου 2015 Σφμφωνα με τα Διεκνι Ρρότυπα Χρθματοοικονομικισ Αναφοράσ Μάιοσ 2015

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικζσ Καταςτάςεισ τθσ 31.12.2010. (ςφμφωνα με τα Διεκνι Ρρότυπα Χρθματοοικονομικισ Αναφοράσ Δ.Ρ.Χ.Α )

Οικονομικζσ Καταςτάςεισ τθσ 31.12.2010. (ςφμφωνα με τα Διεκνι Ρρότυπα Χρθματοοικονομικισ Αναφοράσ Δ.Ρ.Χ.Α ) Οικονομικζσ Καταςτάςεισ τθσ 31.12.2010 (ςφμφωνα με τα Διεκνι Ρρότυπα Χρθματοοικονομικισ Αναφοράσ Δ.Ρ.Χ.Α ) Ακινα, Μάιοσ 2011 Πίνακασ Περιεχομζνων Ζκκεςθ Διαχείριςθσ... 3 ΣΘΜΕΙΩΣΘ 11:Απαιτιςεισ κατά πελατϊν

Διαβάστε περισσότερα

19 Αυγοφςτου 2014 ΠΡΟ ΑΜΕΗ ΔΗΜΟΙΕΤΗ

19 Αυγοφςτου 2014 ΠΡΟ ΑΜΕΗ ΔΗΜΟΙΕΤΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ ΧΕΣΙΚΑ ΜΕ ΣΗΝ ΤΠΟΧΡΕΩΣΙΚΗ ΔΗΜΟΙΑ ΠΡΟΣΑΗ TH «ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΤΕΩΝ Ε ΑΚΙΝΗΣΗ ΠΕΡΙΟΤΙΑ» ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΠΟΚΣΗΗ ΣΩΝ ΜΕΣΟΧΩΝ ΣΗ «MIG REAL ESTATE ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΤΕΩΝ ΑΚΙΝΗΣΗ ΠΕΡΙΟΤΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΖ & ΓΗΟΗΚΖΖ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ. Σομέας Οργάνωζης & Γιοίκηζης

ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΖ & ΓΗΟΗΚΖΖ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ. Σομέας Οργάνωζης & Γιοίκηζης ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΖ & ΓΗΟΗΚΖΖ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ Σομέας Οργάνωζης & Γιοίκηζης Βεληίωζη Αλγορίθμοσ Collaborative Filtering με τρήζη μεθόδων Πολσκριηήριας Ανάλσζης για ηην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΥΜΑ ΘΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΘΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΘΣ ΡΤΥΧΙΑΚΘ ΕΓΑΣΙΑ :

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΥΜΑ ΘΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΘΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΘΣ ΡΤΥΧΙΑΚΘ ΕΓΑΣΙΑ : ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΥΜΑ ΘΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΘΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΘΣ ΡΤΥΧΙΑΚΘ ΕΓΑΣΙΑ : ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΡΑΑΔΕΙΓΜΑ ΣΕ ΑΝΩΜΥΜΘ ΕΤΑΙΙΑ ΑΣΡΘ ΕΛΕΝΘ ΑΜ:6735 ΡΙΤΣΟΥΛΘ ΣΟΦΙΑ ΑΜ:6889 ΕΙΣΘΓΘΤΘΣ

Διαβάστε περισσότερα

1.1 Γνωςτοποίθςθ οικιοκελοφσ ςυμμόρφωςθσ τθσ Εταιρείασ με τον Κϊδικα Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ (ςελ. 2)

1.1 Γνωςτοποίθςθ οικιοκελοφσ ςυμμόρφωςθσ τθσ Εταιρείασ με τον Κϊδικα Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ (ςελ. 2) Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Κώδικασ Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ 1.1 Γνωςτοποίθςθ οικιοκελοφσ ςυμμόρφωςθσ τθσ Εταιρείασ με τον Κϊδικα Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ (ςελ. 2) 1.2 Αποκλίςεισ από το Κϊδικα Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Τεφχοσ 34 - Μάρτιοσ 2015

Τεφχοσ 34 - Μάρτιοσ 2015 Τεφχοσ 34 - Μάρτιοσ 2015 Πρϊτοι Εμείσ, τεφχοσ 34 - Μάρτιοσ 2015 Περιεχόμενα ΣΕΛ. ΘΕΜΑ 3 Editorial 4 Βράβευςθ τθσ Εκνικισ Τράπεηασ από το διεκνζσ οικονομικό ζντυπο World Finance 5 Σθμαντικζσ Βραβεφςεισ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝΤΣΗΡΙΟ ΑΝΑΥΟΡΑ ΚΑΣΑ ΣΩΝ ΚΕΡΔΟΚΟΠΩΝ

ΜΗΝΤΣΗΡΙΟ ΑΝΑΥΟΡΑ ΚΑΣΑ ΣΩΝ ΚΕΡΔΟΚΟΠΩΝ ΕΝΩΠΙΟΝ ΣΟΤ ΕΙΑΓΓΕΛΕΑ ΣΟΤ ΑΡΕΙΟΤ ΠΑΓΟΤ ΜΗΝΤΣΗΡΙΟ ΑΝΑΥΟΡΑ ΚΑΣΑ ΣΩΝ ΚΕΡΔΟΚΟΠΩΝ που με τισ πρϊξεισ και τισ παραλόψεισ τουσ χειραγώγηςαν το Δημόςιο Φρϋοσ τησ Ελλϊδοσ και ζημύωςαν το Ελληνικό Δημόςιο, τουσ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΘΓΟ ΤΝΣΑΞΘ ΕΠΙΧΕΙΡΘΜΑΣΙΚΟΤ ΧΕΔΙΟΤ ΓΙΑ ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΘΘ

ΟΔΘΓΟ ΤΝΣΑΞΘ ΕΠΙΧΕΙΡΘΜΑΣΙΚΟΤ ΧΕΔΙΟΤ ΓΙΑ ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΘΘ Page 1 of 32 ΟΔΘΓΟ ΤΝΣΑΞΘ ΕΠΙΧΕΙΡΘΜΑΣΙΚΟΤ ΧΕΔΙΟΤ ΓΙΑ ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΘΘ Το επιχειρθματικό ςχζδιο αποτελείται από το κείμενο και διάφορουσ οικονομικοφσ πίνακεσ. Το κείμενο αποτελεί το κφριο ςϊμα του επιχειρθματικοφ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΘ ΣΩΝ ΠΡΟΟΠΣΙΚΩΝ ΣΟΤ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΟ ΣΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΤ ΣΘΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΣΘΝ ΕΞΟΔΟ ΑΠΟ ΣΘΝ ΚΡΙΘ

ΑΝΑΛΤΘ ΣΩΝ ΠΡΟΟΠΣΙΚΩΝ ΣΟΤ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΟ ΣΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΤ ΣΘΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΣΘΝ ΕΞΟΔΟ ΑΠΟ ΣΘΝ ΚΡΙΘ ΑΝΑΛΤΘ ΣΩΝ ΠΡΟΟΠΣΙΚΩΝ ΣΟΤ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΟ ΣΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΤ ΣΘΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΣΘΝ ΕΞΟΔΟ ΑΠΟ ΣΘΝ ΚΡΙΘ Μάιοσ 2013 Επιςτθμονικόσ υπεφκυνοσ: Αλεξάκθσ Χριςτοσ, Αναπλθρωτισ Κακθγθτισ Σμιματοσ Οικονομικισ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ Β ΡΙΝΑΚΑΣ ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΙΣΤΟΙΚΟ ΕΤΑΙΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ Β ΡΙΝΑΚΑΣ ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΙΣΤΟΙΚΟ ΕΤΑΙΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β ΡΙΝΑΚΑΣ ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΙΣΤΟΙΚΟ ΕΤΑΙΙΑΣ A. AKINHTA A.1 ΛΟΓΙΣΤΙΚΘ ΑΡΕΙΚΟΝΙΣΘ ΤΩΝ ΛΟΓΑΙΑΣΜΩΝ. 10 & 11 ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ Α.1.α ΓΘΡΕΔΑ - ΟΙΚΟΡΕΔΑ (ΛΟΓ.10) Α.1.β ΚΤΙΙΑ-

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΣΡΟ 41 - ΔΡΑΗ L123β «Αφξηςη τησ αξίασ των δαςοκομικϊν προϊόντων»

ΜΕΣΡΟ 41 - ΔΡΑΗ L123β «Αφξηςη τησ αξίασ των δαςοκομικϊν προϊόντων» 1 Η ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΣΟΤ ΣΟΠΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΑΞΟΝΑ 4 ΣΟΤ Π.Α.Α. (LEADER) ΣΗ Ο.Σ.Δ. «ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΔΡΑΜΑ - ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ Ο.Σ.Α.» ΜΕΣΡΟ 41 - ΔΡΑΗ L123β «Αφξηςη τησ αξίασ των δαςοκομικϊν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΛΑΡΙΑ Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) Έκθεςη Εςωτερικήσ Αξιολόγηςησ (2007-2011)

ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΛΑΡΙΑ Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) Έκθεςη Εςωτερικήσ Αξιολόγηςησ (2007-2011) ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΛΑΡΙΑ Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) Έκθεςη Εςωτερικήσ Αξιολόγηςησ (2007-2011) ςτα πλαίςια του Ν. 3374/2005 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτφςοντασ μια κοινωνικι επιχείρθςθ Θεςςαλονίκθ, 8, 9, 10 Δεκεμβρίου 2014 Διοργάνωςθ: Οικολογικι Κίνθςθ Θεςςαλονίκθσ, Κδρυμα Χαίνριχ Μπελ Ελλάδασ

Αναπτφςοντασ μια κοινωνικι επιχείρθςθ Θεςςαλονίκθ, 8, 9, 10 Δεκεμβρίου 2014 Διοργάνωςθ: Οικολογικι Κίνθςθ Θεςςαλονίκθσ, Κδρυμα Χαίνριχ Μπελ Ελλάδασ Αναπτφςοντασ μια κοινωνικι επιχείρθςθ Θεςςαλονίκθ, 8, 9, 10 Δεκεμβρίου 2014 Διοργάνωςθ: Οικολογικι Κίνθςθ Θεςςαλονίκθσ, Κδρυμα Χαίνριχ Μπελ Ελλάδασ Ράνια ωτθρίου «Κοινωνικι Συνεταιριςτικι Επιχείρθςθ» είναι

Διαβάστε περισσότερα

υνδυαςμζνεσ μεταφορζσ ςε Ευρϊπη και Ελλάδα ςχετικά με το περιβάλλον και την χρήςη εναλλακτικϊν καυςίμων LPG & CNG

υνδυαςμζνεσ μεταφορζσ ςε Ευρϊπη και Ελλάδα ςχετικά με το περιβάλλον και την χρήςη εναλλακτικϊν καυςίμων LPG & CNG υνδυαςμζνεσ μεταφορζσ ςε Ευρϊπη και Ελλάδα ςχετικά με το περιβάλλον και την χρήςη εναλλακτικϊν καυςίμων LPG & CNG Dionisis Grigoropoulos Managing Director Logistics Way d.grigoropoulos@logistics-way.gr

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματική Περίοδος 2014-2020

Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 Τπουργείο Ναυτιλίασ και Αιγαίου Περιεχόμενα ΕΛΑΓΩΓΘ... 2 1.ΚΕΘ ΣΟΤ ΣΟΜΕΑ ΣΟ ΕΚΝΛΚΟ ΚΑΛ ΕΤΡΩΠΑΛΚΟ ΠΕΡΛΒΑΛΛΟΝ... 3 2. ΑΠΟΣΛΜΘΘ ΣΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΣΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΕΩΝ ΣΟΝ ΣΟΜΕΑ ΜΕΧΡΛ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Δράςθσ 2012 Δεκζμβριοσ 2011

Πρόγραμμα Δράςθσ 2012 Δεκζμβριοσ 2011 Πρόγραμμα Δράςθσ 2012 Δεκζμβριοσ 2011 Πρόγραμμα Δράςθσ 2012 Σελ. 1 από 94 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ I ΕΙΑΓΩΓΘ... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ II ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΘ ΜΟΝΑΔΑ ΕΩΣΕΡΙΚΟΤ ΕΛΕΓΧΟΤ... 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ III ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΘ

Διαβάστε περισσότερα

Οδθγόσ φνταξθσ Σοπικοφ χεδίου Αποκεντρωμζνθσ Διαχείριςθσ Αποβλιτων (Σ..Δ.)

Οδθγόσ φνταξθσ Σοπικοφ χεδίου Αποκεντρωμζνθσ Διαχείριςθσ Αποβλιτων (Σ..Δ.) Οδθγόσ φνταξθσ Σοπικοφ χεδίου Αποκεντρωμζνθσ Διαχείριςθσ Αποβλιτων (Σ..Δ.) Ζτοσ, 2015 Ειδικόσ Διαβακμιδικόσ φνδεςμοσ Νομοφ Αττικισ Ειςαγωγικό θμείωμα O παρϊν οδθγόσ ζχει ςκοπό να υποδείξει μια διαδικαςία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΤΝΕΣΑΙΡΙΣΙΚΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΙ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΤΝΕΣΑΙΡΙΣΙΚΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΤΝΕΣΑΙΡΙΣΙΚΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΙ Δημιουργώντασ μια Κοινωνική υνεταιριςτική Επιχείρηςη «Κοινωνικι Συνεταιριςτικι Επιχείρθςθ» είναι αςτικόσ ςυνεταιριςμόσ με κοινωνικό ςκοπό και διακζτει εκ του νόμου τθν

Διαβάστε περισσότερα

Γενικά. Προσ τθν Αναπλθρώτρια Υπουργό Οικονομικών κ. Νάντια Βαλαβάνθ - 1 -

Γενικά. Προσ τθν Αναπλθρώτρια Υπουργό Οικονομικών κ. Νάντια Βαλαβάνθ - 1 - Ακινα, 08/06/2015 Προτάςεισ τθσ Π.Ο.Φ.Ε.Ε. για άμεςεσ βελτιώςεισ των υφιςτάμενων ρυκμίςεων τθσ φορολογίασ, των φορολογικών διαδικαςιών και του τρόπου λειτουργίασ τθσ φορολογικισ διοίκθςθσ. Προσ τθν Αναπλθρώτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Οδθγόσ Αναηιτθςθσ και Επιλογισ Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ πουδϊν

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Οδθγόσ Αναηιτθςθσ και Επιλογισ Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ πουδϊν ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Οδθγόσ Αναηιτθςθσ και Επιλογισ Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ πουδϊν Περιεχόμενα Ειςαγωγι......4 Τι είναι Μεταπτυχιακό Δίπλωμα... 5 Αποδιδόμενοι Τίτλοι Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν... 5 Μεταπτυχιακό

Διαβάστε περισσότερα

Το Αειφόρο Σχολείο είναι θ πιο ολοκλθρωμζνθ πρόταςθ και θ πιο ολοκλθρωμζνθ προςζγγιςθ για το ςχολείο που κακζνασ οραματίηεται:

Το Αειφόρο Σχολείο είναι θ πιο ολοκλθρωμζνθ πρόταςθ και θ πιο ολοκλθρωμζνθ προςζγγιςθ για το ςχολείο που κακζνασ οραματίηεται: Σεφχοσ 1/Δεκζμβριοσ 2013 Editorial Το Αειφόρο Σχολείο είναι θ πιο ολοκλθρωμζνθ πρόταςθ και θ πιο ολοκλθρωμζνθ προςζγγιςθ για το ςχολείο που κακζνασ οραματίηεται: οι μακθτζσ το βρίςκουν ενδιαφζρον κακϊσ

Διαβάστε περισσότερα

"ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ ΔΛΑΔΛΚΣΤΟ ΚΑΛ ΣΟ ΜΘΣΡΩΟ Ακινα, 23/12/2014 Αρικ. Πρωτ.:ΕΟΧ2/6996

ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ ΔΛΑΔΛΚΣΤΟ ΚΑΛ ΣΟ ΜΘΣΡΩΟ Ακινα, 23/12/2014 Αρικ. Πρωτ.:ΕΟΧ2/6996 ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΟ ΣΜΘΜΑ Πλθροφορίεσ: Γιαννακοποφλου Ευαγγελία, Κολοβοφ Νικολζττα Email:e.giannakopoulou@firstreception.gov.gr Λ. Συγγροφ 83,11745 Ακινα, Τ 2109285132,21092385103 Fax2109233119, initialreception@firstreception.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία. Πτυχιακή Εργασία

Πτυχιακή Εργασία. Πτυχιακή Εργασία ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗΕΜΠΟΡΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο «Εφαρμογζσ Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ (ΘΔ) και Διαχείριςθσ Εκκλθςιαςτικισ Ακίνθτθσ Ρεριουςίασ (ΔΕΑΡ)» Ανακζτουςα Αρχι: Λερά Αρχιεπιςκοπι Ακθνϊν Ρροχπολογιςμόσ: 4.620.000,00

Διαβάστε περισσότερα

Ακινα, 10 Ιουνίου 2015 ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Ακινα, 10 Ιουνίου 2015 ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΔΑ: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΝΑ ΣΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ Ακινα, 10 Ιουνίου 2015 ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛ : 1117 ΦΟΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Ι. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χριςθσ τθσ esolutions.gr

Όροι Χριςθσ τθσ esolutions.gr Όροι Χριςθσ τθσ esolutions.gr 1. Όροι χριςθσ τθσ ιςτοςελίδασ http://www.esolutions.gr Ραρακαλείςκε όπωσ αναγνϊςετε τουσ κάτωκι όρουσ και προχποκζςεισ παροχισ υπθρεςιϊν, προτοφ προβείτε ςτθ χριςθ του δικτυακοφ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΡΟ ΣΟΤ ΜΕΛΛΟΝΣΟ 2014 + ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΗ ΟΜΑΔΑ ΠΟΛΙΣΩΝ «Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟΤΗ»

Η ΤΡΟ ΣΟΤ ΜΕΛΛΟΝΣΟ 2014 + ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΗ ΟΜΑΔΑ ΠΟΛΙΣΩΝ «Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟΤΗ» Α Ν Α Ρ Γ Τ Ρ Ο Δ Ε Ν Α Ξ Α Η ΤΡΟ ΣΟΤ ΜΕΛΛΟΝΣΟ 2014 + ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΗ ΟΜΑΔΑ ΠΟΛΙΣΩΝ «Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟΤΗ» Εν μζςω πολιτικισ και οικονομικισ κρίςθσ, με τθν κεντρικι διοίκθςθ να προςπακεί να απαλλαγεί

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Χαρτογράφηςησ Προςβαςιμότητασ Υποδομών

Μελέτη Χαρτογράφηςησ Προςβαςιμότητασ Υποδομών Μελέτη Χαρτογράφηςησ Προςβαςιμότητασ Υποδομών ΤΕΠΑΚ Νοζμβριοσ 2014 H παρούςα μελϋτη εκπονόθηκε ςτο πλαύςιο του ϋργου ΕΡΜΗ: Βελτύωςη Προςβαςιμότητασ Ατόμων με Προβλόματα Κινητικότητασ», το οπούο εντϊςςεται

Διαβάστε περισσότερα