Γξ. Γεκήηξηνο Ι. Μπηιάιεο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Γξ. Γεκήηξηνο Ι. Μπηιάιεο"

Transcript

1 Γεσπνληθό Παλ. Αζελώλ Δξγαζηήξην Γεσξγίαο Ηεξά Οδόο 75 Βνηαληθόο Αζήλα Σει- fax: Κηλ.: Γξ. Γεκήηξηνο Ι. Μπηιάιεο Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο Βηνινγηθήο Γεσξγίαο Βηνγξαθηθό εκείσκα Πηπρία 1. Πηπρίν Γεσπόλνπ Γεσξγηθνύ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ (1993) (Λίαλ Καιώο). 2. Γηδαθηνξηθό δίπισκα Γεσπνληθνύ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ, Δξγαζηήξην Γεσξγίαο (1999) (Άξηζηα). Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Οηθνγελεηαθή Καηάζηαζε: Έγγακνο κε 2 ηέθλα. Γελλήζεθα ζην Μεζνιόγγη ην έηνο Σν ζηνηρεηώδε θαη κέζν θύθιν εθπαίδεπζεο παξαθνινύζεζα ζην Μεζνιόγγη, ζηε Παιακατθή ρνιή. Σν 1987 θαηόπηλ παλειιελίσλ εμεηάζεσλ πέηπρα ζηελ Αλώηαηε Γεσπνληθή ρνιή Αζελώλ (Α.Γ..Α.) θαη απνθνίηεζα από ην Γεσξγηθό Παλεπηζηήκην Αζελώλ ην 1993 κε βαζκό ιίαλ θαιώο. Σν έηνο 1992 παξαθνινύζεζα ζεκηλαξηαθό θύθιν καζεκάησλ Eπξσπατθή Οινθιήξσζε & Γεσπνληθέο Δπηζηήκεο ηεο Δπξσπατθήο Έδξαο Jean Monnet. Σν έηνο 1993 παξαθνινύζεζα ην κεηαπηπρηαθό πξόγξακκα θαηάξηηζεο ζηα G.I.S. Γεσγξαθηθά Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα Αμηνιόγεζεο Φπζηθώλ Πόξσλ πνπ δηνξγαλώζεθε από ην Δξγαζηήξην Δδαθνινγίαο ηνπ Γ.Π.Α.. Ννεκβ Φεβξ. 1995: ζεηεία ζην ζηξαηό μεξάο. 1

2 Σν Απξίιην ηνπ 1995 ζπκκεηείρα ζην 29 ν Πξόγξακκα ππνηξνθηώλ ηνπ Η.Κ.Τ. όπνπ θαη ήκνπλ 1 νο επηηπρώλ ζηελ εηδίθεπζε πζηήκαηα Δδαθνθαηεξγαζίαο όπνπ θαη έηπρα ππνηξνθίαο, γηα εθπόλεζε δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο. Σν 1999 αλαγνξεύζεθα δηδάθηνξαο ησλ Γεσπνληθώλ Δπηζηεκώλ κε ηνλ βαζκό Άξηζηα. Ζ δηδαθηνξηθή κνπ δηαηξηβή είρε ηίηιν Μειέηε ζπζηεκάησλ εδαθνθαηεξγαζίαο- ζπνξάο κε θαη ρσξίο ιίπαλζε ζε θπηηθέο θαη εδαθηθέο παξακέηξνπο ζε κία 3εηή ακεηςηζπνξά θαη εθπνλήζεθε ζην Δξγαζηήξην Γεσξγίαο ηνπ Σκήκαηνο Φπηηθήο Παξαγσγήο ηνπ Γ.Π.Α. Οκηιώ πνιύ θαιά ηελ Αγγιηθή γιώζζα. Υξήζηεο γεσγξαθηθώλ πιεξνθνξηαθώλ πξνγξακκάησλ (Arc-View, Geomedia) ζηαηηζηηθώλ πξνγξακκάησλ (Statistica, Statgraphics, SPSS, STATA θ.α.) θαη γεσξγηθώλ πξνγξακκάησλ ηνπ F.A.O. (CropWat θαη FCC3 for Windows θ.α.) θαη πξνγξάκκαηνο αμηνιόγεζεο θαη θπζηνινγίαο θπηηθώλ πιεζπζκώλ (Plantmod ηεο Greenhat software company), ηνπ πξνγξάκκαηνο DT- software (Delta T Scan version 2.04, Delta T devices Ltd), ησλ πξνγξακκάησλ ηεο Microsoft Office (ver. 2000), Correl WordPerfect Suite (ver 8.0), πξνγξακκάησλ δηαδηθηύνπ (Netscape, Explorer θ.α.), ιεηηνπξγηθώλ πξνγξακκάησλ (DOS, Windows 98, 2000 NT) θαζώο θαη πξνγξακκάησλ επεμεξγαζίαο εηθόλαο (Photoshop Acrobat, Correl θ.α.). Μέινο ζε Δηαηξείεο Δπηκειεηήξηα-Οξγαλώζεηο 1. Γεσηερληθό Δπηκειεηήξην Διιάδνο (ΓΔΧΣ.Δ.Δ.) 2. Διιεληθή Γηεπηζηεκνληθήο Δηαηξείαο γηα ηελ Οηθνινγηθή Γεσξγία (ΡΔΑ) ΔΚΑΠ: Δηαηξεία Πξνώζεζεο Αεηθνξηθώλ Καιιηεξγεηηθώλ πζηεκάησλ. (Ιδξπηηθό κέινο). 4. Διιεληθήο Δδαθνινγηθήο Δηαηξείαο (Δ.Δ.Δ). 5. Δηαηξεία Γεσξγηθώλ Μεραληθώλ Διιάδνο (Δ.Γ.Μ.Δ.). 6. Ηδξπηηθό κέινο παγθόζκηαο νξγάλσζεο εξεπλεηώλ βηνινγηθήο γεσξγίαο (ISOFAR), Berlin

3 7. Δζληθόο εθπξόζσπνο ζηελ Παγθόζκηα Οξγάλσζε Κηλεκάησλ γηα ηελ βηνινγηθή Γεσξγία (IFOAM-EU) Μέινο ΔΝΔΠΡΟΣ (Δλσζε Διιήλσλ Δπηζηεκόλσλ γηα ηελ Σππνπνίεζε & Πξνηππνπνίεζε) από ην Μέινο ηεο Πεξηβαιινληηθήο Μ.Κ.Ο. «Οξγάλσζε ΓΗ» από ην Διιεληθή Εηδαληνινγηθή Δηαηξεία (ΔΕΔ). (Αληηπξόεδξνο Γ). 11. Μέινο ηεο European Weed Research Society (EWRS) από ην Μέινο ηεο Horticulture and Forestry Society, Romania από ην Μέινο ηνπ Γ ηνπ πιιόγνπ ΓΔΠ ηνπ ΓΠΑ. Γηαθξίζεηο 1. Τπνηξνθία ΗΚΤ γηα εθπόλεζε δηδαθηξνξηθήο δηαηξηβήο Τπνηξνθία ζηα πιαίζηα ηνπ πξνγξακκαηνο Erasmus θαηά ην αθ. Έηνο θαη ππεύζπλνο δηαθξαηηθήο ζπκθσλίαο ΓΠΑ- USAMVCLUJ & Δπίηηκν κέινο ηεο Horticulture and Forestry Society, Romania. Δθπαηδεπηηθή δξαζηεξηόηεηα 1. Λέθηνξαο Βηνινγηθήο γεσξγίαο ζην Δξγαζηήξην Γεσξγίαο ηνπ Γ.Π.Α. από ηνλ Ηνύλην 2001 (θξίζε 6/2/2001). 2. Δπίθνπξνο θαζεγεηήο Βηνινγηθήο γεσξγίαο από ηνλ Φεβξ ηνπ 2006, κνληκνπνίεζε Ηνύληνο Αλαπιεξσηήο θαζεγεηήο Βηνινγηθήο γεσξγίαο από ηνλ Αύγνπζην ηνπ Πξνπηπρηαθή Γηδαζθαιία ζην Παλ. Ησαλληλσλ (λ. 407/82) 3.1 Γεληθή Γεσξγία (3 ν εμάκελν) 3

4 3.2 Δηδηθή Γεσξγία (6 ν εμάκελν) 3.3 Βηνινγηθή Γεσξγία (9 ν εμάκελν), 3.4 Δθηίκεζε δεκηώλ Φπηηθνύ θεθαιαίνπ (9 ν εμακελν) ζην Σκήκα Γηαρείξηζεο & Οξγάλσζεο Γεσξγηθώλ Δθκεηαιιεύζεσλ Αγξηλίνπ ηα αθαδ. έηε , , , θαη ζηε βαζκίδα ηνπ Δπίθνπξνπ Καζεγεηή. 5. Γηδαζθαιία ζηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο Erasmus ησλ καζεκάησλ Βηνινγηθή γεσξγία θαη Γεληθή Γεσξγία θαηά ηα αθαδ. έηε θαη Δθπαίδεπζε πξνπηπρηαθώλ θαη κεηαπηπρηαθώλ θνηηεηώλ ζε εηδηθά εξγαζηεξηαθά ζέκαηα Γεσξγίαο θαζώο επίβιεςε πηπρηαθώλ θαη κεηαπηπρηαθώλ κειεηώλ, ζπκκεηνρή ζε ηξηκειήο θαη επηακειήο επηηξνπέο κεηαπηπρηαθώλ & δηδαθηνξηθώλ δηαηξηβώλ ηνπ Γ.Π.Α. ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ, Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαιίαο, Α.Π.Θ., Δ.Μ.Π, θαη Αλνηρηό Παλεπηζηήκην Κύπξνπ. 7. ύληαμε πξνγξακκάησλ ζπνπδώλ (ΟΠ) ζην Παηδαγσγηθό Ηλζηηηνύην (1999) ζηα καζήκαηα ηνπ δεύηεξνπ θύθινπ ησλ Σ.Δ.Δ. 8. πκκεηνρή ζην πξόγξακκα επηκόξθσζεο γεσπόλσλ εθπαηδεπηώλ κέζεο εθπαίδεπζεο Νέεο Tερλνινγίεο θαη Oηθνινγηθά επηηεύγκαηα ζηε Γεσξγία θαη Κηελνηξνθία. Γηνξγάλσζε Γ.Π.Α. Αζήλα & (δύν θύθινη). 9. Δθπαηδεπηήο ζην πξόγξακκα θαηάξηηζεο Δθαξκνγέο γεσπνλίαο ζηηο νηθνινγηθέο βηνινγηθέο θαιιηέξγεηεο Γηνξγάλσζε Κ.Δ.Κ.-Γ.Π.Α. Αζήλα Γηδαζθαιία ζε Πξνγξάκκαηα Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ ηνπ ΓΠΑ ησλ καζεκάησλ 9.1 Βηνινγηθή Γεσξγία 9.2 Γνληκόηεηα & Ληπάλζεηο γηα ηα αθαδεκατθά έηε εσο Φπζηνινγία θπηώλ Μεγάιεο θαιιηέξγεηαο & Δηζεγεηήο ζην Γ.Π.Μ.. ηνπ Παλεπ. Ησαλλίλσλ «Πηζηνπνίεζε θαη αζθάιεηα γεσξγηθώλ πξντόλησλ»

5 9.5 Παλ. Θεζζαιία κε εηζεγήζεηο ζε ζέκαηα Βηνινγηθήο Γεσξγίαο 2009 & ΓΠΑ Σκήκα Εσηθήο Παξαγσγήο ζην ΜΠ «Γηαρείξηζε Παξαγσγηθώλ Εώσλ θαη Παξαγσγή Πξντόλησλ Πνηόηεηαο» ην κάζεκα Πηζηνπνίεζε δσνθνκηθώλ πξντόλησλ ηα αθαδεκατθά έηε , , & ΓΠΑ ζην ΓΠΜ «Ακπεινπξγία Οηλνινγία» ησλ ηκεκάησλ Δπηζηήκεο Σξνθίκσλ θαη Γηαηξνθήο ηνπ Αλζξώπνπ θαη Δπηζηήκεο Φπηηθήο Παξαγσγήο ην κάζεκα Δλαιιαθηηθέο Μέζνδνη Καιιηέξγεηαο Ακπέινπ ηα έηε , & ΓΠΑ ζην ΠΜ. «Βηνινγηθή Οινθιεξσκέλε Παξαγσγή & Πηζηνπνίεζε» 2012 έσο ζήκεξα. Σα καζήκαηα: Βηνινγηθή-Οινθιεξσκέλε θαιιηέξγεηα Φ.Μ.Κ Πηζηνπνίεζε ζηε Γεσξγηθή Παξαγσγή. 11. Γηαπηζηεπκέλνο εθπαηδεπηήο ηεο Δζλ. ρνιήο Γεκόζηαο Γηνίθεζεο & Απηνδηνίθεζεο, κε δηδαζθαιία ζε 4 ζεκηλάξηα εθπαίδεπζεο γεσπόλσλ ηνπ δεκνζίνπ (2 θπηηθήο παξαγσγήο θαη 2 δσηθήο παξαγσγή γηα ην έηνο 2005) θαη κέινο επηηξνπήο δύν δηαηξηβώλ ηειεηνθνίησλ. 12. Αμηνινγεηήο πξνηάζεσλ γηα κεηαδηδαθηνξηθή έξεπλα ζην ΗΚΤ (2005-6, & ). 13. Δμεηαζηήο ζην κάζεκα Βηνινγηθή γεσξγία ηνπ ΗΚΤ (2006). 14. Δπόπηεο κεηαπηπρηαθώλ ζπνπδώλ ζηελ Οιιαλδία γηα ινγαξηαζκό ηνπ ΗΚΤ. ( ). 15. Αμηνινγεηήο ΗΚΤ 2012 γηα ην πξόγξακκα κεηαπηπρηαθώλ ζπνπδώλ (κέζσ ηεο ειεθηξνληθήο βάζεο). 16. Αλνηρηό Παλεπηζηήκην Κύπξνπ.Δ.Π. (πλεξγαδόκελν Δπηζηεκνληθό Πξνζσπηθό) ζηε Θεκαηηθή ελόηεηα ΓΠΠ50 Γηαρείξηζε & Πξνζηαζία Φπζηθώλ Πόξσλ γηα ηα αθαδ. Έηε , θαη (θαη σο ζπληνληζηήο ηεο Θεκαηηθήο Δλόηεηαο). 17. Γηδαζθαιία ζην πξόγξακκα ηεο Νέαο Γεληάο «Σξηπηόιεκνο» γηα λένπο αλέξγνπο» 2012 &

6 18. Γηδαζθαιία ζε ζέκαηα βηνινγηθήο γεσξγίαο γηα ην ΚΔΘΔΑ. Οθη & Ννέκβξηνο Γηδαζθαιία ζην πξόγξακκα θαηάξηηζεο ηνπ ΓΠΑ ζε αξσκαηηθά θπηά, Οθη & Ννέκβξηνο 2013 & Δθπαίδεπζε παξαγσγώλ ζηελ Οξγάλσζε ΓΖ ηνπ πξνγξάκκαηνο ηεο ΔΞΔΛΗΞΖ ΑΔ, ηνπ Οκίινπ Πεηξαηώο ζηελ Οξγάλσζε ΓΖ. "Οινθιεξσκέλνπ Πξνγξάκκαηνο Αλάπηπμεο Αγξνηηθήο Δπηρεηξεκαηηθόηεηαο γηα Νένπο". Μάξηηνο Γηδαζθαιία ζην ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ «Δπηζηήκε Οίλνπ θαη Εύζνπ Master of Science in Wine and Beer Science» ηνπ Σ.Δ.Η. Αζελώλ. Ηαλνπάξηνο Δπαγγεικαηηθή Γηνηθεηηθή & Δξεπλεηηθή δξαζηεξηόηεηα. 1. Σνκεάξρεο δαθνθηνλίαο ζηε Γηεπζ. Γεσξγίαο Αηη/λίαο από ηνλ Ηνύλην 1995 έσο ηνλ Ννέκβξην Δξεπλεηηθή ζπκκεηνρή ζην πξόγξακκα Giant reed (Arundo donax L.) network improvement, biomass productivity and industrial use (project: FAIR-CT ) ην νπνίν ρξεκαηνδνηήζεθε από ηελ Δ.Δ, από ηνλ Ηνύλην ηνπ 1999 έσο ηνλ Ηνύλην ηνπ Σερληθή & δηνηθεηηθή ππνζηήξημε ησλ πξνγξακκάησλ γεσξγηθήο θαηάξηηζεο ηνπ Κ.Δ.Κ.- Γ.Π.Α από ηνλ Μάξηην 1999 έσο ηνλ Ηνύλην ηνπ Δπηζηεκνληθόο πλεξγάηεο Έξγνπ, ηεο Αλαπηπμηαθήο Δηαηξίαο Μαγλεζίαο (ΑΝΔΜ Α.Δ.-Ννκαξρηαθή Απηνδηνίθεζε Μαγλεζίαο), ζην έξγν Γεκηνπξγία Πηινηηθνύ Κέληξνπ Τπνζηήξημεο Αγξνηηθώλ, θηελνηξνθηθώλ θαη αιηεπηηθώλ Δπηρεηξήζεσλ & Πηινηηθή θαηάξηηζε γεσξγώλ ζηελ νινθιεξσκέλε παξαγσγή/βηνινγηθή γεσξγία Δπηζθέπηεο εξεπλεηήο ζην Institute of Organic Agriculture ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Βόλλεο. Ηνύληνο 2000, Ηνύλην-Ηνύιην 2001, επηέκβξην 2001, Ηνύλην

7 6. Μέινο εξεπλεηηθήο νκάδαο αληαιιαγήο Διιήλσλ & Γεξκαλώλ επηζηεκόλσλ ζηα πιαίζηα ηνπ εγθεθξηκέλνπ πξνγξάκκαηνο DAAD γηα ηα αθαδεκατθά έηε , θαη Πξόεδξνο Γ.. Ιλζηηηνύηνπ Βηνινγηθήο Γεσξγίαο ηνπ νξγαληζκνύ πηζηνπνίεζεο ΓΖΧ ( ). 8. Μέινο ηνπ πκβνπιίνπ Πηζηνπνίεζεο ηνπ Πηζηνπνηεηηθνύ Οξγαληζκνύ ΓΖΧ ( , θαη 2007 έσο 2012). 9. Μέινο επηηξνπήο αλαγλώξηζεο επαγγεικαηηθώλ πξνζόλησλ ηνπ ΤΠ.Δ.Π.Θ. ( ). 10. Mέινο ηεο Σξηκεινύο Δηζεγεηηθήο Δπηηξνπήο Γεσπνλίαο ηνπ ΓΗΚΑΣΑ- ΓΟΑΣΑΠ (ππ.αξ. απ. 483/ ) 2004 έσο ζήκεξα. 11. Δξεπλεηηθή ζπκκεηνρή ζην πξόγξακκα of an online Multilingual Biological Agricultural eservices System for Organic Farmers, Traders, Institutions and Citizens (project no:11293) ην νπνίν ρξεκαηνδνηείηαη από ηελ Δ.Δ, από ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ 2005 έσο ην Γεθ Δξεπλεηηθή ζπκκεηνρή ζην πξόγξακκα ηνπ ΔΘΗΑΓΔ Γηεξεύλεζε Αλάπηπμεο Δπθαηξηώλ ηξνθήο ησλ Καπλνπαξαγσγώλ πξνο άιιεο Απαζρνιήζεηο (Μέηξν 8, Καλ.(ΔΚ) 218/02) Δπηζηεκνληθόο ππεύζπλνο ηνπ πξνγξάκκαηνο Αμηνιόγεζε ηνπ θπζηθνύ βηνδηεγέξηε ξίδαο RIZOCYN ΓΠΑ Μέινο ηεο ηερληθήο επηηξνπήο ηνπ ΔΤΓ (Δζληθό πκβνύιην Γηαπίζηεπζεο) (αξ. πξση. 2480/ απνθ. 49 εο πλεδξίαζεο/ ) από ην 2005 έσο ην Μέινο ηερληθήο επηηξνπήο πνιιαπιαζηαζηηθνύ πιηθνύ (ΣΔΠΤ) Αξ. Τπ. Απόθαζεο / γηα ηελ δηεηία Δξεπλεηηθή ζπκκεηνρή ζην πξόγξακκα ηνπ ΟΠΔΓΔΠ Γνθηκέο επηθύξσζεο επηδεηθηηθέο εθαξκνγέο ζηε βηνινγηθή ακπεινπξγία θαη ηελ νηλνπνίεζε από βηνινγηθή παξαρζείζα πξώηε ύιε πκκεηνρή ζηελ νκάδα ζύληαμεο ηεο Μειέηεο αλαδηάξζξσζεο θαιιηεξγεηώλ ζηε Πεξηθέξεηα Θεζζαιίαο πκκεηνρή ζηελ νκάδα ζύληαμεο ηεο Μειέηεο αλαδηάξζξσζεο θαιιηεξγεηώλ ζηε Πεξηθέξεηα ηεξεάο Διιάδνο

8 19. Μέινο επηηξνπήο ζύληαμεο πξνηύπσλ γηα ηηο βηνινγηθέο αγνξέο, 2006) ζηνλ ΔΛΟΣ (Διιεληθό Οξγαληζκό Σππνπνίεζεο). 20. Μέινο ηεο επηηξνπήο γηα ηελ παξαθνινύζεζε, αμηνιόγεζε θαη παξαιαβή ηνπ Τπνέξγνπ ΗΗΗ πιινγή, δηάζσζε θαη πξνζηαζία θπηνγελεηηθνύ πιηθνύ ηνπ Μέηξνπ 6.3 (Τπ. Απόθαζε 9732/ ). 21. Μέινο ηεο Δζληθήο Δπηηξνπήο Βηνινγηθώλ πξντόλησλ (ΤΠΑΑΣ Αξ Πξση 24767/ ).(2009). 22. Αμηνινγεηήο πξνηάζεσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο SOPIEC-A2-O Capacities-I ηεο Ρνπκαλίαο. 23. Δπηζηεκνληθόο ππεύζπλνο ζηε Μειέηε «Γπλαηόηεηεο θαιιηέξγεηαο Βηνινγηθνύ βακβαθηνύ ζην Ν. Καξδίηζαο» Δπηζηεκνληθόο ππεύζπλνο ζηε Μειέηε «Γπλαηόηεηα θαιιηέξγεηα βηνινγηθώλ αξσκαηηθώλ θπηώλ ζηελ Διιάδα» γηα ηελ εηαηξεία KORRES Δπηζηεκνληθόο ζπλεξγάηεο δηαθξαηηθνύ πξνγξάκκαηνο Leonardo Da Vinci κε θσδηθή νλνκαζία AgroHealth (Διιάδα-Βνπιγαξία- Ρνπκαλία Κύπξνο Μέινο ηεο επηζηεκνληθήο νκάδαο ηνπ πξνγξάκκαηνο FP7-KBBE «Legume-supported cropping systems for Europe» Μέινο νκάδαο θαζεγεηώλ Διιεληθώλ Παλεπηζηεκίσλ πξνζθεθιεκέλσλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, Βξπμέιιεο Ηαλνπάξηνο Μέινο ηεο επηηξνπήο αμηνιόγεζεο εξεπλεηηθώλ πξνγξακκάησλ ηεο δηαθξαηηθήο ζπλεξγαζίαο Διιάδνο Σνπξθίαο ΓΓΔΣ. Ηνύιηνο Μέινο Σξηκειήο Δπηηξνπήο (ΑΔΠ) ηνπ Τπ. Παηδείαο, Γηα βίνπ Μάζεζεο & Θξεζθεπκάησλ (2011) σο εθπξόζσπνο ηνπ ΓΔΧΣΔΔ (Τπ Απνθ Αξ /ΗΑ/ , ΦΔΚ 134η. ΤΟΓΓ). 30. Δπηζηεκνληθόο ππεύζπλνο ηνπ πξνγξάκκαηνο ηεο ΓΓΔΣ Έιεγρνο θαη αμηνιόγεζε βηνινγηθνύ θωζθνξηθνύ ιηπάζκαηνο πξνεξρόκελνπ από ηε κεηαρείξηζε θωζθνξίηε κε δηάιπκα θαιιηέξγεηαο ηξηώλ δηαθνξεηηθώλ ζηειερώλ ζεηνβαθηεξίωλ ζηα πιαίζηα ηεο πξνθήξπμεο «Κνππόλη Καηλνηνκίαο»

9 31. Δπηζηεκνληθόο Τπεύζπλνο ηνπ Πξνγξάκκαηνο «Δπηδεηθηηθέο εθαξκνγέο ηεο βηνινγηθήο ειαηνθαιιηέξγεηαο» γηα ηελ ΔΑ Μεζνινγγίνπ & ΟΠΔΚΔΠΔ 11/2011-3/ Γηνηθεηηθό έξγν ζην Σκήκα ΔΦΠ θαη ην ΓΠΑ. 33. Mέινο ηεο επηηξνπήο αλαθήξπμεο ππνςεθίσλ ζην ΠΜ, 34. Μέινο ηεο επηηξνπήο παξαθνινύζεζεο & πξνγξακκαηηζκνύ ησλ θαιιηεξγεηώλ ηνπ ΓΠΑ 2008-ζήκεξα. 35. Mέινο ηεο νκάδαο ζύληαμεο ηεο έθζεζεο εζσηεξηθήο αμηνιόγεζεο. 36. Μέινο ηεο επηηξνπήο ιηπαζκάησλ ηνπ ΤΠ.Α.Α.Σ. σο εθπξόζσπνο ηνπ Γ.Π.Α κε νξηζκό από ην Σκήκα Δ.Φ.Π. 37. Μέινο ηεο επηζηεκνληθήο επηηξνπήο ηνπ πξνγξάκκαηνο Πνιπλεζησηηθόηεηα ηνπ ΑΣΔΗ Ηνλίσλ Νήζσλ Μέινο ηνπ Αλεμάξηεηνπ πκβνπιίνπ Ακεξνιεςίαο ISO ηνπ Φνξέα Πηζηνπνίεζεο ΓΖΧ (2011). 39. Δπηζηεκνληθόο Τπεύζπλνο ηνπ Πξνγξάκκαηνο «Δπηδεηθηηθέο εθαξκνγέο ηεο βηνινγηθήο ειαηνθαιιηέξγεηαο» γηα ηελ ΔΑ Μεζνινγγίνπ & ΟΠΔΚΔΠΔ (2012). 40. Μέινο ηεο Οκάδαο έξγνπ «Δξκελεπηηθή πξνζέγγηζε θαη δπλαηόηεηεο παξεκβάζεσλ ζηελ πεξηνρή ηνπ πνηακνύ θαη ηεο ηερλεηήο ιίκλεο Λάδσλα» ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Αξρηηεθηνληθή ρνιή ηνπ Δ.Μ.Π Γηνηθεηηθό έξγν ζην Σκήκα ΔΦΠ θαη ην ΓΠΑ 41.1 Μέινο ηεο επηηξνπήο παξαθνινύζεζεο ηνπ Γξαθείνπ Γηαζύλδεζεο από ), 41.2 Mέινο ηεο επηηξνπήο αλαθήξπμεο ππνςεθίσλ ζην ΠΜ, 41.3 Μέινο ηεο επηηξνπήο παξαθνινύζεζεο & πξνγξακκαηηζκνύ ησλ θαιιηεξγεηώλ ηνπ ΓΠΑ, 41.4 Δπηζηεκνληθόο ππεύζπλνο ηεο πξόηαζεο γηα ηνπο εμνπιηζκνύο ζην Σκήκα ΔΦΠ. κε αλάζεζε ηνπ ηκήκαηνο (Γεθ 2011) Mέινο ηεο νκάδαο ζύληαμεο ηεο έθζεζεο εζσηεξηθήο αμηνιόγεζεο ηνπ ηκήκαηνο Δ.Φ.Π. (2009) 41.6 Αλαπιεξσηήο Γηεπζπληήο Σνκέα Γεσξγίαο- Βειηίσζεο & Γεσξγηθνύ Πεηξακαηηζκνύ (2014-ζήκεξα). 9

10 41.7 Μέινο εηδηθήο επηηξνπήο γηα ην Κέληξν Γεσξγίαο Αθξηβείαο (απνθ. πγθιήηνπ 461/ ) Μέινο ηεο Οκάδαο έξγνπ «Δκπεηξνγλσκνζύλε γηα ηελ παξάιιειε αμηνιόγεζε ησλ Μέηξσλ ηνπ ΠΑΑ πνπ ζπκβάιινπλ ζηε βειηίσζε ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηεο ππαίζξνπ» Δηδηθή Γξακκαηεία ΤΠΑΑΣ Μέινο ηεο Οκάδαο έξγνπ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΣΖ ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ ΓΗΑ ΒΗΧΗΜΑ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΣΟΝ ΣΟΜΔΑ ΣΧΝ ΟΠΧΡΟΚΖΠΔΤΣΗΚΧΝ ΤΠΑΑΣ Μέινο ηνπ πκβνπιίνπ Αλαγλώξηζεο Δπαγγεικαηηθώλ Πξνζόλησλ (.Α.Δ.Π.) ηνπ Τ.Π.Θ.Π.& Α. (ΦΔΚ 527/ ) σο εθπξόζσπνο ηνπ ΓΔΧΣ.Δ.Δ. & (ΦΔΚ 604/ ). 45. Δπηζηεκνληθόο ππεύζπλνο ηνπ πξνγξάκκαηνο «Δπηζηξνθή ζηε ΓΖ», Φνξέαο πινπνίεζεο ΟΡΓΑΝΧΖ ΓΖ, ρξεκαηνδόηεζε Ίδξπκα η. Νηάξρνο -SNF Μάηνο Δπηζηεκνληθόο Τπεύζπλνο ηνπ πξνγξάκκαηνο «Δζληθή πλάληεζε Αεηθνξηθήο Αγξνηηθήο Παξαγσγήο γηα λένπο» ρξεκαηνδνηνύκελν από ηε Γεληθή Γξακκαηεία Νέαο Γεληάο. επη Δπηζηεκνληθόο Τπεύζπλνο ηνπ Πξνγξάκκαηνο «EΦAPMOΓH ΠPAINH TEXNOΛOΓIA ΓIA THN ANAΠTYΞH YΦHΛH ΠPOTIΘEMENH AΞIA ΦAP MAKOKAΛΛYNTIKΧN ΠPOIONTΧN ME BAH THN EΛΛHNIKH XΛΧPIΓA» ΓΓΔΣ- πλεξγαζία Μέινο ηεο επηζηεκνληθήο νκάδαο ηνπ πξνγξάκκαηνο FP7- Eurolegumes «Enhancing of legumes growing in Europe through sustainable cropping for protein supply for food and feed Μέινο Οκάδα ρεδηαζκνύ Πξνγξάκκαηνο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο (ΟΠΑΑ) ΤΠΑΑΣ - ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΣΟΜΔΑ ΚΟΗΝΟΣΗΚΧΝ ΠΟΡΧΝ ΚΑΗ ΤΠΟΓΟΜΧΝ (Απόθαζε Δηδηθήο Γξακκαηείαο ΤΠΑΑΣ 219/ ). 50. Μέινο ηεο νκάδαο ππνβνιή πξνηάζεσλ ζηελ Γηεύζπλζε Βηνινγηθή Γεσξγίαο ηνπ ΤΠΑΑΣ γηα ην λέν θαλνληζκό ηεο Δ.Δ γηα ηε Βηνινγηθή Γεσξγία (ΤΠΑΑΣ Αξ. Πξση. 623/ /4/2014). 10

11 51. Αμηνινγεηήο, πξνηάζεσλ κεηαδηδαθηνξηθήο έξεπλαο ζηνλ ΔΛΓΟ- ΓΖΜΖΣΡΑ, ΑΓΡΟΔΣΑΚ (Ηνύιηνο 2014). 52. Μέινο εηζεγεηηθώλ επηηξνπώλ εμέιημεο εξεπλεηώλ ηνπ ΔΛΓΟ- ΓΖΜΖΣΡΑ Μειέηε «Γπλαηόηεηεο παξαγσγήο θαη θαιιηέξγεηαο ρεηκεξηλήο παηάηαο ζηελ Γπηηθή Διιάδα» Υξεκαηνδόηεζε Δηαηξεία ΣΑΚΙΡΗ Α.Δ. θαη πινπνίεζε Οξγάλωζε ΓΗ, Μάξηηνο- Απξίιηνο Μέινο ηεο νκάδαο έξγνπ ζην πξόγξακκα ΔΠΑ Καηλνηνκία θαη Δπηρεηξεκαηηθόηεηα-Αμηνπνίεζε ηεο Έξεπλαο ζην Γεσπνληθό Παλεπηζηήκην Αζελώλ από Γεθ 2014-Ννεκβξην Μέινο ηνπ Δζληθνύ Αγξνηηθνύ Γηθηύνπ εθπξόζσπνο ηεο ΟΡΓΑΝΧΖ ΓΖ (2014- ζήκεξα). 56. Ηδξπκαηηθόο ζπληνληζηήο γηα ηα Μέηξα ΔΠΑ ηνπ ππνπξγεηνπ παηδείαο Μέινο Οκάδαο Πηζηνπνίεζεο θπζηθνύ θαη νηθνλνκηθνύ αληηθεηκέλνπ εγθεθξηκέλνπ έξγνπ ηεο Πξάμεο Τπνζηήξημε Οκάδσλ Μηθξνκεζαίσλ Δπηρεηξήζεσλ γηα Γξαζηεξηόηεηεο Έξεπλαο & Σερλνινγηθήο Αλάπηπμεο ηεο δξάζεο Δζληθήο Δκβέιεηαο. Α.Π.: ΔΤΓΔ ΔΣΑΚ 932/ Δπηζηεκνληθόο ππεύζπλνο ηνπ έξγνπ AΞIOΛOΓHH TOΠIKΧN ΠOIKIΛIΧN KOYKIΧN ρξεκαηνδνηνύκελν από ην ίδξπκα «Καπεηάλ Βαζίιεο». 59. Αμηνινγεηήο εξεπλεηηθώλ πξνηάζεσλ HUMAN RESOURCES Programme "Young research teams" Subprogram. THE NATIONAL PLAN FOR RESEARCH, DEVELOPMENT AND INNOVATION, PNII. UEFISCDI. Ministerul Educaţiei Naţionale. Romania.Απξίιηνο Πξνζθεθιεκέλνο νκηιεηήο ζηελ ΔΗΓΗΚΖ ΜΟΝΗΜΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΑΓΑ: , 2/12-Μαίνπ , 19 Μαΐνπ ΒΟΤΛΖ ΣΧΝ ΔΛΛΖΝΧΝ. πκκεηνρή ζε ζπλέδξηα 1. 3 ν Παλζεζζαιηθό ζπλέδξην (Καξδίηζα 1992). 11

12 2. 6 ν Παλειιήλην Δδαθνινγηθό ζπλέδξην (Ναύπιην 1996) ν Παλειιήλην πλέδξην Βηνινγηθήο Γεσξγίαο (Σξίπνιε 1996) ν Παλειιήλην Δδαθνινγηθό ζπλέδξην (Αγξίλην 1998) rd International Symposium on Enchytraidae (Osnabruck 1999, Germany) ν Παλειιήλην Δδαθνινγηθό ζπλέδξην (Καβάια 2000) ν Δζληθό πλέδξην Γεσξγηθήο Μεραληθήο (Βόινο 2000). 8. Ζκεξίδα δηθηύνπ βηνινγηθήο γεσξγίαο, Agrotica, 2 Φεβξνπαξίνπ th Gesellschaft für Pflanzenbauwissenschaften, Bonn Freising September ν Παλειιήλην δηδαληνινγηθό ζπλέδξην (Αζήλα, 2002). 11. Παλειιήλην Δδαθνινγηθό ζπλέδξην (Αζήλα, 2002) ν Γηεζλέο πλέδξην Βηνινγηθήο Γεσξγίαο (Θήβα, 2003) ν Γηεζλέο πλέδξην Βηνινγηθήο Γεσξγίαο (Θήβα 2004) ν Παλειιήλην Δδαθνινγηθό ζπλέδξην (Βόινο, 2004) ν Παλειιήλην Δδαθνινγηθό ζπλέδξην (Αξηα, 2006) ν Παλ. πλ. ΔΣΑΓΡΟ ν Παλειιήλην πλέδξην Φπηηθνύ Πνιιαπιαζηαζηηθνύ πιηθνύ, Λάξηζα 1-2 Γεθεκβξίνπ 2006 (κε νκηιία) ν Παλ. Δδαθνινγηθό πλέδξην (Πύξγνο 2008) th IFOAM Organic World Congress Modenna Italy th International Symposium Prospects for the 3 rd Millenium Agriculture September 2013, Cluj Napoca Romania ν πλεδξην ΑΝΚΑ, Καξδίηζα ν Δδαθνινγηθό πλέδξην o Εηδαληνινγηθό ε Παλειιήληα πλάληεζε Φπηνπξνζηαζίαο. Φεβξνπάξηνο

13 th International Symposium Prospects for the 3 rd Millenium Agriculture September 2014, Cluj Napoca Romania th IFOAM ORGANIC WORLD CONGRESS ICEC, Istanbul, Turkey, October ν Παλειιήλην Ληβαδνπνληθό πλέδξην. Θεζζαινλίθε Οθη Οκηιίεο 1. ρεδηαζκόο ακεηςηζπνξάο ζηελ νξγαληθή γεσξγία ηα πιαίζηα εκεξίδαο ηεο Agrotica, Θεζζαινλίθε, 2 Φεβξνπαξίνπ Αεηθνξηθή δηαρείξηζε ηνπ εδάθνπο ζηε βηνινγηθή γεσξγία. ηα πιαίζηα εκεξίδαο γηα ηελ ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΓΔΧΡΓΟ-ΚΣΖΝΟΣΡΟΦΗΑ ζην Ννκό Αηη/ληαο. 17 Ννεκβξίνπ Αληηκεηώπηζε δηδαλίσλ ζηε βηνινγηθή γεσξγία. ηα πιαίζηα ηνπ 1 νπ Γηεζλνύο πλέδξην Βηνινγηθήο Γεσξγίαο, Θήβα Ηνύληνο Παξαγσγή βηνινγηθώλ θηελνηξνθηθώλ θπηώλ. ηα πιαίζηα ηνπ 2 νπ Γηεζλνύο πλέδξην Βηνινγηθήο Γεσξγίαο, Θήβα, Μάηνο Γπλαηόηεηεο αλάπηπμεο ηεο βηνινγηθήο γεσξγίαο ζηε Ρνύκειε. Γηεζλέο ζπλέδξην Ρνπκειησηώλ, Ναύπαθηνο, επηέκβξηνο ν 6. Αλαγθαηόηεηα παξαγσγήο βηνινγηθώλ θηελνηξνθηθώλ θπηώλ. 2 ν Παλειιήλην ζπλέδξην-έθζεζε Βηνινγηθώλ-Οηθνινγηθώλ πξντόλησλ. Αζήλα, Οθηώβξηνο Σερληθέο παξαγσγήο βηνινγηθώλ θηελνηξνθηθώλ θαιιηεξγεηώλ. Γηεκεξίδα γηα ηελ βηνινγηθή γεσξγία. Σξίπνιε 4-5 Γεθεκβξίνπ Παξαγσγή βηνινγηθώλ ζπνξνθύησλ κε ηελ κέζνδν ηεο επίπιεπζεο. ηα πιαίζηα ηνπ 2 νπ Γηεζλνύο πλέδξην Βηνινγηθήο Γεσξγίαο, Θήβα, Μάηνο Βηνινγηθή γεσξγία, θηελνηξνθηθά θπηά & θπηά κεγάιεο θαιιηέξγεηαο άκνο Απξίιηνο Ζκεξίδα γηα ηελ βηνινγηθή γεσξγία & θηελνηξνθία. Γηνξγάλσζε Ννκ. Απηνδ. άκνπ. 13

14 10. Βηνινγηθή θαιιηέξγεηα θηελνηξνθηθώλ ζηηεξώλ Ζκεξίδα γηα ηελ βηνινγηθή γεσξγία πνπ νξγαλώζεθε από ηνλ Οξγαληζκό Πηζηνπνίεζεο ΓΖΧ (Ηνύληνο 2005) ΔΑ Λάξηζα. 11. Σερληθέο Παξαγσγήο ζηελ Βηνινγηθή Γεσξγία Ζκεξίδα γηα ηελ βηνινγηθή γεσξγία ζηα πιαίζηα ηεο Γηεζλνύο έθζεζεο Agrotica «Δλεκέξσζε θαη επαηζζεηνπνίεζε ηνπ θνηλνύ ζε ζέκαηα Βηνινγηθήο Γεσξγίαο θαη Κηελνηξνθίαο» 71 ε Γ.Δ.Θ. ΓΗΔΘΝΖ ΔΚΘΔΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ «ΚΑΗΝΟΣΟΜΗΑ» GLOBAL EXCHANGE INNOVATION ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ, 8 17 επηεκβξίνπ Βηνινγηθή θαιιηέξγεηα ζηηεξώλ ζηε Θεζζαιία Ζκεξίδα γηα ηελ βηνινγηθή γεσξγία πνπ νξγαλώζεθε από ηνλ Οξγαληζκό Πηζηνπνίεζεο ΓΖΧ ( ) Λάξηζα. 14. Βηνινγηθή γεσξγία, ειαηνθαιιηέξγεηα & Πηζηνπνίεζε Φεζηηβάι Διαηόιαδνπ & Διηάο, από ηνλ Δπξσπ. Οξγαλ. ηξαη. ρεδηαζκνύ, Αζελαίδα, Αζήλα, Μαξηίνπ πζηήκαηα παξαγσγήο ζηελ βηνινγηθή γεσξγία ηελ εκεξίδα Κάησ από ην δέλδξν ηεο γήο Μνπζείν Γαία Αζήλα 7 Ηνπλίνπ Γηνξγάλσζε Ν. Απη. Αλ. Αηηηθήο. 16. Βηνινγηθή γεσξγία ηάζεηο θαη πξννπηηθέο 26 Ηνπλίνπ 2006, Ζκεξίδα ηνπ δήκνπ Νάνπζαο γηα ηελ Βηνινγηθή γεσξγία. 17. Βηνινγηθή γεσξγία θαη θπηηθό πνιιαπιαζηαζηηθό πιηθό, 5 ν Παλ. πλέδξην Πνι/θνύ πιηθνύ, Λάξηζα 1-2 Γεθεκβξίνπ Βηνινγηθή γεσξγία Δπξσπαηθό ζρέδην δξάζεο θαη Πηζηνπνηεκέλα πξνηόληα ηα πιαίζηα ηεο Agrotica Φεβξ Βηνινγηθή Γεσξγία & Πηζηνπνίεζε ζηηο ΔΑ Πειίνπ & πνξάδσλ, ΔΑ Αηαιάληεο, ΔΑ Αζηξνπο Κπλνπξίαο θαη ΔΑ Λεηβαδίαο σο πξνζθεθιεκέλνο νκηιεηήο ζηα πιαίζηα ησλ πξνγξακκάησλ ηερληθέο επίδεημεο ζηελ βηνινγηθή θαη νινθιεξσκέλε ειαηνθνκία. 20. Βηνινγηθή Γεσξγία & θαηαλαισηήο Λάξηζζα H Βηνινγηθή Γεσξγία ζήκεξα Ζκεξίδα ζηα πιαίζηα ηεο Agrotica

15 22. Romanian Agric Academy Conference. Bucharest. 28 Mai AGROHEALTH: An education project about GMOs legislation in Greece, Romania, Bulgaria & Cyprus. Asas Hall Gheorghe Ionescu Romania. 23. Βηνινγηθή θαιιηέξγεηα αξσκαηηθώλ & θαξκαθεπηηθώλ θπηώλ δηνξγάλσζε Δκπνξ. Δπηκ. Σξηθάισλ (Οθη 2011). 24. «Νέεο ηερληθέο παξαγσγήο θηελνηξνθηθώλ θπηώλ» Οθη ΓΔΧΣΔΔ Γ. Διιάδνο & Πεινπνλλήζνπ ΑΓΡΗΝΗΟ. 25. «Βηνινγηθή Γεσξγία Εηδάληα & Πεξηβάιινλ». 6 ε Παλειιήληα πλάληεζε Φπηνπξνζηαζίαο, Λάξηζα Φεβξνπαξίνπ Φπραλζή Αεηθνξία & Κνηλσλία ζηα πιαίζηα ηεο εκεξίδαο «Ο ξόινο ησλ ςπραλζώλ ζηε βηώζηκε γεσξγία θαη νη επεξρόκελεο θιηκαηηθέο αιιαγέο» 9 Απξηιίνπ Γηνξγάλσζε ΤΠΑΑΣ. 27. «πόξνη & θνηλσλία» Οκηιία ζην festival Love Sporoi let s grow together δηνξγαλσηέο Οξγαλσζε Γε & Demeter, Athens-Hub, Οθηώβξηνο Βηνινγηθή ειαηνθαιιηέξγεηα ζηα πιαίζηα εκεξίδα ηνπ Γήκνπ Σζαγαξάδαο, Μνύξεζη, Ννέκβξηνο Σν Παξόλ θαη ην Μέιινλ ηεο Βηνινγηθήο Γεσξγίαο πλέδξην Αγξνηηθήο Δπηρεηξεκαηηθόηεηαο. 9 & 10 Μαΐνπ 2015 ηάδην Δηξήλεο & Φηιίαο. Άξζξα ζε Δθιατθεπκέλα Πεξηνδηθά Σερληθέο θαιιηέξγεηαο ζην Διηά & Διαηόιαδν, ηεύρνο 51 ν Αύγνπζηνο- Οθηώβξηνο Βηνινγηθή γεσξγία δελ είλαη κόλν ηξόθηκα ζην πεξηνδηθό Βηώζηκε Αλάπηπμε Βηνινγηθή Καιιηέξγεηα Αξαβνζίηνπ 2008 ζην πεξηνδηθό ΓΖΧ. Ζ ζξέςε θαη ε ιίπαλζε ηνπ Αξαβνζίηνπ Απξηι 2010 ζην πεξηνδηθό Γεσξγία & Κηελνηξνθία. 15

16 Σν ιηλάξη θαη ε θαιιηεξγεηά ηνπ Απξηι 2010 ζην πεξηνδηθό Γεσξγία & Κηελνηξνθία. πγγξαθηθό έξγν & Μνλνγξαθίεο Δηζαγσγή ζηε Γεσξγηθή Παξαγσγή Δπζπκηάδεο Π., Μπηιάιεο Γ., Φεγγεξόο Κ. θαη Γ Γηάλλνπ, Παηδαγσγηθό Ηλζηηηνύην 1999, ζζ , Έθδνζε Ο.Δ.Γ.Β. Μεηά από αλάζεζε ηνπ Παηδαγσγηθνύ Ιλζηηηνύηνπ γηα ηελ 1 ε Σάμε ησλ Σ.Δ.Δ. Natural vegetation as a key to sustainability of agro ecosystems D.J. Bilalis, I. Travlos & P. Papastylianou 2014, chapter in book Sustainability behind Sustainability editor A. Zorpas. pgs ISBN Grain peas in southern European farming systems Bilalis et al., 2013 chapter in Legume-supported cropping systems for Europe. In press. A. ΔΘΝΗΚΑ ΤΝΔΓΡΗΑ 1. ύλζεζε ζε ειεθηξνληθή κνξθή ηνπ εδαθνινγηθνύ ράξηε ηεο πεξηνρήο, Γπηηθά ηνπ πνηακνύ νθαδίηε (1992). Κάβνπιαο Δ., Καξθακπνύλαο., Μπηιάιεο Γ.,ακηώηεο Κ.. Καξδίηζα. 3 ν Παλζεζζαιηθό πλέδξην.(poster). 2. Μειέηε ησλ βηνινγηθώλ ηδηνηήησλ αληηπξνζσπεπηηθώλ εδαθώλ ηεο δπηηθήο Διιάδαο (1996). Βαβνπιίδνπ Δ., Σζαινπρά Φ., Σξηθαηζνύια Α., Θενραξόπνπινο., Μπηιάιεο Γ. Πξαθηηθά: 6 νπ Παλειιελίνπ Δδαθνινγηθνύ πλεδξίνπ. ζζ E.E.E. 16

17 3. Δπίδξαζε ηνπ είδνπο ηεο θαιιηέξγεηαο ζηελ βηνινγηθή θαηάζηαζεο ηνπ εδάθνπο (1996). ηδεξάο Ν., Βαβνπιίδνπ Δ. θαη Μπηιάιεο Γ. Πξαθηηθά 2 νπ Παλειιελίνπ πλεδξίνπ Βηνινγηθήο Γεσξγίαο, ζζ , ΓΖΧ. 4. Δπίδξαζε ηξηώλ ζπζηεκάησλ εδαθνθαηεξγαζίαο ζηε δνκή ηνπ εδάθνπο θαη ζηελ αλάπηπμε ησλ ξηδώλ ηνπ ζθιεξνύ ζηηαξηνύ (1998). ηδεξάο Ν. & Γ. Μπηιάιεο. Πξαθηηθά 7 νπ Παλειιελίνπ Δδαθνινγηθνύ πλεδξίνπ, ζζ , Δ.Δ.Δ. 5. Δπηδξάζεηο ηεο αλόξγαλεο θαη ηεο νξγαληθήο ιίπαλζεο ζε επηιεγκέλεο ηδηόηεηεο ηνπ εδάθνπο θαη ζηελ αλάπηπμε ηνπ βακβαθηνύ (πνηθ. Acala SJ-2). (2000). Ν. ηδεξάο, Δ. Βαβνπιίδνπ & Γ. Μπηιάιεο 8 ν Παλειιήλην ζπλέδξην ηεο Ειιεληθήο Εδαθνινγηθήο Εηαηξείαο, Καβάια, επη. 2000, ζει Δπίδξαζε ηξηώλ ζπζηεκάησλ εδαθνθαηεξγαζίαο ζε εδαθηθά θαη θπηηθά ραξαθηεξηζηηθά ζε θαιιηέξγεηα βακβαθηνύ (2000). Μπηιάιεο Γ., ηδεξάο Ν., Δπζπκηάδεο Π. 2 ν Εζληθό Σπλέδξην ηεο Εηαηξείαο Γεωξγηθώλ Μεραληθώλ Ειιάδαο, Βόινο, επηεκβξίνπ 2000, ρεδηαζκόο ακεηςηζπνξάο ζηελ βηνινγηθή γεσξγία (2001) Γ. Μπηιάιεο & Ν. ηδεξάο. «Βηνινγηθή γεσξγία θπηηθή & δσηθή παξαγσγή» Δπηκ.: Δ. Παπαλαγηώηνπ, Γ. Μειηάδνπ, Υξ. Φσηόπνπινο, Δθδόζεηο Αζ. ηακνύιεο. ζει Ζ Φπηνηνμηθόηεηα δηαθόξσλ δηδαληνθηόλσλ ζε ζθιεξό ζηηάξη (2002). Μπηιάιεο Γ. & Δπζπκηάδεο Π. Πξαθηηθά πεξηιήςεσλ, 12 νπ Παλειιελίνπ Εηδαληνινγηθνύ πλεδξίνπ, ζζ. 42. Δ.Ε.Δ. 9. Δπίδξαζε δηαθνξεηηθώλ επηπέδσλ θάιπςεο ηεο επηθάλεηαο ηνπ εδάθνπο κε άρπξα ζίηνπ ζηε ρισξίδα ησλ δηδαλίσλ, ζε θαιιηέξγεηα θνπθηώλ (2002). Μπηιάιεο Γ. & ηδεξάο Ν., Καξθάλεο Α., Θσκνπνπινο Π. & Δ. Γεξνγηάλλε. Πξαθηηθά πεξηιήςεσλ, 12 νπ Παλειιελίνπ Εηδαληνινγηθνύ πλεδξίνπ, ζζ. 52. Δ.Ε.Δ. 10. Δπίδξαζε ηξηώλ ζπζηεκάησλ θαηεξγαζίαο ζηελ ρισξίδα ησλ δηδαλίσλ ζε ηξηεηή ακεηςηζπνξά κε ηέζζεξηο θαιιηέξγεηεο (2002). Μπηιάιεο Γ. & ηδεξάο Ν., Καξθάλεο Α., Θσκνπνπινο Π. & Δ. Γεξνγηάλλε. Πξαθηηθά πεξηιήςεσλ, 12 νπ Παλειιελίνπ Εηδαληνινγηθνύ πλεδξίνπ, ζζ. 56. Δ.Ε.Δ. 17

18 11. Δπίδξαζε ηξηώλ ζπζηεκάησλ εδαθνθαηεξγαζίαο ζηνπο πιεζπζκνύο ησλ γαηνζθσιήθσλ ζε κία ηξηεηή ακεηςηζπνξά (2002). Μπηιάιεο Γ., ηδεξάο Ν. & Δ. Βαβνπιίδνπ. Πξαθηηθά, 9 νπ Παλειιελίνπ Δδαθνινγηθνύ πλεδξίνπ, ζζ Φπζηθέο ηδηόηεηεο ηνπ εδάθνπο θαη ε δπλακηθή ηεο αλάπηπμεο ηνπ ξηδηθνύ ζπζηήκαηνο ηνπ θξηζαξηνύ ζε ζρέζε κε ην είδνο ηεο θαηεξγαζίαο ηνπ εδάθνπο θαη ηεο ιίπαλζεο (2002). ηδεξάο Ν. & Μπηιάιεο Γ., Δ. Βαβνπιίδνπ. Πξαθηηθά, 9 νπ Παλειιελίνπ Δδαθνινγηθνύ πλεδξίνπ, ζζ Δπίδξαζε δύν δηαθνξεηηθώλ νξγαληθώλ ιηπαζκάησλ ζηελ αλάπηπμε θαη ζπζζώξεπζε αδώηνπ ηξηώλ θαιιηεξγεηώλ ρισξήο ιίπαλζεο (2004). ηδεξάο Ν., Μπηιάιεο Γ. Καξθάλεο Α., Θσκόπνπινο Π., Σξαπιόο Ζ., Παπαζενράξε Γ. Πξαθηηθά 10 νπ Παλειιελίνπ Δδαθνινγηθνύ πλεδξίνπ, ζζ , Δ.Δ.Δ. 14. Δπίδξαζε ηξηώλ ςπραλζώλ, σο ρισξήο ιίπαλζε, ζηελ αλάπηπμε θαη ηελ απόδνζε ηνπ αξαβνζίηνπ (2004). Μπηιάιεο Γ., ηδεξάο Ν., Θσκόπνπινο Π., Καξθάλεο Α., Σξαπιόο Ζ., Παπαζενράξε Γ. Πξαθηηθά 10 νπ Παλειιελίνπ Δδαθνινγηθνύ πλεδξίνπ, ζζ , Δ.Δ.Δ. Γ. 15. Μπηιάιεο Γ., Καλάηαο Π., Νηδάλεο Ζ., Σξαύινο Ζ. θαη Θ. Εαθεηξίνπ (2005). Ζ πνξεία ηνπ δηαιειπκέλνπ Ομπγόλνπ ηεο ιεθάλεο ηνπ πδξνπνληθνύ ζπνξείνπ (float system) θαηά ηελ αλάπηπμε βηνινγηθώλ ζπνξνθύησλ ιαραληθώλ κε ηελ ρξήζε δηαθνξεηηθώλ δηαιπκάησλ ζξέςεο. 22 ν πλεδξην Διιεληθεο Δηαηξεηαο Δπηζηεκεο Οπσξνθεπεπηηθσλ. Πάηξα, Οθησβξίνπ Πξαθη. ει Θαλόπνπινο Υ., Πεηξόπνπινο., Πάζζακ Υ., Αθνπκηαλάθεο Κ., Μπηιάιεο Γ., Παηξηθάθεο Υ. θαη Α. ηδεξίδεο (2005): Γεκηνπξγία ειεθηξνληθήο πύιεο γηα ηελ παξνρή πιεξνθνξηώλ ζρεηηθά κε ηελ βηνινγηθή γεσξγία. 22 ν πλεδξην Διιεληθεο Δηαηξεηαο Δπηζηεκεο Οπσξνθεπεπηηθσλ. Πάηξα, Οθησβξίνπ Πξαθη. ει Μπηιάιεο, Ν. ηδεξάο, Π. Θσκόπνπινο, Α. Δπζπκηάδνπ θαη. Σζηώξνο (2006) ΔΠΗΓΡΑΖ ΣΡΗΧΝ ΦΤΥΑΝΘΧΝ, Χ ΥΛΧΡΖ ΛΗΠΑΝΖ, ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΖΝ ΑΠΟΓΟΖ ΣΟΤ ΒΑΜΒΑΚΗΟΤ (Gossypium 18

19 hirsutum). Πξαθηηθά 11 νπ Παλειιελίνπ Δδαθνινγηθνύ πλεδξίνπ, ζζ , Δ.Δ.Δ. 18. Μπηιάιεο Γ., Π. Θσκόπνπινο, Η. Καθακπνύθε, Α. Δπζπκηάδνπ, Π. Καλάηαο, Ν. ηδεξάο θαη Γ. Παπαζενράξε (2006) Eπηδξαζε ηεο ζπγθαιιηεξγεηαο θαη ηεο νξγαληθεο ιηπαλζεο ζηηο βηνινγηθεο ηδηνηεηεο ηνπ εδαθνπο Πξαθηηθά 11 νπ Παλειιελίνπ Δδαθνινγηθνύ πλεδξίνπ, ζζ , Δ.Δ.Δ. 19. αγθνπ Β. άγθνο Γ., Μπηιάιεο Γ., Υαηδεγεσξγίνπ Η., Γ. Εέξβαο (2006). πγθξηηηθή Μειέηε ηεο θαιιηέξγεηαο ινύπηλνπ θαη θηελνηξνθηθνύ θνπθηνύ κε «βηνινγηθό» ή ζπκβαηηθό ηξόπν. Δπηζεώξεζε Εσνηερληθήο Δπηζηήκεο.Πξαθηηθά πλεδξίνπ πάξηε. 20. Α. Καξθάλεο, Π. Μπνπράγηεξ, Γ. Μπηιάιεο θαη Π. Δπζπκηάδεο (2006). Δπίδξαζε ηεο άξδεπζεο ζηελ αλάπηπμε θαη ηα θπζηνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο αγξηνβακβαθηάο (Abutilon theophrasti), ηεο αγξηνκειηηδάλαο (Xanthium strumarium), ηεο αγξηνηνκάηαο (Solanum nigrum) θαη ηνπ ηαηνύια (Datura stramonium). Πξαθηηθά 14 νπ πλεδξίνπ Διιεληθήο Εηδαληνινγηθήο Δηαηξείαο. ει Π. Μπνπράγηεξ, Γ. Γαζπαξάηνο, Α. Καξθάλεο, Γ. Μπηιάιεο, Ν. Μνπζηάθαο θαη Π. Δπζπκηάδεο (2006). Μεηαβνιέο ησλ παξακέηξσλ θσηνζύλζεζεο θαζώο θαη ηνπ επηπέδνπ Ν, Ρ, Κ, Ca θαη Mg ζε θύιια θαη ξίδεο βακβαθηνύ (Gossypium hirsutum, L.) εμαηηίαο ηεο δξάζεο ηεο αγξηάδαο (Cynodon dactylon, L.). Πξαθηηθά 14 νπ πλεδξίνπ Διιεληθήο Εηδαληνινγηθήο Δηαηξείαο. ει Π. Μπνπράγηεξ, Α. Καξθάλεο, Γ. Μπηιάιεο θαη Π. Δπζπκηάδεο (2006). Μεηαβνιέο ζηηο ηηκέο παξακέηξσλ θσηνζύλζεζεο ηνπ βάκβαθνο (Gossypium hirsutum, L.) εμαηηίαο ηεο δξάζεο ηεο αγξηάδαο (Cynodon dactylon, L.), Α) όηαλ ηα θπηά αλαπηύζζνληαη ζε έδαθνο θαη Β) κεηά από επίδξαζε πδαηηθνύ εθρπιίζκαηνο ηεο αγξηάδαο ζην βακβάθη. Πξαθηηθά 14 νπ πλεδξίνπ Διιεληθήο Εηδαληνινγηθήο Δηαηξείαο. ει Α. Καξθάλεο, Δ. Δπζπκηάδνπ θαη Γ. Μπηιάιεο (2006). Αληαγσληζκόο θπηώλ ρισξήο ιίπαλζεο θαη δηδαλίσλ. Πξαθηηθά 14 νπ πλεδξίνπ Διιεληθήο Εηδαληνινγηθήο Δηαηξείαο. ει

20 24. Aθνπκηαλάθε Α., Βήρνπ Ζ., πέληδα Ρ., Κνύζπνπ Κ., Γ. Μπηιάιεο (2007). πγθξηηηθή κειέηε αλάπηπμεο ζπνξνθύησλ εηεζίσλ θαιισπηζηηθώλ εηδώλ ζε δύν ζπζηήκαηα θαιιηέξγεηαο (επίπιεπζεο & ζπνξείν) κε νξγαληθή θαη αλόξγαλε ιίπαλζε. 23 ν Δπηζηεκνληθό πλέδξην ηεο Διι. Δηαηξεηαο Οπσξνθεπεπηηθώλ (ΔΔΔΟ).(πξαθηηθά ππό έθδνζε). 25. Π. Θσκόπνπινο, Γ. Μπηιάιεο, Η. Καθακπνύθε θαη Α. Δπζπκηάδνπ (2006). Δπίδξαζε δύν ηύπσλ ζπγθαιιηέξγεηαο ζηε δηδαληνρισξίδα. Πξαθηηθά 14 νπ πλεδξίνπ Διιεληθήο Εηδαληνινγηθήο Δηαηξείαο. ει Παηζηαιή., Μπγδάθνο Δ., Απγνπιάο Υξ., Μπγδάθνο Γξ., Μπηιάιεο Γ. (2006). πκβαηηθή θαη βηνινγηθή θαιιηέξγεηα βακβαθηνύ: Σερληθννηθνλνκηθά απνηειέζκαηα δηεηνύο πεηξακαηηθήο έξεπλαο. Πξαθηηθά 9 νπ Παλ. πλέδξηνπ Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο ΔΣΑΓΡΟ. Ννέκβξηνο 2006, ζει Μπηιάιεο Γ., ηδεξάο Ν., Παπαζενράξε Γ., Α. Δπζπκηάδνπ. (2008) Επίδξαζε ηεο εδαθνθαηεξγαζίαο θαη ηεο νξγαληθήο ιίπαλζεο ζηε κπθόξξηδα ζε βηνινγηθή θαιιηέξγεηα αξαβνζίηνπ. Πξαθηηθά 12 ν Εδαθ. Σπλεδξίνπ. Σει Μπηιάιεο Γ., Παηζηαιή. (2010). Γπλαηόηεηεο αλάπηπμεο βηνινγηθνύ βακβαθηνύ θαη ινηπώλ βηνινγηθώλ βηνκεραληθώλ θαιιηεξγεηώλ ζην Ν. Καξδίηζαο. Πξαθη 2 νπ Αλαπη. πλεδξίνπ Καξδ..Mπηιάιεο Γ., 29. Αθνπκηαλάθε-Ησαλλίδνπ Α., Πνδαξνπνύινπ Λ., πέληδα Ρ., Ραζνύιε Μ., Μπηιάιεο (2009). πγθξηηηθή κειέηε νξγαληθήο θαη αλόξγαλεο ιίπαλζεο ζηελ αλάπηπμε ηνπ Ocimum basilicum ζε ζύζηεκα επίπιεπζεο (Float System). 24 ν Παλ. πλέδξην ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΣΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΣΧΝ ΟΠΧΡΟΚΖΠΔΤΣΗΚΧΝ. Νανπζα Οθη Αζαλαζνπνύινπ Μ.,Παηζηαιή., Καξθαλεο Α.,Παπαζηπιηαλνύ Π. (2010).«Δπηδξαζε ηξηώλ ζπζηεκάησλ εδαθνθαηεξγαζηαο θαη δπν εηδώλ νξγαληθήο ιίπαλζεο ζηελ αλάπηπμε ηεο κπθόξξηδαο ζε βηνινγηθή θαιιηέξγεηα ιηλαξηνύ» 13 ν Εδαθ. Σπλεδξίν Κνληνπνύινπ Υ., Γ. άββαο, Γ. Μπηιάιεο, Β. Σξηαληαθπιιίδεο & Β. Παππά (2011)ύγθξηζε βηνινγηθνύ θαη ζπκβαηηθνύ ζπζηήκαηνο ζπγθαιιηέξγεηαο γιπθνθαιάκπνθνπ κε θαζόιη ζε δύν επίπεδα NaCl ζην λεξό άξδεπζεο. 25 ν Παλ. πλέδξην ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΣΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΣΧΝ ΟΠΧΡΟΚΖΠΔΤΣΗΚΧΝ. Λεκεζόο Ννέκβξηνο

ΓΖΜΖΣΡΖ Γ. ΛΑΓΟ Κ Α Η

ΓΖΜΖΣΡΖ Γ. ΛΑΓΟ Κ Α Η ΓΖΜΖΣΡΖ Γ. ΛΑΓΟ Α Ν Α Π Λ Ζ Ρ Χ Σ Ζ Κ Α Θ Ζ Γ Ζ Σ Ζ Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Τ Α Η Γ Α Η Ο Τ Β Η Ο Γ Ρ Α Φ Η Κ Ο Ζ Μ Δ Η Χ Μ Α Κ Α Η Α Ν Α Λ Τ Σ Η Κ Ο Τ Π Ο Μ Ν Ζ Μ Α ΓΗΑ ΣΑ ΤΠΟΒΑΛΛΟΜΔΝΑ ΓΖΜΟΗΔΤΜΑΣΑ ΣΜΖΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ Ν.Κ. ΜΟΥΟΝΑ (Γεθέκβξηνο 2010)

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ Ν.Κ. ΜΟΥΟΝΑ (Γεθέκβξηνο 2010) 1. ΑΣΟΜΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ Ν.Κ. ΜΟΥΟΝΑ (Γεθέκβξηνο 2010) Όλνκα: Νηθόιανο Κ. Μνζρνλάο Ζκεξνκελία Γελλήζεσο: 21 Ννεκβξίνπ 1952 Οηθνγελεηαθή Καηάζηαζε: Έγγακνο, δύν παηδία 2. ΠΟΤΓΔ 1979-1981: Μεηαδηδαθηνξηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΣΟΜΔΑ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΤΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΤΠΟΓΟΜΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ

ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΣΟΜΔΑ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΤΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΤΠΟΓΟΜΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΣΟΜΔΑ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΤΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΤΠΟΓΟΜΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Δξεπλεηηθή Οκάδα πζηεκάησλ Μεηαθνξάο ΠΔΠΡΑΓΜΔΝΑ 2013 ηνπ θαζεγεηή Αξηζηνηέιε

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΓΡ. ΣΤΛΙΑΝΟΤ Υ. Α. ΘΩΜΟΠΟΤΛΟΤ. Πεξηερόκελα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΓΡ. ΣΤΛΙΑΝΟΤ Υ. Α. ΘΩΜΟΠΟΤΛΟΤ. Πεξηερόκελα ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΓΡ. ΣΤΛΙΑΝΟΤ Υ. Α. ΘΩΜΟΠΟΤΛΟΤ Πεξηερόκελα ΔΝΟΣΗΣΑ : Βηνγξαθηθό εκείσκα (Curriculum Vitae) ΔΝΟΣΗΣΑ : Τπόκλεκα Πεπξαγκέλσλ Γηεύζπλζεο Ιλζη. Πιεξνθνξηθήο & Σειεπηθνηλσληώλ 998 006 ΔΝΟΣΗΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Η Μ Δ Ι Ω Μ Α ΜΑΝΟ ΝΙΚΙΑ ΚΟΝΟΛΑ

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Η Μ Δ Ι Ω Μ Α ΜΑΝΟ ΝΙΚΙΑ ΚΟΝΟΛΑ Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Η Μ Δ Ι Ω Μ Α (Δ Π Ι Κ Ο Π Η Η) ΜΑΝΟ ΝΙΚΙΑ ΚΟΝΟΛΑ ΔΠΗΚΟΤΡΟ ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΡΟΓΟ, 2010 α! ) Π Ρ Ο Ω Π Ι Κ Α Σ Ο Ι Υ Δ Ι Α Ολνκαηεπώλπκν: Μάλνο Νηθία Κόλζνιαο Σόπνο γέλλεζεο: Κάξπαζνο Γσδεθάλεζα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ ΠΟΤΓΔ ΣΑΓΗΟΓΡΟΜΗΑ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΔ ΔΡΓΑΗΔ

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ ΠΟΤΓΔ ΣΑΓΗΟΓΡΟΜΗΑ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΔ ΔΡΓΑΗΔ 1 ΝΗΚΟΛΑΟ ΓΔΧΡΓΗΑΓΖ-ΣΔΦΑΝΗΓΖ ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΣΖ ΗΑΣΡΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΤ ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟΤ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ ΠΟΤΓΔ ΣΑΓΗΟΓΡΟΜΗΑ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΔ ΔΡΓΑΗΔ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ 20 11 2 Τ ΝΟΠΣΗΚΟ ΒΗΟΓΡ ΑΦ ΗΚΟ HMEI ΧMA ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

Βηνγξαθηθό εκείσκα & Αλαιπηηθό Τπόκλεκα

Βηνγξαθηθό εκείσκα & Αλαιπηηθό Τπόκλεκα Αζαλάζηνο Γ. ΣΤΛΙΑΓΗ Γξ. Μεραληθφο Πνιπηερληθήο ρνιήο ΑΠΘ Σαθηηθφο Καζεγεηήο Α Βαζκίδαο Σκήκαηνο Αξρηηεθηνληθήο Σνπίνπ ΣΔΗ Καβάιαο Digital Design & Modeling Βηνγξαθηθό εκείσκα & Αλαιπηηθό Τπόκλεκα Αθαδεκατθή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΞΕΝΕ ΓΛΩΕ

ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΞΕΝΕ ΓΛΩΕ ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΕΙΑ ΔΠΧΝΤΜΟ : ΚΤΡΗΑΚΖ - ΜΠΗΣΕΑΡΟ ΟΝΟΜΑ : ΔΤΣΑΘΗΟ ΠΑΣΡΧΝΤΜΟ : ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΖΜ/ΝΗΑ ΓΔΝΝΖΖ : 30/3/1965 ΣΟΠΟ ΓΔΝΝΖΖ: ΚΔΡΚΤΡΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΔΡΓΑΗΑ : Σκήκα Ζιεθηξνληθώλ Μεραληθώλ ΣΔ, ΣΔΗ Πεηξαηά Π. Ράιιε

Διαβάστε περισσότερα

Γξ. AΡΔΣΖ Κ. ΣΟΓΚΑ ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΑ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ

Γξ. AΡΔΣΖ Κ. ΣΟΓΚΑ ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΑ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΑ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΑ Δξγαζηαθόο ρώξνο θαη δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο-παξάγνληεο πγείαο, Γηαηξνθή θαη εθθπιηζηηθέο αζζέλεηεο, Γηαηξνθή θαη ρξόληα λνζήκαηα, Ο ξόινο ησλ ιεηηνπξγηθώλ θαη ησλ θαηλνθαλώλ ηξνθίκσλ

Διαβάστε περισσότερα

Γεκόζηα Τγηεηλή κε έκθαζε ζηελ Κνηλσληθή Ηαηξηθή. Κηίξην 5, πγθξόηεκα Πξνθιηληθώλ Δξγαζηεξίσλ, Σκήκα Ηαηξηθήο, Γξαγάλα

Γεκόζηα Τγηεηλή κε έκθαζε ζηελ Κνηλσληθή Ηαηξηθή. Κηίξην 5, πγθξόηεκα Πξνθιηληθώλ Δξγαζηεξίσλ, Σκήκα Ηαηξηθήο, Γξαγάλα Γεληθέο Πιεξνθνξίεο γηα Μέιε ΓΔΠ Ολνκαηεπώλπκν Βαζκίδα Γλσζηηθό Αληηθείκελν Δξγαζηήξην/Κιηληθή Γξαθείν Δπαγγειία Νέλα Λέθηνξαο Γεκόζηα Τγηεηλή κε έκθαζε ζηελ Κνηλσληθή Ηαηξηθή Δξγαζηήξην Τγηεηλήο θαη Πξνζηαζίαο

Διαβάστε περισσότερα

1. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ

1. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ 1. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ 1.1. ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ Δηξήλε Σειηθίδνπ ΣΟΠΟ ΓΔΝΝΖΖ Θεζζαινλίθε ΒΑΘΜΗΓΑ Καζεγήηξηα ζε ηαθηηθή ζέζε ζηελ Καηεύζπλζε Μάξθεηηλγθ ηνπ Σκήκαηνο Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεωλ ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΖΜΖΣΡΖ Γ. ΣΟΤΚΑ ΟΡΘΟΠΑΗΓΗΚΟ ΥΔΗΡΟΤΡΓΟ

ΓΖΜΖΣΡΖ Γ. ΣΟΤΚΑ ΟΡΘΟΠΑΗΓΗΚΟ ΥΔΗΡΟΤΡΓΟ ΓΖΜΖΣΡΖ Γ. ΣΟΤΚΑ ΟΡΘΟΠΑΗΓΗΚΟ ΥΔΗΡΟΤΡΓΟ ΠΡΟΩΠΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ : ΣΟΤΚΑ ΓΗΜΗΣΡΙΟ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΗΑΣΡΔΗΟΤ : ΑΙΓΙΑΛΔΙΑ 30, 15125 ΠΑΡΑΓΔΙΟ ΑΜΑΡΟΤΙΟΤ ΣΑΥ/ΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ : Ν.ΠΛΑΣΗΡΑ 6Α, 15234 ΥΑΛΑΝΓΡΙ Δ - ΜΑΗL

Διαβάστε περισσότερα

2009-ζήμεπα Λέθηνξαο Αξρηηεθηνληθνύ ρεδηαζκνύ θαη Αξρηηεθηνληθήο Σνπίνπ, Αξρηηεθηνληθή ρνιή Πνιπηερλείνπ Κξήηεο, Υαληά

2009-ζήμεπα Λέθηνξαο Αξρηηεθηνληθνύ ρεδηαζκνύ θαη Αξρηηεθηνληθήο Σνπίνπ, Αξρηηεθηνληθή ρνιή Πνιπηερλείνπ Κξήηεο, Υαληά 1. ΠΡΟΩΠΗΚΑ ΓΔΓΟΜΔΝΑ ΚΑΡΑΜΑΝΔΑ ΠΑΝΑΓΗΧΣΑ ΑΡΥΗΣΔΚΣΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΟ ΔΜΠ MLA ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΖ ΣΟΠΗΟΤ ETSAB, BCN ΤΠΟΦΖΦΗΑ ΓΗΓΑΚΣΧΡ ETSAB, BCN 2. ΑΚΑΓΖΜΑΪΚΔ ΘΔΔΗ ΛΔΚΣΟΡΑ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΟΤ ΥΔΓΗΑΜΟΤ ΚΑΗ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΖ ΣΟΠΗΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΣΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΟΙΝΧΝΙΚΧΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΚΧΝ ΔΠΙΣΗΜΧΝ

ΠΑΝΣΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΟΙΝΧΝΙΚΧΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΚΧΝ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΠΑΝΣΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΟΙΝΧΝΙΚΧΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΚΧΝ ΔΠΙΣΗΜΧΝ TMHMA KOIΝΧΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ Αζήλα, 17/10/2012 Αξηζ. Πξση. 445 ΤΓΚΡΟΣΗΗ ΔΠΣΑΜΔΛΟΤ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΚΡΙΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΞΔΛΙΞΗ ηεο Αλαπιεξώηξηαο Καζεγήηξηαο θαο Μαξίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ Γρ. Παναγιώηης Ανδριόποσλος

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ Γρ. Παναγιώηης Ανδριόποσλος ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ Γρ. Παναγιώηης Ανδριόποσλος Γενικός Ιαηρός Λέκηορας Δπιδημιολογίας και Πρόληψης Νοζημάηων Σμήμα Νοζηλεσηικής Πανεπιζηήμιο Πελοποννήζοσ ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ Ζκεξνκελία γέλλεζεο: 14 Απξηιίνπ

Διαβάστε περισσότερα

- Δπαγγεικαηηθή ηδηόηεηα: Καζεγεηήο ζην Παηδαγσγηθφ Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο, ηεο ρνιήο Δπηζηεκψλ Αγσγήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ

- Δπαγγεικαηηθή ηδηόηεηα: Καζεγεηήο ζην Παηδαγσγηθφ Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο, ηεο ρνιήο Δπηζηεκψλ Αγσγήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ ΓΡΖΓΟΡΖ ΚΑΡΑΦΤΛΛΖ Καζεγεηήο Φηινζνθίαο ηει: 26510-95692 θαμ: 26510-95838, 26510-95813 email: gkarafyl@cc.uoi.gr - Δπαγγεικαηηθή ηδηόηεηα: Καζεγεηήο ζην Παηδαγσγηθφ Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο, ηεο ρνιήο

Διαβάστε περισσότερα

Δημήηπιορ Κ. Μιζηπλήρ Βηνγξαθηθό εκείσκα

Δημήηπιορ Κ. Μιζηπλήρ Βηνγξαθηθό εκείσκα Δημήηπιορ Κ. Μιζηπλήρ Βηνγξαθηθό εκείσκα 1. Αηομικά ζηοισεία Ζκεξνκελία γελλήζεσο : 20.02.1977 Σόπνο γελλήζεσο : Κξαγηόβα Ρνπκαλίαο Οηθνγελεηαθή θαηάζηαζε : Αγακνο Δηδηθόηεηα : Γηδάθησξ Μεραλνιόγνο Μεραληθόο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΡΟΥΙΜΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΑΛΙΕΤΣΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ ΕΚΘΕΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΕΣΟΤ 2010

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΡΟΥΙΜΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΑΛΙΕΤΣΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ ΕΚΘΕΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΕΣΟΤ 2010 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΡΟΥΙΜΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΑΛΙΕΤΣΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ ΕΚΘΕΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΕΣΟΤ 2010 ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟ, ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ 2011 ΕΚΘΕΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2010 ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΑΛΙΕΤΣΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

«Μελ αθήλεηο ηελ έξεπλά ζνπ ζην ξάθη (ή ζηε γπάια) θαη ηηο ηδέεο ζνπ αλαμηνπνίεηεο»: Καηλνηνκία θαη Δπηρεηξεκαηηθόηεηα ζην ΔΜΠ

«Μελ αθήλεηο ηελ έξεπλά ζνπ ζην ξάθη (ή ζηε γπάια) θαη ηηο ηδέεο ζνπ αλαμηνπνίεηεο»: Καηλνηνκία θαη Δπηρεηξεκαηηθόηεηα ζην ΔΜΠ «Μελ αθήλεηο ηελ έξεπλά ζνπ ζην ξάθη (ή ζηε γπάια) θαη ηηο ηδέεο ζνπ αλαμηνπνίεηεο»: Καηλνηνκία θαη Δπηρεηξεκαηηθόηεηα ζην ΔΜΠ Γηάλλεο Καινγήξνπ εκηλάξην Δξκνύπνιεο (ύξνπ) Infostrag 2014, 12 Ηνπιίνπ, Παλεπηζηήκην

Διαβάστε περισσότερα

Athens ΒΟΣΑΝΑ / ΤΝΔΡΓΑΙΔ / ΔΚΥΤΛΙΔΙ / ΔΡΔΤΝΑ

Athens ΒΟΣΑΝΑ / ΤΝΔΡΓΑΙΔ / ΔΚΥΤΛΙΔΙ / ΔΡΔΤΝΑ 1 2 Η ΚΑΡΓΙΑ ΜΑ Βόηαλα πλεξγαζίεο Έξεπλα Δθρπιίζεηο 3 ΗΘΙΚΔ ΤΝΔΡΓΑΙΔ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΔ ΚΑΛΛΙΔΡΓΔΙΔ Eιιεληθή ρισξίδα κία ηδηαίηεξα πινύζηα πεγή θπηώλ θαη βνηάλσλ πάξα ην κηθξό κέγεζόο ηεο, ε Διιάδα θηινμελεί

Διαβάστε περισσότερα

Σεσνολογικό Δκπαιδεςηικό Ίδπςμα Αναηολικήρ Μακεδονίαρ και Θπάκηρ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΚΧΝΣΑΝΣΙΝΟ ΠΟΣΟΛΙΑ

Σεσνολογικό Δκπαιδεςηικό Ίδπςμα Αναηολικήρ Μακεδονίαρ και Θπάκηρ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΚΧΝΣΑΝΣΙΝΟ ΠΟΣΟΛΙΑ Σεσνολογικό Δκπαιδεςηικό Ίδπςμα Αναηολικήρ Μακεδονίαρ και Θπάκηρ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΚΧΝΣΑΝΣΙΝΟ ΠΟΣΟΛΙΑ Γηεύζπλζε ΑΓ. ΛΟΤΚΑ 65404 ΚΑΒΑΛΑ Σειέθσλν 2510462315 Email potolias@teikav.edu.gr ΠΟΤΓΔ Γηδαθηνξηθό Γίπισκα,

Διαβάστε περισσότερα

Διονύζιος Χρ. Ταθιάδης

Διονύζιος Χρ. Ταθιάδης Διονύζιος Χρ. Ταθιάδης Βιογραθικό Σημείωμα Σποσδές Studies Σποσδές Studies Πανεπιζηημιακή Εκπαίδεσζη (Higher Education) 2003 Απόθνηηνο ηνπ Αλώηαηνπ Σερλνινγηθνύ Ιδξύκαηνο Πάηξαο, ζην ηκήκα Λνγνζεξαπείαο,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΙΝΑ Φ. ΠΑΠΑΗΛΙΟΤ

ΥΡΙΣΙΝΑ Φ. ΠΑΠΑΗΛΙΟΤ ΥΡΙΣΙΝΑ Φ. ΠΑΠΑΗΛΙΟΤ ΠΑΡΟΤΑ ΘΔΗ Μόληκε Δπίθνπξε Καζεγήηξηα, «Αλαπηπμηαθή Φπρνπαζνινγία θαη Γηαηαξαρέο Λόγνπ» (Φ.Δ.Κ. 125/22-02- 2010), Σκήκα Δπηζηεκώλ ηεο Πξνζρνιηθήο Αγσγήο θαη ηνπ Δθπαηδεπηηθνύ ρεδηαζκνύ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙ ΜΟ ΔΡΑ ΕΩΝ 2010-2011

ΑΠΟΛΟΓΙ ΜΟ ΔΡΑ ΕΩΝ 2010-2011 ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ ΔΡΑΕΩΝ 2010-2011 ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΚΕΕΛΠΝΟ ΣΑΚΣΙΚΑ ΜΕΛΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΑ ΜΕΛΗ Σηζνθ Κουρζα - Κρεμαςτινοφ Πρόεδρος ΔΣ ΚΕΕΛΠΝΟ Αλεξάνδρα Μαρία Θεοδωρίδου Αντιπρόεδρος ΔΣ ΚΕΕΛΠΝΟ Μινζρβα Μελπομζνθ

Διαβάστε περισσότερα

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή ππνβιεζείζα ζην Σκήκα Γηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο & Φπζηθώλ Πόξσλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ Τπό ΒΑΡΓΟΤΛΑΚΗ ΔΤΣΤΥΙΟ

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή ππνβιεζείζα ζην Σκήκα Γηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο & Φπζηθώλ Πόξσλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ Τπό ΒΑΡΓΟΤΛΑΚΗ ΔΤΣΤΥΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΙ ΦΤΙΚΧΝ ΠΟΡΧΝ ΜΔΛΔΣΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΧΝ ΤΛΙΚΧΝ ΚΑΙ ΗΠΙΧΝ ΜΔΘΟΓΧΝ ΓΡΟΙΜΟΤ ΚΣΙΡΙΧΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΣΙΜΔΣΧΠΙΗ ΣΟΤ ΦΑΙΝΟΜΔΝΟΤ ΣΧΝ ΑΣΙΚΧΝ ΘΔΡΜΙΚΧΝ ΝΗΙΓΧΝ ΚΑΙ ΣΗΝ ΔΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

LIFE07 ENV/GR/000278 Soil Sustainability (So.S.) Δλδηάκεζε Έθζεζε. Πεξίνδν αλαθνξάο απφ 01.01.2009 έσο 30.06.2010. Ηκεξνκελία αλαθνξάο

LIFE07 ENV/GR/000278 Soil Sustainability (So.S.) Δλδηάκεζε Έθζεζε. Πεξίνδν αλαθνξάο απφ 01.01.2009 έσο 30.06.2010. Ηκεξνκελία αλαθνξάο <dd/mm/yyyy> LIFE07 ENV/GR/000278 Soil Sustainability (So.S.) Δλδηάκεζε Έθζεζε Πεξίνδν αλαθνξάο απφ 01.01.2009 έσο 30.06.2010 Πεξηνρή έξγνπ: Ηκεξνκελία Έλαξμεο έξγνπ: 01/01/2009 Ηκεξνκελία Λήμεο έξγνπ: 30/06/2012 Ηκεξνκελία

Διαβάστε περισσότερα

BIOΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ Kωνσταντίνου Φυτιάνου Καθηγητή Σμήματος Χημείας Α.Π.Θ.

BIOΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ Kωνσταντίνου Φυτιάνου Καθηγητή Σμήματος Χημείας Α.Π.Θ. BIOΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ Kωνσταντίνου Φυτιάνου Καθηγητή Σμήματος Χημείας Α.Π.Θ. Ηκεξνκελία Γέλλεζεο: 24 Ινπιίνπ 1950 Σόπνο Γέλλεζεο: Θεζζαινλίθε Γηεύζπλζε : Σξηάδη Θεζζαινλίθεο Σειέθσλν : 231.997873 Οηθνγ. θαηάζηαζε:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. Α. Προπηστιακές ζποσδές 1. Πηστίο Γηαηηνινγίαο θαη Γηαηξνθήο, Αιεμάλδξεην Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Θεζζαινλίθεο

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. Α. Προπηστιακές ζποσδές 1. Πηστίο Γηαηηνινγίαο θαη Γηαηξνθήο, Αιεμάλδξεην Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Θεζζαινλίθεο ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΣΙΣΛΟΙ ΠΟΤΓΩΝ Α. Προπηστιακές ζποσδές 1. Πηστίο Γηαηηνινγίαο θαη Γηαηξνθήο, Αιεμάλδξεην Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Θεζζαινλίθεο 2. Πηστίο Δπηζηήκεο Φπζηθήο Αγσγήο θαη Αζιεηηζκνύ,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕIΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΌ ΣΗΜΕΊΩΜΑ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕIΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΌ ΣΗΜΕΊΩΜΑ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΌ ΣΗΜΕΊΩΜΑ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΚΑΡΥΩΤΗΣ ΟΝΟΜΑ: ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ: ΚΩΝ/ΝΟΣ ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 1951 ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΦΑΛΑΝΗ ΛΑΡΙΣΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΠΑΝΤΡΕΜΜΕΝΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: Τηλ. 2410 671307,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ. Γηνηθεηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Δ.Δ.Α. από ηελ αλάιεςε ησλ θαζεθόλησλ ηεο έσο 31.12.

ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ. Γηνηθεηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Δ.Δ.Α. από ηελ αλάιεςε ησλ θαζεθόλησλ ηεο έσο 31.12. ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ Γηνηθεηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Δ.Δ.Α. από ηελ αλάιεςε ησλ θαζεθόλησλ ηεο έσο 31.12.2012 ΑΘΗΝΑ, ΑΠΡΙΛΙΟ 2013 Σν Δπαγγεικαηηθό Δπηκειεηήξην Αζελώλ απνηειείηαη

Διαβάστε περισσότερα