Αθήνα, 2 Aυγούστου 2006 Αριθ.Πρωτ.: : 7590/9489/9808/9540/9225/2005/2. Ειδ.Επιστήμονας:Αικ.Γκούμα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αθήνα, 2 Aυγούστου 2006 Αριθ.Πρωτ.: : 7590/9489/9808/9540/9225/2005/2. Ειδ.Επιστήμονας:Αικ.Γκούμα"

Transcript

1 Αθήνα, 2 Aυγούστου 2006 Αριθ.Πρωτ.: : 7590/9489/9808/9540/9225/2005/2 Ειδ.Επιστήμονας:Αικ.Γκούμα Γραφείο Υπουργού ΕΣΔΔΑ κ. Προκόπη Παυλόπουλο Βασ. Σοφίας Αθήνα Π Ο Ρ Ι Σ Μ Α Θέμα : Αναδρομική χρέωση ΤΑΠ - Παραγραφή 1.- Με τις 7590/ , 9489/ , 9808/ , 9540/ και 9215/ αναφορές τους οι κ.κ. Π. Π., Γ. Μ., Δ, Σ, Δ. Α. και Π. Σ. αντίστοιχα, οικοπεδούχοι του Οικοδομικού Συνεταιρισμού Μονίμων Αξιωματικών Ελληνικού Στρατού (ΟΣΜΑΕΣ), ζήτησαν τη διαμεσολάβηση της Αρχής για το λόγο ότι οι υπηρεσίες του δήμου Μαλεσίνας, με σχετικές ειδοποιήσεις που έστειλαν στις , τους χρεώνουν με ΤΑΠ αναδρομικά από το 1993 επιβάλλοντας μάλιστα επί του συνολικού ποσού το προβλεπόμενο από το νόμο πρόστιμο που ανέρχεται στο διπλάσιο του οφειλόμενου τέλους. Μετά από προσεκτική διερεύνηση των παραπάνω αναφορών ο Συνήγορος του Πολίτη καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η βεβαίωση των τελών και των αντίστοιχων προστίμων, στην οποία προέβησαν οι υπηρεσίες του δήμου Μαλεσίνας μέσα στο 2005, αναδρομικά από το 1993, δεν είναι σύννομη καθώς μέσα στο έτος αυτό (2005) μπορούσαν να βεβαιωθούν μόνο τα τέλη της τελευταίας 5ετίας, δηλ. από 2000 και μετά, ενώ τα τέλη των προηγουμένων ετών, από 1993 μέχρι και 1999, έχουν παραγραφεί. Επίσης το πρόστιμο για τη μη υποβολή δήλωσης ΤΑΠ θα έπρεπε να υπολογιστεί και αυτό μόνο επί του ποσού του ΤΑΠ της τελευταίας 5ετίας. Προκειμένου να γίνουν σεβαστές από τις υπηρεσίες του δήμου οι αρχές της χρηστής διοίκησης και της εμπιστοσύνης του πολίτη, ο Συνήγορος του Πολίτη στο πλαίσιο της διαμεσολαβητικής του δράσης επεδίωξε να πείσει τον δήμο να ακυρώσει τις από ατομικές ειδοποιήσεις προς τους υποχρέους και να εκδώσει νέες υπολογίζοντας το ΤΑΠ μόνο της τελευταίας 5ετίας και επιβάλλοντας το ανάλογο πρόστιμο. Δυστυχώς και παρά τα αλλεπάλληλα έγγραφα, τις τηλεφωνικές επικοινωνίες και την επιτόπου συνεργασία που είχαν οι χειριστές της υπόθεσης με τις υπηρεσίες του δήμου, τον ίδιο τον δήμαρχο Μαλεσίνας και εκπροσώπους της Περιφέρειας Στ. Ελλάδος, ο δήμος με έγγραφό του αρνείται να συμμορφωθεί με τις προτάσεις της Αρχής. Κατόπιν τούτου συντάσσεται το παρόν πόρισμα, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγ. 6 του άρθρου 4 του Ν. 3094/2003 «Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις».

2 1- Νομική βάση - Ιστορικό της υπόθεσης Το άρθρο 24 του Ν. 2130/1993 ορίζει: «1. Από 1ης Ιανουαρίου 1993 επιβάλλεται υπέρ των δήμων και κοινοτήτων τέλος, το οποίο υπολογίζεται επί της αξίας της ακίνητης περιουσίας που βρίσκεται εντός της διοικητικής τους περιφέρειας. 3. Το τέλος βαρύνει τον κατά την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους κύριο του ακινήτου και σε περίπτωση επικαρπίας ή νομής τον επικαρπωτή ή νομέα Ο ιδιοκτήτης ή επικαρπωτής ή νομέας ακινήτων οφείλει να υποβάλει για το έτος 1993, στο δήμο ή την κοινότητα που βρίσκονται τα ακίνητα, μέσα σε ένα μήνα από τη δημοσίευση της απόφασης για τον καθορισμό του συντελεστή του τέλους, δήλωση ακινήτων. O τύπος και το περιεχόμενο της δήλωσης καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, ύστερα από γνώμη της Κ.Ε.Δ.Κ.Ε. O δήμος ή η κοινότητα δημοσιεύει καθ' οιονδήποτε τρόπο πρόσκληση περί υποβολής της δήλωσης ταυτοχρόνως με τη δημοσίευση της ανωτέρω απόφασής του Κάθε υπόχρεος που δεν υποβάλλει δήλωση μέσα στην προθεσμία της παρ. 5 του άρθρου αυτού υπόκειται σε χρηματικό πρόστιμο διπλάσιο του οφειλόμενου τέλους που αντιστοιχεί στο ακίνητο. Το πρόστιμο επιβάλλεται με απόφαση του δημάρχου ή προέδρου της κοινότητας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 του β.δ. από 24.9/ , όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 19 του ν. 1080/ Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου εφαρμόζεται και για τις περιπτώσεις ανακριβούς δήλωσης. 15. Για τα ακίνητα που δεν έχουν μετρητή της Δ.Ε.Η. η βεβαίωση και είσπραξη του τέλους γίνεται με βεβαιωτικούς καταλόγους σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν για τη βεβαίωση και είσπραξη των εσόδων των δήμων και κοινοτήτων. Οι ανωτέρω κατάλογοι συντάσσονται με βάση τα στοιχεία των δηλώσεων και περιλαμβάνουν και τα ακίνητα για τα οποία δεν υποβλήθηκε δήλωση από τους υπόχρεους, με βάση τα στοιχεία που έχουν στη διάθεσή τους οι δήμοι και οι κοινότητες ή με αυτά που προκύπτουν ύστερα από έλεγχο για τον προσδιορισμό των ακινήτων που δεν δηλώθηκαν. 16. Σε περίπτωση μη υποβολής δήλωσης ή υποβολής ανακριβούς δήλωσης εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις της παρ. 12 του παρόντος άρθρου.» Από τις διατάξεις που παρατέθηκαν πιο πάνω προκύπτει ότι οι ιδιοκτήτες των ακινήτων έπρεπε να είχαν προβεί στη δήλωση του ακινήτου τους ήδη από το 1993 και μάλιστα μέσα σε ένα μήνα από τη δημοσίευση της απόφασης του δημοτικού συμβουλίου για τον καθορισμό του συντελεστή του τέλους ακίνητης περιουσίας. Σε περίπτωση που η δήλωση δεν υποβληθεί μέσα στην προθεσμία αυτή ή υποβληθεί ανακριβώς, ο υπόχρεος υπόκειται σε χρηματικό πρόστιμο διπλάσιο του οφειλομένου τέλους. Η βεβαίωση όμως των οφειλομένων τελών και κατ επέκταση του προστίμου δεν μπορεί να γίνεται από τους δήμους οποτεδήποτε. Ο Α.Ν. 344/1968 στο άρθρo 2 «Αποσβεστική προθεσμία βεβαιώσεως εσόδων» ορίζει :«1. Η βεβαίωσις των φόρων, τελών, δικαιωμάτων, εισφορών και αντιτίμου προσωπικής εργασίας ενεργείται υπό των δήμων και κοινοτήτων εντός αποσβεστικής προθεσμίας πέντε ετών από της λήξεως του οικονομικού έτους, εις ό ανάγονται. "Κατ εξαίρεση είναι δυνατή η βεβαίωση μετά την πάροδο της παραπάνω προθεσμίας αν: α) είναι άγνωστος ο υπόχρεος, β)..», ενώ το άρθρο 6 του ιδίου νόμου ορίζει «Ο χρόνος της παραγραφής των αξιώσεων των δήμων και κοινοτήτων είναι είκοσι ετών, αρχόμενος από της λήξεως του οικονομικού έτους εντός του οποίου εβεβαιώθησαν αύται οριστικώς. Κατ εξαίρεσιν αι 2

3 προερχόμεναι εκ φόρων εν γένει, τελών, δικαιωμάτων, εισφορών και αντιτίμου προσωπικής εργασίας παραγράφονται μετά πενταετίαν αρχομένην ως ανωτέρω». Δηλ. το ΤΑΠ του 1993 έπρεπε να βεβαιωθεί μέχρι , το ΤΑΠ του 1994 μέχρι κ.ο.κ. και έπρεπε να εισπραχθεί μέχρι , κλπ. αντίστοιχα. Με βάση τα παραπάνω, μέσα στο 2005 μπορούσαν να βεβαιωθούν μόνο τα τέλη της τελευταίας 5ετίας, δηλ. από το 2000 και μετά. Τα τέλη των προηγουμένων ετών (από 1993 μέχρι και 1999) είχαν παραγραφεί. Επίσης το πρόστιμο για τη μη υποβολή δήλωσης ΤΑΠ ή την ανακριβή δήλωση θα έπρεπε να υπολογιστεί και αυτό επί των τελών της τελευταίας αυτής 5ετίας. 2.- Ενέργειες του Συνηγόρου του Πολίτη Η θέση των υπηρεσιών του Δήμου Μαλεσίνας Στο πλαίσιο του διαμεσολαβητικού του ρόλου ο Συνήγορος του Πολίτη, με βάση όσα εκτέθηκαν πιο πάνω, αρχικά συνεργάστηκε τηλεφωνικά με τις υπηρεσίες του δήμου. Κατά τη συνεργασία αυτή οι υπηρεσίες του δήμου υποστήριξαν ότι βεβαίωσαν τα τέλη σε χρόνο μεγαλύτερο της 5ετίας κάνοντας χρήση της εξαίρεσης της περίπτωσης (α) της παραγρ. 1 του άρθρου 2 του Α.Ν. 344/1968 πιο πάνω διότι, όπως ισχυρίστηκαν, οι ιδιοκτήτες των οικοπέδων ήταν άγνωστοι. Στη συνέχεια, ο Συνήγορος του Πολίτη με το 7590/9489/9808/9540/9225.1/ έγγραφο προς το δήμο Μαλεσίνας εξέθεσε τις απόψεις του και ζήτησε από το δήμο να ακυρώσει τις από ατομικές ειδοποιήσεις, ή και άλλες ανάλογες εάν υπάρχουν, και να εκδώσει το αργότερο μέχρι νέες υπολογίζοντας το ΤΑΠ της τελευταίας 5ετίας, δηλ. από το έτος 2000 και μετά, και επιβάλλοντας το ανάλογο πρόστιμο. Ο δήμος Μαλεσίνας με το 5310/ απαντητικό του έγγραφο εμμένει στον ισχυρισμό του ότι οι ιδιοκτήτες των οικοπέδων ήταν άγνωστοι και ως εκ τούτου, κάνοντας χρήση της εξαίρεσης της περίπτωσης (α) της παραγρ. 1 του άρθρου 2 του Α.Ν. 344/1968, νομίμως βεβαίωσε το ΤΑΠ μετά την παρέλευση της 5ετίας. Σχετικά με το απαντητικό αυτό έγγραφο του δήμου παρατηρούμε τα εξής: Το επιχείρημα των «αγνώστων» ιδιοκτητών δεν ευσταθεί αφού οι υπόχρεοι σε καταβολή ΤΑΠ είναι όλοι μεριδιούχοι του ΟΣΜΑΕΣ και επομένως, εάν ο δήμος αναζητούσε με τη δέουσα επιμέλεια τα σχετικά στοιχεία από τον Οργανισμό, οι υπόχρεοι θα καθίσταντο άμεσα «γνωστοί» και οι υπηρεσίες του δήμου θα μπορούσαν έγκαιρα (προ της παρελεύσεως 5ετίας) να βεβαιώσουν το ΤΑΠ με το ανάλογο πρόστιμο και να αποστείλουν τις σχετικές ειδοποιήσεις στους υπόχρεους. Συγκεκριμένα ο δήμος με το 368/ έγγραφό του, το οποίο κατέθεσε στην Αρχή, ζήτησε από τον ΟΣΜΑΕΣ τα στοιχεία των ιδιοκτητών, πλην όμως, όπως ισχυρίζεται, ο Οργανισμός αρνήθηκε να τα χορηγήσει επικαλούμενος το απόρρητο των προσωπικών δεδομένων. Πάντως ο δήμος, παρ ότι του ζητήθηκε, δεν ήταν σε θέση να επιδείξει τα σχετικά με τον ισχυρισμό του απαντητικά έγγραφα του ΟΣΜΑΕΣ. Κατά την άποψή μας, σε ότι αφορά την αναζήτηση των στοιχείων των υποχρέων ιδιοκτητών, οι υπηρεσίες του δήμου στην κυριολεξία αδράνησαν αφού, μετά το παραπάνω έγγραφο του 1995, η επόμενη φορά που ζήτησαν εκ νέου στοιχεία από τον ΟΣΜΑΕΣ ήταν το 2004, δηλ. μετά από εννέα χρόνια, με το 1788/ έγγραφο. Με το έγγραφο αυτό ο δήμος ζητούσε από τον ΟΣΜΑΕΣ να του αποστείλει «ένα καινούργιο ονομαστικό κατάλογο, στον οποίο να φαίνονται όλες οι νέες αγοραπωλησίες των οικοπέδων, από το 1995 μέχρι σήμερα, ώστε να ενημερωθεί σωστά ο νέος φορολογικός κατάλογος». Από την διατύπωση του εγγράφου αυτού εύλογα συνάγεται το συμπέρασμα ότι για τα έτη 1993 (πρώτη εφαρμογή του ΤΑΠ) μέχρι 1995 ο δήμος διέθετε στοιχεία για τους ιδιοκτήτες/υποχρέους και ζητούσε από τον ΟΣΜΑΕΣ επικαιροποίηση των στοιχείων για τις αλλαγές που τυχόν είχαν επέλθει από το 1995 και μετά. Αξιοσημείωτο επίσης είναι ότι ο δήμος, μετά από αδράνεια εννέα ετών, ζητά από τον ΟΣΜΑΕΣ εσπευσμένα και πιεστικά να του χορηγήσει τα στοιχεία των οικοπεδούχων 3

4 αποστέλλοντας μέσα σε διάστημα ενός και μόνον μηνός (από 30/5 έως 29/6/2004) τρία έγγραφα (το προαναφερθέν 1788/ και τα 2254/ και 2477/ ) με το περιεχόμενο αυτό. Ο ΟΣΜΑΕΣ απέστειλε τον αιτηθέντα ονομαστικό κατάλογο με το Φ.900/91/1441/Σ.434/ έγγραφό του. Μετά από το παραπάνω απαντητικό έγγραφο του δήμου, ο Συνήγορος του Πολίτη ζήτησε από τον δήμαρχο Μαλεσίνας συνάντηση εργασίας. Στη συνάντηση, η οποία πραγματοποιήθηκε στο δήμο Μαλεσίνας στις , συμμετείχαν ο δήμαρχος κ. Δούρος, υπηρεσιακοί παράγοντες του δήμου, δύο εκπρόσωποι της Δ/νσης Αυτοδιοίκησης & Αποκέντρωσης της Περιφέρειας Στ. Ελλάδας και 3μελές κλιμάκιο του Συνηγόρου του Πολίτη. Κατά τη συνάντηση αυτή αναπτύχθηκαν από πλευράς της Αρχής όλα τα παραπάνω νομικά και πραγματικά επιχειρήματα και προτάθηκαν λύσεις για τη διόρθωση των επίμαχων πράξεων του δήμου. Δυστυχώς η συζήτηση οδηγήθηκε σε αδιέξοδο. Τέλος, μετά την παραπάνω συνάντηση, ο δήμος με το 62/ έγγραφό του δηλώνει ότι δεν αποδέχεται τις απόψεις του Συνηγόρου του Πολίτη και καλεί μάλιστα την Αρχή να συμφωνήσει μαζί του, ότι δηλαδή έπραξε νομότυπα βεβαιώνοντας ΤΑΠ και προσαυξήσεις αναδρομικά από το Συμπέρασμα - Προτάσεις Από τη μέχρι τώρα διερεύνηση της υπόθεσης, όπως αναλύθηκε παραπάνω, η Αρχή συνάγει το συμπέρασμα ότι η εκ μέρους των υπηρεσιών του δήμου Μαλεσίνας αναδρομική, από το 1993, επιβολή ΤΑΠ και προσαυξήσεων δεν είναι σύννομη. Για το λόγο αυτό ο δήμος θα πρέπει άμεσα, ως οφείλει, να διορθώσει τις μη σύννομες πράξεις του με την ανάκληση των ατομικών ειδοποιήσεων που αφορούν σε αναδρομική, πέραν της 5ετίας, επιβολή ΤΑΠ και την έκδοση, το αργότερο μέχρι το τέλος του 2006, νέων, υπολογίζοντας το ΤΑΠ για την τελευταία μόνον 5ετία από τη λήξη του οικονομικού έτους στο οποίο ανάγεται, δηλ. για το έτος 2001 και μετά, με το ανάλογο πρόστιμο. Κύριε Υπουργέ, Επειδή το Δημόσιο, όταν συναλλάσσεται με τους πολίτες, οφείλει να επιδεικνύει την επιμέλεια που απαιτείται στις συναλλαγές και σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να καταφεύγει σε τακτικές που παραβιάζουν τις αρχές της χρηστής διοίκησης και της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης του πολίτη και επειδή έχουμε τη βεβαιότητα ότι συμμερίζεστε και εσείς την άποψη πως η Διοίκηση οφείλει να διορθώνει τη δράση της και να καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την οικοδόμηση σχέσεων εμπιστοσύνης με τους πολίτες, σας υποβάλλουμε το παρόν πόρισμα και παρακαλούμε να επιληφθείτε της υπόθεσης. Η Αρχή είναι στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω στοιχείο ή διευκρίνιση. Με τιμή Καλλιόπη Σπανού Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη 4

5 ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ Γραφείο Γεν. Γραμ. Περιφέρειας Στ. Ελλάδας κ. Κων.νου Εξάρχου Υψηλάντη 1 Λαμία Κύριο Κων. Δούρο Δήμαρχο Μαλεσίνας Μαλεσίνα Γεν. Δ/νση Περιφέρειας Στ. Ελλάδος Δ/νση Αυτοδιοίκησης & Αποκέντρωσης Κύπρου 38 Λαμία Ενδιαφερόμενοι 5

Καταγγελία αναφορικά με μη συμμόρφωση προς δικαστική απόφαση

Καταγγελία αναφορικά με μη συμμόρφωση προς δικαστική απόφαση Καταγγελία αναφορικά με μη συμμόρφωση προς δικαστική απόφαση Περιήλθε στο Γραφείο του Περιφερειακού Συμπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης Περιφέρειας Αττικής καταγγελία της εταιρείας με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

Της από 24-10-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 28/24-10-2013 Αριθ. Απόφασης: 651/24-10-2013

Της από 24-10-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 28/24-10-2013 Αριθ. Απόφασης: 651/24-10-2013 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 24-10-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 28/24-10-2013 Αριθ. Απόφασης: 651/24-10-2013 Στη Ρόδο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ: ΕΝΑ ΚΕΚΤΗΜΕΝΟ ΥΠΟ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΗ

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ: ΕΝΑ ΚΕΚΤΗΜΕΝΟ ΥΠΟ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ: ΕΝΑ ΚΕΚΤΗΜΕΝΟ ΥΠΟ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ ΤΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Πολεοδομικός σχεδιασμός Άρσεις απαλλοτρίωσης Δεσμεύσεις για δημόσια έργα Αμφισβήτηση και διευκρίνιση ιδιοκτησιακού καθεστώτος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ. Αντωνόπουλος Δ. ΠΡΟΣ : Αποδέκτες Π. Δ. Ηλιοκαύτου Μ. Τηλέφωνο : 33 75 317, 318 3375311,312 ΦΑΞ : 33 75 001

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ. Αντωνόπουλος Δ. ΠΡΟΣ : Αποδέκτες Π. Δ. Ηλιοκαύτου Μ. Τηλέφωνο : 33 75 317, 318 3375311,312 ΦΑΞ : 33 75 001 ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 22 Μαρτίου 2000 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αριθμ. Πρωτ. : 1030026/10403/Β 0012 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Δ. 12) ΤΜΗΜΑΤΑ Α, Β & Γ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ 4256, 4261 ΚΑΙ 4281/2014 ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΥΤΩΝ. Άρθρο 38 - ήλωση και συναφείς υποχρεώσεις (1)

ΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ 4256, 4261 ΚΑΙ 4281/2014 ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΥΤΩΝ. Άρθρο 38 - ήλωση και συναφείς υποχρεώσεις (1) ΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ 4256, 4261 ΚΑΙ 4281/2014 ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΥΤΩΝ Άρθρο 38 - ήλωση και συναφείς υποχρεώσεις (1) 1. Οι υπόχρεοι στο φόρο, που ενεργούν φορολογητέες πράξεις ή πράξεις απαλλασσόµενες του φόρου,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Άρθρο 1 Αντικείμενο του φόρου 1. Από το έτος 2014 και για κάθε επόμενο έτος επιβάλλεται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΨΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ

ΣΥΝΟΨΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ ΣΥΝΟΨΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ Θέμα: Διαδικασία πρόσληψης μονίμων υπαλλήλων λόγω θανάτου συγγενικών τους προσώπων κατά την εκτέλεση στρατιωτικής υπηρεσίας Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. Εισαγωγικές Επισημάνσεις

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. Εισαγωγικές Επισημάνσεις ΕΞ ΕΠΕΙΓΟΝ- ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ (Να αποσταλεί με fax και με e-mail) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση: Σταδίου

Διαβάστε περισσότερα

Ειδική Έκθεση (άρθρο 3 παρ.5 του ν.3094/2003) Σεπτέµβριος 2011 Σχέσεις ΕΥ ΑΠ Α.Ε.- Καταναλωτών Η Εµπειρία του Συνηγόρου του Πολίτη

Ειδική Έκθεση (άρθρο 3 παρ.5 του ν.3094/2003) Σεπτέµβριος 2011 Σχέσεις ΕΥ ΑΠ Α.Ε.- Καταναλωτών Η Εµπειρία του Συνηγόρου του Πολίτη Ειδική Έκθεση (άρθρο 3 παρ.5 του ν.3094/2003) Σεπτέµβριος 2011 Σχέσεις ΕΥ ΑΠ Α.Ε.- Καταναλωτών Η Εµπειρία του Συνηγόρου του Πολίτη Συνήγορος του Πολίτη Ανεξάρτητη Αρχή Περιεχόµενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ...σελ. 3 Α.

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ε Σ Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ αρ 2

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ε Σ Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ αρ 2 ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ & ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Αθήνα, 29 Δεκεμβρίου 2014 Αρ. πρωτ.: 61 Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ε Σ Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ αρ 2 ΠΡΟΣ: Τους υποψήφιους βουλευτές της ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. ΘΕΜΑ: 1. Ο

Διαβάστε περισσότερα

Τα νέα πρόστιμα από 1.1.2014. Εισηγητές:

Τα νέα πρόστιμα από 1.1.2014. Εισηγητές: Τα νέα πρόστιμα από 1.1.2014 Εισηγητές: Α μέρος: Κωνσταντίνος Αντ. Κουλογιάννης Β μέρος: Κωνσταντίνος Δημ. Γραβιάς Διαφάνειες του διαδικτυακού σεμιναρίου που διεξήχθη από τον κόμβο TaxHeaven την 1.2.2014.

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα ηµοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης & Αποχέτευσης (.Ε.Υ.Α.) και Υπηρεσιών Ύδρευσης & Αποχέτευσης ήµων

Θέµατα ηµοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης & Αποχέτευσης (.Ε.Υ.Α.) και Υπηρεσιών Ύδρευσης & Αποχέτευσης ήµων ΕΙ ΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (Νόµος 3094/2003 «Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις», παρ. 5 άρθρου 3) Θέµατα ηµοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης & Αποχέτευσης (.Ε.Υ.Α.) και Υπηρεσιών Ύδρευσης & Αποχέτευσης ήµων Συνήγορος

Διαβάστε περισσότερα

Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ/ΣΗ:- - - -

Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ/ΣΗ:- - - - Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΑΕ & ΠΙΣΤΕΩΣ ΤΜΗΜΑ Α & Γ Tαχ. Δ/νση: Πλ. Κάνιγγος Τ.Κ.: 101 81 Πληροφορίες : Α. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ : Ε. ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΥ Τηλέφωνο : 213 15

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΟΥ Μ.Τ.Π.Υ. ΠΟΥ ΔΙΟΡΙΖΟΝΤΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΘΕΜΑ : 5 ο ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Θεσμικό πλαίσιο Η σύσταση των Ειδικών Επιτροπών Ελέγχου Εφαρμογής Νομοθεσίας σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 23-05-2011 Αριθμ. Φακ. : 122310 Αριθμ. Πρωτ.: 100128/6/21-12-2009 Πληροφορίες: Θεοδώρα Πετούση

Αθήνα, 23-05-2011 Αριθμ. Φακ. : 122310 Αριθμ. Πρωτ.: 100128/6/21-12-2009 Πληροφορίες: Θεοδώρα Πετούση Αθήνα, 23-05-2011 Αριθμ. Φακ. : 122310 Αριθμ. Πρωτ.: 100128/6/21-12-2009 Πληροφορίες: Θεοδώρα Πετούση Προς ΓΕΝΙΚΗ ΔΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΔΝΣΗ ΠΡΟΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ, ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ:

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ, ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ: ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΣΕΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗΣ- ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ. Αρ. 1 Υπόχρεοι σε δήλωση

ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ. Αρ. 1 Υπόχρεοι σε δήλωση ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ N. 3213/2003, Δήλωση και έλεγχος περιουσιακής κατάστασης βουλευτών, δημοσίων λειτουργών και υπαλλήλων, ιδιοκτητών μέσων μαζικής ενημέρωσης και άλλων κατηγοριών προσώπων. Αρ. 1 Υπόχρεοι σε δήλωση

Διαβάστε περισσότερα

2. Μείωση του βασικού μισθού της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. για νέους < 25ετών κατά 32%

2. Μείωση του βασικού μισθού της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. για νέους < 25ετών κατά 32% 1 Ενότητα 1 η : ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΜΙΣΘΟΥΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ! Πότε μειώνονται οι μισθοί; Πόση μείωση θα γίνει και ποιους αφορά; Πότε λήγουν οι συμβάσεις; Ποια επιδόματα καταργούνται; Πόσο

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ EΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ 1. ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 2/3/2012 & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Φ.Μ.Α.Π. ΠΟΛ: 1056

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 6 Απριλίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθ.Πρωτ.: 16852

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 6 Απριλίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθ.Πρωτ.: 16852 Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 6 Απριλίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθ.Πρωτ.: 16852 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΙΦΧΗ-ΧΞ ΠΡΟΣ: ΑΠΟ ΕΚΤΕΣ Π..

ΑΔΑ: 4ΙΦΧΗ-ΧΞ ΠΡΟΣ: ΑΠΟ ΕΚΤΕΣ Π.. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 14 εκεµβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αριθ.Πρωτ.: 11891/B0012 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ 1/2014. (Άρθρο 77 παρ. 5 εδ. δ' του Ν.3852/2010) Προς

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ 1/2014. (Άρθρο 77 παρ. 5 εδ. δ' του Ν.3852/2010) Προς Ειδική Πρόταση 1/2014 Σελίδα 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ 1/2014 (Άρθρο 77 παρ. 5 εδ. δ' του Ν.3852/2010) Προς κύριο Γιώργο Καμίνη, Δήμαρχο Αθηναίων Θέμα: Βελτίωση διαδικασιών

Διαβάστε περισσότερα

Θέση σε ισχύ: 25.06.2002 Τροποποιήθηκε με τους εξής νόμους: Ν. 3242/2004 (ΦΕΚ Α 102/24.5.2004), Ν. 3274/2004 (ΦΕΚ Α 195/19.10.

Θέση σε ισχύ: 25.06.2002 Τροποποιήθηκε με τους εξής νόμους: Ν. 3242/2004 (ΦΕΚ Α 102/24.5.2004), Ν. 3274/2004 (ΦΕΚ Α 195/19.10. NOMOΣ 3023/2002 (ΦΕΚ Α 146 20020625) Χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων από το κράτος. 'Έσοδα και δαπάνες, προβολή, δημοσιότητα και έλεγχος των οικονομικών των πολιτικών κομμάτων και των υποψήφιων βουλευτών.

Διαβάστε περισσότερα

1.Γιατί η ΔΕΗ χρεώνει το Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε στους λογαριασμούς ρεύματος ;

1.Γιατί η ΔΕΗ χρεώνει το Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε στους λογαριασμούς ρεύματος ; ΑΠΟ ΤΟ SITE: www.dei.gr 1.Γιατί η ΔΕΗ χρεώνει το Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε στους λογαριασμούς ρεύματος ; Η ΕΗ, όπως και όλοι οι προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας, είναι υποχρεωμένοι βάσει του Νόμου 4021/11 (άρθρο 53),

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΑΔΑ : ΒΕΙΠ9-ΠΨ2

ΘΕΜΑ : Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΑΔΑ : ΒΕΙΠ9-ΠΨ2 Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ----- ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π.Ε. & Δ.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Αθήνα, 5 Δεκεμβρίου 2014 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2013-14

ΘΕΜΑ : Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2013-14 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π.Ε. & Δ.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ & ΠΟΛΙΤΩΝ:

ΣΧΕΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ & ΠΟΛΙΤΩΝ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ & ΠΟΛΙΤΩΝ: ΟΔΗΓΟΣ ΟΡΘΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ Οι Δημόσιοι Υπάλληλοι στην υπηρεσία του δημόσιου συμφέροντος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΌΓΙΟ ΕΥΡΩΠΑΊΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΉ ΕΝΈΡΓΕΙΑΣ

ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΌΓΙΟ ΕΥΡΩΠΑΊΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΉ ΕΝΈΡΓΕΙΑΣ ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΌΓΙΟ ΕΥΡΩΠΑΊΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΉ ΕΝΈΡΓΕΙΑΣ 1. ΥΠΟΧΡΕΏΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΆ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΗΜΈΡΩΣΗ Ερωτήσεις 1. Ποιοι οργανισμοί ή φορείς στην περιοχή μου μπορούν να με βοηθήσουν

Διαβάστε περισσότερα