Το Υπόδειγμα IS-LM. (1) ΗΚαμπύληIS (Ισορροπία στην Αγορά Αγαθών)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Το Υπόδειγμα IS-LM. (1) ΗΚαμπύληIS (Ισορροπία στην Αγορά Αγαθών)"

Transcript

1 Το Υπόδειγμα IS-LM Νομισματική και Δημοσιονομική Πολιτική σε Κλειστή Οικονομία - Ταυτόχρονη Ανάλυση Μεταβολών της Ισορροπίας στην Αγορά Αγαθών και στην Αγορά Χρήματος => Υπόδειγμα IS-LM (1) ΗΚαμπύληIS (Ισορροπία στην Αγορά Αγαθών) - Η καμπύλη IS δείχνει τους διάφορους συνδυασμούς εισοδήματος και επιτοκίου για τους οποίους η αγορά αγαθών βρίσκεται σε ισορροπία. - Ισορροπία: I = S + (NT G) = Ιδιωτική Αποταμίευση + Δημόσια Αποταμίευση = Εθνική Αποταμίευση = S => Καμπύλη I-S 1

2 (i) Διαγραμματική Εξαγωγή IS E 0 Εξαγωγή Καμπύλης IS 45 0 AD 1 =C E 1 AD 0 =C 1+I 1 +G 0+I 0 +G 0 Y 0 Y 1 Y r 0 E 0 r 1 E 1 IS 0 Y 0 Y 1 Y 2

3 - Για r=r0 => I0, C0 => Συνολική Ζήτηση: AD0 => Ισορροπία: Υ=Υ0 (Σημείο Ε0) Το σημείο Ε0 (Υ0,r0) ανήκει στην καμπύλη IS. - Για r=r1<r0 => I1(>I0), C1(>C0) => Συνολική Ζήτηση: AD1 => Ισορροπία: Υ=Υ1 (Σημείο Ε1) Το σημείο Ε1 (Υ1,r1) ανήκει επίσης στην καμπύλη IS. - Επαναλαμβάνουμε αυτή τη διαδικασία για όλες τις δυνατές τιμές του επιτοκίου => Ενώνουμε όλα τα σημεία (Ε0, Ε1, ) γιαταοποίαη αγορά αγαθών βρίσκεται σε ισορροπία και λαμβάνουμε την καμπύλη IS στο κάτω διάγραμμα. 3

4 Αλγεβρική Εξαγωγή IS Συνάρτηση Κατανάλωσης: C = a+ βyd, a> 0, 0 < β < 1 Συνάρτηση Επενδυτικής Ζήτησης: I = I dr, d > 0 Δημόσιες Δαπάνες: Αυτόνομος Φόρος: Μεταβιβαστικές Πληρωμές: G T B = _ 0 _ G _ = T (Εξισώσεις που περιγράφουν την αγορά αγαθών) - Υπολογίζουμε το εισόδημα ισορροπίας ως συνάρτηση του επιτοκίου: Y = Y T+ B, οπότε: C = a+ β( B T) + βy d = B _ Ισορροπία: Y= AD= C+ I + G = a+ β( B T) + βy + I dr+ G 0 4

5 - Λύνουμε ως προς Y και παίρνουμε: _ a+ β ( B T) + I0 + G d Y = r 1 β 1 β (Εξίσωση της καμπύλης IS) - Αν λύσουμε την (1) ως προς r, παίρνουμε: r _ a+ β ( B T) + I + G 1 β Y d d 0 = (1) (IS) (1 ) r _ a+ β ( B T) + I0 + G d IS 0 IS _ a+ β ( B T) + I0 + G 1 β Y 5

6 - Κλίση IS: dr dy Κλίση της Καμπύλης IS 1 β = < 0 d (i) H καμπύλη IS έχει αρνητική κλίση, διότι: Αύξηση επιτοκίου: r=> I, C => AD => Y: Μείωση Εισοδήματος (ii) Όσο μεγαλύτερη είναι η ευαισθησία της επενδυτικής ζήτησης στις μεταβολές του επιτοκίου (μεγαλύτερη τιμή του d), τόσο μικρότερη είναι η κλίση της IS (μετατόπιση της IS στη θέση IS ). Εξήγηση: Όσο περισσότερο μειώνεται η επενδυτική ζήτηση από μια αύξηση του επιτοκίου (δηλ. όσο μεγαλύτερη είναι η τιμή του d), τόσο περισσότερο η αύξηση του επιτοκίου θα μειώσει την AD και το εισόδημα ισορροπίας (μεγαλύτερος λόγος ΔΥ/Δr, δηλαδή μικρότερη κλίση της IS). 6

7 Μετατοπίσεις της Καμπύλης IS (i) Κάθε μεταβολή του επιτοκίου προκαλεί μετακίνηση κατά μήκος της ίδιας καμπύλης ΙS. - Κάθε άλλος παράγοντας που μετατοπίζει την καμπύλη ΑD, μετατοπίζει επίσης και την καμπύλη IS: (ii) Μια αύξηση των αναμενόμενων μελλοντικών κερδών από επενδύσεις μετατοπίζει την καμπύλη IS προς τα δεξιά (δηλ. προς τα πάνω). (iii) Μια αύξηση του αναμενόμενου μελλοντικού εισοδήματος (ή μια αύξηση του πλούτου) των νοικοκυριών μετατοπίζει την καμπύλη IS προς τα δεξιά. (iv) Μια αύξησητωνδημόσιωνδαπανών(ήμιαμείωση των φόρων ήμιααύξηση των μεταβιβαστικών πληρωμών) μετατοπίζει την καμπύλη IS προς τα δεξιά. 7

8 (2) ΗΚαμπύληLM (Ισορροπία στην Αγορά Χρήματος) - Η καμπύλη LM δείχνει τους διάφορους συνδυασμούς επιτοκίων και εισοδήματος για τους οποίους η αγορά χρήματος βρίσκεται σε ισορροπία. - Ισορροπία: Πραγματική Ζήτηση Χρήματος (Προτίμηση Ρευστότητας: Liquidity-L) = Πραγματική Προσφορά Χρήματος-M Καμπύλη L-M Εξαγωγή Καμπύλης LM (i) Διαγραμματική Εξαγωγή LM r M ( ) S P r LM r1 E 1 r1 E 1 r0 E 0 LL1 r0 E 0 0 L0 LL0 M M ( ) d,( ) P P S 0 Y0 Y1 8 Y

9 - Για Y=Y0 => Ζήτηση Χρήματος: LL0 => => Ισορροπία: r=r0 (Σημείο Ε0) Το σημείο Ε0 (Υ0,r0) ανήκει στην καμπύλη LM. - Για Y=Y1>Y0 => Ζήτηση Χρήματος: LL1 => => Ισορροπία: r=r1 (Σημείο Ε1) Το σημείο Ε1 (Υ1,r1) ανήκει επίσης στην καμπύλη LM. - Επαναλαμβάνουμε αυτή τη διαδικασία για όλες τις δυνατές τιμές του εισοδήματος => Ενώνουμε όλα τα σημεία (Ε0, Ε1, ) για τα οποία η αγορά χρήματος βρίσκεται σε ισορροπία και λαμβάνουμε την καμπύλη LM στο δεξιό διάγραμμα. 9

10 Αλγεβρική Εξαγωγή LM M Συνάρτηση Πραγματικής Zήτησης Χρήματος: = ky qr, q > 0 P Πραγματική Προσφορά Χρήματος: d M = P (Εξισώσεις που περιγράφουν την αγορά χρήματος) Υπολογίζουμε το επιτόκιο ισορροπίας ως συνάρτηση του εισοδήματος: S M P Ισορροπία: M M M = ky qr = P P P d S 10

11 - Λύνουμε τη συνθήκη ισορροπίας ως προς r και παίρνουμε: r k 1 M = Y q q P (LM) (2) r LM 0 M/pk Y 11

12 - Κλίση LM: dr dy Κλίση της Καμπύλης LM k = > 0 q (i) H καμπύλη LM έχει θετική κλίση, διότι: Αύξηση Εισοδήματος: Υ => (Μ/P)d => r: Αύξηση Επιτοκίου (ii) Όσο μεγαλύτερη είναι η ευαισθησία της ζήτησης χρήματος στις μεταβολές του εισοδήματος (μεγαλύτερη τιμή του k), τόσο μεγαλύτερη είναι η κλίση της LM. Εξήγηση: Όσο περισσότερο μια αύξηση του εισοδήματος αυξάνει τη ζήτηση χρήματος (δηλ. όσο μεγαλύτερη είναι η τιμή του k), τόσο μεγαλύτερη είναι η απαιτούμενη αύξηση του επιτοκίου ώστε να διατηρηθεί η ισορροπία στην αγορά χρήματος (μεγαλύτερος λόγος Δr/ΔY, δηλαδή μεγαλύτερη κλίση της LM). 12

13 (ii) Όσο μικρότερη είναι η ευαισθησία της ζήτησης χρήματος στις μεταβολές του επιτοκίου (μικρότερητιμήτουq), τόσο μεγαλύτερη είναι η κλίση της LM. Εξήγηση: Όσο λιγότερο ευαίσθητη είναι η ζήτηση χρήματος στις μεταβολές του επιτοκίου (δηλ. όσο μικρότερη είναι η τιμή του q), τόσο μεγαλύτερη είναι η απαιτούμενη αύξηση του επιτοκίου ώστε να διατηρηθεί η ισορροπία στην αγορά χρήματος μετά από μια δεδομένη αύξηση του εισοδήματος (μεγαλύτερος λόγος Δr/ΔY, δηλαδή μεγαλύτερη κλίση της LM). Μετατοπίσεις της Καμπύλης LM - Μια αύξηση της πραγματικής προσφοράς χρήματος μετατοπίζει την καμπύλη LM προς τα δεξιά (το επιτόκιο ισορροπίας μειώνεται για κάθε δεδομένη τιμή του εισοδήματος). 13

14 Ισορροπία στο Υπόδειγμα IS LM (Ταυτόχρονη Ισορροπία στην Αγορά Αγαθών και στην Αγορά Χρήματος) (Ι) Διαγραμματική Απεικόνιση Ισορροπίας r LM r1 r* r2 A E Δ B Γ E 0 Υ 1 Υ* Υ 2 - Ο συνδυασμός εισοδήματος και επιτοκίου για τον οποίο οι αγορές αγαθών και χρήματος βρίσκονται ταυτόχρονα σε ισορροπία προσδιορίζεται από το σημείο τομής των καμπυλών IS και LM. => Ισορροπία: Σημείο Ε (Υ*, r*) IS Y 14

15 Προσαρμογή στην Ισορροπία - Έστω r=r1>r0 => H αγορά αγαθών ισορροπεί για Y=Y1 (σημείο Α). Αλλά: Το εισόδημα Υ1 είναι πολύ χαμηλό για να ισορροπεί η αγορά χρήματος (απαιτείται Υ2>Υ1) => Υπερβάλλουσα προσφορά χρήματος στο σημείο Α => Μείωση επιτοκίου (και αύξηση εισοδήματος) μέχρι το σημείο Ε (Υ*, r*), όπου ισορροπούν και οι δύο αγορές. - Έστω r=r2<r0 => H αγορά αγαθών ισορροπεί για Y=Y2 (σημείο Γ). Αλλά: Το εισόδημα Υ2 είναι πολύ υψηλό για να ισορροπεί η αγορά χρήματος (απαιτείται Υ1<Υ2) => Υπερβάλλουσα ζήτηση χρήματος στο σημείο Γ => Αύξηση επιτοκίου (και μείωση εισοδήματος) μέχρι το σημείο Ε (Υ*, r*), όπου ισορροπούν και οι δύο αγορές. 15

16 (ΙΙ) Αλγεβρικός Υπολογισμός Ισορροπίας - Η αγορά αγαθών περιγράφεται από τις εξισώσεις: _ C = a+ βy, I = I dr, G = G, T = T, B= B d 0 _ a+ β ( B T) + I + G 1 β = d d 0 Ισορροπία : r Y (IS) (1 ) - Η αγορά χρήματος περιγράφεται από τις εξισώσεις: ( M / P) = ky qr, ( M / P) = M / P d S k 1 M Ισορροπία: r = Y (LM) (2) q q P - Για να υπάρχει ισορροπία και στις δύο αγορές, οι (1 ), (2) πρέπει να ισχύουν ταυτόχρονα: _ a+ β ( B T) + I0 + G 1 β k 1 M (1 ),(2) Y = Y 16 d d q q p

17 - Λύνουμε ως προς Υ και βρίσκουμε το εισόδημα ισορροπίας Υ*: _ 1 dm Y* = a+ β ( B T) + I0 + G+ (3) 1 β + ( kd / q) q P (Εισόδημα Ισορροπίας) - Αντικαθιστούμε το εισόδημα ισορροπίας Υ* στην (1 ) ήστην(2) και βρίσκουμε το επιτόκιο ισορροπίας r*. Συνδυασμός Ισορροπίας: (Υ*, r*) [το σημείο Ε στο διάγραμμα]. - Ησχέση(3) επιτρέπει να εξετάσουμε την αποτελεσματικότητα της δημοσιονομικής και της νομισματικής πολιτικής σε κλειστή οικονομία, χρησιμοποιώντας τους πολλαπλασιαστές: _ Y*/ G, Y*/ T, Y*/ B, Y*/ M 17

18 Πολλαπλασιαστές ΔY * 1 = _ kd ΔG 1 β + q ΔY* d / p = ΔM kd (1 β ) q + q ΔY * _ ΔT ΔY * _ Δ B β = kd 1 β + q β = kd 1 β + q : Πολλαπλασιαστής Δημόσιων Δαπανών : Νομισματικός Πολλαπλασιαστής : Πολλαπλασιαστής Φορολογίας : Πολλαπλασιαστής Μεταβιβαστικών Πληρωμών 18

19 Ανάλυση Δημοσιονομικής και Νομισματικής Πολιτικής με το Υπόδειγμα IS LM (1) Δημοσιονομική Πολιτική (Μετατοπίσεις της IS) - Εξετάζουμε τις επιπτώσεις από μια αύξηση των δημόσιων δαπανών ( G). - H ίδια διαγραμματική ανάλυση μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να εξετάσουμε τις επιπτώσεις από μια: (i) αύξηση του αναμενόμενου μελλοντικού εισοδήματος, (ii) αύξηση του πλούτου (iii) αύξηση των αναμενόμενων μελλοντικών κερδών, (iv) αύξηση των αυτόνομων μεταβιβαστικών πληρωμών, ή (v) μείωση της αυτόνομης φορολογίας. - Σε καθεμιά από τις παραπάνω περιπτώσεις, η καμπύλη IS μετατοπίζεται προς τα δεξιά. 19

20 (Π1) Η αύξηση των δημόσιων δαπανών χρηματοδοτείται με πώληση κρατικών ομολόγων r r1 r0 E0 E1 E2 LM0 - Αρχική ισορροπία: Σημείο Ε0 IS1 0 Υ0 Υ1 Υ2 - Η αύξηση των δημόσιων δαπανών μετατοπίζει την καμπύλη IS προς τα δεξιά από IS0 σε IS1. - Η προσφορά χρήματος δε μεταβάλλεται, οπότε η LM παραμένει στη θέση LM0 (τα ρευστά που αποσύρθηκαν λόγω πώλησης των ομολόγων διοχετεύτηκαν ξανά στην αγορά λόγω αύξησης των δημόσιων δαπανών). IS0 Y 20

21 - Το νέο σημείο ισορροπίας είναι το Ε1 (Υ1, r1) - H αύξηση των δημόσιων δαπανών αυξάνει το εισόδημα και το επιτόκιο ισορροπίας (Υ1>Υ0, r1>r0). - Εκτοπισμός του Ιδιωτικού Τομέα (μείωση της ιδιωτικής επενδυτικής και καταναλωτικής ζήτησης λόγω της αύξησης των δημόσιων δαπανών): Αν το επιτόκιο παρέμενε αμετάβλητο στο επίπεδο r0, το εισόδημα θα αυξανόταν από Υ0 σε Υ2. Αλλά: Η αύξηση του εισοδήματος προκαλεί αύξηση της ζήτησης χρήματος => Αύξηση επιτοκίου στην αγορά χρήματος => Μείωση επενδυτικής και (αυτόνομης) καταναλωτικής ζήτησης => Μείωση AD => Μείωση εισοδήματος από Y2 σε Υ1. - Τελική Μεταβολή Εισοδήματος: Δ Y Y1 Y0 1 Y2 Y0 1 = = < = ΔG ΔG 1 β + ( kd/ q) ΔG 1 β 21

22 - Η επεκτατική (αυξητική) επίδραση στην ΑD από την αύξηση των δημόσιων δαπανών αντισταθμίζεται εν μέρει αλλά όχι πλήρως από τη μείωση της ιδιωτικής καταναλωτικής και επενδυτικής ζήτησης => Η συνολική ζήτηση τελικά αυξάνεται, οπότε αυξάνεται και το εισόδημα ισορροπίας από Υ0 σε Υ1. - Άρα: Ο πολλαπλασιαστής δημόσιων δαπανών μειώνεται όταν λαμβάνουμε υπόψη τις μεταβολές στην αγορά χρήματος και τον εκτοπισμό του ιδιωτικού τομέα. 22

23 Η Αποτελεσματικότητα της Δημοσιονομικής Πολιτικής - Η αποτελεσματικότητα της δημοσιονομικής πολιτικής ορίζεται από το μέγεθος του πολλαπλασιαστή δημόσιων δαπανών: ΔY * 1 = ΔG 1 β + ( kd/ q) - Όσο μεγαλύτερος είναι ο πολλαπλασιαστής, τόσο μεγαλύτερη είναι η αποτελεσματικότητα της δημοσιονομικής πολιτικής. Παράγοντες που επηρεάζουν την αποτελεσματικότητα της Δημοσιονομικής Πολιτικής (1) Όσο μικρότερη είναι η ευαισθησία της επενδυτικής ζήτησης στις μεταβολές του επιτοκίου (μικρότερη τιμή της παραμέτρου d) τόσο μεγαλύτερη είναι η αποτελεσματικότητα της δημοσιονομικής πολιτικής: d => ΔΥ*/ΔG - Εξήγηση: Μικρότερος εκτοπισμός του ιδιωτικού τομέα από την αύξηση του επιτοκίου. 23

24 (2) Όσο μεγαλύτερη είναι η MPC (δηλαδή όσο μεγαλύτερη είναι ητιμήτουβ) τόσο μεγαλύτερη είναι η αποτελεσματικότητα της δημοσιονομικής πολιτικής: β => ΔΥ*/ΔG Εξήγηση: Μεγαλύτερες πολλαπλασιαστικές επιπτώσεις στην καταναλωτική ζήτηση από την αρχική αύξηση του G. (3) Όσο μικρότερη είναι η κλίση της LM (=k/q) δηλαδή όσο μικρότερηείναιητιμήτουk και όσο μεγαλύτερη είναι η τιμή του q τόσο μεγαλύτερη είναι η αποτελεσματικότητα της δημοσιονομικής πολιτικής: (k/q) => ΔΥ*/ΔG Εξήγηση: k ή/και q => Μικρότερη απαιτούμενη αύξηση του επιτοκίου για να διατηρηθεί η ισορροπία στην αγορά χρήματος => Μικρότερος εκτοπισμός του ιδιωτικού τομέα. 24

25 Δύο Ακραίες Περιπτώσεις (i) Πλήρως Αναποτελεσματική Δημοσιονομική Πολιτική (α) Αν q=0, τότε η LM είναι κατακόρυφη (κλίση LM = ) => ΔΥ*/ΔG=0, δηλαδή η δημοσιονομική πολιτική είναι πλήρως αναποτελεσματική (κλασική περιοχή). - Η αυξητική επίδραση στην AD λόγω αύξησης των δημόσιων δαπανών r αντισταθμίζεται πλήρως από τη μείωση της ιδιωτικής καταναλωτικής και επενδυτικής δαπάνης, οπότε το εισόδημα ισορροπίας δε μεταβάλλεται (πλήρης εκτοπισμός ιδιωτικής δαπάνης). 25

26 r r1 r0 LM E1 E0 IS1 IS0 0 Υ0 Y - Η αύξηση των δημόσιων δαπανών μετατοπίζει την IS0 προς τα δεξιά στη θέση IS1, αλλά στη νέα ισορροπία (σημείο E1) το εισόδημα παραμένει αμετάβλητο στο επίπεδο Y0 επειδή η LM είναι κατακόρυφη (πλήρως αναποτελεσματική δημοσιονομική πολιτική). 26

27 (β) Αν d =, τότε η IS είναι οριζόντια (κλίση IS = 0) => ΔΥ*/ΔG=0, δηλαδή η δημοσιονομική πολιτική είναι πλήρως αναποτελεσματική. - Εξαιρετικά μεγάλη ευαισθησία της ιδιωτικής επένδυσης στις μεταβολές του επιτοκίου => Μια απειροελάχιστη αύξηση του επιτοκίου αρκεί για τον πλήρη εκτοπισμό του ιδιωτικού τομέα, οπότε το εισόδημα και το επιτόκιο παραμένουν αμετάβλητα. r LM r0 E0 IS0 IS1 - Επειδή η IS είναι οριζόντια, η νέα καμπύλη IS1 (μετά την αύξηση του G) ταυτίζεται με την αρχική καμπύλη IS0, οπότε το σημείο ισορροπίας Ε0 παραμένει αμετάβλητο. 0 Y ο Y 27

28 (ii) Πλήρως Αποτελεσματική Δημοσιονομική Πολιτική (α) Αν q=, τότε η LM είναι οριζόντια (κλίση LM = 0) => ΔΥ/ΔG=1/(1-β) = Κεϋνσιανός πολλαπλασιαστής δημόσιων δαπανών, δηλαδή ο πολλαπλασιαστής παίρνει τη μέγιστη τιμή του και η δημοσιονομική πολιτική είναι πλήρως αποτελεσματική (Κεϋνσιανή περιοχή). r LM r0 E0 E1 IS2 IS1 IS0 0 Υ0 Υ2 Y 28

29 - Η αύξηση των δημόσιων δαπανών μετατοπίζει την IS0 προς τα δεξιά στη θέση IS1 => στη νέα ισορροπία (σημείο E1) το επιτόκιο παραμένει αμετάβλητο στο επίπεδο r0 επειδή η LM είναι οριζόντια => Δεν υπάρχει καθόλου εκτοπισμός του ιδιωτικού τομέα. => Η δημοσιονομική πολιτική είναι πλήρως αποτελεσματική: Δ Y Y2 Y0 1 = = ΔG ΔG 1 β - Όταν η LM είναι οριζόντια (δηλαδή όταν q= ), η ελαστικότητα της ζήτησης χρήματος ως προς το επιτόκιο είναι άπειρη, δηλαδή η οικονομία βρίσκεται στην παγίδα ρευστότητας. => Όταν η οικονομία βρίσκεται στην παγίδα ρευστότητας, η δημοσιονομική πολιτική είναι αποτελεσματική καιμπορείνα οδηγήσει την οικονομία έξω από την παγίδα ρευστότητας (μετατοπίζοντας επαρκώς την IS, π.χ. στη θέση IS2). 29

30 (β) Αν k=0, τότε η LM είναι οριζόντια (κλίση LM = 0) ΔΥ*/ΔG=1/(1-β), δηλαδή η δημοσιονομική πολιτική είναι πλήρως αποτελεσματική. -Το διάγραμμα που αντιστοιχεί σε αυτή την περίπτωση είναι το ίδιο με την περίπτωση (α), όπου q =. - Στην περίπτωση αυτή, η αύξηση του εισοδήματος δεν αυξάνει τη ζήτηση χρήματος (διότι k=0) => Δεν απαιτείται αύξηση του επιτοκίου για να διατηρηθεί η ισορροπία στην αγορά χρήματος => Αφού το επιτόκιο δεν αυξάνεται, δεν υπάρχει καθόλου εκτοπισμός του ιδιωτικού τομέα (δηλαδή η δημοσιονομική πολιτική είναι πλήρως αποτελεσματική). 30

31 (γ) Αν d=0, τότε η IS είναι κατακόρυφη (κλίση IS = ) ΔΥ*/ΔG=1/(1-β), δηλαδή η δημοσιονομική πολιτική είναι πλήρως αποτελεσματική. r LM IS0 IS1 r1 r0 E0 E1 0 Y0 Y1 -H αύξηση των δημόσιων δαπανών μετατοπίζει την IS0 στη θέση IS1 => Νέα Ισορροπία: Σημείο Ε1(Y1, r1), δηλαδή το εισόδημα και το επιτόκιο ισορροπίας αυξάνονται. - Η αύξηση του επιτοκίου δε μειώνει καθόλου την ιδιωτική επένδυση (διότι d=0) => Δεν υπάρχει καθόλου εκτοπισμός του ιδιωτικού τομέα 31 (δηλαδή η δημοσιονομική πολιτική είναι πλήρως αποτελεσματική ). Y

32 (Π2) Η αύξηση των δημόσιων δαπανών χρηματοδοτείται με έκδοση νέου χρήματος r r1 r0 E0 E1 E2 LM0 LM1 - Αρχική ισορροπία: Σημείο Ε0 IS1 IS0 0 Υ0 Υ1 Υ2 Y - Ταυτόχρονα με την αύξηση των δημόσιων δαπανών, ηκυβέρνηση αυξάνει την προσφορά χρήματος όσο χρειάζεται για να διατηρηθεί το επιτόκιο στο επίπεδο r0 και να αποτραπεί ο εκτοπισμός του ιδιωτικού τομέα. 32

33 - Η αύξηση των δημόσιων δαπανών μετατοπίζει την καμπύλη IS προς τα δεξιά από IS0 σε IS1. - Ηπροσφοράχρήματοςαυξάνεται, οπότε η LM0 μετατοπίζεται δεξιά στη θέση LM1. Νέο Σημείο Ισορροπίας: Ε2 (Υ2, r0), με: Δ Y = Y2 Y0 > Y1 Y0 - Συμπέρασμα: Μια πολιτική αύξησης των δημόσιων δαπανών που χρηματοδοτείται με έκδοση νέου χρήματος είναι πιο επεκτατική (δηλαδή αυξάνει περισσότερο την AD και το εισόδημα) από μια πολιτική αύξησης των δημόσιων δαπανών που χρηματοδοτείται με έκδοση (πώληση) ομολόγων. 33

34 (2) Νομισματική Πολιτική (Μετατοπίσεις της LM) r LM0 LM1 r0 r1 r2 E0 E2 E1 E3 IS0 0 Υ0 Υ1 Υ2 Y - Αρχική Ισορροπία: Σημείο Ε0. - Η κυβέρνηση αυξάνει την πραγματική προσφορά χρήματος => Η LM μετατοπίζεται δεξιά από LM0 σε LM1. => ΝέοΣημείοισορροπίας: Ε1 (Υ1, r1) 34

35 - H αύξησητηςπραγματικήςπροσφοράςχρήματοςαυξάνειτο εισόδημα και μειώνει το επιτόκιο ισορροπίας (Υ1>Υ0, r1<r0). - Εξήγηση: Μηχανισμός Μετάδοσης της Νομισματικής Πολιτικής (αύξηση προσφοράς χρήματος => μείωση επιτοκίου => αύξηση επενδυτικής και καταναλωτικής ζήτησης => αύξηση εισοδήματος) - Περιοριστικές Επιδράσεις: Η αύξηση της προσφοράς χρήματος μειώνει αρχικά το επιτόκιο σε r2 (σημείο Ε2) => Για r=r2, ηαγορά αγαθών ισορροπεί για Υ=Υ2 >Υ0 (σημείο Ε3), οπότε δημιουργείται υπερβάλλουσα ζήτηση χρήματος => το επιτόκιο πρέπει να αυξηθεί λίγο (από r2 σε r1) δηλαδή το εισόδημα πρέπει να μειωθεί λίγο (από Υ2 σε Υ1) για να διατηρηθεί η ισορροπία στην αγορά χρήματος => Νέα Ισορροπία: Σημείο Ε1 (Υ1, r1). 35

36 Η Αποτελεσματικότητα της Νομισματικής Πολιτικής - Η αποτελεσματικότητα της νομισματικής πολιτικής ορίζεται από το μέγεθος του νομισματικού πολλαπλασιαστή ΔΥ*/ΔΜ (ή Υ*/ Μ). Από τη σχέση (3) έχουμε: ΔY* Y* d/ qp d/ P = = = ΔM M 1 β + ( kd/ q) (1 β) q+ kd - Όσο μεγαλύτερος είναι ο όρος ΔΥ*/ΔΜ, τόσο μεγαλύτερη είναι η αποτελεσματικότητα της νομισματικής πολιτικής. Παράγοντες που επηρεάζουν την αποτελεσματικότητα της Νομισματικής Πολιτικής (1) Όσο μεγαλύτερη είναι η ευαισθησία της επενδυτικής ζήτησης στις μεταβολές του επιτοκίου (μεγαλύτερη τιμή της παραμέτρου d), τόσο μεγαλύτερη είναι η αποτελεσματικότητα της νομισματικής πολιτικής: d => ΔΥ*/ΔG. - Εξήγηση: Η μείωση του επιτοκίου προκαλεί μεγαλύτερη αύξηση της (επενδυτικής και καταναλωτικής) ζήτησης, άρα μεγαλύτερη αύξηση του εισοδήματος. 36

37 (2) Όσο μεγαλύτερη είναι η MPC (δηλαδή όσο μεγαλύτερη είναι η τιμή του β), τόσο μεγαλύτερη είναι η αποτελεσματικότητα της νομισματικής πολιτικής: β => ΔΥ*/ΔM. - Εξήγηση: Μεγαλύτερες πολλαπλασιαστικές επιπτώσεις από την αρχική αύξηση της ζήτησης (λόγω μείωσης των επιτοκίων) στην καταναλωτική ζήτηση. Από (1) και (2) => Όσο μικρότερη είναι η κλίση της IS (δηλ. όσο μεγαλύτερο είναι το β ή το d), τόσο μεγαλύτερη είναι η αποτελεσματικότητα της νομισματικής πολιτικής. r r0 r1 0 E0 Υ0Υ1 IS Υ2 LM0 IS LM1 Y Η νομισματική πολιτική είναι πιο αποτελεσματική όταν η IS έχει τη μορφή IS (μικρή κλίση IS), ενώ είναι λιγότερο αποτελεσματική όταν η IS έχει τη μορφή IS (μεγάλη κλίση IS). 37

38 (3) Όσο μικρότερη είναι η ευαισθησία της ζήτησης χρήματος στις μεταβολές του επιτοκίου (δηλ. όσο μικρότερη είναι η τιμή του q) τόσο μεγαλύτερη είναι η αποτελεσματικότητα της νομισματικής πολιτικής: q => ΔΥ/ΔΜ Εξήγηση: q => Μεγαλύτερη απαιτούμενη μείωση του επιτοκίου για να διατηρηθεί η ισορροπία στην αγορά χρήματος => Μεγαλύτερη αύξηση της επενδυτικής και καταναλωτικής ζήτησης => Μεγαλύτερη αύξηση του εισοδήματος. (4) Όσο μικρότερη είναι η ευαισθησία της ζήτησης χρήματος στις μεταβολές του εισοδήματος (δηλ. όσο μικρότερη είναι η τιμή του k) τόσο μεγαλύτερη είναι η αποτελεσματικότητα της νομισματικής πολιτικής: k => ΔΥ/ΔΜ Εξήγηση: k => μικρότερη αύξηση της ζήτησης χρήματος λόγω αύξησης του εισοδήματος => μικρότερη απαιτούμενη αύξηση του επιτοκίου για να διατηρηθεί η ισορροπία στην αγορά χρήματος (μικρότερες περιοριστικές επιδράσεις). 38

39 Δύο Ακραίες Περιπτώσεις (i) Πλήρως Αναποτελεσματική Νομισματική Πολιτική (1) Αν q=, τότε η LM είναι οριζόντια (κλίση LM = 0) => ΔΥ*/ΔΜ=0, δηλαδή η νομισματική πολιτική είναι πλήρως αναποτελεσματική (Κεϋνσιανή περιοχή). r r0 E0 LM0 = LM1 IS0 0 Υ0 Y 39

40 - Η αύξηση της προσφοράς χρήματος δεν αλλάζει τη θέση της οριζόντιας LM (οι LM0 και LM1 ταυτίζονται) => Το σημείο ισορροπίας εξακολουθεί να είναι το Ε0, δηλαδή το εισόδημα ισορροπίας παραμένει αμετάβλητο στο επίπεδο Υ0 (πλήρως αναποτελεσματική νομισματική πολιτική). - Όταν η LM είναι οριζόντια (δηλαδή όταν q= ), η οικονομία βρίσκεται στην παγίδα ρευστότητας. => Άρα: Όταν η οικονομία βρίσκεται στην παγίδα ρευστότητας, η νομισματική πολιτική είναι πλήρως αναποτελεσματική. 40

41 (2) Αν d=0, τότε η IS είναι οριζόντια (κλίση IS = 0) r => ΔΥ*/ΔΜ=0, δηλαδή η νομισματική πολιτική είναι πλήρως αναποτελεσματική. IS LM0 r0 r1 E0 E1 LM1 0 Y0 - Η αύξηση της προσφοράς χρήματος μετατοπίζει την LM0 δεξιά σε LM1 => Νέα Ισορροπία: Ε1 (αμετάβλητο εισόδημα Y0). - Εξήγηση: Η μείωση του επιτοκίου δεν αυξάνει καθόλου τη ζήτηση και το εισόδημα, διότι η επενδυτική ζήτηση είναι πλήρως ανελαστική 41 ως προς το επιτόκιο. Y

42 (ii) Πλήρως Αποτελεσματική Νομισματική Πολιτική (1) Αν q= 0, τότε η LM είναι κατακόρυφη (κλίση LM = ) => ΔΥ*/ΔΜ=1/kP, δηλαδή ο όρος ΔΥ*/ΔΜ παίρνει τη μέγιστη τιμή του και η νομισματική πολιτική είναι πλήρως αποτελεσματική (κλασική περιοχή). r LM0 LM1 r0 r1 E0 E1 IS0 0 Υ0 Υ1 Y 42

43 (2) Αν d=, τότε η IS είναι οριζόντια (κλίση IS = 0) => ΔΥ*/ΔΜ=1/kP, δηλαδή ο όρος ΔΥ*/ΔΜ παίρνει τη μέγιστη τιμή του και η νομισματική πολιτική είναι πλήρως αποτελεσματική. r LM0 LM1 r0 E0 E1 IS0 r1 0 Υ0 Υ1 (3) Αν β = 1, τότε η IS είναι οριζόντια (κλίση IS = 0) => ΔΥ*/ΔΜ=1/kP, δηλαδή η νομισματική πολιτική είναι πλήρως αποτελεσματική. - Το διάγραμμα είναι ίδιο με την περίπτωση (2). Y 43

44 Η Διαχείριση της Ζήτησης και το Μίγμα Πολιτικής - Η διαχείριση της ζήτησης είναι η χρήση της νομισματικής και δημοσιονομικής πολιτικής με σκοπό τη σταθεροποίηση του εισοδήματος σε ένα υψηλό μέσο επίπεδο (κοντά στο επίπεδο πλήρους απασχόλησης). - Η κυβέρνηση μπορεί να επιλέξει μεταξύ: (i) επεκτατικής (χαλαρής) δημοσιονομικής πολιτικής, (ii) χαλαρής νομισματικής πολιτικής, ή (iii) ενός συνδυασμού των i και ii, με σκοπό να αυξήσει το εισόδημα μέχρι το επίπεδο πλήρους απασχόλησης - Η επιλογή της κυβέρνησης επηρεάζει τη σύνθεση της συνολικής ζήτησης και, επομένως, του εθνικού εισοδήματος. 44

45 Ανάλυση του Μίγματος (Συνδυασμού) Δημοσιονομικής και Νομισματικής Πολιτικής Δύο Εναλλακτικές επιλογές της κυβέρνησης για να πετύχει το Εισόδημα στόχο Υ* r LM0 r1 r2 E0 E1 E3 E2 LM1 IS1 IS0 0 Y2 Y* Y1 Y 45

46 (1) Χαλαρή Δημοσιονομική Πολιτική και Σφικτή Νομισματική Πολιτική - H IS βρίσκεται δεξιά στη θέση IS1 (υψηλό G), ενώ η LM βρίσκεται αριστερά στη θέση LM0 (χαμηλή προσφορά χρήματος) Ισορροπία: Σημείο Ε1 (Υ*, r1), δηλαδή το εισόδημα-στόχος Υ* επιτυγχάνεται και το επιτόκιο ισορροπίας είναι υψηλό (r=r1). - Σύνθεση Συνολικής Ζήτησης Εισοδήματος: Η χαλαρή δημοσιονομική πολιτική ( G) και η σφικτή νομισματική πολιτική ( ΜS/P) αυξάνουν το επιτόκιο στη νέα ισορροπία => Μείωση ιδιωτικής επενδυτικής και καταναλωτικής ζήτησης (Εκτοπισμός ιδιωτικού τομέα) Αυξημένη Συμμετοχή δημόσιων δαπανών (G) στο εθνικό εισόδημα, Μειωμένη Συμμετοχή ιδιωτικής δαπάνης (I, C) στο εθνικό εισόδημα Υ*. 46

47 (2) Σφικτή Δημοσιονομική Πολιτική και Χαλαρή Νομισματική Πολιτική - H IS βρίσκεται αριστερά στη θέση IS0 (χαμηλό G), ενώ η LM βρίσκεται δεξιά στη θέση LM1 (υψηλή προσφορά χρήματος) Ισορροπία: Σημείο Ε2 (Υ*, r2), δηλαδή το εισόδημα-στόχος Υ* επιτυγχάνεται και το επιτόκιο ισορροπίας είναι χαμηλό (r=r2). - Σύνθεση Συνολικής Ζήτησης Εισοδήματος: Η σφικτή δημοσιονομική πολιτική ( G) και η χαλαρή νομισματική πολιτική ( ΜS/P) μειώνουν το επιτόκιο στη νέα ισορροπία => Αύξηση ιδιωτικής επενδυτικής και καταναλωτικής ζήτησης Μειωμένη Συμμετοχή δημόσιων δαπανών (G) στο εθνικό εισόδημα, Αυξημένη Συμμετοχή ιδιωτικής δαπάνης (I, C) στο εθνικό εισόδημα Υ*. 47

48 Άλλες Επιλογές Συνδυασμοί Δημοσιονομικής και Νομισματικής Πολιτικής (3) Χαλαρή Δημοσιονομική Πολιτική (IS1) και Χαλαρή Νομισματική Πολιτική (LM1) => Ισορροπία: Σημείο Ε3 (Υ=Υ1 >Υ*) (4) Σφικτή Δημοσιονομική Πολιτική (IS0) και Σφικτή Νομισματική Πολιτική (LM0) => Ισορροπία: Σημείο Ε4 (Υ=Υ2 <Υ*) Παράγοντες που επηρεάζουν την επιλογή Μίγματος Δημοσιονομικής Νομισματικής Πολιτικής (1) Ο Χρονικός Ορίζοντας της Κυβέρνησης - Βραχυχρόνιος ορίζοντας: Ενδιαφέρον μόνο για τη συνολική ζήτηση και το εισόδημα. - Μακροχρόνιος ορίζοντας: Ενδιαφέρον και για το ρυθμό μεγέθυνσης (δηλ. για την αύξηση του δυνητικού προϊόντος Yf) Ζητούμενο: Υψηλό επίπεδο επένδυσης-παραγωγικής δυναμικότητας. 48

49 Προτιμότερη επιλογή μίγματος σφικτής δημοσιονομικής χαλαρής νομισματικής πολιτικής (λόγω υψηλότερης ιδιωτικής επένδυσης Ι). -Αλλά: Οι δημόσιες δαπάνες (G) περιλαμβάνουν επίσης δημόσιες επενδύσεις κεφαλαίου, οι οποίες θα μειωθούν λόγω της σφικτής δημοσιονομικής πολιτικής => Οι επιπτώσεις στη συνολική (ιδιωτική + δημόσια) επένδυση είναι αβέβαιες. (2) Προβλεψιμότητα Επιδράσεων της ασκούμενης πολιτικής - Πλεονέκτημα Δημοσιονομικής Πολιτικής: Άμεση επίδραση στην AD και στο εισόδημα (ενώ η νομισματική πολιτική επιδρά στην AD μέσω του μηχανισμού μετάδοσης). (3) Κίνδυνος αυξημένου πληθωρισμού λόγω Χαλαρής Νομισματικής Πολιτικής (βλ. επόμενες διαλέξεις). 49

50 (4) Μικροοικονομικές Επιδράσεις Δημοσιονομικής Πολιτικής στη Συνολική Προσφορά - Αν οι υψηλές δημόσιες δαπάνες χρηματοδοτούνται με υψηλούς φορολογικούς συντελεστές => Στρεβλώσεις / αντικίνητρα εργασίας => Μείωση μακροχρόνιας παραγωγικής δυναμικότητας (μείωση δυνητικού προϊόντος και φυσικού ποσοστού απασχόλησης, αύξηση φυσικού ποσοστού ανεργίας). 50

51 Μειονεκτήματα Απλού Κεϋνσιανού Υποδείγματος (1) Υπόθεση Σταθερών Τιμών - Αν το εισόδημα βρίσκεται κοντά στο επίπεδο πλήρους απασχόλησης (δηλαδή δεν υπάρχει πλεονάζουσα παραγωγική δυναμικότητα), τότε μια χαλαρή νομισματική ή δημοσιονομική πολιτική μπορεί να οδηγήσει σε αυξημένο πληθωρισμό χωρίς να επηρεάσει το εισόδημα. => Απαιτείται ανάλυση τιμών. (2) Αποκλειστική έμφαση στη Συνολική Ζήτηση - Αν η οικονομία βρίσκεται κοντά στο επίπεδο πλήρους απασχόλησης, απαιτείται επίσης ανάλυση των προβλημάτων προσφοράς που συνδέονται με την ασκούμενη οικονομική πολιτική. 51

Συναθροιστική Ζήτηση, Συναθροιστική Προσφορά και η Λειτουργία του Κλασικού Υποδείγματος - Βασικές Υποθέσεις Κεϋνσιανού Υποδείγματος: (1) Οι τιμές

Συναθροιστική Ζήτηση, Συναθροιστική Προσφορά και η Λειτουργία του Κλασικού Υποδείγματος - Βασικές Υποθέσεις Κεϋνσιανού Υποδείγματος: (1) Οι τιμές Συναθροιστική Ζήτηση, Συναθροιστική Προσφορά και η Λειτουργία του Κλασικού Υποδείγματος - Βασικές Υποθέσεις Κεϋνσιανού Υποδείγματος: (1) Οι τιμές παραμένουν σταθερές. (2) Η οικονομία έχει πλεονάζοντες

Διαβάστε περισσότερα

51. Στο σημείο Α του παρακάτω διαγράμματος IS-LM υπάρχει: r LM Α IS α. ισορροπία στις αγορές αγαθών και χρήματος. β. ισορροπία στην αγορά αγαθών και υπερβάλλουσα προσφορά στην αγορά χρήματος. γ. ισορροπία

Διαβάστε περισσότερα

Κατανάλωση, Αποταμίευση και Προσδιορισμός του Εθνικού Εισοδήματος σε Κλειστή οικονομία χωρίς Δημόσιο Τομέα

Κατανάλωση, Αποταμίευση και Προσδιορισμός του Εθνικού Εισοδήματος σε Κλειστή οικονομία χωρίς Δημόσιο Τομέα Κατανάλωση, Αποταμίευση και Προσδιορισμός του Εθνικού Εισοδήματος σε Κλειστή οικονομία χωρίς Δημόσιο Τομέα -Σκοπός: Εξήγηση Διακυμάνσεων του Πραγματικού ΑΕΠ - Δυνητικό Προϊόν: Το προϊόν που θα μπορούσε

Διαβάστε περισσότερα

www.onlineclassroom.gr ΜΕΡΟΣ Β Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών

www.onlineclassroom.gr ΜΕΡΟΣ Β Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών ΜΕΡΟΣ Β Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών Β.1 Διαπράττουμε το σφάλμα της σύνθεσης όταν θεωρούμε ότι: α. αυτό που ισχύει για ένα άτομο ισχύει μερικές φορές και για το σύνολο β. αυτό που ισχύει για ένα άτομο

Διαβάστε περισσότερα

Συνολική Ζήτηση, Δημοσιονομική Πολιτική και Εξωτερικός Τομέας

Συνολική Ζήτηση, Δημοσιονομική Πολιτική και Εξωτερικός Τομέας Συνολική Ζήτηση, Δημοσιονομική Πολιτική και Εξωτερικός Τομέας - Βασικά Ζητήματα Δημοσιονομικής Πολιτικής (1) Σταθεροποιητική Πολιτική (2) Σημασία Δημοσιονομικού Ελλείμματος (3) Επιπτώσεις Δημόσιου Χρέους

Διαβάστε περισσότερα

Συναθροιστική Ζήτηση, Συναθροιστική Προσφορά και η Λειτουργία του Κλασικού Υποδείγματος - Βασικές Υποθέσεις Κεϋνσιανού Υποδείγματος: (1) Οι τιμές

Συναθροιστική Ζήτηση, Συναθροιστική Προσφορά και η Λειτουργία του Κλασικού Υποδείγματος - Βασικές Υποθέσεις Κεϋνσιανού Υποδείγματος: (1) Οι τιμές Συναθροιστική Ζήτηση, Συναθροιστική Προσφορά και η Λειτουργία του Κλασικού Υποδείγματος - Βασικές Υποθέσεις Κεϋνσιανού Υποδείγματος: (1) Οι τιμές παραμένουν σταθερές. (2) Η οικονομία έχει πλεονάζοντες

Διαβάστε περισσότερα

Μακροοικονομική Θεωρία Ι

Μακροοικονομική Θεωρία Ι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Μακροοικονομική Θεωρία Ι Διάλεξη 4: Το Υπόδειγμα IS-LM (Μέρος Β) Διδάσκων: Γιαννέλλης Νικόλαος ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Άδειες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Ερώτηση Α.1 (α) (β) www.arnos.gr info@arnos.co.gr

Ερώτηση Α.1 (α) (β) www.arnos.gr info@arnos.co.gr Ερώτηση Α.1 Σε μια κλειστή οικονομία οι αγορές αγαθών και χρήματος βρίσκονται σε ταυτόχρονη ισορροπία (υπόδειγμα IS-LM). Να περιγράψετε και να δείξετε διαγραμματικά το πώς θα επηρεάσει την ισορροπία των

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών

Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών B1. Ποια από τις παρακάτω πολιτικές θα αυξήσει το επιτόκιο ισορροπίας και θα μειώσει το εισόδημα ισορροπίας; A. Η Κεντρική τράπεζα πωλεί κρατικά ομόλογα, μέσω πράξεων ανοικτής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΜAΚΡΟ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΜAΚΡΟ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΜΚΡΟ 1. Όταν η συνάρτηση κατανάλωσης είναι ευθεία γραµµή και υπάρχει αυτόνοµη κατανάλωση, τότε η οριακή ροπή προς κατανάλωση είναι: α. πάντοτε σταθερή, όπως και η µέση ροπή προς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Ακ. Ετος 2014-15

ΕΚΠΑ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Ακ. Ετος 2014-15 ΕΚΠΑ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Ακ. Ετος 2014-15 ΕΝΟΤΗΤΑ Νο. 1 ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ : ΣΤΟΧΟΙ, ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ, ΒΑΣΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ & ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 1. Οι επενδύσεις σε μια κλειστή οικονομία χρηματοδοτούνται από: α. το σύνολο των αποταμιεύσεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. β. μόνο τις ιδιωτικές αποταμιεύσεις.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ.Α.Π.-Ν.Δ.Φ.Κ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ www.dap-papei.gr 1 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μακροοικονομική Θεωρία Ι

Μακροοικονομική Θεωρία Ι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Μακροοικονομική Θεωρία Ι Διάλεξη 5: Συνολική Ζήτηση και Συνολική Προσφορά (Μέρος Α) Διδάσκων: Γιαννέλλης Νικόλαος ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΙΙ

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΙΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΙΙ Ενότητα 3: Συναθροιστική Ζήτηση- Εφαρμόζοντας το Υπόδειγμα IS-LM Κουτεντάκης Φραγκίσκος Γαληνού Αργυρώ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ Ι Ενότητα: Ερωτήσεις Αυτοαξιολόγησης Γιαννέλλης Νικόλαος Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Ερώτηση 1: Όταν οι μεταβολές της ποσότητας του χρήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 34 ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

ΔΕΟ 34 ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΔΕΟ 34 ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 100 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΠΡΟΣ ΕΠΙΛΥΣΗ Vol. 1 ΑΘΗΝΑ ΜΑΪΟΣ 2013 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ - ΣΥΝΤΑΞΗ 1 ΤΟΜΟΣ 1 ΜIΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ 1) Εάν ο οριακός λόγος υποκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

www.onlineclassroom.gr

www.onlineclassroom.gr ΕΡΩΤΗΣΗ Α.2 www.onlineclassroom.gr Θεωρήστε μια κλειστή οικονομία, η οποία περιγράφεται από τις ακόλουθες σχέσεις: Κατανάλωση: C = 200 + 0,6Y Επενδύσεις: I = 300 10r Δημόσιες δαπάνες: G = 680 Φόροι: Τ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ

ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ Υπόθεση του Μόνιµου Εισοδήµατος Αναπτύχθηκε από τον Milton Friedman Ισχυρίζεται πως τα άτοµα επιθυµούν να οµαλοποιούν το ύψος της προγραµµατισµένης τους κατανάλωσης, ακόµα και όταν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Ακ. Ετος 2014-15

ΕΚΠΑ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Ακ. Ετος 2014-15 ΕΚΠΑ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Ακ. Ετος 2014-15 ΕΝΟΤΗΤΑ Νο. 2 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΣΥΝΑΘΡΟΙΣΤΙΚΗΣ ΖΗΤΗΣΗΣ & ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΑ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Να απαντήσετε τα παρακάτω θέματα σύμφωνα με τις οδηγίες των εκφωνήσεων. Η διάρκεια της εξέτασης είναι 3 (τρεις) ώρες.

Να απαντήσετε τα παρακάτω θέματα σύμφωνα με τις οδηγίες των εκφωνήσεων. Η διάρκεια της εξέτασης είναι 3 (τρεις) ώρες. Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ΜΠΣ Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής για Στελέχη Μάθημα: Οικονομική για Στελέχη Επιχειρήσεων Εξέταση Δεκεμβρίου 2007 Ονοματεπώνυμο: Να απαντήσετε τα παρακάτω θέματα σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

5. Tο προϊόν και η συναλλαγματική ισοτιμία βραχυχρόνια

5. Tο προϊόν και η συναλλαγματική ισοτιμία βραχυχρόνια 5. Tο προϊόν και η συναλλαγματική ισοτιμία βραχυχρόνια 1. Οι προσδιοριστικοί παράγοντες της συνολικής ζήτησης 2. H βραχυχρόνια ισορροπία στην αγορά προϊόντος 3. Η βραχυχρόνια ισορροπία στην αγορά περιουσιακών

Διαβάστε περισσότερα

8 Το εισόδημα και το επιτόκιο

8 Το εισόδημα και το επιτόκιο 8 Το εισόδημα και το επιτόκιο Σκοπός Σκοπός αυτού του κεφαλαίου είναι να συνδέσει τις αγορές προϊόντος και χρήματος, τις οποίες εξετάσαμε σε προηγούμενα κεφάλαια. Η ταυτόχρονη ανάλυση αυτών των δύο αγορών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Μάθημα 7 Ζήτηση χρήματος Ζήτηση χρήματος! Όπως είδαμε στο προηγούμενο μάθημα η προσφορά χρήματος επηρεάζεται από την Κεντρική Τράπεζα και ως εκ τούτου είναι εξωγενώς δεδομένη!

Διαβάστε περισσότερα

Ο Αντιπραγματισμός προϋποθέτει διπλή σύμπτωση επιθυμιών Σπατάλη Πόρων (Χρόνος, προσπάθεια)

Ο Αντιπραγματισμός προϋποθέτει διπλή σύμπτωση επιθυμιών Σπατάλη Πόρων (Χρόνος, προσπάθεια) Χρήμα, Τράπεζες και Ισορροπία στις Χρηματοπιστωτικές Αγορές - Χρήμα: Συνολικό Απόθεμα περιουσιακών στοιχείων που χρησιμοποιούν άμεσα οι άνθρωποι σε μια οικονομία για την αγορά αγαθών και υπηρεσιών. - Χρησιμότητα

Διαβάστε περισσότερα

13 Το απλό κλασικό υπόδειγμα

13 Το απλό κλασικό υπόδειγμα 13 Το απλό κλασικό υπόδειγμα Σκοπός Σκοπός του κεφαλαίου αυτού είναι να συνδυάσει τα δύο προηγούμενα κεάλαια και να δώσει μια συνολική εικόνα του απλού μακροοικονομικού υποδείγματος. Θα εξετάσει, επίσης,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραμμα Σπουδών: Διοίκηση Επιχειρήσεων & Οργανισμών Θεματική Ενότητα: ΔΕΟ 34 Οικονομική Ανάλυση & Πολιτική Γραπτή Εργασία # 3 (Μακροοικονομική) Ακαδ. Έτος: 2007-8 Οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

Εάν το ποσοστό υποχρεωτικών καταθέσεων είναι 25% και υπάρξει μια αρχική κατάθεση όψεως 2.000 σε μια εμπορική Τράπεζα, τότε η μέγιστη ρευστότητα που μπορεί να δημιουργηθεί από αυτή την κατάθεση είναι: Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΛΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΛΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραμμα Σπουδών: ιοίκηση Επιχειρήσεων & Οργανισμών Θεματική Ενότητα: ΕΟ 34 - Οικονομική Ανάλυση & Πολιτική ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΛΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Ακαδ. Έτος: 2010-11 ΟΝΟΜΑ - ΕΠΩΝΥΜΟ:.

Διαβάστε περισσότερα

Μακροοικονομική Θεωρία Ι

Μακροοικονομική Θεωρία Ι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Μακροοικονομική Θεωρία Ι Διάλεξη 6: Συνολική Ζήτηση και Συνολική Προσφορά (Μέρος Β) Διδάσκων: Γιαννέλλης Νικόλαος ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομική Πολιτική Ι: Σταθερές Συναλλαγματικές Ισοτιμίες χωρίς Κίνηση Κεφαλαίου

Οικονομική Πολιτική Ι: Σταθερές Συναλλαγματικές Ισοτιμίες χωρίς Κίνηση Κεφαλαίου Κεφάλαιο 6 Οικονομική Πολιτική Ι: Σταθερές Συναλλαγματικές Ισοτιμίες χωρίς Κίνηση Κεφαλαίου 6.1 Σύνοψη Στο έκτο κεφάλαιο του συγγράμματος ξεκινάει η ανάλυση της μακροοικονομικής πολιτικής. Περιγράφονται

Διαβάστε περισσότερα

Συναθροιστική Zήτηση στην Aνοικτή Οικονομία

Συναθροιστική Zήτηση στην Aνοικτή Οικονομία Κεφάλαιο 9 Συναθροιστική Zήτηση στην Aνοικτή Οικονομία 9.1 Σύνοψη Στο ένατο κεφάλαιο του συγγράμματος παρουσιάζεται η διαδικασία από την οποία προκύπτει η συναθροιστική ζήτηση (AD) σε μια ανοικτή οικονομία.

Διαβάστε περισσότερα

1. ΑΝΟΙΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ

1. ΑΝΟΙΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ 1. ΑΝΟΙΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ Το διάγραμμα κυκλικής ροής της οικονομίας (κεφ. 3, σελ. 100 Mankiw) Εισόδημα Υ Ιδιωτική αποταμίευση S Αγορά συντελεστών Αγορά χρήματος Πληρωμές συντελεστών

Διαβάστε περισσότερα

Εισοδήματος και Απασχόλησης Determination of Income and Employment

Εισοδήματος και Απασχόλησης Determination of Income and Employment ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Προσδιορισμός Εισοδήματος και Απασχόλησης Determination of Income and Employment 1. Κεϋνσιανή θεωρία - Υπόδειγμα. Keynesian Model 1 Βασικές αρχές: Το μέγεθος του Εθνικού εισοδήματος (παραγόμενου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «OIKONOMIKH»

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «OIKONOMIKH» ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «OIKONOMIKH»

Διαβάστε περισσότερα

Το Βασικό Κεϋνσιανό Υπόδειγμα και η Σχέση Μεταξύ Ανεργίας και Πληθωρισμού. Καθ. Γιώργος Αλογοσκούφης

Το Βασικό Κεϋνσιανό Υπόδειγμα και η Σχέση Μεταξύ Ανεργίας και Πληθωρισμού. Καθ. Γιώργος Αλογοσκούφης Το Βασικό Κεϋνσιανό Υπόδειγμα και η Σχέση Μεταξύ Ανεργίας και Πληθωρισμού Καθ. Γιώργος Αλογοσκούφης Καθηγητής Γιώργος Αλογοσκούφης, Δυναμική Μακροοικονομική, 2014 Η Κεϋνσιανή Προσέγγιση Η πιο διαδεδομένη

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 9. Το υπόδειγµα IS-LM/AD-AS : Ένα γενικό πλαίσιο µακροοικονοµικής ανάλυσης

Κεφάλαιο 9. Το υπόδειγµα IS-LM/AD-AS : Ένα γενικό πλαίσιο µακροοικονοµικής ανάλυσης Κεφάλαιο 9 Το υπόδειγµα IS-LM/AD-AS : Ένα γενικό πλαίσιο µακροοικονοµικής ανάλυσης Περίγραµµα κεφαλαίου ΗευθείαFE : Ισορροπία στην αγορά εργασίας Ηκαµπύλη IS : Ισορροπία στην αγορά αγαθών Ηκαµπύλη LM :

Διαβάστε περισσότερα

Συναθροιστική ζήτηση και προσφορά

Συναθροιστική ζήτηση και προσφορά Συναθροιστική ζήτηση και Κεφάλαιο 31 Εισαγωγή στην Μακροοικονομική Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Βραχυχρόνιες οικονομικές διακυμάνσεις Η οικονομική δραστηριότητα παρουσιάζει

Διαβάστε περισσότερα

4 Ο προσδιορισμός του εισοδήματος: Οι κρατικές δαπάνες και οι φόροι

4 Ο προσδιορισμός του εισοδήματος: Οι κρατικές δαπάνες και οι φόροι 4 Ο προσδιορισμός του εισοδήματος: Οι κρατικές δαπάνες και οι φόροι Σκοπός Το κεφάλαιο αυτό επεκτείνει την ανάλυση του προσδιορισμού του εισοδήματος προσθέτοντας δύο σημαντικές μεταλητές, δηλ. τις κρατικές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΖΕΙ ΤΗ ΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ; Y = C + I + G + NX. απάνες Κατανάλωσης από τα νοικοκυριά

ΤΙ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΖΕΙ ΤΗ ΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ; Y = C + I + G + NX. απάνες Κατανάλωσης από τα νοικοκυριά ΤΙ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΖΕΙ ΤΗ ΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ; Συνολική Ζήτηση για εγχώριο προϊόν (ΑΕΠ/GDP) απαρτίζεται από Y = C + I + G + NX απάνες Κατανάλωσης από τα νοικοκυριά Επενδυτικές απάνες από τα νοικοκυριά

Διαβάστε περισσότερα

Η Μεγάλη Μεγάλη Ύφεση Ύφεση

Η Μεγάλη Μεγάλη Ύφεση Ύφεση Η Μεγάλη Ύφεση παρακίνησε πολλούς οικονοµολόγους να να αναρωτηθούν σχετικά µε µε την την εγκυρότητα της της Κλασικής Οικονοµικής Θεωρίας. Τότε Τότε δηµιουργήθηκε η πεποίθηση ότι ότι ένα ένα καινούριο υπόδειγµα

Διαβάστε περισσότερα

Ζήτηση, Προσφορά και Ισορροπία στην Ανταγωνιστική Αγορά

Ζήτηση, Προσφορά και Ισορροπία στην Ανταγωνιστική Αγορά Ζήτηση, Προσφορά και Ισορροπία στην Ανταγωνιστική Αγορά - Ορισμός: Η αγορά ενός αγαθού είναι η διαδικασία (θεσμικό πλαίσιο) μέσω της οποίας έρχονται σε επικοινωνία οι αγοραστές και οι πωλητές του συγκεκριμένου

Διαβάστε περισσότερα

5. Tο προϊόν και η συναλλαγματική ισοτιμία βραχυχρόνια

5. Tο προϊόν και η συναλλαγματική ισοτιμία βραχυχρόνια 5. Tο προϊόν και η συναλλαγματική ισοτιμία βραχυχρόνια 1. Οι προσδιοριστικοί παράγοντες της συνολικής ζήτησης 2. H βραχυχρόνια ισορροπία στην αγορά προϊόντος 3. Η βραχυχρόνια ισορροπία στην αγορά περιουσιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Βασικές αρχές. Εφαρµογές στην Ελληνική Οικονοµία. Ασκήσεις.

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Βασικές αρχές. Εφαρµογές στην Ελληνική Οικονοµία. Ασκήσεις. ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Βασικές αρχές. Εφαρµογές στην Ελληνική Οικονοµία. Ασκήσεις. Κεφάλαιο 1 Η Μακροοικονοµική Επιστήµη 1.1. Μικροοικονοµική και Μακροοικονοµική 1.2. Μακροοικονοµικά Υποδείγµατα 1.3.

Διαβάστε περισσότερα

H Ελαστικότητα και οι Εφαρμογές της

H Ελαστικότητα και οι Εφαρμογές της H Ελαστικότητα και οι Εφαρμογές της (1) Ελαστικότητα της Ζήτησης 1A. Ελαστικότητα της Ζήτησης ως προς την Τιμή - Γιαναμετρήσουμετηνευαισθησίατηςζητούμενηςποσότητας( ) στις μεταβολές της τιμής (), μπορούμε

Διαβάστε περισσότερα

Επανάληψη ΕΣΔΔΑ με ασκήσεις πολλαπλής επιλογής 1. Στην Οικονομική επιστήμη ως οικονομικό πρόβλημα χαρακτηρίζουμε:

Επανάληψη ΕΣΔΔΑ με ασκήσεις πολλαπλής επιλογής 1. Στην Οικονομική επιστήμη ως οικονομικό πρόβλημα χαρακτηρίζουμε: 3 Επανάληψη ΕΣΔΔΑ με ασκήσεις πολλαπλής επιλογής 1. Στην Οικονομική επιστήμη ως οικονομικό πρόβλημα χαρακτηρίζουμε: α) Την έλλειψη χρημάτων που αντιμετωπίζει μια οικονομία β) Την έλλειψη χρημάτων που αντιμετωπίζει

Διαβάστε περισσότερα

21 Δημοσιονομική και νομισματική πολιτική σε α- νοικτή οικονομία

21 Δημοσιονομική και νομισματική πολιτική σε α- νοικτή οικονομία 21 Δημοσιονομική και νομισματική πολιτική σε α- νοικτή οικονομία Σκοπός Σκοπός αυτού του κεφαλαίου είναι η εξέταση της δημοσιονομικής και νομισματικής πολιτικής σε ανοικτή οικονομία με ελεύθερα κυμαινόμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ Μακροοικονοµική

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομος πίνακας περιεχομένων

Σύντομος πίνακας περιεχομένων Σύντομος πίνακας περιεχομένων Πρόλογος 19 Οδηγός περιήγησης 25 Πλαίσια 28 Ευχαριστίες της ενδέκατης αγγλικής έκδοσης 35 Βιογραφικά συγγραφέων 36 ΜΕΡΟΣ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 37 1 Η οικονομική επιστήμη και η οικονομία

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ. Ενότητα 11: Δημοσιονομική και Νομισματική Πολιτική. Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ. Ενότητα 11: Δημοσιονομική και Νομισματική Πολιτική. Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ενότητα 11: Δημοσιονομική και Νομισματική Πολιτική Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons εκτός και αν αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

είναι η καµπύλη συνολικής ζήτησης εργασίας από τις επιχειρήσεις και η καµπύλη S

είναι η καµπύλη συνολικής ζήτησης εργασίας από τις επιχειρήσεις και η καµπύλη S 3 Ασκήσεις πολλαπλής επιλογής στην 5 η ενότητα: Αµοιβές των ΠΣ διανοµή εισοδήµατος βασικά µακροοικονοµικά µεγέθη θεωρία κατανάλωσης και επένδυσης ισορροπία εισοδήµατος. Ο πραγµατικός µισθός των εργαζοµένων

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 4 Προσδιορισµός Εισοδήµατος και Επιτοκίου Το Υπόδειγµα IS LM

Κεφάλαιο 4 Προσδιορισµός Εισοδήµατος και Επιτοκίου Το Υπόδειγµα IS LM Κεφάλαιο 4 Προσδιορισµός Εισοδήµατος και Επιτοκίου Το Υπόδειγµα LM Σύνοψη Όταν η επενδυτική δαπάνη εξαρτάται από το επιτόκιο, η συνθήκη ισορροπίας στην αγορά αγαθών θα περιλαµβάνει δύο µεταβλητές το εισόδηµα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ. Σημειώσεις

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ. Σημειώσεις ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Σημειώσεις Δρ. Ελευθέριος Γούλας Πάτρα, 2010 ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν (Α.Ε.Π.) Είναι η αξία όλων των τελικών αγαθών και υπηρεσιών που παράγονται σε μία οικονομία

Διαβάστε περισσότερα

15 Δημοσιονομική και νομισματική πολιτική

15 Δημοσιονομική και νομισματική πολιτική 15 Δημοσιονομική και νομισματική πολιτική Σκοπός Σκοπός αυτού του κεφαλαίου είναι να περιγράψει και να αναλύσει τη δημοσιονομική πολιτική, δηλ. τον χειρισμό κρατικών δαπανών και φόρων, και τη νομισματική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Ακ. Ετος 2014-15

ΕΚΠΑ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Ακ. Ετος 2014-15 ΕΚΠΑ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Ακ. Ετος 2014-15 ΕΝΟΤΗΤΑ Νο. 1 ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ : ΣΤΟΧΟΙ, ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ, ΒΑΣΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ & ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μακροοικονομική. Μακροοικονομική Θεωρία και Πολιτική. Αναπτύχθηκε ως ξεχωριστός κλάδος: Γιατί μελετάμε ακόμη την. Μακροοικονομική Θεωρία και

Μακροοικονομική. Μακροοικονομική Θεωρία και Πολιτική. Αναπτύχθηκε ως ξεχωριστός κλάδος: Γιατί μελετάμε ακόμη την. Μακροοικονομική Θεωρία και Μακροοικονομική Θεωρία και Πολιτική Εισαγωγή: με τι ασχολείται Ποια είναι η θέση της μακροοικονομικής σήμερα; Χρησιμότητα - γιατί μελετάμε την μακροοικονομική θεωρία; Εξέλιξη θεωρίας και σχέση με την πολιτική

Διαβάστε περισσότερα

από την ποσοστιαία μεταβολή της ζητούμενης ποσότητας προς την ποσοστιαία Σχέση ελαστικότητας ζήτησης και κλίση της καμπύλης ζήτησης.

από την ποσοστιαία μεταβολή της ζητούμενης ποσότητας προς την ποσοστιαία Σχέση ελαστικότητας ζήτησης και κλίση της καμπύλης ζήτησης. ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΖΗΤΗΣΗΣ Ορισμός: Η ελαστικότητα ζήτησης, ενός αγαθού ως προς την τιμή του δίνεται από την ποσοστιαία μεταβολή της ζητούμενης ποσότητας προς την ποσοστιαία μεταβολή της τιμής του. Δηλαδή %

Διαβάστε περισσότερα

2.10. Τιμή και ποσότητα ισορροπίας

2.10. Τιμή και ποσότητα ισορροπίας .. Τιμή και ποσότητα ισορροπίας ίδαμε ότι η βασική επιδίωξη των επιχειρήσεων είναι η επίτευξη του μέγιστου κέρδους με την πώληση όσο το δυνατόν μεγαλύτερων ποσοτήτων ενός αγαθού στη μεγαλύτερη δυνατή τιμή

Διαβάστε περισσότερα

Επίδραση νομισματικής και δημοσιονομικής πολιτικής στη συναθροιστική ζήτηση

Επίδραση νομισματικής και δημοσιονομικής πολιτικής στη συναθροιστική ζήτηση Επίδραση νομισματικής και δημοσιονομικής πολιτικής στη συναθροιστική ζήτηση Κεφάλαιο 32 Εισαγωγή στην Μακροοικονομική Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Συναθροιστική ζήτηση

Διαβάστε περισσότερα

14 Συνολική ζήτηση, συνολική προσφορά, και επίπεδο

14 Συνολική ζήτηση, συνολική προσφορά, και επίπεδο 14 Συνολική ζήτηση, συνολική προσφορά, και επίπεδο τιμών Σκοπός Σκοπός αυτού του κεφαλαίου είναι να αναλύσει τον μηχανισμό με τον οποίον προσδιορίζεται το γενικό επίπεδο των τιμών. Για τον σκοπό αυτό,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΙΙ

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΙΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΙΙ Ενότητα 1: Οικονομικοί Κύκλοι Κουτεντάκης Φραγκίσκος Γαληνού Αργυρώ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

3. Χρήμα, επιτόκια και συναλλαγματικές ισοτιμίες

3. Χρήμα, επιτόκια και συναλλαγματικές ισοτιμίες 3. Χρήμα, επιτόκια και συναλλαγματικές ισοτιμίες 1. Προσφορά και ζήτηση χρήματος 2. Προσφορά χρήματος και συναλλαγματική ισοτιμία (βραχυχρόνια περίοδος) 3. Χρήμα, τιμές και συναλλαγματική ισοτιμία (μακροχρόνια

Διαβάστε περισσότερα

www.onlineclassroom.gr

www.onlineclassroom.gr ΕΡΩΤΗΣΗ 2 (25 μονάδες) Υποθέστε ότι η Κεντρική Τράπεζα της χώρας Lowland ασκεί πολιτική ανοικτής αγοράς με στόχο την διευκόλυνση της οικονομικής μεγέθυνσης. α) Παρουσιάστε διαγραμματικά την πιθανή επίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ. Ενότητα 4: Προσδιορισμός του εθνικού εισοδήματος H περίπτωση της κλειστής ή ανοικτής οικονομίας με κυβέρνηση

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ. Ενότητα 4: Προσδιορισμός του εθνικού εισοδήματος H περίπτωση της κλειστής ή ανοικτής οικονομίας με κυβέρνηση Ενότητα 4: Προσδιορισμός του εθνικού εισοδήματος H περίπτωση της κλειστής ή ανοικτής οικονομίας με κυβέρνηση Τμήμα Λογιστικής-Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΟΣ Ι ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ 25 Κεφάλαιο 1 ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΚΑΙ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ 27 Κεφάλαιο 2 ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ 43 Κεφάλαιο 3 ΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Διαχρονικές Επιπτώσεις της Δημοσιονομικής Πολιτικής. Δημόσιες Δαπάνες, Δημόσιο Χρέος και Φορολογικοί Συντελεστές

Διαχρονικές Επιπτώσεις της Δημοσιονομικής Πολιτικής. Δημόσιες Δαπάνες, Δημόσιο Χρέος και Φορολογικοί Συντελεστές Διαχρονικές Επιπτώσεις της Δημοσιονομικής Πολιτικής Δημόσιες Δαπάνες, Δημόσιο Χρέος και Φορολογικοί Συντελεστές Ο Εισοδηματικός Περιορισμός της Κυβέρνησης Ο εισοδηματικός περιορισμός της κυβέρνησης ορίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Μάθηµα 5ο. Το υπόδειγµα της Συνολικής Ζήτησης

Μάθηµα 5ο. Το υπόδειγµα της Συνολικής Ζήτησης Μάθηµα 5ο Το υπόδειγµα της Συνολικής Ζήτησης Η συνολική Ζήτηση και τα συστατικά της Είδαµε ότι ένας τρόπος µέτρησης του ΑΕΠ είναι αυτός της συνολικής δαπάνης της οικονοµίας µε την παρακάτω ταυτότητα GDP

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΙΙ

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΙΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΙΙ Ενότητα 8: Συναθροιστική Ζήτηση στην Ανοικτή Οικονομία Κουτεντάκης Φραγκίσκος Γαληνού Αργυρώ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Άδειες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Αγορές: Αγορά είναι οτιδήποτε φέρνει σε επικοινωνία αγοραστές και πωλητές. Η αγορά έχει δύο πλευρές: αγοραστές (Ζήτηση) και πωλητές (Προσφορά).

Αγορές: Αγορά είναι οτιδήποτε φέρνει σε επικοινωνία αγοραστές και πωλητές. Η αγορά έχει δύο πλευρές: αγοραστές (Ζήτηση) και πωλητές (Προσφορά). Ζήτηση και Προσφορά ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Αγορές: Αγορά είναι οτιδήποτε φέρνει σε επικοινωνία αγοραστές και πωλητές. Η αγορά έχει δύο πλευρές: αγοραστές (Ζήτηση) και πωλητές (Προσφορά). Ανταγωνιστικές Αγορές: Είναιοιαγορές,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΛΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΛΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραµµα Σπουδών: ιοίκηση Επιχειρήσεων & Οργανισµών Θεµατική Ενότητα: ΕΟ 34 - Οικονοµική Ανάλυση & Πολιτική Ακαδ. Έτος: 2009-10 ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΛΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΟΝΟΜΑ - ΕΠΩΝΥΜΟ:.

Διαβάστε περισσότερα

Προσφορά Εργασίας Προτιμήσεις και Συνάρτηση Χρησιμότητας ( Χ,Α συνάρτηση χρησιμότητας U(X,A)

Προσφορά Εργασίας Προτιμήσεις και Συνάρτηση Χρησιμότητας ( Χ,Α συνάρτηση χρησιμότητας U(X,A) Προσφορά Εργασίας - Έστω ότι υπάρχουν δύο αγαθά Α και Χ στην οικονομία. Το αγαθό Α παριστάνει τα διάφορα καταναλωτικά αγαθά. Το αγαθό Χ παριστάνει τον ελεύθερο χρόνο. Προτιμήσεις και Συνάρτηση Χρησιμότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Κεφάλαιο 2 ο : Η Ζήτηση των Αγαθών ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΙΚΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 1. Η ελαστικότητα ζήτησης για το αγαθό "Κ" είναι ίση με 2. Αυτό σημαίνει

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ Χωρίζεται σε δύο μεγάλες περιοχές: -ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ -ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Η συμπεριφορά της οικονομικής μονάδας (καταναλωτής, νοικοκυριό, επιχείρηση, αγορά). Εξετάζει θέματα

Διαβάστε περισσότερα

3. ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ HECKSCHER-OHLIN

3. ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ HECKSCHER-OHLIN 3. ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ HESHER-OHIN Υπάρχουν δύο συντελεστές παραγωγής, το κεφάλαιο και η εργασία τους οποίους χρησιμοποιεί η επιχείρηση για να παράγει προϊόν Y μέσω μιας συνάρτησης παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσεις 1. Με τα δεδομένα του παρακάτω πίνακα: Τιμή (Ρ) Ποσότητα (Q D )

Ασκήσεις 1. Με τα δεδομένα του παρακάτω πίνακα: Τιμή (Ρ) Ποσότητα (Q D ) 2 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 1. Ποια είναι η επιδίωξη του καταναλωτή και ποιοι παράγοντες την περιορίζουν; 2. Ποιος καταναλωτής ονομάζεται ορθολογικός και πότε λέμε ότι βρίσκεται σε ισορροπία; 3. Να διατυπώσετε

Διαβάστε περισσότερα

Παράγοντες που καθορίζουν την εξέλιξη των τιμών

Παράγοντες που καθορίζουν την εξέλιξη των τιμών Παράγοντες που καθορίζουν την εξέλιξη των τιμών 1. Τι μπορεί και τι δεν μπορεί να επιτύχει η νομισματική πολιτική Πώς μπορεί η νομισματική πολιτική να επηρεάσει τις τιμές που πληρώνουμε για τα αγαθά και

Διαβάστε περισσότερα

12 Χρήμα και επιτόκιο

12 Χρήμα και επιτόκιο 12 Χρήμα και επιτόκιο Σκοπός Σκοπός του κεφαλαίου αυτού είναι η ανάλυση της αγοράς χρήματος κατά την κλασική θεωρία. Στην ανάλυση αυτή εντάσσονται δύο καίρια για την κλασική θεωρία θέματα, Το πρώτο είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΕΣ ΟΙΚ Ι Ο Κ ΝΟΜΙΚ Ι ΕΣ Ε Σ Δ Ι Δ Α Ι Κ Α ΥΜΑΝ Α ΣΕ Σ Ι Ε Σ Ι

ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΕΣ ΟΙΚ Ι Ο Κ ΝΟΜΙΚ Ι ΕΣ Ε Σ Δ Ι Δ Α Ι Κ Α ΥΜΑΝ Α ΣΕ Σ Ι Ε Σ Ι ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΕΙΣ Τα περισσότερα χρόνια η παραγωγή σε μια χώρα αυξάνεται και επομένως οι περισσότεροι κάτοικοι απολαμβάνουν ένα υψηλότερο βιοτικό επίπεδο. Ποιοι παράγοντες οδηγούν αυτή

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικό Πρόβλημα &

Οικονομικό Πρόβλημα & Οικονομικό Πρόβλημα & Οικονομική Επιστήμη Ανεπάρκεια Σπανιότητα Οικονομική επιστήμη Πως κατανέμονται οι διαθέσιμοι πόροι για την ικανοποίηση των αναγκών Περιορισμένοι Εργασία Κεφάλαιο Απεριόριστες Πρώτες

Διαβάστε περισσότερα

Μακροοικονομική Θεωρία Ι

Μακροοικονομική Θεωρία Ι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Μακροοικονομική Θεωρία Ι Διάλεξη 2: Εισόδημα και Δαπάνη Διδάσκων: Γιαννέλλης Νικόλαος ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Άδειες Χρήσης Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 6 Κανόνες Νοµισµατικής Πολιτικής και Συνολική Ζήτηση Το Υπόδειγµα IS-MP

Κεφάλαιο 6 Κανόνες Νοµισµατικής Πολιτικής και Συνολική Ζήτηση Το Υπόδειγµα IS-MP Κεφάλαιο 6 Κανόνες Νοµισµατικής Πολιτικής και Συνολική Ζήτηση Το πόδειγµα IS-MP Σύνοψη Το υπόδειγµα IS-LM-AS ή AD-AS στηρίζεται σε ορισµένες υποθέσεις που αποκλίνουν από την πραγµατικότητα και δηµιουργούν

Διαβάστε περισσότερα

ΜAΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Α ΜΕΡΟΣ ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ και ΑΣΚΗΣΕΙΣ

ΜAΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Α ΜΕΡΟΣ ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ και ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜAΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Α ΜΕΡΟΣ ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ και ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΘΗΝΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2014 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ - ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΝΙΚΟΣ 1 ΜAΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΕΠ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΛΕΥΡΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ Y = C + I + G + ( X M) Y

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη Ι. Αρ. Διάλεξης: 4

Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη Ι. Αρ. Διάλεξης: 4 Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη Ι Οι αγοραίες δυνάμεις της προσφοράς και ζήτησης Αρ. Διάλεξης: 4 H Προσφορά (Supply) και η Ζήτηση (Demand) είναι οι δυο λέξεις που χρησιμοποιούν πιο συχνά οι οικονομολόγοι.

Διαβάστε περισσότερα

(Πολιτική. Οικονομία ΙΙ) Τμήμα ΜΙΘΕ. Καθηγητής Σπύρος Βλιάμος. Αρχές Οικονομικής ΙΙ. 14/6/2011Εαρινό Εξάμηνο 2010-2011. (Πολιτική Οικονομία ΙΙ) 1

(Πολιτική. Οικονομία ΙΙ) Τμήμα ΜΙΘΕ. Καθηγητής Σπύρος Βλιάμος. Αρχές Οικονομικής ΙΙ. 14/6/2011Εαρινό Εξάμηνο 2010-2011. (Πολιτική Οικονομία ΙΙ) 1 Αρχές Οικονομικής ΙΙ (Πολιτική Οικονομία ΙΙ) Καθηγητής Σπύρος Βλιάμος Τμήμα ΜΙΘΕ Καθηγητής Σπύρος Βλιάμος 2010-2011 Αρχές Οικονομικής ΙΙ (Πολιτική Οικονομία ΙΙ) 1 Θεματικές Ενότητες Επισκόπηση της Μακροοικονομικής-Τα

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομική Πολιτική ΙΙΙ: Κυμαινόμενες Συναλλαγματικές Ισοτιμίες με Kίνηση Kεφαλαίου

Οικονομική Πολιτική ΙΙΙ: Κυμαινόμενες Συναλλαγματικές Ισοτιμίες με Kίνηση Kεφαλαίου Κεφάλαιο 8 Οικονομική Πολιτική ΙΙΙ: Κυμαινόμενες Συναλλαγματικές Ισοτιμίες με Kίνηση Kεφαλαίου 8.1 Σύνοψη Στο όγδοο κεφάλαιο του συγγράμματος ολοκληρώνεται η βασική ανάλυση της μακροοικονομικής πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα

Ενα Νέο Κλασσικό Υπόδειγμα Χωρίς Κεφάλαιο. Μακροοικονομικές Διακυμάνσεις και Νομισματικοί Παράγοντες

Ενα Νέο Κλασσικό Υπόδειγμα Χωρίς Κεφάλαιο. Μακροοικονομικές Διακυμάνσεις και Νομισματικοί Παράγοντες Ενα Νέο Κλασσικό Υπόδειγμα Χωρίς Κεφάλαιο Μακροοικονομικές Διακυμάνσεις και Νομισματικοί Παράγοντες Καθ. Γιώργος Αλογοσκούφης, Δυναμική Μακροοικονομική, Αθήνα, 2016 Ενα Νέο Κλασσικό Υπόδειγμα Χωρίς Κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5 Το Υπόδειγµα Mundell Fleming

Κεφάλαιο 5 Το Υπόδειγµα Mundell Fleming Κεφάλαιο 5 Το Υπόδειγµα Mundell Fleming Το υπόδειγµα Mundell Fleming αποτελεί επί δεκαετίες τη βάση πάνω στην οποία στηρίζεται ένα µεγάλο µέρος της βραχυχρόνιας ανάλυσης των διεθνών µακροοικονοµικών φαινοµένων.

Διαβάστε περισσότερα

9 Η αγορά εργασίας στο κεϋνσιανό υπόδειγμα

9 Η αγορά εργασίας στο κεϋνσιανό υπόδειγμα 9 Η αγορά εργασίας στο κεϋνσιανό υπόδειγμα Σκοπός Σκοπός του κεφαλαίου είναι να συνδέσει την αγορά προϊόντος και χρήματος με την αγορά εργασίας. Στο κεφάλαιο αυτό θα εξετάσουμε τους παράγοντες που προσδιορίζουν

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΙΙ

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΙΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΙΙ Ενότητα 7: Η Ανοικτή Οικονομία Κουτεντάκης Φραγκίσκος Γαληνού Αργυρώ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

5. Η αρχή της δημοσιότητας του προϋπολογισμού εξυπηρετεί: α) στην ενημέρωση β) στη διαφάνεια γ) στον εκδημοκρατισμό δ) σε όλα τα παραπάνω

5. Η αρχή της δημοσιότητας του προϋπολογισμού εξυπηρετεί: α) στην ενημέρωση β) στη διαφάνεια γ) στον εκδημοκρατισμό δ) σε όλα τα παραπάνω 1. Το Ελεγκτικό Συνέδριο ελέγχει: α) τη σκοπιμότητα και τη νομιμότητα μιας δημόσιας δαπάνης β) μόνο τη σκοπιμότητα μιας δημόσιας δαπάνης γ) μόνο τη νομιμότητα μιας δημόσιας δαπάνης δ) κανένα από τα πιο

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά για Νομικούς Μέρος 1ο Οι δυνάμεις της προσφοράς και της ζήτησης

Οικονομικά για Νομικούς Μέρος 1ο Οι δυνάμεις της προσφοράς και της ζήτησης Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Τμήμα Τραπεζικής και Χρηματοοικονομικής Διοικητικής Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Χρηματοοικονομική Ανάλυση για Στελέχη» Οικονομικά για Νομικούς Μέρος 1ο Οι δυνάμεις της προσφοράς και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 2 Ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΔΑΠ-ΝΔΦΚ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ Μακροοικονομική: dap_naut@yahoo.gr Είναι η μελέτη της οικονομίας σαν σύνολο, ασχολείται δηλαδή με τα συνολικά μεγέθη της οικονομίας μιας

Διαβάστε περισσότερα

Επιλογές του Καταναλωτή και Αποφάσεις Ζήτησης Εκδόσεις Κριτική

Επιλογές του Καταναλωτή και Αποφάσεις Ζήτησης Εκδόσεις Κριτική 5 Επιλογές του Καταναλωτή και Αποφάσεις Ζήτησης Τέσσερα βασικά στοιχεία του υποδείγματος επιλογής του καταναλωτή Το εισόδημα του καταναλωτή. Οι τιμές των αγαθών. Οι προτιμήσεις του καταναλωτή. Η υπόθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Μάθημα 10 Ισορροπία με δημόσιο τομέα Εισαγωγή! Σε προηγούμενα μαθήματα είχαμε προσδιορίσει το επίπεδο του εισοδήματος σε μια οικονομία χωρίς δημόσιο τομέα! Στο μάθημα αυτό

Διαβάστε περισσότερα

2. ΑΝΟΙΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗ ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ

2. ΑΝΟΙΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗ ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ 2. ΑΝΟΙΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗ ΒΡΑΧΧΡΟΝΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ Η διάκριση μακροχρόνιας και βραχυχρόνιας περιόδου Στη μακροχρόνια περίοδο που εξετάσαμε το επίπεδο παραγωγής είναι σταθερό στο φυσικό του επίπεδο, εκείνο δηλαδή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΟΜΑΔΑ Α ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΟΜΑΔΑ Α ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΟΜΑΔΑ Α ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΟΧΗ: Όσα θέματα είναι σκιασμένα με θαλασσί χρώμα είναι ΕΚΤΟΣ ΥΛΗΣ 2000 Α1 Όταν η ζήτηση ενός αγαθού είναι ελαστική, η συνολική

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενα θέματα στο μάθημα. Αρχές Οικονομικής Θεωρίας ΟΜΑΔΑ Α

Προτεινόμενα θέματα στο μάθημα. Αρχές Οικονομικής Θεωρίας ΟΜΑΔΑ Α Προτεινόμενα θέματα στο μάθημα Αρχές Οικονομικής Θεωρίας ΟΜΑΔΑ Α Στις προτάσεις από Α.1. μέχρι και Α10 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της καθεμιάς και δίπλα σε κάθε αριθμό την ένδειξη Σωστό, αν

Διαβάστε περισσότερα

3. Χρήμα, επιτόκια και συναλλαγματικές ισοτιμίες

3. Χρήμα, επιτόκια και συναλλαγματικές ισοτιμίες 3. Χρήμα, επιτόκια και συναλλαγματικές ισοτιμίες 1. Τι είναι χρήμα; 2. Προσφορά και ζήτηση χρήματος 3. Προσφορά χρήματος και συναλλαγματική ισοτιμία (βραχυχρόνια περίοδος) 1 Εισαγωγή Στην 2 η ενότητα διαλέξεων

Διαβάστε περισσότερα

Μακροοικονομική Θεωρία Ι

Μακροοικονομική Θεωρία Ι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Μακροοικονομική Θεωρία Ι Διάλεξη 1: Εισαγωγή Διδάσκων: Γιαννέλλης Νικόλαος ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Μακροοικονομική Κεφάλαιο 4 Κατανάλωση, αποταμίευση και επένδυση. 4.1 Κατανάλωση και αποταμίευση

Μακροοικονομική Κεφάλαιο 4 Κατανάλωση, αποταμίευση και επένδυση. 4.1 Κατανάλωση και αποταμίευση Μακροοικονομική Κεφάλαιο 4 Κατανάλωση, αποταμίευση και επένδυση 4.1 Κατανάλωση και αποταμίευση 1) Χωρίς πληθωρισμό και με ονομαστικό επιτόκιο (i).03, κάποιος μπορεί να ανταλλάξει μια μονάδα σημερινής κατανάλωσης

Διαβάστε περισσότερα