ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 1473 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός επιτοκίων εντόκων γραμματίων με ημε ρομηνία δημοπρασίας Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης των μονίμων υπαλλήλων του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφί μων (ΕΦΕΤ) για το Α εξάμηνο του Τροποποίηση των αποφάσεων του Υπουργού Περι βάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων α) Δ15/οικ/1056/2006 (ΦΕΚ 102 Β ) «Διαδικασία τή ρησης του Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσε ων (Μ.Ε.ΕΠ.) και των Νομαρχιακών Μητρώων, συ γκρότηση και λειτουργία της Επιτροπής Μ.Ε.ΕΠ. και άλλες διατάξεις» και β) Δ15/οικ/24298/ (ΦΕΚ Β 1105) «Έκδοση Ενημερότητας Πτυχίου και βεβαιώσεων ανεκτέλεστου υπολοίπου συμβάσε ων δημοσίων έργων, υποβολή εκθέσεων δραστη ριότητας ανωνύμων εταιρειών και πιστοποιητικών εκτέλεσης έργων»... 3 Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης ενός (1) υπαλ λήλου του Περιφερειακού Τμήματος Δυτικής Κρήτης του Τ.Ε.Ε. με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου αορίστου χρόνου για το Β εξάμηνο του Συγκρότηση επιτροπής για τη διενέργεια ελέγχου ποιότητας σκυροδέματος... 5 Υπαγωγή επένδυσης της εταιρείας «ΔΟΥΡΟΣ ΒΙΟ ΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε.» στις διατάξεις του ν. 3299/ Υπαγωγή επένδυσης της εταιρείας «ΗΛΙΔΑ ΑΝΩΝΥ ΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ και ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡ ΓΑΣΙΑΣ, ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΕΛΑΙ ΩΝ» με το δ.τ. «ΗΛΙΔΑ Α.Β.Ε.Ε.» στις διατάξεις του ν. 3299/ Υπαγωγή επένδυσης της εταιρείας «ΑΝΑΣΤΑΣΙ ΟΣ ΠΙΤΣΙΚΑΣ και ΣΙΑ O.E.» στις διατάξεις του ν. 3299/ Υπαγωγή επένδυσης της εταιρείας «ΑΦΑΙ ΑΪΒΑΛΙΩ ΤΗ O.E.» με δ.τ. «ΔΗΜ. ΑΪΒΑΛΙΩΤΗΣ» στις διατά ξεις του ν. 3299/ Υπαγωγή επένδυσης της εταιρείας «ARKTOS ILLUMINATION ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟ ΠΛΙΣΜΟΣ ΦΩΤΕΙΝΟΣ ΔΙΑΚΟΣΜΟΣ Α.Ε.» με δ.τ. «ARKTOS ILLUMINATION A.E.», στις διατάξεις του ν.3299/ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Ιανουαρίου 2007 Υπαγωγή επένδυσης της ατομικής επιχείρησης της «ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΗ ΑΠΟΣΤ. ΠΕΡΣΕΦΟΝΗΣ» στις δια τάξεις του ν. 3299/ Υπαγωγή επένδυσης της ατομικής επιχείρησης «ΓΟΥΡΓΟΥΛΗ ΒΑΣ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ» στις διατάξεις του ν.3299/ Υπαγωγή επένδυσης της εταιρείας «ΛΥΡΙΝΤΖΗΣ ΘΕΟΦ. και ΕΥΑΓΓ. Ο.Ε.» με δ.τ. «ΕΦΑΛΟΥΜΙΝ» στις διατάξεις του ν. 3299/ Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του Δήμου Φαναρίου Τροποποίηση συστατικής πράξης του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Ενιαία Σχολική Επιτροπή Γυμνασίου, Λυκείου και Τ.Ε.Ε. Δήμου Αμοργού» ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 2/3436/0023Α (1) Καθορισμός επιτοκίων εντόκων γραμματίων με ημε ρομηνία δημοπρασίας ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις των άρθρων 1 και 2 του ν.δ. 3745/1957 «Περί εκδόσεως εντόκων γραμματίων». 2. Τις διατάξεις των άρθρων 1 και 4 του ν. 1266/1982 «Περί οργάνων ασκήσεως της νομισματικής πιστωτικής και συναλλαγματικής πολιτικής και άλλων διατάξεων». 3. Την προηγούμενη απόφαση του Υπουργού Οικονο μίας και Οικονομικών υπ αριθμ. 2/57038/0023/ «Καθορισμός επιτοκίων εντόκων γραμματίων διάρκειας 13, 26 και 52 εβδομάδων». 4. Την υπ αριθμ. 2/1037/0023Α/ απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Απόφαση έκδο σης Εντόκων Γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου 13, 26 και 52 εβδομάδων στις μέσω Δημοπρασίας και διάθεσης σε φυσικά πρόσωπα μετά την ημερομηνία διακανονισμού». 5. Τα αποτελέσματα της από δημοπρασίας Εντόκων Γραμματίων διάρκειας 13, 26 και 52 εβδομά δων. 6. Την υπ αριθμ /ΔΙΟΕ 1264/ (ΦΕΚ 1432/Β/ ) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Ανάθεση αρμο

2 1474 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) διοτήτων του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομίας και Οικονομικών», όπως τροποποιήθηκε με την υπ αριθμ. 5733/ΔΙΟΕ 179/2006 (Β 204) όμοια απόφαση αποφασίζουμε: 1. Ορίζουμε το επιτόκιο των εντόκων γραμματίων, ν.δ. 3745/1957, που θα εκδοθούν ή θα ανανεωθούν από 09 Ιανουαρίου 2007 ως εξής: α) για τα έντοκα γραμμάτια τρίμηνης διάρκειας ή 13 εβδομάδων σε 3,42% β) για τα έντοκα γραμμάτια εξάμηνης διάρκειας ή 26 εβδομάδων σε 3,54% και γ) για τα έντοκα γραμμάτια ετήσιας διάρκειας ή 52 εβδομάδων σε 3,66% 2. Τα παραπάνω επιτόκια είναι εκείνα που προέκυ ψαν κατά τη δημοπρασία της 9 Ιανουαρίου 2007 για έντοκα γραμμάτια διάρκειας 13, 26 και 52 εβδομάδων, αντίστοιχα. 3. Για τα άληκτα έντοκα γραμμάτια και για το χρονικό διάστημα από την πιο πάνω ημερομηνία ( ) μέχρι τη λήξη τους, ισχύουν οι αποφάσεις μας βάσει των οποίων έγινε η έκδοση τους. 3. Κάλυψη δαπάνης. Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλούνται δαπάνες σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού οικο νομικών ετών 2007 και 2008 οι οποίες έχουν προβλεφθεί και θα καλυφθούν από τις δαπάνες εξυπηρέτησης του Δημοσίου Χρέους. Αθήνα, 17 Ιανουαρίου 2007 ΠΕΤΡΟΣ ΔΟΥΚΑΣ Αριθμ (2) Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης των μονίμων υπαλ λήλων του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ) για το Α εξάμηνο του Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Έχοντας υπόψη : 1. Τις διατάξεις, όπως ισχύουν : 1.1 Του Κώδικα Νομοθεσίας της Κυβέρνησης και τα Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο 1 του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α) 1.2 Του π.δ. 27/1996 (ΦΕΚ 19/ ) «Περί συγχώνευσης των Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας, Έρευνας Τε χνολογίας και Εμπορίου σε Υπουργείο Ανάπτυξης». 1.3 Του π.δ. 59/1996 (ΦΕΚ 51/Α/1996) «Ίδρυση Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και καθορισμός αρμοδιοτήτων της» 1.4 Του π.δ. 197/1997 (ΦΕΚ 156/τΑ/1997) «Σύσταση Γε νικής Γραμματείας Καταναλωτή και καθορισμός αρμο διοτήτων της» 1.5 Του π.δ. 121/2004 (ΦΕΚ 84/τΑ/2004) και του π.δ. 33/2006 «Διορισμός Υπουργών και Υφυπουργών» 1.6 Του ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 297/τΑ /2003) «Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων του Δημοσίου, των ΝΠΔΔ και ΟΤΑ, των μονίμων στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και αντιστοίχων της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος και άλλες συναφείς διατάξεις». 1.7 Του ν. 2741/1999 (ΦΕΚ 199/Α/ ) «Περί Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων και άλλες διατάξεις αρμοδι ότητας Υπουργείου Ανάπτυξης», όπως αυτές τροποποι ήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 37 του ν.3066/2002 (ΦΕΚ 252/Α/2002) και του άρθρου 4 (παρ. 12α) του ν. 3075/2002 (ΦΕΚ 297/τΑ/2002). 1.8 Του π.δ. 223/2000 (ΦΕΚ 192/τΑ/2000) 397/1988 «Περί Οργανισμού του ΕΦΕΤ». 2. Την υπ αριθμ. Δ15/Α/Φ19/4040/ (ΦΕΚ 249/τΒ ) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης «περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων στους Υφ/ γούς Ανάπτυξης Α. Νεράτζη και Ι. Παπαθανασίου». 3. Την υπ αριθμ. 8323/ (ΦΕΚ 8/τΒ/2000) Υπουρ γική Απόφαση «Έναρξη λειτουργίας του ΕΦΕΤ». 4. Την υπ αριθμ. 2/72757/0022/ εγκύκλιο του Γ.Λ.Κ. περί «Παροχής οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του ν. 3205/2003». 5. Την υπ αριθμ. 443/ απόφαση του Δ.Σ. σχε τικά με την έγκριση υπερωριακής απασχόλησης των μονίμων υπαλλήλων του ΕΦΕΤ διαφόρων κλάδων και ειδικοτήτων για το Α εξάμηνο του 2007». 6. Το γεγονός ότι, από την απόφαση αυτή προκαλεί ται δαπάνη ύψους η οποία θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού του ΕΦΕΤ έτους 2007 και σε βάρος του ΚΑΕ Τις υπηρεσιακές ανάγκες του ΕΦΕΤ και ειδικότερα τις αυξημένες υποχρεώσεις που εξ αντικειμένου έχει ο ΕΦΕΤ, μεταξύ των οποίων είναι: α Καθημερινοί, έκτακτοι έλεγχοι των επιχειρήσεων διακίνησης και εμπορίας τροφίμων, β Περισσότεροι εργαστηριακοί έλεγχοι λαμβανομέ νων δειγμάτων, γ Διοικητική υποστήριξη με διάφορα μέσα του ελε γκτικού μηχανισμού του ΕΦΕΤ δ Προβολή με διάφορα μέσα των κανόνων υγιεινής διατροφής ε Λήψη εν γένει διαφόρων μέτρων για την προστασία των καταναλωτών. Στ Διοικητικές και οικονομικές εργασίες για την υλο ποίηση του προγράμματος ανταγωνιστικότητας του Γ ΚΠΣ. Ζ Εργασίες που θα προκύψουν από τον ορισμό του ΕΦΕΤ ως σημείον επαφής α) του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών β) CODEX ALIMENTARIUS γ) του άρθρου 50 του καν. 178/02 Ε.Κ. (ALERT), αποφασίζουμε: Εγκρίνουμε την, με αμοιβή, απογευματινή μηνιαία υπερωριακή απασχόληση τριάντα (30) ωρών για 205 μονίμους υπαλλήλους του ΕΦΕΤ κατά το Α εξάμηνο του έτους Σε αυτή μπορούν να μετέχουν και οι αποσπασμένοι υπάλληλοι στον ΕΦΕΤ. Η υπερωριακή απασχόληση των ανωτέρω υπαλλήλων κρίνεται απόλυτα αναγκαία για τους λόγους που ανα φέρονται στο υπό στοιχείο 7 σκεπτικό της παρούσας και θα πραγματοποιείται κατά τις εργάσιμες ημέρες και πέραν του υποχρεωτικού ωραρίου εργασίας και μέχρι τις 22.00μμ μη δυναμένης να υπερβεί τις 30 ώρες ανά υπάλληλο μηνιαίως. Η κατανομή των ωρών ανά υπάλληλο, Δ/νσεις, Περ/κές Δ/νσεις και Τμήματα του ΕΦΕΤ, ο ορισμός υπευθύνων για την παρακολούθηση και τον έλεγχο πραγματοποίη σης των υπερωριών, καθώς και η περιγραφή των συγκε κριμένων εργασιών που θα πραγματοποιηθούν θα γίνει με αποφάσεις του Προέδρου του ΔΣ του ΕΦΕΤ.

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 1475 Με την ολοκλήρωση της υπερωριακής εργασίας, η εκτέ λεση των προαναφερόμενων εργασιών και η παράδοση του έργου θα βεβαιώνεται από τον προϊστάμενο της Γε νικής Δ/νσης του ΕΦΕΤ και τον Πρόεδρο ΔΣ του ΕΦΕΤ. Η προκαλούμενη δαπάνη που ανέρχεται στο ποσό των ΕΥΡΩ θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού του ΕΦΕΤ έτους 2007 και σε βάρος του ΚΑΕ Η παρούσα ισχύει ένα μήνα πριν την δημοσίευση της στην Εφημερίδα της Αθήνα, 22 Ιανουαρίου 2007 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ Δ. ΣΙΟΥΦΑΣ Αριθμ. Δ15/οικ./1179 (3) Τροποποίηση των αποφάσεων του Υπουργού Περιβάλ λοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων α) Δ15/ οικ/1056/2006 (ΦΕΚ 102 Β ) «Διαδικασία τήρησης του Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) και των Νομαρχιακών Μητρώων, συγκρότηση και λει τουργία της Επιτροπής Μ.Ε.ΕΠ. και άλλες διατάξεις» και β) Δ15/οικ/24298/ (ΦΕΚ Β 1105) «Έκδοση Ενημερότητας Πτυχίου και βεβαιώσεων ανεκτέλε στου υπολοίπου συμβάσεων δημοσίων έργων, υπο βολή εκθέσεων δραστηριότητας ανωνύμων εταιρει ών και πιστοποιητικών εκτέλεσης έργων». Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθε σίας για την «Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α 98). 2. Τις διατάξεις του άρθρου 16 παρ. 15 του ν. 1418/1984 «Δημόσια έργα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» (Α 23), όπως ισχύει μετά την αντικατάσταση του με το άρθρο 4 του ν. 2940/ 2001 «Αναπτυξιακά φορολογικά και θεσμι κά κίνητρα για τις επιχειρήσεις του κατασκευαστικού τομέα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 180). 3. Τη διάταξη της παραγράφου 4 του άρθρου 7 του ν. 3263/2004 (ΦΕΚ 179 Α ). 4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρα τικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: 1. Τροποποιούμε την απόφαση Δ15/οικ/1056/2006 (ΦΕΚ Β 102) του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων ως ακολούθως: α) Στην παρ. 2 του άρθρου 5 προστίθεται, αφότου η απόφαση αυτή ίσχυσε, εδάφιο ως ακολούθως: «Η διαδικασία της έκτακτης αναθεώρησης με πρωτο βουλία της υπηρεσίας κινείται επίσης στις περιπτώσεις που δεν υποβάλλεται, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη ισχύος της προηγούμενης αίτηση για έκ δοση Ενημερότητας Πτυχίου συνοδευόμενη με πλήρη δικαιολογητικά, από επιχείρηση που υπέχει σχετική υποχρέωση». β) Η περίπτωση ε της παραγράφου 1 του άρθρου 6 καταργείται αφότου ίσχυσε. γ) Από την παρ. 2 του ίδιου άρθρου διαγράφεται, αφότου η απόφαση ίσχυσε, η φράση «δ) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας της περ. ε της προηγούμενης παραγράφου». 2. Τροποποιούμε την υπ αριθμ. Δ15/οικ/24298/ (ΦΕΚ Β 1105) απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων ως ακολούθως: α) Στην παρ. 3 του άρθρου 1 προστίθεται εδάφιο ως ακολούθως: «Η υπηρεσία οφείλει να ενημερώσει χωρίς καθυστέρη ση εγγράφως την αιτούσα επιχείρηση για τυχόν ελλεί ψεις του φακέλου των δικαιολογητικών που καθιστούν αδύνατη την έκδοση Ε.Π.» β) Η παρ. 6 του άρθρου 1 καταργείται αφότου ίσχυ σε. γ) Το πέμπτο εδάφιο της παρ. Β3 του άρθρου 2 αντι καθίσταται ως ακολούθως: «Αν το αδίκημα κριθεί ως βαρύ δεν εκδίδεται Ενημε ρότητα Πτυχίου». δ) Το δεύτερο εδάφιο της παρ. Β4 του άρθρου 2 αντικαθίσταται ως ακολούθως: «Ενημερότητα Πτυχίου δεν εκδίδεται αν στο ποινικό μητρώο των ως άνω προσώπων έχουν καταχωρηθεί κάποια από τα εξής αδικήματα:» ε) Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου Β4 του άρ θρου 2 αντικαθίσταται ως ακολούθως: «Εάν κριθεί ότι σχετίζεται, δεν χορηγείται Ενημερό τητα Πτυχίου». στ) Η παρ. Γ του άρθρου 2 αντικαθίσταται ως ακο λούθως: «Στην Ε.Π. καταχωρούνται από την υπηρεσία, υπό μορ φή πίνακα, κατόπιν ελέγχου των δικαιολογητικών που προσκομίσθηκαν για την έκδοσή της, α) τα στοιχεία νομιμοποίησης και εκπροσώπησης της επιχείρησης όπως προκύπτουν από τα υπό Α του πα ρόντος άρθρου στοιχεία και β) η βεβαίωση ότι δεν υφίστανται κωλύματα συμμε τοχής στις διαδικασίες ανάθεσης των δημοσίων έργων και συγκεκριμένα ότι δεν υφίσταται πτώχευση, αναγκαστική διαχείριση, ή διαδικασία εκκαθάρισης της επιχείρησης δεν υφίσταται εγγεγραμμένη πειθαρχική ποινή εις βάρος της επιχείρησης ή των στελεχών της για βαρύ επαγγελματικό παράπτωμα, σύμφωνα με τα αναφερό μενα στις διατάξεις του π.δ. 278/1999. Για τη σχετική πιστοποίηση λαμβάνονται υπόψη οίκοθεν τα στοιχεία της υπηρεσίας τήρησης του Μ.Ε.ΕΠ., δεν υφίστανται αδικήματα εις βάρος των προσώπων της παρ. Β4, εκ των αναφερομένων στην παράγραφο αυτή, υφίσταται βεβαίωση της οικείας εργοληπτικής ορ γάνωσης περί εξόφλησης των εισφορών της επιχεί ρησης υφίσταται ασφαλιστική ενημερότητα της επιχείρη σης και των Κοινοπραξιών και έργων στα οποία αυτή μετέχει, υφίσταται φορολογική ενημερότητα της επιχείρησης και των Κοινοπραξιών στις οποίες αυτή μετέχει, δεν διαπιστώθηκε υπέρβαση του ανωτάτου ορίου ανεκτέλεστου υπολοίπου εργολαβιών της επιχείρη σης».

4 1476 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Αθήνα, 19 Ιανουαρίου 2007 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ Γ. ΣΟΥΦΛΙΑΣ Αριθμ. Δ16γ/709/1/23/Γ (4) Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης ενός (1) υπαλλή λου του Περιφερειακού Τμήματος Δυτικής Κρήτης του Τ.Ε.Ε. με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου αο ρίστου χρόνου για το Β εξάμηνο του ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 3205/2003 «Μι σθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., μονίμων στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και αντιστοίχων της Ελληνικής Αστυνομίας του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος και άλλες συναφείς διατάξεις» (ΦΕΚ 297/Α / ) 2. Την υπ αριθμ. 2/7093/0022/ Κοινή Υπουργική Απόφαση «Επέκταση των διατάξεων του ν. 3205/2003 στο προσωπικό με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου που απασχολείται στο Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α.» (ΦΕΚ 215 /Β / ) 3. Τις διατάξεις του π.δ/τος 410/1988 «Κώδικας προ σωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου του Δημοσίου, των Ο.Τ.Α και λοιπών Ν.Π.Δ.Δ.» 4. Το υπ αριθμ / έγγραφο του TEE καθώς και την υπ αριθμ. Α22/Σ23/2006 απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής αυτού. 5. Την υπ αριθμ. Δ16γ/377/15/482/Γ/ πρόταση προς το Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας καθώς και την υπ αριθμ. Δ16γ/07/777/Γ/ πρόταση προς το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας Νομού Χανίων. 6. Την υπ αριθμ. 1751/ άδεια υπερωριακής εργασίας του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας Νομού Χανίων ενός (1) μισθωτού του Περιφερειακού Τμήματος Δυτικής Κρήτης του TEE. 7. Το γεγονός ότι : α) το προσωπικό αυτό αμείβεται κατά τον ίδιο τρόπο και απασχολείται κάτω από τις ίδιες συνθήκες εργασίας με το μόνιμο προσωπικό του TEE. β) το TEE για να εκπληρώσει τους σκοπούς του ως θεσμοθετημένου Τεχνικού Συμβούλου της Πολιτείας είναι υποχρεωμένο να λειτουργεί τις υπηρεσίες του όχι μόνο κατά τις καθιερωμένες πρωινές ώρες, αλλά και κατά τις απογευματινές ώρες για: τη γραμματειακή υποστήριξη των συνεδριάσεων της Διοικούσας Επιτροπής του εν λόγω Περιφερειακού Τμήματος του TEE. τη γραμματειακή υποστήριξη και τις εργασίες δι εκπεραίωσης λειτουργιών όπως συνεδρίων, ημερίδων κ.λ.π., καθώς και τη διεκπεραίωση των επαγγελματικών εξετάσεων. τη λειτουργία της Μονάδας Τεκμηρίωσης και Πλη ροφόρησης του TEE τη γραμματειακή υποστήριξη των Επιστημονικών Επιτροπών Εργασίας και την εκτέλεση εργασιών που πρέπει να διεκπεραιώνονται μετά το πέρας του κανονι κού ωραρίου και οι οποίες δεν είναι δυνατόν λόγω της ιδιαιτερότητας να καλυφθούν από έκτακτο προσωπικό. γ) στον προϋπολογισμό του TEE, για την αντιμετώπιση της σχετικής δαπάνης ύψους 2.000,00 για υπερωριακή απασχόληση ενός (1) υπαλλήλου του Περιφερειακού Τμήματος Δυτικής Κρήτης του TEE έχει εγκριθεί ετήσια πίστωση ύψους 4.000, Την υπ αριθμ. 4881/ κοινή απόφαση «Ανά θεση αρμοδιοτήτων του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. στους Υφυπουργούς ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (ΦΕΚ 754 Β ), όπως τροποποιή θηκε με την υπ αριθμ. Δ 17α/08/83/Φ.2.2.1/ όμοια απόφαση (ΦΕΚ 802 Β ), αποφασίζουμε: Εγκρίνουμε την υπερωριακή απασχόληση (ΝΟΜΙΜΑ ΟΡΙΑ) της Σκούλικα Ευαγγελίας, υπαλλήλου του Περιφε ρειακού Τμήματος Δυτικής Κρήτης του TEE κατηγορίας ΠΕ, Πολιτικού Μηχανικού, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου αορίστου χρόνου, μετά τη συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου επί δύο (2) ώρες την ημέρα και μέχρι συμπληρώσεως 60 ωρών συνολικά από μέχρι Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει ένα (1) μήνα πριν τη δημοσίευση της. Αθήνα, 17 Ιανουαρίου 2007 Θ. ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ Αριθμ. οικ. /Δ14/82408 (5) Συγκρότηση επιτροπής για τη διενέργεια ελέγχου ποιότητας σκυροδέματος. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Έχοντας υπόψη : 1. Το άρθρο 21 του ν. 1418/1984, όπως τροποποιήθηκε με το ν. 2229/ Την υπ αριθμ. Δ14/43309/ (ΦΕΚ 332/Β/ ) απόφαση του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. «Εγκριση Κανονισμού διενέργειας ελέγχου ποιότητας υλικών και έργων» (όπως διορθώθηκε με το ΦΕΚ 724/Β/ και τροποποιήθηκε με το ΦΕΚ 793/Β/ ) 3. Το π.δ. 121/ (ΦΕΚ 112/Α/ ) Επιβολή προστίμου για παράβαση διατάξεων του άρθρου 21 του νόμου 1418/1984». 4. Τον Κανονισμό Τεχνολογίας Σκυροδέματος (ΚΤΣ 97) 5. Την υπ αριθμ. 4881/2004 (ΦΕΚ754/Β/ ) από φαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ. Δ.Ε. «Ανάθεση αρμοδιοτήτων του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. στους Υφυπουργούς ΠΕΧΩΔΕ. 6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋ πολογισμού, αποφασίζουμε: 1. Συγκροτούμε επιτροπή από τους υπαλλήλους του ΚΕΔΕ Μόσχα Γαβανά, Χημ. Μηχ/κό με Α β Δημήτριο Παπαδολιόπουλο, Χημικό με Α β Ιωάννα Πλέσσα, Μετ/γο Μηχ/κό με Α β.

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 1477 Με αναπληρωτές τους Μιχαέλα Καρκανεβάτου, Χημ. Μηχ/κό με Α β Βασίλειο Σπίνουλα, Χημ. Μηχ/κό με Α β Κων/νο Μουζουράκη, Χημ. Μηχ/κό με Α β για τη διενέργεια ελέγχων για διαπίστωση τυχόν πα ραβάσεων του Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος (ΚΤΣ 97). Οι έλεγχοι διενεργούνται στις μονάδες παραγωγής εργο στασιακού και εργοταξιακού σκυροδέματος καθώς και στα λατομεία παραγωγής αδρανών υλικών σκυροδέματος. Η επιτροπή μετά από κάθε επίσκεψη θα συντάσσει έκθεση, την οποία θα υποβάλλει στο Διευθυντή του Κε ντρικού Εργαστηρίου Δημοσίων Έργων και στη συνέχεια θα ακολουθείται η διαδικασία που περιγράφεται στην Απόφαση Δ14/43309/ και στο π.δ. 121/2001. Η παρούσα απόφαση ισχύει από της δημοσιεύσεως της μέχρι Αθήνα, 17 Ιανουαρίου 2007 Θ. ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ (6) Υπαγωγή επένδυσης της εταιρείας «ΔΟΥΡΟΣ ΒΙΟΜΗ ΧΑΝΙΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε.» στις διατάξεις του ν. 3299/2004. Με την υπ αριθμ. ΔΙΣΑΔΕ/281/Π09/4/219/Ε/ απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Δυτι ν.3299/2004, της εταιρείας «ΔΟΥΡΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε.», για την ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου της με το κίνητρο της επιχορήγη σης, που αναφέρεται στην ίδρυση με μετεγκατάσταση μηχανολογικού εξοπλισμού μονάδας παραγωγής ετοί μων ενδυμάτων, επί της Ν.Ε.Ο. Πατρών Πύργου στη θέση Κουνούκλα Γομοστού του δ.δ. Καραίικων του Δή μου Μόβρης του Νομού Αχαΐας, συνολικής εντσχυόμενης δαπάνης ποσού ,00 ευρώ και με επιχορήγηση συνολικού ύψους ,00 ευρώ δηλαδή ποσοστό 45% της παραγωγικής ενισχυόμενης δαπάνης. (7) Υπαγωγή επένδυσης της εταιρείας «ΗΛΙΔΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ και ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΕΛΑΙΩΝ» με το δ.τ. «ΗΛΙΔΑ Α.Β.Ε.Ε.» στις διατάξεις του ν. 3299/2004. Με την υπ αριθμ. ΔΙΣΑΔΕ/283/Π09/4/220/Ε/ απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Δυτι ν.3299/2004, της εταιρείας «ΗΛΙΔΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕ ΧΝΙΚΗ και ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΤΥΠΟ ΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΕΛΑΙΩΝ» με το δ.τ. «ΗΛΙΔΑ Α.Β.Ε.Ε.», για την ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου της με το κίνητρο της επιχορήγησης, που αναφέρεται στον εκσυγχρονισμό μονάδας επεξεργασίας, τυποποίησης και συσκευασίας ελιών, στο δ.δ. Καινούργιου του Δήμου Θεστιέων του Ν. Αιτωλ/νίας, συνολικής ενισχυόμενης δαπάνης ποσού ,00 ευρώ και με επιχορήγηση συνολικού ύψους ,00 ευρώ δηλαδή ποσοστό 45% της παραγωγικής ενισχυόμενης δαπάνης. (8) Υπαγωγή επένδυσης της εταιρείας «ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΙΤΣΙ ΚΑΣ και ΣΙΑ O.E.» στις διατάξεις του ν. 3299/2004. Με την υπ αριθμ. ΔΙΣΑΔΕ/285/Π09/4/221/Ε/ του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος, εγκρίθηκε η υπαγωγή στις διατάξεις του ν. 3299/2004, της εταιρείας «ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΙΤΣΙΚΑΣ και ΣΙΑ O.E.», για την ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου της με το κίνητρο της επιχορήγησης, που αναφέρεται στην επέκταση και εκσυγχρονισμό με μετεγκατάσταση μονάδας παραγω γής ντουλαπών κουζίνας, ντουλαπών υπνοδωματίων κλπ, στη θέση Παναγιά του δ.δ. Βασιλικού του Δήμου Φαρρών του Ν. Αχαΐας, συνολικής ενισχυόμενης δαπά νης ποσού ,00 ευρώ και με επιχορήγηση συνο λικού ύψους ,00 ευρώ δηλαδή ποσοστού 45% της παραγωγικής ενισχυόμενης δαπάνης. (9) Υπαγωγή επένδυσης της εταιρείας «ΑΦΑΙ ΑΪΒΑΛΙΩΤΗ O.E.» με δ.τ. «ΔΗΜ. ΑΪΒΑΛΙΩΤΗΣ» στις διατάξεις του ν. 3299/2004. Με την υπ αριθμ. απόφαση ΔΙΣΑΔΕ/287/Π09/4/222/ Ε/ του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Δυτι ν. 3299/2004, της εταιρείας «ΑΦΑΙ ΑΪΒΑΛΙΩΤΗ O.E.» με δ.τ. «ΔΗΜ. ΑΪΒΑΛΙΩΤΗΣ», για την ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου της με το κίνητρο της επιχορήγησης, που ανα

6 1478 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) φέρεται στην επέκταση και εκσυγχρονισμό μονάδας παραγωγής προϊόντων τσιμέντου (τσιμεντοσωλήνες, τσιμεντόπλιθες, κλπ), στο 30 χλμ. της Ε.Ο. Πατρών Πύργου στη θέση Ράχη του δ.δ. Καραίικων του Δήμου Μόβρης του Ν. Αχαΐας, συνολικής ενισχυόμενης δαπάνης ποσού ,00 ευρώ και με επιχορήγηση συνολικού ύψους ,00 ευρώ δηλαδή ποσοστό 45% της πα ραγωγικής ενισχυόμενης δαπάνης. μοδοτικής Επιτροπής: (10) Υπαγωγή επένδυσης της εταιρείας «ARKTOS ILLUMINATION ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙ ΣΜΟΣ ΦΩΤΕΙΝΟΣ ΔΙΑΚΟΣΜΟΣ Α.Ε.» με δ.τ. «ARKTOS ILLUMINATION A.E.», στις διατάξεις του ν.3299/2004. Με την υπ αριθμ. ΔΙΣΑΔΕ/277/Π09/4/216/Ε/ απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Δυτι ν.3299/2004, της εταιρείας «ARKTOS ILLUMINATION ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΦΩΤΕΙΝΟΣ ΔΙΑΚΟΣΜΟΣ Α.Ε.» με δ.τ. «ARKTOS ILLUMINATION A.E.», για την ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου της με το κίνητρο της επιχορήγησης, που αναφέρεται στον εκσυγχρονι σμό και επέκταση μονάδας κατασκευής εορταστικού φωτισμού, στη θέση Καπέλι του δ.δ. Χαϊκαλίου του Δή μου Ωλενίας του Ν. Αχαΐας, συνολικής ενισχυόμενης δαπάνης ποσού ,00 ευρώ και με επιχορήγηση συνολικού ύψους ,00 ευρώ δηλαδή ποσοστό 45% της παραγωγικής ενισχυόμενης δαπάνης. Δημιουργούμενες νέες θέσεις εργασίας: Εξι (6). (11) Υπαγωγή επένδυσης της ατομικής επιχείρησης της «ΚΑ ΡΑΜΠΟΥΛΗ ΑΠΟΣΤ. ΠΕΡΣΕΦΟΝΗΣ» στις διατάξεις του ν. 3299/2004. Με την υπ αριθμ. ΔΙΣΑΔΕ/275 /Π09/4/214/Ε/ / απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Δυτι ν.3299/2004, της ατομικής επιχείρησης της ΚΑΡΑΜΠΟΥ ΛΗ ΑΠΟΣΤ. ΠΕΡΣΕΦΟΝΗΣ, για την ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου της με το κίνητρο της επιχορήγησης, που ανα φέρεται στον εκσυγχρονισμό μονάδας παραγωγής πιτών από ζύμη, στην Πάτρα (οδός Μειλίχου και Κοζάνης) του Δήμου Πατρέων του Ν. Αχαΐας, συνολικής ενισχυόμενης δαπάνης ποσού ,00 ευρώ και με επιχορήγηση συνολικού ύψους ,00 ευρώ δηλαδή ποσοστό 45% της παραγωγικής ενισχυόμενης δαπάνης. (12) Υπαγωγή επένδυσης της ατομικής επιχείρησης «ΓΟΥΡ ΓΟΥΛΗ ΒΑΣ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ» στις διατάξεις του ν.3299/2004. Με την υπ αριθμ. ΔΙΣΑΔΕ/291/Π09/4/225/Ε/ του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος, εγκρίθηκε η υπαγωγή στις διατάξεις του ν. 3299/2004, της ατομικής επιχείρησης του «ΓΟΥΡΓΟΥΛΗ ΒΑΣ. ΔΗΜΗ ΤΡΙΟΥ», για την ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου της με το κίνητρο της επιχορήγησης, που αναφέρεται στον εκσυγ χρονισμό μονάδας αρτοποιείου και ζαχαροπλαστικής, στη Ζαχάρω (οδός Αρήνης 9) του Δήμου Ζαχάρως του Νομού Ηλείας, συνολικής ενισχυόμενης δαπάνης ποσού ,00 ευρώ και με επιχορήγηση συνολικού ύψους ,65 ευρώ δηλαδή ποσοστό 45% της παραγωγικής ενισχυόμενης δαπάνης. μοδοτικής Επιτροπής: (13) Υπαγωγή επένδυσης της εταιρείας «ΛΥΡΙΝΤΖΗΣ ΘΕΟΦ. και ΕΥΑΓΓ. Ο.Ε.» με δ.τ. «ΕΦΑΛΟΥΜΙΝ» στις διατάξεις του ν. 3299/2004. Με την υπ αριθμ. ΔΙΣΑΔΕ/ 293 /Π09/4/226/Ε// απόφαση Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος, εγκρίθηκε η υπαγωγή στις διατάξεις του ν.3299/2004, της εταιρείας «ΛΥΡΙΝΤΖΗΣ ΘΕΟΦ. και ΕΥ ΑΓΓ. Ο.Ε.» με δ.τ. «ΕΦΑΛΟΥΜΙΝ», για την ενίσχυση επεν δυτικού σχεδίου της με το κίνητρο της επιχορήγησης, που αναφέρεται στην ίδρυση μονάδας σιδηροαλουμινο κατασκευών, στη θέση Παναγίτσα του Δήμου Παραλίας του Ν. Αχαΐας, συνολικής ενισχυόμενης δαπάνης ποσού ,00 ευρώ και με επιχορήγηση συνολικού ύψους ,00 ευρώ δηλαδή ποσοστό 50% της παραγωγι κής ενισχυόμενης δαπάνης. Δημιουργούμενες νέες θέσεις εργασίας: Δύο (2). μοδοτικής Επιτροπής:

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 1479 Αριθμ. οικ 298 (14) Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του Δήμου Φαναρίου. ΗΠΕΙΡΟΥ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 12, παρ. 1, 2, 3 και 4 του ν. 1188/1981 «περί καταστάσεως προσωπικού των Οργανι σμών Τοπικής Αυτ/σης». 2. Τις διατάξεις του άρθρου 8 παρ. 5, του ν. 2307/1995 «περί προσαρμογής της Νομοθεσίας αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, στις διατάξεις για τη Νομαρ χιακή Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις». 3. Τις διατάξεις του άρθρου 1 7, του ν. 2503/1997 «περί Διοίκηση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική Αυτ/ση και άλλες διατάξεις». 4. Την υπ αριθμ. 52/1999 απόφαση του Δημοτικού Συμ βουλίου Φαναρίου, με την οποία εγκρίθηκε ο Οργανι σμός Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του Δήμου και ο οποίος δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ τεύχος 1383/Β / Την υπ αριθμ. 73/2003 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Φαναρίου «περί τροποποιήσεως του Οργα νισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του ανωτέρω Δήμου». 6. Την υπ αριθμ. 6/2005 απόφαση του Δημοτικού Συμ βουλίου Φαναρίου, «περί τροποποιήσεως του Οργανι σμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του ανωτέρω Δήμου». 7. Την υπ αριθμ. 76/2005 απόφαση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων Ν. Πρέβεζας, με την οποία γνωμοδοτεί θετικά, υπέρ της τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Φαναρίου. 8. Την υπ αριθμ. 77/2005 απόφαση του Δημοτικού Συμ βουλίου Φαναρίου, «περί τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ)» του ανωτέρω Δήμου. 9. Την υπ αριθμ / απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Ηπείρου, «περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής αποφάσεων, εγγράφων κλπ., με εντολή Γενικού Γραμμα τέα Περιφέρειας, στο Γενικό Δ/ντή, στο Δ/ντή και στους Πρ/νους των τμημάτων της Δ/νσης Τοπικής Αυτ/σης και Δ/σης των Νομών, εκτός της έδρας της Περιφέρειας (ΦΕΚ 1271/ , τ. Β )», αποφασίζουμε : Επικυρώνουμε την υπ αριθμ. 77/2005 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Φαναρίου, «περί τροποποίησης του εγκεκριμένου Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου», ως εξής : Στο άρθρο 17 του Ο.Ε.Υ. δημιουργείται μία (1) θέση ΤΕ Οικονομικού Λογιστικού, η οποία καλύπτεται από την Στόγιου Βαϊα του Σπυρίδωνα, Δημοτική Υπάλλη λο, η οποία προσλήφθηκε για τη στελέχωση της Οι κονομικής Υπηρεσίας στα πλαίσια της εφαρμογής του Διπλογραφικού Συστήματος (ν. 3051/2002, υπ αριθμ. 8084/ εγκύκλιος ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α.). Κυβερνήσεως, Πρέβεζα, 17 Ιανουαρίου 2007 Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΠΙΠΙΛΙΔΟΥ Αριθμ. οικ 679 (15) Τροποποίηση συστατικής πράξης του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Ενιαία Σχολική Επιτροπή Γυμνασίου, Λυ κείου και Τ.Ε.Ε. Δήμου Αμοργού» ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Έχοντας υπόψη : 1. Τις διατάξεις : α) του άρθρου 5 του ν. 1894/1990 (Φ.Ε.Κ. 110/Α/90). β) του άρθρου 239 και 243 του ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α/2006) (Δ.Κ.Κ.). γ) της παρ. 10 του άρθρου 6 του ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107/Α/97). δ) των άρθρων 1 και 15 του ν. 2539/1997 (ΦΕΚ 244/ Α/97). 2. Την υπ αριθμ. 2221/ απόφαση Γενικού Γραμ ματέα Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου «Σύσταση Νομικού Προσώπου στο Δήμο Αμοργού Νομού Κυκλάδων με την επωνυμία «Ενιαία Σχολική Επιτροπή Γυμνασίου, Λυκείου και Τ.Ε.Ε. Δήμου Αμοργού» (ΦΕΚ494/Β/ ). 3. Την υπ αριθμ. 210/2006 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αμοργού για την αλλαγή της επωνυμίας της «Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Γυμνασίου, Λυκείου και Τ.Ε.Ε. Δήμου Αμοργού», αποφασίζουμε: Τροποποιούμε την επωνυμία του Νομικού Προσώπου «Ενιαία Σχολική Επιτροπή Γυμνασίου, Λυκείου και Τ.Ε.Ε. Δήμου Αμοργού» σε «Σχολική Επιτροπή Γυμνασίου Τάξεων Γενικού Λυκείου 1 ου Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.) Αμοργού». Κατά τα λοιπά εξακολουθεί να ισχύει η υπ αριθμ. 2221/ απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Πε ριφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προ κύπτει δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του ανω τέρου Νομικού Προσώπου. Ερμούπολη, 17 Ιανουαρίου 2007 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ

8 1480 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Βασ. Όλγας ΛΑΡΙΣΑ Διοικητήριο ΠΕΙΡΑΙΑΣ Ευριπίδου ΚΕΡΚΥΡΑ Σαμαρά ΠΑΤΡΑ Κορίνθου ΗΡΑΚΛΕΙΟ Πεδιάδος ΙΩΑΝΝΙΝΑ Διοικητήριο ΜΥΤΙΛΗΝΗ Πλ. Κωνσταντινουπόλεως ΚΟΜΟΤΗΝΗ Δημοκρατίας Σε έντυπη μορφή ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 μέχρι 16 σελίδες σε 1, προσαυξανόμενη κατά 0,20 για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 ανά σελίδα. Σε μορφή DVD/CD Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Α Α.Α.Π Β Ε.Β.Ι. 100 Γ 50 Α.Ε.Δ. 5 Υ.Ο.Δ.Δ. 50 Δ.Δ.Σ Δ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. 100 Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 προσαυξανόμενη κατά 1 ανά 50 σελίδες. Η τιμή πώλησης σε μορφή cd rom/dvd, δημοσιευμάτων μιας εταιρείας στο τεύχος Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. σε 5 ανά έτος. ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Φ.Ε.Κ.: Τηλεφωνικά: fax: internet: ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ. Τεύχος Έντυπη μορφή Ψηφιακή Μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Ψηφιακή Μορφή Α Α.Ε.Δ. 10 Δωρεάν Β Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ Γ 65 Δωρεάν Δ.Δ.Σ Υ.Ο.Δ.Δ. 65 Δωρεάν Α.Σ.Ε.Π. 70 Δωρεάν Δ Ο.Π.Κ. Δωρεάν Α.Α.Π Α + Β + Δ + Α.Α.Π. 450 Ε.Β.Ι Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα. Για την παροχή πρόσβασης μέσω διαδικτύου σε Φ.Ε.Κ. προηγουμένων ετών και συγκεκριμένα στα τεύχη: α) Α, Β, Δ, Α.Α.Π., Ε.Β.Ι. και Δ.Δ.Σ., η τιμή προσαυξάνεται, πέραν του ποσού της ετήσιας συνδρομής του 2007, κατά 40 ανά έτος και ανά τεύχος και β) για το τεύχος Α.Ε. Ε.Π.Ε. & Γ.Ε.ΜΗ., κατά 60 ανά έτος παλαιότητας. * Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/ η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ Αθήνα). * Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται. * Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεο πτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α., τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά Όργανα και οι τριτοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα). * Το ποσό υπέρ Τ.Α.Π.Ε.Τ. [5% επί του ποσού συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα)], καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκπτωση. * Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση. Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρούνται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: Μάρνη 8 τηλ.: , , Οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα ελεύθερης ανάγνωσης των δημοσιευμάτων που καταχωρούνται σε όλα τα τεύχη της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως πλην εκείνων που καταχωρούνται στο τεύχος Α.Ε. Ε.Π.Ε και Γ.Ε.ΜΗ., από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr). Οι υπηρεσίες εξυπηρέτησης πολιτών λειτουργούν καθημερινά από 08:00 μέχρι 13:00 * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * AX ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 26053 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2108 29 Σεπτεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εισοδηματική ενίσχυση νοικοκυριών ορεινών και μει ονεκτικών περιοχών με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3433 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2487 3 Δεκεμβρίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση οργανικών θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8397 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 664 9 Απριλίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση ταχύρρυθμου εκπαιδευτικού προγράμματος Ειδικών Φρουρών της Βουλής των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 3 7 Ιανουαρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8155 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 625 11 Μαΐου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατανομή έκτακτου ποσού στήριξης στους παρα γωγούς αγελαδινού γάλακτος κατ εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2727 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 112 13 Ιουλίου 2010 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3861 Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4463 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 352 30 Μαρτίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάθεση αρμοδιοτήτων στο Γενικό Γραμματέα Επι κοινωνίας.... 1 Παράταση του προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 26227 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1644 14 Οκτωβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση Πολιτικού Γραφείου Υφυπουργού Εσωτερι κών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 26353 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2117 30 Σεπτεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση και συμπλήρωση ορισμένων διατά ξεων του Κανονισμού του Κλάδου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5873 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 392 14 Μαρτίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εγκριση υπερωριακής απασχόλησης των υπαλλήλων που υπηρετούν με διάθεση στα Πολιτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19171 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1174 10 Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός των ωρών εργασίας πέραν του πενθη μέρου, καθ υπέρβαση της εβδομαδιαίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 35003 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2453 2 Δεκεμβρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ Έγκριση σύστασης του κοινωφελούς ιδρύματος με την επωνυμία «ΙΔΡΥΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14037 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 985 30 Ιουνίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Διαχείρισης του Συστήματος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9629 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Υπαγωγή της εταιρείας «ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.» με διακριτικό τίτλο «MERCADO», στις διατάξεις του ν. 3299/2004 για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 38255 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3286 9 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Επιβολή προστίμου για τελωνειακή παράβαση στον Rashed jalal Khlled.... 1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14805 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1177 17 Ιουνίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Υπαγωγή της επιχείρησης «ΣΑΒΒΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΕΣΙΣΟΓΛΟΥ ΣΟΝΙΑ O.E.» με δ.τ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1165 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 53 31 Μαρτίου 2010 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3840 Αποκέντρωση, απλοποίηση και ενίσχυση της αποτελε σματικότητας των διαδικασιών του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14885 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1342 2 Ιουλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. Φ.10060/7075/394/ 30.03.2009 (Β 672) υπουργικής απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23963 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1457 6 Σεπτεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση οργανικών θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιω τικού δικαίου αορίστου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 34329 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2815 20 Οκτωβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας πολιτικών υπαλ λήλων της Αρχής Καταπολέμησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1279 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 122 27 Ιανουαρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Kατανομή και καταβολή της επιχορήγησης για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17845 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1052 29 Απριλίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση και ορισμός μελών Επιτροπής Προσφυγών με έδρα την Αλεξανδρούπολη στο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2209 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 98 8 Μαΐου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 84. Αναδιοργάνωση των Ελεγκτικών Υπηρεσιών Τε λωνείων (ΕΛ.Υ.Τ.) και τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19195 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1177 10 Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συγχώνευση Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών στο Δήμο Τριφυλίας Ν. Μεσσηνίας....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19307 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1186 15 Μαΐου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Aνάθεση διενέργειας φορολογικού ελέγχου.... 1 Καθιέρωση με αμοιβή υπερωριακής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14765 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1055 12 Ιουλίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας στο Εκπαιδευτι κό κ.λπ. προσωπικό των μαθητικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6783 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 545 28 Μαρτίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Παροχή της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου στις τράπεζες ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13731 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1005 30 Μαΐου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ματαίωση και επαναπροκήρυξη έξι (6) ανοικτών διε θνών διαγωνισμών για την επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 31687 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2601 31 Δεκεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση του άρθρου 36α Διαλύτες εκχύλισης που χρησιμοποιούνται στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 52693 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3533 31 Δεκεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός παραβόλων του άρθρου 28 παρ. 4 του Ν. 3982/2011 και καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα