Απόθαζη Γ15/οικ/15658 (ΦΔΚ 2300 Β/ )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Απόθαζη Γ15/οικ/15658 (ΦΔΚ 2300 Β/16-9-2013)"

Transcript

1 Απόθαζη Γ15/οικ/15658 (ΦΔΚ 2300 Β/ ) Θέμα: «Σροποποίηζη ηης με αριθ. Γ15/οικ/24298/ (Β 1105) Τποσργικής Απόθαζης με θέμα «Έκδοζη Δνημερόηηηας Πηστίοσ και Βεβαιώζεων ανεκηέλεζηοσ σπολοίποσ ζσμβάζεων δημοζίων έργων, σποβολή Δκθέζεων δραζηηριόηηηας ανωνύμων εηαιρειών και Πιζηοποιηηικών εκηέλεζης έργων».» Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΩΝ Έρνληαο ππφςε: 1. Τηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 23 θαη 29α Ν.1558/1995, φπσο θσδηθνπνηήζεθαλ κε ην άξζξν 90 ηεο «Κσδηθνπνίεζεο ηεο Ννκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα θπβεξλεηηθά φξγαλα» πνπ θπξψζεθε κε ην άξζξν πξψην ηνπ Π.Γ.63/2005 (Α 98). 2. Τηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 45 ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ Ν.1418/1984 (Α 23), φπσο αληηθαηαζηάζεθε απφ ην άξζξν 4 ηνπ Ν.2940/2001 (Α 180) θαη ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν.3263/2004 (Α 179), φπσο θσδηθνπνηήζεθαλ κε ηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 20 θαη ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 15, αληίζηνηρα, ηεο «Κσδηθνπνίεζεο ηεο Ννκνζεζίαο Καηαζθεπήο Γεκνζίσλ Έξγσλ», πνπ θπξψζεθε κε ην άξζξν πξψην ηνπ Ν.3669/2008 (Α 116). 3. Τηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ Ν.3263/ 2004 (Α 179) φπσο θσδηθνπνηήζεθε κε ηελ παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 20 ηεο «Κσδηθνπνίεζεο ηεο Ννκνζεζίαο Καηαζθεπήο Γεκνζίσλ Έξγσλ», πνπ θπξψζεθε κε ην άξζξν πξψην ηνπ Ν.3669/2008 (Α 116). 4. Τν Π.Γ. 118/2013 «Τξνπνπνίεζε ηνπ π.δ. 85/2012 (Α 141) «Ιδξπζε Υπνπξγείνπ Υπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ» (Α 152). 5. Τν Π.Γ.119/2013 «Γηνξηζκφο Αληηπξνέδξνπ ηεο Κπβέξλεζεο, Υπνπξγψλ, αλαπιεξσηψλ Υπνπξγψλ θαη Υθππνπξγψλ» (Α 153). 6. Τελ αλάγθε ξχζκηζεο ησλ ζεκάησλ πνπ έρνπλ πξνθχςεη θαηά ηελ εθαξκνγή ηεο κε αξηζ. Γ15/ νηθ/24298/ (Β 1105) Υπνπξγηθήο Απφθαζεο γηα ηελ έθδνζε θαη ηελ ηζρχ ηεο Δλεκεξφηεηαο Πηπρίνπ. 7. Τν γεγνλφο φηη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο απφθαζεο δελ πξνθαιείηαη δαπάλε ζε βάξνο ηνπ θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ, απνθαζίδνπκε: Άρθρο πρώηο Τα άξζξα 1, 2 θαη 3 ηνπ Κεθαιαίνπ Πξψηνπ θαη ην άξζξν 4 ηνπ Κεθαιαίνπ Γεχηεξνπ ηεο κε αξηζ. Γ15/ νηθ/24298/ (Β 1105) Υπνπξγηθήο Απφθαζεο, φπσο ηζρχεη, αληηθαζίζηαληαη σο εμήο:

2 «ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΣΟ ΔΝΗΜΔΡΟΣΗΣΑ ΠΣΤΥΙΟΤ Άρθρο 1 - Έννοια «Δνημερόηηηας Πηστίοσ» - Υρόνος ιζτύος 1. Σε θάζε εξγνιεπηηθή επηρείξεζε, ε νπνία είλαη εγγεγξακκέλε ζηηο ηάμεηο 3ε έσο θαη 7ε ηνπ Μεηξψνπ Δξγνιεπηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ (Μ.Δ.ΔΠ.) ρνξεγείηαη έγγξαθν κε ηίηιν «Δλεκεξφηεηα Πηπρίνπ» (εθεμήο Δ.Π.), ην νπνίν πξνζθνκίδεηαη ζηηο δηαδηθαζίεο αλάζεζεο δεκνζίσλ έξγσλ θαη ππνθαζηζηά ηα δηθαηνινγεηηθά ηνπ άξζξνπ 2 ηεο παξνχζαο, ηα νπνία δελ ππνβάιινληαη θαηά ηε δεκνπξαζία. Η ππνθαηάζηαζε ησλ επηκέξνπο δηθαηνινγεηηθψλ απφ ηελ Δ.Π. ρσξεί θαη ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ απφ ηε Γηαθήξπμε ζπγθεθξηκέλνπ έξγνπ εζθαικέλα δελ πξνβιέπεηαη ε πξνζθφκηζε Δ.Π. Γελ ππνθαζίζηαληαη απφ ηελ Δ.Π. θαη γηα απηφ, εθφζνλ δεηνχληαη απφ ηε Γηαθήξπμε, πξέπεη λα πξνζθνκίδνληαη ηδηαηηέξσο ζηηο δηαδηθαζίεο αλάζεζεο, δηθαηνινγεηηθά πνπ δελ απαηηνχληαη γηα ηελ έθδνζή ηεο. 2. Η Δ.Π. εθδίδεηαη απφ ηε Γηεχζπλζε Μεηξψσλ θαη Τερληθψλ Δπαγγεικάησλ (Γ15) ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Γεκνζίσλ Έξγσλ (εθεμήο Γ.Γ.Γ.Δ.) ηνπ Υπνπξγείνπ Υπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ (εθεμήο «ππεξεζία ηήξεζεο ηνπ Μ.Δ.ΔΠ.»). 3. α. Γηα ηελ έθδνζε ή ηελ αλαλέσζε Δ.Π. ππνβάιιεηαη ζρεηηθή αίηεζε ζηελ Υπεξεζία ηήξεζεο ηνπ Μ.Δ.ΔΠ., ε νπνία ζπλνδεχεηαη απφ ην ζχλνιν ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ηνπ άξζξνπ 2 ηεο παξνχζαο. Η ελ ιφγσ ππεξεζία, εθφζνλ ππνβιεζεί πιήξεο αίηεζε, νθείιεη λα εθδψζεη ηελ Δ.Π. εληφο είθνζη (20) εκεξψλ. β.i. Σηελ πεξίπησζε πνπ ε αίηεζε αλαλέσζεο Δ.Π. ππνβιεζεί ζε ρξφλν κεηαμχ ησλ ηξηάληα (30) θαη είθνζη (20) εκεξψλ πξηλ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο ήδε ηζρχνπζαο, ε εκεξνκελία έλαξμεο ηζρχνο ηεο λέαο Δ.Π. είλαη ε επνκέλε ηεο εκεξνκελίαο ιήμεο ηεο ηζρχνπζαο θαη ε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο είλαη έλα (1) έηνο, αλεμάξηεηα απφ ηελ εκεξνκελία έθδνζήο ηεο. β.ii. Σηελ πεξίπησζε πνπ ε αίηεζε αλαλέσζεο Δ.Π. ππνβιεζεί εθηφο ηνπ ρξνληθνχ νξίνπ ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ θαη ζπλνδεχεηαη απφ ην ζχλνιν ησλ απαηηνχκελσλ δηθαηνινγεηηθψλ ή αθνξά ζε έθδνζε Δ.Π., ε ηζρχο ηεο είλαη έλα (1) έηνο απφ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο αίηεζεο, αλεμάξηεηα απφ ηελ εκεξνκελία έθδνζήο ηεο. γ. Όζα δηθαηνινγεηηθά δελ αλαγξάθνπλ ρξφλν ιήμεο ηζρχνο, εθηφο ησλ βεβαηψζεσλ αλεθηέιεζηνπ ππνινίπνπ δεκνζίσλ έξγσλ, πξέπεη λα έρνπλ εθδνζεί εληφο ησλ ηειεπηαίσλ ηξηάληα (30) εκεξψλ πξηλ ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο, άιισο ε ππεξεζία ηήξεζεο ηνπ Μ.Δ.ΔΠ. δεηεί ηελ ππνβνιή λέσλ. Όζα δηθαηνινγεηηθά αλαγξάθνπλ ρξφλν ιήμεο ηζρχνο, πξέπεη θαηά ηελ εκεξνκελία έθδνζεο ηεο Δ.Π. λα είλαη ζε ηζρχ, άιισο ε ππεξεζία ηήξεζεο ηνπ Μ.Δ.ΔΠ. δεηεί ηελ ππνβνιή λέσλ. Ο ρξφλνο ιήμεο ηεο ηζρχνο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ απηψλ αλαγξάθεηαη ζηελ Δ.Π. δ. Δθφζνλ ν αλαγξαθφκελνο ζηα απνδεηθηηθά θνξνινγηθήο θαη αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο ρξφλνο ηζρχνο ηνπο έρεη ιήμεη θαηά ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο Δ.Π., νη ζπκκεηέρνληεο ζην δηαγσληζκφ ππνβάιινπλ, πιένλ ηεο Δ.Π., ππεχζπλε δήισζε φηη είλαη θνξνινγηθά ή/θαη αζθαιηζηηθά ελήκεξνη θαη εθφζνλ αλαδεηρζνχλ αλάδνρνη πξνζθνκίδνπλ ηα ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά θαη πθίζηαληαη έιεγρν ζχκθσλα κε ηηο παξ. 2 θαη 3 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν.3263/2004 (Α 179), φπσο θσδηθνπνηήζεθαλ κε ηηο παξ. 2 θαη 3 ηνπ άξζξνπ 26 ηεο Κσδηθνπνίεζεο ηεο

3 Ννκνζεζίαο Καηαζθεπήο Γεκνζίσλ Έξγσλ πνπ θπξψζεθε κε ην Ν.3669/2008 (Α 116). Γηα ηελ σο άλσ ππεχζπλε δήισζε δελ απαηηείηαη βεβαίσζε ηνπ γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο απφ αξκφδηα δηνηθεηηθή αξρή ή Κέληξν Δμππεξέηεζεο Πνιηηψλ (Κ.Δ.Π.), αθφκα θαη εάλ άιισο νξίδεηαη ζηελ εθάζηνηε δηαθήξπμε. 4. α. Αλ γηα ιφγνπο πνπ δελ αθνξνχλ ηνλ αηηνχληα, ε ππεξεζία ηήξεζεο ηνπ Μ.Δ.ΔΠ. δελ έρεη εθδψζεη ηελ Δ.Π., επηθπξψλεη θαηφπηλ αηηήζεσο ηνπ αηηνχληα θσηναληίγξαθν ηεο αίηεζεο έθδνζεο ηεο Δ.Π. πνπ ππνβιήζεθε κε ηελ επηζεκείσζε φηη ππνβιήζεθε ε αίηεζε έθδνζεο ηεο Δ.Π., ζπλνδεπφκελε απφ ηα θαηά λφκν δηθαηνινγεηηθά, ε πιεξφηεηα ησλ νπνίσλ ειέγρζεθε ζπλνπηηθά. Η βεβαίσζε απηή ζα έρεη ηζρχ δεθαπέληε (15) εκεξψλ κε δπλαηφηεηα επηπιένλ παξάηαζεο εθφζνλ εμαθνινπζνχλ λα ζπληξέρνπλ νη αλσηέξσ ιφγνη. Τν επηθπξσκέλν θαηά ηα παξαπάλσ θσηναληίγξαθν ηεο αηηήζεσο, κε ηελ επ απηνχ επηζεκεησκαηηθή βεβαίσζε κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί φπσο ε Δ.Π. γηα ζπκκεηνρή ζηηο δηαδηθαζίεο αλάζεζεο δεκνζίσλ έξγσλ. β. Σε θάζε άιιε πεξίπησζε, θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ κεζνιαβεί απφ ηε ιήμε ηεο παιαηφηεξεο κέρξη ηελ έθδνζε ηεο λέαο Δ.Π., ε αηηνχζα εξγνιεπηηθή επηρείξεζε δελ έρεη δηθαίσκα λα θαηαζέζεη πξνζθνξά ζε δηαδηθαζία αλάζεζεο δεκνζίνπ έξγνπ. γ. Αλ πάλησο ε ιήμε ηζρχνο ηεο Δ.Π. επέιζεη κεηά ηελ ππνβνιή ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζε δηαδηθαζία αλάζεζεο, ε εξγνιεπηηθή επηρείξεζε λνκίκσο εμαθνινπζεί λα ιακβάλεη κέξνο ζηε δηαδηθαζία. Σηελ πεξίπησζε απηή, θαηά ηνλ έιεγρν πνπ πξνβιέπεηαη ζηηο παξ. 2 θαη 3 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν.3263/2004 (Α 179), φπσο θσδηθνπνηήζεθαλ κε ηηο παξ. 2 θαη 3 ηνπ άξζξνπ 26 ηεο Κσδηθνπνίεζεο ηεο Ννκνζεζίαο Καηαζθεπήο Γεκνζίσλ Έξγσλ πνπ θπξψζεθε κε ην Ν.3669/2008 (Α 116), πξνζθνκίδεηαη ππνρξεσηηθά ε λέα Δ.Π. Άρθρο 2 - Περιετόμενο Δ.Π. - Τποβαλλόμενα δικαιολογηηικά Γηα ηελ έθδνζε ηεο Δ.Π. νη εξγνιεπηηθέο επηρεηξήζεηο ππνβάιινπλ ζρεηηθή αίηεζε, ζπλνδεπφκελε απφ ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά, εθηφο απφ ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ αλαδεηνχληαη απηεπαγγέιησο απφ ηελ ππεξεζία ηήξεζεο ηνπ Μ.Δ.ΔΠ.: Α. Γηθαηνινγεηηθά λνκηκνπνίεζεο: 1. Κσδηθνπνηεκέλν (ηειεπηαίν) θαηαζηαηηθφ δεκνζηεπκέλν ζε ΦΔΚ ή, εθφζνλ δελ ππάξρεη θσδηθνπνηεκέλν θαηαζηαηηθφ, ηα ΦΔΚ κε ην αξρηθφ θαηαζηαηηθφ θαη ηηο ηξνπνπνηήζεηο ηνπ. Καηά ηελ αλαλέσζε Δ.Π., εθφζνλ δελ έρνπλ επέιζεη αιιαγέο ζηα αλσηέξσ ζηνηρεία, ππνβάιιεηαη ζρεηηθή ππεχζπλε δήισζε ηνπ εθπξνζψπνπ ηεο εξγνιεπηηθήο επηρείξεζεο. Γηα ηελ σο άλσ ππεχζπλε δήισζε δελ απαηηείηαη βεβαίσζε ηνπ γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο απφ αξκφδηα δηνηθεηηθή αξρή ή Κ.Δ.Π. 2. Βεβαίσζε ηνπ Γ.Δ.ΜΗ. γηα ηηο ηξνπνπνηήζεηο ηνπ θαηαζηαηηθνχ. 3. Απφζπαζκα πξαθηηθνχ Γεληθήο Σπλέιεπζεο πεξί εθινγήο ηνπ ηειεπηαίνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ (Γ.Σ.) θαη ηηο ηπρφλ ηξνπνπνηήζεηο ηνπ Γ.Σ. κε ηα αληίζηνηρα ΦΔΚ. Δθφζνλ ε ζχλζεζε ηνπ Γ.Σ. δελ έρεη κεηαβιεζεί, κεηά ηελ ηειεπηαία αλαλέσζε ηεο Δ.Π., ππνβάιιεηαη ζρεηηθή ππεχζπλε δήισζε ηνπ εθπξνζψπνπ ηεο εξγνιεπηηθήο επηρείξεζεο. Η σο άλσ ππεχζπλε δήισζε θέξεη εκεξνκελία εληφο ησλ ηειεπηαίσλ ηξηάληα (30) εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ πξηλ ηελ

4 ππνβνιή ηεο αίηεζεο θαη δελ απαηηείηαη βεβαίσζε ηνπ γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο απφ αξκφδηα δηνηθεηηθή αξρή ή Κ.Δ.Π. 4. Πξαθηηθφ Γ.Σ. ζην νπνίν θαζνξίδνληαη ηα πξφζσπα πνπ εθπξνζσπνχλ θαη δεζκεχνπλ ηελ εηαηξεία, εθφζνλ δελ πξνθχπηνπλ απφ ην θαηαζηαηηθφ. Δθφζνλ ηα πξφζσπα απηά είλαη ηα ίδηα κε απηά πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πξνεγνχκελε Δ.Π., ππνβάιιεηαη ζρεηηθή ππεχζπλε δήισζε ηνπ εθπξνζψπνπ ηεο αηηνχζαο εξγνιεπηηθήο επηρείξεζεο. Η σο άλσ ππεχζπλε δήισζε θέξεη εκεξνκελία εληφο ησλ ηειεπηαίσλ ηξηάληα (30) εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ πξηλ ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο θαη δελ απαηηείηαη βεβαίσζε ηνπ γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο απφ αξκφδηα δηνηθεηηθή αξρή ή Κ.Δ.Π. 5. Πηζηνπνηεηηθφ ηνπ Γ.Δ.ΜΗ. φηη νη κεηνρέο ηεο εηαηξείαο είλαη νλνκαζηηθέο. Β. Απνδεηθηηθά πεξί ηεο θαηαιιειφηεηαο ησλ εξγνιεπηηθψλ επηρεηξήζεσλ: 1. Πηζηνπνηεηηθφ ηνπ αξκνδίνπ Πξσηνδηθείνπ ηεο έδξαο ηεο εξγνιεπηηθήο επηρείξεζεο ή άιιεο αξκφδηαο δηνηθεηηθήο αξρήο πεξί ηνπ φηη απηή δελ ηειεί ππφ θαηάζηαζε πηψρεπζεο ή αλαγθαζηηθήο δηαρείξηζεο. 2. Πηζηνπνηεηηθφ ηνπ Γ.Δ.ΜΗ. φηη ε εηαηξεία δελ έρεη ιπζεί θαη δελ έρεη ηεζεί ππφ εθθαζάξηζε. 3. Πηζηνπνηεηηθά, ρνξεγνχκελα απφ ηα αξκφδηα επηκειεηήξηα θαη θνξείο (ΤΔΔ, ΓΔΩΤΔΔ, ΔΔΤΔΜ) απφ ηα νπνία απνδεηθλχεηαη φηη ηα πξφζσπα κε βεβαίσζε ηνπ Μ.Δ.Κ., πνπ ζηειερψλνπλ ηελ εξγνιεπηηθή επηρείξεζε δελ έρνπλ δηαπξάμεη βαξχ επαγγεικαηηθφ παξάπησκα. Αλ αλαγξάθεηαη παξάπησκα, πξνζθνκίδεηαη ε ζρεηηθή απφθαζε. Σρεηηθά κε ηε βαξχηεηα ηνπ παξαπηψκαηνο απνθαζίδεη ε Δπηηξνπή Μ.Δ.ΔΠ., χζηεξα απφ εηζήγεζε ηεο ππεξεζίαο ηήξεζεο ηνπ Μ.Δ.ΔΠ. Καηά ηε ζπλεδξίαζε ηεο Δπηηξνπήο έρεη δηθαίσκα παξάζηαζεο ε αηηνχζα εξγνιεπηηθή επηρείξεζε πνπ θαιείηαη πξνο ηνχην κε έγγξαθε πξφζθιεζε, πέληε ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξηλ ηελ ζπλεδξίαζε. Αλ ην παξάπησκα θξηζεί, απφ ηελ Δπηηξνπή Μ.Δ.ΔΠ., σο βαξχ δελ εθδίδεηαη Δ.Π. 4. Πηζηνπνηεηηθά πνηληθνχ κεηξψνπ πνπ αθνξνχλ ηνλ Πξφεδξν ηνπ Γ.Σ. θαη ηνλ Γηεπζχλνληα Σχκβνπιν ηεο εηαηξείαο. Σε πεξίπησζε πνπ ην απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ δελ είλαη ιεπθφ, ζα ζπλππνβάιιεηαη ππεχζπλε δήισζε ζρεηηθά κε ηα αδηθήκαηα ζηα νπνία αθνξνχλ νη θαηαδίθεο πνπ είλαη θαηαρσξεκέλεο ζην κεηξψν, κε ζεψξεζε ηνπ γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο απφ αξκφδηα δηνηθεηηθή αξρή ή ηα Κ.Δ.Π. Δλεκεξφηεηα Πηπρίνπ δελ εθδίδεηαη εάλ ζην πνηληθφ κεηξψν ησλ σο άλσ πξνζψπσλ έρνπλ θαηαρσξεζεί θάπνηα απφ ηα εμήο αδηθήκαηα: Σπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, θαηά ην άξζξν 2 παξάγξαθνο 1 ηεο Κνηλήο Γξάζεο 98/773/ΓΔΥ ηνπ Σπκβνπιίνπ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, Γσξνδνθία, θαηά ην άξζξν 3 ηεο πξάμεο ηνπ Σπκβνπιίνπ ηεο 26εο Μαΐνπ 1997 (21) θαη ζηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 3 ηεο θνηλήο δξάζεο 98/742/ΚΔΠΠΑ ηνπ Σπκβνπιίνπ, Απάηε, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο γηα ηελ πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ,

5 Ννκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο, θαηά ην άξζξν 1 ηεο Οδεγίαο 91/308/ΔΟΚ ηνπ Σπκβνπιίνπ, ηεο 10εο Ινπλίνπ 1991, γηα ηελ πξφιεςε ηεο ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηε λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο. Δάλ ζην πνηληθφ κεηξψν ππάξρεη θαηαρψξηζε θαηαδίθεο γηα ππεμαίξεζε (άξζξν 375 Π.Κ.), απάηε (άξζξα 386, 388 Π.Κ.), εθβίαζε (άξζξν 385 Π.Κ.), πιαζηνγξαθία (άξζξα 216 θαη 218 Π.Κ.), ςεπδνξθία (άξζξν 224 Π.Κ.), δσξνδνθία (άξζξα 235 θαη 237 Π.Κ.) θαη δφιηα ρξενθνπία (άξζξν 398 Π.Κ.), δεηείηαη ε πξνζθφκηζε ηεο θαηαδηθαζηηθήο απφθαζεο. Η Δπηηξνπή Μ.Δ.ΔΠ. θξίλεη ζηελ πεξίπησζε απηή, κεηά απφ εηζήγεζε ηεο ππεξεζίαο ηήξεζεο ηνπ Μ.Δ.ΔΠ., αλ ην αδίθεκα ζρεηίδεηαη ή φρη κε ηελ επαγγεικαηηθή δηαγσγή ησλ πξνζψπσλ γηα ηα νπνία πξνζθνκίδνληαη ηα πηζηνπνηεηηθά. Δάλ θξηζεί φηη ζρεηίδεηαη, ηφηε δε ρνξεγείηαη Δ.Π. 5. Βεβαίσζε ηεο επαγγεικαηηθήο εξγνιεπηηθήο νξγάλσζεο ζηελ νπνία αλήθεη ε εξγνιεπηηθή επηρείξεζε πεξί θαηαβνιήο ησλ νθεηιφκελσλ εηζθνξψλ. 6.α. Απνδεηθηηθά ησλ αξκφδησλ Γ.Ο.Υ. φηη ε εηαηξεία έρεη εθπιεξψζεη ηηο θνξνινγηθέο ηεο ππνρξεψζεηο. β. Δθφζνλ ε εηαηξεία ζπκκεηέρεη ζε θνηλνπξαμίεο θαηαζθεπήο δεκνζίσλ έξγσλ πνπ είλαη ζε εμέιημε (απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο κέρξη ηελ έθδνζε βεβαίσζεο πεξάησζεο, ή ηελ νξηζηηθή δηαθνπή δηάιπζε ηεο ζχκβαζεο ή ηελ έθπησζε ή ηελ ππνθαηάζηαζε αλαδφρνπ, θαηά πεξίπησζε), πξνζθνκίδεηαη ζρεηηθφο πίλαθαο κε ηα ζηνηρεία ησλ θνηλνπξαμηψλ θαη ηελ αξκφδηα Γ.Ο.Υ. ηεο θαζεκηάο θαη απνδεηθηηθά θνξνινγηθήο ελεκεξφηεηαο ησλ θνηλνπξαμηψλ απηψλ. γ. Γηα φζεο θνηλνπξαμίεο δελ έρεη εθδνζεί ΑΦΜ, φπσο βεβαηψλεηαη κε ππεχζπλε δήισζε απφ ην λφκηκν εθπξφζσπν ηεο εξγνιεπηηθήο επηρείξεζεο, ηεο νπνίαο ε αίηεζε εμεηάδεηαη, ε εξγνιεπηηθή επηρείξεζε κπνξεί λα πξνζθνκίδεη σο απνδεηθηηθφ θνξνινγηθήο ελεκεξφηεηαο ηεο έδξαο ηεο θνηλνπξαμίαο αληίγξαθν ηνπ θνηλνπξαθηηθνχ ηεο, φπσο θαηαηέζεθε ζηελ εθνξία. Γηα ηελ σο άλσ ππεχζπλε δήισζε δελ απαηηείηαη βεβαίσζε ηνπ γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο απφ αξκφδηα δηνηθεηηθή αξρή ή Κ.Δ.Π. 7.α. Απνδεηθηηθά αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο: i. ηεο εηαηξείαο, ii. ησλ θνηλνπξαμηψλ ζηηο νπνίεο ηπρφλ ζπκκεηέρεη γηα ηα δεκφζηα έξγα πνπ είλαη ζε εμέιημε (απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο κέρξη ηελ έθδνζε βεβαίσζεο πεξάησζεο, ή ηελ νξηζηηθή δηαθνπή δηάιπζε ηεο ζχκβαζεο ή ηελ έθπησζε ή ηελ ππνθαηάζηαζε αλαδφρνπ, θαηά πεξίπησζε), φπσο απνδεηθλχεηαη απφ ηνλ πίλαθα ηεο πξνεγνχκελεο παξ. Β.6, iii. ησλ έξγσλ πνπ είλαη ζε εμέιημε (απφ ηνλ ρξφλν έλαξμεο ππνρξέσζεο αζθάιηζεο ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ απαζρνιείηαη ζην έξγν, ζχκθσλα κε ηελ νηθεία αζθαιηζηηθή λνκνζεζία, κέρξη ηελ έθδνζε βεβαίσζεο πεξάησζεο, ή ηελ νξηζηηθή δηαθνπή δηάιπζε ηεο ζχκβαζεο ή ηελ έθπησζε ή ηελ ππνθαηάζηαζε αλαδφρνπ, θαηά πεξίπησζε) θαη iv. ησλ ζηειερψλ ηεο πνπ έρνπλ ππνρξέσζε αζθάιηζεο ζην ΤΣΜΔΓΔ. Τα αλσηέξσ απνδεηθηηθά αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο εθδίδνληαη απφ ηνπο αξκφδηνπο θνξείο θνηλσληθήο αζθάιηζεο (ηεο έδξαο ηεο εηαηξείαο θαη ησλ

6 θνηλνπξαμηψλ, ηνπ ηφπνπ εθηέιεζεο ησλ έξγσλ ηεο εηαηξείαο, ησλ θνηλνπξαμηψλ θιπ.). β. Γηα φζα έξγα δελ έρνπλ απνγξαθεί ζην ΙΚΑ ΔΤΑΜ θαη έρνπλ σο αλεθηέιεζην ππφινηπν ην ζπλνιηθφ πνζφ ηεο ζχκβαζεο, ε εξγνιεπηηθή επηρείξεζε ππνβάιιεη ζρεηηθή ππεχζπλε δήισζε ηνπ λνκίκνπ εθπξνζψπνπ ηεο γηα ηα αλσηέξσ. Γηα ηελ σο άλσ ππεχζπλε δήισζε δελ απαηηείηαη βεβαίσζε ηνπ γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο απφ αξκφδηα δηνηθεηηθή αξρή ή Κ.Δ.Π. 8. Σηνηρεία πεξί κε ππέξβαζεο ηνπ αλψηαηνπ επηηξεπηνχ νξίνπ αλεθηέιεζηνπ ππνινίπνπ εξγνιαβηψλ, πνπ εθηειεί εηαηξεία απηνηειψο ή σο κέινο θνηλνπξαμίαο ή σο ππεξγνιάβνο, ήηνη: α) Υπεχζπλε δήισζε ηνπ λφκηκνπ εθπξνζψπνπ ηεο εηαηξείαο φηη δελ εθηειεί άιιν έξγν (σο κεκνλσκέλνο αλάδνρνο ή σο κέινο θνηλνπξαμίαο ή σο ππεξγνιάβνο), εθηφο απηψλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην ππφ ζηνηρείν β) ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ πίλαθα. Γηα ηελ σο άλσ ππεχζπλε δήισζε δελ απαηηείηαη βεβαίσζε ηνπ γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο απφ αξκφδηα δηνηθεηηθή αξρή ή Κ.Δ.Π. β) Πίλαθα ππνγεγξακκέλν απφ ην λφκηκν εθπξφζσπν ηεο εηαηξείαο, πνπ αλαθέξεη ηα εθηεινχκελα έξγα, κε ην αλεθηέιεζην ππφινηπν αλά έξγν θαη ην ζπλνιηθφ αλεθηέιεζην. γ) Βεβαηψζεηο ησλ αξκνδίσλ θνξέσλ εθηέιεζεο γηα ην αλεθηέιεζην κέξνο ησλ εξγνιαβηψλ πνπ εθηειεί ε εηαηξεία (ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηνπ άξζξνπ 4 παξ. 1 ηεο παξνχζαο). 9. Υπεχζπλε δήισζε ηνπ εθπξνζψπνπ ηεο εξγνιεπηηθήο επηρείξεζεο πεξί ηνπ φηη φια ηα δεινχκελα εθ κέξνπο ηεο εξγνιεπηηθήο επηρείξεζεο ζηνηρεία είλαη αιεζή. Γηα ηελ σο άλσ ππεχζπλε δήισζε δελ απαηηείηαη βεβαίσζε ηνπ γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο απφ αξκφδηα δηνηθεηηθή αξρή ή Κ.Δ.Π. Γ. Σηελ Δ.Π. θαηαρσξνχληαη απφ ηελ ππεξεζία ηήξεζεο ηνπ Μ.Δ.ΔΠ., ππφ κνξθή πίλαθα, θαηφπηλ ειέγρνπ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ πξνζθνκίζζεθαλ γηα ηελ έθδνζή ηεο: α) ηα ζηνηρεία λνκηκνπνίεζεο θαη εθπξνζψπεζεο ηεο εξγνιεπηηθήο επηρείξεζεο φπσο πξνθχπηνπλ απφ ηα ππφ ζηνηρείν Α ηνπ παξφληνο άξζξνπ ζηνηρεία, θαη β) ε βεβαίσζε φηη δελ πθίζηαληαη θσιχκαηα ζπκκεηνρήο ζηηο δηαδηθαζίεο αλάζεζεο ησλ δεκνζίσλ έξγσλ θαη ζπγθεθξηκέλα φηη: δελ πθίζηαηαη πηψρεπζε, αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε ή δηαδηθαζία εθθαζάξηζεο ηεο εξγνιεπηηθήο επηρείξεζεο, δελ πθίζηαηαη εγγεγξακκέλε πεηζαξρηθή πνηλή ζε βάξνο ηεο εξγνιεπηηθήο επηρείξεζεο ή ησλ ζηειερψλ ηεο γηα βαξχ επαγγεικαηηθφ παξάπησκα, ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 80 έσο 91 ηεο Κσδηθνπνίεζεο ηεο Ννκνζεζίαο Καηαζθεπήο Γεκνζίσλ Έξγσλ πνπ θπξψζεθε κε ην Ν.3669/2008. Γηα ηε ζρεηηθή πηζηνπνίεζε ιακβάλνληαη ππφςε νίθνζελ ηα ζηνηρεία ηεο ππεξεζίαο ηήξεζεο ηνπ Μ.Δ.ΔΠ., δελ πθίζηαληαη αδηθήκαηα ηεο παξ. Β.4 ηεο παξνχζαο, ζε βάξνο ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γ.Σ. θαη ηνπ Γηεπζχλνληνο Σπκβνχινπ ηεο εηαηξείαο,

7 πθίζηαηαη βεβαίσζε ηεο νηθείαο επαγγεικαηηθήο εξγνιεπηηθήο νξγάλσζεο πεξί εμφθιεζεο ησλ εηζθνξψλ ηεο εξγνιεπηηθήο επηρείξεζεο ή φηη ε εξγνιεπηηθή επηρείξεζε δελ είλαη κέινο εξγνιεπηηθήο νξγάλσζεο, πθίζηαηαη αζθαιηζηηθή ελεκεξφηεηα ηεο εξγνιεπηηθήο επηρείξεζεο, ησλ θνηλνπξαμηψλ, ησλ έξγσλ ζηα νπνία απηή κεηέρεη θαη ησλ ζηειερψλ ηεο πνπ έρνπλ ππνρξέσζε αζθάιηζεο ζην ΤΣΜΔΓΔ, πθίζηαηαη θνξνινγηθή ελεκεξφηεηα ηεο εξγνιεπηηθήο επηρείξεζεο θαη ησλ θνηλνπξαμηψλ ζηηο νπνίεο απηή κεηέρεη, δε δηαπηζηψζεθε ππέξβαζε ηνπ αλψηαηνπ νξίνπ αλεθηέιεζηνπ ππνινίπνπ εξγνιαβηψλ ηεο εξγνιεπηηθήο επηρείξεζεο. Άρθρο 3 -Μεηαβολή - Παύζη ιζτύος Ανάκληζη Δνημερόηηηας Πηστίοσ 1. Η Δ.Π. παχεη λα ηζρχεη φηαλ παξέιζεη ν ρξφλνο ηζρχνο ηεο, φπσο νξίδεηαη θαηά ηελ παξ. 3 πεξίπη. β ηνπ άξζξνπ 1 ηεο παξνχζαο. 2.α. Σε πεξίπησζε κεηαβνιήο ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ (Γ.Σ.), ε εξγνιεπηηθή επηρείξεζε νθείιεη λα ελεκεξψζεη γξαπηψο, κέζα ζε ηξηάληα (30) εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία ιήςεο ηεο απφθαζεο ππφ ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ ηεο, ηελ ππεξεζία ηήξεζεο ηνπ Μ.Δ.ΔΠ. Η ππεξεζία ηήξεζεο ηνπ Μ.Δ.ΔΠ. εθδίδεη, ην ζπληνκφηεξν δπλαηφ, λέα Δ.Π., ηξνπνπνηεκέλε κφλν σο πξνο ηελ αλσηέξσ κεηαβνιή. Η εξγνιεπηηθή επηρείξεζε κέρξη ηελ έθδνζε ηεο ηξνπνπνηεκέλεο Δ.Π. ζπκκεηέρεη ζηηο δεκνπξαζίεο κε ηελ ελ ηζρχ Δ.Π. πξνζθνκίδνληαο ηα ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά. Δπηπιένλ, ζε πεξίπησζε αιιαγήο ηνπ Πξνέδξνπ ή ηνπ Γηεπζχλνληνο Σπκβνχινπ, ε εξγνιεπηηθή επηρείξεζε πξέπεη λα ζπκπεξηιάβεη ζηε γξαπηή ελεκέξσζή ηεο θαζψο θαη θαηά ηε ζπκκεηνρή ηεο ζηηο δεκνπξαζίεο θαη ηα δηθαηνινγεηηθά ηνπ ππφ ζηνηρ. Β.4 ηνπ άξζξνπ 2 ηεο παξνχζαο. β. Αλ ε εξγνιεπηηθή επηρείξεζε, παξφιν πνπ έρεη ππνρξέσζε θαηά ηα αλσηέξσ, δελ πξνβεί ζε εκπξφζεζκε ελεκέξσζε κε ππαηηηφηεηά ηεο θαη πεξηέιζνπλ ζηελ ππεξεζία ηήξεζεο ηνπ Μ.Δ.ΔΠ. ζηνηρεία ή πιεξνθνξίεο γηα κεηαβνιή ησλ κειψλ ηνπ Γ.Σ., ε ππεξεζία ηήξεζεο ηνπ Μ.Δ.ΔΠ. απνζηέιιεη ρσξίο θαζπζηέξεζε γξαπηή πξφζθιεζε ζηελ εξγνιεπηηθή επηρείξεζε, κε ηελ νπνία ζέηεη ππφςε ηεο ηηο πιεξνθνξίεο ή ηα ζηνηρεία θαη ηελ θαιεί λα ππνβάιεη γξαπηά ηηο αληηξξήζεηο ηεο, κε ηα απαξαίηεηα γηα ηελ ηεθκεξίσζε δηθαηνινγεηηθά, κέζα ζε εχινγε πξνζεζκία, φρη αλψηεξε ησλ δέθα (10) εξγάζηκσλ εκεξψλ. γ. Αλ δελ ππνβιεζνχλ εκπξφζεζκα αληηξξήζεηο ή νη ππνβιεζείζεο δε γίλνπλ απνδεθηέο, ε ππεξεζία ηήξεζεο ηνπ Μ.Δ.ΔΠ., κε απφθαζε ηνπ Πξντζηακέλνπ ηεο, αλαθαιεί ηελ Δ.Π. Η αλάθιεζε ελεξγεί απφ ηελ επνκέλε ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο ελεκέξσζεο γηα ηελ κεηαβνιή ησλ πξνυπνζέζεσλ έθδνζεο ηεο Δ.Π. Δθφζνλ ε εξγνιεπηηθή επηρείξεζε ζπκκεηείρε ζε δηαδηθαζία αλάζεζεο θαη δελ έρεη αθφκα ζπλαθζεί ζχκβαζε, απνθιείεηαη ηνπ δηαγσληζκνχ. Η ζρεηηθή απφθαζε αλαθνηλψλεηαη κε ηνλ ηαρχηεξν δπλαηφ ηξφπν ζηνπο θνξείο πνπ δεκνπξαηνχλ δεκφζηα έξγα θαη δεκνζηεχεηαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο ππεξεζίαο ηήξεζεο ηνπ Μ.Δ.ΔΠ. θαη ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Γεκνζίσλ Έξγσλ.

8 δ. Σηελ πεξίπησζε πνπ ε εξγνιεπηηθή επηρείξεζε ελεκεξψζεη εθπξφζεζκα ηελ ππεξεζία ηήξεζεο ηνπ Μ.Δ.ΔΠ. γηα κεηαβνιή ησλ κειψλ ηνπ Γ.Σ., εθδίδεηαη ηξνπνπνηεκέλε Δ.Π. σο πξνο ηα ζηνηρεία απηά. Η ελ ηζρχ Δ.Π. αλαθαιείηαη ζχκθσλα κε ηελ παξ. 2.γ. ηνπ παξφληνο άξζξνπ γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ηελ παξέιεπζε ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο ελεκέξσζεο γηα ηελ κεηαβνιή ησλ ζηνηρείσλ, κέρξη ηελ εκεξνκελία ελεκέξσζεο ηεο ππεξεζίαο ηήξεζεο ηνπ Μ.Δ.ΔΠ. απφ ηελ εξγνιεπηηθή επηρείξεζε. 3. Σε πεξίπησζε πνπ ε Δπηηξνπή Μ.Δ.ΔΠ. κε απφθαζή ηεο, κεηά απφ αίηεζε ηεο εξγνιεπηηθήο επηρείξεζεο, εγθξίλεη ηελ είζνδν ζηειερψλ ζηελ εξγνιεπηηθή επηρείξεζε, ζχκθσλα κε ην άξζξν 92 παξ. 4 ηεο Κσδηθνπνίεζεο ηεο Ννκνζεζίαο Καηαζθεπήο Γεκνζίσλ Έξγσλ φπσο θπξψζεθε κε ην Ν.3669/2008, ε εξγνιεπηηθή επηρείξεζε νθείιεη εληφο ηξηάληα (30) εκεξψλ απφ ηε ιήςε ηεο απφθαζεο λα ππνβάιεη ζηελ ππεξεζία ηήξεζεο ηνπ Μ.Δ.ΔΠ. ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ νξίδνληαη ζηηο παξ. 3 θαη 7.iv. ηνπ ζηνηρείνπ Β. ηνπ άξζξνπ 2 ηεο παξνχζαο, ήηνη: Πηζηνπνηεηηθά, ρνξεγνχκελα απφ ηα αξκφδηα επηκειεηήξηα θαη θνξείο (ΤΔΔ, ΓΔΩΤΔΔ, ΔΔΤΔΜ), απφ ηα νπνία απνδεηθλχεηαη φηη ηα λενεηζεξρφκελα ζηειέρε Μ.Δ.Κ. δελ έρνπλ δηαπξάμεη βαξχ επαγγεικαηηθφ παξάπησκα θαη Αζθαιηζηηθή ελεκεξφηεηα ΤΣΜΔΓΔ ησλ λενεηζεξρφκελσλ ζηειερψλ ηεο πνπ έρνπλ ππνρξέσζε αζθάιηζεο ζην ΤΣΜΔΓΔ. Σηελ πεξίπησζε απηή, ε ππεξεζία ηήξεζεο ηνπ Μ.Δ.ΔΠ. εθδίδεη ην ζπληνκφηεξν δπλαηφλ ηξνπνηεηηθή Δ.Π. Μέρξη ηελ έθδνζε ηεο ηξνπνπνηεκέλεο Δ.Π., ε εξγνιεπηηθή επηρείξεζε θαηά ηηο δεκνπξαζίεο πξνζθνκίδεη ζηηο δεκνπξαηνχζεο αξρέο, επηπξφζζεηα ηεο Δ.Π., ηα δηθαηνινγεηηθά απηήο ηεο παξαγξάθνπ. 4. Σε πεξίπησζε κεηαβνιήο ησλ θξίζηκσλ πξνυπνζέζεσλ, ππφ ηηο νπνίεο εθδφζεθε ε Δ.Π., φπσο κεηαμχ άιισλ-: θήξπμε ηεο επηρείξεζεο ζε πηψρεπζε ή θήξπμε ηεο επηρείξεζεο ζε αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε ή δηαδηθαζία εθθαζάξηζεο ηεο επηρείξεζεο ή θαηαδίθε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γ.Σ. θαη ηνπ Γηεπζχλνληνο Σπκβνχινπ ηεο εξγνιεπηηθήο επηρείξεζεο γηα έλα απφ ηα αδηθήκαηα ηεο παξ. 4 ηνπ ζηνηρείνπ Β. ηνπ άξζξνπ 2 ηεο παξνχζαο, ε Δ.Π. ηεο εξγνιεπηηθήο επηρείξεζεο αλαθαιείηαη ζχκθσλα κε ηελ παξ. 2.γ. ηνπ παξφληνο άξζξνπ απφ ην ρξφλν ηεο κεηαβνιήο. 5. α. Σε πεξίπησζε πνπ ε Δπηηξνπή Μ.Δ.ΔΠ. ή ν Υπνπξγφο Υπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ, απνθαζίζεη, ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο, ηελ ππνβάζκηζε ηεο εηαηξείαο ζε θαηψηεξε ηάμε θαη εθφζνλ ην ζπλνιηθφ αλεθηέιεζην, πνπ αλαγξάθεηαη ζηελ Δ.Π., ππεξβαίλεη ην αλψηαην επηηξεπηφ φξην αλεθηέιεζηνπ ηεο λέαο θαηάηαμεο, ε εξγνιεπηηθή επηρείξεζε κπνξεί λα πξνζθνκίδεη ζηηο δεκνπξαηνχζεο αξρέο λεφηεξεο βεβαηψζεηο αλεθηέιεζηνπ απφ ηηο νπνίεο ζα απνδεηθλχεηαη φηη δελ ππεξβαίλεη ην αλψηαην φξην αλεθηέιεζηνπ ππνινίπνπ εξγαζηψλ ηεο λέαο θαηάηαμεο. Με αίηεζή ηεο, ζπλνδεπφκελε απφ ην ζχλνιν ησλ δηθαηνινγεηηθψλ, ε εξγνιεπηηθή επηρείξεζε κπνξεί λα δεηήζεη ηελ έθδνζε λέαο Δ.Π. β. Σε πεξίπησζε πνπ ε Δπηηξνπή Μ.Δ.ΔΠ. απνθαζίζεη ηελ ππνβάζκηζε ηεο εξγνιεπηηθήο επηρείξεζεο ζε ηάμε θαηψηεξε ηεο 3εο ηάμεο, ε Δ.Π. παχεη λα ηζρχεη

9 θαη ε εξγνιεπηηθή επηρείξεζε ζπκκεηέρεη ζηηο δεκνπξαζίεο κε ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ πξνβιέπνληαη γηα ηελ ηάμε ηεο. 6. Γελ απαηηείηαη ελεκέξσζε θαη έθδνζε λέαο Δ.Π. ζε πεξίπησζε αιιαγήο, θαζφζνλ ρξφλν είλαη ζε ηζρχ ε Δ.Π. ησλ πξνυπνζέζεσλ ησλ παξ. 5, 6, 7 θαη 8 ηνπ ζηνηρείνπ Β. ηνπ άξζξνπ 2 ηεο παξνχζαο. 7. Σε πεξίπησζε πνπ πεξηέιζνπλ ζηελ ππεξεζία ηήξεζεο ηνπ Μ.Δ.ΔΠ. ζηνηρεία ή πιεξνθνξίεο φηη ε εξγνιεπηηθή επηρείξεζε θαηά ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζήο ηεο γηα έθδνζε Δ.Π. ππέβαιε ειιηπή ζηνηρεία αλεθηέιεζηνπ ή δελ πξνζθφκηζε αζθαιηζηηθή ή θνξνινγηθή ελεκεξφηεηα γηα έξγα θαη θνηλνπξαμίεο, φπσο ππνρξενχηαη ζχκθσλα κε ηηο παξ. 6, 7 θαη 8 ηνπ ζηνηρείνπ Β. ηνπ άξζξνπ 2 ηεο παξνχζαο, ε ππεξεζία ηήξεζεο ηνπ Μ.Δ.ΔΠ. απνζηέιιεη άκεζα γξαπηή πξφζθιεζε ζηελ εξγνιεπηηθή επηρείξεζε, κε ηελ νπνία ζέηεη ππφςε ηεο ηηο πιεξνθνξίεο ή ηα ζηνηρεία θαη ηελ θαιεί λα ππνβάιεη γξαπηά ηηο απφςεηο ηεο, κε ηα απαξαίηεηα γηα ηελ ηεθκεξίσζε δηθαηνινγεηηθά, εληφο πξνζεζκίαο ηξηάληα (30) εκεξψλ. Σε πεξίπησζε πνπ ε εξγνιεπηηθή επηρείξεζε δελ θαηαζέζεη, θαηά ηα αλσηέξσ, ηηο απφςεηο ηεο καδί κε ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά ηεθκεξίσζεο ή δηαπηζησζεί φηη ην αλεθηέιεζην, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ έξγσλ πνπ δελ είρε δειψζεη, φπσο ππνρξενχηαη ζχκθσλα κε ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 4 ηεο παξνχζαο, ππεξβαίλεη ην αλψηαην φξην αλεθηέιεζηνπ ππφινηπνπ εξγαζηψλ, ε Δ.Π. αλαθαιείηαη, ζχκθσλα κε ηελ παξ. 2.γ. ηνπ παξφληνο άξζξνπ, απφ ην ρξφλν έθδνζήο ηεο. 8. Σε πεξίπησζε έθδνζεο ηξνπνπνηεκέλεο Δ.Π., νη εξγνιεπηηθέο επηρεηξήζεηο δελ ππνρξενχληαη λα θαηα-βάινπλ ηελ εηζθνξά ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 8 ηεο Γ15/ νηθ/24298/ (Β 1105) Υπνπξγηθήο Απφθαζεο. ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΓΔΤΣΔΡΟ ΒΔΒΑΙΩΔΙ ΑΝΔΚΣΔΛΔΣΟΤ ΤΠΟΛΟΙΠΟΤ ΤΜΒΑΔΩΝ ΔΡΓΩΝ Άρθρο 4 Έκδοζη - Περιετόμενο ηων Βεβαιώζεων για ηο ανεκηέλεζηο σπόλοιπο ζσμβάζεων δημοζίων έργων 1. Όινη νη θνξείο πνπ εθηεινχλ δεκφζηα έξγα, εθδίδνπλ, θαηφπηλ αηηήζεσο ησλ αλαδφρσλ εξγνιεπηηθψλ επηρεηξήζεσλ θαη κέζα ζε δεθαπέληε (15) εκέξεο απφ ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο, Βεβαηψζεηο γηα ην αλεθηέιεζην ππφινηπν εξγαζηψλ ησλ ζπκβάζεσλ πνπ βξίζθνληαη ζε εμέιημε (απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο - αλεμάξηεηα αλ έρεη γίλεη έλαξμε εξγαζηψλ- κέρξη ηελ έθδνζε βεβαίσζεο πεξάησζεο ή ηελ νξηζηηθή δηαθνπή δηάιπζε ηεο ζχκβαζεο ή ηελ έθπησζε ή ηελ ππνθαηάζηαζε αλαδφρνπ, θαηά πεξίπησζε), νη νπνίεο ππνβάιινληαη απφ ηηο εξγνιεπηηθέο επηρεηξήζεηο γηα ηελ έθδνζε ηεο Δ.Π. Σηηο πεξηπηψζεηο πνπ ζηε ζχκβαζε νξίδεηαη ε έλαξμε εξγαζηψλ δηαθνξεηηθά απφ ηα νξηδφκελα ζηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 46 ηεο Κσδηθνπνίεζεο ηεο Ννκνζεζίαο Καηαζθεπήο Γεκνζίσλ Έξγσλ, φπσο θπξψζεθε κε ην Ν.3669/2008, ην αλεθηέιεζην ππφινηπν εξγαζηψλ ηεο ζχκβαζεο απηήο ζπλππνινγίδεηαη ζην

10 αλεθηέιεζην κέξνο εξγνιαβηψλ δεκνζίσλ έξγσλ απφ ηελ έλαξμε εξγαζηψλ (θαη φρη απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο) κέρξη ηελ έθδνζε βεβαίσζεο πεξάησζεο ή ηελ νξηζηηθή δηαθνπή δηάιπζε ηεο ζχκβαζεο ή ηελ έθπησζε ή ηελ ππνθαηάζηαζε αλαδφρνπ, θαηά πεξίπησζε. 2. Ωο αλεθηέιεζην ππφινηπν ζεσξείηαη ε δηαθνξά κεηαμχ ηνπ ζπλνιηθνχ πνζνχ ηεο εξγνιαβηθήο ζχκβαζεο, φπσο έρεη δηακνξθσζεί κέρξη ηελ εκεξνκελία ζχληαμεο ηεο βεβαίσζεο (ππνινγηδνκέλνπ ρσξίο αλαζεψξεζε θαη Φ.Π.Α.) κε ην ζπλνιηθφ πνζφ ηνπ εθηειεζκέλνπ κέξνπο ηεο ζχκβαζεο φπσο πξνθχπηεη απφ ηνλ ηειεπηαίν ινγαξηαζκφ πνπ έρεη ππνβιεζεί θαη εγθξηζεί (επίζεο ρσξίο αλαζεψξεζε θαη Φ.Π.Α.). 3. Αλ ν θνξέαο εθηέιεζεο δελ εθδψζεη έγθαηξα βεβαίσζε πεξί ηνπ αλεθηέιεζηνπ ππνινίπνπ έξγνπ, παξά ηελ έγθαηξε ππνβνιή αίηεζεο απφ ηνλ αλάδνρν, ε αίηεζε γηα ηελ έθδνζε Δ.Π. ππνβάιιεηαη ρσξίο λα ζπλνδεχεηαη απφ ηελ Βεβαίσζε. Τν έξγν θαη ην αλεθηέιεζην ππφινηπν δειψλεηαη ζηνλ πίλαθα πνπ ππνβάιιεηαη θαηά ηελ παξ. 8 ηνπ ζηνηρείνπ Β. ηνπ άξζξνπ 2 ηεο παξνχζαο. Η βεβαίσζε ηνπ θνξέα εθηέιεζεο πξνζθνκίδεηαη ρσξίο θαζπζηέξεζε κεηά ηελ έθδνζή ηεο, ειέγρεηαη θαη εθφζνλ ην αλεθηέιεζην ηεο εξγνιεπηηθήο επηρείξεζεο ππεξβαίλεη ην αλψηαην επηηξεπηφ φξην, ε ηπρφλ εθδνζείζα ζην κεηαμχ Δ.Π. αλαθαιείηαη. Η αλάθιεζε αλαηξέρεη ζηελ εκέξα έθδνζεο ηεο Δ.Π. Δθφζνλ ε εξγνιεπηηθή επηρείξεζε ζπκκεηείρε ζε δηαδηθαζία αλάζεζεο θαη δελ έρεη αθφκα ζπλαθζεί ε ζχκβαζε, απνθιείεηαη ηνπ δηαγσληζκνχ. 4. Η βεβαίσζε αλεθηέιεζηνπ ζπληάζζεηαη ζε εηδηθφ έληππν πνπ πεξηιακβάλεη ηα ζηνηρεία ηνπ εξγνδφηε θαη ηνπ αλαδφρνπ (ηελ επσλπκία ηεο θαη ηνλ αξηζκφ εγγξαθήο ηεο ζην Μ.Δ.ΔΠ.) θαη ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηνπ έξγνπ (αξρηθφο πξνυπνινγηζκφο, αξρηθφ πνζφ ζχκβαζεο, πνζφ ζπκπιεξσκαηηθήο ζχκβαζεο, ζπλνιηθφ πνζφ ζχκβαζεο, πνζφ ηειεπηαίνπ εγθεθξηκέλνπ ινγαξηαζκνχ). Σε πεξίπησζε εγθεθξηκέλεο ππεξγνιαβίαο αλαγξάθεηαη ην πνζφ ηεο ππεξγνιαβηθήο ζχκβαζεο θαη ην αλεθηέιεζην ππφινηπν πνπ αλαινγεί ζηνλ αξρηθφ αλάδνρν θαη ηνλ ππεξγνιάβν. 5. Σε πεξίπησζε πνπ ην έξγν θαηαζθεπάδεηαη απφ θνηλνπξαμία (αλάδνρν ή θαηαζθεπαζηηθή ππφ ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 66 ηεο Κσδηθνπνίεζεο ηεο Ννκνζεζίαο Καηαζθεπήο Γεκνζίσλ Έξγσλ πνπ θπξψζεθε κε ην Ν.3669/2008, φπσο ηζρχεη) ην αλεθηέιεζην πνζφ πνπ αληηζηνηρεί ζε θάζε κέινο ηεο αληηζηνηρεί ζην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ηνπ ζηελ θνηλνπξαμία. 6. Σε πεξίπησζε εγθεθξηκέλεο ππεξγνιαβίαο, ην αλεθηέιεζην ηνπ ππεξγνιάβνπ πξνθχπηεη απφ ην πνζφ ηεο ζχκβαζεο ηεο ππεξγνιαβίαο, αθαηξνχκελσλ ησλ ηηκνινγίσλ πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ ηνλ ππεξγνιάβν πξνο ηνλ αλάδνρν, ελψ ην αλεθηέιεζην ηνπ αλαδφρνπ πξνθχπηεη απφ ην ζχλνιν ησλ εξγαζηψλ πνπ αληηζηνηρνχλ ζηνλ αλάδνρν (δειαδή ην ζπλνιηθφ πνζφ ηεο ζχκβαζεο εξγνδφηε αλαδφρνπ, κεηνχκελν θαηά ην πνζφ ηεο ζχκβαζεο ηεο ππεξγνιαβίαο) αθαηξνπκέλσλ ησλ εξγαζηψλ πνπ έρεη ήδε εθηειέζεη (ζχλνιν εξγαζηψλ αθαηξνχκελσλ ησλ ηηκνινγίσλ ηνπ ππεξγνιάβνπ πξνο ηνλ αλάδνρν).» Άξζξν δεχηεξν Μεηαβαηηθέο δηαηάμεηο Η παξνχζα απφθαζε εθαξκφδεηαη ζηηο Δ.Π. ησλ νπνίσλ ε αίηεζε έθδνζεο ζα ππνβιεζεί έλαλ κήλα κεηά ηε δεκνζίεπζή ηεο, κε ηελ επηθχιαμε ηνπ ηειεπηαίνπ εδαθίνπ ηεο πεξίπησζεο δ ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 1. Η απφθαζε απηή λα δεκνζηεπζεί ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο.

11 Αζήλα, 4 Σεπηεκβξίνπ 2013

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ «ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΔΣΗΑΖ & ΓΗΑΝΟΜΖ ΦΑΓΖΣΟΤ ΣΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΥΗΟΤ»

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ «ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΔΣΗΑΖ & ΓΗΑΝΟΜΖ ΦΑΓΖΣΟΤ ΣΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΥΗΟΤ» ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ 2ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΥΗΟΤ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» ΑΓΑ : BIOP469073-HEI Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Πιεξνθνξίεο: Μ.ΒΑΛΑΝΗΓΑ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ «ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΔΣΗΑΖ &ΓΗΑΝΟΜΖ ΦΑΓΖΣΟΤ ΣΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΥΗΟΤ»

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ «ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΔΣΗΑΖ &ΓΗΑΝΟΜΖ ΦΑΓΖΣΟΤ ΣΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΥΗΟΤ» ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ 2ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΥΗΟΤ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» ΑΓΑ : ΒΗΔΧ469073-5ΦΑ Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Πιεξνθνξίεο: Μ.ΒΑΛΑΝΗΓΑ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

Πιεξνθνξίεο: M. ΒΑΛΑΝΗΓΑ Σει.: 2271350258 Υίνο 8-7-2014 Fax : 2271044311 Αξηζ.πξση.: 7011

Πιεξνθνξίεο: M. ΒΑΛΑΝΗΓΑ Σει.: 2271350258 Υίνο 8-7-2014 Fax : 2271044311 Αξηζ.πξση.: 7011 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Τπνπξγείν Τγείαο & Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο 2 ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ Γεληθφ Ννζνθνκείν Υίνπ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» Γξαθείν Πξνκεζεηψλ ΑΓΑ: 6Λ91469073-0ΞΛ Πιεξνθνξίεο: M. ΒΑΛΑΝΗΓΑ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ. Γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ πνπ αθνξά ηελ πξνκήζεηα ΤΛΗΚΧΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΛΑΣΗΚΧΝ ΜΗΑ ΥΡΖΖ

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ. Γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ πνπ αθνξά ηελ πξνκήζεηα ΤΛΗΚΧΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΛΑΣΗΚΧΝ ΜΗΑ ΥΡΖΖ ΑΓΑ : 6Χ9Λ469073-ΦΝΣ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Τπνπξγείν Τγείαο & Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο 2 ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ Γεληθφ Ννζνθνκείν Υίνπ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Πιεξνθνξίεο: B.ΠΑΓΟΤΓΖ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΑΓΑ:ΒΔΕΡ469073-50Μ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΑΓΑ:ΒΔΕΡ469073-50Μ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΑΓΑ:ΒΔΕΡ469073-50Μ 2ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΩ & ΑΗΓΑΗΟΤ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΥΗΟΤ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Αξηζ. Γηαθ.: 6258 /3-6-2013 Πιεξνθνξίεο: ΑΝ.

Διαβάστε περισσότερα

Δ Π Α Ν Α Π Ρ Ο Κ Ζ Ρ Τ Ξ Ζ

Δ Π Α Ν Α Π Ρ Ο Κ Ζ Ρ Τ Ξ Ζ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΑΡΗΘΜ. ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ 10 (Σ.Δ.Η.) ΠΑΣΡΧΝ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΑΡΗΘΜ. ΠΡΧΣ/ΛΟΤ 12022 ΣΜΖΜΑ ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ & ΠΔΡΗΟΤΗΑ Μ. ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤ 1 ΠΑΣΡΑ 02-09-2011 26334 ΠΑΣΡΑ ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ. Γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ πνπ αθνξά ηελ πξνκήζεηα ΤΛΗΚΩΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΛΑΣΗΚΩΝ ΜΗΑ ΥΡΖΖ

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ. Γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ πνπ αθνξά ηελ πξνκήζεηα ΤΛΗΚΩΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΛΑΣΗΚΩΝ ΜΗΑ ΥΡΖΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Τπνπξγείν Τγείαο & Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο 2 ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΩ & ΑΗΓΑΗΟΤ ΑΓΑ : ΩΤ2Κ469073-ΟΔ9 Γεληθφ Ννζνθνκείν Υίνπ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» Γξαθείν Πξνκεζεηψλ XIO, 26-9-2014 Πιεξνθνξίεο: B.ΠΑΓΟΤΓΖ

Διαβάστε περισσότερα

Αζήλα:2.5.12. Αλνηθηφο δεκφζηνο δηαγσληζκφο Ζ ρακειφηεξε ηηκή -

Αζήλα:2.5.12. Αλνηθηφο δεκφζηνο δηαγσληζκφο Ζ ρακειφηεξε ηηκή - ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 1ε Τ.ΠΔ ΑΣΣΗΚΖ Γ.Ν.Α «ΑΛΔΞΑΝΓΡΑ» ΒΑ. ΟΦΗΑ 80 115 28 ΑΘΖΝΑ ΤΠΟΓ/ΝΖ OIKONOMIKOY ΓΡΑΦΔΗΟ ΠΡΟΜΖΘΔΗΩΝ Πιεξνθνξίεο: Μαπξνθξχδεο Κσλ. ΣΖΛ.- FAX: 210-3381138 Αζήλα:2.5.12 ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ (α/α 8/11)

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

Διαηάξειρ ηος Ν. 4070/2012 πος ηποποποιούν ηο Ν. 3669/2008 (Κωδικοποίηζη νομοθεζίαρ καηαζκεςήρ δημοζίων έπγων)

Διαηάξειρ ηος Ν. 4070/2012 πος ηποποποιούν ηο Ν. 3669/2008 (Κωδικοποίηζη νομοθεζίαρ καηαζκεςήρ δημοζίων έπγων) Διαηάξειρ ηος Ν. 4070/2012 πος ηποποποιούν ηο Ν. 3669/2008 (Κωδικοποίηζη νομοθεζίαρ καηαζκεςήρ δημοζίων έπγων) ΝΟΜΟΣ 4070/2012 (ΦΕΚ Α 82) Άξζξν 133 ΚΔΦΑΛΑΙΟ Β' ΑΛΛΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ 1. Η παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 92 ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ (ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ) ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΣΟΤ 2010 ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΜΩΝ Κανονιζμός

Διαβάστε περισσότερα

Σαρ. Γηεχζπλζε: 22-10-2015 Λπθαβεηηνχ 21, 10671 Αζήλα ΠΡΟΚΛΖΖ ΔΚΓΖΛΧΖ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΓΟΡΑ ΟΗΚΟΤΚΔΤΧΝ ΚΑΗ ΔΠΗΠΛΧΝ

Σαρ. Γηεχζπλζε: 22-10-2015 Λπθαβεηηνχ 21, 10671 Αζήλα ΠΡΟΚΛΖΖ ΔΚΓΖΛΧΖ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΓΟΡΑ ΟΗΚΟΤΚΔΤΧΝ ΚΑΗ ΔΠΗΠΛΧΝ Σαρ. Γηεχζπλζε: 22-10-2015 Λπθαβεηηνχ 21, 10671 Αζήλα Σειέθσλν: 211 4000551 Αξ. Πξση. DYNAMHZOIS20151022-1 ΠΡΟΚΛΖΖ ΔΚΓΖΛΧΖ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΓΟΡΑ ΟΗΚΟΤΚΔΤΧΝ ΚΑΗ ΔΠΗΠΛΧΝ Θέκα: Πξφζθιεζε Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο

Διαβάστε περισσότερα

344.000,00 επξψ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ. Πξνυπνινγηζζείζα δαπάλε. Υξνληθή Γηάξθεηα ηνπ Έξγνπ Μέρξη 31/12/2014

344.000,00 επξψ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ. Πξνυπνινγηζζείζα δαπάλε. Υξνληθή Γηάξθεηα ηνπ Έξγνπ Μέρξη 31/12/2014 ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΓΙΔΘΝΟΤ ΑΝΟΙKΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΜΔ ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΑΝΑΘΔΗ ΣΗ ΥΑΜΗΛΟΣΔΡΗ ΣΙΜΗ κε ηίηιν: «ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΜΔΣΑΚΙΝΗΗ, ΓΙΑΜΟΝΗ, ΔΣΙΑΗ ΓΙΑ ΣΟ ΥΟΛΙΚΟ ΈΣΟ 2013-2014» Πξνυπνινγηζζείζα δαπάλε 344.000,00 επξψ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ

Διαβάστε περισσότερα

Α ν α π τ υ ξ ι α κ ή Ε τ α ι ρ ί α Π ε ρ ι φ ζ ρ ε ι α σ Ν ο τ ί ο υ Α ι γ α ί ο υ «Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Κ Η Α. Ε. Ν. Α Ι Γ Α Ι Ο Υ» R E A D S. A.

Α ν α π τ υ ξ ι α κ ή Ε τ α ι ρ ί α Π ε ρ ι φ ζ ρ ε ι α σ Ν ο τ ί ο υ Α ι γ α ί ο υ «Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Κ Η Α. Ε. Ν. Α Ι Γ Α Ι Ο Υ» R E A D S. A. ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Ρόδνο, 11 Φεβξνπαξίνπ 2015 ΝΟΣΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ- ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. Ν.Α. Αξηζ. Πξση.: 2223 Σαρ. Δ/λζε: Πιαηεία Ειεπζεξίαο 1, Δηνηθεηήξην Σαρ.Κσδ: 85100, Ρόδνο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Ν ΓΖΚΝΠ ΘΘΖΟΥΛ. ηελ κε αλνηθηό δεκόζην κεηνδνηηθό δηαγσληζκό επηινγή αλαδφρσλ γηα ηε:

Ν ΓΖΚΝΠ ΘΘΖΟΥΛ. ηελ κε αλνηθηό δεκόζην κεηνδνηηθό δηαγσληζκό επηινγή αλαδφρσλ γηα ηε: ΓΖΚΝΠ ΘΘΖΟΥΛ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΝΗΩΝ Δ/ΝΗ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Σμήμα Σεσνικήρ ςποστήπιξηρ νησιώτικων Δήμων ΚΔΡΑΦΝΟΑ ΚΑΘΖΡΥΛ ΞΟΥΡΝΒΑΘΚΗΑΠ ΘΑΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ΓΖΚOY ΘΘΖΟΥΛ ΓΗΑ ΡΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18/ΔΚ θαη 2004/17/ΔΚ 2

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18/ΔΚ θαη 2004/17/ΔΚ 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΔΗΜΟ ΠΕΝΣΕΛΗ Δ/ΝΗ ΣΕΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΔΡΓΟ: ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ 1 : Αξ. Πξση.: 22867/17.11.2015 «ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΔΞΧΣΔΡΙΚΧΝ ΤΝΓΔΔΧΝ ΑΚΙΝΗΣΧΝ ΜΔ ΣΟ ΓΙΚΣΤΟ ΑΠΟΥΔΣΔΤΗ ΑΚΑΘΑΡΣΧΝ ΔΣΟΤ 2016»

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Παξνρή νδεγηψλ θαη δηεπθξηλήζεσλ επί δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 3604/2007 (ΦΔΚ 189 ΑΆ/2007) γηα ηελ νξζή θαη νκνηφκνξθε εθαξκνγή απηψλ.

ΘΔΜΑ: Παξνρή νδεγηψλ θαη δηεπθξηλήζεσλ επί δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 3604/2007 (ΦΔΚ 189 ΑΆ/2007) γηα ηελ νξζή θαη νκνηφκνξθε εθαξκνγή απηψλ. Αζήλα 4-9-2007 Αξηζκ. Πξση.: Κ2-13288 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΓΔΝ. ΓΡΑΜ. ΔΜΠΟΡΙΟΤ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΔΩΣ. ΔΜΠΟΡΙΟΤ Γ/ΝΗ Α.Δ. & ΠΙΣΔΩ ΘΔΜΑ: Παξνρή νδεγηψλ θαη δηεπθξηλήζεσλ επί δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 3604/2007

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔEYTIKO IΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι) Π Ε Ι Ρ Α Ι Α

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔEYTIKO IΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι) Π Ε Ι Ρ Α Ι Α Βαθμόρ Αζθαλείαρ... Αιγάλεω.... Απ.Ππωη:..Βαθμόρ Πποηεπαιόηηηαρ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔEYTIKO IΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι) Π Ε Ι Ρ Α Ι Α ΞΖΟΔΠΗΑ ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΖΠ ΚΔΟΗΚΛΑΠ ΓΗΔΘΛΖΠ ΑΛΝΗΘΡΝΠ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝΠ ΠΔ ΔΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Χο ε δηαθήξπμε. κε ην άξζξν 24 ηνπ Ν. 2198/94 ΑΒΝ ΏΠΏΙΣΒΣΏΙ 19/9/2014 19/9/2014

Χο ε δηαθήξπμε. κε ην άξζξν 24 ηνπ Ν. 2198/94 ΑΒΝ ΏΠΏΙΣΒΣΏΙ 19/9/2014 19/9/2014 ΒΛΛΗΝΙΚΗ ΑΗΜΟΚΡΏΣΙΏ ΠΒΝΣΒΛΗ : 16/9/2014 ΤΠΟΤΡΓΒΙΟ ΤΓΒΙΏ 1 ε Τ. ΠΒ. ΏΣΣΙΚΗ ΏΡΙΘΜ.ΠΡΧΣ : 10888 ΓΒΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΒΙΟ ΠΏΙΑΧΝ ΠΒΝΣΒΛΗ ΙΠΠΟΚΡΏΣΟΤ 8, 152 36 ΠΒΝΣΒΛΗ ΣΗΛ: 2132052518-508 ΦΏΞ: 2108033012 http://www.paidon-pentelis.gr/

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΑΠΛΟΤΣΔΤΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΩΝ ΣΜΗΜΑ:Α Σαχ. Γ/νση: Αχαρνών ΣΚ: 04 3 Πληρ: Γ. Σσαγδή Σηλ: 0 460

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΖΓΗΔ ΤΚΠΙΖΡΩΖ. Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε. Καθεδνλίαο - Θξάθεο. Τπεξεζία π.ρ. Γηεχζπλζε Σερληθψλ Οηθνλνκηθή Τπεξεζία

ΟΓΖΓΗΔ ΤΚΠΙΖΡΩΖ. Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε. Καθεδνλίαο - Θξάθεο. Τπεξεζία π.ρ. Γηεχζπλζε Σερληθψλ Οηθνλνκηθή Τπεξεζία ΟΓΖΓΗΔ ΤΚΠΙΖΡΩΖ Κε ηελ παξνχζα εθαξκνγή γίλεηαη απηφκαηε ζπκπιήξσζε ηεο δηαθήξπμεο ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία πνπ ζα δψζεηε ζηνλ παξαθάησ πίλαθα. Παξαθαινχκε δηαβάζηε θαιά ηηο νδεγίεο ζπκπιήξσζεο. πκπιεξψζηε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: «Φξφλνο θαη ηξφπνο ππνβνιήο ηεο πεξηνδηθήο δήισζεο ΦΠΑ» Α Π Ο Φ Α Η Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΘΔΜΑ: «Φξφλνο θαη ηξφπνο ππνβνιήο ηεο πεξηνδηθήο δήισζεο ΦΠΑ» Α Π Ο Φ Α Η Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΤΑ Αζήλα, 30.12.2011 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ I. ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ 1. ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 14 η Γ/ΝΗ ΦΠΑ ΣΜΗΜΑΣΑ Α & Β 2. ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002704779 2015-04-14

15PROC002704779 2015-04-14 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΜΔ ΣΙΣΛΟ: ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΘΔΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΖΜΟ ΑΓΗΑ ΠΑΡΑΚΔΤΖ ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΚΗ AΠΑΥΟΛΗΗ Γ/ΝΖ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΑΡ. ΠΡΩΣ.:10384/14-4-2015 ΣΜΖΜΑ ΠΑΗΓΔΗΑ ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ. ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΖΜΔΡΖΗΟ ΣΤΠΟ Ημέρα ΣεηΪξηε 23 /07 / 2014 ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΝΑΗ (ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β )

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ. ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΖΜΔΡΖΗΟ ΣΤΠΟ Ημέρα ΣεηΪξηε 23 /07 / 2014 ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΝΑΗ (ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β ) ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔIA 2 Ζ Τ.ΠΔ.ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΑΜΟΤ «ΑΓΗΟ ΠΑΝΣΔΛΔΖΜΧΝ» ΑΡ. ΠΡΧΣ :6695 18 /07 /2014 ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΖΜΟΗΟΤ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

- ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ - Μαρούζι, 30/07/2014 Αρ. Πρφη.: οικ. 11552/δις. Προς:

- ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ - Μαρούζι, 30/07/2014 Αρ. Πρφη.: οικ. 11552/δις. Προς: - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ - 1 ΚΕΝΣΡΟ ΕΛΕΓΥΟΤ & ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.) Σκήκα Γξαθείν ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ : Οηθ. Γηαρείξηζεο : Γηαρ. Δπξσπατθψλ Πξνγξακκάησλ Πιεξνθνξίεο : Σειέκαρνο Εαθπλζηλφο Γ/λζε : Αγξάθσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΤΠ ΑΡΙΘΜ. 1/12

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΤΠ ΑΡΙΘΜ. 1/12 1 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΘΝΗΚΖ ΜΔΣΔΩΡΟΛΟΓΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ Σ 4 ΓΡΑΦΔΗΟ ΠΡΟΜΖΘΔΗΩΝ ΔΛ. ΒΔΝΗΕΔΛΟΤ 14 16777 - ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΣΖΛ. 210-9699165 ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΤΠ ΑΡΙΘΜ. 1/12 «ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΡΑΓΙΟΒΟΛΙΓΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Μαξνχζη, 13/10/2014 Αξ. Πξση. : νηθ 15344

Μαξνχζη, 13/10/2014 Αξ. Πξση. : νηθ 15344 Μαξνχζη, 13/10/2014 Αξ. Πξση. : νηθ 15344 Τμήμα: Οικ. Διατείριζης Γραθείο: Διατ. Εσρωπαϊκών Προγραμμάηων Πληροθορίες: Ζακσνθινός Τ. Δ/νζη: Αγράθων 3-5 Τατ. Κώδικας: 15123 Τηλέθωνο:2105212890 Fax: 2105212831

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003053815 2015-09-16

15PROC003053815 2015-09-16 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ 3 ε ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑ ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΓΑ: Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Καζηνξηά, 9 επηεκβξίνπ 2015 Πιεξνθνξίεο:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21-11- 2012 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ Αξηζ.Πξ.Φ 10070/νηθ. 27043 /1799 ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝ.ΑΦΑΛΙΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΝΩΣΑΣΗ ΥΟΛΗ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Α..ΠΑΙ.Σ.Δ.

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΝΩΣΑΣΗ ΥΟΛΗ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Α..ΠΑΙ.Σ.Δ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΝΩΣΑΣΗ ΥΟΛΗ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Α..ΠΑΙ.Σ.Δ. ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΟΘΔΔΧΝ Σαρ. Γ/λζε : ΣΑΘΜΟ ΔΙΡΗΝΗ ΗΑΠ Σαρ. Κώδ. : 14121 - ΜΑΡΟΤΙ Σειέθσλν : 2102823241 Fax : 2102823243

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 14 Ηνπιίνπ 2014 ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΟΛ. 1177 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 14 Ηνπιίνπ 2014 ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΟΛ. 1177 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 14 Ηνπιίνπ 2014 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΟΛ. 1177 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΡΟ: Ωο Π.Γ. 1. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ ΣΜΖΜΑ Α' 2. Γ/ΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18/ΔΚ θαη 2004/17/ΔΚ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18/ΔΚ θαη 2004/17/ΔΚ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18/ΔΚ θαη 2004/17/ΔΚ ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΣΤΠΟ Β ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΡΓΟ: ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α ΔΛΛΝΗΚ ΓΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚ ΓΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α Από ην πξαθηηθό ηεο ππ αξηζ. εο 6//0 πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Νέαο κύξλεο. Αξηζκόο απόθαζεο : 6/0 Πεξί: Παξαηάζεωλ Μηζζώζεωλ ηε

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηος άπθπος 27 ηος ν.3943/2011 (ΦΔΚ 66Α /31.3.11)».

Θέμα: «Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηος άπθπος 27 ηος ν.3943/2011 (ΦΔΚ 66Α /31.3.11)». Αθήνα, 14.07.2011 ΠΟΛ.: 1150 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 14 η Γ/ΝΗ ΦΠΑ ΣΜΗΜΑΣΑ Α & Β 15 η Γ/ΝΗ ΚΒ ΣΜΗΜΑ Α Σασ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18 θαη 2004/17 2. Υαληά Γεθέκβξηνο 2014

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18 θαη 2004/17 2. Υαληά Γεθέκβξηνο 2014 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΡΗΣΗ Α.Δ.) Σαρ. Γ/λζε: ΓΟΛΓΟΘΑ 2 ΟΑΗ ΒΑΡΤΠΔΣΡΟΤ ΥΑΝΙΧΝ Σαρ. Κψδηθαο: 73100 ΥΑΝΙΑ ΚΡΗΣΗ ΔΡΓΟ: ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ 1 : «ΔΡΓΑΙΔ ΓΙΑ ΔΠΙΚΔΤΗ ΑΡΓΔΤΣΙΚΧΝ ΓΙΚΣΤΧΝ ΟΑΚ Α.Δ. ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΑΝΑΠΡΟΚΖΡΤΞΖ Τπ Αξηζκ. 6610/2014 γηα ηελ Πξνκήζεηα Ηαηξνηερλνινγηθνύ θαη Ξελνδνρεηαθνύ Δμνπιηζκνύ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Καζηνξηάο

ΔΠΑΝΑΠΡΟΚΖΡΤΞΖ Τπ Αξηζκ. 6610/2014 γηα ηελ Πξνκήζεηα Ηαηξνηερλνινγηθνύ θαη Ξελνδνρεηαθνύ Δμνπιηζκνύ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Καζηνξηάο ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΓΑ: ΔΗΓΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΚΡΗΣΖΡΗΟ ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ ΥΡΟΝΟ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΣΟΠΟ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΗΓΧΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑ Μαπξησηίζζεο,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ ΟΠΑΝ

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ ΟΠΑΝ Πεηξαηάο, 22/06/2015 Αξ. πξση. 1240 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΗΜΟ ΠΔΙΡΑΙΑ Ν.Π.Γ.Γ. ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ & ΝΔΟΛΑΙΑ ΠΔΙΡΑΙΑ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ ΟΠΑΝ Δρνληαο ππφςε: 1. Σηο δηαηάμεηο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΗ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ

ΠΡΟΚΛΗΗ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΔΝΣΔΛΗ : 28/4/2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ 1 ε Τ. ΠΔ. ΑΣΣΙΚΗ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΣ : 4961 ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΠΑΙΓΩΝ ΠΔΝΣΔΛΗ ΙΠΠΟΚΡΑΣΟΤ 8, 152 36 ΠΔΝΣΔΛΗ ΣΗΛ: 2132052518-508 ΦΑΞ: 2132052441 http://www.paidon-pentelis.gr/

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Καιφ είλαη απηά λα βξίζθνληαη κε ηελ ζεηξά πνπ δεηνχληαη θαη θαηάιιεια δεκέλα ζε ηφκν ή ληνζηέ, ψζηε λα κελ ππάξμεη πξφβιεκα απψιεηάο ηνπο.

Καιφ είλαη απηά λα βξίζθνληαη κε ηελ ζεηξά πνπ δεηνχληαη θαη θαηάιιεια δεκέλα ζε ηφκν ή ληνζηέ, ψζηε λα κελ ππάξμεη πξφβιεκα απψιεηάο ηνπο. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΑΡ. ΜΔΛΔΣΗ 2/2011 ΘΔΜΑ: Πξνκήζεηα μεξνγξαθηθνύ ραξηηνύ θαη γξαθηθήο ύιεο γηα ην έηνο 2012 Υξεκαηνδόηεζε : Ιδίνη Πόξνη Π Ρ Ο Κ Η Ρ Τ Ξ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ' ΑΡΘΘ. 25/2012

ΔΘΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ' ΑΡΘΘ. 25/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΔΙΑΤΝΔΕΟΜΕΝΑ ΝΟΟΚΟΜΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΘΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ' ΑΡΘΘ. 25/2012 Γηεζλήο ηαθηηθόο πξώηνο

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Σκήκα Πξνκεζεηώλ ΖΡΑΚΛΔΗΟ 2/11/2012 Πιεξνθνξίεο : Φεξγαδάθε Μαξία ΣΖΛ: 2810-368448 FAX: 2810-214481 Γ/ΞΖ 54/2012 TAKTIKOY ΑΔΜΟΕΟΤ ΏΝΟΕΚΣΟΤ ΑΕΏΓΧΝΕΜΟΤ

Σκήκα Πξνκεζεηώλ ΖΡΑΚΛΔΗΟ 2/11/2012 Πιεξνθνξίεο : Φεξγαδάθε Μαξία ΣΖΛ: 2810-368448 FAX: 2810-214481 Γ/ΞΖ 54/2012 TAKTIKOY ΑΔΜΟΕΟΤ ΏΝΟΕΚΣΟΤ ΑΕΏΓΧΝΕΜΟΤ ΒΛΛΔΝΕΚΔ ΑΔΜΟΚΡΏΣΕΏ ΤΠΟΤΡΓΒΕΟ ΤΓΒΕΏ 7 ε ΤΓΒΕΟΝΟΜΕΚΔ ΠΒΡΕΦΒΡΒΕΏ ΚΡΔΣΔ Γ.Ν. ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ ΒΔΝΗΕΔΛΔΗΟ ΠΑΝΑΝΔΗΟ Λεσθ. Κλσζνύ, Σ.Θ. 44, Ζξάθιεην Κξήηεο ΑΦΜ 999082972, Β ΓΟΤ Ζξαθιείνπ Σκήκα Πξνκεζεηώλ ΖΡΑΚΛΔΗΟ 2/11/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ «Απινύζηεπζε ηεο αδεηνδόηεζεο γηα ηελ άζθεζε νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο» ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΑΡΥΔ ΚΑΗ ΠΔΓΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ

ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ «Απινύζηεπζε ηεο αδεηνδόηεζεο γηα ηελ άζθεζε νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο» ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΑΡΥΔ ΚΑΗ ΠΔΓΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ «Απινύζηεπζε ηεο αδεηνδόηεζεο γηα ηελ άζθεζε νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο» ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΑΡΥΔ ΚΑΗ ΠΔΓΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ Άξζξν 1 θνπόο Γεληθέο Αξρέο 1. Ο παξψλ λφκνο απνβιέπεη ζηελ ζεζκνζέηεζε ηνπ ξπζκηζηηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ κε αξ.712 γηα ηελ πξνκάζεηα Ειδών Διατροφής

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ κε αξ.712 γηα ηελ πξνκάζεηα Ειδών Διατροφής ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ 6ε Τ.ΠΔ. ΠΔΛ/ΟΤ ΙΟΝ.ΝΗΧΝ-ΗΠΔΙΡΟΤ &ΓΤΣΙΚΗ ΔΛΛΑΓΑ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΑΥΑΨΑ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ κε αξ.712 γηα ηελ πξνκάζεηα Ειδών Διατροφής ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Δ.Σ.Α.Α.- ΣΟΜΔΑ ΑΦΑΛΗΖ ΝΟΜΗΚΩΝ Δ.Σ.Α.Α. ΣΟΜΔΑ ΔΠΗΚΟΤΡΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ ΓΗΚΖΓΟΡΩΝ Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ: Γ.Γ.Γ.

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Δ.Σ.Α.Α.- ΣΟΜΔΑ ΑΦΑΛΗΖ ΝΟΜΗΚΩΝ Δ.Σ.Α.Α. ΣΟΜΔΑ ΔΠΗΚΟΤΡΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ ΓΗΚΖΓΟΡΩΝ Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ: Γ.Γ.Γ. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Δ.Σ.Α.Α.- ΣΟΜΔΑ ΑΦΑΛΗΖ ΝΟΜΗΚΩΝ Δ.Σ.Α.Α. ΣΟΜΔΑ ΔΠΗΚΟΤΡΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ ΓΗΚΖΓΟΡΩΝ Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ: Γ.Γ.Γ. Αζήλα, 12/01/2012 Αξηζ. Γηαθήξπμεο: Νν 2 /2012 Αξ.Πξση.: 3028/12-01-2012 Α.Γ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ. Αξ. Πξση.:386 Υαληά 27-01- 2015 ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ:

ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ. Αξ. Πξση.:386 Υαληά 27-01- 2015 ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ: ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ Αξ. Πξση.:386 Υαληά 27-01- 2015 ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ: «ΓΗΑΜΟΡΦΩΔΗ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΤΝΣΖΡΖΔΗ ΤΠΟ ΟΜΩΝ Δ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΚΟΤ ΥΩΡΟΤ» ΤΠΟΔΡΓΟ ΝΔΟ:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΟΤ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΝΣΗΡΗΗ ΑΝΔΛΚΤΣΗΡΩΝ. ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΜΔΥΡΙ ΣΟΤ ΠΟΟΤ ΣΩΝ 7.800,00 κε Φ.Π.Α.

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΟΤ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΝΣΗΡΗΗ ΑΝΔΛΚΤΣΗΡΩΝ. ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΜΔΥΡΙ ΣΟΤ ΠΟΟΤ ΣΩΝ 7.800,00 κε Φ.Π.Α. ΑΓΑ 6ΤΧ3469073-ΚΞΥ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Τποσργείο Τγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης 2 η Τ. ΠΔ. ΠΔΙΡΑΙΧ & ΑΙΓΑΙΟΤ Γενικό Νοζοκομείο Υίοσ «ΚΤΛΙΣΔΙΟ» Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Πιεξνθνξίεο: B.ΠΑΓΟΤΓΗ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

Τξνπνπνίεζε ηνπ Π.Γ. 118/2007: Καλνληζκόο Πξνκεζεηώλ Γεκνζίνπ (ΦΔΚ Α 150/ )

Τξνπνπνίεζε ηνπ Π.Γ. 118/2007: Καλνληζκόο Πξνκεζεηώλ Γεκνζίνπ (ΦΔΚ Α 150/ ) Τξνπνπνίεζε ηνπ Π.Γ. 118/2007: Καλνληζκόο Πξνκεζεηώλ Γεκνζίνπ (ΦΔΚ Α 150/ 10 7-2007) 1) Η πεξίπηωζε ηβ ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Π.Γ. 118/2007 (ΦΔΚ Α 150) αληηθαζίζηαηαη ωο εμήο: «ηβ Γπλαηφηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ 7ΤΕ8ΩΗΜ-6Φ4 AΔΑΜ :14PROC002185151

ΑΔΑ 7ΤΕ8ΩΗΜ-6Φ4 AΔΑΜ :14PROC002185151 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΝΩΗ ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΓΔΩΡΓΙΚΟ ΣΑΜΔΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ (ΔΓΣΑΑ) Γούπνερ 21-7-2014 Απιθμόρ ππωη. 19183 4 η ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΚΗ ΠΔΡΙΟΓΟ ( 2007-2013)

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ & ΝΑΤΣΗΛΗΑ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΣΡΟΦΗΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ & ΝΑΤΣΗΛΗΑ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αθήνα, / /2012 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ Αριθ. πρωη:. ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΤΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ Π.Α.Π. ΓΔΝΓΡΟΚΖΠΔΤΣΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΔΛΑΗΑ Πιεξ.: Δ. Σζνπξάθε, Κ. ηνπξλάξαο Σει.:

Διαβάστε περισσότερα

Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΖΡΗΟΤ Σαρ. Γ/λζε : Διεπζ. Βεληδέινπ 57 Σαρ. Κψδ : 105 64 Αζήλα Πιεξνθνξίεο: θα Ε. Εσγξάθνπ Σειέθσλν : 210-3722500

Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΖΡΗΟΤ Σαρ. Γ/λζε : Διεπζ. Βεληδέινπ 57 Σαρ. Κψδ : 105 64 Αζήλα Πιεξνθνξίεο: θα Ε. Εσγξάθνπ Σειέθσλν : 210-3722500 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΣΑΜΕΙΟ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΣΡΙΩΕΩΝ Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΖΡΗΟΤ Σαρ. Γ/λζε : Διεπζ. Βεληδέινπ 57 Σαρ. Κψδ : 105 64 Αζήλα Πιεξνθνξίεο:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ζ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΣΖ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ Ζ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΣΖ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΦΔΚ 1940/Β/2015 ΑΓΑ: 75ΩΠΖ-ΟΞ7 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ Γ/ΝΖ ΠΑΡΟΥΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΑΤΣΟΣΔΛΔ ΣΜΖΜΑ Σ - ΜΖΣΡΩΟΤ & ΔΓΓΡΑΦΖ

Διαβάστε περισσότερα

ρέδην Γηαθήξπμεο Γηαγσληζκνχ γηα ην Έξγν

ρέδην Γηαθήξπμεο Γηαγσληζκνχ γηα ην Έξγν ρέδην Γηαθήξπμεο Γηαγσληζκνχ γηα ην Έξγν «Οινθιεξσκέλν Πιεξνθνξηαθό ύζηεκα Αξραηνινγηθνύ Κηεκαηνινγίνπ» (εληαία δηαθήξπμε γηα ην θπζηθφ αληηθείκελν ησλ ππνέξγσλ 2 θαη 5 ηνπ εγθεθξηκέλνπ Σερληθνχ Γειηίνπ)

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. ΣΥΝΓΔΣΜΟΣ ΓΖΜΩΝ Απφ ηα πξαθηηθά ηεο 3-7-2014. ******* ζπκβνπιίνπ ηνπ Σπλδέζκνπ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. ΣΥΝΓΔΣΜΟΣ ΓΖΜΩΝ Απφ ηα πξαθηηθά ηεο 3-7-2014. ******* ζπκβνπιίνπ ηνπ Σπλδέζκνπ 1 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΘΔΣΣΑΛΟΝΗΚΖΣ Α Π Ο Π Α Μ Α ΣΥΝΓΔΣΜΟΣ ΓΖΜΩΝ Απφ ηα πξαθηηθά ηεο 3-7-2014 ΓΥΤΗΚΖΣ ΘΔΣΣΑΛΟΝΗΚΖΣ ζπλεδξίαζεο ηνπ δηνηθεηηθνχ ******* ζπκβνπιίνπ ηνπ Σπλδέζκνπ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003291938 2015-11-11

15PROC003291938 2015-11-11 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 4 ε Τ.ΠΔ. ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ ΞΑΛΔΞΗΠΡΖΚΗΑΘΝ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΔΒΟΝ ΦΟΡΔΑ Π.Γ.Ν.ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΤΠΟΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΡΚΖΚΑ ΞΟΝΚΖΘΔΗΥΛ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ : Β.ΜΑΡΓΑΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ' ΑΡΙΘ. 56/2012

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ' ΑΡΙΘ. 56/2012 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΔΙΑΤΝΔΕΟΜΕΝΑ ΝΟΟΚΟΜΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΑΧΕΠΑ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΔΗΓΗΚΧΝ ΠΑΘΖΔΧΝ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ' ΑΡΙΘ. 56/2012 Γηεζλήο ηαθηηθφο πξψηνο επαλαιεπηηθφο

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΠΑΠΑΓΔΩΡΓΙΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ Γξαθείν Πξνκεζεηώλ Σαρ. Γ/λζε : Πεξηθεξεηαθή νδφο Θεζζαινλίθεο Νέα Δπθαξπία Σαρ. Κψδηθαο : 564 03 Σ.Θ. 515 45 Πιεξνθνξίεο : Μ. Μαξθνχιε Σειέθσλν : 2313

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΜΔΙΟ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΣΡΙΩΔΩΝ Αζήλα, 27 Ινπλίνπ 2014

ΣΑΜΔΙΟ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΣΡΙΩΔΩΝ Αζήλα, 27 Ινπλίνπ 2014 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ & ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΣΑΜΔΙΟ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΣΡΙΩΔΩΝ Αζήλα, 27 Ινπλίνπ 2014 ΓΙΔΤΘΤΝΗ : ΑΠΟΣΤΠΩΔΩΝ ΚΑΙ Αξ. Πξση: ΣΑΠ/ΓΑΚ/ΜΔΛ/8446 ΤΝΣ.

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΗ ΓΙΑ ΣΟ ΤΠΟΔΡΓΟ 2

ΤΜΒΑΗ ΓΙΑ ΣΟ ΤΠΟΔΡΓΟ 2 ΤΜΒΑΗ ΓΙΑ ΣΟ ΤΠΟΔΡΓΟ 2 «ΚΑΛΛΙΣΔΥΝΙΚΗ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΣΟΙΥΟΓΡΑΦΙΩΝ, ΓΛΤΠΣΟΤ ΓΙΑΚΟΜΟΤ ΚΑΙ ΚΔΙΜΗΛΙΩΝ ΣΗ ΙΔΡΑ ΜΟΝΗ ΠΔΝΣΔΛΗ» ΣΗ ΠΡΑΞΗ «ΟΙΚΟΓΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΣΔΥΝΙΚΗ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΚΣΗΡΙΩΝ ΣΗ Ι.Μ. ΚΟΙΜΗΔΩ ΘΔΟΣΟΚΟΤ ΠΔΝΣΔΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΟΤΦΛΗ 12-06-2015 ΝΟΜΟ ΔΒΡΟΤ Απ. Ππωτ. 11239 ΓΖΜΟ ΟΤΦΛΗΟΤ ΑΡ.ΜΔΛΔΣΖ:32 /2014 ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΟΤΦΛΗ 12-06-2015 ΝΟΜΟ ΔΒΡΟΤ Απ. Ππωτ. 11239 ΓΖΜΟ ΟΤΦΛΗΟΤ ΑΡ.ΜΔΛΔΣΖ:32 /2014 ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΟΤΦΛΗ 12-06-2015 ΝΟΜΟ ΔΒΡΟΤ Απ. Ππωτ. 11239 ΓΖΜΟ ΟΤΦΛΗΟΤ ΑΡ.ΜΔΛΔΣΖ:32 /2014 ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ 1. Ο Γήκαξρνο Σνπθιίνπ δηαθεξχζζεη ηελ κε αλνηθηφ δηαγσληζκφ επηινγή αλαδφρνπ γηα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ. 1006 ΑΠΟΦΑΖ Ο ΓΔΝΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΣΖ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ

ΠΟΛ. 1006 ΑΠΟΦΑΖ Ο ΓΔΝΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΣΖ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΥΩΝ ΚΑΙ ΕΙΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΠΙΥΕΙΡΗΙΑΚΟΤ ΥΕΔΙΑΜΟΤ ΣΜΗΜΑ Γ Σαχ. Δ/νζη: Καξ. εξβίαο 10 Σαχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΔΘΝΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΑΡΗΘΜΟ. ΣΑΥ.ΚΧΓΗΚΑ: 41110 Λάξηζα ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΖΜΟΗΔΤΖ 1.ΔΘΝΗΚΟ ΣΤΠΟΓΡΑΦΔΗΟ 2. ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΣΤΠΟ

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΔΘΝΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΑΡΗΘΜΟ. ΣΑΥ.ΚΧΓΗΚΑ: 41110 Λάξηζα ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΖΜΟΗΔΤΖ 1.ΔΘΝΗΚΟ ΣΤΠΟΓΡΑΦΔΗΟ 2. ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΣΤΠΟ ΛΑΡΗΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΑΓΑ:4ΑΓΣ46914Κ-Ε ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΔΘΝΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΣΑΥ. Γ/ΝΖ Πεξηθεξηαθή νδόο Σξηθάισλ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ: Α.Μπνύηια Γ.Καξάκπα ΣΖΛΔΦΧΝΑ : [2410]- 684405,684406 FAX: 2410-610869

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Υ Δ Γ Ι Ο Δ Ρ Γ Α Ι Α Υ Δ Γ Ι Ο Τ Ν Ο Μ Ο Τ «Μ Η Σ Ρ Ω Α Τ Ν Σ Δ Λ Δ Σ Ω Ν Σ Δ Υ Ν Ι Κ Ω Ν Δ Ρ Γ Ω Ν»

Π Ρ Ο Υ Δ Γ Ι Ο Δ Ρ Γ Α Ι Α Υ Δ Γ Ι Ο Τ Ν Ο Μ Ο Τ «Μ Η Σ Ρ Ω Α Τ Ν Σ Δ Λ Δ Σ Ω Ν Σ Δ Υ Ν Ι Κ Ω Ν Δ Ρ Γ Ω Ν» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΠΟΓΟΜΩΝ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ & ΓΙΚΣΤΩΝ 2 0 1 5 Οκάδα Δξγαζίαο Μεηξψσλ Δξγνιεπηψλ Καηαζθεπαζηψλ Μειεηεηψλ Απφθαζε αξ. πξση. ΓΝα/νηθ. 47660/ΦΝ464/30-7-2015 Π Ρ Ο Υ Δ Γ Ι Ο Δ Ρ Γ Α Ι Α

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αίγιο 24 Φεβποςαπίος 2015 ΔΗΜΟ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΑΔΑ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αίγιο 24 Φεβποςαπίος 2015 ΔΗΜΟ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αίγιο 24 Φεβποςαπίος 2015 ΝΟΜΟ ΑΥΑΨΑ Απ. Ππωη.:5386 ΔΗΜΟ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΑΔΑ: ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΧΝΙΜΟΤ «Μεηαθνξά ζπκππθλσκέλσλ απνξξηκκάησλ ηνπ Δήκνπ Αηγηαιείαο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΤΠ ΑΡIΘ. 9465/2011

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΤΠ ΑΡIΘ. 9465/2011 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΓΔΗΑΠ & ΘΝΗΛΩΛ. ΑΙΙΖΙΔΓΓΖΠ 3ε ΓΔΗΝΛΝΚΗΘΖ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΚΑΣΟΡΙΑ ΑΛΑΟΡΖΡΔΑ ΠΡΝ ΓΗΑΓΗΘΡΝ Ρκήκα Ξξνκεζεηψλ Θαζηνξηά, 10 Λνεκβξίνπ 2011 Ξιεξνθνξίεο: Γέξνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΝΩΗ ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο

ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΝΩΗ ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ & ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΑΡΥ/ΣΩΝ & ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΔΦΟΡΔΙΑ ΠΑΛΑΙΟΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ ΠΗΛΑΙΟΛΟΓΙΑ. ΝΟΣ. ΔΛΛΑΓΟ ΣΑΥ. Γ/ΝΗ: Αξδεηηνχ 34β 116 36 ΑΘΗΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ: Π. Παπιάθε,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΑΝΑΠΡΟΚΖΡΤΞΖ Τπ Αξηζκ. 6610/2014 γηα ηελ Πξνκήζεηα Ηαηξνηερλνινγηθνύ θαη Ξελνδνρεηαθνύ Δμνπιηζκνύ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Καζηνξηάο

ΔΠΑΝΑΠΡΟΚΖΡΤΞΖ Τπ Αξηζκ. 6610/2014 γηα ηελ Πξνκήζεηα Ηαηξνηερλνινγηθνύ θαη Ξελνδνρεηαθνύ Δμνπιηζκνύ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Καζηνξηάο ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΔΗΜΟ ΙΟΤ ΑΝΟΙΥΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙ ΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΣΡΟΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΕΞΟΠΛΙ ΜΟΤ ΑΔΑ: 7ΨΔΟ4690ΒΥ-ΡΦΤ ΣΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΝΟ ΟΚΟΜΕΙΟΤ ΚΑ ΣΟΡΙΑ Digitally signed by INFORMATICS ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ INFORMATICS

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΡΔΣΖ ΓΖΚΝΞΟΑΡΖΠΖΠ. γηα ην Έξγν «ΔΟΓΑΠΗΔΠ ΑΞΝΘΑΡΑΠΡΑΠΖΠ ΝΓΝΠΡΟΥΚΑΡΝΠ ΠΡΝΛ ΠΚΑ Λ.ΕΗΣΛΖΠ ΡΝ Λ.ΠΔΟΟΥΛ»

ΡΔΣΖ ΓΖΚΝΞΟΑΡΖΠΖΠ. γηα ην Έξγν «ΔΟΓΑΠΗΔΠ ΑΞΝΘΑΡΑΠΡΑΠΖΠ ΝΓΝΠΡΟΥΚΑΡΝΠ ΠΡΝΛ ΠΚΑ Λ.ΕΗΣΛΖΠ ΡΝ Λ.ΠΔΟΟΥΛ» ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΘΝΠ ΠΛΓΔΠΚΝΠ Φν.Γ.Π.Α. ΘΔΛΡΟΗΘΖΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ ΦΟΑΓΘΥΛ 6-8, 54626 ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ ΔΟΓΝ: ΔΟΓΑΠΗΔΠ ΑΞΝΘΑΡΑΠΡΑΠΖΠ ΝΓΝΠΡΟΥΚΑΡΝΠ ΠΡΝΛ ΠΚΑ Λ.ΕΗΣΛΖΠ ΡΝ Λ.ΠΔΟΟΥΛ ΣΟΖΚΑΡΝΓΝΡΖΠΖ: ΗΓΗΝΗ ΞΝΟΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Σφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ: ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO AE, Δγλαηία 154, Θεζζαινλίθε 546 36

Σφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ: ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO AE, Δγλαηία 154, Θεζζαινλίθε 546 36 ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO Α.Δ ΤΠΗΡΔΙΔ ΓΙΟΡΓΑΝΩΗ ΔΚΘΔΔΩΝ ΤΝΔΓΡΙΩΝ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ, 18.07.2011 Αξ. Απνθ. 53 ΣΔΤΥΟ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ γηα ηελ επηινγή αλαδόρνπ ν νπνίνο ζα αλαιάβεη 1) ην ζρεδηαζκό γηα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΗΘΜΟ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ: 5 / 2014 ΠΡΟΚΖΡΤΔΗ

ΑΡΗΘΜΟ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ: 5 / 2014 ΠΡΟΚΖΡΤΔΗ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ & ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΔΡΔΤΝΑ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Αζήλα, 26 Μαξηίνπ 2014 Αξηζ. Πξση. : 862 ΑΡΗΘΜΟ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ: 5 / 2014 Σν Διιεληθφ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΣΗΗ - ΤΠΕΤΘΤΜΗ ΔΗΚΩΗ. Πεπιγπαυή αιτήματορ : «ΑΜΣΘΙΑΣΑΣΑΗ ΑΔΕΘΑ ΥΡΗΗ ΛΟΤΘΙΩΜ ΟΡΓΑΜΩΜ».

ΑΘΣΗΗ - ΤΠΕΤΘΤΜΗ ΔΗΚΩΗ. Πεπιγπαυή αιτήματορ : «ΑΜΣΘΙΑΣΑΣΑΗ ΑΔΕΘΑ ΥΡΗΗ ΛΟΤΘΙΩΜ ΟΡΓΑΜΩΜ». (άπθπο 8 Μ.1599/1986) ΑΘΣΗΗ - ΤΠΕΤΘΤΜΗ ΔΗΚΩΗ Η αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ ππνβάιινληαη κε απηή ηε δήισζε κπνξεί λα ειεγρζεί κε βάζε ην αξρείν άιισλ ππεξεζηώλ (άξζξν 8 παξ. 4 Ν. 1599/1986) Πεπιγπαυή αιτήματορ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΙΑΠΡΑΓΜΑΣΔΤΗ << ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΚΑΘΔΣΗΡΩΝ>> Αλαζέηνπζα Αξρή: << Γ.Ν.Α. ΚΟΡΓΙΑΛΔΝΔΙΟ ΜΠΔΝΑΚΔΙΟ Δ.Δ.. >>

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΙΑΠΡΑΓΜΑΣΔΤΗ << ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΚΑΘΔΣΗΡΩΝ>> Αλαζέηνπζα Αξρή: << Γ.Ν.Α. ΚΟΡΓΙΑΛΔΝΔΙΟ ΜΠΔΝΑΚΔΙΟ Δ.Δ.. >> ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ Αζήλα 16-07-2014 ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ Α Θ Η Ν Χ Ν Αξηζ. Πξση. ΚΟΡΓΙΑΛΔΝΔΙΟ ΜΠΔΝΑΚΔΙΟ Δ.Δ.. ΑΘΑΝΑΑΚΗ & ΔΡΤΘΡΟΤ ΣΑΤΡΟΤ ΑΜΠΔΛΟΚΗΠΟΙ ΑΘΗΝΑ Σ. Κ. 115 26 ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟ

Διαβάστε περισσότερα