a wordlist for Odyssey 19 in alphabetical order (version 2, Jan. 2011)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "a wordlist for Odyssey 19 in alphabetical order (version 2, Jan. 2011)"

Transcript

1 a wordlist for Odyssey 19 in alphabetical order (version 2, Jan. 2011) N.B. ὁ and ὅς have been omitted Greek w ord English de finition frequency unusual f orms in rarity in part of speech in τ τ Homer ἄγαλμα ornament; glory; delight 1 noun ἀγαυός noble; illustrious 2 adjective ἄγε come on! come now! 5 interjection ἀγείρω bring together 1 verb ἀγήνωρ courageous 1 adjective ἀγκυλοχείλης with hooked beak 1 adjective ter ἀγλαΐη beauty 1 noun ἀγλαός splendid 2 adjective ἄγνυμι break 1 verb ηξε s. aor. act. ind. (v. l. εαξε) ἀγορεύω speak 5 verb ἀγυρτάζω collect 1 verb hapax ἄγχι near 3 ἀγχίθεος near or like the gods 1 adjective bis ἀγχοῦ near (=αγχι) 1 ἄγω drive 8 verb ἀδεής fearless 1 adjective ἁδινός frequent; thick (Lat. creber) 1 adjective ἄεθλος contest 3 noun ἀείδω sing 1 verb ἀεικέλιος shabby; wretched 1 adjective ἀεικής unseemly; hard 1 adjective ἀείρω lift 1 verb αερθη s. aor. pass. ind. ἀεκαζόμενος unwilling 1 adjective ἀέκων unwilling 1 adjective ἄελλα stormy wind 1 noun ἀεργός lazy 1 adjective bis ἀηδών nightingale 1 noun hapax ἄημι blow 1 verb αεντων 440 ἀθάνατος undying; immortal 2 adjective Ἀθήνη Athena 4 name ἀθρέω see; observe 1 verb ἀθρόος all together 1 adjective αἰ οr αἴ with γαρ = Lat. utinam; with κεν = ει 3 conjunction αἶα earth; land 1 noun αἰδέομαι revere 1 verb αἰδοῖος reverend 7 adjective αἰδοίως with due respect 1 adverb hapax αἰεί always 3 adverb αἰετός eagle 3 noun αἰθήρ upper air 1 noun αἶθοψ bright 1 adjective αἴθω set on fire 1 verb Αἴθων name assumed by Odysseus 1 name αἷμα blood 1 noun αἰνός dread 1 adjective αἰνῶς strongly 1 adverb αἰπύς sheer 1 adjective αἱρέω take 8 verb αἶσα fate 2 noun ἀΐσσω dart 1 verb αἶσχος disgrace; insult 1 noun αἰτίζω ask for 1 verb αἶψα quickly 5 adverb ἀκαλαρρείτης gently flowing 1 adjective bis ἀχακέω grieve 1 verb ακαχημαι 95 1 s. pf. pass. ind. ἀκηδής neglected 1 adjective ἀκούω hear 5 verb ἀκράαντος not (to be) fulfilled 1 adjective ter ἀκριτόμυθος hard to interpret 1 adjective bis ἄκριτος indiscriminate; endless 1 adjective ἀκροπόλος topmost 1 adjective bis ἀκτίς ray or beam 1 noun ἀκωκή point 1 noun ἀλάομαι wander 1 verb αλωμενος 170

2 ἀλαπάζω ruin; sack 2 verb ἀλγίων worse 1 adjective αλγιον 322 neut. ἄλγος pain 4 noun ἀλέγω care (for) 1 verb ἀλεείνω escape 1 verb ἀλείφω anoint with oil 1 verb ηλειψεν ἀλήμων wanderer 1 noun bis ἀλήτης wanderer 1 noun ἀλλά but 30 particle ἄλλῃ elsewhere or otherwise 1 adverb ἀλλήλων one another 2 pronoun (reciprocal) ἀλλοῖος of another kind 1 adjective ter ἄλλος another 14 pronoun ἀλλότριος belonging to another 1 adjective ἀλύσκω escape 1 verb ἄλφιτον barley 1 noun ἅμα with 9 ἀμείβω change (mid. freq. "reply") 3 verb ἀμενηνός weak 1 adjective ἀμέρδω deprive; tarnish 1 verb ἀμέτρητος immeasurable 1 adjective bis ἀμήχανος helpless 2 adjective Ἀμνισός harbour town of Cnossus in Crete 1 name ἀμύμων noble; excellent 5 adjective ἀμφαδόν openly 1 adverb hapax ἀμφαδός openly 1 adjective ἀμφαφάω handle 2 verb ἀμφί on both sides 4 Ἀμφιθέη maternal grandmother of Odysseus 1 name ἀμφινέμομαι dwell (round) 1 verb ἀμφιπένομαι busy oneself about 1 verb ἀμφιπολεύω busy oneself about 1 verb ἀμφίπολος attendant 5 noun ἀμφίς on both sides 2 ἀμφότερος both 1 pronoun ἄμφω both 1 pronoun ἄν modal particle 6 particle ἀνά up 4 ἀναβαίνω go up 2 verb ἀναβάλλω put back 1 verb bis ἀναγιγνώσκω recognize 1 verb ἀναγκαίη necessity 1 noun ἀνάγκη necessity 1 noun ἀνάγω bring up; mid. "put to sea" 1 verb ἀναιρέω take up 1 verb ἀναΐσσω dart up 1 verb ἀναλύω undo 1 verb αλλυεσκον ἀναμάσσω wipe away 1 verb hapax ἀναμένω await 1 verb hapax ἄναξ king 6 noun αναχθ' 392 ἀνάσσω be king 1 verb ἀναφράζομαι notice 1 verb hapax ἄνεμος wind 4 noun ἀνέρομαι question 1 verb ἀνέρχομαι go up or come back 1 verb ἄνευθε away from 1 ἀνέχω hold up 3 verb ἀνήρ man 15 noun ἄνθρωπος human being 9 noun ἀνιάζω annoy 1 verb ἀνιάω annoy 1 verb ἀνίημι send up 1 verb ἀνίστημι cause to stand up 1 verb ἀντίθεος like the gods 2 adjective ἀντικρύ straight on 1 ἀντίος opposite 3 adjective ἄνωγα command 1 verb ἄορ sword 1 noun ἀπάγχω throttle 1 verb hapax

3 ἀπαμείβομαι answer 11 verb ἅπας all the; the whole 5 adjective ἄπειμι (sum) be absent 3 verb απεσσειται 302 ἀπειρέσιος countless 1 adjective ἀπείρων boundless 1 adjective ἀπερείσιος of great value or countless 1 adjective ἀπέρχομαι go from 1 verb ἀπέχω hold back from 2 verb ἀπήμαντος unharmed 1 adjective hapax ἀπηνής harsh 2 adjective ἀπό from 8 ἀποίχομαι be gone 1 verb ἀποκλίνω bend aside 1 verb hapax ἀπολήγω cease 1 verb απολληξεις ἀπόλλυμι destroy; lose 1 verb Ἀπόλλων son of Zeus and Leto 1 name ἀπονίζω wash off 1 verb ἀποπέμπω send away 4 verb ἀποσπένδω make a libation 1 verb ter ἄπτερος without wing 1 adjective ἅπτω fasten; mid. "touch" 4 verb ἄρα then (etc.) 38 particle ἀράομαι pray 2 verb ἀργαλέος difficult 1 adjective Ἀργεῖος Argive 1 name ἄργυρος silver 1 noun ἄρειος warlike 1 adjective ἀρείων better 1 adjective ἀρετάω thrive 1 verb ἀρετή excellence 1 noun ἄριστος best 3 adjective ἀρήν lamb or sheep 1 noun ἄρουρα land 2 noun ἄρσην male 1 adjective Ἄρτεμις daughter of Zeus and Leto; goddess of hunting 1 name ἄρτιος fitted 1 adjective ἄρχω start; lead 2 verb ἀσπάζομαι greet 1 verb quater ἀσπαίρω gasp or pant 2 verb ἀσπαστός welcome 1 adjective ἀσπίς shield 1 noun ἄσσα indef. τινα 1 pronoun (indefinite) hapax ἆσσον nearer 2 ἀσσοτέρω nearer 1 bis ἄστυ town 1 noun ἄστυδε townwards 1 adverb ἀσχαλάω be distressed 2 verb ἀτασθάλλω act recklessly 2 verb bis ἄτερ without 1 ἀτιμάζω dishonour 1 verb ἀτιτάλλω rear 1 verb Ἀτρεΐδης son of Atreus 1 name ἀτρέμας still; without motion 1 adverb αὖ again 1 adverb αὐδάω speak 1 verb αὐλός pipe; tube 1 noun ἄϋπνος sleepless 2 adjective αὐσταλέος dry; dirty 1 adjective hapax αὐτάρ (also ἀτάρ) but or meanwhile 19 particle αὖτε again 8 adverb αὐτίκα at once 4 adverb αὖτις backwards; again 3 adverb ἀϋτμή breath 2 noun Αὐτόλυκος father of Anticleia 13 name αὐτός self; same; him 33 pronoun (intensive) αὐτοῦ there or here 1 adverb αὐχήν neck 1 noun ἀφαιρέω remove 1 verb ἄφαρ quickly 1 adverb ἀφικάνω reach 1 verb ἀφνειός rich 2 adjective

4 ἀφραδία senselessness 1 noun Ἀφροδίτη daughter of Zeus and wife of Hephaestus 1 name Ἀχαιϊάς Achaean (woman sc. γυνη) 1 name Ἀχαιός Achaean 7 name ἄχθομαι be in pain or trouble 1 verb bis ἄχος pain or trouble 1 noun αχεεσσι ἄψ backwards; again 2 adverb βαθύρροος deep-flowing 1 adjective βαίνω go 5 verb βημεναι βάλλω throw 10 verb βασιλεύς king 2 noun βασιλεύω be king 1 verb βεβαρηώς weighed down; overcome 1 verb bis βῆσσα glen or dell 1 noun βιός bow 1 noun βίος life 1 noun βίοτος life or means of living 2 noun βλέφαρον eyelid 3 noun βοή cry or shout 1 noun Βορέης the north wind 3 noun βόσκω feed 1 verb βουλή plan 1 noun βοῦς bull or ox or cow 2 noun βρίθω be heavy 1 verb βρότεος mortal 1 adjective hapax βροτός mortal 7 adjective βωτιάνειρα feeding men 1 adjective bis γαῖα earth 11 noun γαμβρός son-in-law or brother-in-law 1 noun γαμέω marry (act. of male; mid. of female) 2 verb γάμος marriage or wedding 3 noun γάρ for (etc.) 44 particle γε at least (etc.) 22 particle γενεά race or family line; one's birth 2 noun γένειον chin 1 noun γένος race or family line 2 noun γῆρας old age 1 noun γίγνομαι become 6 verb γεγαασι 279 γιγνώσκω recognize 5 verb γλαυκῶπις bright-eyed 1 adjective γλαφυρός hollow(ed) 1 adjective γλυκερός sweet or pleasant 1 adjective γλυκύς sweet or pleasant 1 adjective γλῶσσα tongue or language 1 noun γοάω weep 4 verb γόνος offspring or family (incl. parents) 1 noun γόνυ knee 2 noun γουνος gen. γόος weeping 4 noun γραῦς old woman 7 noun γυνή woman 20 noun γυρός bent 1 adjective hapax δαιδάλεος ornament 1 noun δαιμόνιος lit. "possessed" in vocative = "you surprise me" 1 adjective δαίμων superhuman power 5 noun δαίνυμι give a meal (mid. partake) 2 verb δαινυηι 2 s. pres. mid. subj. 328 δαΐς (Att. δᾴς) torch 2 noun δαίς meal 3 noun δάκρυ tear 3 noun δάκρυον tear 4 noun δακρυπλώω flow with tears 1 verb hapax δακρύω cry 1 verb δαλός brand snatched from fire 1 noun δαμάζω tame 2 verb δατέομαι divide 1 verb δασσαντο 423 δάω get to know 1 verb δαησεαι 2 s. fut. mid. ind. 325 δέ but (etc.) 205 particle δείκνυμι show 1 verb δεῖπνον principal meal 2 noun δέκατος tenth 2 adjective δέμας bodily frame 2 noun δέμνιον bedstead 2 noun δένδρεον tree 2 noun δεξιός right 1 adjective δεξιτερός right 1 adjective

5 δέπας cup 1 noun δεπα plural δέρκομαι see or look 1 verb δεδορκως δέρω flay 1 verb δέσποινα mistress 1 noun Δευκαλίων son of Minos 2 name δεύτερος second 1 adjective δεύω lack 1 verb δέχομαι receive 2 verb δέω tie 1 verb δή now; in fact 19 particle δημιοεργός skilled workman; professional 1 noun bis δῆμος community or people 7 noun δήν for a long time 1 adverb δηρός for a long time 1 adjective διά through 6 διάημι blow through 1 verb διαη 3 s. impf. act. ind. bis διαμπερές right through 1 adverb διαρρίπτω shoot through 1 verb διαρριπτασκεν iterative hapax διαφύσσω draw off 1 verb bis διαχέω dismember 1 verb διεχευαν 3 pl. aor. act. ind. 421 δίδυμος double 1 adjective bis δίδωμι give 12 verb δοσκον 76 iterative διέκ through 2 διέρχομαι traverse 1 verb δίκη custom or right 2 noun δινεύω whirl or wander 1 verb δινωτός adorned with spirals 1 adjective ter διοιστεύω shoot an arrow through 2 verb δῖος resplendent 12 adjective δίπλαξ double 1 adjective διπλόος double 1 adjective διπλην 226 contracted δίφρος chariot or seat 3 noun δίχα in two ways 1 adverb δμωή female slave 8 noun δμώς male slave 1 noun δοιοί two 1 adjective δοκός roof-beam 1 noun δολιχήρετμος with long oars 1 adjective δολιχός long 1 adjective δολιχόσκιος long 1 adjective δόλος cunning 2 noun δόμος house 1 noun δόρπον evening meal 1 noun δόρυ spear 1 noun δουρος gen. (cf. γουνος from γονυ) Δουλίχιον island near Ithaca 2 name δρηστήρ female slave 1 noun bis δρύοχοι props 1 noun hapax δρῦς oak tree 2 noun δύναμαι am able 2 verb δυοκαίδεκα twelve 1 numeral δύστηνος wretched 1 adjective δυσώνυμος accursed 1 adjective δυώδεκα twelve 1 numeral δώδεκα twelve 1 numeral Δωδώνη town in NW Greece and site of oracle of Zeus 1 name δῶμα house 9 noun Δωριεύς Dorian 1 name δῶρον gift 4 noun ἔαρ spring 1 noun bis ἐάω leave alone or allow 4 verb εια and ειας imperfects ἐγχέω pour into 1 verb ενεχευατο bis ἔγχος spear 2 noun ἐγώ I 86 pronoun (personal) εμεθεν gen. ἕδνον wedding gifts 1 noun ἕε or ἕ him; her; it 2 pronoun (personal) εθεν gen. ἕζομαι seat or sit 1 verb ἐθέλω want 8 verb εἰ if 12 conjunction εἶδος appearance 1 noun εἴδω see; know 15 verb εισατο 283, ιστω 303 εἴκελος like 1 adjective εικελω 384 dual

6 εἴκοσι twenty 1 numeral εἰκοστός twentieth 2 adjective εἰλάτινος of fir 1 noun Εἰλείθυια goddess of childbirth 1 name εἴλω hem in 1 verb εἷμα clothing 3 noun εἶμι go 12 verb εισθα 69, ηιεν 126 & 431 εἰμί be 68 verb εἷος (also ἕως or ἧος) while or until 2 conjunction εἶπον say 11 verb εἴρομαι ask 4 verb εἴρω say 6 verb εἰς (also ἐς) to or into 21 εἰσάγω bring to 1 verb εἰσαναβαίνω go to 2 verb εἰσοράω look at 1 verb ἔισος (Att. ἴσος) equal or like 1 adjective εἴσω into or within 3 ἐκ out 20 ἕκαστος each 4 pronoun ἑκατόμβη great sacrifice (lit. "of a hundred oxen") 1 noun ἐκβάλλω throw out 1 verb ἕκητι by aid of 1 ter ἐκτελέω bring to completion 2 verb ἐκφεύγω escape 2 verb ἐκχέω pour out 2 verb ἔλαιον olive oil 1 noun ἐλαύνω drive 3 verb ἐλεαίρω pity 1 verb ἐλεεινός pitiable 1 adjective ἐλεφαίρω deceive 1 verb bis ἐλέφας ivory 3 noun ἕλκω drag 1 verb ἑλλός fawn 1 noun hapax ἐλπίς hope 1 noun bis ἐμβάλλω throw into 2 verb ἐμός my 22 pronoun (possessive) ἐμπάζομαι care about 1 verb ἔμπεδος steady 4 adjective ἔμπης nevertheless or for sure 3 adverb ἐμπίπλημι fill 1 verb ενιπλησηις ἐμπνέω breathe into 1 verb ενεπνευσε ἐν (also ἐνί) in 60 ἐναίρω kill or impair 1 verb ἐναλίγκιος like 1 adjective ἑνδέκατος eleventh 1 adjective ἔνδοθι within 1 ἔνδον within 3 ἐνδυκέως kindly 1 adverb ἔνειμι be in 1 verb ενεην 3 s. impf. act. ind. ἕνεκα on account of 2 ἔνθα there or where 14 adverb (demonstrative or relative) ἐνθάδε here 6 adverb ἐνίπλειος (also ἔμπλειος) full of 1 adjective ἐνίπτω scold or revile 2 verb ενενιπε 65 3 s. dupl. aor. ἐννέωρος nine years old 1 adjective ἐννήκοντα ninety 1 numeral ἕννυμι clothe 4 verb ειμαι; εστο s. plpf. mid. ind. ἐντανύω stretch; string a bow 2 verb ἔντεα armor 1 noun ἐντεῦθεν thence 1 adverb hapax ἔξαιτος choice 1 adjective ἐξαπονίζω wash with water from (a vessel) 1 verb hapax ἐξαῦτις back; again 1 adverb ἑξείης in sequence 1 adverb ἐξείρομαι ask 2 verb ἐξείρω tell 1 verb ἐξερεείνω inquire 2 verb ἐξέρχομαι go forth from 1 verb

7 ἔξοχος distinguished 1 adjective ἔξω out 1 ἔοικα resemble; seem; be fitting 3 verb ἑός his (Lat. suus) 8 pronoun (possessive) ἐπάγω drive 1 verb bis ἐπακούω listen to 2 verb ἐπακτήρ hunter 1 noun bis ἐπαοιδή incantation 1 noun hapax ἐπαρτής equipped 1 adjective ter ἐπαφύσσω draw water from and add 1 verb hapax ἐπεί when or since 14 conjunction ἐπείγω press 2 verb ἔπειμι ibo approach 1 verb ἔπειτα then 7 adverb ἐπέρχομαι approach 2 verb ἐπέχω hold upon 1 verb ἐπήν when 3 conjunction ἐπί on or upon 24 ἐπιεικτός unyielding 1 adjective ἐπιήρανος pleasing 1 adjective hapax ἐπικεύθω conceal 1 verb ἐπικρατέω hold rule 1 verb ἐπιμαίομαι strive; strike; touch 2 verb επιμασσαμενος ἐπιπείθομαι induce 2 verb ἐπισεύω set on; speed 1 verb ἐπισταμένως skilfully 2 adverb ἐπιτίθημι put on 1 verb ἐπιτρέπω entrust 1 verb επιτρεψον 2 s. aor. act. impv. ἐπιφρονέω observe 1 verb hapax ἐπιφροσύνη sagacity 1 noun bis ἐπίφρων sagacious 1 adjective ἕπομαι follow 4 verb ἔπος word 13 noun ἕπω handle; busy oneself 1 verb ἐπώνυμος given as a name 1 adjective ter ἔργον deed 4 noun ἔρδω do 1 verb ἐρεείνω inquire 1 verb ἐρεθίζω provoke 1 verb ἐρέθω provoke 1 verb quater ἐρέπτομαι eat 1 verb ἐρευνάω search 1 verb ter ἐρίζω wrangle; compete with 1 verb ερισσειε 3 s. aor. act. opt. ἐρίηρος trusty 1 adjective εριηρας 273 acc. pl.; heteroclite form (nom. εριηρες) ἔρις strife 1 noun ἔριφος young goat 1 noun ἕρκος fence 1 noun Ἑρμῆς son of Zeus and Maia; messenger of the gods 1 name ἐρύκω restrain; confine 1 verb ερυξον 2 s. aor. act. impv. ἐρύω drag or draw 1 verb ερυσσατο 3 s. aor. mid. ind. ἔρχομαι go 27 verb fut. ελευσομαι aor. ηλθον ἐσδέρκομαι look towards 1 verb εσεδρακεν ter ἐσθλός good 4 adjective ἐσφορέω carry into 1 verb bis ἐσχάρα hearth 1 noun εσχαροφιν 389 locative ἑταῖρος companion 8 noun Ἐτεόκρητες true Cretan 1 name ἐτεός real or true 1 adjective adverb ετεον ἕτερος one of two; another 2 pronoun ἑτέρωσε to the other side 1 adverb ἔτι still 13 adverb ἔτος year 3 noun ἔτυμος real or true 2 adjective εὖ well 10 adverb εὐδείελος bright or shining 1 adjective εὐδικία justice 1 noun hapax εὐηγεσία good leadership 1 noun hapax εὔθρονος fair-seated 1 adjective εὐνή bed 3 noun ἐΰξεστος well-planed or well-polished 1 adjective

8 ἐΰξοος well-planed or well-polished 1 adjective ἐυπλοκαμίς fair-tressed 1 adjective εϋπλοκαμιδες fem. pl. εὑρίσκω find 2 verb Εὖρος the east wind 1 noun Εὐρυβάτης attendant of Odysseus 1 name Εὐρύκλεια nurse of Odysseus 5 name Εὐρυνόμη housekeeper of Penelope 2 name εὐρύς wide 3 adjective ἐΰσσελμος well-benched 1 adjective εὐφραδής clearly or eloquently 1 adverb hapax ἐφέλκω draw on 1 verb ἐφεψιάομαι mock 2 verb ἐφίζω sit upon 1 verb ter ἐφίημι send to 2 verb εφησω fut. ἐφοπλίζω prepare 1 verb ἐφοράω look upon; visit 2 verb εποψομενος fut. ἐχθαίρω hate 1 verb ηχθηρε ἐχθάνομαι become hated 1 verb ηχθεθ s. aor. mid. ind. ἔχω hold 12 verb εσχεθον 458 poetic aorist form Ζάκυνθος large wooded island south of Ithaca 1 name ζείδωρος grain-giving 1 adjective Ζεύς son of Cronus and Rhea 8 name Ζέφυρος the west wind 1 noun Ζῆθος son of Zeus and Antiope, co-founder of Thebes with brother Amphion, father of 1 name Itylus ζωός alive 2 adjective ζώω live 1 verb ἦ in truth 20 particle ἡβάω be in youthful prime 1 verb ἥβη youthful prime 1 noun ἠγερέθομαι assemble 1 verb ἠδέ and 12 particle ἤδη by now or now 9 particle ἡδύς sweet or pleasant 2 adjective ἤε or ἤ (also ἦε or ἦ) or 22 particle ἠέλιος sun 6 noun ἤλιθα enough 1 particle ἧμαι sit 2 verb ημενος, ησθαι 120 ἦμαρ day 5 noun ἠμάτιος by day 1 adjective ἡμεῖς we 1 pronoun (personal) ἠμέν and 1 particle ἡμέτερος our 1 pronoun (possessive) ἦμος when 2 conjunction ἤν if 1 conjunction ἠνεμόεις windy 1 adjective ἦρι early in the morning 1 adverb ter ἠριγένεια early-born 1 adjective ἥρως warrior 1 noun ἦτορ heart 2 noun ἧχι where 1 adverb (relative) ἠώς dawn 7 noun θάλαμος room 4 noun θάλασσα sea 1 noun θαλερός blooming 1 adjective θαλπιάω be warm 1 verb hapax θαμά often 1 adverb θάνατος death 2 noun θαρσαλέος bold; audacious 1 adjective θαρσέω take heart 1 verb θαῦμα wonder (noun) 1 noun θαυμάζω wonder (verb) 1 verb θαυμαζεσκον θεός god 11 noun θεουδής god-fearing 2 adjective θερμός warm (adjective) 2 adjective θέρω warm (verb) 2 verb θερσομενος 507 Θεσπρωτοί people of NW Greece 3 name θηέομαι marvel at 1 verb εθηησαντο pl. aor. mid. ind. θηρεύω hunt (verb) 1 verb hapax θήρη hunt (noun) 1 noun θνήσκω die 2 verb θνητός mortal 1 adjective θοός swift 1 adjective

9 θρῆνυς foot-stool 1 noun Θρινακίη Trident Island or Sicily 1 name θυγάτηρ daughter 2 noun θυμός heart 16 noun θυμοφθόρος life-destroying 1 adjective θύρη door 4 noun ἰαίνω cheer 1 verb ἰάομαι heal 1 verb ιησαμενοι 460 ἰαύω pass the night 2 verb aor. αεσα 342 Ἰδομενεύς king of Crete 1 name ἵεμαι long for 1 verb ιεμενον ἵζω seat or sit 1 verb ἵημι send 1 verb ηκε Ἰθάκη island off west coast of Greece 3 name ἱκάνω arrive 6 verb Ἰκάριος father of Penelope 2 name ἴκελος like 1 adjective ἱκέτης suppliant 1 noun Ἰκμάλιος Ithacan craftsman 1 name ἱκνέομαι go; come; arrive 9 verb Ἴλιος Troy 3 name ἵμερος desire 1 noun ἵνα where 3 conjunction ἰνδάλλομαι seem or think 1 verb quater ἱρεύω (also ἱερεύω) sacrifice 1 verb ἴς strength 1 noun ἴσκω liken; feign; imagine 1 verb ἵστημι stand 10 verb ιστασχ iterative -σκ ἱστίη hearth 1 noun ἱστός mast; loom; warp or web 2 noun ἰσχαλέος desiccated 1 adjective hapax ἰσχάνω restrain 1 verb Ἴτυλος son of Zethus 1 name ἴφθιμος valiant 1 adjective ἰχθύς fish 1 noun ἴχνιον footprint 1 noun καθαιρέω take 1 verb καθεληισι καθέζομαι sit down 4 verb καθεψιάομαι mock 1 verb hapax καί and; even 121 particle καίνυμαι excel 2 verb κεκασσαι 82 2 s. pf. mid. ind., εκεκαστο s. plpf. mid. ind. καίω set on fire 2 verb εκη 366 (v. l. κη') κακίων worse 1 adjective Κακοΐλιος evil or unhappy Troy 2 name κακός bad 4 adjective κακότης evil 1 noun καλέω call 3 verb καλλίων better 1 adjective καλός good 9 adjective καλύπτω cover 1 verb καναχέω give forth a sound 1 verb hapax καπνός smoke 2 noun καρπάλιμος swiftly 1 adverb καρπός fruit 1 noun κατά down 16 καταγηράσκω age 1 verb κατάγω lead down 1 verb καταδύω enter; sink 2 verb καταέννυμι cover with clothing 1 verb καταειμενον 431 καταθνητός mortal 1 adjective καταικίζω spoil 1 verb κατηικισται bis καταισχύνω bring shame upon 1 verb κατάκειμαι lie 1 verb καταλέγω (1) lay down 1 verb καταλέγω (2) collect; tell 2 verb καταλείπω leave behind 1 verb καταπρηνής down-turned 1 adjective καταράομαι curse 1 verb bis κατατήκω melt 3 verb ter (τ only) κατατίθημι set down 8 verb κατθεμεν 4, καταθειομαι 17, καταθεσθαι, καταθησω καταχέω pour upon 1 verb καταχευηι 206 aor. κατέδω devour 2 verb

10 κατερητύω restrain 1 verb ter κατερύω draw down 1 verb κατειρυσθαι 289 pf. pass. inf. κατέχω hold down or cover 1 verb κε(ν) modal particle (Attic ἄν) 30 particle κεδνός loving 1 adjective κεῖθεν thence 1 adverb κεῖθι there 1 adverb κεῖμαι lie 3 verb κηται 147 also written κειται (κεεται for κειεται short vowel subj.) κειμήλιον treasure 2 noun κεῖνος that (Lat. ille) 6 pronoun (demonstrative) κείω go to rest 2 verb κελαινός dark 1 adjective κέρας horn 3 noun κερα nom. pl. 211 κερδίων more advantageous 1 adjective κέρδος gain; sagacity 1 noun κεύθω cover 1 verb κεφαλή head 2 noun κῆδος trouble 1 noun κήδω cause trouble (mid. care for) 3 verb κήρ fate 1 noun κῆρ heart 2 noun κῆρυξ attendant 2 noun κιχάνω reach; light upon 1 verb κιχησατο 400 κίω go 2 verb κίων column 1 noun κλαίω weep 3 verb κλέος κλειτός report; fame 3 noun κλεπτοσύνη thieving or sharp practice 1 noun κληΐω secure a door 1 verb κλίνω cause to lean 1 verb κλισία hut; seat 1 noun κλυτός famed 2 adjective κλύω hear 1 verb κνέφας dusk 1 noun κνήμη lower leg 1 noun Κνωσσός city of Crete 1 name κοῖλος hollow 1 adjective κοιμάω lull 2 verb κοίτη bed 1 noun hapax κοῖτος rest 2 noun κονίη dust 1 noun κόρυς helmet 1 noun κορυθος gen. κορωνίς curved 2 adjective κοτέω grow angry 2 verb κεκοτηοτι, κοτεσσαμενη κούρη young woman 3 noun κουρίδιος wedded; nuptial 1 adjective κοῦρος young man 1 noun κραδαίνω brandish 1 verb quater κραίνω accomplish 1 verb Κρήτη island south of Greece 3 name κριθή barley 1 noun κρόμυον onion 1 noun bis Κρονίων son of Cronus (patronymic) 1 name κρυφηδόν secretly 1 adverb bis κτεατίζω acquire 1 verb κτείνω kill 5 verb εκταν 276 κτῆμα possession 3 noun κτῆσις possessions 2 noun κτύπος sound 1 noun κυδάλιμος glorious 1 adjective κῦδος glory 1 noun Κύδωνες Cydonians 1 name κῦμα wave 1 noun κυνέω kiss 1 verb κυσσ κύων dog 8 noun κῶας fleece 3 noun κωκύω cry out in grief 1 verb Λαέρτης father of Odysseus 1 name Λαερτιάδης son of Laertes (patronymic) 4 name λαμβάνω grasp 3 verb λαμπρός bright 1 adjective λαμπτήρ brazier 1 noun ter λάμπω shine 1 verb λαμπομεναων λαός people (of a leader) 1 noun

11 λάω grip 2 verb bis λέβης vessel 2 noun λέγω (1) lay 4 verb ελεκτο 50 λέγω (2) collect; tell 1 verb λείπω leave 1 verb λέκτρον bed 1 noun λεπτός peeled; slender; delicate 1 adjective λευκός bright or white 2 adjective λευκώλενος white-armed 1 adjective λήθω (collat. λανθάνω) escape notice 3 verb εληθον λίθος stone 1 noun λικριφίς obliquely 1 adverb bis λιμήν harbour 1 noun λιμεσιν dat. pl. λίπα richly 1 adverb 505 λιπαρός anointed with oil; pleasant 1 adjective λοπός husk 1 noun hapax λούω wash 1 verb λοεσσαι aor. act. inf. λοφιή bristly back of a wild boar 1 noun hapax λόχμη lair of a wild beast 1 noun hapax λυκάβας day? month? year? 1 noun bis λύχνος lamp 1 noun hapax λώβη outrage 1 noun μαζός (also μαστός) breast 1 noun μαῖα dame; lady 3 noun μακαρίζω esteem fortunate 1 verb μάλα very 14 adverb μαλακός soft 2 adjective Μάλεια south-east cape of Peleponnese 1 name μάλιστα most; especially 1 adverb μᾶλλον more; rather 2 adverb μάω be eager 2 verb μεμαως μεγάθυμος great-hearted 1 adjective μεγαλήτωρ great-hearted 1 adjective μέγαρον chief room of a house; house 25 noun μέγας large 13 adjective μέδομαι devise; think of 1 verb μείζων larger 2 adjective μειλίχιος pleasing; kindly 1 adjective μέλαθρον roof-beam or rafter 1 noun Μελανθώ daughter of Dolius and maid of Penelope 1 name μελανόχροος of dark complexion 1 adjective hapax μέλας black 1 adjective μελεδώνη anxieties 1 noun hapax μελιηδής honey-sweet 1 adjective μέλλω be about to 1 verb μέν on the one hand (etc.) 46 particle μένος might (noun) 2 noun μένω remain 2 verb μερμηρίζω ponder 1 verb μεσόδμη mast-box; pedestal 1 noun μέσος middle 1 adjective μετά with 6 μεταλλάω inquire 4 verb μεταμώνιος of no effect 1 adjective μετεῖπον address 1 verb μετοίχομαι pursue 1 verb μέτρον measure 1 noun μή not (with oblique moods) 9 adverb μηδέ nor (with oblique moods) 3 adverb μῆδος plans; cunning; male genitals (always in pl.) 1 noun 353 μηκάομαι bleat; shriek 1 verb μακων aor. ptc. μηκέτι no longer (with oblique moods) 2 adverb μῆλον sheep 1 noun μήν οr μείς month 2 noun μήν indeed (etc.) 1 particle μηρία thigh bones 1 noun μήτηρ mother 6 noun μῆτις shrewdness; plan 2 noun μητρώϊος maternal 1 noun hapax μιμνήσκω remind; call to mind 2 verb μεμνησεσθαι μίμνω remain 2 verb μιν him; her; it 19 pronoun (personal) μινυνθάδιος of short time 1 adjective

12 Μίνως son of Zeus and Europa and king of Cnossus 1 name μίσγω mix 2 verb μεμιγμενη μιστύλλω cut up flesh for cooking 1 verb μνάομαι woo 2 verb μνηστήρ suitor 10 noun μνηστύς wooing 1 noun μογέω toil 1 verb μόγις with difficulty 1 adverb μοῖρα due measure; portion; fate 3 noun μυθέομαι speak 4 verb μῦθος utterance 7 noun μυρίος countless 1 adjective μύρω weep 1 verb ναιετάω dwell; have place 1 verb ναίω dwell 1 verb νεβρός fawn 1 noun νεικέω quarrel 1 verb νεμεσάω be angry 3 verb νεμεσησεται 121 short vowel subjunctive νέος young 3 adjective νευρή bowstring 1 noun νηέω heap 1 verb νηησαν νηλῖτις guiltless 1 adjective νῆμα yarn; woven work 1 noun νημερτής truly 1 adverb bis νήπιος young; foolish 2 adjective νῆσος island 2 noun νηῦς ship 10 noun νίζω wash 6 verb νιφόεις snowclad 1 adjective νοέω perceive 3 verb νόος mind 3 noun νοστέω return home (verb) 3 verb νόστιμος of one's nostos 2 adjective νόστος return home (noun) 1 noun νοσφίζομαι depart 2 verb νυ now (rarely temporal) 2 particle νῦν now (Lat. nunc) 23 particle νύξ night 5 noun ξείνια guest-gifts 1 noun ξεινίζω entertain hospitably 2 verb εξεινισσα ξείνιος foreigner; guest or host 22 adjective ξεστός smoothed; polished 1 adjective ξύλον wood 1 noun ξύλοχος coppice or thicket 1 noun ὀαριστής intimate friend 1 noun hapax ὀβελός spit 1 noun ὅδε this here (Lat. iste) 26 pronoun (demonstrative) ὀδούς tooth 4 noun ὀδύνη pain 1 noun ὀδύρομαι lament or mourn for 4 verb Ὀδυσσεύς son of Laertes and Anticleia 58 name ὀδύσσομαι be angry 2 verb ὅθι where 3 adverb (relative) οἴκαδε homewards 2 adverb οἴκοθι at home 1 adverb οἶκος home 16 noun οἰκτρός pitiable 1 adjective οἶνος wine 2 noun οἶνοψ wine-dark 2 adjective οἰνόω make drunk 1 verb bis οἷος of what sort 10 pronoun (relative) οἶος alone 2 adjective ὀϊστός arrow 1 noun οἴχομαι go 4 verb οΐω or οἴομαι think 4 verb oϊσατο 390 ὄλβιος fortunate 1 adjective ὄλβος good fortune 1 noun ὄλεθρος destruction 1 noun ὀλιγηπελέων feeble 1 adjective ὀλίγος little 1 adjective ὄλλυμι destroy 7 verb ὀλοός destructive 1 adjective ὀλοφυδνός lamentable 1 adjective ter

13 ὀλοφύρομαι lament 2 verb Ὄλυμπος mountain seat of gods 1 name ὄμβρος rain 1 noun ὁμῆλιξ of the same age 1 adjective ὄμνυμι swear 1 verb ὅμοιος like; similar 2 adjective ὁμοκλέω shout together 1 verb ὀμφαλόεις bossed 1 adjective ὄναρ dream 1 noun ὄνειρος dream 7 noun ὀνίνημι benefit; help 1 verb ονησο 68 ὄνομα name 5 noun ὀνομάζω name; address 2 verb ὀνομαστός named 2 adjective ter ὀξυόεις sharp 1 adjective ὀξύς sharp 1 adjective ὀπαδέω cause to go with 1 verb ὀπάζω attend upon 1 verb ὀπιπτεύω eye (verb) 1 verb ter ὄπισθεν behind 1 ὀπίσσω behind 1 adverb ὁπλότερος younger 1 adjective ὁποῖος of whatever kind 2 pronoun (relative or interrogative) ὁπότε when 3 adverb (relative or interrogative) ὁππόθεν whence 1 adverb (relative or interrogative) ὀπτάω roast 1 verb ὅπως in what way 2 adverb (relative or interrogative) ὁράω see 2 verb οροωσα 514 ὅρκιον oath sacrifice or oath 1 noun ὅρκος oath 1 noun ὄρνις bird 1 noun ορνιθος gen. ὄρνυμι set in motion 4 verb ωρορε 201 aor. (n.b. not pf. ορωρα), ορωρεται 377, ωρσε ὄρος mountain 4 noun ὅσος of what quantity 7 pronoun (relative) ὄσσε eyes 1 noun ὀστέον bone 1 noun ὅστις whoever 5 pronoun (indefinite) ὅτε when 12 adverb (relative) ὅτι because or that 2 conjunction ὀτραλέος quickly 1 adverb ter ὀτρύνω rouse; urge 2 verb οὐ not (with indicative) 27 adverb οὐδέ nor (with indicative) 18 conjunction οὐδείς no one 1 pronoun οὐκέτι no longer (with indicative) 4 adverb οὐλή wound 4 noun οὐλοκάρηνος curly-headed 1 adjective hapax οὖλος wooly 1 adjective 225 οὖν then 2 particle οὐρανός heaven 2 noun ουτάζω wound 1 verb οὐτάω wound 1 verb οὔτε neither 12 conjunction οὗτος this (Lat. hic) 6 pronoun (demonstrative) οὕτως in this way (Lat. sic) 4 adverb (demonstrative) ὀφθαλμός eye 6 noun ὄφρα until or while 5 conjunction παῖς child 10 noun πάλαι long ago 1 adverb παλαιός old 1 adjective παλαίφατος old or of old renown 1 adjective ter παλάμη hand 1 noun πάλιν back 1 adverb Πάλλας Pallas (Athena) 1 name πάμπαν entirely 1 adverb παμφανόων shine 1 verb Πάνδαρος father of the nightingale 1 name πάντως by all means 1 adverb ter παπταίνω glance 1 verb παπτηνασα παρά beside; from 4 παραπλάζω drive off course 1 verb παραπλαγξασα παρατίθημι set beside or before 1 verb παραθειμην 150

14 παράφημι persuade 1 verb παρφασθαι 6 παρέχω furnish 1 verb παρήϊον cheek 1 noun quater πάρημαι sit by 2 verb Παρνησός mountain in Phocis 4 name πάροιθε before 2 πάρος formerly 5 adverb πᾶς all the; the whole 18 adjective πάσχω suffer 2 verb πατήρ father 10 noun πάτρη fatherland (1st decl. form) 2 noun πατρίς fatherland (3rd decl. form) 6 noun παῦρος small; few 1 adjective παύω stop 2 verb παχύς stout 1 adjective πείθω persuade 1 verb πειράω attempt; test 1 verb πείρω pierce 1 verb πειραν Πελασγός Pelasgian 1 name πέλεκυς axe 2 noun πέλω be 2 verb επλετο 29 3 s. impf. or aor. mid. ind. πέμπω send 3 verb πενθέω mourn 1 verb πένθος sorrow 1 noun πενταέτηρος five years old 1 adjective πέπνυμαι have good sense 3 verb περ very or just (etc.) 12 particle περάω traverse 1 verb περαασκε 442 περί about 9 περίειμι (sum) excel 1 verb bis περικαλλής beautiful 1 adjective περίμετρος very long 1 adjective ter περίρρυτος sea-girt 1 adjective hapax περιφραδής carefully 1 adverb περίφρων wise 13 adjective περιφύομαι grow round; embrace 1 verb περόνη brooch or buckle 2 noun quater πέταλον leaf 1 noun bis πέτομαι fly (verb) 1 verb επτατο s. aor. mid. ind. πέτρη rock 1 noun Πηνελόπεια daughter of Icarius 13 name πίειρα fat (fem. only form) 1 adjective fem. form of πιων πίμπλημι fill 2 verb πλησαιατο 198, πλησθεν 472 πίνω drink 1 verb πίπτω fall 3 verb πίων fat 3 adjective πλείων more 1 adjective πλέω sail 1 verb πλήθω be filled 1 verb ποδάνιπτρον water for washing the feet 2 noun bis πόθεν whence 1 adverb (interrogative or indefinite) ποθέω desire (verb) 2 verb πόθι where 1 adverb (interrogative or indefinite) ποιέω make 2 verb ποικίλος many-coloured; dappled; intricate 1 adjective ποῖος of what sort? 1 pronoun (interrogative) πόλις city 3 noun πολλάκις often 1 adverb πολυάρητος much prayed for 1 adjective πολυδάκρυτος tearful 1 adjective πολυδεύκης having much continuity 1 adjective πολυηχής many-toned 1 adjective πολύκλυστος much surging 1 adjective ter πολύμητις of many counsels 12 adjective πολύπυρος rich in wheat 1 adjective πολύς much or many 27 adjective πολύστονος full of sorrows 1 adjective quater πολύτλας much enduring 1 adjective πομπή sending 1 noun πόντος sea 3 noun πορφύρεος dark; gleaming 1 adjective πόρω give 5 verb πόσις husband 9 noun

a wordlist for Odyssey 20 (Jan. 09) meet in assembly; speak in the assembly; speak ἀγορεύω ἀγορητής ἀγρέω ἀθεμίστιος αἰδέομαι αἰετός

a wordlist for Odyssey 20 (Jan. 09) meet in assembly; speak in the assembly; speak ἀγορεύω ἀγορητής ἀγρέω ἀθεμίστιος αἰδέομαι αἰετός a wordlist for Odyssey 20 (Jan. 09) ἆ ἀγαίομαι ἄγε ἀγείρω ἀγελαῖος Ἀγέλαος ἀγήνωρ ἀγινέω ἀγνοέω ἁγνός ἀγοράομαι ἀγορεύω ἀγορή ἀγορητής ἀγρέω ἄγχι ἀγχίμολος ἄγω ἀδέψητος ἀεί ἀεικέλιος ἀεικής ἀεικία ἀέκων

Διαβάστε περισσότερα

CORE GREEK VOCABULARY for the FIRST TWO YEARS of GREEK at LSU

CORE GREEK VOCABULARY for the FIRST TWO YEARS of GREEK at LSU CORE GREEK VOCABULARY for the FIRST TWO YEARS of GREEK at LSU About this Vocabulary List The goal behind compiling this list of words is to provide a set of words which are likely to be a core vocabulary

Διαβάστε περισσότερα

CPL Online Winter 2008 Wilfred E. Major Page 1

CPL Online Winter 2008 Wilfred E. Major Page 1 Wilfred E. Major Page 1 It s Not the Size, It s the Frequency: The Value of Using a Core Vocabulary in Beginning and Intermediate Greek Wilfred E. Major Foreign Languages and Literatures Department Louisiana

Διαβάστε περισσότερα

OCR Greek AS Word List Produced by Eton College

OCR Greek AS Word List Produced by Eton College OCR Greek AS Word List Produced by Eton College ἀγαθός, ἀγαθή, ἀγαθόν ἄγαν ἀγγέλλω, ἀγγελῶ, ἤγγειλα, ἠγγέλθην ἄγγελος, ἀγγέλου, ὁ ἀγνοέω, ἀγνοήσω, ἠγνόησα, ἠγνοήθην ἀγορά, ἀγορᾶς, ἡ ἀγρός, ἀγροῦ, ὁ ἄγω,

Διαβάστε περισσότερα

Vocabulary to be learnt: through Section 6

Vocabulary to be learnt: through Section 6 Vocabulary to be learnt: through Section 6 nouns: first declension Ἀθῆναι, αἱ αἰτία, ἡ ἀλήθειᾰ, ἡ ἀνάγκη, ἡ Athens reason, cause, responsibility truth necessity ἀνάγκη ἐστί it is obligatory (for X, acc.

Διαβάστε περισσότερα

Verbs. come to rescue/aid X. I work; I accomplish I come; I go I eat

Verbs. come to rescue/aid X. I work; I accomplish I come; I go I eat Verbs Present ἄγω Future ἄξω Aorist ἤγαγον Definition I lead; I take; imperative, come on! αἱρέω αἴρω αἱρέσω ἀρῶ εἷλον ἦρα (irregular augment), I take I lift; with reflexive pronoun, I get up αἰτέω αἰτήσω

Διαβάστε περισσότερα

OCR Greek GCSE Word List Produced by Eton College

OCR Greek GCSE Word List Produced by Eton College OCR Greek GCSE Word List Produced by Eton College ἀγαθός, ἀγαθή, ἀγαθόν ἀγγέλλω, ἀγγελῶ, ἤγγειλα, ἠγγέλθην ἄγγελος, ἀγγέλου, ὁ ἀγορά, ἀγορᾶς, ἡ ἀγρός, ἀγροῦ, ὁ ἄγω, ἄξω, ἤγαγον, ἤχθην ἀδικέω, ἀδικήσω,

Διαβάστε περισσότερα

College Greek Exam Syllabus Fourth Annual Exam (2012)

College Greek Exam Syllabus Fourth Annual Exam (2012) College Greek Exam Syllabus Fourth Annual Exam (2012) All questions ask the student to choose the best from four different answers. The first thirty (30) questions test the material listed below. The last

Διαβάστε περισσότερα

Lucian s. The Ass. An Intermediate Greek Reader. Greek text with running vocabulary and commentary. Evan Hayes and Stephen Nimis

Lucian s. The Ass. An Intermediate Greek Reader. Greek text with running vocabulary and commentary. Evan Hayes and Stephen Nimis Lucian s The Ass An Intermediate Greek Reader Greek text with running vocabulary and commentary Evan Hayes and Stephen Nimis Lucian s Lucius, or The Ass: An Intermediate Greek Reader Greek text with Running

Διαβάστε περισσότερα

The 2010 College Greek Exam

The 2010 College Greek Exam 53 The 2010 College Greek Exam Albert Louisiana State University Abstract This article reports on the second annual College Greek Exam (CGE), a national exam for students of ancient Greek, usually given

Διαβάστε περισσότερα

Crito vocabulary (by part of speech)

Crito vocabulary (by part of speech) Crito vocabulary (by part of speech) Greek word part of speech frequency English meaning πολύς adj. 38 much or many δίκαιος adj. 28 just καλός adj. 18 beautiful πρότερος adj. 11 earlier ἀγαθός adj. 8 good

Διαβάστε περισσότερα

On the Syrian Goddess

On the Syrian Goddess Lucian s On the Syrian Goddess An Intermediate Greek Reader Greek text with running vocabulary and commentary Evan Hayes and Stephen Nimis Lucian s On the Syrian Goddess: An Intermediate Greek Reader Greek

Διαβάστε περισσότερα

The Passion of Perpetua and Felicitas. Patristic Readers, Volume 1b. Greek Text with Vocabulary and Commentary. Seumas Macdonald

The Passion of Perpetua and Felicitas. Patristic Readers, Volume 1b. Greek Text with Vocabulary and Commentary. Seumas Macdonald The Passion of Perpetua and Felicitas Patristic Readers, Volume 1b Greek Text with Vocabulary and Commentary Seumas Macdonald The Passion of Perpetua and Felicitas Greek Text with Vocabulary and Commentary

Διαβάστε περισσότερα

The Hymn to Demeter. Nicholas Swift Aoidoi.org. June 2007 (v.2)

The Hymn to Demeter. Nicholas Swift Aoidoi.org. June 2007 (v.2) The Hymn to Demeter Nicholas Swift Aoidoi.org June 2007 (v.2) This Hymn to Demeter is usually found second in a collection of thirty-three works commonly known as the Homeric Hymns. The first mention of

Διαβάστε περισσότερα

Dialogues of the Dead

Dialogues of the Dead Lucian s Dialogues of the Dead An Intermediate Greek Reader Greek Text with Running Vocabulary and Commentary Evan Hayes and Stephen Nimis Lucian s Dialogues of the Dead: An Intermediate Greek Reader:

Διαβάστε περισσότερα

Homeschool Self-Study Greek, Volume Two

Homeschool Self-Study Greek, Volume Two 1. John 1:1-2 1.1 Reading 1:1 1:2 Ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ λόγος, καὶ ὁ λόγος ἦν πρὸς τὸν θεόν, καὶ θεὸς ἦν ὁ λόγος. Οὗτος ἦν ἐν ἀρχῇ πρὸς τὸν θεόν. 1.2 Vocabulary [Familiarity with the many meanings and usages of

Διαβάστε περισσότερα

An Introduction to New Testament Greek

An Introduction to New Testament Greek An Introduction to New Testament Greek Paul Pritchard February 2014 0 Session 1: The Greek Alphabet Capital Lower case Name Pronunciation 1 Transliteration Α α alpha lard/cup a Β β beta bat b Γ γ gamma

Διαβάστε περισσότερα

Lysias I and Plato s Crito

Lysias I and Plato s Crito Lysias I and Plato s Crito Greek Text with Facing Vocabulary and Commentary Geoffrey Steadman Lysias I and Plato s Crito Greek Text with Facing Vocabulary and Commentary 1 st edition 2012 by Geoffrey D.

Διαβάστε περισσότερα

αἰσχρός, αἰσχρά, αἰσχρόν (comp. αἰσχίων) ἀγαθός, ἀγαθή, ἀγαθόν ἄδικος, ἄδικον ῥᾴδιος, ῥᾳδία, ῥᾴδιον (comp. ῥᾴων) δίκαιος, δικαία, δίκαιον

αἰσχρός, αἰσχρά, αἰσχρόν (comp. αἰσχίων) ἀγαθός, ἀγαθή, ἀγαθόν ἄδικος, ἄδικον ῥᾴδιος, ῥᾳδία, ῥᾴδιον (comp. ῥᾴων) δίκαιος, δικαία, δίκαιον word ὁ πεζός αἰσχρός, αἰσχρά, αἰσχρόν (comp. αἰσχίων) αἴτιος, αἰτία, αἴτιον ἀγαθός, ἀγαθή, ἀγαθόν ἄδικος, ἄδικον ῥᾴδιος, ῥᾳδία, ῥᾴδιον (comp. ῥᾴων) δίκαιος, δικαία, δίκαιον δῆλος, δήλη, δῆλον ἱερός, ἱερά,

Διαβάστε περισσότερα

English to Greek vocabulary in lessons 1-10

English to Greek vocabulary in lessons 1-10 English to Greek vocabulary in lessons 1-10 E to Greek vocabulary, lessons 1-10, p1 Try to remember the highlighted vocabulary! Nouns Aeneas (mythic Trojan hero said to have founded Rome) = Αἰνείας, ου,

Διαβάστε περισσότερα

Vocabulary in Lessons 1-9

Vocabulary in Lessons 1-9 1 of 10 5/15/2011 1:28 PM Try to remember the highlighted vocabulary! Vocabulary in Lessons 1-9 Article ὁ, ἡ, τό = the Nouns ἄγγελος, ου, ὁ = angel, messenger ἀδελφός, οῦ, ὁ = brother ἀδικία, ας, ἡ = injustice,

Διαβάστε περισσότερα

LUCIAN S A TRUE STORY. An Intermediate Greek Reader. Greek Text with Running Vocabulary and Commentary. Evan Hayes and Stephen Nimis

LUCIAN S A TRUE STORY. An Intermediate Greek Reader. Greek Text with Running Vocabulary and Commentary. Evan Hayes and Stephen Nimis LUCIAN S A TRUE STORY An Intermediate Greek Reader Greek Text with Running Vocabulary and Commentary Evan Hayes and Stephen Nimis Lucian s A True Story: An Intermediate Greek Reader Greek text with Running

Διαβάστε περισσότερα

From Zero to Greek: An Introduction to the Language for Everyone

From Zero to Greek: An Introduction to the Language for Everyone From Zero to Greek: An Introduction to the Language for Everyone A pre-institute workshop at American Classical League 61 st Annual Institute, Durham, NH Holloway Commons: Cocheco Room Thursday June 26,

Διαβάστε περισσότερα

Lucian s. A True Story. An Intermediate Greek Reader. Greek text with running vocabulary and commentary. Evan Hayes and Stephen Nimis

Lucian s. A True Story. An Intermediate Greek Reader. Greek text with running vocabulary and commentary. Evan Hayes and Stephen Nimis Lucian s A True Story An Intermediate Greek Reader Greek text with running vocabulary and commentary Evan Hayes and Stephen Nimis Lucian's A True Story: An Intermediate Greek Reader Greek text with Running

Διαβάστε περισσότερα

Copyright 2012 Yale University. Gr eek. Andrew Keller Collegiate School. Stephanie Russell Collegiate School. New Haven & London

Copyright 2012 Yale University. Gr eek. Andrew Keller Collegiate School. Stephanie Russell Collegiate School. New Haven & London L e a r n To R e a d Gr eek pa rt 2 Andrew Keller Collegiate School Stephanie Russell Collegiate School New Haven & London Copyright 2012 by Yale University. All rights reserved. This book may not be reproduced,

Διαβάστε περισσότερα

NT Greek most frequent Vocabulary 1

NT Greek most frequent Vocabulary 1 NT Greek most frequent Vocabulary 1 I Words occurring 50 or more times (293) Greek English Urdu 2 اچھا 1 ἀγαθός, -ή, -όν good میں پیار کرتا ہوں محبت کرتا ہوں 2 ἀγαπάω I love پیار محبت 3 ἀγάπη, - ης, ἡ

Διαβάστε περισσότερα

Delectus Indelectatus

Delectus Indelectatus Delectus Indelectatus William S. Annis Aoidoi.org * March 2012 (v. 4) The poems in this collection portray the Greeks in less noble and uplifting moods. I suspect few people will have previously encountered

Διαβάστε περισσότερα

THE ORESTEIA OF AESCHYLUS

THE ORESTEIA OF AESCHYLUS THE ORESTEIA OF AESCHYLUS The Oresteia of Aeschylus Agamemnon, Choephori, Eumenides TH E GREEK TEXT as arranged fo r performance at Cambridge PUBLISHERS. W ITH AN ENGLISH VERSE TRANSLATION BY R. C. TREVELYAN,

Διαβάστε περισσότερα

ABSTRACT. This thesis is an analysis of Achilles and Andromache in Homer s Iliad

ABSTRACT. This thesis is an analysis of Achilles and Andromache in Homer s Iliad ACHILLES AND ANDROMACHE: GENDER AMBIGUITY IN MOTIF, NARRATIVE, AND FORMULA BY SEAN NICHOLAS SIGNORE UNDER THE DIRECTION OF NANCY FELSON ABSTRACT This thesis is an analysis of Achilles and Andromache in

Διαβάστε περισσότερα

GREEK GRAMMAR HANDOUT 2012

GREEK GRAMMAR HANDOUT 2012 GREEK GRAMMAR HANDOUT 2012 1 Karl Maurer, (office) 215 Carpenter, (972) 252-5289, (email) filokalos@aol.com p. 3 I. Greek Accenting: Basic Rules 8 II. ALL NOUN DECLENSIONS. (How to form the Dual p. 12)

Διαβάστε περισσότερα