Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ""

Transcript

1 Εφαρµογή Τηλεπισκόπησης στην καταγραφή της κατανάλωσης του αρδευτικού νερού στον Κάµπο του Ν. Χανίων Ανθούλα Γκιούρου Μηχανικός Ορυκτών Πόρων GEOMET Ltd. Φανερωµένης 4, Χολαργός /547, Fax: Περίληψη Οι εφαρµογές της δορυφορικής Τηλεπισκόπησης στον τοµέα της Γεωργίας αφορούν κυρίως την µέτρηση της έκτασης των καλλιεργειών, την αναγνώριση ασθενειών, την παρακολούθηση της πορείας ανάπτυξης της βλάστησης, την εκτίµηση των ζηµιών των γεωργικών καλλιεργειών, την χαρτογράφηση εδαφών κ.α. Τα τελευταία χρόνια η κατανάλωση και χρήση νερού έχει αυξηθεί ραγδαία. Το πρόβληµα είναι ιδιαίτερα έντονο σε ότι αφορά τις ανάγκες για αρδεύσιµο νερό. Στο σηµείο αυτό η χρήση της δορυφορικής τηλεπισκόπησης µπορεί να βοηθήσει στον εντοπισµό και τη χαρτογράφηση/οριοθέτηση των αρδεύσιµων καλλιεργειών, ώστε να εντοπιστούν οι πραγµατικές ανάγκες για τη χρήση αρδεύσιµου ύδατος. Σκοπός της παρούσας µελέτης είναι η κοστολόγηση του αρδευτικού νερού στον Κάµπο Χανίων, λαµβάνοντας υπόψη τις οικονοµικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές συνθήκες της περιοχής. Προκειµένου να αξιολογηθούν οι πραγµατικές διαστάσεις του προβλήµατος, το πρώτο στάδιο της µεθοδολογίας που αναπτύχθηκε περιλάµβανε τη συλλογή των απαραιτήτων πληροφοριών/µεταβλητών για την περιοχή µελέτης. Το στάδιο αυτό ήταν ουσιαστικό δεδοµένου ότι η ακρίβεια της δειγµατοληψίας/καταγραφής των αρχικών δεδοµένων είναι δείκτης για την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων των εποµένων σταδίων της µεθοδολογίας. Αρχικά λοιπόν συλλέχθησαν οι απαραίτητες πληροφορίες για την περιοχή µελέτης (π.χ. έκταση, είδος καλλιεργειών). Ακολούθως, έγινε καταγραφή και συλλογή από τα απαραίτητα χαρτογραφικά υπόβαθρα και ιδιαίτερα των χαρτών χρήσης γης (π.χ. χάρτες χρήσης γης από CORINE, χαρτών ΥΠΓΕ ). Με βάση την καταγραφή της υπάρχουσας κατάστασης και τις απαιτήσεις του έργου χρησιµοποιήθηκαν δορυφορικές εικόνες πολυφασµατικής ανάλυσης του δορυφόρου Ikonos MS, οι οποίες έχουν καταγράψει σκηνές της περιοχής έρευνας, οι οποίες αφορούν σε διάφορες περιόδους της ανάπτυξης των καλλιεργειών ανάλογα µε το φαινολογικό τους τύπο. Τέλος πραγµατοποιήθηκαν οι απαραίτητες γεωµετρικές και ραδιοµετρικές διορθώσεις των δορυφορικών εικόνων, ώστε οι εικόνες να µπορούν να χρησιµοποιηθούν κατάλληλα για την χαρτογράφηση των αρδευόµενων εκτάσεων. Το επόµενο βήµα περιλάµβανε την προετοιµασία των δειγµατοληπτικών εργασιών εδάφους και τη δηµιουργία των εντύπων που αξιοποιήθηκαν στη φάση των επίγειων εργασιών. Η διαδικασία αυτή ήταν σηµαντική για την επιλογή δειγµάτων στις περιοχές µελέτης για την εκπαίδευση του αλγορίθµου ταξινόµησης των δορυφορικών εικόνων. Η συλλογή των δειγµάτων έγινε µε βάση τα έντυπα που δηµιουργήθηκαν από τις δορυφορικές εικόνες, στις οποίες είχαν προσηµειωθεί οι περιοχές λήψης δειγµάτων. Η συλλογή των δειγµάτων ήταν ενδεικτική για όλη την περιοχή µελέτης και πραγµατοποιήθηκε µε τη χρήση οργάνου GPS για την προβολή των δειγµάτων στις δορυφορικές εικόνες. Τα δεδοµένα δειγµατοληψίας που συλλέχθηκαν και επιλέχθηκαν για χρήση στην ταξινόµηση των εικόνων χρησιµοποιήθηκαν για την εφαρµογή µεθόδου ταξινόµησης των δορυφορικών εικόνων και πιο συγκεκριµένα αρχικά για την εκπαίδευση του αλγορίθµου επιβλεπόµενης ταξινόµηση. Επίσης πραγµατοποιήθηκε και εφαρµογή µηεπιβλεπόµενης ταξινόµησης µε στόχο την ελαχιστοποίηση των σφαλµάτων στην εξαγωγή των 2/12/

2 χρήσεων γης. Με την τεχνική της ταξινόµησης παρήχθησαν χάρτες κατηγοριοποίησης των καλλιεργειών (θεµατικοί χάρτες), καθώς και των αρδευόµενων εκτάσεων σε όλα τα στάδια ανάπτυξής τους, δίνοντας την πραγµατική διάσταση σε χρήση αρδεύσιµου ύδατος. Η όλη διαδικασία (ταξινόµησης) θα εφαρµοστεί και στα τρία (3) στάδια λήψης των δορυφορικών εικόνων ώστε να είναι εφικτή η παρακολούθηση της χωρικής και χρονικής εξέλιξης των σταδίων ανάπτυξης των καλλιεργειών και της αναγνώρισης των αρδεύσιµων εκτάσεων. Τα αποτελέσµατα της ταξινόµησης θα συνδεθούν γεωγραφικά µε το Σύστηµα διαχείρισης της Γεωγραφικής Πληροφορίας του έργου µε στόχο την καταγραφή και αποθήκευση των δεδοµένων που αφορούν στην υποστήριξη της διαχείρισης των αρδευτικών νερών και (β) την δηµιουργία εφαρµογών προκειµένου να υπάρχει συνολική εποπτεία του έργου. 1. Εισαγωγή Η περιοχή µελέτης τοποθετείται στο βορειοκεντρικό τµήµα του Ν. Χανίων, της νήσου Κρήτης (Εικόνα 1). Είναι µία γεωργική περιοχή η οποία καλλιεργείται κυρίως µε ελιές, εσπεριδοειδή και αµπέλια, µε µεγάλη συµµετοχή στην τοπική οικονοµία, δεδοµένου ότι η γεωργία αποτελεί βασικό στήριγµα της περιοχής παρά τη θεαµατική αύξηση της τουριστικής ανάπτυξής της. Εικόνα 1: ορυφορική εικόνα Ikonos Ms της περιοχής µελέτης Η δορυφορική Τηλεπισκόπηση χρησιµοποιείται ευρέως στην αξιολόγηση και υπολογισµό ποιοτικών και ποσοτικών χαρακτηριστικών και παραµέτρων στον τοµέα της Γεωργίας. Οι εφαρµογές της αφορούν κυρίως µέτρηση της έκτασης των καλλιεργειών, την αναγνώριση ασθενειών, την παρακολούθηση της πορείας ανάπτυξης της βλάστησης, την εκτίµηση των ζηµιών των γεωργικών καλλιεργειών, την χαρτογράφηση εδαφών κ.α. 2/12/

3 Η τηλεπισκόπηση έχει πλέον αναγνωριστεί ως ένα αποτελεσµατικό εργαλείο για την παρακολούθηση της γήινης επιφάνειας και την παρατήρηση και καταγραφή των αντικειµένων και φαινοµένων που την αφορούν. Οι δορυφορικές εικόνες σε συνδυασµό µε τα Γεωγραφικά Συστήµατα Πληροφοριών-GIS, χρησιµοποιούνται όλο και περισσότερο για την απόκτηση πληροφοριών σχετικά µε την κάλυψη/χρήση γης και τη δηµιουργία ή ενηµέρωση των αντίστοιχων βάσεων δεδοµένων, δεδοµένου ότι οι υπάρχοντες χάρτες και οι βάσεις δεδοµένων δεν καλύπτουν τις σηµερινές ανάγκες των χρηστών λόγω παλαιότητας και της µη συχνής ενηµέρωσής τους. Αυτό επίσης συνεπάγεται πως η χρησιµότητά τους δεν µπορεί να θεωρείται αξιόλογη χωρίς τη συµβολή των σύγχρονων τεχνολογιών όπως οι δορυφορικές εικόνες, τα Γεωγραφικά Συστήµατα Πληροφοριών-GIS κ.αλ. Η χρήση των δορυφορικών δεδοµένων για την ταξινόµηση και χαρτογράφηση της κάλυψης/χρήσης γης σε πραγµατικό χρόνο αποτελεί την πιο συχνή εφαρµογή της τηλεπισκόπησης. Τα τελευταία χρόνια η κατανάλωση και χρήση νερού έχει αυξηθεί ραγδαία. Το πρόβληµα είναι ιδιαίτερα έντονο σε ότι αφορά τις ανάγκες για αρδεύσιµο νερό. Στο σηµείο αυτό η χρήση της δορυφορικής τηλεπισκόπησης µπορεί να βοηθήσει στον εντοπισµό και τη χαρτογράφηση/οριοθέτηση των αρδεύσιµων καλλιεργειών, ώστε να εντοπιστούν οι πραγµατικές ανάγκες για τη χρήση αρδεύσιµου ύδατος. Σκοπός της παρούσας µελέτης είναι η κοστολόγηση του αρδευτικού νερού στον Κάµπο Χανίων, λαµβάνοντας υπόψη τις οικονοµικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές συνθήκες της περιοχής. Η κοστολόγηση του αρδευτικού νερού θα αποτελέσει τη βάση της µελλοντικής τιµολογιακής πολιτικής, όπως αυτή ορίζεται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία Πλαίσιο για το Νερό(2000/60) και τη νέα εθνική νοµοθεσία. Μια τέτοια τιµολόγηση θα πρέπει να στηρίζεται σε τιµές που να αντανακλούν την πραγµατική αξία του συγκεκριµένου φυσικού πόρου µε σκοπό την όσο το δυνατόν πιο ορθολογική και αποτελεσµατική χρήση του. 2. εδοµένα προς επεξεργασία Μεθοδολογία Η καθιερωµένη πρακτική διαδικασία για τη χαρτογράφηση των αρδεύσιµων καλλιεργειών µε τη χρήση ορυφορικής Τηλεπισκόπησης ακολουθεί τα εξής στάδια (σχήµα 1): Συλλογή απαραίτητων χαρτογραφικών υποβάθρων, ιδιαίτερα των χαρτών χρήσης γης (π.χ. χάρτες χρήσης γης από CORINE, χαρτών ΥΠΓΕ ). Επιλογή κατάλληλων χρονικά δορυφορικών εικόνων. Επεξεργασία των εικόνων και αναγωγή τους σε επιθυµητό γεωγραφικό σύστηµα αναφοράς. Λήψη φασµατικών ταυτοτήτων από δειγµατοληπτικές περιοχές Εφαρµογή τεχνικών ανάλυσης, µοντέλων και αλγορίθµων και δηµιουργία τροποποιηµένων εικόνων (π.χ. σύνθετες εικόνες διαφορετικών χρονικών περιόδων). 2/12/

4 Εφαρµογή τεχνικών ταξινόµησης για την εξαγωγή ποιοτικά διαφοροποιηµένων κλάσεων µε βάση επιθυµητά κριτήρια. Στατιστικός και συγκριτικός έλεγχος των αποτελεσµάτων. ΟΡΥΦΟΡΙΚΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΕΣ ΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΡΑ ΙΟΜΕΤΡΙΚΕΣ ΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ Κωδικοποίηση και καθιέρωση µίας περιεκτικής βάσης δεδοµένων (Καλλιεργούµενες εκτάσεις, Υδρολογικά στοιχεία, Στοιχεία πληθυσµού, Στοιχεία Μετρητικών σταθµών, Χρονοσειρές φυσικών µεγεθών που θα χρησιµοποιηθούν στο πλαίσιο της κοστολόγησης του αρδευτικού νερού, Στοιχεία ποιότητας κ.τ.λ.) Καθιέρωση ενός συστήµατος ΓΣΠ. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ Σχήµα 1: Η χρήση της δορυφορικής τηλεπισκόπησης ως εργαλείο υποστήριξης στη µεθοδολογία καταγραφής της κατανάλωσης του αρδευτικού νερού στον Κάµπο του Ν. Χανίων 2.1 ορυφορικές Εικόνες Η επιλογή των δορυφορικών εικόνων έγινε βάση της καταγραφής της υπάρχουσας κατάστασης. Αρχικά έγινε προµήθεια µιας πολυφασµατικής εικόνας του δορυφόρου IKONOS και της αντίστοιχης παγχρωµατικής, και τους προσεχείς µήνες, θα πραγµατοποιηθεί η προµήθεια και δεύτερης δορυφορικής πολυφασµατικής εικόνας του ίδιου δορυφόρου σε διαφορετική χρονική περίοδο κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης των καλλιεργειών ανάλογα µε το φαινολογικό τους τύπο (π.χ. στάδιο πρώιµης, µέσης και τελικής ανάπτυξης). Συνεπώς η πρώτη δορυφορική εικόνα που επεξεργάστηκε είναι µια πολυφασµατική εικόνα Ikonos Ms, τεσσάρων (4) φασµατικών καναλιών, διακριτικής ικανότητας 4µ. και η αντίστοιχη παγχρωµατική µε χωρική ανάλυση 1m και ηµεροµηνία λήψης 16/07/ Επεξεργασία Πρωτογενών εδοµένων Γεωµετρικές ιορθώσεις Η πρώτη επεξεργασία των δορυφορικών εικόνων είναι η γεωµετρική ορθοαναγωγή (orthorectification) σε µία κοινή τοπογραφική βάση και η αναδόµησή τους 2/12/

5 (resampling), µε βάση το Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστηµα Αναφοράς (ΕΓΣΑ '87). Στο στάδιο αυτό επιτεύχθηκε ακρίβεια του µέσου τετραγωνικού σφάλµατος (RMS) της γεωµετρικής διόρθωσης, µικρότερη του ενάµιση (1,5) pixel. Για την ορθοαναγωγή της δορυφορικής εικόνας προσδιορίστηκαν φωτοσταθερά σηµεία από τους ορθοφωτοχάρτες του Υπουργείου Γεωργίας και το Ψηφιακό Μοντέλο Εδάφους που χρησιµοποιήθηκε στην επίλυση αποτελεί προϊόν στερεοσκοπικών εικόνων Spot P, υψοµετρικής ακρίβειας 7-11µ.. Μετά τις γεωµετρικές διορθώσεις είναι εφικτή η απεικόνιση των δορυφορικών εικόνων σε ενιαίο χαρτογραφικό υπόβαθρο και η άµεση σύγκριση µε όλα τα άλλα διαθέσιµα χαρτογραφικά δεδοµένα. Ραδιοµετρικές ιορθώσεις Επειδή κατά τη λήψη των δορυφορικών εικόνων η ανακλώµενη ακτινοβολία που καταγράφεται από τον δέκτη επηρεάζεται από τις ατµοσφαιρικές συνθήκες που επικρατούν την στιγµή της λήψης, οι εικόνες πρέπει να διορθωθούν ραδιοµετρικά, πριν χρησιµοποιηθούν για ερµηνεία. Η ραδιοµετρική διόρθωση των δορυφορικών εικόνων έχει σαν στόχο την ελαχιστοποίηση των χρωµατικών διαφορών που προέρχονται από τις συνθήκες του φωτισµού που υπήρχαν κατά την στιγµή της λήψης. Η διόρθωση αυτή είναι σηµαντική ιδιαίτερα για την ανάλυση των φασµατικών υπογραφών όταν χρησιµοποιούνται σκηνές διαφορετικών χρονικών περιόδων. Η ραδιοµετρική διόρθωση έγινε µε το λογισµικό ERDAS IMAGINE 8.7. Θεωρήθηκε κατάλληλη η µέθοδος της µετατόπισης του ιστογράµµατος (histogram equalization), προκειµένου να απαλλαγεί η ραδιοµετρία των δορυφορικών εικόνων από τον θόρυβο που εισάγει η ατµόσφαιρα. Κατά την µέθοδο αυτή υπολογίζονται νέες τιµές των εικονοστοιχείων (pixels), χρησιµοποιώντας προσθετικούς και πολλαπλασιαστικούς αλγορίθµους, οι οποίοι διορθώνουν την εικόνα από τις παραπάνω επιδράσεις. Ενίσχυση Χρωµατικής Αντίθεσης Εικόνων (contrast enhancement) Για την καλύτερη οπτική ερµηνεία των δορυφορικών εικόνων, είναι απαραίτητο να ενισχυθεί η χρωµατική διαβάθµιση της απεικόνισης των διαφόρων καλλιεργειών στην οθόνη. Αυτό επιτυγχάνεται µε τον υπολογισµό των ιστογραµµάτων των καναλιών που χρησιµοποιούνται για την σύνθεση της εικόνας κατά την ερµηνεία και επεκτείνοντας γραµµικά (linear stretching) το τµήµα του ιστογράµµατος που αντιπροσωπεύει γεωργικές χρήσεις, για να εκµεταλλευτούµε όλο το εύρος του φάσµατος απεικόνισης της οθόνης. 3. Αναγνώριση τύπων καλλιεργειών µέσω τεχνικών Ταξινόµησης Οι δορυφορικές εικόνες υψηλής χωρικής ανάλυσης (very-high resolution images- VHR) που είναι διαθέσιµες στις µέρες µας (π.χ. IKONOS, Quickbird, Formosat, κ.α.) και χρησιµοποιούνται σε πλήθος εφαρµογών, παρέχουν µεγάλο αριθµό πληροφορίας 2/12/

6 µε αρκετή πολυπλοκότητα µε αποτέλεσµα να είναι επιβεβληµένη η χρήση κατάλληλων τεχνικών για την ταξινόµηση και ερµηνεία της πληροφορίας. Μια σηµαντική τεχνική η οποία χρησιµοποιείται για την αξιοποίηση της πληροφορίας των δορυφορικών εικόνων είναι η διαδικασία της ταξινόµησης (classification process) των δορυφορικών εικόνων. Ταξινόµηση δορυφορικής εικόνας σε γενικές γραµµές είναι ακριβώς αυτό που λέει η ίδια η λέξη: η ταξινόµηση των εικονοστοιχείων (pixels) της εικόνας στην οµάδα στην οποία ανήκουν. Πιο συγκεκριµένα η ταξινόµηση αναφέρεται στην απόδοση των καταγραφών των pixel της εικόνας στην πραγµατική κατηγορία που ανήκουν, αξιοποιώντας την φασµατική πληροφορία των pixels αυτών. Αυτό φυσικά επιτυγχάνεται µε τη βοήθεια των υπολογιστών, κυρίως λόγω του µεγάλου όγκου δεδοµένων που έχουµε να διαχειριστούµε. Ανάλογα µε τον τύπο που θα ταξινοµηθεί και το είδος της εφαρµογής που θα µελετηθεί, η ταξινόµηση έχει επικρατήσει να εφαρµόζεται κυρίως µε δύο τεχνικές τις λεγόµενες συµβατικές: την καθοδηγούµενη ταξινόµηση (supervised classification) και την µη-καθοδηγούµενη ταξινόµηση (unsupervised classification). Η βασική διαφορά τους έγκειται στο ότι η καθοδηγούµενη προσπαθεί να συσχετίσει οµάδες pixels µε τις κατηγορίες που µας ενδιαφέρουν ενώ η µη-καθοδηγούµενη προσδιορίζει τα χαρακτηριστικά της εικόνας, από διακριτές οµάδες pixels, χρησιµοποιώντας τις φασµατικές υπογραφές αυτών. Οι τιµές του κάθε pixel µιας πολυφασµατικής εικόνας, µετά τη διαδικασία της ταξινόµησης θα οµαδοποιηθούν και θα αναγνωριστούν τι αντιπροσωπεύουν και έχουν καταγράψει από τη γήινη επιφάνεια (πχ γεωλογικά χαρακτηριστικά, πετρώµατα, τοπολογικά στοιχεία, τύποι γης, χρήσεις γης ήτοι : καλλιέργειες, κλπ). Ο βαθµός ακρίβειας της ταξινόµησης (classification accuracy assessment) καθώς επίσης και η βέλτιστη µέθοδος ταξινόµησης που έχει επιλεγεί, είναι δύο βασικοί παράγοντες που οδηγούν στην ορθή απόδοση του κάθε pixel. Για παράδειγµα, µια µη ορθή διαδικασία ταξινόµησης θα αποδώσει λανθασµένα ένα pixel να ανήκει σε νερό αντί στην σκιά ενός δέντρου δίπλα σε υδάτινη επιφάνεια, δεδοµένου ότι οι τιµές καταγραφής του νερού και µιας σκιάς, όταν αυτά συνυπάρχουν, είναι σχεδόν παρόµοιες. Όταν έχουν επιλεγεί οι ορθές παράµετροι για την ταξινόµηση τότε στην ουσία µία ταξινοµηµένη πολυφασµατική δορυφορική εικόνα, είναι ένας ψηφιακός θεµατικός χάρτης από τον οποία εξάγεται η πληροφορία που ζητείται την κάθε φορά, όπως για παράδειγµα στην περίπτωσή µας, η ταξινόµηση της πολυφασµατικής δορυφορικής εικόνας του IKONOS, για να αποδοθούν τα είδη καλλιεργειών της ευρύτερης λεκάνης του Νοµού Χανιών. 2/12/

7 Για το συγκεκριµένο έργο χρησιµοποιήθηκαν δύο εικόνες IKONOS υψηλής χωρικής ανάλυσης, µία πολυφασµατική (multispectral) µε χωρική ανάλυση 4µ. και µία παγχρωµατική µε χωρική ανάλυση 1µ. µε ηµεροµηνία λήψης 16/07/2006. Εφαρµόστηκε συνδυασµός των δύο τεχνικών ταξινόµησης της καθοδηγούµενης και της µη-καθοδηγούµενης µε µεγαλύτερο βάρος στην καθοδηγούµενη. Η ταξινόµηση εφαρµόστηκε στην πολυφασµατική εικόνα ενώ η pansharpened (σύνθεση παγχρωµατικής και πολυφασµατικής ορθοεικόνας) χρησιµοποιήθηκε ως βασικό στοιχείο ελέγχου για τα αποτελέσµατα της ταξινόµησης. Η εκµάθηση του ταξινοµητή έγινε στην βάση του δείγµατος που προέκυψε από τις επίγειες εργασίες καταγραφής των καλλιεργειών. Η διαδικασία αυτή ήταν σηµαντική για την επιλογή δειγµάτων στην περιοχή µελέτης για την εκπαίδευση του αλγορίθµου ταξινόµησης των δορυφορικών εικόνων. Η συλλογή των δειγµάτων έγινε µε βάση τα έντυπα που δηµιουργήθηκαν από τις δορυφορικές εικόνες, στις οποίες είχαν προσηµειωθεί οι περιοχές λήψης δειγµάτων. Η συλλογή των δειγµάτων ήταν ενδεικτική για όλη την περιοχή µελέτης και πραγµατοποιήθηκε µε τη χρήση οργάνου GPS για την προβολή των δειγµάτων στις δορυφορικές ορθοεικόνες (Εικόνα 2). Για την εκµάθηση του ταξινοµητή ψηφιοποιήθηκαν τα όρια των αγροτεµαχίων που επισκέφθηκαν οι παρατηρητές στο πεδίο και κατέγραψαν την περιεχόµενη καλλιέργεια. Οι αντίστοιχες περιοχές της εικόνας χρησιµοποιήθηκαν κατά το ήµισυ στη φάση της εκµάθησης του ταξινοµητή για την εξαγωγή αντιπροσωπευτικού δείγµατος φασµατικής πληροφορίας για τις καλλιέργειες και κατά το υπόλοιπο ήµισυ για ποιοτικό έλεγχο της ταξινόµησης. Για τα δείγµατα χρησιµοποιήθηκαν µόνο πολύ "καθαρά" ως προς τη χρήση pixels, αλλάζοντας κατάλληλα τα όρια των πολυγώνων στην οθόνη. Το διατιθέµενο λογισµικό (Erdas Imagine 8.7) εξάγει αυτόµατα, από όλα τα περιεχόµενα στο πολύγωνο/α pixels, την µέση ραδιοµετρική τιµή και τον πίνακα µεταβλητότητας/συµεταβλητότητας, που συνιστούν την φασµατική υπογραφή της καλλιέργειας. Προσφέρεται η δυνατότητα της στατιστικής ανάλυσης των φασµατικών υπογραφών και η εκτίµηση εποπτική ή/και ποσοτική (στατιστικά µεγέθη) του βαθµού διάκρισης µεταξύ τους. Επίσης προσφέρεται ένα σύνολο εργαλείων που επιτρέπουν την πρόσθεση ή αφαίρεση τµήµατος του δείγµατος µέσα από πρόσθεση ή αφαίρεση αντίστοιχα πολυγώνων, εισαγωγή ή εξαγωγή ενός καναλιού φασµατικής πληροφορίας, υπολογισµοί στατιστικών µεγεθών και ακριβειών ταξινόµησης στην βάση των επιγείων ελέγχων. 2/12/

8 Λαχανόκηπος Αµπελοειδή Εικόνα 2: είγµατα κατηγοριών κάλυψης/χρήσης γης που υπάρχουν στην περιοχή µελέτης 2/12/

9 Η ταξινόµηση των διαθέσιµων δορυφορικών εικόνων έγινε µε την µέθοδο της µέγιστης πιθανοφάνειας (Maximum Likelihood Classification Method) ως εξής: Επιλογή των καταλλήλων σκηνών Επιλογή των φασµατικών υπογραφών των καλλιεργειών Ταξινόµηση των επικρατέστερων χρήσεων γης Αξιολόγηση των αποτελεσµάτων Ελήφθησαν δείγµατα από εργασία πεδίου πριν τα στάδια της ταξινόµησης. Τα δείγµατα αυτά (150 στον αριθµό) αντιπροσωπεύουν όλους τους τύπους καλλιεργειών που ενδιαφέρουν το πιλοτικό πρόγραµµα. Πιο συγκεκριµένα οι καλλιέργειες που υπάρχουν στην περιοχή µελέτης και έπρεπε να ταξινοµηθούν είναι οι εξής: Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΜΑ ΕΣ Αριθµός ειγµάτων (pixels) 1. Μποστάνια ΑΡΟΤΡΑΙΕΣ Σανά Φθινοπωρινά ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Τριφύλλια Χλωρές Κτηνοτροφές Παντζάρια Ντοµάτες-Αγγούρια 816 ΓΗ ΛΑΧΑΝΟΚΗΠΩΝ 7. Μαρούλια Λάχανα Εσπεριδοειδή ΕΝ ΡΩ ΕΙΣ Ελαιόδενδρα ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Αβοκάντο ΑΜΠΕΛΟΕΙ Η Αµπέλια ρόµοι ΑΛΛΑ Οικισµοί Ορεινές περιοχές 231 ΣΥΝΟΛΟ Τα δείγµατα από 13 έως και 15 αφορούν άλλες κατηγορίες οι οποίες έπρεπε να είναι γνωστές για τα στάδια της ταξινόµησης. Αυτά οµαδοποιήθηκαν και αποτελούν την κατηγορία άλλο. Κατά συνέπεια το αρχικό δείγµα το οποίο χρησιµοποιήθηκε ως δείγµα εκπαίδευσης (training set) στην καθοδηγούµενη ταξινόµηση προκειµένου να δηµιουργεί το αρχείο υπογραφών ταξινόµησης (signature file) στο ERDAS Imagine 8.7, περιελάµβανε τις άνω 15 κατηγορίες. Η τελική θεµατική εικόνα κατόπιν συνένωσης και γενίκευσης των παραπάνω 15 κατηγοριών απεικονίζει τις ακόλουθες τάξεις (Εικόνα 4): Αροτραίες καλλιέργειες Γη Λαχανόκηπων Εσπεριδοειδή Ελαιόδενδρα Αβοκάντο Αµπελοειδή Αγρανάπαυση Άλλο 2/12/

10 Η συνολική ακρίβεια της ταξινόµησης είναι 65.54% και ο συντελεστής Kappa Η υπολογισµένη, κατά προσέγγιση, έκταση ανά τύπο καλλιεργειών µετά την ταξινόµηση της δορυφορικής εικόνας είναι (σε στρέµµατα): Ελαιόδενδρα Εσπεριδοειδή Αβοκάντο Αµπελοειδή Αροτραίες Γη Λαχανόκηπων Αγρανάπαυση α) β) Εικόνα 3: α) Ορθοεικόνα Ikonos και β) Θεµατική εικόνα Ikonos Εικόνα 4: Τελικός Θεµατικός Χάρτης 2/12/

11 4. Συµπεράσµατα Στην παρούσα µελέτη παρουσιάστηκε ένα σχέδιο για την κοστολόγηση του αρδευτικού νερού στον Κάµπο Χανίων, λαµβάνοντας υπόψη τις οικονοµικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές συνθήκες της περιοχής, και βασίστηκε στη χρήση τεχνικών της δορυφορικής Τηλεπισκόπησης και των Γεωγραφικών Συστηµάτων Πληροφοριών. Τα αρχικά δεδοµένα που συλλέχθηκαν δεν βοήθησαν πολύ στην ταξινόµηση των καλλιεργειών. Το πρόγραµµα CORINE παρ ότι αποτέλεσε µία πρώτη προσπάθεια δηµιουργίας µιας βάσης δεδοµένων σε εθνικό επίπεδο, έδωσε δεδοµένα κλίµακας 1: τα οποία σήµερα είναι περιορισµένης χρησιµότητας λόγω της παλαιότητας τους και σε καµία περίπτωση δεν µπορούν να χρησιµοποιηθούν σε πρακτικό επίπεδο όσον αφορά την λεπτοµερή κάλυψη/χρήση γης. Τα δορυφορικά δεδοµένα του Ikonos παρουσίασαν µία αδυναµία διάκρισης συγκεκριµένων τύπων κάλυψης/χρήσης γης (χαµηλό ποσοστό ταξινόµησης= 65%), λόγω της περιορισµένης φασµατικής ανάλυσής τους και των παραγόντων εκείνων που συναντώνται στην περιοχή και αφορούν τον πολυτεµαχισµό του αγροτικού κλήρου, τις µικρές εκτάσεις των αγροτεµαχίων, την συχνή συγκαλλιέργεια (Αβοκάντο µε Τριφύλλι ή Λαχανόκηποι µε Τρυφύλλι) και τις παραπλήσεις φασµατικές υπογραφές των κλάσεων ταξινόµησης. Τα µεγαλύτερο πρόβληµα που παρουσιάσθηκε ήταν οι παραπλήσεις φασµατικές υπογραφές των εσπεριδοειδών µε τα νεότερα σε ηλικία ελαιόδεντρα τα οποία είναι παρόµοιων διαστάσεων και παρόµοιας πυκνότητας φύτευσης µε τα εσπεριδοειδή. Επίσης, ένας ακόµη παράγοντας σύγχυσης φασµατικής υπογραφής αυτών των καλλιεργειών είναι ότι την εποχή λήψης της συγκεκριµένης δορυφορικής εικόνας (Ιούλιος 2006) και το δυο αυτά είδη δεν έχουν ούτε καρπό ούτε και ανθό για να έχουµε καλύτερους δείκτες διαφοροποιήσεις των. Παρόµοιας φύσης πρόβληµα είναι η αλλαγή από τον έναν τύπο καλλιέργειας στον άλλο. Με κίνητρο την υψηλή επιδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, για νέου είδους καλλιέργειες, υπάρχει µια τάση αντικατάστασης των ελαιοδέντρων και πολλών εσπεριδοειδών από αβοκάντο. Στην περίπτωση αυτή οι καλλιεργητές φυτεύουν περιµετρικά αβοκάντο µε αποτέλεσµα η ταξινόµηση σε αυτούς του είδους τις καλλιέργειες να δίνει εσφαλµένα αποτελέσµατα. Όλα τα παραπάνω προβλήµατα είναι αντιµετωπίσιµα και οδεύουν προς λύση δεδοµένου ότι το προϊόν του θεµατικού χάρτη που εξήχθη αποτελεί πρώτο αποτέλεσµα ενός πιλοτικού Έργου το οποίο βρίσκεται ακόµα σε εξέλιξη. Η ολοκλήρωση του συστήµατος θα πραγµατοποιηθεί µετά από την ανάλυση και επεξεργασία νέων δορυφορικών δεδοµένων (Ikonos), που θα ληφθούν κατά τη διάρκεια του 2007, τα οποία και θα ενσωµατωθούν στην συνέχεια στο σύστηµα και θα παράγουν ένα θεµατικό χάρτη υψηλότερης ακρίβειας. 2/12/

12 Είδη έχει ξεκινήσει καθοδηγούµενη ταξινόµηση σε επίπεδο ΤΟΕΒ (Τοπικοί Οργανισµοί Εγγείων Βελτιώσεων) όπου θα ληφθούν καινούργια δείγµατα εδάφους και έτσι θα περιορισθεί κατά µεγάλο ποσοστό το πρόβληµα σύγχυσης της φασµατικής υπογραφής µεταξύ παρόµοιων καλλιεργειών. Επίσης χρησιµοποιώντας το Ψηφιακού Μοντέλου Εδάφους θα γίνει καλύτερος διαχωρισµός των ελαιοδέντρων από τα εσπεριδοειδή αφού τα πρώτα καλλιεργούνται σε µεγαλύτερα και απότοµα υψόµετρα ενώ τα εσπεριδοειδή συναντώνται κατά µήκος των παραποτάµιων πεδιάδων. Βάζοντας τέτοιας φύσεως περιορισµούς και κριτήρια, λαµβάνοντας περισσότερα δείγµατα εδάφους αλλά και διορθώνοντας λάθος αποτελέσµατα ερµηνεύοντας τον πρώτο θεµατικό χάρτη σε πραγµατικό χρόνο τα αποτελέσµατα της ταξινόµησης θα βελτιωθούν και στόχος της εργασίας είναι να προσεγγίσουν ποσοστό ακρίβειας 80% περίπου. Είναι όµως γεγονός ότι, αν και η εξέλιξη της δορυφορικής τεχνολογίας έχει φτάσει σε υψηλό επίπεδο και δίνει προϊόντα υψηλής χωρικής ανάλυσης (0.6µ. στο παγχρωµατικό και 2.4µ. στο πολυφασµατικό δορυφόρος Quickbird), δεν παρατηρείται αντίστοιχη βελτίωση στη φασµατική ανάλυση των δορυφορικών δεδοµένων και η αναγνώριση - διάκριση των καλλιεργειών παραµένει σε µεγάλο βαθµό ένα πολύπλοκο πρόβληµα. 2/12/

13 Βιβλιογραφία Baker J. R., S. A. Briggs, V. Gordon, A. R. Jones, J. J. Settle, J. R. G. Townshend and B. K. Wyatt, (1991): Advances in classification for land cover mapping using SPOT HRV imagery, International Journal of Remote Sensing. Drury, S.A., (1992), A Guide to Remote Sensing Interpreting Images of the Earth, Oxford University Press, Oxford. El-Magd I. A. and T. W. Tanton, (2003): Improvements in land use mapping for irrigated agriculture from satellite sensor data using a multi-stage maximum likelihood classification, International Journal of Remote Sensing Johnsson K., (1994): Segment-based land use classification from SPOT satellite data, Photogrammetric Engineering and Remote Sensing. Lillesand T, Kiefer R, (1987), Remote Sensing and Image Interpretation, John Willey & Sons, Canada. Mather, M.Paul, (1987), Computer Processing of Remotely-Sensed Images, An Introduction, Jihn Wiley & Sons, Chichester. Ortiz M. J., A. R. Formaggio and J. C. N. Epiphanio, (1991): Classification of croplands through integration of remote sensing, GIS, and historical database, International Journal of Remote Sensing Sabins, Floyd F. JR,(1986), Remote Sensing, Principles and Interpetation, W.H.Freeman and Company, New York. ERDAS, (2000), ERDAS Field Guide, (ERDAS Inc.), Atlanta, GA, USA 2/12/

ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΙΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΕ 33 ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΙΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΕ 33 ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΧΩΡΙΚΟΣ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΚΑΠΝΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΖΩΝΩΝ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΙΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΕ 33 ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ Γενική περιγραφή του έργου Οι βασικοί στόχοι του έργου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΦΥΤΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ, ΣΕ 11 ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΓΙΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΦΥΤΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ, ΣΕ 11 ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΧΩΡΙΚΟΣ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΚΑΠΝΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΖΩΝΩΝ ΓΙΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΦΥΤΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ, ΣΕ 11 ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Γενική περιγραφή του έργου Οι βασικοί στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

Πέτρος Πατιάς Καθηγητής, ΤΑΤΜ, ΑΠΘ. Απόστολος Αρβανίτης Καθηγητής, ΤΑΤΜ, ΑΠΘ. Ευαγγελία Μπαλλά ΑΤΜ, MScΧωροταξίας-Πολεοδομίας ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2007

Πέτρος Πατιάς Καθηγητής, ΤΑΤΜ, ΑΠΘ. Απόστολος Αρβανίτης Καθηγητής, ΤΑΤΜ, ΑΠΘ. Ευαγγελία Μπαλλά ΑΤΜ, MScΧωροταξίας-Πολεοδομίας ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2007 ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΩΝ ΓΗΣ ΣΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΖΩΝΗΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ Πέτρος Πατιάς Καθηγητής, ΤΑΤΜ, ΑΠΘ Απόστολος Αρβανίτης Καθηγητής, ΤΑΤΜ, ΑΠΘ Ευαγγελία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ (Y2204) Βασιλάκης Εµµανουήλ Λέκτορας Τηλεανίχνευσης

ΑΡΧΕΣ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ (Y2204) Βασιλάκης Εµµανουήλ Λέκτορας Τηλεανίχνευσης ΑΡΧΕΣ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ (Y2204) Βασιλάκης Εµµανουήλ Λέκτορας Τηλεανίχνευσης Διακριτική ικανότητα δεδοµένων τηλεπισκόπησης Χωρική (Spatial resolution) πόσα µέτρα? Χρονική (Temporal resolution) πόσος χρόνος?

Διαβάστε περισσότερα

Γεωπληροφορική και Γεωργία Ακριβείας

Γεωπληροφορική και Γεωργία Ακριβείας Γεωπληροφορική και Γεωργία Ακριβείας Η Γεωπληροφορική αφορά γενικά πληροφορικής στις επιστήµες της γης. στις εφαρµογές της Η Γεωργία Ακριβείας βασίζεται σε τεχνολογίες και σε µέσα ικανά να καταγράψουν

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεπισκόπηση. Κ. Ποϊραζίδης ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΙΚΟΝΑΣ 18/6/2016

Τηλεπισκόπηση. Κ. Ποϊραζίδης ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΙΚΟΝΑΣ 18/6/2016 ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΙΚΟΝΑΣ Κ. Ποϊραζίδης Ψηφιακή Ανάλυση Εικόνας Η ψηφιακή ανάλυση εικόνας ασχολείται κυρίως με τέσσερις βασικές λειτουργίες: διόρθωση, βελτίωση, ταξινόμηση Με τον όρο ταξινόμηση εννοείται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ Γιώργος Χαρ. Μηλιαρέσης - Τμήμα Τοπογραφίας, Τ.Ε.Ι. Αθήνας Τριπόλεως 38, Αθήνα 104-42, Τηλ. 0977-047.123, 512.87.13

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι τα Συστήµατα Γεωγραφικών Πληροφοριών. (Geographical Information Systems GIS)

Τι είναι τα Συστήµατα Γεωγραφικών Πληροφοριών. (Geographical Information Systems GIS) Τι είναι τα Συστήµατα Γεωγραφικών Πληροφοριών (Geographical Information Systems GIS) ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ, ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΧΑΛΚΙΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ Εισαγωγή στα GIS 1 Ορισµοί ΣΓΠ Ένα σύστηµα γεωγραφικών πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

6. Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (ΓΣΠ) & Τηλεπισκόπηση (Θ) Εξάμηνο: Κωδικός μαθήματος:

6. Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (ΓΣΠ) & Τηλεπισκόπηση (Θ) Εξάμηνο: Κωδικός μαθήματος: ΕΞΑΜΗΝΟ Δ 6. Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (ΓΣΠ) & Τηλεπισκόπηση (Θ) Εξάμηνο: Δ Κωδικός μαθήματος: ΖΤΠΟ-4016 Επίπεδο μαθήματος: Υποχρεωτικό Ώρες ανά εβδομάδα Θεωρία Εργαστήριο Συνολικός αριθμός ωρών:

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Πολυτεχνική Σχολή. Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Πολυτεχνική Σχολή. Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης ΘΕΜΑΤΙΚΗ : ΦΑΣΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ - ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ Ιωάννης Φαρασλής Τηλ : 24210-74466, Πεδίον Άρεως,

Διαβάστε περισσότερα

Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (Geographical Information Systems GIS)

Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (Geographical Information Systems GIS) Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (Geographical Information Systems GIS) ρ. ΧΑΛΚΙΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ xalkias@hua.gr Χ. Χαλκιάς - Εισαγωγή στα GIS 1 Ορισµοί ΓΠΣ Ένα γεωγραφικό πληροφοριακό σύστηµα Geographic Information

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Ενότητα 1a: Εισαγωγή. Δρ. Ν. Χρυσουλάκης Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Ενότητα 1a: Εισαγωγή. Δρ. Ν. Χρυσουλάκης Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Ενότητα 1a: Εισαγωγή Δρ. Ν. Χρυσουλάκης Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας Ινστιτούτο Υπολογιστικών Μαθηματικών Η Επιστήμη του Διαστήματος έχει συνδεθεί με αποστολές και παρατηρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

170 ΕΜΠ ΠΡΟΗΓΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΧΩΡΟ-ΧΡΟΝΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ G.I.S.

170 ΕΜΠ ΠΡΟΗΓΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΧΩΡΟ-ΧΡΟΝΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ G.I.S. 170 ΕΜΠ ΠΡΟΗΓΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΧΩΡΟ-ΧΡΟΝΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ G.I.S. Καθ. Βασίλειος Ασημακόπουλος ρ. Έλλη Παγουρτζή Μονάδα Συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεπισκόπηση - Φωτοερμηνεία

Τηλεπισκόπηση - Φωτοερμηνεία ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Τηλεπισκόπηση - Φωτοερμηνεία Ενότητα 7: Δορυφορικά Συστήματα. Κωνσταντίνος Περάκης Ιωάννης Φαρασλής Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης Άδειες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Ενότητα 9β: GIS ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ. Δρ. Ν. Χρυσουλάκης Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας

ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Ενότητα 9β: GIS ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ. Δρ. Ν. Χρυσουλάκης Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Ενότητα 9β: GIS Δρ. Ν. Χρυσουλάκης Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας Ινστιτούτο Υπολογιστικών Μαθηματικών ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΓΣΠ Σύνδεση χωρικών δεδομένων με περιγραφικά δεδομένα.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ. Remote Sensing

ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ. Remote Sensing ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Remote Sensing Ορισµός Η Τηλεπισκόπηση ή Τηλεανίχνευση (Remote Sensing) είναι το επιστηµονικό τεχνολογικό πεδίο που ασχολείται µετην απόκτηση πληροφοριών από απόσταση, για αντικείµενα περιοχές

Διαβάστε περισσότερα

9. Ανάλυση κυρίων συνιστωσών *Principal Component Analysis)

9. Ανάλυση κυρίων συνιστωσών *Principal Component Analysis) 1 9. Ανάλυση κυρίων συνιστωσών *Principal Component Analysis) Προαπαιτούμενα: MULTISPEC και η πολυφασματική εικόνα του φακέλου \Multispec_tutorial_Files\Images and Files \ salamina_multispectral.tiff Σκοπός:

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή των σύγχρονων τεχνολογιών στην εκτίμηση των μεταβολών στη παράκτια περιοχή του Δέλτα Αξιού

Εφαρμογή των σύγχρονων τεχνολογιών στην εκτίμηση των μεταβολών στη παράκτια περιοχή του Δέλτα Αξιού Εφαρμογή των σύγχρονων τεχνολογιών στην εκτίμηση των μεταβολών στη παράκτια περιοχή του Δέλτα Αξιού Μελιάδου Βαρβάρα: Μεταπτυχιακός Τμημ. Γεωγραφίας Πανεπιστημίου Αιγαίου Μελιάδης Μιλτιάδης: Υποψήφιος

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή δεδοµένων σε ένα GIS. Χ. Χαλκιάς - Εισαγωγή δεδοµένων

Εισαγωγή δεδοµένων σε ένα GIS. Χ. Χαλκιάς - Εισαγωγή δεδοµένων Εισαγωγή δεδοµένων ΓΕΝΙΚΑ Η απόκτηση και η εισαγωγή των χωρικών δεδοµένων είναι ίσως η πιο δαπανηρή και χρονοβόρα φάση ~70% του χρόνου και κόστους επηρεάζοντας άµεσα τη λειτουργικότητα και αποτελεσµατικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή δεδοµένων σε ένα ΣΓΠ

Εισαγωγή δεδοµένων σε ένα ΣΓΠ Εισαγωγή δεδοµένων σε ένα ΣΓΠ ΓΕΝΙΚΑ Η απόκτηση και η εισαγωγή των χωρικών δεδοµένων είναι ίσως η πιο δαπανηρή και χρονοβόρα φάση ~70% του χρόνου και κόστους επηρεάζοντας άµεσα τη λειτουργικότητα και αποτελεσµατικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη συστήματος με τη συνδυασμένη χρήση συστημάτων επικοινωνίας και διαστημικών εικόνων για ενημέρωση των γεωργών σε θέματα άρδευσης

Ανάπτυξη συστήματος με τη συνδυασμένη χρήση συστημάτων επικοινωνίας και διαστημικών εικόνων για ενημέρωση των γεωργών σε θέματα άρδευσης Ανάπτυξη συστήματος με τη συνδυασμένη χρήση συστημάτων επικοινωνίας και διαστημικών εικόνων για ενημέρωση των γεωργών σε θέματα άρδευσης Σκεύη Πέρδικου Frederick Research Centre Το έργο είναι χρηματοδοτημένο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ Βάσης Γεωγραφικών Δεδομένων για Διαχείριση Κινδύνων στην Αχαΐα. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ: ΑΓΟΥΡΟΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, ΓΕΩΓΡΑΦΟΣ Marathon Data Systems 22η Πανελλαδική Συνάντηση Χρηστών

Διαβάστε περισσότερα

3. Ψηφιακή ανάλυση εικόνας

3. Ψηφιακή ανάλυση εικόνας 3. Ψηφιακή ανάλυση εικόνας Ο χρήστης (αναλυτής) που έρχεται σε επαφή με την ψηφιακή επεξεργασία πρέπει να συμμετέχει σε πολλές διαφορετικές διεργασίες, που η κάθε μία είναι ξεχωριστή από τις υπόλοιπες

Διαβάστε περισσότερα

ΕφαρμογέςΤηλεπισκόπησηςστη Γεωργία: Πρωτογενής Παραγωγή. καθ. Γ. Ζαλίδης και ρ. Θ. Αλεξανδρίδης Εργαστήριο Τηλεπισκόπησης και ΓΣΠ Γεωπονική Σχολή ΑΠΘ

ΕφαρμογέςΤηλεπισκόπησηςστη Γεωργία: Πρωτογενής Παραγωγή. καθ. Γ. Ζαλίδης και ρ. Θ. Αλεξανδρίδης Εργαστήριο Τηλεπισκόπησης και ΓΣΠ Γεωπονική Σχολή ΑΠΘ ΕφαρμογέςΤηλεπισκόπησηςστη Γεωργία: Πρωτογενής Παραγωγή καθ. Γ. Ζαλίδης και ρ. Θ. Αλεξανδρίδης Εργαστήριο Τηλεπισκόπησης και ΓΣΠ Γεωπονική Σχολή ΑΠΘ 4ο ΠανελλήνιοΣυνέδριοAgrotica 2012 Εισαγωγή 1. Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντική πληροφορική - Ευφυείς εφαρµογές

Περιβαλλοντική πληροφορική - Ευφυείς εφαρµογές Περιβαλλοντική πληροφορική - Ευφυείς εφαρµογές ρ. Ε. Χάρου Πρόγραµµα υπολογιστικής ευφυίας Ινστιτούτο Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών ΕΚΕΦΕ ΗΜΟΚΡΙΤΟΣ http://www.iit.demokritos.gr/neural Περιβαλλοντικά προβλήµατα

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 6 Ιστογράμματα δορυφορικών εικόνων

Κεφάλαιο 6 Ιστογράμματα δορυφορικών εικόνων Κεφάλαιο 6 Ιστογράμματα δορυφορικών εικόνων Κωνσταντίνος Γ. Περάκης Σύνοψη Μία γενική επισκόπηση με εστίαση στη χρήση των ιστογραμμάτων στην Τηλεπισκόπηση και περιγραφές ειδικών εικόνων με τα χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομη Παρουσίαση Μαθημάτων Σχολής Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών. Στη θεματική περιοχή: Περιβάλλον

Σύντομη Παρουσίαση Μαθημάτων Σχολής Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών. Στη θεματική περιοχή: Περιβάλλον Σύντομη Παρουσίαση Μαθημάτων Σχολής Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών Στη θεματική περιοχή: Περιβάλλον Προπτυχιακά μαθήματα Στη θεματική περιοχή: Περιβάλλον Μάθημα Στόχοι / Περιεχόμενο Εξάμηνο Υποχρ. /Επιλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 6ο: Ταξινομήσεις εικόνων μη επιβλεπόμενη ταξινόμηση

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 6ο: Ταξινομήσεις εικόνων μη επιβλεπόμενη ταξινόμηση ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 6ο: Ταξινομήσεις εικόνων μη επιβλεπόμενη ταξινόμηση Μια από τις σημαντικότερες τεχνικές αυτοματοποιημένης ερμηνείας εικόνων, είναι η ταξινόμηση. Με τον όρο ταξινόμηση εννοείται η διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ENV07: ΠΙΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ENV07: ΠΙΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει τις αλλαγές από αγροτική σε μη αγροτική χρήση ως αποτέλεσμα των πιέσεων που αναμένεται να προκύψουν σε σημεία του άξονα (ιδιαίτερα

Διαβάστε περισσότερα

Θεματικός Συμβολισμός Ποιοτικών Χαρακτηριστικών

Θεματικός Συμβολισμός Ποιοτικών Χαρακτηριστικών 5 Θεματικός Συμβολισμός Ποιοτικών Χαρακτηριστικών Όπως έχει τονιστεί ήδη, η σωστή επιλογή συμβολισμού είναι το θεμελιώδες ζητούμενο για την επικοινωνιακή και την τεχνική επιτυχία ενός θεματικού χάρτη.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ KΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ KΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ KΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Εργαστήριο Διαχείρισης Υδατικών Πόρων και Παράκτιας Μηχανικής Πτυχιακή Εργασία Προσδιορισμός χρήσεων γης για την υδρολογική λεκάνη του ποταμού Κερίτη με

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΥΠΕΡΥΘΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΦΑΣΜΑΤΟΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΡΑ ΙΟΜΕΤΡΟΥ AVHRR ΤΩΝ ΟΡΥΦΟΡΩΝ ΝΟΑΑ.

ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΥΠΕΡΥΘΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΦΑΣΜΑΤΟΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΡΑ ΙΟΜΕΤΡΟΥ AVHRR ΤΩΝ ΟΡΥΦΟΡΩΝ ΝΟΑΑ. ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΥΠΕΡΥΘΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΦΑΣΜΑΤΟΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΡΑ ΙΟΜΕΤΡΟΥ AVHRR ΤΩΝ ΟΡΥΦΟΡΩΝ ΝΟΑΑ. Ν. ΧΡΥΣΟΥΛΑΚΗΣ και Κ. ΚΑΡΤΑΛΗΣ Τµήµα Φυσικής Πανεπιστηµίου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΗ 2: Καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης των ελαιοτριβείων και των περιοχών διάθεσης αποβλήτων ελαιοτριβείων στην Κρήτη ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 2Γ:

ΔΡΑΣΗ 2: Καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης των ελαιοτριβείων και των περιοχών διάθεσης αποβλήτων ελαιοτριβείων στην Κρήτη ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 2Γ: «ΘΑΛΗΣ: Ενίσχυση της Διεπιστημονικής ή και Διιδρυματικής έρευνας και καινοτομίας με δυνατότητα προσέλκυσης ερευνητών υψηλού επιπέδου από το εξωτερικό μέσω της διενέργειας βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΗ A1 : ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

ΔΡΑΣΗ A1 : ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ LIFE11 NAT/GR/1014: FOROPENFORESTS Διατήρηση Δασών και Δασικών Ανοιγμάτων Προτεραιότητας στον Εθνικό Δρυμό Οίτης και στο Όρος Καλλίδρομο της Στερεάς Ελλάδας ΔΡΑΣΗ A1 : ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ραδιομετρική Ενίσχυση - Χωρική Επεξεργασία Δορυφορικών Εικόνων

Ραδιομετρική Ενίσχυση - Χωρική Επεξεργασία Δορυφορικών Εικόνων Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης Ραδιομετρική Ενίσχυση - Χωρική Επεξεργασία Δορυφορικών Εικόνων Ιωάννης Φαρασλής Τηλ : 24210-74466,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ (Y2204) Βασιλάκης Εµµανουήλ Λέκτορας Τηλεανίχνευσης

ΑΡΧΕΣ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ (Y2204) Βασιλάκης Εµµανουήλ Λέκτορας Τηλεανίχνευσης ΑΡΧΕΣ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ (Y2204) Βασιλάκης Εµµανουήλ Λέκτορας Τηλεανίχνευσης Διακριτική ικανότητα δεδοµένων τηλεπισκόπησης Χωρική (Spatial resolution) πόσα µέτρα? Χρονική (Temporal resolution) πόσος χρόνος?

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 20. Ανακάλυψη Γνώσης σε Βάσεις δεδοµένων. Τεχνητή Νοηµοσύνη - Β' Έκδοση Ι. Βλαχάβας, Π. Κεφαλάς, Ν. Βασιλειάδης, Φ. Κόκκορας, Η.

Κεφάλαιο 20. Ανακάλυψη Γνώσης σε Βάσεις δεδοµένων. Τεχνητή Νοηµοσύνη - Β' Έκδοση Ι. Βλαχάβας, Π. Κεφαλάς, Ν. Βασιλειάδης, Φ. Κόκκορας, Η. Κεφάλαιο 20 Ανακάλυψη Γνώσης σε Βάσεις δεδοµένων Τεχνητή Νοηµοσύνη - Β' Έκδοση Ι. Βλαχάβας, Π. Κεφαλάς, Ν. Βασιλειάδης, Φ. Κόκκορας, Η. Σακελλαρίου Τεχνητή Νοηµοσύνη, B' Έκδοση - 1 - Ανακάλυψη Γνώσης σε

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΓΣΠ

Εισαγωγή ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΓΣΠ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΓΣΠ Τα τελευταία 25 χρόνια, τα προβλήµατα που σχετίζονται µε την διαχείριση της Γεωγραφικής Πληροφορίας αντιµετωπίζονται σε παγκόσµιο αλλά και εθνικό επίπεδο µε την βοήθεια των Γεωγραφικών

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Πολυτεχνική Σχολή ΘΕΜΑΤΙΚΗ : ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Πολυτεχνική Σχολή ΘΕΜΑΤΙΚΗ : ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης ΘΕΜΑΤΙΚΗ : ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Ιωάννης Φαρασλής Τηλ : 24210-74466, Πεδίον Άρεως, Βόλος http://www.prd.uth.gr/el/staff/i_faraslis

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεπισκόπηση. Τηλεπισκόπηση. Τηλεπισκόπηση. Τηλεπισκόπηση. Τηλεπισκόπηση 24/6/2013. Τηλεπισκόπηση. Κ. Ποϊραζίδης ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΕΙΚΟΝΑΣ

Τηλεπισκόπηση. Τηλεπισκόπηση. Τηλεπισκόπηση. Τηλεπισκόπηση. Τηλεπισκόπηση 24/6/2013. Τηλεπισκόπηση. Κ. Ποϊραζίδης ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΕΙΚΟΝΑΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΕΙΚΟΝΑΣ Κ. Ποϊραζίδης Η ταξινόμηση εικόνας αναφέρεται στην ερμηνεία με χρήση υπολογιστή των τηλεπισκοπικών εικόνων. Παρόλο που ορισμένες διαδικασίες έχουν τη δυνατότητα να συμπεριλάβουν πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. Περιεχόµενα... 7. Ευρετήριο Γραφηµάτων... 11. Ευρετήριο Εικόνων... 18. Κεφάλαιο 1

Περιεχόµενα. Περιεχόµενα... 7. Ευρετήριο Γραφηµάτων... 11. Ευρετήριο Εικόνων... 18. Κεφάλαιο 1 Περιεχόµενα Περιεχόµενα... 7 Ευρετήριο Γραφηµάτων... 11 Ευρετήριο Εικόνων... 18 Κεφάλαιο 1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ... 19 Θεωρία... 19 1.1 Έννοιες και ορισµοί... 20 1.2 Μονάδες µέτρησης γωνιών και µηκών...

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεπισκόπηση - Φωτοερμηνεία

Τηλεπισκόπηση - Φωτοερμηνεία ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Τηλεπισκόπηση - Φωτοερμηνεία Ενότητα 8: Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας Γεωμετρικές Διορθώσεις. Κωνσταντίνος Περάκης Ιωάννης Φαρασλής Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 3.1 : Έκθεση καταγραφής χρήσεων γης

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 3.1 : Έκθεση καταγραφής χρήσεων γης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνα 7: Έγχρωµη κατακόρυφη αεροφωτογραφία παραθαλασσίου προαστίου της Αθήνας. (εδώ σε ασπρόµαυρη εκτύπωση). 8

Εικόνα 7: Έγχρωµη κατακόρυφη αεροφωτογραφία παραθαλασσίου προαστίου της Αθήνας. (εδώ σε ασπρόµαυρη εκτύπωση). 8 Εικόνα 7: Έγχρωµη κατακόρυφη αεροφωτογραφία παραθαλασσίου προαστίου της Αθήνας. (εδώ σε ασπρόµαυρη εκτύπωση). 8 Εικόνα 8: Ψηφιακή, πολυφασµατική τηλεπισκοπική απεικόνιση τµήµατος της Ελλάδας από τον δορυφόρο

Διαβάστε περισσότερα

GIS: Εισαγωγή στα Γεωγραφικά Συστήµατα Πληροφοριών

GIS: Εισαγωγή στα Γεωγραφικά Συστήµατα Πληροφοριών GIS: Εισαγωγή στα Γεωγραφικά Συστήµατα Πληροφοριών Σηµειώσεις Σεµιναρίου ηµήτρης Τσολάκης v1.2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή... 9 1.1. GIS in Greek...10 1.2. Γιατί GIS;...10 1.3. Τι Είναι τα GIS...12 1.3.1.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 7 ο : Ταξινομήσεις εικόνων Επιβλεπόμενη ταξινόμηση

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 7 ο : Ταξινομήσεις εικόνων Επιβλεπόμενη ταξινόμηση ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 7 ο : Ταξινομήσεις εικόνων Επιβλεπόμενη ταξινόμηση Για να θυμηθούμε!! Με τον όρο ταξινόμηση εννοείται η διαδικασία καταχώρισης κάθε εικονοστοιχείου (pixel) της εικόνας σε κάποιο βιοφυσικό στοιχείο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΟ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: ΠΕ - 4 : ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΤΕΛΙΚΟ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: ΠΕ - 4 : ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΩΝ ΓΗΣ ΣΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΖΩΝΗΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ (ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ: 3654) ΤΕΛΙΚΟ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: ΠΕ - 4 : ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΥΧΟΣ 4 Ο ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΕΙΚΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Νέες Τεχνολογίες στη Διαχείριση των Δασών

Νέες Τεχνολογίες στη Διαχείριση των Δασών Νέες Τεχνολογίες στη Διαχείριση των Δασών Δρ. Βασιλική Καζάνα Αναπλ. Καθηγήτρια ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Δασοπονίας & Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Δράμας Εργαστήριο Δασικής Διαχειριστικής Τηλ. & Φαξ: 25210

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεπισκόπηση και Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (ΓΣΠ) στη διαχείριση περιβαλλοντικών κινδύνων πλημμύρες

Τηλεπισκόπηση και Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (ΓΣΠ) στη διαχείριση περιβαλλοντικών κινδύνων πλημμύρες Τηλεπισκόπηση και Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (ΓΣΠ) στη διαχείριση περιβαλλοντικών κινδύνων πλημμύρες Από Καθηγητή Ιωάννη Ν. Χατζόπουλο, διευθυντή του Εργαστηρίου Τηλεπισκόπησης & ΣΓΠ του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης Γήτας 1,2 Μαρία Τομπουλίδου 1 Δημήτρης Σταυρακούδης 1

Ιωάννης Γήτας 1,2 Μαρία Τομπουλίδου 1 Δημήτρης Σταυρακούδης 1 Ιωάννης Γήτας 1,2 Μαρία Τομπουλίδου 1 Δημήτρης Σταυρακούδης 1 1 Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 2 Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος Ομάδες εργασιών Φορείς Υλοποίησης Ιωάννης Γήτας Αλέξανδρος Δημητρακόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

WWF Ελλάς 2012. Επιμελητές έκδοσης Κωνσταντίνος Λιαρίκος, Παναγιώτα Μαραγκού, Θύμιος Παπαγιάνννης

WWF Ελλάς 2012. Επιμελητές έκδοσης Κωνσταντίνος Λιαρίκος, Παναγιώτα Μαραγκού, Θύμιος Παπαγιάνννης WWF Ελλάς 2012 Επιμελητές έκδοσης Κωνσταντίνος Λιαρίκος, Παναγιώτα Μαραγκού, Θύμιος Παπαγιάνννης Συγγραφική ομάδα WWF ΕΛΛΑΣ Κωνσταντίνα Ζωγράφου, Ναταλία Καλεβρά, Ευαγγελία Κορακάκη, Παναγιώτης Κορδοπάτης,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ Τμήμα Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων Εργαστήριο Οικολογίας & Διαχείρισης της Βιοποικιλότητας ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ Διδάσκων: Καθηγητής Παναγιώτης Δ. Δημόπουλος Επιμέλεια

Διαβάστε περισσότερα

Β. ΜΑΛΙΩΚΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΠΕ Βασίλειος Μαλιώκας, Δρ. Πολ. Μηχανικός

Β. ΜΑΛΙΩΚΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΠΕ Βασίλειος Μαλιώκας, Δρ. Πολ. Μηχανικός Β. ΜΑΛΙΩΚΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΠΕ Βασίλειος Μαλιώκας, Δρ. Πολ. Μηχανικός Γεωργία σημαντική παράμετρος οικονομικής προόδου. Κρίσιμα σημεία: Σύγχρονα και αποδοτικά εγγειοβελτιωτικά αρδευτικά έργα Ορθολογική

Διαβάστε περισσότερα

Επιλογή και χαρτογράφηση πειραματικών περιοχών

Επιλογή και χαρτογράφηση πειραματικών περιοχών ΕΡΓΟ ΑΠΘ: ΘΑΛΗΣ 85492 Χαρτογράφηση βλάστησης και εκτίμηση βιομάζας με σύγχρονες μεθόδους Τηλεπισκόπησης στo πλαίσιο της σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή και του Πρωτοκόλλου του Κιότο

Διαβάστε περισσότερα

Η γνώση του αναγλύφου

Η γνώση του αναγλύφου ΨΗΦΙΑΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ Ε ΑΦΟΥΣ Η γνώση του αναγλύφου συµβάλλει στον προσδιορισµό Ισοϋψών καµπυλών Κλίσεων του εδάφους Προσανατολισµού Ορατότητας Μεταβολών Κατανοµής φωτισµού ιατοµών Χωµατισµών Υδροκρίτη Οπτικοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

E3K009. Γεωθερμίας HUMAN AND NATURAL INDUCED CHANGES IN LAND COVER/USE, USING SPOT IMAGES: A CASE STUDY IN CORINTHOS AREA (NE PELOPONNESE, S.

E3K009. Γεωθερμίας HUMAN AND NATURAL INDUCED CHANGES IN LAND COVER/USE, USING SPOT IMAGES: A CASE STUDY IN CORINTHOS AREA (NE PELOPONNESE, S. ΧΡΗΣΗ ΕΙΚΟΝΩΝ SPOT-XS ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ ΤΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ/ΧΡΗΣΗΣ ΓΗΣ, ΑΠΟ ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΗ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΑ ΑΙΤΙΑ, ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ (ΒΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ, Ν. ΕΛΛΑΔΑ) Ι. Γατσής 1, Ισ. Παρχαρίδης 2 & Α.

Διαβάστε περισσότερα

Β ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ HYDROSENSE ΤΕΤΑΡΤΗ 5 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

Β ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ HYDROSENSE ΤΕΤΑΡΤΗ 5 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΑΡΔΕΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΒΑΜΒΑΚΟΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ HYDROSENSE Β ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ HYDROSENSE ΤΕΤΑΡΤΗ 5 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΧΡΙΣΤΟΣ ΤΣΑΝΤΗΛΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ «ΔΗΜΗΤΡΑ» ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Γκανούλης Φίλιππος Α.Π.Θ.

Γκανούλης Φίλιππος Α.Π.Θ. Σύστηµα Υποστήριξης Αποφάσεων για την Ολοκληρωµένη ιαχείριση Υδάτων της ιασυνοριακής Λεκάνης Απορροής των Πρεσπών Γκανούλης Φίλιππος Α.Π.Θ. Ολοκληρωµένη ιαχείριση Υδατικών Πόρων Global Water Partnership

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 8 Φίλτρα. 8.1 Γενικά. Κωνσταντίνος Γ. Περάκης

Κεφάλαιο 8 Φίλτρα. 8.1 Γενικά. Κωνσταντίνος Γ. Περάκης Κεφάλαιο 8 Φίλτρα Κωνσταντίνος Γ. Περάκης Σύνοψη Στην αρχή του κεφαλαίου εκτίθενται αναλυτικά η δομή των φίλτρων, ο τρόπος προσπέλασης της ψηφιακής εικόνας από τα φίλτρα, και η μαθηματική πράξη της συνέλιξης

Διαβάστε περισσότερα

PANSHARPENING. 1. Εισαγωγή

PANSHARPENING. 1. Εισαγωγή 1. Εισαγωγή PANSHARPENING Τα τελευταία χρόνια η διαθεσιμότητα των δορυφορικών εικόνων και αντίστοιχων ψηφιακών δεδομένων έχει αυξηθεί κατακόρυφα, Παράλληλα η συλλογή αυτών των εικονιστικών δεδομένων γίνεται

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεπισκόπηση - Φωτοερμηνεία

Τηλεπισκόπηση - Φωτοερμηνεία ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Τηλεπισκόπηση - Φωτοερμηνεία Ενότητα 6: Βασικές έννοιες Δορυφορικής Τηλεπισκόπησης. Ηλεκτρομαγνητική Ακτινοβολία. Κωνσταντίνος Περάκης Ιωάννης Φαρασλής Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Συστήματα γεωγραφικών πληροφοριών 3 η Σειρά Εκπαίδευσης 3 ο σεμινάριο 26 Μαΐου 2015 Ύλη Γνωριμία με δομές δεδομένων, τύπους αρχείων, συστήματα αναφοράς και χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ (Α.Φ.Π. & Γ.Μ.) ΤΟΜΕΑΣ: ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΦΥΣΙΚΟΥΣ «ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ταξινόμηση και διαχρονική παρακολούθηση των βοσκόμενων δασικών εκτάσεων στη λεκάνη απορροής του χειμάρρου Μπογδάνα Ν. Θεσσαλονίκης

Ταξινόμηση και διαχρονική παρακολούθηση των βοσκόμενων δασικών εκτάσεων στη λεκάνη απορροής του χειμάρρου Μπογδάνα Ν. Θεσσαλονίκης Ταξινόμηση και διαχρονική παρακολούθηση των βοσκόμενων δασικών εκτάσεων στη λεκάνη απορροής του χειμάρρου Μπογδάνα Ν. Θεσσαλονίκης Α. Αϊναλής 1, Ι. Μελιάδης 2, Π. Πλατής 3 και Κ. Τσιουβάρας 4 1 Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

Οπτικοποίηση και Χαρτογραφικός Σχεδιασµός

Οπτικοποίηση και Χαρτογραφικός Σχεδιασµός ΠΜΣ «Πληροφορική» Τµήµα Πληροφορικής Πανεπιστήµιο Πειραιώς ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (Introduction to GeoInformatics) Οπτικοποίηση και Χαρτογραφικός Σχεδιασµός Μαργαρίτα Κόκλα Ορισµοί του χάρτη Μια αναπαράσταση,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 6 ο : Ταξινομήσεις εικόνων μη επιβλεπόμενη ταξινόμηση

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 6 ο : Ταξινομήσεις εικόνων μη επιβλεπόμενη ταξινόμηση ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 6 ο : Ταξινομήσεις εικόνων μη επιβλεπόμενη ταξινόμηση Μια από τις σημαντικότερες τεχνικές αυτοματοποιημένης ερμηνείας εικόνων, είναι η ταξινόμηση. Με τον όρο ταξινόμηση εννοείται η διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΟΡΥΦΟΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΘΕΣΗΣ (GPS)

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΟΡΥΦΟΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΘΕΣΗΣ (GPS) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΟΡΥΦΟΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΘΕΣΗΣ (GPS) ιδακτικές σηµειώσεις Γεώργιος

Διαβάστε περισσότερα

Προσομοίωση σε συνθετικές εικόνες για την ανάδειξη και προστασία του φυσικού περιβάλλοντος των ορεινών όγκων

Προσομοίωση σε συνθετικές εικόνες για την ανάδειξη και προστασία του φυσικού περιβάλλοντος των ορεινών όγκων Προσομοίωση σε συνθετικές εικόνες για την ανάδειξη και προστασία του φυσικού περιβάλλοντος των ορεινών όγκων Γιώργος Χ. Μηλιαρέσης, Τομέας Εφαρμοσμένης Γεωλογίας & Γεωφυσικής, Τμήμα Γεωλογίας, Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΛΤΙΣΤΕΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΒΕΛΤΙΣΤΕΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΤΠΑ 2000-06 ΚΡΗΤΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ CRINNO ΔΡΑΣΗ BEWARE ΒΕΛΤΙΣΤΕΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Αναστασία Σκανδαλάκη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ---------------------------------------------------------- 3

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ---------------------------------------------------------- 3 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΈΡΓΟ ΕΠΕ 3.4.9. ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2003 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ----------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ - ΕΝΟΤΗΤΑ 1 7/4/2013 ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ. Ορισμός

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ - ΕΝΟΤΗΤΑ 1 7/4/2013 ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ. Ορισμός ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 : ΕΙΣΑΓΩΓΗ Διάλεξη 1: Γενικά για το ΓΣΠ, Ιστορική αναδρομή, Διαχρονική εξέλιξη Διάλεξη 2 : Ανάλυση χώρου (8/4/2013) Διάλεξη 3: Βασικές έννοιες των Γ.Σ.Π.. (8/4/2013)

Διαβάστε περισσότερα

Αναφορά εργασιών για το τρίμηνο Μάρτιος 2013 Μάιος 2013 Όνομα : Παπαχριστόπουλος Λεωνίδας

Αναφορά εργασιών για το τρίμηνο Μάρτιος 2013 Μάιος 2013 Όνομα : Παπαχριστόπουλος Λεωνίδας Στο πλαίσιο της πράξης «Αναβάθμιση και Εμπλουτισμός των Ψηφιακών Υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης του Παντείου Πανεπιστημίου». Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑ. μεθόδους οι οποίες και ονομάζονται χαρτογραφικές προβολές. Η Χαρτογραφία σχετίζεται στενά με την επιστήμη της

ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑ. μεθόδους οι οποίες και ονομάζονται χαρτογραφικές προβολές. Η Χαρτογραφία σχετίζεται στενά με την επιστήμη της ΕΛΕΝΗ ΣΥΡΡΑΚΟΥ ΓΤΠ61 2012 ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑ Χαρτογραφία ονομάζεται η επιστήμη που περιλαμβάνει ένα σύνολο προσδιορισμένων μελετών, τεχνικών ακόμη και καλλιτεχνικών εργασιών που αφορούν απεικονίσεις, υπό κλίμακα,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΑΤΟΣ Τεχνολογίες Α.Ε. V

ΑΡΑΤΟΣ Τεχνολογίες Α.Ε. V Green Space Services for Local Monitoring ΑΡΑΤΟΣ Τεχνολογίες Α.Ε. V3.1 2016 ΑΡΑΤΟΣ Τεχνολογίες Α.Ε. Υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας που χρησιμοποιούν δορυφορικές και διαστημικές υπηρεσίες Μία από τις πρώτες

Διαβάστε περισσότερα

Απόδοση θεματικών δεδομένων

Απόδοση θεματικών δεδομένων Απόδοση θεματικών δεδομένων Ποιοτικές διαφοροποιήσεις Σημειακά Γραμμικά Επιφανειακά Ποσοτικές διαφοροποιήσεις Ειδικές θεματικές απεικονίσεις Δασυμετρική Ισαριθμική Πλάγιες όψεις Χαρτόγραμμα Χάρτης κουκίδων

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 7. 7 Ψηφιακή επεξεργασία εικόνας. 7.1 Παραμορφώσεις. 7.2 Γεωμετρικές διορθώσεις

Κεφάλαιο 7. 7 Ψηφιακή επεξεργασία εικόνας. 7.1 Παραμορφώσεις. 7.2 Γεωμετρικές διορθώσεις Κεφάλαιο 7 7 Ψηφιακή επεξεργασία εικόνας 7.1 Παραμορφώσεις Η δορυφορική εικόνα μπορεί να υποστεί διάφορες γεωμετρικές παραμορφώσεις, που μπορούν γενικά να οφείλονται στην κίνηση του δορυφόρου ως προς τη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΑΕΡΟΣΩΜΑΤΙ ΙΑΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΣΕ ΣΧΕ ΟΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟ ΠΑΡΑ ΟΤΕΟ 6 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΗΣ ΑΕΡΟΣΩΜΑΤΙ ΙΑΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΑΠΟ ΟΡΥΦΟΡΙΚΑ Ε ΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ σ. 2 Α. ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ Ε ΟΜΕΝΩΝ 2

ΕΙΣΑΓΩΓΗ σ. 2 Α. ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ Ε ΟΜΕΝΩΝ 2 1 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΕΙΣΑΓΩΓΗ σ. 2 Α. ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ Ε ΟΜΕΝΩΝ 2 Β. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ 1. Γενικά Έννοιες.. 2 2. Πρακτικός Οδηγός Ανάλυσης εδοµένων.. 4 α. Οδηγός Λύσεων στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

«Παρατηρήσεις και προβλήµατα. Παντελής Α. Μπράττης Βιβλιοθηκονόµος Τεχνική Υποστήριξη ΣΚΕΑΒ

«Παρατηρήσεις και προβλήµατα. Παντελής Α. Μπράττης Βιβλιοθηκονόµος Τεχνική Υποστήριξη ΣΚΕΑΒ «Παρατηρήσεις και προβλήµατα στη βάση του ΣΚΕΑΒ» Παντελής Α. Μπράττης Βιβλιοθηκονόµος Τεχνική Υποστήριξη ΣΚΕΑΒ pbrattis@unioncatalog.gr 1 Εισαγωγή - Στόχος ΣΚΕΑΒ η δηµιουργία ενιαίου καταλόγου, µε µια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ GIS, GPS ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΙΣΗΣ ΣΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ GIS, GPS ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΙΣΗΣ ΣΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ GIS, GPS ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΙΣΗΣ ΣΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ Γεωργία Ζέρβα, Λεωνίδας Τούλιος, Χαράλαμπος Κραβαρίτης και Αλέξανδρος Τσιτούρας Περίληψη Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικών Ερευνών

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγχος και αποκατάσταση συνέπειας χρονοσειρών βροχόπτωσης Παράδειγµα Η ετήσια βροχόπτωση του σταθµού Κάτω Ζαχλωρού Χ και η αντίστοιχη βροχόπτωση του γειτονικού του σταθµού Τσιβλός Υ δίνονται στον Πίνακα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ

Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΤΣΑΝΤΗΛΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΕΔΑΦΩΝ ΘΕΟΦΡΑΣΤΟΥ 1, 41335 ΛΑΡΙΣΑ Website: http:/www.ismc.gr ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΜΙΛΙΑΣ ΤΙ ΕΝΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Ολικής Ποιότητας ΔΙΑΛΕΞΗ 2 η : Εργαλεία και Τεχνικές

Διοίκηση Ολικής Ποιότητας ΔΙΑΛΕΞΗ 2 η : Εργαλεία και Τεχνικές Διοίκηση Ολικής Ποιότητας ΔΙΑΛΕΞΗ 2 η : Εργαλεία και Τεχνικές ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Τµήµα Διοίκησης Επιχειρήσεων Τει Δυτικής Ελλάδας Μεσολόγγι Δρ. Α. Στεφανή Διοίκηση Ολικής Ποιότητας Τι είναι η Διοίκηση Ολικής

Διαβάστε περισσότερα

Πνευµατικά ικαιώµατα

Πνευµατικά ικαιώµατα Πνευµατικά ικαιώµατα Το παρόν είναι πνευµατική ιδιοκτησία της ACTA Α.Ε. και προστατεύεται από την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νοµοθεσία που αφορά τα πνευµατικά δικαιώµατα. Απαγορεύεται ρητώς η δηµιουργία αντιγράφου,

Διαβάστε περισσότερα

Inforest Ερευνητική. Information Technology for Earth & Life Sciences

Inforest Ερευνητική. Information Technology for Earth & Life Sciences Inforest Ερευνητική Information Technology for Earth & Life Sciences Περιεχόμενα Εισαγωγή Αναδρομή Εικόνες & Πληροφορίες Τάσεις Τεχνολογίας Τάσεις Αγοράς Ανάγκες Χρηστών Εργαλεία Ελληνική Πρόκληση ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ENVI 5. Το Επόμενο Επίπεδο στην Ανάλυση Εικόνας

ENVI 5. Το Επόμενο Επίπεδο στην Ανάλυση Εικόνας ENVI 5 Το Επόμενο Επίπεδο στην Ανάλυση Εικόνας Η εικόνα βρίσκεται στην καρδιά της γεωχωρικής ανάλυσης Οι εικόνες είναι βασικό στοιχείο για την κατανόηση του κόσμου. Οι εικόνες δεν αποτελούν απλά ένα χαρτογραφικό

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές και Εφαρμογές ορυφορικής Τηλεπισκόπησης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Αρχές και Εφαρμογές ορυφορικής Τηλεπισκόπησης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αρχές και Εφαρμογές ορυφορικής Τηλεπισκόπησης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. Εισαγωγή - σκοπός του μαθήματος Β. Προτεινόμενα Βιβλία Γ. Πρόγραμμα. Αναλυτική παρουσίαση - ενότητες Ε. Εμπειρία του διδάσκοντος ΣΤ. Επιλεγμένη

Διαβάστε περισσότερα

Διασφάλιση ποιότητας των νέων υποβάθρων LSO25

Διασφάλιση ποιότητας των νέων υποβάθρων LSO25 Ε.Κ.Χ.Α. Α.Ε. Διασφάλιση ποιότητας των νέων υποβάθρων LSO25 Δημήτρης Χρυσαφίνος Τοπογράφος Μηχανικός, MSc, ΜΒΑ Επιβλέπων Συμβάσεων LSO25, QC-LSO25 Τμήμα Ελέγχου και Διαχείρισης Ποιότητας Έργων, ΕΚΧΑ ΑΕ,

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοτικές Μέθοδοι στη Διοίκηση Επιχειρήσεων ΙΙ Σύνολο- Περιεχόμενο Μαθήματος

Ποσοτικές Μέθοδοι στη Διοίκηση Επιχειρήσεων ΙΙ Σύνολο- Περιεχόμενο Μαθήματος Ποσοτικές Μέθοδοι στη Διοίκηση Επιχειρήσεων ΙΙ Σύνολο- Περιεχόμενο Μαθήματος Χιωτίδης Γεώργιος Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεπισκόπηση Η ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΕΙΚΟΝΑΣ. Επιβλεπόμενη ταξινόμηση

Τηλεπισκόπηση Η ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΕΙΚΟΝΑΣ. Επιβλεπόμενη ταξινόμηση Η ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΕΙΚΟΝΑΣ Η ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΕΙΚΟΝΑΣ Η ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΕΙΚΟΝΑΣ Μέθοδος της ελάχιστης απόστασης από το μέσο όρο Στο πρώτο στάδιο υπολογίζεται ο μέσος όρος των ραδιομετρικών τιμών σε κάθε δίαυλο και για

Διαβάστε περισσότερα

4.3. Γραµµικοί ταξινοµητές

4.3. Γραµµικοί ταξινοµητές Γραµµικοί ταξινοµητές Γραµµικός ταξινοµητής είναι ένα σύστηµα ταξινόµησης που χρησιµοποιεί γραµµικές διακριτικές συναρτήσεις Οι ταξινοµητές αυτοί αναπαρίστανται συχνά µε οµάδες κόµβων εντός των οποίων

Διαβάστε περισσότερα

Συγκριτική αξιολόγηση μεθόδων ασαφούς λογικής και νευρωνικών δικτύων στην ταξινόμηση καλύψεων γης. Εφαρμογή στη Σκιάθο.

Συγκριτική αξιολόγηση μεθόδων ασαφούς λογικής και νευρωνικών δικτύων στην ταξινόμηση καλύψεων γης. Εφαρμογή στη Σκιάθο. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: Συγκριτική αξιολόγηση μεθόδων ασαφούς λογικής και νευρωνικών δικτύων στην

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι του HydroSense

Στόχοι του HydroSense LIFE+ HydroSense Καινοτόµες τεχνολογίες ακριβείας για τη βελτιστο οίηση της άρδευσης και την ολοκληρωµένη διαχείριση καλλιεργειών σε εριβάλλοντα έλλειψης νερού 2010-2012 Στόχοι του HydroSense Σε επίπεδο

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεπισκόπηση - Φωτοερμηνεία

Τηλεπισκόπηση - Φωτοερμηνεία ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Τηλεπισκόπηση - Φωτοερμηνεία Ενότητα 4: Εισαγωγή στη Φωτογραμμετρία. Κωνσταντίνος Περάκης Ιωάννης Φαρασλής Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ: 6977458208, E-mail: antyger@gmail.com. Τηλ: 6936856490, E-mail: ioannis.giannakis@gmail.com

Τηλ: 6977458208, E-mail: antyger@gmail.com. Τηλ: 6936856490, E-mail: ioannis.giannakis@gmail.com ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΚΑΜΕΝΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ 2007 ΤΗΣ ΥΤΙΚΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΙΠΕ ΟΥ ΖΗΜΙΩΝ ΧΛΩΡΙ ΑΣ - ΕΝ ΕΙΞΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ Αντύπας Γεράσιµος 1 *, Γιαννάκης Ιωάννης 2, Μαρτίνης

Διαβάστε περισσότερα

Η Γενίκευση στη Χαρτογραφία

Η Γενίκευση στη Χαρτογραφία Η Γενίκευση στη Χαρτογραφία Χαρτογραφία Ι 1 Τοποθέτηση του προβλήματος [I] Οι χάρτες αποτελούν το μέσο γραφικής απόδοσης - σε σμίκρυνση - κάποιου τμήματος της γήινης επιφάνειας. Θα ήταν δύσκολο - αν όχι

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικές λειτουργίες ΣΓΠ

Αναλυτικές λειτουργίες ΣΓΠ Αναλυτικές λειτουργίες ΣΓΠ Γενικά ερωτήµατα στα οποία απαντά ένα ΣΓΠ Εντοπισµού (locaton) Ιδιότητας (condton) Τάσεων (trend) ιαδροµών (routng) Μορφών ή προτύπων (pattern) Και µοντέλων (modellng) παραδείγµατα

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεπισκόπηση. Ψηφιακή Ανάλυση Εικόνας Η ΒΕΛΤΙΩΣΗ εικόνας 1. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΤΙΘΕΣΗΣ 2. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΩΡΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 3. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ

Τηλεπισκόπηση. Ψηφιακή Ανάλυση Εικόνας Η ΒΕΛΤΙΩΣΗ εικόνας 1. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΤΙΘΕΣΗΣ 2. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΩΡΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 3. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ Ψηφιακή Ανάλυση Εικόνας Η ΒΕΛΤΙΩΣΗ εικόνας 1. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΤΙΘΕΣΗΣ 2. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΩΡΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 3. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ Βελτίωση Εικόνας 2. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΩΡΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Spatial feature manipulation)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΛΙΠΑΝΣΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ (ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ)

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΛΙΠΑΝΣΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ (ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ) ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΛΙΠΑΝΣΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ (ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ) ρ. Αριστοτέλης Παπαδόπουλος Γενικός /ντης Αγροτικής Έρευνας ΕΛ.Γ.Ο. «ΗΜΗΤΡΑ» ρ. Φραντζής Παπαδόπουλος Τακτικός Ερευνητής

Διαβάστε περισσότερα