ΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΙ Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ RFID

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΙ Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ RFID"

Transcript

1 ΑΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΙ Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ RFID ΜΑΡΙΑ ΤΖΕΛΕΠΗ Επόπτης Καθηγητής: κος Κοντάκος Σταύρος Οκτώβριος 2013 «Εκπονηθείσα πτυχιακή για την κτήση του βασικού πτυχίου»

2 Περίληψη Η υπό διερεύνηση εργασία έχει σαν κύριο στόχο την λεπτομερή περιγραφή της νέας τεχνολογίας σε συστημικό επίπεδο και σε επίπεδο εφαρμογών. Η παράθεση των κυριότερων εννοιών της τεχνολογίας ταυτοποίησης μέσω ραδιοσυχνοτήτων, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, του τρόπου λειτουργίας των συστημάτων RFID και των διαφόρων τομέων, στους οποίους βρίσκει εφαρμογή η τεχνολογία αυτή. Στη συνέχεια, γίνεται μία απόπειρα να εξεταστεί η συμπεριφορά των καταναλωτών σε σχέση των κύριων παραγόντων που αφορούν την τεχνολογία RFID, όπως η πολυπλοκότητα και οι κίνδυνοι των συστημάτων RFID, η ιδιωτικότητα και η ασφάλεια των χρηστών, καθώς επίσης και η πρόθεση του κοινού απέναντι στην τεχνολογία RFID. Τέλος, η δοκιμή αυτού του μοντέλου έγινε με βάση τα δεδομένα που συλλέχθηκαν από τους 200 απλούς καταναλωτές για την επιβεβαίωση της ύπαρξης και την σύσταση των εννοιολογικών παραγόντων ερευνητικού μοντέλου. 2

3 Abstract The under investigation work aims at as main in detail description of new technology in systemic level and in level of applications. The apposition of mainer significances of radio frequency identification technology, the particular charateristics, the operation of RFID systems and the various areas, in which they are applying this technology. Afterwards, becomes an attempt is made to examine the behavior of consumers in relation of the main factors related to technology RFID, such as the complexity and the risks of systems RFID, privacy and security of users, as well as the intention of the public towards technology RFID. Finally, the test of this model was based on data collected from 200 simple consumers to confirm the existence and the factorial composition of conceptual research model. 3

4 Περιεχόμενα Περίληψη...2 Abstract... 3 Ευχαριστίες... 9 Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή Ευφυής μεταφορά-πληρωμή μεταφορών Κεφάλαιο 2: Βιβλιογραφική Ανασκόπηση Εισαγωγή 2ου Κεφαλαίου Ηλεκτρονική Συλλογή Διοδίων (Electronic Toll Collection, ETC) Ενότητα 2.1: Ανασκόπηση Θεωρίας Ιστορική Αναδρομή Περιγραφή της τεχνολογίας RFID Αρχιτεκτονική της τεχνολογίας RFID Ανάλυση στοιχείων συστήματος RFID Οι ετικέτες (tags) Κατηγορίες ετικετών RFID αναλόγως με την πηγή ενέργειάς τους Κατηγορίες ετικετών RFID αναλόγως την δυνατότητα ανάγνωσης-εγγραφής Κατηγορίες ετικετών RFID αναλόγως της κατασκευής και της εφαρμογής τους Κατηγορίες ετικετών RFID αναλόγως την λειτουργικότητά τους Συχνότητες ετικετών RFID Παράγοντες που επηρεάζουν την ανάγνωση των ετικετών Η κεραία (antenna) Μέγεθος και τύπος Μηδενισμοί κεραίας και προβλήματα προσανατολισμού Ο αναγνώστης (reader/interrogator)

5 Ελεγκτής RFID Λειτουργίες αναγνωστών RFID Πολλαπλή αναγνώριση ετικετών και η αποφυγή σύγκρουσης Εξακρίβωση ετικετών Κρυπτογράφηση/Αποκρυπτογράφηση δεδομένων Κατηγορίες αναγνωστών Ενδιάμεσο λογισμικό (Middleware) Κύριες λειτουργίες του ενδιάμεσου λογισμικού RFID Πρότυπα και κατασκευαστές της τεχνολογίας RFID Οργανισμοί και πρότυπα αναγνώρισης ραδιοσυχνοτήτων Πρωτόκολλα Κατηγορίες προτύπων Κατασκευαστές στοιχείων RFID Εφαρμογές της τεχνολογίας RFID Πεδία εφαρμογής των συστημάτων RFID Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της τεχνολογίας RFID Πλεονεκτήματα της τεχνολογίας RFID Μειονεκτήματα της τεχνολογίας RFID Ενότητα 2.2: Εμπειρική έρευνα Εταιρείες που εφάρμοσαν την τεχνολογία RFID Έλεγχος διοδίων στην Ελλάδα Ελληνική πρωτοπορία στην υλοποίηση του καταστήματος του μέλλοντος...42 Ενότητα 2.3: Εννοιολογικό πλαίσιο της έρευνας Ερευνητικοί παράγοντες Το συγκριτικό πλεονέκτημα και η πολυπλοκότητα Οι κίνδυνοι των συστημάτων RFID

6 Τρόποι αντιμετώπισης των κινδύνων RFID Ασφάλεια Τεχνολογίες ασφαλείας Άλλες τεχνολογίες ασφαλείας Ιδιωτικότητα των χρηστών Απειλές για τα συστήματα RFID Τεχνικές επιθέσεων Αποδοχή της τεχνολογίας RFID από τους καταναλωτές Ερευνητικές υποθέσεις Η πολυπλοκότητα της τεχνολογίας RFID Οι κίνδυνοι των συστημάτων RFID Η ιδιωτικότητα των χρηστών RFID Η ασφάλεια των χρηστών RFID Η στάση-πρόθεση των χρηστών στην τεχνολογία RFID Το ερευνητικό μοντέλο...62 Επίλογος 2ου Κεφαλαίου...64 Κεφάλαιο 3: Ερευνητική μεθοδολογία...65 Ενότητα 3.1: Περιγραφή του δείγματος...65 Ενότητα 3.2: Μέθοδος συλλογής των στοιχείων Ενότητα 3.3: Περιγραφή του τρόπου μέτρησης των μεταβλητών Έλεγχος της εγκυρότητας του ερωτηματολογίου Έλεγχος της εγκυρότητας του περιεχομένου του ερωτηματολογίου Έλεγχος της δομής των ερευνητικών μεταβλητών Έλεγχος της μονοδιάστατης φύσης και αξιοπιστίας Επίλογος 3ου Κεφαλαίου

7 Κεφάλαιο 4: Παρουσίαση Ευρημάτων Έρευνας...74 Ενότητα 4.1: Περιγραφικά στοιχεία της έρευνας...74 Κεφάλαιο 5: Συμπεράσματα...82 Ενότητα 5.1: Θεωρητικά συμπεράσματα...82 Ενότητα 5.2: Εμπειρικά συμπεράσματα Ενότητα 5.3: Πρακτικές επιπτώσεις της έρευνας στις επιχειρήσεις...83 Ενότητα 5.4: Πιθανές αδυναμίες μεθοδολογίας και προτάσεις για μελλοντική συνέχιση της έρευνας από άλλους ερευνητές Πιθανές αδυναμίες μεθοδολογίας Προτάσεις για μελλοντική συνέχιση της έρευνας...85 Επίλογος Κεφάλαιο 6: Βιβλιογραφικές αναφορές...88 Παραρτήματα Κατάλογος Πινάκων Πίνακας 1: Χαρακτηριστικά πλεονεκτήματα, μειονεκτήματα και εφαρμογές των συνηθέστερων συχνοτήτων RFID Πίνακας 2: Μεταβλητές και ορισμοί μεταβλητών Πίνακας 3: Συχνότητα φύλου ερωτώμενων...74 Πίνακας 4: Συχνότητα επιπέδου εκπαίδευσης ερωτώμενων...75 Πίνακας 5: Συχνότητα ηλικιακής ομάδας ερωτώμενων...75 Πίνακας 6: Συχνότητα επαγγέλματος ερωτώμενων...76 Πίνακας 7: Συχνότητα οικογενειακού μηνιαίου εισοδήματος ερωτώμενων Πίνακας 8: Συντελεστές πολλαπλής παλινδρόμησης...79 Πίνακας 9: Συσχέτιση συγγραμμικότητας

8 Κατάλογος Σχημάτων Σχήμα 1: Το ερευνητικό μοντέλο της έρευνας...63 Σχήμα 2: Κανονικό διάγραμμα πιθανοτήτων...80 Σχήμα 3: Τυποποιημένα υπόλοιπα-τυποποιημένες εκτιμώμενες τιμές

9 Ευχαριστίες Σε όλους αυτούς που βοήθησαν στην ολοκλήρωση αυτής της πτυχιακής εργασίας. Σας ευχαριστώ όλους πάρα πολύ για την αμέριστη βοήθειά σας... 9

10 Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή Η παρούσα εργασία έχει ως θέμα μελέτης τις τεχνολογίες Αυτόματης Αναγνώρισης Στοιχείων και Κτήσης Δεδομένων (AIDC, Automatic Identification and Data Capture). Πρόκειται για τεχνολογίες που παρέχουν τη δυνατότητα γρήγορης και εύκολης ανάγνωσης και αποθήκευσης πληροφοριών τη στιγμή που αυτές δημιουργούνται. Σε αυτού του είδους τις τεχνολογίες ανήκουν οι Έξυπνες Κάρτες (Smart Cards), o Γραμμωτός Κώδικας (Bar Code), η Μαγνητική Λωρίδα (Magnetic Stripe), η Αναγνώριση Φωνής και Εικόνας (Voice and Vision Identification), τα Βιομετρικά Συστήματα Αναγνώρισης (Biometrics) και η Ταυτοποίηση μέσω Ραδιοσυχνοτήτων (RFID, Radio Frequency Identification). Στο τελευταίο είδος θα στηριχτεί η έρευνα που θα πραγματοποιηθεί για την παρούσα εργασία. Η τεχνολογία RFID αποτελεί την πλέον σύγχρονη εφαρμογή ταυτοποίησης και έχει βρει εφαρμογή σε διάφορους τομείς, όπως στον εμπορικό και βιομηχανικό τομέα. Η εφαρμογή της στηρίζεται στην χρήση ραδιοκυμάτων και επιτρέπει την αυτόματη αναγνώριση ανθρώπων και, γενικότερα, αντικειμένων τα οποία φέρουν ετικέτες ράδιο-ταυτοποίησης (RFID tags). Η αναγνώριση αυτή γίνεται από κατάλληλους αναγνώστες του συγκεκριμένου είδους τεχνολογίας. Αρχικά, ο αναγνώστης εκπέμπει το κατάλληλο σήμα στην ετικέτα. Στη συνέχεια, η ετικέτα δεχόμενη το σήμα ενεργοποιείται και αποστέλλει τις κατάλληλες πληροφορίες στον αναγνώστη, ο οποίος μπορεί να μεταδώσει τις πληροφορίες αυτές στο πληροφοριακό σύστημα για περαιτέρω επεξεργασία (Λυραράκης, 2010). Αξιοσημείωτο όφελος της εφαρμογής των ενεργητικών RFID συστημάτων στην αυτόματη συλλογή διοδίων που είναι σε λειτουργία σε πολλά μέρη ανά τον κόσμο. Με αυτά τα συστήματα στη σωστή θέση οι χρεώσεις των διοδίων προαφαιρούνται αυτόματα από έναν προπληρωμένο λογαριασμό. Κάθε μέρα, άνθρωποι σε όλο τον κόσμο μετακινούνται από μέρος σε μέρος με διάφορα μέσα μεταφοράς, όμως χωρίς να το έχουν αντιληφθεί οι περισσότεροι όλο και περισσότερες συσκευές εξοπλισμένες με RFID τοποθετούνται διάσπαρτα (Καπετανάκη και Καραμητράκη, 2008). Η ηλεκτρονική πληρωμή των διοδίων είναι μία ακόμη ευρέως διαδεδομένη χρήση αυτής της τεχνολογίας που βρίσκεται μάλιστα εν μέρει εφαρμοσμένη και στο σύστημα πληρωμής των διοδίων της χώρας μας. Οι οδικές αρχές των διοδίων σε όλη 10

11 τη χώρα έχουν εξοπλίσει στους οδηγούς με έναν αναμεταδότη που συνδέεται με την πιστωτική τους κάρτα ή με τα κλειδιά τους. Γίνεται λόγος για μία κεραία που βρίσκεται σε ύψος τριών με τεσσάρων μέτρων περίπου πάνω από τον αυτοκινητόδρομο καθώς το διερχόμενο όχημα φέρει την ετικέτα (RFID tag) μέσω της οποίας πραγματοποιείται η ταυτοποίηση του οχήματος και η χρέωση του ανάλογου αντιτίμου. Αυτό τους επιτρέπει να πληρώσουν τα διόδια τους σε απόσταση 60 χιλιομέτρων ανά ώρα αντί να σταματήσουν για να ρίξουν «ψιλά» σε ένα καλάθι και επιβραδύνουν τη ροή της κυκλοφορίας (Smith,2004). Ευφυής μεταφορά - Πληρωμή μεταφορών Η τεχνολογία RFID μπορεί να εφαρμοστεί σε πολλές διαφορετικές περιοχές στον τομέα των μεταφορών, παραδείγματος χάριν στην ηλεκτρονική συλλογή διοδίων (Electronic Toll Collection, ETC), ηλεκτρονική καταχώρηση οχημάτων (Electronic Vehicle Registration, EVR), αυτόματη αναγνώριση οχημάτων, διαχείριση στόλων, διαχείριση κυκλοφορίας και στον εντοπισμό της θέσης των οχημάτων. Η τεχνολογία μπορεί να χρησιμοποιηθεί στα παρκινγκ των αυτοκινήτων και στον έλεγχο πρόσβασης και στην ηλεκτρονική συλλογή προστίμων (Καπετανάκη και Καραμητράκη, 2008). Εάν μια ετικέτα RFID έχει τοποθετηθεί σε ένα όχημα, μπορούν να ανακτηθούν λεπτομερείς πληροφορίες του οχήματος από την ετικέτα όταν αυτό περνάει από έναν αναγνώστη εγκατεστημένο σε έναν δρόμο ή στην είσοδο ενός κτιρίου, παρκινγκ, ή ενός σημείου πληρωμής διοδίων. Ως εκ τούτου μπορεί να διαβαστεί η ταυτότητα του οχήματος, να εγγραφεί η θέση του οχήματος μαζί με την διαδρομή που έχει διανύσει, και να ανακαλυφθεί το δικαίωμα πρόσβασης του οχήματος (Καπετανάκη και Καραμητράκη, 2008). Τα συστήματα RFID για πληρωμή μεταφορών χρησιμοποιούνται για την αναγνώριση προσώπων ή οχημάτων καθώς και για την καταγραφή προπληρωμένων διελεύσεων. Στην παρούσα φάση, υπάρχουν πολλά και διαφορετικά συστήματα πληρωμής ανά την υφήλιο σε πολλές χώρες. Αυτά τα συστήματα χρησιμοποιούν την τεχνολογία RFID για πληρωμές σε αυτοκινητόδρομους, σιδηροδρομικούς σταθμούς, λεωφορεία, μετρό και γενικά για μέσα μαζικής μεταφοράς. Ειδικότερα, η διέλευση από διόδια 11

12 επιτυγχάνεται με την χρήση ενεργών ετικετών στα οχήματα, οι οποίες διαβάζονται από απόσταση καθώς το όχημα περνά από τις πύλες των διοδίων, ενώ οι πληροφορίες της ετικέτας χρησιμοποιούνται για τη χρέωση από ένα προπληρωμένο λογαριασμό (Κουλλαπής, 2009). Χρησιμοποιώντας την τεχνολογία RFID ακριβή δεδομένα της πραγματικής κυκλοφορίας σε έναν συγκεκριμένο δρόμο ή μία εθνική οδό για οποιαδήποτε χρονική περίοδο μπορούν να συλλεχθούν και να συσχετιστούν, και μπορούν να υπολογιστούν στατιστικά στοιχεία. Η ανάλυση των συλλεχθέντων δεδομένων παρέχει πολύτιμες πληροφορίες σχετικά με την δυναμική κατάσταση της κίνηση στον δρόμο. Οι πληροφορίες είναι ουσιώδεις σχετικών με τον έλεγχο και τον σχεδιασμό της κυκλοφορίας ώστε να αποφευχθεί η συμφόρηση σε εθνικές οδούς, τούνελ, γέφυρες και άλλες υποδομές των δημόσιων υποδομών. Η RFID είναι μία από τις τεχνολογίες που επιτρέπουν την ανάπτυξη του συστήματος διαχείρισης των ευφυών μεταφορών (Καπετανάκη και Καραμητράκη, 2008). 12

13 Κεφάλαιο 2: Βιβλιογραφική Ανασκόπηση Εισαγωγή 2ου Κεφαλαίου Η τεχνολογία RFID αποτελεί την πλέον σύγχρονη εφαρμογή ηλεκτρονικής ταυτοποίησης και έχει βρει εφαρμογή σε διάφορους τομείς, όπως στον βιομηχανικό και εμπορικό τομέα. Στηρίζεται στη χρήση ραδιοκυμάτων και επιτρέπει την αυτόματη αναγνώριση. Τα τελευταία χρόνια υπάρχει μία ξαφνική άνοδος στην δημοτικότητα των συστημάτων RFID. Το καταλληλότερο παράδειγμα είναι οι κάρτες που χρησιμοποιούνται στη θέση των εισιτηρίων των μέσων μαζικής μεταφοράς. Πριν από 7 με 10 χρόνια ήταν ασύλληπτο το γεγονός ότι θα χρησιμοποιούνταν δεκάδες εκατομμύρια τέτοιων καρτών σήμερα. Μαζί με την ανάπτυξη της τεχνολογίας έχουν βρεθεί και νέοι τρόποι χρήσης, κάτι που γεννά το ερώτημα: σε ποιο βαθμό δημιουργούν οι ανάγκες τις προσφορές και σε ποιο βαθμό συμβαίνει το αντίστροφο. Στις περισσότερες εφαρμογές, οι τεχνικές απαιτήσεις επικαλύπτονται από διαφορετικού τύπου συστήματα, τα οποία επιβαρύνουν την επιλογή του κατάλληλου συστήματος. Η κατάσταση δυσκολεύει, επειδή, εκτός από κάποιες μεμονωμένες εφαρμογές, όπως κάρτες εισιτηρίων και ετικέτες κτηνοτροφίας, αφού δεν έχουν οριστεί δεσμευτικά πρωτόκολλα στην κατασκευή των συστημάτων (Τσουκνίδας, 2007). Ηλεκτρονική Συλλογή Διοδίων (Electronic Toll Collection, ETC) Η ηλεκτρονική συλλογή των διοδίων είναι μία από τις πιο επιτυχημένες εφαρμογές της τεχνολογίας RFID. Η ETC είναι μία λύση στην οδική μεταφορά που επιτρέπει στην διαδικασία συλλογής διοδίων εντός της λωρίδας να αυτοματοποιηθεί, έτσι ώστε οι οδηγοί να μην χρειάζεται να σταματήσουν και να πληρώσουν με μετρητά στο σημείο πληρωμής διοδίων. Σε ένα ETC σύστημα, οι ετικέτες τοποθετούνται στο παρμπρίζ των οχημάτων στη γωνία μπροστά από τη θέση του οδηγού ή πίσω από το blind spot του καθρέφτη. Οι αναγνώστες είναι εγκατεστημένοι στην πύλη διοδίων σημαδεύοντας κάτω, στο 13

14 κέντρο της λωρίδας. Όταν ένα αυτοκίνητο εξοπλισμένο με μία ενεργητική RFID ετικέτα περνάει από την πύλη διοδίων, η ετικέτα επικοινωνεί απευθείας με τον αναγνώστη. Οι πληροφορίες από την ετικέτα μαζί με τον αριθμό αναγνώρισής της διαβάζονται. Εάν είναι μία έγκυρη ετικέτα η πληρωμή διεκπεραιώνεται αυτόματα στο back-end σύστημα. Συνήθως υπάρχουν περισσότερες από μία λωρίδες για την συλλογή διοδίων. Διαφορετικοί αναγνώστες είναι εγκατεστημένοι για να ανιχνεύσουν την ετικέτα του οχήματος που περνάει από μια συγκεκριμένη λωρίδα. Κάθε αναγνώστης ενεργοποιείται, απενεργοποιείται και συγχρονίζεται με ένα τέτοιο τρόπο που μόνο ένας αναγνώστης είναι ενεργοποιημένος και έτοιμος για ανάγνωση κάθε στιγμή. Ένας αναγνώστης πρέπει να είναι ενεργοποιημένος μόνο μερικά milliseconds για να διαβάσει μία ετικέτα στο όχημα που διέρχεται μέσω της λωρίδας. Το εύρος ανάγνωσης των αναγνωστών είναι επίσης, μειωμένο, ώστε οι ετικέτες στις παρακείμενες λωρίδες να μην ανιχνεύονται και διαβάζονται. Επιπλέον, οι ανακλάσεις πολυδιάδοσης που χαρακτηρίζονται από μειωμένη ισχύ στο σήμα λήψης, μπορούν να φιλτραριστούν από τον αναγνώστη. Το ETC σύστημα έχει το πλεονέκτημα της μείωσης της κυκλοφοριακής συμφόρησης και της αύξησης της ταχύτητας των διερχόμενων οχημάτων από τα διόδια. Παρέχει έναν πιο άνετο τρόπο και καλύτερη ασφάλεια στους πελάτες με την ευχέρεια της πληρωμής χωρίς να σταματήσουν. Επιπρόσθετα, το λειτουργικό κόστος για τους χειριστές των διοδίων μπορεί να μειωθεί. Επίσης, είναι ένα αξιόπιστο σύστημα με αποδεδειγμένη ακρίβεια. Επιπλέον, δεδομένου ότι η συναλλαγή διεξάγεται στο backend σύστημα χωρίς τους χειριστές των διοδίων να χειρίζονται μετρητά, οι πιθανότητες κλοπής είναι μειωμένες. Τα ETC συστήματα είναι επίσης εργαλεία της διαχείρισης της κυκλοφορίας που μπορούν να βοηθήσουν την κυβέρνηση και το Υπουργείο Μεταφορών να ελέγξουν καλύτερα την ένταση της οδικής κίνησης και να αυτοματοποιήσουν την συναλλαγή της συλλογής διοδίων ώστε να αυξήσουν αποτελεσματικά την διέλευση των οχημάτων. Παρακάτω, παρατίθενται ορισμένα βασικά χαρακτηριστικά των ETC συστημάτων: Χρέωση: Η επιλογές χρέωσης με την ETC είναι είτε ανοιχτή είτε κλειστή. Με την ανοιχτή χρέωση η ετικέτα καταχωρείται καθώς το όχημα που την φέρει περνά από τον αναγνώστη που είναι εγκατεστημένος σε ένα σημείο σε κάθε λωρίδα του δρόμου. Η κλειστή χρέωση είναι αυτή στην οποία η ετικέτα 14

15 καταχωρείται καθώς το όχημα περνά από τον αναγνώστη που εγκαθίσταται στο σημείο εισόδου και εξόδου από το δίκτυο, η χρέωση υπολογίζεται γενικά στη βάση της απόστασης μεταξύ αυτών των δύο. Πληρωμή: Υπάρχουν δύο επιλογές πληρωμής για τον χειριστή, ονομαστική προπληρωμή και πληρωμή εκ των υστέρων. Με την προπληρωμή ο πελάτης αναμένεται να πληρώσει μία προκαταβολή για ένα συγκεκριμένο αριθμό ταξιδίων μέσω ηλεκτρονικών διοδίων. Η εκ των υστέρων πληρωμή είναι προφανώς πιο ελκυστική για τους πελάτες αλλά δεν προσφέρει πραγματικά πλεονεκτήματα στους επιχειρηματίες. Ταξινόμηση των οχημάτων: Υπάρχουν τέσσερις βασικές μέθοδοι ταξινόμησης τω οχημάτων για τους σκοπούς της εξακρίβωσης των τιμών των διοδίων. Η απλούστερη μέθοδος είναι η χρέωση ανά αυτοκίνητο, δηλαδή χωρίς ταξινομήσεις, αλλά τότε η τιμή των διοδίων δεν έχει καμία συνάφεια με τη λογική φθορά που προκαλεί ένα όχημα στον δρόμο. Ένας οδηγός μηχανής προφανώς δεν θα δεχόταν να πληρώσει το ίδιο αντίτιμο στα διόδια με ένα πολυαξονικό όχημα βαρέων μεταφορών. Οι περισσότεροι χειριστές διοδίων ταξινομούν τα οχήματα ανάλογα με το είδος τους. Το μέτρημα των αξόνων είναι άλλη μία μέθοδος που χρησιμοποιείται. Σύμφωνα με αυτή, η χρέωση γίνεται σύμφωνα με τον αριθμό των αξόνων του οχήματος, το οποίο θα ήταν άδικο συγκρίνοντας ένα μικρό φορτηγό με ένα μεγαλύτερο ημιφορτηγό. Μία από τις πιο δίκαιες μεθόδους είναι σύμφωνα με το μέγεθος του οχήματος, καθώς το αντίτιμο συνδέεται με τον χώρο που καταλαμβάνει το όχημα στον δρόμο. Λογαριασμοί: Οι δύο επιλογές για τη θέση του λογαριασμού του πελάτη είναι εντός του οχήματος και εκτός του οχήματος. Σχεδόν όλα τα AVI συστήματα βασίζονται σε λογαριασμούς εκτός των οχημάτων. Συνήθως αυτός ο λόγος διαχειρίζεται από τον αρμόδιο υπάλληλο και έχει σχετικά κόστη λειτουργίας επιπρόσθετα στην σημαντική αρχική επένδυση για το hardware του υπολογιστή. Κωδικοποιώντας μία ετικέτα με λεπτομέρειες πιστωτικής κάρτας ή τραπεζικού λογαριασμού θα απάλλασσε τον χειριστή από το βάρος αυτού του υπολογισμού, ενθαρρύνοντας και τους πελάτες από τα πλεονεκτήματα των ευχερειών από τις εκ των υστέρων πληρωμές. 15

16 Πληρωμή των διοδίων: Εκτός από το θέμα της ταξινόμησης των οχημάτων υπάρχουν κι άλλες επιλογές για την απόφαση σχετικά με την αξία των διοδίων που θα χρεώνονται. Η απλούστερη μέθοδος είναι η έκδοση μιας άδειας απεριόριστων ταξιδίων κατά τη διάρκεια μιας χρονικής περιόδου, ουσιαστικά μία προσέγγιση εποχιακού εισιτηρίου. Μία ετικέτα εγγραφής/ανάγνωσης θα μπορούσε να κωδικοποιηθεί σε μία κατηγορία και μία ημερομηνία λήξης για χρήση σε ένα τέτοιο σύστημα. Πριν τη λήξη ο πελάτης θα πλήρωνε για τη παράταση της ισχύος της ετικέτας, δηλαδή επανακωδικοποίηση με τη νέα ημερομηνία λήξης. Οι περισσότεροι επιχειρηματίες επιλέγουν να χρεώνουν διόδια ανά ταξίδι. Αυτό μπορεί να συνδεθεί με την απόσταση που διανύθηκε. Επιβολή πληρωμής: Αποτελεσματικοί και αξιόπιστοι τρόποι επιβολής πληρωμής είναι ουσιώδεις για την επιτυχία ενός ETC συστήματος. 1. Μια ακριβή και όλο πιο αποδοτική μέθοδος επιβολής πληρωμής είναι η κατοχή ενός συστήματος εξαναγκασμού των οχημάτων (VES). 2. Μία επιπλέον μέθοδο επιβολή πληρωμής είναι με την έννοια της χειροκίνητης αστυνόμευσης. 3. Άλλη μία βοήθεια στον εξαναγκασμό πληρωμών είναι η αυτόματη ταξινόμηση των οχημάτων (AVC). Τα παραπάνω κύρια χαρακτηριστικά εκτός του ότι κάνουν την ETC μέθοδο πιο αποτελεσματική και ελκυστική για τους χρήστες της, η ίδια παρουσιάζει ορισμένα λειτουργικά προβλήματα, όπως είναι τα ακόλουθα: Tailgating: Η πιο κοινή μορφή υπεκφυγής είναι αυτή του tailgating. Εδώ, ένα όχημα που δεν είναι εξοπλισμένο με μία ετικέτα οδηγεί κολλητά πίσω από ένα όχημα εξοπλισμένο για έγκυρη ETC πληρωμή. Αυτή η μορφή υπεκφυγής των διοδίων επιτυγχάνεται συνήθως με δύο οδηγούς που συνεργάζονται, καθώς απαιτεί μια εξισορροπημένη ποσότητα δεξιοτήτων, ώστε να αποφύγουν να διακριθούν σαν δύο ξεχωριστά οχήματα χωρίς να συγκρουστούν. Αυτή η υπεκφυγής μορφή είναι πρακτική εκεί όπου η διέλευση είναι σε χαμηλές ταχύτητες, δηλαδή όταν χρησιμοποιούνται μπάρες. Η χρήση ενός αποδοτικού 16

17 AVC συστήματος συζευγμένου με ένα εμφανές εμπόδιο στη μορφή του VES θα εμπόδιζε τέτοια δραστηριότητα. Frontgating: Είναι ένα φαινόμενο που συναντάται αρκετά συχνά. Ένας πελάτης που πληρώνει με μετρητά ασυνείδητα μπορεί να περάσει μέσω της ετικέτας που είναι τοποθετημένη στο παρμπρίζ του πίσω οχήματος. Ο εξοπλισμός της λωρίδας εξασφαλίζει ότι ο κάτοχος του λογαριασμού χρεώνεται μόνο μία φορά και μπορεί να προχωρήσει κανονικά. Εξαιτίας της ποικιλίας των σχημάτων των οχημάτων ο τύπος προβλήματος δεν μπορεί να απαλειφθεί ολοκληρωτικά σε ένα σταθμό διοδίων όπου αναπόφευκτα τα οχήματα περιμένουν σε σειρά. Παρεμβολές: Ένα άλλο λειτουργικό γεγονός είναι αυτό των παρεμβολών των γειτονικών λωρίδων. Μερικά συστήματα βασίζονται σε μικροκυματική σύνδεση επικοινωνίας μεταξύ του αναγνώστη και της ετικέτας. Τα μικροκύματα αντανακλώνται από τα ψηλά οχήματα, με αποτέλεσμα δύο AVI συναλλαγών από τον ίδιο χρήστη την ίδια στιγμή, αλλά σε διαφορετικές λωρίδες. Το φιλτράρισμα από τον κεντρικό υπολογιστή διασφαλίζει ότι ο λογαριασμός του πελάτη χρεώνεται μόνο μία φορά. Τα συστήματα που χειρίζονται λογαριασμούς εντός του οχήματος δεν μπορούν να βασίζονται στο φιλτράρισμα αυτών των συναλλαγών, αλλά αυτά τείνουν να έχουν μία πιο αξιόπιστη σύζευξη δεδομένων δύο κατευθύνσεων εξαιτίας των απαιτήσεων υψηλής ασφάλειας. Η χρήση μιας πιο ασφαλούς σύζευξης δεδομένων ουσιαστικά εξαλείφει τα προβλήματα παρεμβολών. Παρότι, τα παραπάνω λειτουργικά προβλήματα που παρουσιάζονται με την χρήση των ETC συστημάτων στα διόδια επιφέρουν αρκετά μειονεκτήματα έχουν και τους ανάλογους τρόπους αντιμετώπισης, όπως προαναφέρθηκαν (Καπετανάκη και Καραμητράκη, 2008). 17

18 Ενότητα 2.1: Ανασκόπηση Θεωρίας Ιστορική Αναδρομή Οι ρίζες της τεχνολογίας ράδιο-ταυτοποίησης ξεκινάει από την εποχή του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου με την χρήση ραντάρ. Η ανακάλυψη έγινε το 1935 από τον σκοτσέζο φυσικό Robert Alexander Watson-Watt, ο οποίος κατασκεύασε το πρώτο σύστημα που να μπορεί να ξεχωρίζει τα φιλικά ή τα εχθρικά αεροπλάνα, βάζοντας έναν πομπό σε κάθε βρετανικό αεροπλάνο. Όταν ο πομπός λάμβανε σήματα από σταθμούς στο έδαφος, άρχιζε να εκπέμπει πίσω ένα σήμα στο αεροσκάφος που το προσδιόριζε ως φιλικό. Το σύστημα RFID λειτουργεί πάνω στην ίδια βασική ιδέα. Γι αυτό, από τότε και έπειτα οι δεκαετίες που ακολούθησαν είχαν ως θέμα έρευνας την ανάπτυξη και την βελτίωση των συστημάτων RFID. Αφού προηγήθηκε η απαραίτητη τεχνολογική ανάπτυξη, η δεκαετία του 1950 ήταν η εποχή της έρευνας για το RFID και τις τεχνικές του. Μάλιστα, αυτή την περίοδο μελετήθηκαν τα συστήματα μετάδοσης μεγάλων αποστάσεων για την αναγνώριση των φιλικών ή των εχθρικών αεροσκαφών. Παράλληλα, ερευνούνταν και πολλές τεχνολογίες που σχετίζονταν με την τεχνολογία RFID μέχρι που τη δεκαετία του 1960 άρχισε να χρησιμοποιείται για εμπορικούς λόγους σαν αντικλεπτικό σύστημα το οποίο με την χρήση των ραδιοκυμάτων καθόριζε το αν το προϊόν είχε πληρωθεί ή όχι (Σταματούδη, 2008). Τη δεκαετία του 1970, η αμερικανική κυβέρνηση δημιουργεί ένα σύστημα για την ανίχνευση των οχημάτων βάζοντας πομποδέκτες σε αυτά, όπως και σε ζώα. Μάλιστα, το 1973 ο Αμερικανός Mario Cardullo κατασκεύασε έναν παθητικό αναμεταδότη με μνήμη ο οποίος χρησιμοποιήθηκε ως συσκευή φόρου από τη λιμενική αρχή της Νέας Υόρκης (Μωϋσιάδου, 2010). Ακόμη, την ίδια δεκαετία έγιναν ορισμένες προσπάθειες ανάπτυξης των εφαρμογών για την παρακολούθηση/ιχνηλάτιση ζώων, την παρακολούθηση των οχημάτων και την αυτοματοποίηση των εργοστασίων (Landt, 2001). Επιπλέον, τη δεκαετία του 1980 συντελέστηκε πλήρης εφαρμογή της τεχνολογίας RFID. Σε αυτό συντέλεσε και η ανάπτυξη των προσωπικών υπολογιστών, καθώς 18

19 αρχίζει να χρησιμοποιείται για πρώτη φορά και για τον εντοπισμό ζώων. Στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής το ενδιαφέρον στράφηκε περισσότερο στις μεταφορές, στον έλεγχο πρόσβασης του προσωπικού και λιγότερο στον εντοπισμό ζώων. Από την άλλη, στην Ευρώπη παρατηρήθηκε ένα μεγαλύτερο ενδιαφέρον για τα συστήματα μικρού εύρους για τα ζώα και για τις βιομηχανικές και επιχειρησιακές εφαρμογές (Παπαδοπούλου, 2009). Τη δεκαετία του 1990, ξεκινούν οι εφαρμογές σε εμπορικές επιχειρήσεις. Πιο συγκεκριμένα, το 1991 λειτούργησε το πρώτο στον κόσμο σύστημα ηλεκτρονικής συλλογής διοδίων σε αυτοκινητόδρομο στην Οκλαχόμα των Ηνωμένων Πολιτειών. Μεγάλο ενδιαφέρον για τη συλλογή των διοδίων παρατηρήθηκε κα στην Ευρώπη, όπου πολλές εταιρείες εργάστηκαν πάνω στη δημιουργία του πανευρωπαϊκού προτύπου CEN για τις εφαρμογές αυτές (Παπαδόπουλος, 2009). Ενώ την επόμενη δεκαετία ανάκυψε η ανάγκη για προτυποποίηση και ευρεία χρήση της τεχνολογίας RFID σε όλο και περισσότερους τομείς. Με την αυγή του 21ου αιώνα, η τεχνολογία των RFID συστημάτων έχει παρουσιάσει ραγδαία ανάπτυξη με τις ετικέτες να έχουν μικρύνει τόσο σε μέγεθος που να μπορούν να πάρουν τη μορφή της αυτοκόλλητης ετικέτας με δυνατότητα επισύναψης πάνω σε οποιοδήποτε αντικείμενο. Επιπλέον το κόστος εγκατάστασης ενός τέτοιου συστήματος να έχει μειωθεί σημαντικά. Τέλος, να σημειωθεί πως οι μεγαλύτερες επιχειρήσεις διακίνησης προϊόντων παγκοσμίως, έχουν εισάγει τα RFID σε όλο το εύρος της εφοδιαστικής αλυσίδας Περιγραφή της τεχνολογίας RFID Η τεχνολογία RFID (Radio Frequency Identification), αποτελεί την πλέον σύγχρονη εφαρμογή ηλεκτρονικής ταυτοποίησης. Στηρίζεται στη χρήση ραδιοκυμάτων και επιτρέπει την αυτόματη αναγνώριση ανθρώπων ή, κατά κύριο λόγο, αντικειμένων (προϊόντων) τα οποία φέρουν ετικέτες (RFID tags). Οι ετικέτες RFID έχουν μικροεπεξεργαστή και κεραία ώστε να μπορούν να ανιχνευθούν αυτόματα από σταθερούς ή φορητούς αναγνώστες (RFID readers) χωρίς να είναι απαραίτητη η σάρωση του κάθε μεμονωμένου αντικειμένου. Ο αναγνώστης εκπέμπει ένα σήμα στην ετικέτα RF, η οποία με την βοήθεια της κεραίας της, το διοχετεύει στη μνήμη 19

20 της, όπου έχουν αποθηκευτεί κάποια δεδομένα. Η ετικέτα RF, δεχόμενη το σήμα αυτό ενεργοποιείται και αποστέλλει πίσω τα δεδομένα. Τα δεδομένα αυτά μεταδίδονται μέσω ενός ενδιάμεσου λογισμικού (middleware) στο πληροφοριακό σύστημα, το οποίο αποθηκεύει και επεξεργάζεται τα δεδομένα που συλλέγονται από τις ετικέτες. Επίσης, η εμβέλεια του συστήματος RFID είναι ανάλογη με τον τύπο ετικέτας των αναμεταδοτών που χρησιμοποιείται και της λειτουργούσας συχνότητας έτσι μπορούμε να τα ταξινομήσουμε σε χαμηλής και υψηλής συχνότητας συστήματα (Λυραράκης, 2011) Αρχιτεκτονική της τεχνολογίας RFID Το σύστημα RFID αποτελείται από τα εξής βασικά στοιχεία: Μία ή περισσότερες ετικέτες (tags), η οποία αναφέρεται και ως πομποδέκτης (transponder). Έναν ή περισσότερους αναγνώστες (readers), ο οποίος αποτελείται από την κεραία (antenna) και την μονάδα ελέγχου (control unit). Δύο ή περισσότερες κεραίες (access points). Το ενδιάμεσο λογισμικό (middleware), το οποίο λειτουργεί ως «γέφυρα» επικοινωνίας μεταξύ του αναγνώστη και του πληροφοριακού συστήματος (Λυραράκης, 2011) Ανάλυση στοιχείων συστήματος RFID Οι ετικέτες (tags) Η ετικέτα είναι ένα μικρό ηλεκτρονικό κύκλωμα που η βασική του λειτουργία είναι να αποθηκεύει και να μεταδίδει δεδομένα στον αναγνώστη. Τοποθετείται στο υπό αναγνώριση αντικείμενο όπου αποθηκεύει έναν σειριακό αριθμό αναγνώρισης καθώς και ορισμένες άλλες πληροφορίες που αφορούν το αντικείμενο στο οποίο χρησιμοποιείται. Στην πιο βασική του μορφή αποτελείται από ένα ηλεκτρονικό τσιπ και μία κεραία τοποθετημένα σε ένα πακέτο ώστε να σχηματίσουν μια ετικέτα. 20

21 Επίσης, ορισμένες ετικέτες περιέχουν μπαταρίες και αυτό τις διαχωρίζει σε ενεργές και παθητικές ετικέτες και σε ημι-παθητικές Κατηγορίες ετικετών RFID αναλόγως με την πηγή ενέργειάς τους Οι ετικέτες χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες οι οποίες είναι οι ακόλουθες: 1. Παθητικές ετικέτες (Passive tags) Οι παθητικές ετικέτες αποτελούνται από ένα μικροτσίπ και μία κεραία. Ο αναγνώστης στέλνει ραδιοκύματα, τα οποία μέσω της κεραίας μεταδίδουν ηλεκτρικό ρεύμα στο μικροκύκλωμα που περιλαμβάνει η ετικέτα. Αυτή στέλνει με τον τρόπο αυτό τα δεδομένα, τα οποία έχουν αποθηκευτεί στο μικροτσίπ ως απάντηση. Οι παθητικές ετικέτες λόγω της ικανότητάς τους να λειτουργούν δίχως ηλεκτρικό ρεύμα από δική τους πηγή, είναι σημαντικά φθηνότερες και κατά πολύ μικρές σε μέγεθος, με αποτέλεσμα, να βρίσκουν εφαρμογή σε πολλά προϊόντα. Ωστόσο, η έλλειψη τροφοδοσίας περιορίζει και την εμβέλεια λειτουργίας τους που φτάνει μέχρι και τα πέντε μέτρα, αλλά και το εύρος των δεδομένων, τα οποία μπορεί να αποθηκεύσουν και να αναμεταδώσουν. 2. Ενεργητικές ετικέτες (Active tags) Οι ενεργές ετικέτες λειτουργούν με τον ίδιο ακριβώς τρόπο με τις παθητικές ετικέτες. Αν και, η διαφορά τους έγκειται στην τροφοδοσία του κυκλώματος που προκαλεί την αναμετάδοση των δεδομένων. Οι ενεργές ετικέτες διαθέτουν μπαταρίες και μπορούν μόνες τους να τροφοδοτήσουν την αναμετάδοση. Η χρήση της μπαταρίας, όμως, προκαλεί μεγαλύτερο κόστος παραγωγής, άρα και διάθεσης, ενώ ο όγκος αυξάνεται. Από την άλλη πλευρά, αυξάνεται και το μέγεθος των αποθηκευμένων δεδομένων στο μικροτσίπ, αλλά και η εμβέλεια αναμετάδοσης που φτάνει τις μερικές δεκάδες μέτρα, δυνατότητες που καθιστούν τις ενεργές ετικέτες ως τις επικρατέστερες. 3. Ημι-παθητικές ετικέτες (Semi-passive tags) Οι ημι-παθητικές ετικέτες στην κατασκευή τους και στον τρόπο επικοινωνίας τους είναι ίδιες με τις παθητικές ετικέτες. Αυτό που τις κάνει να διαφέρουν είναι η μπαταρία που διαθέτουν, όπως και οι ενεργητικές. Ωστόσο, η διαφορά τους 21

22 παρουσιάζεται στο ότι η πηγή θέτει σε λειτουργία το ολοκληρωμένο κύκλωμα και όχι τη μετάδοση του σήματος στον αναγνώστη, από όπου και απορροφούν την απαιτούμενη ενέργεια. Οι ετικέτες, τέλος, αχρηστεύονται όταν τελειώσει η μπαταρία που διαθέτουν (Κουλλαπής, 2009) Κατηγορίες ετικετών RFID αναλόγως την δυνατότητα ανάγνωσηςεγγραφής Επίσης, οι ετικέτες RFID διαχωρίζονται σύμφωνα με τον τύπο των μικροεπεξεργαστών που χρησιμοποιούν σε: Επανεγγράψιμες (Read-write): μπορούν να προστεθούν πληροφορίες στην ετικέτα ή να γραφτούν πάνω σε υπάρχουσες πληροφορίες όταν η ετικέτα βρίσκεται σε ακτίνα ενός αναγνώστη. Συνήθως, οι ετικέτες αυτές έχουν ένα σειριακό αριθμό, ο οποίος μπορεί να διαγραφεί και να κλειδώσει ορισμένα δεδομένα, έτσι ώστε να μην παραγραφούν. Αναγνώσιμες (Read-only): ενσωματώνουν πληροφορίες που έχουν αποθηκευτεί σε αυτές κατά τη διάρκεια της κατασκευής τους, οι οποίες δεν μπορούν να τροποποιηθούν. «Μιας εγγραφής, πολλών αναγνώσεων» ( Write-once read-many, Worm): ενσωματώνουν πληροφορίες κατά τη κατασκευή τους, αλλά μπορεί και ο χρήστης τους να προσθέσει πληροφορίες μία και μόνο φορά. Έπειτα μετατρέπονται σε αναγνώσιμες (Γιαγλής, 2006) Κατηγορίες ετικετών RFID αναλόγως της κατασκευής και της εφαρμογής τους Ακόμα, οι ετικέτες διαχωρίζονται σε περεταίρω κατηγορίες σύμφωνα με τον τρόπο κατασκευής και εφαρμογής τους. Καθώς, οι εφαρμογές των συστημάτων RFID ποικίλουν στην κατασκευή των ετικετών αλλάζει αναλόγως με την εφαρμογή τους. Ως κατασκευή, ορίζουμε «την ενσωμάτωση της κεραίας και του ολοκληρωμένου κυκλώματος στην ετικέτα, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο αυτή τοποθετείται πάνω στο αντικείμενο που πρέπει να αναγνωριστεί» (Λυραράκης, 2011). 22

Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας

Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας 8η Διάλεξη: Τεχνολογίες υποστήριξης λειτουργιών εφοδιαστικής αλυσίδας 2015 Εργαστήριο Συστημάτων Σχεδιασμού, Παραγωγής και Λειτουργιών Ατζέντα Τεχνολογία γραμμωτού κώδικα

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση της τεχνολογίας R.F.I.D. µέσα από το Gold24

Παρουσίαση της τεχνολογίας R.F.I.D. µέσα από το Gold24 Παρουσίαση της τεχνολογίας R.F.I.D. µέσα από το Gold24 IntelliSoft Ε.Π.Ε. ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Αιµιλιανού Γρεβενών 13, 142 32 Περισσός Τηλ: (+30210) 68.96.616 Φαξ: (+30210) 68.96.617 Email:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ 30/11/2011. Παράρτημα Χανίων ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΡΑ ΙΟΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (RFID) Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης

ΠΤΥΧΙΑΚΗ 30/11/2011. Παράρτημα Χανίων ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΡΑ ΙΟΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (RFID) Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης Τ.Ε.Ι 30/11/2011 Κρήτης Τμήμα Ηλεκτρονικής Τµήµα Ηλεκτρονικής Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης Παράρτημα Χανίων ΠΤΥΧΙΑΚΗ Θέµα ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΡΑ ΙΟΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (RFID) Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

RFID. Σύντοµη Αναφορά στην Τεχνολογία

RFID. Σύντοµη Αναφορά στην Τεχνολογία RFID Σύντοµη Αναφορά στην Τεχνολογία Περιεχόµενα Γενική Εισαγωγή Η Ιστορία του RFID Τι είναι το RFID; Σύγκριση RFID µε Barcodes Ποµποδέκτες Ενεργοί & Παθητικοί Αναγνώστες RFID (Σταθεροί και Φορητοί) Πως

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1 Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η

Κεφάλαιο 1 Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η Κεφάλαιο 1 Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η Αρχές Δικτύων Επικοινωνιών Σελ. 9-50 Γεώργιος Γιαννόπουλος ΠΕ19, ggiannop (at) sch.gr http://diktya-epal-b.ggia.info/ Creative Commons License 3.0 Share-Alike Σύνδεση από σημείο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΡΑΔΙΟΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΟΡΑΣΗΣ ΜΠΕΛΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ, Α.Μ. 2006117

ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΡΑΔΙΟΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΟΡΑΣΗΣ ΜΠΕΛΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ, Α.Μ. 2006117 X Ο,,/ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Α.Τ.Ε.Ι. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΠΑΡΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΡΑΔΙΟΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΟΡΑΣΗΣ ΜΠΕΛΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

TEXNOΛOΓIA EΠIΠΛEON. Των Δρ. Γεώργιου Νταλού, Δρ. Μιχάλη Σκαρβέλη και Δρ. Δημήτρη Καραμπατζάκη

TEXNOΛOΓIA EΠIΠΛEON. Των Δρ. Γεώργιου Νταλού, Δρ. Μιχάλη Σκαρβέλη και Δρ. Δημήτρη Καραμπατζάκη Η χρήση σύγχρονων μέσων ηλεκτρονικής ανίχνευσης RFID (Radio Frequency Identities) στα ξύλινα μέσα συσκευασίας καθώς και σε άλλες χρήσεις επίπλων και ξυλοκατασκευών Προκειμένου να ανιχνευθούν ο προηγούμενος

Διαβάστε περισσότερα

RFID NETWORKING ΔΙΚΤΥΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ

RFID NETWORKING ΔΙΚΤΥΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ Πανεπιστήμιο Μακεδονίας ΠΜΣ Πληροφοριακά Συστήματα Τεχνολογίες Τηλεπικοινωνιών & Δικτύων Καθηγητής: Α.Α. Οικονομίδης University of Macedonia Master Information Systems Networking Technologies Professor:

Διαβάστε περισσότερα

Υδρόμετρα. Συστήματα Ανάγνωσης Μετρητών από Απόσταση AMR

Υδρόμετρα. Συστήματα Ανάγνωσης Μετρητών από Απόσταση AMR Υδρόμετρα Συστήματα Ανάγνωσης Μετρητών από Απόσταση AMR Ο σχεδιασμός των Ηλεκτρονικών Προϊόντων μας Ανταγωνίζεται τις Καλύτερες Μάρκες του Κόσμου. Είναι προφανές ότι στη σημερινή αγορά τα υδρόμετρα αναμένεται

Διαβάστε περισσότερα

RFIDs και Ζητήματα Προστασίας Ιδιωτικότητας

RFIDs και Ζητήματα Προστασίας Ιδιωτικότητας 1 RFIDs και Ζητήματα Προστασίας Ιδιωτικότητας Βασίλης Ζορκάδης Αρχή Προστασίας Δεδομένων zorkadis@dpa.gr Παρουσίαση στην Ημερίδα «Βιβλιοθήκες και Πνευματικά Δικαιώματα» Χανιά, 22 Ιουνίου 2007 2 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ KAI ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ LOGISTICS / ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ EΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ Στα πλαίσια των σύγχρονων αποθηκών χρησιμοποιούνται κάποιες νέες τεχνολογίες, οι οποίες διευκολύνουν σημαντικά τις

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία Ραδιοσυχνικής Αναγνώρισης (RFID) στη Διαχείριση των Πελατών

Τεχνολογία Ραδιοσυχνικής Αναγνώρισης (RFID) στη Διαχείριση των Πελατών Τεχνολογία Ραδιοσυχνικής Αναγνώρισης (RFID) στη Διαχείριση των Πελατών Δρ. Βασίλης Ζεϊμπέκης Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας & Διοίκησης Πανεπιστήμιο Αιγαίου vzeimp@fme.aegean.gr Σύρος, 27.10.2010 Η τεχνολογία

Διαβάστε περισσότερα

Ανίχνευση Κίνησης Παρουσίας. Κέντρο εκπαίδευσης ISC

Ανίχνευση Κίνησης Παρουσίας. Κέντρο εκπαίδευσης ISC Ανίχνευση Κίνησης Παρουσίας Κέντρο εκπαίδευσης ISC July 2009 > Ανίχνευση κίνησης και παρουσίας Περιεχόμενα Τι είναι ο ανιχνευτής κίνησης? Ανιχνευτές κίνησης & οφέλη για τον πελάτη Ανιχνευτές κίνησης στην

Διαβάστε περισσότερα

Η όλα σε - ένα λύση για μικρά και περιφερειακά ΤETRA δίκτυα

Η όλα σε - ένα λύση για μικρά και περιφερειακά ΤETRA δίκτυα Η όλα σε - ένα λύση για μικρά και περιφερειακά ΤETRA δίκτυα Με μια ματιά Το ACCESSNET Campus IP είναι ένα μικρό σύστημα TETRA το οποίο καθιστά την τεχνολογία TETRA προσιτή για όλους τους διαχειριστές δικτύων.

Διαβάστε περισσότερα

devolo dlan powerline technology Σύντομη παρουσίαση dlan 1200+ WiFi ac

devolo dlan powerline technology Σύντομη παρουσίαση dlan 1200+ WiFi ac devolo dlan powerline technology Σύντομη παρουσίαση dlan 1200+ WiFi ac dlan 1200+ WiFi ac 2 dlan 1200+ WiFi ac Υφιστάμενη κατάσταση Οι φορητές συσκευές όλο πληθαίνουν καθημερινά. Όλο και περισσότεροι χρήστες

Διαβάστε περισσότερα

A T E.I. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΠΑΡΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

A T E.I. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΠΑΡΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ A T E.I. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΠΑΡΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΞΥΠΝΩΝ ΕΤΙΚΕΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κατασκευάστε ένα απλό antenna tuner (Μέρος Α )

Κατασκευάστε ένα απλό antenna tuner (Μέρος Α ) Κατασκευάστε ένα απλό antenna tuner (Μέρος Α ) Του Νίκου Παναγιωτίδη (SV6 DBK) φυσικού και ραδιοερασιτέχνη. Ο σκοπός του άρθρου αυτού είναι να κατευθύνει τον αναγνώστη ραδιοερασιτέχνη να κατασκευάσει το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΛ 476: ΚΙΝΗΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (MOBILE NETWORKS)

ΕΠΛ 476: ΚΙΝΗΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (MOBILE NETWORKS) ΟΜΑΔΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ: Χριστιάνα Δαυίδ 960057 Ιάκωβος Στυλιανού 992129 ΕΠΛ 476: ΚΙΝΗΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (MOBILE NETWORKS) Δρ. Χριστόφορος Χριστοφόρου Πανεπιστήμιο Κύπρου - Τμήμα Πληροφορικής Παρουσίαση 1- ΚΕΡΑΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίµηση παχών ασφαλτικών στρώσεων οδοστρώµατος µε χρήση γεωφυσικής µεθόδου

Εκτίµηση παχών ασφαλτικών στρώσεων οδοστρώµατος µε χρήση γεωφυσικής µεθόδου Εκτίµηση παχών ασφαλτικών στρώσεων οδοστρώµατος µε χρήση γεωφυσικής µεθόδου Ανδρέας Λοΐζος Αν. Καθηγητής ΕΜΠ Χριστίνα Πλατή Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ Γεώργιος Ζάχος Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Τα τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

Υλοποίηση του συστήματος ecall εντός του Oχήματος - IVS

Υλοποίηση του συστήματος ecall εντός του Oχήματος - IVS Αυτόματο Σύστημα Κλήσης Έκτακτης Ανάγκης Υλοποίηση του συστήματος ecall εντός του Oχήματος - IVS Άγγελος Αμδίτης, ΕΠΙΣΕΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αρχιτεκτονική ecall 2 Ενεργοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-...

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-... ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-... ΕΡΓΟ: «Πιλοτικό Σύστηµα Τηλεµέτρησης και ιαχείρισης της Ζήτησης Παροχών Ηλεκτρικής Ενέργειας Οικιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ 4288 /11.08.2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ 4288 /11.08.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ 4288 /11.08.2015 Σύμφωνα με: α) τις διατάξεις των άρθρων 123, 124, 135 και 136 του Ν. 4072/2012

Διαβάστε περισσότερα

Barcode. Φοιτητής: Μόσχογλου Στυλιανός Επιβλέπων καθηγητής: κ. Δοκουζγιάννης Σταύρος

Barcode. Φοιτητής: Μόσχογλου Στυλιανός Επιβλέπων καθηγητής: κ. Δοκουζγιάννης Σταύρος Barcde Φοιτητής: Μόσχογλου Στυλιανός Επιβλέπων καθηγητής: κ. Δοκουζγιάννης Σταύρος Η τεχνολογία του Barcde Τεχνολογία αυτόματης ταυτοποίησης προϊόντων Συστοιχία μαύρων μπαρών και κενών διαστημάτων Σχεδιασμένο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΑΛΛΑΓΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ ΣΕ ΠΟΔΗΛΑΤΟ

ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΑΛΛΑΓΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ ΣΕ ΠΟΔΗΛΑΤΟ Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΑΛΛΑΓΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ ΣΕ ΠΟΔΗΛΑΤΟ ΟΝΟΜΑΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ: ΒΟΥΡΔΕΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Α.Μ: 30086 ΙΩΑΝΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ Α.Μ: 33359 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΡΗΓΟΡΗΣ Ιστορική

Διαβάστε περισσότερα

e-ticketing: Αυτόματο Σύστημα Συλλογής Κομίστρου (ΑΣΣΚ) για τις Συγκοινωνίες Αθηνών 1/14

e-ticketing: Αυτόματο Σύστημα Συλλογής Κομίστρου (ΑΣΣΚ) για τις Συγκοινωνίες Αθηνών 1/14 e-ticketing: Αυτόματο Σύστημα Συλλογής Κομίστρου (ΑΣΣΚ) για τις Συγκοινωνίες Αθηνών 1/14 Περιεχόμενα Ο ρόλος του ΟΑΣΑ Βασική Λειτουργικότητα και κύρια χαρακτηριστικά ΑΣΣΚ Σκοπιμότητα του Έργου για τον

Διαβάστε περισσότερα

SENSAP ΑΕ Τεχνολογίες RFID

SENSAP ΑΕ Τεχνολογίες RFID SENSAP ΑΕ Τεχνολογίες RFID Εταιρική Παρουσίαση Νοέμβριος 2008 SENSAP Microsystems SA η ταυτότητα μας Η SENSAP ΑΕ ιδρύεται το 2002 Το 2007 λαμβάνει νομική μορφή ΑΕ Σήμερα διαχειρίζεται τα ακόλουθα κατατεθέντα

Διαβάστε περισσότερα

Είναι η διαδικασία εύρεσης της διαδρομής που πρέπει να ακολουθήσει ένα πακέτο για να φτάσει στον προορισμό του. Η διαδικασία αυτή δεν είναι πάντα

Είναι η διαδικασία εύρεσης της διαδρομής που πρέπει να ακολουθήσει ένα πακέτο για να φτάσει στον προορισμό του. Η διαδικασία αυτή δεν είναι πάντα 1 Είναι η διαδικασία εύρεσης της διαδρομής που πρέπει να ακολουθήσει ένα πακέτο για να φτάσει στον προορισμό του. Η διαδικασία αυτή δεν είναι πάντα εύκολη, τη στιγμή που γνωρίζουμε ότι ένα σύνθετο δίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία RFID και Έλεγχος Προσπέλασης με βάση το Πλαίσιο

Τεχνολογία RFID και Έλεγχος Προσπέλασης με βάση το Πλαίσιο Τεχνολογία RFID και Έλεγχος Προσπέλασης με βάση το Πλαίσιο Σταματούδη Αναστασία Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια Διπλωματική εργασία Επιβλέπων: Ιωάννης Μαυρίδης, Επίκουρος Καθηγητής Εξεταστής: Μανιτσάρης Αθανάσιος,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ. Ραδιοφωνία

ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ. Ραδιοφωνία ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Ραδιοφωνία Περιέχομενα 1.Ιστορική Αναδρομή 2.Μονοφωνικό Σήμα 3.Στερεοφωνικό Σήμα 4.Σύγκριση Μονοφωνικό και Στερεοφωνικό σήματος 5.Ψηφιακή Μετάδοση Μηνύματος - Radio

Διαβάστε περισσότερα

Εναλλακτικές Τεχνικές Εντοπισμού Θέσης

Εναλλακτικές Τεχνικές Εντοπισμού Θέσης Εναλλακτικές Τεχνικές Εντοπισμού Θέσης Στρίγκος Θεόδωρος Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο el01222@mail.ntua.gr Σκοπός της διπλωματικής εργασίας είναι η

Διαβάστε περισσότερα

«ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ & ΕΥΦΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ» Δρ. Ν.Κ. ΓΚΕΪΒΕΛΗΣ Σύμβουλος Διοίκησης Business development ANΚO ΑΕ

«ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ & ΕΥΦΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ» Δρ. Ν.Κ. ΓΚΕΪΒΕΛΗΣ Σύμβουλος Διοίκησης Business development ANΚO ΑΕ Δρ. Ν.Κ. ΓΚΕΪΒΕΛΗΣ Σύμβουλος Διοίκησης Business development ANΚO ΑΕ ΕΥΦΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Τομέας Συμβατικής Διακίνησης Επιβατών Τομέας Εμπορευματικών Μεταφορών Τομέας Δημόσιων Μεταφορών ΤΟΜΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

www.philips.com/welcome

www.philips.com/welcome Register your product and get support at www.philips.com/welcome SDV6122/12 EL Εγχειρίδιο χρήσης Πίνακας περιεχομένων 1 Σημαντικό 4 Ασφάλεια 4 Ανακύκλωση 4 2 Το SDV6122 5 Επισκόπηση 5 3 Ξεκινώντας 6 Εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

- Εισαγωγή - Επίπεδα μνήμης - Ολοκληρωμένα κυκλώματα μνήμης - Συσκευασίες μνήμης προσωπικών υπολογιστών

- Εισαγωγή - Επίπεδα μνήμης - Ολοκληρωμένα κυκλώματα μνήμης - Συσκευασίες μνήμης προσωπικών υπολογιστών Μάθημα 4.5 Η Μνήμη - Εισαγωγή - Επίπεδα μνήμης - Ολοκληρωμένα κυκλώματα μνήμης - Συσκευασίες μνήμης προσωπικών υπολογιστών Όταν ολοκληρώσεις το μάθημα αυτό θα μπορείς: Να αναφέρεις τα κυριότερα είδη μνήμης

Διαβάστε περισσότερα

MarineTraffic Έρευνα & Εφαρμογές. Δημήτρης Λέκκας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου

MarineTraffic Έρευνα & Εφαρμογές. Δημήτρης Λέκκας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου MarineTraffic Έρευνα & Εφαρμογές Δημήτρης Λέκκας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου 2 Συλλογή δεδομένων κυρίως με τη βοήθεια της Διαδικτυακής Κοινότητας 3 Automatic Identification System (AIS): Όλα τα πλοία ολικής

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρομαγνητικά πεδία και δημόσια υγεία

Ηλεκτρομαγνητικά πεδία και δημόσια υγεία Ενημερωτικό Δελτίο (Fact Sheet) N 304 Μάϊος 2006 Ηλεκτρομαγνητικά πεδία και δημόσια υγεία Σταθμοί βάσης και ασύρματες τεχνολογίες Η κινητή τηλεφωνία είναι πλέον κοινή πρακτική σε όλο τον κόσμο. Η ασύρματη

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοστό απόδοσης. Ποιοτικός παράγοντας για την φωτοβολταϊκή εγκατάσταση

Ποσοστό απόδοσης. Ποιοτικός παράγοντας για την φωτοβολταϊκή εγκατάσταση Ποσοστό απόδοσης Ποιοτικός παράγοντας για την φωτοβολταϊκή εγκατάσταση Περιεχόμενα Το ποσοστό απόδοσης είναι ένα από τα σημαντικότερα μεγέθη για την αξιολόγηση της αποδοτικότητας μίας φωτοβολταϊκής εγκατάστασης.

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση Τεχνολογιών Internet of Things (IoT) για τη Διαχείριση Οδικών Αξόνων

Αξιοποίηση Τεχνολογιών Internet of Things (IoT) για τη Διαχείριση Οδικών Αξόνων Αξιοποίηση Τεχνολογιών Internet of Things (IoT) για τη Διαχείριση Οδικών Αξόνων Ιωάννα Παπαγεωργίου Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια Διπλωματική Εργασία Επιβλέπων: Μαυρίδης Ιωάννης, Επίκουρος Καθηγητής Εξεταστές:

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ RFID ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΩΝ ΜΑΡΜΑΡΩΝ.

ΧΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ RFID ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΩΝ ΜΑΡΜΑΡΩΝ. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ 2011 2012 ΧΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ RFID ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΩΝ ΜΑΡΜΑΡΩΝ. USE OF RFID SYSTEMS IN MARBLES ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΑΒΒΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Δυτικής Μακεδονίας Σιώζιος Κων/νος - Πληροφορική Ι

Λειτουργικά. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Δυτικής Μακεδονίας Σιώζιος Κων/νος - Πληροφορική Ι Λειτουργικά Συστήματα 1 Λογισμικό του Υπολογιστή Για να λειτουργήσει ένας Η/Υ εκτός από το υλικό του, είναι απαραίτητο και το λογισμικό Το σύνολο των προγραμμάτων που συντονίζουν τις λειτουργίες του υλικού

Διαβάστε περισσότερα

ARIA Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΓΕΝIΑ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ ΦΟΡΗΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ

ARIA Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΓΕΝIΑ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ ΦΟΡΗΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ ARIA Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΓΕΝIΑ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ ΦΟΡΗΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ Η παρούσα δημοσίευση μεταφράστηκε στα Ελληνικά για την εκδήλωση της 29 ης Μαίου 2007

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Μελέτη των βασικών και κρυπτογραφικών μεθόδων που χρησιμοποιούνται για να ενισχύσουν

Διαβάστε περισσότερα

ZigBee. Φοιτητής: Μόσχογλου Στυλιανός Επιβλέπων καθηγητής: κ. Δοκουζγιάννης Σταύρος

ZigBee. Φοιτητής: Μόσχογλου Στυλιανός Επιβλέπων καθηγητής: κ. Δοκουζγιάννης Σταύρος ZigBee Φοιτητής: Μόσχογλου Στυλιανός Επιβλέπων καθηγητής: κ. Δοκουζγιάννης Σταύρος Τι είναι το ZigBee; Ένα τυποποιημένο πρωτόκολλο χαμηλής Κατανάλωσης Ισχύος σε Wireless Persnal Area Netwrks (WPANs) Ένα

Διαβάστε περισσότερα

e volution tech Υ πηρεσ ίες Loyalty

e volution tech Υ πηρεσ ίες Loyalty Smart Manager Υ πηρεσ ίες Loyalty 1 Η κάρτα η οποία σας εξοικονομεί χρήματα με τις αγορές σας. i Πίστη και ασφάλεια στην τσέπη σας Τι είναι: To Smart manager είναι ένα σύστημα εύκολο και ασφαλές δημιουργημένο

Διαβάστε περισσότερα

Ασφαλίστε τις εμπιστευτικές πληροφορίες σας.

Ασφαλίστε τις εμπιστευτικές πληροφορίες σας. Ασφαλίστε τις εμπιστευτικές πληροφορίες σας. Οι υπολογιστές σας προφυλάσσονται πλέον χάρη στην εξελιγμένη τεχνολογία με τείχη προστασίας, προγράμματα έναντι ιών, ακόμα και με την κρυπτογράφηση δεδομένων.

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ. Τέλος όταν τα κύματα 'χτυπήσουν' την κεραία λήψης, το σήμα λαμβάνεται και έπειτα αποκωδικοποιείται πίσω στην αρχική μορφή δεδομένων

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ. Τέλος όταν τα κύματα 'χτυπήσουν' την κεραία λήψης, το σήμα λαμβάνεται και έπειτα αποκωδικοποιείται πίσω στην αρχική μορφή δεδομένων ΠΟΜΠΟΣ Στις τηλεπικοινωνίες ένας πομπός είναι μια ηλεκτρονική συσκευή η οποία, με τη βοήθεια μιας κεραίας, παράγει και εκπέμπει ραδιοκύματα, με απώτερο σκοπό την, αργότερα, λήψη τους από κάποιο δέκτη.

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Σκληρός Δίσκος

Θέμα: Σκληρός Δίσκος Θέμα: Σκληρός Δίσκος Γενικά Ο σκληρός δίσκος είναι ένα μαγνητικό αποθηκευτικό μέσο - συσκευή που χρησιμοποιείται στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, στις ψηφιακές βιντεοκάμερες, στα φορητά MP3 players, στα

Διαβάστε περισσότερα

1 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΙΣΟ ΟΥ-ΕΞΟ ΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΕ.

1 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΙΣΟ ΟΥ-ΕΞΟ ΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΕ. 1 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΙΣΟ ΟΥ-ΕΞΟ ΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΕ. ΣΥΣΤΗΜΑ AFC ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑΣ : Όλος ο προσφερόµενος παραπάνω

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία μνημών Ημιαγωγικές μνήμες Μνήμες που προσπελαύνονται με διευθύνσεις:

Τεχνολογία μνημών Ημιαγωγικές μνήμες Μνήμες που προσπελαύνονται με διευθύνσεις: Σύστημα μνήμης Ο κύριος σκοπός στο σχεδιασμό ενός συστήματος μνήμης είναι να προσφέρουμε επαρκή χωρητικότητα αποθήκευσης διατηρώντας ένα αποδεκτό επίπεδο μέσης απόδοσης και επίσης χαμηλό μέσο κόστος ανά

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ REFLEXIS ERP: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ

Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ REFLEXIS ERP: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ REFLEXIS ERP: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Περιεχόμενα Η εταιρεία Γενικά... 3 Η πορεία της εταιρείας... 4 Προϊόντα... 4 Υπηρεσίες...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΠΣ: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΠΣ: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΠΣ: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Πτυχιακή Εργασία Χατζηνικήτα Αθηνά ΜΠL/0614 ΘΕΜΑ: Η εφαρμογή της τεχνολογίας RFID στην

Διαβάστε περισσότερα

Γενικά Στοιχεία Ηλεκτρονικού Υπολογιστή

Γενικά Στοιχεία Ηλεκτρονικού Υπολογιστή Γενικά Στοιχεία Ηλεκτρονικού Υπολογιστή 1. Ηλεκτρονικός Υπολογιστής Ο Ηλεκτρονικός Υπολογιστής είναι μια συσκευή, μεγάλη ή μικρή, που επεξεργάζεται δεδομένα και εκτελεί την εργασία του σύμφωνα με τα παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

WSNs- ΜΟΥΣΕΙΟ. ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΩΝ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΒΑΣΙΣΜΕΝΕΣ ΣΕ WSNs

WSNs- ΜΟΥΣΕΙΟ. ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΩΝ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΒΑΣΙΣΜΕΝΕΣ ΣΕ WSNs WSNs- ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΩΝ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΒΑΣΙΣΜΕΝΕΣ ΣΕ WSNs ΠΡΟΒΛΗΜΑ Η φθορά των έργων τέχνης λόγω της ανθρώπινης παρέμβασης Οι περιβαλλοντικές αλλαγές

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα : Αυτοματισμοί και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας Τμ. Ηλ.γων Μηχ/κων ΤΕ. Δίκτυα Υπολογιστών. Διάλεξη 1: Εισαγωγή στα δίκτυα υπολογιστών και βασικές αρχές

ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας Τμ. Ηλ.γων Μηχ/κων ΤΕ. Δίκτυα Υπολογιστών. Διάλεξη 1: Εισαγωγή στα δίκτυα υπολογιστών και βασικές αρχές ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας Τμ. Ηλ.γων Μηχ/κων ΤΕ Δίκτυα Υπολογιστών Διάλεξη 1: Εισαγωγή στα δίκτυα υπολογιστών και βασικές αρχές Γενικά Τα αρχεία των διαλέξεων του μαθήματος μπορείτε να βρείτε στο: http://eclass.gunet.gr/

Διαβάστε περισσότερα

Ανιχνευτής εισβολής σειρά Professional Ξέρει πότε να χτυπήσει συναγερμό. Ξέρει πότε να μην χτυπήσει.

Ανιχνευτής εισβολής σειρά Professional Ξέρει πότε να χτυπήσει συναγερμό. Ξέρει πότε να μην χτυπήσει. Ανιχνευτής εισβολής σειρά Professional Ξέρει πότε να χτυπήσει συναγερμό. Ξέρει πότε να μην χτυπήσει. Τώρα και με τεχνολογία αντι-κάλυψης πολλαπλών ζωνών με ενσωματωμένο εντοπισμό ψεκασμού Απαράμιλλες τεχνολογίες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΤΟΠΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΤΣΙΑΝΤΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΚΥΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Προσφερόμενα Διπλώματα (Προσφερόμενοι Τίτλοι)

Προσφερόμενα Διπλώματα (Προσφερόμενοι Τίτλοι) Εισαγωγή Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κύπρου προσφέρει ολοκληρωμένα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών στους κλάδους του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού

Διαβάστε περισσότερα

Συνδεσιμότητα κινητού τηλεφώνου

Συνδεσιμότητα κινητού τηλεφώνου Συνδεσιμότητα κινητού τηλεφώνου Συνδεσιμότητα κινητού Wifi O όρος WIFI (Wireless Fidelity) χρησιμοποιείται για να προσδιορίσει τις συσκευές που βασίζονται στην προδιαγραφή και εκπέμπουν σε συχνότητες 2.4GHz.

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός διαδικασιών. Source: Joe Schwarz, www.joyrides.com

Σχεδιασμός διαδικασιών. Source: Joe Schwarz, www.joyrides.com Σχεδιασμός διαδικασιών Source: Joe Schwarz, www.joyrides.com Σχεδιασμός διαδικασιών Σχεδιασμός διαδικασιών Σχεδιασμός δικτύου εφοδιασμού Στρατηγική παραγωγής Διάταξη και ροή Σχεδιασμός Διοίκηση παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : ΨΗΦΙΑΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ DIGITAL ELECTRONICS

ΘΕΜΑ : ΨΗΦΙΑΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ DIGITAL ELECTRONICS ΘΕΜΑ : ΨΗΦΙΑΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ DIGITAL ELECTRONICS ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 1 περιόδους 16/11/2011 10:31 (31) καθ. Τεχνολογίας ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΕΓΕΘΩΝ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟ (ANALOGUE) ΨΗΦΙΑΚΟ (DIGITAL) 16/11/2011 10:38 (38) ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Το υλικό του υπολογιστή

Το υλικό του υπολογιστή Το υλικό του υπολογιστή Ερωτήσεις 1. Τι αντιλαμβάνεστε με τον όρο υλικό; Το υλικό(hardware) αποτελείται από το σύνολο των ηλεκτρονικών τμημάτων που συνθέτουν το υπολογιστικό σύστημα, δηλαδή από τα ηλεκτρονικά

Διαβάστε περισσότερα

GoDigital.Store E-Commerce Platform

GoDigital.Store E-Commerce Platform GoDigital.Store E-Commerce Platform Πλήρης διαχείριση καταλόγου και καταστήματος banet Α.Ε. Βαλαωρίτου 20 54625 Θεσσαλονίκη Τ.2310253999 F.2310253998 www.banet.gr info@banet.gr GoDigital.Store Γενική περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

SGA Διαχείριση Πρωτόκολλου

SGA Διαχείριση Πρωτόκολλου SGA Διαχείριση Πρωτόκολλου SGA Διαχείριση Πρωτόκολλου 1. SGA Διαχείριση Πρωτοκόλλου... 2 1.1. Καινοτομία του προσφερόμενου προϊόντος... 2 1.2. Γενικές αρχές του προσφερόμενου συστήματος... 2 1.3. Ευκολία

Διαβάστε περισσότερα

Το κινητό τηλέφωνο. Θάνος Ψαρράς. Μαθητής Β4 Γυμνασίου, Ελληνικό Κολλέγιο Θεσσαλονίκης. Επιβλέπων Καθηγητής: Κωνσταντίνος Παρασκευόπουλος

Το κινητό τηλέφωνο. Θάνος Ψαρράς. Μαθητής Β4 Γυμνασίου, Ελληνικό Κολλέγιο Θεσσαλονίκης. Επιβλέπων Καθηγητής: Κωνσταντίνος Παρασκευόπουλος Το κινητό τηλέφωνο Θάνος Ψαρράς Μαθητής Β4 Γυμνασίου, Ελληνικό Κολλέγιο Θεσσαλονίκης Επιβλέπων Καθηγητής: Κωνσταντίνος Παρασκευόπουλος Καθηγητής Πληροφορικής Ελληνικού Κολλεγίου Θεσσαλονίκης Η παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

Για παράδειγµα ένα µήνυµα το οποίο θα ενηµερώνει τον καταναλωτή ότι πρόκειται να λήξει η πίστωσή του δε θα σβήνεται από την οθόνη, αλλά ένα µήνυµα

Για παράδειγµα ένα µήνυµα το οποίο θα ενηµερώνει τον καταναλωτή ότι πρόκειται να λήξει η πίστωσή του δε θα σβήνεται από την οθόνη, αλλά ένα µήνυµα ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΚΤΥOY ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ -.. ΕΡΓΟ: «Πιλοτικό Σύστηµα Τηλεµέτρησης και ιαχείρισης της Ζήτησης Παροχών Ηλεκτρικής Ενέργειας Οικιακών και Μικρών Εµπορικών Καταναλωτών και Εφαρµογής Έξυπνων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Γκιπάλη Δώρα, A.M. 7795 Καρρά

Διαβάστε περισσότερα

Υπάρχουν δύο τύποι μνήμης, η μνήμη τυχαίας προσπέλασης (Random Access Memory RAM) και η μνήμη ανάγνωσης-μόνο (Read-Only Memory ROM).

Υπάρχουν δύο τύποι μνήμης, η μνήμη τυχαίας προσπέλασης (Random Access Memory RAM) και η μνήμη ανάγνωσης-μόνο (Read-Only Memory ROM). Μνήμες Ένα από τα βασικά πλεονεκτήματα των ψηφιακών συστημάτων σε σχέση με τα αναλογικά, είναι η ευκολία αποθήκευσης μεγάλων ποσοτήτων πληροφοριών, είτε προσωρινά είτε μόνιμα Οι πληροφορίες αποθηκεύονται

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα Αποφυγής Σύγκρουσης

Σύστημα Αποφυγής Σύγκρουσης Σύστημα Αποφυγής Σύγκρουσης Προστασία του στόλου σας και βελτίωση του μεταφορικού σας έργου TM Our Vision. Your Safety. Εταιρία Μηχανημάτων & Λογισμικού Σύνδεση με συστήματα τηλεματικής Προσφέρει στον

Διαβάστε περισσότερα

οικονομικές τάσεις Εκτεταμένη συνεργασία της εφοδιαστικής αλυσίδας. έργου FLUID-WIN το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το 6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Παγκόσμιες

οικονομικές τάσεις Εκτεταμένη συνεργασία της εφοδιαστικής αλυσίδας. έργου FLUID-WIN το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το 6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Παγκόσμιες Συνοπτική παρουσίαση του ευνητικού έργου FLUID-WIN το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το 6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Ενοποίηση τρίτων παρόχων υπηρεσιών με ολόκληρη την εφοδιαστική αλυσίδα σε πολυλειτουργικές πλατφόρμες

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 4 ο. Ο Προσωπικός Υπολογιστής

Κεφάλαιο 4 ο. Ο Προσωπικός Υπολογιστής Κεφάλαιο 4 ο Ο Προσωπικός Υπολογιστής Μάθημα 4.3 Ο Επεξεργαστής - Εισαγωγή - Συχνότητα λειτουργίας - Εύρος διαδρόμου δεδομένων - Εύρος διαδρόμου διευθύνσεων - Εύρος καταχωρητών Όταν ολοκληρώσεις το μάθημα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα : Μικροϋπολογιστές

Διαβάστε περισσότερα

Π ΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Π ΑΤΡΩΝ Π ΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ Σ ΧΟΛΗ Τ ΜΗΜΑ Μ ΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ Π ΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Κ ΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΑ Σ ΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΙ

Π ΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Π ΑΤΡΩΝ Π ΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ Σ ΧΟΛΗ Τ ΜΗΜΑ Μ ΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ Π ΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Κ ΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΑ Σ ΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΙ Π ΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Π ΑΤΡΩΝ Π ΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ Σ ΧΟΛΗ Τ ΜΗΜΑ Μ ΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ Π ΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Κ ΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΑ Σ ΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΙ Αδάμ Γιώργος Γκορτσίλας Δημήτρης Οικονομίδης Γιάννης 2009 TARIFA Project 1. Περιγραφή προβλήματος-αρχιτεκτονική

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΙ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

ΜΕΘΟΔΟΙ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΜΕΘΟΔΟΙ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Ζαχαρόπουλος Αναστάσιος ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2007 ΕΠΟΠΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Δημοσθένης Παππάς Εκπονηθείσα

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης. Ασύρματο ραντάρ οπισθοπορείας TL-3036

Εγχειρίδιο Χρήσης. Ασύρματο ραντάρ οπισθοπορείας TL-3036 Εγχειρίδιο Χρήσης Ασύρματο ραντάρ οπισθοπορείας TL-3036 Περιεχόμενα Περιεχόμενα...1 Εισαγωγή...2 Χαρακτηριστικά...3 Τεχνικές Προδιαγραφές...3 Εγκατάσταση...4 Συμβουλές Εγκατάστασης Αισθητήρων...5 Τοποθέτηση

Διαβάστε περισσότερα

Σύστηµα Καθοδήγησης σε Parking DUPLINE

Σύστηµα Καθοδήγησης σε Parking DUPLINE Σύστηµα Καθοδήγησης σε Parking DUPLINE Ανιχνεύει τις ελεύθερες θέσεις πάρκινγκ και οδηγεί τον οδηγό σε αυτές από τη συντοµότερη δυνατή διαδροµή Ανίχνευση αυτοκινήτου µε αισθητήρα υπερήχων ultrasonic Ο

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή.

Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή. Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή Αντικείμενο της εργασίας είναι η σχεδίαση και κατασκευή του ηλεκτρονικού τμήματος της διάταξης μέτρησης των θερμοκρασιών σε διάφορα σημεία ενός κινητήρα Ο στόχος είναι η ανάκτηση του

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικά διόδια: Το απόλυτο «φακέλωμα» των πολιτών;

Ηλεκτρονικά διόδια: Το απόλυτο «φακέλωμα» των πολιτών; Ηλεκτρονικά διόδια: Το απόλυτο «φακέλωμα» των πολιτών; Μέλη της Εθελοντικής Ομάδα Δράσης Ν. Πιερίας απαιτούν άμεση ενημέρωση από τους κοινοβουλευτικούς εκπροσώπους της Πιερίας, σχετικά με τα ηλεκτρονικά

Διαβάστε περισσότερα

RFID 301. Χαρακτηριστικά ετικέτας. Τέσσερις διαφορές μεταξύ των ετικετών. Μια επισταμένη ματιά σχετικά με τη χρήση της RFID στη βιβλιοθήκη σας

RFID 301. Χαρακτηριστικά ετικέτας. Τέσσερις διαφορές μεταξύ των ετικετών. Μια επισταμένη ματιά σχετικά με τη χρήση της RFID στη βιβλιοθήκη σας RFID 301 Μια επισταμένη ματιά σχετικά με τη χρήση της RFID στη βιβλιοθήκη σας Για πολλούς βιβλιοθηκονόμους, οι βασικές ερωτήσεις σχετικά με την τεχνολογία RFID (αναγνώριση μέσω ραδιοσυχνοτήτων) αφορούν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΠΑΛΑΙΩΝ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΩΝ BRUNATA

ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΠΑΛΑΙΩΝ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΩΝ BRUNATA Πετρέλαιο Φυσικό Αέριο ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΠΑΛΑΙΩΝ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΩΝ BRUNATA ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Ποιος δεν θα ήθελε να έχει τα πλεονεκτήματα της αυτονομίας και πολλά παραπάνω Να λειτουργεί την θέρμανση όποτε θέλει Να έχει

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές επικοινωνίας με ήχο και εικόνα

Αρχές επικοινωνίας με ήχο και εικόνα Αρχές επικοινωνίας με ήχο και εικόνα Εισαγωγή Πως λειτουργούν οι ηλεκτρονικές επικοινωνίες: Ένα βασικό μοντέλο ηλεκτρονικής επικοινωνίας αποτελείται απλά από ένα πόμπο, το δίαυλο μεταδόσεως, και το δέκτη.

Διαβάστε περισσότερα

Π3.1 ΣΧΕΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Π3.1 ΣΧΕΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Π3.1 ΣΧΕΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Αριθμός Έκδοσης: ΕΚΕΤΑ ΙΜΕΤ ΕΜ Β 2014 13 Παραδοτέο ΙΜΕΤ Τίτλος Έργου: «Ολοκληρωμένο σύστημα για την ασφαλή μεταφορά μαθητών» Συγγραφέας: Δρ. Μαρία Μορφουλάκη Κορνηλία Μαρία ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ,

Διαβάστε περισσότερα

Συστήµατα DAQ. 6.1 Εισαγωγή

Συστήµατα DAQ. 6.1 Εισαγωγή 6 Συστήµατα DAQ 6.1 Εισαγωγή Με τον όρο Acquisition (Απόκτηση) περιγράφουµε τον τρόπο µε τον οποίο µεγέθη όπως η πίεση, η θερµοκρασία, το ρεύµα µετατρέπονται σε ψηφιακά δεδοµένα και απεικονίζονται στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 1 1.0 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΕΝΟΤΗΤΑ 1 1.0 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 1.0 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Γενικά οι τεχνολογίες είναι επιστήμες που αξιοποιούν τις γνώσεις, τα εργαλεία και τις δεξιότητες για επίλυση προβλημάτων με πρακτική εφαρμογή. Η Τεχνολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ. Θέμα πτυχιακής: Voice over IP. Ονοματεπώνυμο: Κόκκαλη Αλεξάνδρα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ. Θέμα πτυχιακής: Voice over IP. Ονοματεπώνυμο: Κόκκαλη Αλεξάνδρα ΠΤΥΧΙΑΚΗ Θέμα πτυχιακής: Voice over IP Ονοματεπώνυμο: Κόκκαλη Αλεξάνδρα Εισαγωγή στην Υπηρεσία Voice over IP Το Voice over IP (VoIP) είναι μια καινούργια τεχνολογία η οποία προσφέρει φωνητική συνομιλία

Διαβάστε περισσότερα

Απαίτηση διεπαφής ραδιοεξοπλισµού 412V.1.0: Επινήια συστήµατα και εξοπλισµός επικοινωνιών UHF ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ Ε.Ε :2003/245/GR

Απαίτηση διεπαφής ραδιοεξοπλισµού 412V.1.0: Επινήια συστήµατα και εξοπλισµός επικοινωνιών UHF ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ Ε.Ε :2003/245/GR Απαίτηση διεπαφής ραδιοεξοπλισµού 412V.1.0: Επινήια συστήµατα και εξοπλισµός επικοινωνιών UHF ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ Ε.Ε :2003/245/GR 1. Πρόλογος Η µεταφορά της Οδηγίας 99/5/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια Υπολογιστικών Συστηµάτων

Ασφάλεια Υπολογιστικών Συστηµάτων Ταυτοποίηση και Πιστοποίηση (Identification & Authentication) Εισαγωγή - Βασικές Έννοιες Τεχνικές Ταυτοποίησης και Πιστοποίησης Συστήµατα που βασίζονται στην πληροφορία Συστήµατα που βασίζονται στην κατοχή

Διαβάστε περισσότερα

Oι ηλεκτρομαγνητικές ακτινοβολίες χωρίζονται σε κατηγορίες ανάλογα με την συχνότητα μετάδοσης τους:

Oι ηλεκτρομαγνητικές ακτινοβολίες χωρίζονται σε κατηγορίες ανάλογα με την συχνότητα μετάδοσης τους: Οι ηλεκτρομαγνητικές ακτινοβολίες είναι ενεργειακά πεδία που δημιουργούνται από ηλεκτρικά φορτισμένα σωματίδια. Υπάρχουν φυσικές ακτινοβολίες (η ηλιακή και άλλες κοσμικές ακτινοβολίες, το μαγνητικό πεδίο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Α Γενικού Λυκείου (Μάθημα Επιλογής)

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Α Γενικού Λυκείου (Μάθημα Επιλογής) ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α Γενικού Λυκείου (Μάθημα Επιλογής) Σύγχρονα Υπολογιστικά Συστήματα τους υπερυπολογιστές (supercomputers) που χρησιμοποιούν ερευνητικά εργαστήρια τα μεγάλα συστήματα (mainframes)

Διαβάστε περισσότερα

Κινητήρες μιας νέας εποχής

Κινητήρες μιας νέας εποχής Κινητήρες μιας νέας εποχής H ABB παρουσιάζει μια νέα γενιά κινητήρων υψηλής απόδοσης βασισμένη στην τεχνολογία σύγχρονης μαγνητικής αντίστασης. Η ΑΒΒ στρέφεται στην τεχνολογία κινητήρων σύγχρονης μαγνητικής

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ Έρευνα μάρκετινγκ Τιμολόγηση Ανάπτυξη νέων προϊόντων ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Τμηματοποίηση της αγοράς Κανάλια

Διαβάστε περισσότερα

6.1 Επεκτείνοντας το δίκτυο 6.2 Επιλεγόμενες τηλεφωνικές γραμμές modems Πλεονεκτήματα Μειονεκτήματα Βασική χρήση

6.1 Επεκτείνοντας το δίκτυο 6.2 Επιλεγόμενες τηλεφωνικές γραμμές modems Πλεονεκτήματα Μειονεκτήματα Βασική χρήση 6.1 Επεκτείνοντας το δίκτυο Τοπικά δίκτυα (LAN): επικοινωνία με περιορισμένη απόσταση κάλυψης (μικρή εμβέλεια) Δίκτυα Ευρείας Περιοχής (WAN): επικοινωνία σε ευρύτερη γεωγραφική κάλυψη. Από την άποψη του

Διαβάστε περισσότερα

Το Ασύρματο Δίκτυο TETRA. Αντωνίου Βρυώνα (Α.Μ. 1019)

Το Ασύρματο Δίκτυο TETRA. Αντωνίου Βρυώνα (Α.Μ. 1019) Το Ασύρματο Δίκτυο TETRA Αντωνίου Βρυώνα (Α.Μ. 1019) Περίληψη Γενικά Χαρακτηριστικά Τι είναι το TETRA Γενικά στοιχεία Αρχιτεκτονική δικτύου Πρωτόκολλο TETRA Υπηρεσίες TETRA Κλήσεις DMO δικτύου TETRA Ασφάλεια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ Ε.Ε : 2004/59/GR

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ Ε.Ε : 2004/59/GR Απαίτηση διεπαφής ραδιοεξοπλισµού 2054 V.1.0: Συσκευές µικρής εµβέλειας που χρησιµοποιούνται για εφαρµογές επαγωγικού βρόχου οι οποίες λειτουργούν στη ζώνη ραδιοσυχνοτήτων 26,957 27,283 khz ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΛ 476: ΚΙΝΗΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (MOBILE NETWORKS)

ΕΠΛ 476: ΚΙΝΗΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (MOBILE NETWORKS) ΟΜΑΔΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ: Μιχαηλίνα Αργυρού Κασιανή Πάρη ΕΠΛ 476: ΚΙΝΗΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (MOBILE NETWORKS) Δρ. Χριστόφορος Χριστοφόρου Πανεπιστήμιο Κύπρου - Τμήμα Πληροφορικής WiMAX (Worldwide Interoperability

Διαβάστε περισσότερα

κεφάλαιο Βασικές Έννοιες Επιστήμη των Υπολογιστών

κεφάλαιο Βασικές Έννοιες Επιστήμη των Υπολογιστών κεφάλαιο 1 Βασικές Έννοιες Επιστήμη 9 1Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ Στόχοι Στόχος του κεφαλαίου είναι οι μαθητές: να γνωρίσουν βασικές έννοιες και τομείς της Επιστήμης. Λέξεις κλειδιά Επιστήμη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΩ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΩ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΩ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ 1 ο : Α. Να αναφέρετε ονομαστικά τις βασικές λειτουργίες (πράξεις) επί των δομών δεδομένων. Μονάδες 8 Β. Στον

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα : Αυτοματισμοί και

Διαβάστε περισσότερα

7.5 Πρωτόκολλο IP. Τεχνολογία ικτύων Επικοινωνιών ΙΙ

7.5 Πρωτόκολλο IP. Τεχνολογία ικτύων Επικοινωνιών ΙΙ Τεχνολογία ικτύων Επικοινωνιών ΙΙ 7.5 Πρωτόκολλο IP 38. Τι είναι το πρωτόκολλο ιαδικτύου (Internet Protocol, IP); Είναι το βασικό πρωτόκολλο του επιπέδου δικτύου της τεχνολογίας TCP/IP. Βασίζεται στα αυτοδύναµα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ IMS STC

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ IMS STC ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ IMS STC ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 2 ΜΟΝΑΔΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 4 2.1 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΚΠΟΜΠΗΣ IR IMS STC 621/641/661 4 2.2 ΠΑΝΕΛ ΕΚΠΟΜΠΗΣ IR IMS STC 622/642/662 5 2.3 ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η κεραία αποτελείται από τρεις τομείς: Κατευθυντήρας. Δουλειά του είναι να ενισχύει το σήμα που δέχεται ή εκπέμπει. Ανακλαστήρας. Ανακλά το σήμα που

Η κεραία αποτελείται από τρεις τομείς: Κατευθυντήρας. Δουλειά του είναι να ενισχύει το σήμα που δέχεται ή εκπέμπει. Ανακλαστήρας. Ανακλά το σήμα που ΚΔΡΑΙΔ ΜΙΑ ΚΕΡΑΙΑ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΔΙΑΣΑΞΗ ΠΟΤ ΜΕΣΑΣΡΕΠΕΙ ΣΗΝ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ε ΡΑΔΙΟΚΤΜΑΣΑ ΚΑΙ ΑΝΣΙΣΡΟΥΩ. ΦΡΗΙΜΟΠΟΙΕΙΣΑΙ ΤΝΗΘΩ ΜΕ ΕΝΑ ΡΑΔΙΟΥΩΝΙΚΟ ΠΟΜΠΟ Η ΡΑΔΙΟΥΩΝΙΚΟ ΔΕΚΣΗ. ΟΙ ΚΕΡΑΙΕ ΑΠΟΣΕΛΟΤΝ ΗΜΑΝΣΙΚΕ

Διαβάστε περισσότερα