ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ»"

Transcript

1 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 2 ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ» Προϋπολογισμός ,77 πλέον Φ.Π.Α 19% 6.067,23 ήτοι συνολικά ,00 ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ 8/9/2009 ΚΕΡΚΥΡΑ 27/8/2009

2 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ,00 ( ,77 ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ 6.067,23) ΤΙΤΛΟΣ: «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» ΠΡΑΞΗ: ΥΠΟΕΡΓΟ 2 Χρόνος και τόπος διενέργειας διαγωνισμού ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ ΤΟΠΟΣ 8/09/2009 ΤΡΙΤΗ Επιμελητήριο Κέρκυρας Αριστοτέλους Κέρκυρα Α Π Ο Φ Α Σ Η Το Επιμελητήριο Κέρκυρας έχοντας υπόψη του: 1. Το άρθρο 4 παρ. 8 Ν. 2081/92 («Περί Επιμελητηρίων, οργανώσεων εμπόρων κ.λ.π.» (Φ.Ε.Κ.154 Α )), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 23 παρ. 8 Ν. 3419/2005 («Γενικό Εμπορικό Μητρώο και εκσυγχρονισμός Επιμελητηριακής νομοθεσίας» (Φ.Ε.Κ. 297 Α / ). 2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 60/2007 («Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ» ΦΕΚ 64 Α/ ») και του Π.Δ. 118/2007 («Κανονισμός προμηθειών του Δημοσίου» Φ.Ε.Κ. 150/ ) που εφαρμόζονται αναλογικά και επιλεκτικά. 3. Την με Αρ. Πρωτ /ΨΣ600-Β της 10/3/2009, απόφαση ένταξης πράξης του Ειδικού Γραμματέα Ψηφιακού Σχεδιασμού του ΥΠΟΙΟ κ. Βασιλείου Ασημακόπουλου στο μέτρο 4.2 του ΕΠ Κοινωνία της Πληροφορίας 4. Την με αριθμό 11/ απόφαση της Δ.Ε. του Επιμελητηρίου Κέρκυρας. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές, για την σύνταξη και έκδοση σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή για το έργο με τίτλο ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ του Επιμελητηρίου Κέρκυρας, σε εφαρμογή του υποέργου 2 της πράξης του ΕΠ ΚΤΠ, προϋπολογιζόμενης δαπάνης ,00 ήτοι

3 31.932,77 πλέον ΦΠΑ 6.067,23, που θα χρηματοδοτηθεί από το μέτρο 4.2 του Επιχειρησιακού Προγράμματος Κοινωνία της Πληροφορίας, κατά 20% από Εθνικούς Πόρους, και κατά 80% από το ΕΤΠΑ, με τους εξής όρους: Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 8/09/2009, ημέρα Τρίτη και ώρα ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης του Επιμελητηρίου Κέρκυρας. Προσφορές που κατατίθενται μετά την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα διενέργειας διαγωνισμού είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται. Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή συνεταιρισμοί που διαθέτουν την απαιτούμενη επαγγελματική αξιοπιστία και φερεγγυότητα, με αντικείμενο απασχόλησης συναφές προς το φυσικό αντικείμενο του παρόντος έργου και αποδεδειγμένη ενασχόληση με συναφή έργα, που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.). Τον προμηθευτή βαρύνουν όλες οι νόμιμες κρατήσεις. Στόχος του έργου είναι η υλοποίηση ενεργειών δημοσιότητας και η εκπόνηση σχετικών αναφορών, μελετών κλπ για την προώθηση της ευρυζωνικότητας στα μέλη του Επιμελητηρίου Κέρκυρας, την αρτιότερη υλοποίηση των προβλεπόμενων στο υποέργο 2 της ενταγμένης στο ΕΠ ΚτΠ πράξης και γενικά για την επιστημονική, διαχειριστική και τεχνική υποστήριξη του ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ. Ειδικότερα στα πλαίσια υλοποίησης του παραπάνω στόχου περιλαμβάνεται η υλοποίηση των δράσεων προώθησης και δημοσιότητας και εν γένει την επιστημονική, τεχνική και διαχειριστική υποστήριξη του Επιμελητηρίου Κέρκυρας για την υλοποίηση του υποέργου 2 αλλά και της πράξης συνολικά ήτοι συγκεκριμένα: Τη διοργάνωση 1 ημερίδας/ εκδήλωσης με θέμα την παρουσίαση των αποτελεσμάτων από την υλοποίηση του έργου σε μέλη του ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ. Η εκδήλωση θα διεξαχθεί στην αίθουσα εκδηλώσεων του ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ. Οι ομάδες στόχοι που θα κληθούν να παρακολουθήσουν την εκδήλωση και στους οποίους και θα αναφέρεται το περιεχόμενο της ημερίδας, είναι Δημόσιοι φορείς, φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Ιδιωτικοί φορείς

4 παραγωγής και παροχής υπηρεσιών, μέλη του ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ που θα κληθούν να ενημερωθούν για τις δράσεις του έργου. Για την αρτιότερη διοργάνωση θα πρέπει να προσκληθούν οι ανωτέρω φορείς με τη αποστολή τουλάχιστον 1000 επιστολών πρόσκλησης και 40 επιστολών σε σχολεία Έκδοση Έντυπου Υλικού ήτοι δύο η περισσότερες μπροσούρες και ή περισσότερες αφίσες 3 ραδιοφωνικές καταχωρήσεις (radio-spot) 20 καταχώρησεις σε εφημερίδες και στον ημερήσιο τύπο Λόγω του περιορισμένου χρονικού διαστήματος ένα στέλεχος του αναδόχου θα πρέπει να σε επαφή και εφόσον απαιτηθεί ναυποστηρίζει τις υπηρεσίες του Επιμελητηρίου αναφορικά σε όλες τις φάσεις υλοποίησης του υποέργου 1 της ίδιας πράξης αλλά και όλης της πράξης συνολικά ώστε να έχει σαφή αντίληψη του έργου και των αναγκών δημοσιότητας που αυτό έχει. Τέλος ο ανάδοχος θα πρέπει να υλοποιήσει όλες τις απαραίτητες αναφορές, μελέτες και ενέργειες όταν και εφόσον του ζητηθούν για την πλήρη επιστημονική, τεχνική και διαχειριστική υποστήριξη του Επιμελητηρίου Κέρκυρας για την υλοποίηση του υποέργου 2 αλλά και της πράξης συνολικά. Παραδοτέα του έργου είναι αναφερόμενα αναλυτικά στα σημεία Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου είναι ένας μήνας λαμβάνοντας υπόψη την απόφαση ένταξης του έργου και τις τυχόν τροποποιήσεις της Η τιμή της προσφοράς θα είναι σε ΕΥΡΩ και θα πρέπει να αναγράφεται ολογράφως και αριθμητικώς και να περιλαμβάνει τις κρατήσεις χωρίς Φ.Π.Α. χωριστά δε θα αναγράφεται το ποσοστό Φ.Π.Α. Η προσφερόμενη τιμή πρέπει να προκύπτει με σαφήνεια, χωρίς όρους αναπροσαρμογής, άλλως θα απορριφθεί ως απαράδεκτη. Οικονομική προσφορά κάτω του 10% του προϋπολογισμού του έργου δεν γίνεται αποδεκτή δεν απορρίπτεται όμως ως απαράδεκτη αυτόματα και μόνο εξ αυτού του γεγονότος αλλά εφόσον εξετασθεί μετά από αίτημα της Αναθέτουσας Αρχής για παροχή έγγραφης αιτιολόγησης της παρεχόμενης έκπτωσης. Οι προσφορές δεσμεύουν τους

5 προμηθευτές για εξήντα (60) ημέρες από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Ο ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης του έργου ύψους 10% του προϋπολογισμού χωρίς τον Φ.Π.Α. Η εγγυητική επιστολή θα κατατεθεί κατά την υπογραφή της σύμβασης. Η κατακύρωση του έργου στον ανάδοχο, θα γίνει από τη Δ.Ε. του Επιμελητηρίου ύστερα από την αξιολόγηση των προσφορών. Η αξιολόγηση της απαιτούμενης εμπειρίας θα λάβει μέρος στο πρώτο στάδιο της διαγνωστικής διαδικασίας, δηλαδή του ελέγχου των δικαιολογητικών τεχνοοικονομικής και επαγγελματικής επάρκειας και δεν θα βαθμολογηθεί στο στάδιο της τεχνικής αξιολόγησης. Υποβολή και περιεχόμενο προσφορών. Οι προσφορές υποβάλλονται, έγγραφα ή ταχυδρομικά από τους ενδιαφερόμενους, στην Ελληνική γλώσσα (ή με επίσημη μετάφραση) σε ένα (1) αντίγραφο. Σε κάθε προσφορά στην πρώτη σελίδα πρέπει να αναγράφεται ευκρινώς τίτλος του έργου και της πράξης, ο τίτλος της Αναθέτουσας Αρχής που διενεργεί το διαγωνισμό, η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού και τα στοιχεία του ΕΝΔΙΑΦΕΡΌΜΕΝΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ. Δικαιολογητικά. Τα δικαιολογητικά, που υποβάλλει ο κάθε συμμετέχων στο διαγωνισμό μαζί με την προσφορά του είναι μία Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία θα δηλώνεται ότι: Τα στοιχεία είναι ακριβή και η συγκεκριμένη ομάδα έργου ή η εταιρία ή ένωση εταιριών (σε περίπτωση εταιρίας ή ένωσης εταιριών) έχει σχετική εμπειρία. Ο Αντίκλήτος που έχει στην Ελλάδα (μόνο για φυσικά και νομικά πρόσωπα της αλλοδαπής ή ενώσεις ή κοινοπραξίες αυτών που υποβάλουν κοινή προσφορά). Είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις, που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και τις φορολογικές υποχρεώσεις κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού Δεν βρίσκεται σε πτώχευση, εκκαθάριση, παύση δραστηριοτήτων, αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικό συµβιβασµό ή σε οποιαδήποτε

6 ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από παρόµοια διαδικασία προβλεπόµενη από τις εθνικές, νοµοθετικές και κανονιστικές διατάξεις. Δεν έχει κινηθεί εναντίον του διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάρισης αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συµβιβασµού, ή οποιαδήποτε άλλη παρόµοια διαδικασία προβλεπόµενη από τις εθνικές, νοµοθετικές και κανονιστικές διατάξεις. Δεν καταδικάσθηκε για αδίκηµα που αφορά την επαγγελµατική διαγωγή των παρεχόντων υπηρεσίες, βάσει απόφασης η οποία έχει ισχύ δεδικασµένου. Δεν καταδικάστηκε, βάσει απόφασης η οποία έχει ισχύ δεδικασµένου, για τα αδικήματα που αναφέρονται στο άρθρο 45 της 2004/18. Αποδέχεται όλους τους όρους του διαγωνισμού και δεσμεύεται με ποινή αποκλεισμού να προσκομίσει όλα τα απαιτούμενα κατά τον νόμο δικαιολογητικά των ανωτέρω άμεσα μόλις του ζητηθούν. Τεχνική Προσφορά. Η Τεχνική Προσφορά θα πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα (σε ξεχωριστές παραγράφους ή κεφάλαια) Profile υποψηφίου Μεθοδολογική Προσέγγιση του έργου Αντικείμενο και Παραδοτέα Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης Οικονομική Προσφορά. Η Οικονομική Προσφορά θα πρέπει να αναφέρει το καθαρό ποσό αμοιβής ή τα καθαρά ποσά αμοιβής (αν εμπεριέχει επιμερισμούς) και τους όρους πληρωμής (τμηματικές καταβολές). Οι τμηματικές καταβολές θα καταβάλλονται μόνον έναντι συγκεκριμένων παραδοτέων. Όλες οι πληρωμές θα γίνονται σε ΕΥΡΩ με την προσκόμιση των νομίμων δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωμής και σε χρόνο προσδιοριζόμενο από την αναγκαία διοικητική διαδικασία για έκδοση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων. Οι προσφορές θα πρέπει να δίνουν τις τιμές σε EURO. Οι τιμές θα αναγράφονται ολογράφως και αριθμητικώς. Προσφορές που δεν δίνουν τις τιμές σε EURO ή που καθορίζουν σχέση EURO σε ξένο νόμισμα θα

7 απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Το Επιμελητήριο Κέρκυρας διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την τεκμηρίωση των προσφερόμενων τιμών, οι δε συμμετέχοντες υποχρεούνται να παρέχουν αυτά. Παρακολούθηση της υλοποίησης. Για την παρακολούθηση του έργου και την παραλαβή των παραδοτέων έχει ορισθεί συγκεκριμένος Υπεύθυνος και Επιτροπή Παραλαβής του Έργου. Διαδικασία αξιολόγησης. Η πρώτη φάση της διαδικασίας αξιολόγησης περιλαμβάνει τον έλεγχο της εμπρόθεσμης κατάθεσης κάθε προσφοράς καθώς και των έλεγχο των δικαιολογητικών κάθε προσφοράς. Κάθε προσφορά που δεν έχει κατατεθεί εκπρόθεσμα ή δεν περιλαμβάνει όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, απορρίπτεται ως απαράδεκτη και δεν μπαίνει στη διαδικασία Τεχνικής και Οικονομικής αξιολόγησης Η τριμελής Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης αφού λάβει υπόψη της, τα στοιχεία των φακέλων των Προσφορών, τη συμφωνία των Προσφορών με τους όρους της Διακήρυξης και τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των Προσφορών, προβαίνει στην οριστική κατάταξη των Προσφορών και γνωμοδοτεί για την κατακύρωση του διαγωνισμού υπέρ του τελικά επικρατέστερου Υποψηφίου Η κατάταξη των Προσφορών για την επιλογή της συμφερότερης από οικονομική άποψη Προσφοράς, θα γίνει κατά φθίνουσα τιμή της Συνολικής Βαθμολογίας που προκύπτει από τον τύπο: ΣΒi = 80 * ( Τi / Τmax ) + 20 * (Kmin/Ki) όπου: Τmax η συνολική βαθμολογία που έλαβε η καλύτερη Τεχνική Προσφορά Τi η συνολική βαθμολογία της Τεχνικής Προσφοράς i Kmin το συνολικό κόστος της Προσφοράς με τη μικρότερη τιμή Κi το συνολικό κόστος της Προσφοράς i ΣΒi το αποτέλεσμα το οποίο στρογγυλοποιείται στα 2 δεκαδικά ψηφία.

8 17.8. Συμφερότερη από οικονομική άποψη Προσφορά είναι η Προσφορά με το μεγαλύτερο ΣΒ. Προσφορές που έχουν ίσα ΣΒ θεωρούνται ισοδύναμες. Στην περίπτωση αυτή οι ισοδύναμες Προσφορές κατατάσσονται κατά φθίνουσα σειρά της Τεχνικής βαθμολογίας Βαθμολόγηση Τεχνικών Προσφορών. Η βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών θα γίνει σύμφωνα με τα «Κριτήρια Αξιολόγησης» επί τον αντίστοιχο «Συντελεστή Βαρύτητας», όπως προσδιορίζονται στον παρακάτω πίνακα: ΠΡΠ ΟΚΗΥΞΚΗΧΕΙ ΗΧΔΧΑΞΓΞΓΕ ΓΩΝΥΣΔΣΓΥΞΓ Τ 1 Συνολική Αντίληψη τουέργου 30% Τ 2 Μεθοδολογία και Πρόταση Δημοσιότητας 20% Τ 3 Χρονοδιάγραμμα 20% Τ 4 Παραδοτέα 30% Κάθε κριτήριο βαθμολογείται, με βαθμό, που είναι ακέραιος αριθμός από το 0 έως το 10, σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί ΜΠΤΛ13Ε8902«9ΘΖ» Ι020ΖρΖοΘΠ Όταν η συγκεκριμένη προσφορά είναι απαράδεκτη ως προς το συγκεκριμένο κριτήριο Όταν η συγκεκριμένη προσφορά είναι ελλιπής ως προς το συγκεκριμένο κριτήριο Όταν η συγκεκριμένη προσφορά είναι ικανοποιητική ως προς το συγκεκριμένο κριτήριο Όταν η συγκεκριμένη προσφορά είναι εξαίρετη ως προς το συγκεκριμένο κριτήριο Ειδικότερα ως προς κάθε κριτήριο κάθε τεχνική προσφορά χαρακτηρίζεται ως: Απαράδεκτη ως προς το συγκεκριμένο κριτήριο όταν η ανταπόκρισή της στις προδιαγραφές και τις ελάχιστες απαιτήσεις του συγκεκριμένου κριτηρίου, είτε δεν υφίσταται, είτε θεωρείται ακατάλληλη για το έργο. Ελλιπής ως προς το συγκεκριμένο κριτήριο όταν η ανταπόκρισή της καλύπτει στοιχειωδώς τις προδιαγραφές και τις ελάχιστες απαιτήσεις του συγκεκριμένου κριτηρίου. Ικανοποιητική ως προς το συγκεκριμένο κριτήριο όταν η ανταπόκρισή της καλύπτει πλήρως τις προδιαγραφές και τις ελάχιστες απαιτήσεις του συγκεκριμένου κριτηρίου.

9 Εξαίρετη ως προς το συγκεκριμένο κριτήριο όταν η ανταπόκρισή της καλύπτει πλήρως τις προδιαγραφές και τις ελάχιστες απαιτήσεις του συγκεκριμένου κριτηρίου και προσφέρει επιπλέον δυνατότητες χρήσιμες για το έργο Η συνολική βαθμολογία της Τεχνικής Αξιολόγησης κάθε επί μέρους κριτηρίου σταθμίζεται με τον συντελεστή βαρύτητας του κριτηρίου αυτού (π.χ το κριτήριο Τ1 έχει συντελεστή βαρύτητας 30% δηλαδή πολλαπλασιάζεται επί 0,3, το κριτήριο Τ3 έχει συντελεστή βαρύτητας 20% δηλαδή πολλαπλασιάζεται επί 0,2 κλπ) και στρογγυλοποιείται στο 2ο δεκαδικό ψηφίο Η Επιτροπή επιφυλάσσει το δικαίωμα να προσκαλέσει τους υποψηφίους να παρουσιάσουν και να αναλύσουν την πρόταση τους προφορικά και να θέσει ερωτήσεις Το άθροισμα των βαθμολογιών των ομάδων Τ1, Τ2, Τ3 και Τ4 της προσφοράς i αποτελεί τον τελικό βαθμό τεχνικής αξιολόγησης της προσφοράς i (Τi) ενώ η προσφορά που επιτυγχάνει την μεγαλύτερη βαθμολογία είναι ην μέγιστη Τεχνική Προσφορά Τmax Βαθμολόγηση Οικονομικών Προσφορών. Η βαθμολόγηση των οικονομικών προσφορών είναι σχετική. Συγκεκριμένα ο Συνολικός Βαθμός της Οικονομικής μίας Προσφοράς i αποτελεί το πηλίκο της τιμής της συγκεκριμένης προσφοράς Κi προς την τιμή της χαμηλότερης οικονομικά προσφοράς Kmin Όπως προαναφέρθηκε η κατάταξη των Προσφορών για την επιλογή της συμφερότερης Προσφοράς, γίνεται κατά φθίνουσα τιμή της Συνολικής Βαθμολογίας που προκύπτει από τον τύπο: ΣΒi = 80 * ( Τi / Τmax ) + 20 * (Kmin/Ki) Οι τελικοί βαθμοί της Επιτροπής πρέπει να καταχωρηθούν στο σχετικό πρακτικό της Το πρακτικό της τελικής κατάταξης των Προσφορών, καθώς και κάθε άλλο στοιχείο του διαγωνισμού (οικον. προσφορές, επιστολές κλπ.) αποτελεί και την εισήγηση προς την ΔΕ και τον Πρόεδρο του Επιμελητηρίου.

10 Ο ανάδοχος στον οποίο θα κατακυρωθεί το έργο είναι υποχρεωμένος να προσέλθει άμεσα σε πέντε (5) ημερολογιακές ημέρες από την κοινοποίηση σε αυτόν της απόφασης κατακύρωσης του έργου, να υπογράψει τη σύμβαση για το έργο, η οποία θα βασίζεται στους όρους της παρούσας προκήρυξης και θα περιέχει όσους όρους κριθεί ότι διευκρινίζουν την προκήρυξη ή διευκολύνουν την εκτέλεση του αντικειμένου του έργου της σύμβασης. Αν περάσει η παραπάνω προθεσμία των πέντε (5) ημερών χωρίς ο ανάδοχος να παρουσιασθεί, η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να τον κηρύξει έκπτωτο να προωθηθεί η επιβολή των προβλεπόμενων από το Νόμο κυρώσεων και ν αποφασίσει την ανάθεση του έργου στον δεύτερο κατά σειρά κατάταξης διαγωνιζόμενο, αν αυτός δεν δεχθεί στον τρίτο κ.ο.κ ή την επανάληψη του διαγωνισμού. Και στις δύο περιπτώσεις η απόφαση λαμβάνεται σε βάρος του εκπτώτου και επιφέρει τη λήψη κάθε μέτρου για την αποκατάσταση κάθε ζημιάς του Επιμελητηρίου Κέρκυρας. Επίσης ο ανάδοχος αποκλείεται και η σύμβαση ανατίθεται στον επόμενο κατά σειρά υποψήφιο ή η διαδικασία επαναλαμβάνεται ως ανωτέρω σε περίπτωση που: τα στοιχεία δεν προσκομισθούν έγκαιρα ή το περιεχόμενό τους δεν αντιστοιχεί στο περιεχόμενο της υποβληθείσας υπεύθυνης δήλωσης ή ο διαγωνιζόμενος ή μέλος του, σε περίπτωση σύμπραξης ή κοινοπραξίας, διεγράφη από το οικείο επιμελητήριο, ή αποδειχθεί ότι τα όργανα που αποφάσισαν τη συμμετοχή του διαγωνιζόμενου ή ενός από τα μέλη του (σε περίπτωση σύμπραξης ή κοινοπραξίας) δεν έχουν την σχετική καταστατική εξουσία Πνευματικά Δικαιώματα. Όλα τα προϊόντα που δημιουργηθούν για την εκτέλεση του έργου της παρούσας προκήρυξης καθώς και το περιεχόμενό τους, θα αποτελέσουν περιουσιακό στοιχείο της Αναθέτουσας Αρχής, ελευθέρως χρησιμοποιούμενο από αυτήν. Τα προϊόντα αυτά και το περιεχόμενο τους θα παραδίδονται από τον ανάδοχο στην Αναθέτουσα Αρχή, σύμφωνα με τη σύμβαση που θα καταρτισθεί Ευθύνη των μελών της ένωσης. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος αποτελέσει ένωση εταιρειών, κάθε μέλος της ένωσης ευθύνεται αλληλεγγύως και εις

11 ολόκληρο έναντι του Επιμελητηρίου Κέρκυρας για την εκτέλεση του παρόντος έργου. Εμπιστευτικότητα. Καθ όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης, που θα συναφθεί, αλλά και μετά τη λήξη ή λύση αυτής, ο ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να τηρεί εμπιστευτικά και να μη γνωστοποιεί σε τρίτους, συμπεριλαμβανομένων και των εκπροσώπων του ελληνικού και διεθνούς τύπου, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση του Επιμελητηρίου Κέρκυρας, οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες περιέλθουν σε γνώση του, κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του. Γλώσσα επικοινωνίας. Η σύμβαση με τον ανάδοχο θα συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα και όλες οι επικοινωνίες (προφορικές και γραπτές) θα γίνονται στην ελληνική γλώσσα. Τόπος παροχής υπηρεσιών. Η παροχή των υπηρεσιών εκ μέρους του αναδόχου θα γίνεται στην έδρα και τα γραφεία της Αναθέτουσας Αρχής, στα γραφεία του αναδόχου καθώς και σε κάθε άλλο σημείο θα απαιτηθεί, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στη σύμβαση, που θ ακολουθήσει. Ισχύουσα νομοθεσία Επίλυση διαφορών. Η παρούσα προκήρυξη και η σύμβαση που θα καταρτισθεί με βάση αυτή, θα διέπεται αποκλειστικά από το ελληνικό δίκαιο. Περίληψη της παρούσας θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων και στον Ιστοτόπο του Επιμελητηρίου Κέρκυρας για 7 ημέρες Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΧΟΝΔΡΟΓΙΑΝΝΗΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ. Τεύχος Διακήρυξης

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ. Τεύχος Διακήρυξης ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 31236/30-09-2013 Τεύχος Διακήρυξης της πράξης «Τεχνική Βοήθεια Δήμου Ωραιοκάστρου», με κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα:

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα: ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Διεύθυνση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο Fax E-mail Πειραιώς & Κολωνού 2 104 37 Αθήνα 210 52.36.769

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΜΘ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Καλεντζίδης Βλάσης ΤΗΛ.:2552350360 ΦΑΞ. 2552029966 ΒΑΣ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 11 68200, ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» ΕΣΠΑ 2007-2013

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» ΕΣΠΑ 2007-2013 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ για το έργο «Τεχνικός Σύμβουλος Υποστήριξης για την επιτάχυνση υλοποίησης των συγχρηματοδοτούμενων έργων του ΙΝΕΔΙΒΙΜ» με MIS 465618 Αναθέτουσα Αρχή: Ίδρυμα

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ TOY ΠΥΡΗΝΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΜΒΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ»

«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ TOY ΠΥΡΗΝΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΜΒΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ» «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ TOY ΠΥΡΗΝΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΜΒΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ» Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης / Ινστιτούτο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΠΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΩ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΩ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Αθήνα, 28/5/2015 Αρ. Πρωτ. : 5841/8-6-2015 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΩ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ για το ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2.20 «ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Α ΜΕΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ...1 ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ...1

Α ΜΕΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ...1 ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ...1 Α ΜΕΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ...1 ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ...1 Α.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 A.2 ΟΡΙΣΜΟΙ... 1 Α.3 ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ... 3 A.3.1 ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ... 5 A.3.2 ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ...

Διαβάστε περισσότερα

Αφορά την Διακήρυξη 4651/29-06-05 (ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Αφορά την Διακήρυξη 4651/29-06-05 (ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΘΗΝΑ, 29 IOYNIOY 2005 ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.:4651 ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Π ρ ο γ ρ α μ μ α τ ι κ ή ς Σ ύ μ β α σ η ς Σ τ ρ α τ η γ ι κ ή ς Σ υ ν ε ρ γ α σ ί α ς Κ Ε Ε Λ Π Ν Ο - Ε Σ Δ Υ»

«Π ρ ο γ ρ α μ μ α τ ι κ ή ς Σ ύ μ β α σ η ς Σ τ ρ α τ η γ ι κ ή ς Σ υ ν ε ρ γ α σ ί α ς Κ Ε Ε Λ Π Ν Ο - Ε Σ Δ Υ» ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με τίτλο: «Π ρ ο μ ή θ ε ι α Α ν α λ ω σ ί μ ω ν Α ν τ ι δ ρ α σ τ η ρ ί ω ν & Χ η μ ι κ ώ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ Ταχ. Δ/νση : Κεντρικό: Αιγίου 23 & Αμερικής, Πάτρα, Τ.Κ. 26441 Υποκατάστημα: Μανωλοπούλου 31, Πύργος, Τ.Κ. 27100 Τηλ.: 26210 37146, 37194, 37223, Fax: 26210 37169 e-mail: aepde@aepde.gr, website: www.aepde.gr

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε.)

«ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε.) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γ ΚΠΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» «ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε.) ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 2. Το παρόν έργο συγχρηµατοδοτείται σε ποσοστό 8575% από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και κατά 1525% από εθνικούς πόρους

Σελίδα 2. Το παρόν έργο συγχρηµατοδοτείται σε ποσοστό 8575% από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και κατά 1525% από εθνικούς πόρους ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΑΤΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε.) Έργο: Επιλογή Συµβούλου Τεχνικής Υποστήριξης του έργου MEDITA στο πλαίσιο του διακρατικού προγράµµατος «ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΣ ΧΩΡΟΣ Προϋπολογισµός: 28.000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΝΜΩΞΕ-ΚΧΒ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ.Αποφ. 254/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΔΑ: ΒΕΝΜΩΞΕ-ΚΧΒ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ.Αποφ. 254/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ.Αποφ. 254/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Επανάληψη του πρόχειρου διαγωνισµού για την εργασία: «Αξιολόγηση της Πράξης» - Υποέργο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ 2 : Εξυπηρέτηση του πολίτη και βελτίωση της ποιότητας ζωής ΜΕΤΡΟ 2.2: Ηλεκτρονική Κυβέρνηση για την εξυπηρέτηση του πολίτη

ΑΞΟΝΑΣ 2 : Εξυπηρέτηση του πολίτη και βελτίωση της ποιότητας ζωής ΜΕΤΡΟ 2.2: Ηλεκτρονική Κυβέρνηση για την εξυπηρέτηση του πολίτη ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» ΑΞΟΝΑΣ 2 : Εξυπηρέτηση του πολίτη και βελτίωση της ποιότητας ζωής ΜΕΤΡΟ 2.2: Ηλεκτρονική Κυβέρνηση για την εξυπηρέτηση του πολίτη ΑΡ. ΠΡΩΤ: ΥΠΟΕΡΓΟ 2

Διαβάστε περισσότερα

GREECE ITALY 2007-2013 Programme. Αποφ. ΔΕ : 4/18-2-2015 Αποφ. ΔΣ : 18-2-2015 Aρ. Διακήρυξης: 2 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

GREECE ITALY 2007-2013 Programme. Αποφ. ΔΕ : 4/18-2-2015 Αποφ. ΔΣ : 18-2-2015 Aρ. Διακήρυξης: 2 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ (ΑΝ.ΕΤ.Ε.Κ.) Διεύθυνση : Αριστοτέλους 2 και Καποδιστρίου, 49100 Κέρκυρα Τηλέφωνο + 30 26610 81005-6 Fax : +30 26610 40088 Πληροφορίες : κα

Διαβάστε περισσότερα

«Παραγωγή πολυχρηστικών οδηγών»

«Παραγωγή πολυχρηστικών οδηγών» ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΕΡΓΟ 1

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΕΡΓΟ 1 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΕΡΓΟ 1 «Ανασχεδιασμός και Απλούστευση υφιστάμενων και ανάπτυξη νέων διαδικασιών στις επιλεγμένες διευθύνσεις της ΓΓΜΕ» του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΕ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Ο.Τ.Α. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Κωδικός : ΚΑ Έκδοση : 3 Ημερομηνία : 14/05/2009 Σύνταξη : Μ. ΠΑΡΤΣΑΛΙΔΟΥ- Κ. ΖΑΠΟΥΝΙΔΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. από τις 30/7/2015

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. από τις 30/7/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Θεμ. Σοφούλη 62Α Ταχ. Κώδικας: 54655 Θεσσαλονίκη Πληροφορίες: Κ. Μιχαηλίδης ΤΗΛ.: 2310-403004 FAX: 2310-404055 Email k.michailidis@rdfcm.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝOY ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝOY ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝOY ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ρέθυμνο, χχ/χχ/2012 Αριθ.Πρωτ. χχχχ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

2012, 17/26-07-2012 και 20/06-09-2012 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του Γ.Ν.Κορίνθου, εφεξής Δ.Σ.),

2012, 17/26-07-2012 και 20/06-09-2012 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του Γ.Ν.Κορίνθου, εφεξής Δ.Σ.), ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 6η Υ.ΠΕ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ,ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ,ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Λ.Αθηνών 53 ΚΟΡΙΝΘΟΣ Τ.Κ.20100 Πληροφορίες : Σ.Κουτσουδάκη-Ε.Καρυώτη ΤΗΛ.27413 61 818-835 FAX:2741020529

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ψηφιακές Δράσεις Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς για την καταπολέμηση

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της με αριθμό 6/2015. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 36/2015 Γραφείο : Οικονομικής Επιτροπής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της με αριθμό 6/2015. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 36/2015 Γραφείο : Οικονομικής Επιτροπής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της με αριθμό 6/2015 ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 36/2015 Γραφείο : Οικονομικής Επιτροπής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχομένων. ΜΕΡΟΣ Β: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ... 3 Β1. Γενικές Πληροφορίες... 3. Β2. Δικαίωμα Συμμετοχής Δικαιολογητικά...

Πίνακας Περιεχομένων. ΜΕΡΟΣ Β: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ... 3 Β1. Γενικές Πληροφορίες... 3. Β2. Δικαίωμα Συμμετοχής Δικαιολογητικά... Πίνακας Περιεχομένων ΜΕΡΟΣ Β: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ... 3 Β1. Γενικές Πληροφορίες... 3 Β1.1 Αντικείμενο Διαγωνισμού... 3 Β1.2 Προϋπολογισμός Έργου... 4 Β1.3 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής...

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική διάρκεια του Έργου : Είκοσι (20) Μήνες και μέχρι την 31/3/2016.

Χρονική διάρκεια του Έργου : Είκοσι (20) Μήνες και μέχρι την 31/3/2016. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Διεύθυνση : Αριστοτέλους 2, 49100 Κέρκυρα Τηλέφωνο : +302661039814 Fax : +302661040088 Πληροφορίες : κα. Σπυριδούλα Κουλούρη email:corfucci@otenet.gr, eparkeia@corfucci.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Α ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟΥ

ΜΕΡΟΣ Α ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟΥ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΗΣ ΩΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα ΜΕΡΟΣ Α : ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ... 4

Περιεχόµενα ΜΕΡΟΣ Α : ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ... 4 Θεσσαλονίκη 22.05.2013 Αρ. πρωτ. 17779 Πληροφορίες : Αθηνά Ιωάννου, Προϊσταµένη Τµήµατος ιαχείρισης Έργων και ιοικητικής Υποστήριξης Ταχ. ιεύθυνση : Κολοκοτρώνη 21, Μονή Λαζαριστών, Σταυρούπολη Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία Ημέρα Ώρα ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ, ΣΟΦΟΚΛΗ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 27,

Ημερομηνία Ημέρα Ώρα ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ, ΣΟΦΟΚΛΗ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 27, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ταχ. Δ/νση: ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΟΦΟΚΛΗ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 27 / ΛΥΣΙΜΑΧΟΥ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΥ 7, 71202 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τηλέφωνο: 2810-288708, 2810-283219 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001597392 2013-08-29

13PROC001597392 2013-08-29 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Βασ. Όλγας 198 Τ.Κ. : 54110 - Θεσ/νίκη. Τηλέφωνο : 2313 319673

Διαβάστε περισσότερα