ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΠΡΟΛΖΦΖ ΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΑΣΤΥΖΜΑΣΧΝ ΑΠΟ ΖΛΔΚΣΡΟΠΛΖΞΗΑ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΠΡΟΛΖΦΖ ΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΑΣΤΥΖΜΑΣΧΝ ΑΠΟ ΖΛΔΚΣΡΟΠΛΖΞΗΑ"

Transcript

1 ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΠΡΟΛΖΦΖ ΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΑΣΤΥΖΜΑΣΧΝ ΑΠΟ ΖΛΔΚΣΡΟΠΛΖΞΗΑ πνπδαζηήο: Γνγόπνπινο ΠαλαγηώηεοΑΔΜ: 853/1042 Δπηβιέπωλ Καζεγεηήο: Νακιήο Κ. Θεόθηινο ΚΑΒΑΛΑ ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ 2012

2 Δπραξηζηήξην Θα ήζεια λα εθθξάζσ έλα κεγάιν επραξηζηψ ζηνλ θ. Νακιή Θεφθηιν, γηα ηελ εκπηζηνζχλε πνπ κνπ έδεημε θαη κνπ αλέζεζε ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα. Με εθηίκεζε Γνγφπνπινο Παλαγηψηεο Γνγφπνπινο Παλαγηψηεο i

3 Contents ΔΗΑΓΧΓΖ... 7 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 ΔΡΓΑΣΗΚΑ ΑΣΤΥΖΜΑΣΑ ΔΡΓΑΣΗΚΑ ΑΣΤΥΖΜΑΣΑ-ΔΡΓΑΗΑ ΔΡΓΑΣΗΚΑ ΑΣΤΥΖΜΑΣΑ ΟΦΔΗΛΟΜΔΝΑ Δ ΖΛΔΚΣΡΟΠΛΖΞΗΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2 ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ.Ζ.Δ ΜΔΑ ΠΡΟΣΑΗΑ ΓΔΝΗΚΑ Αζθάιεηεο Μέζεο Σάζεο Αζθάιεηα θφλεο Αζθάιεηα Δθηφλσζεο Γηαθφπηεο ΜΣ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3 ΝΟΜΟΘΔΣΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΦΑΛΔΗΑ ΚΑΗ ΣΖΝ ΤΓΔΗΑ ΣΧΝ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΧΝ ΝΟΜΟΘΔΗΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΦΑΛΔΗΑ ΣΧΝ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΧΝ ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΝΟΜΟΘΔΣΖΜΑΣΧΝ ΠΡΟΔΓΡΗΚΟ ΓΗΑΣΑΓΜΑ 778/ ΠΡΟΔΓΡΗΚΟ ΓΗΑΣΑΓΜΑ 1073/ ΝΟΜΟ 1396/ ΤΠΟΤΡΓΗΚΖ A ΑΠΟΦΑΖ / ΝΟΜΟ 1430/ NΟΜΟ 1568/ ΠΡΟΔΓΡΗΚΟ ΓΗΑΣΑΓΜΑ 294/ ΠΡΟΔΓΡΗΚΟ ΓΗΑΣΑΓΜΑ 225/ ΠΡΟΔΓΡΗΚΟ ΓΗΑΣΑΓΜΑ 395/ ΠPOEΓPIKO ΓIATAΓMA 396/ Γνγφπνπινο Παλαγηψηεο ii

4 ΠPOEΓPIKO ΓIATAΓMA 16/ ΠPOEΓPIKO ΓIATAΓMA 17/ ΠPOEΓPIKO ΓIATAΓMA 305/ ΒΑΗΛΗΚΟ ΓΗΑΣΑΓΜΑ 14/ ΒΑΗΛΗΚΟ ΓΗΑΣΑΓΜΑ 19/ ΝΟΜΟ 4483/ ΝΟΜΟ 1337/ ΝΟΜΟ: 1577/ ΠΡΟΔΓΡΗΚΟ ΓΗΑΣΑΓΜΑ 70/ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4 ΠΡΟΣΤΠΟ ΔΛΟΣ HD 384 ΑΠΑΗΣΖΔΗ ΓΗΑ ΖΛΔΚΣΡΗΚΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΗ ΠΡΟΣΤΠΟ ΔΛΟΣ HD ΓΟΜΖ ΣΟΤ ΠΡΟΣΤΠΟΤ ΔΛΟΣ HD ΤΝΟΠΣΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΣΟΤ ΠΡΟΣΤΠΟΤ ΔΛΟΣ HD ΜΔΡΟ 1 ΓΔΝΗΚΑ ΜΔΡΟ 2 ΟΡΗΜΟΗ ΜΔΡΟ 3 ΠΡΟΓΗΟΡΗΜΟ ΣΧΝ ΓΔΝΗΚΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΧΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ ΜΔΡΟ 4 ΜΔΣΡΑ ΠΡΟΣΑΗΑ ΓΗΑ ΑΦΑΛΔΗΑ ΜΔΡΟ 5 ΔΠΗΛΟΓΖ ΚΑΗ ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΣΟΤ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΚΟΤ ΤΛΗΚΟΤ ΜΔΡΟ 6 ΔΛΔΓΥΟ ΣΧΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ ΜΔΡΟ 7 ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΗ Δ ΥΧΡΟΤ ΜΔ ΔΗΓΗΚΔ ΑΠΑΗΣΖΔΗ ΤΓΚΡΗΖ ΣΟΤ ΠΡΟΣΤΠΟΤ ΔΛΟΣ HD 384 ΜΔ ΣΟΝ ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΔΧΣΔΡΗΚΧΝ ΖΛΔΚΣΡΗΚΧΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ (Κ.Δ.Ζ.Δ.) ΚΔΦΑΛΑΗΟ 5 ΜΔΣΡΑ ΑΦΑΛΔΗΑ ΔΝΑΝΣΗ ΖΛΔΚΣΡΟΠΛΖΞΗΑ ΜΔΣΡΑ ΑΦΑΛΔΗΑ Γνγφπνπινο Παλαγηψηεο iii

5 5.2 ΜΔΣΡΑ ΑΦΑΛΔΗΑ ΔΝΑΝΣΗ ΖΛΔΚΣΡΟΠΛΖΞΗΑ ΑΝΑΛΤΖ ΣΧΝ ΜΔΣΡΧΝ ΑΦΑΛΔΗΑ ΔΝΑΝΣΗ ΖΛΔΚΣΡΟΠΛΖΞΗΑ. 49 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 6 ΤΝΟΠΣΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΝΟΜΟΛΟΓΗΑΚΧΝ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ ΤΝΟΠΣΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΤΠΟΘΔΔΧΝ ΑΡΔΗΟ ΠΑΓΟ 1522/ ΑΡΔΗΟ ΠΑΓΟ 5/ ΑΡΔΗΟ ΠΑΓΟ 1255/ ΑΡΔΗΟ ΠΑΓΟ 364/ ΑΡΔΗΟ ΠΑΓΟ 653/ ΠΟΛΤΜΔΛΔ ΠΡΧΣΟΓΗΚΔΗΟ ΠΔΗΡΑΗΑ 230/ ΔΦΔΣΔΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ 296/ ΔΦΔΣΔΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ 3555/ ΑΡΔΗΟ ΠΑΓΟ 200/ ΑΡΔΗΟ ΠΑΓΟ 848/ ΑΡΔΗΟ ΠΑΓΟ 1826/ ΑΡΔΗΟ ΠΑΓΟ 108/ ΑΡΔΗΟ ΠΑΓΟ 230/ ΑΡΔΗΟ ΠΑΓΟ 1116/ ΔΦΔΣΔΗΟ ΑΘΖΝΧΝ 2424/ ΔΦΔΣΔΗΟ ΚΔΡΚΤΡΑ 52/ ΠΟΛΤΜΔΛΔ ΠΡΧΣΟΓΗΚΔΗΟ ΒΟΛΟΤ 165/ ΜΟΝΟΜΔΛΔ ΠΡΧΣΟΓΗΚΔΗΟ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ 206/2001 ΔΦΔΣΔΗΟ ΚΡΖΣΖ 126/ ΑΡΔΗΟ ΠΑΓΟ 906/ ΑΡΔΗΟ ΠΑΓΟ 1357/2001 ΔΦΔΣΔΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ 111/ ΑΡΔΗΟ ΠΑΓΟ 1609/ ΑΡΔΗΟ ΠΑΓΟ 413/ Γνγφπνπινο Παλαγηψηεο iv

6 ΑΡΔΗΟ ΠΑΓΟ 1373/ ΔΦΔΣΔΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ 1479/2002 ΑΡΔΗΟ ΠΑΓΟ 1085/2003 ΑΡΔΗΟ ΠΑΓΟ 1086/ ΜΟΝΟΜΔΛΔ ΠΡΧΣΟΓΗΚΔΗΟ ΑΡΣΑ 103/ ΑΡΔΗΟ ΠΑΓΟ 778/ ΑΡΔΗΟ ΠΑΓΟ 1073/ ΑΡΔΗΟ ΠΑΓΟ 1201/ ΑΡΔΗΟ ΠΑΓΟ 1255/ ΑΡΔΗΟ ΠΑΓΟ 1472/2004 ΑΡΔΗΟ ΠΑΓΟ 1530/ ΑΡΔΗΟ ΠΑΓΟ 1636/ ΑΡΔΗΟ ΠΑΓΟ 1863/ ΑΡΔΗΟ ΠΑΓΟ 1327/ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 7 ΣΑΣΗΣΗΚΖ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 7 ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ ΚΑΗ ΠΡΟΣΑΔΗ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ - ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ ΣΑΣΗΣΗΚΖ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΠΗΝΑΚΑ 1: ΤΠΟΘΔΔΗ ΑΝΑ ΓΗΚΑΣΖΡΗΟ ΠΗΝΑΚΑ 2: ΑΣΤΥΖΜΑΣΑ ΑΝΑ ΔΣΟ ΠΗΝΑΚΑ 4: ΥΡΟΝΗΚΟ ΓΗΑΣΖΜΑ ΑΠΟ ΣΟ ΑΣΤΥΖΜΑ ΜΔΥΡΗ ΣΖΝ ΔΚΓΟΖ ΣΖ ΑΠΟΦΑΖ ΠΗΝΑΚΑ 7:ΚΑΣΖΓΟΡΟΤΜΔΝΟΗ ΑΝΑ ΤΠΟΘΔΖ ΠΗΝΑΚΑ 8: ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΑ ΠΑΘΟΝΣΟ ΠΗΝΑΚΑ 10: ΔΗΓΟ ΑΣΤΥΖΜΑΣΟ ΠΗΝΑΚΑ 11: ΑΡΗΘΜΟ ΠΑΘΟΝΣΧΝ ΑΝΑ ΑΣΤΥΖΜΑ ΠΗΝΑΚΑ 12 : ΣΟΠΟΘΔΗΑ ΠΟΤ ΔΓΗΝΔ ΣΟ ΑΣΤΥΖΜΑ ΠΗΝΑΚΑ 13: ΣΑΖ ΖΛΔΚΣΡΗΚΟΤ ΡΔΤΜΑΣΟ ΠΗΝΑΚΑ 15: ΤΠΑΡΞΖ ΔΠΗΒΛΔΠΟΝΣΟ Γνγφπνπινο Παλαγηψηεο v

7 ΠΗΝΑΚΑ 16: ΤΠΑΡΞΖ ΣΔΥΝΗΚΟΤ ΑΦΑΛΔΗΑ & ΓΗΑΣΡΟΤ ΔΡΓΑΗΑ ΠΗΝΑΚΑ 17: ΛΖΦΖ ΜΔΣΡΧΝ ΑΦΑΛΔΗΑ ΠΗΝΑΚΑ 18: ΠΑΡΑΒΗΑΖ ΜΔΣΡΧΝ ΑΦΑΛΔΗΑ ΠΗΝΑΚΑ 19: ΚΑΣΑΓΗΚΑΘΔΝΣΔ ΑΝΑ ΤΠΟΘΔΖ ΠΗΝΑΚΑ 20: ΚΑΣΑΓΗΚΑΘΔΝΣΔ ΣΟ ΤΝΟΛΟ ΣΧΝ ΤΠΟΘΔΔΧΝ ΠΗΝΑΚΑ 21: ΠΑΡΑΒΗΑΖ ΝΟΜΟΘΔΗΑ ΓΔΝΗΚΑ ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ ΔΤΘΤΝΔ ΣΧΝ ΓΗΠΛΧΜΑΣΟΤΥΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΓΗΑ ΣΖΝ ΓΗΑΦΤΛΑΞΖ ΣΖ ΑΦΑΛΔΗΑ ΚΑΗ ΤΓΔΗΑ ΣΧΝ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΧΝ ΠΡΟΣΑΔΗ ΓΗΑ ΣΖ ΓΗΑΦΤΛΑΞΖ ΣΖ ΑΦΑΛΔΗΑ ΚΑΗ ΤΓΔΗΑ ΣΧΝ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΧΝ ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ ΔΝΣΤΠΖ ΓΗΚΣΤΑΚΟΗ ΣΟΠΟΗ Γνγφπνπινο Παλαγηψηεο vi

8 ΔΗΑΓΧΓΖ Ζ ζπγθεθξηκέλε εξγαζία αζρνιείηαη κε έλα πνιχ ζεκαληηθφ ζέκα ησλ εξγαηηθψλ αηπρεκάησληα νπνία νθείινληαη ζε ειεθηξνπιεμία.θνπφο ηεο είλαη ε ιήςεζπκπεξαζκάησλ ζρεηηθά κε ηα γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ αηπρεκάησλ απηψλ, ηνποπαξάγνληεο πνπ νδεγνχλ ζηελ πξφθιεζε ηνπο θαη ηελ αληηκεηψπηζε ηνπο απφ ηελ ειιεληθή δηθαηνζχλε. Ζ κεζνδνινγία πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί ζηεξίδεηαη ζηελ κειέηελνκνινγηαθψλ δεδνκέλσλ,ζηελ αλάιπζε θαη ζηαηηζηηθή επεμεξγαζία ηνπο, ζηε ιήςε ζπκπεξαζκάησλ θαη ηέινο ζηελπαξάζεζε πξνηάζεσλ γηα ηε βειηίσζε ηεο θαηάζηαζεο πνπ επηθξαηεί, φζνλ αθνξά ηεδηαθχιαμε ηεο αζθάιεηαο θαη πγείαο ησλ εξγαδνκέλσλ. ην 1 ν θεθάιαην δίλνληαη νη νξηζκνί ηεο εξγαζίαο θαη ηνπ εξγαηηθνχ αηπρήκαηνο. Δπίζεο αλαθέξνληαη νη θαηεγνξίεο θηλδχλσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πγεία ησλ εξγαδνκέλσλ, θαζψο θαη νη παξάγνληεο θαη νη ζπλζήθεο πνπ επεξεάδνπλ ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εξγαζίαο. Σέινο, δίλεηαη ν νξηζκφο ηνπ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο θαη ηεο ειεθηξνπιεμίαο θαη παξαηίζεληαη νη ζεκαληηθφηεξεο επηπηψζεηο ηεο ζην αλζξψπηλν ζψκα ην 2 ν θεθάιαην γίλεηαη αλαθνξά ζην ζχζηεκα ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη ζηα κέζα πξνζηαζίαο. Δηδηθφηεξα αλαθεξφκαζηε ζηελ κεζαία ηάζε. ην 3 ν θεθάιαην γίλεηαη αλαθνξά, θαηά ρξνλνινγηθή ζεηξά, ζε λνκνζεηηθέο δηαηάμεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αζθάιεηα θαη πγεία ησλ εξγαδνκέλσλ ην 4 ν θεθάιαην παξνπζηάδεηαη ην πξφηππν ΔΛΟΣ HD 384 θαη γίλεηαη κία ζχγθξηζε ηνπ κε ηνλ Καλνληζκφ Δζσηεξηθψλ Ζιεθηξηθψλ Δγθαηαζηάζεσλ (Κ.Δ.Ζ.Δ.), ηνλ νπνίν θαη αληηθαηέζηεζε. ην 5 ν θεθάιαην γίλεηαη κηα πεξηιεπηηθή αλαθνξά ζηα κέηξα αζθαιείαο έλαληη ειεθηξνπιεμίαο, έηζη φπσο παξνπζηάδνληαη ζηα δηάθνξα λνκνζεηήκαηα. ην θεθάιαην 6 παξέρεηαη κία ζπλνπηηθή πεξηγξαθή ησλ δηθαζηηθψλ ππνζέζεσλ πνπ εμεηάδνληαη. Δηδηθφηεξα, εθηφο ησλ άιισλ, δίδνληαη πιεξνθνξίεο γηα ηηο ζπλζήθεο ππφ ηηο νπνίεο ζπλέβε ην θάζε αηχρεκα, γηα ηνπο δηάδηθνπο, γηα ηε ιήςε ή φρη ησλ απαηηνχκελσλ κέηξσλ αζθαιείαο θαη γηα ηελ ηειηθή έθβαζε ηεο θάζε ππφζεζεο. ην 7 ν θεθάιαην πξαγκαηνπνηείηαη ζηαηηζηηθή επεμεξγαζία ησλ λνκνινγηθψλ δεδνκέλσλ πνπ απνηειείηαη απφ πίλαθεο θαη δηαγξάκκαηα γηα θαιχηεξε θαηαλφεζε ηεο θαηάζηαζεο πνπ επηθξαηεί ζηνπο εξγαζηαθνχο ρψξνπο. Σα ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε ζηαηηζηηθή επεμεξγαζία παξνπζηάδνληαη ζην θεθάιαην 8. Σαπηφρξνλα, ζην ίδην Γνγφπνπινο Παλαγηψηεο 7

9 θεθάιαην παξνπζηάδνληαη πξνηάζεηο, νη νπνίεο ζα κπνξνχζαλ λα βνεζήζνπλ ζηε δηαθχιαμε ηεο αζθάιεηαο θαη πγείαο ησλ εξγαδνκέλσλ. Γνγφπνπινο Παλαγηψηεο 8

10 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 ΔΡΓΑΣΗΚΑ ΑΣΤΥΖΜΑΣΑ 1.1 ΔΡΓΑΣΗΚΑ ΑΣΤΥΖΜΑΣΑ-ΔΡΓΑΗΑ Ο φξνο εξγαζία αλαθέξεηαη ζηε ζσκαηηθή ή δηαλνεηηθή πξνζπάζεηα πνπ θαηαβάιιεη ν άλζξσπνο, ζθφπηκα θαη ζπζηεκαηηθά, γηα ηελ επίηεπμε ελφο νξηζκέλνπ ζθνπνχ. Ο ζθνπφο απηφο ζρεηίδεηαη κε ηε δεκηνπξγία φρη κφλν πιηθψλ αιιά θαη πλεπκαηηθψλ αγαζψλ, ηα νπνία είλαη αλαγθαία γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο χπαξμεο ηνπ. ηε ζχγρξνλε θνηλσλία θαη εηδηθφηεξα ζε κία Δπξψπε, ε νπνία βξίζθεηαη ζε κία θάζε κεηάβαζεο, ζηα πιαίζηα ησλ θαηλνκέλσλ ηεο παγθνζκηνπνίεζεο ηεο νηθνλνκίαο θαη ηεο αλάπηπμεο θνηλσληψλ πνιιαπιψλ ηαρπηήησλ, νη επεξρφκελεο κεηαβνιέο ζην ρψξν ηεο εξγαζίαο είλαη νπζηψδεηο. Ραγδαία αχμεζε παξαηεξείηαη ζηε ζπκκεηνρή ησλ εξγαδνκέλσλ ζε βηνκεραληθέο θαη νηθνδνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο, ε νπνία άιιαμε ζεκαληηθά ηελ αλαινγία ζπκκεηνρήο ηνπο ζηελ παξαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα, ζε ζρέζε κε ηελ αγξνηηθή. Παξά ην γεγνλφο απηφ φκσο, δελ ππήξμε κία αληίζηνηρε βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ εξγαζίαο ζηνπο ζπγθεθξηκέλνπο ηνκείο. ηελ εξγαζία αλαθέξνληαη δχν θαηεγνξίεο θηλδχλσλ, ζρεηηδφκελσλ κε ηελ πγεία: νη επαγγεικαηηθέο αζζέλεηεο, ζπλήζσο ρξφληαο έθθξαζεο ηα εξγαηηθά αηπρήκαηα Ζ αληίιεςε, φκσο, πνπ έρεη δηακνξθσζεί ζήκεξα γηα ηε βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ εξγαζίαο, δελ έρεη λα θάλεη κφλν κε ηελ πξφιεςε ηνπ εξγαηηθνχ αηπρήκαηνο ή ηεο επαγγεικαηηθήο αζζέλεηαο, αιιά θαη κε ηε δεκηνπξγία ελφο επράξηζηνπ θιίκαηνο γηα ηνπο εξγαδνκέλνπο ζην ρψξν εξγαζίαο. Όια απηά επηηπγράλνληαη κε ηελ πηνζέηεζε πξνηχπσλ πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο. Ο θαζνξηζκφο απηψλ ησλ πξνηχπσλ πξέπεη λα εζηηάδεη ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ θηλδχλσλ, ζηελ πξφιεςε ηνπο, θαζψο θαη ζηε δεκηνπξγία ηδαληθψλ ζπλζεθψλ εξγαζίαο. Δηδηθφηεξα, φζνλ αθνξά ηνλ ηνκέα ησλ εξγαηηθψλ αηπρεκάησλ, είλαη επηζπκεηή θαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή ε αλάιπζε ηνπο, ε νπνία πξέπεη λα έρεη σο απψηεξν ζηφρν αθελφο ηελ πξφιεςε ηνπο θαη αθεηέξνπ, ζην άκεζν κέιινλ, ηελ απνθπγή παξνκνίσλ γεγνλφησλ. Χο εξγαηηθφ αηχρεκα νξίδεηαη ην βίαην ζπκβάλ πνπ επέξρεηαη θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο ή κε αθνξκή απηήλ θαη ζαλ ζπλέπεηα ηνπ νπνίνπ εκθαλίδεηαη βιάβε ηνπ ζψκαηνο ή ηεο πγείαο ή απψιεηα ηεο δσήο ηνπ εξγαδνκέλνπ. Παξά ηελ εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο θαη ηελ αιιαγή ηνπ ηξφπνπ εξγαζίαο (απφ ρεηξσλαθηηθή πνπ ήηαλ παιαηφηεξα, ζε εξγαζία πνπ εθηειείηαη θπξίσο κε κεραληθά κέζα), ν Γνγφπνπινο Παλαγηψηεο 9

11 άλζξσπνο εμαθνινπζεί λα παξακέλεη ν θπξίαξρνο παξάγνληαο. Πνιιέο θνξέο θάλεη θάπνηεο ελέξγεηεο πνπ δελ ζα έπξεπε λα θάλεη, ζε άιιεο πεξηπηψζεηο παξακειεί λα θάλεη θάπνηεο ελέξγεηεο πνπ ζα έπξεπε λα είρε θάλεη. Με ηνλ ηξφπν απηφ ζπκβάιιεη ζην λα ζπκβεί ή λα κε ζπκβεί έλα εξγαηηθφ αηχρεκα. εκαληηθνί παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ αλζξψπνπ ζηελ εξγαζία είλαη: ε γλψζε ηνπ αληηθεηκέλνπ εξγαζίαο ε εκπεηξία ε ελεκέξσζε ε θαηάξηηζε ε ειηθία ε θπζηθή θαη ςπρνινγηθή θαηάζηαζε ζηελ νπνία βξίζθεηαη ε εμνηθείσζε κε ηνλ θίλδπλν ην επίπεδν ηεο εθπαίδεπζεο ηα θνηλσληνινγηθά θαη πνιηηηζκηθά ραξαθηεξηζηηθά Πνιιά απφ ηα εξγαηηθά αηπρήκαηα νθείινληαη ζηνλ εμνπιηζκφ εξγαζίαο (κεραλήκαηα, ζπζθεπέο, εξγαιεία ή εγθαηαζηάζεηο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη θαηά ηελ εξγαζία). Υαξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα ζπκβνιήο ζηελ πξφθιεζε εξγαηηθψλ αηπρεκάησλ είλαη νη πεξηπηψζεηο φπνπ ν εμνπιηζκφο εξγαζίαο είλαη αθαηάιιεια ζρεδηαζκέλνο ή αθαηάιιεια εγθαηεζηεκέλνο, θαθνζπληεξεκέλνο ή ειαηησκαηηθφο, ρσξίο ηελ χπαξμε ζπζηεκάησλ πξνζηαζίαο, θιπ. Δπίζεο, ζεκαληηθφ ξφιν παίδνπλ θαη νη ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ ζηελ εξγαζία, δειαδή φινη νη ππφινηπνη παξάγνληεο εθηφο ηνπ αλζξψπνπ θαη ηνπ εμνπιηζκνχ, νη νπνίνη κπνξεί λα απνηειέζνπλ αηηία γηα λα ζπκβεί θάπνην εξγαηηθφ αηχρεκα. Δλδεηθηηθά, ηέηνηνη παξάγνληεο κπνξεί λα είλαη: ηα δάπεδα εξγαζίαο ε αθαηαζηαζία πνπ πηζαλφλ λα ππάξρεη ζηνπο ρψξνπο εξγαζίαο νη ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ (π.ρ. ζφξπβνο, ζεξκνθξαζία, θσηηζκφο, θιπ.) Σέινο, πνιιά εξγαηηθά αηπρήκαηα, εηδηθφηεξα ζε εξγνηαμηαθνχο ρψξνπο, νθείινληαη ζην φηη νη δηάθνξεο εξγαζίεο εθηεινχληαη θάησ απφ απξφβιεπηεο κεηαβνιέο ησλ θαηξηθψλ ζπλζεθψλ θαη απαηηνχλ ζσκαηηθή δχλακε θαη αθξίβεηα, ηδηαίηεξα φηαλ πξαγκαηνπνηνχληαη ζε κεγάια χςε ή ππφγεηνπο ρψξνπο. Δπηπιένλ, παξνπζηάδεηαη ζήκεξα έληνλα ην θαηλφκελν ηεο ζχλζεζεο ησλ ζπλεξγείσλ, θαηά κεγάιν πνζνζηφ, απφ αιινδαπνχο θαη παιηλλνζηνχληεο, νη νπνίνη δε γλσξίδνπλ θαιά ηε γιψζζα θαη ηελ ηερληθή ησλ δηαθφξσλ εξγαζηψλ. Σν γεγνλφο Γνγφπνπινο Παλαγηψηεο 10

12 απηφ έρεη σο απνηέιεζκα λα δεκηνπξγνχληαη πξνβιήκαηα επηθνηλσλίαο, ηα νπνία απμάλνπλ ηελ επηθηλδπλφηεηα ησλ εξγαζηψλ θαη ηελ πηζαλφηεηα αηπρήκαηνο. Απφ νηθνλνκηθήο πιεπξάο, ηα εξγαηηθά αηπρήκαηα πξνθαινχλ κείσζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο, πηψζε ηεο παξαγσγήο θαη αχμεζε ησλ επηδνκάησλ αηπρεκάησλ θαη ζπληάμεσλ. Όια απηέο νη ζπλέπεηεο απνηεινχλ έλα ηεξάζηην θφζηνο γηα ηηο επηρεηξήζεηο θαη ηελ εζληθή νηθνλνκία. Απφ θνηλσληθήο πιεπξάο, ν ζάλαηνο ελφο εξγαδνκέλνπ, θαζψο θαη ε πξνζσξηλή ή κφληκε αλαπεξία ηνπ ιφγσ αηπρήκαηνο, πξνθαινχλ κηα ζεηξά απφ παξελέξγεηεο ζηνλ άκεζν θνηλσληθφ ηνπ πεξίγπξν. Ζ Δπηηξνπή ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο πξνζπάζεζε λα παξάζρεη ζηα θξάηε κέιε ηα απαξαίηεηα λνκηθά κέζα γηα ηε βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ εξγαζίαο. Σα θξάηε κέιε, κε ηε ζεηξά ηνπο, πξνζπάζεζαλ λα κεηαθέξνπλ απηά ηα λνκηθά κέζα ζηελ εζληθή ηνπο λνκνζεζία. Γεγνλφο είλαη, φκσο, φηη δε ρξεζηκεχεη ζε ηίπνηα κηα πιεζψξα λνκνζεηεκάησλ, θαλνληζκψλ ή αθφκε θαη θπξψζεσλ, αλ δελ θαηαλνήζνπλ νη εξγνδφηεο θαη νη εξγαδφκελνη φηη είλαη απαξαίηεην λα αιιάμνπλ ζπκπεξηθνξά, ζε ζρέζε κε ηελ πγεία θαη ηελ αζθάιεηα ζηελ εξγαζία, ψζηε λα πξνιακβάλνληαη νη θίλδπλνη. Σν κεγάιν απηφ πξφβιεκα κπνξεί λα αληηκεησπηζζεί κφλν αλ ππάξρεη δξάζε ελεκέξσζεο θαη θαηάξηηζεο. 1.2 ΔΡΓΑΣΗΚΑ ΑΣΤΥΖΜΑΣΑ ΟΦΔΗΛΟΜΔΝΑ Δ ΖΛΔΚΣΡΟΠΛΖΞΗΑ ( ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΑΦΑΛΔΗΑ ΡΑΝΣΗΝ ΛΟΡΔΝΣΕΟ, ΠΟΤΛΟ ΚΧΝ/ΝΟ ΔΛ. ΗΝ. Δ.Α) Δάλ ζπλδέζνπκε δχν ζψκαηα πνπ έρνπλ δηαθνξά δπλακηθνχ (δηαθνξά ηάζεο) κε έλα κεηαιιηθφ ζχξκα, ζα έρνπκε ζαλ απνηέιεζκα κηα ξνή ειεθηξνλίσλ (ειεθηξηθφ ξεχκα), κέζσ ηνπ κεηαιιηθνχ αγσγνχ, απφ ην ζψκα κε ην κηθξφηεξν δπλακηθφ πξνο ην ζψκα κε ην κεγαιχηεξν δπλακηθφ. Ζ κνλάδα κέηξεζεο ηεο ειεθηξηθήο ηάζεο είλαη ην Βνιη (V), ελψ ε αληίζηνηρε κνλάδα ηεο έληαζεο ηνπ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο είλαη ην Ακπέξ (Α). Ζ έληαζε ηνπ ξεχκαηνο είλαη αλάινγε ηεο ηάζεο θαη αληηζηξφθσο αλάινγε ηεο αληίζηαζεο πνπ ππάξρεη ζην θχθισκα (Νφκνο ηνπ Ohm). Τπάξρνπλ δχν είδε ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο: Σν ζπλερέο θαη ην ελαιιαζζφκελν. πλερέο νλνκάδεηαη ην ειεθηξηθφ ξεχκα ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ νπνίνπ (ε ηάζε θαη ε έληαζε) έρνπλ ζηαζεξή ηηκή θαη δελ κεηαβάιινληαη ζηε κνλάδα ηνπ ρξφλνπ. Αληηζέησο, ε ηάζε θαη ε έληαζε ηνπ ελαιιαζζφκελνπ ξεχκαηνο κεηαβάιινληαη ζπλαξηήζεη ηνπ ρξφλνπ. ηελ Δπξψπε π.ρ. ην ελαιιαζζφκελν ξεχκα κεηαβάιιεηαη κε ζπρλφηεηα 50 Hz (1 Hz = 1 θχθινο αλά δεπηεξφιεπην), ελψ ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο κε 60 Ζz. Οη ειεθηξηθέο εγθαηαζηάζεηο θαη γεληθφηεξα νη δηάθνξεο εξγαζίεο, νη νπνίεο ζρεηίδνληαη κε ην ειεθηξηθφ ξεχκα, πξέπεη λα Γνγφπνπινο Παλαγηψηεο 11

13 πξαγκαηνπνηνχληαη θαηά ηέηνην ηξφπν, ψζηε λα ειαρηζηνπνηνχληαη νη θίλδπλνη πνπ απεηινχλ ηνπο εξγαδφκελνπο. Οη ζεκαληηθφηεξνη απφ απηνχο ηνπο θηλδχλνπο είλαη νη εμήο: εγθαχκαηα ζην ζψκα, ιφγσ επίδξαζεο ηνπ ειεθηξηθνχ ηφμνπ (θπξίσο ζε αηπρήκαηα εγθαηαζηάζεσλ ηζρχνο πςειήο ηάζεο) επηθίλδπλα ξεχκαηα πνπ ξένπλ κέζα απφ ην αλζξψπηλν ζψκα, ηα νπνία κπνξνχλ λα πξνθαιέζνπλ ζνβαξέο βιάβεο, αθφκε θαη ηνλ ζάλαην Ο ηειεπηαίνο θίλδπλνο είλαη απηφο πνπ εκθαλίδεηαη ζπρλφηεξα θαη απνηειεί ηε βάζε γηα ηα κέηξα πξνζηαζίαο θαηά ηεο ειεθηξνπιεμίαο. Ζ ειεθηξνπιεμία είλαη κία ζχλζεηε παζνινγηθή θαηάζηαζε πνπ πξνθαιείηαη απφ ηε δηέιεπζε ηνπ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο ζην ζψκα. Ζιεθηξνπιεμία κπνξεί λα επέιζεη κε άκεζε ή έκκεζε επαθή ηνπ αλζξψπνπ κε έλα θχθισκα. Άκεζε επαθή έρνπκε φηαλ αθνπκπήζεη ν άλζξσπνο έλαλ ειεθηξνθφξν αγσγφ. Έκκεζε επαθή έρνπκε φηαλ, ιφγσ θαηαζηξνθήο ηεο κφλσζεο, κεηαιιηθά αγείσηα κέξε ηεζνχλ ππφ ηάζε, νπφηε ε επαθή κε απηά κπνξεί λα πξνθαιέζεη ζηνλ άλζξσπν ειεθηξνπιεμία. Μία άιιε πεξίπησζε ειεθηξνπιεμίαο κε έκκεζε επαθή κπνξεί λα πξνθχςεη φηαλ, κεηά απφ ζθάικα ζηελ εγθαηάζηαζε, ηα ξεχκαηα πνπ ξένπλ ζηε γε πξνθαινχλ κεγάιεο πηψζεηο ηάζεο ζην έδαθνο. Σν γεγνλφο απηφ έρεη σο απνηέιεζκα έλα άηνκν πνπ παηάεη ζην έδαθνο, λα ππνβάιιεηαη ζε κία ηάζε κεηαμχ ησλ δχν πνδηψλ ηνπ, ηε βεκαηηθή ηάζε, ε νπνία κπνξεί λα πξνθαιέζεη ειεθηξνπιεμία. Ζ θχζε θαη ε βαξχηεηα ησλ θαθψζεσλ πνπ πξνθαιεί ην ειεθηξηθφ ξεχκα, φηαλ δηαξξέεη ην αλζξψπηλν ζψκα, εμαξηάηαη απφ ηνπο αθφινπζνπο παξάγνληεο: ηελ ηάζε ηνπ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο (φζν κεγαιχηεξε είλαη, ηφζν πην ζνβαξή είλαη ε βιάβε ησλ ηζηψλ) ηελ έληαζε ηνπ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο ηε θχζε ηνπ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο (ην ελαιιαζζφκελν ξεχκα είλαη πεξηζζφηεξν επηθίλδπλν απφ ην ζπλερέο, γηαηί πξνθαιεί επθνιφηεξα κε αλαζηξέςηκεο δηαηαξαρέο ηνπ θαξδηαθνχ ξπζκνχ θαη παξάιπζε ηνπ αλαπλεπζηηθνχ θέληξνπ) ηελ επηθάλεηα θαη ην ρξφλν επαθήο κε ην ειεθηξνθφξν αληηθείκελν ηε δηαδξνκή πνπ αθνινπζεί ην ξεχκα κέζα ζην αλζξψπηλν ζψκα θαη ην είδνο ησλ εζσηεξηθψλ νξγάλσλ πνπ πιήηηεη θαηά κήθνο ηεο δηαδξνκήο απηήο ηελ αγσγηκφηεηα ησλ ηζηψλ ηνπ αλζξψπηλνπ ζψκαηνο Σν θάζκα ησλ θαθψζεσλ, νη νπνίεο κπνξεί λα πξνθιεζνχλ απφ ηελ ειεθηξνπιεμία, πνηθίιεη απφ πεξηνξηζκέλεο δεξκαηηθέο βιάβεο κέρξη βαξηά πνιπζπζηεκαηηθή λφζν ή άκεζν ζάλαην. Πην ζπγθεθξηκέλα, πξνθαινχληαη ζπλήζσο ζην ζχκα: πξνζβνιή ηνπ αλαπλεπζηηθνχ ζπζηήκαηνο, κε άκεζν θαξδηαθφ επεηζφδην Γνγφπνπινο Παλαγηψηεο 12

14 εμσηεξηθά ή εζσηεξηθά εγθαχκαηα πξνζβνιή ηνπ αλαπλεπζηηθνχ ζπζηήκαηνο, κε επαθφινπζν ηελ αλαζηνιή ηεο αλαπλνήο, δειαδή αζθπμία θαθνήζεηο θνηιηαθέο αξξπζκίεο κπνλέθξσζε, νμεία λεθξηθή αλεπάξθεηα βιάβεο ζην λεπξηθφ ζχζηεκα Γνγφπνπινο Παλαγηψηεο 13

15 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2 ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ.Ζ.Δ Δηθόλα 1Σν ζύζηεκα Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο. Έλα ζχζηεκα ειεθηξηθήο ελέξγεηαο (.Ζ.Δ) κπνξεί λα ρσξηζηεί ζε ηξία επηκέξνπο ηκήκαηα. Απηά είλαη: ε παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ε κεηαθνξά ελέξγεηαο ε Γηαλνκή ηεο ελέξγεηαο ζηνπο Καηαλαισηέο ηελ πξψηε θάζε παξάγεηαη ε ειεθηξηθή ελέξγεηα ζηνπο ηαζκνχο Παξαγσγήο Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο (.Π.Ζ.Δ). Ζ παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο κπνξεί λα πξνέξρεηαη απφ αηκνειεθηξηθά ή πδξνειεθηξηθά εξγνζηάζηα, αλεκνγελλήηξηεο, θσηνβνιηατθέο γελλήηξηεο θ.α. Αλεμάξηεηα φκσο απφ ηνλ ηξφπν παξαγσγήο ηεο, ε ειεθηξηθή ελέξγεηα πνπ παξάγεηαη έρεη κηα ζπγθεθξηκέλε ηάζε. Ζ ηάζε εμφδνπ κηα γελλήηξηαο θπκαίλεηαη απφ 6 έσο 30 kv. Γηα παξάδεηγκα ζηνλ Αηκνειεθηξηθφ ηαζκφ (ΑΖ) Καξδίαο ζηελ Πηνιεκαΐδα ε ηάζε πνπ παξάγεηαη ζηελ έμνδν κηαο γελλήηξηαο είλαη 21 kv. Ζ ηάζε εμφδνπ αλπςψλεηαη κέζσ ελφο κεηαζρεκαηηζηή (Μ) ζηνλ ππνζηαζκφ αλχςσζεο ηεο ηάζεο, πνπ βξίζθεηαη ζην ρψξν ηεο παξαγσγήο. ηελ Διιάδα ε ηάζε εμφδνπ ελφο ΑΖ αλπςψλεηαη ζηα 400 kv (ππεξπςειή ηάζε) ελψ ζε έλαλ πδξνειεθηξηθφ ζηαζκφ (ΤΖ) ζηα 150 kv ( πςειή ηάζε). ηε θάζε ηεο κεηαθνξάο ε ειεθηξηθή ελέξγεηα κεηαθέξεηαη ππφ ηάζε 400 ή 150 kv απφ ηνπο ζηαζκνχο παξαγσγήο, θπξίσο κε ελαέξηα δίθηπα θαη ππιψλεο ηεο Γ.Δ.Ζ ζε καθξηλέο Γνγφπνπινο Παλαγηψηεο 14

16 απνζηάζεηο. Γηα παξάδεηγκα, ε ελέξγεηα κεηαθέξεηαη απφ ηνπο ΑΖ ηεο Πηνιεκαΐδαο κέζσ κηαο γξακκήο 400 kv ζηελ Αζήλα. ε κηθξφηεξεο απνζηάζεηο, ε ελέξγεηα κεηαθέξεηαη ζπλήζσο κε δίθηπα ησλ 150 kv. Οη γξακκέο κεηαθνξάο ησλ 400 kv φηαλ πιεζηάδνπλ ζηηο πφιεηο ζπγθεληξψλνληαη ζε ππνζηαζκνχο ππνβηβαζκνχ 400/150 ΚV. Ζ ηάζε ππνβηβάδεηαη ζηα 150 kv κέζσ ελφο Μ 400/150 kv.απφ εθεί ηξνθνδνηνχληαη θάπνηνη θαηαλαισηέο πςειήο ηάζεο (ΤΣ) κε 150 kv ελψ ζπλερίδεηαη ε κεηαθνξά ηεο ελέξγεηαο κε γξακκέο ησλ 150 kv. Οη γξακκέο ησλ 150 kv θαηαιήγνπλ ζε ππνζηαζκνχο ππνβηβαζκνχ 150/20 kv. ηνπο ππνζηαζκνχο 150/20 kv ππνβηβάδνληαη ηα 150 kv κέζσ Μ 150/20 kv ζηα 20 kv (Μέζε Σάζε). Χζηφζν ππάξρνπλ θαη παιηά δίθηπα ΜΣ ησλ 15 kv, φπνπ εθεί ε ηάζε ππνβηβάδεηαη ζηα 15 kv. Απφ ηα δίθηπα ΜΣ μεθηλάεη ε θάζε ηεο Γηαλνκήο. Ζ ειεθηξηθή ελέξγεηα ππφ ΜΣ δηαλέκεηαη ηνπηθά ζε θαηαλαισηέο ΜΣ θαζψο επίζεο θαη ζε θαηαλαισηέο ρακειήο ηάζεο (Υ.Σ) εθφζνλ θπζηθά ε ηάζε ππνβηβαζηεί ζηα 400V. Οη θαηαλαισηέο MT είλαη βηνκεραλίεο, εξγνζηάζηα θ.α κε ηζρχ άλσ ησλ 135 kva. Oη θαηαλαισηέο ΥΣ είλαη νηθίεο, καγαδηά, κηθξέο βηνηερλίεο θ.α κε ηζρχ κέρξη 135 kva. Ο ππνβηβαζκφο ηεο ηάζεο ζηα 400 V γηα ηελ ηξνθνδφηεζε θαηαλαισηψλ ΥΣ γίλεηαη ζε ππνζηαζκνχο δηαλνκήο 20/0,4 kv ηεο Γ.Δ.Ζ. Οη ππνζηαζκνί δηαλνκήο ηνπνζεηνχληαη εμσηεξηθά πάλσ ζηηο θνιψλεο ηεο Γ.Δ.Ζ θαη δηαζέηνπλ Μ 20/0,4 kv. ην ρήκα 1 θαίλεηαη έλα κνλνγξακκηθφ ζρέδην πνπ πεξηγξάθεη έλα απινπνηεκέλν.ζ.δ ρήκα 1Απινπνηεκέλε δηάηαμε.ζ.δ 2.2 ΜΔΑ ΠΡΟΣΑΗΑ ΓΔΝΗΚΑ Σα κέζα πξνζηαζίαο, ζε νπνηνδήπνηε επίπεδν ηάζεο θαη αλ αλαθεξφκαζηε, έρνπλ σο ζηφρν ηελ άκεζε πξνζηαζία ελφο ειεθηξηθνχ θνξηίνπ ή ελφο θπθιψκαηνο. Έκκεζα φκσο πξνζηαηεχνπλ νιφθιεξε ηελ εγθαηάζηαζε θαη θπξίσο ηνπο αλζξψπνπο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ Γνγφπνπινο Παλαγηψηεο 15

17 ηελ θάζε ειεθηξηθή ζπζθεπή. Καηά ηελ δηάξθεηα ιεηηνπξγίαο ελφο επηκέξνπο ειεθηξηθνχ θνξηίνπ κέζα ζε κηα ειεθηξηθή εγθαηάζηαζε κπνξεί λα ζπκβεί θάπνηα βιάβε πνπ λα νδεγήζεη ζε βξαρπθχθισκα. Σν βξαρπθχθισκα φκσο θαηαπνλεί ηα ππφινηπα ζηνηρεία ηνπ ειεθηξηθνχ θαηαλαισηή (αγσγνχο, κνλψζεηο) απμάλνληαο έηζη ηε ζεξκνθξαζία ηνπο, αθνχ δηαξξένληαη απφ πάξα πνιχ κεγάιν ξεχκα. Ζ απμαλφκελε ζεξκνθξαζία κπνξεί λα θαηαζηξέςεη ηε ζπζθεπή θαη λα πξνθαιέζεη ππξθαγηά, ε νπνία κπνξεί λα εμαπισζεί ζε φιε ηελ εγθαηάζηαζε. Σα κέζα πξνζηαζίαο ζε πεξίπησζε θάπνηνπ ζθάικαηνο έρνπλ σο ζθνπφ λαδηαθφςνπλ ηελ ηξνθνδνζία θαη λα απνκνλψζνπλ ηε ζπζθεπή, ην θχθισκα ή ηελεγθαηάζηαζε πνπ πξνθαιεί ην ζθάικα. Απηφ πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζεί ζε φζν ηνδπλαηφλ κηθξφηεξν ρξφλν ρσξίο λα πξνθιεζεί νπνηαδήπνηε άιιε βιάβε εμαηηίαο ηνπζθάικαηνο. πκπεξαζκαηηθά, ηα κέζα πξνζηαζίαο έρνπλ σο ζηφρν: λα πεξηνξηζηεί φζν γίλεηαη πεξηζζφηεξν ε βιάβε ηνπ ζηνηρείνπ, ζην νπνίν εθδειψζεθε λα ειαρηζηνπνηεζνχλ νη επηπηψζεηο ζην ππφινηπν ζχζηεκα θαη λα απνθεπρζεί εαπελεξγνπνίεζε θαη άιισλ ζηνηρείσλ λα απνθεπρζνχλ επηθίλδπλεο ζπλέπεηεο φπσο ειεθηξνπιεμία, έθξεμε θαη ππξθαγηά. ηελ Μέζε Σάζε (ΜΣ) ρξεζηκνπνηνχληαη κεραλήκαηα (Μεηαζρεκαηηζηέο20000V/400V, ππθλσηέο) ηα νπνία ζε πεξίπησζε ζθάικαηνο κπνξνχλ λα εθξαγνχλθαη λα επηθέξνπλ ζνβαξέο ζπλέπεηεο ζε αλζξψπνπο πνπ βξίζθνληαη θαη εξγάδνληαη ζηνίδην ρψξν. Δπνκέλσο, δελ ππάξρνπλ ζηελ ΜΣ πνιιά πεξηζψξηα ιάζνπο. Έλαο ιάζνορεηξηζκφο ή κηα ιαλζαζκέλε ελέξγεηα (π.ρ άλνηγκα ελφο δηαθφπηε ΜΣ ) ζε κηαεγθαηάζηαζε κπνξεί λα έρεη ζνβαξέο ζπλέπεηεο ζε απηήλ θαη λα πξνθαιέζεη αθφκα θαηζαλαηεθφξα αηπρήκαηα.. Έηζη ηα κέζα πξνζηαζίαο ζηελ ΜΣ πξέπεη λα επηιέγνληαηκε πνιιή κεγάιε πξνζνρή. Με ηνλ φξν «ζθάικα» ελλννχκε κηα κε θαλνληθή ιεηηνπξγία ζε κηα δηάηαμε. θάικα έρνπκε είηε φηαλ ππάξρεη βξαρπθχθισκα, ιφγσ θαηαζηξνθήο ηεο κφλσζεοκεηαμχ 2 θάζεσλ ή κηαο θάζεο κε ηελ γε, είηε φηαλ ππάξρεη θάπνηα ππεξθφξηηζε. Ωοζθάικα επίζεο κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί ε δηαθνπή ηεο ζπλέρεηαο κηαο θάζεο ή ηνπνπδέηεξνπ. πλήζσο φκσο ν φξνο ζθάικα αλαθέξεηαη φηαλ ππάξρεη βξαρπθχθισκα. Έλα ζθάικα κπνξεί λα είλαη παξνδηθφ ή κφληκν. Σα παξνδηθά ζθάικαηα δηαξθνχλειάρηζην ρξφλν θαη αξθεί λα δηαθνπεί ε ηάζε ηξνθνδνζίαο γηα ειάρηζην ρξφλν (π.ρ 0,2 sec). Σα ζθάικαηα απηά δεκηνπξγνχληαη ζηα ελαέξηα δίθηπα θαη κπνξεί λα πξνθχςνπλ θαηά ηελ πηψζε ελφο θεξαπλνχ, πνπ κπνξεί λα πξνθαιέζεη ηε δηάζπαζε ηνπ αέξααλάκεζα ζε 2 θάζεηο θαη ηελ Γνγφπνπινο Παλαγηψηεο 16

18 δεκηνπξγία ειεθηξηθνχ ηφμνπ. Σα παξνδηθά ζθάικαηακπνξνχλ λα εμαιεηθζνχλ πνιιέο θνξέο θαη κφλα ηνπο ρσξίο λα δηαθνπεί θαζφινπ εηάζε. Σα ζθάικαηα απηά νλνκάδνληαη ηφηε «απηναπνζβελχκελα». Σα κφληκα ζθάικαηα πθίζηαληαη ζπλερψο κέρξη λα δηαθνπεί ε ηξνθνδνζία ζηνθχθισκα, πνπ ππάξρεη ην ζθάικα, είηε απηφκαηα απφ ηα ππάξρνληα κέζα πξνζηαζίαοείηε απφ ηνλ άλζξσπν. Σα ζθάικαηα πνπ αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ είλαη κφληκαζθάικαηα. Γηα λα γίλεη κηα ζχγθξηζε κε ηα παξνδηθά ζθάικαηα ζηα ελαέξηα δίθηπα αλαθέξνπκε ηελ πηψζε γηα παξάδεηγκα θάπνηνπ δέληξνπ πάλσ ζηηο γξακκέο, πνπ γηαηελ απνκάθξπλζε ηνπ πξέπεη λα ππάξμεη αλζξψπηλε παξέκβαζε. ηα κέζα πξνζηαζίαο ρξεζηκνπνηνχληαη επίζεο νη φξνη «ππεξθφξηηζε» θαη«ππεξέληαζε». Τπεξθφξηηζε ζπκβαίλεη φηαλ ην ξεχκα ζε κηα δηάηαμε είλαη ιίγνκεγαιχηεξν απφ ην νλνκαζηηθφ ξεχκα ιεηηνπξγίαο (ΗΝ) θαη κπνξεί λα πάξεη ηηκή κέρξηθαη ην δηπιάζηα ηνπ νλνκαζηηθνχ. Γηα ξεχκαηα κεγαιχηεξα απφ ην δηπιάζηννλνκαζηηθφ ξεχκα ( π.ρ 5 θνξέο ην Η Ν ) ρξεζηκνπνηείηαη ν φξνο «ππεξέληαζε» Τπεξέληαζε έρνπκε φηαλ ππάξρεη θάπνην βξαρπθχθισκα. Σα κέζα πξνζηαζίαο ζηελ Μέζε Σάζε ρσξίδνληαη ζε 2 βαζηθέο θαηεγνξίεο: Αζθάιεηεο ΜΣ Γηαθφπηεο ΜΣ 2.3 Αζθάιεηεο Μέζεο Σάζεο Οη αζθάιεηεο ΜΣ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα πξνζηαηεχζνπλ έλα θχθισκα ΜΣ φηαλζε απηφ ππάξρεη βξαρπθχθισκα αιιά θαη ππεξθφξηηζε πνπ δηαξθεί αξθεηή ψξα. Οη αζθάιεηεο ΜΣ ρσξί νληαη δ ζε δπν βαζηθέο θαηεγνξίεο: Αζθάιεηεο θφλεο Αζθάιεηεο Δθηφλσζεο Αζθάιεηα θόλεο Οη αζθάιεηεο ζθφλεο ρξεζηκνπνηνχληαη θπξίσο γηα λα δηαθφπηνπλ έλα θχθισκαφηαλ ζε απηφ ππάξρεη βξαρπθχθισκα αιιά θαη ππεξθφξηηζε πνπ δηαξθεί αξθεηή ψξα. Απνηεινχληαη απφ έλα θχιηλδξν απφ πνξζειάλε κέζα ζηνλ νπνίν ππάξρεη ην ηεθηφ θαηε ζθφλε ραιαδία. Σν ηεθηφ, πνπ είλαη άξγπξνο αιιά θαη θξάκαηα ηνπ, είλαη ηπιηγκέλνγχξσ απφ έλα θεξακηθφ πιηθφ, φπσο θαίλεηαη ζην ρ.2. Ζ ζθφλε βξίζθεηαη γχξσαπφ ηνλ θεξακηθφ θχιηλδξν θαη ζθεπάδεη ην ηεθηφ. Γνγφπνπινο Παλαγηψηεο 17

19 Οη αζθάιεηεο απηέο κεηψλνπλ ην ξεχκα βξαρπθχθισζεο εμαηηίαο ηεο ζθφλεοραιαδία. Ζ ζθφλε βνεζά ζηελ ζβέζε ηνπ ηφμνπ, πνπ δεκηνπξγείηαη κε ηελ ηήμε ηνπαγσγνχ, ιφγνπ ηεο ςπθηηθήο ηεο ηθαλφηεηαο. Σαπηφρξνλα φκσο δεκηνπξγείηαη θαη κηακεγάιε αληίζηαζε κε απνηέιεζκα λα κεηψλεηαη ην ξεχκα βξαρπθχθισζεο. Έηζη ζηελπξαγκαηηθφηεηα ην ξεχκα απηφ παίξλεη ρακειφηεξε ηηκή απφ απηή πνπ είρεππνινγηζηεί αξρηθά κε απνηέιεζκα λα ππάξρεη κηα επηπιένλ πξνζηαζία ηνπεμνπιηζκνχ ζε κηα εγθαηάζηαζε. Ζ αζθάιεηα απηή είλαη αθξηβφηεξε απφ ηελ αζθάιεηαεθηφλσζεο θαη ρξεζηκνπνηείηαη ζε εζσηεξηθνχο ρψξνπο. ρήκα 2Αζθάιεηεο θόλεο ρήκα 3Βαζηθά κέξε κηαο Αζθάιεηαο θόλε Γνγφπνπινο Παλαγηψηεο 18

20 ρήκα 4Σνκή κηαο Αζθάιεηαο. ρήκα 5 Πηλαθίδα κε ηα νλνκαζηηθάζηνηρεία ηεο Αζθάιεηαο. ηελ αζθάιεηα ππάξρεη κηα πηλαθίδα κε ηα νλνκαζηηθά ζηνηρεία ηεο Αζθάιεηαοζθφλεο. Σα νλνκαζηηθά ζηνηρεία πνπ ππάξρνπλ ζηελ πηλαθίδα, φπσο θαίλνληαη ζηνρ.5 είλαη ηα παξαθάησ: Ο ηχπνο ηεο Αζθάιεηαο. Τπάξρνπλ 2 ηχπνη αζθαιεηψλ ν ηχπνο CEF πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γεληθά γηα πξνζηαζία κηα εγθαηάζηαζεο ΜΣ ζεεζσηεξηθφ ή εμσηεξηθφ ρψξν (π.ρ πξνζηαζία Μ) θαη ν ηχπνοcmf,πνπ ρξεζηκνπνηείηαη απνθιεηζηηθά γηα πξνζηαζία θηλεηήξσλ. Η Ν : Ολνκαζηηθφ ξεχκα Λεηηνπξγίαο (I N =40A). Σν ξεχκα απηφ είλαηην ξεχκα πνπ κπνξεί λα δηαξξέεη ζπλερψο ηελ αζθάιεηα ρσξίο λαιηψλεη ην ηεθηφ. Απηφ είλαη θαη ην ξεχκα πνπ ραξαθηεξίδεη ηελαζθάιεηα ( π.ρ αζθάιεηα 40 Α ) U N : Ζ νλνκαζηηθή πνιηθή ηάζε ιεηηνπξγίαο Η 3 < 3 * I N : Σν ειάρηζην ξεχκα πνπ κπνξεί λα δηαθφςεη Η 1 : Σν κέγηζην ξεχκα βξαρπθχθισζεο ην νπνίν κπνξεί λα δηαθφςεη εαζθάιεηα θαη ζην νπνίν έρεη ειεγρζεί (π.ρ Η 1 = 50 ka) ηελ πηλαθίδα ππάξρεη θαη έλα ελδεηθηηθφ «Βέινο» ην νπνίν δείρλεη ζε πην άθξν ηεο αζθάιεηαο ππάξρεη έλα αληηθείκελν ειεθηξνκαγλεηηθήο εθηφλσζεο, γηα ην νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη ν φξνο Striker Pin. Σν κεηαιιηθφ απηφ αληηθείκελν, πνπ κνηάδεη ζαλ ρνληξή βειφλα, βξίζθεηαη εζσηεξηθά ηεο αζθάιεηαο. Όηαλ ιηψζεη ην ηεθηφ εθηηλάζζεηαη ην Γνγφπνπινο Παλαγηψηεο 19

21 strikerpin κε δχλακε πξνο ηα έμσ. Έηζη δίλεηαη κεραληθά εληνιή λααλνίμνπλ νη επαθέο ελφο δηαθφπηε. Ζ αζθάιεηα ζθφλεο, φπσο θαη φιεο νη αζθάιεηεο έρνπλ θάπνηα ραξαθηεξηζηηθήθακπχιε ιεηηνπξγίαο. ηελ θακπχιε απηή θαίλεηαη ν ρξφλνο πνπ απαηηείηαη γηα λαιηψζεη ην ηεθηφ ζπλαξηήζεη ηνπ ξεχκαηνο πνπ δηαξξέεη ηελ αζθάιεηα. Όζν απμάλεηαηην ξεχκα ηφζν κεηψλεηαη ν ρξφλνο ζηνλ ν νπνίν ζα ιηψζεη ε αζθάιεηα θαη αληίζηξνθα. Ζ αζθάιεηα κπνξεί λα κελ ιηψζεη αθφκα θαη αλ ην ξεχκα είλαη κεγάιν κε ηελ πξνυπφζεζε ν ρξφλνο πνπ δηαξξέεη ηελ Αζθάιεηα λα είλαη κηθξφο. Γηα παξάδεηγκα γηα κηα αζθάιεηα ζθφλεο 40 Α (I N =40A ), ν ρξφλνο ιεηηνπξγίαο ηεο είλαη πεξίπνπ 2,2 sec αλ δηαξξέεηαη κε ξεχκα έληαζεο 200 Α (5xI Ν ) θαη 2 min γηα ξεχκα 120A (3xI Ν ), φπσο θαίλεηαη ζην ρ.5. Πίλαθαο 1Πξνζδηνξηζκόο αζθάιεηαο γηα ηελ πξνζηαζία Μ ηνλ πίλαθα πξνζδηνξίδεηαη ην κέγεζνο ηεο αζθάιεηαο ζε Α πνπ πξέπεη λα εγθαηαζηαζεί γηα λα πξνζηαηεύεη. έλαλ Μ, αλάινγα κε ηελ ηζρύ ηνπ (kva) ην δηάγξακκα ηνπ ρ. 6 θαίλεηαη πσο πεξηνξίδεηαη ην θξνπζηηθφ ξεχκα βξαρπθχθισζεο (κέγηζηε ηηκή ηνπ ξεχκαηνο βξαρπθχθισζεο) κε ηελ αζθάιεηα ζθφλεο ρσξίο απηφ λα θηάζεη ηελ κέγηζηε ηηκή ηνπ, φπσο αλαθέξζεθε παξαπάλσ. Γηα παξάδεηγκα, έζησ φηη ππάξρεη βξαρπθχθισκα κε ξεχκα έληαζεο 2 ka ζε θχθισκα πνπ πξνζηαηεχεηαη κε αζθάιεηα ζθφλεο 40 Α. Ζ κέγηζηε ηηκή ηνπ ξεχκαηνο πεξηνξίδεηαη ζε 2,5 ka. Αλ δελ ππήξρε αζθάιεηα ζθφλεο, ε ηηκή ηνπ θξνπζηηθνχ ξεχκαηνο ζα ήηαλ 4,5 ka. Απηφ έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηελ κείσζε ηεο ζεξκηθήο θαη κεραληθήο θαηαπφλεζεο ηνπ ειεθηξνινγηθνχ εμνπιηζκνχ ηεο εγθαηάζηαζεο. Γνγφπνπινο Παλαγηψηεο 20

22 ρήκα 6Υαξαθηεξηζηηθή θακπύιε αζθάιεηαο ζθόλεο Γνγφπνπινο Παλαγηψηεο 21

23 ρήκα 7Γηάγξακκα πεξηνξηζκνύ ηνπ ξεύκαηνο Βξαρπθύθιωζεο 2. 4 Αζθάιεηα Δθηόλωζεο Ζ αζθάιεηα εθηφλσζεο είλαη έλαο κνλσηηθφο θπιηλδξηθφο ζσιήλαο κέζα ζηνλ νπνίν βξίζθεηαη έλαο αγσγφο, ην ηεθηφ. Σν ηεθηφ είλαη ηαλπζκέλν κε ειαηήξην ελψ ν ζσιήλαο είλαη αλνηρηφο πάλσ θαη θάησ. Δζσηεξηθά ηνπ θπιηλδξηθνχ ζσιήλα ππάξρεη έλα ζηξψκα απφ βνξηθφ νμχ. ε πεξίπησζε ζθάικαηνο θαηά ηελ ηήμε ηνπ αγσγνχ ην ζηξψκα ηνπ βνξηθνχ νμένο βνεζάεη ζηελ ζβέζε ηνπ ηφμνπ πνπ δεκηνπξγείηαη. Σν ηφμν έξρεηαη ζε επαθή κε ην βνξηθφ νμχ θαη δεκηνπξγνχληαη αηκνί, πνπ ςχρνπλ ην ηφμν, έηζη απηφ ζηαδηαθά ζβήλεη. Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο ζβέζεο φκσο δεκηνπξγνχληαη ηνμηθά αέξηα, ηα νπνία εθιχνληαη ζην ρψξν πνπ βξίζθεηαη ε αζθάιεηα, αθνχ ν ζσιήλαο είλαη αλνηρηφο. Γη απηφ ηνλ ιφγν δελ επηηξέπεηαη ε ρξήζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο αζθάιεηαο ζε θιεηζηνχο ρψξνπο αιιά ρξεζηκνπνηείηαη κφλν ζε εμσηεξηθνχο ρψξνπο, ζε ππαίζξηεο εγθαηαζηάζεηο. Οη αζθάιεηεο απηέο δελ κεηψλνπλ ην ξεχκα βξαρπθχθισζεο φπσο ε αζθάιεηεο ζθφλεο. Γηα παξάδεηγκα Γνγφπνπινο Παλαγηψηεο 22

24 ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ πξνζηαζία Μ/ ππνβηβαζκνχ ηεο ηάζεο 20/0,4 kv ζηα ελαέξηα δίθηπα δηαλνκήο, φπνπ φιε ε εγθαηάζηαζε είλαη ππαίζξηα πάλσ ζε ζηχινπο ηεο Γ.Δ.Ζ. Οη αζθάιεηεο εθηφλσζεο είλαη πνιχ πην θζελέο ζε ζρέζε κε ηηο αζθάιεηεο ζθφλεο γη απηφ θαη πξνηηκνχληαη ζε ππαίζξηεο εγθαηαζηάζεηο. Οη αζθάιεηεο εθηφλσζεο ρσξίδνληαη ζε 2 θαηεγνξίεο: Αζθάιεηεο εθηφλσζεο βξαδείαο ηήμεο θαη ραξαθηεξίδνληαη κε ην γξάκκα Σ Αζθάιεηεο εθηφλσζεο ηαρείαο ηήμεο θαη ραξαθηεξίδνληαη κε ην γξάκκα Κ Δπίζεο ε αζθάιεηα εθηφλσζεο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ βάζε, ζηελ νπνία ηνπνζεηείηαη, κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη θαη σο απνδεχθηεο. ε πεξίπησζε ζθάικαηνο θαη ηήμεο ηεο αζθάιεηαο, ε αζθάιεηα απνζπλδέεηαη απφ ην έλα άθξν ηεο βάζεο, θαη έηζη κπνξεί θάπνηνο απφ καθξηά λα δηαπηζηψζεη φηη ε αζθάιεηα έρεη θαεί θαη ην θχθισκα βξίζθεηαη εθηφο ηάζεο. Έηζη ρξεζηκνπνηείηαη ν φξνο «αζθαιεηναπνδεχθηεο». ρήκα 8Αζθάιεηα εθηόλωζεο πάλω ζηε Βάζε ζε θαηάζηαζε ιεηηνπξγίαο. ρήκα 9Αζθάιεηα θακέλεαπνζπλδεδεκέλε από ηε βάζε Γνγφπνπινο Παλαγηψηεο 23

25 Γηα θάζε ηχπνπ αζθάιεηαο ππάξρεη θαη ε αληίζηνηρε ραξαθηεξηζηηθή έληαζεο ρξφλνπ. Όπσο θαίλεηαη ζηηο ραξαθηεξηζηηθέο κηα αζθάιεηα ηαρείαο ηήμεο ζα ιηψζεη γξεγνξφηεξα απφ κηα αζθάιεηα βξαδείαο ηήμεο ίδηνπ κεγέζνπο φηαλ απηέο δηαξξένληα απφ ην ίδην ξεχκα. ρήκα 10Υαξαθηεξηζηηθή Αζθάιεηαο Δθηόλωζεο Βξαδείαο ηήμεο (ηύπνπ Σ) ρήκα 11Υαξαθηεξηζηηθή Αζθάιεηαο Δθηόλωζεο Σαρείαο ηήμεο (ηύπνπ Κ) Γνγφπνπινο Παλαγηψηεο 24

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ )

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Τν πξόβιεκα - Γηαξξνή λεξνύ Αθόκε θαη κηα κηθξή δηαξξνή λεξνύ κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαηαζηξνθή αλ δελ αληρλεπζεί εγθαίξσο Δηαξξνή κπνξεί λα πξνέιζεη

Διαβάστε περισσότερα

Γηπισκαηηθή Δξγαζία. ηεο θνηηήηξηαο ηνπ Σκήκαηνο Ζιεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ θαη Σερλνινγίαο Τπνινγηζηψλ ηεο Πνιπηερληθήο ρνιήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ

Γηπισκαηηθή Δξγαζία. ηεο θνηηήηξηαο ηνπ Σκήκαηνο Ζιεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ θαη Σερλνινγίαο Τπνινγηζηψλ ηεο Πνιπηερληθήο ρνιήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΧΝ ΣΟΜΔΑ: ΗΔ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ Γηπισκαηηθή Δξγαζία ηεο θνηηήηξηαο ηνπ Σκήκαηνο Ζιεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ θαη Σερλνινγίαο Τπνινγηζηψλ ηεο Πνιπηερληθήο

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

Η λέα Τπεχζπλε Γήισζε Δγθαηαζηάηε

Η λέα Τπεχζπλε Γήισζε Δγθαηαζηάηε Παξνπζίαζε Η λέα Τπεχζπλε Γήισζε Δγθαηαζηάηε 1 ηεο λέαο 2011 Με ην ΦΔΚ B 844 ηεο 16.05.2011 θαζηεξψλεηαη ε ηξνπνπνίεζε ηεο ππ αξηζ. 115239/25702/3627 ηεο 21 Γεθ. 1965/11 Ιαλ. 1966 (ΦΔΚ Β 8) Απφθαζεο ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή 1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή A. Σσζκεσές Εργαζηηρίοσ Ηλεκηρονικής Ο πιηθόο εμνπιηζκόο ηνπ εξγαζηεξίνπ ειεθηξνληθήο πεξηιακβάλεη ηηο αθόινπζεο ζπζθεπέο: 1. Παικνγξάθνπο: Protec 6502 θαη Peak Tech 2020N

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Πηώζε Αγσγνύ Αινπκηλίνπ Γηαηνκήο 50mm 2 ηνπ Δλαέξηνπ Γηθηύνπ Γηαλνκήο Υακειήο Σάζεο ζην Έδαθνο, πνπ Ζιεθηξνδνηείην από Τπνζηαζκό Μέζεο Σάζεο

Πηώζε Αγσγνύ Αινπκηλίνπ Γηαηνκήο 50mm 2 ηνπ Δλαέξηνπ Γηθηύνπ Γηαλνκήο Υακειήο Σάζεο ζην Έδαθνο, πνπ Ζιεθηξνδνηείην από Τπνζηαζκό Μέζεο Σάζεο ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΥΟΛΖ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΗΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΖΛΔΚΣΡΗΚΩΝ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΓΗΑΣΑΞΔΩΝ ΚΑΗ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΑΠΟΦΑΔΩΝ Πηώζε Αγσγνύ Αινπκηλίνπ Γηαηνκήο 50mm 2 ηνπ Δλαέξηνπ Γηθηύνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ

ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΥΟΛΖ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΚΑΗ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ ΣΟΜΔΑ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΗΥΤ πγθξηηηθή κειέηε δηαηάμεσλ Τπνζηαζκώλ Μεηαθνξάο Τ.Σ/Μ.Σ θαη ΚΤΣ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Γέζπνηλα Π. Μεηξνπνχινπ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες.

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες. ΦΩΣΟΤΝΘΔΗ Δλαιιαθηηθή δηεξγαζία παξαγσγήο ελέξγεηαο Υξεζηκνπνηείηαη από ηνπο νλνκαδόκελνπο θσηνζπλζεηηθνύο νξγαληζκνύο Οπζηαζηηθά ε αληίζηξνθε δηεξγαζία ηεο αλαπλνήο πλίζηαηαη ζηελ δέζκεπζε ειηαθήο ελέξγεηαο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. Αζθάιεηα θαη Τγηεηλή Δξγαζίαο ζε Γεκφζηα Έξγα

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. Αζθάιεηα θαη Τγηεηλή Δξγαζίαο ζε Γεκφζηα Έξγα Σ.Δ.Η. ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ: Αζθάιεηα θαη Τγηεηλή Δξγαζίαο ζε Γεκφζηα Έξγα ΠΟΤΓΑΣΖ: ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ ΚΑΘΖΓΖΣΡΗΑ: ΓΑΚΑΛΟΠΟΤΛΟ Α.Δ.Μ. 3949 ΝΗΚΟΛΑΟΤ ΜΑΡΗΑ ΑΝΔΣΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11.

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11. Ζκεξίδα 2/11/21 ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 2.11.21 Πεγέο ελέξγεηαο Σπλ. Πξσηνγελήο Δλέξγεηα = Σ Καηαλ. Δλέξγεηα θαπζίκνπ x Σπλη.

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

Μέζνδνη ραξαθηεξηζκνύ πιηθώλ Δξγαζηεξηαθή άζθεζε 8: Μαγλεηηθέο Μεηξήζεηο Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 26/5/2010

Μέζνδνη ραξαθηεξηζκνύ πιηθώλ Δξγαζηεξηαθή άζθεζε 8: Μαγλεηηθέο Μεηξήζεηο Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 26/5/2010 Μέζνδνη ραξαθηεξηζκνύ πιηθώλ Δξγαζηεξηαθή άζθεζε 8: Μαγλεηηθέο Μεηξήζεηο Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 26/5/2010 ΕΙΑΓΩΓΗ: Τα δηάθνξα πιηθά, αλάινγα κε ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο εληόο καγλεηηθνύ πεδίνπ δηαθξίλνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΑΘΗΜΑ 2T2 41 ΓΟΜΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΟΝΑΓΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Β.3 Πξνζδηνξηζκόο ρώξνπ θεθαιήο δηθηύνπ, εληζρπηώλ θ.ιπ. θεληξηθήο εγθαηάζηαζεο

Β.3 Πξνζδηνξηζκόο ρώξνπ θεθαιήο δηθηύνπ, εληζρπηώλ θ.ιπ. θεληξηθήο εγθαηάζηαζεο ΠΡΟΑΡΣΗΜΑ Β Εγθαηαζηάζεηο επξπεθπνκπήο θαη επηθνηλσληώλ Β.1 Τινπνίεζε ηεο εγθαηάζηαζεο Η πινπνίεζε ηεο εγθαηάζηαζεο, πνπ αθνξά ηελ εγθαηάζηαζε θαισδηαθψλ νκναμνληθψλ δηθηχσλ γηα ηε δηαλνκή ζεκάησλ ηειεφξαζεο,

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Α.2 Η ελεξγόο έληαζε ελαιιαζζόµελνπ ξεύµαηνο πιάηνπο Θν είλαη: I ελ =10 2A Τν πιάηνο Θ ν ηεο έληαζεο ηζνύηαη µε:

Α.2 Η ελεξγόο έληαζε ελαιιαζζόµελνπ ξεύµαηνο πιάηνπο Θν είλαη: I ελ =10 2A Τν πιάηνο Θ ν ηεο έληαζεο ηζνύηαη µε: ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΡΙΝΑ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 02/11/14 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.1-Α.8 και δίπλα ηο γράμμα ποσ ανηιζηοιτεί

Διαβάστε περισσότερα

Ζιεθηξνιφγνπ Δγθαηαζηάηε

Ζιεθηξνιφγνπ Δγθαηαζηάηε Καιψο ήιζαηε Ζ λέα Τπεχζπλε Γήισζε Ζιεθηξνιφγνπ Δγθαηαζηάηε 08.2011 Οη δηαθάλεηεο βαζίδνληαη ζην βηβιίν Έιεγρνη θαη επαλέιεγρνη θηηξηαθψλ ειεθηξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Γηψξγνπ αξξή 1 Έλα απφ ηα βαζηθά εξγαιεία

Διαβάστε περισσότερα

1. Σα ζηάδηα απφ ηα νπνία πεξλάεη ε νηθνλνκία ζηε δηάξθεηα ελφο θχθινπ, ιέγνληαη θάζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ.

1. Σα ζηάδηα απφ ηα νπνία πεξλάεη ε νηθνλνκία ζηε δηάξθεηα ελφο θχθινπ, ιέγνληαη θάζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ. ΑΘ. ΧΑΡΙΣΩΝΙΔΗ : ΑΡΧΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΙΙ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 Ο : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΔΙΑΚΤΜΑΝΕΙ ΠΛΗΘΩΡΙΜΟ - ΑΝΕΡΓΙΑ 9.1. ΕΡΩΣΗΕΙ ΩΣΟΤ ΛΑΘΟΤ Για ηιρ παπακάηυ πποηάζειρ, να γπάτεηε ζηην κόλλα ζαρ ηον απιθμό ηηρ καθεμιάρ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Αντισταθμιστική ανάλυση

Αντισταθμιστική ανάλυση Θεσξήζηε έλαλ αιγόξηζκν Α πνπ ρξεζηκνπνηεί κηα δνκή δεδνκέλσλ Γ : Καηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ Α ε Γ πξαγκαηνπνηεί κία αθνινπζία από πξάμεηο. Παξάδεηγκα: Θπκεζείηε ην πξόβιεκα ηεο εύξεζεο-έλσζεο Δίρακε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;...

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;... ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Ιζοδύναμη ανηίζηαζη ζύνδεζηρ ανηιζηαηών Η δηδαζθαιία ηεο ηζνδύλακεο αληίζηαζεο γηα ζύλδεζε αληηζηαηώλ ζε ζεηξά θαη παξάιιεια ππάξρεη ζην Αλαιπηηθό Πξόγξακκα Σπνπδώλ ζηα καζήκαηα Φπζηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX Σηότοι εργαζηηρίοσ Σην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ, νη θνηηεηέο ζα εμνηθεησζνύλ κε βαζηθέο εληνιέο δηθηπαθώλ πξσηνθόιισλ νη νπνίεο βξίζθνπλ εθαξκνγή ζε πεξηβάιινληα Windows

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c.

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c. ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) y y z z t t Σν νπνίν νδεγεί ζην όηη = - π.(άηνπν), αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mikelson-Morley είλαη =. Δπίζεο y = y, z = z, t = t Σν νπνίν ( t

Διαβάστε περισσότερα

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Εηζαγσγή Οη ηερληθέο ζπληήξεζεο ηξνθίκσλ έρνπλ ζθνπό : α) λα παξεκπνδίζνπλ αλεπηζύκεηεο κεηαβνιέο ζηα ραξαθηεξηζηηθά (γεύζε - ρξώκα -

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων (https://weeman.inf.ethz.ch/particletracker/) Τν Plugin particle tracker κπνξεί λα αληρλεύζεη απηόκαηα ηα ζσκαηίδηα πνπ θηλνύληαη,

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ

Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ ΣΜΖΜΑ ΓΔΩΛΟΓΗΑ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΣΔΥΝΗΚΖ ΓΔΩΛΟΓΗΑ ΜΑΘΖΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΓΗΓΑΚΟΝΣΔ: Β. ΥΡΖΣΑΡΑ, Καθ. ΔΞΑΜΖΝΟ: 7 ο Β. ΜΑΡΗΝΟ, Δπ.Καθ. Φεβροσάριος

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ 1 Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και εκτέλεση ππογπάμματορ Κάζε πξσί ν Karel μππλάεη ζην θξεβάηη ηνπ όηαλ έλα ξνκπόη-εθεκεξηδνπώιεο ηνπ πεηάεη ηελ εθεκεξίδα, πνπ αλαπαξηζηάλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο.

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο. 7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Ση είλαη έλαο θαηαρσξεηήο; O θαηαρσξεηήο είλαη κηα νκάδα από flip-flop πνπ κπνξεί λα απνζεθεύζεη πξνζσξηλά ςεθηαθή πιεξνθνξία. Μπνξεί λα δηαηεξήζεη ηα δεδνκέλα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access)

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access) Έρνπκε απνζεθεύζεη κηα ζπιινγή αξρείσλ ζε κηα ζπλδεδεκέλε ιίζηα, όπνπ θάζε αξρείν έρεη κηα εηηθέηα ηαπηνπνίεζεο. Μηα εθαξκνγή παξάγεη κηα αθνινπζία από αηηήκαηα πξόζβαζεο ζηα αξρεία ηεο ιίζηαο. Γηα λα

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Μία Δναλλακηική Ππόηαζε Για Σον Αςηόμαηο Έλεγσο Οικιακών Καηαναλώζευν Και Δθαπμογή ηο «Έξςπνο πίηι» ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

Μία Δναλλακηική Ππόηαζε Για Σον Αςηόμαηο Έλεγσο Οικιακών Καηαναλώζευν Και Δθαπμογή ηο «Έξςπνο πίηι» ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΧΝ ΣΟΜΔΑ ΗΛΔΚΣΡΙΚΧΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΓΙΑΣΑΞΔΧΝ & ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΑΠΟΦΑΔΧΝ Μία Δναλλακηική Ππόηαζε Για Σον Αςηόμαηο Έλεγσο Οικιακών Καηαναλώζευν

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο

Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο Θεματικές Ενότητες 1. Απιέο έλλνηεο θβαληηθήο κεραληθήο θαη ην ζύζηεκα δύν θβαληηθώλ θαηαζηάζεωλ. 2. Qubit θαη θβαληηθόο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Τν crossover καλώδιο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ζπλδεζνύλ δπν ππνινγηζηέο κεηαμύ ηνπο θαη αλ θηηάμνπλ έλα κηθξό ηνπηθό δίθηπν(lan). Έλα LAN κπνξεί λα είλαη ηόζν

Διαβάστε περισσότερα

Η. ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΟΤ ΓΗΑΣΖΡΟΤΝΣΑΗ

Η. ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΟΤ ΓΗΑΣΖΡΟΤΝΣΑΗ Αγαπεηέ αξρεγέ, Τν λέν ζύζηεκα ησλ playoff πνπ πηινηηθά ζα εθαξκνζηεί ζηε θεηηλή πεξίνδν 2013 14 απνηειεί κηα βειηίσζε ηνπ πθηζηάκελνπ ζπζηήκαηνο πνπ κε επηηπρία εθαξκόζηεθε ζηηο πξώηεο έμη δηνξγαλώζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα

Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα ΥΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ 8 Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα Α. Ψυχρά και Θερμά χρώματα Ο Ήλιος ο Ηλιάτορας Ο πετροπαιχνιδιάτορας... φωτιά ναι το πηγούνι του χρυσάφι το πηρούνι του Οδ. Ελύτης Σα χρώματα στη

Διαβάστε περισσότερα