Επιθέσεις δηλητηρίασης SQL κώδικα: Απειλές και Προστασία

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Επιθέσεις δηλητηρίασης SQL κώδικα: Απειλές και Προστασία"

Transcript

1 Επιθέσεις δηλητηρίασης SQL κώδικα: Απειλές και Προστασία Η Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία παρουσιάστηκε ενώπιον του Διδακτικού Προσωπικού του Πανεπιστημίου Αιγαίου Σε Μερική Εκπλήρωση των Απαιτήσεων για το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στις "Τεχνολογίες και Διοίκηση Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων" του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΕΜΑΛΗ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

2 Η ΤΡΙΜΕΛΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΕΠΙΚΥΡΩΝΕΙ ΤΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΕΜΑΛΗ: ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΖΟΥΡΑΜΑΝΗΣ, Λέκτορας, Επιβλέπων Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΦΩΤΑΚΗΣ, Επ. Καθηγητής, Μέλος Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, Λέκτορας, Μέλος Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ii

3 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Είναι γενικά γνωστό ότι ο παγκόσμιος ιστός παρουσιάζει μια ραγδαία ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια. Σε αυτή τη νέα εποχή, οι επιχειρήσεις, οι οργανισμοί, οι κυβερνήσεις, αλλά και μεμονωμένα άτομα χρησιμοποιούν όλο και περισσότερο εφαρμογές ιστού, γιατί είναι σε θέση να προσφέρουν αποδοτικότερες, αποτελεσματικότερες και φθηνότερες λύσεις στις προκλήσεις της επικοινωνίας και της διεξαγωγής εμπορικών συναλλαγών. Η χρήση εφαρμογών ιστού προσφέρει σημαντικά πλεονεκτήματα τόσο για τον πάροχο όσο και για τον χρήστη. Τα κυριότερα από αυτά είναι η εξάλειψη περιορισμών χρόνου και χώρου, δεδομένου ότι μια ηλεκτρονική συναλλαγή μπορεί να πραγματοποιηθεί οποιαδήποτε στιγμή (διαθεσιμότητα 24 ώρες επί 7 ημέρες), χωρίς να απαιτείται η φυσική παρουσία του χρήστη. Καθώς όμως η ζήτηση για δεδομένα και πληροφορίες αυξάνεται, παράλληλα προκύπτουν κρίσιμα ζητήματα που αφορούν την ασφάλεια των εφαρμογών, των βάσεων δεδομένων και των πληροφοριών. Μια από τις σημαντικότερες απειλές για την ασφάλεια των εφαρμογών ιστού είναι οι επιθέσεις δηλητηρίασης SQL κώδικα. Μια ευπάθεια δηλητηρίασης SQL κώδικα υπάρχει όταν ένας επιτιθέμενος είναι σε θέση να εισάγει μια σειρά δηλώσεων σε ένα SQL ερώτημα, παραποιώντας τα δεδομένα που εισάγει σε μια εφαρμογή ιστού. Σε αυτή την εργασία παρουσιάζονται και αναλύονται τα διάφορα σενάρια επίθεσης που εκμεταλλεύονται ευπάθειες δηλητηρίασης SQL κώδικα. Ακόμα, επιχειρείται η ομαδοποίηση αυτών των επιθέσεων σε συγκεκριμένες κατηγορίες και για κάθε κατηγορία επίθεσης εξετάζεται ο τρόπος με τον οποίο μπορεί να την εκμεταλλευτεί ένας επιτιθέμενος, τι μπορεί να πετύχει και ποιο μπορεί να είναι το πιθανό αντίκτυπο της επίθεσης. Επιπλέον, προτείνεται μια νέα προσέγγιση για την ανίχνευση και παρεμπόδιση επιθέσεων δηλητηρίασης SQL κώδικα. Η βασική ιδέα της νέας αυτής τεχνικής είναι να γραφούν προδιαγραφές, που περιγράφουν την αναμενόμενη δομή των SQL δηλώσεων που παράγονται από τη εφαρμογή ιστού και να ελέγχεται η εκτέλεση των SQL δηλώσεων για παραβιάσεις σε σχέση με τις προδιαγραφές. Τέλος, σχεδιάζεται και αναπτύσσεται ένα σύστημα ανίχνευσης επιθέσεων δηλητηρίασης SQL κώδικα, το οποίο ονομάζεται SQL-IDS. Το σύστημα αυτό υλοποιεί την προτεινόμενη τεχνική για ανίχνευση βασισμένη σε προδιαγραφές και εφαρμόζεται για την αντιμετώπιση επιθέσεων σε εφαρμογές ιστού βασισμένες στην τεχνολογία Java του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΕΜΑΛΗ Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ iii

4 ABSTRACT It is generally known that the World Wide Web is growing up rapidly in the last few years. In this new era, enterprises, organizations, governments, but also individuals use more and more web applications, in order to offer more efficient, more effective and cheaper solutions in the challenges of communication and conduct of commercial transactions. The use of web applications offers important advantages for the provider and also for users, such as the obliteration of time and place restrictions, considering that an electronic transaction can be conducted at any time (24 hours x 7 days) and from any place. However, as the demand for data and information is increased, at the same time are raised critical issues that concern the security of applications, databases and information. One of the most critical threats for web applications security is SQL code poisoning attacks. SQL code poisoning occurs when an attacker is able to insert malicious SQL code into a SQL query by manipulating data input into an application. In this thesis, are presented and discussed the various methods of SQL code poisoning attacks known to date. Also, there is an effort to group these attacks in concrete categories and for each category is examined the way that an attacker can exploit it, what he can achieve and what may be the impact of the attack. Moreover, is proposed a new approach for detection and prevention of SQL code poisoning attacks. The basic idea of the new technique is to write specifications for the web application, that describe the desirable structure of SQL statements that are produced by the application, and to monitor the execution of these SQL statements for violations with respect to the specifications. Finally, is designed and implemented a system for detection of SQL code poisoning attacks, which is called SQL-IDS. This system implements the proposed specification-based detection technique, and it is applied to counter attacks on Java-based web applications KONSTANTINOS KEMALIS Department of Information and Communication Systems Engineering UNIVERSITY OF THE AEGEAN iv

5 ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Οφείλω να εκφράσω τις θερμές μου ευχαριστίες στον επιβλέποντα καθηγητή κ. Τζουραμάνη Θεόδωρο για την δυνατότητα που μου έδωσε να ασχοληθώ με ένα τόσο ενδιαφέρον θέμα. Η καθοδήγηση, η συνεργασία και η βοήθεια που απλόχερα μου πρόσφερε ήταν πολύτιμη για την ολοκλήρωση αυτής της μεταπτυχιακής εργασίας. Εύχομαι ένας άνθρωπος σαν τον κ. Τζουραμάνη να είναι οδηγός για κάθε μεταπτυχιακό φοιτητή που περνά την είσοδο αυτού του εκπαιδευτικού ιδρύματος. Επίσης, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους William Halfond και Alessandro Orso, από το Georgia Institute of Technology, για το χρήσιμο υλικό μελέτης και τη βοήθεια που μου προσέφεραν στο ξεκίνημα της εργασίας μου. Ιδιαίτερα πολύτιμη ήταν η συνεισφορά του φίλου Κεπαπτσόγλου Βασίλη, προγραμματιστή της εταιρίας OR-CO, ο οποίος βοήθησε να επιλυθούν διάφορα προβλήματα που παρουσιάστηκαν στην υλοποίηση της εφαρμογής ιστού. Τέλος, ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στους φίλους και τους συμφοιτητές μου που ήταν πάντα δίπλα μου καθ όλη τη διάρκεια αυτής της επίμοχθης προσπάθειας. Κωνσταντίνος Κεμαλής Καρλόβασι, Σάμος, 19 Ιουνίου 2007 v

6 Αφιερωμένο στους γονείς μου. Για την ενθάρρυνση και τη στήριξη που μου έχουν προσφέρει σε κάθε βήμα της ζωής μου. vi

7 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ...iii ABSTRACT... iv ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ... v ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ... vii ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΝΑΚΩΝ... ix ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΧΗΜΑΤΩΝ... x ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ Επιθέσεις δηλητηρίασης SQL κώδικα Κίνητρο και στόχοι της εργασίας Οργάνωση της εργασίας... 5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 - ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΕΠΙΘΕΣΕΩΝ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΗΣ SQL ΚΩΔΙΚΑ Περιγραφή εφαρμογής Ιστού Ταυτολογίες Μηνύματα λάθους Ερωτήματα ένωσης Πρόσθετες SQL δηλώσεις Αποθηκευμένες διαδικασίες Εξαγωγή συμπεράσματος Τυφλή έγχυση Επιθέσεις χρονισμού ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 - ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΕΠΙΘΕΣΕΩΝ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΗΣ SQL ΚΩΔΙΚΑ Σχετικές εργασίες Αμυντικές πρακτικές κωδικοποίησης Μειονεκτήματα αμυντικών πρακτικών κωδικοποίησης Τεχνικές ανίχνευσης και πρόληψης Ανίχνευση βασισμένη σε προδιαγραφές ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 - ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ Υλοποίηση Υπομονάδα παρακολούθησης γεγονότων Υπομονάδα ελέγχου εγκυρότητας Προδιαγραφές Αποτίμηση Απόδοση Αποτελεσματικότητα Ακρίβεια vii

8 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Συνεισφορά της εργασίας Μελλοντική Εργασία ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ viii

9 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΝΑΚΩΝ Πίνακας 2-1: Στοιχεία της φόρμας πιστοποίησης χρήστη... 9 Πίνακας 2-2: Αριθμός στηλών κάθε πίνακα της βάσης δεδομένων Πίνακας 2-3: Πίνακες συστήματος Πίνακας 2-4: Προκαθορισμένες μεταβλητές του Microsoft SQL Server Πίνακας 2-5: Προκαθορισμένες συναρτήσεις του Microsoft SQL Server Πίνακας 2-6: Όψεις σχήματος πληροφοριών Πίνακας 2-7: Πεδία του πίνακα members Πίνακας 2-8: Πεδία με τους αντίστοιχους τύπους δεδομένων του πίνακα members Πίνακας 2-9: Αποθηκευμένες διαδικασίες OLE αυτοματισμών Πίνακας 4-1: Παραδείγματα οντοτήτων Πίνακας 4-2: Επεξήγηση σημειογραφίας στην EBNF γραμματική Πίνακας 4-3: Επιθέσεις που ανιχνεύθηκαν από το SQL-IDS Πίνακας 4-4: Μέτρηση ακρίβειας του SQL-IDS ix

10 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΧΗΜΑΤΩΝ Σχήμα 1-1: Τυπική αρχιτεκτονική μιας εφαρμογής ιστού... 3 Σχήμα 1-2: Ποσοστό ευπάθειας εφαρμογών ιστού ανά τύπο επίθεσης... 4 Σχήμα 2-1: Εφαρμογή ηλεκτρονικού βιβλιοπωλείου... 7 Σχήμα 2-2: Στοιχεία μιας φόρμας της εφαρμογής... 8 Σχήμα 2-3: Πηγαίος κώδικας της φόρμας πιστοποίησης χρήστη... 9 Σχήμα 2-4: Τμήμα του κώδικα της σελίδας Login.jsp... 9 Σχήμα 2-5: Φόρμα πιστοποίησης χρήστη Σχήμα 2-6: Καλάθι αγορών του χρήστη Σχήμα 2-7: Εμφάνιση του ονόματος κάθε πίνακα Σχήμα 2-8: Εμφάνιση του αριθμού στηλών κάθε πίνακα Σχήμα 2-9: Εμφάνιση του ονόματος των βάσεων δεδομένων του διακομιστή Σχήμα 2-10: Εμφάνιση της διαδρομής του βασικού αρχείου της βάσης δεδομένων Σχήμα 2-11: Εμφάνιση του ονόματος του διακομιστή Σχήμα 2-12: Εμφάνιση των πινάκων, των πεδίων κάθε πίνακα και των τύπων κάθε πεδίου Σχήμα 2-13: Εμφάνιση των πεδίων του πίνακα members Σχήμα 2-14: Εμφάνιση των πεδίων και του τύπου δεδομένων τους (πίνακας members) Σχήμα 2-15: Εμφάνιση των πεδίων και του τύπου δεδομένων τους (πίνακας orders) Σχήμα 2-16: Εμφάνιση των ονομάτων χρήστη με τα αντίστοιχα συνθηματικά Σχήμα 2-17: Εμφάνιση των περιεχομένων του πίνακα members Σχήμα 2-18: Εμφάνιση λίστας των αποθηκευμένων διαδικασιών Σχήμα 2-19: Πληροφορίες για την έκδοση του SQL Server Σχήμα 2-20: Πληροφορίες για το λειτουργικό σύστημα Σχήμα 2-21: Πληροφορίες για τα αντικείμενα της βάσης δεδομένων Σχήμα 2-22: Πληροφορίες για τους λογαριασμούς της βάσης δεδομένων Σχήμα 2-23: Πληροφορίες για τις βάσεις δεδομένων του συστήματος Σχήμα 2-24: Πληροφορίες για τους πίνακες της βάσης δεδομένων Σχήμα 2-25: Πληροφορίες για της στήλες του πίνακα members Σχήμα 3-1: Το σύστημα ανίχνευσης ανωμαλιών Σχήμα 3-2: Το σύστημα SQLRand Σχήμα 3-3: Αναπαράσταση των φάσεων της προτεινόμενης τεχνικής Σχήμα 3-4: Φάση λεκτικής ανάλυσης Σχήμα 3-5: Φάση ελέγχου συντακτικής ορθότητας Σχήμα 4-1: Αρχιτεκτονική του SQL-IDS Σχήμα 4-2: Οι βασικές κλάσεις και διεπαφές του JDBC API Σχήμα 4-3: SQL ερωτήματα που παράγονται από την αρχική σελίδα της εφαρμογής x

11 Σχήμα 4-4: Σχηματισμός προδιαγραφών της εφαρμογής - 1 ο στάδιο Σχήμα 4-5: Σχηματισμός προδιαγραφών της εφαρμογής - 2 ο στάδιο Σχήμα 4-6: Τροποποιήσεις σε τμήμα των προδιαγραφών Σχήμα 4-7: Προδιαγραφές που καλύπτουν τις SQL δηλώσεις της αρχικής σελίδας Σχήμα 4-8: SQL ερωτήματα που παράγονται κατά τη διαδικασία πιστοποίησης Σχήμα 4-9: Διαμόρφωση προδιαγραφών για τη διαδικασία πιστοποίησης Σχήμα 4-10: Προδιαγραφές της εφαρμογής Σχήμα 4-11: Βελτιστοποίηση των προδιαγραφών xi

12 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τα δεδομένα έχουν γίνει ένας κρίσιμος πόρος σε πολλούς οργανισμούς. Επομένως, η αποδοτική προσπέλαση στα δεδομένα, ο διαμοιρασμός τους, η εξαγωγή πληροφοριών από τα δεδομένα και η χρησιμοποίηση των πληροφοριών έχει γίνει επιτακτική ανάγκη. Η δυνατότητες που προσφέρει το Διαδίκτυο, καθώς επίσης και η εξελίξεις στο χώρο των δικτύων έχουν κάνει την πρόσβαση στα δεδομένα και τις πληροφορίες πολύ ευκολότερη. Οι χρήστες μπορούν τώρα να έχουν πρόσβαση σε μεγάλες ποσότητες πληροφοριών σε σύντομο χρονικό διάστημα. Δεδομένου ότι η ζήτηση για δεδομένα και η διαχείριση των πληροφοριών αυξάνεται, γίνεται ολοένα και κρισιμότερη η ανάγκη για διατήρηση της ασφάλειας των βάσεων δεδομένων, των εφαρμογών και των πληροφοριακών συστημάτων. Με την εμφάνιση του παγκόσμιου ιστού γίνεται ακόμα πιο σημαντική η προστασία των δεδομένων και των πληροφοριών, καθώς πολυάριθμα άτομα έχουν τώρα πρόσβαση σε αυτά. Χάρη στους διάφορους μηχανισμούς προστασίας και ανίχνευσης παρεισφρήσεων που αναπτύσσονται από επιχειρήσεις ασφάλειας δικτύων, δεν είναι πλέον εύκολο να παραβιαστούν οι περίμετροι ασφάλειας και να επιτευχθεί μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στο δίκτυο ενός οργανισμού. Δυστυχώς, οι χάκερ έχουν επιτύχει να βρουν μια ανοιχτή τρύπα στις εταιρικές υποδομές ασφάλειας, την οποία μέχρι πρόσφατα αγνοούσαν οι υπεύθυνοι ασφάλειας. Η τρύπα αυτή είναι οι εφαρμογές ιστού. Οι ευπάθειες δηλητηρίασης SQL κώδικα θεωρούνται ως μια από τις σοβαρότερες απειλές για τις εφαρμογές ιστού. Για να εκμεταλλευτεί ο επιτιθέμενος μια ευπάθεια δηλητηρίασης SQL κώδικα, πρέπει να βρει μια παράμετρο που η εφαρμογή ιστού περνά σε μια βάση δεδομένων. Ενσωματώνοντας προσεκτικά κακόβουλες SQL εντολές στο περιεχόμενο της παραμέτρου, ο επιτιθέμενος μπορεί να εξαπατήσει την εφαρμογή ιστού, ώστε να αποστείλει μια κακόβουλη δήλωση, αντί της πρωτότυπης, στη βάση δεδομένων. Αυτές οι επιθέσεις δεν είναι δύσκολο να κατασκευαστούν και οι συνέπειες είναι ιδιαίτερα καταστροφικές, δεδομένου ότι ένας επιτιθέμενος μπορεί να εξάγει, να αλλοιώσει, ή να καταστρέψει το περιεχόμενο των βάσεων δεδομένων. 1.1 Επιθέσεις δηλητηρίασης SQL κώδικα Σήμερα παρατηρείται μια πληθώρα εφαρμογών ιστού που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων. Ενδεικτικά μπορούν να αναφερθούν συναλλαγές ηλεκτρονικού εμπορίου (e-commerce), ηλεκτρονικές τραπεζικές συναλλαγές (e-banking), υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης (e-government), ηλεκτρονικές ψηφοφορίες (e-voting), ή ηλεκτρονικές υπηρεσίες υγείας (e-health). Στην ουσία οι εφαρμογές ιστού στηρίζονται σε μια αρχιτεκτονική πελάτη (client) - διακομιστή (server) που αλληλεπιδρούν μέσω του πρωτοκόλλου HTTP (Hypertext Transfer Protocol) [43]. Από την πλευρά του πελάτη υπάρχει τυπικά ένας φυλλομετρητής ιστού (web browser), ενώ από την πλευρά του διακομιστή υπάρχουν κατανεμημένοι διακομιστές εφαρμογών (application servers), που συνδέονται με πολλαπλές πηγές δεδομένων. Ο χρήστης αλληλεπιδρά με την εφαρμογή ιστού, στέλνοντας τις επιλογές ή τα δεδομένα του. Η αλληλεπίδραση αυτή μπορεί να κυμανθεί από μια απλή αναζήτηση δεδομένων, έως μεγάλες ενδοεπιχειρησιακές εφαρμογές που εκτελούν σε πραγματικό χρόνο πωλήσεις και διαχείριση απογραφής.

13 Εισαγωγή 2 Στο Σχήμα 1-1 παρουσιάζεται ένα τυπικό παράδειγμα εφαρμογής ιστού, όπου ο πελάτης αλληλεπιδρά με μια εφαρμογή, που βρίσκεται εγκατεστημένη στην πλευρά του διακομιστή, στέλνοντας αιτήσεις και αναμένοντας την απάντηση της εφαρμογής. Η εφαρμογή ιστού αλληλεπιδρά με την υποκείμενη βάση δεδομένων για να ανακτήσει τα δεδομένα που προκύπτουν από την επεξεργασία του αιτήματος και στη συνέχεια επιστρέφει τα δεδομένα αυτά, ώστε να εμφανιστούν στο περιβάλλον του χρήστη. Η πρόσβαση στη βάση δεδομένων γίνεται με την εκτέλεση δυναμικών SQL ερωτημάτων που δημιουργούνται κατά το χρόνο εκτέλεσης και διαμορφώνονται ανάλογα με τα δεδομένα του χρήστη σε πεδία εισόδου της εφαρμογής. Οι επιτιθέμενοι μπορούν να εκμεταλλευθούν τη διαδικασία αυτή, τροποποιώντας συντακτικά ή σημασιολογικά τα γνήσια SQL ερωτήματα που περνούν προς τη βάση δεδομένων, ενσωματώνοντας κακόβουλο SQL κώδικα στα πεδία εισόδου. Αυτό το είδος επίθεσης ονομάζεται δηλητηρίαση SQL κώδικα (SQL code poisoning) ή SQL έγχυση (SQL injection) και μπορεί να οδηγήσει στην έκθεση του διακομιστή βάσεων δεδομένων. Μια ευπαθής εφαρμογή ιστού επιτρέπει στον επιτιθέμενο να έχει πρόσβαση στις βάσεις δεδομένων, να μεταβάλει και να διαγράψει πληροφορίες, ή ακόμα να θέσει την εφαρμογή εκτός λειτουργίας, προκαλώντας τεράστια προβλήματα με πολύ μικρή προσπάθεια και στοιχειώδης τεχνικές γνώσεις. Για να γίνει πιο αντιληπτή η παραπάνω περιγραφή, αναφέρεται το παράδειγμα ενός τυπικού ηλεκτρονικού βιβλιοπωλείου, όπου επιτρέπεται στους χρήστες να αναζητούν τίτλους βιβλίων δίνοντας το όνομα ενός συγγραφέα. Η διαδικασία αναζήτησης υλοποιείται εξετάζοντας έναν κατάλογο βιβλίων που βρίσκεται στην βάση δεδομένων, περιορίζοντας το σύνολο των επιστρεφόμενων τίτλων ανάλογα με το τι εισήγαγε ο χρήστης ως όνομα συγγραφέα. Έστω ότι η λειτουργία αναζήτησης είναι ευπαθής σε επιθέσεις δηλητηρίασης SQL κώδικα. Σε αυτή την περίπτωση, ένας επιτιθέμενος εκμεταλλευόμενος αυτή την ευπάθεια, μπορεί να ξεγελάσει την εφαρμογή έτσι ώστε αντί να επιστραφεί ένας κατάλογος τίτλων βιβλίων, να επιστραφούν πληροφορίες που αφορούν ονόματα χρήστη, συνθηματικά, διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και αριθμούς πιστωτικών καρτών που ανήκουν σε οποιονδήποτε έχει χρησιμοποιήσει ποτέ την εφαρμογή του ηλεκτρονικού βιβλιοπωλείου. Η επίθεση έγχυσης SQL κώδικα αναφέρθηκε για πρώτη φορά από τον Rain Forest Puppy (RFP) σε ένα άρθρο του στο περιοδικό Phrack* το 1998 [38], όπου μεταξύ άλλων αναφερόταν σε διάφορες επιθέσεις που περιείχαν SQL έγχυση, χωρίς εν τούτοις σε κανένα σημείο στο άρθρο να χρησιμοποιηθεί αυτός ο όρος. Αργότερα ο RFP έγραψε ένα κεφάλαιο σε βιβλίο [36] και μερικά ακόμα άρθρα [37, 39] πάνω σε αυτό το θέμα. Μέχρι σήμερα έχουν γραφτεί αρκετές επιστημονικές δημοσιεύσεις, που αναφέρονται σε τεχνικές SQL έγχυσης σε μια σειρά διακομιστών βάσεων δεδομένων και για διάφορα περιβάλλοντα εφαρμογής. *

14 Εισαγωγή 3 Σχήμα 1-1: Τυπική αρχιτεκτονική μιας εφαρμογής ιστού Οι επιθέσεις δηλητηρίασης SQL κώδικα είναι ανεξάρτητες από τη γλώσσα ανάπτυξης της εφαρμογής και το σύστημα διαχείρισης βάσεων δεδομένων. Συνεπώς, δεν έχει σημασία αν η εφαρμογή υλοποιήθηκε με χρήση Active Server Pages (ASP), Java Server Pages (JSP), PHP ή Perl, ούτε αν χρησιμοποιείται Oracle, Microsoft SQL Server, IBM DB2, MySQL ή Informix ως βάση δεδομένων. Η εφαρμογή μπορεί να είναι ευπαθής σε επιθέσεις αυτού του τύπου άσχετα από την τεχνολογία που χρησιμοποιεί, αν και κάποια προϊόντα θεωρούνται πιο ανθεκτικά σε σύγκριση με κάποια άλλα. 1.2 Κίνητρο και στόχοι της εργασίας Η SQL έγχυση θεωρείται ένας από τους συχνότερα εμφανιζόμενους και πιο επικίνδυνους τύπους επιθέσεων που προσβάλουν εφαρμογές ιστού. Μέχρι σήμερα έχουν αναφερθεί πολλά περιστατικά επιτυχών επιθέσεων. Διαδεδομένα εργαλεία λογισμικού έχουν βρεθεί ευπαθή, όπως τα PHPNuke, vbulletin, WordPress, WBBlog, μεταξύ πολλών άλλων. Ίσως το πιο γνωστό περιστατικό SQL έγχυσης συνέβηκε το 2005 με την έκθεση της βάσης δεδομένων της CardSystems Solutions [8], που είχε ως αποτέλεσμα την κλοπή εκατομμυρίων αριθμών πιστωτικών καρτών. Ο οργανισμός OWASP* (Open Web Application Security Project) σε ένα ενημερωτικό δελτίο για το έτος 2007 [35] κατατάσσει τις επιθέσεις έγχυσης στη δεύτερη θέση ανάμεσα στις δέκα πιο σημαντικές ευπάθειες που συναντιούνται σε εφαρμογές ιστού. *

15 Εισαγωγή 4 Ανάλογα συμπεράσματα προκύπτουν και από τις αναλύσεις του οργανισμού WASC * (Web Application Security Consortium), από τις οποίες προκύπτει ότι το 26,38% των εφαρμογών ιστού είναι ευπαθείς σε επιθέσεις SQL έγχυσης. Στο Σχήμα 1-2 παρουσιάζονται σε διάγραμμα τα αποτελέσματα των ελέγχων ασφαλείας που πραγματοποιήθηκαν σε εφαρμογές ιστού από την WASC κατά το έτος ,00% 85,57% 80,00% 70,00% 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 26,38% Cross Site Scripting SQL Injection Information Leakage HTTP Response Splitting Path Traversal Other 20,00% 10,00% 0,00% 15,70% 9,76% 1,19% 4,30% Σχήμα 1-2: Ποσοστό ευπάθειας εφαρμογών ιστού ανά τύπο επίθεσης Η ασφάλεια της εφαρμογής δεν μπορεί να καλυφθεί μέσω των παραδοσιακών συστημάτων ανίχνευσης παρεισφρήσεων (Intrusion Detection Systems) και των αναχωμάτων ασφαλείας (firewalls), γιατί απλά δεν έχουν σχεδιαστεί για να χειριστούν τη δυσκολία που συνεπάγεται αυτός ο τύπος ασφάλειας. Για να θωρακιστεί η ασφάλεια μιας εφαρμογής ιστού από διάφορες μεθόδους επιθέσεων, οι υπεύθυνοι για την ανάπτυξη της μπορούν να ακολουθούν πρακτικές ασφαλούς κώδικα [7, 17], με σκοπό να περιοριστούν οι ευπάθειες που μπορεί να παρουσιαστούν σε μια εφαρμογή. Σε αυτό ακριβώς το σημείο εντοπίζεται η αχίλλειος πτέρνα της ασφάλειας όλου του συστήματος. Σε αντίθεση με τους διαχειριστές των δικτύων και των βάσεων δεδομένων, οι υπεύθυνοι για την ανάπτυξη εφαρμογών ιστού συνήθως έχουν έλλειψη γνώσεων πάνω σε θέματα ασφάλειας και επιπλέον δίνουν προτεραιότητα σε άλλους τομείς, όπως η ευχρηστία, η απόδοση και η καλαισθησία των εφαρμογών, και όχι στην ασφάλεια. Το αποτέλεσμα είναι η εφαρμογή να παρουσιάζει αρκετά κενά ασφάλειας, που είναι πολύ δύσκολο να καλυφτούν εκ των υστέρων με βελτιώσεις και προσθήκες στον κώδικα της εφαρμογής. Ο βασικός στόχος της παρούσας εργασίας είναι η σχεδίαση και υλοποίηση ενός αυτοματοποιημένου συστήματος για την ανίχνευση και εξουδετέρωση επιθέσεων δηλητηρίασης SQL κώδικα, το οποίο θα είναι σε θέση να καλύπτει τα κενά ασφαλείας που υπάρχουν σε μια εφαρμογή και να την θωρακίζει απέναντι σε τέτοιου είδους επιθέσεις. Όμως προτού γίνει λόγος για την προτεινόμενη τεχνική αντιμετώπισης των *

16 Εισαγωγή 5 επιθέσεων δηλητηρίασης SQL κώδικα, κρίνεται απαραίτητη μια διεξοδική μελέτη των διάφορων μεθόδων εμφάνισης αυτών των επιθέσεων. 1.3 Οργάνωση της εργασίας Η δομή της εργασίας αυτής οργανώνεται ως εξής: Στο τρέχον κεφάλαιο, γίνεται μια εισαγωγή στο πρόβλημα των επιθέσεων δηλητηρίασης SQL κώδικα, αναλύεται η σοβαρότητα του προβλήματος και απαριθμούνται οι στόχοι της εργασίας. Στο δεύτερο κεφάλαιο, παρουσιάζονται οι διάφοροι τύποι επιθέσεων δηλητηρίασης SQL κώδικα και επεξηγούνται αναλυτικότερα, με αναφορά σε χαρακτηριστικά παραδείγματα. Στο τρίτο κεφάλαιο, καταγράφονται οι σημαντικότερες επιστημονικές εργασίες που έχουν παρουσιαστεί από διάφορους ερευνητές για την αντιμετώπιση του προβλήματος, εστιάζοντας στις αδυναμίες της κάθε τεχνικής. Στη συνέχεια, δίνεται η θεωρητική θεμελίωση μιας νέας τεχνικής βασισμένης σε προδιαγραφές, που προτείνεται ως λύση για την αντιμετώπιση των επιθέσεων δηλητηρίασης SQL κώδικα. Στο τέταρτο κεφάλαιο, επιχειρείται η υλοποίηση της προτεινόμενης τεχνικής μέσω ενός πρωτότυπου συστήματος ανίχνευσης. Επιπλέον γίνεται η αποτίμηση του συστήματος αυτού με δοκιμές σε πραγματικό περιβάλλον. Τέλος, στο πέμπτο κεφάλαιο, γίνεται η σύνοψη της εργασίας και συζητούνται θέματα για μελλοντική εργασία.

17 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 - ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΕΠΙΘΕΣΕΩΝ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΗΣ SQL ΚΩΔΙΚΑ Σε αυτή την ενότητα γίνεται μια εκτενής παρουσίαση των διαφορετικών τρόπων επίθεσης μέσω δηλητηρίασης SQL κώδικα που έχουν καταγραφεί μέχρι σήμερα. Οι επιθέσεις έχουν ταξινομηθεί σε έξι διαφορετικές κατηγορίες, ανάλογα με τη μέθοδο που χρησιμοποιείται για την επίτευξη της επίθεσης. Για κάθε τύπο επίθεσης παρέχεται μια αναλυτική περιγραφή, με χρήση αντιπροσωπευτικών παραδειγμάτων και γίνεται αναφορά στις πιθανές συνέπειες που μπορεί να έχει το σύστημα που βρίσκεται στο στόχο της επίθεσης. Πρέπει να σημειωθεί ότι γενικά οι διάφοροι τύποι επίθεσης δεν χρησιμοποιούνται μεμονωμένα. Η συνήθης πρακτική ορίζει δύο ή περισσότεροι τύποι επίθεσης δηλητηρίασης SQL κώδικα να συνδυάζονται ώστε να πετύχουν το επιθυμητό από τον επιτιθέμενο αποτέλεσμα. Ένα ακόμα πιθανό σενάριο είναι να προηγηθεί μια επίθεση δηλητηρίασης SQL κώδικα με στόχο την αναγνώριση του συστήματος (λειτουργικό σύστημα, σύστημα διαχείρισης βάσεων δεδομένων, τύπος διακομιστή) και στη συνέχεια, να ακολουθήσει μια τυπική δικτυακή επίθεση. Η διαδικασία αναγνώρισης του συστήματος είναι γνωστή ως ιχνηλάτηση (foot printing). Η ιχνηλάτηση αποτελεί ένα προκαταρτικό βήμα, κατά το οποίο κατασκευάζεται μια ολοκληρωμένη εικόνα του συστήματος και των ευπαθειών που αυτό ενδεχομένως να παρουσιάζει, ώστε να καθοριστεί ο τρόπος επίθεσης που θα ακολουθηθεί από τον επιτιθέμενο [5]. 2.1 Περιγραφή εφαρμογής Ιστού Προτού αναλυθούν οι διάφορες κατηγορίες επιθέσεων, παρουσιάζεται ένα παράδειγμα εφαρμογής ιστού που είναι ευπαθής σε SQL έγχυση. Το παράδειγμα αυτό, χρησιμοποιείται για να φανούν στην πράξη οι διάφοροι τύποι επίθεσης. Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιείται μια πραγματική εφαρμογή ενός ηλεκτρονικού βιβλιοπωλείου*, όπως αυτό φαίνεται στο Σχήμα 2-1. Αναλυτικότερα, η εφαρμογή του παραδείγματος υλοποιείται με χρήση Java Server Pages (JSP) και συνδέεται με μια βάση δεδομένων που τρέχει σε Microsoft SQL Server Περιλαμβάνει υπηρεσίες αναζήτησης βιβλίων, αγοράς βιβλίων, παρακολούθησης του καλαθιού αγορών, εγγραφής νέου χρήστη και διαχείρισης των λειτουργιών της εφαρμογής. Για να μπορέσει κάποιος χρήστης να αγοράσει ένα βιβλίο ή να δει το καλάθι αγορών του, πρέπει πρώτα να πιστοποιηθεί επιτυχώς, μέσω μιας κατάλληλης σελίδας σύνδεσης (Login.jsp), χρησιμοποιώντας έναν έγκυρο λογαριασμό χρήστη. Επιπλέον, για να μπορέσει κάποιος να κάνει διαχείριση της εφαρμογής πρέπει να συνδεθεί χρησιμοποιώντας έναν λογαριασμό διαχειριστή (Administrator). Οι χρήστες που γνωρίζουν ένα έγκυρο όνομα και συνθηματικό εξουσιοδοτούνται από την εφαρμογή, αλλιώς τους απαγορεύεται η πρόσβαση. Θεωρητικά, η εφαρμογή εμφανίζεται να δουλεύει όπως ενδείκνυται. Η υπάρχουσα διαδικασία πιστοποίησης θα αποτρέψει κάποιον που δεν διαθέτει ένα έγκυρο ζεύγος ονόματος χρήστη και συνθηματικού, να έχει πρόσβαση σε σημαντικές πληροφορίες. * Ο πηγαίος κώδικας της εφαρμογής είναι διαθέσιμος μέσα από την ιστοσελίδα της GotoCode (http://www.gotocode.com)

18 Ταξινόμηση επιθέσεων δηλητηρίασης SQL κώδικα 7 Παρόλα αυτά μη εξουσιοδοτημένοι χρήστες μπορούν να αποκτήσουν πρόσβαση στα δεδομένα της εφαρμογής, ενσωματώνοντας κατάλληλες δηλώσεις στα πεδία εισόδου της εφαρμογής, γεγονός που έχει ως αποτέλεσμα να παρακαμφτεί η διαδικασία πιστοποίησης ή να εκτελεστούν κακόβουλες εντολές. Σχήμα 2-1: Εφαρμογή ηλεκτρονικού βιβλιοπωλείου Το σημείο που καθιστά τρωτή την εφαρμογή σε επιθέσεις SQL έγχυσης είναι η χρήση δυναμικής SQL. Δυναμική SQL καλείται η περίπτωση, κατά την οποία η εφαρμογή χτίζει και εκτελεί μια SQL δήλωση κατά το χρόνο εκτέλεσης. Ακολούθως, περιγράφεται με λεπτομέρεια ο τρόπος με τον οποίο παράγονται τα δυναμικά SQL ερωτήματα και πως μπορεί ένας κακόβουλος χρήστης να εκμεταλλευτεί αυτή τη διαδικασία για να εξαπολύσει μια επίθεση δηλητηρίασης SQL κώδικα. Η εφαρμογή χρησιμοποιεί HTML φόρμες ως διεπαφή για να αλληλεπιδράσει με τον χρήστη μέσω του φυλλομετρητή ιστού. Στα πεδία της φόρμας ο χρήστης μπορεί να εισάγει τα δεδομένα του. Στη συνέχεια, τα δεδομένα αυτά παραλαμβάνονται από την εφαρμογή και τα στοιχεία εισόδου περνάνε ως παράμετροι και διαμορφώνουν το τελικό SQL ερώτημα που θα εκτελέσει η εφαρμογή. Μια HTML φόρμα οριοθετείται από τις ετικέτες <FORM> και </FORM>. Οι ετικέτες <INPUT> που εμπεριέχονται μέσα στον κώδικα της φόρμας αποτελούν τα στοιχεία εισόδου της φόρμας. Επιτρέπουν στον χρήστη να εισάγει δεδομένα στη φόρμα που εμφανίζεται στον φυλλομετρητή. Το Σχήμα 2-2 δείχνει τα στοιχεία που απαρτίζουν μια φόρμα.

19 Ταξινόμηση επιθέσεων δηλητηρίασης SQL κώδικα 8 Σχήμα 2-2: Στοιχεία μιας φόρμας της εφαρμογής Κάποιες βασικές έννοιες που σχετίζονται με τις HTML φόρμες είναι οι εξής: Μέθοδος (Method): Κάθε φόρμα πρέπει να έχει μια μέθοδο υποβολής της, είτε GET είτε POST. Καθορίζει ποια μέθοδο HTTP θα πρέπει να χρησιμοποιήσει ο φυλλομετρητής ιστού όταν στέλνει τα δεδομένα της φόρμας στον διακομιστή. Ενέργεια (Action): Κάθε φόρμα πρέπει να συσχετίζεται με μια εφαρμογή από την πλευρά του διακομιστή. Η εφαρμογή πρέπει να είναι σχεδιασμένη ώστε να λαμβάνει τα δεδομένα από διάφορα στοιχεία εισόδου της φόρμας. Στοιχείο εισόδου (Input): Κάθε στοιχείο εισόδου πρέπει να έχει ένα όνομα, το οποίο χρησιμοποιείται από την εφαρμογή για την ανάλυση των παραμέτρων και τις τιμής του. Πλήκτρο υποβολής (Submit Button): Κάθε φόρμα πρέπει να έχει ένα πλήκτρο υποβολής, που μόλις πατηθεί ο φυλλομετρητής ιστού μαζεύει και κωδικοποιεί τα δεδομένα του χρήστη από τα διάφορα πεδία της φόρμας και τα στέλνει στην εφαρμογή. Για παράδειγμα, εξετάζεται η φόρμα πιστοποίησης του χρήστη, στην εφαρμογή του ηλεκτρονικού βιβλιοπωλείου. Ο πηγαίος κώδικας της φόρμας φαίνεται στο Σχήμα 2-3, με τα στοιχεία της φόρμας να εμφανίζονται με έντονη γραφή. <form method=post action="login.jsp"> <table border=1> <tr> <td>login</td> <td><input type="text" name="login" maxlength="50"></td> </tr> <tr> <td>password</td> <td><input type="password" name="password" maxlength="50"></td>

20 Ταξινόμηση επιθέσεων δηλητηρίασης SQL κώδικα 9 </tr> </table> <input type=submit value="login"> </form> Σχήμα 2-3: Πηγαίος κώδικας της φόρμας πιστοποίησης χρήστη Τα διάφορα στοιχεία της φόρμας πιστοποίησης του ηλεκτρονικού βιβλιοπωλείου συνοψίζονται στον πίνακα 2-1. Σημειώνεται ότι αν ένα στοιχείο εισόδου έχει τον τύπο password, ο φυλλομετρητής εμφανίζει τα περιεχόμενα που γράφονται σε αυτό το πεδίο χρησιμοποιώντας αστερίσκους αντί για τους κανονικούς χαρακτήρες. Στοιχείο Τύπος Τιμή Μέθοδος POST Ενέργεια Στοιχείο Εισόδου text "Login" Στοιχείο Εισόδου password "Password" Πλήκτρο Υποβολής "Login" Πίνακας 2-1: Στοιχεία της φόρμας πιστοποίησης χρήστη Από την πλευρά του διακομιστή, το απόσπασμα του κώδικα στο Σχήμα 2-4 υλοποιεί την λειτουργία της πιστοποίησης του χρήστη για την εφαρμογή. Ο κώδικας χρησιμοποιεί της παραμέτρους εισόδου Login και Password για να χτίσει δυναμικά ένα SQL ερώτημα, το οποίο στη συνέχεια το υποβάλλει στη βάση δεδομένων για να εκτελεστεί και να επιστραφεί το σύνολο των αποτελεσμάτων που προκύπτει από την εκτέλεση. String slogin = getparameter("login"); String spassword = getparameter("password"); String query = "SELECT member_id, member_level FROM members WHERE member_login=' " + slogin + " ' AND member_password=' " + spassword + " ' "; Statement stat = connection.createstatement(); ResultSet rs = stat.executequery(query); Σχήμα 2-4: Τμήμα του κώδικα της σελίδας Login.jsp Για παράδειγμα, αν ο χρήστης εισάγει John και mysecret στα πεδία εισόδου Login και Password αντίστοιχα, η εφαρμογή θα δημιουργήσει δυναμικά το ερώτημα: SELECT member_id, member_level FROM members WHERE member_login= 'John' AND member_password= 'mysecret' Το ερώτημα θα εκτελεστεί και αν επιστραφούν εγγραφές από τη βάση δεδομένων σημαίνει ότι ο λογαριασμός του χρήστη υπάρχει και ολοκληρώνεται επιτυχώς η πιστοποίηση του χρήστη John. Ένας χάκερ με βασικές γνώσης της SQL μπορεί να πιστοποιηθεί, χωρίς να διαθέτει έναν έγκυρο λογαριασμό και χωρίς να χρειάζεται να μαντέψει ένα έγκυρο όνομα

Π1.1 - State of the Art Παραδοτέο έργου

Π1.1 - State of the Art Παραδοτέο έργου TRACER Κωδικός Έργου: 09ΣΥΝ-72-942 Π1.1 - State of the Art Παραδοτέο έργου Ενότητα Εργασίας: Π1.1: State of the Art Αριθμός Παραδοτέου: 1.1 Συντονιστής: Π. Κατσαρός (Α.Π.Θ.) Συντελεστές: SENSE, AUTH, FORTH,

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός και ανάπτυξη διαδικτυακής εφαρμογής για την ανταλλαγή βιοσημάτων

Σχεδιασμός και ανάπτυξη διαδικτυακής εφαρμογής για την ανταλλαγή βιοσημάτων ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Σχεδιασμός και ανάπτυξη διαδικτυακής εφαρμογής για την ανταλλαγή βιοσημάτων ΑΤΟΜΙΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ του ΡΟΪΔΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ "Υλοποίηση ιαδικτυακού Τόπου Αγγελιών Με Χρήση των PHP &

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ. Ανάπτυξη διαδικτυακής εφαρμογής για την διαχείριση εμπορικού καταστήματος ενοικίασης ταινιών με χρήση Php, Mysql, Apache

ΘΕΜΑ. Ανάπτυξη διαδικτυακής εφαρμογής για την διαχείριση εμπορικού καταστήματος ενοικίασης ταινιών με χρήση Php, Mysql, Apache Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΘΕΜΑ Ανάπτυξη διαδικτυακής εφαρμογής για την διαχείριση εμπορικού καταστήματος ενοικίασης ταινιών με χρήση Php, Mysql, Apache

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικτυακό Σύστημα Διαχείρισης Περιεχομένου με Αυτο-οργάνωση Χρηστών

Διαδικτυακό Σύστημα Διαχείρισης Περιεχομένου με Αυτο-οργάνωση Χρηστών ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Διαδικτυακό Σύστημα Διαχείρισης Περιεχομένου με Αυτο-οργάνωση Χρηστών ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΠΘ»

«ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΠΘ» Α Ρ Ι Σ Τ Ο Τ Ε Λ Ε Ι Ο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Θ Ε Σ Σ Α ΛΟ Ν Ι Κ Η Σ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΠΘ» REBUILDING

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΕ ΠΡΩΙΜΑ ΣΤΑΔΙΑ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ ΤΟΥ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΕ ΠΡΩΙΜΑ ΣΤΑΔΙΑ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΕ ΠΡΩΙΜΑ ΣΤΑΔΙΑ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ ΤΟΥ ΣΠΥΡΟΣ Θ. ΧΑΛΚΙΔΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ Επιβλέπων Καθηγητής: Γεώργιος Στεφανίδης, Αναπλ. Καθηγητής Μέλη Τριμελούς Επιτροπής: Γεώργιος Πέκος, Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΕΞΙΣΟΡΡΟΠΗΣΗΣ ΦΟΡΤΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ SIP

ΠΡΟΤΥΠΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΕΞΙΣΟΡΡΟΠΗΣΗΣ ΦΟΡΤΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ SIP ΠΡΟΤΥΠΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΕΞΙΣΟΡΡΟΠΗΣΗΣ ΦΟΡΤΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ SIP Η Διπλωματική Εργασία παρουσιάστηκε ενώπιον του Διδακτικού Προσωπικού του Πανεπιστημίου Αιγαίου Σε Μερική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΛΑΜΠΟΥΝΙΑ ΜΑΡΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΓΚΡΙΤΖΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΛΑΜΠΟΥΝΙΑ ΜΑΡΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΓΚΡΙΤΖΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ HOU-CS-UGP-2010-03 «ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΡΩΤΟΤΗΤΑΣ ΔΙΚΤΥΟΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ» ΚΑΛΑΜΠΟΥΝΙΑ ΜΑΡΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΓΚΡΙΤΖΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Δημιουργία Εργαλείου Παραγωγής Περιεχομένου σε Web Site ( CONTENT MANAGEMENT TOOL )»

«Δημιουργία Εργαλείου Παραγωγής Περιεχομένου σε Web Site ( CONTENT MANAGEMENT TOOL )» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Δημιουργία Εργαλείου Παραγωγής Περιεχομένου σε Web Site

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ Του σπουδαστή ΓΡΙΒΑ ΑΡΓΥΡΗ Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ: Δημιουργία διαδραστικής ιστοσελίδας για το μάθημα της νανοηλεκτρονικής Υπεύθυνος : Δρ. Καναπίτσας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Κατασκευή Ιστοσελίδας Ηλεκτρονικού Καταστήματος με χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών Μεταπτυχιακή Διατριβή στα Πληροφοριακά και Επικοινωνιακά Συστήματα Υλοποίηση διαδικτυακής εφαρμογής που θα προσφέρει αξιολογήσεις σε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α ΘΕΜΑ «ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΡΩΤΟΤΗΤΑΣ - ΔΟΚΙΜΕΣ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ» ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ: ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ ΑΝΑΤΟΛΗ ΝΕΔΕΛΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΤΡΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΔΙΑΚΟΜΙΣΤΗ WEB

ΜΕΛΕΤΗ ΤΡΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΔΙΑΚΟΜΙΣΤΗ WEB ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΤΡΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΔΙΑΚΟΜΙΣΤΗ WEB Πτυχιακή εργασία του Νικολαΐδη Περικλή ΑΕΜ: 715 Υπεύθυνος καθηγητής: Παπαδημητρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΉΜΙΟ ΠΑΤΡΏΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΉ ΣΧΟΛΉ ΤΜΉΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΏΝ Η/Υ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΉΜΙΟ ΠΑΤΡΏΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΉ ΣΧΟΛΉ ΤΜΉΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΏΝ Η/Υ ΠΑΝΕΠΙΣΤΉΜΙΟ ΠΑΤΡΏΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΉ ΣΧΟΛΉ ΤΜΉΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΏΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΉΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΉ ΕΡΓΑΣΊΑ ΑΞΙΟΠΟΊΗΣΗ ΠΛΑΤΦΌΡΜΑΣ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΈΝΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΎ ΚΏΔΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ. Μπουρέλος Παναγιώτης AM 3446 Υπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ VISUAL C++ 6

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ VISUAL C++ 6 Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ VISUAL C++ 6 Αναστασιάδης Σταύρος Εισηγητής: Κονετάς Δημήτρης Οκτώβριος

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία. Κατασκευή ιστοσελίδας

Πτυχιακή Εργασία. Κατασκευή ιστοσελίδας ΑΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ Πτυχιακή Εργασία Κατασκευή ιστοσελίδας Παύλος Κόττος (ΑΜ: 241 ) E-mail:pakottos@yahoo.com pavlos.kottos@cchellenic.com Επόπτρια καθηγήτρια : Αικατερίνη Μήτσα ΚΑΒΑΛΑ 2013 Ευχαριστίες Θα ήθελα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. «Σχεδιασμός και κατασκευή ιστοσελίδας για σχολή χορού» «Design and construction of website for a dance studio»

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. «Σχεδιασμός και κατασκευή ιστοσελίδας για σχολή χορού» «Design and construction of website for a dance studio» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Σχεδιασμός και κατασκευή ιστοσελίδας για σχολή χορού» «Design and construction of website for a

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Μία Προσαρμοστική Πλατφόρμα Πολλών Απόψεων και Προφίλ, για Εικονικές Εκθέσεις

Διαβάστε περισσότερα

«Εφαρμογές Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα (Open Source Software) στη Δημόσια Διοίκηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση: Μία Διεθνής Εμπειρία»

«Εφαρμογές Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα (Open Source Software) στη Δημόσια Διοίκηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση: Μία Διεθνής Εμπειρία» ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ «Εφαρμογές Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα (Open

Διαβάστε περισσότερα

φορικής ΤΕ ΠΤΥΧΙΑΠ ΚΑΚΑΡΗ

φορικής ΤΕ ΠΤΥΧΙΑΠ ΚΑΚΑΡΗ ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τμήμα Μηχανικών Πληροφ φορικής ΤΕ ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ ΣΤΟ Α.Τ.Ε.Ι. ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΤΥΧΙΑΠ ΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΚΑΡΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ Τ-1565 Επιβλέπων: Δρ. ΒΕΝΤΖΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΑΡΙΣΑ 2014

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός για το Σύστημα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Moodle

Οδηγός για το Σύστημα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Moodle Οδηγός για το Σύστημα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Moodle (Έκδοση Moodle 1.9.5) Σουλτάνα Κάργα, Msc. Κατερίνα Κατσάνα, Msc. Φωτεινή Τρίμμη, Msc Άδεια Χρήσης: Creative Commons Το υλικό διατίθεται υπό την άδεια:

Διαβάστε περισσότερα

Μάριος Χατζημάρκος. Θωμάς Ματελόπουλος ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2010. ΕΠΟΠΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Δρ. Γκούμας Στέφανος, Επίκουρος Καθηγητής.

Μάριος Χατζημάρκος. Θωμάς Ματελόπουλος ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2010. ΕΠΟΠΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Δρ. Γκούμας Στέφανος, Επίκουρος Καθηγητής. Τ.Ε.Ι ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΕ ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ,

Διαβάστε περισσότερα

Ασημάκης Σιδηρόπουλος

Ασημάκης Σιδηρόπουλος ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Διπλωματική Εργασία Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης «Δίκτυα Υπολογιστών υπό Κακόβουλο Έλεγχο (Botnets):

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. "Αξιολόγηση της απόδοσης των ηλεκτρονικών τραπεζικών συστημάτων"

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Αξιολόγηση της απόδοσης των ηλεκτρονικών τραπεζικών συστημάτων ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ "Αξιολόγηση της απόδοσης των ηλεκτρονικών τραπεζικών συστημάτων" ΧΑΛΙΚΙΑ ΝΑΥΣΙΚΑ Α.Μ.: 4282 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: κ. Γ. Παυλίδης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ WEB ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ ON-LINE ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΔΩΜΑΤΙΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤHΣ ΓΛΩΣΣΑΣ RUBY ΚΑΙ ΤΟΥ WEB FRAMEWORK RUBY ON RAILS

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ WEB ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ ON-LINE ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΔΩΜΑΤΙΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤHΣ ΓΛΩΣΣΑΣ RUBY ΚΑΙ ΤΟΥ WEB FRAMEWORK RUBY ON RAILS ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ WEB ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ ON-LINE ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΔΩΜΑΤΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΗ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ WWW ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ WEB-SITE

ΣΥΝΔΕΣΗ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ WWW ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ WEB-SITE ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Τµήµα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών & Πληροφορικής ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ WWW ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ WEB-SITE Υπεύθυνος Καθηγητής:

Διαβάστε περισσότερα