GPA GAS ΕΠΕ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "GPA GAS ΕΠΕ www.gpagas.com"

Transcript

1 GPA GAS ΕΠΕ

2 ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΚΙΝHΣΗΡΩΝ DIESEL Dual Fuel System (DFS) Σύζηεκα ηαπηόρξνλεο ηξνθνδνζίαο Diesel / CNG γηα θηλεηήξεο νρεκάησλ ελαθπού & βαπέωρ ηύπος

3 Φςζικό Αέπιο CNG (Compressed natural gas) / Πεπιεςμένο Φυςικό Αέριο Οικονομία Χαμηλότερο κόστος από τη βενζίνη και το πετρέλαιο. Τν θπζηθό αέξην απνηειεί δηαρξνληθά ηελ πην νηθνλνκηθή επηινγή γηα επαγγεικαηηθά θαη ηδησηηθήο ρξήζεο νρήκαηα, πξνζθέξνληαο αληαγσληζηηθά ηηκνιόγηα σο πξνο ηηο ζπκβαηηθέο κνξθέο ελέξγεηαο (πεηξέιαην, βελδίλε, πγξαέξην θιπ.) ΓΘΑΣΘ ΣΟ CNG ΘΑ ΠΑΡΑΜΕΘΝΕΘ ΦΘΗΝΟ ΚΑΤΘΜΟ; Τν CNG δελ απαηηεί ηδηαίηεξε επεμεξγαζία πξνθεηκέλνπ λα θηάζεη ζηνλ ηειηθό θαηαλαισηή: πξνθεηκέλνπ λα κεηαθεξζεί κέζσ αγσγώλ, απαηηείηαη κόλν αθαίξεζε αηκώλ, ζείνπ θαη βαξέσλ πδξνγνλαλζξάθσλ. Σε ζπλδπαζκό κε ηελ επξεία παγθόζκηα δηαζεζηκόηεηα ζε πόξνπο θπζηθνύ αεξίνπ, αλακέλεηαη ην θαύζηκν λα παξακείλεη ζε ρακειέο ηηκέο έλαληη ησλ ελαιιαθηηθώλ, ζε βάζνο ρξόλνπ Φιλικό ζηο πεπιβάλλον Τν θπζηθό αέξην, γεσινγηθά, εληνπίδεηαη πάλσ από ηα θνηηάζκαηα πεηξειαίνπ θαη ηππηθά απνηειείηαη από ηνπιάρηζηνλ 90% κεζάλην, θαη επηπιένλ από αηζαλόιε, πξνπάλην, βνπηάλην θαη άιια αέξηα. Λόγσ ηεο ζύζηαζήο ηνπ θαηά ηελ θαύζε ηνπ έρεη ηε ρακειόηεξε εθπνκπή ξύπσλ από όια ηα ζπκβαηηθά θαύζηκα. Δπίζεο, δελ πεξηέρεη κνλνμείδην ηνπ άλζξαθα ζπλεπώο δελ είλαη ηνμηθό.

4 Φςζικό Αέπιο CNG Αζθάλεια Τν CNG έρεη πιενλεθηήκαηα ζε ζέκαηα αζθάιεηαο, ζρεηηθά κε ηε βελδίλε θαη ην πεηξέιαην: δελ είλαη ηνμηθό, θαη ζε πεξίπησζε δηαξξνήο δε κνιύλεη έδαθνο θαη λεξό, εθόζνλ είλαη πην ειαθξύ από ηνλ αέξα θαη δηαιύεηαη γξήγνξα όηαλ απειεπζεξσζεί. Όπσο θαη κε ην LPG, έρεη πξνζηεζεί έλα αξσκαηηθό πξνθεηκέλνπ λα γίλεηαη αληηιεπηό ζε πεξίπησζε δηαξξνήο. Γελ είλαη εύθιεθην ζε πνζνζηά θάησ από 5% ή πάλσ από 15%, όηαλ αλακηγλύεηαη κε αέξα. Η βελδίλε θαη ην πεηξέιαην θαίγνληαη ζε πνιύ κηθξόηεξεο ζπγθεληξώζεηο θαη αλαθιέγνληαη ζε κηθξόηεξεο ζεξκνθξαζίεο. ΑΦΑΛΕΘΑ ΔΕΞΑΜΕΝΗ CNG ΚΑΘ ΥΡΟΝΟ ΖΩΗ Οη δεμακελέο CNG είλαη ζρεδηαζκέλεο λα αληέρνπλ ηελ πίεζε αλεθνδηαζκώλ πάλσ από 6 θνξέο ηε κέξα, 365 κέξεο ην ρξόλν, πνιύ παξαπάλσ από όηη ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ ζηελ πξάμε. Οη δεμακελέο CNG έρνπλ ρξόλν δσήο έηε.

5 ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΚΙΝHΣΗΡΩΝ DIESEL Dual Fuel System (DFS) Μεηαηξνπή θηλεηήξσλ νρεκάησλ ελαθπού & βαπέωρ ηύπος ζε ζύζηεκα κηθηήο θαύζεο Diesel / Φςζικό αέπιο (CNG)

6 Λειηοςπγία Dual Fuel System Τν πξνεγκέλεο ηερλνινγίαο Dual Fuel System ηεο Γεξκαληθήο εηαηξίαο Femitec, είλαη έλα ζύζηεκα ηξνθνδνζίαο, πνπ πξνζαξκόδεηαη ζε Diesel θηλεηήξεο έσο 8 θπιίλδξνπο, δίλνληαο ελαιιαθηηθά ηε δπλαηόηεηα κηθηήο θαύζεο κε ηαπηόρξνλε ηξνθνδνζία Diesel θαη θπζηθνύ αεξίνπ ζε αλαινγία πνπ κπνξεί λα θηάζεη 50% Diesel / 50%CNG. Ο controller (εγθέθαινο) ηνπ ζπζηήκαηνο δηαρεηξίδεηαη ηελ ιεηηνπξγία ηξνθνδνζίαο κεηώλνληαο ηελ πνζόηεηα Diesel θαηά 40%-50% ζπκπιεξώλνληαο ηαπηόρξνλα κε θπζηθό αέξην CNG. O controller ηνπ ζπζηήκαηνο ζπλδέεηαη θαη αληηγξάθεη ζε πξαγκαηηθό ρξόλν ηα δεδνκέλα ιεηηνπξγίαο ηνπ θηλεηήξα θαη ζε ζπλδπαζκό κε ηηο κεηξήζεηο πνπ ιακβάλεη από ηνπο αηζζεηήξεο ζεξκνθξαζίαο, νμπγόλνπ θαη ξύπσλ, εμαζθαιίδεη ηε ζσζηή θαη αζθαιή ιεηηνπξγία ηνπ/ Η εγθαηάζηαζε ελόο ζπζηήκαηνο DFS ηεο Femitec δελ δηαθόπηεη ηε δπλαηόηεηα ιεηηνπξγίαο ηνπ νρήκαηνο κόλν κε Diesel, αθνύ νπζηαζηηθά δελ γίλεηαη θακία αιιαγή ζηελ εζσηεξηθή ιεηηνπξγία ηνπ θηλεηήξα. Τν ζύζηεκα DFS έρεη εθαξκνγή θαη γηα ρξήζε LPG (Υγξαέξην).

7 Οθέλη Οικονομία ζηα καύζιμα. Δπηηπγράλεηαη κείσζε ηνπ θόζηνπο θαπζίκνπ 20% - 30% αλάινγα κε ηνλ ηύπν θηλεηήξα ηνπ νρήκαηνο. Βεληίωζη ζηη λειηοςπγία και ηην απόδοζη ηος κινηηήπα. Μεγαιύηεξνο αξηζκόο νθηαλίσλ ζεκαίλεη κεγαιύηεξε αζθάιεηα θαη ζσζηή ιεηηνπξγία ηνπ θηλεηήξα, ην CNG έρεη αξηζκό νθηαλίσλ θαη ζεξκνθξαζία αλάθιεμεο 540 C, όταν για τη βενζίνη είναι 257 C και το πετρέλαιο 315 C. Μείωζη εκπομπών πύπων. Τν θπζηθό αέξην, γεσινγηθά, εληνπίδεηαη πάλσ από ηα θνηηάζκαηα πεηξειαίνπ θαη ηππηθά απνηειείηαη από ηνπιάρηζηνλ 90% κεζάλην, θαη επηπιένλ από αηζαλόιε, πξνπάλην, βνπηάλην θαη άιια αέξηα. Λόγσ ηεο ζύζηαζήο ηνπ θαηά ηελ θαύζε ηνπ έρεη ηε ρακειόηεξε εθπνκπή ξύπσλ από όια ηα ζπκβαηηθά θαύζηκα. Δπίζεο, δελ πεξηέρεη κνλνμείδην ηνπ άλζξαθα ζπλεπώο δελ είλαη ηνμηθό.

8 Dual Fuel System KIT Ο Βαζικόρ εξοπλιζμόρ ηος ζςζηήμαηορ αποηελείηαι από: Δγθέθαινο Σπζηήκαηνο - Controller (OBD) -Digital/Analogue Γεμακελή (Φηάιε) Σπκπηεζκέλνπ Φπζηθνύ Αεξίνπ (CNG) ρσξεηηθόηεηαο από 55lt έσο 155lt Απηόκαηε Βαιβίδα Αζθαιείαο Φηάιεο Μπεθ Χεθαζκνύ CNG "Barracuda " γηα νρήκαηα από 4 εώο 8 θπιίλδξνπο Πλεύκνλαο (Δμάξηεκα κείσζεο πίεζεο από 250bar ζε 2 bar) 180hp-250hp-400hp

9 Αποηελέζμαηα εγκαηάζηαζηρ Mercedes Actros Καηαλαιώζεηο, πίλαθαο ζηνηρείσλ Λειηοςπγία με καύζιμο Diesel Λειηοςπγία με ζύζηημα μεικηήρ καύζηρ Diesel / CNG Μέζε Καηαλάισζε Diesel lt/ 100klm Μέζε Καηαλάισζε Diesel lt/ 100klm Μέζε Καηαλάισζε CNG Kgr/ 100klm 41lt 28lt 5.5 kgr Οικονομία Καςζίμος ζε αξία 22%

10 Αποηελέζμαηα εγκαηάζηαζηρ ζε DAF CF85 Καηαλαιώζεηο, πίλαθαο ζηνηρείσλ Λειηοςπγία με καύζιμο Diesel Λειηοςπγία με ζύζηημα μεικηήρ καύζηρ Diesel / CNG Μέζε Καηαλάισζε Diesel lt/ 100klm Μέζε Καηαλάισζε Diesel lt/ 100klm Μέζε Καηαλάισζε CNG Kgr/ 100klm 40lt 27lt 5.3 kgr Οικονομία Καςζίμος ζε αξία 23%

11 Αποηελέζμαηα εγκαηάζηαζηρ ζε Mercedes Atego Καηαλαιώζεηο, πίλαθαο ζηνηρείσλ Λειηοςπγία με καύζιμο Diesel Λειηοςπγία με ζύζηημα μεικηήρ καύζηρ Diesel / CNG Μέζε Καηαλάισζε Diesel lt/ 100klm Μέζε Καηαλάισζε Diesel lt/ 100klm Μέζε Καηαλάισζε CNG Kgr/ 100klm 21lt 14lt 3.0 kgr Οικονομία Καςζίμος ζε αξία 20%

12 Ππαηήπια Φςζικού Αεπίος ΠΔΡΙΟΥΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΘΟΥΣΑ 1ν ρικ. Λεσθόξνπ Αλζνύζαο, Αλζνύζα, Αηηηθή Τει ΚΗΦΙΣΙΑ Λεσθόξνο Κεθηζίαο 264, Κεθηζηά, Αηηηθή Τει ΝΔΑ ΦΙΛΑΓΔΛΦΔΙΑ 8ν Φικ. Δζληθήο Αζελώλ Θεζζαινλίθεο(ξεύκα πξνο Λακία) Νέα Φηιαδέιθεηα Αηηηθή Τει ΘΔΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Λεσθόξνο Γεσξγηθήο Σρνιήο 128, Ππιαία Θεζζαινλίθεο, Θεζζαινλίθε Τει Σηα πιαίζηα ησλ δξάζεσλ γηα ηελ πεξαηηέξσ δηείζδπζε ηνπ θπζηθνύ αεξίνπ ζηελ θίλεζε ησλ νρεκάησλ ζηε ρώξα, ε ΓΔΠΑ πξόθεηηαη λα πξνρσξήζεη ζηελ εγκαηάζηαζη ανηλιών ηποθοδοζίαρ ζπκπηεζκέλνπ θπζηθνύ αεξίνπ (CNG) ζε πξαηήξηα πγξώλ θαπζίκσλ ζηηο κεγάιεο πόιεηο ηνπ εζληθνύ άμνλα Αζήλαο-Θεζζαινλίθεο, Λάξηζα θαη Βόιν.

13 Δξοςζιοδοηημένα ςνεπγεία Δγκαηάζηαζηρ "ΚΑΝΣΡΑΚ SERVICE" Ε.Π.Ε. ΠΕΣΡΟΤ ΡΑΛΛΗ 93 ΑΓ. Ι. ΡΕΝΣΗ SCANIA & IVECO ASTRO GROUP SERVICE A.E. ΚΗΦΙΟΤ 100 ΑΘΗΝΑ ΑΦΟΙ ΧΡΙΣΟΦΗ ΑΒΕΕ ΑΝΣΙΓΟΝΗ 3 ΑΘΗΝΑ ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΑΦΟΙ ΑΒΕΣΕ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΤ 29 ΕΛΕΤΙΝΑ ΜΑΝ HATKAR SERVICE A.E. 12 ΧΛΜ. Ε.Ο. ΑΘΗΝΩΝ - ΘΕ/ΚΗ ΜΑΝΩΛΟΠΟΤΛΟ Κ. ΜΑΝΩΛΗ Χ. Ο.Ε. Π. ΒΡΕΣΣΟΤ & ΛΟΤΣΡΟΤ TRITOS ALEXANDER & ΙΑ Ε.Ε ΘΕΗ ΑΜΑΡΘΙ ΚΑΛΤΒΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΒ. & ΕΛΑΦΡΙΩΝ ΦΟΡΣΗΓΩΝ ΑΝΑΣΑΙΟΤ Κ. - Ι. ΣΟΣΡΑ Α.Ε. ΟΔΟ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΤ ΑΠΡΟΠΤΡΓΟ ΕΤΡΩΕΠΙΚΕΤΑΣΙΚΗ Ε.Π.Ε. ΘΕΗ ΑΓΡΙΕΛΑΙΑ ΜΑΝΔΡΑ ΜΑΝ TRUCK SERVICE ΟΔΟ ΑΓΙΑ ΟΦΙΑ ΑΠΡΟΠΤΡΓΟ ΑΦΟΙ ΜΕΓΑΓΙΑΝΝΗ Α.Ε. 1 ΧΙΛΜ. ΛΕΩΦΟΡΟΝ ΠΑΙΑΝΙΑ - ΜΑΡΚΟΠΟΤΛΟΤ ΚΟΡΩΠΙ SERVICE CENTER ΑΠΟΣΟΛΟΤ ΘΕΗ ΧΑΒΩΙ ΜΑΓΟΤΛΑ ΑΦΟΙ ΚΤΡΟΜΙΣΗ ΜΑΝΔΡΑ VOLVO ΡΑΠΣΗ ΚΩΝ. ΠΤΡΙΔΩΝ ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤ ΑΝΩ ΛΙΟΙΑ ΜΑΝ &

Σερληθή Ηκεξίδα. Ηιεθηξνθίλεζε Σερλνινγίεο Τβξηδηθώλ Ορεκάησλ

Σερληθή Ηκεξίδα. Ηιεθηξνθίλεζε Σερλνινγίεο Τβξηδηθώλ Ορεκάησλ Σερληθή Ηκεξίδα Ηιεθηξνθίλεζε Σερλνινγίεο Τβξηδηθώλ Ορεκάησλ 1 πζηήκαηα δηαρείξηζεο θαη εμνηθνλόκεζεο ελέξγεηαο KERS -Kinetic Energy Recovery System Σπζηήκαηα αλάθηεζεο θηλεηηθήο ελέξγεηαο. Απηή ε ηερλνινγία

Διαβάστε περισσότερα

Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή.

Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή. Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή. Ο λέβεηαρ ENERSAVE είναι ένα αξιόπιζηο πποφόν και καηαζκεςάδεηαι

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΡΜΗΚΑ ΣΕΑΚΗΑ ΝΔΡΟΤ BASE - DSA

ΘΔΡΜΗΚΑ ΣΕΑΚΗΑ ΝΔΡΟΤ BASE - DSA ΟΓΖΓΗΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΣΖ, ΥΡΖΖ ΚΑΗ ΤΝΣΖΡΖΖ - GR ΘΔΡΜΗΚΑ ΣΕΑΚΗΑ ΝΔΡΟΤ BASE - DSA Διεγκέλν θαηά EN 13229 πγραξεηήξηα γηα ηελ επηινγή ηεο μπιόζνκπαο-ηδαθηνύ LA NORDICA! Με ηα πξντόληα ηεο LA NORDICA κπνξείηε λα

Διαβάστε περισσότερα

To αύξην στελ ςύμε ζέξκαλσε θτεξίσλ σήκεξα. To αύξην στελ ςύμε ζέξκαλσε θτεξίσλ

To αύξην στελ ςύμε ζέξκαλσε θτεξίσλ σήκεξα. To αύξην στελ ςύμε ζέξκαλσε θτεξίσλ To αύξην στελ ςύμε ζέξκαλσε θτεξίσλ Οη τηκέο πετξειαίνπ θαη αεξίνπ σπλερίδνπλ λα απμάλνλταη σπλερώο, γεγνλότα θαη πξνβιέςεηο. Μηα καηηά ζηηο ζηαηηζηηθέο δείρλεη ζαθώο όηη ε ηάζε είλαη αλνδηθή. Οη ηξέρνπζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΑΡΣΟΓΡΑΦΖΖ ΠΔΡΗΟΥΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΣΖ ΑΣΜΟΦΑΗΡΗΚΖ ΡΤΠΑΝΖ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΓΔΩΓΡΑΦΗΚΩΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΩΝ

ΥΑΡΣΟΓΡΑΦΖΖ ΠΔΡΗΟΥΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΣΖ ΑΣΜΟΦΑΗΡΗΚΖ ΡΤΠΑΝΖ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΓΔΩΓΡΑΦΗΚΩΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΩΝ ΥΑΡΣΟΓΡΑΦΖΖ ΠΔΡΗΟΥΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΣΖ ΑΣΜΟΦΑΗΡΗΚΖ ΡΤΠΑΝΖ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΓΔΩΓΡΑΦΗΚΩΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΩΝ Μ. ΛΑΕΟΓΛΟΤ, Ν. ΚΑΡΑΝΗΚΟΛΑ, Γ. ΒΑΓΗΩΝΑ Σκήκα Μεραληθώλ Υσξνηαμίαο θαη Αλάπηπμεο, Πνιπηερληθή ρνιή, Αξηζηνηέιεην

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS

ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS 1 ΓΔΝΗΚΑ Η αξρή ιεηηνπξγίαο ησλ αληιηώλ βαθήο Airless, είλαη πνιύ απιή. Σν ρξώκα αλαξξνθάηαη από έλα δνρείν κέζα ζηελ αληιία. Έλαο ειεθηξηθόο θηλεηήξαο (ή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗΝ «ΟΡΓΑΝΧΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ»

ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗΝ «ΟΡΓΑΝΧΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ» ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΧ ΥΟΛΗ: ΥΗΜΙΚΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΣΜΗΜΑ: ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗΝ «ΟΡΓΑΝΧΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ» ΜΔ ΔΞΔΙΓΙΚΔΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΣΗ ΔΊΝΑΗ ΔΤΚΟΛΟ ΝΑ ΜΔΛΔΣΖΟΤΜΔ ΣΟΝ ΗΓΑΝΗΚΟ ΦΤΚΣΗΚΟ ΚΤΚΛΟ?

ΓΗΑΣΗ ΔΊΝΑΗ ΔΤΚΟΛΟ ΝΑ ΜΔΛΔΣΖΟΤΜΔ ΣΟΝ ΗΓΑΝΗΚΟ ΦΤΚΣΗΚΟ ΚΤΚΛΟ? ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΦΕΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΣΤΗ ΧΥΞΗ, Πολιτικόσ Μηχ/κόσ ΕΜΠ, M.Eng Univ. Of Sheffield, Πρόεδροσ Δ ΨΤΓΕΙΑ ΑΛΑΚΑ food logistics, Διευθυντήσ Cryologic Εκπαιδευτική υμβουλευτική, Πρόεδροσ Δ Ελληνικήσ Ζνωςησ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΑ ΟΣΑ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ ΕΝ ΚΕΝΩ (SOUS VIDE)

ΟΛΑ ΟΣΑ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ ΕΝ ΚΕΝΩ (SOUS VIDE) Επηκέιεηα: Άγγεινο ηκζηξίθεο ΟΛΑ ΟΣΑ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ ΕΝ ΚΕΝΩ (SOUS VIDE) Η ζπζθεπαζία ζε θελό ησλ ηξνθίκσλ, είλαη κηα ηερληθή ζπληήξεζεο πνιύ ρξήζηκε ζηελ θνπδίλα θαη

Διαβάστε περισσότερα

Μέζνδνη ραξαθηεξηζκνύ πιηθώλ Εξγαζηεξηαθή άζθεζε 7: Ηιεθηξνληθή κηθξνζθνπία ζάξσζεο (SEM) Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 9/6/2010

Μέζνδνη ραξαθηεξηζκνύ πιηθώλ Εξγαζηεξηαθή άζθεζε 7: Ηιεθηξνληθή κηθξνζθνπία ζάξσζεο (SEM) Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 9/6/2010 Μέζνδνη ραξαθηεξηζκνύ πιηθώλ Εξγαζηεξηαθή άζθεζε 7: Ηιεθηξνληθή κηθξνζθνπία ζάξσζεο (SEM) Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 9/6/2010 ΕΙΑΓΩΓΗ: Τν κηθξνζθόπην ειεθηξνληθήο ζάξσζεο είλαη έλα είδνο ειεθηξνληθνύ κηθξνζθνπίνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΜΠΔ Σ8 ΣΤΠΟΤ ΔΣΙΣ. Λαμπτήρασ Φθοριςμού Εξοικονόμηςησ Ενεργείασ

ΛΑΜΠΔ Σ8 ΣΤΠΟΤ ΔΣΙΣ. Λαμπτήρασ Φθοριςμού Εξοικονόμηςησ Ενεργείασ 2011 ΛΑΜΠΔ Σ8 ΣΤΠΟΤ ΔΣΙΣ Λαμπτήρασ Φθοριςμού Εξοικονόμηςησ Ενεργείασ Η Δηαηξεία καο, πξσηνπνξώληαο ζε ζέκαηα ΔΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ δηαζέηεη ζηελ Διιεληθή αγνξά, ηε κνλαδηθή ιύζε αληηθαηάζηαζεο ιακπηήξσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΣΟ-ΒΙΟΑΠΟΙΚΟΓΟΜΗΙΜΑ ΠΛΑΣΙΚΑ Η ΛΤΗ ΣΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΡΤΠΑΝΗ ΣΗ ΠΛΑΣΙΚΗ ΑΚΟΤΛΑ

ΦΩΣΟ-ΒΙΟΑΠΟΙΚΟΓΟΜΗΙΜΑ ΠΛΑΣΙΚΑ Η ΛΤΗ ΣΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΡΤΠΑΝΗ ΣΗ ΠΛΑΣΙΚΗ ΑΚΟΤΛΑ ΦΩΣΟ-ΒΙΟΑΠΟΙΚΟΓΟΜΗΙΜΑ ΠΛΑΣΙΚΑ Η ΛΤΗ ΣΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΡΤΠΑΝΗ ΣΗ ΠΛΑΣΙΚΗ ΑΚΟΤΛΑ Γ ρ Ν. Καηζαρός Γηεπζπληήο Δξεπλώλ ηνπ ΔΚΔΦΔ «Γεκόθξηηνο» Πξώελ Πξόεδξνο Έλσζεο Διιήλσλ Υεκηθώλ Πξώελ Πξόεδξνο

Διαβάστε περισσότερα

Ποισδύλακο Ποιηηηζηηθό Κέληρο ζηολ Γήκο ηοσ Πεηραηά

Ποισδύλακο Ποιηηηζηηθό Κέληρο ζηολ Γήκο ηοσ Πεηραηά Γεξαζηκίδεο Αιέμαλδξνο Διεπζεξίνπ Γεώξγηνο ειίδα 1 από 76 1. ΓΔΝΗΚΑ ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ Ποισδύλακο Ποιηηηζηηθό Κέληρο ζηολ Γήκο ηοσ Πεηραηά Περιεχόμενα 1. 1 ΠΔΡΊΛΖΦΖ ΠΣΤΥΗΑΚΉ 1. 2 ΓΔΝΗΚΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ 1. 3 ΚΟΠΟ ΔΡΓΑΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΩΣΔΡΗ ΚΑΙ ΑΝΩΣΑΣΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΔΞΔΣΑΔΩΝ ΠΑΓΚΤΠΡΙΔ ΔΞΔΣΑΔΙ 2014

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΩΣΔΡΗ ΚΑΙ ΑΝΩΣΑΣΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΔΞΔΣΑΔΩΝ ΠΑΓΚΤΠΡΙΔ ΔΞΔΣΑΔΙ 2014 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΩΣΔΡΗ ΚΑΙ ΑΝΩΣΑΣΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΔΞΔΣΑΔΩΝ ΠΑΓΚΤΠΡΙΔ ΔΞΔΣΑΔΙ 2014 ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΥΟΛΩΝ ΘΔΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΜΑΘΗΜΑ : ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΔΚΣΡΙΚΩΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΥΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ

ΣΕΥΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΣΕΥΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ 1.ΣΕΥΝΙΚΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ. 1 Δίδνο αλειθπζηήξα Αηόκσλ 10 Δίδνο ζαιακίζθνπ Αηόκσλ 2 Ολνκαζηηθό θνξηίν 600 Κg 11 Ύςνο ζαιακίζθνπ 3 Σαρύηεηα ζαιακηζ. 0.63 (m/s) (Καζαξό) 2.20 4 Δπηηάρπλζε

Διαβάστε περισσότερα

Σερληθή Ηκεξίδα. Ηιεθηξνθίλεζε Σερλνινγίεο Τβξηδηθώλ Ορεκάησλ

Σερληθή Ηκεξίδα. Ηιεθηξνθίλεζε Σερλνινγίεο Τβξηδηθώλ Ορεκάησλ Σερληθή Ηκεξίδα Ηιεθηξνθίλεζε Σερλνινγίεο Τβξηδηθώλ Ορεκάησλ 1 Έιεγρνο, ζπληήξεζε θαη επηζθεπήο πβξηδηθώλ νρεκάησλ. Βαζηθέο αξρέο ειέγρνπ, ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο νρεκάησλ Κσδηθνί Γηάγλσζεο Βιαβώλ Τβξηδηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

Τι σημαίνει στην πραγματικότητα γεωλογική αποθήκευση του CO2;

Τι σημαίνει στην πραγματικότητα γεωλογική αποθήκευση του CO2; Τι σημαίνει στην πραγματικότητα γεωλογική αποθήκευση του CO2; Υπεφθυνη χρήςη των ορυκτών καυςίμων Απομάκρυνςη τησ κφριασ πηγήσ των αερίων του θερμοκηπίου Επαναφορά του άνθρακα ςτο υπζδαφοσ Παροχή του αναγκαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΘΣΘΜΘΚΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΚΑΘ ΕΠΘΚΟΘΝΩΝΘΑ ΑΦΑΛΕΘΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΚΟΘΝΩΝΘΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΑ

ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΘΣΘΜΘΚΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΚΑΘ ΕΠΘΚΟΘΝΩΝΘΑ ΑΦΑΛΕΘΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΚΟΘΝΩΝΘΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΑ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΘΣΘΜΘΚΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΚΑΘ ΕΠΘΚΟΘΝΩΝΘΑ ΑΦΑΛΕΘΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΚΟΘΝΩΝΘΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΑ ΑΤΘΕΝΣΘΚΟΠΟΘΗΗ ΦΤΘΚΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ Ε ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΟΡΓΑΝΘΜΟΤ ΚΑΡΑΝΘΚΟΛΑ ΚΩΝΣΑΝΣΘΝΟ ΚΑΣΑΝΗ ΗΛΘΑ ΜΤΣΘΛΗΝΗ, ΜΑΡΣΘΟ 2014 1 Πίνακαρ

Διαβάστε περισσότερα

"Δε ρξεηάδνκαη δώλε αζθαιείαο όηαλ θηλνύκαη κε κηθξέο ηαρύηεηεο ή δηαλύω κηα κηθξή δηαδξνκή."

Δε ρξεηάδνκαη δώλε αζθαιείαο όηαλ θηλνύκαη κε κηθξέο ηαρύηεηεο ή δηαλύω κηα κηθξή δηαδξνκή. ΟΙ ΖΩΝΕ ΑΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΣΑ ΠΑΡΑΜΤΘΙΑ "Δε ρξεηάδνκαη δώλε αζθαιείαο όηαλ θηλνύκαη κε κηθξέο ηαρύηεηεο ή δηαλύω κηα κηθξή δηαδξνκή." Αλ πηζηεύακε ζε θάζε ηζηνξία πνπ ιέγεηαη ζηηο κέξεο καο! Η αιήζεηα είλαη όηη

Διαβάστε περισσότερα

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα:

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα: ηηο πξνζνκνηώζεηο πνπ αθνινπζνύλ εμεηάδεηαη ε πεξίπησζε ηνπ θπιίλδξνπ δηπιαζίσλ δηαζηάζεσλ θαη γίλεηαη εμέηαζε θάζε θπιίλδξνπ μερσξηζηά (εμσηεξηθνύ θαη εζσηεξηθνύ). Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Σππνινγία Διιεληθώλ Κηηξίσλ Καηνηθίαο Γπλακηθό Δμνηθνλόκεζεο Δλέξγεηαο

Σππνινγία Διιεληθώλ Κηηξίσλ Καηνηθίαο Γπλακηθό Δμνηθνλόκεζεο Δλέξγεηαο Σππνινγία Διιεληθώλ Κηηξίσλ Καηνηθίαο Γπλακηθό Δμνηθνλόκεζεο Δλέξγεηαο E.Γ. Γαζθαιάθε, K. Γξνχηζα, Κ.Α. Μπαιαξάο,. Κνληνγηαλλίδεο Οκάδα Δμνηθνλόκεζεο Δλέξγεηαο Ηλζηηζηνύην Δξεπλώλ Πεξηβάιινληνο θαη Βηώζηκεο

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξσκέλε Ιύζε Ιηαληθήο

Οινθιεξσκέλε Ιύζε Ιηαληθήο Οινθιεξσκέλε Ιύζε Ιηαληθήο Τν Entersoft Retail απνηειεί ηελ πην νινθιεξσκέλε πξόηαζε γηα αιπζίδεο ιηαληθήο θαη franchising θαη είλαη πιήξσο ελνπνηεκέλν κε ERP, CRM θαη E-Commerce. Entersoft Retail Οινθιεξσκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΑΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΖ ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΔΓΓΗΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΓΟΡΑ ΣΟΤ ΒΔΛΣΗΣΟΤ ΣΤΠΟΤ ΠΛΟΗΟΤ ΣΖΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΥΟ ΚΙΝΗΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟ ΜΕΡΟ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ

ΕΛΕΓΥΟ ΚΙΝΗΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟ ΜΕΡΟ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ISL Σημειώζεις Εργαζηηριακού Μέροσς ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΕΛΕΓΥΟ ΚΙΝΗΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟ ΜΕΡΟ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΗΜΕΙΩΕΙ και ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΜΑΡΣΗΟ 2011 Γ. Δ. ΥΑΜΗΛΟΘΩΡΗ & M.Γ. ΠΑΠΟΤΣΙΓΑΚΗ ISL Σημειώζεις ηοσ εργαζηηριακού μέροσς

Διαβάστε περισσότερα

Εγκαταστάσεις Πσρόσβεσης Κτιρίων ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

Εγκαταστάσεις Πσρόσβεσης Κτιρίων ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΗΛΔΚΣΡΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑΣΑΞΔΩΝ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΑΠΟΦΑΔΩΝ Εγκαταστάσεις Πσρόσβεσης Κτιρίων ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Ισάλλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΔΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΜΟΝΑΓΩΝ ΗΘΤΑ ΣΟ Γ.Ν. ΞΑΝΘΗ. Δηζεγεηήο: Αζαλάζηνο Μπακπαιίδεο, Γηνηθεηήο Γ.Ν. Ξάλζεο

ΓΡΑΔΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΜΟΝΑΓΩΝ ΗΘΤΑ ΣΟ Γ.Ν. ΞΑΝΘΗ. Δηζεγεηήο: Αζαλάζηνο Μπακπαιίδεο, Γηνηθεηήο Γ.Ν. Ξάλζεο ΓΡΑΔΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΜΟΝΑΓΩΝ ΗΘΤΑ ΣΟ Γ.Ν. ΞΑΝΘΗ Δηζεγεηήο: Αζαλάζηνο Μπακπαιίδεο, Γηνηθεηήο Γ.Ν. Ξάλζεο Δίλαη γλσζηφ ζε φινπο φηη ηα λνζνθνκεία είλαη απφ ηα πην ελεξγνβφξα θηηξηαθά ζπγθξνηήκαηα, ιφγσ κεγέζνπο,

Διαβάστε περισσότερα

Γιεπεύνηζη θέζεωρ παπαγωγήρ Αιολικήρ ενεπγείαρ

Γιεπεύνηζη θέζεωρ παπαγωγήρ Αιολικήρ ενεπγείαρ ΓΗΜΟΚΡΙΣΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΚΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΣΟΜΔΑ ΤΓΡΑΤΛΙΚΧΝ ΔΡΓΧΝ ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΜΔΓΔ ΚΧΓΙΚΟ ΔΡΓΟΤ Γιεπεύνηζη θέζεωρ παπαγωγήρ Αιολικήρ ενεπγείαρ Καθηγηηήρ Ι. Β. ΟΤΛΗ ΞΑΝΘΗ 2008 Γιεπεύνηζη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΚΕΝΣΡΟY ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΟΞΤΓΟΝΟΤ

ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΚΕΝΣΡΟY ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΟΞΤΓΟΝΟΤ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΥΙΟΤ «ΚΤΛΙΣΕΙΟ» ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΚΕΝΣΡΟY ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΟΞΤΓΟΝΟΤ Σν Ννζνθνκείν επηζπκεί λα ηξνθνδνηείηαη κε νμπγόλν γηα ηαηξηθή ρξήζε από κνλάδα παξαγσγήο νμπγόλνπ ηαηξηθήο ρξήζεο ζύκθσλα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΔΞΟΤΙΟΓΟΣΗΜΔΝΟΤ ΔΞΔΣΑΣΙΚΟΤ ΚΔΝΣΡΟΤ PEOPLECERT ΓΙΑ ΑΓΔΙΑ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΔΞΔΣΑΔΩΝ LANGUAGES

ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΔΞΟΤΙΟΓΟΣΗΜΔΝΟΤ ΔΞΔΣΑΣΙΚΟΤ ΚΔΝΣΡΟΤ PEOPLECERT ΓΙΑ ΑΓΔΙΑ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΔΞΔΣΑΔΩΝ LANGUAGES ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΔΞΟΤΙΟΓΟΣΗΜΔΝΟΤ ΔΞΔΣΑΣΙΚΟΤ ΚΔΝΣΡΟΤ PEOPLECERT ΓΙΑ ΑΓΔΙΑ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΔΞΔΣΑΔΩΝ LANGUAGES Σύµθσλα µε ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ έρεη ζεζπίζεη ε PeopleCert, νη ειάρηζηεο πξνδηαγξαθέο πνπ πξέπεη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΠΤΡΗΝΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΑΚΗΗ 1 ΕΤΡΕΗ ΣΩΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΩΝ ΣΟΤ ΑΠΑΡΙΘΜΗΣΗ GEIGER-MULLER

ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΠΤΡΗΝΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΑΚΗΗ 1 ΕΤΡΕΗ ΣΩΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΩΝ ΣΟΤ ΑΠΑΡΙΘΜΗΣΗ GEIGER-MULLER ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΠΤΡΗΝΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΑΚΗΗ 1 ΕΤΡΕΗ ΣΩΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΩΝ ΣΟΤ ΑΠΑΡΙΘΜΗΣΗ GEIGER-MULLER ΘΕΩΡΗΣΙΚΗ ΕΙΑΓΩΓΗ Οη αθηίλεο γ αλαθαιύθζεθαλ ζην ηέινο ηνπ 1900 από ηνλ Vllard. Πξόθεηηαη γηα πνιύ δηεηζδπηηθή αθηηλνβνιία,

Διαβάστε περισσότερα