ΣΡΟΤΥΕ. Μαύξε ζεξηλή ηξνύθα (Tuber aestivum) εμαηξεηηθήο πνηόηεηαο.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΡΟΤΥΕ. Μαύξε ζεξηλή ηξνύθα (Tuber aestivum) εμαηξεηηθήο πνηόηεηαο."

Transcript

1 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΣΡΟΥΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΥΤΣΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ Δ/ΝΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΔΕΝΔΡΟΚΗΠΕΤΣΙΚΗ ΣΡΟΤΥΕ Μαύξε ζεξηλή ηξνύθα (Tuber aestivum) εμαηξεηηθήο πνηόηεηαο. 1

2 Διεύθυνση ΠΑΠ Δενδροκηπευτικής Διευθυντής: Αντώνης Κουντούρης Πληροφορίες: Άννα Υουλίδη τηλ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ Ειζαγωγή Τι είναι οι ηρούθες Καλλιέργεια ηρούθας Προϋποθέζεις καλλιέργειας ηρούθας Καηάλληλα είδη ζηην Ελλάδα Εγκαηάζηαζη θσηείας Καλλιεργηηικές ηετνικές Σσλλογή ηης ηρούθας Απόδοζη ηης καλλιέργειας Προϊόνηα με ηρούθα Πλεονεκηήμαηα Μειονεκηήμαηα Οικονομικές ενιζτύζεις για ηην καλλιέργεια ηρούθας 2

3 Ειζαγωγή Ζ ζπιινγή άγξησλ καληηαξηώλ άξρηζε από ηνπο πξντζηνξηθνύο ρξόλνπο, ηόηε πνπ ν άλζξσπνο ήηαλ θπλεγόο θαη ζπιιέθηεο άγξηαο ηξνθήο. Οη πξώηεο γξαπηέο πιεξνθνξίεο γηα ηε ζπιινγή θαη βξώζε καληηαξηώλ αλάγνληαη ζηνπο θιαζζηθνύο ρξόλνπο. Οη αξραίνη Έιιελεο ήηαλ ηδηαίηεξα ελζνπζηώδεηο ζπιιέθηεο απηνύ ηνπ εδώδηκνπ καληηαξηνύ πνπ ήηαλ γλσζηό κε ηελ νλνκαζία ύδλνλ. Σηηο κέξεο καο νη θάηνηθνη θπξίσο ησλ νξεηλώλ πεξηνρώλ αζρνινύληαη κε ηε ζπιινγή καληηαξηώλ, κηα δεκηνπξγηθή ελαζρόιεζε πνπ εμαζθαιίδεη όρη κόλν θζελή, εθιεθηή, λόζηηκε θαη ζξεπηηθή ηξνθή αιιά θαη πξνάγεη ζρέζεηο αγάπεο θαη ζεβαζκνύ γηα ην θπζηθό πεξηβάιινλ θαη ηελ πξνζηαζίαο ηνπ. Ταπηόρξνλα εμαζθαιίδεη ηθαλνπνηεηηθή ζσκαηηθή άζθεζε θαη ζηηγκέο γαιήλεο θαη ςπρηθήο εξεκίαο. Τα ηειεπηαία ρξόληα ε δεκηνπξγία ζπιιόγσλ καληηαξόθηισλ θαη ε δηαθήκηζε ηεο ζξεπηηθήο θαη γαζηξνλνκηθήο αμίαο ησλ απηνθπώλ καληηαξηώλ έρεη απμήζεη ηε ζπιινγή απηνθπώλ καληηαξηώλ πξνβιεκαηίδνληαο ηνπο Έιιελεο επηζηήκνλεο πνπ ζεσξνύλ επηβεβιεκέλε ηελ επηβνιή κέηξσλ πξνζηαζίαο ηεο κπθεηηθήο πνηθηιόηεηαο ζηε ρώξα καο. Τν Υπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Τξνθίκσλ πξνσζεί ηελ θαιιηέξγεηα ηξνύθαο αμηνπνηώληαο όια ηα ζπγθξηηηθά πιενλεθηήκαηα ηεο γηα ηελ εμαζθάιηζε πςειώλ εηζνδεκάησλ ζηνπο Έιιελεο παξαγσγνύο. Τι είναι οι ηρούθες Τξνύθεο νλνκάδνληαη νη ππόγεηεο θαξπνθνξίεο κηαο νκάδαο Αζθνκπθήησλ πνπ ζπκβηώλνπλ κε ηηο ξίδεο νξηζκέλσλ εηδώλ θπηώλ, ηδηαίηεξα δαζηθώλ δέλδξσλ. Οη κύθεηεο πνπ ζπκβηώλνπλ κε ξίδεο θπηώλ νλνκάδνληαη κπθνξξηδηθνί. Από ηε ζπκβίσζε θπηώλ θαη κπθήησλ σθεινύληαη θαη ηα δύν είδε νξγαληζκώλ, θπηά θαη κύθεηεο. Οη κπθειηαθέο πθέο είλαη έλα δίθηπν πνιύ ιεπηώλ, κηθξνζθνπηθώλ ζσιήλσλ πνπ πεξηβάιινπλ ηα ιεπηά ξηδηθά ηξηρίδηα ησλ θπηώλ. Οη κύθεηεο απνκπδνύλ από ηα θπηά θπξίσο πδαηάλζξαθεο αιιά ηαπηόρξνλα δηαζπώληαο κε ηε βνήζεηα ησλ ελδύκσλ ηνπο κεγαινκνξηαθέο 3

4 ελώζεηο πξνκεζεύνπλ ηα δέλδξα πνπ ηνπο θηινμελνύλ λεξό, αδσηνύρεο νπζίεο αιιά πιήζνο ηρλνζηνηρείσλ. Οη ηξνύθεο είλαη ινηπόλ καληηάξηα πνπ αλαπηύζζνληαη κέζα ζην έδαθνο ζε βάζνο 8 έσο 15 πεξίπνπ εθαη. Έρνπλ ζρήκα θνλδύινπ, ην κέγεζνο ηνπο θπκαίλεηαη ζπλήζσο από 2-7 εθαη. ελώ ην ρξώκα ηνπο πνηθίιεη από γθξηδόκαπξν έσο σρξόιεπθν. Είδη ηρούθας Αλάινγα κε ηελ επνρή σξίκαλζεο νη ηξνύθεο θαηαηάζζνληαη ζε θαινθαηξηλέο, θζηλνπσξηλέο ή ρεηκσληάηηθεο. ελώ κε βάζε ην εμσηεξηθό ηνπο ρξώκα ραξαθηεξίδνληαη ζαλ άζπξεο ή καύξεο. Τα θπξηόηεξα είδε ηξνύθαο είλαη ηα αθόινπζα: Tuber melanospotum (Μαύξε κειαλόζπνξε ηξνύθα), Tuber brumale var. brumale (Xεηκεξηλή καύξε ηξνύθα), Tuber aestivum (Θεξηλή καύξε ηξνύθα), Tuber aestivum f. uncinatum (Φζηλνπσξηλή καύξε ηξνύθα), Tuber magnatum (Πνιύηηκε ιεπθή ηξνύθα), Tuber borchii (Μπόξθεηνο ηξνύθα).. Καλλιέργεια ηρούθας Ζ θαιιηέξγεηα ηξνύθαο είλαη ηδηόκνξθε θαζώο απαηηείηαη ε θύηεπζε θαηάιιεισλ εηδώλ δέληξσλ κνιπζκέλσλ κε ην θαηάιιειν είδνο κύθεηα. Ζ εμαζθάιηζε ηδαληθώλ εδαθηθώλ ζπλζεθώλ είλαη πξσηαξρηθήο ζεκαζίαο πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ε ζπκβίσζε δέλδξνπ θαη κύθεηα. Δπηζεκαίλεηαη όηη δελ είλαη δπλαηόο ν εκβνιηαζκόο κπθήησλ ζε εγθαηεζηεκέλα δέλδξα. Προϋποθέζεις καλλιέργειας ηρούθας Ζ θπζηθή βιάζηεζε ηεο πεξηνρήο θαη ην πςόκεηξν όπνπ βξίζθεηαη ν αγξόο θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο εδαθνινγηθήο αλάιπζεο θαζνξίδνπλ ην είδε ησλ δέλδξσλ θαη ηα είδε ηεο ηξνύθαο πνπ κπνξεί λα θαιιηεξγεζνύλ ζην ζπγθεθξηκέλν αγξό. Πξηλ ηελ εγθαηάζηαζε κηαο θπηείαο ηξνύθαο πξέπεη λα ειέγρεηαη αλ ηα αγξνηεκάρηα: Βρίζκονηαι ζηην καηάλληλη οικολογική-υψομεηρική ζώνη. Θεσξεηηθά, πεξηνρέο κε δξπνδάζε είλαη θαηάιιειεο γηα θαιιηέξγεηα καύξεο ηξνύθαο. Σηελ Β. Διιάδα θαηάιιειεο πεξηνρέο είλαη απηέο κε πςόκεηξν 4

5 κ., ζηελ Κεληξηθή Διιάδα ε ηδαληθή πςνκεηξηθή δώλε είλαη κεηαμύ 400 θαη 800 κ. ελώ ζηελ Πεινπόλλεζν θαη ζηελ Κξήηε αλεβαίλεη ζηα κ. πεξίπνπ. Έχουν ηα καηάλληλα εδαθολογικά χαρακηηριζηικά. Ηδαληθά εδάθε γηα ηελ θαιιηέξγεηα ηεο ηξνύθαο είλαη ηα ειαθξά επηθιηλή θαη ειαθξά ακκναξγηιιώδε κε θαιή ζηξάγγηζε. Ζ αμηνιόγεζε ηεο θαηαιιειόηεηαο ησλ αγξώλ γίλεηαη κε εδαθνινγηθή αλάιπζε δεηγκάησλ εδάθνπο. O Διιεληθόο Γεσξγηθόο Οξγαληζκόο Γήκεηξα (Πξώελ ΔΘΗΑΓΔ) πξνηείλεη ηελ δηελέξγεηα ησλ εμήο αλαιύζεσλ: Μεραληθή ζύζηαζε θαηά Βνπγηνύθν (άκκνο, ηιύο, άξγηινο %), ph ζε πδαηηθό δηάιπκα, ph ζε KCl 1 N, ειεθηξηθή αγσγηκόηεηα, ζπλνιηθό CaCO3 %, C% ή νξγαληθή νπζία %,Fe (mg/kg), Mn (mg/kg), Zn (mg/kg), Cu (mg/kg). Δάλ ε εδαθηθή νμύηεηα ζε πδαηηθό δηάιπκα δελ βξίζθεηαη κεηαμύ 7,4 θαη 8,4 δελ ππάξρεη ζθνπηκόηεηα επηπξόζζεησλ αλαιύζεσλ. Καηάλληλα είδη καλλιέργειας ζηην Ελλάδα O Διιεληθόο Γεσξγηθόο Οξγαληζκόο Γήκεηξα (Πξώελ ΔΘΗΑΓΔ) ζπζηήλεη ηελ θαιιηέξγεηα καύξεο ηξνύθαο πνπ είλαη ιηγόηεξν απαηηεηηθή, ζρεηηθά ζίγνπξε θαη αληαγσληζηηθή κε άιινπο κπθνξξηδηθνύο κύθεηεο. Αληίζεηα δελ ελζαξξύλεηαη ε θαιιηέξγεηα ηεο ιεπθήο ηξνύθαο Tuber magnatum, ε νπνία είλαη απαηηεηηθή, ειάρηζηα αληαγσληζηηθή, αβέβαηε αιιά θαη ηδηαίηεξα αθξηβή. Τα ζεκαληηθόηεξα είδε καύξεο ηξνύθαο πνπ ζπληζηώληαη γηα θαιιηέξγεηα ζηε ρώξα καο είλαη ηα Tuber aestivum (καύξε ζεξηλή ηξνύθα), T. aestivum subsp. uncinatum (καύξε θζηλνπσξηλή ηξνύθα), T. brumale (καύξε ρεηκεξηλή ηξνύθα) θαη T. melanosporum (κειαλόζπνξε ηξνύθα) ηα νπνία ζπκβηώλνπλ κε δελδξώδε είδε όπσο είλαη ε ρλνπδσηή δξπο (Quercus pubescens), ε επζύθινηα δξπο (Q. cerris), ε αξηά (Q. ilex), ε θνπληνπθηά (Corylus avellana), ε θιακνπξηά (Tilia sp.), ν γαύξνο (Carpinus orientalis θαη C. betulus), ε νζηξπά (Ostrya carpinifolia) ε θνπθνπλαξηά (Pinus pinea), ε Φαιέπηνο (P. halepensis) θαη Τξαρεία πεύθε (P. brutia). 5

6 Εγκαηάζηαζη θσηείας Σπληζηάηαη ε θύηεπζε πηζηνπνηεκέλσλ δελδξπιιίσλ δύν εηώλ κε ελδεηθηηθό θπηεπηηθό ζύλδεζκν 4 Φ 5 κ. δει. 50 θπηά/ζηξ. Δλδείθλπηαη ε θύηεπζε ζε κεγάια αγξνηεκάρηα θαη ε ρξεζηκνπνίεζε πεξηζζόηεξσλ από έλα είδε δέλδξσλ κνιπζκέλα κε πεξηζζόηεξα από έλα είδε ηξνύθαο δηαθνξεηηθνύ παξαγσγηθνύ θύθινπ. Ζ πεξίθξαμε ηεο θπηείαο είλαη αλαγθαία γηα ηελ πξνθύιαμε ησλ δέλδξσλ θαη ησλ ηξνπθώλ από άγξηα ή/θαη ήκεξα δώα. Καλλιεργηηικές ηετνικές Ζ θαιιηέξγεηα ηεο ηξνύθαο είλαη ζρεηηθά εύθνιε θαη δελ απαηηεί ηδηαίηεξεο θαιιηεξγεηηθέο ηερληθέο. Γηα ηελ θαιύηεξε αλάπηπμε ησλ λεαξώλ δέδξσλ αιιά θαη ηελ επίηεπμε πςειώλ απνδόζεσλ είλαη απαξαίηεηε ε άξδεπζε ηεο θπηείαο. Σηηο αξρέο ηεο Άλνημεο ζα ρξεηαζηεί έλα ειαθξύ θαη επηθαλεηαθό ζθάιηζκα, γύξσ από θάζε δέληξν. Τν βνηάληζκα γύξσ από δέλδξα πξέπεη λα γίλεηαη πξνζεθηηθά ελώ αλάκεζα ζηα δέληξα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ειαθξύ ρνξηνθνπηηθό κεράλεκα. Ζ ρξήζε ιηπαζκάησλ θαη θπηνθαξκάθσλ δελ επηηξέπεηαη. Σσλλογή ηης ηρούθας Ζ ζπιινγή ηεο ηξνύθαο γίλεηαη θπξίσο από εηδηθά εθπαηδεπκέλα ζθπιηά. Τα ζθπιηά απηά παξνπζηάδνπλ κε κεγάιεο αληνρέο, επεηδή ε αλαδήηεζε ησλ ηξνπθώλ γίλεηαη θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ρεηκώλα θαη εθπαηδεύνληαη έηζη ώζηε λα κελ θαηαζηξέθνπλ κε ηα λύρηα ηνπο ηηο ηξνύθεο πνπ αλαθαιύπηνπλ ζην έδαθνο, Απόδοζη ηης καλλιέργειας Ζ έλαξμε ηεο παξαγσγήο επεξεάδεηαη από ηηο θαιιηεξγεηηθέο θξνληίδεο πνπ εθαξκόδνληαη θαη ην είδνο ησλ δέλδξσλ πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη. Γηα παξάδεηγκα νη δξύεο έρνπλ αξγό ξπζκό αύμεζεο θαη θαηά ζπλέπεηα αξρίδνπλ λα παξάγνπλ ηξνύθεο κεηά ην 8ν έηνο από ηελ εγθαηάζηαζε ηνπο ελώ ε θνπληνπθηά θαη ε θιακνπξηά, κε πην ηαρύ ξπζκό αύμεζεο, κεηά ην 5ν έηνο. 6

7 Ζ απόδνζε κηαο ζσζηά εγθαηεζηεκέλεο θαη θαιιηεξγεκέλεο θπηείαο κπνξεί λα είλαη εληππσζηαθή. Ζ κέζε εηήζηα ζηξεκκαηηθή απόδνζε ζύκθσλα ζηνηρεία ηνπ Διιεληθνύ Γεσξγηθνύ Οξγαληζκνύ Γήκεηξα (Πξώελ ΔΘΗΑΓΔ) αλέξρεηαη ζε αλά ζηξέκκα. Οη ηξνύθεο απνηεινύλ ηελ θνξσλίδα ηεο γαζηξνλνκίαο. Τν ζεζπέζην άξσκά ηνπο, κεηαηξέπεη αθόκα θαη θνηλέο ζπληαγέο ζε κνλαδηθέο γεπζηηθέο απνιαύζεηο. Οη ηξνύθεο πεξηέρνπλ πξσηεΐλεο, ακηλνμέα, θπηηθέο ίλεο, πνιιά ηρλνζηνηρεία θαη βηηακίλεο, ελώ νη αθξνδηζηαθέο ηνπο ηδηόηεηεο είλαη γλσζηέο από ηελ αξραηόηεηα. Οη ηξνύθεο καγεηξεύνληαη κε δπκαξηθά, ξύδη θαη όια ηα είδε θξεάησλ. Ζ γεύζε ηνπο είλαη πνιύ έληνλε θαη αξθεί κηα κηθξή πνζόηεηα γηα λα κεηαηξέςεη κηα θνηλή ζπληαγή ζε κνλαδηθή απόιαπζε. Σπλνδεύνληαη θπξίσο από ιεπθό θξαζί ή ζακπάληα. Προϊόνηα ηρούθας Διιεληθέο εηαηξείεο εκπνξεύνληαη θξέζθηεο ηξνύθεο αιιά θαη πιήζνο κεηαπνηεκέλσλ πξντόλησλ όπσο ζάιηζα ηξνύθαο, αιάηη κε ηξνύθα, κέιη κε ηξνύθα, βνύηπξν ηξνύθαο, ιάδη ηξνύθαο, θαξπάηζην ηξνύθαο. Γηαηίζεληαη επίζεο ζπζθεπαζκέλεο νιόθιεξεο, ηξηκκέλεο θαη ηξνύθεο ζε θέηεο. Πλεονεκηήμαηα είλαη εμαηξεηηθό γαζηξνλνκηθό πξντόλ είλαη βηνινγηθή θαιιηέξγεηα είλαη πξνσζνύκελε θαιιηέξγεηα εμαζθαιίδεη ζηνπο παξαγσγνύο ηθαλνπνηεηηθό εηζόδεκα δελ απαηηεί ηελ ύπαξμε αθξηβνύ κεραλνινγηθνύ εμνπιηζκνύ ρξεηάδεηαη ιίγεο θαιιηεξγεηηθέο θξνληίδεο δελ αληηκεησπίδεη πξνβιήκαηα δηάζεζεο αμηνπνηεί νξεηλά αγξνηεκάρηα ππάξρεη δπλαηόηεηα εμαγσγώλ κεηαπνηείηαη ζε πιήζνο πξντόλησλ έρεη ειάρηζην θόζηνο θαιιηέξγεηαο ππάξρεη δπλαηόηεηα εληζρύζεσλ κέζσ πξνγξακκάησλ ηνπ ΥΠΑΑΤ 7

8 Μειονεκηήμαηα άγλσζηε θαιιηέξγεηα ζηελ Διιάδα ειάρηζηνο ρξόλνο ζπληήξεζεο ηνπ λσπνύ πξντόληνο έλαξμε θαξπνθνξίαο κεηά από αξθεηά ρξόληα πςειό θόζηνο αγνξάο ησλ δελδξπιίσλ πςειό θόζηνο πεξίθξαμεο κηθξή δήηεζε από ηνπο Έιιελεο θαηαλαισηέο πςειό θόζηνο αγνξάο εηδηθά εθπαηδεπκέλνπ ζθύινπ αμηνπνίεζε κόλν ζρεηηθά κεγάισλ αγξνηεκαρίσλ Επκαξηθά κε ηξνύθα ΥΛΗΚΑ 500 gr δπκαξηθά, 2 θνπη. ηεο ζνύπαο (30 ml) θξέκα, 60 gr καύξε ηξνύθα, ½ (120 gr) παξκεδάλα, αιάηη, πηπέξη, βνύηπξν ΔΚΤΔΛΔΣΖ Βξάδνπκε ηα δπκαξηθά ζε ειαθξώο αιαηηζκέλν λεξό. Εεζηαίλνπκε ειαθξώο ηελ θξέκα κε ην βνύηπξν θαη κόιηο θαηεβάζνπκε ην κίγκα από ηε θσηηά ηξίβνπκε ηελ θξέζθηα ηξνύθα. Αλαθαηεύνπκε ηελ pasta κε ηελ θξέκα, ηξίβνπκε ην θξέζθν πηπέξη θαη παζπαιίδνπκε κε ηελ ηξηκκέλε παξκεδάλα. Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο νη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα απεπζύλνληαη ζηνλ Διιεληθό Γεσξγηθό Οξγαληζκό Γήκεηξα (Πξώελ ΔΘΗΑΓΔ) ζην ηειέθσλν , ή ζηο Σύλλογο Τροσθοκαλλιεργηηών Ελλάδας ηηλ , , , Οικονομικές ενισχύσεις για την καλλιέργεια μανιταριών 1. Μέσω των Οργανώσεων Παραγωγών που καλλιεργούν μανιτάρια (Καν. ΕΕ 1234/2007 και 543/11) : Προϋποθέσεις ενίσχυσης: 8

9 οι Οργανώσεις Παραγωγών (ΟρΠ) να δραστηριοποιούνται στην καλλιέργεια μανιταριών ο αριθμός των μελών της οργάνωσης να είναι κατ ελάχιστο 7 άτομα, η ετήσια αξία της εμπορευθείσας παραγωγής της οργάνωσης να είναι κατ ελάχιστο , να υποβάλλουν Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (ΕΠ), στο οποίο να παρουσιάζουν τις δράσεις για τις οποίες επιθυμούν να επιδοτηθούν. Επιδοτούνται δράσεις που αφορούν: στον προγραμματισμό της παραγωγής (προμήθεια πολλαπλασιαστικού υλικού, προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού κ.λ.π.) στην διατήρηση και βελτίωση της ποιότητας του προϊόντος: (πιστοποίηση ολοκληρωμένης διαχείρισης, πιστοποίηση βιολογικής παραγωγής, ιχνηλασιμότητα κ.λ.π) στην βελτίωση της εμπορίας (διαλογή τυποποίηση, συσκευασία, προώθηση κ.λ.π) στην προστασία του περιβάλλοντος κ.λπ) (διαχείριση υπολειμμάτων Ύψος επιδοτούμενης δαπάνης: το 8,2 % της αξίας της εμπορευθείσας παραγωγής από την ΟρΠ κατά έτος. Ποσοστό επιχορήγησης: μέχρι το 60 % της επιδοτούμενης δαπάνης Οι αιτήσεις υποβάλλονται στις Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής μέχρι τις 15 επτεμβρίου κάθε έτους. 9

10 Πληροφορίες ΤπΑΑ&Σ: Δ/νση Δενδροκηπευτικής Σμήμα Πυρηνοκάρπων & Μηλοειδών, Αχαρνών 2, Αθήνα, τηλ , -4209, -4211, -4518, Σχέδια Βελτίωσης (επενδυτικά σχέδια) [Μέτρο 121: «Εκσυγχρονισμός Γεωργικών εκμεταλλεύσεων» - Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) ]. Σο μέτρο αφορά για επενδύσεις γεωργικών εκμεταλλεύσεων παραγωγής μανιταριών Δικαιούχοι του μέτρου είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα που μπορούν να κριθούν ως γεωργοί εφόσον είναι νόμιμοι κάτοχοι και αρχηγοί γεωργικής εκμετάλλευσης ηλικίας από ετών. Επιλέξιμες δαπάνες: δαπάνες ανέγερσης, επέκτασης, εκσυγχρονισμού γεωργικών κτιρίων και κατασκευών, δαπάνες αγοράς, μεταφοράς και εγκατάστασης καινούργιου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένου του λογισμικού ηλεκτρονικών υπολογιστών, δαπάνες αγοράς, μεταφοράς και εγκατάστασης καινούργιου εξοπλισμού για την αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας [ΑΠΕ] με σκοπό την κάλυψη των αναγκών της εκμετάλλευσης, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών κατασκευών, δαπάνες εγγείων βελτιώσεων, γενικές δαπάνες όπως αμοιβές συντακτών αιτήσεων ενίσχυσης και πληρωμής, αρχιτεκτόνων, μηχανικών κλπ, δαπάνες για μελέτες σκοπιμότητας, συμβολαιογραφικά έξοδα κ.λπ. Ο ανώτατος επιλέξιμος προϋπολογισμός ανέρχεται ανά γεωργική εκμετάλλευση έως τα Σο ποσοστό οικονομικής ενίσχυσης ανά περιοχή παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα. 10

11 Ποσοστό οικονομικής ενίσχυσης Δικαιούχοι Μικρά Νησιά Ειδικές Περιοχές Κανονικές περιοχές Αιγαίου Πελάγους Νέος Γεωργός Λοιπά πρόσωπα Η πρόσκληση του μέτρου αυτού είναι κλειστή. Πληροφορίες ΤπΑΑ&Σ: Διοικητικός Τομέας Κοινοτικών Πόρων &Υποδομών/ Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής ΠΑΑ- Ανταγωνιστικότητα/ Μονάδα Β1 Σχέδια Βελτίωσης Ν. Γεωργοί. Λεωφ. Αθηνών Αθήνα, τηλ , , , Επενδύσεις στην μεταποίηση και εμπορία [Μέτρο 123 Α «Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων» - Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) (ΦΕΚ 850 Β / , ΥΑ εφαρμογής ΦΕΚ1858β / ) ] Σο μέτρο αφορά την ενίσχυση ατομικών επιχειρήσεων, Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (Ο.Ε., Ε.Ε., Α.Ε., ΕΠΕ, προσωπικές εταιρίες του εμπορικού νόμου, αγροτικές υνεταιριστικές Οργανώσεις κάθε βαθμίδας, συνεταιριστικές επιχειρήσεις, Δημοτικές επιχειρήσεις οι οποίες λειτουργούν με τις διατάξεις της εμπορικής και φορολογικής νομοθεσίας) για τις εξής δράσεις: Ίδρυση μονάδων συσκευασίας, τυποποίησης, διαλογής, συντήρησης, ψύξης, αποθήκευσης μανιταριών. Ίδρυση εγκαταστάσεων στατικών ψυγείων και κατασκευή μικρής δυναμικότητας συσκευαστηρίων με δυνατότητα προμήθειας κινητών (αυτοκινήτων) ψυγείων μόνο στις νησιωτικές περιοχές (πλην Κρήτης και Ευβοίας). 11

12 Εκσυγχρονισμοί ή/και επέκταση με ή χωρίς μετεγκατάσταση υφιστάμενων μονάδων συσκευασίας, τυποποίησης διαλογής, συντήρησης, ψύξης, αποθήκευσης μανιταριών. Σο ύψος της επένδυσης και η κλιμάκωση του ποσοστού της οικονομικής ενίσχυσης παρουσιάζονται στο πίνακα που ακολουθεί: Ποσοστό οικονομικής ενίσχυσης Δικαιούχοι Ύψος επένδυσης ( ) 1.Επιχειρήσεις πολύ μικρές, μικρές & μεσαίες (απασχολούν <250 υπαλλήλους και έχουν ετήσιο κύκλο εργασιών μέχρι 50 εκατ. ή ετήσιο ισολογισμό μέχρι 43 εκατ. ) 2. Επιχειρήσεις που απασχολούν <750 υπαλλήλους ή έχουν κύκλο εργασιών <200 εκατ. Περιφέρειες του στόχου ύγκλησης (όλη η χώρα εκτός τερεάς και νησιών Αιγαίου Πελάγους) Περιφέρειες εκτός του στόχου ύγκλησης (τερεά Ελλάδα) νησιά Αιγαίου Πελάγους (εκτός Κρήτης & Εύβοιας) για την αξιοποίηση κυρίως της τοπικής παραγωγής Δαπάνες που ενισχύονται (ενδεικτικά): Προμήθεια και εγκατάσταση νέου μηχανολογικού εξοπλισμού και λογισμικού εφαρμογής. Κατασκευή η βελτίωση κτιριακών εγκαταστάσεων Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου. Εγκαταστάσεις βιολογικού καθαρισμού. 12

13 Γενικά έξοδα μέχρι 10% του συνόλου του προϋπολογισμού, όπως αμοιβές μηχανικών και συμβούλων και άδειες πέραν των παραπάνω δαπανών. Δαπάνες για μελέτες σκοπιμότητας, δαπάνες για τη δημιουργία αναγνωρίσιμου σήματος (ετικέτας) του προϊόντος, απόκτηση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, έρευνα αγοράς για τη διαμόρφωση της εικόνας του προϊόντος (συσκευασία επισήμανση). Αγορά fax, τηλεφωνικών εγκαταστάσεων, δικτύων επικοινωνίας δικτύων ενδοεπικοινωνίας και ηλεκτρονικών υπολογιστών, φωτοτυπικών και συστημάτων ασφαλείας των εγκαταστάσεων. Απόκτηση πιστοποιητικών ποιότητας από αρμόδιους οργανισμούς (ISO, HACCP κ.λ.π). Κατασκευή της κατοικίας φύλαξης των εγκαταστάσεων μέχρι των Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων είναι η 23 η Ιανουαρίου * Πληροφορίες ΤπΑΑ&Σ: Δνση Προγραμματισμού & Γεωργικών Διαρθρώσεων/ Σμήμα Δημοσίων & Ιδιωτικών Επενδύσεων, Αχαρνών 5, Αθήνα, τηλ.: , 4098, 4325 ή 4. Αναπτυξιακός νόμος:ν 3908/ 2011 (ΥΕΚ 8 Α /1-2-11) «Ενίσχυση Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονομική Ανάπτυξη, την Επιχειρηματικότητα και την Περιφερειακή υνοχή». Σο πρόγραμμα του γεωργικού τομέα υλοποιείται με την ΚΤΑ 31054/ Ενισχυόμενες δαπάνες η κατασκευή, η επέκταση, ο εκσυγχρονισμός κτηριακών, ειδικών και βοηθητικών εγκαταστάσεων, καθώς και οι δαπάνες διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου. Οι δαπάνες αυτές δεν μπορεί να υπερβαίνουν το 40%. 13

14 του συνόλου των επιλέξιμων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου. η αγορά πάγιων στοιχείων ενεργητικού που συνδέονται άμεσα με μία παραγωγική μονάδα. η αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού. τα μισθώματα της χρηματοδοτικής μίσθωσης καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού του οποίου αποκτάται η χρήση, εφόσον η χρηματοδοτική μίσθωση περιλαμβάνει την υποχρέωση αγοράς αυτών κατά τη λήξη της μίσθωσης. δαπάνες συστημάτων διασφάλισης και ελέγχου ποιότητας, πιστοποιήσεις, προμήθειας και εγκατάστασης λογισμικού και συστήματος οργάνωσης της επιχείρησης, δαπάνες για τη μεταφορά τεχνολογίας μέσω της αγοράς δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, αδειών εκμετάλλευσης, ευρεσιτεχνιών, τεχνογνωσίας και μη κατοχυρωμένων τεχνικών γνώσεων κ.ά. Σο κόστος των ενισχυόμενων άυλων περιουσιακών στοιχείων δεν μπορεί να υπερβαίνει το πενήντα τοις εκατό (50%) του συνόλου των επιλέξιμων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου. για έργα και προγράμματα Έρευνας, Ανάπτυξης και Καινοτομίας που σχετίζονται με τη δραστηριότητα και τα προϊόντα της επιχείρησης και τα οποία εκτελούνται από την επιχείρηση είτε μόνη της είτε σε συνεργασία με ερευνητικά ιδρύματα και φορείς και με Ανώτατα και Ανώτερα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Ελλάδας και της Ε.Ε. Υορολογική απαλλαγή που συνίσταται στην απαλλαγή από την καταβολή φόρου εισοδήματος επί των πραγματοποιούμενων προ φόρων κερδών, τα οποία προκύπτουν με βάση τη φορολογική νομοθεσία, από το σύνολο των δραστηριοτήτων της επιχείρησης. 14

15 Επιχορήγηση που συνίσταται στη δωρεάν παροχή από το Δημόσιο χρηματικού ποσού για την κάλυψη τμήματος των ενισχυόμενων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου και προσδιορίζεται ως ποσοστό αυτών. Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης που συνίσταται στην κάλυψη από το Δημόσιο τμήματος των καταβαλλόμενων δόσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης που συνάπτεται για την απόκτηση καινούριου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού και προσδιορίζεται ως ποσοστό επί της αξίας απόκτησης αυτών που εμπεριέχεται στις καταβαλλόμενες δόσεις. Η επιδότηση της χρηματοδοτικής μίσθωσης δεν μπορεί να υπερβαίνει τα επτά (7) έτη. Ελάχιστο Ύψος επενδυτικών σχεδίων: -μεγάλες επιχειρήσεις μεσαίες επιχειρήσεις μικρές επιχειρήσεις πολύ μικρές επιχειρήσεις Σα ποσοστά ενίσχυσης, κατά ζώνη κινήτρων, ανέρχονται: α. την Α ζώνη, σε 15% για Μεγάλες επιχειρήσεις, 20% για Μεσαίες επιχειρήσεις και 25% για Μικρές και Πολύ Μικρές επιχειρήσεις. β. τη Β ζώνη, σε 30% για Μεγάλες επιχειρήσεις, 35% για Μεσαίες επιχειρήσεις και 40% για Μικρές και Πολύ Μικρές επιχειρήσεις. γ. τη Γ ζώνη, σε 40% για Μεγάλες επιχειρήσεις, 45% για Μεσαίες επιχειρήσεις και 50% για Μικρές και Πολύ Μικρές επιχειρήσεις Πληροφορίες : 1. Υπουργείο Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας /Γενική Γραμματεία Επενδύσεων & Ανάπτυξης: Γενική Δ/νση Ιδιωτικών Επενδύσεων, Πλατεία Συντάγματος, Αθήνα, τηλ.: ΥπΑΑ&Τ : : Δνση Προγραμματισμού & Γεωργικών Διαρθρώσεων/ Τμήμα Δημοσίων & Ιδιωτικών Επενδύσεων, Αχαρνών 5, Αθήνα, τηλ.: , -4098,

16 Βιβλιογραθία 1. Ζ θαιιηέξγεηα ηεο ηξνύθαο θαη ε ηερληθή ηεο. Δθδόζεηο Ηλζηηηνύην Αλάπηπμεο Πειίνπ 2. Τξνύθα: Μηα λέα, δπλακηθή θαη απνδνηηθή θαιιηέξγεηα γηα νξεηλέο θαη εκηνξεηλέο πεξηνρέο. Σηέθαλνο Γηακαληήο. ΔΘΗΑΓΔ - Ηλζηηηνύην Γαζηθώλ Δξεπλώλ 16

Πρόγραμμα. Προϋπολογισμός. Δικαιούχοι αιτήσεων ενίσχυσης. Μέτρο 123 Α: «Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων»

Πρόγραμμα. Προϋπολογισμός. Δικαιούχοι αιτήσεων ενίσχυσης. Μέτρο 123 Α: «Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων» Μέτρο 123 Α: «Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων» Πρόγραμμα Στα πλαίσια εφαρμογής του προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης «Αλέξανδρος Μπαλτατζής» αναμένεται η προκήρυξη του Μέτρου 123Α στο οποίο προβλέπεται

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΕΤΡΟ 123 ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ»

«ΜΕΤΡΟ 123 ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ» «ΜΕΤΡΟ 123 ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ» ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ Η βελτίωση και ο εξορθολογισµός της µεταποίησης και εµπορίας των πρωτογενών γεωργικών προϊόντων και που µε τον τρόπο αυτό συµβάλλουν

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρο 123A : αύξηση της αξίας. των γεωργικών προϊόντων. Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013

Μέτρο 123A : αύξηση της αξίας. των γεωργικών προϊόντων. Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013 Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013 Άξονας 1 «Βελτίωση της Ανταγωνιστικότητας του Τομέα της Γεωργίας και της Δασοκομίας» Μέτρο 123A : αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων Γ Ε Ν Ι Κ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΣΡΟ 123Α «Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων»

ΜΕΣΡΟ 123Α «Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων» 1 ARC Μελετητική - Λενακάκης Κ. & Λ. ΟΕ Μελετητική Εταιρεία Μηχανολογικών - Περιβαλλοντικών Έργων χεδιασμού έργων Α.Π.Ε. - ύμβουλοι Ανάπτυξης Επιχειρήσεων ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΣΗ - ΘΕΡΙΟ Σ.Κ. 71304 Εργοτέλους 58

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτική Παρουσίαση 3 η πρόσκληση Μ123Α

Συνοπτική Παρουσίαση 3 η πρόσκληση Μ123Α Συνοπτική Παρουσίαση 3 η πρόσκληση Μ123Α e-mail: infoathens@noisisdev.gr e-mail: info@noisisdev.gr e-mail: infokastoria@noisisdev.gr 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΡΟ 123Α ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΜΕΤΡΟ 123Α ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΕΤΡΟ 123Α ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Το πρόγραμμα αποτελεί νέα σημαντική ευκαιρία χρηματοδότησης από 20% έως 65% στους τομείς της μεταποίησης και εμπορίας γεωργικών προϊόντων για την επόμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 200 & ΜΑΝΤΕΙΩΝ 1 54627, ΜΕΝΕΜΕΝΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Τηλ.:2310796740, Φαξ:2310796345 e-mail: info@targetbs.gr, www.targetbs.gr

ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 200 & ΜΑΝΤΕΙΩΝ 1 54627, ΜΕΝΕΜΕΝΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Τηλ.:2310796740, Φαξ:2310796345 e-mail: info@targetbs.gr, www.targetbs.gr ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» Προκηρύχθηκε από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ο Γ κύκλος του προγράμματος «Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων», του Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ - ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ Το ποσοστό ενίσχυσης επιδότησης των επιλέξιμων δαπανών είναι ως εξής: 1. Κατάταξη

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ - ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ Το ποσοστό ενίσχυσης επιδότησης των επιλέξιμων δαπανών είναι ως εξής: 1. Κατάταξη ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007 2013 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ Μέτρο 123 Α - «Αύξηση της Αξίας των Γεωργικών Προϊόντων» ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ: από 30/12/2013 & μέχρι εξαντλήσεως του προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» Προκηρύχθηκε στις 13/12/2013 από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ο Γ κύκλος του προγράμματος «Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων», του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

2. Προϋποθέσεις Ένταξης Επενδυτικού Σχεδίου στο Νόμο 3299/2004

2. Προϋποθέσεις Ένταξης Επενδυτικού Σχεδίου στο Νόμο 3299/2004 Αναφορικά με την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων στο ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ, και συγκεκριμένα στο κλάδο ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ & ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ σας ενημερώνουμε, ότι οι επενδύσεις στον εν λόγω κλάδο, δύναται να υπαχθούν προς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΝ.ΔΩ Α.Ε - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 1 ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 1 Η παρούσα προκήρυξη αφορά όλες τις δράσεις που περιλαμβάνονται στο τοπικό πρόγραμμα στα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 3 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ (Ο.Τ.Δ.): «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Α.Α.Ε. ΟΤΑ ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε.

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Α.Α.Ε. ΟΤΑ ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ AΞΟΝΑΣ 4. ΤΟΥ ΠΑΑ «ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ LEADER» ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 1 ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι (Διανέμεται Δωρεάν) ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Α.Α.Ε. ΟΤΑ ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑTOΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΜΟ ΠΙΕΡΙΑΣ. 2ης ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑTOΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΜΟ ΠΙΕΡΙΑΣ. 2ης ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΑΑ 2007-2013 Ελληνική Δημοκρατία Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης: Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές LEADER Πιερική Αναπτυξιακή Α.Ε. Ο.Τ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 2ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 2ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΑΑ 2007-2013 Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο Αγροτικής Ανάπτυξης ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΞΟΝΑΣ 4. «ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ LEADER» ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Α.Α.Ε. ΟΤΑ ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε. Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΡΟ 312 ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ)

ΜΕΤΡΟ 312 ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μάιος 2013. - ηµοσυνεταιριστική Έβρος Α.Ε. - Παράτηµα Ι: Ενηµερωτικό υλικό για τις προκηρυσσόµενες δράσεις (3 η πρόσκληση) 1

Μάιος 2013. - ηµοσυνεταιριστική Έβρος Α.Ε. - Παράτηµα Ι: Ενηµερωτικό υλικό για τις προκηρυσσόµενες δράσεις (3 η πρόσκληση) 1 ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ (Ο.Τ.Δ.): «ΔΗΜΟΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ «ΕΒΡΟΣ» Α.Ε.» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ Μάιος 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9233 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 653 20 Απριλίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός του ύψους του ποσού των επενδυτικών σχεδίων Γενικής Επιχειρηματικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΑΞΟΝΑΣ 4: ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ LEADER ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

(ΠΑΑ 2007-2013) ΜΕΤΡΟ 313 ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ)

(ΠΑΑ 2007-2013) ΜΕΤΡΟ 313 ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΠΑΑ 2007 2013

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΠΑΑ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΠΑΑ 2007 2013 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER (3 η Προκήρυξη) Επί γης Φιλίππων, Ζείδωρου Νέστου, Πολυδώρου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΣΡΟΥΙΜΩΝ

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΣΡΟΥΙΜΩΝ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΣΡΟΥΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΥΤΣΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ---------------------------------- Δ/ΝΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΠΡΟΙΟΝΣΩΝ ΥΤΣΩΝ ΜΕΓΑΛΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ (ΠΑΠ-ΥΜΚ) (Aloe Vera, Οικογένεια: Aloaceae)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 3 ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LEADER ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ: ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΩΝ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΗΠΕΙΡΟΣ Α.Ε. ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2015

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΗΠΕΙΡΟΣ Α.Ε. ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2015 ΑΞΟΝΑΣ 4: ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ LEADER ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ: «ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ»

ΗΜΕΡΙΔΑ: «ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ» ΗΜΕΡΙΔΑ: «ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ» ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΠΝΟΥ & ΑΡΩΜΑΤΙΚΩΝ - ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ ΤΟΥ ΥΠ.Α.Α.Τ. Καλούνται τα φυτά, από

Διαβάστε περισσότερα

3η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ / ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

3η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ / ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΠΑΑ 2007-2013 Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο Αγροτικής Ανάπτυξης ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΞΟΝΑΣ 4. «ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ LEADER» ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Α.Α.Ε. ΟΤΑ ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε. Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2000-2006 ΜΕΤΡΟ 5.5 ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2000-2006 ΜΕΤΡΟ 5.5 ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2000-2006 ΜΕΤΡΟ 5.5 ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2006 Tο Μέτρο 5.5 «Μεταποίηση και εμπορία γεωργικών προϊόντων»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Ταχ. /νση : Πλ. Συντάγµατος Ταχ. Κώδικας : 10180 Αθήνα 12-7 - 2007 Αριθµ. Πρωτ. 31054 ΑΠΟΦΑΣΗ Καθορισµός των επενδυτικών

Διαβάστε περισσότερα

I. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ Ι.1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ

I. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ Ι.1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ I. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ Ι.1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΕΤΡΟ 41: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 1. Υπομέτρο L123: Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» (ΠΑΑ) Άξονας 3 3 ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα