ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΟΦΗΑ, ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ & ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ ΣΟΜΔΑ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΟΦΗΑ, ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ & ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ ΣΟΜΔΑ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ"

Transcript

1 ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΟΦΗΑ, ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ & ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ ΣΟΜΔΑ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΟ ΠΛΑΗΗΟ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ «ΕΠΙΣΗΜΕ ΣΗ ΑΓΩΓΗ» ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ: ΔΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Σνπ θνηηεηή Γεώξγηνπ Αδάκνπ ΘΔΜΑ «ΣΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΠΛΑΣΩΝ ΚΑΙ Η ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΜΕΣΑΡΡΤΘΜΙΗ ΣΟΤ 1964» Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο: ΘΔΟΥΑΡΖ ΑΘΑΝΑΗΑΓΖ Ησάλληλα 2011

2 Δπραξηζηψ ηδηαηηέξσο ηνλ θ. Θενράξε Αζαλαζηάδε πνπ, ζε κηα θξίζηκε ρξνληθά ζηηγκή, δέρζεθε λα κε βνεζήζεη ζηελ αλεχξεζε ζέκαηνο, αλέιαβε ηελ επίβιεςε ηεο εξγαζίαο θαη κε θαζνδήγεζε κέρξη ηελ νινθιήξσζή ηεο. Υσξίο ηελ ζπκβνιή ηνπ ε παξνχζα εξγαζία δε ζα ήηαλ εθηθηή. Δπραξηζηψ, επίζεο, ηνπο γνλείο κνπ θαη ηελ νηθνγέλεηά κνπ γηα ηελ αδηάθνπε ζηήξημή ςπρηθή, πλεπκαηηθή θαη θάζε ινγήο πνπ κνπ παξείραλ. 2

3 ηνπο γνλείο κνπ Νηθφιαν Γιπθεξία 3

4 Πίλαθαο πεξηερνκέλσλ ΔΗΑΓΧΓΖ... 5 Η. Ζ νξηνζέηεζε ηνπ ζέκαηνο... 5 ΗΗ. Σν πιηθό ηεο έξεπλαο... 8 ΗΗΗ. Ζ ηζηνξηθή κέζνδνο ΗV. Οη ζεσξεηηθέο παξαδνρέο α) Σν ζρνιείν σο ηδενινγηθόο κεραληζκόο ηνπ θξάηνπο β) Σν θξάηνο σο ζπκπύθλσζε θνηλσληθώλ δπλάκεσλ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1: ΣΟ ΠΟΛΗΣΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ Ζ Διιάδα θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ εκθπιίνπ πνιέκνπ Ζ θξίζηκε δεθαεηία Οη πνιηηηθέο δπλάκεηο Γεληθή ζεώξεζε Ζ πεξίνδνο από ην 1960 σο ηελ θαηάιπζε ηεο Γεκνθξαηίαο ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2: ΣΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ Ζ εθπαίδεπζε ζηελ πεξίνδν Ζ επηηξνπή παηδείαο ηνπ 1957 θαη ηα λνκνζεηηθά κέηξα σο ην Ζ κεηαξξύζκηζε ηνπ Κξηηηθή ζεώξεζε Οη αληηδξάζεηο Οη δηεζλείο εθπαηδεπηηθέο εμειίμεηο Δθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα ζε ρώξεο ηεο Δπξώπεο ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: ΣΟ ΠΔΡΗΟΓΗΚΟ Ζ Δηαηξεία Διιήλσλ Φηινιόγσλ Σν πεξηνδηθό Πιάησλ Ζ άπνςε ηνπ πεξηνδηθνύ γηα ηνλ εζληθό ξόιν ησλ θηινιόγσλ Οη ζέζεηο ηνπ πεξηνδηθνύ γηα ην γισζζηθό δήηεκα Οη ζέζεηο ηνπ πεξηνδηθνύ γηα ηνλ πξνζαλαηνιηζκό ηεο εθπαίδεπζεο Οη ζέζεηο ηνπ πεξηνδηθνύ γηα ηε δνκή ηνπ εθπαηδεπηηθνύ ζπζηήκαηνο ΤΝΟΦΖ-ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ

5 ΔΗΑΓΧΓΖ I. Ζ νξηνζέηεζε ηνπ ζέκαηνο θνπφο ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο είλαη ε δηεξεχλεζε ησλ απφςεσλ ελφο εθπαηδεπηηθνχ πεξηνδηθνχ, ηνπ πεξηνδηθνχ Πιάησλ, γηα ηελ εθπαηδεπηηθή κεηαξξχζκηζε ηνπ Ζ αμία ηεο ηζηνξηθήο δηεξεχλεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ πεξηνδηθψλ θαη ηεο επίδξαζήο ηνπο ζηελ εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή έρεη αλαγλσξηζηεί απφ αξθεηνχο εξεπλεηέο ηφζν ζηελ Διιάδα φζν θαη επξχηεξα. 1 ηηο ζειίδεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ πεξηνδηθψλ ζπλαληά θαλείο ηα πεξηζζφηεξα απφ ηα δεηήκαηα πνπ απαζρνινχλ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, φπσο παηδαγσγηθέο αξρέο θαη δηδαθηηθέο κεζφδνπο, δεηήκαηα επαγγεικαηηθήο δενληνινγίαο θ.η.φ. πρλά δεκνζηεχνληαη άξζξα ζρεηηθά κε ηελ ςπρνινγία ηνπ παηδηνχ, ηηο ηθαλφηεηεο θαη δπλαηφηεηεο ηεο ειηθίαο ηνπ, αθφκε θαη ηηο ζπγγελείο ή επίθηεηεο αλσκαιίεο, φια φζα ππνγξακκίδνπλ ηελ αλάγθε λα ιακβάλεηαη ππφςε ν δέθηεο ηεο παξερφκελεο γλψζεο, ν ίδηνο δειαδή ν καζεηήο. Πξνηεξαηφηεηα δίλεηαη, εθηφο απφ ηελ παξνρή ηεο γλψζεο, θαη ζηε δηακφξθσζε ηνπ ραξαθηήξα ηνπ παηδηνχ, θπξίσο κε ηε ζξεζθεπηηθή θαηήρεζε, θαη θαηαδηθάδνληαη νη ζσκαηηθέο θαη κεησηηθέο γηα ην καζεηή πνηλέο. Σν ζρνιηθφ θηήξην, ε πγηεηλή, ε γπκλαζηηθή είλαη επίζεο ζέκαηα πνπ απαζρνινχλ ηνπο ζπληάθηεο ησλ άξζξσλ. πλαληά φκσο ζπρλά θαη θξηηηθέο απνηηκήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ κέηξσλ ησλ εθάζηνηε θπβεξλήζεσλ, θαζψο θαη βειηησηηθέο πξνηάζεηο ή αληηπξνηάζεηο πνπ έρνπλ σο αθεηεξία δηαθνξεηηθή ηδενινγία. Αληηπαξαβάιινπλ ηελ ειιεληθή εθπαηδεπηηθή πξαγκαηηθφηεηα κε ηελ αληίζηνηρε ζηηο επξσπατθέο, θπξίσο, ρψξεο. Πεξηέρνπλ επίζεο άξζξα θηινινγηθνχ, ηζηνξηθνχ θαη άιινπ πεξηερνκέλνπ αιιά θαη αλαδεκνζηεχζεηο απφ άιια, εθπαηδεπηηθά θαη κε, έληππα ηεο Διιάδαο θαη ηνπ εμσηεξηθνχ. ηα επηηειεία ησλ ζπληαθηψλ ηνπο ζπγθαηαιέγνληαη ζπλήζσο έγθξηηνη 1 Βι. ελδεηθηηθά: Αιέμεο Γεκαξάο, Υάξεο Αζαλαζηάδεο (επηκ.), Ειιεληθά Παηδαγσγηθά Πεξηνδηθά Κέληξν Δθπαηδεπηηθήο Έξεπλαο, Αζήλα νθία Μπαιηά, Τα ειιεληθά Παηδαγσγηθά πεξηνδηθά : Από ηελ Εζληθή Αγσγή ζηε Νέα Αγσγή θαη ην Σρνιείν Εξγαζίαο, Δζληθφ θαη Καπνδηζηξηαθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ, Αζήλα ηδεξνχια Εηψγνπ - Καξαζηεξγίνπ, Θενδψξα Υαζεθίδνπ θαη Βαζίιεηνο Φνχθαο, Παηδαγσγηθά πεξηνδηθά ζηελ Ειιάδα θαηά ηνλ 19ν αηώλα, Αδειθνί Κπξηαθίδε Α.Δ., Θεζζαινλίθε Piere Caspard (dir), La presse d èducation et d enseignement (siècle- 1940). Rèpertoire analytique, tom. 4 INRP, Paris Pénélope Caspard- Karidis (dir), La presse d èducation et d enseignement ( ), Rèpertoire analytique, tom. 2 A-K, INRP, Paris G. Chiosso (a cura di), Scuola e Stampa nel Risorgimento. Giornali e riviste per l educatione prima dell Unita, Franco Angeli, Milano

6 εθπαηδεπηηθνί φισλ ησλ βαζκίδσλ θαη δηαπξεπείο επηζηήκνλεο φισλ ησλ θιάδσλ, ελψ κεηαθξάδνληαη απνζπάζκαηα βηβιίσλ, δηαηξηβψλ θαη άξζξα θαηαμησκέλσλ μέλσλ επηζηεκφλσλ. 2 Απφ ηελ νπηηθή ηεο Ηζηνξίαο ηεο Δθπαίδεπζεο, ε κειέηε ησλ εθπαηδεπηηθψλ πεξηνδηθψλ πξνζθέξεη ηε δπλαηφηεηα ζηνλ εξεπλεηή λα πξνζεγγίζεη ην παξειζφλ θαη λα θαηαλνήζεη ηνλ ηξφπν ζθέςεο, ηηο απφςεηο ησλ παηδαγσγψλ θαη δαζθάισλ ηεο επνρήο, ηηο αληηζέζεηο ηνπο, ηηο επηξξνέο πνπ δέρνληαη, αιιά θαη αζθνχλ. Σα εθπαηδεπηηθά πεξηνδηθά είλαη, δειαδή, κηα καξηπξία γηα ηελ εθπαηδεπηηθή δσή ζηελ Διιάδα θαη ε κειέηε ηνπο ζπληειεί ζηε γλψζε ηεο ηζηνξίαο ηεο λενειιεληθήο εθπαίδεπζεο θαη ζηελ απνηίκεζε ηεο εθάζηνηε εθπαηδεπηηθήο πξαγκαηηθφηεηαο. Υαξαθηεξηζηηθή κειέηε απηνχ ηνπ είδνπο είλαη ε κειέηε γηα ην εθπαηδεπηηθφ πεξηνδηθφ Απγή ηεο κεζνπνιεκηθήο πεξηφδνπ ( ). Καηαδεηθλχεηαη εθεί φηη ην ελ ιφγσ πεξηνδηθφ ζπλέβαιε ζηε δηάδνζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ δεκνηηθηζκνχ ζηνπο δαζθάινπο ηνπ δεκνηηθνχ ζρνιείνπ, νη νπνίνη ζηε ζπλέρεηα αλαδείρζεθα ζε βαζηθνχο θνξείο ηεο εθπαηδεπηηθήο κεηαξξχζκηζεο. 3 Δλ θαηαθιείδη, ε κειέηε ησλ εθπαηδεπηηθψλ πεξηνδηθψλ είλαη δπλαηφ λα ζπκπιεξψζεη ηε «γλψζε καο γηα ην παξειζφλ ηνπ ειιεληθνχ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο [ηα εθπαηδεπηηθά πεξηνδηθά πξνζθέξνπλ] πιηθφ γηα εθιεπηπζκέλεο εξκελείεο ηνπ παξφληνο θαη, ελ ηέιεη, γηα θαιχηεξα ζρεδηαζκέλεο κεηαξξπζκηζηηθέο πξνζπάζεηεο. 4 ηελ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία, φπσο αλαθέξζεθε, ελδηαθεξφκαζηε θπξίσο γηα ηελ δηεξεχλεζε ησλ ζέζεσλ ηνπ πεξηνδηθνχ Πιάησλ, ην νπνίν εμέδηδε ε Δηαηξεία Διιήλσλ Φηινιφγσλ, γηα ηελ εθπαηδεπηηθή κεηαξξχζκηζε ηνπ 1964, θαζψο θαη ν εληνπηζκφο ησλ αηηίσλ πνπ νδήγεζαλ ζε απηέο ηηο ζέζεηο. Ζ δηεξεχλεζε μεθηλά απφ ην 1949, φηαλ πξσηνεθδίδεηαη ην πεξηνδηθφ. Σν έηνο απηφ απνηειεί κία γεληθφηεξα απνδεθηή ηνκή θαζψο ζεκαηνδνηεί ηελ έλαξμε ηεο ιεγφκελεο κεηεκθπιηαθήο πεξηφδνπ ζηελ Διιάδα. Χο ηειηθφ ρξνληθφ φξην ηίζεηαη ην έηνο 1967, φρη επεηδή δηαθφπηεηαη ε έθδνζε ηνπ πεξηνδηθνχ, αιιά επεηδή κε ηελ εγθαζίδξπζε ηεο δηθηαηνξίαο ησλ ζπληαγκαηαξρψλ, αθπξψλεηαη ζην ζχλνιφ ηεο ε εθπαηδεπηηθή κεηαξξχζκηζε ηνπ Θα κπνξνχζακε βέβαηα λα πεξηνξίζνπκε ην ρξνληθφ εχξνο απφ ην 1964 σο ην κσο, θαζψο πξνεγήζεθαλ θαη θάπνηεο άιιεο 2 Θενδψξα Υαζεθίδνπ Μάξθνπ, Εθπαηδεπηηθά θαη Παηδαγσγηθά Πεξηνδηθά ζηελ Ειιάδα, Αδειθνί Κπξηαθίδε Α.Δ., Αζήλα 2006, ζ Υάξεο Αζαλαζηάδεο, Δάζθαινη θαη Εθπαηδεπηηθόο Δεκνηηθηζκόο, Τν πεξηνδηθό Απγή ( ), Μεηαίρκην, Αζήλα 2001, ζ Αιέμεο Γεκαξάο, Υάξεο Αζαλαζηάδεο (επηκ.), ό.π., ζ

7 κεηαξξπζκηζηηθέο πξνζπάζεηεο, θπξίσο απηή ηνπ 1957, ζεσξήζεθε ρξήζηκε ε δηεχξπλζε ησλ νξίσλ. Δηδηθφηεξα, ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα πνπ ηίζεληαη ζηελ παξνχζα δηπισκαηηθή είλαη ηα αθφινπζα: 1. Δλδηαθέξζεθε ην πεξηνδηθφ γηα ηηο αιιαγέο πνπ πξνψζεζε ε κεηαξξχζκηζε ηνπ 1964 (θαη ηελ πξνγελέζηεξε πξνζπάζεηα ηνπ 1957); 2. Πνηεο ήηαλ νη απφςεηο ηνπ ηφζν ζπλνιηθά φζν θαη ζηα επηκέξνπο δεηήκαηα πνπ αλέδεημε ε κεηαξξχζκηζε; Πξνρψξεζε ζηελ δηαηχπσζε θάπνησλ πξνηάζεσλ πξνο ηελ πνιηηηθή εμνπζία; 3. Πνηεο ήηαλ εηδηθφηεξα νη απφςεηο θαη πξνηάζεηο ηνπ πεξηνδηθνχ ζηα ηξία πην θξίζηκα δεηήκαηα πνπ άλνημε ε κεηαξξχζκηζε ηνπ 1964: Σν γισζζηθφ δήηεκα, ην δήηεκα ηεο δνκήο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ην δήηεκα ηνπ ηδενινγηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ ηεο εθπαίδεπζεο. Γλσξίδνληαο φηη ην πεξηνδηθφ εθδφζεθε απφ ηελ Δηαηξεία Διιήλσλ Φηινιφγσλ, ε νπνία ζπζπείξσλε θπξίσο ηνπο απνθνίηνπο ηεο Φηινζνθηθήο ρνιήο Αζελψλ, κπνξνχκε ινγηθά λα ππνζέζνπκε φηη ε θξηηηθή θαη νη πξνηάζεηο ηνπ πεξηνδηθνχ ζα ζρεηίδνληαη κε ηηο αληηιήςεηο ηνπ ζπληεξεηηθνχ εθπαηδεπηηθνχ ξεχκαηνο ηεο επνρήο εθείλεο. Σν ξεχκα, δειαδή, πνπ εθπξνζσπνχζαλ δηαλννχκελνη φπσο ν Κσλζηαληίλνο Γεσξγνχιεο. Βεβαίσο, απηφ ρξεηάδεηαη λα θαηαδεηρζεί ζπγθεθξηκέλα κε ζπζηεκαηηθή πνηνηηθή αλάιπζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ ηεπρψλ ηνπ πεξηνδηθνχ. Σα εξσηήκαηα θαη ε γεληθή ππφζεζε επεξεάδνπλ θαζνξηζηηθά ηε δνκή ηεο δηπισκαηηθήο. Έηζη, ζην πξψην θεθάιαην παξνπζηάδεηαη ζε γεληθέο γξακκέο ην επξχηεξν ηζηνξηθφ πιαίζην ηεο πεξηφδνπ, μεθηλψληαο απφ ηα ηαξαγκέλα ρξφληα κεηά ηνλ εκθχιην πφιεκν θαη θηάλνληαο σο ηελ θξίζηκε δεθαεηία ηνπ 60 θαη ηελ θαηάιπζε ηεο δεκνθξαηίαο, ην ην δεχηεξν θεθάιαην γίλεηαη κηα ζπλνπηηθή θαηαγξαθή ηεο εμέιημεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο, απφ ηε ζπληαγκαηηθή θαηνρχξσζε ηνπ ειιελνρξηζηηαληθνχ πνιηηηζκνχ σο ηδενινγηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ ηεο εθπαίδεπζεο (χληαγκα 1952) σο ηελ εθπαηδεπηηθή κεηαξξχζκηζε ηνπ 1964 πνπ ζέζπηζε ε Έλσζε Κέληξνπ κε Πξσζππνπξγφ θαη Τπνπξγφ Παηδείαο ηνλ Γ. Παπαλδξένπ. ζα ζρεηίδνληαη κε ηελ κεηαξξχζκηζε παξνπζηάδνληαη ιεπηνκεξέζηεξα, ελψ δελ παξαιείπνληαη θαη νη αληηδξάζεηο ζηα λέα κεηαξξπζκηζηηθά κέηξα. 7

8 Σν ηξίην θεθάιαην είλαη ην πην ζεκαληηθφ. Παξνπζηάδνληαη αξρηθά φζα ζρεηίδνληαη κε ηελ Δηαηξεία Διιήλσλ Φηινιφγσλ, ε νπνία εμέδηδε ην πεξηνδηθφ. Καηαγξάθνληαη ηα πξφζσπα πνπ ηελ απάξηηδαλ θαη νη επηδηψμεηο ηνπο, νη ιφγνη δειαδή πνπ νδήγεζαλ ζηελ ίδξπζε ηεο Δηαηξείαο. ηε ζπλέρεηα αλαιχνληαη ζπζηεκαηηθά νη θξηηηθέο θαη πξνηάζεηο ηνπ πεξηνδηθνχ Πιάησλ γηα ηελ κεηαξξχζκηζε ηνπ 1964 (αιιά θαη ησλ κέηξσλ ηνπ 1957) θαη ηαμηλνκνχληαη ζε ηξεηο θαηεγνξίεο, νη νπνίεο απνιήγνπλ ζε αληίζηνηρα ππνθεθάιαηα: Γηα ην γισζζηθφ δήηεκα, ηε δνκή ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ηνλ ηδενινγηθφ πξνζαλαηνιηζκφ ηεο εθπαίδεπζεο. I I. Σν πιηθό ηεο έξεπλαο Σν βαζηθφ πιηθφ ηεο έξεπλαο απνηεινχλ ηα ηεχρε ηνπ πεξηνδηθνχ Πιάησλ ηεο πεξηφδνπ ηνλ αθφινπζν Πίλαθα παξαηίζεληαη αλαιπηηθά ηα ηεχρε θάζε έηνπο, ελψ ηαπηφρξνλα δίλεηαη κία πξψηε ζπλνπηηθή εηθφλα ηνπ πεξηνδηθνχ, ηνπ ραξαθηήξα ηνπ, ησλ ζεκαηηθψλ θαη ησλ ζπλεξγαηψλ ηνπ. Ο Πίλαθαο αληιήζεθε απφ ηελ εξγαζία ππνδνκήο ησλ Γεκαξά θαη Αζαλαζηάδε, 5 αιιά πξνζαξκφζηεθε θαηάιιεια γηα ηηο αλάγθεο ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο. Πιάησλ Αζήλα (ε έθδνζε ζπλερίδεηαη σο ζήκεξα) Τπφηηηινο «Δμακεληαίνλ πεξηνδηθφλ ζχγγξακκα ηεο Δηαηξείαο Διιήλσλ Φηινιφγσλ» Μφην «Μέηξνλ ηνηνχησλ ιφγσλ αθνχεηλ φινο ν βίνο λνπλ έρνπζηλ. Πιάησλνο Πνιηηεία 405 Β» Σφπνο Έθδνζεο Αζήλα Δθδφηεο Αλδξέαο ηδέξεο απφ ην 1966: «Σππνγξαθείν Κσλζηαληίλνπ Νηθνιάνπ, Φπιήο 32». Τπεχζπλνο Κσλ. Γ. Γεσξγνχιεο απφ ηφκ. ΗΘ : Παλ. Γεσξγνχληδνο Γηάξθεηα Κφζηνο Δηήζηα εζσηεξηθνχ: δξρ. Δμσηεξηθνχ 15 δνι. πλδξνκήο απφ ηρ. 21: 50 δξρ., εμση.: 8 δνι. 5 Αιέμεο Γεκαξάο, Υάξεο Αζαλαζηάδεο (επηκ.), ό.π. 8

9 ρήκα Οη Σφκνη Αλαιπηηθά 1964: 60 δξρ. 1974: 150 δξρ. 17x24 εθ. ηνκ. Α ηρ ζει. ηνκ. Β ηρ ηρ. 3: 176 ζει. ηρ. 4: 174 ζει. ηνκ. Γ ηρ ζει. ηνκ. Γ ηρ ζει. ηνκ. Δ ηρ ζει. ηνκ. Σ ηρ ζει. ηνκ. Ε ηρ ζει. ηνκ. Ζ ηρ ζει. ηνκ. Θ ηρ ζει. ηνκ. Η ηρ ζει. ηνκ. ΗΑ ηρ ζει. ηνκ. ΗΒ ηρ ζει. ηνκ. ΗΓ ηρ ζει. ηνκ. ΗΓ ηρ ζει. ηνκ. ΗΔ ηρ ζει. ηνκ. ΗΣ ηρ ζει. ηνκ. ΗΕ ηρ ζει. ηνκ. ΗΖ ηρ ζει. ηνκ. ΗΘ ηρ ζει. Δθδφζεθαλ επίζεο ηξία παξαξηήκαηα. Παξάξηεκα 1. «Αη απφςεηο ησλ Διιήλσλ θηινιφγσλ πεξί ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξνβιεκάησλ» ηνκ. Γ ζει. Παξάξηεκα 2. «Αη γλψκαη ηεο Δηαηξείαο Διιήλσλ θηινιφγσλ επί ησλ πνξηζκάησλ ηεο επί ηεο παηδείαο επηηξνπήο» ηνκ. Η. 112 ζει. Παξάξηεκα 3. «Αη ελέξγεηαη ηεο Δηαηξείαο Διιήλσλ θηινιφγσλ ελ φςεη ηεο Δθπαηδεπηηθήο Μεηαξξπζκίζεσο ηνπ 1964» ηνκ. Σ (έθηαθηνλ απηνηειέο παξάξηεκα) 154 ζει. 9

10 Πεξηνδηθφηεηα Ο Πξνζαλαηνιηζκφο ηνπ Πεξηνδηθνχ Δμακεληαίν Σν πεξηνδηθφ ηεο Δηαηξείαο Διιήλσλ Φηινιφγσλ εθθξάδεη θπξίσο ηηο απφςεηο ηεο Φηινζνθηθήο ρνιήο Αζελψλ γηα ηα επηζηεκνληθά θαη επαγγεικαηηθά ζέκαηα ησλ θηινιφγσλ θαζψο θαη γηα ηελ εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή ηεο πεξηφδνπ. Γηα ηελ ίδξπζε ηεο Δηαηξείαο θαη ηελ θπθινθνξία ηνπ πεξηνδηθνχ δειψλεηαη φηη αθνξκή είλαη «ε δηαπίζησζηο ηεο νινθιεξσηηθήο παξακειήζεσο εηο ηελ ρψξαλ καο ησλ ζπνπδψλ ησλ αλαθεξνκέλσλ εηο ηα Διιεληθά θαη Λαηηληθά γξάκκαηα» θαη ε «θαηά ηαο ηειεπηαίαο δεθαεηίαο ραιάξσζηο ελ ηε ρψξα καο ησλ ππεξρξνληθψλ εθείλσλ δεζκψλ [πνπ] δηαζθαιίδνπλ ηελ ζπλέρεηαλ ηεο ηζηνξηθήο θαη πλεπκαηηθήο δσήο ηνπ Έζλνπο καο». Απφ ηελ ίδξπζή ηεο, ε Δηαηξεία απνηέιεζε ην βαζηθφ αληηκεηαξξπζκηζηηθφ παξάγνληα ζηα δεηήκαηα ηεο εθπαίδεπζεο. Ζ αληίδξαζε ησλ θηινιφγσλ ήηαλ απνθαζηζηηθήο ζεκαζίαο ζε θάζε πξνζπάζεηα κηθξψλ ή κεγάισλ κεηαξξπζκίζεσλ θαη αιιαγψλ ζηελ παηδεία, είηε απηέο πξνσζνχληαλ απφ ηηο δεμηέο είηε απφ ηηο θεληξψεο θπβεξλήζεηο ηεο πεξηφδνπ. Γελ είλαη ηπραίν φηη ζηηο ηξεηο πεξηφδνπο πνπ ζπδεηνχληαλ εθπαηδεπηηθά λνκνζρέδηα εθδφζεθαλ ηα ηξία παξαξηήκαηα ηνπ Πιάησλα κε ηηο απφςεηο ηεο Δηαηξείαο. Ζ αλαδσπχξσζε ησλ αλζξσπηζηηθψλ ζπνπδψλ θαη ε δηδαζθαιία ησλ αξραίσλ ειιεληθψλ θαη ιαηηληθψλ ζεσξνχληαη απαξαίηεηα γηα ηελ χπαξμε θαη ζπλέρηζε ηνπ ειιεληθνχ έζλνπο. Θεσξνχλ φηη ε γλσξηκία κε ηνλ ειιεληθφ πνιηηηζκφ δπλακψλεη ηελ αληίζηαζε ηνπ έζλνπο «θαηά ησλ νζλείσλ θαη αλειιεληζηψλ ηδεψλ θαη θεξπγκάησλ». Ζ κεηεκθπιηαθή ειιεληθή θαηάζηαζε απνηειεί επλντθφ πιαίζην γηα ηελ αλάπηπμε ηέηνησλ απφςεσλ, γεγνλφο πνπ ππξνδνηείηαη αθφκε πεξηζζφηεξν κε ηνλ ελεξγφ ξφιν ζηηο κεηαξξπζκίζεηο πξνζψπσλ πνπ ζεσξήζεθαλ «χπνπηνη-α» θαηά ην παξειζφλ. Αλ θαη δελ ηνλ νλνκάδεη, ζπλάγεηαη φηη αλαθέξεηαη ζηνλ Παπαλνχηζν (ν νπνίνο εκπιέθεηαη πεξηζζφηεξν ή ιηγφηεξν ζε φιεο ηηο 10

11 Δλδεηθηηθά πεξηερφκελα κεηαξξπζκηζηηθέο πξνζπάζεηεο): «ηνπ θπξάκαηνο ησλ αλζξψπσλ νίηηλεο εηο ηελ ρψξαλ καο έρνπλ κνλνπσιήζεη ηελ δηαλφεζηλ θαη ηελ πξφνδνλ [ ] ζήκεξνλ ε ηληειιηγθέληζηα ζχξεη ηελ παλαζιίαλ ηεο χπαξμηλ σο θξππηνθαλήο ζπλνδνηπνξία». Γηα ηελ αλάπηπμε ηεο ηερληθήο εθπαίδεπζεο, ζεσξεί πσο «αλ δελ ζηεξίδεηαη επί θαιψο ιεηηνπξγνχζεο γεληθήο θαη επηζηεκνληθήο κνξθψζεσο, νκνηάδεη κε δέλδξνλ ρσξίο βαζείαο θαη ηζρπξάο ξίδαο». Δθηφο απφ ηα ζέκαηα ησλ αλζξσπηζηηθψλ ζπνπδψλ θαη ηε ζπνπδαηφηεηά ηνπο γηα ηελ εθπαίδεπζε θαη ηε ρψξα, ε Δηαηξεία αζρνιείηαη θαη κε ηα επαγγεικαηηθά δεηήκαηα ησλ θηινιφγσλ. Τπφ απηήλ ηελ έλλνηα, έρεη θαη κηα ζπλδηθαιηζηηθή / επαγγεικαηηθή δηάζηαζε. Ο Πιάησλ ελδηαθέξεηαη θη αγσλίδεηαη γηα ηελ «βειηίσζηλ απφ πάζεο απφςεσο ηεο ζέζεσο ελ ηε θνηλσληθή θαη πνιηηεηαθή ηεξαξρία ησλ Διιήλσλ θηινιφγσλ». Γηακνξθψλεηαη ην αίηεκα γηα απφιπηε πξνηεξαηφηεηα ησλ θηινιφγσλ ζηελ θαζνδήγεζε ησλ ζρνιείσλ θαη ηε ζηειέρσζε ηεο εθπαίδεπζεο θαη γηα ηε κηζζνινγηθή θαη βαζκνινγηθή εμίζσζήο ηνπο κε ηνπο ζπλδηθαιηζηηθνχο ιεηηνπξγνχο. Ζ ζρεηηθή ηζρχο ηεο Δηαηξείαο θαη ηνπ πεξηνδηθνχ νθείιεηαη θπξίσο ζηελ ππνζηήξημή ηνπο απφ θαζεγεηέο ηεο Φηινζνθηθήο ρνιήο θαη απφ κέιε ηεο Αθαδεκίαο Αζελψλ. ην πεξηνδηθφ δεκνζηεχνληαη θηινινγηθέο, ηζηνξηθέο, θηινζνθηθέο πξαγκαηείεο. Δλδεηθηηθά: Γ. Κνπξκνχιεο, «Ζ εθπνιηηηζηηθή δχλακηο ηεο ειιεληθήο γιψζζεο», ηνκ. Β. Κ. Γ. Γεσξγνχιεο, «Ζξαθιείηεηα», ηνκ. Γ. Α. Υαηδήο, «Ο Αξηζηνηέιεο ν ηαγεηξίηεο θαη ην Πεξί πνηεηηθήο έξγνλ», ηνκ. Γ. ση. Λπξηηδήο, «Ο θφβνο ηνπ ζαλάηνπ εηο ηελ Ηθηγέλεηαλ ηελ ελ Απιίδη ηνπ Δπξηπίδνπ», ηνκ. Σ. Κσλ. Άκαληνο, «Ησάλλεο Γνχθαο Βαηαηδήο», ηνκ. Ε Κ. Γ. Γεσξγνχιεο, «Υξηζηηαληζκφο θαη ηέρλε», ηνκ. Θ. Παλ. Πάιιεο, «Πιάησλ- Παχινο», ηνκ. ΗΒ.. Καιιηάθαο, «πζηεκαηηθή θηινζνθία θαη ηζηνξία ηεο θηινζνθίαο», ηνκ. ΗΓ. Δπίζεο, ππάξρνπλ 11

12 Δηθνλνγξάθεζε πλεξγάηεο άξζξα πνπ αλαθέξνληαη ζηελ εθπαίδεπζε, φπσο: Δπξ. νχξιαο, «Ο ξφινο ησλ θηινιφγσλ εηο ηα θιαζζηθά γπκλάζηα», ηνκ. Β. «Αη ελέξγηαη ηεο εηαηξείαο αη ζρεηηθαί κε ην αλαιπηηθφλ πξφγξακκα ηνπ θαησηέξνπ θχθινπ ηνπ γπκλαζίνπ», ηνκ. ΗΓ. «Ζ δηδαζθαιία ηεο Διιεληθήο γιψζζεο εηο ηα ζρνιεία», (ππνγξάθεηαη απφ εθπαηδεπηηθή επηηξνπή), ηνκ. ΗΔ. Παλ. Γεσξγνχληδνο, «Πξνβιήκαηα αλαθχπηνληα εθ ηεο δηδαζθαιίαο ησλ Αξραίσλ Διιεληθψλ», ηνκ. ΗΣ. Τπάξρεη ζηήιε κε ηίηιν «Ζ θίλεζηο ηεο Δηαηξείαο Διιήλσλ Φηινιφγσλ» ζηελ νπνία αλαθέξνληαη νξγαλσηηθά ζέκαηα θαη νη δξαζηεξηφηεηεο θαη νη ζπλειεχζεηο ηεο Δηαηξείαο. Ζ ζηήιε «Απφ ηελ δσήλ θαη ηελ θίλεζηλ» αζρνιείηαη κε επηζηεκνληθά θαη εθπαηδεπηηθά δεηήκαηα ζε κνξθή εηδήζεσλ θαη ζρνιίσλ. εκαληηθέο ζε αξηζκφ θαη επηκέιεηα είλαη νη λεθξνινγίεο πνπ ππάξρνπλ ζε θάζε ηεχρνο θαη κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ ζεκαληηθή πεγή βηνγξαθηψλ (ζηνλ ηνκ. ΗΕ, λεθξνινγία ηνπ ηδξπηή ηνπ πεξηνδηθνχ π. Καιιηάθα απφ ηνλ Γ. Κνπξκνχιε). Τπάξρνπλ επίζεο βηβιηνθξηζίεο, πίλαθαο ζπλδξνκεηψλ, πίλαθαο θπξίσλ νλνκάησλ θαη ιέμεσλ θάζε ηφκνπ, θαηάινγνη βηβιίσλ θαη πεξηνδηθψλ πνπ έιαβε ην πεξηνδηθφ θαη πίλαθαο πεξηερνκέλσλ. Τπάξρνπλ ιίγεο θσηνγξαθίεο πξνζψπσλ θαη εηθφλεο απφ επξήκαηα αξραηνινγηθψλ αλαζθαθψλ (θπξίσο επηγξαθέο). Υαξίησλ Υαξηησλίδεο, Κσλ. Γεσξγνχιεο, Παλ. Γεσξγνχληδνο, Μ. Βξπρέαο, Γ. Κνπξκνχιεο, Γ. Καιακαηηαλφο, Β. Γεδνχζεο, Γ. Παιαηνιφγνο, Ν. θνπηεξφπνπινο, Α. Αηζαβέο, Κ. Βνπξβέιεο, Δπξ. νχξιαο, Γ. Μέγαο, Δ. ηακάηεο, Θ. Σδαλλεηάθνο, Κ. Γξφιηνο, ηπι. Κνξξέο,. Μαγγίλαο, Γ. Υαηδήο, Κ. Μεξεληίηεο, Γ. Σζηξίκπαο, Αλη. Καηζνπξφο, Κσλ. Λνγνζέηεο, ση. Λπξηηδήο, Άλλα Σξηαληαθπιιίδνπ, Δπαγ. Φσηηάδεο, Αρ. Γεξνθσζηφπνπινο, Κσλ. Άκαληνο, Γ. Κνπξέηαο, Αζ. Παπαραξίζεο, Λ. Λνπηδίδεο, Αιθ. Οηθνλνκίδεο, Κσλ. πεηζηέξεο, Υξ. Αμειφο, Βαζ. Αηγηλίηεο, Αζ. Φιψξνο, 12

13 Βηβιηνζήθεο νπνίεο απφθεηηαη ζηηο Παλ. Πάιιεο, Β. Καινγεξάο,. Καιιηάθαο, Καιι. Γηαλλνπιίδνπ, ηακ. ηακαηάθνο, Γεκ. Κνπηζνγηαλλφπνπινο ΦΑ (πιήξεο ζεηξά) ΓΔΝ (ηνκ. Α ) ΑΠΘ (πιήξεο ζεηξά) Γεκνηηθή Βηβιηνζήθε Θεζζαινλίθεο (πιήξεο ζεηξά) ΗΗΗ. Ζ ηζηνξηθή κέζνδνο Δθφζνλ αληηθείκελν ηεο δηπισκαηηθήο είλαη κία πηπρή ηνπ ειιεληθνχ εθπαηδεπηηθνχ παξειζφληνο, σο θαηάιιειε κέζνδνο δελ κπνξεί παξά λα πξνθξηζεί ε ηζηνξηθή κέζνδνο. Ζ ινγηθή ηεο κεζφδνπ θαη νη ηερληθέο πνπ αμηνπνηεί πεξηγξάθνληαη ιεπηνκεξέζηαηα ζηα εηδηθά εγρεηξίδηα, φπσο γηα παξάδεηγκα ην θιαζηθφ πεληάηνκν έξγν «Ζ Ηζηνξία θαη νη κέζνδνί ηεο». 6 Απφ ηηο πνιιέο πηπρέο ηνπ δεηήκαηνο ελδηαθέξεη εδψ, θπξίσο, ε ιεγφκελε εζσηεξηθή θξηηηθή ησλ θεηκέλσλ. Ζ εμσηεξηθή θξηηηθή, δειαδή, ε απνθαηάζηαζε ηεο απζεληηθφηεηαο ησλ κειεηψκελσλ θεηκέλσλ είλαη ζηελ πεξίπησζή καο απηνλφεηε, εθφζνλ πξφθεηηαη γηα θείκελα δεκνζηεπκέλα ζε πεξηνδηθφ ε χπαξμε ηνπ νπνίνπ δελ ακθηζβεηείηαη. ρεηηθά κε ηελ εζσηεξηθή θξηηηθή ελδηαθέξνλ γηα ηελ πεξίπησζή καο παξνπζηάδνπλ νη αθφινπζεο πηπρέο. Ζ ρξνληθφηεηα θαη ε γιψζζα θαηαξράο. Γηα λα θαηαλνήζνπκε έλα θείκελν ζα πξέπεη λα έρεη θαζνξηζηεί ν ρξφλνο ηεο ζπγγξαθήο ηνπ θαη λα είλαη γξακκέλν ζε κηα γιψζζα ηελ νπνία γλσξίδνπκε. 7 Ο ρξφλνο πξνζδηνξίδεηαη κε ζαθήλεηα απφ ηελ εκεξνκελία έθδνζεο ηνπ θάζε ηεχρνπο ηνπ πεξηνδηθνχ. Ζ γιψζζα ελέρεη νξηζκέλεο, κηθξέο σζηφζν, δπζθνιίεο θαζψο είλαη ε θαζαξεχνπζα, ε επίζεκε γιψζζα ηνπ θξάηνπο θαηά ηελ πεξίνδν πνπ κειεηάκε. Μάιηζηα, ε ίδηα ε γιψζζα ζα απνηειέζεη πεγή δηαθσληψλ θαη ζπγθξνχζεσλ, ζρεηηθά κε ην αλ ζα εμαθνινπζήζεη λα είλαη ε γιψζζα πνπ ζα δηδάζθνληαη ηα παηδηά ζην ζρνιείν. Έηζη, κέζα απφ ηε κειέηε ηεο γιψζζαο ησλ θεηκέλσλ κπνξνχκε, εθηφο απφ ηηο πιεξνθνξίεο πνπ καο 6 Encyclopédie de la Pléiade, Θζηνξία θαη Μέζνδνί ηεο, η. Γ, ΜΗΔΣ, Αζήλα φ.π., ζ

14 ελδηαθέξνπλ άκεζα, λα δηαθξίλνπκε θαη γεληθφηεξα ηξφπνπο ζθέςεο ή πλεπκαηηθέο θαη ζπλαηζζεκαηηθέο δηαζηάζεηο. 8 Δπνκέλσο, ε εζσηεξηθή θξηηηθή καο επηηξέπεη λα θαηαλνήζνπκε έλα θείκελν, λα πξνζδηνξίζνπκε ηελ πξνζσπηθφηεηα ηνπ ζπγγξαθέα ηνπ 9 θαη ηηο ζηνρεχζεηο ηνπ. Γηα παξάδεηγκα, νη θηιφινγνη πνπ εθδίδνπλ ην πεξηνδηθφ θαίλεηαη λα εθπξνζσπνχλ ην ζπληεξεηηθφ εθπαηδεπηηθφ ξεχκα ηεο πεξηφδνπ θαη ζπλεπψο γξάθνπλ ηελ ηζηνξία ηεο επνρήο ηνπο απφ ηε δηθή ηνπο ζθνπηά. 10 Υξεηάδεηαη, ινηπφλ, ν εξεπλεηήο λα κπνξέζεη λα ζπλαγάγεη ηα «γεγνλφηα» απφ ην ηαθηνπνηεκέλν, μεθαζαξηζκέλν θείκελν, λα πεξάζεη απφ ηε καξηπξία ζηελ πξαγκαηηθφηεηα, απφ ην ζεκαίλνλ ζην ζεκαηλφκελν. Να δηαπηζηψζεη θαηά ην δπλαηφλ ηελ εηιηθξίλεηα θαη ηελ αθξίβεηα ηνπ θεηκέλνπ, λα απνθαηαζηήζεη ηα ηδηαίηεξα γεγνλφηα θαη θαηλφκελα πνπ ην ραξαθηεξίδνπλ. 11 Αλακθίβνια, ηειηθφο ζηφρνο ηεο ηζηνξηθήο έξεπλαο είλαη ε αλαζχλζεζε κηαο θαηά ην δπλαηφλ «αιεζηλήο» εηθφλαο ηνπ παξειζφληνο. Πψο, φκσο, επηηπγράλεηαη ε «επηζηεκνληθή αιήζεηα» ζηελ ηζηνξία; Ζ ζπδήηεζε εδψ είλαη ηεξάζηηα θαη δελ γίλεηαη λα ζπλνςηζζεί εδψ. 12 Υξεηάδεηαη, σζηφζν, λα ηνληζζεί φηη ν ηζηνξηθφο, πάληνηε, ζπλεηδεηά ε αζπλείδεηα, κειεηά ην παξειζφλ ζε ζρέζε κε ην παξφλ ην παξφλ είλαη πνπ ηνπ βάδεη ηα εξσηήκαηα, εξσηήκαηα πνπ αλαθαιχπηνπλ ζπλερψο θαηλνχξγηεο πιεπξέο ηνπ παξειζφληνο. 13 Απηφ, φκσο, εκπεξηέρεη θαη ηνλ θίλδπλν ηνπ αλαρξνληζκνχ: Να κελ πξνβάιινληαη ζεκεξηλέο ινγηθέο θαη εθηηκήζεηο ζε ζπλζήθεο ηνπ παξειζφληνο. Ο ηζηνξηθφο νθείιεη λα θηλεζεί κε επειημία ψζηε λα αμηνπνηήζεη ηα πξνηεξήκαηα ηεο ρξνληθήο απφζηαζεο ρσξίο λα πεξηπέζεη ζε αλαρξνληζκνχο. Φπζηθά απηφ απνηειεί πάληνηε έλα ζηνίρεκα. 8 Encyclopédie de la Pléiade, ό.π., ζ φ.π., ζ φ.π., ζ φ.π., ζ φ.π., ζ φ.π., ζ

15 ΗV. Οη Θεσξεηηθέο παξαδνρέο Σε δεθαεηία ηνπ 1970 ζην πιαίζην ηεο καξμηζηηθήο ζθέςεο δφζεθε ηδηαίηεξε έκθαζε ζην ξφιν πνπ δηαδξακαηίδεη ην ζρνιείν ζηελ αλαπαξαγσγή ησλ ηαμηθψλ ζρέζεσλ εμνπζίαο. Ζ έκθαζε απηή δελ είλαη ηπραία, αιιά εληάζζεηαη ζηελ απφπεηξα νξηζκέλσλ ζεσξεηηθψλ ηνπ καξμηζκνχ ηεο επνρήο εθείλεο λα πεξηγξάςνπλ, λα εξκελεχζνπλ θαη σο έλα βαζκφ λα αλαπξνζδηνξίζνπλ ηνλ ηδηαίηεξν ξφιν ηνπ θξάηνπο θαη γεληθφηεξα ηεο «ππεξδνκήο» ζηελ αλαπαξαγσγή ηεο «βάζεο», δειαδή ησλ παξαγσγηθψλ δπλάκεσλ θαη ησλ παξαγσγηθψλ ζρέζεσλ. Απφ ηνπο βαζηθφηεξνπο ζεσξεηηθνχο πνπ θαηαπηάζηεθαλ κε ην ζπγθεθξηκέλν έξγν ζεσξνχληαη νη Λνπί Αιηνπζέξ θαη Νίθνο Πνπιαληδάο, πνπ έδεζαλ θαη έγξαςαλ εθείλε ηελ επνρή ζηε Γαιιία. α) Σν ζρνιείν σο ηδενινγηθόο κεραληζκόο ηνπ θξάηνπο Ο Αιηνπζέξ (1983) απνδέρεηαη ην ζρήκα ηνπ Μαξμ γηα ην νηθνδφκεκα ππνδνκήο/ νηθνλνκίαο θαη ππεξδνκήο/ πνιηηηθνχ-λνκηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ηδενινγίαο, φπνπ ην δεχηεξν βαζίδεηαη ζην πξψην θαη θαζνξίδεηαη απφ απηφ. Θεσξεί, κάιηζηα, φηη ηα παηψκαηα ηεο ππεξδνκήο γίλνληαη θαζνξηζηηθά κφλν σο ήδε θαζνξηζκέλα απφ ηελ νηθνλνκηθή βάζε. Δπηζεκαίλεη, φκσο, πσο αλ ζέινπκε λα θαηαλνήζνπκε ηε ιεηηνπξγία ηεο ππεξδνκήο πξέπεη λα ζέζνπκε ην εξψηεκα ηεο αλαπαξαγσγήο ηεο βάζεο. Σνπνζεηείηαη, έηζη, θξηηηθά απέλαληη ζηελ παξαδνζηαθή καξμηζηηθή ζέζε φηη ην θξάηνο απνηειεί κνλνδηάζηαηα έλαλ θαηαπηεζηηθφ κεραληζκφ πνπ εμαζθαιίδεη ηελ θπξηαξρία ησλ αζηηθψλ δπλάκεσλ θαη ησλ κεγαινγαηνθηεκφλσλ πάλσ ζηελ εξγαηηθή ηάμε θαη επηρεηξεί λα ηε δηεπξχλεη ηνλίδνληαο ηε ζεκειηψδε ζπκβνιή ηνπ θξάηνπο ζηελ αλαπαξαγσγή ησλ ηάμεσλ. χκθσλα κε ηνλ Αιηνπζέξ, ην θξάηνο πεξηιακβάλεη δχν εηδψλ ζεζκνχο πνπ δνπιεχνπλ γηα ηελ αλαπαξαγσγή ηεο ηαμηθήο αληζφηεηαο. Γίπια ζηνλ θαηαπηεζηηθφ κεραληζκφ ηνπ θξάηνπο, πνπ πεξηιακβάλεη ηελ θπβέξλεζε, ηε δηνίθεζε, ην ζηξαηφ, ηελ αζηπλνκία, ηα δηθαζηήξηα θαη ηηο θπιαθέο, βξίζθνληαη νη παξαθάησ ζεζκνί, πνπ κπνξνχλ λα νλνκαζηνχλ ηδενινγηθνί κεραληζκνί ηνπ θξάηνπο, θαζψο ιεηηνπξγνχλ ππφ θαη κε ζθνπφ ηελ επηβνιή ηεο θπξίαξρεο ηδενινγίαο, δειαδή ηεο ηδενινγίαο ηεο 15

16 θπξίαξρεο ηάμεο: ν ζξεζθεπηηθφο, ν ζρνιηθφο, ν νηθνγελεηαθφο, ν λνκηθφο, ν πνιηηηθφο, ν ζπλδηθαιηζηηθφο, ν πνιηηηζηηθφο ζεζκφο θαη ηα ΜΜΔ. Γχν είλαη νη βαζηθέο δηαθνξέο κεηαμχ θαηαπηεζηηθνχ θαη ηδενινγηθψλ κεραληζκψλ ηνπ θξάηνπο. Πξψηνλ, νη ηδενινγηθνί κεραληζκνί ηνπ θξάηνπο (ΗΜΚ) αλήθνπλ ζπρλά ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα, ελψ ν θαηαπηεζηηθφο κεραληζκφο ζην δεκφζην ηνκέα - απηφ, φκσο, δελ ηνπο εκπνδίδεη λα ιεηηνπξγνχλ σο ΗΜΚ. Ζ ζεκαληηθφηεξε, φκσο, δηαθνξά θαηαπηεζηηθψλ θαη ηδενινγηθψλ κεραληζκψλ είλαη φηη «νη ΗΜΚ ιεηηνπξγνχλ «κε ηδενινγία»», ελψ ν θαηαπηεζηηθφο θπξίσο κε βία θαη δεπηεξεπφλησο κε ηδενινγία - νη ΗΜΚ ην αληίζεην». 14 Με πνην ηξφπν, φκσο, εμαζθαιίδνπλ νη κεραληζκνί ηνπ θξάηνπο ηελ αλαπαξαγσγή ηεο ηαμηθήο αληζφηεηαο; χκθσλα κε ηνλ Αιηνπζέξ, ν θαηαπηεζηηθφο κεραληζκφο ηνπ θξάηνπο, ηνπ νπνίνπ ηελ εμνπζία θαηέρεη ε θπξίαξρε ηάμε, δεκηνπξγεί κέζσ ηεο άζθεζεο βίαο (πνπ κπνξεί λα θπκαίλεηαη απφ ηε ζηπγλή θπζηθή βία σο ηε ινγνθξηζία) ηηο πνιηηηθέο πξνυπνζέζεηο ιεηηνπξγίαο ησλ ΗΜΚ, νη νπνίνη κε ηε ζεηξά ηνπο δελ είλαη ηαμηθά νπδέηεξνη. Αληίζεηα, ηνπο ΗΜΚ ελνπνηεί ε ιεηηνπξγία ηνπο ππφ ηελ θπξίαξρε ηδενινγία. πγθεθξηκέλα, ε θπξίαξρε ηάμε είλαη δξαζηήξηα κέζα ζηνπο ΗΜΚ κέζσ ηεο ηδενινγίαο ηεο, έρνληαο σο ζθνπφ ηελ αλαπαξαγσγή ηεο θπξίαξρεο ζέζεο ηεο. Μάιηζηα, απηή ε «δξαζηεξηνπνίεζε» ηεο θπξίαξρεο ηάμεο κέζα ζηνπο ΗΜΚ είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ εδξαίσζε ηεο ηαμηθήο ππεξνρήο ηεο, αθνχ «... θακηά θνηλσληθή ηάμε δελ είλαη ζε ζέζε λα δηαηεξεζεί ζηελ πνιηηηθή εμνπζία αλ δελ αζθεί ζπγρξφλσο ηελ εγεκνλία ηεο κέζα ζηνπο ΗΜΚ». 15 Χζηφζν, γηα ηνλ Αιηνπζέξ ε άζθεζε ηεο εμνπζίαο απφ κέξνπο ηεο θπξίαξρεο ηάμεο ζην επίπεδν ησλ ΗΜΚ δελ είλαη απιφ δήηεκα, αθνχ «νη ΗΜΚ δελ απνηεινχλ κφλν ην αληηθείκελν αιιά θαη ην πεδίν ηαμηθήο πάιεο», 16 ζην νπνίν νη εθκεηαιιεπφκελεο ηάμεηο βξίζθνπλ ηα κέζα θαη ηελ επθαηξία λα εθθξαζηνχλ. Έηζη, ε ελφηεηα ησλ ΗΜΚ είλαη ζπρλά αληηθαηηθή θαη δηαξθψο ππφ δηαπξαγκάηεπζε. ην πιαίζην ηεο παξαπάλσ ιεηηνπξγίαο ησλ ΗΜΚ ν ξφινο ηνπ ζρνιείνπ είλαη ζεκειηψδεο γηα ηελ αλαπαξαγσγή ησλ ηαμηθψλ ζρέζεσλ εμνπζίαο. Ο Αιηνπζέξ ππνζηεξίδεη φηη ζε αληίζεζε κε φ,ηη ζπρλά πηζηεχεηαη ζήκεξα, ηε ζέζε ηεο εθθιεζίαο, πνπ απνηεινχζε ηνλ βαζηθφ ηδενινγηθφ κεραληζκφ ζην θενπδαξρηθφ θαζεζηψο, δελ έρεη πάξεη ν πνιηηηθφο ΗΜΚ, δειαδή ε θνηλνβνπιεπηηθή δεκνθξαηία, αιιά έλαο άιινο 14 Λνπί Αιηνπζέξ, Θέζεηο ( ), Δθδφζεηο Θεκέιην, Αζήλα 1999, ζ φ.π., ζ φ.π. 16

17 λένο ζεζκφο, ην ζρνιείν, «... έζησ θη αλ δελ αθνχεη θαλείο ηε κνπζηθή ηνπ: είλαη ηφζν αζφξπβνο!». 17 Παξφιν πνπ ην ζρνιείν παξνπζηάδεηαη σο νπδέηεξν, ρσξίο επίζεκε ηδενινγία, ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ελζηαιάζζεη ηελ θπξίαξρε ηδενινγία ζηνπο καζεηέο θαη ηηο καζήηξηεο κέζα απφ ηε καθξφρξνλε εθπαίδεπζε, πνπ φρη κφλν αξρίδεη ζε κηθξή, ηξπθεξή, ειηθία, αιιά απεπζχλεηαη ζην ζχλνιν ηνπ πιεζπζκνχ θαη, επηπιένλ, είλαη θαη «δσξεάλ». Μέζσ ηνπ ζρνιείνπ, κέζσ ησλ δηάθνξσλ «ζαβνπάξ θαηξ», ζηα νπνία εθπαηδεχνληαη ηα παηδηά θαη ηα νπνία θέξνπλ ηελ θπξίαξρε ηδενινγία, θαη κέζσ ηεο ίδηαο ηεο «θαηήρεζεο» ζηελ θπξίαξρε ηδενινγία, ν καζεηηθφο πιεζπζκφο αξρηθά «κπείηαη» ζε απηή, θαη, επηπιένλ, θαηαλέκεηαη ζηελ ηεξαξρία ηεο εξγαζίαο θαη ησλ παξαγσγηθψλ ζρέζεσλ αλάινγα κε ηε δηάξθεηα ηεο παξακνλήο ηνπ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία θαη ηνλ βαζκφ ηεο «κχεζεο» ηνπ ζηελ θπξίαξρε ηδενινγία. Ζ κεγάιε κάδα ησλ παηδηψλ πέθηεη λσξίο ζηελ εθεβεία ζηελ παξαγσγή, ζηηο ρακειφηεξεο ηεξαξρηθά ζέζεηο, θάπνηνη άιινη ζπλερίδνπλ ηηο ζπνπδέο ηνπο γηα ιίγν αθφκα θαηαιήγνληαο ζε κηθξν-κεζαίεο ππαιιειηθέο ζέζεηο, ελψ νξηζκέλνη ιίγνη θηάλνπλ ζηελ θνξπθή θαη γίλνληαη εκη-άλεξγνη δηαλννχκελνη ή, απφ ηελ άιιε, θεθαιαηνθξάηεο, δηεπζπληέο, «πξάθηνξεο ηεο βίαο» ή επαγγεικαηίεο ηδενιφγνη, θπξίσο θαλαηηθνί «ιατθνί». Αλάινγα, φκσο, κε ην επίπεδν ζπνπδψλ ηνπο, νη καζεηέο θαη νη καζήηξηεο έρνπλ ιάβεη ηελ απαξαίηεηε γηα ηελ θνηλσληθή ζέζε γηα ηελ νπνία πξννξίδνληαη ηδενινγηθή «θαηάξηηζε»: εθείλε ηνπ εθκεηαιιεπφκελνπ («εζηθέο αξρέο», «εζληθά αηζζήκαηα» θιπ) ή εθείλε ηνπ εθκεηαιιεπηή (δεκαγσγία, επηβνιή ζηνπο θαηψηεξνπο θηι). Σν ζρνιείν, δειαδή, ζπκβάιιεη ψζηε ηα παηδηά λα γίλνληαη πηζηά ζηελ θπξίαξρε ηδενινγία ππνθείκελα, πνπ αθνινπζνχλ ρσξίο αληίξξεζε ή ακθηζβήηεζε ην ξφιν πνπ ηνπο έρεη δνζεί ζην πιαίζην ησλ άληζσλ παξαγσγηθψλ ζρέζεσλ, θαη έηζη λα αλαπαξάγνληαη νη ηαμηθέο ζρέζεηο εμνπζίαο ρσξίο ηελ αλάγθε δηαξθνχο ρξήζεο άκεζεο, θπζηθήο, βίαο. Ζ αλάιπζε ηνπ Αιηνπζέξ, ινηπφλ, καο βνεζά λα θαηαλνήζνπκε ηελ κεγάιε αλάγθε γηα έιεγρν απφ κέξνπο ηεο θπξίαξρεο ηάμεο ηεο εθπαίδεπζεο, αθνχ κέζσ απηήο φρη κφλν εθπαηδεχεη ην εξγαηηθφ δπλακηθφ γηα ηηο ζέζεηο ζηελ θαηαλνκή ηεο εξγαζίαο θαη ζηελ αλαινγία πνπ ρξεηάδεηαη, αιιά θαη επηβάιεη ηαπηφρξνλα ηελ ηδενινγία ηεο κε ζθνπφ ηελ αλαπαξαγσγή ησλ πθηζηάκελσλ άληζσλ παξαγσγηθψλ ζρέζεσλ. 17 Λνπί Αιηνπζέξ, ό.π., ζ

18 Πψο, φκσο, κπνξεί λα επηηχρεη έλαλ ηέηνην έιεγρν ηεο εθπαίδεπζεο ε θπξίαξρε ηάμε; Δίλαη αξθεηή ε πνιηηηθή ηεο εμνπζία ζε θνηλνβνπιεπηηθφ επίπεδν; Ο Αιηνπζέξ καο έδσζε ήδε κηα ηδέα γηα ηε κεγάιε ζεκαζία ηνπ ειέγρνπ ησλ επξχηεξσλ ΗΜΚ γηα ηελ επηβνιή ηεο θπξηαξρίαο ηεο αλψηεξεο ηάμεο. Ο Πνπιαληδάο δηεξεπλά ζε αθφκε κεγαιχηεξν βάζνο ηνλ ξεπζηφ ραξαθηήξα ηεο θξαηηθήο εμνπζίαο πνπ δηαθπβεχεηαη ζπλερψο ππφ ζπλζήθεο ηαμηθήο πάιεο θαη αγψλσλ. β) Σν θξάηνο σο ζπκπύθλσζε θνηλσληθώλ δπλάκεσλ Ο Πνπιαληδάο επηρεηξεί λα δηεξεπλήζεη ηε ζρέζε αλάκεζα ζην θξάηνο, ηελ εμνπζία θαη ηηο θνηλσληθέο ηάμεηο. Απνξξίπηεη ηελ παξαδνζηαθή καξμηζηηθή αληίιεςε γηα ηνλ εξγαιεηαθφ ραξαθηήξα ηνπ θξάηνπο, δειαδή ηελ αληίιεςε φηη ε θπξίαξρε ηάμε θηηάρλεη ην θξάηνο πνπ ηεο ηαηξηάδεη θαη πνπ ηε βνιεχεη. Απνξξίπηεη, επίζεο, ηελ αληίιεςε γηα ην «δηπιφ» ραξαθηήξα ηνπ θξάηνπο, πνπ ζέιεη ην θξάηνο απφ ηε κηα, πξντφλ ησλ παξαγσγηθψλ δπλάκεσλ θαη απφ ηελ άιιε, θξάηνο ηαμηθφ, δειαδή πξντφλ ηεο ηαμηθήο πάιεο. Ση είλαη, ινηπφλ, ην θξάηνο ζχκθσλα κε ηνλ Πνπιαληδά; Ο Πνπιαληδάο ηνλίδεη φηη ην θξάηνο θπζηθά θαη έρεη ηαμηθφ ραξαθηήξα. Γηαθσλεί, φκσο, κε ηηο πξνεγνχκελεο καξμηζηηθέο εξκελείεο γηα ηε ζρέζε ηνπ θξάηνπο κε ηηο παξαγσγηθέο ζρέζεηο. Γηαθσλεί, δειαδή, ηφζν κε ηελ νηθνλνκίζηηθε αληίιεςε φηη ην θξάηνο είλαη αληαλάθιαζε ηεο δνκήο φζν θαη κε ηελ απηνλνκίζηηθε αληίιεςε φηη ην θξάηνο θαη ε ηδενινγία (ηα ζηνηρεία ηεο ππεξδνκήο) έρνπλ απηφλνκν ραξαθηήξα δίπια ζηελ νηθνλνκία. χκθσλα κε ηνλ Πνπιαληδά, «ην θξάηνο έρεη ξφιν νξγαληθφ ζηηο ζρέζεηο παξαγσγήο θαη ζηελ νξηνζέηεζε - αλαπαξαγσγή ησλ θνηλσληθψλ ηάμεσλ», 18 δελ πεξηνξίδεηαη ζην δεχγκα θαηαζηνιή - ηδενινγία, φπσο ππνζηεξηδφηαλ σο ηφηε ζην πιαίζην ηεο καξμηζηηθήο ζεσξίαο. ε φηη αθνξά ηε ζρέζε θξάηνπο θαη θπξίαξρεο ηδενινγίαο, ν Πνπιαληδάο καο θαιεί λα ππεξβνχκε ηελ αληίιεςε γηα ηελ «αξλεηηθή» δξάζε ηνπ θξάηνπο. πγθεθξηκέλα, απνδέρεηαη ηελ άπνςε ηνπ Αιηνπζέξ φηη ε θπξίαξρε ηδενινγία, ε νπνία λνείηαη φρη απιψο σο έλα ζχζηεκα ηδεψλ, αιιά σο έλα ζχλνιν πιηθψλ πξαθηηθψλ πνπ απιψλνληαη ζηα ήζε, ζηα έζηκα, ζηνλ ηξφπν δσήο, ζηηο πνιηηηθέο θαη νηθνλνκηθέο πξαθηηθέο, ζπκβάιιεη ζηε «ζεκηηνπνίεζε» ηεο βίαο ηνπ θξάηνπο θαη ζηελ νξγάλσζε ηεο ζπλαίλεζεο ησλ θαηψηεξσλ θνηλσληθψλ ηάμεσλ. Χζηφζν, ζεσξεί 18 Νίθνο Πνπιαληδάο, Τν θξάηνο, ε εμνπζία, ν ζνζηαιηζκόο, Θεκέιην, Αζήλα 2008, ζ

19 φηη ε παξαπάλσ αληίιεςε, πνπ ππνζηεξίδεη φηη θξάηνο παξεκβαίλεη αξλεηηθά κέζσ ηεο θαηαζηνιήο γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο νκαιήο ιεηηνπξγίαο ησλ νηθνλνκηθψλ ζρέζεσλ, δελ είλαη επαξθήο γηα λα εμεγήζεη ην ξφιν ηνπ θξάηνπο ζηε ζπγθξφηεζε ησλ ζρέζεσλ παξαγσγήο. χκθσλα κε ηνλ Πνπιαληδά, πξέπεη λα ιάβνπκε ππφςε καο φηη «ην θξάηνο ρψλεη ηελ νπξά ηνπ σο ηελ θαξδηά ηεο αλαπαξαγσγήο ηνπ θεθαιαίνπ... ην θξάηνο δξα θαη κε ζεηηθφ ηξφπν, δεκηνπξγεί, κεηακνξθψλεη, θηηάρλεη πξαγκαηηθφηεηεο». 19 Ο Πνπιαληδάο απνδίδεη ηδηαίηεξε έκθαζε ζηε ζεκαζία ηεο «ζεηηθήο» δξάζεο ηνπ θξάηνπο ππέξ ησλ θαηψηεξσλ θνηλσληθψλ ηάμεσλ γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο θνηλσληθήο ζπλαίλεζεο. Σνλίδεη φηη «ε ζρέζε ησλ καδψλ κε ηελ εμνπζία θαη ην Κξάηνο, ζην πιαίζην απηνχ πνπ απνθαινχκε ζπλαίλεζε, έρεη πάληα έλα πιηθφ ππφζηξσκα». 20 πγθεθξηκέλα, ππνζηεξίδεη φηη ην θξάηνο ιακβάλεη ζεηηθά πιηθά κέηξα γηα ηηο ιατθέο κάδεο, έζησ θη αλ πξφθεηηαη γηα παξαρσξήζεηο κεηά απφ ηνλ αγψλα ησλ δπλαζηεπνκέλσλ ηάμεσλ. Μφλν έηζη κπνξεί λα εμεγεζεί ε πιηθφηεηα ηεο ζρέζεο θξάηνπο θαη ιατθψλ καδψλ, φρη κφλν κε αλαθνξά ζην δεχγνο θαηαζηνιή - ηδενινγία. Καηά ζπλέπεηα, ν ξφινο ηνπ θξάηνπο παξακέλεη ξεπζηφο, κεηαβιεηφο, αλάινγα κε ηηο ηαμηθέο ζπγθξνχζεηο θαη ηα ηαμηθά ζπκθέξνληα πνπ θαιείηαη λα ζπκβηβάζεη θάζε θνξά. Δπίζεο, ε πξαθηηθή ηνπ θξάηνπο δελ είλαη πάληα εληαία θαη νη δξάζεηο ηνπ είλαη ζπλήζσο αληηθαηηθέο, ζε αλαινγία κε ηελ ηαμηθή πάιε. Έηζη, ζχκθσλα κε ηνλ Πνπιαληδά, ν ξφινο ηνπ θξάηνπο ζηηο ζρέζεηο παξαγσγήο θαη ζηελ πάιε ησλ ηάμεσλ δελ είλαη δεπηεξεχσλ, αιιά δελ είλαη νχηε πξσηεχσλ - είλαη νξγαληθόο. Οη θξαηηθνί κεραληζκνί, γηα παξάδεηγκα ε νηθνγέλεηα, πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ πινπνίεζε ησλ ζρέζεσλ εμνπζίαο, δελ είλαη απιά εμαξηήκαηα ηεο εμνπζίαο ηεο θπξίαξρεο ηάμεο. Αληίζεηα, έρνπλ νξγαληθφ ξφιν ζηελ εμνπζία, θαζψο ην ίδην ην θξάηνο ζπκκεηέρεη ελεξγά ζηε γέλλεζε θαη ηελ αλαπαξαγσγή ησλ ηαμηθψλ εμνπζηψλ. Χζηφζν, ζηε ζρέζε εμνπζία/κεραληζκνί θαη πάιε ησλ ηάμεσλ/κεραληζκνί, ε πάιε θαη νη αγψλεο, πνπ έρνπλ σο πεδίν ηηο νηθνλνκηθέο θαη ηηο ηδενινγηθν/πνιηηηθέο ζρέζεηο εμνπζίαο, είλαη πνπ έρνπλ ην βαζηθφ ξφιν, ην πξνβάδηζκα. 19 Νίθνο Πνπιαληδάο, ό.π., ζ φ.π. 19

20 ε απηή ηε γξακκή ζθέςεο, ν Πνπιαληδάο επηρεηξεί λα αλαδείμεη ηελ ζπζρέηηζε ηνπ Κξάηνπο κε ηελ πνιηηηθή εμνπζία θαη λα ην παξνπζηάζεη σο πεδίν αληαγσληζκνχ ησλ θνηλσληθψλ ηάμεσλ γηα ηελ απφθηεζε θαη ηελ δηαηήξεζε ηεο εμνπζίαο. Σν θξάηνο, ππνγξακκίδεη, είλαη «ε πιηθή ζπκπχθλσζε ελφο ζπζρεηηζκνχ δπλάκεσλ αλάκεζα ζε ηάμεηο θαη κεξίδεο ηάμεσλ». 21 Γειαδή, ην θξάηνο απνηειεί έλαλ ζεζκφ κε δηθή ηνπ εζσηεξηθή ινγηθή πνπ δηακνξθψλεηαη απφ πνιηηηθέο δπλάκεηο, θαη απνηειεί ηελ έθθξαζε ηνπ αληαγσληζκνχ ηνπο. πλεπψο, ην θξάηνο απνηειεί πεδίν, φπνπ επηιχνληαη νη πνιηηηθέο ζπγθξνχζεηο θαη δηαηεξεί ηελ εχζξαπζηε ηζνξξνπία πνπ αλαηαξάζζεηαη απφ ηνλ εθάζηνηε ζπζρεηηζκφ ηαμηθψλ δπλάκεσλ. ζνλ αθνξά ζηηο θπξίαξρεο ηάμεηο, θαη ηδηαίηεξα ζηελ αζηηθή ηάμε, ην Κξάηνο θαηέρεη βαζηθφ νξγαλσηηθφ ξφιν. Δθπξνζσπεί θαη νξγαλψλεη ηελ ή ηηο θπξίαξρεο ηάμεηο θαη πξναζπίδεη ην πνιηηηθφ ζπκθέξνλ ηνπ ζπλαζπηζκνχ εμνπζίαο. Γηα λα παίμεη φζν ην δπλαηφ θαιχηεξα απηφ ην ξφιν, νξγαλψλεη ηε ζπγθξνπζηαθή ελφηεηα ηεο ζπκκαρίαο εμνπζίαο θαη ηεο αζηαζνχο ηζνξξνπίαο ηεο ππφ ηελ εγεκνλία θαη δηεχζπλζε ηεο εγεκνληθήο ηάμεο. Σν Κξάηνο ζπληζηά, επνκέλσο, ηελ πνιηηηθή ελφηεηα ησλ θπξίαξρσλ ηάμεσλ νξγαλψλεη ηηο ηάμεηο απηέο σο θπξίαξρεο ηάμεηο. Απηφ αθνξά θαη ζην ζχλνιν ησλ κεραληζκψλ ηνπ. 22 Καηά ζπλέπεηα, ην θξάηνο γηα λα παίμεη ην ξφιν ηεο νξγάλσζεο θαη ελνπνίεζεο ηεο θπξίαξρεο ηάμεο θαη ηνπ ζπλαζπηζκνχ εμνπζίαο έρεη κηα «ζρεηηθή απηνλνκία» απέλαληη ζηε κηα ή ζηελ άιιε κεξίδα θαη ζπληζηψζα απηνχ ηνπ ζπλαζπηζκνχ, 23 σζηφζν δελ είλαη νχηε απνιχησο απηφλνκν θαη νπδέηεξν απέλαληη ζηνλ ηαμηθφ θαη θνηλσληθφ αληαγσληζκφ νχηε έλα απιφ φξγαλν ζηα ρέξηα ηεο θπξίαξρεο ηάμεο. Σν θξάηνο δελ είλαη απνθιεηζηηθή έθθξαζε ηεο πνιηηηθήο ηελ θπξίαξρεο ηάμεο ε κεξίδαο, αιιά πεξηζζφηεξν πεδίν αληαγσληζκνχ ησλ ηάμεσλ, είηε θαηέρνπλ θνκκάηη ηεο εμνπζίαο, είηε φρη. Ζ πνιηηηθή ηνπ θξάηνπο πξέπεη λα ζεσξείηαη σο ζπληζηακέλε ησλ ηαμηθψλ αληηθάζεσλ πνπ εληάζζνληαη ζηελ ίδηα ηνπ ηε δνκή Νίθνο Πνπιαληδάο, ό.π., ζ φ.π., ζ φ.π., ζ φ.π., ζ

21 «Οη θξαηηθνί κεραληζκνί 25 θαζηεξψλνπλ θαη αλαπαξάγνπλ ηελ εγεκνλία βάδνληαο ζε ιεηηνπξγία πξνζσξηλνχο ζπκβηβαζκνχο αλάκεζα ζην ζπλαζπηζκφ εμνπζίαο θαη ζε νξηζκέλεο δπλαζηεπφκελεο ηάμεηο». 26 Σν θξάηνο, δειαδή, απνηειεί φρη κφλν ζπζρεηηζκφ δπλάκεσλ αλάκεζα ζε κεξίδεο ηνπ ζπλαζπηζκνχ εμνπζίαο, αιιά θαη ζπζρεηηζκφ δπλάκεσλ αλάκεζα ζηηο θπξίαξρεο ηάμεηο θαη ζηηο εμνπζηαδφκελεο ηάμεηο. 27 Απφ ηε κηα επηρεηξεί λα νξγαλψζεη θαη λα ζπλδέζεη ηηο νκάδεο πνπ βξίζθνληαη ζε ζέζε εμνπζίαο θαη απφ ηελ άιιε λα απνδηνξγαλψζεη ηηο ηάμεηο πνπ βξίζθνληαη εθηφο εμνπζίαο θαη επηρεηξνχλ λα απνθηήζνπλ ηελ ίδηα ή κέξνο ηεο. ζνλ αθνξά ζηελ έλλνηα ηεο εμνπζίαο, γηα ηνλ Πνπιαηδά, νξίδεηαη σο ζηξαηεγηθή θαηάζηαζε ηνπ ζπζρεηηζκνχ δπλάκεσλ κέζα ζε κηα δεδνκέλε θνηλσλία. Ζ ηθαλφηεηα κηαο ηάμεο λα πξαγκαηψλεη ηα ζπκθέξνληά ηεο βξίζθεηαη ζε αληίζεζε κε ηελ ηθαλφηεηα (θαη ηα ζπκθέξνληα) άιισλ ηάμεσλ, «ην πεδίν ηεο εμνπζίαο είλαη επνκέλσο απζηεξά ζρεζηαθφ». 28 Σν θξάηνο ζε ζρέζε κε ηελ εμνπζία είλαη ν ηφπνο θαη ην θέληξν άζθεζεο απηήο, αιιά δελ θαηέρεη δηθή ηνπ εμνπζία. Αμηνπνηψληαο ηηο δπν παξαπάλσ ζεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο ζην πιαίζην ηεο παξνχζαο εξγαζίαο κπνξνχκε λα αληηιεθζνχκε θαιχηεξα πξψηα απφ φια, γηαηί θνηλσληθέο νκάδεο, ζηελ πξνθείκελε νη ζπληεξεηηθνί θηιφινγνη, νξγαλψλνληαη ζε ζπιιφγνπο θαη θαη επέθηαζε επηρεηξνχλ λα αζθήζνπλ επίδξαζε ζηελ πνιηηηθή. Με βάζε ηε ζεσξία ηνπ Πνπιαληδά φηη ην θξάηνο είλαη ε ζπκπχθλσζε ησλ θνηλσληθψλ δπλάκεσλ κπνξνχκε λα ππνζέζνπκε φηη ζπλεηδεηά ή αζπλείδεηα νη εθπαηδεπηηθνί θχθινη φισλ ησλ απνρξψζεσλ, θαη πφζν κάιινλ ζηελ πεξίπησζή καο πνπ ν ζπληεξεηηθφο εθπαηδεπηηθφο θχθινο πνπ αληηπξνζσπεχεη ε Δηαηξία Διιήλσλ Φηινιφγσλ βξίζθεηαη ζηελ ίδηα ηδενινγηθή πιεπξά κε ηελ ηάμε πνπ θαηέρεη ηελ εμνπζία, γλσξίδνπλ φηη νξγαλσκέλνη ζε έλαλ επίζεκν φκηιν ή εηαηξία κπνξνχλ λα αζθήζνπλ πίεζε ζηελ θξαηηθή εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή θαη λα ιεηηνπξγήζνπλ ππνζηεξηθηηθά ή αθφκε θαη θαηεπζπληηθά. ηελ ίδηα θαηεχζπλζε ην θνκκάηη ηεο ηδενινγίαο (Αιηνπζέξ) είλαη πνιχ ζεκαληηθφ γηαηί απνηειεί ηελ άδειε έθθξαζε ηεο θπξίαξρεο εμνπζίαο. Μέζα απφ ηελ ηδενινγία «κεηακνξθψλεηαη» ε πξαγκαηηθφηεηα θαη παξνπζηάδεηαη σο θάηη άιιν. Ο 25 Καηά ηνλ Αιηνπζέξ πεξηέρνπλ πάληα θαη ηδενινγία. 26 Νίθνο Πνπιαληδάο, ό.π., ζ φ.π., ζ φ.π., ζ

22 ζπληεξεηηθφο θχθινο κέζα απφ ηελ ηδενινγία ηνπ έζλνπο, ηεο ηζηνξηθήο ζπλέρεηαο ηνπ ειιεληζκνχ απφ ηελ θιαζηθή αξραηφηεηα σο ηελ πεξίνδν πνπ παξνπζηάδεη ε εξγαζία θαη ηεο θαζαξεχνπζαο σο θαζαξνχ απνγφλνπ ηεο αξραία ειιεληθήο γιψζζαο, κεηαθέξεη ζην εζηθφ θαη πνιηηηζηηθφ πεδίν ηελ επηρεηξεκαηνινγία ηνπ θαη επηρεηξεί λα παξνπζηάζεη ηηο ζέζεηο ηνπ σο έθθξαζε ηνπ θαινχ γηα νιφθιεξν ην θνηλσληθφ ζχλνιν. Δμάιινπ, έλα βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηεο ηδενινγίαο είλαη φηη ην ζπκθέξνλ κηαο (θπξίαξρεο) ηάμεο παξνπζηάδεηαη σο ην ζπκθέξνλ φισλ ησλ ηάμεσλ. Έηζη, ν ζπληεξεηηθφο εθπαηδεπηηθφο θχθινο πξνβάιιεη ηα ζπκθέξνληα θαη επηρεηξεί λα δηαθπιάμεη ηελ εμνπζία ηνπ θαη επξχηεξα ηελ εμνπζία ηεο θπξίαξρεο ηάμεο ηελ νπνία ζηεξίδεη ζπκβνιηθά θαη άξα ιηγφηεξν επηζεηηθά, φρη φκσο θαη ιηγφηεξν απνηειεζκαηηθά. 22

23 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 ΣΟ ΠΟΛΗΣΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ 1.1 Ζ Διιάδα θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ εκθπιίνπ πνιέκνπ Ζ Διιάδα θαηά ηε κεηαπνιεκηθή πεξίνδν ραξαθηεξίδνληαλ απφ ηνλ απφερν ησλ γεγνλφησλ θαη ησλ αλαθαηαηάμεσλ νιφθιεξεο ηεο δεθαεηίαο ηνπ Σν ηέινο ηνπ Β Παγθνζκίνπ πνιέκνπ θη ε ιήμε ηεο μέλεο θαηνρήο ( ) δελ επέθεξαλ ζηε ρψξα ηελ επηζπκεηή αλάπηπμε, φπσο ζπλέβε ζηηο άιιεο επξσπατθέο ρψξεο. Αληίζεηα, αλέδεημαλ φιεο ηηο ηξηβέο πνπ παξνπζηάζηεθαλ ζην θίλεκα ηεο Δζληθήο Αληίζηαζεο, νη φπνηεο πξνέξρνληαλ απφ ηα δηαθνξεηηθά πνιηηηθά νξάκαηα πνπ είραλ γηα ηελ απειεπζεξσκέλε Διιάδα ηα δχν θνηλσληθά πξφηππα ηεο επνρήο: εθείλν ησλ δπλάκεσλ ηεο Αξηζηεξάο [Δζληθφ Απειεπζεξσηηθφ Μέησπν (Δ.Α.Μ.) Διιεληθφο Λατθφο Απειεπζεξσηηθφο ηξαηφο (Δ.Λ.Α..)] αθελφο θη εθείλν ησλ παξαδνζηαθψλ δπλάκεσλ ηεο ρψξαο (εμφξηζηε θπβέξλεζε) θαη νη Άγγινη αθεηέξνπ. 29 Σελ ίδηα ζηηγκή, ζε απηήλ ηελ έθξπζκε θαηάζηαζε πξνζηέζεθε ν Φπρξφο πφιεκνο: «ε εμέιημε ηεο κεηαπνιεκηθήο θαηάζηαζεο, αληαλαθινχζε πνιχ πεξηζζφηεξν ηηο δηαθπκάλζεηο ηνπ αληαγσληζκνχ ηεο Έλσζεο νβηεηηθψλ νζηαιηζηηθψλ Γεκνθξαηηψλ (Δ...Γ.) πνπ δηεχζπλε ην ζνζηαιηζηηθφ θφζκν θαη ησλ Ζ.Π.Α., παξά ηνλ εζσηεξηθφ ζπζρεηηζκφ ησλ θνηλσληθψλ δπλάκεσλ ζηελ Διιάδα». 30 Ζ θνξχθσζε απηψλ ησλ αληηπαξαζέζεσλ νδήγεζε ζηα «Γεθεκβξηαλά», δειαδή ζηα γεγνλφηα ηεο 3 εο Γεθεκβξίνπ ηνπ 1944 πνπ ζεκαηνδφηεζαλ ηελ έλαξμε ηεο εκθχιηαο δηακάρεο. Ζ ζπκθσλία ηεο Βάξθηδαο ( ), ε νπνία επηρείξεζε λα ηεξκαηίζεη ζεζκηθά ηηο πνιηηηθέο θαη πνιεκηθέο ζπγθξνχζεηο, αλέθνςε, πξνζσξηλά κφλν, ηελ πνξεία ησλ πξαγκάησλ πξνο ηελ θιηκάθσζε, θαζψο δελ εθαξκφζηεθε πνηέ. Αλ θη ε Αξηζηεξά ζεβάζηεθε αξρηθά ηηο ππνρξεψζεηο ηεο, νη θπβεξλήζεηο ηεο Αζήλαο δελ εθπιήξσζαλ πνηέ ηηο δηθέο ηνπο. Σν κφλν πνπ θαηάθεξαλ κε ηηο ελέξγεηέο ηνπο ήηαλ λα επλνήζνπλ ηελ άζθεζε βίαο ελαληίνλ ησλ αξηζηεξψλ απφ παξαζηξαηησηηθέο, θηινβαζηιηθέο νξγαλψζεηο θαη γεληθφηεξα ηελ αλάπηπμε ελφο θιίκαηνο ηξνκνθξαηίαο ελαληίνλ 29 Νίθνο Αιηβηδάηνο, Οη πνιηηηθνί ζεζκνί ζε θξίζε : Όςεηο ηεο ειιεληθήο εκπεηξίαο, Θεκέιην, Αζήλα 1995, ζ Νίθνο βφξσλνο, Αλάιεθηα ηεο λενειιεληθήο ηζηνξίαο θαη ηζηνξηνγξαθίαο, Θεκέιην, Αζήλα 1982, ζ

24 ηνπο. 31 Ζ εμάπισζε ηεο «ιεπθήο ηξνκνθξαηίαο», πνπ αζθνχζαλ δηάθνξεο παξαζηξαηησηηθέο θηινβαζηιηθέο νκάδεο, αλαπηχρζεθε κε ξαγδαίνπο ξπζκνχο ακέζσο κεηά ηνλ αθνπιηζκφ ηνπ Δ.Λ.Α.. θαη ηνλ πιήξε έιεγρν ηεο ρψξαο απφ ηα βξεηαληθά ζηξαηεχκαηα θαη ηελ αλαζπγθξνηνχκελε Δζλνθπιαθή. Σαπηφρξνλα, βαζηθή επηδίσμε ηνπ θξαηηθνχ κεραληζκνχ ήηαλ ε εθθαζάξηζή ηνπ απφ φζνπο είραλ ζπλεξγαζηεί κε ην Δ.Α.Μ. ζηε δηάξθεηα ηεο θαηνρήο, ε αλαζπγθξφηεζε ηνπ ζηξαηνχ κε απνθιεηζκφ ησλ ζηξαηησηηθψλ πνπ είραλ πξνζρσξήζεη ζηνλ Δ.Λ.Α.., θαζηζηψληαο ηα κέιε ηνπ κεγαιχηεξνπο εγθιεκαηίεο απφ φ,ηη ηνπο ζπλεξγάηεο ησλ Γεξκαλψλ, πνπ είραλ ππεξεηήζεη ζηα Σάγκαηα Αζθαιείαο. 32 Ζ «ιεπθή ηξνκνθξαηία», ε νπνία θαηαγγέιζεθε θη απφ θεληξψνπο πνιηηηθνχο, ελίζρπζε ηα πάζε θαη ηα κίζε αλάκεζα ζηα αληηκαρφκελα ζηξαηφπεδα. Μεηά ηηο εθινγέο ηεο 31 εο Μαξηίνπ 1946, θαη ηελ εληεηλφκελε, κε θπβεξλεηηθή πιένλ θάιπςε, θηινβαζηιηθή ηξνκνθξαηία δελ ππήξρε πηα θακηά ακθηβνιία γηα ηε δηεμαγσγή ηνπ δεκνςεθίζκαηνο ηνπ επηεκβξίνπ ηνπ ίδηνπ ρξφλνπ πνπ ελέθξηλε ηελ παιηλφξζσζε ηεο βαζηιείαο. Έηζη, μεθίλεζε κηα ζθιεξή εκθχιηα ζχγθξνπζε, ε νπνία δηήξθεζε κέρξη θαη ηνλ Οθηψβξε ηνπ Καηά ηε δηάξθεηα ηεο εκθχιηαο ζχγθξνπζεο νη θπβεξλήζεηο ηεο Αζήλαο επέβαιαλ κηα ζεηξά λνκνζεηηθψλ κέηξσλ, κε ζθνπφ λα θαηαζηείινπλ ηηο «αληηεζληθέο ελέξγεηεο». Σν Γ ςήθηζκα πνπ πηνζέηεζε ε Βνπιή ηνλ Ηνχλην ηνπ 1946 «Πεξί εθηάθησλ κέηξσλ αθνξψλησλ ηελ Γεκφζηαλ ηάμηλ θαη αζθάιεηαλ», έζεζε νπζηαζηηθά ηελ Αξηζηεξά ζην πεξηζψξην ηνπ λφκνπ πνπ πξνέβιεπε απφ ηε κηα κεξηά ηε γεληθεπκέλε εθαξκνγή ηνπ ζεζκνχ ηεο δηνηθεηηθήο εθηφπηζεο θη απφ ηελ άιιε ηε ζαλαηηθή θαηαδίθε γηα κηα ζεηξά αδηθεκάησλ, ε δηαζηαιηηθή εξκελεία ησλ νπνίσλ έγηλε ακέζσο αληηιεπηή. Με βάζε ην Γ ςήθηζκα μεθίλεζε ε δίσμε ηεο δξάζεο ησλ νπαδψλ ηνπ Κνπκνπληζηηθνχ Κφκκαηνο Διιάδαο (Κ.Κ.Δ.) θαη ηνπ εακηθνχ θηλήκαηνο. Ο Α.Ν. 509/47 έζεηε εθηφο λφκνπ ην Δ.Α.Μ. θαη ην Κ.Κ.Δ., θαζψο απνηεινχζε ηελ αξρή κηαο εθδηθεηηθήο αληεπίζεζεο πνπ ζηφρεπε ζηε λίθε ηεο «εζληθφθξνλνο παξάηαμεο» απφ ηε κία θαη ζηε δεκηνπξγία κηαο λέαο ζπληαγκαηηθήο ηάμεο απφ ηελ άιιε, φπνπ ην Κ.Κ.Δ. δε ζα είρε θακηά ζέζε. Ήηαλ ε πεξίνδνο ηεο Μαθξνλήζνπ, ησλ ζπλνπηηθψλ δηθψλ θαη ησλ καδηθψλ εθηειέζεσλ Νίθνο Αιηβηδάηνο, ό.π, ζ Ζιίαο Νηθνιαθφπνπινο, Η θαρεθηηθή δεκνθξαηία: θόκκαηα θαη εθινγέο , Παηάθεο, Αζήλα 2001, ζ φ.π., ζ Νίθνο Αιηβηδάηνο, ό.π., ζ θαη Ζιίαο Νηθνιαθφπνπινο, ό.π., ζ

25 Σν πην ζεκαληηθφ ήηαλ φηη ηα ιεγφκελα «έθηαθηα» λνκνζεηηθά κέηξα ηνπ εκθπιηαθνχ θξάηνπο δε ζα ιάκβαλαλ ηέινο κεηά ηνλ εκθχιην πφιεκν, αιιά ζα ζπλέρηδαλ λα ηζρχνπλ κέρξη θαη ηελ πηψζε ηεο δηθηαηνξίαο ην αλ θη νξηζκέλα απφ απηά είραλ αξρίζεη λα θζίλνπλ ήδε θαηά ην 60. Ζ λνκηκνπνίεζε ησλ παξαηεηακέλσλ δηψμεσλ επηρεηξήζεθε απφ ην πκβνχιην ηεο Δπηθξαηείαο θαη ην Πνηληθφ δηθαζηήξην κε ηηο ζεσξίεο ζέζεηο ηεο «κε ιήμεσο ηεο αληαξζίαο» θαη ηνπ «δηαξθνχο πνιέκνπ». 35 Σα «Γεθεκβξηαλά», νη θνηλνβνπιεπηηθέο εθινγέο θαη ην δεκνςήθηζκα γηα ηελ επαλαθνξά ηεο βαζηιείαο (Γεψξγηνο Β ), ην Μάξηην θαη ην επηέκβξην ηνπ 1946 αληίζηνηρα, ε δηεηήο έλνπιε ηξνκνθξαηία πνπ εγθαζίδξπζαλ ζηε ρψξα αθξνδεμηέο εκηπαξάλνκεο νκάδεο θαη, θπξίσο, ν Δκθχιηνο Πφιεκνο ( ), ν νπνίνο θαλέλαο κειεηεηήο δελ ακθηβάιιεη πιένλ φηη γηα ηελ θνκκνπληζηηθή αξηζηεξά ήηαλ πεξίπνπ ππνρξεσηηθφο, δελ ήηαλ παξά εθθξάζεηο κηαο εληαίαο πνιηηηθήο ηαθηηθήο ηεο Αγγιίαο (θαη θαηφπηλ ησλ ΖΠΑ) θαη ηεο ειιεληθήο αλαθηνξηθήο δεμηάο, πξνθεηκέλνπ λα αλαθνπεί ε πνξεία πξνο ηε δηακφξθσζε αλεπηζχκεησλ θνηλσληθψλ ζρέζεσλ κέζσ ηεο δηαξθνχο απειεπζέξσζεο ιατθψλ θνηλσληθψλ δπλάκεσλ πνπ είρε αξρίζεη ζην ρψξν ηεο Αληίζηαζεο θαηά ηελ Καηνρή. Απηή ε πνιηηηθή ηαθηηθή, θπξηφηαηα φκσο ν Δκθχιηνο, πξέπεη λα ζεσξείηαη σο ζηνηρείν ηεο παγθφζκηαο ζηξαηεγηθήο ησλ δπηηθψλ δπλάκεσλ γλσζηήο σο «Φπρξφο Πφιεκνο». Έηζη, ε ρψξα εληάρζεθε πιήξσο ζηνπο κεραληζκνχο απηήο ηεο ζηξαηεγηθήο, πξνηνχ εληαρζεί ηππηθά ζε νξγαληζκνχο πνπ ηελ ππεξεηνχζαλ. Ζ ηέηνηα δηεζλνπνίεζε ηνπ ειιεληθνχ Δκθπιίνπ, πξνδίθαδε ίζσο θαη ηελ θαηάιεμή ηνπ. Σε ιήμε ηνπ Δκθπιίνπ (1949) θαη ηελ ήηηα ηεο θνκκνπληζηηθήο αξηζηεξάο αθνινχζεζε κηα ζρεηηθά καθξά πεξίνδνο θπξηαξρίαο ηεο Γεμηάο -κάιηζηα ηεο Αθξνδεμηάο- θαη ηαιαηπσξίαο, ζε βαζκφ βαζαληζκνχ, θαη πάλησο πιήξνπο θαη κε θάζε κέζν θνηλσληθήο εμνπζέλσζεο θαη πνιηηηθήο εμνπδεηέξσζεο θάζε, φρη κφλνλ αξηζηεξνχ, αιιά θαη απιψο θηιειεχζεξνπ ζηνηρείνπ. 36 πσο φινη νη εκθχιηνη πφιεκνη, έηζη θη απηφο αλαπφθεπθηα δεκηνχξγεζε πξσηνθαλή ζρίζκαηα αλάκεζα ζηνπο ληθεηέο θαη ηνπο εηηεκέλνπο, εμαθάληζε θάζε αλεθηηθφηεηα θαη νδήγεζε ζε εθηεηακέλε θαηαπίεζε. Σαπηφρξνλα, ζεζκνπνίεζε ηελ ηδενινγηθή θαη πνιηηηθή πφισζε πνπ νξηνζέηεζε φινπο ηνπο ηνκείο ηεο θνηλσληθήο 35 Νίθνο Αιηβηδάηνο, ό.π., ζ Βαζίιεο Κξεκκπδάο, «Ζ Διιάδα ηνπ : Σν ηζηνξηθφ πιαίζην» ζην: Η Ειιεληθή θνηλσλία θαηά ηελ πξώηε κεηαπνιεκηθή πεξίνδν ( ), 4 ν Δπηζηεκνληθφ πλέδξην, Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ Ίδξπκα. Καξάγησξγα, Αζήλα 1994, ζ

26 δσήο. Αληίζεηα, φκσο, απφ ηηο πεξηζζφηεξεο παξφκνηεο ζπγθξνχζεηο, ηνπιάρηζηνλ ηνπ 20 νπ αηψλα, νη ζεζκνί ηνπ ειιεληθνχ εκθπιίνπ γελλήζεθαλ θαη ιεηηνχξγεζαλ ζηα πιαίζηα ελφο θξάηνπο πνπ, ηνπιάρηζηνλ επίζεκα, ήηαλ δεκνθξαηηθφ. Απηή ε ζεζκηθή πξσηνηππία πνπ ραξαθηήξηζε ηε κεηαπνιεκηθή πνιηηηζκηθή θαη ηδενινγηθή εμέιημε ζηελ Διιάδα επεξέαζε θαη ηα ζπγθεθξηκέλα πξφηππα πνπ θπξηάξρεζαλ ζηε κεηαπνιεκηθή ζθέςε θαη ζπλέβαιε ζηε καθξνβηφηεηα θαη αλζεθηηθφηεηά ηνπο, παξά ηηο ξαγδαίεο θαη ζεκαληηθέο κεηαβνιέο ησλ θνηλσληθψλ θαη νηθνλνκηθψλ ζπλζεθψλ. Έηζη, ην θιίκα ηεο θξίζεο παξαηάζεθε επί πνιχ κεηά ηελ πεξίνδν ηνπ πνιέκνπ. 37 Ο Δκθχιηνο Πφιεκνο απνηέιεζε ηελ θνξπθαία, ίζσο, αληηπαξάζεζε ζηελ ειιεληθή θνηλσλία κέζα ζηνλ εηθνζηφ αηψλα θη ε πνξεία ηνπ κεηαπνιεκηθνχ θξάηνπο αλακθίβνια θαζνξίζηεθε κε ηξφπν απνθαζηζηηθφ απφ ηελ εκθχιηα ζχγθξνπζε: «Ο εκθχιηνο πφιεκνο απνθηά ζεκαζία πνπ μεπεξλά θαηά πνιχ ηε ζπγθεθξηκέλε ζπγθπξία γηα λα θαιχςεη ρψξνπο πνιχ πην εθηεηακέλνπο απφ ηα πεδία ησλ καρψλ γηαηί θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ εκθπιίνπ πνιέκνπ ηέζεθαλ νη ηδενινγηθέο θαη πνιηηηθέο βάζεηο πάλσ ζηηο νπνίεο ιεηηνχξγεζε ε «πεηζαξρεκέλε» δεκνθξαηία ηεο πεξηφδνπ » Ζ θξίζηκε δεθαεηία Οη πνιηηηθέο δπλάκεηο Καηά ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 40 ε ρψξα δελ είρε ζπλέιζεη αθφκε απφ ηηο νιέζξηεο ζπλέπεηεο ηνπ εκθπιίνπ πνιέκνπ. Σα επφκελα ρξφληα επεθχιαζζαλ δηαξθείο αλαθαηαηάμεηο ζην πνιηηηθφ ζθεληθφ. Γεκηνπξγήζεθαλ λέα πνιηηηθά θφκκαηα πνπ ζπκκεηείραλ ζηηο ζπλερείο εθινγηθέο αλακεηξήζεηο θη αλαδείρηεθαλ λέα πνιηηηθά πξφζσπα. Πξφθεηηαη γηα ηελ επνρή πνπ αλαδχζεθε θαη θαζηεξψζεθε ην ηξηπαξαηαμηαθφ ζχζηεκα θνκκάησλ πνπ έκειιε λα θαζνξίζεη ηα πνιηηηθά ηεθηαηλφκελα ησλ κεηαπνιεκηθψλ ρξφλσλ πνπ ζα αθνινπζνχζαλ. Κεληξηθφ ζεκείν ζηε δηακφξθσζε θη εκπέδσζε ηνπ ηξηπαξαηαμηαθνχ ζπζηήκαηνο απνηέιεζε ε απηφλνκε ζπγθξφηεζε ελφο ζπγθεθξηκέλνπ παξαηαμηαθνχ 37 Κσλζηαληίλνο Σζνπθαιάο, Η Ειιάδα ζηε δεθαεηία : Έλα έζλνο ζε θξίζε, Θεκέιην, Αζήλα 1984, ζ Νίθνο Αιηβηδάηνο, ό.π., ζ

27 ρψξνπ, ν νπνίνο ραξαθηεξίζηεθε σο «Κέληξν». Ζ χπαξμε ηνπ «Κέληξνπ» θαζψο θη ε αλζεθηηθφηεηα πνπ ραξαθηεξίδεη, θαηά ηε κεηαπνιεκηθή πεξίνδν, ηελ παξαηαμηαθή ηνπ ηαπηφηεηα δελ ππήξμε φκσο κηα απηνλφεηε δηαδηθαζία, αιιά ζπλερψο κεηαβαιιφκελν πνιηηηθφ δηαθχβεπκα. Χο ζεκείν αθεηεξίαο είρε θπξίσο ηε δηπιή αληίζεζε πξνο ηε «βαζηιφθξνλα άθξα Γεμηά» θαη ηελ «θνκκνπληζηηθή άθξα Αξηζηεξά». Ζ νξηνζέηεζε ηνπ «Κέληξνπ», σο δηπιή αληίζεζε πξνο ηα δπν «άθξα», έγηλε, ζηελ αξρηθή θάζε ηεο παξαηαμηαθήο ηνπ ζπγθξφηεζεο κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν θαη ζε δηαθνξεηηθφ επίπεδν: σο ζχλνξν κε ηελ Αξηζηεξά ρξεζηκνπνηήζεθε ε δηαρσξηζηηθή γξακκή ησλ ηφηε πξφζθαησλ εκθχιησλ ζπγθξνχζεσλ, ελψ γηα ηε δηαθνξνπνίεζή ηνπ απφ ηε Γεμηά θαζνξηζηηθφ ξφιν εμαθνινπζνχζε λα δηαδξακαηίδεη ε αλαθνξά ζηηο πνιηηηθέο δηαηξέζεηο ηνπ κεζνπνιέκνπ, δειαδή, ζε ηειεπηαία αλάιπζε, ν Δζληθφο Γηραζκφο. 39 Ακέζσο κεηά ηνλ εκθχιην πφιεκν πνηθίινη θνκκαηηθνί θνξείο ζέιεζαλ λα δηεθδηθήζνπλ ηε δηθή ηνπο ζέζε ζην ρψξν ηνπ «Κέληξνπ»: ην Γεκνθξαηηθφ νζηαιηζηηθφ θφκκα ηνπ Γ. Παπαλδξένπ, πνπ αλήθε ζηε ζπληεξεηηθή κεξηά ηνπ «Κέληξνπ», ην Κφκκα Φηιειεπζέξσλ ηνπ. Βεληδέινπ θη ε Δζληθή Πξννδεπηηθή Έλσζηο Κέληξνπ (Δ.Π.Δ.Κ.) ηνπ Ν. Πιαζηήξα. Δίλαη αμηνζεκείσην φηη ε Δ.Π.Δ.Κ., 40 παξά ην γεγνλφο ήηαλ ην λεφηεξν απφ ηα άιια δχν θεληξψα θφκκαηα, έπαημε θαζνξηζηηθφ ξφιν, θαζψο θαζηεξψζεθε σο έλαο θνκκαηηθφο κεραληζκφο ζην ρψξν ηεο θεληξναξηζηεξάο. Κχξην ραξαθηεξηζηηθφ ησλ ζηειερψλ ηεο Δ.Π.Δ.Κ. ήηαλ ην γεγνλφο φηη δε ζπκκεηείραλ ζηηο θπβεξλήζεηο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ Δκθπιίνπ. Αληίζεηα, βαζηθή ηνπο επηδίσμε ήηαλ ε «εηξήλεπζε» θη ε «αιιαγή», κε ζθνπφ λα μεπεξαζηνχλ νη ζπλέπεηεο ηνπ «καθξνρξφληνπ ζθιεξνχ πνιέκνπ». 41 Ο θαηαθεξκαηηζκφο ησλ θεληξψσλ δπλάκεσλ εκπφδηδε ην ζρεκαηηζκφ ζηαζεξψλ θπβεξλήζεσλ κε δπλαηφηεηεο νπζηαζηηθήο δξάζεο. Έηζη, κέρξη θαη ην 1952 ζρεκαηίζηεθαλ δηαδνρηθέο θεληξψεο θπβεξλήζεηο κε ηειεπηαία απηή ηνπ Ν. Πιαζηήξα, ε νπνία θπβέξλεζε γηα έλαλ πεξίπνπ ρξφλν. Σφηε ήηαλ πνπ αλαδείρζεθαλ νη δπζρέξεηεο θη νη αληηθάζεηο ηεο «εμηζνξξνπεηηθήο» θπβεξλεηηθήο πνιηηηθήο. Με ην λφκν 2058/1952 «πεξί κέηξσλ εηξελεχζεσο» κεηαηξάπεθαλ ζε ηζφβηα φιεο νη 39 Ζιίαο Νηθνιαθφπνπινο, ό.π., ζ Ζ Δζληθή Πξννδεπηηθή Έλσζηο Κέληξνπ (Δ.Π.Δ.Κ.) ηδξχζεθε ζηηο σο ζπλαζπηζκφο ηνπ Κφκκαηνο Πξννδεπηηθψλ Φηιειεπζέξσλ κε επηθεθαιήο ην Ν. Πιαζηήξα θαη ηνπ Γεκνθξαηηθνχ Πξννδεπηηθνχ Κφκκαηνο κε αξρεγφ ηνλ Δκκ. Σζνπδεξφ. Με ηελ Δ.Π.Δ.Κ. ζπλεξγάζηεθαλ σο αλεμάξηεηνη κεξηθνί πνιηηεπηέο πνπ πξνέξρνληαλ απφ ηηο κεηξηνπαζείο νκάδεο ηεο Δζληθήο Αληίζηαζεο, κε επηθεθαιήο ηνλ Γ. Καξηάιε. 41 Γξεγφξηνο Γαθλήο, Τα ειιεληθά πνιηηηθά θόκκαηα, , Γαιαμίαο, Αζήλα 1961, ζ

28 ζαλαηηθέο θαηαδίθεο πνπ είραλ επηβιεζεί ζην παξειζφλ θη αθέζεθε ειεχζεξνο έλαο κεγάινο αξηζκφο πνιηηηθψλ θξαηνπκέλσλ. Ο Αι. Παλάγνο αληέδξαζε έληνλα ιέγνληαο: «δελ έρνκελ βεβαίσο θπβέξλεζηλ θνκκνπληζηψλ, αιιά ε πνιηηηθή ηεο εμππεξεηεί ηνλ θνκκνπληζκφλ πεξηζζφηεξν ίζσο απφ φζνλ θαη απηνί νη θνκκνπληζηαί ζα ήιπηδνλ». 42 Ζ ππφζεζε φκσο, πνπ έκειιε λα ζηηγκαηίζεη αξλεηηθά ζηελ θπβέξλεζε ηνπ Ν. Πιαζηήξα, ήηαλ ε ζχιιεςε ηνπ Ν. Μπεινγηάλλε, κέινπο ηνπ Κ.Κ.Δ., πνπ θαηεγνξήζεθε γηα θαηαζθνπία. Σειηθά, δηθάζηεθε θαη εθηειέζηεθε ζηηο Ζ εθηέιεζε Μπεινγηάλλε θαηάθεξε πιήγκα ζηελ αμηνπηζηία ηεο θεληξψαο θπβέξλεζεο, ε νπνία ζε έλα απφ ηα βαζηθά ηεο ζπλζήκαηα, ηελ εηξήλεπζε, θάλεθε αλαθφινπζε. πλέπεηα ηνχηνπ ήηαλ ε εθινγηθή ήηηα ηνπ Ζ ήηηα ηεο Δ.Π.Δ.Κ. ήηαλ απνηέιεζκα, εθηφο ησλ άιισλ, θαη ηεο ζπγθξφηεζεο ηνπ «Διιεληθνχ πλαγεξκνχ» (Δ..), ζην ρψξν ηεο Γεμηάο κε αξρεγφ ηνλ Αι. Παπάγν. Δπξφθεηην γηα έλα δεμηφ θφκκα ζηε ζπληεξεηηθφηεξε εθδνρή ηνπ. Μάιηζηα, ππνζηεξηδφηαλ απφ ηελ Άθξα Γεμηά θαη ηηο Ακεξηθαληθέο ππεξεζίεο θαη θαηάθεξε λα εθηνπίζεη φια ηα θηιειεχζεξα θφκκαηα απφ ηελ θπβέξλεζε. Ζ ηαιαηπσξία ηνπ ιανχ απφ ηηο εκθχιηεο δηακάρεο, νη επηδέμηνη ρεηξηζκνί ζηελ θαηάξηηζε εθινγηθψλ ζπζηεκάησλ, αιιά θη νη νηθνλνκηθέο πηέζεηο πνπ δέρηεθε ν ιαφο ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο εζηθέο, εμαζθάιηζαλ ζηε Γεμηά, αξρηθά κε ηνλ Δ.. θη απφ ην 1955 κε ηελ «Δζληθή Ρηδνζπαζηηθή Έλσζε» (Δ.Ρ.Δ.) ηνπ Καξακαλιή ηε δηαθπβέξλεζε ηνπ ηφπνπ επί έληεθα ζπλερή ρξφληα ( ). 44 Βαζηθφο ζηφρνο ηεο θπξηαξρίαο ηεο Γεμηάο ήηαλ ν έιεγρνο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ θξάηνπο, έιεγρνο πνπ δελ αθνξνχζε κφλν ζηελ ηδενινγηθή θαη θαηαζηαιηηθή ηνπ δηάζηαζε, αιιά θαη ζην νηθνλνκηθφ θαη θνηλσληθφ πεδίν. πλνιηθά εμεηαδφκελε, ε εθινγηθή δχλακε ηεο Γεμηάο παξέκεηλε θαζ φιε απηήλ ηελ πεξίνδν ζπκπαγήο θη ακεηάβιεηε. Κχξην καδηθφ ζηήξηγκά ηεο ζην εθινγηθφ πεδίν απνηεινχζε ν πιεζπζκφο ησλ αγξνηηθψλ πεξηνρψλ, ζηνλ νπνίν ζηεξίρζεθε ε επηθξάηεζε ηεο Γεμηάο ην 1952 θαη ε δηαηήξεζή ηεο ζηελ εμνπζία νιφθιεξε ηελ επφκελε δεθαεηία. Δπίζεο, θηλεηήξηα δχλακε ηεο επξχηαηεο θνηλσληθή ζπκκαρίαο, ηελ νπνία ζπλέζεηε ν Δ.. (θαη ε Δ.Ρ.Δ.) θαη ζηελ νπνία ζηεξίρζεθε ε πνιηηηθή ηεο εγεκνλία, 42 πχξνο Ληλαξδάηνο, Από ηνλ Εκθύιην ζηε Χνύληα, Παπαδήζεο, Αζήλα 1977, ζ Ζιίαο Νηθνιαθφπνπινο, «Διεγρφκελε δεκνθξαηία: Απφ ην ηέινο ηνπ Δκθπιίνπ έσο ηε δηθηαηνξία» ζην: Παλαγησηφπνπινο Β. (επηκ), Θζηνξία ηνπ λένπ Ειιεληζκνύ , ηφκνο 9, Διιεληθά Γξάκκαηα, Αζήλα ζ Νίθνο βνξψλνο, Επηζθόπεζε ηεο Νενειιεληθήο Θζηνξίαο, Θεκέιην, Αζήλα 1999, ζ

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Δπώλπκν Όλνκα Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε

Δπώλπκν  Όλνκα  Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο  Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε A.K. 0279 Δπώλπκν Υαξίδεκνο Όλνκα Γηώξγνο Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Υαξίηνο Σόπνο γελλήζεωο Κεθηζηά Ζκεξνκελία γελλήζεωο 1924 Ζκεξνκελία ζαλάηνπ 11 Απξηιίνπ 1996 Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Ήηαλ ν πξωηόηνθνο

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;...

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;... ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Ιζοδύναμη ανηίζηαζη ζύνδεζηρ ανηιζηαηών Η δηδαζθαιία ηεο ηζνδύλακεο αληίζηαζεο γηα ζύλδεζε αληηζηαηώλ ζε ζεηξά θαη παξάιιεια ππάξρεη ζην Αλαιπηηθό Πξόγξακκα Σπνπδώλ ζηα καζήκαηα Φπζηθήο

Διαβάστε περισσότερα

1. Σα ζηάδηα απφ ηα νπνία πεξλάεη ε νηθνλνκία ζηε δηάξθεηα ελφο θχθινπ, ιέγνληαη θάζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ.

1. Σα ζηάδηα απφ ηα νπνία πεξλάεη ε νηθνλνκία ζηε δηάξθεηα ελφο θχθινπ, ιέγνληαη θάζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ. ΑΘ. ΧΑΡΙΣΩΝΙΔΗ : ΑΡΧΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΙΙ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 Ο : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΔΙΑΚΤΜΑΝΕΙ ΠΛΗΘΩΡΙΜΟ - ΑΝΕΡΓΙΑ 9.1. ΕΡΩΣΗΕΙ ΩΣΟΤ ΛΑΘΟΤ Για ηιρ παπακάηυ πποηάζειρ, να γπάτεηε ζηην κόλλα ζαρ ηον απιθμό ηηρ καθεμιάρ

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΔΘΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ

ΓΙΔΘΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΓΙΔΘΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ 1 Ο πίλαθαο ηεο πξνεγνύκελεο ζειίδαο είλαη ηκήκα ηεο έθζεζεο πνπ δεκνζηεύηεθε από ηελ PLAN Ιnternational, κηα δηεζλή αλζξσπηζηηθή νξγάλσζε. Γίλνληαη πιεξνθνξίεο γηα ηηο παξεκβάζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνία ηων πολιηών, εκπαίδεσζη και παιδαγωγική ζηην πορεία ηης εσρωπαϊκής ενοποίηζης.

Κοινωνία ηων πολιηών, εκπαίδεσζη και παιδαγωγική ζηην πορεία ηης εσρωπαϊκής ενοποίηζης. Κοινωνία ηων πολιηών, εκπαίδεσζη και παιδαγωγική ζηην πορεία ηης εσρωπαϊκής ενοποίηζης. ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΓΡΟΛΛΙΟΥ Κχξηνο ζηφρνο ηεο εηζήγεζεο είλαη ε δηεξεχλεζε ηεο ζρέζεο ηεο έλλνηαο "θνηλσλία ησλ πνιηηψλ"

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ 14 Σεπηεκβξίνπ Ση γηνξηάδνπκε ηελ εκέξα ηεο ύςσζεο ηνπ Σηκίνπ ηαπξνύ (1/6) Τν έηνο 326 ε Αγία Ειέλε πήγε ζηελ Ιεξνπζαιήκ γηα λα πξνζθπλήζεη ηνπο Αγίνπο Τόπνπο θαη λα επραξηζηήζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΙΩΕΙ ΜΑΡΞΙΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ I

ΗΜΕΙΩΕΙ ΜΑΡΞΙΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ I ΗΜΕΙΩΕΙ ΜΑΡΞΙΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ I Θανάσης Μανιάτης Όκηινο Μαξμηζηηθώλ Δξεπλώλ Σκήκα Οηθνλνκηθώλ Δπηζηεκώλ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ --------------------------------------------------------- ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΚΑΛΧΝ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΑ TABLETS Χ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΝΗΥΤΖ ΤΝΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ Έιελα Κσλζηαληίλνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

Τρεις πτστές τοσ ελληνικού εργατικού κινήματος

Τρεις πτστές τοσ ελληνικού εργατικού κινήματος Τρεις πτστές τοσ ελληνικού εργατικού κινήματος Α. Ζ ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΣΟΤ ΚΗΝΖΜΑΣΟ Όηαλ πξνζεγγίδνπκε ηζηνξηθά έλα θνηλσληθφ θίλεκα, ην πξψην πνπ ελδηαθέξεη είλαη νη απαξρέο ηνπ, νη πξνυπνζέζεηο δειαδή θαη νη δηαδηθαζίεο

Διαβάστε περισσότερα

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή 1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή A. Σσζκεσές Εργαζηηρίοσ Ηλεκηρονικής Ο πιηθόο εμνπιηζκόο ηνπ εξγαζηεξίνπ ειεθηξνληθήο πεξηιακβάλεη ηηο αθόινπζεο ζπζθεπέο: 1. Παικνγξάθνπο: Protec 6502 θαη Peak Tech 2020N

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ

Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ Σα βασικότεπα σαπακτηπιστικά τος αθλητισμού ωρ ςπηπεσία Είναι: άπιε βησκαηηθή δελ απνζεθεχεηαη επεξεάδεηαη θαηαλαιψλεηαη ηαπηφρξνλα κε ηελ παξαγσγή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ

ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ 1 ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΤΚΕΙΟ ΝΑΤΠΑΚΣΟΤ Ηκεξνκελία: 10 Ιαλνπαξίνπ 2012 Οη καζεηέο πνπ εξγάζηεθαλ γηα ηελ εξγαζία ζρεηηθά κε ηηο ζπλέπεηεο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο

Διαβάστε περισσότερα

ωηεξαθνπνύινπ Διέλε ΔΠΗΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΖΓΖΣΖ:. ΜΠΟΤΕΑΚΖ ΜΔΛΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ: Α. ΦΩΣΟΠΟΤΛΟ, Γ. ΦΩΣΔΗΝΟ Α.Μ. 273

ωηεξαθνπνύινπ Διέλε ΔΠΗΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΖΓΖΣΖ:. ΜΠΟΤΕΑΚΖ ΜΔΛΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ: Α. ΦΩΣΟΠΟΤΛΟ, Γ. ΦΩΣΔΗΝΟ Α.Μ. 273 ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΩΠΗΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΠΑΗΓΑΓΩΓΗΚΟ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ 2008 2010 ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «Ζ εηθόλα ηνπ εζληθνύ «εαπηνύ» θαη ηνπ εζληθνύ

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

Θεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο ζηα Αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα ζπνπδώλ

Θεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο ζηα Αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα ζπνπδώλ Θεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο ζηα Αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα ζπνπδώλ I. Γεληθή πξνζέγγηζε βαζηθέο έλλνηεο- επηζεκάλζεηο Γ. Ηξαθιένπο* Αλ θαη ηα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ ζε άκεζε δηαζχλδεζε θαη ζπλάξηεζε κε ηα

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ

ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ Σε όια ηα πξνβιήκαηα πνπ ζα αληηκεηωπίζνπκε, ην ειαηήξην ζα είλαη αβαξέο θαη ζα ηθαλνπνηεί ην λόκν ηνπ Hooke (ηδαληθό ειαηήξην), δειαδή ε δύλακε πνπ αζθεί έλα ηδαληθό ειαηήξην έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c.

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c. ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) y y z z t t Σν νπνίν νδεγεί ζην όηη = - π.(άηνπν), αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mikelson-Morley είλαη =. Δπίζεο y = y, z = z, t = t Σν νπνίν ( t

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ Γηπισκαηηθή Δξγαζία πλεξγαζία ρνιείνπ - Οηθνγέλεηαο Ζ νπηηθή ησλ γνλέσλ Καθνθέθαινπ

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Αντισταθμιστική ανάλυση

Αντισταθμιστική ανάλυση Θεσξήζηε έλαλ αιγόξηζκν Α πνπ ρξεζηκνπνηεί κηα δνκή δεδνκέλσλ Γ : Καηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ Α ε Γ πξαγκαηνπνηεί κία αθνινπζία από πξάμεηο. Παξάδεηγκα: Θπκεζείηε ην πξόβιεκα ηεο εύξεζεο-έλσζεο Δίρακε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11.

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11. Ζκεξίδα 2/11/21 ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 2.11.21 Πεγέο ελέξγεηαο Σπλ. Πξσηνγελήο Δλέξγεηα = Σ Καηαλ. Δλέξγεηα θαπζίκνπ x Σπλη.

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΣΜΗΜΑ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗ ΣΗΝ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ:

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΣΜΗΜΑ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗ ΣΗΝ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ: ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗ ΣΗΝ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (Σ.Ε.Ε.Α.Π.Η.) ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ, ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΑΚΣΙΚΕ ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ηε γξακκή ηνπ «αλνηρηνχ γξάκκαηνο» θηλήζεθε ζηε ζπλέρεηα ε δξάζε ηνπ ΔΑΜ.

ηε γξακκή ηνπ «αλνηρηνχ γξάκκαηνο» θηλήζεθε ζηε ζπλέρεηα ε δξάζε ηνπ ΔΑΜ. Κπξηαθή 25 επηέκβξε 2011 2 ει. ΔΝΘΔΣΖ ΔΚΓΟΖ: "ηα 70 ρξφληα απν ηελ ίδξπζε ηνπ ΔΑΜ" ΗΣΟΡΗΑ ηα 70 ρξφληα απφ ηελ ίδξπζε ηνπ ΔΑΜ ηηο 27 ηνπ επηέκβξε ζπκπιεξψλνληαη 70 ρξφληα απφ ηελ ίδξπζε ηνπ ΔΑΜ, ηνπ Δζληθνχ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα