Κοινές προδιαγραφές του EFRD για υπεύθυνη διαφήμιση. Αναθεωρημένη έκδοση Νοέμβριος 2010

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κοινές προδιαγραφές του EFRD για υπεύθυνη διαφήμιση. Αναθεωρημένη έκδοση Νοέμβριος 2010"

Transcript

1 Κοινές προδιαγραφές του EFRD για υπεύθυνη διαφήμιση 1 Αναθεωρημένη έκδοση Νοέμβριος 2010

2 Εισ α γ ω γ ή α) Το Ευρωπαϊκό φόρουμ για υπεύθυνη κατανάλωση οινοπνευματωδών (EFRD) είναι μια ένωση ανάμεσα στις κυριότερες εταιρείες οινοπνευματωδών ποτών 1 της Ευρώπης που ηγείται της δέσμευσης της βιομηχανίας να προωθήσει την υπεύθυνη κατανάλωση οινοπνευματωδών στην ΕΕ και να παροτρύνει τη βιομηχανία να υιοθετήσει υπεύθυνες προδιαγραφές αυτορρύθμισης για τις εμπορικές επικοινωνίες. 2 β) Η κατανάλωση οινοπνευματωδών ποτών 2 (αποκαλούμενα στο εξής «οινοπνευματώδη») έχει παίξει έναν αποδεκτό και σημαντικό ρόλο στις πολιτιστικές και κοινωνικές παραδόσεις του παρελθόντος και του παρόντος. Τα μέλη του EFRD είναι ιδιαίτερα υπερήφανα για τα προϊόντα τους και έχουν δεσμευτεί να προωθούν την υπεύθυνη κατανάλωση οινοπνευματωδών και να αποτρέπουν την κατάχρησή τους. Βλ. γ) Η βασική αρχή των Κοινών προδιαγραφών μας για υπεύθυνη διαφημιστική επικοινωνία είναι να διαφημίζουμε τα προϊόντα μας σε ενήλικες με υπεύθυνο και σωστό τρόπο. Για το σκοπό αυτό, τα μέλη του EFRD δεσμεύονται εθελοντικά να πραγματοποιούν τη διαφημιστική επικοινωνία τους σύμφωνα με τις διατάξεις αυτών των Κοινών προδιαγραφών. Οι Κοινές προδιαγραφές του EFRD για υπεύθυνη διαφημιστική επικοινωνία βασίζονται στις Κατευθυντήριες οδηγίες για εμπορικές επικοινωνίες σχετικά με Οινοπνευματώδη Ποτά που πρωτοδημοσιεύτηκαν το , και στη συνέχεια αναπτύχθηκαν και τροποποιήθηκαν. δ) Οι Κοινές προδιαγραφές για υπεύθυνη διαφημιστική επικοινωνία δεν αντικαθιστούν τα υπάρχοντα εθνικά ρυθμιστικά συστήματα και κανόνες, αλλά παρέχουν βασικά κριτήρια για όλους τους εθνικούς, τομεακούς και εταιρικούς κώδικες αυτορρύθμισης. Τις Κοινές προδιαγραφές ολοκληρώνει ένα ειδικό Καθοδηγητικό σημείωμα για υπεύθυνη διαφημιστική επικοινωνία στο Διαδίκτυο και για ψηφιακά και κινητά μέσα διαφήμισης. 1 Bacardi-Martini, Beam Global Spirits & Wine, Brown-Forman, Diageo, Moët-Hennessy, Pernod Ricard. 2 Οινοπνευματώδη με περιεκτικότητα σε οινόπνευμα πάνω από 1,2% κατ όγκο. 3 Από το Amsterdam Group, γνωστό από το 2005 ως EFRD.

3 Ευρ ο ς τη ς δι α φ η μ ι σ τ ι κ η ς επ ι κ ο ι ν ω ν ι α ς ε) Για τους σκοπούς των Κοινών προδιαγραφών, ο όρος «διαφημιστική επικοινωνία» ορίζεται ως εξής: «επικοινωνία που διενεργείται απευθείας από τους διαφημιστές ή εκ μέρους τους, και που στοχεύει στην προώθηση προϊόντων ανεξάρτητα από το μέσο που χρησιμοποιείται». Περιλαμβάνει τη διαφήμιση για μάρκες, την επικοινωνία προς τους καταναλωτές, διαφημιστικές εκδηλώσεις, τη συσκευασία, τις ετικέτες, τη χορηγία, διαφημιστικά κείμενα (advertorials) και υλικό σε σημεία πωλήσεως. στ) Οι διατάξεις των Κοινών προδιαγραφών ισχύουν για όλα τα είδη μέσων, συμπεριλαμβανομένων των ψηφιακών μέσων 4. Αυτές οι διατάξεις ισχύουν επίσης για κάθε είδους δραστηριότητα ή εκδήλωση μάρκετινγκ ή διαφήμισης, συμπεριλαμβανομένων όλων των τοποθετήσεων προϊόντων και των χορηγιών 5. ζ) Ο ορισμός της διαφημιστικής επικοινωνίας δεν εκτείνεται αδιακρίτως σε κάθε είδους εμπορική ή εταιρική επικοινωνία. Για παράδειγμα, δεν περιλαμβάνει μη πληρωτέα άρθρα για τον Τύπο, πληροφορίες σε ετήσιες εκθέσεις και παρόμοια μέσα, ή εταιρικά μηνύματα για δημόσια θέματα σε δελτία τύπου και δηλώσεις στα μέσα ενημέρωσης, σε δημόσιους οργανισμούς ή στο κοινό σχετικά με θέματα κοινωνικού ενδιαφέροντος όπως κίνδυνοι ή οφέλη σχετικά με την κατανάλωση οινοπνευματωδών, ή επιμορφωτικά μηνύματα σχετικά με υπεύθυνη κατανάλωση ποτών ή το ρόλο των οινοπνευματωδών στην κοινωνία Βα σ ι κ έ ς αρ χ έ ς 1.1 Η διαφημιστική επικοινωνία πρέπει να είναι νόμιμη, κατάλληλη, έντιμη και ειλικρινής. 1.2 Πρέπει να σέβεται τις αποδεκτές αρχές θεμιτού ανταγωνισμού και καλής επιχειρησιακής πρακτικής. 1.3 Πρέπει να προετοιμάζεται με τη δέουσα αίσθηση κοινωνικής ευθύνης και να βασίζεται σε αρχές αμεροληψίας και καλής πίστης. 4 Βλ. Καθοδηγητικό σημείωμα για υπεύθυνη διαφημιστική επικοινωνία στο Διαδίκτυο και για ψηφιακά και κινητά μέσα διαφήμισης. 5 Οποιαδήποτε εμπορική συμφωνία με την οποία ένας χορηγός, για αμοιβαίο όφελος του χορηγού και του χορηγουμένου, παρέχει με σύμβαση χρηματοδότηση ή άλλη υποστήριξη για να εδραιώσει μια σχέση μεταξύ της εικόνας, των μαρκών ή των προϊόντων του χορηγού και ένα χαρακτηριστικό χορηγίας με αντάλλαγμα δικαιώματα προώθησης αυτής της σχέσης και/ή την παραχώρηση ορισμένων συμφωνημένων άμεσων ή έμμεσων οφελών. 1.4 Σε καμία περίσταση δεν θα πρέπει να είναι ηθικά παράτυπη, να παραβαίνει τα γενικά επικρατούντα πρότυπα γούστου και ευπρέπειας ή να θίγει την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και ακεραιότητα με οποιοδήποτε άλλο τρόπο. 1.5 Κάθε διαφημιστική επικοινωνία πρέπει να τηρεί το γράμμα και το πνεύμα όλων των ισχυόντων νόμων, κανονισμών και αυτορρυθμιστικών κωδίκων πρακτικής.

4 4 2. υπ ε υ θ υ ν η το π ο θ έ τ η σ η 2.1 Η διαφημιστική επικοινωνία απευθύνεται σε ενήλικες άνω των 18 ετών 6. Η διαφημιστική επικοινωνία μέσω καναλιών που ελέγχονται από τον παραγωγό των αλκοολούχων ποτών (π.χ. ιστοσελίδες κάποιας μάρκας, περιεχόμενο που μπορεί να ληφθεί ηλεκτρονικά, ταχυδρομική αποστολή, εκδηλώσεις του παραγωγού, κλπ.) πρέπει να διενεργείται με τρόπο που να δηλώνει ξεκάθαρα ότι αυτή η επικοινωνία απευθύνεται μόνο σε ενήλικες άνω των 18 ετών. 2.2 Η διαφημιστική επικοινωνία σε κοινόχρηστα μέσα πρέπει να τοποθετείται μόνο εκεί που τουλάχιστον 70% του κοινού αναμένεται λογικά να είναι άνω των 18 ετών. 2.3 Για να εφαρμοστούν αυτές οι δεσμεύσεις σχετικά με την τοποθέτηση, πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο αξιόπιστα, ανανεωμένα στοιχεία για τη σύνθεση του κοινού, πιστοποιημένα από ένα ανεξάρτητο τρίτο μέρος. Για τα ψηφιακά μέσα, ισχύουν οι διατάξεις 9.1 ως 9.5 του σχετικού Καθοδηγητικού σημειώματος για τη σύνθεση του κοινού Η διαφημιστική επικοινωνία όπως ορίζεται στην παράγραφο (ζ) μπορεί να λάβει χώρα σε εκδηλώσεις και διαφημιστικές ή χορηγητικές δραστηριότητες που οργανώνονται κυρίως για ενήλικες, δηλ. όπου τουλάχιστον 70% των θεατών / συμμετεχόντων αναμένεται λογικά να είναι άνω των 18 ετών. Βλ ετών ή άνω όπου απαιτείται από το νόμο. 7 Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. Καθοδηγητικό σημείωμα για υπεύθυνη διαφημιστική επικοινωνία στο Διαδίκτυο και για ψηφιακά και κινητά μέσα διαφήμισης.

5 2.5 Σε ό,τι αφορά τις διαφημιστικές εκδηλώσεις που οργανώνονται από τους παραγωγούς οινοπνευματωδών ποτών ή εκ μέρους τους, η συμμετοχή ατόμων κάτω των 18 ετών δεν πρέπει να επιτρέπεται. 2.6 Πληρωτέα τοποθέτηση διαφημίσεων για αλκοολούχα ποτά σε κινηματογραφικές ταινίες, τηλεοπτικά προγράμματα, μουσικά βίντεο, βιντεοπαιχνίδια και σχετικά μηνύματα στην παραγωγή αυτών πρέπει να εγκρίνονται ή να απορρίπτονται με βάση τις πληροφορίες που παρέχουν οι παραγωγοί του εκάστοτε έργου. Όλες οι διατάξεις των Κοινών προδιαγραφών ισχύουν για την εν λόγω τοποθέτηση. 2.7 Σε ό,τι αφορά την έντυπη τοποθέτηση, τα οινοπνευματώδη δεν πρέπει να διαφημίζονται σε σελίδες εφημερίδων, περιοδικών ή άλλων δημοσιευμάτων, εκτός αν πάνω από το 70% των αναγνωστών των εν λόγω σελίδων είναι άνω των 18 ετών. 2.8 Σε ό,τι αφορά τα ψηφιακά μέσα, η λειτουργία επιβεβαίωσης της ηλικίας από τους χρήστες των εν λόγω μέσων πρέπει να εμφανίζεται στην αρχική σελίδα του ιστοχώρου κάθε μάρκας. Το περιεχόμενο διαφημιστικής επικοινωνίας που μπορεί να ληφθεί ηλεκτρονικά πρέπει να περιλαμβάνει οδηγίες προς τα άτομα που το λαμβάνουν, οι οποίες να διευκρινίζουν ότι το εν λόγω περιεχόμενο δεν πρέπει να προωθείται σε άτομα κάτω των 18 ετών Το υλικό για τον Τύπο σε κοινόχρηστα κανάλια μπορεί να επιχορηγείται μόνο εκεί που τουλάχιστον 70% του κοινού αναμένεται λογικά να είναι άνω των 18 ετών. 8 Id. υποσημείωση 7.

6 6 3. Υπ ε υ θ υ ν ο πε ρ ι ε χ ό μ ε ν ο Υπεύθυνη κατανάλωση 3.1 Η διαφημιστική επικοινωνία δεν πρέπει ποτέ να προωθεί ή να παραβλέπει την υπερβολική ή ανεύθυνη κατανάλωση Τα ποτά και οι καταναλωτές πρέπει να παρουσιάζονται ως μέρος υπεύθυνων προσωπικών και κοινωνικών εμπειριών και δραστηριοτήτων. 3.3 Ένα μήνυμα υπεύθυνης κατανάλωσης ποτών (π.χ. με τη μορφή μιας διεύθυνσης ιστοχώρου πληροφόρησης καταναλωτών) πρέπει να συμπεριλαμβάνεται στις διαφημίσεις οινοπνευματωδών, όπως διαφημιστικά κείμενα, έντυπα μέσα, υλικό μάρκετινγκ, ψηφιακά μέσα π.χ. ιστοσελίδες κάποιας μάρκας, διαφημιστικές και χορηγούμενες εκδηλώσεις, καθώς και σε ετικέτες με ευανάγνωστο τρόπο όπου αρμόζει. Βλ Η διαφημιστική επικοινωνία πρέπει να σέβεται την επιλογή του ατόμου να μην πίνει οινοπνευματώδη, και δεν πρέπει ποτέ να παρουσιάζει την αποχή ή τη μετριοπάθεια με αρνητικό τρόπο. 3.5 Η διαφημιστική επικοινωνία πρέπει να αποφεύγει οποιαδήποτε σχέση με βίαια, επιθετική, παράνομη, επικίνδυνη ή αντικοινωνική συμπεριφορά. Η διαφημιστική επικοινωνία πρέπει να αποφεύγει οποιαδήποτε σχέση ή αναφορά στα ναρκωτικά και στον κόσμο των ναρκωτικών. 3.6 Οι διαφημίσεις σε καταστήματα πρέπει να προωθούν την υπεύθυνη κατανάλωση από ενήλικες που επιλέγουν να πιουν, και να αποτρέπουν την υπερβολική κατανάλωση, όπως σε παιχνίδια κατανάλωσης ποτών, διαφημίσεις για «γρήγορη κατανάλωση» ή «μια και κάτω», ή εκπτώσεις που ενθαρρύνουν την υπερβολική κατανάλωση. 3.7 Όποτε είναι δυνατόν, οι δραστηριότητες διαφήμισης και χορηγίας μάρκας είναι απαραίτητο να περιλαμβάνουν πρωτοβουλίες προώθησης της υπεύθυνης κατανάλωσης οινοπνευματωδών. 9 Το υλικό διαφημιστικής επικοινωνίας δεν πρέπει να παρουσιάζει τη μέθη με τρόπο απερίσκεπτο, ούτε πρέπει να παρουσιάζει άτομα σε κατάσταση μέθης ούτε να υπονοεί με οποιοδήποτε τρόπο ότι η μέθη είναι κοινωνικά αποδεκτή συμπεριφορά, και δεν πρέπει να προωθεί τις επιπτώσεις μέθης που προκαλεί η κατανάλωση οινοπνευματωδών.

7 3.8 Η ονομασία, η συσκευασία, οι ετικέτες και η τοποθέτηση οινοπνευματωδών προϊόντων στα καταστήματα δεν πρέπει να προκαλούν σύγχυση με μη οινοπνευματώδη ποτά. Ανήλικα άτομα 3.9 Το περιεχόμενο της διαφημιστικής επικοινωνίας για οινοπνευματώδη δεν πρέπει να προσελκύει κυρίως άτομα κάτω των 18 ετών Η διαφημιστική επικοινωνία για οινοπνευματώδη θεωρείται ότι «προσελκύει κυρίως» άτομα κάτω των 18 ετών αν είναι ιδιαίτερα ελκυστική για αυτά τα άτομα περισσότερο από ό,τι είναι γενικά για έναν ενήλικα Η διαφημιστική επικοινωνία για οινοπνευματώδη δεν πρέπει να απεικονίζει παιδιά ή να προβάλλει αντικείμενα, εικόνες, εντυπώσεις, σύμβολα, μουσική, χαρακτήρες (πραγματικούς ή πλασματικούς) ή διασημότητες που προσελκύουν κυρίως άτομα κάτω των 18 ετών Τα οινοπνευματώδη δεν πρέπει να διαφημίζονται με τρόπο που να τα συσχετίζει με την ενηλικίωση ή το «πέρασμα» στην ωρίμανση του ατόμου Οι εμπορικές επικοινωνίες δεν πρέπει να χρησιμοποιούν μοντέλα και ηθοποιούς που δεν είναι τουλάχιστον 25 ετών Καμία ταύτιση με μάρκες, συμπεριλαμβανομένων των λογοτύπων, των σημάτων κατατεθέν και των ονομάτων, δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ή να εγκρίνεται για χρήση σε ρούχα, παιχνίδια, εξοπλισμό παιχνιδιών ή άλλα είδη που προορίζονται κυρίως για χρήση από άτομα κάτω των 18 ετών.

8 8 Ασφάλεια και υγεία 3.15 Η διαφημιστική επικοινωνία δεν πρέπει να προβάλλει καμία συσχέτιση μεταξύ της κατανάλωσης οινοπνευματωδών και της οδήγησης οποιουδήποτε οχήματος ή της χρήσης πιθανώς επικίνδυνων μηχανημάτων Η διαφημιστική επικοινωνία δεν πρέπει να συσχετίζεται με επικίνδυνες δραστηριότητες, δηλ. δεν πρέπει να προβάλλει την κατανάλωση οινοπνευματωδών από άτομα που προβαίνουν ή ετοιμάζονται να προβούν σε κάποια ενέργεια (σπορ, εργασία στο γραφείο, κλπ.) που απαιτεί εγρήγορση ή σωματικό συντονισμό Δεν πρέπει να γίνεται κανένας ισχυρισμός ότι τα οινοπνευματώδη έχουν θεραπευτικές ιδιότητες ή ότι η κατανάλωσή τους μπορεί να βοηθήσει στην πρόληψη, την αγωγή ή τη θεραπεία οποιασδήποτε ανθρώπινης πάθησης. Όταν επιτρέπεται από το νόμο, οι τεκμηριωμένες ανακοινώσεις σχετικά με τους υδατάνθρακες, τις θερμίδες ή άλλο τροφικό περιεχόμενο μπορεί να είναι κατάλληλες σε ορισμένες περιπτώσεις Η διαφημιστική επικοινωνία δεν πρέπει να προβάλλει εγκύους ή να απευθύνεται σε εγκύους. Βλ.

9 Οι επιπτώσεις των οινοπνευματωδών 3.19 Η διαφημιστική επικοινωνία δεν πρέπει να προκαλεί σύγχυση ως προς τη φύση και την περιεκτικότητα των οινοπνευματωδών σε αλκοόλη Πληροφορίες για την περιεκτικότητα των οινοπνευματωδών σε αλκοόλη μπορούν να παρουσιαστούν τεκμηριωμένα αλλά η υψηλή περιεκτικότητα δεν πρέπει ποτέ να είναι το βασικό θέμα κάποιας διαφημιστικής επικοινωνίας ή η κύρια βάση για προσέλκυση του κοινού σε οποιαδήποτε διαφημιστική επικοινωνία Από την άλλη, η διαφημιστική επικοινωνία δεν πρέπει να υποδηλώνει ότι η κατανάλωση ποτών με σχετικά χαμηλό περιεχόμενο σε οινόπνευμα δεν οδηγεί σε κατάχρηση Η διαφημιστική επικοινωνία πρέπει να αποφεύγει να δημιουργεί την εντύπωση ότι η κατανάλωση οινοπνευματωδών ενισχύει τις φυσικές επιδόσεις ή τις διανοητικές ικανότητες, ή ότι έχει ενεργητική επίδραση στο σώμα ή στο μυαλό, π.χ. στην περίπτωση δραστηριοτήτων που απαιτούν συγκέντρωση Ενώ τα οινοπνευματώδη μπορούν να παρουσιαστούν ως ένα απολαυστικό μέρος της κοινωνικής ζωής, δεν πρέπει να γίνεται κανένας ισχυρισμός ότι η κατανάλωσή τους είναι προϋπόθεση για την κοινωνική αποδοχή ή επιτυχία Η διαφημιστική επικοινωνία δεν πρέπει να υποδηλώνει ότι η κατανάλωση οινοπνευματωδών ενισχύει τις σεξουαλικές ικανότητες ή οδηγεί σε καλύτερες σεξουαλικές σχέσεις. Η διαφημιστική επικοινωνία δεν πρέπει να περιλαμβάνει ή να απεικονίζει γύμνια με τρόπο παραστατικό ή κραυγαλέο, ούτε απροκάλυπτη σεξουαλική δραστηριότητα, ανηθικότητα ή σεξουαλικά ασελγείς ή άσεμνες εικόνες ή εκφράσεις. Η διαφημιστική επικοινωνία που βασίζεται στο σεξ ως σημείο πώλησης για μια μάρκα είναι πιθανόν να απαγορευτεί σε οποιαδήποτε περίπτωση σύμφωνα με το παρόν άρθρο.

10 4. συ μ μ ο ρ φ ω σ η με νο μ ο υ ς, κ α ν ο ν ι σ μ ο υ ς κα ι λο ι π ο υ ς β ι ο μ η χ α ν ι κ ο υ ς κω δ ι κ ε ς 4.1 Κάθε διαφημιστική επικοινωνία πρέπει να τηρεί το γράμμα και το πνεύμα όλων των ισχυόντων νόμων, κανονισμών και αυτορρυθμιστικών κωδίκων πρακτικής. 4.2 Για ευκολότερη συμμόρφωση, πρέπει να λαμβάνει χώρα τακτική εκπαίδευση των επαγγελματιών μάρκετινγκ. To EFRD έχει αναπτύξει διαδικτυακό υλικό για να βοηθήσει στην εφαρμογή των Κοινών προδιαγραφών: 4.3 Πρέπει να εφαρμόζονται εσωτερικοί μηχανισμοί ελέγχου στις εταιρείες, που να εξασφαλίζουν ότι η διαφημιστική επικοινωνία για τα οινοπνευματώδη που φτάνει στην αγορά συμμορφώνεται με τις εσώκλειστες διατάξεις Σε περίπτωση αμφιβολίας σχετικά με τη συμμόρφωση ενός έργου διαφημιστικής επικοινωνίας για οινοπνευματώδη, οι εταιρείες πρέπει να αναζητήσουν συμβουλή σε ό,τι αφορά τη συμμόρφωση από τον τοπικό Αυτόνομο επαγγελματικό οργανισμό (SRO) 10. Διατίθεται μια διαδικτυακή πύλη της ΕΕ για πρόσβαση στους SRO σε 18 χώρες της ΕΕ ( ). 4.5 Σε χώρες της ΕΕ, τα παράπονα των καταναλωτών για το περιεχόμενο διαφημιστικής επικοινωνίας με τους εθνικούς κώδικες αυτορρύθμισης αντιμετωπίζονται από τις τοπικές οργανώσεις αυτορρύθμισης. Σε περίπτωση διασυνοριακών παραπόνων, ένας κατάλληλος μηχανισμός λειτουργεί εντός της Ένωσης ευρωπαϊκών προδιαγραφών διαφήμισης (EASA) εδώ και πάνω από 15 χρόνια Βρυξέλλες, Νοέμβριος Οι εθνικοί Αυτόνομοι επαγγελματικοί οργανισμοί και παρόμοιοι φορείς στη Δανία και τη Σουηδία βρίσκονται στην καλύτερη θέση για να αντιμετωπίσουν τα παράπονα για εικαζόμενη παραβίαση των κωδίκων, επειδή μπορούν να αξιολογήσουν και να κατανοήσουν πλήρως το εθνικό πλαίσιο και τις τοπικές ευαισθησίες. Ο κατάλογος των Αυτόνομων επαγγελματικών οργανισμών που είναι μέλη της EASA διατίθεται στο Για τη Σουηδία, επικοινωνήστε με την AGM ( se )και για τη Δανία, επικοινωνήστε με την Alkoholreklamenævnet ( www. alkoholreklamenaevn.dk ). Δεν υπάρχει αυτορρυθμιζόμενος μηχανισμός επιβολής ακόμη στην Κύπρο, τη Μάλτα, την Εσθονία και τη Λετονία. 11 Το 2010, Αυτόνομοι επαγγελματικοί οργανισμοί (είτε μέλη είτε όχι της EASA) λειτουργούν σε 23 χώρες της ΕΕ, με τους Οργανισμούς της Κύπρου και της Εσθονίας υπό κατασκευή. Δεν υπάρχουν στη Λετονία και τη Μάλτα.

11 Βλ. 11

12 EFRD European Forum for Responsible Drinking asbl Rue Belliard, 12 bte Brussels Belgium Tel.: Fax:

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (Ε.Κ.Δ.-Ε.)

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (Ε.Κ.Δ.-Ε.) ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΟΣ - ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΟ 01.01.2007 Ι. Γενικές Αρχές Διαφήμισης και Επικοινωνίας Άρθρο 1 - Βασικές Αρχές α. Όλες οι διαφημίσεις πρέπει να είναι νόμιμες, ευπρεπείς, έντιμες και να λένε την αλήθεια. β.

Διαβάστε περισσότερα

Αναθ. Μαΐου 2010. *smith&nephew. Κώδικας δεοντολογίας και επιχειρηματικές αρχές

Αναθ. Μαΐου 2010. *smith&nephew. Κώδικας δεοντολογίας και επιχειρηματικές αρχές Αναθ. Μαΐου 2010 *smith&nephew Κώδικας δεοντολογίας και επιχειρηματικές αρχές Κώδικας δεοντολογίας και επιχειρηματικές αρχές 1 ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ SMITH & NEPHEW Μαΐου 2010

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΤΩΝ Μ.Υ.ΣΥ.ΦΑ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΤΩΝ Μ.Υ.ΣΥ.ΦΑ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΤΩΝ Μ.Υ.ΣΥ.ΦΑ 1 Τι είναι η ΕΦΕΧ...2 2 Τι είναι ο Κώδικας Δεοντολογίας Διαφήμισης των Μ.Υ.ΣΥ.ΦΑ. της ΕΦΕΧ...3 2.1 Ορισμός του Μ.Υ.ΣΥ.ΦΑ....4 3 Εισαγωγή στον Κώδικα Δεοντολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΟΥΜΕΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΟΥΜΕΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΟΥΜΕΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ όπως τροποποιήθηκε από την Γενική Συνέλευση του ΣΦΕΕ στις 9/11/2012 και ισχύει από 1/2/2013 Λ. Κηφισίας 280 & Αγρινίου 3, 152 32 ΧΑΛΑΝΔΡΙ,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Κάθε μέρα καθένας μας είναι υπεύθυνος, μέσω των ενεργειών του, για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουμε ο ένας τον άλλον, τους πελάτες μας, τους προμηθευτές και

Διαβάστε περισσότερα

Ο Συντονιστής της Επιτροπής Σχεδίου Κώδικα Δεοντολογίας 1. ΤΑ ΙΔΡΥΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΕΦΑΜ

Ο Συντονιστής της Επιτροπής Σχεδίου Κώδικα Δεοντολογίας 1. ΤΑ ΙΔΡΥΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΕΦΑΜ To 1990 ιδρύθηκε από είκοσι πέντε (25) στελέχη του Φαρμακευτικού Μάρκετινγκ, η Ελληνική Εταιρία Φαρμακευτικού Μάρκετινγκ (Αριθμ. Ιδρυτ. Απόφασης Αθηνών 3889/90.Αρ.καταχ. εις ν. μητρ. 17702/26.2.1991).

Διαβάστε περισσότερα

Παγκόσμιος Κώδικας Δεοντολογίας

Παγκόσμιος Κώδικας Δεοντολογίας Παγκόσμιος Κώδικας Δεοντολογίας Απόδοση με σκοπό Παγκόσμιος Κώδικας Δεοντολογίας 3 Επιστολή από την Πρόεδρο και Διευθύνουσα Σύμβουλο 4 Αξίες της PepsiCo Ο Σκοπός πίσω από την απόδοση 5 Διεξαγωγή επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Κάνοντας τις αξίες μας πράξη

Κάνοντας τις αξίες μας πράξη 1 Κώδικας Δεοντολογίας Κάνοντας τις αξίες μας πράξη Εξίσου σημαντικό με τα αποτελέσματα που πετυχαίνουμε είναι το πώς τα πετυχαίνουμε. Εξίσου σημαντικό με τα αποτελέσματα που πετυχαίνουμε είναι το πώς

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΣΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

Η ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΣΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΣΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Υπεύθυνος καθηγητής Χ.Σαρμανιώτης

Διαβάστε περισσότερα

Ο Κώδικάς μας για Υπεύθυνη Επιχειρηματική Πρακτική

Ο Κώδικάς μας για Υπεύθυνη Επιχειρηματική Πρακτική Ο Κώδικάς μας για Υπεύθυνη Πρακτική CSL Limited Ιούλιος 2013 Περιεχόμενα > < Προηγούμενη σελίδα Περιεχόμενα Επόμενη σελίδα > Ο Κώδικάς μας για Υπεύθυνη Πρακτική Εστίαση στον Πελάτη. Καινοτομία. Ακεραιότητα.

Διαβάστε περισσότερα

(Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ

(Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ 29.4.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 127/1 I (Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2014/40/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 3ης Απριλίου 2014 για την προσέγγιση των νομοθετικών,

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας δεοντολογίας. Ποιοι είμαστε και πώς εργαζόμαστε

Κώδικας δεοντολογίας. Ποιοι είμαστε και πώς εργαζόμαστε Κώδικας δεοντολογίας Ποιοι είμαστε και πώς εργαζόμαστε Το εγχειρίδιο αυτό περιέχει τον κώδικα δεοντολογίας της AkzoNobel. Το 2008 η AkzoNobel επαναπροσδιόρισε τις εταιρικές της αξίες. Οι αξίες αυτές είναι:

Διαβάστε περισσότερα

WorldVentures Marketing, LLC ΔΗΛΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ και ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑ

WorldVentures Marketing, LLC ΔΗΛΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ και ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑ WorldVentures Marketing, LLC ΔΗΛΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ και ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑ 2 WorldVentures Marketing, LLC Πολιτικές και Διαδικασίες Πίνακας περιεχομένων ΕΝΟΤΗΤΑ 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 1.1 Η αποστολή της Εταιρείας...

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) L 304/18 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 22.11.2011 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1169/2011 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 25ης Οκτωβρίου 2011 σχετικά με την παροχή πληροφοριών για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΤΗΣ ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ;

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΤΗΣ ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ; ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ Α κ Β ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ 2012-2013 ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΤΗΣ ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ; ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΜΑΙΟΣ 2013 1 Συμμετέχοντες μαθητές

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ Α) ΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ

Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ Α) ΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ Α) ΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ Ο Κώδικας αφορά όλες τις διαφημίσεις για κάθε είδους προϊόντα και υπηρεσίες. Ο Κώδικας ορίζει τους κανόνες επαγγελματικής δεοντολογίας και

Διαβάστε περισσότερα

ΚώδικαςΣυμπεριφοράς. Ηθική. βάσησχεδίου. Διαδραστικόςοδηγός ηθικής της NobleEnergy

ΚώδικαςΣυμπεριφοράς. Ηθική. βάσησχεδίου. Διαδραστικόςοδηγός ηθικής της NobleEnergy ΚώδικαςΣυμπεριφοράς Ηθική. βάσησχεδίου. Διαδραστικόςοδηγός ηθικής της NobleEnergy ΚώδικαςΣυμπεριφοράς Περιεχόμενα ΜΗΝΥΜΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΓΕΣΙΑ 1 ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΜΑΣ, ΜΑΣ ΟΔΗΓΟΥΝ ΜΠΡΟΣΤΑ 2 Ο ΚΩΔΙΚΑΣΒΑΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ 4 ΠΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΑ. (Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 404 της 30ής Δεκεμβρίου 2006)

ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΑ. (Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 404 της 30ής Δεκεμβρίου 2006) 18.1.2007 L 12/3 ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΑ Διορθωτικό στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1924/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με τους ισχυρισμούς διατροφής και υγείας που

Διαβάστε περισσότερα

Η Οδηγία για τις Αθέμιτες Εμπορικές Πρακτικές

Η Οδηγία για τις Αθέμιτες Εμπορικές Πρακτικές Ευρωπαϊκή Επιτροπή Η Οδηγία για τις Αθέμιτες Εμπορικές Πρακτικές Νέοι νόμοι για την παρεμπόδιση της αθέμιτης συμπεριφοράς προς τους καταναλωτές Η Οδηγία για τις Αθέμιτες Εμπορικές Πρακτικές Νέοι νόμοι

Διαβάστε περισσότερα

Κατηγορίες Φιλτραρίσματος της Υπηρεσίας Safe Internet Πίνακας Περιεχομένων Ορισμοί Κατηγοριών 3

Κατηγορίες Φιλτραρίσματος της Υπηρεσίας Safe Internet Πίνακας Περιεχομένων Ορισμοί Κατηγοριών 3 Κατηγορίες Φιλτραρίσματος της Υπηρεσίας Safe Internet Πίνακας Περιεχομένων Ορισμοί Κατηγοριών 3 1.1. Συνοπτικά 3 1.2. Κατηγορίες Περιεχομένου Ιστοσελίδων 3 1.2.1. Αγγελίες 3 1.2.2. Άγνωστη Κατηγορία 3

Διαβάστε περισσότερα

Ο τρόπος εργασίας μας. Κώδικας δεοντολογίας για τον Όμιλο Belron

Ο τρόπος εργασίας μας. Κώδικας δεοντολογίας για τον Όμιλο Belron Ο τρόπος εργασίας μας Κώδικας δεοντολογίας για τον Όμιλο Belron Περιεχόμενα Ο τρόπος εργασίας μας Ο τρόπος εργασίας μας μεταξύ μας με άλλους Ο τρόπος διαχείρισης της επιχείρησης Επικοινωνία & πηγές μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

Ιανουάριος 2007. Γιάννης Δ. Αδαμόπουλος. Συνήγορος του Καταναλωτή >03

Ιανουάριος 2007. Γιάννης Δ. Αδαμόπουλος. Συνήγορος του Καταναλωτή >03 >01 Η ψηφιακή επανάσταση που συντελείται στην εποχή μας χάρη στις ραγδαίες εξελίξεις της έρευνας και της τεχνολογίας ευνοεί την ολοένα αυξανόμενη διείσδυση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΣΑΡΑΝΤΗ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΟΜΙΛΟΣ ΣΑΡΑΝΤΗ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2. ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ... 4 2.1 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ... 4 2.2 ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ... 5 2.3 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΕΙΣ... 6 3. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ...

Διαβάστε περισσότερα

Travelife Πρόγραμμα Κατάρτισης

Travelife Πρόγραμμα Κατάρτισης Travelife Πρόγραμμα Κατάρτισης Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη για Διοργανωτές και Πωλητές Οργανωμένων Ταξιδιών Σημείωμα εκδότη Το παρόν πρόγραμμα κατάρτισης αναπτύχθηκε με την υποστήριξη των ακόλουθων οργανισμών

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Συμπεριφοράς Xxxxxxxx. Κώδικας Συμπεριφοράς της Vodafone. 1Εργαζόμαστε σύμφωνα με τις αρχές του The Vodafone Way

Κώδικας Συμπεριφοράς Xxxxxxxx. Κώδικας Συμπεριφοράς της Vodafone. 1Εργαζόμαστε σύμφωνα με τις αρχές του The Vodafone Way Κώδικας Συμπεριφοράς Xxxxxxxx Κώδικας Συμπεριφοράς της Vodafone 1Εργαζόμαστε σύμφωνα με τις αρχές του The Vodafone Way Κώδικας Συμπεριφοράς Xxxxxxxx «Η εμπιστοσύνη θα πρέπει να διέπει κάθε μας πράξη.»

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2009/125/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2009/125/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ L 285/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 31.10.2009 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/125/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης Οκτωβρίου 2009 για τη θέσπιση πλαισίου για τον καθορισμό απαιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Οι άνθρωποι μας Ίσες ευκαιρίες Υγεία και Ασφάλεια στον χώρο εργασίας Εκπρόσωποι Συνδικαλιστικών

Διαβάστε περισσότερα

L 115/18 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 25.4.2013

L 115/18 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 25.4.2013 L 115/18 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 25.4.2013 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 346/2013 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 17ης Απριλίου 2013 σχετικά με τα ευρωπαϊκά ταμεία κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΠΤΥΧΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Τελικές κατευθυντήριες γραμμές

Τελικές κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2014/12 19 Δεκεμβρίου 2014 Τελικές κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την ασφάλεια των πληρωμών μέσω διαδικτύου 1 Περιεχόμενα Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την ασφάλεια των πληρωμών μέσω διαδικτύου

Διαβάστε περισσότερα