Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 5ης Φεβρουαρίου 2009 σχετικά µε το ιεθνές εµπόριο και το ιαδίκτυο (2008/2204(INI))

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 5ης Φεβρουαρίου 2009 σχετικά µε το ιεθνές εµπόριο και το ιαδίκτυο (2008/2204(INI))"

Transcript

1 P6_TA(2009)0049 ιεθνές εµπόριο και ιαδίκτυο Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 5ης Φεβρουαρίου 2009 σχετικά µε το ιεθνές εµπόριο και το ιαδίκτυο (2008/2204(INI)) Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, έχοντας υπόψη το σηµείο 18, σχετικά µε το εµπόριο των προϊόντων τεχνολογίας της πληροφορίας (γνωστό επίσης ως Συµφωνία Τεχνολογίας της Πληροφορίας), της υπουργικής δήλωσης της Σιγκαπούρης της πρώτης συνόδου της υπουργικής διάσκεψης του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου (ΠΟΕ), που εγκρίθηκε στις 13 εκεµβρίου 1996, έχοντας υπόψη την υπουργική δήλωση της Γενεύης για το παγκόσµιο ηλεκτρονικό εµπόριο, της δεύτερης συνόδου της υπουργικής διάσκεψης του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου (ΠΟΕ), που εγκρίθηκε στις 20 Μαΐου 1998, έχοντας υπόψη τις παρατηρήσεις των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων σχετικά µε «Θέµατα ταξινόµησης και το πρόγραµµα εργασίας για το ηλεκτρονικό εµπόριο» που υποβλήθηκαν στον Παγκόσµιο Οργανισµό Εµπορίου (ΠΟΕ) στις 9 Μαΐου 2003, έχοντας υπόψη το σηµείο 46 σχετικά µε το ηλεκτρονικό εµπόριο, της υπουργικής δήλωσης του Χονγκ Κονγκ για το πρόγραµµα εργασίας της Ντόχα, της έκτης συνόδου της υπουργικής διάσκεψης του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου (ΠΟΕ), που εγκρίθηκε στις 18 εκεµβρίου 2005, έχοντας υπόψη την πρόταση οδηγίας του Συµβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2002/38/ΕΚ όσον αφορά την περίοδο εφαρµογής των ρυθµίσεων σχετικά µε το φόρο προστιθέµενης αξίας που εφαρµόζεται στις ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές υπηρεσίες και σε ορισµένες υπηρεσίες που παρέχονται ηλεκτρονικά, καθώς και την έκθεση της Επιτροπής προς το Συµβούλιο σχετικά µε την οδηγία 2002/38/ΕΚ του Συµβουλίου, της 7ης Μαΐου 2002, για την τροποποίηση και την προσωρινή τροποποίηση της οδηγίας 77/388/ΕΟΚ όσον αφορά το σύστηµα φόρου προστιθεµένης αξίας που εφαρµόζεται στις ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές υπηρεσίες και σε ορισµένες υπηρεσίες που παρέχονται ηλεκτρονικά (COM(2006)0210), έχοντας υπόψη την οδηγία 2000/31/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 8ης Ιουνίου 2000 για ορισµένες νοµικές πτυχές των υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας, ιδίως του ηλεκτρονικού εµπορίου, στην εσωτερική αγορά («οδηγία για το ηλεκτρονικό εµπόριο») 1, έχοντας υπόψη τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 792/2002 του Συµβουλίου, της 7ης Μαΐου 2002, για την προσωρινή τροποποίηση του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 218/92 σχετικά µε τη διοικητική συνεργασία στον τοµέα των έµµεσων φόρων (ΦΠΑ) όσον αφορά πρόσθετα µέτρα για το ηλεκτρονικό εµπόριο 2, 1 2 ΕΕ L 178, , σ. 1. EE L 128, , σ. 1.

2 έχοντας υπόψη την απόφαση αριθ. 70/2008/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 15ης Ιανουαρίου 2008, για περιβάλλον χωρίς χαρτί για τα τελωνεία και τις εµπορικές επιχειρήσεις 1, έχοντας υπόψη της θέση του, της 24ης Σεπτεµβρίου 2008, σχετικά µε την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2002/21/ΕΚ σχετικά µε κοινό κανονιστικό πλαίσιο για δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών, της οδηγίας 2002/19/ΕΚ σχετικά µε την πρόσβαση σε δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών και συναφείς ευκολίες, καθώς και µε τη διασύνδεσή τους, και της οδηγίας 2002/20/EΚ για την αδειοδότηση δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών 2, την οδηγία 2002/58/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 12ης Ιουλίου 2002 σχετικά µε την επεξεργασία των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και την προστασία της ιδιωτικής ζωής στον τοµέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών 3 και τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2006/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 27ης Οκτωβρίου 2004 σχετικά µε τη συνεργασία µεταξύ των εθνικών αρχών που είναι αρµόδιες για την επιβολή της νοµοθεσίας για την προστασία των καταναλωτών («κανονισµός για τη συνεργασία όσον αφορά την προστασία των καταναλωτών») 4, έχοντας υπόψη το ψήφισµά του, της 14ης Μαΐου 1998, σχετικά µε την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συµβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών για µια ευρωπαϊκή πρωτοβουλία στο ηλεκτρονικό εµπόριο 5, έχοντας υπόψη το ψήφισµά του, της 21ης Ιουνίου 2007, σχετικά µε την εµπιστοσύνη των καταναλωτών στο ψηφιακό περιβάλλον 6, έχοντας υπόψη το άρθρο 45 του Κανονισµού του, έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής ιεθνούς Εµπορίου και τις γνωµοδοτήσεις της Επιτροπής Βιοµηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας, της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών, της Επιτροπής Πολιτισµού και Παιδείας (A6-0020/2009), A. λαµβάνοντας υπόψη ότι πάνω από το ήµισυ των πολιτών της ΕΕ και περίπου 1,5 δισεκατοµµύριο άτοµα παγκοσµίως έχουν πρόσβαση στο ιαδίκτυο και ότι ένας στους τρεις πολίτες της ΕΕ πραγµατοποιεί τηλεµατικές αγορές, αλλά µόνο 30 εκατοµµύρια πραγµατοποιούν διασυνοριακές αγορές στην Ευρωπαϊκή Ένωση, Β. λαµβάνοντας υπόψη ότι, σύµφωνα µε τον ΠΟΕ, το ηλεκτρονικό εµπόριο ορίζεται ως η παραγωγή, διαφήµιση, πώληση και διανοµή προϊόντων µέσω δικτύων τηλεπικοινωνιών, Γ. λαµβάνοντας υπόψη ότι µπορεί να γίνει διάκριση µεταξύ της παράδοσης περιεχοµένου σε υλικό φορέα και περιεχοµένου ψηφιακώς κωδικοποιηµένου και ηλεκτρονικώς ΕΕ L 23, , σ. 21. Κείµενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2008)0449. ΕΕ L 201, , σ. 37. ΕΕ L 364, , σ. 1. ΕΕ C 167, , σ ΕΕ C 146 Ε, , σ. 370.

3 µεταδιδόµενου στο ιαδίκτυο και συνεπώς ανεξάρτητα από υλικό φορέα, µέσω σταθερών και ασύρµατων δικτύων,. λαµβάνοντας υπόψη ότι το ηλεκτρονικό εµπόριο µπορεί να πραγµατοποιηθεί µε συναλλαγές είτε από επιχείρηση σε επιχείρηση, είτε από επιχείρηση σε καταναλωτή, είτε από καταναλωτή σε καταναλωτή και ότι οι εµπορικές συναλλαγές στις διαδικτυακές πλατφόρµες έχουν αλλάξει σηµαντικά τον τρόπο µε τον οποίο οι άνθρωποι συναλλάσσουν προϊόντα και υπηρεσίες, δηµιουργώντας νέες ευκαιρίες ιδίως για τις ΜΜΕ, ώστε να προσεγγίσουν νέους πελάτες σε διασυνοριακό επίπεδο, Ε. λαµβάνοντας υπόψη ότι η διατήρηση του ανοικτού χαρακτήρα του ιαδικτύου αποτελεί προϋπόθεση για τη συνεχή ανάπτυξή του, καθώς και για την ανάπτυξη της ευρύτερης οικονοµίας και του παγκόσµιου εµπορίου, που ολοένα και περισσότερο λειτουργούν µε βάση τις τεχνολογίες του ιαδικτύου, ΣΤ. λαµβάνοντας υπόψη ότι οι µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) µπορούν να αποκοµίσουν ιδιαίτερα οφέλη από το ηλεκτρονικό εµπόριο όσον αφορά την πρόσβαση σε εξωτερικές αγορές λαµβάνοντας, ωστόσο, υπόψη ότι η πλήρης ανάπτυξη αυτών των νέων µεθόδων ηλεκτρονικού εµπορίου εξακολουθεί να συναντά διάφορα εµπόδια όσον αφορά την πρακτική εφαρµογή τους, Ζ. λαµβάνοντας υπόψη ότι η ελεύθερη ροή πληροφοριών είναι απαραίτητη για τη διευκόλυνση του ηλεκτρονικού εµπορίου, και ένα ανοικτό και ασφαλές δίκτυο που επιτρέπει τη διάδοση διαδικτυακών πληροφοριών, καθώς και την πρόσβαση σε αυτές, αποτελεί τη βάση επάνω στην οποία οικοδοµείται η παγκόσµια οικονοµία του 21ου αιώνα, Η. επαναλαµβάνει ότι οι τεχνολογίες της πληροφορίας και των επικοινωνιών είναι τώρα πανταχού παρούσες στην οικονοµία και ότι αναπτύσσονται και λανσάρονται νέες πλατφόρµες και δίκτυα αναγνωρίζει την ανάγκη ύπαρξης ανοιχτών προτύπων και τη σηµασία τους για την καινοτοµία, τον ανταγωνισµό και την ουσιαστική δυνατότητα επιλογής των καταναλωτών, Θ. λαµβάνοντας υπόψη ότι η περαιτέρω ανάπτυξη του νέου «ψηφιοποιηµένου» εµπορικού περιβάλλοντος έχει ήδη παράσχει και θα συνεχίσει να παρέχει νέες ευκαιρίες για παραδοσιακές και σύγχρονες εµπορικές συναλλαγές, να διευρύνει τη θέση του καταναλωτή στην εµπορική αλυσίδα και να οδηγεί σε εντελώς νέα επιχειρηµατικά µοντέλα στις σχέσεις καταναλωτή-παραγωγού, Ι. λαµβάνοντας υπόψη ότι το ιαδίκτυο προσφέρει στους καταναλωτές τη δυνατότητα να λάβουν περισσότερο εµπεριστατωµένες αποφάσεις όσον αφορά την ποιότητα και την τιµή σε σχέση µε τα παραδοσιακά µέσα αγοράς, και ότι η τηλεµατική διαφήµιση έχει καταστεί σηµαντικό µέσο διευκόλυνσης του διασυνοριακού εµπορίου για τις επιχειρήσεις κάθε µεγέθους, αλλά ιδίως για τις µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) για να µπορούν να προσεγγίζουν νέους πελάτες, ΙΑ. ΙΒ. λαµβάνοντας υπόψη ότι η αυξανόµενη χρήση του ιαδικτύου για εµπορικές συναλλαγές συνεπάγεται σπουδαίες ευκαιρίες, αλλά και ορισµένες προκλήσεις, λαµβάνοντας υπόψη ότι οι εταιρείες που παρέχουν υπηρεσίες περιεχοµένου πρέπει να ενθαρρύνονται, ώστε να δραστηριοποιούνται σε νέα και καινοτόµα επιχειρηµατικά

4 µοντέλα, που θα αξιοποιούν τις ευκαιρίες που προσφέρει το ιαδίκτυο και το ηλεκτρονικό εµπόριο, ΙΓ. Ι. ΙΕ. λαµβάνοντας υπόψη ότι η τεχνολογία και η οικονοµία θα επιβάλλουν νοµικές λύσεις και ότι το σηµερινό συνονθύλευµα νοµικών πλαισίων είναι σαφώς ανεπαρκές, λαµβάνοντας υπόψη ότι το ηλεκτρονικό εµπόριο εν γένει βασίζεται στην προστασία της πνευµατικής ιδιοκτησίας και ότι απαιτούνται ένα ασφαλές και προβλέψιµο νοµικό περιβάλλον για την προστασία της πνευµατικής ιδιοκτησίας, καθώς και εξαιρέσεις και περιορισµοί, προκειµένου να προωθηθεί η τεχνολογική καινοτοµία και η µεταφορά/διάδοση τεχνολογίας, λαµβάνοντας υπόψη ότι έχει παρατηρηθεί πως, σύµφωνα µε το εθνικό δίκαιο σηµαντικών εµπορικών εταίρων της ΕΕ, η απόκτηση άδειας τηλεπικοινωνιών αποτελεί προϋπόθεση για την παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικού εµπορίου, πράγµα που συνεπάγεται µια περιττή υποχρέωση, λαµβανοµένων ιδίως υπόψη των πολύπλοκων διαδικασιών που ισχύουν για τη χορήγηση αυτών των αδειών, ΙΣΤ. λαµβάνοντας υπόψη ότι ο ρόλος του ηλεκτρονικού εµπορίου µεταξύ των µελών του ΠΟΕ έχει αυξηθεί ταχύτατα σε τοµείς όπως ο τραπεζικός, ο τοµέας των τηλεπικοινωνιών, η βιοµηχανία υπολογιστών, ο τοµέας της διαφήµισης, οι υπηρεσίες διανοµής και επείγοντος ταχυδροµείου, ότι είναι ήδη σηµαντικός ο αριθµός των χωρών που δεν περιορίζουν τη διασυνοριακή πρόσβαση σ' αυτούς τους τοµείς και ότι έχουν περάσει δέκα χρόνια από το ξεκίνηµα του προγράµµατος εργασίας του ΠΟΕ για το ηλεκτρονικό εµπόριο, ΙΖ. λαµβάνοντας υπόψη ότι οι θεµελιώδεις αρχές του ΠΟΕ για την αποφυγή των διακρίσεων, τη διαφάνεια και τη σταδιακή ελευθέρωση πρέπει να εφαρµόζονται µε τρόπο που να λαµβάνει υπόψη την ταχύτητα και την αλληλεπίδραση του ιαδικτύου, τις µεθόδους ηλεκτρονικής πληρωµής, την αποδιαµεσολάβηση, την αυξηµένη ένταξη επιχειρηµατικών λειτουργιών στο τηλεµατικό σύστηµα, τη µεγαλύτερη ευελιξία επιχειρηµατικών οργανισµών καθώς και το µεγαλύτερο κατακερµατισµό επιχειρήσεων, 1. τονίζει την ευεργετική επίδραση του ιαδικτύου στους διαφορετικούς παράγοντες και στα διαφορετικά στάδια του διασυνοριακού και διεθνούς εµπορίου αγαθών και υπηρεσιών κατά τη διάρκεια των δύο τελευταίων δεκαετιών υπογραµµίζει ότι ο εγγενής διεθνής χαρακτήρας του ηλεκτρονικού εµπορίου απαιτεί παγκόσµια κατανόηση και συνεργασία 2. αναγνωρίζει ότι η τηλεµατική εµπορική καινοτοµία και δηµιουργικότητα ευνοεί την ανάπτυξη νέων προτύπων εµπορικών συναλλαγών όπως το εµπόριο µεταξύ καταναλωτών τονίζει ότι οι τηλεµατικές αγορές λειτουργούν ως νέοι διαµεσολαβητές προκειµένου να διευκολυνθούν οι ανταλλαγές, να αυξηθεί η πρόσβαση στην πληροφορία µε πολύ χαµηλό κόστος και εν γένει να διευρυνθεί το πεδίο των τηλεµατικών χονδρικών πωλήσεων 3. πιστεύει ότι οι µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) και οι νέοι επιχειρηµατίες οι οποίοι εν µέρει ή εξ ολοκλήρου πραγµατοποιούν τηλεµατικές εµπορικές δραστηριότητες, βρίσκουν πραγµατικά µια συγκριτικά χαµηλού διοικητικού και εµπορικού κόστους πλατφόρµα από την οποία προωθούν, µέσω εξατοµικευµένων τηλεµατικών διαφηµίσεων, και πωλούν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους σε µια παγκοσµίως επεκτεινόµενη πελατεία, παρακάµπτοντας µε αυτόν τον τρόπο ορισµένους εµπορικούς φραγµούς,

5 µερικοί από τους οποίους είναι απαρχαιωµένοι, και διεισδύοντας σε άλλοτε αποµακρυσµένες και κλειστές αγορές, κυρίως λόγω της εφαρµογής αυστηρών πρακτικών ελέγχου κατά το στάδιο της διανοµής 4. αναγνωρίζει ότι το διαδικτυακό εµπόριο παρουσιάζει προβλήµατα όσον αφορά τη διασφάλιση της ποιότητας και την ασφάλεια των προϊόντων λόγω της έλλειψης των συνηθισµένων πρακτικών ελέγχου κατά το στάδιο διανοµής, κάτι που πρέπει να αντιµετωπιστεί µε νέους τρόπους, όπως η αξιολόγηση των πωλητών από τους καταναλωτές και η αξιολόγηση µεταξύ των καταναλωτών 5. ζητεί λεπτοµερή ανάλυση των επιπτώσεων του τηλεµατικού εµπορίου στα συµβατικά εµπορικά πρότυπα και δραστηριότητες, προκειµένου να καταστούν γνωστές και συνεπώς να αποφευχθούν πιθανές επιπτώσεις 6. επισηµαίνει µε ανησυχία ότι συχνά οι καταναλωτές και πωλητές που χρησιµοποιούν τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών υφίστανται διακρίσεις σε σχέση µε τους καταναλωτές και πωλητές σε τηλεµατικές αγορές 7. επικροτεί το γεγονός ότι οι καταναλωτές επωφελούνται από την πρόσβαση σε ένα κυριολεκτικά απεριόριστο φάσµα αγαθών και υπηρεσιών λόγω της ουσιαστικής κατάργησης γεωγραφικών περιορισµών, αποστάσεων και περιορισµών χώρου καθώς και της δυνατότητας για διαφανή και αντικειµενική πληροφόρηση, σύγκριση τιµών, διαθεσιµότητα εξατοµικευµένων τηλεµατικών διαφηµίσεων και ευκολία τηλεµατικής αναζήτησης και αγοράς εικοσιτέσσερις ώρες το εικοσιτετράωρο για οποιονδήποτε που είναι συνδεδεµένος µε το ιαδίκτυο, στο σπίτι, στην εργασία ή οπουδήποτε αλλού 8. σηµειώνει ότι η αναδυόµενη ψηφιακή αγορά σε άυλα αγαθά και άυλες υπηρεσίες είναι ήδη µεγαλύτερη απ' ό,τι οι παραδοσιακές εµπορικές συναλλαγές και παροχές και επιπλέον έχει δηµιουργήσει ένα νέο φάσµα εµπορικών εννοιών και οικονοµικών αξιών όπως ψηφιακή ακίνητη περιουσία (ονόµατα περιοχής) και πρόσβαση στην πληροφόρηση (µηχανές αναζήτησης) 9. έχει επίγνωση του γεγονότος ότι παράνοµες συµπεριφορές όπως παραποίηση, πειρατεία, απάτη, παράβαση της ασφάλειας των συναλλαγών και παραβίαση του ιδιωτικού χώρου των πολιτών δεν θα πρέπει να αποδίδονται στη φύση του µέσου αλλά να θεωρούνται πτυχές παράνοµων εµπορικών δραστηριοτήτων που προϋπήρχαν στον υλικό κόσµο, διευκολύνθηκαν και εντάθηκαν λόγω της πληθώρας των προσφερόµενων τεχνολογικών δυνατοτήτων, και εµφανίζονται µόνο όταν το µέσο δεν λειτουργεί στη βάση της συµµόρφωσης προς τους ισχύοντες κανόνες ώστε να επωφελείται από ένα καθεστώς διαχειριζόµενης ευθύνης υπογραµµίζει την ανάγκη για τη δηµιουργία µηχανισµών λήψης και ενίσχυσης των απαιτούµενων µέτρων επιβολής και αποτελεσµατικότερου συντονισµού, οι οποίοι θα επιτρέψουν την καταπολέµηση και την εξάλειψη της υφιστάµενης παράνοµης τηλεµατικής συµπεριφοράς, ιδιαίτερα όσον αφορά περιπτώσεις που ενδέχεται να εγκυµονούν µείζονες κινδύνους για τη δηµόσια υγεία, όπως τα ψευδοφάρµακα, χωρίς τούτο να επηρεάσει αρνητικά την ανάπτυξη του διεθνούς ηλεκτρονικού εµπορίου 10. υποστηρίζει τον άνευ όρων σεβασµό των χρηστών ηθών και της δεοντολογίας των κρατών και των λαών, αλλά εκφράζει λύπη για την αυξανόµενη καταχρηστική προσφυγή στη λογοκρισία όσον αφορά τηλεµατικές υπηρεσίες και προϊόντα, η οποία λειτουργεί ως συγκαλυµµένος εµπορικός φραγµός

6 11. αναγνωρίζει την ανάγκη ανοικτών προτύπων, καθώς και τη σηµασία τους για την καινοτοµία, τον ανταγωνισµό και την ουσιαστική δυνατότητα επιλογής για τους καταναλωτές προτείνει, οι εµπορικές συµφωνίες που υπογράφονται από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα να προωθούν την ευρεία και ανοικτή χρήση του ιαδικτύου για το ηλεκτρονικό εµπόριο, υπό τον όρο ότι οι καταναλωτές θα πρέπει να µπορούν να έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες και ψηφιακά προϊόντα της επιλογής τους, καθώς και να τα χρησιµοποιούν, εφόσον δεν το απαγορεύει η εθνική νοµοθεσία 12. θεωρεί ότι το µέγεθος της αύξησης των διασυνοριακών συναλλαγών, η δυσκολία προσδιορισµού της φύσης, της προέλευσης και του προορισµού των συναλλαγών και η έλλειψη ιχνών ελέγχου και σηµείων στήριξης θέτουν υπό αµφισβήτηση τον εδαφικό χαρακτήρα των φορολογικών συστηµάτων σηµειώνει ότι υπάρχουν ευκαιρίες για εκσυγχρονισµό της φορολογικής διοίκησης, για αντικατάσταση της εργασίας µε χαρτί από ηλεκτρονικές ανταλλαγές δεδοµένων και για την ηλεκτρονική συµπλήρωση φορολογικών δηλώσεων καθώς και την αυτοµατοποίηση της διαδικασίας είσπραξης φόρων 13. υπογραµµίζει την ανάγκη εκπαίδευσης καταναλωτών και επιχειρηµατιών και την ανάγκη διοργάνωσης εκστρατειών ενηµέρωσης από τα ΜΜΕ σχετικά µε τις προοπτικές ανάπτυξης, τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις όλων των εµπλεκόµενων µερών στο διεθνές εµπόριο µέσω διαδικτύου 14. εκφράζει λύπη για τον αυξανόµενο αριθµό κρουσµάτων τηλεµατικής απάτης και κλοπής αφενός προσωπικών δεδοµένων και αφετέρου χρηµάτων πιστεύει ότι η έλλειψη εµπιστοσύνης στην εγγύηση και την ασφάλεια των συναλλαγών και των πληρωµών συνιστά τον πλέον σηµαντικό κίνδυνο για το µέλλον του ηλεκτρονικού εµπορίου καλεί την Επιτροπή να εντείνει τις προσπάθειές της, προκειµένου να θεσπίσει µηχανισµούς για την ενίσχυση της εµπιστοσύνης των επιχειρήσεων και των ατόµων στα διεθνή συστήµατα ηλεκτρονικών πληρωµών, καθώς και να θεσπίσει τα κατάλληλα µέσα για την επίλυση διαφορών που σχετίζονται µε παράνοµες εµπορικές πρακτικές 15. τονίζει ότι η ασφάλεια και η αξιοπιστία των διαδικτυακών συναλλαγών που σχετίζονται µε πολιτιστικά αγαθά ή υπηρεσίες είναι θεµελιώδους σηµασίας 16. επισηµαίνει ότι η εµπιστοσύνη δεν απορρέει µόνον από την ύπαρξη απλών, αξιόπιστων και ασφαλών τρόπων χρήσης του διαδικτύου, αλλά και, µεταξύ άλλων, από την ποιότητα των αγαθών και των υπηρεσιών και από τη διαθεσιµότητα κατάλληλων διορθωτικών µέτρων 17. τονίζει την ανάγκη για διεθνή ρυθµιστική συνεργασία προκειµένου το διεθνές ηλεκτρονικό εµπόριο να αναπτύξει πλήρως τις δυνατότητές του θεωρεί ότι µια νέα, σύγχρονη προσέγγιση στους προβληµατικούς τοµείς του ηλεκτρονικού εµπορίου είναι αναγκαία προκειµένου οι καταναλωτές να έχουν όφελος από την προστασία της προσωπικής ζωής τους και από το χαµηλότερο κόστος και από τις νέες ευκαιρίες για εµπόριο που προκύπτουν από το ιαδίκτυο 18. θεωρεί ότι η συζήτηση για τις σηµερινές και τις µελλοντικές προκλήσεις του παγκόσµιου διαδικτυακού εµπορίου πρέπει να πραγµατοποιηθεί σε ένα αµοιβαίως ενισχυτικό και διαρθρωµένο συνεργατικό πλαίσιο βασιζόµενο σε συστήµατα θεσµοθετηµένων κανόνων µεταξύ αλληλοεξαρτώµενων φορέων σηµειώνει ότι οι σηµερινοί τρόποι διαδικτυακής διακυβέρνησης χαρακτηρίζονται από τον υβριδικό χαρακτήρα τους που καθιστά δυνατή

7 µια σύγχρονη και χωρίς αποκλεισµούς πολυµερή διαδικασία διακυβέρνησης, όπως προκύπτει από το Φόρουµ για τη ιακυβέρνηση του ιαδικτύου 19. εκφράζει λύπη για την απουσία οιασδήποτε προόδου στο πλαίσιο των διαπραγµατεύσεων του ΠΟΕ σχετικά µε το σηµαντικό ζήτηµα της ταξινόµησης των επονοµαζόµενων «ψηφιοποιηµένων προϊόντων», για το γεγονός ότι η Αναπτυξιακή Ατζέντα της Ντόχα δεν αναθέτει εντολή συγκεκριµένων διαπραγµατεύσεων για το ηλεκτρονικό εµπόριο και για το ότι δεν έχει επιτευχθεί καµία πρόοδος σχετικά µε τη θέσπιση ενός µόνιµου µορατόριουµ του ΠΟΕ για τους τελωνειακούς δεσµούς στις ηλεκτρονικές µεταδόσεις σηµειώνει ότι εξακολουθεί να υπάρχει αβεβαιότητα ως προς την κατάλληλη τελωνειακή αξιολόγηση ψηφιακών προϊόντων και εξακολουθεί να µην υπάρχει συµφωνία ως προς το ποιοι κανόνες και ποιες υποχρεώσεις (Γενική Συµφωνία ασµών και Εµπορίου, Γενική Συµφωνία για το Εµπόριο στις Υπηρεσίες (GATS) ή Εµπορικές Πτυχές των ικαιωµάτων Πνευµατικής Ιδιοκτησίας) πρέπει να εφαρµόζονται στα ψηφιακώς παραδιδόµενα προϊόντα 20. χαιρετίζει την πρόταση της Επιτροπής προς τον ΠΟΕ για τον εκσυγχρονισµό και την ανάπτυξη της προαναφερθείσας υπουργικής δήλωσης για την ΙΤΑ, καθορίζοντας βραχυπρόθεσµο χρονοδιάγραµµα, προκειµένου να δοθεί πρόσθετη ώθηση στο εµπόριο των προϊόντων αυτών, να προσελκυσθούν περισσότεροι συµµετέχοντες και να αντιµετωπισθούν οι µη δασµολογικοί φραγµοί και οι αυξανόµενες προκλήσεις της τεχνολογικής ανάπτυξης και σύγκλισης εκφράζει ωστόσο τη λύπη του για τις διάφορες ερµηνείες της ITA από τα συµβαλλόµενα σε αυτήν µέρη, και καλεί την Επιτροπή να εφαρµόσει πλήρως το γράµµα και το πνεύµα της τρέχουσας ΙΤΑ και να υποστηρίξει µια σύγχρονη και ρεαλιστική προσέγγιση για οιανδήποτε µελλοντική συµφωνία ευθυγραµµιζόµενη µε τη ζήτηση για περισσότερα προϊόντα τεχνολογίας των πληροφοριών, ελεύθερα από εισαγωγικούς δασµούς 21. επιδοκιµάζει την πρόοδο που έχει ήδη σηµειωθεί στο πλαίσιο της GATS, των Συνθηκών του Παγκόσµιου Οργανισµού Πνευµατικής Ιδιοκτησίας (WIPO) για το ιαδίκτυο, του προτύπου νόµου της Επιτροπής των Ηνωµένων Εθνών για το ιεθνές Εµπορικό ίκαιο (UNCITRAL), των εκτενών εργασιών του Οργανισµού Οικονοµικής Συνεργασίας και Αναπτύξεως (ΟΟΣΑ) και του εκτενούς πλαισίου πολιτικής που εγκρίθηκε κατά την υπουργική συνάντηση του ΟΟΣΑ στη Σεούλ το 2008 και της Παγκόσµιας ιάσκεψης για την Κοινωνία της Πληροφορίας στη Γενεύη τον εκέµβριο 2003 και στην Τύνιδα το Νοέµβριο επισηµαίνει τη σηµασία της Σύµβασης της UΝΕSCΟ για την Προστασία και την Προώθηση της Πολυµορφίας της Πολιτιστικής Έκφρασης ως ουσιώδους µέσου για να διασφαλιστεί η διατήρηση της πολιτιστικής εξαίρεσης στις διεθνείς εµπορικές συναλλαγές αγαθών και υπηρεσιών πολιτιστικής και δηµιουργικής φύσεως, στο διεθνές πλαίσιο του ΠΟΕ καλεί το Συµβούλιο και την Επιτροπή να ενσωµατώσουν την εφαρµογή της Σύµβασης τόσο στις εσωτερικές όσο και στις εξωτερικές πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης 23. τονίζει το γεγονός ότι διµερείς και περιφερειακές συµφωνίες ελευθέρων συναλλαγών δεν µπορούν να παράσχουν πλήρεις απαντήσεις στην εκτεταµένη πρόσβαση στις αγορές καλεί, παρ όλα αυτά, την Ευρωπαϊκή Ένωση να περιλαµβάνει συστηµατικά στις διµερείς και περιφερειακές συµφωνίες της για εµπορικές συναλλαγές ρητές διατάξεις που να καλύπτουν την εκτεταµένη και ανοικτή χρήση του ιαδικτύου για το εµπόριο αγαθών και

8 υπηρεσιών και για ελεύθερες ροές πληροφόρησης, ώστε να αποφεύγεται η επιβολή ή η διατήρηση µη αναγκαίων φραγµών στη ροή των πληροφοριών διά µέσου των συνόρων και εφαρµόζοντας στις συναλλαγές του ιαδικτύου τις αρχές της µη εισαγωγής διακρίσεων, της διαφάνειας και µιας ελάχιστα περιοριστικής για το εµπόριο ρύθµισης στηρίζει τις προσπάθειες της ΕΕ να καθιερώσει διαλόγους συνεργασίας σχετικά µε κανονιστικά ζητήµατα στο πλαίσιο των διµερών συµφωνιών της µε εµπορικούς εταίρους τρίτων χωρών καλεί, µετά την επίτευξη αυτών των συµφωνιών, τα θεσµικά όργανα και τα κράτη µέλη της ΕΕ να επιδείξουν βούληση να συνεισφέρουν σε αυτούς τους διαλόγους συνεργασίας 24. καλεί την Επιτροπή να επανεξετάσει τη δυνατότητα εφαρµογής εµπορικών µέσων, ώστε να εναρµονιστεί και να ελευθερωθεί η χρήση του φάσµατος, προκειµένου να προωθήσει την κινητή πρόσβαση σε διαδικτυακές υπηρεσίες δίνοντας ώθηση στην καινοτοµία, την ανάπτυξη και τον ανταγωνισµό 25. τονίζει ότι πρέπει να δοθεί προσοχή στην παροχή τηλεµατικών υπηρεσιών, συµπεριλαµβανοµένου του ηλεκτρονικού εµπορίου, που να µην υπόκεινται σε περιττές εγχώριες διαδικασίες αδειοδότησης (τόσο στην ΕΕ όσο και στις χώρες εµπορικούς εταίρους), που, ως αποτέλεσµα, θα εµπόδιζαν εκ των πραγµάτων την παροχή αυτών των υπηρεσιών 26. υποστηρίζει ότι στο πλαίσιο της σύναψης διεθνών δηµοσίων συµβάσεων, όπου νέες τεχνολογίες επιτρέπουν το διασυνοριακό ηλεκτρονικό εµπόριο, νέες µορφές, π.χ., συνδυαστικών δηµοπρασιών για κοινοπραξίες ΜΜΕ και τηλεµατικής δηµοσίευσης και διαφήµισης προσκλήσεων για την υποβολή προσφορών επιτρέπουν τη σηµαντική µεγέθυνση του τοµέα της σύναψης συµβάσεων, όχι µόνο εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και παγκοσµίως, ενθαρρύνοντας έτσι το διασυνοριακό ηλεκτρονικό εµπόριο 27. υπενθυµίζει ότι η σύναψη της Εµπορικής Συµφωνίας κατά της Αποµίµησης πρέπει να εξασφαλίσει ισορροπία µεταξύ της ουσιαστικής επιβολής των δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας και της προστασίας των θεµελιωδών δικαιωµάτων των καταναλωτών, και να συµβάλει στην προώθηση της καινοτοµίας, της ροής των πληροφοριών και της χρήσης θεµιτών υπηρεσιών τηλεµατικού ηλεκτρονικού εµπορίου 28. ζητεί από την Επιτροπή να διεξαγάγει ενηµερωτικές και διαφωτιστικές εκστρατείες χρησιµοποιώντας συµβατικά αλλά και διαδικτυακά µέσα προκειµένου να ευαισθητοποιήσει τους καταναλωτές σε ζητήµατα σχετικά µε τα δικαιώµατά τους, ώστε να αυξηθεί η εµπιστοσύνη τους στις διαδικτυακές συναλλαγές 29. εκφράζει τη λύπη του για τον κατακερµατισµό της τηλεµατικής αγοράς της ΕΕ, ο οποίος είναι αποτέλεσµα ρυθµιστικών διατάξεων που επιτρέπουν ή απαιτούν γεωγραφική κατάτµηση των αγορών, ρυθµιστικών διατάξεων που αποτρέπουν ή παρεµποδίζουν την τηλεµατική προµήθεια αγαθών ή υπηρεσιών, συµβατικών περιορισµών στους διανοµείς, νοµικής αβεβαιότητας, έλλειψης εµπιστοσύνης των καταναλωτών στην ασφάλεια των συστηµάτων πληρωµής, υψηλών χρεώσεων πρόσβασης στο ιαδίκτυο και οιωνδήποτε περιορισµών στη διαθεσιµότητα επιλογών παράδοσης 30. καλεί την Επιτροπή να δηµοσιεύσει στον ιστότοπό της πληροφορίες για τα δικαιώµατα των καταναλωτών στις διεθνείς συναλλαγές τους στο διαδίκτυο, µε ιδιαίτερη έµφαση σε θέµατα συµβατικών υποχρεώσεων, προστασίας από αθέµιτες εµπορικές πρακτικές, προστασίας προσωπικών δεδοµένων και πνευµατικής ιδιοκτησίας

9 31. πιστεύει ότι οι ρυθµιστικές ελλείψεις της τηλεµατικής αγοράς της ΕΕ παρεµποδίζουν την ανάπτυξη ενός σταθερού και ισχυρού ευρωπαϊκού τηλεµατικού βιοµηχανικού και εµπορικού περιβάλλοντος, µε αποτέλεσµα να µην είναι ικανοποιητικά τα επίπεδα συµµετοχής των ευρωπαίων καταναλωτών σε εµπορικές συναλλαγές στην ΕΕ και διεθνώς και να παρεµποδίζονται η δηµιουργικότητα και η καινοτοµία στην εµπορική δραστηριότητα εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι ο αριθµός των εταιριών µε έδρα στην ΕΕ, οι οποίες παρέχουν αποκλειστικά τηλεµατικές υπηρεσίες είναι εξαιρετικά χαµηλός 32. επισηµαίνει την πρόταση της Επιτροπής για οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για τα δικαιώµατα των καταναλωτών (COM(2008)0614), η οποία, όπως τουλάχιστον προσδοκάται, θα ενισχύσει την ασφάλεια δικαίου, τη διαφάνεια και την προστασία για τον αυξανόµενο αριθµό καταναλωτών που πραγµατοποιούν τις αγορές τους στο ιαδίκτυο, ιδίως όσον αφορά την παράδοση, την µετάθεση του κινδύνου, τη συµµόρφωση προς τους όρους της σύµβασης και τις εµπορικές εγγυήσεις 33. υπενθυµίζει ότι η εµπιστοσύνη, ιδιαιτέρως για τους καταναλωτές και τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ), είναι ζωτικής σηµασίας για την πλήρη αξιοποίηση των δυνατοτήτων που παρέχει το εµπόριο µέσω διαδικτύου όπως τονίστηκε στο ψήφισµά του της 21ης Ιουνίου ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη µέλη να αξιοποιούν κάθε ευκαιρία για να συµβάλλουν στην ενίσχυση της εµπιστοσύνης, αναλαµβάνοντας δράση στα σχετικά διεθνή φόρουµ, όπως είναι ο Παγκόσµιος Οργανισµός Εµπορίου, και να καταβάλουν προσπάθειες προκειµένου να επιτευχθούν πρότυπα και κανόνες που να λαµβάνουν υπόψη τις ευρωπαϊκές βέλτιστες πρακτικές 35. καλεί την Επιτροπή να βελτιώσει τη νοµική διαλειτουργικότητα των διαδικτυακών υπηρεσιών µέσω της ανάπτυξης πρότυπων αδειών και άλλων νοµικών λύσεων συµβατών µε τις δικαιοδοσίες, όπου το ιδιωτικό δίκαιο δεν έχει εναρµονιστεί, ιδίως για εθελοντικές αποζηµιώσεις για διπλώµατα ευρεσιτεχνίας διεθνών τηλεµατικών προτύπων, και να διαδώσει τα υφιστάµενα ευρωπαϊκά παραδόσιµα αποτελέσµατα για τη νοµική διαλειτουργικότητα ως µέσο µείωσης του κόστους συναλλαγών και της νοµικής αβεβαιότητας των τηλεµατικών παρόχων 36. καλεί την Επιτροπή, αν χρειαστεί σε συνεργασία µε τον ΟΟΣΑ, να συντάξει λεπτοµερή µελέτη που να περιλαµβάνει στατιστικά στοιχεία σχετικά µε το διεθνές διαδικτυακό εµπόριο 37. καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει συνεπή στρατηγική για την εξάλειψη των φραγµών στη χρήση του ηλεκτρονικού εµπορίου, που εξακολουθούν να έχουν επιπτώσεις στις ΜΜΕ (πρόσβαση στις ΤΠΕ, κόστος ανάπτυξης και συντήρησης των συστηµάτων ηλεκτρονικού επιχειρείν, έλλειψη εµπιστοσύνης, έλλειψη πληροφόρησης, νοµική αβεβαιότητα για τις διεθνικές διαφορές κλπ.), και να προσφέρει κίνητρα στις ΜΜΕ για αυξηµένη συµµετοχή στις τηλεµατικές εµπορικές συναλλαγές προϊόντων και υπηρεσιών ενθαρρύνει, στο πλαίσιο αυτό, τη δηµιουργία βάσης δεδοµένων για την παροχή τεκµηρίωσης και συµβουλών σε θέµατα διαχείρισης, σε νέους και άπειρους συµµετέχοντες στο τηλεµατικό εµπόριο, και τη διεξαγωγή συγκριτικής οικονοµικής ανάλυσης σχετικά µε τα οφέλη του ηλεκτρονικού εµπορίου και της τηλεµατικής διαφήµισης για τις ΜΜΕ, καθώς και µελετών συγκεκριµένων περιπτώσεων ΜΜΕ της ΕΕ που έχουν σηµειώσει επιτυχία στο τηλεµατικό εµπόριο

10 38. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη µέλη να ενθαρρύνουν τις ΜΜΕ «να αναπτύξουν τηλεµατικές δραστηριότητες» και να οργανώσουν πλατφόρµες για ανταλλαγή πληροφοριών και των καλύτερων πρακτικών και συνιστά, τόσο η Επιτροπή όσο και τα κράτη µέλη να προωθούν τις δηµόσιες συµβάσεις µέσω ηλεκτρονικής χρήσης, δίνοντας µεγάλη προσοχή στη διασφάλιση της ηλεκτρονικής προσβασιµότητας 39. επικροτεί την πρωτοβουλία της Επιτροπής να ανοίξει δηµόσιο διάλογο µέσω του θεµατικού εγγράφου της µε τίτλο «Ευκαιρίες στις Τηλεµατικές Συναλλαγές Αγαθών και Υπηρεσιών» και µε τη συγκρότηση οµάδας συµβούλων που θα συνεργαστούν στην εκπόνηση έκθεσης για τα συναφή ζητήµατα 40. επισηµαίνει ότι το ιαδίκτυο έχει γίνει αιτία για να αναπτυχθεί µια νέα προσέγγιση της παραγωγής, της κατανάλωσης και της διάδοσης πολιτιστικών αγαθών και υπηρεσιών, η οποία µπορεί να συµβάλει στη διαπολιτισµική κατανόηση µε βάση την ελεύθερη και δίκαιη πρόσβαση στις νέες ΤΠΕ και το σεβασµό της πολιτιστικής και γλωσσικής πολυµορφίας 41. επισηµαίνει ότι τα πολιτιστικά και καλλιτεχνικά προϊόντα και υπηρεσίες έχουν τόσο οικονοµική όσο και πολιτιστική φύση και ότι είναι σηµαντικό να διατηρείται αυτή η αντίληψη στις διαπραγµατεύσεις και τις συµφωνίες διεθνούς εµπορίου και µέσω παγκοσµίων δικτύων, µε την εφαρµογή της Σύµβασης της Unesco µε νοµικά δεσµευτικό τρόπο 42. παροτρύνει το Συµβούλιο και την Επιτροπή να εξασφαλίσουν ότι οι ευρωπαϊκές πολιτιστικές βιοµηχανίες επωφελούνται πλήρως από τις νέες ευκαιρίες που παρέχουν οι διαδικτυακές συναλλαγές, ιδιαίτερα στον οπτικοακουστικό, το µουσικό και το διαφηµιστικό τοµέα, ενώ ταυτόχρονα παρέχουν αποτελεσµατική προστασία από την παράνοµη διακίνηση και την πειρατεία τονίζει εντούτοις ότι τούτο δεν πρέπει να επηρεάζει την πολιτική της Κοινότητας, που ορίζεται σαφώς στη διαπραγµατευτική εντολή και συνίσταται στο να µην υποβάλλονται προσφορές και να µη γίνονται δεκτές αιτήσεις ελευθέρωσης στον οπτικοακουστικό και πολιτιστικό τοµέα 43. θεωρεί ότι το ιαδίκτυο καθίσταται το πλέον αποτελεσµατικό µέσο για τη γεφύρωση του εµπορικού χάσµατος µεταξύ Βορρά και Νότου θεωρεί ότι το ιαδίκτυο ανοίγει νέους εµπορικούς διαύλους συνδέοντας ελάχιστα αναπτυγµένες και λοιπές αναπτυσσόµενες χώρες µε προηγµένα και κεντρικά εµπορικά συστήµατα, αυξάνοντας τις εξαγωγικές ροές τους και παρακάµπτοντας τα µειονεκτήµατα των παραδοσιακών εµπορικών πρακτικών 44. πιστεύει ότι η συµµετοχή των ελάχιστα αναπτυγµένων και λοιπών αναπτυσσόµενων χωρών στο διεθνές εµπόριο µέσω του ιαδικτύου πρέπει να υποστηριχθεί µέσω αυξηµένων επενδύσεων πρωτίστως στις βασικές υποδοµές όπως τα δίκτυα τηλεπικοινωνιών και οι συσκευές πρόσβασης υπογραµµίζει την ανάγκη για χαµηλό κόστος και καλύτερη παροχή ποιότητας των διαδικτυακών υπηρεσιών αναγνωρίζει ότι η ελευθέρωση των τηλεπικοινωνιών έχει οδηγήσει σε αύξηση των επενδύσεων σε υποδοµές, σε καλύτερη εξυπηρέτηση και σε καινοτοµία 45. αναγνωρίζει ότι σε πολλές χώρες οι χρήστες έχουν πρόσβαση στο ιαδίκτυο µέσω κινητών συσκευών 46. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισµα στο Συµβούλιο και την Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών µελών.

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2236(INI) 15.4.2015

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2236(INI) 15.4.2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 15.4.2015 2014/2236(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την κοινωνική επιχειρηματικότητα και την κοινωνική καινοτομία στην καταπολέμηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL 22.6.2011. σχετικά με τα συμπεράσματα της ομάδας εργασίας για το ηλεκτρονικό εμπόριο

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL 22.6.2011. σχετικά με τα συμπεράσματα της ομάδας εργασίας για το ηλεκτρονικό εμπόριο ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών 22.6.2011 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σχετικά με τα συμπεράσματα της ομάδας εργασίας για το ηλεκτρονικό εμπόριο Επιτροπή Εσωτερικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/2065(INI) 6.7.2015

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/2065(INI) 6.7.2015 Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών 6.7.2015 2015/2065(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων (2015/2065(INI))

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ. AF/CE/LB/el 1

ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ. AF/CE/LB/el 1 ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ AF/CE/LB/el 1 Οι πληρεξούσιοι: ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ, ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΙΑΣ, ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ, ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΙΣΠΑΝΙΑΣ, ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η Ανταγωνιστικότητα είναι το κλειδί για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση

Η Ανταγωνιστικότητα είναι το κλειδί για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Μητροπόλεως 42, 105 63 Αθήνα τηλ.: 210 3259200, fax: 210 3259209 Ανταγωνιστικότητα Πρώτα Η Ανταγωνιστικότητα είναι το κλειδί για την απασχόληση και την ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2015/2107(INI) 29.5.2015

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2015/2107(INI) 29.5.2015 EΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 29.5.2015 2015/2107(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με το στρατηγικό πλαίσιο της ΕΕ για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικοί στόχοι για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Τυποποίησης* μέχρι το 2020

Στρατηγικοί στόχοι για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Τυποποίησης* μέχρι το 2020 Στρατηγικοί στόχοι για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Τυποποίησης* μέχρι το 2020 Η Ευρωπαϊκή τυποποίηση θα αποτελέσει ουσιαστικό παράγοντα για την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης σε παγκόσμιο επίπεδο, την ανάπτυξη,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.9.2014 SWD(2014) 274 final ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ που συνοδεύει το έγγραφο Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

MARKT/2094/01 EL Orig. EN E-ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

MARKT/2094/01 EL Orig. EN E-ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ MARKT/2094/01 EL Orig. EN E-ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Σκοπός του εγγράφου Το παρόν έγγραφο περιγράφει την τρέχουσα κατάσταση όσον αφορά το ηλεκτρονικό εµπόριο και τις χρηµατοπιστωτικές υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

EΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

EΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ EΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 1999 Επιτροπή Αναφορών 2004 30 Ιουνίου 2004 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Αναφορά 912/2002 του κ. George Miley (Ιρλανδού υπήκοου) εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Εκστρατείας για την Ελευθερία

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας συµπεριφοράς και δεοντολογίας για τον κλάδο της ιδιωτικής ασφάλειας I. Γιατί ο κλάδος χρειάζεται έναν κώδικα συµπεριφοράς και δεοντολογίας; Ο τοµέας της ιδιωτικής ασφάλειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

Η Ηλεκτρονική ιακυβέρνηση. στις Τοπικές και Περιφερειακές Αρχές

Η Ηλεκτρονική ιακυβέρνηση. στις Τοπικές και Περιφερειακές Αρχές Η Ηλεκτρονική ιακυβέρνηση στις Τοπικές και Περιφερειακές Αρχές 1 Εισαγωγή Οι σύγχρονες τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας (Information and Communication Technology, I.C.T.) καθώς και οι ηλεκτρονικές

Διαβάστε περισσότερα

Αμυντική βιομηχανία. Νομική βάση. Στόχοι. Επιτεύγματα

Αμυντική βιομηχανία. Νομική βάση. Στόχοι. Επιτεύγματα Αμυντική βιομηχανία Με κύκλο εργασιών 96 δισ. ευρώ το 2012, 400 000 άτομα άμεσα απασχολούμενα και με 960 000 έμμεσες θέσεις εργασίας, η ευρωπαϊκή αμυντική βιομηχανία αποτελεί μείζονα βιομηχανικό κλάδο.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Ως κλάδος τηλεπικοινωνιών ορίζεται η παραγωγή τηλεπικοινωνιακού υλικού και η χρήση των παραγόμενων τηλεπικοινωνιακών προϊόντων και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER Πιστεύουμε ότι η επιχειρηματικότητα ανθεί μόνο σε κοινωνίες όπου υπάρχει προστασία και σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αναγνωρίζουμε ότι οι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΕΣ ΗΛΩΣΕΙΣ. Κοινή δήλωση για τα άρθρα 22 και 29 της συµφωνίας

ΚΟΙΝΕΣ ΗΛΩΣΕΙΣ. Κοινή δήλωση για τα άρθρα 22 και 29 της συµφωνίας 521 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - Erklärungen Griechisch (Normativer Teil) 1 von 7 ΚΟΙΝΕΣ ΗΛΩΣΕΙΣ Κοινή δήλωση για τα άρθρα 22 και 29 της συµφωνίας Τα µέρη δηλώνουν ότι κατά την εφαρµογή των

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2012/2030(INI) 19.9.2012. της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2012/2030(INI) 19.9.2012. της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Νομικών Θεμάτων 19.9.2012 2012/2030(INI) ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων προς την Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΒΙΩΣΙΜΗ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ 2014

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΒΙΩΣΙΜΗ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ 2014 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΒΙΩΣΙΜΗ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ 2014 Σύνταξη Πολυετούς Σχεδίου Ανάπτυξης 2020 Αγγελική Καλλαρά, M.Sc. Βιολόγος-Ιχθυολόγος Προϊσταμένη Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Έγγραφο συνόδου 11.2.2015 B8-0000/2015 ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία της ερώτησης για προφορική απάντηση B8-000/2015 σύμφωνα με το άρθρο 128, παράγραφος 5, του

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΣ Α Γενική Γραµµατεία ηµόσιας ιοίκησης & Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ΙΚΤΥΑ

ΥΠΕΣ Α Γενική Γραµµατεία ηµόσιας ιοίκησης & Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ΙΚΤΥΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ Γενική Γραµµατεία ηµόσιας ιοίκησης& Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ΙΚΤΥΑ Ο ΠΥΛΩΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΑΣΜΑ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΟΧΗ & ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ: ΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΦΡΑΣΕΩΝ

ΤΙΤΛΟΣ: ΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΦΡΑΣΕΩΝ NOMOΣ: 3520/2006 ΦΕΚ: Α 274/22.12.2006 ΤΙΤΛΟΣ: ΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΦΡΑΣΕΩΝ ***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Σύμφωνα με την Ανακοίνωση Υπ.Εξωτ. Φ.0544/Μ.5848/ΑΣ.46/2007

Διαβάστε περισσότερα

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονία Θράκη»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 23.5.2008 COM(2008) 314 τελικό 2008/0097 (CNS) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά µε την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 834/2007 για τη βιολογική

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2002R1606 EL 10.04.2008 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 19ης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 28.11.2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0824/2008, του Kroum Kroumov, βουλγαρικής ιθαγένειας, η οποία συνοδεύεται από 16 υπογραφές, σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 29 - Οµάδα Εργασίας για την Προστασία των εδοµένων

Άρθρο 29 - Οµάδα Εργασίας για την Προστασία των εδοµένων ΑΡΘΡΟ 29 - ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ 5058/00/EL/TEΛΙΚΟ WP 33 Άρθρο 29 - Οµάδα Εργασίας για την Προστασία των εδοµένων Γνωµοδότηση 5/2000 σχετικά µε τη Χρήση Tηλεφωνικών Καταλόγων για

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας

Στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας KA2 Συνεργασία για Καινοτομία και Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών Αναμενόμενα αποτελέσματα Τα σχέδια που υποστηρίζονται στο πλαίσιο αυτής της Δράσης αναμένονται να επιφέρουν τα παρακάτω αποτελέσματα: Καινοτόμες

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Κ Π 544/2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Ο Επίτροπος Ρυθµίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ασκώντας τις εξουσίες που του

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη των εκπροσώπων της ελληνικής βιομηχανίας για μια ΝΕΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Διακήρυξη των εκπροσώπων της ελληνικής βιομηχανίας για μια ΝΕΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Διακήρυξη των εκπροσώπων της ελληνικής βιομηχανίας για μια ΝΕΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Η βιομηχανική πολιτική αποτελεί εθνική ανάγκη για την αποτελεσματική αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης, την οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Σχέδιο Κειμένου Βασικών Αρχών και Κατευθύνσεων Εθνική Στρατηγική για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση 22 Μαΐου 2013 1 "Δεν μπορεί να υπάρξει διοικητική μεταρρύθμιση

Διαβάστε περισσότερα

Παράθυρο στη γνώση. Ευρυζωνικότητα για όλους. Συνδέσου ασύρματα και δωρεάν στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών Βασ. Κωνσταντίνου 48, Αθήνα www.broadbandcity.

Παράθυρο στη γνώση. Ευρυζωνικότητα για όλους. Συνδέσου ασύρματα και δωρεάν στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών Βασ. Κωνσταντίνου 48, Αθήνα www.broadbandcity. Παράθυρο στη γνώση Ευρυζωνικότητα για όλους Συνδέσου ασύρματα και δωρεάν στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών Βασ. Κωνσταντίνου 48, Αθήνα www.broadbandcity.gr 0101011011101010000000010101010101 010000101010000101010101010101011111111111010101010101010000001010101010101011111111111110101010101010

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA

Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA Η SCA δεσμεύεται για τη δημιουργία αξιών για τους υπαλλήλους, τους πελάτες, τους καταναλωτές, τους μετόχους καθώς και για τους

Διαβάστε περισσότερα

Ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ένωση

Ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ένωση Ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ένωση Για μεγάλο χρονικό διάστημα, τη νομική βάση για τα θεμελιώδη δικαιώματα σε επίπεδο ΕΕ αποτελούσε ουσιαστικά η αναφορά που γίνεται από τις Συνθήκες στην

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MIFID)

Η ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MIFID) Η ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MIFID) Χρήστος Βλ. Γκόρτσος Επίκουρος Καθηγητής Διεθνούς Οικονομικού Δικαίου, Πάντειο Πανεπιστήμιο Αθηνών Γενικός Γραμματέας ΕΕΤ Μάρτιος 2007 1 ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οι προοπτικές της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας

Οι προοπτικές της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας Οι προοπτικές της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας Έκθεση της ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (Photovoltaic Technology Research Advisory Council, PV-TRAC). ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 2014-2016. Εύη Χριστοφιλοπούλου Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 2014-2016. Εύη Χριστοφιλοπούλου Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 2014-2016 Εύη Χριστοφιλοπούλου Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Διαφανής Αποτελεσματική Υπεύθυνη Διακυβέρνηση Ζήτημα πρωτεύουσας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ. Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ. Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ Η Ευρωπαϊκή Διάσκεψη Νέων είναι ένα στοιχείο της διαδικασίας του Διαρθρωμένου Διαλόγου που φέρνει σε επικοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation

MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation Παραδοτέο 2.1.2 ΣΥΝΟΨΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ: ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΓΙΑ Ε&Α, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Θεσσαλονίκη, Αύγουστος 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σύνθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στρασβούργο, 27.10.2015 COM(2015) 610 final ANNEX 4 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019. Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας. σχετικά με τις οικογενειακές επιχειρήσεις στην Ευρώπη (2014/2210(INI))

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019. Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας. σχετικά με τις οικογενειακές επιχειρήσεις στην Ευρώπη (2014/2210(INI)) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας 18.3.2015 2014/2210(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με τις οικογενειακές επιχειρήσεις στην Ευρώπη (2014/2210(INI)) Επιτροπή Βιομηχανίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/2088(INI) 26.6.2015

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/2088(INI) 26.6.2015 Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 2015/2088(INI) 26.6.2015 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με τις πολιτικές δεξιοτήτων για την καταπολέμηση της νεανικής ανεργίας (2015/2088

Διαβάστε περισσότερα

Ένα όραμα για την επόμενη δεκαετία

Ένα όραμα για την επόμενη δεκαετία 1 Ένα όραμα για την επόμενη δεκαετία Εφαρμόζοντας τη Σύμβαση του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία την περίοδο της κρίσης Εισαγωγή Εμείς, οι πάνω από 400 εκπρόσωποι των οργανώσεων των ατόμων

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 21.10.2014 COM(2014) 638 final 2014/0297 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της συνθήκης του Μαρακές για τη διευκόλυνση

Διαβάστε περισσότερα

Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων

Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων Τα Διευρωπαϊκά Δίκτυα (ΔΕΔ) χρηματοδοτούνται εν μέρει από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εν μέρει από τα κράτη μέλη. Η χρηματοδοτική ενίσχυση της ΕΕ λειτουργεί ως καταλύτης,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.9.2015 COM(2015) 460 final 2015/0218 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σχετικά με την εφαρμογή έκτακτων αυτόνομων εμπορικών μέτρων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ

ΟΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ ΟΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ Dr. Antonis Metaxas, Managing Partner, M & A Law Firm Lecturer of EU Law, University of Athens Εισαγωγή Δομή Παρουσίασης I. Η

Διαβάστε περισσότερα

Οµάδα προστασίας των προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα του ΑΡΘΡΟΥ 29

Οµάδα προστασίας των προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα του ΑΡΘΡΟΥ 29 Οµάδα προστασίας των προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα του ΑΡΘΡΟΥ 29 00393/08/EL WP 146 Πρόγραµµα εργασίας 2008-2009 Οµάδα εργασίας του άρθρου 29 18 Φεβρουαρίου 2008 Η οµάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. Συνοδευτικό του εγγράφου. Πρόταση

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. Συνοδευτικό του εγγράφου. Πρόταση ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 20.10.2011 SEC(2011) 1227 τελικό ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Συνοδευτικό του εγγράφου Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ Greek version ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ 7η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΙΑΣΚΕΨΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΑ Μ.Μ.Ε. (ΚΙΕΒΟ, 10-11/3/05) ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ 1. Οι Υπουργοί των κρατών που συµµετέχουν στην 7η

Διαβάστε περισσότερα

Ο Κανονισμός 1025/2012/ΕΕ για την Ευρωπαϊκή Τυποποίηση (με ιδιαίτερη αναφορά στις ΜμΕ)

Ο Κανονισμός 1025/2012/ΕΕ για την Ευρωπαϊκή Τυποποίηση (με ιδιαίτερη αναφορά στις ΜμΕ) Ο Κανονισμός 1025/2012/ΕΕ για την Ευρωπαϊκή Τυποποίηση (με ιδιαίτερη αναφορά στις ΜμΕ) Διεύθυνση Πολιτικής Ποιότητας Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας Αλέξανδρος Παπαδόπουλος 13 Μαρτίου 2013 Τί είναι Πρότυπα;

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs

Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs «Στρατηγικές Ανάπτυξης Συνεργατικών Σχηματισμών στις Ελληνικές Περιφέρειες» Κωνσταντίνος Μπουρλετίδης Οικονομολόγος

Διαβάστε περισσότερα

EΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019. Έγγραφο συνόδου 01.12.2014 B8-0000/2014 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

EΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019. Έγγραφο συνόδου 01.12.2014 B8-0000/2014 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ EΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 204-209 Έγγραφο συνόδου 0.2.204 B8-0000/204 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία της ερώτησης για προφορική απάντηση B8-0000/204 σύμφωνα με το άρθρο 28, παράγραφος 5, του Κανονισμού σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση Συνάντηση Εργασίας ρ Χριστίνα Θεοχάρη Περιβαλλοντολόγος Μηχανικός Γραµµατέας Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΓΣΕΕ 7 Ιουνίου 2006 1 1. Η Κοινωνική εταιρική ευθύνη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & ΨΗΦΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ. Εφοδιαστική Αλυσίδα: Νέες Θέσεις Εργασίας Καλύτερες Υπηρεσίες. Τεκµηρίωση. Υποστήριξη

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & ΨΗΦΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ. Εφοδιαστική Αλυσίδα: Νέες Θέσεις Εργασίας Καλύτερες Υπηρεσίες. Τεκµηρίωση. Υποστήριξη ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & ΨΗΦΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Εφοδιαστική Αλυσίδα: Νέες Θέσεις Εργασίας Καλύτερες Υπηρεσίες Υποστήριξη Τεκµηρίωση // Ψηφιακή Οικονοµία Η εµβάθυνση της Ψηφιακής Οικονοµίας στον τοµέα της εφοδιαστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 1 30 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012

ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 1 30 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες, 30 Ιανουαρίου 2012 (OR. en) ΗΛΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 1 30 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΜΙΑ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ ΕΥΝΟΪΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΜΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΥΝΟΪΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ, ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ, ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 18.7.2001 COM(2001) 411 τελικό Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ, ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ περί του καθεστώτος καιτων γενικών όρων άσκησης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Έγγραφο συνόδου 17.9.2014 B8-0000/2014 ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία της ερώτησης με αίτημα προφορικής απάντησης B8-0000/2014 σύμφωνα με το άρθρο 128 παράγραφος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ (ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ)

ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ (ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ) ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ (ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ) 1 ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ 3. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ (ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ) 2 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

6353/1/13 REV 1 ADD 1 ΑΒ/γπ 1 DQPG

6353/1/13 REV 1 ADD 1 ΑΒ/γπ 1 DQPG ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 16 Μαΐου 2013 (15.05) (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2011/0137 (COD) 6353/1/13 REV 1 ADD 1 UD 39 PI 19 COMER 22 CODEC 317 PARLNAT 111 ΣΚΕΠΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ Χάρη Κυριαζή Αντιπροέδρου Σ ΣΕΒ

ΟΜΙΛΙΑ Χάρη Κυριαζή Αντιπροέδρου Σ ΣΕΒ ΟΜΙΛΙΑ Χάρη Κυριαζή Αντιπροέδρου Σ ΣΕΒ Στην Ειδική Επιτροπή για την επεξεργασία και εξέταση του Σχεδίου Νόµου "Κύρωση της Συνθήκης της Λισαβόνας που τροποποιεί τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, τη Συνθήκη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019. Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου. Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019. Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου. Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου 10.12.2014 2014/2223(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με μια νέα δασική στρατηγική της ΕΕ: για τα δάση και τον δασικό τομέα (2014/2223(INI))

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Απόφαση Επιτρόπου 52/2006 5 εκεµβρίου 2006 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Απόφαση αναφορικά µε τον Ορισµό Σχετικής Αγοράς, τον Καθορισµό Οργανισµού

Διαβάστε περισσότερα

Χάρτα αυτοδέσμευσης κοινωνικής ευθύνης και λογοδοσίας μη κυβερνητικών οργανώσεων

Χάρτα αυτοδέσμευσης κοινωνικής ευθύνης και λογοδοσίας μη κυβερνητικών οργανώσεων Χάρτα αυτοδέσμευσης κοινωνικής ευθύνης και λογοδοσίας μη κυβερνητικών οργανώσεων Ποιοι είμαστε Οι διεθνείς μη κυβερνητικές οργανώσεις που προσυπογράφουμε τον Καταστατικό Χάρτη Αυτοδέσμευσης Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2209(INI) 10.2.2015

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2209(INI) 10.2.2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας 10.2.2015 2014/2209(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με τις ευκαιρίες πράσινης ανάπτυξης των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (2014/2209(INI))

Διαβάστε περισσότερα

ΑΑΑ. Αρχές για την Αειφόρο Ασφάλιση. του Προγράμματος Περιβάλλοντος του Ο.Η.Ε.

ΑΑΑ. Αρχές για την Αειφόρο Ασφάλιση. του Προγράμματος Περιβάλλοντος του Ο.Η.Ε. ΑΑΑ Αρχές για την Αειφόρο Ασφάλιση A global sustainability framework and initiative of the United Nations Environment Programme Finance Initiative Ένα παγκόσμιο πλαίσιο και μια πρωτοβουλία της Πρωτοβουλίας

Διαβάστε περισσότερα

Τα Εργαλεία και οι Επιπτώσεις της Διεθνούς Εμπορικής Πολιτικής

Τα Εργαλεία και οι Επιπτώσεις της Διεθνούς Εμπορικής Πολιτικής Τα Εργαλεία και οι Επιπτώσεις της Διεθνούς Εμπορικής Πολιτικής Καθ. Γιώργος Αλογοσκούφης Καθ. Γ. Αλογοσκούφης, Διεθνής Καθ. Γ. Αλογοσκούφης, Διεθνής Οικονομική, 1 Οικονοµική, 2013 2012 Ποια Είναι τα Εργαλεία

Διαβάστε περισσότερα

Το Κυπριακό Σηµείο Επαφήσ «Ευρώπη για τουσ Πολίτεσ» συγχρηµατοδοτείται από το Υπουργείο Παιδείασ και Πολιτισµού τησ Κυπριακήσ ηµοκρατίασ (50%) και από την Ευρωπα)κή Επιτροπή (50%) 27 χώρες 495 εκατοµµύρια

Διαβάστε περισσότερα

Επισυνάπτονται για τις αντιπροσωπίες τα συμπεράσματα της ανωτέρω συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Επισυνάπτονται για τις αντιπροσωπίες τα συμπεράσματα της ανωτέρω συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Βρυξέλλες, 16 Οκτωβρίου 2015 (OR. en) EUCO 26/15 CO EUR 10 CONCL 4 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αποδέκτης: Αντιπροσωπίες Θέμα: Σύνοδος του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. για τη

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. για τη ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 4.4.2001 COM(2001) 161 τελικό ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ για τη διεύρυνση της πρόσβασης των καταναλωτών στην εναλλακτική επίλυση διαφορών ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης Πολιτικές και Δέσμη Νομοθετικών Παρεμβάσεων Για μία Ελλάδα φιλική στις Επιχειρήσεις

Σχέδιο Δράσης Πολιτικές και Δέσμη Νομοθετικών Παρεμβάσεων Για μία Ελλάδα φιλική στις Επιχειρήσεις Σχέδιο Δράσης Πολιτικές και Δέσμη Νομοθετικών Παρεμβάσεων Για μία φιλική στις Επιχειρήσεις 1. Η Πρωτοβουλία για την Άρση των Εμποδίων στην Επιχειρηματική Δραστηριότητα Η αποκατάσταση της ανταγωνιστικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες για την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών: Η ύδρευση και η αποχέτευση είναι ανθρώπινο δικαίωμα!

Πληροφορίες για την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών: Η ύδρευση και η αποχέτευση είναι ανθρώπινο δικαίωμα! Ιστορική αναδρομή Η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Συνδικάτων Δημόσιων Υπηρεσιών (EPSU) αποφάσισε να προβεί στην συλλογή ενός εκατομμυρίου υπογραφών υπέρ της καθιέρωσης της ύδρευσης ως ανθρώπινου δικαιώματος στο

Διαβάστε περισσότερα

έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής (COM(2000) 379 C5-0508/2000),

έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής (COM(2000) 379 C5-0508/2000), 1. Κοινωνική Ατζέντα A5-0291/2000 Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά µε την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συµβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή και την

Διαβάστε περισσότερα

Μόνο με Ηλεκτρονική Ταχυδρόμηση Αθήνα, 12 Μαΐου 2015 Α.Π. 16003

Μόνο με Ηλεκτρονική Ταχυδρόμηση Αθήνα, 12 Μαΐου 2015 Α.Π. 16003 Ελληνική ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 Απρίλιος 2013 Στόχος της Εγκυκλίου

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική υπογραφή και Ηλεκτρονική αναγνώριση. Ερωτηματολόγιο Επιτροπής ΜμΕ

Ηλεκτρονική υπογραφή και Ηλεκτρονική αναγνώριση. Ερωτηματολόγιο Επιτροπής ΜμΕ Ηλεκτρονική υπογραφή και Ηλεκτρονική αναγνώριση Ερωτηματολόγιο Επιτροπής ΜμΕ Οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες και συναλλαγές θα πρέπει να είναι αξιόπιστες και εύκολες στη χρήση, όπως στον πραγματικό κόσμο. Ωστόσο,

Διαβάστε περισσότερα

Υπεύθυνος δανεισµός: άµυνα στην υπερχρέωση των καταναλωτών

Υπεύθυνος δανεισµός: άµυνα στην υπερχρέωση των καταναλωτών Χρήστος Γκόρτσος Γενικός Γραµµατέας Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών Υπεύθυνος δανεισµός: άµυνα στην υπερχρέωση των καταναλωτών 1. Η πρόληψη και καταπολέµηση της υπερχρέωσης ως δικαιολογητική βάση ρυθµιστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΗΜΕΡΙΑ, ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ. www.kas.de

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΗΜΕΡΙΑ, ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ. www.kas.de ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΗΜΕΡΙΑ, ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ www.kas.de ΣΕΛΊΔΑ 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 3 ΠΡΟΟΙΜΙΟ 3 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ 1. Κανονιστικό πλαίσιο του

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΣΕΙΣ ΜΜΕ ΣΤΑ ΠΕΠ ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

ΡΑΣΕΙΣ ΜΜΕ ΣΤΑ ΠΕΠ ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΡΑΣΕΙΣ ΜΜΕ ΣΤΑ ΠΕΠ ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ Σε περιφερειακό επίπεδο, αποτελεί κρίσιµης σηµασίας ζήτηµα η στήριξη, µε τη µορφή της άµεσης κεφαλαιουχικής ενίσχυσης, των µικροµεσαίων επιχειρήσεων.

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη. των Δικαιωμάτων. και Ευθυνών. των Εθελοντών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ

Διακήρυξη. των Δικαιωμάτων. και Ευθυνών. των Εθελοντών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ Διακήρυξη των Δικαιωμάτων και Ευθυνών των Εθελοντών Συμμετέχω Διαμορφώνω Συμμετέχω Έχω ρόλο

Διαβάστε περισσότερα

Η Ευρωπαϊκή Ένωση και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου

Η Ευρωπαϊκή Ένωση και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου Η Ευρωπαϊκή Ένωση και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου Αφότου ιδρύθηκε το 1995, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου (ΠΟΕ) έχει διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στη δημιουργία ενός βασιζόμενου σε κανόνες συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Ο Σ Υ Ν Ε Ρ ΓΑ Σ Ι Α Σ

Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Ο Σ Υ Ν Ε Ρ ΓΑ Σ Ι Α Σ Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Ο Σ Υ Ν Ε Ρ ΓΑ Σ Ι Α Σ τ ο υ Υ π ο υ ρ γ ε ί ο υ Ο ι κ ο ν ο μ ί α ς, Υ π ο δ ο μ ώ ν, Ν α υ τ ι λ ί α ς κ α ι Το υ ρ ι σ μ ο ύ μ ε τ η ν Αν ε ξά ρ τ η τ η Α ρ χ ή «Σ υ ν ή γ ο ρ ο ς

Διαβάστε περισσότερα

Νεολαία. Νομική βάση. Στόχοι. Επιτεύγματα

Νεολαία. Νομική βάση. Στόχοι. Επιτεύγματα Νεολαία Η νεολαία αποτελεί τομέα εθνικής πολιτικής. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η πολιτική για τη νεολαία συγκαταλέγεται στους τομείς όπου οι αποφάσεις λαμβάνονται σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΠΕ

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΠΕ Leonardo da Vinci Leonardo Project: A EUROPEAN OBSERVATORY ON THE USE OF ICT-SUPPORTED LIFE LONG LEARNING BY SMES, MICRO-ENTERPRISES AND THE SELF-EMPLOYED IN RURAL AREAS ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

«Από την Κοινωνία της Πληροφορίας στην Ψηφιακή Σύγκλιση»

«Από την Κοινωνία της Πληροφορίας στην Ψηφιακή Σύγκλιση» «Από την Κοινωνία της Πληροφορίας στην Ψηφιακή Σύγκλιση» ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠ ΚΤΠ Ο ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Στο πλαίσιο του ΕΠ ΚτΠ ο Δήμος Ηρακλείου σχεδίασε και υλοποίησε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1-27. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2012/2295(INI) 27.3.2013. Σχέδιο γνωμοδότησης Tamás Deutsch. PE508.059v01-00

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1-27. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2012/2295(INI) 27.3.2013. Σχέδιο γνωμοδότησης Tamás Deutsch. PE508.059v01-00 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 27.3.2013 2012/2295(INI) ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1-27 Tamás Deutsch (PE506.093v01-00) σχετικά με την καινοτομία για βιώσιμη ανάπτυξη: μια

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος των ΤΠΕ στη δόμηση της Κοινωνίας της Γνώσης

Ο ρόλος των ΤΠΕ στη δόμηση της Κοινωνίας της Γνώσης Ο ρόλος των ΤΠΕ στη δόμηση της Κοινωνίας της Γνώσης Η ένταξη των ΤΠΕ στα πλαίσια των στόχων της εκπαίδευσης για το 2010 Αναπτυξιακή Στρατηγική για την Εκπαίδευση 2007-2013 Ευρωπαϊκές πολιτικές H Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης. Παράλληλα Κείµενα

Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης. Παράλληλα Κείµενα Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης Παράλληλα Κείµενα Θεσμοί, όργανα και της ευρωπαϊκής πολιτικής Hεκπαιδευτικήπολιτικήκαιτασυστήματαδιαβίου εκπαίδευσης στη σύγχρονη Ευρώπη σε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 1 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕΤΡΟΥ 4.7 «ENΙΣΧΥΣΗ ΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ»

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 1 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕΤΡΟΥ 4.7 «ENΙΣΧΥΣΗ ΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Π.Ε.Π Στερεάς Ελλάδας 2000-2006 Πρόσκληση στο Μέτρο 4.7 ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 1 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕΤΡΟΥ 4.7 «ENΙΣΧΥΣΗ ΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» ΜΕΤΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ανοίγοντας την Εκπαίδευση μέσω των νέων τεχνολογιών

Ανοίγοντας την Εκπαίδευση μέσω των νέων τεχνολογιών Ανοίγοντας την Εκπαίδευση μέσω των νέων τεχνολογιών Ημερίδα για την ενσωμάτωση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας στη Μαθησιακή Διαδικασία 23 Φεβρουαρίου 2013 Αναστασία Οικονόμου Προϊσταμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΑΤΟΣ ERASMUS TOY I.K.Y

ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΑΤΟΣ ERASMUS TOY I.K.Y ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΑΤΟΣ ERASMUS TOY I.K.Y Tο νέο πρόγραµµα Erasmus+ προσφέρει τη δυνατότητα για υλοποίηση δράσεων στον τοµέα του αθλητισµού. Οι δράσεις στον τοµέα του αθλητισµού αναµένεται

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την αναγνώριση και αποτίμηση στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού εκτός των τεχνικών προβλέψεων

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την αναγνώριση και αποτίμηση στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού εκτός των τεχνικών προβλέψεων EIOPA-BoS-15/113 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την αναγνώριση και αποτίμηση στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού εκτός των τεχνικών προβλέψεων EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327

Διαβάστε περισσότερα

Κάθετες σχέσεις στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων: Αρχές ορθής πρακτικής

Κάθετες σχέσεις στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων: Αρχές ορθής πρακτικής Κάθετες σχέσεις στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων: Αρχές ορθής πρακτικής Προτάθηκαν από τα ακόλουθα βασικά μέλη της πλατφόρμας για συναλλαγές μεταξύ επιχειρήσεων (business to business - B2B) AIM CEJA CELCAA

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 30 Νοεμβρίου 2010 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 30 Νοεμβρίου 2010 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 30 Νοεμβρίου 010 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Χαιρετισμός του Υφυπουργού Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων, Σπύρου Βούγια, στην ημερίδα του Ινστιτούτου Οπτικοακουστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΒΑΡΟΜΕΤΡΟ EE28 ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΙΑΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΘΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

ΕΥΡΩΒΑΡΟΜΕΤΡΟ EE28 ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΙΑΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΘΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ 1 ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΒΑΡΟΜΕΤΡΟΥ Η περιφερειακή ανάλυση που ακολουθεί βασίζεται στις έρευνες Ευρωβαρόμετρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΑΤΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΑΤΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΑΤΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Απόστ. Παπαδούλης Πρόεδρος Εκτελεστικής Επιτροπής Συνδέσμου Βιομηχανιών Θεσσαλίας & Κεντρικής Ελλάδος 24 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012 ΚΟΖΑΝΗ ΟΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΠΟΥ ΚΥΡΙΑΡΧΟΥΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Οδικές μεταφορές: διεθνείς μεταφορές και ενδομεταφορές

Οδικές μεταφορές: διεθνείς μεταφορές και ενδομεταφορές Οδικές μεταφορές: διεθνείς μεταφορές και ενδομεταφορές Μετά από την έγκριση διαφόρων ευρωπαϊκών νομοθετικών πράξεων, τόσο οι διεθνείς οδικές μεταφορές όσο και οι εμπορευματικές και επιβατικές ενδομεταφορές

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης: οδηγία IPPCΗ

Ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης: οδηγία IPPCΗ Ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης: οδηγία IPPCΗ Ευρωπαϊκή Ένωση ορίζει τις υποχρεώσεις που πρέπει να τηρούνται στο πλαίσιο βιομηχανικών και γεωργικών δραστηριοτήτων υψηλού δυναμικού ρύπανσης,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ηµεροµηνία ηµοσίευσης: 26 03 205 ιάρκεια πρόσκλησης: συνεχής από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης έως και την 22/ 07/ 205. Αξιολογούνται σταδιακά σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσια διαβούλευση σχετικά με τον εκσυγχρονισμό του ΦΠΑ για το διασυνοριακό ηλεκτρονικό εμπόριο

Δημόσια διαβούλευση σχετικά με τον εκσυγχρονισμό του ΦΠΑ για το διασυνοριακό ηλεκτρονικό εμπόριο Δημόσια διαβούλευση σχετικά με τον εκσυγχρονισμό του ΦΠΑ για το διασυνοριακό ηλεκτρονικό εμπόριο Πλαίσιο και στόχοι της παρούσας δημόσιας διαβούλευσης: Το γεγονός ότι οι επιχειρήσεις οι οποίες επιδιώκουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. Συνοδευτικό έγγραφο στην. Πρόταση

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. Συνοδευτικό έγγραφο στην. Πρόταση EL EL EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, xxx SEC(2010) xxx ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Συνοδευτικό έγγραφο στην Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα