Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 5ης Φεβρουαρίου 2009 σχετικά µε το ιεθνές εµπόριο και το ιαδίκτυο (2008/2204(INI))

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 5ης Φεβρουαρίου 2009 σχετικά µε το ιεθνές εµπόριο και το ιαδίκτυο (2008/2204(INI))"

Transcript

1 P6_TA(2009)0049 ιεθνές εµπόριο και ιαδίκτυο Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 5ης Φεβρουαρίου 2009 σχετικά µε το ιεθνές εµπόριο και το ιαδίκτυο (2008/2204(INI)) Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, έχοντας υπόψη το σηµείο 18, σχετικά µε το εµπόριο των προϊόντων τεχνολογίας της πληροφορίας (γνωστό επίσης ως Συµφωνία Τεχνολογίας της Πληροφορίας), της υπουργικής δήλωσης της Σιγκαπούρης της πρώτης συνόδου της υπουργικής διάσκεψης του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου (ΠΟΕ), που εγκρίθηκε στις 13 εκεµβρίου 1996, έχοντας υπόψη την υπουργική δήλωση της Γενεύης για το παγκόσµιο ηλεκτρονικό εµπόριο, της δεύτερης συνόδου της υπουργικής διάσκεψης του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου (ΠΟΕ), που εγκρίθηκε στις 20 Μαΐου 1998, έχοντας υπόψη τις παρατηρήσεις των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων σχετικά µε «Θέµατα ταξινόµησης και το πρόγραµµα εργασίας για το ηλεκτρονικό εµπόριο» που υποβλήθηκαν στον Παγκόσµιο Οργανισµό Εµπορίου (ΠΟΕ) στις 9 Μαΐου 2003, έχοντας υπόψη το σηµείο 46 σχετικά µε το ηλεκτρονικό εµπόριο, της υπουργικής δήλωσης του Χονγκ Κονγκ για το πρόγραµµα εργασίας της Ντόχα, της έκτης συνόδου της υπουργικής διάσκεψης του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου (ΠΟΕ), που εγκρίθηκε στις 18 εκεµβρίου 2005, έχοντας υπόψη την πρόταση οδηγίας του Συµβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2002/38/ΕΚ όσον αφορά την περίοδο εφαρµογής των ρυθµίσεων σχετικά µε το φόρο προστιθέµενης αξίας που εφαρµόζεται στις ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές υπηρεσίες και σε ορισµένες υπηρεσίες που παρέχονται ηλεκτρονικά, καθώς και την έκθεση της Επιτροπής προς το Συµβούλιο σχετικά µε την οδηγία 2002/38/ΕΚ του Συµβουλίου, της 7ης Μαΐου 2002, για την τροποποίηση και την προσωρινή τροποποίηση της οδηγίας 77/388/ΕΟΚ όσον αφορά το σύστηµα φόρου προστιθεµένης αξίας που εφαρµόζεται στις ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές υπηρεσίες και σε ορισµένες υπηρεσίες που παρέχονται ηλεκτρονικά (COM(2006)0210), έχοντας υπόψη την οδηγία 2000/31/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 8ης Ιουνίου 2000 για ορισµένες νοµικές πτυχές των υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας, ιδίως του ηλεκτρονικού εµπορίου, στην εσωτερική αγορά («οδηγία για το ηλεκτρονικό εµπόριο») 1, έχοντας υπόψη τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 792/2002 του Συµβουλίου, της 7ης Μαΐου 2002, για την προσωρινή τροποποίηση του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 218/92 σχετικά µε τη διοικητική συνεργασία στον τοµέα των έµµεσων φόρων (ΦΠΑ) όσον αφορά πρόσθετα µέτρα για το ηλεκτρονικό εµπόριο 2, 1 2 ΕΕ L 178, , σ. 1. EE L 128, , σ. 1.

2 έχοντας υπόψη την απόφαση αριθ. 70/2008/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 15ης Ιανουαρίου 2008, για περιβάλλον χωρίς χαρτί για τα τελωνεία και τις εµπορικές επιχειρήσεις 1, έχοντας υπόψη της θέση του, της 24ης Σεπτεµβρίου 2008, σχετικά µε την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2002/21/ΕΚ σχετικά µε κοινό κανονιστικό πλαίσιο για δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών, της οδηγίας 2002/19/ΕΚ σχετικά µε την πρόσβαση σε δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών και συναφείς ευκολίες, καθώς και µε τη διασύνδεσή τους, και της οδηγίας 2002/20/EΚ για την αδειοδότηση δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών 2, την οδηγία 2002/58/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 12ης Ιουλίου 2002 σχετικά µε την επεξεργασία των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και την προστασία της ιδιωτικής ζωής στον τοµέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών 3 και τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2006/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 27ης Οκτωβρίου 2004 σχετικά µε τη συνεργασία µεταξύ των εθνικών αρχών που είναι αρµόδιες για την επιβολή της νοµοθεσίας για την προστασία των καταναλωτών («κανονισµός για τη συνεργασία όσον αφορά την προστασία των καταναλωτών») 4, έχοντας υπόψη το ψήφισµά του, της 14ης Μαΐου 1998, σχετικά µε την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συµβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών για µια ευρωπαϊκή πρωτοβουλία στο ηλεκτρονικό εµπόριο 5, έχοντας υπόψη το ψήφισµά του, της 21ης Ιουνίου 2007, σχετικά µε την εµπιστοσύνη των καταναλωτών στο ψηφιακό περιβάλλον 6, έχοντας υπόψη το άρθρο 45 του Κανονισµού του, έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής ιεθνούς Εµπορίου και τις γνωµοδοτήσεις της Επιτροπής Βιοµηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας, της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών, της Επιτροπής Πολιτισµού και Παιδείας (A6-0020/2009), A. λαµβάνοντας υπόψη ότι πάνω από το ήµισυ των πολιτών της ΕΕ και περίπου 1,5 δισεκατοµµύριο άτοµα παγκοσµίως έχουν πρόσβαση στο ιαδίκτυο και ότι ένας στους τρεις πολίτες της ΕΕ πραγµατοποιεί τηλεµατικές αγορές, αλλά µόνο 30 εκατοµµύρια πραγµατοποιούν διασυνοριακές αγορές στην Ευρωπαϊκή Ένωση, Β. λαµβάνοντας υπόψη ότι, σύµφωνα µε τον ΠΟΕ, το ηλεκτρονικό εµπόριο ορίζεται ως η παραγωγή, διαφήµιση, πώληση και διανοµή προϊόντων µέσω δικτύων τηλεπικοινωνιών, Γ. λαµβάνοντας υπόψη ότι µπορεί να γίνει διάκριση µεταξύ της παράδοσης περιεχοµένου σε υλικό φορέα και περιεχοµένου ψηφιακώς κωδικοποιηµένου και ηλεκτρονικώς ΕΕ L 23, , σ. 21. Κείµενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2008)0449. ΕΕ L 201, , σ. 37. ΕΕ L 364, , σ. 1. ΕΕ C 167, , σ ΕΕ C 146 Ε, , σ. 370.

3 µεταδιδόµενου στο ιαδίκτυο και συνεπώς ανεξάρτητα από υλικό φορέα, µέσω σταθερών και ασύρµατων δικτύων,. λαµβάνοντας υπόψη ότι το ηλεκτρονικό εµπόριο µπορεί να πραγµατοποιηθεί µε συναλλαγές είτε από επιχείρηση σε επιχείρηση, είτε από επιχείρηση σε καταναλωτή, είτε από καταναλωτή σε καταναλωτή και ότι οι εµπορικές συναλλαγές στις διαδικτυακές πλατφόρµες έχουν αλλάξει σηµαντικά τον τρόπο µε τον οποίο οι άνθρωποι συναλλάσσουν προϊόντα και υπηρεσίες, δηµιουργώντας νέες ευκαιρίες ιδίως για τις ΜΜΕ, ώστε να προσεγγίσουν νέους πελάτες σε διασυνοριακό επίπεδο, Ε. λαµβάνοντας υπόψη ότι η διατήρηση του ανοικτού χαρακτήρα του ιαδικτύου αποτελεί προϋπόθεση για τη συνεχή ανάπτυξή του, καθώς και για την ανάπτυξη της ευρύτερης οικονοµίας και του παγκόσµιου εµπορίου, που ολοένα και περισσότερο λειτουργούν µε βάση τις τεχνολογίες του ιαδικτύου, ΣΤ. λαµβάνοντας υπόψη ότι οι µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) µπορούν να αποκοµίσουν ιδιαίτερα οφέλη από το ηλεκτρονικό εµπόριο όσον αφορά την πρόσβαση σε εξωτερικές αγορές λαµβάνοντας, ωστόσο, υπόψη ότι η πλήρης ανάπτυξη αυτών των νέων µεθόδων ηλεκτρονικού εµπορίου εξακολουθεί να συναντά διάφορα εµπόδια όσον αφορά την πρακτική εφαρµογή τους, Ζ. λαµβάνοντας υπόψη ότι η ελεύθερη ροή πληροφοριών είναι απαραίτητη για τη διευκόλυνση του ηλεκτρονικού εµπορίου, και ένα ανοικτό και ασφαλές δίκτυο που επιτρέπει τη διάδοση διαδικτυακών πληροφοριών, καθώς και την πρόσβαση σε αυτές, αποτελεί τη βάση επάνω στην οποία οικοδοµείται η παγκόσµια οικονοµία του 21ου αιώνα, Η. επαναλαµβάνει ότι οι τεχνολογίες της πληροφορίας και των επικοινωνιών είναι τώρα πανταχού παρούσες στην οικονοµία και ότι αναπτύσσονται και λανσάρονται νέες πλατφόρµες και δίκτυα αναγνωρίζει την ανάγκη ύπαρξης ανοιχτών προτύπων και τη σηµασία τους για την καινοτοµία, τον ανταγωνισµό και την ουσιαστική δυνατότητα επιλογής των καταναλωτών, Θ. λαµβάνοντας υπόψη ότι η περαιτέρω ανάπτυξη του νέου «ψηφιοποιηµένου» εµπορικού περιβάλλοντος έχει ήδη παράσχει και θα συνεχίσει να παρέχει νέες ευκαιρίες για παραδοσιακές και σύγχρονες εµπορικές συναλλαγές, να διευρύνει τη θέση του καταναλωτή στην εµπορική αλυσίδα και να οδηγεί σε εντελώς νέα επιχειρηµατικά µοντέλα στις σχέσεις καταναλωτή-παραγωγού, Ι. λαµβάνοντας υπόψη ότι το ιαδίκτυο προσφέρει στους καταναλωτές τη δυνατότητα να λάβουν περισσότερο εµπεριστατωµένες αποφάσεις όσον αφορά την ποιότητα και την τιµή σε σχέση µε τα παραδοσιακά µέσα αγοράς, και ότι η τηλεµατική διαφήµιση έχει καταστεί σηµαντικό µέσο διευκόλυνσης του διασυνοριακού εµπορίου για τις επιχειρήσεις κάθε µεγέθους, αλλά ιδίως για τις µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) για να µπορούν να προσεγγίζουν νέους πελάτες, ΙΑ. ΙΒ. λαµβάνοντας υπόψη ότι η αυξανόµενη χρήση του ιαδικτύου για εµπορικές συναλλαγές συνεπάγεται σπουδαίες ευκαιρίες, αλλά και ορισµένες προκλήσεις, λαµβάνοντας υπόψη ότι οι εταιρείες που παρέχουν υπηρεσίες περιεχοµένου πρέπει να ενθαρρύνονται, ώστε να δραστηριοποιούνται σε νέα και καινοτόµα επιχειρηµατικά

4 µοντέλα, που θα αξιοποιούν τις ευκαιρίες που προσφέρει το ιαδίκτυο και το ηλεκτρονικό εµπόριο, ΙΓ. Ι. ΙΕ. λαµβάνοντας υπόψη ότι η τεχνολογία και η οικονοµία θα επιβάλλουν νοµικές λύσεις και ότι το σηµερινό συνονθύλευµα νοµικών πλαισίων είναι σαφώς ανεπαρκές, λαµβάνοντας υπόψη ότι το ηλεκτρονικό εµπόριο εν γένει βασίζεται στην προστασία της πνευµατικής ιδιοκτησίας και ότι απαιτούνται ένα ασφαλές και προβλέψιµο νοµικό περιβάλλον για την προστασία της πνευµατικής ιδιοκτησίας, καθώς και εξαιρέσεις και περιορισµοί, προκειµένου να προωθηθεί η τεχνολογική καινοτοµία και η µεταφορά/διάδοση τεχνολογίας, λαµβάνοντας υπόψη ότι έχει παρατηρηθεί πως, σύµφωνα µε το εθνικό δίκαιο σηµαντικών εµπορικών εταίρων της ΕΕ, η απόκτηση άδειας τηλεπικοινωνιών αποτελεί προϋπόθεση για την παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικού εµπορίου, πράγµα που συνεπάγεται µια περιττή υποχρέωση, λαµβανοµένων ιδίως υπόψη των πολύπλοκων διαδικασιών που ισχύουν για τη χορήγηση αυτών των αδειών, ΙΣΤ. λαµβάνοντας υπόψη ότι ο ρόλος του ηλεκτρονικού εµπορίου µεταξύ των µελών του ΠΟΕ έχει αυξηθεί ταχύτατα σε τοµείς όπως ο τραπεζικός, ο τοµέας των τηλεπικοινωνιών, η βιοµηχανία υπολογιστών, ο τοµέας της διαφήµισης, οι υπηρεσίες διανοµής και επείγοντος ταχυδροµείου, ότι είναι ήδη σηµαντικός ο αριθµός των χωρών που δεν περιορίζουν τη διασυνοριακή πρόσβαση σ' αυτούς τους τοµείς και ότι έχουν περάσει δέκα χρόνια από το ξεκίνηµα του προγράµµατος εργασίας του ΠΟΕ για το ηλεκτρονικό εµπόριο, ΙΖ. λαµβάνοντας υπόψη ότι οι θεµελιώδεις αρχές του ΠΟΕ για την αποφυγή των διακρίσεων, τη διαφάνεια και τη σταδιακή ελευθέρωση πρέπει να εφαρµόζονται µε τρόπο που να λαµβάνει υπόψη την ταχύτητα και την αλληλεπίδραση του ιαδικτύου, τις µεθόδους ηλεκτρονικής πληρωµής, την αποδιαµεσολάβηση, την αυξηµένη ένταξη επιχειρηµατικών λειτουργιών στο τηλεµατικό σύστηµα, τη µεγαλύτερη ευελιξία επιχειρηµατικών οργανισµών καθώς και το µεγαλύτερο κατακερµατισµό επιχειρήσεων, 1. τονίζει την ευεργετική επίδραση του ιαδικτύου στους διαφορετικούς παράγοντες και στα διαφορετικά στάδια του διασυνοριακού και διεθνούς εµπορίου αγαθών και υπηρεσιών κατά τη διάρκεια των δύο τελευταίων δεκαετιών υπογραµµίζει ότι ο εγγενής διεθνής χαρακτήρας του ηλεκτρονικού εµπορίου απαιτεί παγκόσµια κατανόηση και συνεργασία 2. αναγνωρίζει ότι η τηλεµατική εµπορική καινοτοµία και δηµιουργικότητα ευνοεί την ανάπτυξη νέων προτύπων εµπορικών συναλλαγών όπως το εµπόριο µεταξύ καταναλωτών τονίζει ότι οι τηλεµατικές αγορές λειτουργούν ως νέοι διαµεσολαβητές προκειµένου να διευκολυνθούν οι ανταλλαγές, να αυξηθεί η πρόσβαση στην πληροφορία µε πολύ χαµηλό κόστος και εν γένει να διευρυνθεί το πεδίο των τηλεµατικών χονδρικών πωλήσεων 3. πιστεύει ότι οι µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) και οι νέοι επιχειρηµατίες οι οποίοι εν µέρει ή εξ ολοκλήρου πραγµατοποιούν τηλεµατικές εµπορικές δραστηριότητες, βρίσκουν πραγµατικά µια συγκριτικά χαµηλού διοικητικού και εµπορικού κόστους πλατφόρµα από την οποία προωθούν, µέσω εξατοµικευµένων τηλεµατικών διαφηµίσεων, και πωλούν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους σε µια παγκοσµίως επεκτεινόµενη πελατεία, παρακάµπτοντας µε αυτόν τον τρόπο ορισµένους εµπορικούς φραγµούς,

5 µερικοί από τους οποίους είναι απαρχαιωµένοι, και διεισδύοντας σε άλλοτε αποµακρυσµένες και κλειστές αγορές, κυρίως λόγω της εφαρµογής αυστηρών πρακτικών ελέγχου κατά το στάδιο της διανοµής 4. αναγνωρίζει ότι το διαδικτυακό εµπόριο παρουσιάζει προβλήµατα όσον αφορά τη διασφάλιση της ποιότητας και την ασφάλεια των προϊόντων λόγω της έλλειψης των συνηθισµένων πρακτικών ελέγχου κατά το στάδιο διανοµής, κάτι που πρέπει να αντιµετωπιστεί µε νέους τρόπους, όπως η αξιολόγηση των πωλητών από τους καταναλωτές και η αξιολόγηση µεταξύ των καταναλωτών 5. ζητεί λεπτοµερή ανάλυση των επιπτώσεων του τηλεµατικού εµπορίου στα συµβατικά εµπορικά πρότυπα και δραστηριότητες, προκειµένου να καταστούν γνωστές και συνεπώς να αποφευχθούν πιθανές επιπτώσεις 6. επισηµαίνει µε ανησυχία ότι συχνά οι καταναλωτές και πωλητές που χρησιµοποιούν τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών υφίστανται διακρίσεις σε σχέση µε τους καταναλωτές και πωλητές σε τηλεµατικές αγορές 7. επικροτεί το γεγονός ότι οι καταναλωτές επωφελούνται από την πρόσβαση σε ένα κυριολεκτικά απεριόριστο φάσµα αγαθών και υπηρεσιών λόγω της ουσιαστικής κατάργησης γεωγραφικών περιορισµών, αποστάσεων και περιορισµών χώρου καθώς και της δυνατότητας για διαφανή και αντικειµενική πληροφόρηση, σύγκριση τιµών, διαθεσιµότητα εξατοµικευµένων τηλεµατικών διαφηµίσεων και ευκολία τηλεµατικής αναζήτησης και αγοράς εικοσιτέσσερις ώρες το εικοσιτετράωρο για οποιονδήποτε που είναι συνδεδεµένος µε το ιαδίκτυο, στο σπίτι, στην εργασία ή οπουδήποτε αλλού 8. σηµειώνει ότι η αναδυόµενη ψηφιακή αγορά σε άυλα αγαθά και άυλες υπηρεσίες είναι ήδη µεγαλύτερη απ' ό,τι οι παραδοσιακές εµπορικές συναλλαγές και παροχές και επιπλέον έχει δηµιουργήσει ένα νέο φάσµα εµπορικών εννοιών και οικονοµικών αξιών όπως ψηφιακή ακίνητη περιουσία (ονόµατα περιοχής) και πρόσβαση στην πληροφόρηση (µηχανές αναζήτησης) 9. έχει επίγνωση του γεγονότος ότι παράνοµες συµπεριφορές όπως παραποίηση, πειρατεία, απάτη, παράβαση της ασφάλειας των συναλλαγών και παραβίαση του ιδιωτικού χώρου των πολιτών δεν θα πρέπει να αποδίδονται στη φύση του µέσου αλλά να θεωρούνται πτυχές παράνοµων εµπορικών δραστηριοτήτων που προϋπήρχαν στον υλικό κόσµο, διευκολύνθηκαν και εντάθηκαν λόγω της πληθώρας των προσφερόµενων τεχνολογικών δυνατοτήτων, και εµφανίζονται µόνο όταν το µέσο δεν λειτουργεί στη βάση της συµµόρφωσης προς τους ισχύοντες κανόνες ώστε να επωφελείται από ένα καθεστώς διαχειριζόµενης ευθύνης υπογραµµίζει την ανάγκη για τη δηµιουργία µηχανισµών λήψης και ενίσχυσης των απαιτούµενων µέτρων επιβολής και αποτελεσµατικότερου συντονισµού, οι οποίοι θα επιτρέψουν την καταπολέµηση και την εξάλειψη της υφιστάµενης παράνοµης τηλεµατικής συµπεριφοράς, ιδιαίτερα όσον αφορά περιπτώσεις που ενδέχεται να εγκυµονούν µείζονες κινδύνους για τη δηµόσια υγεία, όπως τα ψευδοφάρµακα, χωρίς τούτο να επηρεάσει αρνητικά την ανάπτυξη του διεθνούς ηλεκτρονικού εµπορίου 10. υποστηρίζει τον άνευ όρων σεβασµό των χρηστών ηθών και της δεοντολογίας των κρατών και των λαών, αλλά εκφράζει λύπη για την αυξανόµενη καταχρηστική προσφυγή στη λογοκρισία όσον αφορά τηλεµατικές υπηρεσίες και προϊόντα, η οποία λειτουργεί ως συγκαλυµµένος εµπορικός φραγµός

6 11. αναγνωρίζει την ανάγκη ανοικτών προτύπων, καθώς και τη σηµασία τους για την καινοτοµία, τον ανταγωνισµό και την ουσιαστική δυνατότητα επιλογής για τους καταναλωτές προτείνει, οι εµπορικές συµφωνίες που υπογράφονται από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα να προωθούν την ευρεία και ανοικτή χρήση του ιαδικτύου για το ηλεκτρονικό εµπόριο, υπό τον όρο ότι οι καταναλωτές θα πρέπει να µπορούν να έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες και ψηφιακά προϊόντα της επιλογής τους, καθώς και να τα χρησιµοποιούν, εφόσον δεν το απαγορεύει η εθνική νοµοθεσία 12. θεωρεί ότι το µέγεθος της αύξησης των διασυνοριακών συναλλαγών, η δυσκολία προσδιορισµού της φύσης, της προέλευσης και του προορισµού των συναλλαγών και η έλλειψη ιχνών ελέγχου και σηµείων στήριξης θέτουν υπό αµφισβήτηση τον εδαφικό χαρακτήρα των φορολογικών συστηµάτων σηµειώνει ότι υπάρχουν ευκαιρίες για εκσυγχρονισµό της φορολογικής διοίκησης, για αντικατάσταση της εργασίας µε χαρτί από ηλεκτρονικές ανταλλαγές δεδοµένων και για την ηλεκτρονική συµπλήρωση φορολογικών δηλώσεων καθώς και την αυτοµατοποίηση της διαδικασίας είσπραξης φόρων 13. υπογραµµίζει την ανάγκη εκπαίδευσης καταναλωτών και επιχειρηµατιών και την ανάγκη διοργάνωσης εκστρατειών ενηµέρωσης από τα ΜΜΕ σχετικά µε τις προοπτικές ανάπτυξης, τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις όλων των εµπλεκόµενων µερών στο διεθνές εµπόριο µέσω διαδικτύου 14. εκφράζει λύπη για τον αυξανόµενο αριθµό κρουσµάτων τηλεµατικής απάτης και κλοπής αφενός προσωπικών δεδοµένων και αφετέρου χρηµάτων πιστεύει ότι η έλλειψη εµπιστοσύνης στην εγγύηση και την ασφάλεια των συναλλαγών και των πληρωµών συνιστά τον πλέον σηµαντικό κίνδυνο για το µέλλον του ηλεκτρονικού εµπορίου καλεί την Επιτροπή να εντείνει τις προσπάθειές της, προκειµένου να θεσπίσει µηχανισµούς για την ενίσχυση της εµπιστοσύνης των επιχειρήσεων και των ατόµων στα διεθνή συστήµατα ηλεκτρονικών πληρωµών, καθώς και να θεσπίσει τα κατάλληλα µέσα για την επίλυση διαφορών που σχετίζονται µε παράνοµες εµπορικές πρακτικές 15. τονίζει ότι η ασφάλεια και η αξιοπιστία των διαδικτυακών συναλλαγών που σχετίζονται µε πολιτιστικά αγαθά ή υπηρεσίες είναι θεµελιώδους σηµασίας 16. επισηµαίνει ότι η εµπιστοσύνη δεν απορρέει µόνον από την ύπαρξη απλών, αξιόπιστων και ασφαλών τρόπων χρήσης του διαδικτύου, αλλά και, µεταξύ άλλων, από την ποιότητα των αγαθών και των υπηρεσιών και από τη διαθεσιµότητα κατάλληλων διορθωτικών µέτρων 17. τονίζει την ανάγκη για διεθνή ρυθµιστική συνεργασία προκειµένου το διεθνές ηλεκτρονικό εµπόριο να αναπτύξει πλήρως τις δυνατότητές του θεωρεί ότι µια νέα, σύγχρονη προσέγγιση στους προβληµατικούς τοµείς του ηλεκτρονικού εµπορίου είναι αναγκαία προκειµένου οι καταναλωτές να έχουν όφελος από την προστασία της προσωπικής ζωής τους και από το χαµηλότερο κόστος και από τις νέες ευκαιρίες για εµπόριο που προκύπτουν από το ιαδίκτυο 18. θεωρεί ότι η συζήτηση για τις σηµερινές και τις µελλοντικές προκλήσεις του παγκόσµιου διαδικτυακού εµπορίου πρέπει να πραγµατοποιηθεί σε ένα αµοιβαίως ενισχυτικό και διαρθρωµένο συνεργατικό πλαίσιο βασιζόµενο σε συστήµατα θεσµοθετηµένων κανόνων µεταξύ αλληλοεξαρτώµενων φορέων σηµειώνει ότι οι σηµερινοί τρόποι διαδικτυακής διακυβέρνησης χαρακτηρίζονται από τον υβριδικό χαρακτήρα τους που καθιστά δυνατή

7 µια σύγχρονη και χωρίς αποκλεισµούς πολυµερή διαδικασία διακυβέρνησης, όπως προκύπτει από το Φόρουµ για τη ιακυβέρνηση του ιαδικτύου 19. εκφράζει λύπη για την απουσία οιασδήποτε προόδου στο πλαίσιο των διαπραγµατεύσεων του ΠΟΕ σχετικά µε το σηµαντικό ζήτηµα της ταξινόµησης των επονοµαζόµενων «ψηφιοποιηµένων προϊόντων», για το γεγονός ότι η Αναπτυξιακή Ατζέντα της Ντόχα δεν αναθέτει εντολή συγκεκριµένων διαπραγµατεύσεων για το ηλεκτρονικό εµπόριο και για το ότι δεν έχει επιτευχθεί καµία πρόοδος σχετικά µε τη θέσπιση ενός µόνιµου µορατόριουµ του ΠΟΕ για τους τελωνειακούς δεσµούς στις ηλεκτρονικές µεταδόσεις σηµειώνει ότι εξακολουθεί να υπάρχει αβεβαιότητα ως προς την κατάλληλη τελωνειακή αξιολόγηση ψηφιακών προϊόντων και εξακολουθεί να µην υπάρχει συµφωνία ως προς το ποιοι κανόνες και ποιες υποχρεώσεις (Γενική Συµφωνία ασµών και Εµπορίου, Γενική Συµφωνία για το Εµπόριο στις Υπηρεσίες (GATS) ή Εµπορικές Πτυχές των ικαιωµάτων Πνευµατικής Ιδιοκτησίας) πρέπει να εφαρµόζονται στα ψηφιακώς παραδιδόµενα προϊόντα 20. χαιρετίζει την πρόταση της Επιτροπής προς τον ΠΟΕ για τον εκσυγχρονισµό και την ανάπτυξη της προαναφερθείσας υπουργικής δήλωσης για την ΙΤΑ, καθορίζοντας βραχυπρόθεσµο χρονοδιάγραµµα, προκειµένου να δοθεί πρόσθετη ώθηση στο εµπόριο των προϊόντων αυτών, να προσελκυσθούν περισσότεροι συµµετέχοντες και να αντιµετωπισθούν οι µη δασµολογικοί φραγµοί και οι αυξανόµενες προκλήσεις της τεχνολογικής ανάπτυξης και σύγκλισης εκφράζει ωστόσο τη λύπη του για τις διάφορες ερµηνείες της ITA από τα συµβαλλόµενα σε αυτήν µέρη, και καλεί την Επιτροπή να εφαρµόσει πλήρως το γράµµα και το πνεύµα της τρέχουσας ΙΤΑ και να υποστηρίξει µια σύγχρονη και ρεαλιστική προσέγγιση για οιανδήποτε µελλοντική συµφωνία ευθυγραµµιζόµενη µε τη ζήτηση για περισσότερα προϊόντα τεχνολογίας των πληροφοριών, ελεύθερα από εισαγωγικούς δασµούς 21. επιδοκιµάζει την πρόοδο που έχει ήδη σηµειωθεί στο πλαίσιο της GATS, των Συνθηκών του Παγκόσµιου Οργανισµού Πνευµατικής Ιδιοκτησίας (WIPO) για το ιαδίκτυο, του προτύπου νόµου της Επιτροπής των Ηνωµένων Εθνών για το ιεθνές Εµπορικό ίκαιο (UNCITRAL), των εκτενών εργασιών του Οργανισµού Οικονοµικής Συνεργασίας και Αναπτύξεως (ΟΟΣΑ) και του εκτενούς πλαισίου πολιτικής που εγκρίθηκε κατά την υπουργική συνάντηση του ΟΟΣΑ στη Σεούλ το 2008 και της Παγκόσµιας ιάσκεψης για την Κοινωνία της Πληροφορίας στη Γενεύη τον εκέµβριο 2003 και στην Τύνιδα το Νοέµβριο επισηµαίνει τη σηµασία της Σύµβασης της UΝΕSCΟ για την Προστασία και την Προώθηση της Πολυµορφίας της Πολιτιστικής Έκφρασης ως ουσιώδους µέσου για να διασφαλιστεί η διατήρηση της πολιτιστικής εξαίρεσης στις διεθνείς εµπορικές συναλλαγές αγαθών και υπηρεσιών πολιτιστικής και δηµιουργικής φύσεως, στο διεθνές πλαίσιο του ΠΟΕ καλεί το Συµβούλιο και την Επιτροπή να ενσωµατώσουν την εφαρµογή της Σύµβασης τόσο στις εσωτερικές όσο και στις εξωτερικές πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης 23. τονίζει το γεγονός ότι διµερείς και περιφερειακές συµφωνίες ελευθέρων συναλλαγών δεν µπορούν να παράσχουν πλήρεις απαντήσεις στην εκτεταµένη πρόσβαση στις αγορές καλεί, παρ όλα αυτά, την Ευρωπαϊκή Ένωση να περιλαµβάνει συστηµατικά στις διµερείς και περιφερειακές συµφωνίες της για εµπορικές συναλλαγές ρητές διατάξεις που να καλύπτουν την εκτεταµένη και ανοικτή χρήση του ιαδικτύου για το εµπόριο αγαθών και

8 υπηρεσιών και για ελεύθερες ροές πληροφόρησης, ώστε να αποφεύγεται η επιβολή ή η διατήρηση µη αναγκαίων φραγµών στη ροή των πληροφοριών διά µέσου των συνόρων και εφαρµόζοντας στις συναλλαγές του ιαδικτύου τις αρχές της µη εισαγωγής διακρίσεων, της διαφάνειας και µιας ελάχιστα περιοριστικής για το εµπόριο ρύθµισης στηρίζει τις προσπάθειες της ΕΕ να καθιερώσει διαλόγους συνεργασίας σχετικά µε κανονιστικά ζητήµατα στο πλαίσιο των διµερών συµφωνιών της µε εµπορικούς εταίρους τρίτων χωρών καλεί, µετά την επίτευξη αυτών των συµφωνιών, τα θεσµικά όργανα και τα κράτη µέλη της ΕΕ να επιδείξουν βούληση να συνεισφέρουν σε αυτούς τους διαλόγους συνεργασίας 24. καλεί την Επιτροπή να επανεξετάσει τη δυνατότητα εφαρµογής εµπορικών µέσων, ώστε να εναρµονιστεί και να ελευθερωθεί η χρήση του φάσµατος, προκειµένου να προωθήσει την κινητή πρόσβαση σε διαδικτυακές υπηρεσίες δίνοντας ώθηση στην καινοτοµία, την ανάπτυξη και τον ανταγωνισµό 25. τονίζει ότι πρέπει να δοθεί προσοχή στην παροχή τηλεµατικών υπηρεσιών, συµπεριλαµβανοµένου του ηλεκτρονικού εµπορίου, που να µην υπόκεινται σε περιττές εγχώριες διαδικασίες αδειοδότησης (τόσο στην ΕΕ όσο και στις χώρες εµπορικούς εταίρους), που, ως αποτέλεσµα, θα εµπόδιζαν εκ των πραγµάτων την παροχή αυτών των υπηρεσιών 26. υποστηρίζει ότι στο πλαίσιο της σύναψης διεθνών δηµοσίων συµβάσεων, όπου νέες τεχνολογίες επιτρέπουν το διασυνοριακό ηλεκτρονικό εµπόριο, νέες µορφές, π.χ., συνδυαστικών δηµοπρασιών για κοινοπραξίες ΜΜΕ και τηλεµατικής δηµοσίευσης και διαφήµισης προσκλήσεων για την υποβολή προσφορών επιτρέπουν τη σηµαντική µεγέθυνση του τοµέα της σύναψης συµβάσεων, όχι µόνο εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και παγκοσµίως, ενθαρρύνοντας έτσι το διασυνοριακό ηλεκτρονικό εµπόριο 27. υπενθυµίζει ότι η σύναψη της Εµπορικής Συµφωνίας κατά της Αποµίµησης πρέπει να εξασφαλίσει ισορροπία µεταξύ της ουσιαστικής επιβολής των δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας και της προστασίας των θεµελιωδών δικαιωµάτων των καταναλωτών, και να συµβάλει στην προώθηση της καινοτοµίας, της ροής των πληροφοριών και της χρήσης θεµιτών υπηρεσιών τηλεµατικού ηλεκτρονικού εµπορίου 28. ζητεί από την Επιτροπή να διεξαγάγει ενηµερωτικές και διαφωτιστικές εκστρατείες χρησιµοποιώντας συµβατικά αλλά και διαδικτυακά µέσα προκειµένου να ευαισθητοποιήσει τους καταναλωτές σε ζητήµατα σχετικά µε τα δικαιώµατά τους, ώστε να αυξηθεί η εµπιστοσύνη τους στις διαδικτυακές συναλλαγές 29. εκφράζει τη λύπη του για τον κατακερµατισµό της τηλεµατικής αγοράς της ΕΕ, ο οποίος είναι αποτέλεσµα ρυθµιστικών διατάξεων που επιτρέπουν ή απαιτούν γεωγραφική κατάτµηση των αγορών, ρυθµιστικών διατάξεων που αποτρέπουν ή παρεµποδίζουν την τηλεµατική προµήθεια αγαθών ή υπηρεσιών, συµβατικών περιορισµών στους διανοµείς, νοµικής αβεβαιότητας, έλλειψης εµπιστοσύνης των καταναλωτών στην ασφάλεια των συστηµάτων πληρωµής, υψηλών χρεώσεων πρόσβασης στο ιαδίκτυο και οιωνδήποτε περιορισµών στη διαθεσιµότητα επιλογών παράδοσης 30. καλεί την Επιτροπή να δηµοσιεύσει στον ιστότοπό της πληροφορίες για τα δικαιώµατα των καταναλωτών στις διεθνείς συναλλαγές τους στο διαδίκτυο, µε ιδιαίτερη έµφαση σε θέµατα συµβατικών υποχρεώσεων, προστασίας από αθέµιτες εµπορικές πρακτικές, προστασίας προσωπικών δεδοµένων και πνευµατικής ιδιοκτησίας

9 31. πιστεύει ότι οι ρυθµιστικές ελλείψεις της τηλεµατικής αγοράς της ΕΕ παρεµποδίζουν την ανάπτυξη ενός σταθερού και ισχυρού ευρωπαϊκού τηλεµατικού βιοµηχανικού και εµπορικού περιβάλλοντος, µε αποτέλεσµα να µην είναι ικανοποιητικά τα επίπεδα συµµετοχής των ευρωπαίων καταναλωτών σε εµπορικές συναλλαγές στην ΕΕ και διεθνώς και να παρεµποδίζονται η δηµιουργικότητα και η καινοτοµία στην εµπορική δραστηριότητα εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι ο αριθµός των εταιριών µε έδρα στην ΕΕ, οι οποίες παρέχουν αποκλειστικά τηλεµατικές υπηρεσίες είναι εξαιρετικά χαµηλός 32. επισηµαίνει την πρόταση της Επιτροπής για οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για τα δικαιώµατα των καταναλωτών (COM(2008)0614), η οποία, όπως τουλάχιστον προσδοκάται, θα ενισχύσει την ασφάλεια δικαίου, τη διαφάνεια και την προστασία για τον αυξανόµενο αριθµό καταναλωτών που πραγµατοποιούν τις αγορές τους στο ιαδίκτυο, ιδίως όσον αφορά την παράδοση, την µετάθεση του κινδύνου, τη συµµόρφωση προς τους όρους της σύµβασης και τις εµπορικές εγγυήσεις 33. υπενθυµίζει ότι η εµπιστοσύνη, ιδιαιτέρως για τους καταναλωτές και τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ), είναι ζωτικής σηµασίας για την πλήρη αξιοποίηση των δυνατοτήτων που παρέχει το εµπόριο µέσω διαδικτύου όπως τονίστηκε στο ψήφισµά του της 21ης Ιουνίου ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη µέλη να αξιοποιούν κάθε ευκαιρία για να συµβάλλουν στην ενίσχυση της εµπιστοσύνης, αναλαµβάνοντας δράση στα σχετικά διεθνή φόρουµ, όπως είναι ο Παγκόσµιος Οργανισµός Εµπορίου, και να καταβάλουν προσπάθειες προκειµένου να επιτευχθούν πρότυπα και κανόνες που να λαµβάνουν υπόψη τις ευρωπαϊκές βέλτιστες πρακτικές 35. καλεί την Επιτροπή να βελτιώσει τη νοµική διαλειτουργικότητα των διαδικτυακών υπηρεσιών µέσω της ανάπτυξης πρότυπων αδειών και άλλων νοµικών λύσεων συµβατών µε τις δικαιοδοσίες, όπου το ιδιωτικό δίκαιο δεν έχει εναρµονιστεί, ιδίως για εθελοντικές αποζηµιώσεις για διπλώµατα ευρεσιτεχνίας διεθνών τηλεµατικών προτύπων, και να διαδώσει τα υφιστάµενα ευρωπαϊκά παραδόσιµα αποτελέσµατα για τη νοµική διαλειτουργικότητα ως µέσο µείωσης του κόστους συναλλαγών και της νοµικής αβεβαιότητας των τηλεµατικών παρόχων 36. καλεί την Επιτροπή, αν χρειαστεί σε συνεργασία µε τον ΟΟΣΑ, να συντάξει λεπτοµερή µελέτη που να περιλαµβάνει στατιστικά στοιχεία σχετικά µε το διεθνές διαδικτυακό εµπόριο 37. καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει συνεπή στρατηγική για την εξάλειψη των φραγµών στη χρήση του ηλεκτρονικού εµπορίου, που εξακολουθούν να έχουν επιπτώσεις στις ΜΜΕ (πρόσβαση στις ΤΠΕ, κόστος ανάπτυξης και συντήρησης των συστηµάτων ηλεκτρονικού επιχειρείν, έλλειψη εµπιστοσύνης, έλλειψη πληροφόρησης, νοµική αβεβαιότητα για τις διεθνικές διαφορές κλπ.), και να προσφέρει κίνητρα στις ΜΜΕ για αυξηµένη συµµετοχή στις τηλεµατικές εµπορικές συναλλαγές προϊόντων και υπηρεσιών ενθαρρύνει, στο πλαίσιο αυτό, τη δηµιουργία βάσης δεδοµένων για την παροχή τεκµηρίωσης και συµβουλών σε θέµατα διαχείρισης, σε νέους και άπειρους συµµετέχοντες στο τηλεµατικό εµπόριο, και τη διεξαγωγή συγκριτικής οικονοµικής ανάλυσης σχετικά µε τα οφέλη του ηλεκτρονικού εµπορίου και της τηλεµατικής διαφήµισης για τις ΜΜΕ, καθώς και µελετών συγκεκριµένων περιπτώσεων ΜΜΕ της ΕΕ που έχουν σηµειώσει επιτυχία στο τηλεµατικό εµπόριο

10 38. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη µέλη να ενθαρρύνουν τις ΜΜΕ «να αναπτύξουν τηλεµατικές δραστηριότητες» και να οργανώσουν πλατφόρµες για ανταλλαγή πληροφοριών και των καλύτερων πρακτικών και συνιστά, τόσο η Επιτροπή όσο και τα κράτη µέλη να προωθούν τις δηµόσιες συµβάσεις µέσω ηλεκτρονικής χρήσης, δίνοντας µεγάλη προσοχή στη διασφάλιση της ηλεκτρονικής προσβασιµότητας 39. επικροτεί την πρωτοβουλία της Επιτροπής να ανοίξει δηµόσιο διάλογο µέσω του θεµατικού εγγράφου της µε τίτλο «Ευκαιρίες στις Τηλεµατικές Συναλλαγές Αγαθών και Υπηρεσιών» και µε τη συγκρότηση οµάδας συµβούλων που θα συνεργαστούν στην εκπόνηση έκθεσης για τα συναφή ζητήµατα 40. επισηµαίνει ότι το ιαδίκτυο έχει γίνει αιτία για να αναπτυχθεί µια νέα προσέγγιση της παραγωγής, της κατανάλωσης και της διάδοσης πολιτιστικών αγαθών και υπηρεσιών, η οποία µπορεί να συµβάλει στη διαπολιτισµική κατανόηση µε βάση την ελεύθερη και δίκαιη πρόσβαση στις νέες ΤΠΕ και το σεβασµό της πολιτιστικής και γλωσσικής πολυµορφίας 41. επισηµαίνει ότι τα πολιτιστικά και καλλιτεχνικά προϊόντα και υπηρεσίες έχουν τόσο οικονοµική όσο και πολιτιστική φύση και ότι είναι σηµαντικό να διατηρείται αυτή η αντίληψη στις διαπραγµατεύσεις και τις συµφωνίες διεθνούς εµπορίου και µέσω παγκοσµίων δικτύων, µε την εφαρµογή της Σύµβασης της Unesco µε νοµικά δεσµευτικό τρόπο 42. παροτρύνει το Συµβούλιο και την Επιτροπή να εξασφαλίσουν ότι οι ευρωπαϊκές πολιτιστικές βιοµηχανίες επωφελούνται πλήρως από τις νέες ευκαιρίες που παρέχουν οι διαδικτυακές συναλλαγές, ιδιαίτερα στον οπτικοακουστικό, το µουσικό και το διαφηµιστικό τοµέα, ενώ ταυτόχρονα παρέχουν αποτελεσµατική προστασία από την παράνοµη διακίνηση και την πειρατεία τονίζει εντούτοις ότι τούτο δεν πρέπει να επηρεάζει την πολιτική της Κοινότητας, που ορίζεται σαφώς στη διαπραγµατευτική εντολή και συνίσταται στο να µην υποβάλλονται προσφορές και να µη γίνονται δεκτές αιτήσεις ελευθέρωσης στον οπτικοακουστικό και πολιτιστικό τοµέα 43. θεωρεί ότι το ιαδίκτυο καθίσταται το πλέον αποτελεσµατικό µέσο για τη γεφύρωση του εµπορικού χάσµατος µεταξύ Βορρά και Νότου θεωρεί ότι το ιαδίκτυο ανοίγει νέους εµπορικούς διαύλους συνδέοντας ελάχιστα αναπτυγµένες και λοιπές αναπτυσσόµενες χώρες µε προηγµένα και κεντρικά εµπορικά συστήµατα, αυξάνοντας τις εξαγωγικές ροές τους και παρακάµπτοντας τα µειονεκτήµατα των παραδοσιακών εµπορικών πρακτικών 44. πιστεύει ότι η συµµετοχή των ελάχιστα αναπτυγµένων και λοιπών αναπτυσσόµενων χωρών στο διεθνές εµπόριο µέσω του ιαδικτύου πρέπει να υποστηριχθεί µέσω αυξηµένων επενδύσεων πρωτίστως στις βασικές υποδοµές όπως τα δίκτυα τηλεπικοινωνιών και οι συσκευές πρόσβασης υπογραµµίζει την ανάγκη για χαµηλό κόστος και καλύτερη παροχή ποιότητας των διαδικτυακών υπηρεσιών αναγνωρίζει ότι η ελευθέρωση των τηλεπικοινωνιών έχει οδηγήσει σε αύξηση των επενδύσεων σε υποδοµές, σε καλύτερη εξυπηρέτηση και σε καινοτοµία 45. αναγνωρίζει ότι σε πολλές χώρες οι χρήστες έχουν πρόσβαση στο ιαδίκτυο µέσω κινητών συσκευών 46. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισµα στο Συµβούλιο και την Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών µελών.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΚΟIΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠHΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΚΟIΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠHΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 5.10.1999 COM(1999) 464 ΑΝΑΚΟIΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠHΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Η Στρατηγική για την Εσωτερική Αγορά της Ευρώπης ΑΝΑΚΟIΝΩΣΗ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. L 178 της 17/07/2000 σ. 0001-0016

Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. L 178 της 17/07/2000 σ. 0001-0016 Οδηγία 2000/31/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 8ης Ιουνίου 2000 για ορισµένες νοµικές πτυχές των υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας, ιδίως του ηλεκτρονικού εµπορίου, στην εσωτερική

Διαβάστε περισσότερα

EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 22.6.2001 ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 22.6.2001 ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, L 167/10 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 22.6.2001 Ο ΗΓΙΑ 2001/29/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22ας Μαΐου 2001 για την εναρµόνιση ορισµένων πτυχών του δικαιώµατος

Διαβάστε περισσότερα

XXVη Έκθεση επί της πολιτικής ανταγωνισμού 1995. εκδίδεται σε συνδυασμό με την «Γενική Έκθεση επί της δραστηριότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - 1995»

XXVη Έκθεση επί της πολιτικής ανταγωνισμού 1995. εκδίδεται σε συνδυασμό με την «Γενική Έκθεση επί της δραστηριότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - 1995» Ευρωπαϊκή Επιτροπή XXVη Έκθεση επί της πολιτικής ανταγωνισμού 1995 εκδίδεται σε συνδυασμό με την «Γενική Έκθεση επί της δραστηριότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - 1995» Βρυξέλλες Λουξεμβούργο 1996 Δελτίο βιβλιογραφικής

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο συνόδου. σχετικά με τη γεωργία της ΕΕ και το διεθνές εμπόριο (2010/2110 (INI)) Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου

Έγγραφο συνόδου. σχετικά με τη γεωργία της ΕΕ και το διεθνές εμπόριο (2010/2110 (INI)) Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Έγγραφο συνόδου 8.2.2011 A7-0030/2011 ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με τη γεωργία της ΕΕ και το διεθνές εμπόριο (2010/2110 (INI)) Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου Εισηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

EL 1 EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, 10.11.2010 COM(2010) 639 τελικό

EL 1 EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, 10.11.2010 COM(2010) 639 τελικό EL EL EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.11.2010 COM(2010) 639 τελικό ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

ρυθμιστική εποπτεία σε όλα τα κράτη μέλη, επειδή το ισχύον νομικό πλαίσιο είναι ανεπαρκές.

ρυθμιστική εποπτεία σε όλα τα κράτη μέλη, επειδή το ισχύον νομικό πλαίσιο είναι ανεπαρκές. L 211/94 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 14.8.2009 ΟΔΗΓΙΑ 2009/73/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 13ης Ιουλίου 2009 σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ. Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 47 παράγραφος 2, και τα άρθρα 55 και 95,

ΟΔΗΓΙΕΣ. Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 47 παράγραφος 2, και τα άρθρα 55 και 95, 14.8.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 211/55 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/72/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 13ης Ιουλίου 2009 σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική

Διαβάστε περισσότερα

29 der Beilagen XXV. GP - Staatsvertrag - 08 Vertragstext griechisch (Normativer Teil) 1 von 67

29 der Beilagen XXV. GP - Staatsvertrag - 08 Vertragstext griechisch (Normativer Teil) 1 von 67 29 der Beilagen XXV. GP - Staatsvertrag - 08 Vertragstext griechisch (Normativer Teil) 1 von 67 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΑ 2000/31/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ο ΗΓΙΑ 2000/31/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 12.7.2000 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 178/1 I (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση) Ο ΗΓΙΑ 2000/31/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 8ης Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

Εμπόριο: βασική πηγή ανάπτυξης και απασχόλησης για την ΕΕ

Εμπόριο: βασική πηγή ανάπτυξης και απασχόλησης για την ΕΕ Εμπόριο: βασική πηγή ανάπτυξης και απασχόλησης για την ΕΕ Συνεισφορά της Επιτροπής στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 7ης-8ης Φεβρουαρίου 2013 ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 24.3.2014 COM(2014) 179 final ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

EΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες, 27 Ιουνίου 2014 (OR. en)

EΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες, 27 Ιουνίου 2014 (OR. en) EΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες, 27 Ιουνίου 2014 (OR. en) EUCO 79/14 CO EUR 4 CO,CL 2 ΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ της : Γενική Γραµµατεία του Συµβουλίου προς : τις αντιπροσωπίες Θέµα : ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 26/27

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2009L0081 EL 01.01.2010 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΟΔΗΓΙΑ 2009/81/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 13ης Ιουλίου 2009

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.8.2009

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.8.2009 L 216/76 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.8.2009 ΟΔΗΓΙΑ 2009/81/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 13ης Ιουλίου 2009 σχετικά με τον συντονισμό των διαδικασιών σύναψης ορισμένων

Διαβάστε περισσότερα

(Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ

(Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ 14.11.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 315/1 I (Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2012/27/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 25ης Οκτωβρίου 2012 για την ενεργειακή απόδοση,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2014/24/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2014/24/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 28.3.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 94/65 ΟΔΗΓΙΑ 2014/24/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 26ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με τις δημόσιες προμήθειες και την κατάργηση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ. L 140/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 5.6.2009

ΟΔΗΓΙΕΣ. L 140/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 5.6.2009 L 140/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 5.6.2009 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/28/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 23ης Απριλίου 2009 σχετικά με την προώθηση της χρήσης ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 2009 Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων 21.1.2009 2008/2160(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ πού περιέχει πρόταση σύστασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προς

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2013/11/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2013/11/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 18.6.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 165/63 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2013/11/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης Μαΐου 2013 για την εναλλακτική επίλυση καταναλωτικών διαφορών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΗ 2020. Στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιµη και χωρίς αποκλεισµούς ανάπτυξη

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΗ 2020. Στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιµη και χωρίς αποκλεισµούς ανάπτυξη EL EL EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 3.3.2010 COM(2010) 2020 τελικό ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΗ 2020 Στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιµη και χωρίς αποκλεισµούς ανάπτυξη EL EL Πρόλογος Το 2010 πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα. της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομοθεσία. Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική

Επίσημη Εφημερίδα. της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομοθεσία. Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ISSN 1725-2547 L 337 Έκδοση στην ελληνική γλώσσα Νομοθεσία 52ο έτος 18 Δεκεμβρίου 2009 Περιεχόμενα I Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων

Διαβάστε περισσότερα

ΥΛΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ 113DV03

ΥΛΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ 113DV03 ΥΛΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ 113DV03 Πάτρα, 25-26 Ιανουαρίου 2013 Περιεχόμενα Υλικό εργαστηρίου Ευρωπαϊκό νομικό πλαίσιο 1 Οδηγία 2008/52/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.3.2012 SWD(2012) 61 τελικό Μέρος I ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Στοιχεία για κοινό στρατηγικό πλαίσιο 2014-2020 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2009/125/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2009/125/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ L 285/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 31.10.2009 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/125/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης Οκτωβρίου 2009 για τη θέσπιση πλαισίου για τον καθορισμό απαιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

(Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ

(Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ 28.3.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 94/1 I (Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2014/23/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 26ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με την ανάθεση

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 26.6.2014 L 187/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 651/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17ης Ιουνίου 2014 για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την εσωτερική αγορά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΙΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙ ΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣ: ΚΑΛΑΪΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΚΑΠΟΥΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2007/64/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 13ης Νοεμβρίου 2007

ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2007/64/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 13ης Νοεμβρίου 2007 5.12.2007 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 319/1 I (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2007/64/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραµµές για τους ελέγχους κατά την εισαγωγή στον τοµέα της ασφάλειας και της συµµόρφωσης των προϊόντων

Κατευθυντήριες γραµµές για τους ελέγχους κατά την εισαγωγή στον τοµέα της ασφάλειας και της συµµόρφωσης των προϊόντων ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ Ασφάλεια, διευκόλυνση των συναλλαγών και διεθνής συντονισµός Προστασία των πολιτών και άσκηση των δικαιωµάτων διανοητικής ιδιοκτησίας Κατευθυντήριες

Διαβάστε περισσότερα