Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 5ης Φεβρουαρίου 2009 σχετικά µε το ιεθνές εµπόριο και το ιαδίκτυο (2008/2204(INI))

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 5ης Φεβρουαρίου 2009 σχετικά µε το ιεθνές εµπόριο και το ιαδίκτυο (2008/2204(INI))"

Transcript

1 P6_TA(2009)0049 ιεθνές εµπόριο και ιαδίκτυο Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 5ης Φεβρουαρίου 2009 σχετικά µε το ιεθνές εµπόριο και το ιαδίκτυο (2008/2204(INI)) Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, έχοντας υπόψη το σηµείο 18, σχετικά µε το εµπόριο των προϊόντων τεχνολογίας της πληροφορίας (γνωστό επίσης ως Συµφωνία Τεχνολογίας της Πληροφορίας), της υπουργικής δήλωσης της Σιγκαπούρης της πρώτης συνόδου της υπουργικής διάσκεψης του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου (ΠΟΕ), που εγκρίθηκε στις 13 εκεµβρίου 1996, έχοντας υπόψη την υπουργική δήλωση της Γενεύης για το παγκόσµιο ηλεκτρονικό εµπόριο, της δεύτερης συνόδου της υπουργικής διάσκεψης του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου (ΠΟΕ), που εγκρίθηκε στις 20 Μαΐου 1998, έχοντας υπόψη τις παρατηρήσεις των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων σχετικά µε «Θέµατα ταξινόµησης και το πρόγραµµα εργασίας για το ηλεκτρονικό εµπόριο» που υποβλήθηκαν στον Παγκόσµιο Οργανισµό Εµπορίου (ΠΟΕ) στις 9 Μαΐου 2003, έχοντας υπόψη το σηµείο 46 σχετικά µε το ηλεκτρονικό εµπόριο, της υπουργικής δήλωσης του Χονγκ Κονγκ για το πρόγραµµα εργασίας της Ντόχα, της έκτης συνόδου της υπουργικής διάσκεψης του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου (ΠΟΕ), που εγκρίθηκε στις 18 εκεµβρίου 2005, έχοντας υπόψη την πρόταση οδηγίας του Συµβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2002/38/ΕΚ όσον αφορά την περίοδο εφαρµογής των ρυθµίσεων σχετικά µε το φόρο προστιθέµενης αξίας που εφαρµόζεται στις ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές υπηρεσίες και σε ορισµένες υπηρεσίες που παρέχονται ηλεκτρονικά, καθώς και την έκθεση της Επιτροπής προς το Συµβούλιο σχετικά µε την οδηγία 2002/38/ΕΚ του Συµβουλίου, της 7ης Μαΐου 2002, για την τροποποίηση και την προσωρινή τροποποίηση της οδηγίας 77/388/ΕΟΚ όσον αφορά το σύστηµα φόρου προστιθεµένης αξίας που εφαρµόζεται στις ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές υπηρεσίες και σε ορισµένες υπηρεσίες που παρέχονται ηλεκτρονικά (COM(2006)0210), έχοντας υπόψη την οδηγία 2000/31/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 8ης Ιουνίου 2000 για ορισµένες νοµικές πτυχές των υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας, ιδίως του ηλεκτρονικού εµπορίου, στην εσωτερική αγορά («οδηγία για το ηλεκτρονικό εµπόριο») 1, έχοντας υπόψη τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 792/2002 του Συµβουλίου, της 7ης Μαΐου 2002, για την προσωρινή τροποποίηση του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 218/92 σχετικά µε τη διοικητική συνεργασία στον τοµέα των έµµεσων φόρων (ΦΠΑ) όσον αφορά πρόσθετα µέτρα για το ηλεκτρονικό εµπόριο 2, 1 2 ΕΕ L 178, , σ. 1. EE L 128, , σ. 1.

2 έχοντας υπόψη την απόφαση αριθ. 70/2008/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 15ης Ιανουαρίου 2008, για περιβάλλον χωρίς χαρτί για τα τελωνεία και τις εµπορικές επιχειρήσεις 1, έχοντας υπόψη της θέση του, της 24ης Σεπτεµβρίου 2008, σχετικά µε την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2002/21/ΕΚ σχετικά µε κοινό κανονιστικό πλαίσιο για δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών, της οδηγίας 2002/19/ΕΚ σχετικά µε την πρόσβαση σε δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών και συναφείς ευκολίες, καθώς και µε τη διασύνδεσή τους, και της οδηγίας 2002/20/EΚ για την αδειοδότηση δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών 2, την οδηγία 2002/58/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 12ης Ιουλίου 2002 σχετικά µε την επεξεργασία των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και την προστασία της ιδιωτικής ζωής στον τοµέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών 3 και τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2006/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 27ης Οκτωβρίου 2004 σχετικά µε τη συνεργασία µεταξύ των εθνικών αρχών που είναι αρµόδιες για την επιβολή της νοµοθεσίας για την προστασία των καταναλωτών («κανονισµός για τη συνεργασία όσον αφορά την προστασία των καταναλωτών») 4, έχοντας υπόψη το ψήφισµά του, της 14ης Μαΐου 1998, σχετικά µε την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συµβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών για µια ευρωπαϊκή πρωτοβουλία στο ηλεκτρονικό εµπόριο 5, έχοντας υπόψη το ψήφισµά του, της 21ης Ιουνίου 2007, σχετικά µε την εµπιστοσύνη των καταναλωτών στο ψηφιακό περιβάλλον 6, έχοντας υπόψη το άρθρο 45 του Κανονισµού του, έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής ιεθνούς Εµπορίου και τις γνωµοδοτήσεις της Επιτροπής Βιοµηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας, της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών, της Επιτροπής Πολιτισµού και Παιδείας (A6-0020/2009), A. λαµβάνοντας υπόψη ότι πάνω από το ήµισυ των πολιτών της ΕΕ και περίπου 1,5 δισεκατοµµύριο άτοµα παγκοσµίως έχουν πρόσβαση στο ιαδίκτυο και ότι ένας στους τρεις πολίτες της ΕΕ πραγµατοποιεί τηλεµατικές αγορές, αλλά µόνο 30 εκατοµµύρια πραγµατοποιούν διασυνοριακές αγορές στην Ευρωπαϊκή Ένωση, Β. λαµβάνοντας υπόψη ότι, σύµφωνα µε τον ΠΟΕ, το ηλεκτρονικό εµπόριο ορίζεται ως η παραγωγή, διαφήµιση, πώληση και διανοµή προϊόντων µέσω δικτύων τηλεπικοινωνιών, Γ. λαµβάνοντας υπόψη ότι µπορεί να γίνει διάκριση µεταξύ της παράδοσης περιεχοµένου σε υλικό φορέα και περιεχοµένου ψηφιακώς κωδικοποιηµένου και ηλεκτρονικώς ΕΕ L 23, , σ. 21. Κείµενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2008)0449. ΕΕ L 201, , σ. 37. ΕΕ L 364, , σ. 1. ΕΕ C 167, , σ ΕΕ C 146 Ε, , σ. 370.

3 µεταδιδόµενου στο ιαδίκτυο και συνεπώς ανεξάρτητα από υλικό φορέα, µέσω σταθερών και ασύρµατων δικτύων,. λαµβάνοντας υπόψη ότι το ηλεκτρονικό εµπόριο µπορεί να πραγµατοποιηθεί µε συναλλαγές είτε από επιχείρηση σε επιχείρηση, είτε από επιχείρηση σε καταναλωτή, είτε από καταναλωτή σε καταναλωτή και ότι οι εµπορικές συναλλαγές στις διαδικτυακές πλατφόρµες έχουν αλλάξει σηµαντικά τον τρόπο µε τον οποίο οι άνθρωποι συναλλάσσουν προϊόντα και υπηρεσίες, δηµιουργώντας νέες ευκαιρίες ιδίως για τις ΜΜΕ, ώστε να προσεγγίσουν νέους πελάτες σε διασυνοριακό επίπεδο, Ε. λαµβάνοντας υπόψη ότι η διατήρηση του ανοικτού χαρακτήρα του ιαδικτύου αποτελεί προϋπόθεση για τη συνεχή ανάπτυξή του, καθώς και για την ανάπτυξη της ευρύτερης οικονοµίας και του παγκόσµιου εµπορίου, που ολοένα και περισσότερο λειτουργούν µε βάση τις τεχνολογίες του ιαδικτύου, ΣΤ. λαµβάνοντας υπόψη ότι οι µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) µπορούν να αποκοµίσουν ιδιαίτερα οφέλη από το ηλεκτρονικό εµπόριο όσον αφορά την πρόσβαση σε εξωτερικές αγορές λαµβάνοντας, ωστόσο, υπόψη ότι η πλήρης ανάπτυξη αυτών των νέων µεθόδων ηλεκτρονικού εµπορίου εξακολουθεί να συναντά διάφορα εµπόδια όσον αφορά την πρακτική εφαρµογή τους, Ζ. λαµβάνοντας υπόψη ότι η ελεύθερη ροή πληροφοριών είναι απαραίτητη για τη διευκόλυνση του ηλεκτρονικού εµπορίου, και ένα ανοικτό και ασφαλές δίκτυο που επιτρέπει τη διάδοση διαδικτυακών πληροφοριών, καθώς και την πρόσβαση σε αυτές, αποτελεί τη βάση επάνω στην οποία οικοδοµείται η παγκόσµια οικονοµία του 21ου αιώνα, Η. επαναλαµβάνει ότι οι τεχνολογίες της πληροφορίας και των επικοινωνιών είναι τώρα πανταχού παρούσες στην οικονοµία και ότι αναπτύσσονται και λανσάρονται νέες πλατφόρµες και δίκτυα αναγνωρίζει την ανάγκη ύπαρξης ανοιχτών προτύπων και τη σηµασία τους για την καινοτοµία, τον ανταγωνισµό και την ουσιαστική δυνατότητα επιλογής των καταναλωτών, Θ. λαµβάνοντας υπόψη ότι η περαιτέρω ανάπτυξη του νέου «ψηφιοποιηµένου» εµπορικού περιβάλλοντος έχει ήδη παράσχει και θα συνεχίσει να παρέχει νέες ευκαιρίες για παραδοσιακές και σύγχρονες εµπορικές συναλλαγές, να διευρύνει τη θέση του καταναλωτή στην εµπορική αλυσίδα και να οδηγεί σε εντελώς νέα επιχειρηµατικά µοντέλα στις σχέσεις καταναλωτή-παραγωγού, Ι. λαµβάνοντας υπόψη ότι το ιαδίκτυο προσφέρει στους καταναλωτές τη δυνατότητα να λάβουν περισσότερο εµπεριστατωµένες αποφάσεις όσον αφορά την ποιότητα και την τιµή σε σχέση µε τα παραδοσιακά µέσα αγοράς, και ότι η τηλεµατική διαφήµιση έχει καταστεί σηµαντικό µέσο διευκόλυνσης του διασυνοριακού εµπορίου για τις επιχειρήσεις κάθε µεγέθους, αλλά ιδίως για τις µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) για να µπορούν να προσεγγίζουν νέους πελάτες, ΙΑ. ΙΒ. λαµβάνοντας υπόψη ότι η αυξανόµενη χρήση του ιαδικτύου για εµπορικές συναλλαγές συνεπάγεται σπουδαίες ευκαιρίες, αλλά και ορισµένες προκλήσεις, λαµβάνοντας υπόψη ότι οι εταιρείες που παρέχουν υπηρεσίες περιεχοµένου πρέπει να ενθαρρύνονται, ώστε να δραστηριοποιούνται σε νέα και καινοτόµα επιχειρηµατικά

4 µοντέλα, που θα αξιοποιούν τις ευκαιρίες που προσφέρει το ιαδίκτυο και το ηλεκτρονικό εµπόριο, ΙΓ. Ι. ΙΕ. λαµβάνοντας υπόψη ότι η τεχνολογία και η οικονοµία θα επιβάλλουν νοµικές λύσεις και ότι το σηµερινό συνονθύλευµα νοµικών πλαισίων είναι σαφώς ανεπαρκές, λαµβάνοντας υπόψη ότι το ηλεκτρονικό εµπόριο εν γένει βασίζεται στην προστασία της πνευµατικής ιδιοκτησίας και ότι απαιτούνται ένα ασφαλές και προβλέψιµο νοµικό περιβάλλον για την προστασία της πνευµατικής ιδιοκτησίας, καθώς και εξαιρέσεις και περιορισµοί, προκειµένου να προωθηθεί η τεχνολογική καινοτοµία και η µεταφορά/διάδοση τεχνολογίας, λαµβάνοντας υπόψη ότι έχει παρατηρηθεί πως, σύµφωνα µε το εθνικό δίκαιο σηµαντικών εµπορικών εταίρων της ΕΕ, η απόκτηση άδειας τηλεπικοινωνιών αποτελεί προϋπόθεση για την παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικού εµπορίου, πράγµα που συνεπάγεται µια περιττή υποχρέωση, λαµβανοµένων ιδίως υπόψη των πολύπλοκων διαδικασιών που ισχύουν για τη χορήγηση αυτών των αδειών, ΙΣΤ. λαµβάνοντας υπόψη ότι ο ρόλος του ηλεκτρονικού εµπορίου µεταξύ των µελών του ΠΟΕ έχει αυξηθεί ταχύτατα σε τοµείς όπως ο τραπεζικός, ο τοµέας των τηλεπικοινωνιών, η βιοµηχανία υπολογιστών, ο τοµέας της διαφήµισης, οι υπηρεσίες διανοµής και επείγοντος ταχυδροµείου, ότι είναι ήδη σηµαντικός ο αριθµός των χωρών που δεν περιορίζουν τη διασυνοριακή πρόσβαση σ' αυτούς τους τοµείς και ότι έχουν περάσει δέκα χρόνια από το ξεκίνηµα του προγράµµατος εργασίας του ΠΟΕ για το ηλεκτρονικό εµπόριο, ΙΖ. λαµβάνοντας υπόψη ότι οι θεµελιώδεις αρχές του ΠΟΕ για την αποφυγή των διακρίσεων, τη διαφάνεια και τη σταδιακή ελευθέρωση πρέπει να εφαρµόζονται µε τρόπο που να λαµβάνει υπόψη την ταχύτητα και την αλληλεπίδραση του ιαδικτύου, τις µεθόδους ηλεκτρονικής πληρωµής, την αποδιαµεσολάβηση, την αυξηµένη ένταξη επιχειρηµατικών λειτουργιών στο τηλεµατικό σύστηµα, τη µεγαλύτερη ευελιξία επιχειρηµατικών οργανισµών καθώς και το µεγαλύτερο κατακερµατισµό επιχειρήσεων, 1. τονίζει την ευεργετική επίδραση του ιαδικτύου στους διαφορετικούς παράγοντες και στα διαφορετικά στάδια του διασυνοριακού και διεθνούς εµπορίου αγαθών και υπηρεσιών κατά τη διάρκεια των δύο τελευταίων δεκαετιών υπογραµµίζει ότι ο εγγενής διεθνής χαρακτήρας του ηλεκτρονικού εµπορίου απαιτεί παγκόσµια κατανόηση και συνεργασία 2. αναγνωρίζει ότι η τηλεµατική εµπορική καινοτοµία και δηµιουργικότητα ευνοεί την ανάπτυξη νέων προτύπων εµπορικών συναλλαγών όπως το εµπόριο µεταξύ καταναλωτών τονίζει ότι οι τηλεµατικές αγορές λειτουργούν ως νέοι διαµεσολαβητές προκειµένου να διευκολυνθούν οι ανταλλαγές, να αυξηθεί η πρόσβαση στην πληροφορία µε πολύ χαµηλό κόστος και εν γένει να διευρυνθεί το πεδίο των τηλεµατικών χονδρικών πωλήσεων 3. πιστεύει ότι οι µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) και οι νέοι επιχειρηµατίες οι οποίοι εν µέρει ή εξ ολοκλήρου πραγµατοποιούν τηλεµατικές εµπορικές δραστηριότητες, βρίσκουν πραγµατικά µια συγκριτικά χαµηλού διοικητικού και εµπορικού κόστους πλατφόρµα από την οποία προωθούν, µέσω εξατοµικευµένων τηλεµατικών διαφηµίσεων, και πωλούν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους σε µια παγκοσµίως επεκτεινόµενη πελατεία, παρακάµπτοντας µε αυτόν τον τρόπο ορισµένους εµπορικούς φραγµούς,

5 µερικοί από τους οποίους είναι απαρχαιωµένοι, και διεισδύοντας σε άλλοτε αποµακρυσµένες και κλειστές αγορές, κυρίως λόγω της εφαρµογής αυστηρών πρακτικών ελέγχου κατά το στάδιο της διανοµής 4. αναγνωρίζει ότι το διαδικτυακό εµπόριο παρουσιάζει προβλήµατα όσον αφορά τη διασφάλιση της ποιότητας και την ασφάλεια των προϊόντων λόγω της έλλειψης των συνηθισµένων πρακτικών ελέγχου κατά το στάδιο διανοµής, κάτι που πρέπει να αντιµετωπιστεί µε νέους τρόπους, όπως η αξιολόγηση των πωλητών από τους καταναλωτές και η αξιολόγηση µεταξύ των καταναλωτών 5. ζητεί λεπτοµερή ανάλυση των επιπτώσεων του τηλεµατικού εµπορίου στα συµβατικά εµπορικά πρότυπα και δραστηριότητες, προκειµένου να καταστούν γνωστές και συνεπώς να αποφευχθούν πιθανές επιπτώσεις 6. επισηµαίνει µε ανησυχία ότι συχνά οι καταναλωτές και πωλητές που χρησιµοποιούν τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών υφίστανται διακρίσεις σε σχέση µε τους καταναλωτές και πωλητές σε τηλεµατικές αγορές 7. επικροτεί το γεγονός ότι οι καταναλωτές επωφελούνται από την πρόσβαση σε ένα κυριολεκτικά απεριόριστο φάσµα αγαθών και υπηρεσιών λόγω της ουσιαστικής κατάργησης γεωγραφικών περιορισµών, αποστάσεων και περιορισµών χώρου καθώς και της δυνατότητας για διαφανή και αντικειµενική πληροφόρηση, σύγκριση τιµών, διαθεσιµότητα εξατοµικευµένων τηλεµατικών διαφηµίσεων και ευκολία τηλεµατικής αναζήτησης και αγοράς εικοσιτέσσερις ώρες το εικοσιτετράωρο για οποιονδήποτε που είναι συνδεδεµένος µε το ιαδίκτυο, στο σπίτι, στην εργασία ή οπουδήποτε αλλού 8. σηµειώνει ότι η αναδυόµενη ψηφιακή αγορά σε άυλα αγαθά και άυλες υπηρεσίες είναι ήδη µεγαλύτερη απ' ό,τι οι παραδοσιακές εµπορικές συναλλαγές και παροχές και επιπλέον έχει δηµιουργήσει ένα νέο φάσµα εµπορικών εννοιών και οικονοµικών αξιών όπως ψηφιακή ακίνητη περιουσία (ονόµατα περιοχής) και πρόσβαση στην πληροφόρηση (µηχανές αναζήτησης) 9. έχει επίγνωση του γεγονότος ότι παράνοµες συµπεριφορές όπως παραποίηση, πειρατεία, απάτη, παράβαση της ασφάλειας των συναλλαγών και παραβίαση του ιδιωτικού χώρου των πολιτών δεν θα πρέπει να αποδίδονται στη φύση του µέσου αλλά να θεωρούνται πτυχές παράνοµων εµπορικών δραστηριοτήτων που προϋπήρχαν στον υλικό κόσµο, διευκολύνθηκαν και εντάθηκαν λόγω της πληθώρας των προσφερόµενων τεχνολογικών δυνατοτήτων, και εµφανίζονται µόνο όταν το µέσο δεν λειτουργεί στη βάση της συµµόρφωσης προς τους ισχύοντες κανόνες ώστε να επωφελείται από ένα καθεστώς διαχειριζόµενης ευθύνης υπογραµµίζει την ανάγκη για τη δηµιουργία µηχανισµών λήψης και ενίσχυσης των απαιτούµενων µέτρων επιβολής και αποτελεσµατικότερου συντονισµού, οι οποίοι θα επιτρέψουν την καταπολέµηση και την εξάλειψη της υφιστάµενης παράνοµης τηλεµατικής συµπεριφοράς, ιδιαίτερα όσον αφορά περιπτώσεις που ενδέχεται να εγκυµονούν µείζονες κινδύνους για τη δηµόσια υγεία, όπως τα ψευδοφάρµακα, χωρίς τούτο να επηρεάσει αρνητικά την ανάπτυξη του διεθνούς ηλεκτρονικού εµπορίου 10. υποστηρίζει τον άνευ όρων σεβασµό των χρηστών ηθών και της δεοντολογίας των κρατών και των λαών, αλλά εκφράζει λύπη για την αυξανόµενη καταχρηστική προσφυγή στη λογοκρισία όσον αφορά τηλεµατικές υπηρεσίες και προϊόντα, η οποία λειτουργεί ως συγκαλυµµένος εµπορικός φραγµός

6 11. αναγνωρίζει την ανάγκη ανοικτών προτύπων, καθώς και τη σηµασία τους για την καινοτοµία, τον ανταγωνισµό και την ουσιαστική δυνατότητα επιλογής για τους καταναλωτές προτείνει, οι εµπορικές συµφωνίες που υπογράφονται από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα να προωθούν την ευρεία και ανοικτή χρήση του ιαδικτύου για το ηλεκτρονικό εµπόριο, υπό τον όρο ότι οι καταναλωτές θα πρέπει να µπορούν να έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες και ψηφιακά προϊόντα της επιλογής τους, καθώς και να τα χρησιµοποιούν, εφόσον δεν το απαγορεύει η εθνική νοµοθεσία 12. θεωρεί ότι το µέγεθος της αύξησης των διασυνοριακών συναλλαγών, η δυσκολία προσδιορισµού της φύσης, της προέλευσης και του προορισµού των συναλλαγών και η έλλειψη ιχνών ελέγχου και σηµείων στήριξης θέτουν υπό αµφισβήτηση τον εδαφικό χαρακτήρα των φορολογικών συστηµάτων σηµειώνει ότι υπάρχουν ευκαιρίες για εκσυγχρονισµό της φορολογικής διοίκησης, για αντικατάσταση της εργασίας µε χαρτί από ηλεκτρονικές ανταλλαγές δεδοµένων και για την ηλεκτρονική συµπλήρωση φορολογικών δηλώσεων καθώς και την αυτοµατοποίηση της διαδικασίας είσπραξης φόρων 13. υπογραµµίζει την ανάγκη εκπαίδευσης καταναλωτών και επιχειρηµατιών και την ανάγκη διοργάνωσης εκστρατειών ενηµέρωσης από τα ΜΜΕ σχετικά µε τις προοπτικές ανάπτυξης, τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις όλων των εµπλεκόµενων µερών στο διεθνές εµπόριο µέσω διαδικτύου 14. εκφράζει λύπη για τον αυξανόµενο αριθµό κρουσµάτων τηλεµατικής απάτης και κλοπής αφενός προσωπικών δεδοµένων και αφετέρου χρηµάτων πιστεύει ότι η έλλειψη εµπιστοσύνης στην εγγύηση και την ασφάλεια των συναλλαγών και των πληρωµών συνιστά τον πλέον σηµαντικό κίνδυνο για το µέλλον του ηλεκτρονικού εµπορίου καλεί την Επιτροπή να εντείνει τις προσπάθειές της, προκειµένου να θεσπίσει µηχανισµούς για την ενίσχυση της εµπιστοσύνης των επιχειρήσεων και των ατόµων στα διεθνή συστήµατα ηλεκτρονικών πληρωµών, καθώς και να θεσπίσει τα κατάλληλα µέσα για την επίλυση διαφορών που σχετίζονται µε παράνοµες εµπορικές πρακτικές 15. τονίζει ότι η ασφάλεια και η αξιοπιστία των διαδικτυακών συναλλαγών που σχετίζονται µε πολιτιστικά αγαθά ή υπηρεσίες είναι θεµελιώδους σηµασίας 16. επισηµαίνει ότι η εµπιστοσύνη δεν απορρέει µόνον από την ύπαρξη απλών, αξιόπιστων και ασφαλών τρόπων χρήσης του διαδικτύου, αλλά και, µεταξύ άλλων, από την ποιότητα των αγαθών και των υπηρεσιών και από τη διαθεσιµότητα κατάλληλων διορθωτικών µέτρων 17. τονίζει την ανάγκη για διεθνή ρυθµιστική συνεργασία προκειµένου το διεθνές ηλεκτρονικό εµπόριο να αναπτύξει πλήρως τις δυνατότητές του θεωρεί ότι µια νέα, σύγχρονη προσέγγιση στους προβληµατικούς τοµείς του ηλεκτρονικού εµπορίου είναι αναγκαία προκειµένου οι καταναλωτές να έχουν όφελος από την προστασία της προσωπικής ζωής τους και από το χαµηλότερο κόστος και από τις νέες ευκαιρίες για εµπόριο που προκύπτουν από το ιαδίκτυο 18. θεωρεί ότι η συζήτηση για τις σηµερινές και τις µελλοντικές προκλήσεις του παγκόσµιου διαδικτυακού εµπορίου πρέπει να πραγµατοποιηθεί σε ένα αµοιβαίως ενισχυτικό και διαρθρωµένο συνεργατικό πλαίσιο βασιζόµενο σε συστήµατα θεσµοθετηµένων κανόνων µεταξύ αλληλοεξαρτώµενων φορέων σηµειώνει ότι οι σηµερινοί τρόποι διαδικτυακής διακυβέρνησης χαρακτηρίζονται από τον υβριδικό χαρακτήρα τους που καθιστά δυνατή

7 µια σύγχρονη και χωρίς αποκλεισµούς πολυµερή διαδικασία διακυβέρνησης, όπως προκύπτει από το Φόρουµ για τη ιακυβέρνηση του ιαδικτύου 19. εκφράζει λύπη για την απουσία οιασδήποτε προόδου στο πλαίσιο των διαπραγµατεύσεων του ΠΟΕ σχετικά µε το σηµαντικό ζήτηµα της ταξινόµησης των επονοµαζόµενων «ψηφιοποιηµένων προϊόντων», για το γεγονός ότι η Αναπτυξιακή Ατζέντα της Ντόχα δεν αναθέτει εντολή συγκεκριµένων διαπραγµατεύσεων για το ηλεκτρονικό εµπόριο και για το ότι δεν έχει επιτευχθεί καµία πρόοδος σχετικά µε τη θέσπιση ενός µόνιµου µορατόριουµ του ΠΟΕ για τους τελωνειακούς δεσµούς στις ηλεκτρονικές µεταδόσεις σηµειώνει ότι εξακολουθεί να υπάρχει αβεβαιότητα ως προς την κατάλληλη τελωνειακή αξιολόγηση ψηφιακών προϊόντων και εξακολουθεί να µην υπάρχει συµφωνία ως προς το ποιοι κανόνες και ποιες υποχρεώσεις (Γενική Συµφωνία ασµών και Εµπορίου, Γενική Συµφωνία για το Εµπόριο στις Υπηρεσίες (GATS) ή Εµπορικές Πτυχές των ικαιωµάτων Πνευµατικής Ιδιοκτησίας) πρέπει να εφαρµόζονται στα ψηφιακώς παραδιδόµενα προϊόντα 20. χαιρετίζει την πρόταση της Επιτροπής προς τον ΠΟΕ για τον εκσυγχρονισµό και την ανάπτυξη της προαναφερθείσας υπουργικής δήλωσης για την ΙΤΑ, καθορίζοντας βραχυπρόθεσµο χρονοδιάγραµµα, προκειµένου να δοθεί πρόσθετη ώθηση στο εµπόριο των προϊόντων αυτών, να προσελκυσθούν περισσότεροι συµµετέχοντες και να αντιµετωπισθούν οι µη δασµολογικοί φραγµοί και οι αυξανόµενες προκλήσεις της τεχνολογικής ανάπτυξης και σύγκλισης εκφράζει ωστόσο τη λύπη του για τις διάφορες ερµηνείες της ITA από τα συµβαλλόµενα σε αυτήν µέρη, και καλεί την Επιτροπή να εφαρµόσει πλήρως το γράµµα και το πνεύµα της τρέχουσας ΙΤΑ και να υποστηρίξει µια σύγχρονη και ρεαλιστική προσέγγιση για οιανδήποτε µελλοντική συµφωνία ευθυγραµµιζόµενη µε τη ζήτηση για περισσότερα προϊόντα τεχνολογίας των πληροφοριών, ελεύθερα από εισαγωγικούς δασµούς 21. επιδοκιµάζει την πρόοδο που έχει ήδη σηµειωθεί στο πλαίσιο της GATS, των Συνθηκών του Παγκόσµιου Οργανισµού Πνευµατικής Ιδιοκτησίας (WIPO) για το ιαδίκτυο, του προτύπου νόµου της Επιτροπής των Ηνωµένων Εθνών για το ιεθνές Εµπορικό ίκαιο (UNCITRAL), των εκτενών εργασιών του Οργανισµού Οικονοµικής Συνεργασίας και Αναπτύξεως (ΟΟΣΑ) και του εκτενούς πλαισίου πολιτικής που εγκρίθηκε κατά την υπουργική συνάντηση του ΟΟΣΑ στη Σεούλ το 2008 και της Παγκόσµιας ιάσκεψης για την Κοινωνία της Πληροφορίας στη Γενεύη τον εκέµβριο 2003 και στην Τύνιδα το Νοέµβριο επισηµαίνει τη σηµασία της Σύµβασης της UΝΕSCΟ για την Προστασία και την Προώθηση της Πολυµορφίας της Πολιτιστικής Έκφρασης ως ουσιώδους µέσου για να διασφαλιστεί η διατήρηση της πολιτιστικής εξαίρεσης στις διεθνείς εµπορικές συναλλαγές αγαθών και υπηρεσιών πολιτιστικής και δηµιουργικής φύσεως, στο διεθνές πλαίσιο του ΠΟΕ καλεί το Συµβούλιο και την Επιτροπή να ενσωµατώσουν την εφαρµογή της Σύµβασης τόσο στις εσωτερικές όσο και στις εξωτερικές πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης 23. τονίζει το γεγονός ότι διµερείς και περιφερειακές συµφωνίες ελευθέρων συναλλαγών δεν µπορούν να παράσχουν πλήρεις απαντήσεις στην εκτεταµένη πρόσβαση στις αγορές καλεί, παρ όλα αυτά, την Ευρωπαϊκή Ένωση να περιλαµβάνει συστηµατικά στις διµερείς και περιφερειακές συµφωνίες της για εµπορικές συναλλαγές ρητές διατάξεις που να καλύπτουν την εκτεταµένη και ανοικτή χρήση του ιαδικτύου για το εµπόριο αγαθών και

8 υπηρεσιών και για ελεύθερες ροές πληροφόρησης, ώστε να αποφεύγεται η επιβολή ή η διατήρηση µη αναγκαίων φραγµών στη ροή των πληροφοριών διά µέσου των συνόρων και εφαρµόζοντας στις συναλλαγές του ιαδικτύου τις αρχές της µη εισαγωγής διακρίσεων, της διαφάνειας και µιας ελάχιστα περιοριστικής για το εµπόριο ρύθµισης στηρίζει τις προσπάθειες της ΕΕ να καθιερώσει διαλόγους συνεργασίας σχετικά µε κανονιστικά ζητήµατα στο πλαίσιο των διµερών συµφωνιών της µε εµπορικούς εταίρους τρίτων χωρών καλεί, µετά την επίτευξη αυτών των συµφωνιών, τα θεσµικά όργανα και τα κράτη µέλη της ΕΕ να επιδείξουν βούληση να συνεισφέρουν σε αυτούς τους διαλόγους συνεργασίας 24. καλεί την Επιτροπή να επανεξετάσει τη δυνατότητα εφαρµογής εµπορικών µέσων, ώστε να εναρµονιστεί και να ελευθερωθεί η χρήση του φάσµατος, προκειµένου να προωθήσει την κινητή πρόσβαση σε διαδικτυακές υπηρεσίες δίνοντας ώθηση στην καινοτοµία, την ανάπτυξη και τον ανταγωνισµό 25. τονίζει ότι πρέπει να δοθεί προσοχή στην παροχή τηλεµατικών υπηρεσιών, συµπεριλαµβανοµένου του ηλεκτρονικού εµπορίου, που να µην υπόκεινται σε περιττές εγχώριες διαδικασίες αδειοδότησης (τόσο στην ΕΕ όσο και στις χώρες εµπορικούς εταίρους), που, ως αποτέλεσµα, θα εµπόδιζαν εκ των πραγµάτων την παροχή αυτών των υπηρεσιών 26. υποστηρίζει ότι στο πλαίσιο της σύναψης διεθνών δηµοσίων συµβάσεων, όπου νέες τεχνολογίες επιτρέπουν το διασυνοριακό ηλεκτρονικό εµπόριο, νέες µορφές, π.χ., συνδυαστικών δηµοπρασιών για κοινοπραξίες ΜΜΕ και τηλεµατικής δηµοσίευσης και διαφήµισης προσκλήσεων για την υποβολή προσφορών επιτρέπουν τη σηµαντική µεγέθυνση του τοµέα της σύναψης συµβάσεων, όχι µόνο εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και παγκοσµίως, ενθαρρύνοντας έτσι το διασυνοριακό ηλεκτρονικό εµπόριο 27. υπενθυµίζει ότι η σύναψη της Εµπορικής Συµφωνίας κατά της Αποµίµησης πρέπει να εξασφαλίσει ισορροπία µεταξύ της ουσιαστικής επιβολής των δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας και της προστασίας των θεµελιωδών δικαιωµάτων των καταναλωτών, και να συµβάλει στην προώθηση της καινοτοµίας, της ροής των πληροφοριών και της χρήσης θεµιτών υπηρεσιών τηλεµατικού ηλεκτρονικού εµπορίου 28. ζητεί από την Επιτροπή να διεξαγάγει ενηµερωτικές και διαφωτιστικές εκστρατείες χρησιµοποιώντας συµβατικά αλλά και διαδικτυακά µέσα προκειµένου να ευαισθητοποιήσει τους καταναλωτές σε ζητήµατα σχετικά µε τα δικαιώµατά τους, ώστε να αυξηθεί η εµπιστοσύνη τους στις διαδικτυακές συναλλαγές 29. εκφράζει τη λύπη του για τον κατακερµατισµό της τηλεµατικής αγοράς της ΕΕ, ο οποίος είναι αποτέλεσµα ρυθµιστικών διατάξεων που επιτρέπουν ή απαιτούν γεωγραφική κατάτµηση των αγορών, ρυθµιστικών διατάξεων που αποτρέπουν ή παρεµποδίζουν την τηλεµατική προµήθεια αγαθών ή υπηρεσιών, συµβατικών περιορισµών στους διανοµείς, νοµικής αβεβαιότητας, έλλειψης εµπιστοσύνης των καταναλωτών στην ασφάλεια των συστηµάτων πληρωµής, υψηλών χρεώσεων πρόσβασης στο ιαδίκτυο και οιωνδήποτε περιορισµών στη διαθεσιµότητα επιλογών παράδοσης 30. καλεί την Επιτροπή να δηµοσιεύσει στον ιστότοπό της πληροφορίες για τα δικαιώµατα των καταναλωτών στις διεθνείς συναλλαγές τους στο διαδίκτυο, µε ιδιαίτερη έµφαση σε θέµατα συµβατικών υποχρεώσεων, προστασίας από αθέµιτες εµπορικές πρακτικές, προστασίας προσωπικών δεδοµένων και πνευµατικής ιδιοκτησίας

9 31. πιστεύει ότι οι ρυθµιστικές ελλείψεις της τηλεµατικής αγοράς της ΕΕ παρεµποδίζουν την ανάπτυξη ενός σταθερού και ισχυρού ευρωπαϊκού τηλεµατικού βιοµηχανικού και εµπορικού περιβάλλοντος, µε αποτέλεσµα να µην είναι ικανοποιητικά τα επίπεδα συµµετοχής των ευρωπαίων καταναλωτών σε εµπορικές συναλλαγές στην ΕΕ και διεθνώς και να παρεµποδίζονται η δηµιουργικότητα και η καινοτοµία στην εµπορική δραστηριότητα εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι ο αριθµός των εταιριών µε έδρα στην ΕΕ, οι οποίες παρέχουν αποκλειστικά τηλεµατικές υπηρεσίες είναι εξαιρετικά χαµηλός 32. επισηµαίνει την πρόταση της Επιτροπής για οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για τα δικαιώµατα των καταναλωτών (COM(2008)0614), η οποία, όπως τουλάχιστον προσδοκάται, θα ενισχύσει την ασφάλεια δικαίου, τη διαφάνεια και την προστασία για τον αυξανόµενο αριθµό καταναλωτών που πραγµατοποιούν τις αγορές τους στο ιαδίκτυο, ιδίως όσον αφορά την παράδοση, την µετάθεση του κινδύνου, τη συµµόρφωση προς τους όρους της σύµβασης και τις εµπορικές εγγυήσεις 33. υπενθυµίζει ότι η εµπιστοσύνη, ιδιαιτέρως για τους καταναλωτές και τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ), είναι ζωτικής σηµασίας για την πλήρη αξιοποίηση των δυνατοτήτων που παρέχει το εµπόριο µέσω διαδικτύου όπως τονίστηκε στο ψήφισµά του της 21ης Ιουνίου ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη µέλη να αξιοποιούν κάθε ευκαιρία για να συµβάλλουν στην ενίσχυση της εµπιστοσύνης, αναλαµβάνοντας δράση στα σχετικά διεθνή φόρουµ, όπως είναι ο Παγκόσµιος Οργανισµός Εµπορίου, και να καταβάλουν προσπάθειες προκειµένου να επιτευχθούν πρότυπα και κανόνες που να λαµβάνουν υπόψη τις ευρωπαϊκές βέλτιστες πρακτικές 35. καλεί την Επιτροπή να βελτιώσει τη νοµική διαλειτουργικότητα των διαδικτυακών υπηρεσιών µέσω της ανάπτυξης πρότυπων αδειών και άλλων νοµικών λύσεων συµβατών µε τις δικαιοδοσίες, όπου το ιδιωτικό δίκαιο δεν έχει εναρµονιστεί, ιδίως για εθελοντικές αποζηµιώσεις για διπλώµατα ευρεσιτεχνίας διεθνών τηλεµατικών προτύπων, και να διαδώσει τα υφιστάµενα ευρωπαϊκά παραδόσιµα αποτελέσµατα για τη νοµική διαλειτουργικότητα ως µέσο µείωσης του κόστους συναλλαγών και της νοµικής αβεβαιότητας των τηλεµατικών παρόχων 36. καλεί την Επιτροπή, αν χρειαστεί σε συνεργασία µε τον ΟΟΣΑ, να συντάξει λεπτοµερή µελέτη που να περιλαµβάνει στατιστικά στοιχεία σχετικά µε το διεθνές διαδικτυακό εµπόριο 37. καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει συνεπή στρατηγική για την εξάλειψη των φραγµών στη χρήση του ηλεκτρονικού εµπορίου, που εξακολουθούν να έχουν επιπτώσεις στις ΜΜΕ (πρόσβαση στις ΤΠΕ, κόστος ανάπτυξης και συντήρησης των συστηµάτων ηλεκτρονικού επιχειρείν, έλλειψη εµπιστοσύνης, έλλειψη πληροφόρησης, νοµική αβεβαιότητα για τις διεθνικές διαφορές κλπ.), και να προσφέρει κίνητρα στις ΜΜΕ για αυξηµένη συµµετοχή στις τηλεµατικές εµπορικές συναλλαγές προϊόντων και υπηρεσιών ενθαρρύνει, στο πλαίσιο αυτό, τη δηµιουργία βάσης δεδοµένων για την παροχή τεκµηρίωσης και συµβουλών σε θέµατα διαχείρισης, σε νέους και άπειρους συµµετέχοντες στο τηλεµατικό εµπόριο, και τη διεξαγωγή συγκριτικής οικονοµικής ανάλυσης σχετικά µε τα οφέλη του ηλεκτρονικού εµπορίου και της τηλεµατικής διαφήµισης για τις ΜΜΕ, καθώς και µελετών συγκεκριµένων περιπτώσεων ΜΜΕ της ΕΕ που έχουν σηµειώσει επιτυχία στο τηλεµατικό εµπόριο

10 38. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη µέλη να ενθαρρύνουν τις ΜΜΕ «να αναπτύξουν τηλεµατικές δραστηριότητες» και να οργανώσουν πλατφόρµες για ανταλλαγή πληροφοριών και των καλύτερων πρακτικών και συνιστά, τόσο η Επιτροπή όσο και τα κράτη µέλη να προωθούν τις δηµόσιες συµβάσεις µέσω ηλεκτρονικής χρήσης, δίνοντας µεγάλη προσοχή στη διασφάλιση της ηλεκτρονικής προσβασιµότητας 39. επικροτεί την πρωτοβουλία της Επιτροπής να ανοίξει δηµόσιο διάλογο µέσω του θεµατικού εγγράφου της µε τίτλο «Ευκαιρίες στις Τηλεµατικές Συναλλαγές Αγαθών και Υπηρεσιών» και µε τη συγκρότηση οµάδας συµβούλων που θα συνεργαστούν στην εκπόνηση έκθεσης για τα συναφή ζητήµατα 40. επισηµαίνει ότι το ιαδίκτυο έχει γίνει αιτία για να αναπτυχθεί µια νέα προσέγγιση της παραγωγής, της κατανάλωσης και της διάδοσης πολιτιστικών αγαθών και υπηρεσιών, η οποία µπορεί να συµβάλει στη διαπολιτισµική κατανόηση µε βάση την ελεύθερη και δίκαιη πρόσβαση στις νέες ΤΠΕ και το σεβασµό της πολιτιστικής και γλωσσικής πολυµορφίας 41. επισηµαίνει ότι τα πολιτιστικά και καλλιτεχνικά προϊόντα και υπηρεσίες έχουν τόσο οικονοµική όσο και πολιτιστική φύση και ότι είναι σηµαντικό να διατηρείται αυτή η αντίληψη στις διαπραγµατεύσεις και τις συµφωνίες διεθνούς εµπορίου και µέσω παγκοσµίων δικτύων, µε την εφαρµογή της Σύµβασης της Unesco µε νοµικά δεσµευτικό τρόπο 42. παροτρύνει το Συµβούλιο και την Επιτροπή να εξασφαλίσουν ότι οι ευρωπαϊκές πολιτιστικές βιοµηχανίες επωφελούνται πλήρως από τις νέες ευκαιρίες που παρέχουν οι διαδικτυακές συναλλαγές, ιδιαίτερα στον οπτικοακουστικό, το µουσικό και το διαφηµιστικό τοµέα, ενώ ταυτόχρονα παρέχουν αποτελεσµατική προστασία από την παράνοµη διακίνηση και την πειρατεία τονίζει εντούτοις ότι τούτο δεν πρέπει να επηρεάζει την πολιτική της Κοινότητας, που ορίζεται σαφώς στη διαπραγµατευτική εντολή και συνίσταται στο να µην υποβάλλονται προσφορές και να µη γίνονται δεκτές αιτήσεις ελευθέρωσης στον οπτικοακουστικό και πολιτιστικό τοµέα 43. θεωρεί ότι το ιαδίκτυο καθίσταται το πλέον αποτελεσµατικό µέσο για τη γεφύρωση του εµπορικού χάσµατος µεταξύ Βορρά και Νότου θεωρεί ότι το ιαδίκτυο ανοίγει νέους εµπορικούς διαύλους συνδέοντας ελάχιστα αναπτυγµένες και λοιπές αναπτυσσόµενες χώρες µε προηγµένα και κεντρικά εµπορικά συστήµατα, αυξάνοντας τις εξαγωγικές ροές τους και παρακάµπτοντας τα µειονεκτήµατα των παραδοσιακών εµπορικών πρακτικών 44. πιστεύει ότι η συµµετοχή των ελάχιστα αναπτυγµένων και λοιπών αναπτυσσόµενων χωρών στο διεθνές εµπόριο µέσω του ιαδικτύου πρέπει να υποστηριχθεί µέσω αυξηµένων επενδύσεων πρωτίστως στις βασικές υποδοµές όπως τα δίκτυα τηλεπικοινωνιών και οι συσκευές πρόσβασης υπογραµµίζει την ανάγκη για χαµηλό κόστος και καλύτερη παροχή ποιότητας των διαδικτυακών υπηρεσιών αναγνωρίζει ότι η ελευθέρωση των τηλεπικοινωνιών έχει οδηγήσει σε αύξηση των επενδύσεων σε υποδοµές, σε καλύτερη εξυπηρέτηση και σε καινοτοµία 45. αναγνωρίζει ότι σε πολλές χώρες οι χρήστες έχουν πρόσβαση στο ιαδίκτυο µέσω κινητών συσκευών 46. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισµα στο Συµβούλιο και την Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών µελών.

Έγγραφο συνόδου ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία της ερώτησης με αίτημα προφορικής απάντησης B8-1803/2016

Έγγραφο συνόδου ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία της ερώτησης με αίτημα προφορικής απάντησης B8-1803/2016 Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Έγγραφο συνόδου B8-1134/2016 19.10.2016 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία της ερώτησης με αίτημα προφορικής απάντησης B8-1803/2016 σύμφωνα με το άρθρο 128 παράγραφος 5 του

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΠΟΙΗΣΗΣ/ΑΠΟΜΙΜΗΣΗΣ (ACTA) B7-0618/2010

ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΠΟΙΗΣΗΣ/ΑΠΟΜΙΜΗΣΗΣ (ACTA) B7-0618/2010 ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΠΟΙΗΣΗΣ/ΑΠΟΜΙΜΗΣΗΣ (ACTA) B7-0618/2010 Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, έχοντας υπόψη τα άρθρα 207 και 218 της

Διαβάστε περισσότερα

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσιάζει 16 πρωτοβουλίες για να κάνει την Ψηφιακή Ενιαία Αγορά πραγματικότητα.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσιάζει 16 πρωτοβουλίες για να κάνει την Ψηφιακή Ενιαία Αγορά πραγματικότητα. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανεξάρτητη Αρχή Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή Ελλάδας Αθήνα, 11 Μαΐου 2015 Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσιάζει 16 πρωτοβουλίες για να κάνει την Ψηφιακή Ενιαία Αγορά πραγματικότητα. Το διαδίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2236(INI) 15.4.2015

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2236(INI) 15.4.2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 15.4.2015 2014/2236(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την κοινωνική επιχειρηματικότητα και την κοινωνική καινοτομία στην καταπολέμηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 2009 Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας 2008/2204(INI) 5.12.2008 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας προς την Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

9494/16 ΣΠΚ/γπ 1 DG G 2B

9494/16 ΣΠΚ/γπ 1 DG G 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 25 Μαΐου 2016 (OR. en) 9494/16 FISC 86 ECOFIN 509 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Με ημερομηνία: 25 Μαΐου 2016 Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/2010(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/2010(INI) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού 2016/2010(INI) 18.5.2016 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας για τις ταχυδρομικές υπηρεσίες (2016/2010(INI)) Επιτροπή Μεταφορών

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.8.2012 COM(2012) 430 final 2012/0207 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τον καθορισμό της θέσης της ΕΕ ενόψει της εξετάσεως του κανονισμού διεθνών τηλεπικοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

Ανοικτό διαδίκτυο και ουδετερότητα του διαδικτύου στην Ευρώπη

Ανοικτό διαδίκτυο και ουδετερότητα του διαδικτύου στην Ευρώπη P7_TA(2011)0511 Ανοικτό διαδίκτυο και ουδετερότητα του διαδικτύου στην Ευρώπη Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 17ης Νοεµβρίου 2011 σχετικά µε το ανοιχτό ιαδίκτυο και τη δικτυακή ουδετερότητα στην

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.3.2014 COM(2014) 149 final 2014/0086 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη σύναψη της Συμφωνίας Σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/2059(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/2059(INI) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου 2015/2059(INI) 8.11.2016 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την εφαρμογή της συμφωνίας ελεύθερων συναλλαγών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2151(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2151(INI) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Νομικών Θεμάτων 2014/2151(INI) 5.2.2015 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την επιδίωξη ανανεωμένης συναίνεσης όσον αφορά την επιβολή των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 2009 Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών 2008/2057(INI) 22.7.2008 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με τον πίνακα αποτελεσμάτων για τους καταναλωτές (2008/2057(INI))

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 2009 Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων 17.1.2008 2007/2212(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την Πράσινη Βίβλο όσον αφορά το ρόλο της κοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2011/0437(COD) της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2011/0437(COD) της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου 2011/0437(COD) 4.7.2012 ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου προς την Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών

Διαβάστε περισσότερα

Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 11ης εκεµβρίου 2012 σχετικά µε την ολοκλήρωση της ενιαίας ψηφιακής αγοράς (2012/2030(INI))

Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 11ης εκεµβρίου 2012 σχετικά µε την ολοκλήρωση της ενιαίας ψηφιακής αγοράς (2012/2030(INI)) P7_TA(2012)0468 Ολοκλήρωση της ενιαίας ψηφιακής αγοράς Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 11ης εκεµβρίου 2012 σχετικά µε την ολοκλήρωση της ενιαίας ψηφιακής αγοράς (2012/2030(INI)) Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ. AF/CE/LB/el 1

ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ. AF/CE/LB/el 1 ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ AF/CE/LB/el 1 Οι πληρεξούσιοι: ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ, ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΙΑΣ, ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ, ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΙΣΠΑΝΙΑΣ, ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 2009 Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών 2008/2173(INI) 20.11.2008 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την προστασία των καταναλωτών, ιδίως των ανηλίκων, όσον αφορά

Διαβάστε περισσότερα

10254/16 ΕΚΜ/γομ 1 DGC 2B

10254/16 ΕΚΜ/γομ 1 DGC 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 20 Ιουνίου 2016 (OR. en) 10254/16 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Με ημερομηνία: 20 Ιουνίου 2016 Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων

Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων 17.10.2016 2016/2204(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με τις γυναίκες και

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 24.6.2010 COM(2010)331 τελικό 2010/0179 (CNS) C7-0173/10 Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/112/ΕΚ σχετικά µε το κοινό σύστηµα φόρου προστιθέµενης

Διαβάστε περισσότερα

9549/13 ΣΠΚ/μκ 1 DG G II

9549/13 ΣΠΚ/μκ 1 DG G II ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 14 Μαΐου 2013 (21.05) (OR. en) 9549/13 FISC 94 ΕCOFIN 353 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της: Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου προς: τις αντιπροσωπίες Θέμα: Συμπεράσματα του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Ι. ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ι. ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ EBUSINESS FORUM ΟΜΑ Α 1 ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ Επεξεργασία: Ξένια Πασσά,Μίνα Ζούλοβιτς ικονοµικά θέµατα: Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 44/2001 του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/2225(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/2225(INI) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων 19.10.2016 2016/2225(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με τις επιπτώσεις των μαζικών δεδομένων στα θεμελιώδη

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 23.11.2016 JOIN(2016) 56 final 2016/0373 (NLE) Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL 22.6.2011. σχετικά με τα συμπεράσματα της ομάδας εργασίας για το ηλεκτρονικό εμπόριο

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL 22.6.2011. σχετικά με τα συμπεράσματα της ομάδας εργασίας για το ηλεκτρονικό εμπόριο ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών 22.6.2011 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σχετικά με τα συμπεράσματα της ομάδας εργασίας για το ηλεκτρονικό εμπόριο Επιτροπή Εσωτερικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2011/0300(COD) Σχέδιο γνωμοδότησης Sandra Kalniete (PE v01-00)

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2011/0300(COD) Σχέδιο γνωμοδότησης Sandra Kalniete (PE v01-00) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών 2011/0300(COD) 7.5.2012 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 12-32 Σχέδιο γνωμοδότησης Sandra Kalniete (PE487.677v01-00) Διευρωπαϊκές ενεργειακές

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζονται συνημμένως στις αντιπροσωπίες τα συμπεράσματα του Συμβουλίου με θέμα:

Διαβιβάζονται συνημμένως στις αντιπροσωπίες τα συμπεράσματα του Συμβουλίου με θέμα: Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 12 Δεκεμβρίου 2016 (OR. en) 15508/16 AGRI 676 AGRILEG 197 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων

Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 2013/2061(INI) 5.9.2013 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με το σχέδιο δράσης για την ηλ-υγεία 2012-2020: καινοτομική

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων

Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 7.10.2010 2010/2088(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με το ΑΕΠ και πέρα από αυτό - Η μέτρηση της προόδου σε

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Νομικών Θεμάτων

Επιτροπή Νομικών Θεμάτων ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Νομικών Θεμάτων 30.1.2013 2012/2101(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με τη βελτίωση της πρόσβασης στη δικαιοσύνη: ευεργέτημα πενίας σε διασυνοριακές διαφορές επί αστικών

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο συνόδου B7-0000/2013 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία των ερωτήσεων για προφορική απάντηση B7-0000/2013 και B7-xxx

Έγγραφο συνόδου B7-0000/2013 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία των ερωτήσεων για προφορική απάντηση B7-0000/2013 και B7-xxx ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Έγγραφο συνόδου 13.5.2013 B7-0000/2013 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία των ερωτήσεων για προφορική απάντηση B7-0000/2013 και B7-xxx σύμφωνα με το άρθρο 115 παράγραφος 5 του

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 21.9.2016 JOIN(2016) 43 final 2016/0298 (NLE) Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 2009 Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας 2008/2226(INI) 16.12.2008 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με τις καλλιτεχνικές σπουδές στην Ευρωπαϊκή Ένωση (2008/2226(INI)) Επιτροπή Πολιτισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ. Για το περιεχόμενο στην ψηφιακή ενιαία αγορά

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ. Για το περιεχόμενο στην ψηφιακή ενιαία αγορά ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.12.2012 COM(2012) 789 final ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ Για το περιεχόμενο στην ψηφιακή ενιαία αγορά EL EL ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Για το περιεχόμενο στην ψηφιακή ενιαία αγορά 1. Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 29.10.2016 L 295/11 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/1904 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 14ης Ιουλίου 2016 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (EE) αριθ. 1286/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο συνόδου B7-0000/2013 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία της ερώτησης για προφορική απάντηση B7-0000/2013

Έγγραφο συνόδου B7-0000/2013 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία της ερώτησης για προφορική απάντηση B7-0000/2013 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Έγγραφο συνόδου 22.4.2013 B7-0000/2013 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία της ερώτησης για προφορική απάντηση B7-0000/2013 σύμφωνα με το άρθρο 115, παράγραφος 5, του Κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

7075/16 ΙΑ/νκ 1 DGG 2B

7075/16 ΙΑ/νκ 1 DGG 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 15 Μαρτίου 2016 (OR. en) 7075/16 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες αριθ. προηγ. εγγρ.: 6334/16,

Διαβάστε περισσότερα

Απελευθέρωση Ταχυδρομικής Αγοράς : «Βαδίζοντας προς το 2009»

Απελευθέρωση Ταχυδρομικής Αγοράς : «Βαδίζοντας προς το 2009» Απελευθέρωση Ταχυδρομικής Αγοράς : «Βαδίζοντας προς το 2009» Χρήστος Αποστόλου Δ/νση Ταχυδρομείων ΕΕΤΤ Μάρτιος 2007 Περιεχόμενα Παρουσίασης Σκοπός της κοινοτικής πολιτικής Διαδικασία ανοίγματος της αγοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2011/2318(INI) Σχέδιο γνωμοδότησης Josefa Andrés Barea (PE v01-00)

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2011/2318(INI) Σχέδιο γνωμοδότησης Josefa Andrés Barea (PE v01-00) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου 2011/2318(INI) 4.4.2012 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1-11 Josefa Andrés Barea (PE478.683v01-00) σχετικά με την εξωτερική διάσταση της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της. Σύστασης για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της. Σύστασης για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.3.2015 COM(2015) 99 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της Σύστασης για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τους γενικούς προσανατολισμούς των οικονομικών πολιτικών των κρατών μελών

Διαβάστε περισσότερα

12764/16 ΠΧΚ/γομ 1 DG G 2B

12764/16 ΠΧΚ/γομ 1 DG G 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 7 Οκτωβρίου 2016 (OR. en) 12764/16 FISC 145 ECOFIN 861 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «Ι/A» Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Επιτροπή των Μονίμων

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών κ. Ευριπίδη Στυλιανίδη στην Ημερίδα της ΕΕΤΤ

Ομιλία του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών κ. Ευριπίδη Στυλιανίδη στην Ημερίδα της ΕΕΤΤ Ομιλία του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών κ. Ευριπίδη Στυλιανίδη στην Ημερίδα της ΕΕΤΤ «ΨΗΦΙΑΚΟ ΜΕΡΙΣΜΑ: Προκλήσεις και Ευκαιρίες στη Νέα Ψηφιακή Εποχή» Τρίτη, 24 Φεβρουαρίου 2009 Κυρίες και Κύριοι,

Διαβάστε περισσότερα

«Η Αξιοποίηση του ΑΒΕΚΤ για τις Βιβλιοθήκες Κυβερνητικών Υπηρεσιών»

«Η Αξιοποίηση του ΑΒΕΚΤ για τις Βιβλιοθήκες Κυβερνητικών Υπηρεσιών» Οµιλία στο Πρώτο Συνέδριο Κυπριακών Βιβλιοθηκών «Ο Ρόλος της Βιβλιοθήκης στον 21ον Αιώνα» 2 Νοεµβρίου 2001 Με θέµα «Η Αξιοποίηση του ΑΒΕΚΤ για τις Βιβλιοθήκες Κυβερνητικών Υπηρεσιών» Εισαγωγή Επιτρέψετε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.9.2014 SWD(2014) 274 final ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ που συνοδεύει το έγγραφο Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 26 Οκτωβρίου 2010 (03.11) (OR. en) 15449/10 AUDIO 37 COMPET 311 CULT 98

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 26 Οκτωβρίου 2010 (03.11) (OR. en) 15449/10 AUDIO 37 COMPET 311 CULT 98 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 26 Οκτωβρίου 2010 (03.11) (OR. en) 15449/10 AUDIO 37 COMPET 311 CULT 98 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της : Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου προς : την Επιτροπή των Μόνιμων Αντιπροσώπων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, XXX SWD(2016) 174 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ που συνοδεύει το έγγραφο πρόταση για ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ P8_TA(2016)0049 Νησιωτικότητα Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 4ης Φεβρουαρίου 2016 σχετικά με την ειδική κατάσταση των νησιών (2015/3014(RSP))

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Ως κλάδος τηλεπικοινωνιών ορίζεται η παραγωγή τηλεπικοινωνιακού υλικού και η χρήση των παραγόμενων τηλεπικοινωνιακών προϊόντων και

Διαβάστε περισσότερα

L 162/20 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 162/20 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 162/20 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 21.6.2008 ΟΔΗΓΙΑ 2008/63/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 20ής Ιουνίου 2008 σχετικά με τον ανταγωνισμό στις αγορές εξοπλισμού τηλεπικοινωνιακών τερματικών (Κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ. σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ. σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 24.11.2015 COM(2015) 588 final 2013/0089 (COD) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.12. COM() 614 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ για την ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

11 η Διάλεξη «ΔΟΟ ρύθμισης του διεθνούς εμπορίου»

11 η Διάλεξη «ΔΟΟ ρύθμισης του διεθνούς εμπορίου» ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: Διεθνείς Οικονομικοί Οργανισμοί 11 η Διάλεξη «ΔΟΟ ρύθμισης του διεθνούς εμπορίου» ΠΟΕ - Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου. Ο Παγκόσμιος

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής

Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής 10.5.2010 2008/0196(COD) ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής προς την Επιτροπή Εσωτερικής

Διαβάστε περισσότερα

8735/16 ΠΧΚ/μκρ 1 DG G 3 C

8735/16 ΠΧΚ/μκρ 1 DG G 3 C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 17 Μαΐου 2016 (OR. en) 8735/16 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «A» Αποστολέας: Αποδέκτης: IND 91 RECH 130 TELECOM 73 MI 304 COMPET 213 EDUC 135 EMPL 137 Επιτροπή των Μονίμων

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 14.4.2016 JOIN(2016) 8 final 2016/0113 (NLE) Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

E-BUSINESS FORUM ΟΜΑ Α 1 ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ-ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ Μίνα Ζούλοβιτς Rapporteur

E-BUSINESS FORUM ΟΜΑ Α 1 ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ-ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ Μίνα Ζούλοβιτς Rapporteur Οµάδα 1 E-BUSINESS FORUM ΟΜΑ Α 1 ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ-ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ Μίνα Ζούλοβιτς Rapporteur Ο παρακάτω κατάλογος αποτελεί µια ενδεικτική καταγραφή και παράθεση της βασικότερης νοµοθεσίας (σε

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικοί στόχοι για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Τυποποίησης* μέχρι το 2020

Στρατηγικοί στόχοι για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Τυποποίησης* μέχρι το 2020 Στρατηγικοί στόχοι για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Τυποποίησης* μέχρι το 2020 Η Ευρωπαϊκή τυποποίηση θα αποτελέσει ουσιαστικό παράγοντα για την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης σε παγκόσμιο επίπεδο, την ανάπτυξη,

Διαβάστε περισσότερα

To Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

To Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 22ΑΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2010 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΒΟΛΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ (2009/2178(INI) To Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, έχοντας υπόψη

Διαβάστε περισσότερα

7935/17 ΚΒ/γπ/ΕΠ 1 DG E - 1C

7935/17 ΚΒ/γπ/ΕΠ 1 DG E - 1C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 5 Απριλίου 2017 (OR. en) 7935/17 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου CULT 34 RELEX 290 DEVGEN 54 COMPET 236 ENFOCUSTOM 92 EDUC 131

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Έγγραφο συνόδου 18.1.2011 B7-0029/2011 } B7-0030/2011 } B7-0036/2011 } B7-0037/2011 } B7-0038/2011 } ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σύµφωνα µε το άρθρο 115, παράγραφος 5, του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ. σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ. σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 26.1.2016 COM(2016) 36 final 2013/0014 (COD) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. σχετικά με τα δημόσια οικονομικά στην ΟΝΕ (2011/2274 (INI))

Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. σχετικά με τα δημόσια οικονομικά στην ΟΝΕ (2011/2274 (INI)) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής 17.9.2012 2011/2274(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με τα δημόσια οικονομικά στην ΟΝΕ 2011-2012 (2011/2274 (INI)) Επιτροπή Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

Συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με τη χρηματοδότηση για το κλίμα. Το Συμβούλιο (ECOFIN, ) ενέκρινε τα ακόλουθα Συμπεράσματα:

Συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με τη χρηματοδότηση για το κλίμα. Το Συμβούλιο (ECOFIN, ) ενέκρινε τα ακόλουθα Συμπεράσματα: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β Συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με τη χρηματοδότηση για το κλίμα Το Συμβούλιο (ECOFIN, 10-11-2015) ενέκρινε τα ακόλουθα Συμπεράσματα: 1. ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΕΙ εκ νέου ότι η ΕΕ και τα κράτη μέλη

Διαβάστε περισσότερα

Bρυξέλλες, 11 εκεµβρίου 2001 (19.12) (OR. en) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 15152/10 LIMITE ECO 389 JAI 171 PESC 537 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Bρυξέλλες, 11 εκεµβρίου 2001 (19.12) (OR. en) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 15152/10 LIMITE ECO 389 JAI 171 PESC 537 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Bρυξέλλες, 11 εκεµβρίου 2001 (19.12) (OR. en) 15152/10 LIMITE ECO 389 JAI 171 PESC 537 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ τoυ : ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ µε ηµεροµηνία : 6 εκεµβρίου 2001 αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.2.2016 COM(2016) 63 final 2016/0037 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την υπογραφή και την προσωρινή εφαρμογή της συμφωνίας οικονομικής εταιρικής σχέσης μεταξύ των

Διαβάστε περισσότερα

Προπαρασκευαστική δράση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Προπαρασκευαστική δράση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Προπαρασκευαστική δράση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Υφιστάμενη και επιθυμητή κατάσταση του οικονομικού δυναμικού σε περιοχές εκτός της περιοχής της ελληνικής πρωτεύουσας 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Αυτή η προπαρασκευαστική

Διαβάστε περισσότερα

Αρχή 1. Πιθανές ενέργειες:

Αρχή 1. Πιθανές ενέργειες: Η προσδοκία μας Στο επίκεντρο της δραστηριότητας της ασφαλιστικής βιομηχανίας εντοπίζεται η αντίληψη, η διαχείριση και η ανάληψη κινδύνων. Με γνώμονα την πρόληψη και την μείωση της έκθεσης στον κίνδυνο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 26 Οκτωβρίου 2010 (04.11) (OR. fr) 15448/10 CULT 97 SOC 699

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 26 Οκτωβρίου 2010 (04.11) (OR. fr) 15448/10 CULT 97 SOC 699 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 26 Οκτωβρίου 2010 (04.11) (OR. fr) 15448/10 CULT 97 SOC 699 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της: Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου προς: την Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων (1ο τμήμα)

Διαβάστε περισσότερα

III ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

III ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 12.5.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 137/7 III (Προπαρασκευαστικές πράξεις) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 2ας Μαρτίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2009/2229(INI) Σχέδιο γνωμοδότησης Σταύρος Λαμπρινίδης (PE441.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2009/2229(INI) Σχέδιο γνωμοδότησης Σταύρος Λαμπρινίδης (PE441. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων 19.5.2010 2009/2229(INI) ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1-13 Σταύρος Λαμπρινίδης (PE441.186v01-00) σχετικά με τη διακυβέρνηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. Περίληψη της εκτίμησης επιπτώσεων. που συνοδεύει το έγγραφο

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. Περίληψη της εκτίμησης επιπτώσεων. που συνοδεύει το έγγραφο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.9.2013 SWD(2013) 332 final ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Περίληψη της εκτίμησης επιπτώσεων που συνοδεύει το έγγραφο Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Η Ηλεκτρονική ιακυβέρνηση. στις Τοπικές και Περιφερειακές Αρχές

Η Ηλεκτρονική ιακυβέρνηση. στις Τοπικές και Περιφερειακές Αρχές Η Ηλεκτρονική ιακυβέρνηση στις Τοπικές και Περιφερειακές Αρχές 1 Εισαγωγή Οι σύγχρονες τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας (Information and Communication Technology, I.C.T.) καθώς και οι ηλεκτρονικές

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα ΤΟΜΟΥ Ι Α. ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Περιεχόμενα ΤΟΜΟΥ Ι Α. ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Περιεχόμενα ΤΟΜΟΥ Ι Α. ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 994/98 του Συμβουλίου της 7 ης Μαΐου 1998 για την εφαρμογή των άρθρων 92 και 93 της Συνθήκης για

Διαβάστε περισσότερα

15312/16 ΙΑ/ακι 1 DGD 1B

15312/16 ΙΑ/ακι 1 DGD 1B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Δεκεμβρίου 2016 (OR. en) 15312/16 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Με ημερομηνία: 9 Δεκεμβρίου 2016 Αποδέκτης: Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΑΑ. Αρχές για την Αειφόρο Ασφάλιση. του Προγράμματος Περιβάλλοντος του Ο.Η.Ε.

ΑΑΑ. Αρχές για την Αειφόρο Ασφάλιση. του Προγράμματος Περιβάλλοντος του Ο.Η.Ε. ΑΑΑ Αρχές για την Αειφόρο Ασφάλιση A global sustainability framework and initiative of the United Nations Environment Programme Finance Initiative Ένα παγκόσμιο πλαίσιο και μια πρωτοβουλία της Πρωτοβουλίας

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 26.1.2016 COM(2016) 22 final 2016/0015 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τον καθορισμό της θέσης που θα ληφθεί εξ ονόματος της ΕΕ στο πλαίσιο του Γενικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.2.2016 COM(2016) 64 final 2016/0038 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη σύναψη της συμφωνίας οικονομικής εταιρικής σχέσης μεταξύ των κρατών εταίρων της Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

13844/14 ΠΜ/νκ/ΑΗΡ 1 DGG 1A

13844/14 ΠΜ/νκ/ΑΗΡ 1 DGG 1A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 29 Οκτωβρίου 2014 (OR. en) 13844/14 ECOFIN 873 ENV 845 ENER 434 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου ΕΜΑ, 2ο τμήμα και Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 21.5.2015 JOIN(2015) 24 final 2015/0110 (NLE) Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. Έγγραφο εργασίας της Επιτροπής Δημιουργία μιας Ευρώπης που προστατεύει, ενδυναμώνει και υπερασπίζεται τους πολίτες της

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. Έγγραφο εργασίας της Επιτροπής Δημιουργία μιας Ευρώπης που προστατεύει, ενδυναμώνει και υπερασπίζεται τους πολίτες της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στρασβούργο, 25.10.2016 COM(2016) 710 final ANNEX 2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2015/2107(INI) 29.5.2015

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2015/2107(INI) 29.5.2015 EΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 29.5.2015 2015/2107(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με το στρατηγικό πλαίσιο της ΕΕ για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία

Διαβάστε περισσότερα

Ηυλοποίηση του Ενιαίου Χώρου Πληρωμών σε Ευρώ (SEPA)

Ηυλοποίηση του Ενιαίου Χώρου Πληρωμών σε Ευρώ (SEPA) Ηυλοποίηση του Ενιαίου Χώρου Πληρωμών σε Ευρώ (SEPA) Χρήστος Βλ. Γκόρτσος Γενικός Γραμματέας Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών 29 Ιανουαρίου 2008 1 Α. ΓΙΑΤΙ ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΚΑΙ ΤΙ ΑΦΟΡΑ Ο SEPA 1. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 28.6.2013 COM(2013) 482 final 2013/0225 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ με την οποία εξουσιοδοτούνται τα κράτη μέλη να επικυρώσουν, προς το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Διαβάστε περισσότερα

Απαγόρευση, πρόληψη, ανίχνευση και αντιµετώπιση της διαφθοράς, που διευκολύνει δραστηριότητες που διεξάγονται κατά παράβαση της Σύµβασης

Απαγόρευση, πρόληψη, ανίχνευση και αντιµετώπιση της διαφθοράς, που διευκολύνει δραστηριότητες που διεξάγονται κατά παράβαση της Σύµβασης Ψήφισµα Συνδιάσκεψης 17.6 Συνδ. 17.6 Απαγόρευση, πρόληψη, ανίχνευση και αντιµετώπιση της διαφθοράς, που διευκολύνει δραστηριότητες που διεξάγονται κατά παράβαση της Σύµβασης ΕΧΟΝΤΑΣ ΕΠΙΓΝΩΣΗ ότι η διαφθορά

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 28.11.2016 JOIN(2016) 51 final 2016/0367 (NLE) Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Έχοντας υπόψη τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 211,

Έχοντας υπόψη τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 211, ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 18ΗΣ ΜΑΪΟΥ 2005 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΓΓΕΝΙΚΩΝ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΟΜΙΜΕΣ ΕΠΙΓΡΑΜΜΙΚΕΣ (ONLINE) ΜΟΥΣΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προσθήκη στο COM(2016) 456 final Αφορά την προσθήκη του Παραρτήματος 3 στην αρχική διαδικασία ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου

Προσθήκη στο COM(2016) 456 final Αφορά την προσθήκη του Παραρτήματος 3 στην αρχική διαδικασία ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 19.7.2016 COM(2016) 456 final ANNEX 3 Προσθήκη στο COM(2016) 456 final Αφορά την προσθήκη του Παραρτήματος 3 στην αρχική διαδικασία ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ. σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ. σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 26.1.2016 COM(2016) 33 final 2013/0016 (COD) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 28.11.2016 JOIN(2016) 54 final 2016/0366 (NLE) Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 21.10.2016 2016/2903(RSP) ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία της ερώτησης με αίτημα προφορικής απάντησης

Διαβάστε περισσότερα

Παράθυρο στη γνώση. Ευρυζωνικότητα για όλους. Συνδέσου ασύρματα και δωρεάν στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών Βασ. Κωνσταντίνου 48, Αθήνα www.broadbandcity.

Παράθυρο στη γνώση. Ευρυζωνικότητα για όλους. Συνδέσου ασύρματα και δωρεάν στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών Βασ. Κωνσταντίνου 48, Αθήνα www.broadbandcity. Παράθυρο στη γνώση Ευρυζωνικότητα για όλους Συνδέσου ασύρματα και δωρεάν στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών Βασ. Κωνσταντίνου 48, Αθήνα www.broadbandcity.gr 0101011011101010000000010101010101 010000101010000101010101010101011111111111010101010101010000001010101010101011111111111110101010101010

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/2065(INI) 6.7.2015

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/2065(INI) 6.7.2015 Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών 6.7.2015 2015/2065(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων (2015/2065(INI))

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 22 Φεβρουαρίου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 22 Φεβρουαρίου 2016 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 22 Φεβρουαρίου 2016 (OR. en) 6258/16 PECHE 46 AGRI 73 AGRIFIN 10 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Ομάδα «Εσωτερική και Εξωτερική Αλιευτική Πολιτική» Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

Παγκόσμια Πρότυπα των Κοινωνικών Συνεταιρισμών

Παγκόσμια Πρότυπα των Κοινωνικών Συνεταιρισμών Παγκόσμια Πρότυπα των Κοινωνικών Συνεταιρισμών Κυρίως από το 1970, η ανάδυση νέων τύπων συνεταιρισμών που ανταποκρίνονται σε ακάλυπτες ανάγκες, κυρίως στους τομείς της παροχής κοινωνικών υπηρεσιών και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER Πιστεύουμε ότι η επιχειρηματικότητα ανθεί μόνο σε κοινωνίες όπου υπάρχει προστασία και σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αναγνωρίζουμε ότι οι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΝΤΕ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΡΘΡΟ 5.1. Ορισμοί. 1. Για τους σκοπούς του παρόντος κεφαλαίου, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΝΤΕ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΡΘΡΟ 5.1. Ορισμοί. 1. Για τους σκοπούς του παρόντος κεφαλαίου, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΝΤΕ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΡΘΡΟ 5.1 Ορισμοί 1. Για τους σκοπούς του παρόντος κεφαλαίου, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: α) οι ορισμοί στο παράρτημα Α της συμφωνίας ΥΦΠ β) οι ορισμοί

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 21.3.2013 COM(2013) 152 final 2013/0085 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την εξουσιοδότηση των κρατών μελών να κυρώσουν, προς το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.5.2015 COM(2015) 251 final Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την εφαρμογή των γενικών προσανατολισμών της οικονομικής πολιτικής των κρατών μελών που έχουν ως

Διαβάστε περισσότερα

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL A8-0294/1. Τροπολογία. Sven Giegold, Sophia in t Veld και άλλοι

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL A8-0294/1. Τροπολογία. Sven Giegold, Sophia in t Veld και άλλοι 16.11.2016 A8-0294/1 1 Sven Giegold, Sophia in t Veld και άλλοι Παράγραφος 34 34. εκφράζει την ικανοποίησή του για τη δέσμευση της Επιτροπής να ενθαρρύνει τη χρηματοδότηση για βιώσιμες και πράσινες επενδύσεις,

Διαβάστε περισσότερα