Δπηθνηλσλία Αλζξώπνπ Υπνινγηζηή: Μειέηε Φαηλνκέλσλ Δζηίαζεο ηεο Πξνζνρήο ησλ Χξεζηώλ ζε Ιζηνζειίδεο ζην Γηαδίθηπν

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Δπηθνηλσλία Αλζξώπνπ Υπνινγηζηή: Μειέηε Φαηλνκέλσλ Δζηίαζεο ηεο Πξνζνρήο ησλ Χξεζηώλ ζε Ιζηνζειίδεο ζην Γηαδίθηπν"

Transcript

1 Δπηθνηλσλία Αλζξώπνπ Υπνινγηζηή: Μειέηε Φαηλνκέλσλ Δζηίαζεο ηεο Πξνζνρήο ησλ Χξεζηώλ ζε Ιζηνζειίδεο ζην Γηαδίθηπν Αλαζηάζηνο Μαξνύδαο Πξνπηπρηαθόο Φνηηεηήο, Τκήκα ΗΜ&ΤΥ, Παλεπηζηήκην Παηξώλ Φξήζηνο Καηζάλνο Υπνςήθηνο Δηδάθηνξαο, Τκήκα ΗΜ&ΤΥ, Παλεπηζηήκην Παηξώλ Νηθόιανο Αβνύξεο Καζεγεηήο, Τκήκα ΗΜ&ΤΥ Παλεπηζηήκην Παηξώλ Πεξίιεςε 1. Δηζαγσγή H εξγαζία πξαγκαηεύεηαη ηα εμήο δύν εξεπλεηηθά εξσηήκαηα: α) Σε ηη βαζκό νη ρξήζηεο ελόο δηθηπαθνύ ηόπνπ εζηηάδνπλ θαη ζπκνύληαη ην πεξηερόκελν ησλ δηαθεκίζεσλ πνπ εκθαλίδνληαη; θαη β) Πνηα απνηειέζκαηα θνηηνύλ, κε πνηα ζεηξά θαη πόζν ρξόλν αθηεξώλνπλ ζην θαζέλα νη ρξήζηεο κηαο δηαδηθηπαθήο κεραλήο αλαδήηεζεο; Γηα ην ζθνπό απηό πξαγκαηνπνηήζεθαλ δύν κειέηεο ζηηο νπνίεο θαηαγξάθεθε θαη κειεηήζεθε ε θίλεζε ησλ νθζαικώλ ησλ ρξεζηώλ πνπ ζπκκεηείραλ. Η αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ ηεο πξώηεο κειέηεο έδεημε όηη παξά ην γεγνλόο όηη όινη νη ρξήζηεο είραλ εζηηάζεηο ζε δηαθεκίζεηο θαλέλαο δε ζπκόηαλ ην πεξηερόκελν ηνπο. Τν απνηέιεζκα απηό επαιεζεύεη απηό πνπ αλαθέξεηαη ζηε δηεζλή βηβιηνγξαθία σο banner blindness. Από ηε δεύηεξε κειέηε πξνέθπςε όηη νη ρξήζηεο κεραλώλ αλαδήηεζεο ηείλνπλ λα εζηηάδνπλ θπξίσο ζηα ηξία πξώηα απνηειέζκαηα θαη λα επεμεξγάδνληαη ηε ιίζηα απνηειεζκάησλ ζεηξηαθά, από πάλσ πξνο ηα θάησ. Καη ηα απνηειέζκαηα ηεο δεύηεξεο κειέηεο βξίζθνληαη ζε ζπκθσλία κε ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία. Λέμεηο-Κιεηδηά Επηθνηλσλία Αλζξώπνπ Υπνινγηζηή, δηαδηθηπαθή δηαθήκηζε, δηαδηθηπαθή κεραλή αλαδήηεζεο, θαηαγξαθή θίλεζεο νθζαικώλ Η πεξηνρή ηεο επηζηήκεο πνπ είλαη γλσζηή σο Επηθνηλσλία Αλζξώπνπ Υπνινγηζηή (Human Computer Interaction, HCI) έρεη σο αληηθείκελν ηε κειέηε, ην ζρεδηαζκό, ηελ αλάπηπμε θαη ηελ αμηνιόγεζε ζπζηεκάησλ πνπ αιιειεπηδξνύλ κε ηνπο ρξήζηεο ηνπο [1]. Έλα ηέηνην ζύζηεκα είλαη ην Δηαδίθηπν πνπ απνηειεί έλα από ηα πην πνιύπινθα θαη ζεκαληηθά ηερλνπξγήκαηα ηνπ αλζξώπνπ. Η εξγαζία απηή κειεηά θαηλόκελα εζηίαζεο ηεο πξνζνρήο ησλ ρξεζηώλ θαηά ηελ αιιειεπίδξαζε ηνπο κε ηζηνζειίδεο ζην Δηαδίθηπν. Πην ζπγθεθξηκέλα, πξαγκαηεύεηαη ηα εμήο δύν εξεπλεηηθά εξσηήκαηα: α) Σε ηη βαζκό νη ρξήζηεο ελόο δηθηπαθνύ ηόπνπ εζηηάδνπλ θαη ζπκνύληαη ην πεξηερόκελν ησλ δηαθεκίζεσλ πνπ εκθαλίδνληαη; θαη β) Πνηα απνηειέζκαηα θνηηνύλ, κε πνηα ζεηξά θαη πόζν ρξόλν αθηεξώλνπλ ζην θαζέλα νη ρξήζηεο κηαο δηαδηθηπαθήο κεραλήο αλαδήηεζεο; Γηα ην ζθνπό απηό πξαγκαηνπνηήζεθαλ δύν κειέηεο ζηηο νπνίεο θαηαγξάθεθε θαη κειεηήζεθε ε θίλεζε ησλ νθζαικώλ ησλ ρξεζηώλ πνπ ζπκκεηείραλ κε ηε ρξήζε θαηάιιεινπ εμνπιηζκνύ. Σηε ζπλέρεηα, γίλεηαη αξρηθά κία εηζαγσγή ζην ζεσξεηηθό ππόβαζξν θαη ζηηο ηερλνινγίεο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε κειέηε ηνπ κεραληζκνύ ηεο πξνζνρήο θαηά ηελ αιιειεπίδξαζε ρξεζηώλ κε ζπζηήκαηα. Έπεηηα, πεξηγξάθεηαη ε κεζνδνινγία, ηα απνηειέζκαηα θαη ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο θάζε κειέηεο.

2 1.1 Θεσξεηηθό Υπόβαζξν Η ππόζεζε «καηηνύκπαινύ» Η ππνβόζθνπζα ππόζεζε ζε όιεο ηηο κειέηεο ησλ θαηλνκέλσλ εζηίαζεο πξνζνρήο ησλ ρξεζηώλ είλαη όηη ε πεξηνρή πνπ εζηηάδεη ην βιέκκα ηνπ έλαο άλζξσπνο ηαπηίδεηαη κε ηε ζθέςε πνπ βξίζθεηαη ζηελ θνξπθή ηεο ζηνίβαο ησλ γλσζηαθώλ δηεξγαζηώλ ηνπ κπαινύ ηνπ [2]. Απηή ε ππόζεζε, γλσζηή θαη σο σπόθεζη μαηιού-μσαλού (eye-mind hypothesis), επηηξέπεη ζηνπο εξεπλεηέο λα ζεσξήζνπλ όηη ε θαηαγξαθή ησλ νθζαικηθώλ θηλήζεσλ απνηειεί έλα δπλακηθό ίρλνο ηεο εζηίαζεο ηεο πξνζνρήο ελόο αηόκνπ ζε κία δηεπηθάλεηα. Σηα πιαίζηα απηήο ηεο εξγαζίαο ζηεξηδόκαζηε ζε απηήλ ηελ επξέσο απνδεθηή ππόζεζε γηα λα κειεηήζνπκε θαηλόκελα εζηίαζεο ηεο πξνζνρήο ησλ ρξεζηώλ θαηά ηελ αιιειεπίδξαζε ηνπο κε α) κία ηζηνζειίδα πνπ εκπεξηέρεη πιεζώξα δηαθεκίζεσλ (banners) θαη β) κε κία δεκνθηιή κεραλή αλαδήηεζεο ηνπ Δηαδηθηύνπ. Απηό έγηλε εθηθηό κε ηελ βνήζεηα ελόο ζπζηήκαηνο θαηαγξαθήο ηεο θίλεζεο ησλ νθζαικώλ ελόο αηόκνπ, ηνπ νπνίνπ ν ηξόπνπο ιεηηνπξγίαο πεξηγξάθεηαη ζηελ ζπλέρεηα. δέζκεο ππέξπζξνπ θσηόο από κία θσηνεθπέκπνπζα δίνδν (LED) ελζσκαησκέλε πάλσ ζηηο θάκεξεο, θαηεπζύλνληαη πξνο ην κάηη ηνπ ρξήζηε πξνθεηκέλνπ λα δεκηνπξγεζνύλ δπλαηέο αληαλαθιάζεηο ζηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ καηηνύ ηνπ θαη λα γίλεη εθηθηόο ν εληνπηζκόο ηνπο. Φξεζηκνπνηνύληαη ππέξπζξεο αθηίλεο θσηόο νη νπνίεο είλαη εθηόο ηνπ νξαηνύ θάζκαηνο ζπρλνηήησλ γηα ην αλζξώπηλν κάηη, ώζηε λα απνθεπρζεί ε ηύθισζε ηνπ αηόκνπ. Οη δέζκεο θσηόο εηζέξρνληαη ζηνλ ακθηβιεζηξνεηδή θαη έλα πνζνζηό ηνπο αληαλαθιάηαη κεηαηξέπνληαο ηελ θόξε ηνπ καηηνύ ζε έλαλ θσηεηλό, θαιά δηαθξηηό δίζθν. Τν θαηλόκελν απηό είλαη γλσζηό θαη σο θαινόμενο θωηεινής κόρης (bright pupil). Ταπηόρξνλα, η ανηανάκλαζη ηοσ κεραηοειδούς (corneal reflection) εκθαλίδεηαη σο κία κηθξή αιιά αηρκεξή ιάκςε (Εηθόλα 1). Τα δεδνκέλα απηά, θαζώο θαη άιιεο παξάκεηξνη όπσο ε απόζηαζε ηνπ ρξήζηε από ηελ νζόλε, ε γσληαθή ηαρύηεηα ηνπ καηηνύ θιπ, ζε ζπλδπαζκό κε εμειηγκέλνπο αιγνξίζκνπο επεμεξγαζίαο εηθόλαο επηηξέπνπλ ηελ θαηαγξαθή ησλ νθζαικηθώλ θηλήζεσλ ελόο αηόκνπ κε κεγάιε αθξίβεηα. 1.2 Πσο Γνπιεύεη έλα Σύζηεκα Καηαγξαθήο ησλ Οθζαικηθώλ Κηλήζεσλ; Τα ζύγρξνλα ζπζηήκαηα θαηαγξαθήο ησλ νθζαικηθώλ θηλήζεσλ ρξεζηκνπνηνύλ ππέξπζξεο θάκεξεο θαη εμειηγκέλνπο αιγνξίζκνπο επεμεξγαζίαο εηθόλαο πξνθεηκέλνπ λα πξνζδηνξίζνπλ ην ζεκείν εζηίαζεο ελόο άηνκνπ ζηελ νζόλε. Τα πεξηζζόηεξα ηέηνηα ζπζηήκαηα πνπ δηαηίζεληαη ζην εκπόξην θάλνπλ ρξήζε ηεο μεθόδοσ ανηανάκλαζη κεραηοειδούς/κένηροσ κόρης (Corneal Reflection/Pupilcentre method) γηα απηό ην ζθνπό (Εηθόλα 1). Τα ζπζηήκαηα απηά απαξηίδνληαη ζπλήζσο από κία νζόλε κε κία ή πεξηζζόηεξεο ελζσκαησκέλεο θάκεξεο ππέξπζξεο ζπρλόηεηαο ε νπνία ζπλδέεηαη ζε έλαλ ηππηθό επηηξαπέδην ππνινγηζηή, θαη ζπλνδεύνληαη από ινγηζκηθό επεμεξγαζίαο εηθόλαο πξνθεηκέλνπ λα εληνπίζνπλ θαη λα αλαγλσξίζνπλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ καηηνύ πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ αλίρλεπζε ηνπ ζεκείνπ εζηίαζεο ηνπ ρξήζηε. Πην ζπγθεθξηκέλα, Δηθόλα 1. Αληαλάθιαζε θεξαηνεηδνύο θαη θσηεηλή θόξε όπσο πξνθύπηνπλ έπεηηα από ηελ από ηελ αληαλάθιαζε ππέξπζξεο αθηηλνβνιίαο. [7] 1.3 Κηλήζεηο ηνπ Μαηηνύ θαη Γλσζηαθέο Γηεξγαζίεο Οη δύν βαζηθέο θηλήζεηο ηνπ καηηνύ είλαη νη οθθαλμικές εζηιάζεις (fixations) θαη νη ζακκαδικές κινήζεις (saccades). Οη νθζαικηθέο εζηηάζεηο είλαη ζηηγκέο όπνπ ηα κάηηα παξακέλνπλ ζρεηηθά αθίλεηα πξνζιακβάλνληαο ή απνθσδηθνπνηώληαο πιεξνθνξίεο,

3 ελώ νη ζαθθαδηθέο θηλήζεηο είλαη γξήγνξεο θηλήζεηο ηνπ καηηνύ πνπ ιακβάλνπλ ρώξα αλάκεζα ζηηο νθζαικηθέο εζηηάζεηο. Οη ηειεπηαίεο επηηξέπνπλ ηελ εζηίαζε ηεο πξνζνρήο ζην επόκελν επηζπκεηό ζεκείν ηεο νζόλεο. Πξόζιεςε πιεξνθνξίαο από ηελ νζόλε ιακβάλεη ρώξα κόλν θαηά ηε δηάξθεηα ησλ εζηηάζεσλ. Μία πιήξεο απεηθόληζε ηνπ κνλνπαηηνύ πνπ αθνινύζεζε ην βιέκκα ηνπ ρξήζηε νλνκάδεηαη ακολοσθία οθθαλμικών εζηιάζεων (scan path) θαη απνηειείηαη από δηαδνρηθέο νθζαικηθέο εζηηάζεηο θαη ζαθθαδηθέο θηλήζεηο. Σύκθσλα κε ηελ ππόζεζε καηηνύ-κπαινύ πνπ πεξηγξάθεθε ζε πξνεγνύκελε ελόηεηα νη θηλήζεηο ησλ καηηώλ ηνπ ρξήζηε απνηεινύλ ην απνηύπσκα ησλ γλσζηαθώλ δηεξγαζηώλ πνπ ιακβάλνπλ ρώξα ζηνλ εγθέθαιν ηνπ. Οθζαικηθέο εζηηάζεηο απμεκέλνπ πιήζνπο ζε κία ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή ππνδεηθλύνπλ πσο ε πεξηνρή απηή είηε είλαη ε πην αμηνπξόζεθηε από πιεπξάο εκθάληζεο είηε ε πην ζεκαληηθή γηα ηε δηεθπεξαίσζε ηεο ηξέρνπζα εξγαζίαο [3]. Καηά ηελ πινήγεζε ηνπ ρξήζηε ζε κία ηζηνζειίδα, έλαο πςειόο αξηζκόο νθζαικηθώλ εζηηάζεσλ εξκελεύεηαη ζπρλά σο έλδεημε αβεβαηόηεηαο ζηελ αλαγλώξηζε ελόο αληηθεηκέλνπ-ζηόρνπ [3]. Ταπηόρξνλα, κία νθζαικηθή εζηίαζε κεγαιύηεξεο ρξνληθήο δηάξθεηαο από ηελ αλακελόκελε κπνξεί λα ππνδεηθλύεη δπζθνιία ζηελ εμαγσγή πιεξνθνξηώλ ή λα ζεκαίλεη όηη ην αληηθείκελν ζην νπνίν εζηηάδεη ν ρξήζηεο είλαη πην πνιύπινθν λα εξκελεπηεί από όζν αλακελόηαλ [2]. Επηπξόζζεηα, πιεζώξα ζαθθαδηθώλ θηλήζεσλ κπνξεί λα ππνδεηθλύεη δπζθνιία αλεύξεζεο ηεο δεηνύκελεο πιεξνθνξίαο θαηά ηελ αιιειεπίδξαζε ηνπ ρξήζηε κε ηελ δηεπηθάλεηα [4]. Αθόκε, νπνηαδήπνηε ζαθθαδηθή θίλεζε κε γσλία κεγαιύηεξε ησλ ελελήληα κνηξώλ ζε ζρέζε κε ηελ πξνεγνύκελε ηεο κπνξεί λα ζεκαίλεη είηε όηη άιιαμαλ νη ζηόρνη ηνπ ρξήζηε είηε όηη ε δηάηαμε ηεο δηεπηθάλεηαο δελ είλαη απηή ε νπνία ν ρξήζηεο αλέκελε [5]. 2. Μεζνδνινγία Η εξγαζία απηή κειεηά θαηλόκελα εζηίαζεο πξνζνρήο θαηά ηελ αιιειεπίδξαζε ησλ ρξεζηώλ κε α) κία ηζηνζειίδα πνπ εκπεξηέρεη πιεζώξα δηαθεκίζεσλ (banners) θαη β) κε κία δεκνθηιή κεραλή αλαδήηεζεο ηνπ Δηαδηθηύνπ. Γηα ην ζθνπό απηό πξαγκαηνπνηήζεθαλ δπν αληίζηνηρεο κειέηεο. Έμη εζεινληέο, πξνπηπρηαθνί θνηηεηέο ηνπ ηκήκαηνο Ηιεθηξνιόγσλ Μεραληθώλ θαη Τερλνινγίαο Υπνινγηζηώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ ζπκκεηείραλ θαη ζηηο δύν κειέηεο. Ο κέζνο εκεξήζηνο ρξόλνο πινήγεζεο ζην Δηαδίθηπν ησλ ρξεζηώλ ήηαλ 4,45 ώξεο θαη νη ειηθίεο ηνπ δείγκαηνο θπκαίλνληαλ από εηώλ. Η θαηαλνκή θύισλ ησλ ζπκκεηερόλησλ ήηαλ κνηξαζκέλε νκνηόκνξθα, ηξεηο άληξεο θαη ηξεηο γπλαίθεο. Οη κειέηεο πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζην εξγαζηήξην επρξεζηίαο ηεο νκάδαο Αιιειεπίδξαζεο Αλζξώπνπ Υπνινγηζηή (HCI Group hci.ece.upatras.gr) ηνπ πξναλαθεξζέληνο παλεπηζηεκηαθνύ ηκήκαηνο. Σε θάζε κειέηε δόζεθε ζηνπο ζπκκεηέρνληεο έλαο ζηόρνο πνπ έπξεπε λα δηεθπεξαηώζνπλ κε ην ππό εμέηαζε ζύζηεκα. Η ζέζε θαη ε θίλεζε ησλ καηηώλ ηνπο θαηαγξάθεθε κε ηε ρξήζε ηνπ εηδηθνύ εμνπιηζκνύ θαηαγξαθήο νθζαικηθώλ θηλήζεσλ Tobii Τ60 eye-tracker 1 πνπ δηαζέηεη ην εξγαζηήξην (Εηθόλα 2). Δηθόλα 2. O Tobii T60 eye-tracker κε ηηο δύν ππέξπζξεο θάκεξεο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηνλ εληνπηζκό ηεο ζέζεο θαη θίλεζεο ησλ καηηώλ (θόθθηλνη θύθινη) θαη ηελ θάκεξα θαηαγξαθήο ησλ αληηδξάζεσλ ζην πξόζσπν ηνπ ζπκκεηέρνληα (θόθθηλν ηεηξάγσλν). Σηε ζπλέρεηα πεξηγξάθνληαη νη ηδηαίηεξεο κεζνδνινγηθέο επηινγέο, ηα απνηειέζκαηά θαζώο θαη ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο θάζε κειέηεο. 1

4 3. Πξώηε Μειέηε Φαηλόκελα Δζηίαζεο Πξνζνρήο ζε Ιζηνζειίδα πνπ Δκπεξηέρεη Πιεζώξα Γηαθεκίζεσλ (banners) Η πξώηε κειέηε δηεξεπλά ην βαζκό θαηά ηνλ νπνίν νη ρξήζηεο κηαο ηζηνζειίδαο εζηηάδνπλ θαη ζπκνύληαη ην πεξηερόκελν ησλ δηαθεκίζεσλ πνπ παξνπζηάδνληαη. 3.1 Μεζνδνινγία Ζεηήζεθε από ηνπο ρξήζηεο λα βξνπλ ηε δηεύζπλζε ελόο ππνθαηαζηήκαηνο ζηελ Πάηξα γλσζηήο εηαηξείαο θηλεηήο ηειεθσλίαο, μεθηλώληαο από ηελ αξρηθή ζειίδα ηνπ ηζηνηόπνπ ηεο. Ο ζπγθεθξηκέλνο ηζηόηνπνο πεξηειάκβαλε πιεζώξα δηαθεκίζεσλ γηα πξνζθνξέο θαη λέεο ππεξεζίεο ηεο ελ ιόγσ εηαηξείαο. Σην ηέινο ηνπ πεηξάκαηνο δεηήζεθε από θάζε ρξήζηε κέζσ εξσηεκαηνινγίνπ λα πεξηγξάςεη ηξεηο δηαθεκίζεηο πνπ ζπκόηαλ. Οη ρξήζηεο δε γλώξηδαλ εθ ησλ πξνηέξσλ όηη ζα ηνπο δεηεζεί θάηη ηέηνην. ζεκεησζεί, όηη ελώ ζηελ πεξηνρή ελδηαθέξνληνο 2 παξαηεξήζεθαλ θάπνηεο νθζαικηθέο εζηηάζεηο, ζηελ πεξηνρή ελδηαθέξνληνο 7 δελ παξαηεξήζεθε θακία. Απηό ίζσο νθείιεηαη ζην γεγνλόο όηη ε δηαθήκηζε ηεο πεξηνρήο ελδηαθέξνληνο 2 πεξηειάκβαλε θίλεζε θαη βξηζθόηαλ ζε πην θεληξηθό ζεκείν ζηελ ηζηνζειίδα, ζε αληίζεζε κε ηε δηαθήκηζε ηεο πεξηνρήο ελδηαθέξνληνο 7 πνπ ήηαλ ζηαηηθή θαη ηνπνζεηεκέλε ζε ιηγόηεξν πιενλεθηηθή ζέζε. Μεηά ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ηνπ πεηξάκαηνο θάζε ζπκκεηέρσλ θιήζεθε λα πεξηγξάςεη ηηο δηαθεκίζεηο πνπ κπνξνύζε λα ζπκεζεί. Παξόιν πνπ όινη νη ζπκκεηέρνληεο είραλ νθζαικηθέο εζηηάζεηο πάλσ ζε ηνπιάρηζηνλ δύν δηαθεκίζεηο θαλέλαο δε ζπκόηαλ λα πεξηγξάςεη ην πεξηερόκελν θάπνηαο δηαθήκηζεο. Τν απνηέιεζκα απηό έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ζρεηηθή κειέηε ηνπ Bayles [8] ε νπνία θαηέιεμε ζην ζπκπέξαζκα πσο ε αλαγλώξηζε αιιά θαη ε ελζύκεζε δηαθεκίζεσλ από ηνπο ρξήζηεο θπκαίλεηαη ζε πνζνζηό ηεο ηάμεο ηνπ 70%, αθόκα θαη όηαλ νη δηαθεκίζεηο δε ζπλεηζθέξνπλ ζηελ νινθιήξσζε ηεο εξγαζίαο πνπ ηνπο έρεη αλαηεζεί. 3.2 Αλάιπζε θαη Απνηειέζκαηα Η Εηθόλα 3 παξνπζηάδεη ηε ζπλνιηθή θαηαλνκή ησλ εζηηάζεσλ ησλ ζπκκεηερόλησλ θαηά ηε δηάξθεηα αλαδήηεζεο ζπγθεθξηκέλεο πιεξνθνξίαο ζηελ ππό εμέηαζε ηζηνζειίδα. Η αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ έδεημε όηη όινη νη ζπκκεηέρνληεο είραλ νθζαικηθέο εζηηάζεηο ζε ηνπιάρηζηνλ δύν δηαθεκίζεηο ν θαζέλαο. Τν πνζνζηό ησλ νθζαικηθώλ εζηηάζεσλ ησλ ρξεζηώλ ζε δηαθεκίζεηο βξέζεθε λα αληηζηνηρεί ζην 17-30% επί ηνπ ζπλόινπ ησλ νθζαικηθώλ εζηηάζεσλ, πνζνζηό όρη ακειεηέν δεδνκέλνπ όηη ν πιεξνθνξηαθόο-ζηόρνο πνπ είρε αλαηεζεί ζηνπο ρξήζηεο δε ζρεηηδόηαλ κε ην πεξηερόκελν ησλ δηαθεκίζεσλ. Σύκθσλα κε κία κειέηε ησλ Detweiler & Omanson [9] ην κέγεζνο κηαο δηαθήκηζεο εληζρύεη ηελ πηζαλόηεηα λα πξνζειθύζεη ηελ πξνζνρή ηνπ ρξήζηε. Σηελ ππό εμέηαζε ηζηνζειίδα νη δύν δηαθεκίζεηο κε ηηο κεγαιύηεξεο δηαζηάζεηο εληνπίδνληαη ζηελ πεξηνρή ελδηαθέξνληνο 2 (Εηθόλα 3, πάλσ θαη θεληξηθά) θαη ζηελ πεξηνρή ελδηαθέξνληνο 7 (Εηθόλα 3, δεμηά). Αμίδεη λα Δηθόλα 3. Σπλνιηθόο ράξηεο ζεξκόηεηαο θαη πεξηνρέο ελδηαθέξνληνο (AOIs). Σηόρνο ησλ ζπκκεηερόλησλ ήηαλ ε εύξεζε ηεο δηεύζπλζεο ηνπ ππνθαηαζηήκαηνο ηεο εηαηξείαο ζηελ Πάηξα. 3.3 Σπκπεξάζκαηα Οη ρξήζηεο ζην Δηαδίθηπν θαίλεηαη πσο έρνπλ εθπαηδεπηεί ζηαδηαθά ζην λα αγλννύλ ηηο δηαθεκίζεηο θαηά ηελ πινήγεζε ηνπο. Τα απνηειέζκαηα ηεο κειέηεο

5 καο επηβεβαηώλνπλ γηα κία αθόκε θνξά ην θαηλόκελν απηό, γλσζηό θαη σο banner blindness [10]. Επηπξόζζεηα, ην κέγεζνο ησλ δηαθεκίζεσλ θαίλεηαη λα κελ είλαη ν πην ηζρπξόο πόινο έιμεο ηνπ βιέκκαηνο ηνπ ρξήζηε. Ωζηόζν, απαηηνύληαη πεξαηηέξσ κειέηεο γηα ηε δηεξεύλεζε παξαγόλησλ πνπ κπνξνύλ λα επεξεάζνπλ ζεκαληηθά ην κεραληζκό ηεο πξνζνρήο ηνπ ρξήζηε. Τέηνηνη κπνξεί λα είλαη ηα ρξώκαηα ησλ δηαθεκίζεσλ, ε ρξήζε θίλεζεο θαη ε ζέζε ηεο δηαθήκηζεο ζηε δηάηαμε ηεο ηζηνζειίδαο [11]. 4. Γεύηεξε Μειέηε Φαηλόκελα Δζηίαζεο Πξνζνρήο θαηά ηελ Δπεμεξγαζία ησλ Απνηειεζκάησλ κηαο Μεραλήο Αλαδήηεζεο επίπεδα επί ηνπ ζπλνιηθνύ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ν ρξόλνο εζηίαζεο ζηα ηξία πξώηα απνηειέζκαηα έθηαλε έσο θαη ην 50% ηνπ ζπλνιηθνύ ρξόλνπ εζηηάζεσλ γηα θάπνηνπο ζπκκεηέρνληεο. Η ίδηα παξαηήξεζε ηζρύεη θαη γηα ην πιήζνο ησλ νθζαικηθώλ εζηηάζεσλ ησλ ρξεζηώλ ζηα ηξία πξώηα απνηειέζκαηα. Ταπηόρξνλα, ην απνηέιεζκα πνπ ηειηθά επηιέγεηαη από ηνπο ρξήζηεο είλαη εθείλν γηα ην νπνίν παξαηεξείηαη ν κέγηζηνο αξηζκόο νθζαικηθώλ εζηηάζεσλ αιιά θαη ρξνληθή δηάξθεηα εζηίαζεο (Εηθόλα 5, απνηειέζκαηα ζηε ζέζε 6), θάηη ην νπνίν ήηαλ αλακελόκελν. Η δεύηεξε κειέηε δηεξεπλά ηνλ νπηηθό πξνζαλαηνιηζκό ησλ ρξεζηώλ ζηε ιίζηα απνηειεζκάησλ κηαο δεκνθηινύο δηαδηθηπαθήο κεραλήο αλαδήηεζεο. 4.1 Μεζνδνινγία Αξρηθά δόζεθε ζηνπο ρξήζηεο έλα ζύλνιν από ζπγθεθξηκέλεο ιέμεηο-θιεηδηά θαη ζηε ζπλέρεηα ηνπο δεηήζεθε λα ηηο ρξεζηκνπνηήζνπλ γηα λα βξνπλ ην πξόγξακκα ηεο επόκελεο εμεηαζηηθήο ηνπο ζηε κεραλή αλαδήηεζεο google. Φξεζηκνπνηήζεθαλ νη ίδηεο ιέμεηοθιεηδηά γηα όινπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο, ώζηε ηα απνηειέζκαηα λα είλαη ζπγθξίζηκα θαη αλεπεξέαζηα από ηηο ηθαλόηεηεο ησλ ρξεζηώλ ζηελ αλεύξεζε πιεξνθνξηώλ κε ρξήζε κεραλώλ αλαδήηεζεο. Δηθόλα 4. Αληηπξνζσπεπηηθό δηάγξακκα αλαπαξάζηαζεο ηεο αθνινπζίαο ησλ νθζαικηθώλ εζηηάζεσλ ζηα απνηειέζκαηα κηαο δηαδηθηπαθήο κεραλήο αλαδήηεζεο. 4.2 Αλάιπζε θαη Απνηειέζκαηα Η αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ πνπ ζπιιέρζεθαλ έδεημε όηη νη ρξήζηεο ηείλνπλ λα επεμεξγάδνληαη ηε ιίζηα απνηειεζκάησλ ζεηξηαθά, από πάλσ πξνο ηα θάησ. Η Εηθόλα 4 παξνπζηάδεη έλα αληηπξνζσπεπηηθό δηάγξακκα αλαπαξάζηαζεο ηεο αθνινπζίαο ησλ νθζαικηθώλ εζηηάζεσλ ελόο ζπκκεηέρνληα. Τν απνηέιεζκα απηό βξίζθεηαη ζε ζπκθσλία κε ηελ δηεζλή βηβιηνγξαθία [12]. Επηπξόζζεηα, παξαηεξήζεθε όηη ν ρξόλνο πνπ αθηέξσλαλ νη ζπκκεηέρνληεο ζηα ηξία πξώηα απνηειέζκαηα ηεο αλαδήηεζεο θπκάλζεθε ζε πςειά Δηθόλα 5. Σπλνιηθόο ράξηεο ζεξκόηεηαο θαη πεξηνρέο ελδηαθέξνληνο (ΑΟΘs). Σηόρνο ησλ ζπκκεηερόλησλ-

6 θνηηεηώλ ήηαλ ε εύξεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ηεο επόκελεο εμεηαζηηθήο ηνπο. 4.3 Σπκπεξάζκαηα Τα απνηειέζκαηά καο βξίζθνληαη ζε ζπκθσλία κε ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία [12] θαη επηβεβαηώλνπλ όηη νη ρξήζηεο κηαο δηαδηθηπαθήο κεραλήο αλαδήηεζεο ηείλνπλ λα επεμεξγάδνληαη ηε ιίζηα απνηειεζκάησλ ζεηξηαθά, από πάλσ πξνο ηα θάησ θαη πξνζδνθνύλ λα βξνπλ ηελ δεηνύκελε πιεξνθνξία ζηα ηξία πξώηα απνηειέζκαηα πνπ παξνπζηάδνληαη. Creative Multimedia, Multimedia University, Cyberjaya, Malaysia. [12] Granka, A., Laura, Joachims Thorsten, Gay Gery. Eye- Tracking Analysis of User Behavior in WWW Search, Cornell University. Human-Computer Interaction Group & Department of Computer Science. 5. Βηβιηνγξαθία [1] Αβνύξεο Ν., (2000), Εηζαγσγή ζηελ επηθνηλσλία αλζξώπνπ ππνινγηζηή. Εθδόζεηο Δίαπινο, Αζήλα. ISBN: [2] Just, M. A., & Carpenter, P. A. (1976). Eye fixations and cognitive processes. Cognitive Psychology, 8, [3]Jacob, R. J. K., & Karn, K. S. (2003). Eye tracking in Human-Computer Interaction and usability research: Ready to deliver the promises, In J. Hyönä, R. Radach, & H. Deubel (Eds.), The mind's eye: Cognitive and applied aspects of eye movement research (pp ). Amsterdam: Elsevier. [4]Goldberg, H. J., & Kotval, X. P. (1999). Computer interface evaluation using eye movements: Methods and constructs. International Journal of Industrial Ergonomics, 24, [5] Cowen, L., Ball, L. J., & Delin, J. (2002). An eye-movement analysis of web-page usability. In X. Faulkner, J. Finlay, & F. Détienne (Eds.), People and Computers XVI Memorable yet Invisible: Proceedings of HCI 2002 (pp ). London: Springer-Verlag Ltd [6] Goldberg, J. H., Stimson, M. J., Lewenstein, M., Scott, N., & Wichansky, A. M. (2002). Eye tracking in web search tasks: Design implications. In Proceedings of the Eye Tracking Research and Applications Symposium 2002 (pp ). NY: ACM Press. [7] Poole, A., Ball, L. J., (2004). Eye Tracking in Human- Computer Interaction and Usability Research: Current Status and Future Prospects. Psychology Department, Lancaster University, UK. [8] Bayles, M. Just How 'Blind" Are We to Advertising Banners on the Web? usabilitynews/2s/banners.html [9] Detweiler, M. C., & Omanson, R. C. (1996). Ameritech Web Page User Interface and Design Guidelines [10] Benway, Jan Panero, Lane, M., David (1998). Banner Blindness: Web Searchers Often Miss "Obvious" Links, Rice University. [11] Wong Chui Yin., (CHI 2001). Is Banner Ads Totally Blind for Us? Centre of Innovation and Expression, Faculty of

Καθπέπτηρ Στον Εγκέυαλο: Καθπεπτικοί Νεςπώνερ, Αςτογνωσία Και Έπεςνα Στον Αςτισμό

Καθπέπτηρ Στον Εγκέυαλο: Καθπεπτικοί Νεςπώνερ, Αςτογνωσία Και Έπεςνα Στον Αςτισμό Καθπέπτηρ Στον Εγκέυαλο: Καθπεπτικοί Νεςπώνερ, Αςτογνωσία Και Έπεςνα Στον Αςτισμό Πηγή: Άπθπα τηρ ScienceDaily (2007-2011) Μεηάθξαζε, Δπηκέιεηα: Τζαθίξε Μάξζα, Αιεμάλδξνπ Σηξάηνο, Κέληξν Πξνζέγγηζε Τι

Διαβάστε περισσότερα

Πηπρηαθή Εξγαζία Καηαλεκεκέλνο Ηιεθηξνληθόο Φάθεινο Υγείαο

Πηπρηαθή Εξγαζία Καηαλεκεκέλνο Ηιεθηξνληθόο Φάθεινο Υγείαο Σρνιή Τερλνινγηθώλ Εθαξκνγώλ Τκήκα Μεραληθώλ Πιεξνθνξηθήο Πηπρηαθή Εξγαζία Καηαλεκεκέλνο Ηιεθηξνληθόο Φάθεινο Υγείαο Φαξσληηάθεο Γηώξγνο, 2213 Επηβιέπσλ θαζεγεηήο: Παπαδάθεο Νηθόιανο Ιαλνπάξηνο 2015 i

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία οπηικοποίηζης ηων επιθέζεων ζε δίκησα Network attack visualization tools

Εργαλεία οπηικοποίηζης ηων επιθέζεων ζε δίκησα Network attack visualization tools Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο ΓΠΜΣ Πιεξνθνξηαθά Σπζηήκαηα Γίθηπα Υπνινγηζηώλ Καζεγεηήο: Α.Α. Οηθνλνκίδεο University of Macedonia Master Information Systems Computer Networks Professor: A.A. Economides Εργαλεία

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΙΚΗ

ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΙΚΗ Κεθάιαην 1 Βαζηθέο Αξρέο Αξρηηεθηνληθήο 1 ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΙΚΗ 1.1... 2 1.2 Καηεγνξηνπνίεζε ησλ Αξρηηεθηνληθώλ... 4 1.4 Βαζηθή Γνκή... 10 1.5 Γιώζζα Μεραλήο... 15 1.6 Κύθινο απόθηεζεο-εθηέιεζεο εληνιώλ...

Διαβάστε περισσότερα

Πνιπηερλείν Κξήηεο. Πξόβιεςε ηεο ηηκήο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο κε ρξήζε λεπξσληθώλ δηθηύσλ. Αλδξέαο Δ. σκαξάο

Πνιπηερλείν Κξήηεο. Πξόβιεςε ηεο ηηκήο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο κε ρξήζε λεπξσληθώλ δηθηύσλ. Αλδξέαο Δ. σκαξάο Πνιπηερλείν Κξήηεο Σκήκα Μεραληθώλ Παξαγσγήο θαη Γηνίθεζεο Πξόβιεςε ηεο ηηκήο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο κε ρξήζε λεπξσληθώλ δηθηύσλ Γηπισκαηηθή Δξγαζία Αλδξέαο Δ. σκαξάο Δμεηαζηηθή επηηξνπή Ησάλλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΣ ΟΗΚΟΝ ΔΡΓΑΗΑ ΣΩΝ ΠΑΗΓΗΩΝ ΜΑ: ΣΑ ΚΑΛΑ ΝΔΑ, ΣΑ ΚΑΚΑ ΚΑΗ ΣΑ ΕΖΣΟΤΜΔΝΑ

ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΣ ΟΗΚΟΝ ΔΡΓΑΗΑ ΣΩΝ ΠΑΗΓΗΩΝ ΜΑ: ΣΑ ΚΑΛΑ ΝΔΑ, ΣΑ ΚΑΚΑ ΚΑΗ ΣΑ ΕΖΣΟΤΜΔΝΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΣ ΟΗΚΟΝ ΔΡΓΑΗΑ ΣΩΝ ΠΑΗΓΗΩΝ ΜΑ: ΣΑ ΚΑΛΑ ΝΔΑ, ΣΑ ΚΑΚΑ ΚΑΗ ΣΑ ΕΖΣΟΤΜΔΝΑ Λνΐδνο πκενύ Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Κνηλωληνινγίαο ηεο Δθπαίδεπζεο Τκήκα Δπηζηεκώλ ηωλ Αγωγήο Δπξωπαϊθό Παλεπηζηήκην Κύπξνπ Email:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΟΠΣΙΚΗ ΑΠΟΚΡΙΗ ΑΖΟΒΕΝΖΟΛΙΚΩΝ ΜΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΟΠΣΙΚΗ ΑΠΟΚΡΙΗ ΑΖΟΒΕΝΖΟΛΙΚΩΝ ΜΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΟΠΣΙΚΗ ΑΠΟΚΡΙΗ ΑΖΟΒΕΝΖΟΛΙΚΩΝ ΜΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Ειδική ερευνητική εργαςία ΛΙΑΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Επιβλέπων καθηγητήσ: ΚΟΤΡΗ ΣΤΛΙΑΝΟ ΠΑΤΡΑ 11 ΣΜΗΜΑ ΦΤΙΚΗ ΥΟΛΗ ΘΕΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ Με

Διαβάστε περισσότερα

Ζ επίδραζη ηης παροσζίας σπολειμμαηικών σλικών ζηην εσζηάθεια πρανών ζε μεηαμορθωμένα πεηρώμαηα με ένηονη αποζάθρωζη και καηαπόνηζη

Ζ επίδραζη ηης παροσζίας σπολειμμαηικών σλικών ζηην εσζηάθεια πρανών ζε μεηαμορθωμένα πεηρώμαηα με ένηονη αποζάθρωζη και καηαπόνηζη Ζ επίδραζη ηης παροσζίας σπολειμμαηικών σλικών ζηην εσζηάθεια πρανών ζε μεηαμορθωμένα πεηρώμαηα με ένηονη αποζάθρωζη και καηαπόνηζη The effect of residual materials on the stability of slopes in highly

Διαβάστε περισσότερα

Λνγηζκηθά δηαδηθηπαθήο καζεζηαθήο εμέηαζεο θαη αμηνιόγεζεο. Μηα πξώηε πξνζέγγηζε

Λνγηζκηθά δηαδηθηπαθήο καζεζηαθήο εμέηαζεο θαη αμηνιόγεζεο. Μηα πξώηε πξνζέγγηζε 2 ν ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/2011 1079 Λνγηζκηθά δηαδηθηπαθήο καζεζηαθήο εμέηαζεο θαη αμηνιόγεζεο. Μηα πξώηε πξνζέγγηζε Ε. Ζωγόπνπινο 1, Κ. Μπαγνπιή 2 1 Δθπαηδεπηηθόο ΔΠΑ. Αηγάιεσ, ezogo@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηση Ενέπγειαρ σε Εγκαταστάσειρ Δπόμων, με Ρύθμιση (Dimming) ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

Εξοικονόμηση Ενέπγειαρ σε Εγκαταστάσειρ Δπόμων, με Ρύθμιση (Dimming) ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΗΛΔΚΣΡΙΚΗ ΙΥΤΟ Εξοικονόμηση Ενέπγειαρ σε Εγκαταστάσειρ Δπόμων, με Ρύθμιση (Dimming) ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Νηθεθόξνο Γ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΜΠ ΒΙΟΣΑΣΙΣΙΚΗ ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΙΑΣΡΙΚΗ ΧΟΛΗ ΣΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ Δ Ι Π Λ Ω Μ Α Σ Ι Κ Η Ε Ρ Γ Α Ι Α ΒΑΦΕΙΑΔΗ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ Οκαδνπνίεζε θαη Γηαρσξηζκόο

Διαβάστε περισσότερα

Δξ αποζηάζευρ ππόζθεηη διδακηική ζηήπιξη ζε απομακπςζμένερ νηζιυηικέρ πεπιοσέρ

Δξ αποζηάζευρ ππόζθεηη διδακηική ζηήπιξη ζε απομακπςζμένερ νηζιυηικέρ πεπιοσέρ 2 ν ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΟ ΤΝΔΓΡΗΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/2011 949 Δξ αποζηάζευρ ππόζθεηη διδακηική ζηήπιξη ζε απομακπςζμένερ νηζιυηικέρ πεπιοσέρ Δ. Φοςηάκογλος Καζεγεηήο Γεληθνύ Λπθείνπ Νάμνπ foutakoglou@yahoo.gr Πεπίλητη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΑΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΖ ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΔΓΓΗΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΓΟΡΑ ΣΟΤ ΒΔΛΣΗΣΟΤ ΣΤΠΟΤ ΠΛΟΗΟΤ ΣΖΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗΝ «ΟΡΓΑΝΧΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ»

ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗΝ «ΟΡΓΑΝΧΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ» ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΧ ΥΟΛΗ: ΥΗΜΙΚΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΣΜΗΜΑ: ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗΝ «ΟΡΓΑΝΧΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ» ΜΔ ΔΞΔΙΓΙΚΔΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

«Ζ γεπζηηθή εηεξόηεηα σο δεηνύκελν: έξεπλα ζηα αιιηώηηθα εζηηαηόξηα ηεο Θεζζαινλίθεο»

«Ζ γεπζηηθή εηεξόηεηα σο δεηνύκελν: έξεπλα ζηα αιιηώηηθα εζηηαηόξηα ηεο Θεζζαινλίθεο» ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΗΣΟΡΗΑ - ΑΡΥΑΗΟΛΟΓΗΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΣΟΜΔΑ ΝΔΟΣΔΡΖ ΚΑΗ ΤΓΥΡΟΝΖ ΗΣΟΡΗΑ ΚΑΗ ΛΑΟΓΡΑΦΗΑ ΔΗΓΗΚΔΤΖ: ΛΑΟΓΡΑΦΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΝΘΡΧΠΟΛΟΓΗΑ «Ζ γεπζηηθή εηεξόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Monitoring using Nagios System

Monitoring using Nagios System Διασείπηζη Δικηύων Monitoring using Nagios System Ομάδα Επγαζίαρ Ονομαηεπώνςμο Α.Μ. Ονομαηεπώνςμο Α.Μ. Μάθημα Ανηικείμενο Επγαζίαρ Καθηγηηήρ Χαιιίδαο Φώηεο 1115200600170 Παζζηάο Φαίδσλ 1115200600223 Δηαρείξεζε

Διαβάστε περισσότερα

WAVEFORUS: ΠΗΛΟΣΗΚΟ ΤΣΖΜΑ ΘΑΛΑΗΑ ΠΡΟΓΝΧΖ ΣΟ ΘΔΡΜΑΨΚΟ ΚΟΛΠΟ

WAVEFORUS: ΠΗΛΟΣΗΚΟ ΤΣΖΜΑ ΘΑΛΑΗΑ ΠΡΟΓΝΧΖ ΣΟ ΘΔΡΜΑΨΚΟ ΚΟΛΠΟ WAVEFORUS: ΠΗΛΟΣΗΚΟ ΤΣΖΜΑ ΘΑΛΑΗΑ ΠΡΟΓΝΧΖ ΣΟ ΘΔΡΜΑΨΚΟ ΚΟΛΠΟ Κρεζηενίηης Γ.Ν. 1, Ανδροσλιδάκης Γ. 1, Κομπιάδοσ Κ. 1, Μακρής Υ. 1, Μπαληίκας Β. 1, και Καλανηζή Γ. 2 1 Δξγαζηήξην Θαιάζζηαο Σερληθήο θαη Θαιαζζίσλ

Διαβάστε περισσότερα

Ποισδύλακο Ποιηηηζηηθό Κέληρο ζηολ Γήκο ηοσ Πεηραηά

Ποισδύλακο Ποιηηηζηηθό Κέληρο ζηολ Γήκο ηοσ Πεηραηά Γεξαζηκίδεο Αιέμαλδξνο Διεπζεξίνπ Γεώξγηνο ειίδα 1 από 76 1. ΓΔΝΗΚΑ ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ Ποισδύλακο Ποιηηηζηηθό Κέληρο ζηολ Γήκο ηοσ Πεηραηά Περιεχόμενα 1. 1 ΠΔΡΊΛΖΦΖ ΠΣΤΥΗΑΚΉ 1. 2 ΓΔΝΗΚΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ 1. 3 ΚΟΠΟ ΔΡΓΑΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ

TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ Καθηγητής κ. Α. Μανδήλας ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2008 ΠΔΡΙΔΥΌΜΔΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ Κώζηαο Γαβξίιεο, Καζεγεηήο Μαζεκαηηθώλ Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο *www.geogebra.org ΤΠΕΠΘ / ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΠΙΦΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η χρήση του εργαλείου PyEmu στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

Η χρήση του εργαλείου PyEmu στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Η χρήση του εργαλείου PyEmu στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Ταμπάκη Ειρήνη- Μαρία Φεβρουάριος 2014 Πεπιεσόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή ππνβιεζείζα ζην Σκήκα Γηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο & Φπζηθώλ Πόξσλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ Τπό ΒΑΡΓΟΤΛΑΚΗ ΔΤΣΤΥΙΟ

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή ππνβιεζείζα ζην Σκήκα Γηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο & Φπζηθώλ Πόξσλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ Τπό ΒΑΡΓΟΤΛΑΚΗ ΔΤΣΤΥΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΙ ΦΤΙΚΧΝ ΠΟΡΧΝ ΜΔΛΔΣΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΧΝ ΤΛΙΚΧΝ ΚΑΙ ΗΠΙΧΝ ΜΔΘΟΓΧΝ ΓΡΟΙΜΟΤ ΚΣΙΡΙΧΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΣΙΜΔΣΧΠΙΗ ΣΟΤ ΦΑΙΝΟΜΔΝΟΤ ΣΧΝ ΑΣΙΚΧΝ ΘΔΡΜΙΚΧΝ ΝΗΙΓΧΝ ΚΑΙ ΣΗΝ ΔΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τα θωνολογικά λάθη ζηη διαγλώζζα ηων ρωζόθωνων μαθηηών ηης ελληνικής ως δεύηερης γλώζζας 1

Τα θωνολογικά λάθη ζηη διαγλώζζα ηων ρωζόθωνων μαθηηών ηης ελληνικής ως δεύηερης γλώζζας 1 Τα θωνολογικά λάθη ζηη διαγλώζζα ηων ρωζόθωνων μαθηηών ηης ελληνικής ως δεύηερης γλώζζας 1 Άννα Αναζηαζιάδη-Σσμεωνίδη*, Αικαηερίνη Εοσραβλιόβα**, Μαρία Μηηζιάκη* και Γεωργία Φωηιάδοσ* Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΑΘΕΙΑ ΚΑΙ ΘΕΜΙΚΟΙ ΕΠΕΝΔΤΣΕ: ΜΙΑ ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΣΟ ΦΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, 2003-2008

ΑΣΑΘΕΙΑ ΚΑΙ ΘΕΜΙΚΟΙ ΕΠΕΝΔΤΣΕ: ΜΙΑ ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΣΟ ΦΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, 2003-2008 ΑΣΑΘΕΙΑ ΚΑΙ ΘΕΜΙΚΟΙ ΕΠΕΝΔΤΣΕ: ΜΙΑ ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΣΟ ΦΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, 2003-2008 ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟΤ ΓΙΠΛΩΜΑΣΟ ΔΙΓΙΚΔΤΗ ΗΛΙΟΠΟΤΛΟ Π. ΓΕΩΡΓΙΟ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ : ΒΕΝΕΣΗ A. ΙΩΑΝΝΗ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

εκαληηθέο δειώζεηο... 3 Γηθαηώκαηα πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο... 4 Κεθάλαιο 1 Πιεξνθνξίεο πξντόληνο... 5 Κεθάλαιο 2 Δγθαηάζηαζε, απεγθαηάζηαζε, δήισζε

εκαληηθέο δειώζεηο... 3 Γηθαηώκαηα πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο... 4 Κεθάλαιο 1 Πιεξνθνξίεο πξντόληνο... 5 Κεθάλαιο 2 Δγθαηάζηαζε, απεγθαηάζηαζε, δήισζε εκαληηθέο δειώζεηο... 3 Γηθαηώκαηα πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο... 4 Κεθάλαιο 1 Πιεξνθνξίεο πξντόληνο... 5 Κεθάλαιο 2 Δγθαηάζηαζε, απεγθαηάζηαζε, δήισζε θαη ελεκέξσζε... 6 2.1 Απαηηήζεηο ζπζηήκαηνο... 6 2.2

Διαβάστε περισσότερα

Ειςαγωγή ςτουσ Ηλεκτρονικοφσ Υπολογιςτζσ

Ειςαγωγή ςτουσ Ηλεκτρονικοφσ Υπολογιςτζσ Ειςαγωγή ςτουσ Ηλεκτρονικοφσ Υπολογιςτζσ Κωνζηανηούλαρ Κωνζηανηίνορ LEARNING COMMUNITY ΜΕΣΑΝΑΣΕ Ω ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΙ ΠΛΟΗΓΟΙ ΔΙΑΝΟΙΓΟΤΝ ΣΗΝ ΠΡΟΒΑΗ ΣΩΝ ΜΕΣΑΝΑΣΩΝ ΣΗΝ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ Αρ. Ζργου: 504367-2009-LLP-DE-GRUNDTVIG-GMP

Διαβάστε περισσότερα

Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1

Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1 Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1 ΜΑΘΗΗ ΜΔΧ ΥΔΓΙΑΜΟΤ http://neamathisi.com/learning-by-design/ ΟΓΗΓΟ ΔΠΙΜΟΡΦΧΗ Mary Kalantzis Bill Cope Δπηκέιεηα: Δπγελία Αξβαλίηε Edition 3 This

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Παηξώλ. Παηδαγσγηθό Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο. Μεηαπηπρηαθή εξγαζία πνπ ππνβάιιεηαη ζηελ θαηεύζπλζε Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο

Παλεπηζηήκην Παηξώλ. Παηδαγσγηθό Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο. Μεηαπηπρηαθή εξγαζία πνπ ππνβάιιεηαη ζηελ θαηεύζπλζε Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο 1 Τπέξηηηινο: ΟΡΘΟΓΡΑΦIΑ θαη ΜΑΘΖΗΑΚΔ ΓΤΚΟΛΗΔ Αλάπηπμε νξζνγξαθηθώλ δεμηνηήησλ ζε παηδηά κε θαη ρσξίο καζεζηαθέο δπζθνιίεο Γθαξώλε Παξαζθεπή (Α.Μ: 149) Παλεπηζηήκην Παηξώλ Παηδαγσγηθό Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΙ ΣΩΝ ΛΕΠΣΩΝ ΦΑΚΩΝ-ΓΕΩΜΕΣΡΙΚΗ ΟΠΣΙΚΗ

ΝΟΜΟΙ ΣΩΝ ΛΕΠΣΩΝ ΦΑΚΩΝ-ΓΕΩΜΕΣΡΙΚΗ ΟΠΣΙΚΗ ΝΟΜΟΙ ΣΩΝ ΛΕΠΣΩΝ ΦΑΚΩΝ-ΓΕΩΜΕΣΡΙΚΗ ΟΠΣΙΚΗ [] ΕΙΑΓΩΓΗ Τν θσο είλαη έλα ειεθηξνκαγλεηηθό θύκα. Ηιεθηξνκαγλεηηθά θύκαηα δηεγείξνπλ ην αλζξώπηλν κάηη όηαλ ην κήθνο θύκαηόο ηνπο λ είλαη πεξίπνπ μεηαξύ 380 και

Διαβάστε περισσότερα

Παπάπηημα Δκπαιδεςηικού Υλικού Φάκελορ Δνδεικηικών Βιωμαηικών Αζκήζεων. xcvbnmςγqwφertyuioςδφpγρaηsόρ ωυdfghjργklαzxcvbnβφδγωmζqwert

Παπάπηημα Δκπαιδεςηικού Υλικού Φάκελορ Δνδεικηικών Βιωμαηικών Αζκήζεων. xcvbnmςγqwφertyuioςδφpγρaηsόρ ωυdfghjργklαzxcvbnβφδγωmζqwert qwφιertyuiopasdfghjklzxερυυξnmηq ςwωψerβνtyuσiopasdρfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnφγιmλι qπσπζαwωeτrtνyuτioρνμpκaλsdfghσj klzxcvλοπbnαmqwertyuiopasdfghjklz Παπάπηημα Δκπαιδεςηικού Υλικού Φάκελορ

Διαβάστε περισσότερα