Αναρτητέο στο διαδίκτυο. Αθήνα, 13 Οκτωβρίου 2014 Αριθ. Πρωτ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αναρτητέο στο διαδίκτυο. Αθήνα, 13 Οκτωβρίου 2014 Αριθ. Πρωτ. 501937"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών, Διοικητικής Μέριμνας & Βιβλιοθήκης Ταχ. Δ/νση : Τσόχα 7, Αθήνα Πληροφορίες : Ι. Παναγάκη Τηλέφωνο : Fax : Αθήνα, 13 Οκτωβρίου 2014 Αριθ. Πρωτ ΠΡΟΣ: Κάθε ενδιαφερόμενο ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟ Σ Ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού (Ε.Ο.Τ.), στο πλαίσιο των σκοπών του για την προβολή και διαφήμιση του ελληνικού τουριστικού προϊόντος, όπως αυτοί προβλέπονται από την Τουριστική Νομοθεσία, καθώς και της υλοποίησης των σκοπών αυτών, ενέκρινε, με την υπ αριθ / απόφαση, τη συμμετοχή του στη διεθνή έκθεση τουρισμού TT 2014, που θα πραγματοποιηθεί στη Βαρσοβία Πολωνίας από 27 έως 29 Νοεμβρίου Για το λόγο αυτό, καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει προσφορά για την κατασκευή περιπτέρου εμβαδού 80 m 2 με συνολικό προϋπολογισμό που δεν θα υπερβεί το ποσό των είκοσι χιλιάδων ευρώ (20.000,00 ) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Απόφαση δέσμευσης πίστωσης: / (ΑΔΑ: ΒΙΗΧ469ΗΙΖ-ΕΙ2) Επισυνάπτονται: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Γενικοί όροι πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος (σελ. 6) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β Κάτοψη του εκθεσιακού χώρου, κάτοψη περιπτέρου Ε.Ο.Τ., σχέδια περιπτέρου, εγχειρίδιο τεχνικών προδιαγραφών του εκθεσιακού χώρου (σελ. 34). Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν σφραγισμένη την προσφορά τους, μέχρι την Τρίτη 21 Οκτωβρίου 2014 και ώρα 13:00, στον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού, Αναστασίου Τσόχα 7, ΤΚ , Αμπελόκηποι, Αθήνα, στη Διεύθυνση Διοικητικού, στο ισόγειο ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ με την ένδειξη: ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «Κατασκευή, διακόσμηση, εξοπλισμός, αποξήλωση και απομάκρυνση από τον εκθεσιακό χώρο μετά το πέρας της έκθεσης του περιπτέρου του ΕΟΤ στη διεθνή έκθεση τουρισμού TT 2014, 27 έως 29 Νοεμβρίου 2014, Βαρσοβία Πολωνίας». Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Ε.Ο.Τ. ΠΑΝΟΣ ΛΕΙΒΑΔΑΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ Αποδέκτες για κοινοποίηση: Γραφείο Γενικού Γραμματέα Ε.Ο.Τ. Διεύθυνση Έρευνας Αγοράς & Διαφήμισης Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ: Γραμματεία Δ/νσης Διοικητικού Τμήμα Προμηθειών, Διοικητικής Μέριμνας & Βιβλιοθήκης 1

2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΓΕΝ ΙΚΟΙ ΟΡΟ Ι Π ΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 1. ΑΝΤΙΚ ΕΙΜΕΝΟ, ΠΡΟ ΫΠΟΛΟΓ ΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟ ΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Αντικείμενο του έργου της παρούσας πρόσκλησης είναι η κατασκευή, διακόσμηση, εξοπλισμός, αποξήλωση και απομάκρυνση από τον εκθεσιακό χώρο μετά το πέρας της έκθεσης - του περιπτέρου Ε.Ο.Τ. στη διεθνή έκθεση τουρισμού TT 2014 που θα πραγματοποιηθεί στη Βαρσοβία Πολωνίας από 27 έως 29 Νοεμβρίου 2014, καθώς επίσης και η παροχή όλων των απαραίτητων σχετικών υπηρεσιών κατά τη διάρκεια αυτής. Τη διάθεση ποσού μέχρι των είκοσι χιλιάδων ευρώ (20.000,00 ) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23% (16.260,16, πλέον Φ.Π.Α.), για την υλοποίηση κατασκευής του προαναφερθέντος περιπτέρου του Ε.Ο.Τ. Αναλυτική περιγραφή Έκθεσης Ονομασία: ΤΤ 2014 Διάρκεια: Από 27 έως 29 Νοεμβρίου 2014 Εκθεσιακός Χώρος: Trade Fair and Congress Centre MT Polska Διοργανώτρια εταιρεία: MT Targi Polska sp. z o.o., με έδρα στην Πολωνία (ul. Makowska 95, Warszawa). Ηλεκτρονική Διεύθυνση: Θέμα : Διεθνής έκθεση γενικού τουρισμού για επαγγελματίες και κοινό. Συμμετέχοντες : Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού και μέχρι 10 συνεκθέτες (8 περίπτερα και 2 τραπέζια συναντήσεων) Μέγεθος εκθεσιακού χώρου Ε.Ο.Τ.: 80 τ.μ. Το περίπτερο του ΕΟΤ βρίσκεται στην αίθουσα Β. Ημερομηνία κατάθεσης προσφορών: Μέχρι την Τρίτη 21 Οκτωβρίου 2014 και ώρα 13:00 Πηγή χρηματοδότησης του έργου της παρούσας, είναι το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, έργο 2012ΣΕ «Διαφήμιση Προβολή Τουριστικών Προγραμμάτων» με κ.α.ε ΠΛΗ ΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΡΜ ΟΔΙΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟ Ι Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν πληροφορίες, ως εξής: α) Για θέματα που αφορούν την κατασκευή του περιπτέρου στην έκθεση της παρούσας, από την αρμόδια υπάλληλο της Διεύθυνσης Έρευνας Αγοράς & Διαφήμισης του Ε.Ο.Τ., κα Ισμήνη Βαλσαμάκη, ηλεκτρονική διεύθυνση τηλ β) Για θέματα διαδικαστικά, που αφορούν αποκλειστικά τη διενέργεια του διαγωνισμού, από την αρμόδια υπάλληλο του Ε.Ο.Τ. κα. Ι. Παναγάκη, ηλεκτρονική διεύθυνση τηλέφωνο ΔΙΚΑΙΟ ΛΟΓΗΤΙΚΑ Σ ΥΜΜ ΕΤΟ ΧΗΣ Οι συμμετέχοντες στον Διαγωνισμό οφείλουν να καταθέσουν, μαζί με την προσφορά τους, τα ακόλουθα δικαιολογητικά: (1) Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 (ΦΕΚ 75/Α/1986), όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία: i) Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού της παρούσας διακήρυξης. ii) Να δηλώνεται ότι, μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους: Δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα αδικήματα: α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, β) δωροδοκία, γ) απάτη, δ) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, ε) κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας, στ) κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση (1) του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007, σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 43 του Π.Δ. 60/

3 Δεν τελούν υπό πτώχευση ή υπό διαδικασία κήρυξης πτώχευσης ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία (περιπτώσεις (2) του εδαφ. α και (2) του εδ. β της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007 για τους Έλληνες και τους αλλοδαπούς πολίτες αντίστοιχα) ή (για τα νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά) ότι δεν τελούν υπό κοινή ή ειδική εκκαθάριση ή υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (περίπτωση (2) του εδ. γ της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007). Είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν στις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους (περίπτωση (3) του εδαφ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007). Είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο ή άλλο ισοδύναμο οργανισμό ή επαγγελματική ένωση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις περιπτώσεις (4) του εδ. α και (3) του εδ. β της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ.118/2007. iii) Να αναλαμβάνεται η υποχρέωση από κάθε συμμετέχοντα για την έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των απαιτούμενων - σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/ εγγράφων και δικαιολογητικών, μετά την αξιολόγηση των προσφορών και εφόσον επιλεγεί ως ανάδοχος του έργου, όπως ορίζεται παρακάτω στην παρ. 8.2 του παρόντος άρθρου. Η ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση φέρει ημερομηνία εντός των τελευταίων τριάντα ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών και δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ (N.4250/2014 ΦΕΚ 74/Α / , άρθρο 3) (2) Να αποδεικνύουν, επί ποινή αποκλεισμού, εμπειρία κατασκευής περιπτέρου σε μία τουλάχιστον διεθνή τουριστική έκθεση στο εξωτερικό, προσκομίζοντας: α) Φωτοαντίγραφο της σύμβασης ανάθεσης αντίστοιχου έργου και β) Βεβαίωση του φορέα εταιρείας που ανέθεσε το έργο, στην οποία θα αναφέρεται το έργο και η καλή εκτέλεση αυτού. Σε περίπτωση που ενδιαφερόμενος δεν προλάβει να προσκομίσει αυτά τα δικαιολογητικά, μπορεί να υποβάλει με την προσφορά του Υπεύθυνη Δήλωση, στην οποία θα αναφέρει το/τα περίπτερο/α που έχει κατασκευάσει σε διεθνείς εκθέσεις και τη δέσμευσή του ότι τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα τα προσκομίσει μαζί με τα δικαιολογητικά κατακύρωσης και προ της υπογραφής της σύμβασης. (3) Εφόσον οι προσφέροντες συμμετέχουν στον διαγωνισμό με αντιπρόσωπό τους, πλέον των ως άνω δικαιολογητικών, υποβάλλουν μαζί με την προσφορά τους παραστατικό εκπροσώπησης ως εξής κατά περίπτωση: α) Προκειμένου περί φυσικών προσώπων υποβάλλεται εξουσιοδότηση εκπροσώπησης, με την εντολή και πληρεξουσιότητα στον αντιπρόσωπο, για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό του αντιπροσωπευομένου. β) Προκειμένου περί εταιρειών, υποβάλλονται επικυρωμένο αντίγραφο του ισχύοντος καταστατικού της εταιρείας κάθε μορφής, το ΦΕΚ, στο οποίο έχει δημοσιευθεί η διοίκηση και εκπροσώπηση της ανώνυμης εταιρείας, ως και το σχετικό έγγραφο εξουσιοδότησης από τον νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας προς τον αντιπρόσωπό του για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό. Όταν υποβάλλεται συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο εκπροσώπησης για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό, σύμφωνα με το άρθρο 6 του ΠΔ 118/2007 ή επικυρωμένο αντιγράφου αυτού, παρέλκει η υποβολή των ως άνω δικαιολογητικών. Κάθε υποψήφιος αναλαμβάνει την ευθύνη της ακρίβειας όλων των στοιχείων που υποβάλλει, επωμιζόμενος, σε περίπτωση υποβολής ανακριβών και αναληθών στοιχείων, των κυρώσεων που προβλέπονται από τις διατάξεις του Ν. 1599/ ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ Τ ΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟ ΛΗΣ ΠΡΟΣ ΦΟΡΩΝ Οι ενδιαφερόμενοι, πρέπει να καταθέσουν έγγραφες προσφορές το αργότερο μέχρι την Τρίτη 21 Οκτωβρίου 2014 και ώρα 13:00, στον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού, Αναστασίου Τσόχα 7, ΤΚ , Αμπελόκηποι, Αθήνα, στη Διεύθυνση Διοικητικού, στο ισόγειο ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ, στις οποίες πρέπει να αναγράφονται τα στοιχεία α έως δ όπως αναφέρονται παρακάτω. 3

4 Οι προσφορές μπορούν να αποστέλλονται στην Υπηρεσία με οποιονδήποτε τρόπο και παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την προϋπόθεση ότι θα περιέρχονται στην Υπηρεσία μέσα στην προθεσμία (ημερομηνία και ώρα) που ορίζεται από την παρούσα πρόσκληση. Γίνονται δεκτές προσφορές που θα έχουν υποβληθεί και θα έχουν παραληφθεί εμπρόθεσμα από την Δ/νση Διοικητικού του Ε.Ο.Τ. Στον ενιαίο σφραγισμένο φάκελο (ή συσκευασία) κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: α. Η ένδειξη: ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «Κατασκευή, διακόσμηση, εξοπλισμός, αποξήλωση και απομάκρυνση από τον εκθεσιακό χώρο μετά το πέρας της έκθεσης του περιπτέρου του ΕΟΤ στη διεθνή έκθεση τουρισμού ΤΤ 2014, 27 έως 29 Νοεμβρίου 2014, Βαρσοβία Πολωνίας». β. Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί τον Διαγωνισμό. γ. Ο αριθμός πρωτοκόλλου Ε.Ο.Τ. της πρόσκλησης. δ. Τα στοιχεία του προσφέροντος, ήτοι επωνυμία, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, αριθμός φαξ και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 5. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ, ΕΞΟ ΔΑ ΚΑΙ ΙΣΧΥΣ ΤΩΝ Π ΡΟΣΦΟΡΩΝ Περιεχόμενο προσφορών Οι προσφορές συντάσσονται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας πρόσκλησης και υποβάλλονται,, μέσα σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο (κυρίως φάκελο), στον οποίο αναγράφονται τα στοιχεία α έως δ της προηγούμενης παραγράφου. Μέσα στον κυρίως φάκελο προσφοράς τοποθετούνται, όλα τα απαιτούμενα κατά το στάδιο υποβολής της προσφοράς δικαιολογητικά και στοιχεία, ως εξής: (1) Τα δικαιολογητικά συμμετοχής, όπως προσδιορίζονται παραπάνω (ήτοι μια υπεύθυνη δήλωση). (2) Τα τεχνικά, όπως προσδιορίζονται παρακάτω (ήτοι μια υπεύθυνη δήλωση). (3) Τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς τα οποία τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά». Ο φάκελος φέρει τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου και στη συνέχεια τοποθετείται επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο. Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης και δεν δύναται, με την προσφορά του ή με οιονδήποτε άλλο τρόπο, να αποκρούσει, ευθέως ή εμμέσως, τους ανωτέρω όρους. 6.ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟ ΜΕΝΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Τεχνικές Προδιαγραφές του έργου Η κατασκευή του περιπτέρου της παρούσας θα βασιστεί στα σχέδια και στις οδηγίες που περιλαμβάνονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β και τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της, με την απαραίτητη προσαρμογή στην κάτοψη της έκθεσης της παρούσας. Περιεχόμενα τεχνικής προσφοράς Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 (Φ.Ε.Κ. 75/Α/1986), όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία θα αναφέρεται ότι το περιεχόμενο του φακέλου της τεχνικής προσφοράς είναι : σύμφωνο με το σχέδιο, τις προδιαγραφές και την αρχιτεκτονική προσέγγιση και δυναμική της ταυτότητας περιπτέρου (το οποίο αφορά υλοποίηση και εφαρμογή κατασκευής) που ζητείται από τον Ε.Ο.Τ. και επισυνάπτεται στην παρούσα διακήρυξη ως ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β. έχει συνταχθεί βάσει των ειδικών προδιαγραφών που απαιτεί ο εκθεσιακός χώρος της έκθεσης, καθώς και λαμβάνει υπόψη το εγχειρίδιο των τεχνικών προδιαγραφών της έκθεσης εφόσον αυτό είναι διαθέσιμο έως την ημερομηνία υποβολής των προσφορών στον διαδικτυακό τόπο της έκθεσης. Συμφωνεί να τηρήσει τις υποχρεώσεις του ως ανάδοχος όπως αυτές αναφέρονται στην παρούσα πρόσκληση. 4

5 7. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟ ΧΟΥ Προσαρμογή του αρχιτεκτονικού σχεδίου του περιπτέρου του ΕΟΤ (σχέδιο περιπτέρου 100 τ.μ.) στον χώρο της έκθεσης (εμβαδό χώρου: 80 τ.μ.), σύμφωνα με την τελική κάτοψη του εκθεσιακού χώρου. Το αρχιτεκτονικό σχέδιο και η τελική κάτοψη του εκθεσιακού χώρου επισυνάπτονται στην διακήρυξη. Τεχνική υποστήριξη, με άμεση αντικατάσταση τυχόν ελαττωματικού εξοπλισμού, για: α) την καλή λειτουργία του περιπτέρου και β) τη ροή των προβολών του οπτικοακουστικού υλικού. Άμεση αντικατάσταση και επισκευή όσων υλικών ή διακοσμητικών στοιχείων καταστρέφονται κατά τη διάρκεια της έκθεσης (περιλαμβάνονται και οι περιπτώσεις κλοπής). Ασφάλιση του περιπτέρου (υλικά και κατασκευή) καθ όλη τη διάρκεια της έκθεσης. Καθαρισμός του περιπτέρου πριν από την έναρξη της έκθεσης. Ο ανάδοχος υποχρεούται στη διάθεση ενός μικρού κάδου απορριμμάτων (καλαθάκι αχρήστων) για κάθε συνεκθέτη και ενός, για την υποδοχή του Ε.Ο.Τ., οι οποίοι θα είναι χρώματος λευκού ή διάφανου. Το κόστος ηλεκτροδότησης, κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος θα βαρύνει κατ αποκλειστικότητα τον ανάδοχο. Ασύρματη πρόσβαση στο διαδίκτυο με την παροχή ξεχωριστών κωδικών για κάθε συνεκθέτη του ΕΟΤ (το κόστος βαρύνει τον ανάδοχο) Επί τόπου διόρθωση επιγραφών στα περιπτέρων των συνεκθετών, εάν χρειαστεί. Οιαδήποτε κλοπή ή απώλεια υλικού επιβαρύνει τον ανάδοχο και μόνο. Ο ανάδοχος θα ορίσει υπεύθυνο του έργου, ο οποίος θα συνεργάζεται με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Ε.Ο.Τ. για την υλοποίησή του. Ο αριθμός των περιπτέρων συνεκθετών ενδέχεται να αυξηθεί όσο επιτρέπει ο εκθεσιακός χώρος του Ε.Ο.Τ. ή να μειωθεί από τον προβλεπόμενο (10 Συνεκθέτες). Στις περιπτώσεις αυτές, ο ανάδοχος θα πρέπει να προσαρμόσει ανάλογα την κατασκευή του, υπολογίζοντας για κάθε συνεκθέτη με περίπτερο χώρο 7 τ.μ. και για κάθε συνεκθέτη με τραπέζι συναντήσεων χώρο 4 τ.μ. Μετά την οριστικοποίηση του αριθμού των συνεκθετών και πριν την έναρξη λειτουργίας της έκθεσης ο ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει στον Οργανισμό την τελική κάτοψη με την τοποθέτηση των συνεκθετών και τα φωτορεαλιστικά σχέδια του περιπτέρου. Ο ανάδοχος υποχρεούται να αναρτήσει σε εμφανές σημείο του περιπτέρου το πλάνο του περιπτέρου με την τοποθέτηση των συνεκθετών και τις ονομασίες τους, καθώς και τις ονομασίες του Υπουργείου Τουρισμού και του ΕΟΤ στην κεντρική υποδοχή του περιπτέρου, στην αγγλική γλώσσα. Μετά το πέρας της έκθεσης, ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει στον Ε.Ο.Τ. σε ηλεκτρονική μορφή (CD - DVD), φωτογραφίες από το περίπτερο σε λειτουργία (κοντινά μακρινά πλάνα / γενική άποψη). Η κατασκευή να υλοποιηθεί βάσει των ειδικών προδιαγραφών που απαιτεί ο εκθεσιακός χώρος της έκθεσης (π.χ. βραδυφλεγή υλικά, υδατοδιαλυτά χρώματα κ.λ.π.), και ο ανάδοχος υποχρεούται να λάβει υπόψη το εγχειρίδιο των τεχνικών προδιαγραφών της έκθεσης. Όλα τα υλικά να είναι υψηλής αντοχής και ποιότητας με άρτιο φινίρισμα. Σε περίπτωση που χρησιμοποιηθούν υλικά ή εξοπλισμός τα οποία παρουσιάζουν φθορά από προηγούμενη χρήση, ο ανάδοχος υποχρεούται άμεσα, πριν την έναρξη της έκθεσης, στην αντικατάστασή τους διαφορετικά θα του επιβληθεί ρήτρα που ισούται με το 30% της δαπάνης του έργου. Ο ανάδοχος υποχρεούται στην τροποποίηση ή και δημιουργία μακετών σε υψηλή ανάλυση για τις εκτυπώσεις. Ο ανάδοχος υποχρεούται να αναλάβει πλέον του υπάρχοντος κοινόχρηστου φωτισμού του εκθεσιακού χώρου - το φωτισμό όλου του περιπτέρου του Ε.Ο.Τ. με σύγχρονα μέσα (π.χ. με χρήση αναρτώμενων φωτιστικών σωμάτων οροφής ιδιαίτερου σχεδιασμού (design) ανάλογου με το σχεδιαστικό ύφος του περιπτέρου). Ο φωτισμός πρέπει να είναι διάχυτος και να αποτελεί βασικό είδος σήμανσης του περιπτέρου και επιπλέον να υπάρχει επί μέρους φωτισμός που να αναδεικνύει τις εκτυπώσεις στις επιφάνειες των αποθηκών και λοιπών χώρων. Το κόστος καλωδίωσης, ηλεκτρολογικής εγκατάστασης και των φωτιστικών σωμάτων που είναι απαραίτητα για τον σωστό φωτισμό όλου του περιπτέρου βαρύνει τον ανάδοχο. 5

6 8. ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟ ΧΟ Ο Ε.Ο.Τ. θα συνάψει σύμβαση παροχής υπηρεσιών με τον ανάδοχο, που θα διέπεται από τους όρους που περιγράφονται αναλυτικά στα επόμενα άρθρα της παρούσας πρόσκλησης. Πλέον των ως άνω όρων, καθώς και των όρων των επόμενων άρθρων, ο ΕΟΤ επιφυλάσσεται να περιλάβει στη σύμβαση που θα υπογραφεί και άλλους όρους εξασφαλιστικούς των συμβατικών δικαιωμάτων του έναντι του αναδόχου του έργου της παρούσας. 9. ΔΙΑ ΡΚΕΙΑ, Τ ΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟ ΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟ Υ Ως διάρκεια του έργου ορίζεται το διάστημα από τη σύναψη της σχετικής σύμβασης έως τις 10 Δεκεμβρίου Το περίπτερο του ΕΟΤ, στην ως άνω έκθεση, θα παραδοθεί από τον ανάδοχο στην αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής, στον εκθεσιακό χώρο της έκθεσης, έως τις 12:00 μ.μ. της προηγούμενης από την ημέρα έναρξης, οπότε και θα πρέπει το περίπτερο να είναι ολοκληρωμένο και έτοιμο προς χρήση. Μετά τη λήξη της έκθεσης, ο ανάδοχος υποχρεούται να προβεί στην αποξήλωση του περιπτέρου του ΕΟΤ και την απομάκρυνση των δομικών υλικών του από τον εκθεσιακό χώρο. 10. ΕΙΔΙΚΟ Ι Ο ΡΟΙ ΑΝΑΘΕΣΗΣ Π ΡΟΣΘΕΤ ΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣ ΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟ Υ Στη σύμβαση μεταξύ του Ε.Ο.Τ. και του αναδόχου, θα ισχύσουν οι παρακάτω όροι: Ο ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος έναντι του Ε.Ο.Τ. για την εκτέλεση του έργου σύμφωνα με τους όρους της παρούσας πρόσκλησης, της προσφοράς του όπως θα γίνει δεκτή με απόφαση του Γ.Γ. του ΕΟΤ, της σύμβασης που θα υπογραφεί και με τους κανόνες της επιστήμης και της τεχνικής, θα πρέπει δε με την παροχή του να εξασφαλίζει την ποιότητα της παρουσίας του Ε.Ο.Τ. και των συνεκθετών του στην έκθεση της παρούσας όσο και τη νομιμότητά τους, την εξυπηρέτηση των συμφερόντων του Ε.Ο.Τ. και γενικά την εκπλήρωση με τον αποτελεσματικότερο τρόπο του αντικειμένου της σύμβασης, άλλως ο ανάδοχος θα υποχρεούται σε πλήρη αποζημίωση του Ε.Ο.Τ. για οποιοδήποτε είδος ζημίας ήθελε υποστεί Από τις συμβάσεις και τις οποιεσδήποτε σχέσεις του αναδόχου με τρίτους, οι οποίες αφορούν άμεσα ή έμμεσα την εκτέλεση της σύμβασης με τον Ε.Ο.Τ., ουδεμία υποχρέωση ή δέσμευση ή ευθύνη θα έχει ο Ε.Ο.Τ. έναντι των τρίτων αυτών, του αναδόχου βαρυνόμενου αποκλειστικά με κάθε φύσεως αμοιβές, αποδοχές, αποζημιώσεις και γενικά με κάθε φύσεως συγγενικά και πνευματικά δικαιώματα, δαπάνη δική του ή των τρίτων, που θα αφορά με οποιοδήποτε τρόπο, άμεσα ή έμμεσα, την εκτέλεση της σύμβασης με τον Ε.Ο.Τ. και τις οποίες δαπάνες, απαιτήσεις τρίτων κ.λπ. υποχρεούται να καταβάλει ο ανάδοχος. Σε περίπτωση μη τήρησης του όρου αυτού, ο ανάδοχος υπέχει έναντι του Ε.Ο.Τ. υποχρέωση να αποκαταστήσει πλήρως οποιαδήποτε ζημία του Ε.Ο.Τ., αν ο τρίτος ήθελε τυχόν στραφεί κατά του Ε.Ο.Τ. και να επιτύχει δικαστικώς την ικανοποίηση των απαιτήσεών του από τον Ε.Ο.Τ., παράλληλα δε ο ανάδοχος, προσεπικαλούμενος από τον Ε.Ο.Τ., υποχρεούται να ασκήσει κύρια, άλλως πρόσθετη παρέμβαση υπέρ του Ε.Ο.Τ. σε οποιαδήποτε σχετική δίκη και να καταβάλει στον Ε.Ο.Τ. όλες τις δαπάνες για τη δίκη του Ε.Ο.Τ. στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή. Τις αυτές υποχρεώσεις υπέχει ο ανάδοχος έναντι του Ε.Ο.Τ. και για οποιαδήποτε ζημία σε πρόσωπα ή πράγματα ήθελε προκληθεί από τον ανάδοχο και τα όργανα αυτού κατά την εκτέλεση της σύμβασής του με τον Ε.Ο.Τ. ή με αφορμή αυτή, ευθυνόμενος αυτός αποκλειστικά σε αποκατάσταση κάθε θετικής ή αποθετικής ζημίας, περιλαμβανομένης και της ηθικής βλάβης, σε βάρος οιουδήποτε τρίτου. Παράβαση οιασδήποτε των ανωτέρω υποχρεώσεων του αναδόχου έναντι του Ε.Ο.Τ. θα συνεπάγεται την σε βάρος του αναδόχου καταγγελία της σύμβασης από τον Ε.Ο.Τ. και την αποκατάσταση από τον ανάδοχο κάθε είδους ζημίας του Ε.Ο.Τ Ο Ε.Ο.Τ. δεν αναγνωρίζει οποιαδήποτε άλλη ενέργεια του αναδόχου πέραν του έργου που θα καθοριστεί με τη σύμβαση. 6

7 10.4. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συμβάλλεται με τους υπεργολάβους, που έχει περιλάβει δεσμευτικά στις αρχικές προτάσεις του. Εάν, για οποιονδήποτε λόγο, απαιτηθεί η αντικατάσταση κάποιου από τους αρχικά προβλεπόμενους υπεργολάβους, αυτή θα πραγματοποιείται μετά την υποβολή σχετικού αιτήματος προς τον Ε.Ο.Τ. και την έκδοση σχετικής εγκριτικής απόφασης του Γενικού Γραμματέα του Ε.Ο.Τ Ο ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει έγκαιρα προς την διοργανώτρια εταιρεία της έκθεσης της παρούσας, όλα τα απαραίτητα έγγραφα και έντυπα που αφορούν στη συμμετοχή του Ε.Ο.Τ., στις παροχές υπηρεσιών, στη χορήγηση άδειας των κατασκευαστών για ειδικές εγκαταστάσεις, κατασκευές, μεταφορές, καταλληλότητα υλικών κ.λπ., δεόντως συμπληρωμένα. 11. Τ ΡΟΠΟΣ ΠΛΗ ΡΩΜΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟ Υ Ο τρόπος εξόφλησης του αναδόχου ορίζεται ως εξής : Ο Ε.Ο.Τ. θα εξοφλήσει το αντίτιμο του τιμολογίου του αναδόχου, μετά το πέρας των εργασιών του περιπτέρου στην έκθεση της παρούσας, συνολικά μέσα σε διάστημα 60 ημερών από την υποβολή του με όλα τα απαιτούμενα νόμιμα δικαιολογητικά, ενώ απαραίτητη προϋπόθεση για την εξόφληση αποτελεί και η πιστοποίηση της παράδοσης, καλής εκτέλεσης και αποξήλωσης του περιπτέρου από την αρμόδια για την παραλαβή του επιτροπή του Ε.Ο.Τ. 12. ΡΗΤΡΕΣ ΚΑΙ ΕΓΓΥΟ ΔΟΣΙΑ Σε περίπτωση μεταμέλειας του επιλεγέντος αναδόχου και γενικά στην περίπτωση υπαίτιας υπαναχώρησής του για οποιοδήποτε λόγο και πριν υπογραφεί η σχετική σύμβαση, ο επιλεγείς κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση που έγινε στο όνομά του και από κάθε δικαίωμά του που απορρέει από αυτήν. Στην περίπτωση αυτή ο Ε.Ο.Τ. έχει και τη δυνατότητα να κατακυρώσει το αποτέλεσμα του διαγωνισμού στον αμέσως επόμενο κατά σειρά συμμετέχοντα με βάσει τις οικονομικές προσφορές τους. Σε περίπτωση παράβασης κάποιου όρου της σύμβασης που θα συναφθεί καθώς και σε περίπτωση πλημμελούς άσκησης των υποχρεώσεων του αναδόχου, ο Ε.Ο.Τ. διατηρεί το δικαίωμα της αζημίως γι αυτόν καταγγελίας της σύμβασης και αντικατάστασης του αναδόχου, ενώ ταυτόχρονα δικαιούται να απαιτήσει κάθε άλλη θετική και αποθετική ζημία από τον ανάδοχο. Σε περίπτωση που χρησιμοποιηθούν υλικά ή εξοπλισμός τα οποία παρουσιάζουν φθορά από προηγούμενη χρήση, ο ανάδοχος υποχρεούται άμεσα, πριν την έναρξη της έκθεσης, στην αντικατάστασή τους διαφορετικά θα του επιβληθεί ρήτρα που ισούται με το 30% της δαπάνης του έργου. Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, στο οποίο θα ανατεθεί το έργο, υποχρεούται αμέσως μετά τη λήψη της σχετικής έγγραφης ειδοποίησής του, να προσέλθει να υπογράψει τη σύμβαση, προσκομίζοντας όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά έγγραφα, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150/Α/ ), υφιστάμενος, σε περίπτωση άρνησής του, τις παραπάνω προβλεπόμενες κυρώσεις και συνέπειες. 13. ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ Σ ΥΜΒΑΣΗΣ ΕΚΠΤΩΣ Η ΑΝΑΔΟΧΟΥ Σε περίπτωση παράβασης από τον ανάδοχο οιουδήποτε από τους όρους της παρούσας διακήρυξης και της σχετικής σύμβασης ή πλημμελούς εκτέλεσης των υποχρεώσεων του, ο Ε.Ο.Τ. δικαιούται να κηρύξει με απόφασή του τον ανάδοχο, έκπτωτο και να λύσει τη σύμβαση αζημίως για τον Ε.Ο.Τ. Στην περίπτωση αυτή, ο ανάδοχος θα ευθύνεται για την αποκατάσταση κάθε είδους ζημίας του Ε.Ο.Τ. από την παράβαση για την οποία επιβλήθηκε η έκπτωση. 14. ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Η σύμβαση που θα συναφθεί, θα διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο. Κάθε διαφορά ή διένεξη για την ερμηνεία, την εφαρμογή και εκτέλεση της σύμβασης καθώς και κάθε αναφυόμενη από αυτή μεταξύ των συμβαλλομένων διαφορά, αξίωση ή απαίτηση θα επιλύεται από τα καθ ύλην αρμόδια Δικαστήρια της Αθήνας, τα οποία οι συμβαλλόμενοι αναγνωρίζουν και αποδέχονται ως έχοντα αποκλειστική δωσιδικία και αρμοδιότητα για την εκδίκαση των παραπάνω διαφορών και ενώπιον των οποίων ο Ε.Ο.Τ. θα ενάγει ή θα ενάγεται ως διάδικος, εφαρμοζομένου σε κάθε περίπτωση του Ουσιαστικού και Δικονομικού Ελληνικού Δικαίου. 7

8 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β Επισυνάπτονται η κάτοψη, τα σχέδια και τεχνικές προδιαγραφές του περιπτέρου (σελ. 21) και οδηγίες της διοργανώτριας εταιρείας για την έκθεση (σελ. 13) 8

Επισυνάπτονται: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Γενικοί όροι πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος (σελ. 2) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β Τεχνικές προδιαγραφές του έργου (σελ.

Επισυνάπτονται: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Γενικοί όροι πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος (σελ. 2) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β Τεχνικές προδιαγραφές του έργου (σελ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ταχ. Δ/νση: Τσόχα 7, 115 21 Αθήνα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

A Π Ο Φ Α Σ Η Ο Γ ΕΝ ΙΚ ΟΣ Γ ΡΑ ΜΜΑ ΤΕΑΣ ΤΟΥ ΕΟ Τ

A Π Ο Φ Α Σ Η Ο Γ ΕΝ ΙΚ ΟΣ Γ ΡΑ ΜΜΑ ΤΕΑΣ ΤΟΥ ΕΟ Τ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Αθήνα, 11-12-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠ: 502535 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001734491 2013-11-22

13PROC001734491 2013-11-22 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Λ.Συγγρού 80-88 Ταχ. Κώδικας: 117 41 Πληροφορίες: Α. Τσώλης Τηλέφωνο: 213 2065019 Φάξ: 210 6984311

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗΣ Α.Π. 5054a Μυτιλήνη 21/08/2013

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗΣ Α.Π. 5054a Μυτιλήνη 21/08/2013 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗΣ Α.Π. 5054a Μυτιλήνη 21/08/2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 8/2013 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα : 23 /4 /2013 Αρ. Πρωτ: 4833 ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟ: 60.000 ΕΥΡΩ (μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)

Αθήνα : 23 /4 /2013 Αρ. Πρωτ: 4833 ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟ: 60.000 ΕΥΡΩ (μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) Ταχυδρομική Διεύθυνση : Πειραιώς 211 ΤΚ. 17778 Ταύρος. Τηλέφωνο : 213 1306 208, 369 Fax : 213 1306480 Πληροφορίεs: Α. Μπαλού Ηλεκτρονική Διεύθυνση : www.ekdd.gr ΗλεκτρονικόΤαχυδρομείο: abalou@ekdd.gr Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002709777 2015-04-16

15PROC002709777 2015-04-16 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.Δ/νση : Διοικητήριο Τ.Κ : 28100 Αργοστόλι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 11/2013 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 11/2013 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ Οικονομικό Τμήμα/ Γραφείο Προμηθειών Πληροφορίες: Αλεξιάδου Μαρία ΤΗΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για τη Συσκευασία, Μετακόμιση και Συναρμολόγηση του εξοπλισμού και των αρχείων της Διεύθυνσης Αστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. Για την ανάθεση σύμβασης παροχής υπηρεσιών κατά το άρθρο 2 παρ. 2 στοιχείο δ. του Π.Δ. 60/2007 για

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. Για την ανάθεση σύμβασης παροχής υπηρεσιών κατά το άρθρο 2 παρ. 2 στοιχείο δ. του Π.Δ. 60/2007 για ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ Κ.Υ. ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ.» ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α ΜΕΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ...1 ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ...1

Α ΜΕΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ...1 ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ...1 Α ΜΕΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ...1 ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ...1 Α.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 A.2 ΟΡΙΣΜΟΙ... 1 Α.3 ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ... 3 A.3.1 ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ... 5 A.3.2 ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ...

Διαβάστε περισσότερα

για την προμήθεια ΟΞΥΓΟΝΟΥ & ΟΞΕΙΔΙΩΝ ΤΟΥ ΑΖΩΤΟΥ

για την προμήθεια ΟΞΥΓΟΝΟΥ & ΟΞΕΙΔΙΩΝ ΤΟΥ ΑΖΩΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η Υ.ΠΕ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ-ΙΟΝ.ΝΗΣΩΝ-ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΙΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ με αρ. 9263/14-10-2014 για την προμήθεια ΟΞΥΓΟΝΟΥ & ΟΞΕΙΔΙΩΝ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002850356 2015-06-16

15PROC002850356 2015-06-16 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (Π.Μ.Δ.) ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ ΡΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΩΝ ΣΤΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΠΑΤΡΩΝ (Φ.Ε.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

«Π ρ ο γ ρ α μ μ α τ ι κ ή ς Σ ύ μ β α σ η ς Σ τ ρ α τ η γ ι κ ή ς Σ υ ν ε ρ γ α σ ί α ς Κ Ε Ε Λ Π Ν Ο - Ε Σ Δ Υ»

«Π ρ ο γ ρ α μ μ α τ ι κ ή ς Σ ύ μ β α σ η ς Σ τ ρ α τ η γ ι κ ή ς Σ υ ν ε ρ γ α σ ί α ς Κ Ε Ε Λ Π Ν Ο - Ε Σ Δ Υ» ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με τίτλο: «Π ρ ο μ ή θ ε ι α Α ν α λ ω σ ί μ ω ν Α ν τ ι δ ρ α σ τ η ρ ί ω ν & Χ η μ ι κ ώ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΠΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΜΘ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Καλεντζίδης Βλάσης ΤΗΛ.:2552350360 ΦΑΞ. 2552029966 ΒΑΣ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 11 68200, ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ: 490/13-2-2015

Αριθ. Πρωτ: 490/13-2-2015 . ΜΕΕΜΕΗ, Τ.Κ. 546 28 ΘΕΣΣΑΛΟΙΚΗ Αριθ. Πρωτ: 490/13-2-2015 Η ΚΕΤΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΙΚΗΣ Α.Ε. προκηρύσσει : Δημόσιο Τακτικό Ανοικτό Διαγωνισμό, με σφραγισμένες Προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου, που θα

Διαβάστε περισσότερα

για τον ΕΛΕΓΧΟ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ

για τον ΕΛΕΓΧΟ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η Υ.ΠΕ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ-ΙΟΝ.ΝΗΣΩΝ-ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΙΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ με αρ. 10431/17.11.2014 για τον ΕΛΕΓΧΟ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (ΧΩΡΙΣ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ)

ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (ΧΩΡΙΣ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ) ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (ΧΩΡΙΣ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΝΑΛΥΤΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΙΤΩΝ Αναθέτουσα Αρχή :

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε.)

«ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε.) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γ ΚΠΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» «ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε.) ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δράμα 29/01/2013. Ημερομηνία δημοσίευσης στο Φ.Ε.Κ. Δεν απαιτείται 30/01/2013 Δεν απαιτείται 14/02/2013.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δράμα 29/01/2013. Ημερομηνία δημοσίευσης στο Φ.Ε.Κ. Δεν απαιτείται 30/01/2013 Δεν απαιτείται 14/02/2013. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δράμα 29/01/2013 ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ Αρ. Πρωτ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Βερμίου 2 και 1 ης Ιουλίου Ταχ. Κώδ. : 66100 Πληροφορίες : Ι. Παπαδοπούλου Τηλ. : 2521350651 Fax : 2521023343

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα:

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα: ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Διεύθυνση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο Fax E-mail Πειραιώς & Κολωνού 2 104 37 Αθήνα 210 52.36.769

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 5η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ Γ.Ν.Κ.Υ.ΚΑΡΥΣΤΟΥ Γ. Ν.- Κ.Υ. ΚΥΜΗΣ TAX/KH ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΓΑΖΕΠΗ 48 Τ. Κ : 34100 - ΧΑΛΚΙΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΓΡΑΠΤΕΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΓΡΑΠΤΕΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΔΑ: ΩΙΟ94690ΒΜ-3ΘΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαμία, 25-6-14 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ.: B/15260 5 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: ΠΑΠΑΣΙΟΠΟΥΛΟΥ ΤΕΡΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία Ημέρα Ώρα ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ, ΣΟΦΟΚΛΗ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 27,

Ημερομηνία Ημέρα Ώρα ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ, ΣΟΦΟΚΛΗ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 27, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ταχ. Δ/νση: ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΟΦΟΚΛΗ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 27 / ΛΥΣΙΜΑΧΟΥ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΥ 7, 71202 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τηλέφωνο: 2810-288708, 2810-283219 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΙΠ46Ψ8ΧΙ-ΚΑΝ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΑΔΑ: ΒΙΙΠ46Ψ8ΧΙ-ΚΑΝ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ ( ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ ) Μαρούσι, 22-05-2014 ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΩ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΩ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Αθήνα, 28/5/2015 Αρ. Πρωτ. : 5841/8-6-2015 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΩ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ για το ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2.20 «ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κέρκυρα 11-3-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 4224

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κέρκυρα 11-3-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 4224 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κέρκυρα 11-3-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 4224 Τμήμα:. Προμηθειών Πληροφορίες:. Γ. Χατζηστεργίου Α. Καρρά ΤΗΛ.: 26613-60538-467

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ»

«ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ» ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ» στο πλαίσιο του Υποέργου 8 με τίτλο «Εξωτερική Αξιολόγησης της Πράξης» ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχομένων. ΜΕΡΟΣ Β: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ... 3 Β1. Γενικές Πληροφορίες... 3. Β2. Δικαίωμα Συμμετοχής Δικαιολογητικά...

Πίνακας Περιεχομένων. ΜΕΡΟΣ Β: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ... 3 Β1. Γενικές Πληροφορίες... 3. Β2. Δικαίωμα Συμμετοχής Δικαιολογητικά... Πίνακας Περιεχομένων ΜΕΡΟΣ Β: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ... 3 Β1. Γενικές Πληροφορίες... 3 Β1.1 Αντικείμενο Διαγωνισμού... 3 Β1.2 Προϋπολογισμός Έργου... 4 Β1.3 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής...

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΚΠΟΤΑ - ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΚΠΟΤΑ - ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ - ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΔΗΜΟΣ: Αρχανών - Αστερουσίων ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΠΤΗΡΩΝ ΤΥΠΟΥ LED ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα