7/8ιμερθ Δυτικι Μεςόγειοσ με το ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΟ κρουαηιερόπλοιο του κόςμου Allure of the Seas

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "7/8ιμερθ Δυτικι Μεςόγειοσ με το ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΟ κρουαηιερόπλοιο του κόςμου Allure of the Seas"

Transcript

1 7/8ιμερθ Δυτικι Μεςόγειοσ με το ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΟ κρουαηιερόπλοιο του κόςμου Allure of the Seas Επιβίβαςη/Αποβίβαςη Ρώμη Διάρκεια: 30 Ιουλίου με 06 Αυγοφστου Το Allure of the Seas ο πιο καυτόσ νζοσ προοριςμόσ τθσ Μεςογείου. Είμαςτε ςτθν πολφ ευχάριςτθ κζςθ να ςασ ανακοινϊςουμε ότι το Allure of the Seas ζρχεται ςτθν Ευρϊπθ το Επιβιβαςτείτε ςτθ Βαρκελϊνθ ι τθ ϊμθ για μια κρουαηιζρα ςτισ ακτζσ τθσ Μεςογείου. Με 18 καταςτρώματα, επτά χϊρουσ που προςφζρουν διαφορετικζσ δραςτθριότθτεσ για κάκε τρόπο ηωισ και αμζτρθτεσ νζεσ ατραξιόν που δεν κα βρείτε ςε κανζνα άλλο κρουαηιερόπλοιο, το μεγαλφτερο πλοίο μασ προςφζρει πραγματικά αξζχαςτεσ εμπειρίεσ. Τραβιξτε φωτογραφίεσ ςτο φψουσ 25 μζτρων Zip Line, περπατιςτε ςτο Central Park ι κατεβείτε το Boardwalk και καυμάςτε το AquaTheatre. Αποτελοφν μερικά μόνο παραδείγματα των πρωτοπόρων εγκαταςτάςεων που κάνουν το Allure of the Seas να ξεχωρίηει ςτουσ ωκεανοφσ. ΔΩΡΕΑΝ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΓΙΑ ΣΑ ΠΑΙΔΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΖΗΟΤΝ ΣΗΝ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΗ DREAMWORKS Tα παιδιά μποροφν να ηιςουν ιδιαίτερεσ ςτιγμζσ με τουσ αγαπθμζνουσ τουσ ιρωεσ από τισ ταινίεσ ρεκ, Μαδαγαςκάρθ, Κουνγκ Φου Πάντα και άλλεσ.

2 1 θ θμζρα Πζμπτθ, 30 Ιουλίου: Σςιβιταβζκεια Ρώμθ Αναχ: - Συγκζντρωςθ ςτο αεροδρόμιο Ελ. Βενιηζλοσ και αναχϊρθςθ για το αεροδρόμιο τθσ ϊμθσ (Φιουμιτςίνο) με απευκείασ πτιςθ τθσ Aegean. Μεταφορά από το αεροδρόμιο προσ το λιμάνι τθσ ϊμθσ και επιβίβαςθ ςτο μεγαλφτερο & καινοτόμο κρουαηιερόπλοιο Allure of the Seas. 2 θ θμζρα: Παραςκευι, 31 Ιουλίου: Νάπολθ Άφιξθ: Αναχ: «Δεσ τθ Νάπολθ και φςτερα μπορείσ να πεκάνεισ» λζει μια ιταλικι παροιμία και δεν ζχει άδικο. Η τρίτθ μεγαλφτερθ πόλθ τθσ Ιταλίασ μετά τθ ϊμθ και το Μιλάνο, θ μεγαλφτερθ τθσ Νότιασ Ιταλίασ και ςθμαντικό λιμάνι τθσ Καμπανίασ, είναι ςαν τισ Ναπολιτάνεσ: γεμάτθ πάκθ, εκριξεισ, ηωντάνια, γοθτεία, ταμπεραμζντο, ερωτιςμό και τζχνθ. Η χιλιοτραγουδιςμζνθ πόλθ και πατρίδα τθσ πουλτςινζλα, του τενόρου Ενρίκο Καροφηο, του Βεηοφβιου, τθσ πίτςασ αλλά και τθσ Σοφία Λόρεν ζχει ενςωματϊςει τθν Ιςτορία ςτθν κακθμερινότθτά τθσ. Ράνω ςε λόφουσ ςτθ βόρεια πλευρά του κόλπου και πολφ κοντά ςτον Βεηοφβιο, το θφαίςτειο που αφάνιςε τθν Ρομπθία, είναι μία από τισ πιο παλιζσ και πλοφςιεσ ςε Ιςτορία και πολιτιςμό ευρωπαϊκζσ πόλεισ, με το ιςτορικό κζντρο να ζχει ανακθρυχκεί Μνθμείο Ραγκόςμιασ Ρολιτιςτικισ Κλθρονομιάσ τθσ UNESCO. Ρεριθγθκείτε ςτο κζντρο τθσ πόλθσ, πάρτε το τρζνο για Σορζντο & Αμάλφι, επιςκεφτείτε τον αρχαιολογικό χϊρο τθσ Ρομπθίασ ι απολαφςτε ζνα παγωμζνο λιμοντςζλο ςτο κοςμοπολίτικο Κάπρι. 3 θ θμζρα: άββατο, 01 Αυγοφςτου: Εν πλω Άφιξθ: - Αναχ: - Σιμερα ξυπνιςτε ότι ϊρα κζλετε. Το πρόγευμα ςασ περιμζνει και ολόκλθρθ θ μζρα είναι για ανάπαυλα με φόντο το γαλάηιο. Γνωριςτείτε με το πολυτελζσ και μοναδικό Allure of the Seas, κάντε γυμναςτικι, κολυμπιςτε ςτθν πιςίνα ι απλά ξεκουραςτείτε διαβάηοντασ ζνα καλό βιβλίο. Απολαφςτε το γεφμα ςασ ςτο μπουφζ ι ςτθν τραπεηαρία. Το βράδυ χορζψτε διαςκεδάςτε και δοκιμάςτε τθν τφχθ ςασ ςτο καηίνο! 4 θ θμζρα: Κυριακι, 02 Αυγοφςτου: Βαρκελώνθ Άφιξθ: Αναχ: Με το άγαλμα του Χριςτόφορου Κολόμβου να δεςπόηει ςτθν αρχι ενόσ από τουσ πιο πολυςφχναςτουσ δρόμουσ, τθ άμπλασ, αρχίςτε τθν περιπλάνθςι ςασ ςτθ Βαρκελϊνθ. Δοκιμάςτε φθμιςμζνα «τάπασ», επιςκεφτείτε το Ιςπανικό χωριό, τθ Γοτκικι ςυνοικία, το γιπεδο Καμπ νου τθσ ομϊνυμθσ ομάδασ και βζβαια μθν παραλείψετε να βρεκείτε μπροςτά ςτο μεγαλοπρεπι ναό τθσ Ιερισ Οικογζνειασ (Σαγράδα Φαμίλια) του Γκαουντί, αρχιτζκτονα ςφμβολο τθσ Βαρκελϊνθσ. 5 θ θμζρα: Δευτζρα, 03 Αυγοφςτου: Πάλμα ντι Μαγιόρκα Άφιξθ: Αναχ: 16.00

3 Η Πάλμα είναι το πολφβουο εμπορικό και πολιτιςτικό κζντρο, πρωτεφουςα τθσ αυτόνομθσ κοινότθτασ των Βαλεαρίδων νιςων, ςτθν Ιςπανία. Βρίςκεται ςτθ νότια ακτι του νθςιοφ, ςτον ομϊνυμο κόλπο και ανακαλφφκθκε ωσ τουριςτικόσ προοριςμόσ το 1950, διατθρϊντασ μζχρι ςιμερα κορυφαία κζςθ μεταξφ των ςθμαντικότερων και δθμοφιλζςτερων Ευρωπαϊκϊν προοριςμϊν για διακοπζσ. Το παλαιότερο τμιμα τθσ πόλθσ απαντάται ςτο ιςτορικό κζντρο, όπου ο περίπατοσ ςτα ςτενά και ςκιερά ςοκάκια κα ςασ αποκαλφψει πολλζσ ομορφιζσ, μνθμεία και εντυπωςιακζσ αυλζσ. Μεγάλθ ανάπτυξθ ςθμειϊκθκε τον 19ο αιϊνα και ςιμερα, θ πόλθ ζχει καταφζρει να ςυνδυάςει το ςφγχρονο ςτιλ με το ιςτορικό τθσ παρελκόν. Θα δείτε ανακαινιςμζνα ιςτορικά κτίρια, τον εντυπωςιακό Κακεδρικό Ναό La Seu ςτο κζντρο τθσ παλιάσ πόλθσ, το γοτκικοφ ρυκμοφ Κάςτρο Μπελβζρ, το Ανάκτορο Almudaina, ζδρα των βαςιλζων του νθςιοφ, τα Αραβικά Λουτρά, μοναδικό δείγμα από τθν αραβικι κυριαρχία, τθν πλατεία Mercat και πολλά ενδιαφζροντα art nouveau κτίρια. 6 θ θμζρα: Σρίτθ, 04 Αυγοφςτου: Μαςςαλία Άφιξθ: Αναχ: Το λιμάνι τθσ Μαςςαλίασ είναι ζνα από τα μεγαλφτερα φυςικά λιμάνια τθσ Μεςογείου και δεφτερθ μεγαλφτερθ πόλθ τθσ Γαλλίασ, με ιδιαίτερο ςτιλ και πολλζσ αντικζςεισ. Ιδρφκθκε το 600 π.χ αιϊνα από τουσ Ζλλθνεσ Φωκαείσ. Κατά τθν παραμονι ςασ, κα ζχετε τθν ευκαιρία να δείτε το Chateau d If, το κάςτρο-πρϊθν φυλακι όπου εμπνεφςτθκε ο Αλζξανδροσ Δουμάσ τον «Κόμθ Μοντεχριςτο» το 1845, να περιθγθκείτε ςτο ιςτορικό λιμάνι, να καυμάςετε τθ ωμαϊκι εκκλθςία του Αγ. Λαυρεντίου και βζβαια το ναό τθσ Ραναγίασ, Basilica Notre Dame de la Garde, του 19ου αιϊνα με το επίχρυςο άγαλμα τθσ Θεοτόκου. Από τθ Μαςςαλία ξεκινοφν εκδρομζσ ςτθν Προβθγκία, τα χωριά και τουσ αμπελϊνεσ τθσ, αλλά και ςτισ επαρχίεσ Αρλ και Αβινιόν, που απακανάτιςαν ςτον καμβά τουσ, οι διάςθμοι ηωγράφοι Van Gogh, Cezanne, Matisse και Picasso. 7 θ θμζρα: Σετάρτθ, 05 Αυγοφςτου: Λα πζτςια (Φλωρεντία/Πίηα) Άφιξθ: Αναχ: Είναι μια πόλθ ςτο κόλπο Σπζτςια ςτθ βόρεια Ιταλία. Ζχει κακεδρικοφσ ναοφσ όπωσ το ναό του Χριςτοφ Βαςιλεφσ των Αιϊνων, τον ναό των Αγίων Ιωάννθ και Αυγουςτίνου από το 16 ο αιϊνα κακϊσ και πολλζσ εκκλθςίεσ. Ζχει πολλά Μουςεία όπωσ το πολιτιςτικό μουςείο που βρίςκεται μζςα ςτο κάςτρο Σαν Τηόρτηιο που είναι πολφ ςθμαντικό αξιοκζατο, το μουςείο μοντζρνασ τζχνθσ, το ναυτικό τεχνικό μουςείο, το εκνογραφικό πολιτιςτικό μουςείο και πολλά άλλα. Εκτόσ από το κάςτρο Σαν Τηόρτηιο μπορείτε να επιςκεφτείτε τουσ Εκνικοφσ κιπουσ και τισ βίλεσ ςε ςτυλ Αρτ Ντουβό. Ζχει καταςτιματα, εςτιατόρια, ταβζρνεσ και μπαρ. Ζχει όμορφεσ παραλίεσ και κακαρά νερά για να απολαφςετε το μπάνιο ςασ και να κάνετε καλάςςια ςπορ.

4 8 θ θμζρα: Πζμπτθ, 06 Αυγοφςτου: Σςιβιταβζκια, Ρώμθ, Άφιξθ: Αποβίβαςθ Άφιξθ ςτο λιμάνι τθσ Αιϊνιασ Ρόλθσ. Μετά το πρωινό μασ, κα αποβιβαςτοφμε αποχαιρετϊντασ το μεγαλφτερο κρουαηιερόπλοιο του κόςμου Allure of the Seas με τισ καλφτερεσ αναμνιςεισ αλλά και με μοναδικζσ εμπειρίεσ. Ακολουκεί θ μεταφορά μασ ςτο αεροδρόμιο για τθν πτιςθ τθσ επιςτροφισ μασ ςτθν Ακινα. Σεχνικά Χαρακτθριςτικά Ολικι Αρ. Αρ. φνολο Ναυπιγθςθ Μικοσ Πλάτοσ Σαχφτθτα χωρθτικότθτα Επιβατών Πλθρώματοσ καμπίνων ,000 τ. 360,00μ. 47,00μ. 5,400 2,160 2,700 22,6 Αναλυτικόσ τιμοκατάλογοσ - Σιμζσ κατ άτομο ςε ευρώ

5 Κατ Περιγραφι καμπινών Σιμι ΠΡΟΦΟΡ Ά Σιμι KANONIKH Σιμι ΜΟΝΟΚΛΙΝΟΤ L Εςωτερικι D8 Εξωτερικζσ με μπαλκόνι D7 Εξωτερικζσ με μπαλκόνι οσ /4 οσ ενιλικασ όταν μοιράηονται τθν καμπίνα με δφο ενιλικεσ Κατόπιν ηιτθςθσ Ραιδιά κάτω των 18 ετϊν όταν μοιράηονται τθν καμπίνα με δφο ενιλικεσ Κατόπιν ηιτθςθσ Λιμενικά ζξοδα & φόροι αεροδρομίων για δίκλινθ καμπίνα 370 Λιμενικά ζξοδα & φόροι αεροδρομίων για μονόκλινθ καμπίνα 535 τισ ανωτζρω τιμζσ περιλαμβάνονται: Ειςιτιρια κρουαηιζρασ ςτον τφπο καμπίνα τθσ επιλογισ ςασ. Αεροπορικά ειςιτιρια Ακινα Ρώμθ Ακινα με Aegean με απευκείασ πτιςθ. Ρλιρθσ διατροφι κακθμερινά ςτο κρουαηιερόπλοιο. Συμμετοχι ςτισ διάφορεσ εκδθλϊςεισ, τθν κακθμερινι ψυχαγωγία και το καλλιτεχνικό πρόγραμμα του πλοίου. Πλεσ οι μεταφορζσ ςασ από/προσ αεροδρόμιο/κρουαηιερόπλοιο. Ξενάγθςθ ςτθ ϊμθ με ζλλθνα ςυνοδό και τοπικό ξεναγό. Φιλοδωριματα Αςφάλιςθ αςτικισ και επαγγελματικισ ευκφνθσ. Δεν περιλαμβάνονται Λιμενικά ζξοδα & φόροι αεροδρομίων, προαιρετικζσ εκδρομζσ, θ κατανάλωςθ ποτϊν/αναψυκτικϊν, οι υπθρεςίεσ του κζντρου αιςκθτικισ και αναηωογόνθςθσ οι αγορζσ από τα καταςτιματα του πλοίου, είςοδοι ςτα μουςεία και ότι δεν αναφζρεται ςτο πρόγραμμα και ςτα περιλαμβανόμενα. Οι πτιςεισ μασ 30 Ιουλίου Α3 650 Ακινα ϊμθ Αναχϊρθςθ Άφιξθ Αυγοφςτου A3 655 ϊμθ Ακινα Αναχϊρθςθ Άφιξθ Γενικζσ θμειώςεισ: Για τθν επιβεβαίωςθ τθσ κράτθςθσ απαιτείται 30% προκαταβολι τθσ ςυνολικισ αξίασ τθσ και εξόφλθςθ 45 θμζρεσ πριν τθν αναχώρθςθ τθσ κρουαηιζρασ. Για τισ κρατιςεισ που πραγματοποιοφνται ςε χρονικό διάςτθμα μικρότερο των 45 θμερών απαιτείται άμεςθ εξόφλθςθ. Η ςειρά των υπθρεςιϊν/εκδρομϊν μπορεί να αλλάξει για τθν καλφτερθ διεξαγωγι του ταξιδιοφ Απαραίτθτο διαβατιριο ςε ιςχφ ι ταυτότθτα με λατινικοφσ χαρακτιρεσ Οι τιμζσ Προςφοράσ ιςχφουν για κρατιςεισ ζωσ και 60 θμζρεσ πριν τθν αναχώρθςθ. Η εταιρεία διατθρεί το δικαίωμα να αποςφρει τισ τιμζσ Ρροςφοράσ οποιαδιποτε ςτιγμι Πολιτικι ακυρωτικών

6 59-45 θμζρεσ πριν τθν αναχϊρθςθ: απϊλεια προκαταβολισ θμζρεσ πριν τθν αναχϊρθςθ: 50% ακυρωτικά επί του ςυνόλου θμζρεσ πριν τθν αναχϊρθςθ: 80% ακυρωτικά επί του ςυνόλου θμζρεσ πριν τθν αναχϊρθςθ: 90% ακυρωτικά επί του ςυνόλου θμζρεσ πριν τθν αναχϊρθςθ: 100% ακυρωτικά επί του ςυνόλου Οι καμπίνεσ ςασ Εςωτερικι κατθγορία L Δφο μονά κρεβάτια (μετατρζπονται ςε διπλό κρεβάτι). Ιδιωτικό μπάνιο και κακιςτικό (16 τ.μ.) Εξωτερικζσ με μπαλκόνι κατθγορία D8, D7 Δφο μονά κρεβάτια (μετατρζπονται ςε διπλό κρεβάτι), ιδιωτικό μπαλκόνι, κακιςτικό και ιδιωτικό μπάνιο. (17τ.μ.,, μπαλκόνι 5-7 τ.μ.)

ΑΝΑΡΤΥΞΙΑΚΗ ΕΘΝΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΣΤΑΤΗΓΙΚΗ

ΑΝΑΡΤΥΞΙΑΚΗ ΕΘΝΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΣΤΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΑΡΤΥΞΙΑΚΗ ΕΘΝΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΣΤΑΤΗΓΙΚΗ ΣΕΡΤΕΜΒΙΟΣ 2013 ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΑ Η ανάπηςξη αλλά και ο μαπαζμόρ, είναι πποφόνηα ανθπώπινηρ ζκέτηρ ζελ. 2 Η Ελλάδα μεγαλούπγηζε όποηε αγκάλιαζε ηην θάλαζζα ζελ. 3 Ελληνόκηηηη

Διαβάστε περισσότερα

υμβουλζσ προσ τουσ μακθτζσ για τισ εξετάςεισ

υμβουλζσ προσ τουσ μακθτζσ για τισ εξετάςεισ Σελίδα1 υμβουλζσ προσ τουσ μακθτζσ για τισ εξετάςεισ EΡΩΣΗΗ Ρϊσ να οργανϊςω τθ μελζτθ μου από τϊρα και μζχρι τισ εξετάςεισ του Μαΐου; ΑΠΑΝΤΗΣΗ Ασ ταξινομιςουμε τουσ μακθτζσ ςε τρεισ κατθγορίεσ: Πρώτη κατηγορία

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΤ. Η διδαςκαλία των παραδοςιακών μουςικών οργάνων ςτο Μουςικό χολείο Αλίμου ΑΡΤΑ 2010 ΣΜΗΜΑ ΛΑΪΚΗ & ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΗ ΜΟΤΙΚΗ.

Σ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΤ. Η διδαςκαλία των παραδοςιακών μουςικών οργάνων ςτο Μουςικό χολείο Αλίμου ΑΡΤΑ 2010 ΣΜΗΜΑ ΛΑΪΚΗ & ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΗ ΜΟΤΙΚΗ. Σ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΤ ΣΜΗΜΑ ΛΑΪΚΗ & ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΗ ΜΟΤΙΚΗ ΑΡΤΑ 2010 Η διδαςκαλία των παραδοςιακών μουςικών οργάνων ςτο Μουςικό χολείο Αλίμου Πτυχιακι εργαςία Ψωμόπουλοσ Αλζξανδροσ Επιβλζπων Κακθγθτισ: Ράπτθσ Θεοχάρθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΙΑΝΙ ΣΗΝ ΠΡΕΒΕΖΑ ΣΟΤ ΧΘΕ

ΕΡΓΙΑΝΙ ΣΗΝ ΠΡΕΒΕΖΑ ΣΟΤ ΧΘΕ Να ιταν τα sixties δυο φορζσ: Πρεβεηάνικθ πολεογραφία του Πάνου Μουρεηίνθ [χζδιο μιασ κριτικισ παρουςίαςθσ του βιβλίου ΕΡΓΙΑΝΙ ΣΗΝ ΠΡΕΒΕΖΑ ΣΟΤ ΧΘΕ ςτο μουςικοφιλολογικό βραδινό τθσ 20 θσ Αυγοφςτου 2010,

Διαβάστε περισσότερα

Η ςτάςθ των Ελλινων απζναντι ςτισ αγορζσ από απόςταςθ. Δείκτεσ καταναλωτικήσ ςυμπεριφοράσ

Η ςτάςθ των Ελλινων απζναντι ςτισ αγορζσ από απόςταςθ. Δείκτεσ καταναλωτικήσ ςυμπεριφοράσ Η ςτάςθ των Ελλινων απζναντι ςτισ αγορζσ από απόςταςθ Δείκτεσ καταναλωτικήσ ςυμπεριφοράσ Η ςτάςθ των Ελλινων απζναντι ςτισ αγορζσ από απόςταςθ Δείκτεσ καταναλωτικήσ ςυμπεριφοράσ Παρατθρθτιριο για τθν Κοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

"ΤΙ ΘΑ ΕΚΑΝΕ Η GOOGLE"

ΤΙ ΘΑ ΕΚΑΝΕ Η GOOGLE ΤΙΤΛΟΣ: "ΤΙ ΘΑ ΕΚΑΝΕ Η GOOGLE" Σσγγραφέας: Jeff Jarvis Εκδόζεις: Μεταίχμιο www.dimitrazervaki.com Ρεριεχόμενα Η Google ςτο τιμόνι... 2 Εάν θ Google Κυβερνοφςε τον Κόςμο... 10 Η Γενιά G... 16 Άδεια Χριςθσ:

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΝΕΡΛΣΤΘΜΛΟ ΡΑΤΩΝ ΣΧΟΛΘ ΑΝΚΩΡΛΣΤΛΚΩΝ ΚΑΛ ΚΟΛΝΩΝΛΚΩΝ ΕΡΛΣΤΘΜΩΝ ΡΑΛΔΑΓΩΓΛΚΟ ΤΜΘΜΑ ΔΘΜΟΤΛΚΘΣ ΕΚΡΑΛΔΕΥΣΘΣ ΤΟΜΕΑΣ ΡΑΛΔΑΓΩΓΛΚΘΣ

ΡΑΝΕΡΛΣΤΘΜΛΟ ΡΑΤΩΝ ΣΧΟΛΘ ΑΝΚΩΡΛΣΤΛΚΩΝ ΚΑΛ ΚΟΛΝΩΝΛΚΩΝ ΕΡΛΣΤΘΜΩΝ ΡΑΛΔΑΓΩΓΛΚΟ ΤΜΘΜΑ ΔΘΜΟΤΛΚΘΣ ΕΚΡΑΛΔΕΥΣΘΣ ΤΟΜΕΑΣ ΡΑΛΔΑΓΩΓΛΚΘΣ ΡΑΝΕΡΛΣΤΘΜΛΟ ΡΑΤΩΝ ΣΧΟΛΘ ΑΝΚΩΡΛΣΤΛΚΩΝ ΚΑΛ ΚΟΛΝΩΝΛΚΩΝ ΕΡΛΣΤΘΜΩΝ ΡΑΛΔΑΓΩΓΛΚΟ ΤΜΘΜΑ ΔΘΜΟΤΛΚΘΣ ΕΚΡΑΛΔΕΥΣΘΣ ΤΟΜΕΑΣ ΡΑΛΔΑΓΩΓΛΚΘΣ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΟ ΣΜΗΜΑ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ «Θεματολογικζσ και κεωρθτικζσ τάςεισ ςτθν αρκρογραφία

Διαβάστε περισσότερα

Κωνςταντίνοσ Παλαιολόγοσ: Η κιβωτόσ του γένουσ

Κωνςταντίνοσ Παλαιολόγοσ: Η κιβωτόσ του γένουσ Κωνςταντίνοσ Παλαιολόγοσ: Η κιβωτόσ του γένουσ Τθσ Λαμπρινισ Χ. Κωμά (Ρρωτοδθμοςιεφκθκε ςτον δικτυακό τόπο flash.gr το 2001.) Συν 480 έτη «Επί 480 χρόνια τα παιδιά των Ελλήνων, απανταχοφ τησ γησ, ρωτοφςαν

Διαβάστε περισσότερα

ελαχιςτοποίθςθ του ελεφκερου χρόνου, προκειμζνου ν ανταποκρικεί ς αυτζσ - ςτισ μεγαλουπόλεισ, ζνα μεγάλο μζροσ του ελεφκερου χρόνου δαπανάται ςτισ

ελαχιςτοποίθςθ του ελεφκερου χρόνου, προκειμζνου ν ανταποκρικεί ς αυτζσ - ςτισ μεγαλουπόλεισ, ζνα μεγάλο μζροσ του ελεφκερου χρόνου δαπανάται ςτισ Ελεύθερος Χρόνος - Ψυχαγωγία Οριςμόσ Ελεφκεροσ χρόνοσ είναι ο χρόνοσ που διακζτει ο άνκρωποσ για τον εαυτό του, για να τον αξιοποιιςει ςφμφωνα με τισ προςωπικζσ του επιλογζσ, και αντιδιαςτζλλεται προσ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΑΤΡΟ ΤΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ

ΘΕΑΤΡΟ ΤΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ Η ανάλυση των στοιχείων στο Παρατηρητήριο για το θέατρο του Διονύσου βασίσθηκε στις μελέτες και τη λοιπή έρευνα που εκπόνησε το επιστημονικό προσωπικό της Επιτροπής Θεάτρου

Διαβάστε περισσότερα

Γενικά. Προσ τθν Αναπλθρώτρια Υπουργό Οικονομικών κ. Νάντια Βαλαβάνθ - 1 -

Γενικά. Προσ τθν Αναπλθρώτρια Υπουργό Οικονομικών κ. Νάντια Βαλαβάνθ - 1 - Ακινα, 08/06/2015 Προτάςεισ τθσ Π.Ο.Φ.Ε.Ε. για άμεςεσ βελτιώςεισ των υφιςτάμενων ρυκμίςεων τθσ φορολογίασ, των φορολογικών διαδικαςιών και του τρόπου λειτουργίασ τθσ φορολογικισ διοίκθςθσ. Προσ τθν Αναπλθρώτρια

Διαβάστε περισσότερα

SUNRISE VILLAGE ΑΧΛΑΔΟΧΩΡΙ ΠΕΤΑΛΙΔΙΟΥ - ΜΕΣΣΗΝΙΑ BEACH HOTEL

SUNRISE VILLAGE ΑΧΛΑΔΟΧΩΡΙ ΠΕΤΑΛΙΔΙΟΥ - ΜΕΣΣΗΝΙΑ BEACH HOTEL H H H H SUNRISE VILLAGE ΑΧΛΑΔΟΧΩΡΙ ΠΕΤΑΛΙΔΙΟΥ - ΜΕΣΣΗΝΙΑ BEACH HOTEL Λίγο έξω από το Αχλαδοχώρι και πάνω σε μια όμορφη παραλία βρίσκεται το ξενοδοχείο Sunrise Village ένα φιλόξενο οικογενειακό ξενοδοχείο

Διαβάστε περισσότερα

Έκφραςη Έκθεςη Γενικήσ Παιδείασ Β Λυκείου Επιμέλεια

Έκφραςη Έκθεςη Γενικήσ Παιδείασ Β Λυκείου Επιμέλεια Έκφραςη Έκθεςη Γενικήσ Παιδείασ Β Λυκείου Επιμέλεια Ανδρονίδη Χαρά Χαρά Ανδρονίδη, «Έκφραση Έκθεση Γενικής Παιδείας Β Λυκείου, Θεωρία & Διαγράμματα Θεμάτων» ISBN: 978-618-80632-4-2 Σεπτέμβριος 2013 Επιμέλεια,

Διαβάστε περισσότερα

6 ήμερη ΟΔΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ στη ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ (- Πίζα Λούκα- Σαν Τζιμινιάνο) 1-6 Απριλίου 2015

6 ήμερη ΟΔΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ στη ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ (- Πίζα Λούκα- Σαν Τζιμινιάνο) 1-6 Απριλίου 2015 Το Τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών διοργανώνει 6 ήμερη ΟΔΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ στη ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ (- Πίζα Λούκα- Σαν Τζιμινιάνο) 1-6 Απριλίου 2015 Τιμή κατ άτομο σε δίκλινο τρίκλινο δωμάτιο: ΣΤΑ ΚΑΡΑΒΙΑ ΣΕ

Διαβάστε περισσότερα

Ζτςι ςτθ ςκοτεινι ταβζρνα πίνουμε πάντα μασ ςκυφτοί

Ζτςι ςτθ ςκοτεινι ταβζρνα πίνουμε πάντα μασ ςκυφτοί Για τθ γραφι, αντιγραφι, φωτογράφιςθ, ανατφπωςθ και διανομι Σαπρίκθσ Χρίςτοσ - Φταίει το ηαβό το ριηικό μασ! - Φταίει ο Θεόσ που μασ μιςεί! - Φταίει το κεφάλι το κακό μασ! - Φταίει πρϊτ' απ' όλα το κραςί!

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΟΛΥΤΑ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΗ Η ΣΗΜΕΙΝΗ ΘΛΙΒΕΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΟΛΥΤΑ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΗ ΚΑΙ Η ΑΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΧΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ

ΑΡΟΛΥΤΑ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΗ Η ΣΗΜΕΙΝΗ ΘΛΙΒΕΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΟΛΥΤΑ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΗ ΚΑΙ Η ΑΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΧΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ ΕΛΛΑΔΑ 2012 «Η οικονομικι κρίςθ είναι μόνον θ κορυφι του παγόβουνου Ενάντια ςτθν παρακμι, για τθν αναγζννθςθ του Ζκνουσ μασ, για μία νζα ΧΡΤΗ ΑΤΓΗ του Ελλθνιςμοφ δίνουν τθν μάχθ οι αγωνιςτζσ και οι αγωνίςτριεσ

Διαβάστε περισσότερα

GALINI WELLNESS SPA & RESORT H H H H H Deluxe

GALINI WELLNESS SPA & RESORT H H H H H Deluxe ...το μυθικκό Grand Hotel των Σπετσών, ζει νέες δόξες! Poseidonion Grace Το ιστορικό Poseidonion Grace πρόσφατα άνοιξε ξανά τις πόρτες του μετά από ένα επιμελές πρόγραμμα ανακαίνισης πέντε ετών, που έδωσε

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματικι Εργαςία ΑΝΑΛΤΘ ΣΘ ΛΕΛΣΟΤΡΓΛΑ ΚΑΛ ΣΘ ΑΠΟΔΟΘ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΛΚΩΝ ΤΣΘΜΑΣΩΝ ΕΝΣΑΓΜΕΝΩΝ Ε ΣΕΓΕ ΚΣΘΡΛΩΝ ΜΕ ΣΘ ΧΡΘΘ MATLAB. Περονικολισ Μιχαιλ

Διπλωματικι Εργαςία ΑΝΑΛΤΘ ΣΘ ΛΕΛΣΟΤΡΓΛΑ ΚΑΛ ΣΘ ΑΠΟΔΟΘ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΛΚΩΝ ΤΣΘΜΑΣΩΝ ΕΝΣΑΓΜΕΝΩΝ Ε ΣΕΓΕ ΚΣΘΡΛΩΝ ΜΕ ΣΘ ΧΡΘΘ MATLAB. Περονικολισ Μιχαιλ ΠΟΛΤΣΕΥΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΧΝ Διπλωματικι Εργαςία ΑΝΑΛΤΘ ΣΘ ΛΕΛΣΟΤΡΓΛΑ ΚΑΛ ΣΘ ΑΠΟΔΟΘ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΛΚΩΝ ΤΣΘΜΑΣΩΝ ΕΝΣΑΓΜΕΝΩΝ Ε ΣΕΓΕ ΚΣΘΡΛΩΝ ΜΕ ΣΘ ΧΡΘΘ MATLAB Περονικολισ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΜΑΝΤΙΚΗ ΑΜΑΛΦΙΤΑΝΑ ΓΥΡΟΣ ΣΙΚΕΛΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΕΛΛΑ Α 9 ΗΜΕΡΕΣ

ΡΟΜΑΝΤΙΚΗ ΑΜΑΛΦΙΤΑΝΑ ΓΥΡΟΣ ΣΙΚΕΛΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΕΛΛΑ Α 9 ΗΜΕΡΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΚ ΡΟΜΕΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΠΟΥΛΜΑΝ ΑΓ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 7 4 ος ΟΡΟΦΟΣ 18531 ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΤΗΛ.: 211 7201044, 211 7201025-FAX 211 7201018 www.vrakastravel.gr sales@vrakastravel.gr ΡΟΜΑΝΤΙΚΗ ΑΜΑΛΦΙΤΑΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Επγασία. Σεο θνηηήηξηαο ηνπ Σκήκαηνο Ηιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Σερλνινγίαο Τπνινγηζηώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ

Διπλωματική Επγασία. Σεο θνηηήηξηαο ηνπ Σκήκαηνο Ηιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Σερλνινγίαο Τπνινγηζηώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΕΑ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΗΛΕΚΣΡΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΕΣΑΣΡΟΠΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Διπλωματική Επγασία Σεο θνηηήηξηαο ηνπ Σκήκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

Επισκεφθείτε τη Λεμεσό. Εξερευνήστε την Κύπρο. www.limassoltourism.com

Επισκεφθείτε τη Λεμεσό. Εξερευνήστε την Κύπρο. www.limassoltourism.com Επισκεφθείτε τη Λεμεσό. Εξερευνήστε την Κύπρο. www.limassoltourism.com ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: Καλωσόρισμα.................... 2 Λεμεσός: Σημείο έναρξης............... 5-6 Εξερευνήστε τη Λεμεσό............... 9-10

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΘ - ΡΛΑΙΣΙΟ: ΑΝΑΡΤΥΞΘ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΞΩΣΤΕΦΟΥΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΡΟΒΟΛΘΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΘΣ ΤΩΝ ΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΟΥ ΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ

ΜΕΛΕΤΘ - ΡΛΑΙΣΙΟ: ΑΝΑΡΤΥΞΘ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΞΩΣΤΕΦΟΥΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΡΟΒΟΛΘΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΘΣ ΤΩΝ ΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΟΥ ΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ ΤΟΡΛΚΘ ΣΥΜΡΑΞΘ ΓΛΑ ΤΘΝ ΑΡΑΣΧΟΛΘΣΘ ΚΑΛ ΤΘΝ ΕΡΛΧΕΛΘΜΑΤΛΚΟΤΘΤΑ ΝΕΩΝ ΑΓΟΤΩΝ ΑΝΕΓΩΝ ΚΑΛ ΝΕΩΝ ΕΡΛΣΤΘΜΟΝΩΝ ΣΤΟΝ ΑΓΟΡΕΛΒΑΛΛΟΝΤΛΚΟ ΚΑΛ ΑΓΟΔΛΑΤΟΦΛΚΟ ΤΟΜΕΑ Α.Σ. «ΑΝΑ.Σ.Α. Αγροτικοφ Χϊρου Ξάνκθσ» ΜΕΛΕΤΘ - ΡΛΑΙΣΙΟ:

Διαβάστε περισσότερα

Πζτροσ ΚΑΒΑΣΑΛΗΣ, Παν Αιγαίου & ΙΤΥΕ

Πζτροσ ΚΑΒΑΣΑΛΗΣ, Παν Αιγαίου & ΙΤΥΕ Τομζασ ΤΠΕ (Τεχνολογίεσ Πληροφορικήσ και Επικοινωνιών) Τυποποιημζνα ελληνικά προϊόντα και υπηρεςίεσ ςτισ διεθνείσ αγορζσ Πζτροσ ΚΑΒΑΣΑΛΗΣ, Παν Αιγαίου & ΙΤΥΕ 1 Μια τολμθρι, απαραίτθτθ, επιλογι... Μια ςφγχρονθ

Διαβάστε περισσότερα

"ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ ΔΛΑΔΛΚΣΤΟ ΚΑΛ ΣΟ ΜΘΣΡΩΟ Ακινα, 23/12/2014 Αρικ. Πρωτ.:ΕΟΧ2/6996

ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ ΔΛΑΔΛΚΣΤΟ ΚΑΛ ΣΟ ΜΘΣΡΩΟ Ακινα, 23/12/2014 Αρικ. Πρωτ.:ΕΟΧ2/6996 ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΟ ΣΜΘΜΑ Πλθροφορίεσ: Γιαννακοποφλου Ευαγγελία, Κολοβοφ Νικολζττα Email:e.giannakopoulou@firstreception.gov.gr Λ. Συγγροφ 83,11745 Ακινα, Τ 2109285132,21092385103 Fax2109233119, initialreception@firstreception.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

Μια Προσεκτική Ανάγνωση

Μια Προσεκτική Ανάγνωση Νζοσ Νόμοσ για τθν Τριτοβάκμια Εκπαίδευςθ: Μια Προσεκτική Ανάγνωση Το παρόν κείμενο αποτελεί μια παρουσίαση και σύντομη ανάλυση των προεκτάσεων μιας σειράς άρθρων του νέου Νόμου για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση,

Διαβάστε περισσότερα

το Αναστάσιμο δείπνο και το Πασχαλινό γεύμα. 4 μέρες 5 μέρες

το Αναστάσιμο δείπνο και το Πασχαλινό γεύμα. 4 μέρες 5 μέρες Μεγανήσι Λευκάδας Πασχαλιά σ έναν ανεξερεύνητο παράδεισο Νυδρί - Βαθύ - Κρουαζιέρα στο Σκορπιό ΛΕΥΚΑΔΑ Πολυτελείας η αρχαία ομορφιά του Ιονίου Νυδρί - Ιωάννινα - Πρέβεζα Στο καταπράσινο Μεγανήσι, το ESPERIDES

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ:

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ: ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ: Ακτή Ποσειδώνος 38, στον Ηλεκτρικό Σταθμό του Πειραιά 18531, Πειραιάς. Τηλ. 210 4101601. Φαξ: 210 4101603 ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ: Φιλελλήνων 7, Πλατεία Συντάγματος, 10557, Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα