Προτυποποίηση Θεολογικής Ιστοσελίδας στο Διαδίκτυο Ν.Ε.Μυρίδης Τμήμα Θεολογίας, ΑΠΘ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Προτυποποίηση Θεολογικής Ιστοσελίδας στο Διαδίκτυο Ν.Ε.Μυρίδης Τμήμα Θεολογίας, ΑΠΘ"

Transcript

1 Προτυποποίηση Θεολογικής Ιστοσελίδας στο Διαδίκτυο Ν.Ε.Μυρίδης Τμήμα Θεολογίας, ΑΠΘ Α. Ο χώρος του Διαδικτύου Η εναλλαγή των εποχών στην Ιστορία, χαρακτηρίζεται συνήθως από τα κορυφαία επιτεύγματα τα οποία επέδρασαν καταλυτικά στον βίο και τον πολιτισμό των ανθρώπων, αλλά και στην ίδια την διαμόρφωση της Ιστορίας. Αναμφισβήτητα η ά- κρως σύγχρονη εποχή χαρακτηρίζεται ως εποχή του Διαδικτύου (Internet) ή ακόμη ως εποχή του Κυβερνοχώρου (cyberspace). Επόμενο ακόλουθο υπήρξε βέβαια η διαδραστική συσχέτιση και συνεργασία του κυβερνοχώρου με όλους τους χώρους της ανθρώπινης δραστηριότητας και διαδραστικότητας. Προφανώς ένας από τους χώρους αυτούς είναι και ο εκκλησιαστικός. Η διαδραστικότητα μεταξύ του ρόλου και της προσφοράς της Εκκλησίας και του Διαδικτύου ήδη αποδίδει καρπούς ωφέλιμους, ι- διαίτερα εντός της δικαιοδοσίας της Εκκλησίας της Ελλάδος. Βέβαια πάντοτε ελλοχεύει ο κίνδυνος της χαοτικής εξέλιξης μίας τέτοιας ευδόκιμης προσπάθειας, όπως ο ίδιος κίνδυνος ελλοχεύει καθολικώς και ανάμεσα στις περισσότερες από 10 δισεκατομμύρια ιστοσελίδες που αναπαύονται στους κόλπους του παγκοσμίου Διαδικτυακού Ιστού. Γεγονός του οποίου ήδη μάρτυρες είναι οι καθημερινοί επισκέπτες των ιστοσελίδων του Ιστού. Ένα τέτοιο επαναληπτικό, και στον χώρο του εκκλησιαστικού κυβερνοχώρου, φαινόμενο θα είχε ως αποτέλεσμα την μετατροπή της προσπάθειας σύνδεσης και εκμετάλλευσης των δυνατοτήτων του Internet, σε αδόκιμη. Για τον σκοπό αυτό μάλιστα σε παγκόσμιο επίπεδο υφίστανται και εργάζονται επιτροπές και οργανισμοί, οι οποίοι έχουν ως αντικείμενο τον καθορισμό προ-τυποποιήσεων, αναφορικά με τον σχεδιασμό και την δημιουργία ιστοσελίδων, ώστε να αποφευχθεί η επικράτηση ενός χαοτικού μοντέλου ανάπτυξης. Παραδείγματα τέτοιων ομίλων είναι: W3C 1, ISO 2 κ.ά. Διαφαίνεται συνεπώς ότι αντίστοιχη προτυποποίηση είναι αναγκαίο να σχεδιασθεί και να υλοποιηθεί και στο εκκλησιαστικό διαδίκτυο. Το χρονικό σημείο μάλιστα είναι απόλυτα κατάλληλο. Διότι και ο χρόνος που έχει παρέλθει είναι μικρός, αλλά και κάποια εμπειρία έχει αποκτηθεί από φορείς της Εκκλησίας, οι οποί- 1 World Wide Web Consortium 2 International Standard Organization 1

2 οι πρωτοστατούν αναπτύσσοντας δικτυακούς τόπους. Δεν πρέπει εξάλλου να παραθεωρείται το γεγονός, ότι σε βραχύ χρονικό διάστημα, ο κύριος όγκος πληροφορίας (και σε εκκλησιαστικό επίπεδο) θα διοχετεύεται μέσα από το Διαδίκτυο. Η εισήγηση αυτή, σκοπό έχει την ανάπτυξη θεμάτων και προτάσεων που αφορούν την προτυποποίηση των δικτυακών τόπων εκκλησιαστικού ενδιαφέροντος, με απώτερη απόληξη την εύσχημη, δόκιμη και βελτιστοποιημένη παρουσίαση τής εκκλησιαστικού περιεχομένου πληροφορίας και δραστηριότητας προς τον κάθε χρήστη του Κυβερνοχώρου. Το προσδοκώμενο αποτέλεσμα του συγκεκριμένου εγχειρήματος είναι η συγκρότηση και δόμηση ενός συμπαγούς και ενιαίου πλαισίου εργασίας, υποχώρου του συνολικού Διαδικτυακού χώρου. Μέσα στο πλαίσιο αυτό η εκκλησιαστικού περιεχομένου πληροφορία και διαδικασία θα φιλοξενείται και θα παρέχεται προς κάθε αποδέκτη, με τον μεγαλύτερο δυνατό βαθμό απόδοσης, λειτουργικότητας και διαδραστικότητας. Β. Παραμετροποίηση Δικτυακών Τόπων Ποια όμως είναι η λειτουργικότητα του Διαδικτύου; Παραθέτουμε τώρα τις κυριότερες από τις παραμέτρους λειτουργίας του Internet. Η παράθεσή τους βασίζεται σε μία ανάλυση η οποία θεωρεί τους γενεσιουργούς παράγοντες οι οποίοι καθορίζουν τις λειτουργικές παραμέτρους. Είναι εύκολο συνεπώς να συνοψίσουμε ως ακολούθως: Γενεσιουργοί Παράγοντες 3 1. Απαιτήσεις χρηστών 2. Δυνατότητες παρεχόμενες από την τεχνολογία Διαδικτύου 3. Αλληλεπίδραση χρηστών-χώρου Δικτύου Λειτουργικές Παράμετροι 4 1. Πληροφόρηση 2. Διάχυση γνώσης 3. Ώσμωση γνώσης 4. Αλληλοπεριχώρηση 5. Εμπορική ανέλιξη 3 Πρόκειται για τους παράγοντες εκείνους οι οποίοι ουσιαστικά κατευθύνουν και διαμορφώνουν, αδιόρατα αλλά κυβερνητικά, την λειτουργία και ανάπτυξη του Κυβερνοχώρου. 4 Οι παράμετροι οι οποίες αποτελούν τις σπονδυλώδεις διεργασίες επί των οποίων διαναπτύσσεται ο λειτουργικός και οντολογικός ιστός του Διαδικτύου. 2

3 6. Επιχειρηματική καινοτομία 7. Διαφήμιση (κάθε είδους) 8. Υλοποίηση Διαδικασιών (e-διαδικασίες) 9. Ενοποίηση χώρων a. Πληροφορίας (π.χ. ψηφιακές βιβλιοθήκες) b. Διοίκησης c. Αγοράς d. Κοινωνίας (π.χ. Social Networking) e. Ψυχαγωγίας f. Εκπαίδευσης (e-learning) g. Πολιτισμού (π.χ. ψηφιακά μουσεία, galleries) 10. Υποστήριξη Ειδικότερα στην περίπτωση ιστοσελίδων θεολογικού περιεχομένου οι λειτουργικές παράμετροι διαμορφώνονται κυρίως ως εξής: 1. Προβολή έργου 2. Πληροφόρηση & Ενημέρωση 3. Ανάδειξη αλήθειας 4. Ιεραποστολή 5. Υποστήριξη 6. Αλληλοπεριχώρηση 7. Διάχυση γνώσης 8. Υλοποίηση διαδικασιών 9. Διατήρηση Πολιτιστικής Κληρονομιάς 10. Ανάδειξη πηγών (κειμένων κλπ.) Στα προηγούμενα επιχειρήθηκε μία εποπτική και καθολική ανάλυση και παραμετροποίηση του χώρου του Διαδικτύου. Προφανώς ο χώρος αυτός είναι μία ανεξάντλητη περιοχή παρατηρήσεων και αναλύσεων, αφού εξάλλου αποτελεί μία δυναμική καινοτομία η οποία διαρκώς διαρρυθμίζεται και εξελίσσεται 5. Τα θεμελιώδη στοιχεία που καταγράφηκαν δίνουν ικανή πρώτη ύλη για το ελκυστικό αλλά και απαραίτητο έργο της προτυποποίησης ιστοσελίδων, ειδικότερα μάλιστα των σελίδων εκκλησιαστικού περιεχομένου. 5 M.Crovella & B.Krishnamurthy, Internet Measurement, J.Wiley Pbs., Sussex,

4 Γ. Αρχές Σχεδιασμού Ιστοσελίδων Πολλές είναι οι συνιστώσες οι οποίες επιδρούν και διαμορφώνουν την (επιτυχή) σχεδίαση ενός δικτυακού τόπου. Διότι ένα τέτοιο εγχείρημα είναι εγγενώς πολυπαραμετρικό. Στην προσπάθεια παροχής ενός ενιαίου πλαισίου αρχών και κανόνων για την ολοκληρωμένη μελέτη και ανάπτυξη συμπαγούς διαδικτυακού περιβάλλοντος, αναλύουμε τις βασικότερες περιοχές υποδομής οι οποίες πρέπει να ληφθούν πρωταρχικά υπόψη. Καθώς αποτελούν τις κριτικές σφαίρες επιρροής στο έργο της σχεδίασης ιστοσελίδων. Με αυτές συνεπώς συναρτάται το τελικό επίπεδο επιτυχίας ενός τέτοιου εγχειρήματος. Πρέπει μάλιστα να προσεχθεί η ιδιαίτερη μετρική αξία της καθολικής απόδοσης ενός δικτυακού τόπου. Το σημείο αυτό ανάγεται στην ικανότητα μίας οικογένειας ιστοσελίδων (ενιαίου φορέα) να επιτυγχάνει υψηλό βαθμό απόδοσης όχι σε ένα στενό εύρος στόχων και αποδεκτών αλλά σε όσο το δυνατόν ε- κτενέστερο. Βέβαια διακρίνονται και οι ιστοσελίδες ειδικού ενδιαφέροντος, αλλά είναι μάλλον κοινά αποδεκτή η παρατήρηση ότι το Διαδίκτυο έχει ως σύμφυτη την ι- διότητα του κοινόχρηστου. Με άλλους όρους ο Κυβερνοχώρος είναι ο κοινός τόπος, όπου (σχεδόν) όλα είναι κοινά (σχεδόν) σε όλους. Αναφερόμαστε δειγματοληπτικά στις σφαίρες επιρροής επί της σχεδίασης, στα ακόλουθα. [Α]Η ψυχολογία του αποδέκτη. Ως αποδέκτη μίας ιστοσελίδας θεωρούμε τον τελικό χρήστη, θεατή, ερευνητή της. Σημαντικός είναι ο βαθμός εξάρτησης της απόδοσης ενός δικτυακού τόπου από τα στοιχεία ψυχολογίας του μέσου αποδέκτη. Μπορεί βέβαια να υφίστανται ποικιλάριθμες αποκλίσεις στα ενδιαφέροντα, προτιμήσεις, κριτήρια κλπ. των αποδεκτών του διαδικτύου, αλλά περιοχές κοινά αποδεκτών κριτηρίων και προτύπων πάντοτε υπάρχουν και πρέπει να αναζητούνται από τους σχεδιαστές. Ιδιαίτερα στις περιπτώσεις όπου είναι εκ προοιμίου γνωστό το μέσο κοινό, δηλ. τα χαρακτηριστικά της μεγαλύτερης μερίδας των αποδεκτών συγκεκριμένης ιστοσελίδας. Στο συγκεκριμένο πεδίο οι χώροι έρευνας της ψυχολογίας 6 παρέχουν σημαντικά πορίσματα, εργαλεία και διαδικασίες για την επιδιαμόρφωση, αξιολόγηση και βελτιστοποίηση του τελικού αποτελέσματος. Αναφέρουμε ενδεικτικά ορισμένα από αυτά. 6 Maslow A., Toward a Psychology of Being, J.Wiley Pbs., N.York,

5 1. Η ΔΙΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΠΟΔΕΚΤΗ: Αναφέρεται στις επιδράσεις εξωτερικών πηγών πληροφορίας και διέγερσης (triggering) στον χρήστη και αποδέκτη των παρεχόμενων υπηρεσιών δικτυακών τόπων. 2. Η ΔΙΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΠΟΔΕΚΤΗ: Περιγράφει και αναφέρεται στην πυραμίδα ιεράρχησης των αναγκών του ανθρώπου. Πρόκειται για την υποενεργητική προσέγγιση του επισκέπτη δικτυακών τόπων και την φίλια ή μη προσοικείωσή τους (καταλλαγή ή αποστροφή). Προφανώς συνεπώς ένας δικτυακός τόπος πρέπει αυτονόητα να παρέχει το αίσθημα της ασφάλειας και της απουσίας κάθε αθέμιτης παρακολούθησης, υποκλοπής κλπ. Βέβαια ένας εκκλησιαστικός διαδικτυακός χώρος έχει εκ προοιμίου εξασφαλίσει μία τέτοια σύμβαση καλής συναλλαγής με τους χρήστες. Αυτόενεργοποίηση Υψηλές εμπειρίες Απαιτήσεις αισθητικής Απαιτήσεις εκτίμησης Απαιτήσεις ανάγκης & ιδιοκτησίας Απαιτήσεις ασφάλειας Σχήμα 1. Πυραμίδα ιεράρχησης αναγκών ανθρώπου. 7 [Β] Ο τεχνολογικός καταλύτης 3. Η ΠΛΕΥΡΑ ΤΗΣ ΕΠΙΔΡΑΣΗΣ - ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟ- ΓΙΑΣ ΣΤΟ ΤΕΛΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ. Είναι παντοδύναμη η τεχνολογική φαρέτρα ώστε να αντιμετωπίσει κάθε αναγκαιότητα; 7 D.Lawrence & S.Tavakol, Balanced Website Design, Springer, London,

6 Προφανώς η θεώρηση της τεχνολογικής υποδομής είναι σημαίνουσα στο συνολικό εγχείρημα της σχεδίασης ενός δικτυακού τόπου, συνεπώς και ενός εκκλησιαστικού ή θεολογικού. Η δυναμική (το εύρος δηλ. των παρεχόμενων τεχνολογικών δυνατοτήτων) της τεχνογνωσίας και τεχνολογίας αποτελεί τον πρωτεύοντα παράγοντα ή καλύτερα το πρώτο και κύριο υπόστρωμα για την ανάπτυξη ενός διαδικτυακού πλαισίου. Εντούτοις η σχέση μεταξύ τεχνολογικών προσμικτών και τριτογενών παραμέτρων (ψυχολογικών, αισθητικών κλπ.) πολλές φορές αλλάζει φορά σε ένα αλληλένδετο προθύστερο σχήμα. Άλλοτε δηλ. η τεχνολογική συνιστώσα καθορίζει την πορεία εξέλιξης μίας ιστοσελίδας και άλλοτε οι εξωτερικοί παράγοντες επιβάλλουν την διαδρομή που θα ακολουθήσει ο σχεδιασμός. Κριτήρια τα οποία οφείλει να ακολουθήσει ο σχεδιαστής είναι: 1. Καθορισμός του χαρακτήρα της ιστοσελίδας. Αναφέρεται στην δόμηση της διαδικτυακής οντότητας με μορφή στατική ή δυναμική. Στην πρώτη περίπτωση η παρεχόμενη πληροφορία έχει στερεότυπη υλοποίηση με μονόδρομη συνήθως ροή, ενώ στην δεύτερη εκδοχή παρέχεται δυναμική υλοποίηση με αμφίδρομη διακίνηση τής πληροφορίας. 2. Επιβάρυνση της σελίδας (σε όγκο διατιθέμενης πληροφορίας). Καθορίζει το μέγεθος τού υποχώρου που καταλαμβάνει ο συγκεκριμένος δικτυακός τόπος μέσα στον διαρκώς διογκούμενο Κυβερνοχώρο. 3. Λειτουργικότητα διάθεσης πληροφορίας. Αναφέρεται στην ικανότητα σχεδίασης και υλοποίησης τού διαδικτυακού χώρου, η οποία οδηγεί σε βελτιστοποιημένο τρόπο παροχής της προσφερόμενης πληροφορίας. Σχήμα 2. Μορφή χάρτη δικτυακού τόπου (Sitemap) 8 8 Από τον δικτυακό τόπο English Wikipedia. 6

7 4. Λειτουργικότητα πλοήγησης. Προσδιορίζει την φυσιογνωμία τού δικτυακού τόπου σχετικά με την παραμετροποιημένη, ελαστική, εύρυθμη και λειτουργική διάρθρωση και εκτύλιξη των υποχώρων ενός συγκεκριμένου e-τόπου. Π.χ. περίπτωση χάρτη δικτυακού τόπου (sitemap) (σχ.2). 5. Επιλογή των καταλλήλων προγραμμάτων λογισμικού. Ο σχεδιαστής έχει στη διάθεσή του σήμερα μία πλειάδα ικανών εργαλείων τα οποία μπορούν πολλαπλά να ικανοποιήσουν τις απαιτήσεις του και μάλιστα να τον καθοδηγήσουν σε πεδιάδες επιτεύξεων τις οποίες δεν είχε εκ προοιμίου συλλάβει. Κρίσιμη είναι η ακολουθία ενός ελαχιστοποιημένου τρόπου επιλογής λογισμικού με κριτήριο τον βέλτιστο βαθμό απόδοσης της χρήσης ενός προγράμματος. Αυτή η παρατήρηση αποκαλύπτει ότι πρέπει να χρησιμοποιούνται προγράμματα τα οποία ικανοποιούν τις απαιτήσεις, χωρίς να αφήνουν το συντριπτικό ποσοστό των δυνατοτήτων τους ανενεργό και αναξιοποίητο. Στην διαδρομή αναζήτησης λογισμικού σχεδίασης ιστοσελίδων ας θεωρηθεί μία κλιμάκωση της μορφής (από τα απλούστερα και γενικής χρήσης στα συνθετότερα και αποκλειστικότερης κατεύθυνσης) 9 : α. προγράμματα επεξεργασίας κειμένου (π.χ. MsWord) β. προγράμματα ηλεκτρονικών παρουσιάσεων (π.χ. MsPowerPoint) γ. προγράμματα σχεδίαση ιστοσελίδων στατικών (π.χ. MsFrontPage) δ. προγράμματα σχεδίαση ιστοσελίδων δυναμικών (π.χ. DreamWeaver, mysql) Ειδικά στην περίπτωση των πιο εξειδικευμένων προγραμμάτων (χωρίς αυτό να αποκλείεται και στα υπόλοιπα) η ανάπτυξη των ιστοσελίδων απαιτεί την συνοδευτική υποστήριξη πακέτων λογισμικού τα οποία βελτιστοποιούν το τελικό αποτέλεσμα (προγράμματα επεξεργασίας εικόνας, διαμόρφωσης κίνησης, επεξεργασίας πολυμέσων κλπ.). Στην περίπτωση των ιστοσελίδων εκκλησιαστικού περιεχομένου η σχεδίαση έχει να αντιμετωπίσει τα ακόλουθα ιδιάζοντα ζητήματα: α. η διατήρηση της ποιότητας και της διαφορετικής χροιάς της εκκλησιαστικής πληροφορίας. β. η μη παραβίαση της πνευματικής διάστασης των παρεχόμενων πληροφοριών. γ. η μη εμπορευματοποίηση της διαθέσιμης πληροφορίας. 9 Ν.Ε.Μυρίδη, Διαδικασίες Επεξεργασίας Ψηφιακής Πληροφορίας, Εκδ.Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη,

8 δ. η μη υπαγωγή της ουσιώδους διαδικασίας πληροφόρησης και κοινής μετοχής στην διαδικασία δημοσιοποίησης και επίδειξης. Τέλος οπωσδήποτε πρέπει να σημειωθεί η ανάγκη κριτικής αποτίμησης τού τρόπου υλοποίησης τού σχεδιασμού και τής ολοκλήρωσης ενός δικτυακού τόπου. Είναι γεγονός ότι πολλές φορές η λύση εθελοντισμού αποτελεί μία προσφιλή επιλογή. Στην περίπτωση αυτή ο εθελοντής σχεδιαστής-κατασκευαστής πρέπει να συνδυάζει την ασφαλή γνώση με την μετριοπάθεια. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να αποφεύγονται υπερβάσεις και υπερπηδήσεις σε χώρους άγνωστους γι αυτόν ή ακόμη και φαινόμενα αμετροέπειας. Όταν αντιθέτως προτιμηθεί η λύση τής μισθωμένης εκχώρησης τής σχεδίασης, τότε επίσης πρέπει η επιλογή να είναι προσεγμένη και κριτική. Τουλάχιστον π.χ. οφείλει να διασφαλίζεται η αποφυγή τής αισχροκερδούς εκμετάλλευσης, καθώς τέτοια φαινόμενα στην αγορά διαδικτυακής σχεδίασης παρατηρούνται σωρευτικά. Εντούτοις δεν πρέπει να απολήγει αυτή η προφυλακτική περιχαράκωση στην αντίπερα όχθη τής υποτίμησης αξιολόγησης τής επαγγελματικής αξίας τού παρεχόμενου προϊόντος. Γεγονός το οποίο επίσης παρατηρείται ιδιαίτερα στον χώρο τής ελληνικής αγοράς και μαστίζει κλάδους όπως αυτός των μηχανικών, των φορέων παροχής τεχνογνωσίας πληροφορικής κλπ. [Γ] Η επενέργεια της φυσιολογίας. 4. Η ΠΛΕΥΡΑ ΤΗΣ ΕΠΙΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΦΥΣΙΟΛΟ- ΓΙΑΣ ΣΤΟ ΤΕΛΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ. Ποιοι είναι εκείνοι οι διακριτικά εμφανείς παράγοντες που καταλυτικά επενεργούν στο τελικό αποτέλεσμα; Αναφέρουμε τέλος εκείνες τις παραμέτρους οι οποίες καθορίζουν σημαντικά, τόσο τις επιμέρους πτυχές τού εγχειρήματος τής σχεδίασης όσο και την καθολική υ- πόσταση τού τελικού αποτελέσματος. Πρόκειται για στοιχεία φυσιολογίας, δηλ. είναι συστατικά δομικά υλικά, τα οποία αποτελούν οντότητες τής φύσης, η οποία δι αυτών προβάλλεται στην ιδεατή πραγματικότητα (virtual reality) του κυβερνοχώρου. Τα στοιχεία αυτά αναφέρονται και σχετίζονται τόσο με την ψυχολογία όσο και με την κατασκευαστική δεινότητα που παρέχει η τεχνολογία. Συνεπώς πρόκειται για συνιστώσες φυσιολογίας οι οποίες αλληλεπιδρούν με τον αποδέκτη, μέσα από αγωγούς (φορείς) τόσο ψυχολογικής διαλειτουργικότητας όσο και τεχνολογικής ικανότητας και ικάνωσης. Η ψυχολογική διαλειτουργικότητα αναφέρεται στους μηχανισμούς με τους οποίους τα στοιχεία φυσιολογίας επιδρούν στον αποδέκτη, η δε τεχνολογική ι- 8

9 κανότητα στην αποδοτικότητα των τεχνολογικών συστημάτων πληροφορικής να προσεγγίζουν τα στοιχεία φυσιολογίας. Τέλος η τεχνολογική ικάνωση προσδιορίζει τους βαθμούς ελευθερίας και δυναμικής που προσφέρουν τα συστήματα πληροφορικής στην υπηρεσία εξυπηρέτησης των αναγκών σχεδίασης. Θεμελιώδη και εργοδικά στοιχεία φυσιολογίας είναι: α. το χρώμα 10 β. το σχήμα γ. η υφή δ. ο ήχος ε. το εικονικό περιεχόμενο (φάσμα, ιστόγραμμα κλπ.) στ. η πληρότητα (ποσοστό κάλυψης) ζ. η γεωμετρία (π.χ. γεωμετρία κειμένου) Σε κάθε μία από τις προηγούμενες παραμέτρους μπορεί η σχεδίαση σε μεγάλο βαθμό να διεισδύσει σε μία εμβριθή και επιστημονική, πολύπλευρη και διεπαφική διερεύνηση και καθορισμό του πλαισίου εργασίας και του περιεχομένου των στοιχείων αυτών, εντεταγμένων στο έργο υλοποίησης του προϊόντος. Έτσι π.χ. απεριόριστα ευεργετικά αποτελέσματα έχει μία ενδελεχής και επιστημονική προσέγγιση του θέματος του χρώματος και της επίδρασής του στην σχεδίαση ιστοσελίδων. Προσέγγιση που προϋποθέτει την μελέτη και γνώση των επιστημονικών κεφαλαίων που αφορούν την θεωρία της φυσικής και μηχανικής των χρωμάτων 11. Ύστερα από την παράθεση των σφαιρών επιρροής επί της σχεδίασης δικτυακών τόπων, διαμορφώνεται πρόσφορα το τετράπλευρο κυβερνητικής στην σχεδίαση Κυβερνοχώρου. Το τετράπλευρο αυτό εικονίζεται στο σχ.3. Σχήμα 3. Τετράπλευρο Κυβερνητικής στην σχεδίαση Κυβερνοχώρου 10 Malacara D., Color Vision & Colorimetry, SPIE Press, Bellingham, DeCusatis C., Handbook of Applied Photometry, American Institute of Physics, Springer, N.York,

10 Δ. Προτυποποίηση Σχεδίασης Οι αναφερόμενες στα προηγούμενα αρχές σχεδίασης ιστοσελίδων αποτελούν πηγή ικανή να παρέχει πρότυπα και μοντέλα σχεδίασης ιστοσελίδων και μάλιστα σε απεριόριστο βαθμό. Ως απόρροια και πρότυπη υλοποίηση των αρχών αυτών, παραθέτουμε υποδειγματικά ορισμένα εφαρμοσμένα προϊόντα σχεδίασης εκκλησιαστικών (και όχι μόνο) ιστοσελίδων. Στο κεφάλαιο της παραμετροποίησης ιστοσελίδων αναφέρθηκαν οι λειτουργικές παράμετροι ενός δικτυακού τόπου και ειδικότερα τόπων με θεολογικόεκκλησιαστικό περιεχόμενο. Μία πρώτη αναγκαιότητα είναι η διακριτή προτυποποίηση κάθε ξεχωριστού παραμετρικού τύπου ιστοσελίδας. Ειδικότερα, και με βάση τις παραμέτρους αυτές θεωρείται βέλτιστη η ανάπτυξη διακεκριμένων προτύπων για ι- στοσελίδες:. ηλεκτρονικών βιβλιοθηκών (e-βιβλιοθήκες). e-μουσείων. e-περιοδικών. forum συζητήσεων. ιεραποστολής κλπ. είναι το τρίπτυχο του σχ.4 Το κυρίαρχο σχήμα όμως στην υπόθεση της σχεδίασης ιστοσελίδων ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΣΚΟΠΟΣ Σχήμα 4. Το τρίπτυχο των βασικών στοιχείων σχεδίασης ιστοσελίδων 12 Κατά συνέπεια οι βασικοί άξονες συντεταγμένων, το τρισορθογώνιο σύστημα της σχεδίασης ιστοσελίδων είναι το (σκοπός, χρησιμότητα, αισθητική). Μία ιστοσελίδα συνεπώς πρέπει: (α) να επιτυγχάνει κατά το μέγιστο δυνατό ποσοστό τον στόχο της, δηλ. να πληρεί την σκοπιμότητά της 12 Βλ. επίσης D.Lawrence et al., ό.π. 10

11 (β) να είναι όσο το δυνατόν περισσότερο εύχρηστη για τον αποδέκτη της, και (γ) να διατηρεί την ισορροπία της μέγιστης αξιοποίησης των τεχνολογικών στοιχείων αισθητικής με την έλλειψη πλεονασμού και κακού γούστου. Θεμελιώδης παραμένει η ανάγκη διασφάλισης της ακεραιότητας και αξιοπιστίας των δικτυακών τόπων. Η παραχάραξη των ταυτοτήτων των φορέων που δημοσιοποιούν ιστοσελίδες πρέπει να κατασταθεί ένα ουτοπικό εγχείρημα 13. Συνεπώς θεμελιώδης είναι η θέσπιση αντίστοιχων διαδικασιών ασφάλειας παραχάραξης. Επομένως, κρίνεται άμεσα αναγκαίο να διαμορφωθούν αρμόδιοι φορείς-αρχές που θα έχουν ως κύριο έργο τους την προστασία της αξιοπιστίας των δικτυακών τόπων οι οποίοι δημοσιοποιούνται 14. Απαραίτητη προϋπόθεση στο έργο αυτό αποτελεί παράλληλα και η θέσπιση από την ανάλογη Αρχή ενός αντίστοιχου μητρώου. Στο Μητρώο θα καταγράφονται και θα πιστοποιούνται όσοι από τους (εκκλησιαστικούς) φορείς υποβάλλουν αίτηση με στόχο την δημοσιοποίηση δικτυακών τόπων τους. Η Αρχή θα εκδίδει κατάλληλο ψηφιακό πιστοποιητικό ύστερα από την απαιτούμενη διαδικασία και ο κάτοχος του δικτυακού τόπου θα πρέπει να ενσωματώνει το πιστοποιητικό και να το κοινοποιεί μέσα από τις ιστοσελίδες του. Πυκνότητα & συσχετισμοί στην εμφάνιση ιστοσελίδας. Είναι γεγονός ότι συχνά οι δικτυακοί τόποι επιδεικνύουν αμετροέπεια στον τρόπο διάθεσης του πληροφοριακού περιεχομένου. Και αυτό κυρίως αφορά την αισθητική του πράγματος, ενίοτε και το είδος και την σημαντικότητα της πληροφορίας που διατίθεται. Επιγραμματικά αναφέρουμε τα εξής: o Κάθε σχεδιαστής θα πρέπει να είναι φειδωλός στην χρήση στοιχείων αισθητικής ώστε να μη υπερβάλει. Ειδικά στην περίπτωση περιεχομένου εκκλησιαστικού ενδιαφέροντος η ανάγκη διατήρησης λιτού πλαισίου προβολής είναι περισσότερο εμφανής. Ας σημειώσουμε επί τούτου ότι το φαινόμενο της υπερσυσσώρευσης αντικειμένων αισθητικής και πολυμέσων έχει πλήξει ακόμη και επώνυμους διεθνείς δικτυακούς τόπους. Μία τέτοια κατάσταση μπορεί να μετατρέψει την τελεολογία των πολυμεσικών αντικειμένων και στοιχείων σε αυτήν που έχουν τα ευτελή στολίδια. Συνεπώς πρέπει να (προ)καθορισθεί και η πυκνότητα εικόνων που θα φιλο- 13 Β.Γιούλτση, Άλλη θέαση του κοινωνικού,εκδ.κυριακίδη, Θεσσαλονίκη, Στην περίπτωση π.χ. της Εκκλησία της Ελλάδος μπορεί να ιδρυθεί μία Αρχή Εκκλησιαστικών Τόπων Ηλεκτρονικών (ΑρΕΤΗ) η οποία θα εξασφαλίζει την απόλυτη εγκυρότητα στην ταυτοσημία μεταξύ των δηλούμενων ως υπευθύνων ενός εκκλησιαστικού δικτυακού τόπου και των πραγματικά υπευθύνων. 11

12 ξενεί κάθε ιστοσελίδα, ώστε να μη υπερβαίνει ένα άνω όριο, το οποίο εξασφαλίζει την ποιότητα μέτρου. o Ποσοστά αναλογίας μεταξύ των πολυμεσικών στοιχείων (ήχου, εικόνας) και τεχνολογιών διαδικτύου (αντικειμένων διαδραστικότητας κ.ά.) είναι χρήσιμο να καθορίζονται. Υποδειγματικός κανόνας είναι αυτός που αναφέρθηκε στα πλαίσια τής ενεργητικής επίδρασης του διαδικτύου επί του αποδέκτη 15. Μία εφαρμογή του νόμου αυτού οδηγεί στον αναλογικά ισόρροπο διαμοιρασμό των τριών περιοχών μίας ιστοσελίδας (ήχου, εικόνας, διάδρασης) ώστε να αποφεύγεται κατασπατάληση της παρεχόμενης πληροφορίας σε κάθε μία από τις μορφές. Διότι εκείνο που σημαίνοντα ρόλο διαδραματίζει είναι ο συντελεστής απόδοσης της συγκράτησης της πολυμορφικά παρεχόμενης πληροφορίας, ώστε τελικά ομόλογα να απορρέει η ωφέλιμη πληροφορία. o Ανάλογα ιδιαίτερα σημαντικό γεγονός είναι ο προκαθορισμός ποσοστών αναλογίας μεταξύ κειμένου και εικόνων (Κ%Ε). Κάτι τέτοιο διασφαλίζει μία ισόρροπη και ορθολογική ανάμιξη και χρήση της κειμενικής σε συνδυασμό με την εικονική πληροφορία. Η αναζήτηση ενός ικανοποιητικού μέτρου μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε με ευρετικούς (εμπειρικούς) τρόπους είτε ακόμη και με επιστημονικούς. o Τέλος, η σχεδίαση ενός διαδικτυακού περιβάλλοντος θα αποκομίσει τεράστια ωφέλεια αν χρησιμοποιήσει ακόμη πιο ειδικά κριτήρια και αν καθορίσει ανάλογα μοντέλα και διαδικασίες κατά την πορεία ανάπτυξή της. Τέτοια κριτήρια αποτελούν πρότυπα διάταξης εικόνων μέσα σε κείμενο και μπορούν να αναζητηθούν π.χ. σε αντίστοιχες μαθηματικές θεωρίες (γεωμετρίας, πλήρωσης 16 κλπ.). o Ειδικότερα στην περίπτωση δόμησης ιστοσελίδων εκκλησιαστικού ενδιαφέροντος θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή και έμφαση στην εκμετάλλευση των χαρακτηριστικών και λειτουργικών στοιχείων που προέρχονται από την εγγενή προέλευση των φυσικών μορφών αυτών των χώρων. Η βυζαντινή λιτότητα και υπερβατική αναγωγή συνεπώς, δεν έχει λόγους να μη συνεχίζει να καθοδηγεί 15 Πρόκειται κυρίως για τον νόμο των ποσοστών. Σύμφωνα με αυτόν, ο άνθρωπος συγκρατεί και αφομοιώνει πληροφορία που φθάνει στα αισθητήριά του σε ποσοστό: 20% όσων βλέπει, 30% όσων ακούει, 50% όσων βλέπει και ακούει ταυτόχρονα, 80% όσων συμμετέχει διαδραστικά. 16 Packing ή tiling: Goodman J., O Rourke J., Handbook of Discrete & Computational Geometry, CRC Press, Boca Raton,

13 την σχεδίαση και εμφάνιση των εκκλησιαστικού περιεχομένου δικτυακών χώρων στην Ορθόδοξη Ανατολή. Ε. Επιλογικό Ο μηχανισμός διανάπτυξης του παρόντος άρθρου διαμόρφωσε χαρακτηριστικά θεματικά κεφάλαια στον δρόμο που οδηγεί σε μία άρτια και λειτουργική διαχείριση της δόμησης και ανάπτυξης δικτυακών τόπων. Το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα το οποίο τέθηκε εξ αρχής υπήρξε ο καθορισμός προτύπων και πλαισίων για την ασφαλή και ορθολογική σχεδίαση και υλοποίηση δικτυακών περιβαλλόντων. Προς την επίτευξη του σκοπού αυτού η παρουσίαση δημιούργησε οδεύσεις από θέματα όπως αυτά της καταγραφής των γενετικών και λειτουργικών παραμέτρων και παραγόντων του Διαδικτύου, της ανάλυσης των αρχών που διέπουν την σχεδίαση και του καθορισμού θεμελιωδών προτύπων διαμόρφωσης δικτυακών τόπων. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην περίπτωση των ιστοσελίδων θεολογικού-εκκλησιαστικού περιεχομένου. Το περιεχόμενο αυτό καθορίζει ειδικές εστιάσεις και εφαρμογές των γενικότερων αρχών και προτύπων που παρουσιάσθηκαν. Αρχικά, ως απαραίτητη συνεκτική αρχή, παρουσιάσθηκε περιεκτική και ενδελεχής ανάλυση και διείσδυση στον τόσο απλό αλλά και πολυσύνθετο χώρο του Διαδικτύου. Βιβλιογραφία [1] DeCusatis C., Handbook of Applied Photometry, American Institute of Physics, Springer, N.York,1999. [2] Goodman J., O Rourke J., Handbook of Discrete & Computational Geometry, CRC Press, Boca Raton, [3] Lawrence D. & Tavakol S., Balanced Website Design, Springer, London, [4] Malacara D., Color Vision & Colorimetry, SPIE Press, Bellingham, [5] Maslow A. Toward a Psychology of Being J.Wiley, N.York,1998. [6] Γιούλτση Β., Άλλη θέαση του κοινωνικού,εκδ.κυριακίδη, Θεσσαλονίκη, [7] Μυρίδη Ν.Ε, Διαδικασίες Επεξεργασίας Ψηφιακής Πληροφορίας, Εκδ. Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη,

Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Σχέδιο Κειμένου Βασικών Αρχών και Κατευθύνσεων Εθνική Στρατηγική για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση 22 Μαΐου 2013 1 "Δεν μπορεί να υπάρξει διοικητική μεταρρύθμιση

Διαβάστε περισσότερα

τομείς δραστηριότητας η Διάδρασις δραστηριοποιείται σε δύο βασικούς άξονες:

τομείς δραστηριότητας η Διάδρασις δραστηριοποιείται σε δύο βασικούς άξονες: Διάδρασις Ο.Ε. Υπηρεσίες Συμβουλευτικής & Πληροφορικής Ζήνωνος 18 104 37 Αθήνα 210 5233244 - info@diadrasis.gr - www.diadrasis.gr Εταιρική Παρουσίαση ποιοι είμαστε η Διάδρασις είναι εταιρία που δραστηριοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Σεμινάρια για την ΚτΠ Σύρος 2011 Infostrag.gr/syros Καραµανώλης Γιώργος, Ψαλλίδας Μιχάλης Οµάδα Σύνταξης Επιχειρησιακού Σχεδίου Nόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιαστής Ιστοσελίδων

Σχεδιαστής Ιστοσελίδων Σχεδιαστής Ιστοσελίδων 1. Περιγραφή Ρόλου Τίτλος Προφίλ Σχεδιαστής Ιστοσελίδων Γνωστό και ως Συνοπτική Ένας σχεδιαστής ιστοσελίδων κατασκευάζει και ενημερώνει ιστοσελίδες ως προς τη σχεδίαση και τη διαμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) Περιγραφή του περιεχομένου της ενότητας.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) Περιγραφή του περιεχομένου της ενότητας. Α/Α ΣΤΟΧΟΙ (επιθυμητές γνώσεις-δεξιότητες-ικανότ ητες) ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ (Τίτλοι) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ (ενδεικτικά σε ώρες) Το Πρόγραμμα πιστοποιήθηκε από την

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενα Θέματα Διπλωματικών Εργασιών

Προτεινόμενα Θέματα Διπλωματικών Εργασιών Προτεινόμενα Θέματα Διπλωματικών Εργασιών Θεματική ενότητα: Σχεδίαση πολυμεσικών εφαρμογών Ενδεικτικό Θέμα: Θέμα 1. Τα πολυμέσα στην εκπαίδευση: Σχεδίαση πολυμεσικής εφαρμογής για την διδασκαλία ενός σχολικού

Διαβάστε περισσότερα

Κρίσιμα θέματα στην πορεία προς την Ηλεκτρονική Διοίκηση και Διακυβέρνηση: Οι παρεμβάσεις του κράτους και η κοινωνία των πολιτών

Κρίσιμα θέματα στην πορεία προς την Ηλεκτρονική Διοίκηση και Διακυβέρνηση: Οι παρεμβάσεις του κράτους και η κοινωνία των πολιτών Κρίσιμα θέματα στην πορεία προς την Ηλεκτρονική Διοίκηση και Διακυβέρνηση: Οι παρεμβάσεις του κράτους και η κοινωνία των πολιτών Ιωάννης Αποστολάκης 1.Εισαγωγή Η ενεργός ενσωμάτωση των Τεχνολογιών της

Διαβάστε περισσότερα

Η συμβολή στην επιτυχία ενός οργανισμού, παρουσιάζοντας σχετικά δεδομένα με τη χρήση τεχνικών 2Δ ή 3Δ τεχνολογίας. Αρμοδιότητα

Η συμβολή στην επιτυχία ενός οργανισμού, παρουσιάζοντας σχετικά δεδομένα με τη χρήση τεχνικών 2Δ ή 3Δ τεχνολογίας. Αρμοδιότητα Σχεδιαστής Ψηφιακών Κινούμενων Σχεδίων ή Digital Animator 1. Περιγραφή Ρόλου Τίτλος Προφίλ Σχε Σχεδιαστής Ψηφιακών Κινούμενων Σχεδίων ή Digital Animator Γνωστό και ως Ειδικός Σχεδιασμού 2Δ- 3Δ γραφικών,

Διαβάστε περισσότερα

Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Πλαίσιο παροχής ηλεκτρονικών υπηρεσιών για: Πολίτες (G2C) Επιχειρήσεις και τα άλλα Νομικά Πρόσωπα (G2B) Φορείς της Δημόσιας Διοίκησης (G2G) Ενοποιεί παλαιότερες

Διαβάστε περισσότερα

Αλληλεπίδραση Ανθρώπου- Υπολογιστή & Ευχρηστία

Αλληλεπίδραση Ανθρώπου- Υπολογιστή & Ευχρηστία Αλληλεπίδραση Ανθρώπου- Υπολογιστή & Ευχρηστία Ενότητα 1: Εισαγωγικές Έννοιες Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. Παναγιώτης Κουτσαμπάσης

Εισαγωγή. Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. Παναγιώτης Κουτσαμπάσης Αλληλεπίδραση λ Αθώ Ανθρώπου-Υπολογιστή Εισαγωγή γή Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Παναγιώτης Κουτσαμπάσης Αλληλεπίδραση η Ανθρώπου-Υπολογιστή «μελετά τη σχεδίαση,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. 3 Αυγούστου 2009

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. 3 Αυγούστου 2009 Νέες ευκαιρίες για αλλαγή επιχειρηματικού προφίλ των ελληνικών τουριστικών επιχειρήσεων μέσα από την αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) Η Ελλάδα καταλαμβάνει την 24η θέση στο

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος. Στις μέρες μας, η ελεύθερη πληροφόρηση και διακίνηση της πληροφορίας

Πρόλογος. Στις μέρες μας, η ελεύθερη πληροφόρηση και διακίνηση της πληροφορίας Πρόλογος Στις μέρες μας, η ελεύθερη πληροφόρηση και διακίνηση της πληροφορίας αποτελεί δημόσιο αγαθό, το οποίο πρέπει να παρέχεται χωρίς περιορισμούς και εμπόδια στα μέλη της κοινωνίας. Οι πολύπλευρα πληροφορημένοι

Διαβάστε περισσότερα

Μ α θ ή μ α τ α Ε π ι λ ο γ ή ς

Μ α θ ή μ α τ α Ε π ι λ ο γ ή ς Μ α θ ή μ α τ α Ε π ι λ ο γ ή ς «Εφαρμογές Υπολογιστών» Β ή Γ Γενικού Λυκείου Λαμβάνοντας υπόψη το Πρόγραμμα Σπουδών (ΠΣ) του μαθήματος, το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών Πληροφορικής του Γυμνασίου αλλά και

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη υλοποίησης διαδικτυακού τόπου για το μουσείο Βυζαντινής Τέχνης Ζακύνθου

Μελέτη υλοποίησης διαδικτυακού τόπου για το μουσείο Βυζαντινής Τέχνης Ζακύνθου Μελέτη υλοποίησης διαδικτυακού τόπου για το μουσείο Βυζαντινής Τέχνης Ζακύνθου 2 Περιεχόμενα 1Καθορισμός στόχων υλοποίησης...2 1.1Ανάλυση αναγκών...2 1.2Ανάλυση χρηστών...2 1.3Μοντέλα πληροφορίας...3 1.3.1Μοντέλο

Διαβάστε περισσότερα

Μια Νέα Ψηφιακή Στρατηγική για το Δημόσιο Τομέα

Μια Νέα Ψηφιακή Στρατηγική για το Δημόσιο Τομέα Μια νέα Ψηφιακή Στρατηγική Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Οι Στόχοι της εφαρμογής του Τι θα αλλάξει για τους Πολίτες, τις Επιχειρήσεις και τη Δημόσια Διοίκηση Σχέδιο Δράσης Μια Νέα Ψηφιακή

Διαβάστε περισσότερα

υπηρεσιες προστιθέμενης αξίας Υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας

υπηρεσιες προστιθέμενης αξίας Υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας υπηρεσιες προστιθέμενης αξίας Η σημασία των υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας η ανταγωνιστικότητα της οικονομίας, εφευρετική, να καινοτομεί περισσότερο και να αντιδρά καλύτερα στις ανάγκες και τις προτιμήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα FATE ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟΥ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

Πρόγραμμα FATE ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟΥ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Πρόγραμμα FATE ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟΥ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Παρατηρήσεις επί της πρότασης/μελέτης Γενικές 1. Η μελέτη δεν έχει τη δομή ούτε μίας οικονομοτεχνικής ή επιχειρησιακής μελέτης αλλά ούτε και

Διαβάστε περισσότερα

Εξαμηνιαίες Εργασίες στο μάθημα «Τεχνολογία Λογισμικού»

Εξαμηνιαίες Εργασίες στο μάθημα «Τεχνολογία Λογισμικού» Εξαμηνιαίες Εργασίες στο μάθημα «Τεχνολογία Λογισμικού» Α. Στόχος Ο κύριος στόχος της εργασίας είναι να μελετηθούν, εφαρμοστούν και αφομοιωθούν πληρέστερα τα θέματα της τεχνολογίας λογισμικού (ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. Τίτλος Κριτηρίου. Α.1 Οργανωτική Δομή - Οικονομικά στοιχεία 10%

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. Τίτλος Κριτηρίου. Α.1 Οργανωτική Δομή - Οικονομικά στοιχεία 10% Κριτήρια Αξιολόγησης Η αξιολόγηση των υποβαλλόμενων προτάσεων θα πραγματοποιηθεί βάσει του ακόλουθου Πίνακα Κριτηρίων Αξιολόγησης. Παράλληλα με τα εν λόγω κριτήρια, θα συνυπολογισθεί η αξιοπιστία της πρότασης

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση Ιστοσελίδων. Εργασία. Χαράλαμπος Κουτσουρελάκης

Αξιολόγηση Ιστοσελίδων. Εργασία. Χαράλαμπος Κουτσουρελάκης ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ- ΠΑΚΕ ΚΡΗΤΗΣ Αξιολόγηση Ιστοσελίδων Εργασία Περιεχόμενα Εισαγωγή... 2 Τρόποι αξιολόγησης μιας ιστοσελίδας... 2 Αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

14o ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΨΗΦΙΑΚΩΝ 16/10/2012

14o ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΨΗΦΙΑΚΩΝ 16/10/2012 14o ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 16/10/2012 2 Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης Νοσοκo μεία, ΕΟΠΥΥ,.. ΦΚΑ Η.ΔΙ.ΚΑ Α.Ε ΓΓΚΑ Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης Ειδική

Διαβάστε περισσότερα

2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2008... 5

2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2008... 5 1 1. Εισαγωγή... 5 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2008... 5 3. Σκοπός του Προγράμματος... 6 4. Κατηγορίες Υποψηφίων που Γίνονται Δεκτοί στο Πρόγραμμα - Τρόπος Ένταξης...

Διαβάστε περισσότερα

Η παραγωγή και η χρήση εκπαιδευτικού λογισμικού ως διδακτική επιλογή

Η παραγωγή και η χρήση εκπαιδευτικού λογισμικού ως διδακτική επιλογή Η παραγωγή και η χρήση εκπαιδευτικού λογισμικού ως διδακτική επιλογή Κ. Ραβάνης Νέες τεχνολογίες και εκπαίδευση Η μεγάλη ανάπτυξη των νέων τεχνολογιών και οι υψηλές ταχύτητες πρόσβασης στις πληροφορίες,

Διαβάστε περισσότερα

Μαθησιακά Αντικείμενα για το μάθημα ΤΠΕ-Πληροφορική: Παιδαγωγική αξιοποίηση στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση

Μαθησιακά Αντικείμενα για το μάθημα ΤΠΕ-Πληροφορική: Παιδαγωγική αξιοποίηση στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση Μαθησιακά Αντικείμενα για το μάθημα ΤΠΕ-Πληροφορική: Παιδαγωγική αξιοποίηση στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση Καθηγητής Αθανάσιος Τζιμογιάννης Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου ΙΤΥΕ «Διόφαντος» ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

CyberEdge από την AIG

CyberEdge από την AIG Προστασία από τις συνέπειες των ηλεκτρονικών και διαδικτυακών κινδύνων Business Solutions CyberEdge από την AIG ηλεκτρονικοί και Οι ηλεκτρονικοί και διαδικτυακοί κίνδυνοι αποτελούν καθημερινή πραγματικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΟΔΕ Γ ΕΠΑ.Λ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ

ΑΟΔΕ Γ ΕΠΑ.Λ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΑΟ Ε-ΕΠΑΛ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΟΜΑ Α Α Στις παρακάτω προτάσεις, από Α.1. µέχρι και Α.10, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της καθεµιάς και δίπλα του την ένδειξη Σωστό, αν η πρόταση είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Διδάσκων: Γ. Χαραλαμπίδης,

Διαβάστε περισσότερα

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Πρόγραμμα Eξ Aποστάσεως Eκπαίδευσης (E learning) Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

«Οι δυνατότητες ανάπτυξης της ελληνικής κοινωνίας μέσα από τις

«Οι δυνατότητες ανάπτυξης της ελληνικής κοινωνίας μέσα από τις «Οι δυνατότητες ανάπτυξης της ελληνικής κοινωνίας μέσα από τις ψηφιακές πόλεις/ περιφέρειες» Γιάννης Καλογήρου, Αν. Καθηγητής ΕΜΠ, Infostrag/ ΕΒΕΟ, Επιστημονικός Σύμβουλος ΚΕΔΚΕ 12 ο Greek ICT FORUM, Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ 3113/19-6-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ 3113/19-6-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ 3113/19-6-2015 Σύμφωνα με: α) τις διατάξεις των άρθρων 123, 124, 135 και 136 του Ν. 4072/2012

Διαβάστε περισσότερα

«Από την Κοινωνία της Πληροφορίας στην Ψηφιακή Σύγκλιση»

«Από την Κοινωνία της Πληροφορίας στην Ψηφιακή Σύγκλιση» «Από την Κοινωνία της Πληροφορίας στην Ψηφιακή Σύγκλιση» ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠ ΚΤΠ Ο ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Στο πλαίσιο του ΕΠ ΚτΠ ο Δήμος Ηρακλείου σχεδίασε και υλοποίησε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Σεπτέμβριος 2007 ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ - Α ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Το μάθημα της Πληροφορικής στην Α Λυκείου έχει ως

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικοί στόχοι για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Τυποποίησης* μέχρι το 2020

Στρατηγικοί στόχοι για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Τυποποίησης* μέχρι το 2020 Στρατηγικοί στόχοι για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Τυποποίησης* μέχρι το 2020 Η Ευρωπαϊκή τυποποίηση θα αποτελέσει ουσιαστικό παράγοντα για την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης σε παγκόσμιο επίπεδο, την ανάπτυξη,

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδια Εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα πανταχού παρόντος υπολογιστή σε περιβάλλοντα υβριδικών βιβλιοθηκών

Συστήματα πανταχού παρόντος υπολογιστή σε περιβάλλοντα υβριδικών βιβλιοθηκών Συστήματα πανταχού παρόντος υπολογιστή σε περιβάλλοντα υβριδικών βιβλιοθηκών Βερονίκης Σπύρος Τμήμα Αρχειονομίας- Βιβλιοθηκονομίας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο spver@ionio.gr Stoica Adrian Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013»

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013» ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 «Μέσο-μακροπρόθεσμη στήριξη του ανθρώπινου δυναμικού που υφίσταται τις συνέπειες απρόβλεπτων τοπικών η

Διαβάστε περισσότερα

Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α

Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α Πρόλογος...7 Πρόλογος Επιμελητή...9 Εισαγωγή Τεχνολογίες για την ανάπτυξη ικανοτήτων...23 Σκοπός του βιβλίου...24 Eνα μοντέλο για την παιδαγωγική χρήση των εργαλείων με γνωστικό δυναμικό...26

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ Σας καλωσορίζουμε στην ιστοσελίδα http://www.globonweb.com, το περιεχόμενο της οποίας ανήκει εξ ολοκλήρου στον ΓΟΥΤΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟ (GLOBONWEB), με την ιδιότητά του ως παρόχου υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΨΕΙΣ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΤΟΠΙΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΩΡΟ ΠΟΛΗ, ΦΥΣΗ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

ΟΨΕΙΣ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΤΟΠΙΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΩΡΟ ΠΟΛΗ, ΦΥΣΗ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ Ε Θ Ν Ι Κ Ο Μ Ε Τ Σ Ο Β Ι Ο Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ε Ι Ο Τ Μ Η Μ Α Α Ρ Χ Ι Τ Ε Κ Τ Ο Ν Ω Ν Μ Η Χ Α Ν Ι Κ Ω Ν Τ Ο Μ Ε Α Σ Π Ο Λ Ε Ο Δ Ο Μ Ι Α Σ Κ Α Ι Χ Ω Ρ Ο Τ Α Ξ Ι Α Σ ΟΔΟΣ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 42 ΤΚ: 106 82 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. Εισηγήτρια: Γκαβέλα Σταματία Δρ. Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ

ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. Εισηγήτρια: Γκαβέλα Σταματία Δρ. Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΕΕ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΕΕ ΤΠΔΠ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Θέμα εισήγησης: «ΕΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Η συστημική προσέγγιση στην ψυχοθεραπεία

Η συστημική προσέγγιση στην ψυχοθεραπεία Ελευθερία Μαντέλου Ψυχολόγος Ψυχοθεραπεύτρια Η συστημική προσέγγιση στην ψυχοθεραπεία Τα τελευταία χρόνια, οι ειδικοί της οικογενειακής θεραπείας παροτρύνουν τους θεραπευτές του κλάδου να χρησιμοποιούν

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ : MORPHING ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΘΕΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ : MORPHING ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΘΕΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ : MORPHING ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ MORPHING ΚΑΙ VR ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΕΣ: ΜΗΤΣΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΝΙΚΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΜΑÏΡΓΙΩΤΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥΜΕΣΑ Κλάδος

Διαβάστε περισσότερα

Vodafone Business E-mail & Website Hosting. Επισκόπηση

Vodafone Business E-mail & Website Hosting. Επισκόπηση Vodafone Business E-mail & Website Hosting Επισκόπηση Καλώς ορίσατε στις υπηρεσίες εταιρικού e-mail και website hosting της Vodafone. Η επαγγελματική σας εικόνα ενισχύεται μέσα από προσωποποιημένους e-mail

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ Η διαφήμιση με μία μόνο λέξη χαρακτηρίζεται και ως «υπόσχεση», καθώς δίνει μια υπόσχεση στον υποψήφιο αγοραστή, για το προϊόν που διαφημίζει και αναφέρεται στην επίδραση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. Διοίκηση Επιχειρήσεων. Β Εξάμηνο -Παραδόσεις

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. Διοίκηση Επιχειρήσεων. Β Εξάμηνο -Παραδόσεις ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Διοίκηση Επιχειρήσεων Β Εξάμηνο -Παραδόσεις 1 Σκοπός του Μαθήματος Σκοπός του μαθήματος είναι να κατανοηθεί από τους σπουδαστές η σημασία της Διοικητικής Επιστήμης στην λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Μιχάλης Παρασκευάς. Δ/ντης Διεύθυνσης Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και Δικτυακών Τεχνολογιών

Δρ. Μιχάλης Παρασκευάς. Δ/ντης Διεύθυνσης Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και Δικτυακών Τεχνολογιών Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο Το Δίκτυο στην υπηρεσία της Εκπαίδευσης Οι υπηρεσίες και ο ρόλος του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου στη δομούμενη Κοινωνία της Γνώσης Δρ. Μιχάλης Παρασκευάς Δ/ντης Διεύθυνσης Πανελλήνιου

Διαβάστε περισσότερα

Ανίχνευση απαιτήσεων χρηστών για υπηρεσίες ψηφιακών βιβλιοθηκών μέσα από ποιοτικές μεθοδολογικές προσεγγίσεις

Ανίχνευση απαιτήσεων χρηστών για υπηρεσίες ψηφιακών βιβλιοθηκών μέσα από ποιοτικές μεθοδολογικές προσεγγίσεις Ανίχνευση απαιτήσεων χρηστών για υπηρεσίες ψηφιακών βιβλιοθηκών μέσα από ποιοτικές μεθοδολογικές προσεγγίσεις Άγγελος Μητρέλης 1, Λεωνίδας Παπαχριστόπουλος 1, Γιάννης Τσάκωνας 1,2, Χρήστος Παπαθεοδώρου

Διαβάστε περισσότερα

Υπεύθυνος Διαχείρισης Περιεχομένου

Υπεύθυνος Διαχείρισης Περιεχομένου Υπεύθυνος Διαχείρισης Περιεχομένου 1. Περιγραφή Ρόλου Τίτλος Προφίλ Γνωστό και ως Συνοπτική Αποστολή Υπεύθυνος Διαχείρισης Περιεχομένου Υπεύθυνος Διαχείρισης Περιεχομένου Ιστοσελίδας Ένας Υπεύθυνος Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Διαγωνισμός του προγράμματος «Μάθηση και Τεχνολογία» του Δικτύου Σχολικής Καινοτομίας

Διαγωνισμός του προγράμματος «Μάθηση και Τεχνολογία» του Δικτύου Σχολικής Καινοτομίας Διαγωνισμός του προγράμματος «Μάθηση και Τεχνολογία» του Δικτύου Σχολικής Καινοτομίας Διοργανωτές Ίδρυμα Λαμπράκη Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων, Πανεπιστήμιο Πειραιώς Microsoft ΕΛΛΑΣ Intel ΕΛΛΑΣ Σημαντικές

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Νέων Τεχνολογιών στην Επικοινωνία, την Εκπαίδευση και τα ΜΜΕ πρόταση κατεύθυνσης ΠΜΣ

Εργαστήριο Νέων Τεχνολογιών στην Επικοινωνία, την Εκπαίδευση και τα ΜΜΕ πρόταση κατεύθυνσης ΠΜΣ Εργαστήριο Νέων Τεχνολογιών στην Επικοινωνία, την Εκπαίδευση και τα ΜΜΕ πρόταση κατεύθυνσης ΠΜΣ Τίτλος κατεύθυνσης Ψηφιακά Μέσα Επικοινωνίας και Περιβάλλοντα Αλληλεπίδρασης Στόχος της κατεύθυνσης Η ραγδαία

Διαβάστε περισσότερα

Βάζουμε. θεμέλια 80 ΧΡΟΝΙΑ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ. στα όνειρά σας!

Βάζουμε. θεμέλια 80 ΧΡΟΝΙΑ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ. στα όνειρά σας! Βάζουμε θεμέλια στα όνειρά σας! 80 ΧΡΟΝΙΑ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ Με επίκεντρο εσάς! 80 ΧΡΟΝΙΑ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ Ο Όμιλος Κυριακίδη είναι ένας όμιλος επιχειρήσεων, ο οποίος αποτελείται από τις εταιρείες: ΑΦΟΙ ΚΥΡΙΑΚΙ Η ΟΕ

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένο Ενεργειακό Λογισμικό 4Μ-ΚΕΝΑΚ (από τον κ. Χ. Χαραλαμπόπουλο, Δρ Ηλ/γο Μηχανικό ΕΜΠ, Συνιδρυτή και Στέλεχος της 4Μ Α.Ε.

Ολοκληρωμένο Ενεργειακό Λογισμικό 4Μ-ΚΕΝΑΚ (από τον κ. Χ. Χαραλαμπόπουλο, Δρ Ηλ/γο Μηχανικό ΕΜΠ, Συνιδρυτή και Στέλεχος της 4Μ Α.Ε. Δημοσιεύτηκε στο περιοδικό ΤΕΧΝΙΚΑ, Τεύχος 258, Οκτώβριος 2009 Ολοκληρωμένο Ενεργειακό Λογισμικό 4Μ-ΚΕΝΑΚ (από τον κ. Χ. Χαραλαμπόπουλο, Δρ Ηλ/γο Μηχανικό ΕΜΠ, Συνιδρυτή και Στέλεχος της 4Μ Α.Ε.) 1. Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Υποδομή και Υπηρεσίες για την Συνεργατική Ανάπτυξη & Ανάδειξη του Ελληνικού Ψηφιακού Πολιτιστικού Αποθέματος

Υποδομή και Υπηρεσίες για την Συνεργατική Ανάπτυξη & Ανάδειξη του Ελληνικού Ψηφιακού Πολιτιστικού Αποθέματος Υποδομή και Υπηρεσίες για την Συνεργατική Ανάπτυξη & Ανάδειξη του Ελληνικού Ψηφιακού Πολιτιστικού Αποθέματος Το ΕΚΤ Αποστολή του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου είναι η συγκέντρωση,

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες

Διαβάστε περισσότερα

5. Η εκπαίδευση στην Κοινωνία της Πληροφορίας

5. Η εκπαίδευση στην Κοινωνία της Πληροφορίας 5. Η εκπαίδευση στην Κοινωνία της Πληροφορίας 5.1 Εισαγωγή 5.2 Τα βασικά χαρακτηριστικά της συντελούμενης αλλαγής 5.3 Οι νέες προτεραιότητες 5.4 Τα συστατικά στοιχεία του νέου εκπαιδευτικού περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης. Η Βιβλιοθήκη του ΕΜΣΤ και η ψηφιοποίηση των συλλογών των έργων τέχνης και των αρχείων του Μουσείου

Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης. Η Βιβλιοθήκη του ΕΜΣΤ και η ψηφιοποίηση των συλλογών των έργων τέχνης και των αρχείων του Μουσείου Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης: Η Βιβλιοθήκη του ΕΜΣΤ και η ψηφιοποίηση των συλλογών των έργων τέχνης και των αρχείων του Μουσείου Φωτεινή Αραβανή Βιβλιοθήκη Αρχείο Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS Μαμάη 3, 104 40 Αθήνα. Τηλ- Fax. 210 8228795 E-mail:schools@medsos.gr www.medsos.gr www.climateactions.gr

Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS Μαμάη 3, 104 40 Αθήνα. Τηλ- Fax. 210 8228795 E-mail:schools@medsos.gr www.medsos.gr www.climateactions.gr Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS Μαμάη 3, 104 40 Αθήνα. Τηλ- Fax. 210 8228795 E-mail:schools@medsos.gr www.medsos.gr www.climateactions.gr Εισαγωγή Η αλλαγή του κλίματος αποτελεί στις μέρες μας ένα αδιαμφισβήτητο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ. Κατευθυντήριες Γραμμές

ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ. Κατευθυντήριες Γραμμές ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Κατευθυντήριες Γραμμές eco-commerce ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ: ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μουσεία και Εκπαίδευση (υποχρεωτικό 3,4 εξ.) Προσδοκώμενα αποτελέσματα: Στη διάρκεια του μαθήματος οι φοιτητές/τριες

Μουσεία και Εκπαίδευση (υποχρεωτικό 3,4 εξ.) Προσδοκώμενα αποτελέσματα: Στη διάρκεια του μαθήματος οι φοιτητές/τριες Μουσεία και Εκπαίδευση (υποχρεωτικό 3,4 εξ.) Περιγραφή του μαθήματος - στόχοι: Το μάθημα εξετάζει τις κοινωνικές, πολιτισμικές και ιστορικές διαστάσεις της ανάπτυξης του θεσμού του μουσείου και η ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργος Πατούλης Δήμαρχος Αμαρουσίου

Γιώργος Πατούλης Δήμαρχος Αμαρουσίου 1 Ο Δήμος Αμαρουσίου προσφέρει καθημερινά, μια σειρά από χρήσιμες και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες, σε χιλιάδες πολίτες. Αναλαμβάνει σημαντικές πρωτοβουλίες, που βελτιώνουν την καθημερινότητα τους. Διεκδικεί

Διαβάστε περισσότερα

Η αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και

Η αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Η αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση Μένη Τσιτουρίδου Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης Παιδαγωγική Σχολή Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

U T C C R E A T I V E L A B. Σύμβουλοι Καινοτομικής Επιχειρηματικότητας

U T C C R E A T I V E L A B. Σύμβουλοι Καινοτομικής Επιχειρηματικότητας U T C C R E A T I V E L A B Σύμβουλοι Καινοτομικής Επιχειρηματικότητας Ποιοι είμαστε Σχετικά με εμάς Η UTC Creative Lab είναι εταιρεία παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών στους τομείς της καινοτομίας, της

Διαβάστε περισσότερα

Οι Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών στην υπηρεσία του Πολίτη

Οι Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών στην υπηρεσία του Πολίτη Οι Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών στην υπηρεσία του Πολίτη, Ειδικός Επιστήμονας, Προϊστάμενος Τμήματος Λειτουργίας και Εκμετάλλευσης Εξοπλισμού Υπουργείου Εσωτερικών, Μέλος Οργανωτικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

329 Στατιστικής Οικονομικού Παν. Αθήνας

329 Στατιστικής Οικονομικού Παν. Αθήνας 329 Στατιστικής Οικονομικού Παν. Αθήνας Σκοπός Το Τμήμα σκοπό έχει να αναδείξει επιστήμονες ικανούς να σχεδιάζουν, να αναλύουν και να επεξεργάζονται στατιστικές καθώς επίσης και να δημιουργούν προγράμματα

Διαβάστε περισσότερα

Απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή: εργαστήριο πληροφορικής, διαδραστικός πίνακας Μέσα: ιστολόγιο http://www.teensafenet.wordpress.

Απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή: εργαστήριο πληροφορικής, διαδραστικός πίνακας Μέσα: ιστολόγιο http://www.teensafenet.wordpress. ΣΤΑΔΙΟ I : Προετοιμασία-Εισαγωγή-Διερεύνηση (διάρκεια: 2 διδακτικές ώρες) Απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή: εργαστήριο πληροφορικής, διαδραστικός πίνακας Μέσα: ιστολόγιο http://wwwteensafenetwordpresscom

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στα Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης

Εισαγωγή στα Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης Ενότητα 1 Εισαγωγή στα Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης Ι Διδάσκων: Νίκος Καρακαπιλίδης 1-1 Στόχοι και αντικείμενο ενότητας Εισαγωγή στο μάθημα Διαλέξεις / Εργαστήριο Εργασία

Διαβάστε περισσότερα

Ευφυείς Τεχνολογίες ----Πράκτορες

Ευφυείς Τεχνολογίες ----Πράκτορες Ευφυείς Τεχνολογίες ----Πράκτορες Ενότητα 3: Εισαγωγή στους Ευφυείς Πράκτορες Δημοσθένης Σταμάτης demos@it.teithe.gr www.it.teithe.gr/~demos Μαθησιακοί Στόχοι της ενότητας 3 H κατανόηση της φύσης των πρακτόρων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & ΨΗΦΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ. Εφοδιαστική Αλυσίδα: Νέες Θέσεις Εργασίας Καλύτερες Υπηρεσίες. Τεκµηρίωση. Υποστήριξη

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & ΨΗΦΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ. Εφοδιαστική Αλυσίδα: Νέες Θέσεις Εργασίας Καλύτερες Υπηρεσίες. Τεκµηρίωση. Υποστήριξη ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & ΨΗΦΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Εφοδιαστική Αλυσίδα: Νέες Θέσεις Εργασίας Καλύτερες Υπηρεσίες Υποστήριξη Τεκµηρίωση // Ψηφιακή Οικονοµία Η εµβάθυνση της Ψηφιακής Οικονοµίας στον τοµέα της εφοδιαστικής

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Βιομηχανία & Νέα Οικονομία: Διαχείριση Γνώσης για την παραγωγή Υπηρεσιών Προστιθέμενης Αξίας

Ελληνική Βιομηχανία & Νέα Οικονομία: Διαχείριση Γνώσης για την παραγωγή Υπηρεσιών Προστιθέμενης Αξίας Ελληνική Βιομηχανία & Νέα Οικονομία: Διαχείριση για την παραγωγή Υπηρεσιών Προστιθέμενης Αξίας Ευγενία Βασιλακάκη Αρχειονόμος/ Βιβλιοθηκονόμος- MSc Information Science DBS Εταιρεία Πληροφορικής mscevasilak@yahoo.gr

Διαβάστε περισσότερα

Της Ποιότητας Υπηρεσιών Των. Εισηγητής: Μιχάλης Αµοιραδάκης

Της Ποιότητας Υπηρεσιών Των. Εισηγητής: Μιχάλης Αµοιραδάκης ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ & ΠΟΙΟΤΗΤΑ Σύστηµα ιαχείρισης Της Ποιότητας Υπηρεσιών Των Φροντιστηρίων Μέσης Εκπαίδευσης Εισηγητής: Μιχάλης Αµοιραδάκης Πρόεδρος ΟΕΦΕ Τα Πάντα Ρει, Μηδέποτε Κατά Τ` Αυτό Μένειν

Διαβάστε περισσότερα

Social Media και Επικοινωνία Φεβρουάριος 2009

Social Media και Επικοινωνία Φεβρουάριος 2009 Social Media και Επικοινωνία Φεβρουάριος 2009 Το Ινστιτούτο Επικοινωνίας είναι φορέας μη κερδοσκοπικός. Στους στόχους του περιλαμβάνεται η συμβολή στην ανάπτυξη της έρευνας και την ανάδειξη κοινωνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ Βασίλης Τσέτογλου, Ηλεκτρολόγος Μηχ/κός ΑΠΘ (Φρυγίας 30 Καβάλα, τηλ. 2510-241735, e-mail:vatset@panafonet.gr) ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η συνεχής και

Διαβάστε περισσότερα

«Συντονισμός του Σχεδιασμού και της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών»

«Συντονισμός του Σχεδιασμού και της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών» Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου 2014 «Συντονισμός του Σχεδιασμού και της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών» Αποτελεσματική Παρακολούθηση και Αξιολόγηση της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών Νίκος Παπαδάτος, Μέλος & τ. Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΓΕΩΡΓΙΑ. Α. Κουτσούρης Γεωπονικό Παν/μιο Αθηνών koutsouris@aua.gr

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΓΕΩΡΓΙΑ. Α. Κουτσούρης Γεωπονικό Παν/μιο Αθηνών koutsouris@aua.gr ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΓΕΩΡΓΙΑ Α. Κουτσούρης Γεωπονικό Παν/μιο Αθηνών koutsouris@aua.gr Ενδογενής ανάπτυξη αξιοποίηση των τοπικών πόρων τοπικός προσδιορισμός των αναπτυξιακών προοπτικών - στόχων τοπικός

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνικά δίκτυα και μέσα κοινωνικής δικτύωσης στην εξ αποστάσεως τριτοβάθμια εκπαίδευση

Κοινωνικά δίκτυα και μέσα κοινωνικής δικτύωσης στην εξ αποστάσεως τριτοβάθμια εκπαίδευση Κοινωνικά δίκτυα και μέσα κοινωνικής δικτύωσης στην εξ αποστάσεως τριτοβάθμια εκπαίδευση Ομάδα Ι Μιμίδης Άγγελος Βάσωφ Θάνος Δήμας Νίκος Μήτσιος Αντώνης Ragab Mohammed Ορισμοί και έννοιες 2 βασικοί ορισμοί

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΕΙΣ ΣΕΤΕ 2015. Προτάσεις για τον Σχεδιασμό και Εφαρμογή των Δράσεων Κρατικών Ενισχύσεων

ΘΕΣΕΙΣ ΣΕΤΕ 2015. Προτάσεις για τον Σχεδιασμό και Εφαρμογή των Δράσεων Κρατικών Ενισχύσεων ΘΕΣΕΙΣ ΣΕΤΕ 2015 ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ Προτάσεις για τον Σχεδιασμό και Εφαρμογή των Δράσεων Κρατικών Ενισχύσεων Δεδομένων των περιορισμών της χρηματοοικονομικής κρίσης και της έλλειψης ρευστότητας στον ιδιωτικό

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος των ΤΠΕ στη δόμηση της Κοινωνίας της Γνώσης

Ο ρόλος των ΤΠΕ στη δόμηση της Κοινωνίας της Γνώσης Ο ρόλος των ΤΠΕ στη δόμηση της Κοινωνίας της Γνώσης Η ένταξη των ΤΠΕ στα πλαίσια των στόχων της εκπαίδευσης για το 2010 Αναπτυξιακή Στρατηγική για την Εκπαίδευση 2007-2013 Ευρωπαϊκές πολιτικές H Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών internet Ι

Εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών internet Ι IEK ΟΑΕΔ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΟΦΟΡΙΚΗΣ Εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών internet Ι Διδάσκουσα: Κανελλοπούλου Χριστίνα ΠΕ19 Πληροφορικής 4 φάσεις διαδικτυακών εφαρμογών 1.Εφαρμογές στατικής πληροφόρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΜΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΜΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΜΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΟΙΝΟΣ ΤΟΠΟΣ 1: Οι τεχνολογικές εξελίξεις στον τομέα της Πληροφορικής και των Τηλεπικοινωνιών αλλάζουν τον κόσμο με

Διαβάστε περισσότερα

2.2 Οργάνωση και ιοίκηση (Μάνατζµεντ -Management) 2.2.1. Βασικές έννοιες 2.2.2 Ιστορική εξέλιξη τον µάνατζµεντ.

2.2 Οργάνωση και ιοίκηση (Μάνατζµεντ -Management) 2.2.1. Βασικές έννοιες 2.2.2 Ιστορική εξέλιξη τον µάνατζµεντ. 2.2 Οργάνωση και ιοίκηση (Μάνατζµεντ -Management) 2.2.1. Βασικές έννοιες Έχει παρατηρηθεί ότι δεν υπάρχει σαφής αντίληψη της σηµασίας του όρου "διοίκηση ή management επιχειρήσεων", ακόµη κι από άτοµα που

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Ψηφιακής Φωτογραφίας. Οδηγός Συµµετοχής

Εργαστήριο Ψηφιακής Φωτογραφίας. Οδηγός Συµµετοχής Εργαστήριο Ψηφιακής Φωτογραφίας Οδηγός Συµµετοχής Το «Εργαστήριο Ψηφιακής Φωτογραφίας» είναι πρωτοβουλία και δράση της Κίνησης «ΔΙΑ-ΛΟΓΟΣ-ΔΡΑΣΗ», µε την υποστήριξη του Τµήµατος Δηµοσίων Σχέσεων & Επικοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2000 3. Σκοπός του Προγράμματος 4. Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται

1. Εισαγωγή 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2000 3. Σκοπός του Προγράμματος 4. Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται 1. Εισαγωγή 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2000 3. Σκοπός του Προγράμματος 4. Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται δεκτοί στο πρόγραμμα - Προαπαιτούμενα 5. Η Βεβαιωση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ. Μιχάλης Κεφαλάς, ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης

ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ. Μιχάλης Κεφαλάς, ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Μιχάλης Κεφαλάς, ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης 1. Στοιχεία της υπηρεσίας Η υπηρεσία Κ.Υ.Ε.Λ. παρέχεται στο σύνδεσµο http://wwww.gen.teithe.gr/kyel Υλοποιήθηκε µε πόρους του

Διαβάστε περισσότερα

Εξέλιξη των Τεχνολογιών και Υπηρεσιών του Παγκόσμιου Ιστού και Εφαρμογές στην Εκπαίδευση. Oμάδα Ά

Εξέλιξη των Τεχνολογιών και Υπηρεσιών του Παγκόσμιου Ιστού και Εφαρμογές στην Εκπαίδευση. Oμάδα Ά Εξέλιξη των Τεχνολογιών και Υπηρεσιών του Παγκόσμιου Ιστού και Εφαρμογές στην Εκπαίδευση Oμάδα Ά Εισαγωγή Η ολοένα και αυξανόμενη πρόοδος στις τεχνολογίες και υπηρεσίες του Παγκόσμιου Ιστού Web, διευκολύνει

Διαβάστε περισσότερα

MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation

MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation Παραδοτέο 4.1.2 ΣΥΝΟΨΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ: ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ «ΖΩΝΤΑΝΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ» ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ Θεσσαλονίκη, Δεκέμβριος

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Ενότητα 1: Εισαγωγικές Έννοιες. Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά)

Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Ενότητα 1: Εισαγωγικές Έννοιες. Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Ηλεκτρονικό Εμπόριο Ενότητα 1: Εισαγωγικές Έννοιες Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Δομή και Περιεχόμενο

Δομή και Περιεχόμενο Υπουργείο Παιδείας & Πολιτισμού Διεύθυνση Δημοτικής Εκπαίδευσης Δομή και Περιεχόμενο Ομάδα Υποστήριξης Νέου Αναλυτικού Προγράμματος Εικαστικών Τεχνών Ιανουάριος 2013 Δομή ΝΑΠ Εικαστικών Τεχνών ΕΙΚΑΣΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα της παρουσίασης. Βάσεις σχεδιασµού αναλυτικών προγραµµάτων φυσικής αγωγής. Τι είναι το αναλυτικό

Θέµατα της παρουσίασης. Βάσεις σχεδιασµού αναλυτικών προγραµµάτων φυσικής αγωγής. Τι είναι το αναλυτικό ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ, ΠΘ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ Βάσεις σχεδιασµού αναλυτικών προγραµµάτων φυσικής αγωγής ιγγελίδης Νικόλαος Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα Θέµατα της παρουσίασης

Διαβάστε περισσότερα

Αλλάξτε τον τρόπο που κάνετε τη δουλειά σας

Αλλάξτε τον τρόπο που κάνετε τη δουλειά σας ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙKΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Αλλάξτε τον τρόπο που κάνετε τη δουλειά σας Web & Mobile apps Για µια ανοικτή επιχείρηση Σήµερα περισσότερο από ποτέ, µια επιχείρηση που θέλει να ανοίξει νέους δρόµους ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

Τάσεις και εξελίξεις στο ελεγκτικό επάγγελμα. Νίκος Ιωάννου Partner Grant Thornton

Τάσεις και εξελίξεις στο ελεγκτικό επάγγελμα. Νίκος Ιωάννου Partner Grant Thornton Τάσεις και εξελίξεις στο ελεγκτικό επάγγελμα Νίκος Ιωάννου Partner Grant Thornton Παρούσα κατάσταση και τάσεις 2015 Grant Thornton. All rights reserved. Πώς διαμορφώνεται το ελεγκτικό επάγγελμα στις παρούσες

Διαβάστε περισσότερα

www.rethymno.gr Τμήμα Πληροφορικής Λ. Κουντουριώτη 80, τ.κ. 74100, Ρέθυμνο Μαθηνός Παναγιώτης Τηλ: 28313 41310 e-mail: mathinos@rethymno.

www.rethymno.gr Τμήμα Πληροφορικής Λ. Κουντουριώτη 80, τ.κ. 74100, Ρέθυμνο Μαθηνός Παναγιώτης Τηλ: 28313 41310 e-mail: mathinos@rethymno. Ο Δήμος Ρεθύμνου στην Ψηφιακή Εποχή Έργα Τεχνολογιών Πληροφορικής& Επικοινωνιών με γνώμονα την βέλτιστη παροχή υπηρεσιών στον Πολίτη Τμήμα Πληροφορικής Λ. Κουντουριώτη 80, τ.κ. 74100, Ρέθυμνο Μαθηνός Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΥΠΛΙΟ Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΗΠΑΛΙΑΠΟΛΗ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ

ΝΑΥΠΛΙΟ Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΗΠΑΛΙΑΠΟΛΗ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΝΑΥΠΛΙΟ Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΗΠΑΛΙΑΠΟΛΗ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ 1 Η ΝΕΩΤΕΡΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ 2 Τα εργαλεία ανάγνωσης της ταυτότητας της πόλης. Τα εργαλεία

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός του μαθήματος Οικιακής Οικονομίας-Αγωγής Υγείας Επισημάνσεις για Α, Β και Γ Γυμνασίου

Προγραμματισμός του μαθήματος Οικιακής Οικονομίας-Αγωγής Υγείας Επισημάνσεις για Α, Β και Γ Γυμνασίου Προγραμματισμός του μαθήματος Οικιακής Οικονομίας-Αγωγής Υγείας Επισημάνσεις για Α, Β και Γ Γυμνασίου Ο ετήσιος προγραμματισμός πρέπει να ανταποκρίνεται στους Δείκτες Επιτυχίας της κάθε τάξης ξεχωριστά.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΥΘΕΡΟ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Β Ενιαίου Λυκείου (Μάθημα : Κατεύθυνσης)

ΕΛΕΥΘΕΡΟ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Β Ενιαίου Λυκείου (Μάθημα : Κατεύθυνσης) ΕΛΕΥΘΕΡΟ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Β Ενιαίου Λυκείου (Μάθημα : Κατεύθυνσης) ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ Το μάθημα απευθύνεται σε μαθητές με ειδικό ενδιαφέρον για το ΣΧΕΔΙΟ (Ελεύθερο και Προοπτικό) και που ενδέχεται

Διαβάστε περισσότερα

Διαδραστικότητα και πλοήγηση σε ψηφιακούς χάρτες

Διαδραστικότητα και πλοήγηση σε ψηφιακούς χάρτες Ενότητα 10 η Διαδραστικότητα και πλοήγηση σε ψηφιακούς χάρτες Βύρωνας Νάκος Καθηγητής Ε.Μ.Π. - bnakos@central.ntua.gr Bασίλης Κρασανάκης Υποψήφιος διδάκτορας Ε.Μ.Π. krasvas@mail.ntua.gr Β. Νάκος & Β. Κρασανάκης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόμου

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόμου ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόμου «Προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2011/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9 ης Μαρτίου 2011 περί εφαρμογής των δικαιωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στη «ΝΑΥΤΙΛΙΑ»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στη «ΝΑΥΤΙΛΙΑ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στη «ΝΑΥΤΙΛΙΑ» ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

τεχνογνωσία στην πληροφορική

τεχνογνωσία στην πληροφορική τεχνογνωσία στην πληροφορική οι υπηρεσίες Η SeCure καλύπτει ένα μεγάλο φάσμα αναγκών της σύγχρονης επιχείρησης στον τομέα της πληροφορικής. Αποστολή μας είναι η παροχή τεχνογνωσίας και η εφαρμογή της έτσι

Διαβάστε περισσότερα

- Παράγωγα σχετιζόμενα με εμπορεύματα και εκκαθαρίζονται με ρευστά διαθέσιμα.

- Παράγωγα σχετιζόμενα με εμπορεύματα και εκκαθαρίζονται με ρευστά διαθέσιμα. Γενικά Η Εταιρία λαμβάνει κάθε εύλογο μέτρο, ώστε να επιτυγχάνει είτε κατά τη λήψη και διαβίβαση των εντολών σε τρίτους είτε κατά την εκτέλεση των εντολών επί για λογαριασμό των πελατών της το βέλτιστο

Διαβάστε περισσότερα