Τμήμα Οπτικής & Οπτομετρίας, Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας (Παράρτημα Αιγίου)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τμήμα Οπτικής & Οπτομετρίας, Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας (Παράρτημα Αιγίου)"

Transcript

1 «ΩΠ ΒΛΕΠΩ!» Η, ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ, ΕΝΑ ΕΚΠΛΗΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΑΞΙΔΙ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΝΑΚΑΛΥΨΗ, Β Λ Ε Π Ω Δ Η Μ Η Τ Ρ Α Μ Α Κ Ρ Υ Ν Ι Ω Τ Η, B S C ( H O N S ), M S C, P H D Ο Π Τ Ι Κ Ο Σ Ο Π Τ Ο Μ Ε Τ Ρ Η Σ Κ Α Θ Η Γ Η Τ Ρ Ι Α Ε Φ Α Ρ Μ Ο Γ Ω Ν Φ. Ε Τ Μ Η Μ Α Ο Π Τ Ι Κ Η Σ & Ο Π Τ Ο Μ Ε Τ Ρ Ι Α Σ, Σ. Ε. Υ. Π. Τ. Ε. Ι. Δ Υ Τ Ι Κ Η Σ Ε Λ Λ Α Δ Α Σ - Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Α Ι Γ Ι Ο Υ Α Ι Γ Ι Ο, Α Χ Α Ϊ Α Σ 1 ( H T T P S : / / E L. W I K T I O N A R Y. O R G / W I K I / % C E % B 2 % C E % B B % C E % A D % C F % 8 0 % C F % 8 9 ) 2 Β Λ Ε Π Ω Β Λ Ε Π Ω ( H T T P S : / / E L. W I K T I O N A R Y. O R G / W I K I / % C E % B 2 % C E % B B % C E % A D % C F % 8 0 % C F % 8 9 ) 3 ( G O O G L E I M A G E S ) 4 Β Λ Ε Π Ω Ο Π Τ Ι Κ Η Ο Δ Ο Σ Ο Π Τ Ι Κ Ο Ν Ε Υ Ρ Ο Ο Π Τ Ι Κ Ο Χ Ι Α Σ Μ Α Ο Π Τ Ι Κ Η Τ Α Ι Ν Ι Α Ε Ξ Ω Γ Ω Ν Α Τ Ω Δ Ε Σ Σ Ω Μ Α Ο Π Τ Ι Κ Η Α Κ Τ Ι Ν Ο Β Ο Λ Ι Α Ι Ν Ι Α Κ Ο Σ Λ Ο Β Ο Σ h t t p s : / / w w w. p i n t e r e s t. c o m / p i n / / 5 Β Λ Ε Π Ω Μ ΑΤ Ι = Φ Ω Τ Ο Γ ΡΑΦ Ι Κ Η Μ Η Χ Α Ν Η Ε Ι Δ Ω Λ Α Α Ν Ε Σ Τ Ρ Α Μ Μ Ε Ν Α n c e _ i n t r o. p h p Ε.A.Ο a r e -. o2b 0j 1e 5 c t s - f a r - a w a y - i n v e r t e d - t h r o u g h - a - l e n s - b u t - not- t h r o u g h - t h eδ -. vμ i eα wκ ΡΥΝ f i n dιeω r 6 Τ Η Δ.ΜΑΚΡΥΝΙΩΤΗ 1

2 Γ Ι ΑΤ Ι Β Λ Ε Π Ω ΤΑ Α Ν Α Π Ο Δ Α Ι Σ Ι Α? Β Α Σ Ι Κ Η Α Ρ Χ Η : «Ο Ρ Α Σ Η Δ Ε Ν Ε Ι Ν Α Ι Μ Ο Ν Ο Ο Π Τ Ι Κ Η» Β Λ Ε Π Ω Ο Π Τ Ι Κ Η Ο Δ Ο Σ + Ε Π Ε Ξ Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Α Ν Α Λ Υ Σ Η Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Ω Ν, Ε Π Ι Τ Ρ Ε Π Ε Ι Σ Τ Ο Ν Ε Γ Κ Ε Φ Α Λ Ο Ν Α Ε Ρ Μ Η Ν Ε Υ Ε Ι Α Υ Τ Ο Π Ο Υ «Β Λ Ε Π Ε Ι» 7 «Ο Ρ Α Σ Η Δ Ε Ν Ε Ι Ν Α Ι Μ Ο Ν Ο Ο Π Τ Ι Κ Η» Β Λ Ε Π Ω Σ Υ Μ Β Ο Λ Η : Ο Π Τ Ι Κ Η Μ Ν Η Μ Η Ι Κ Α Ν Ο Τ Η Τ Ε Σ Π Ο Υ Α Ν Α Π Τ Υ Σ Σ Ο Ν Τ Α Ι / Κ Α Λ Λ Ι Ε Ρ Γ Ο Υ Ν Τ Α Ι Σ Τ Α Δ Ι Α Κ Α Α Π Ο Β Ρ Ε Φ Ι Κ Η Η Λ Ι Κ Ι Α π. χ. ΑΙΓΙΟ 697Ι234ΙΙ3 8 Ά Λ Λ Ο Ε Ν Τ Ο Ν Ο Π Α Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α : Η Α Ν Τ Ι Λ Η Ψ Η Τ Ο Υ Χ Ω Ρ Ο Υ Ο Ρ Θ Η Θ Ε Σ Η Α Ν Τ Ι Κ Ε Ι Μ Ε Ν Ω Ν, Ε Σ Τ Ω Κ Ι Α Ν Ε Ι Δ Ω Λ Α Α Ν Τ Ι Σ Τ Ρ Ο Φ Α Σ Τ Ο Ν Α Μ Φ Ι Β Λ Η Σ Τ Ρ Ο Ε Ι Δ Η Ε Γ Κ Ε Φ Α Λ Ι Κ Η Α Ν Α Σ Τ Ρ Ο Φ Η Τ Ο Υ Ε Ι Δ Ω Λ Ο Υ Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Σ Η Ε Γ Κ Ε Φ Α Λ Ο Υ, Α Φ Η Ο Π Τ Ο Κ Ι Ν Η Τ Ι Κ Η Σ Υ Ν Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Ο Φ Θ Α Λ Μ Ο Ι, Χ Ε Ρ Ι Α Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Σ Η Ε Γ Κ Ε Φ Α Λ Ο Υ ( Α Ρ Ι Σ Τ Ε Ρ Α, Δ Ε Ξ Ι Α, Π Α Ν Ω, Κ Α Τ Ω, Ε Μ Π Ρ Ο Σ, Π Ι Σ Ω ) 9 Π Ρ Ο Σ Χ Ο Λ Ι Κ Η Η Λ Ι Κ Ι Α : Ε Ξ Ε Λ Ι Ξ Η Τ Η Σ Ο Π Τ Ο Κ Ι Ν Η Τ Ι Κ Η Σ Σ Υ Ν Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ Ο Ρ Α Σ Η Κ Α Τ Ε Υ Θ Υ Ν Ε Ι Ο Ρ Ι Ο Θ Ε Τ Η Σ Η Σ Τ Ο Ν Χ Ω Ρ Ο, Α Ν Τ Ι Λ Η Ψ Η Σ Χ Ε Τ Ι Κ Η Σ Θ Ε Σ Η Σ & Π Ρ Ο Σ Α Ν Α Τ Ο Λ Ι Σ Μ Ο Υ Α Ν Τ Ι Κ Ε Ι Μ Ε Ν Ω Ν Α Ι Σ Θ Η Σ Η Ι Σ Ο Ρ Ρ Ο Π Ι Α Σ & Κ Ι Ν Η Σ Η Σ Σ Τ Ε Ρ Ε Ο Σ Κ Ο Π Ι Κ Η Ο Ρ Α Σ Η 10 Ε Β Λ Ε Π Α? Β Ρ Ε Φ Η : 1 Ο Υ Σ Μ Η Ν Ε Σ : Θ Ο Λ Η Ο Ρ Α Σ Η, Σ Κ Ι Ε Σ 6 ΟΣ 8 ΟΣ Μ Η Ν Α Σ : Ο Λ Ο Κ Λ Η Ρ Ω Ν Ε Τ Α Ι Η Δ Ι Α Δ Ι Κ Α Σ Ι Α. «Ε Κ Μ Α Θ Η Σ Η Σ»!! Ε Γ Ε Φ Α Λ Ο Σ / Μ Α Τ Ι Α Ν Α Τ Ο Μ Ι Κ Α Π Λ Η Ρ Η Π Ρ Ο Β Λ Η Μ Α Η Γ Ν Ω Σ Η!! Ε Β Λ Ε Π Α? Β Ρ Ε Φ Η : Μ Α Θ Α Ι Ν Ο Υ Ν Ν Α Χ Ρ Η Σ Ι Μ Ο Π Ο Ι Ο Υ Ν Μ Α Τ Ι Α Μ Α Τ Ι Α Μ Α Θ Α Ι Ν Ο Υ Ν Ν Α Β Λ Ε Π Ο Υ Ν Α Ι Σ Θ Η Σ Η Π Ο Υ Α Π Ο Κ Τ Ι Ε Τ Α Ι / «Μ Α Θ Α Ι Ν Ε Τ Α Ι» Ο Χ Ι Ο Π Ω Σ Α Κ Ο Η Π Λ Η Ρ Ω Σ Α Ν Ε Π Τ Υ Γ Μ Ε Ν Η Α Π Ο 1 Ο Μ Η Ν Α Δ.ΜΑΚΡΥΝΙΩΤΗ 2

3 Κ ά π ω ς έ τ σ ι ξ ε κ ί ν η σ α ν ό λ α Ε ΝΑ Ε ΚΠΛΗΚΤΙΚΟ Π Ρ Ο Σ ΩΠΙΚΟ ΤΑΞΙΔΙ Π Ρ Ο Σ Τ ΗΝ ΑΝΑΚΑΛΥ ΨΗ, Ε Ξ Ε Ρ Ε ΥΝΗΣΗ & ΚΑΤΑΚΤΗΣΗ Τ ΗΣ Ο ΡΑΣΗΣ! Ε Β Λ Ε Π Α? Κ α ι κ ά π ω ς έ τ σ ι σ υ ν έ χ ι σ α ν Η Λ Ι Κ Ι Α Κ Η Ε Ξ Ε Λ Ι Ξ Η Ο Φ Θ Α Λ Μ Ω Ν & Ο Ρ Α Σ Η Σ : 03 Ξ Ε Κ Ι Ν Α Ε Ι Α Π Ο Ε Ν Δ Ο Μ Η Τ Ρ Ι Ο Ζ Ω Η Π Ρ Ο Σ Ο Χ Η Κ Α Τ Α Τ Η Ν Κ Υ Η Σ Η : Δ Ι Α Τ Ρ Ο Φ Η, Φ Α Ρ Μ Α Κ Ε Υ Τ Ι Κ Η Α Γ Ω Γ Η, Κ Α Π Ν Ι Σ Μ Α, Ξ Ε Κ Ο Υ Ρ Α Σ Η Δ Ι Α Φ Ο Ρ Ε Τ Ι Κ Η Α Ν Α Β Ρ Ε Φ Ο Σ : Α Κ Ο Μ Η & Ε Ν Δ Ο Μ Η Τ Ρ Ι Α Ν Α Ξ Ε Χ Ω Ρ Ι Ζ Ο Υ Ν Φ Ω Σ Ε.A.Ο / Σ. Κ2 0Ο 1 5 Τ Α Δ Ι Κ α ι μ ε τ ά, ε π ι σ τ ρ ο φ ή σ τ ο σ π ί τ ι Ό π ο υ μ ι α μ ε γ α λ ύ τ ε ρ η π ε ρ ι π έ τ ε ι α ξ ε κ ι ν ά! Μ ε α ρ κ ε τ έ ς δ υ σ κ ο λ ί ε ς Α λ λ ά κ α ι μ ε κ α λ ύ τ ε ρ ε ς σ τ ι γ μ έ ς Ν Ε Ο Γ Ε Ν Ν Η ΤΑ : «Τί βαρετός ο ασπρόμαυρος αυτός περίγυρος» «ΑΧ ΤΟ ΧΡΙΣΟΥΛΙ ΜΟΥ, ΑΝΟΙΞΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΤΟΥ.. ΤΡΕΞΕ, ΤΡΕΞΕ ΝΑ ΔΕΙΣ» «Να σε έβλεπα κι όλας Μα γιατί τόση θολούρα? Όχι, ΌΧΙ μην πλησιάζεις Φτούυυ τώρα είναι χειρότερα!!» Δ.ΜΑΚΡΥΝΙΩΤΗ 3

4 Ν Ε Ο Γ Ε Ν Ν Η ΤΑ : Ο Χ Ι Ε Γ Χ Ρ Ω Μ Η Ο Ρ Α Σ Η - Α Σ Π Ρ Ο Μ Α Υ Ρ Η Ο. Ο / 1 0 Ο Χ Ι Π Ρ Ο Σ Α Ρ Μ Ο Γ Η / Ε Σ Τ Ι Α Σ Η Β Λ Ε Π Ο Υ Ν Μ Ο Ν Ο Σ Τ Α Ε Κ Μ Ε Γ Ε Θ Ο Σ Β Ο Λ Β Ο Υ : 6 5 % Τ Ο Υ Ε Ν Η Λ Ι Κ Α Β Ρ Ε Φ Η : 1 Η Ε Β Δ Ο Μ Α Δ Α : «Ωπ.. Κάτι ακούγεται προς τα εκεί για να γυρίσω να δω Τι είναι αυτά τα κόκκινα?» «ΕΝΤΑΞΕΙ ΜΕ ΤΑ ΜΟΥΣΙΚΑ ΦΩΤΆΚΙΑ. ΤΟ ΔΩΜΑΤΙΟ ΌΜΩΣ ΤΟ ΘΕΛΩ ΓΑΛΑΖΙΟ» «ΌΧΙ, ΌΧΙ, ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΌΧΙ! ΑΠΑΛΌ ΜΩΒ ΔΕΣ ΤΟ ΕΔΩ» «Εεε δεν βλέπω διαφορά Kάτι πιο έντονο βρε παιδιά!!» Β Ρ Ε Φ Η : 1 Η Ε Β Δ Ο Μ Α Δ Α : Β Ρ Ε Φ Η : 1 Η Ε Β Δ Ο Μ Α Δ Α : Δ Ι Α Κ Ρ Ι Σ Η Μ Ε Ρ Ι Κ Ω Ν Χ Ρ Ω Μ Α Τ Ω Ν Γ Υ Ρ Ι Ζ Ε Ι Κ Ε Φ Α Λ Ι Ν Α Δ Ε Ι Ο Χ Ι Μ Ι Κ Ρ Α Μ Η Κ Η Κ Υ Μ Α Τ Ο Σ ( Ι Ω Δ Ε Σ, Μ Π Λ Ε ) Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Η Π Ρ Ο Σ Γ Ο Ν Ε Ι Σ : Κ Α Λ Υ Τ Ε Ρ Α Μ Ε Γ Α Λ Α Ε Ρ Ε Θ Ι Σ Μ Α Τ Α, Δ Ι Α Κ Ο Σ Μ Ο Σ Μ Ε Ε Ν Τ Ο Ν Α Χ Ρ Ω Μ Α Τ Α VS Β Ρ Ε Φ Η : 1 Ο Σ Μ Η Ν Α Σ : Β Ρ Ε Φ Η : 1 Ο Σ Μ Η Ν Α Σ : «ΔΕΣ ΕΔΩ ΤΙ ΩΡΑΙΟ ΔΩΡΑΚΙ ΤΟΥ ΠΗΡΑ ΕΓΩ» Υ Ψ Η Λ Ο Τ Ε Ρ Α Ο Ρ Ι Α Σ Τ Ο Φ Ω Σ Α Ν Τ Ι Λ Η Ψ Η Κ Ι Ν Η Σ Η Σ Γ Υ Ρ Ι Ζ Ε Ι Κ Ε Φ Α Λ Ι Ν Α Δ Ε Ι «Τι ωραία μουσική Ωπ Κάτι κουνιέται για να γυρίσω κεφάλι να το δω Ωραίο Ωπ Κάτι κόκκινο Για να το ακολουθήσω το κόκκινο & κεφάλι γυρίζω & γυρίζω & γυρίζω Ωχου ζαλίστικα αδερφέ!!» 23 Σ Υ Χ Ν Α Α Π Ο Κ Λ Ι Σ Η Τ Ο Υ 1 Μ Α Τ Ι Ο Υ Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Η Π Ρ Ο Σ Γ Ο Ν Ε Ι Σ : Φ Υ Σ Ι Ο Λ Ο Γ Ι Κ Ο, Α Ν Ο Χ Ι Μ Ο Ν Ι Μ Ο Η Ρ Ε Μ Ο Υ Μ Ε Α Ν Η Σ Υ Χ Ο Υ Σ Γ Ο Ν Ε Ι Σ 24 Δ.ΜΑΚΡΥΝΙΩΤΗ 4

5 Β Ρ Ε Φ Η : 2 Ο Σ 3 Ο Σ Μ Η Ν Α Σ : Β Ρ Ε Φ Η : 2 Ο Σ 3 Ο Σ Μ Η Ν Α Σ : «ΔΕΣ ΠΩΣ ΤΟΥ ΑΡΕΣΕΙ ΤΟ ΔΩΡΑΚΙ ΜΟΥ» «Ωπ.. Για μισό λεπτό Μπορώ να το ακολουθώ χωρίς να κουνάω κεφάλι! Πώωω επιτυχία δικέ μου!!» Κ Α Λ Υ Τ Ε Ρ Η Ο. Ο. Α Ι Σ Θ Η Σ Η Κ Ι Ν Η Σ Η Σ Σ Υ Ν Τ Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Μ Α Τ Ι Ω Ν Α Λ Λ Α Γ Η Β Λ Ε Μ Μ Α Τ Ο Σ ( Χ Ω Ρ Ι Σ Σ Τ Ρ Ο Φ Η Κ Ε Φ Α Λ Η Σ ) Μ Ε Γ Α Λ Υ Τ Ε Ρ Η Ε Υ Α Ι Σ Θ Η Σ Ι Α Σ Τ Ο Φ Ω Σ Β Ρ Ε Φ Η : 3 Ο Σ Μ Η Ν Α Σ : Β Ρ Ε Φ Η : 4 ΟΣ 5 ΟΣ Μ Η Ν Α Σ : Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Η Π Ρ Ο Σ Γ Ο Ν Ε Ι Σ : «Α Σ Κ Η Σ Ε Ι Σ Γ Ι Α Τ Ο 3 Μ Η Ν Ω Ν Β Ρ Ε Φ Ο Σ Γ Ι Α Ε Ξ Α Σ Κ Η Σ Η Ο Ρ Α Σ Η Σ» ( A M E R I C A N O P T O M E T R I C A S S O C I AT I O N ) : «ΑΚΟΜΗ ΠΑΙΖΕΙ ΜΕ ΤΟ ΔΩΡΑΚΙ ΜΟΥ ΚΟΙΤΑ, ΚΟΙΤΑ ΠΟΣΟ ΕΞΥΠΝΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΦΤΑΝΕΙ ΚΙ ΟΛΑΣ» Α Λ Λ Α Γ Η Χ Ρ Ω Μ Α Τ Ι Σ Τ Ο Υ Δ Ι Α Κ Ο Σ Μ Ο Υ Δ Ω Μ Α Τ Ι Ο Υ / Α Λ Λ Α Γ Η Θ Ε Σ Η Σ Κ Ο Υ Ν Ι Α Σ Ο Μ Ι Λ Ι Α Κ Α Θ Ω Σ Κ Ι Ν Ο Υ Μ Α Σ Τ Ε Σ Τ Ο Δ Ω Μ Α Τ Ι Ο Φ Ω Σ Ν Υ Κ Τ Ο Σ : Γ Ι Α Ε Ν Ε Ρ Γ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ο Ρ Α Σ Η Σ Ο Σ Ο Ε Ι Ν Α Ι Ξ Υ Π Ν Ι Ο «Ωπ.. Για μισό και πάλι Αυτό το «χέρι» (λέει) που ανακάλυψα, μπορώ να το τεντώσω στο κόκκινο «κάβουρα» (λέει) και ΛΕΓΕ ΤΩΡΑ!!! ΝΑΤΟ, ΤΟ ΠΙΑΣΑ!!! Καλά ε, δεν πιάνομαι δικέ μου!!» Μ Π Ρ Ο Υ Μ Υ Τ Α Ο Σ Ο Ε Ι Ν Α Ι Ξ Υ Π Ν Ι Ο : Ο Φ Θ Α Λ Μ Ο Κ Ι Ν Η Τ Ι Κ Ε Σ Ε Μ Π Ε Ι Ρ Ι Ε Σ Β Ρ Ε Φ Η : 4 ΟΣ 5 ΟΣ Μ Η Ν Α Σ : Β Ρ Ε Φ Η : 6 ΟΣ Μ Η Ν Α Σ : Α Ν Τ Ι Λ Η Ψ Η Β Α Θ Ο Υ Σ Α Ν Τ Ι Λ Η Ψ Η Χ Ω Ρ Ο Υ / Θ Ε Σ Η Σ Σ Τ Ο Χ Ω Ρ Ο Σ Υ Ν Τ Ο Ν Ι Σ Μ Ε Ν Ε Σ Κ Ι Ν Η Σ Ε Ι Σ Α Κ Ο Λ Ο Υ Θ Ο Υ Ν Α Ν Τ Ι Κ Ε Ι Μ Ε Ν Α Μ Ε Μ Α Τ Ι Α / Χ Ρ Η Σ Ι Μ Ο Π Ο Ι Ο Υ Ν Χ Ε Ρ Ι Α Γ Ι Α Ν Α Τ Α Φ Τ Α Σ Ο Υ Ν «ΕΜΒΟΛΙΑ ΚΑΝΑΜΕ ΑΛΛΆ ΠΟΤΕ ΠΆΜΕ ΓΙΑ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ?» «Το νου σου άλλες ενέσεις δεν θα δεχθώ, σε προειδοποιώ!» «Τώρα είναι η κατάλληλη ηλικία» Δ.ΜΑΚΡΥΝΙΩΤΗ 5

6 Β Ρ Ε Φ Η : 6 Ο Σ Μ Η Ν Α Σ : Β Ρ Ε Φ Η : 7 Ο Σ 1 2 Ο Σ Μ Η Ν Α Σ : Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Η Π Ρ Ο Σ Γ Ο Ν Ε Ι Σ : 1 Η Ε Π Ι Σ Η Μ Η Ο Φ Θ Α Λ Μ Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Ε Ξ Ε Τ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Κ Ε Ι Μ Ε Ν Ι Κ Η Δ Ι Α Θ Λ Α Σ Η Γ Ι Α Δ Ι Α Θ Λ Α Σ Τ Ι Κ Α Σ Φ Α Λ Μ Α Τ Α Π Α Ι Δ Ο Φ Θ Α Λ Μ Ι Α Τ Ρ Ο Σ / Ο Π Τ Ο Μ Ε Τ Ρ Η Σ Μ Ε Ε Ι Δ Ι Κ Ε Υ Σ Η Σ Τ Α Π Α Ι Δ Ι Α 31 «Καιιι. Φύγαμεεεε Πάω από εδώ Πάω από εκεί Πόδια χέρια στη σειρά Και..ωπ κόψε λίγο μια γωνία εδώ που κοπανίσαμε προχθές Για πάμε από εδώ Εδώ είμαστε Πώς ανοίγει αυτό το ντουλάπι? Αααα, χρωματιστά μπουκαλάκια!! Αναρωτιέμαι αν έχουν την ίδια όψη και μέσα και τι γεύση άραγε να έχουν?!??» «ΤΡΕΧΑ, ΤΡΕΧΑ, ΜΑΣ ΕΦΥΓΕ ΠΑΛΙ!! 32 Β Ρ Ε Φ Η : 7 Ο Σ 1 2 Ο Σ Μ Η Ν Α Σ : Β Ρ Ε Φ Η : 7 Ο Σ 1 2 Ο Σ Μ Η Ν Α Σ : Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η Ε Γ Χ Ρ Ω Μ Η Σ Ο Ρ Α Σ Η Σ Α Λ Λ Α Γ Η Χ Ρ Ω Μ Α Τ Ο Σ Μ Α Τ Ι Ω Ν Κ Ι Ν Η Τ Ι Κ Ο Τ Η Τ Α Μ Π Ο Υ Σ Ο Υ Λ Α Ε Ι Σ Υ Ν Τ Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Κ Ι Ν Η Σ Ε Ω Ν Σ Ω Μ Α Τ Ο Σ / Μ Α Τ Ι Ω Ν 33 Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Η Π Ρ Ο Σ Γ Ο Ν Ε Ι Σ : Ε Π Ι Κ Ι Ν Δ Υ Ν Η Ε Π Ο Χ Η Γ Ι Α Τ Ρ Α Υ Μ Α Τ Ι Σ Μ Ο Υ Σ ( & Σ Τ Α Μ Α Τ Ι Α ) Π ρ ο σ ο χ ή σ ε α ι χ μ η ρ ά α ν τ ι κ ε ί μ ε ν α / γ ω ν ί ε ς / υ γ ρ ά / α π ο ρ ρ υ π α ν τ ι κ ά / φ ά ρ μ α κ α 34 Π Α Ι Δ Ι Α : 1 Ο 2 Ο Ε Τ Ο Σ : Π Λ Η Ρ Η Σ Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η Ο Π Τ Ο Κ Ι Ν Η Τ Ι Κ Η Σ Σ Υ Ν Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ Π Λ Η Ρ Η Σ Σ Υ Ν Τ Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Κ Ι Ν Η Σ Ε Ω Ν Σ Ω Μ Α Τ Ο Σ / Μ Α Τ Ι Ω Ν Μ Ν Η Μ Η / Α Ν Α Γ Ν Ω Ρ Ι Σ Η Ε Ι Κ Ο Ν Ω Ν Π Α Ι Χ Ν Ι Δ Ι Α Π Ο Υ Ε Ξ Α Σ Κ Ο Υ Ν Τ Η Μ Ν Η Μ Η Ε Ξ Α Σ Κ Ο Υ Ν Κ Α Ι Τ Η Ν Ο Ρ Α Σ Η Π Ο Υ Ε Ι Ν Α Ι Η Μ Α Μ Α / Ο Μ Π Α Μ Π Α Σ? ( 0-6 Μ Η Ν Ω Ν ) Αναπτύσσει: Ακοή Όραση Ακολουθεί τη φωνή! Κ Ο Υ - Κ Ο Υ - Τ Ζ Α!!! ( 3-6 Μ Η Ν Ω Ν ) Αναπτύσσει: Μνήμη - Ακοή Όραση Αιτία/Αποτέλεσμα 6-9 μηνών: αποκαλύπτει μόνο του Δ.ΜΑΚΡΥΝΙΩΤΗ 6

7 Κ Ι Ν Ο Υ Μ Ε Ν Α Π Α Ι Χ Ν Ι Δ Ι Α ( 0-6 Μ Η Ν Ω Ν ) Αναπτύσσει: Όραση Σχήματα - Χρώματα - Οπτοκινητική Π Α Ι Χ Ν Ι Δ Ι Α Χ Ε Ι Ρ Ι Σ Μ Ο Υ ( 3-6 Μ Η Ν Ω Ν ) Αναπτύσσει: Οπτοκινητική Όραση Σχήματα Χρώματα Μπρούμυτα, Α Λ Λ Α Π Α Ι Χ Ν Ι Δ Ι Α Χ Ε Ι Ρ Ι Σ Μ Ο Υ Α Ν Α Π Τ Υ Σ Σ Ο Υ Ν : Ο Π Τ Ο Κ Ι Ν Η Τ Ι Κ Η Ο Ρ Α Σ Η Σ Χ Η Μ Α Τ Α Χ Ρ Ω Μ Α Τ Α - Μ Ν Η Μ Η Α Λ Λ Α Π Α Ι Χ Ν Ι Δ Ι Α Χ Ε Ι Ρ Ι Σ Μ Ο Υ Α Ν Α Π Τ Υ Σ Σ Ο Υ Ν : Ο Π Τ Ο Κ Ι Ν Η Τ Ι Κ Η Ο Ρ Α Σ Η Σ Χ Η Μ Α Τ Α Χ Ρ Ω Μ Α Τ Α - Μ Ν Η Μ Η Α Λ Λ Α Π Α Ι Χ Ν Ι Δ Ι Α Χ Ε Ι Ρ Ι Σ Μ Ο Υ Α Ν Α Π Τ Υ Σ Σ Ο Υ Ν : Ο Π Τ Ο Κ Ι Ν Η Τ Ι Κ Η Ο Ρ Α Σ Η Σ Χ Η Μ Α Τ Α Χ Ρ Ω Μ Α Τ Α - Μ Ν Η Μ Η Σ Η Μ Α Ν Τ Ι Κ Η Β Ο Η Θ Ε Ι Α : Η Σ Ω Σ Τ Η Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Η Σ Η Α Ν Α Η Λ Ι Κ Ι Α Κ Α Ι Κ Α Τ Α Λ Λ Η Λ Α Ε Ρ Ε Θ Ι Σ Μ Α Τ Α Γ Ι Α Π Ρ Ο Ω Θ Η Σ Η Ο Π Τ Ο Κ Ι Ν Η Τ Ι Κ Η Σ Σ Υ Ν Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Σ Η Φ Ο Ρ Ε Ω Ν ( Γ Ο Ν Ε Ι Σ / Β Ρ Ε Φ Ο Ν Η Π Ι Α Κ Ο Ι Σ Τ Α Θ Μ Ο Ι Κ Λ Π ) Γ Ι Α Σ Ω Σ Τ Α Ε Ρ Ε Θ Ι Σ Μ Α Τ Α Β Ρ Ε Φ Ω Ν / Π Α Ι Δ Ι Ω Ν Π Ρ Ω Τ Η Σ Π Α Ι Δ Ι Κ Η Σ Η Λ Ι Κ Ι Α Σ Δ.ΜΑΚΡΥΝΙΩΤΗ 7

8 Ο Π Τ Ο Μ Ε Τ Ρ Ι Κ Η Ε Ξ Ε ΤΑ Σ Η Π Α Ι Δ Ι Ω Ν : Π Λ Η Ρ Ε Σ Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Κ Ο Ο Ρ Α Σ Η / Ο. Ο. : Μ Ε Τ Ρ Η Σ Η Μ Α Κ Ρ Ι Α ( 6 Μ / Κ Ο Ν Τ Α ( 3 3 Ε Κ ) Δ Ι Α Θ Λ Α Σ Η ( Α Ν Τ Ι Κ Ε Ι Μ Ε Ν Ι Κ Η, Υ Π Ο Κ Ε Ι Μ Ε Ν Ι Κ Η ) Μ Ε Τ Α Α Π Ο Κ Α Λ Η Θ Ο Λ Ω Σ Η ( + +, Κ Υ Κ Λ Ο Π Λ Η Γ Ι Α ) Δ Ι Α Φ Ο Ρ Α Ο Π Τ Ο Τ Υ Π Α ( S N E L L E N, L A N D O L T C, E, L E A ) Μ Ε Τ Α Β Ο Λ Η Ο Ρ Α Σ Η Σ, ( Α Ρ Α & Δ Ι Ο Ρ Θ Ω Ν Ο Υ Μ Ε Δ Ι Α Φ Ο Ρ Ε Τ Ι Κ Α ) - Ο Ρ Ι Ο : 1 8 Ε Τ Ω Ν Όρια & Ηλικίες: 2 ετών 5/10 3 ετών 7/ ετών 9/10 > 6 ετών 10/10 Μ Ε Τ Ρ Η Σ Η Ε Γ Χ Ρ Ω Μ Η Σ Ο Ρ Α Σ Η Σ C O V E R T E S T Σ Χ Ι Σ Μ Ο Ε Ι Δ Η Σ Λ Υ Χ Ν Ι Α 43 Ο Π Τ Ο Μ Ε Τ Ρ Ι Κ Η Ε Ξ Ε ΤΑ Σ Η Π Α Ι Δ Ι Ω Ν : Π Λ Η Ρ Ε Σ Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Κ Ο Ο Ρ Α Σ Η / Ο. Ο. : Μ Ε Τ Ρ Η Σ Η Μ Α Κ Ρ Ι Α ( 6 Μ / Κ Ο Ν Τ Α ( 3 3 Ε Κ ) Δ Ι Α Θ Λ Α Σ Η ( Α Ν Τ Ι Κ Ε Ι Μ Ε Ν Ι Κ Η, Υ Π Ο Κ Ε Ι Μ Ε Ν Ι Κ Η ) Μ Ε Τ Α Α Π Ο Κ Α Λ Η Θ Ο Λ Ω Σ Η ( + +, Κ Υ Κ Λ Ο Π Λ Η Γ Ι Α ) Δ Ι Α Φ Ο Ρ Α Ο Π Τ Ο Τ Υ Π Α ( S N E L L E N, L A N D O L T C, E, L E A ) Μ Ε Τ Α Β Ο Λ Η Ο Ρ Α Σ Η Σ, ( Α Ρ Α & Δ Ι Ο Ρ Θ Ω Ν Ο Υ Μ Ε Δ Ι Α Φ Ο Ρ Ε Τ Ι Κ Α ) - Ο Ρ Ι Ο : 1 8 Ε Τ Ω Ν Όρια & Ηλικίες: 2 ετών 5/10 3 ετών 7/ ετών 9/10 > 6 ετών 10/10 Μ Ε Τ Ρ Η Σ Η Ε Γ Χ Ρ Ω Μ Η Σ Ο Ρ Α Σ Η Σ C O V E R T E S T Σ Χ Ι Σ Μ Ο Ε Ι Δ Η Σ Λ Υ Χ Ν Ι Α 44 Μ Υ Ω Π Ι Α : Α Ν Τ Ι Μ Ε Τ Ω Π Ι Σ Η : Δ Ι Ο Ρ Θ Ω Τ Ι Κ Α Γ Υ Α Λ Ι Α ( - ) : Γ Ι Α Α Π Ο Κ Α Τ Α Σ Τ Α Σ Η Μ Α Κ Ρ Ι Ν Η Σ Ο Ρ Α Σ Η Σ & Ε Ξ Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Η Α Ρ Μ Ο Ν Ι Κ Η Σ Σ Υ Ν Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ Τ Ω Ν 2 Μ Α Τ Ι Ω Ν ( Π Ρ Ο Σ Α Ρ Μ Ο Γ Η, Σ Υ Γ Κ Λ Ι Σ Η ) Υ Π Ο Δ Ι Ο Ρ Θ Ω Σ Η : Σ Π Α Ν Ι Α Κ Α Λ Υ Τ Ε Ρ Η Η Π Λ Η Ρ Η Σ Δ Ι Ο Ρ Θ Ω Σ Η Μ Υ Ω Π Ι Α Σ Υ Π Ε Ρ Μ Ε Τ Ρ Ω Π Ι Α : Α Ν Τ Ι Μ Ε Τ Ω Π Ι Σ Η : Δ Ι Ο Ρ Θ Ω Σ Η Ο Χ Ι Π Α Ν Τ Α Α Π Α Ρ Α Ι Τ Η Τ Η Π Ρ Ο Σ Α Ρ Μ Ο Γ Η Π Α Ι Δ Ι Α : Α Ν Ο Χ Ι Σ Τ Ρ Α Β Ι Σ Μ Ο Σ & Μ Ι Κ Ρ Η : Ο Χ Ι Γ Υ Α Λ Ι Α Α Λ Λ Α Π Α Ρ Α Κ Ο Λ Ο Υ Θ Η Σ Η Ν Ε Ο Ι : Α Ν Α Λ Ο Γ Α Μ Ε Τ Ι Σ Α Ν Α Γ Κ Ε Σ Μ Ε Γ Α Λ Υ Τ Ε Ρ Ο Ι : Γ Ι Α Δ Ι Ο Ρ Θ Ω Σ Η Ο. Ο., Α Ν Α Λ Ο Γ Α Μ Ε Α Ν Α Γ Κ Ε Σ Α Σ Τ Ι Γ Μ ΑΤ Ι Σ Μ Ο Σ : Α Ν Τ Ι Μ Ε Τ Ω Π Ι Σ Η : Σ Υ Ν Η Θ Ω Σ Π Λ Η Ρ Η Δ Ι Ο Ρ Θ Ω Σ Η Ο Τ Α Ν Μ Ε Γ Α Λ Ο Σ A S T: Κ Α Τ Α Μ Ε Σ Η Μ Β Ρ Ι Ν Ο Υ Σ Α Ν Ι Σ Ο Ε Ι Κ Ο Ν Ι Α - Δ Ι Ο Ρ Θ Ω Σ Η Α Ν Α Λ Ο Γ Α Μ Ε ( Α ) Η Λ Ι Κ Ι Α, ( Β ) Ι Δ Ι Α Ι Τ Ε Ρ Ε Σ Α Ν Α Γ Κ Ε Σ, ( Γ ) Τ Η Ν Π Ρ Ο Η Γ Ο Υ Μ Ε Ν Η Χ Ρ Η Σ Η Κ Υ Λ Ι Ν Δ Ρ Ι Κ Η Σ Σ Υ Ν Τ Α Γ Η Σ Π Α Ι Δ Ι Α : Ε Υ Κ Ο Λ Ο Τ Ε Ρ Η Π Ρ Ο Σ Α Ρ Μ Ο Γ Η Π Λ Η Ρ Η Σ Δ Ι Ο Ρ Θ Ω Σ Η A S T (1) για να μη δυσκολευτεί αργότερα να συνηθίσει τη διόρθωση, (2) για να αναπτυχθεί σωστότερα η διόφθαλμη όραση 47 Α Σ Τ Ι Γ Μ ΑΤ Ι Σ Μ Ο Σ : Α Ν Τ Ι Μ Ε Τ Ω Π Ι Σ Η : Μ Ε Γ Α Λ Υ Τ Ε Ρ Ε Σ Η Λ Ι Κ Ι Ε Σ : Α Ν Α Λ Ο Γ Α Μ Ε Α Ν Α Γ Κ Ε Σ S P H Ι Σ Ο Δ Υ Ν Α Μ Ο / Ι Σ Ω Σ & Α Δ Ι Ο Ρ Θ Ω Τ Ο Σ Ν Ε Ο Ι Π Ο Υ Α Π Α Ι Τ Ε Ι Τ Α Ι Η Π Λ Η Ρ Η Σ Δ Ι Ο Ρ Θ Ω Σ Η : ( 1 ) Σ Τ Α Δ Ι Α Κ Η Α Υ Ξ Η Σ Η Τ Ο Υ Κ Υ Λ Ι Ν Δ Ρ Ο Υ Μ Ε Χ Ρ Ι Π Λ Η Ρ Η Δ Ι Ο Ρ Θ Ω Σ Η ( 2 ) Π Λ Η Ρ Η Σ Δ Ι Ο Ρ Θ Ω Σ Η, Μ Ε Δ Ι Α Κ Ε Κ Ο Μ Μ Ε Ν Η Χ Ρ Η Σ Η Γ Ι Α Σ Τ Α Δ Ι Α Κ Η Π Ρ Ο Σ Α Ρ Μ Ο Γ Η Α Ρ Χ Ι Κ Α Ν Α Φ Ο Ρ Ι Ο Υ Ν Τ Α Ι Κ Α Τ Α Τ Η Ν «Σ Τ Α Τ Ι Κ Η» Ο Ρ Α Σ Η, Π. Χ. Τ Η Λ Ε Ο Ρ Α Σ Η 48 Δ.ΜΑΚΡΥΝΙΩΤΗ 8

9 Ο Π Τ Ι Κ Η Δ Ι Ο Ρ Θ Ω Σ Η & Π ΑΙ Δ Ι Α: Ε Ι ΔΟ Σ Δ Ι Ο Ρ Θ Ω Σ Η Σ : Δ Η Μ Ο Φ Ι Λ Ε Σ Τ Ε Ρ Η Ε Π Ι Λ Ο Γ Η : Π Α Σ Τ Ι Ν Ο Ι Σ Κ Ε Λ Ε Τ Ο Ι / Ο Ρ Γ Α Ν Ι Κ Ο Ι Φ Α Κ Ο Ι Ε Ι Δ Ο Σ Δ Ι Ο Ρ Θ Ω Σ Η Σ : Γ ΥΑ Λ Ι Α Η Λ Ι Ο Υ? Α Π Ο Τ Ο Ν 6 Ο Μ Η Ν Α Μ Ε Χ Ρ Ι Τ Α % Α Κ Τ Ι Ν Ο Β Ο Λ Ι Α Σ Μ Ε Ρ Ο Σ Τ Η Σ Ε Π Ι Λ Ο Γ Η Σ Ε Ι Δ Ο Σ Δ Ι Ο Ρ Θ Ω Σ Η Σ : Γ ΥΑ Λ Ι Α Η ΦΑ ΚΟ Ι Ε Π ΑΦ Η Σ? Θ Ε Μ Α Σ Υ Ζ Η Τ Η Σ Ε Ω Ν / Α Ν Τ Ι Π Α Ρ Α Θ Ε Σ Ε Ω Ν Α Ν Α Γ Κ Η... Ε Ι Δ Ο Σ Δ Ι Ο Ρ Θ Ω Σ Η Σ : Γ Υ Α Λ Ι Α Η Φ Α Κ Ο Ι Ε Π Α Φ Η Σ? Ε Π Ι Λ Ο Γ Η... Ε Λ Ε Γ Χ Ο Σ Μ Υ Ω Π Ι Α Σ ( M y o p i a C o n t r o l ) Μ υ ω π ί α : 8 0 % % Α ν α τ ο λ ι κ ή Α σ ί α, 1 / 3 π λ η θ υ σ μ ο ύ U S A Ε Λ Ε Γ Χ Ο Σ Μ Υ Ω Π Ι Α Σ ( M y o p i a C o n t r o l ) , G r o s v e n o r [ G r o s v e n o r, T. ( ) M y o p i a : w h a t c a n w e d o a b o u t i t c l i n i c a l l y? O p t o m V i s S c i 66( 7 ) : ] , C h a s s i n e, T., M. V i l l a i n, e t a l., [ C h a s s i n e, T., M. V i l l a i n, e t a l. ( ). H o w c a n w e p r e v e n t m y o p i a p r o g r e s s i o n? E u r J O p h t h a l m o l 25( 4 ) : ] , S m i t h, M. J. a n d J. J. W a l l i n e, [ S m i t h, M. J. a n d J. J. W a l l i n e ( ). C o n t r o l l i n g m y o p i a p r o g r a s s i o n i n c h i l d r e n a n d a d o l e s c e n t s. A d o l e s c H e a l t h T h e r 6 : ] , W a l l i n e, J. J. [ W a l l i n e, J. J. ( ). M y o p i a l C o n t r o l : A R e v i e w. E y e C o n t a c t L e n s ( E p u b a h e a d o f p r i n t ] Ε Λ Ε Γ Χ Ο Σ Μ Υ Ω Π Ι Α Σ ( M y o p i a C o n t r o l ) Ε Ξ Ω Τ Ε Ρ Ι Κ Η Ε Ν Α Σ Χ Ο Λ Η Σ Η Υ Π Ο Δ Ι Ο Ρ Θ Ω Σ Η / Α Κ Ρ Ι Β Η Σ Δ Ι Ο Ρ Θ Ω Σ Η Μ ΥΩ Π Ι Α Σ Μ Ε P R O G R E S S I V E Ή B I F O C A L Γ Υ Α Λ Ι Α / ΦΕ Ο Ρ Θ Ο Κ Ε Ρ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ Ε Π Α Ι Δ Ι Α Σ Χ Ο Λ Ι Κ Η Σ Η Λ Ι Κ Ι Α Σ Α Τ Ρ Ο Π Ι Ν Η, Π Ι Ρ Ε Ν Ζ Ε Π Ι Ν Η 5 0 %!! Δ.ΜΑΚΡΥΝΙΩΤΗ 9

10 Ε Ι Δ Ο Σ Δ Ι Ο Ρ Θ Ω Σ Η Σ : Γ Υ Α Λ Ι Α Η Φ Α Κ Ο Ι Ε Π Α Φ Η Σ? Ε Π Ι Λ Ο Γ Η... Κ Α Λ Ο Θ Α Η Τ Α Ν Ν Α Λ Α Β Ο Υ Μ Ε Ο Λ Ε Σ Τ Ι Σ Π Α Ρ Α Μ Ε Τ Ρ Ο Υ Σ Υ Π Ο Ψ Η 55 Ε Ι Δ Ο Σ Δ Ι Ο Ρ Θ Ω Σ Η Σ : Φ Α Κ Ο Ι Ε Π Α Φ Η Σ? Π Ρ Ο Σ Ε Κ Τ Ι Κ Η Ε Π Ι Λ Ο Γ Η / Ε Φ Α Ρ Μ Ο Γ Η / Π Α Ρ Α Κ Ο Λ Ο Υ Θ Η Σ Η Χ Ρ Η Σ Τ Η Κ Α Θ Α Ρ Ε Σ & Ε Π Α Λ Α Μ Β Α Ν Ο Μ Ε Ν Α Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Ε Φ Α Ρ Μ Ο Γ Η Σ / Κ Α Θ Α Ρ Ι Σ Μ Ο Υ / Α Π Ο Θ Η Κ Ε Υ Σ Η Σ Σ Υ Μ Μ Ο Ρ Φ Ω Σ Η 56 Ε Υ Χ Α Ρ Ι Σ Τ Ω : Ε. Α. Ο. Γ Ι Α Τ Η Ν Ε Υ Γ Ε Ν Ι Κ Η Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Φ Ο Ι Τ Η Τ Έ Σ Τ Μ. Ο Π Τ Ι Κ Η Σ & Ο Π Τ Ο Μ Ε Τ Ρ Ι Α Σ, Τ. Ε. Ι. Δ Υ Τ Ι Κ Η Σ Ε Λ Λ Α Δ Α Σ Γ Ι Α Σ Υ Ν Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ (ΗΧΟΣ/ΒΙΝΤΕΟ) ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ, ΕΛΕΝΗ ΚΑΦΕΤΖΗ (MYOPIA CONTROL REVIEW) ΜΑΡΙΑ ΑΝΝΑ ΒΕΡΟΥΤΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΦΙΤΑΝΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΑΙΟΣ ΚΟΥΤΣΙΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΚΡΟΚΙΔΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΕΤΕΒΕΛΗ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ! «ΩΠ ΒΛΕΠΩ!» Η, ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ, ΕΝΑ ΕΚΠΛΗΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΑΞΙΔΙ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΝΑΚΑΛΥΨΗ, Δ Η Μ Η Τ Ρ Α Μ Α Κ Ρ Υ Ν Ι Ω Τ Η, B S C ( H O N S ), M S C, P H D Ο Π Τ Ι Κ Ο Σ Ο Π Τ Ο Μ Ε Τ Ρ Η Σ Κ Α Θ Η Γ Η Τ Ρ Ι Α Ε Φ Α Ρ Μ Ο Γ Ω Ν Φ. Ε Τ Μ Η Μ Α Ο Π Τ Ι Κ Η Σ & Ο Π Τ Ο Μ Ε Τ Ρ Ι Α Σ, Σ. Ε. Υ. Π. Τ. Ε. Ι. Δ Υ Τ Ι Κ Η Σ Ε Λ Λ Α Δ Α Σ - Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Α Ι Γ Ι Ο Υ Α Ι Γ Ι Ο, Α Χ Α Ϊ Α Σ 59 Δ.ΜΑΚΡΥΝΙΩΤΗ 10

Απίθανα ταξίδια με μαγικά μολύβια

Απίθανα ταξίδια με μαγικά μολύβια ...... Απίθανα ταξίδια με μαγικά μολύβια Στον Ευθύμη και την Κωνσταντίνα. Διορθώσεις: Νέστορας Χούνος Σελιδοποίηση - Μακέτα εξωφύλλου: Ευθύµης Δηµουλάς 2010 ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΟΥΡΙΚΗ & EKΔOΣEIΣ «AΓKYPA» Δ.A. ΠAΠAΔHMHTPIOY

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΕΤΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΟΜΙΛΙΑ. ΑΡΗΣ (Συναντώνται μπροστά στη σκηνή ο Άρης με τον Χρηστάκη.) Γεια σου Χρηστάκη, τι κάνεις;

ΣΚΕΤΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΟΜΙΛΙΑ. ΑΡΗΣ (Συναντώνται μπροστά στη σκηνή ο Άρης με τον Χρηστάκη.) Γεια σου Χρηστάκη, τι κάνεις; ΣΚΕΤΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΟΜΙΛΙΑ ΑΡΗΣ (Συναντώνται μπροστά στη σκηνή ο Άρης με τον Χρηστάκη.) Γεια σου Χρηστάκη, τι κάνεις; ΧΡΗΣΤΑΚΗΣ Μια χαρά είμαι. Εσύ; ΑΡΗΣ Κι εγώ πολύ καλά. Πάρα πολύ καλά! ΧΡΗΣΤΑΚΗΣ Σε βλέπω

Διαβάστε περισσότερα

Φωνή: Θανούλη! Φανούλη! Μαριάννα! Φανούλης: Μας φωνάζει η μαμά! Ερχόμαστε!

Φωνή: Θανούλη! Φανούλη! Μαριάννα! Φανούλης: Μας φωνάζει η μαμά! Ερχόμαστε! 20 Χειμώνας σε μια πλατεία. Χιονίζει σιωπηλά. Την ησυχία του τοπίου διαταράσσουν φωνές και γέλια παιδιών. Μπαίνουν στη σκηνή τρία παιδιά: τα δίδυμα, ο Θανούλης και ο Φανούλης, και η αδελφή τους η Μαριάννα.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΑΤΡΙΚΟ:ΤΟ ΚΟΥΡΔΙΣΤΟ ΑΥΓΟ

ΘΕΑΤΡΙΚΟ:ΤΟ ΚΟΥΡΔΙΣΤΟ ΑΥΓΟ ΘΕΑΤΡΙΚΟ:ΤΟ ΚΟΥΡΔΙΣΤΟ ΑΥΓΟ Α ΣΚΗΝΗ: (Αυγό+κότα) ΑΥΓΟ: Γεια σας, εγώ είμαι ο Μήτσος. Ζω σ αυτό το κοτέτσι σαν όλα τα αυγά. Βαρέθηκα όμως να μαι συνέχεια εδώ. Θέλω να γνωρίσω όλον τον κόσμο. Γι αυτό σκέφτομαι

Διαβάστε περισσότερα

Από όλα τα παραμύθια που μου έλεγε ο πατέρας μου τα βράδια πριν κοιμηθώ, ένα μου άρεσε πιο πολύ. Ο Σεβάχ ο θαλασσινός. Επτά ταξίδια είχε κάνει ο

Από όλα τα παραμύθια που μου έλεγε ο πατέρας μου τα βράδια πριν κοιμηθώ, ένα μου άρεσε πιο πολύ. Ο Σεβάχ ο θαλασσινός. Επτά ταξίδια είχε κάνει ο 4 Από όλα τα παραμύθια που μου έλεγε ο πατέρας μου τα βράδια πριν κοιμηθώ, ένα μου άρεσε πιο πολύ. Ο Σεβάχ ο θαλασσινός. Επτά ταξίδια είχε κάνει ο Σεβάχ. Για να δει τον κόσμο και να ζήσει περιπέτειες.

Διαβάστε περισσότερα

Ο εγωιστής γίγαντας. Μεταγραφή : Γλυμίτσα Ευθυμία. Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης. «Αλέξανδρος Δελμούζος»

Ο εγωιστής γίγαντας. Μεταγραφή : Γλυμίτσα Ευθυμία. Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης. «Αλέξανδρος Δελμούζος» Ο εγωιστής γίγαντας Μεταγραφή : Γλυμίτσα Ευθυμία Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης «Αλέξανδρος Δελμούζος» 2010-2011 Κάθε απόγευμα μετά από το σχολείο τα παιδιά πήγαιναν για να παίξουν στον κήπο του γίγαντα.

Διαβάστε περισσότερα

τα παιχνίδια είναι αλήθεια ότι τα πρώτα παιχνίδια παίζουν βασικό ρόλο στην ανάπτυξη του παιδιού;

τα παιχνίδια είναι αλήθεια ότι τα πρώτα παιχνίδια παίζουν βασικό ρόλο στην ανάπτυξη του παιδιού; παιχνίδια Όταν του μαθαίνω να παίζει με την μπάλα ή με τη σβούρα ξαναγίνομαι και εγώ παιδί... τι ωραία που είναι να το βλέπεις να διασκεδάζει και να μαθαίνει μέρα με την ημέρα! Με την Prénatal μπορείς

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΧΕ ΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΘΕΜΑ: εξιότητες κοψίματος Σβούρες ΤΑΞΗ: Α-Β

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΧΕ ΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΘΕΜΑ: εξιότητες κοψίματος Σβούρες ΤΑΞΗ: Α-Β ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΧΕ ΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΘΕΜΑ: εξιότητες κοψίματος Σβούρες ΤΑΞΗ: Α-Β ΗΜ/ΝΙΑ ΠΟΡΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Σεπτέμβριος Αφόρμηση: ίνω στα παιδιά σε χαρτόνι φωτοτυπημένη μια σβούρα και τους

Διαβάστε περισσότερα

Δουλεύει, τοποθετώντας τούβλα το ένα πάνω στο άλλο.

Δουλεύει, τοποθετώντας τούβλα το ένα πάνω στο άλλο. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ Παραδείγματα με συμπληρωμένα Φύλλα εργασίας Φύλλο εργασίας Α α. Συμπληρώστε τον παρακάτω πίνακα, χρησιμοποιώντας τη φαντασία σας. Δώστε ταυτότητα στο παιδί της φωτογραφίας. Όνομα Ίντιρα Ηλικία

Διαβάστε περισσότερα

Οι ποντικοί και το τυρί Δεξιότητες: Τρέξιμο σε διάφορες κατευθύνσεις και με διάφορες ταχύτητες. Σταμάτημα και αλλαγή κατεύθυνσης.

Οι ποντικοί και το τυρί Δεξιότητες: Τρέξιμο σε διάφορες κατευθύνσεις και με διάφορες ταχύτητες. Σταμάτημα και αλλαγή κατεύθυνσης. Οι ποντικοί και το τυρί Τρέξιμο σε διάφορες κατευθύνσεις και με διάφορες ταχύτητες. Οργάνωση: Εργασία σε ζευγάρια. Τα δυο παιδιά είναι οι ποντικοί και η μπάλα το τυρί. Ο ένας ποντικός κρατά το τυρί Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΗ ΠΡΑΞΗ. Σκηνή 1 η

ΠΡΩΤΗ ΠΡΑΞΗ. Σκηνή 1 η ΠΡΩΤΗ ΠΡΑΞΗ Σκηνή 1 η Το σπίτι του ακατάστατο. Μπαίνει η υπηρέτρια κι από πίσω μπαίνει ο. Κάθε πρωί η ίδια ιστορία. `Ερχεστε και μας βρίσκετε με την κρέμα ημέρας. Ορίστε, δεν πρόλαβα ούτε να την απλώσω

Διαβάστε περισσότερα

Αϊνστάιν. Η ζωή και το έργο του από τη γέννησή του έως το τέλος της ζωής του ΦΙΛΟΜΗΛΑ ΒΑΚΑΛΗ-ΣΥΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ. Εικόνες: Νίκος Μαρουλάκης

Αϊνστάιν. Η ζωή και το έργο του από τη γέννησή του έως το τέλος της ζωής του ΦΙΛΟΜΗΛΑ ΒΑΚΑΛΗ-ΣΥΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ. Εικόνες: Νίκος Μαρουλάκης ΜΕΓΑΛΟΙ ΕΦΕΥΡΕΤΕΣ - ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΦΙΛΟΜΗΛΑ ΒΑΚΑΛΗ-ΣΥΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ Αϊνστάιν Η ζωή και το έργο του από τη γέννησή του έως το τέλος της ζωής του Εικόνες: Νίκος Μαρουλάκης Περιεχόµενα Κεφάλαιο 1:...3 Κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΤΕΡΕΟ ΠΟΥ ΤΡΩΕΙ ΣΟΚΟΛΑΤΑ

ΤΟ ΣΤΕΡΕΟ ΠΟΥ ΤΡΩΕΙ ΣΟΚΟΛΑΤΑ g Μια ιστορία για µικρούς και µεγάλους ένα παραµύθι τεχνολογίας και ζαχαροπλαστικής. ΤΟ ΣΤΕΡΕΟ ΠΟΥ ΤΡΩΕΙ ΣΟΚΟΛΑΤΑ Μια ιστορία της. Λίνα ΣΤΑΡ!!! Τ.Ε.Ε. ΕΙ ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΥΡΟΥ Μαθήτρια: Λίνα Βαρβαρήγου (Λίνα

Διαβάστε περισσότερα

Κείμενα Κατανόησης Γραπτού Λόγου

Κείμενα Κατανόησης Γραπτού Λόγου Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας Πιστοποίηση Επάρκειας της Ελληνομάθειας 18 Ιανουαρίου 2013 A2 Κείμενα Κατανόησης Γραπτού Λόγου Διάρκεια Εξέτασης 30 λεπτά Διάρκεια Εξέτασης 30 λεπτά Ερώτημα 1 (7 μονάδες) Διαβάζετε

Διαβάστε περισσότερα

Παρατηρώ, μαθαίνω. και υπολογίζω!

Παρατηρώ, μαθαίνω. και υπολογίζω! Παρατηρώ, μαθαίνω και υπολογίζω! Δραστηριότητες μαθηματικών για την προσχολική αγωγή, Common core aligned for τις πρώτες τάξεις Δημοτικού και PreK Kindergarten 1 s t την Ειδική αγωγή Grade www.schoolessons.gr

Διαβάστε περισσότερα

12. Σχέδια για το καλοκαίρι

12. Σχέδια για το καλοκαίρι 12. Σχέδια για το καλοκαίρι Τι φαντάζεται ο Αντόνιο για τις διακοπές του; Τι φαντάζεται ο Αλέξανδρος για τις διακοπές του; Εσύ τι προτιμάς να κάνεις στις διακοπές σου; Είναι Μάρτιος και όλοι κάνουν σχέδια

Διαβάστε περισσότερα

Κάποια μέρα, όπως όλοι παντρεύονται, έτσι παντρεύτηκε και ο Σοτός. Σον ρωτάει η γυναίκα του:

Κάποια μέρα, όπως όλοι παντρεύονται, έτσι παντρεύτηκε και ο Σοτός. Σον ρωτάει η γυναίκα του: Κάποια μέρα, όπως όλοι παντρεύονται, έτσι παντρεύτηκε και ο Σοτός. Σον ρωτάει η γυναίκα του: -Σότε, μ' απατάς; Ναι η Ου; - Ουουουου!!! Σοτός: Έλα να κάνουμε ερώτα μέχρι το πρωί Αννούλα: Σι λες ρε βλάκα,

Διαβάστε περισσότερα

Ένα μήλο στην πλάτη ενός σκαντζόχοιρου

Ένα μήλο στην πλάτη ενός σκαντζόχοιρου Ένα μήλο στην πλάτη ενός σκαντζόχοιρου Μια φορά και έναν καιρό ήταν ένα σκαντζοχοιράκι που νύσταζε πολύ και ετοιμαζόταν να κοιμηθεί. Ξαφνικά όμως έπεσε ένα μήλο πάνω στην πλάτη του και καρφώθηκε στα αγκάθια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΛΗ (Κωνσταντινούπολη) Η στάση του νίκα

ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΛΗ (Κωνσταντινούπολη) Η στάση του νίκα ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΛΗ (Κωνσταντινούπολη) Η στάση του νίκα Ένα ακόµα ηλιόλουστο πρωινό ξηµέρωνε στη βασιλεύσουσα. Ο ήλιος αντανακλούσε τις ακτίνες του στα νερά του Κεράτειου κόλπου, ενώ τα ψαροκάικα έµοιζαν

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΡΒΑΚΕΙΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ. ΣΟΚΟΛΑΤΑ του Αλέξανδρου Χαντρά Σταυρουλάκη μαθητή της Γ γυμνασίου,

ΒΑΡΒΑΚΕΙΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ. ΣΟΚΟΛΑΤΑ του Αλέξανδρου Χαντρά Σταυρουλάκη μαθητή της Γ γυμνασίου, Σοκολάτες ΒΑΡΒΑΚΕΙΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΟΚΟΛΑΤΑ του Αλέξανδρου Χαντρά Σταυρουλάκη μαθητή της Γ γυμνασίου, 2015-2016 ΣΟ: Αβαγιανού Μικαέλα ΚΟ: Σιάτρα Σοφία ΛΑ: Αρχοντάκη Ελένη ΤΑ: Λιάπη Ιωάννα Μαρία Αγόρια,

Διαβάστε περισσότερα

«Ο Αϊούλαχλης και ο αετός»

«Ο Αϊούλαχλης και ο αετός» ΠΑΡΑΜΥΘΙ #25 «Ο Αϊούλαχλης και ο αετός» (Φλώρινα - Μακεδονία Καύκασος) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #25 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011

Διαβάστε περισσότερα

Η Αλφαβητοχώρα. Γιώργος Αμπατζίδης. Ελλάδα. A sea of words 5 th year

Η Αλφαβητοχώρα. Γιώργος Αμπατζίδης. Ελλάδα. A sea of words 5 th year Η Αλφαβητοχώρα Γιώργος Αμπατζίδης. Ελλάδα Η μέρα έμοιαζε συνηθισμένη στην Αλφαβητοχώρα. Ο κύριος ې διαφήμιζε τα φρέσκα λαχανικά του στο μανάβικο δείχνοντας με καμάρι πως το μαρούλι είχε ακόμα την πρωινή

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία Κωνσταντινοπούλου Ψυχολόγος - ειδική παιδαγωγός

Μαρία Κωνσταντινοπούλου Ψυχολόγος - ειδική παιδαγωγός ΠΑΡΑΞΕΝΑ ΟΜΟΡΦΟ Ένα παραμύθι για τη διαφορετικότητα, για μικρούς αλλά και για μεγάλους (αυτισμός) Τα παιδιά είναι ελεύθερα να ζωγραφίσουν τις παρακάτω σελίδες όπως αυτά αισθάνονται... Μαρία Κωνσταντινοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

Πόλεμος για το νερό. Συγγραφική ομάδα. Καραγκούνης Τριαντάφυλλος Κρουσταλάκη Μαρία Λαμπριανίδης Χάρης Μυστακίδου Βασιλική

Πόλεμος για το νερό. Συγγραφική ομάδα. Καραγκούνης Τριαντάφυλλος Κρουσταλάκη Μαρία Λαμπριανίδης Χάρης Μυστακίδου Βασιλική Πόλεμος για το νερό Συγγραφική ομάδα Καραγκούνης Τριαντάφυλλος Κρουσταλάκη Μαρία Λαμπριανίδης Χάρης Μυστακίδου Βασιλική 3 ο Δημοτικό Σχολείο Ωραιοκάστρου Τάξη ΣΤ1 Θεσσαλονίκη 2006 ΠΟΛΕΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΡΟ Άκουγα

Διαβάστε περισσότερα

όσο πια σινεμά να δει κανείς; Νομίζω ότι έχω δει πιο πολλές ταινίες και από ειδικούς, έγχρωμες και ασπρόμαυρες. Κάθε βράδυ και το καλύτερο, όταν

όσο πια σινεμά να δει κανείς; Νομίζω ότι έχω δει πιο πολλές ταινίες και από ειδικούς, έγχρωμες και ασπρόμαυρες. Κάθε βράδυ και το καλύτερο, όταν όσο πια σινεμά να δει κανείς; Νομίζω ότι έχω δει πιο πολλές ταινίες και από ειδικούς, έγχρωμες και ασπρόμαυρες. Κάθε βράδυ και το καλύτερο, όταν επαναλαμβάνεται, γίνεται βαρετό. Κι εγώ δεν το κρύβω, νύχτες

Διαβάστε περισσότερα

17.Β. ΜΙΚΡΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΤΟ 4 - ΧΑΤΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΑΡΙΑ

17.Β. ΜΙΚΡΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΤΟ 4 - ΧΑΤΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΑΡΙΑ Ήταν ο Σοτός στην τάξη και η δασκάλα σηκώνει την Αννούλα στον χάρτη και τη ρωτάει: Αννούλα, βρες μου την Αμερική. Σην βρίσκει η Αννούλα και ρωτάει μετά τον Σοτό η δασκάλα: -Σοτέ, ποιος ανακάλυψε την Αμερική;

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟ ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: Περιγραφή μίας αποτελεσματικής μεθοδολογίας σε μορφή διαλόγου

ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟ ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: Περιγραφή μίας αποτελεσματικής μεθοδολογίας σε μορφή διαλόγου ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟ ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: Περιγραφή μίας αποτελεσματικής μεθοδολογίας σε μορφή διαλόγου 1 Από το Παράρτημα: SOLUTIONS FOR BULLYING IN PRIMARY SCHOOLS της Sue

Διαβάστε περισσότερα

Από τα παιδιά της Α 2 τάξης

Από τα παιδιά της Α 2 τάξης Από τα παιδιά της Α 2 τάξης Καραγκιόζης: Καλημέρα Πασά μου. Πασάς: Καλημέρα Καραγκιόζη. Πού πας και είσαι τόσο βιαστικός; Καραγκιόζης: Πάω να βρω δουλειά. Πασάς: Τι δουλεία ξέρεις να κάνεις εσύ; Καραγκιόζης:

Διαβάστε περισσότερα

3 ο ΒΡΑΒΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΡΕΤΗ ΖΟΥΛΙΑ 13 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ: «ΤΟ ΟΝΕΙΡΟ ΕΝΟΣ ΣΚΥΛΟΥ»

3 ο ΒΡΑΒΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΡΕΤΗ ΖΟΥΛΙΑ 13 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ: «ΤΟ ΟΝΕΙΡΟ ΕΝΟΣ ΣΚΥΛΟΥ» 3 ο ΒΡΑΒΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΡΕΤΗ ΖΟΥΛΙΑ 13 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ: «ΤΟ ΟΝΕΙΡΟ ΕΝΟΣ ΣΚΥΛΟΥ» Ο κάθε σκύλος έχει ένα όνειρο, άλλος να κοιμηθεί μια ολόκληρη μέρα, άλλος να ζήσει μια ζωή ελεύθερος

Διαβάστε περισσότερα

Δημοτικό Σχολείο Σκανδάλου-Γαρδικίου. Τάξη Α Σχ. Έτος 2002-2003

Δημοτικό Σχολείο Σκανδάλου-Γαρδικίου. Τάξη Α Σχ. Έτος 2002-2003 Δημοτικό Σχολείο Σκανδάλου-Γαρδικίου Τάξη Α Σχ. Έτος 2002-2003 Διδακτικοί στόχοι: Ευαισθητοποίηση της όρασης των παιδιών. Επαφή με τις έννοιες βασικά και συμπληρωματικά χρώματα. Να προβληματιστούν να πειραματιστούν,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2014-15 Μάθημα: Ελληνικά για ξενόγλωσσους Επίπεδο: Ε1 Διάρκεια:

Διαβάστε περισσότερα

Είμ ένα μικρό παιδάκι Έχω κόκκινο μαλλάκι Μπλε βουλάτο φουστανάκι. Με λένε Ζωζώ Και βρίσκομαι εδώ Μουσική να σας μάθω Στο βιβλίο να γράφω Που είν

Είμ ένα μικρό παιδάκι Έχω κόκκινο μαλλάκι Μπλε βουλάτο φουστανάκι. Με λένε Ζωζώ Και βρίσκομαι εδώ Μουσική να σας μάθω Στο βιβλίο να γράφω Που είν Κεφάλαιο I Γενικά περί μουσικής Είμ ένα μικρό παιδάκι Έχω κόκκινο μαλλάκι Μπλε βουλάτο φουστανάκι. Με λένε Ζωζώ Και βρίσκομαι εδώ Μουσική να σας μάθω Στο βιβλίο να γράφω Που είν παιχνίδια γεμάτο! Παρέα

Διαβάστε περισσότερα

Μου αρέσει να παίζω ποδόσφαιρο. Τα σαββατοκύριακα παίζω με την ομάδα του σχολείου μου.

Μου αρέσει να παίζω ποδόσφαιρο. Τα σαββατοκύριακα παίζω με την ομάδα του σχολείου μου. 1. Self introduction Dimitris Γεια σας. Με λένε Δημήτρη και είμαι δεκαεφτά χρονών. Είμαι από τη Θεσσαλονίκη αλλά μένω στο Σύδνεϋ εδώ και δέκα χρόνια. Μένω με τους γονείς μου και την αδερφή μου την Ελένη,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΣΡΙΟΤ. Δέκα ποιήματα για τον πατέρα μου. Αλκιβιάδη

ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΣΡΙΟΤ. Δέκα ποιήματα για τον πατέρα μου. Αλκιβιάδη ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΣΡΙΟΤ Αλκιβιάδη Θεσσαλονίκη Υεβρουάριος 2015 Παναγιώτα Παπαδημητρίου Αλκιβιάδη Θεσσαλονίκη Υεβρουάριος 2015 [3] Παναγιώτα Παπαδημητρίου Αφιερωμένο στον πατέρα μου Αλκιβιάδη Copyright

Διαβάστε περισσότερα

ΖΑΚ ΠΡΕΒΕΡ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΕΝΑ ΑΓΑΠΗ ΜΟΥ

ΖΑΚ ΠΡΕΒΕΡ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΕΝΑ ΑΓΑΠΗ ΜΟΥ ΖΑΚ ΠΡΕΒΕΡ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΕΝΑ ΑΓΑΠΗ ΜΟΥ Πήγα στην αγορά με τα πουλιά Κι αγόρασα πουλιά Για σένα αγάπη μου Πήγα στην αγορά με τα λουλούδια Κι αγόρασα λουλούδια Για σένα αγάπη μου Πήγα στην αγορά με τα σιδερικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ

ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ Στο πλαίσιο του μαθήματος της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας της Γ Γυμνασίου οι μαθητές ήρθαν σε επαφή με ένα δείγμα ερωτικής ποίησης. Συγκεκριμένα διδάχτηκαν το ποίημα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ (Βασισμένο στο ομώνυμο διήγημα της Αγγελικής Βαρελά)

ΤΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ (Βασισμένο στο ομώνυμο διήγημα της Αγγελικής Βαρελά) 1 ΤΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ (Βασισμένο στο ομώνυμο διήγημα της Αγγελικής Βαρελά) ΔΙΑΣΚΕΥΗ Σκηνή 1η (Ουρανός, σύννεφα, ένα δωμάτιο με βιβλιοθήκη. Ακούγεται μουσική και παρουσιάζεται ο Αρχάγγελος και ακολουθούν

Διαβάστε περισσότερα

Σκηνή 1η Αγιοβασιλίνα Ξερολάκη Αγιοβασιλίνα Ξερολάκη Αγιοβασιλίνα Ξερολάκη Αγιοβασιλίνα Ξερολάκη Αγιοβασιλίνα Ξερολάκη

Σκηνή 1η Αγιοβασιλίνα Ξερολάκη Αγιοβασιλίνα Ξερολάκη Αγιοβασιλίνα Ξερολάκη Αγιοβασιλίνα Ξερολάκη Αγιοβασιλίνα Ξερολάκη Σκηνή 1 η Στο γραφείο της διάσημης ψυχο[άνευ]λόγου κυρίας Ζωζώκας. Ακούει μουσική στ ακουστικά και σερφάρει στο ίντερνετ [μουσική] χτυπάει η πόρτα δεν ακούει χτυπάει δεύτερη φορά καμία απόκριση στην τρίτη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΙΟΎΡΓΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΉ ΣΟΥ ΜΠΑΝΆΝΑ ΤΖΌΚΕΡ!

ΔΗΜΙΟΎΡΓΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΉ ΣΟΥ ΜΠΑΝΆΝΑ ΤΖΌΚΕΡ! 01 ΔΗΜΙΟΎΡΓΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΉ ΣΟΥ ΜΠΑΝΆΝΑ ΤΖΌΚΕΡ! A N A N BA R E K JO Μια μπανάνα μπορεί να κάνει πολλά πράγματα. Είναι νόστιμη, σε γεμίζει ενέργεια για κάθε σωματική ή πνευματική άσκηση και ακόμη και η φλούδα

Διαβάστε περισσότερα

Α ΜΕΡΟΣ ΤΙΤΑ ΑΡΗΣ ΤΙΤΑ ΑΡΗΣ ΤΙΤΑ

Α ΜΕΡΟΣ ΤΙΤΑ ΑΡΗΣ ΤΙΤΑ ΑΡΗΣ ΤΙΤΑ Α ΜΕΡΟΣ Μικρό, σύγχρονο οικογενειακό διαμέρισμα. Στο μπροστινό μέρος της σκηνής βλέπουμε δυο παιδικά δωμάτια, ένα στ αριστερά κι ένα στα δεξιά. Από το εσωτερικό τους καταλαβαίνουμε αμέσως ότι αριστερά

Διαβάστε περισσότερα

Απλές ασκήσεις για αρχάριους μαθητές 5

Απλές ασκήσεις για αρχάριους μαθητές 5 Περιεχόμενα Το ελληνικό αλφάβητο... 9 Ενεστώτας (το βοηθητικό ρήμα είμαι) Γραμματική...10 Ενεστώτας (ενεργητική φωνή, α συζυγία) Γραμματική...10 Ενεστώτας (ενεργητική φωνή, α συζυγία και βοηθητικό ρήμα

Διαβάστε περισσότερα

Φέραμε στην τάξη τα αγαπημένα μας παιχνίδια και τα παρουσιάσαμε στους συμμαθητές μας

Φέραμε στην τάξη τα αγαπημένα μας παιχνίδια και τα παρουσιάσαμε στους συμμαθητές μας Φέραμε στην τάξη τα αγαπημένα μας παιχνίδια και τα παρουσιάσαμε στους συμμαθητές μας Το ωραιότερο μου παιχνίδι είναι ένα σκυλάκι. Το απέκτησα όταν ήταν βάφτισή μου και από τότε το έχω σαν φίλο. Είναι φτιαγμένο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΑΣ. Σταχτοφτέρης : ο μεγάλος μου αδερφός, ο προστάτης μου

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΑΣ. Σταχτοφτέρης : ο μεγάλος μου αδερφός, ο προστάτης μου 1o ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΟΥΡΝΙΩΝ ΚΛΑΣΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΣ : ΣΤΥΛΙΑΝΑΚΗ ΑΝΝΑ Συστάσεις Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΑΣ Πουπουλένιος : εγώ! ένα μικρό σπουργίτι Σταχτοφτέρης : ο μεγάλος μου αδερφός, ο προστάτης μου Ντίνος και Ελπίδα

Διαβάστε περισσότερα

Modern Greek Stage 6 Part 2 Transcript

Modern Greek Stage 6 Part 2 Transcript 1. Announcement Καλημέρα, παιδιά. Θα ήθελα να δώσετε μεγάλη προσοχή σε ό,τι πω σήμερα, γιατί όλες οι ανακοινώσεις είναι πραγματικά πολύ σημαντικές. Λοιπόν ξεκινάμε: Θέμα πρώτο: Αύριο η βιβλιοθήκη του σχολείου

Διαβάστε περισσότερα

Τα παραμύθια της τάξης μας!

Τα παραμύθια της τάξης μας! Τα παραμύθια της τάξης μας! ΟΙ λέξεις κλειδιά: Καρδιά, γοργόνα, ομορφιά, πυξίδα, χώρα, πεταλούδα, ανηφόρα, θάλασσα, φάλαινα Μας βοήθησαν να φτιάξουμε αυτά τα παραμύθια! «Χρυσαφένια χώρα» Μια φορά κι έναν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΡΒΙΣ ΒΑΤΣΑΚΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΣΕΡΒΙΣ ΒΑΤΣΑΚΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΧΟΛΗ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΣΕΡΒΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ένα καλό σέρβις είναι ένα από τα πιο σημαντικά χτυπήματα επειδή μπορεί να δώσει ένα μεγάλο πλεονέκτημα στην αρχή του πόντου. Το σέρβις είναι το πιο σημαντικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΔΡΑΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΟΥ ΤΡΟΜΟΥ

ΑΠΟΔΡΑΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΟΥ ΤΡΟΜΟΥ ΑΠΟΔΡΑΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΟΥ ΤΡΟΜΟΥ - Α,α,α,α,α,α,α! ούρλιαξε η Νεφέλη - Τρομερό! συμπλήρωσε η Καλλιόπη - Ω, Θεέ μου! αναφώνησα εγώ - Απίστευτα τέλειο! είπε η Ειρήνη και όλες την κοιτάξαμε λες και είπε

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση κατανόησης γραπτού λόγου 1. Διάβασε πάλι την ιστορία και διάλεξε α, β ή γ. 1. Η ιστορία μιλάει για μια... Α. γάτα. Β. αλεπού. Γ. μαϊμού.

Άσκηση κατανόησης γραπτού λόγου 1. Διάβασε πάλι την ιστορία και διάλεξε α, β ή γ. 1. Η ιστορία μιλάει για μια... Α. γάτα. Β. αλεπού. Γ. μαϊμού. Συγγραφέας: Αλεξίου Θωμαή ΕΠΙΠΕΔΟ Α1 ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟ 1 Μια αλεπού πεινούσε πολύ! Είδε σε ένα δέντρο μια κληματαριά γεμάτη σταφύλια. Ήθελε να φάει!

Διαβάστε περισσότερα

7η ΥΠΕ Κρήτης Σταύρος Παρασύρης 2016

7η ΥΠΕ Κρήτης Σταύρος Παρασύρης 2016 7 η ΥΠΕ Κρήτης Σταύρος Παρασύρης 2016 Το ταξίδι του Γομφούλη Ένα δοντάκι ο Γομφούλης, ξέρετε παιδιά, από αυτά τα πίσω δόντια που έχουμε και μασάμε, ήτανε πολύ εργατικό. Κάθε μέρα δούλευε πάρα πολύ! Μασούσε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΜΟΙΡΑΣΜΑ ΤΩΝ ΔΩΡΩΝ. Δυο μέρες πριν τα Χριστούγεννα, όλος ο κόσμος τρέχει στα

ΤΟ ΜΟΙΡΑΣΜΑ ΤΩΝ ΔΩΡΩΝ. Δυο μέρες πριν τα Χριστούγεννα, όλος ο κόσμος τρέχει στα ΤΟ ΜΟΙΡΑΣΜΑ ΤΩΝ ΔΩΡΩΝ Κωνσταντίνα Αστερίου Δυο μέρες πριν τα Χριστούγεννα, όλος ο κόσμος τρέχει στα μαγαζιά να αγοράσει χριστουγεννιάτικα δώρα και στολίδια για το δένδρο. Η πόλη είναι πανέμορφα στολισμένη.

Διαβάστε περισσότερα

Μαγειρεύοντας ιστορίες

Μαγειρεύοντας ιστορίες λέξεις Έξυπνες ιδέες κλειδιά ΕλΕνη Σβορώνου Μαγειρεύοντας ιστορίες Πώς να γράψεις τα δικά σου κείμενα δημιουργική γραφή αρχή - μέση - τέλος Ακολούθησε τις οδηγίες, άφησε ελεύθερη τη φαντασία σου, ξεδίπλωσε

Διαβάστε περισσότερα

Οι αριθμοί σελίδων με έντονη γραφή δείχνουν τα κύρια κεφάλαια που σχετίζονται με το θέμα. ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΜΑΘΗΜΑ

Οι αριθμοί σελίδων με έντονη γραφή δείχνουν τα κύρια κεφάλαια που σχετίζονται με το θέμα. ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΜΑΘΗΜΑ Τί σε απασχολεί; Διάβασε τον κατάλογο που δίνουμε παρακάτω και, όταν συναντήσεις κάποιο θέμα που απασχολεί κι εσένα, πήγαινε στις σελίδες που αναφέρονται εκεί. Διάβασε τα κεφάλαια, που θα βρεις σ εκείνες

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία για την ανάγνωση και τη διδασκαλία της λογοτεχνίας στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση

Εργαλεία για την ανάγνωση και τη διδασκαλία της λογοτεχνίας στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση www.e-istories.gr Εργαλεία για την ανάγνωση και τη διδασκαλία της λογοτεχνίας στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση Βασικές αρχές Οι εφαρμογές δεν υποκαθιστούν την ανάγνωση. Στοχεύουν στο να παροτρύνουν τα παιδιά

Διαβάστε περισσότερα

Συγγραφέας: Αλεξίου Θωμαή ΕΠΙΠΕΔΟ Α1 ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Ελεύθερος χρόνος, διασκέδαση. Κατανόηση Γραπτού Λόγου. Η ζωή έξω

Συγγραφέας: Αλεξίου Θωμαή ΕΠΙΠΕΔΟ Α1 ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Ελεύθερος χρόνος, διασκέδαση. Κατανόηση Γραπτού Λόγου. Η ζωή έξω Συγγραφέας: Αλεξίου Θωμαή ΕΠΙΠΕΔΟ Α1 ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Ελεύθερος χρόνος, διασκέδαση Κατανόηση Γραπτού Λόγου Η ζωή έξω Με λένε Δημήτρη. Βγαίνω κάθε βράδυ. Δεν μου αρέσει να μένω στο σπίτι. Έχω πολλούς φίλους.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες. Θα το παίξεις... και θα πεις κι ένα τραγούδι!

Οδηγίες. Θα το παίξεις... και θα πεις κι ένα τραγούδι! Οδηγίες To Sing It! είναι ένα νέο παιχνίδι παρέας που δοκιμάζει τις γνώσεις σας στο ελληνικό τραγούδι! Μέσα από λέξεις που σας δίνονται, καλείστε να βρείτε τραγούδια που τις περιέχουν. Θα πείτε εσείς τα

Διαβάστε περισσότερα

Π ρ ά ξ η 1 η Μουσική Μπαίνει στη σκηνή ο `Αγιος Βασίλης φανερά αγχωμένος. Στα χέρια του κρατάει ένα τεράστιο πάπυρο. Διαβάζει

Π ρ ά ξ η 1 η Μουσική Μπαίνει στη σκηνή ο `Αγιος Βασίλης φανερά αγχωμένος. Στα χέρια του κρατάει ένα τεράστιο πάπυρο. Διαβάζει Π ρ ά ξ η 1 η Μουσική Μπαίνει στη σκηνή ο `Αγιος Βασίλης φανερά αγχωμένος. Στα χέρια του κρατάει ένα τεράστιο πάπυρο. Διαβάζει Πω πω γράμματα! Από πού ν αρχίσω και πού να τελειώσω! Για να δούμε τι λέει

Διαβάστε περισσότερα

17.Γ. ΠΡΟΣΤΧΑ ΑΝΕΚΔΟΣΑ ΜΕ ΣΟΝ ΣΟΣΟ 2 - ΧΑΣΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤ ΜΑΡΙΑ

17.Γ. ΠΡΟΣΤΧΑ ΑΝΕΚΔΟΣΑ ΜΕ ΣΟΝ ΣΟΣΟ 2 - ΧΑΣΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤ ΜΑΡΙΑ Βάζει η δασκάλα εργασία για το σπίτι, να ρωτήσουν πως γεννιούνται τα παιδιά. - Μαμά, μαμά, λέει ο Σοτός μόλις πήγε σπίτι, η δασκάλα μας είπε να σας ρωτήσουμε πως γεννιούνται τα παιδιά. - Δεν μπορώ τώρα,

Διαβάστε περισσότερα

Πάμπλο Πικάσο ο ζωγράφος

Πάμπλο Πικάσο ο ζωγράφος Πάμπλο Πικάσο ο ζωγράφος Το βιβλιαράκι αυτό ανήκει: Τάξη: Δημοτικό Σχολείο: Στο βιβλιαράκι αυτό, που κρατάς στα χέρια σου, θα διαβάσεις για μένα, τον Πάμπλο Πικάσο. Μαζί θα ταξιδέψουμε πίσω στο χρόνο για

Διαβάστε περισσότερα

Μια φορά και έναν καιρό ζούσε στα βάθη του ωκεανού µια µικρή σταγόνα, ο Σταγονούλης. Έπαιζε οληµερίς διάφορα παιχνίδια µε τους ιππόκαµπους και τις

Μια φορά και έναν καιρό ζούσε στα βάθη του ωκεανού µια µικρή σταγόνα, ο Σταγονούλης. Έπαιζε οληµερίς διάφορα παιχνίδια µε τους ιππόκαµπους και τις Μια φορά και έναν καιρό ζούσε στα βάθη του ωκεανού µια µικρή σταγόνα, ο Σταγονούλης. Έπαιζε οληµερίς διάφορα παιχνίδια µε τους ιππόκαµπους και τις µικρές γοργόνες και ήταν πολύ ευτυχισµένος. Όµως, ήταν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΜΑΣ. Προσφέρεται ΜΟΝΟ στο μπουκάλι των 700ml και συσκευάζεται σε κιβώτια των 6 τεμχ.

ΤΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΜΑΣ. Προσφέρεται ΜΟΝΟ στο μπουκάλι των 700ml και συσκευάζεται σε κιβώτια των 6 τεμχ. ΤΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΜΑΣ H Colombiana Negra είναι ένα ποτό που σίγουρα θα συνεπάρει Μαύρο ρούμι στους 27% αλκοόλ σε συνδιασμό με πινελιές από μέλι και αρωματικά μπαχαρικά. Πίνεται ιδανικά σε ποτήρι με πάγο με ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ. Θέματα: - Ερμηνεία και κατασκευή γραφικών παραστάσεων - Ερμηνεία πινάκων - Πιθανότητες

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ. Θέματα: - Ερμηνεία και κατασκευή γραφικών παραστάσεων - Ερμηνεία πινάκων - Πιθανότητες ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ Θέματα: - Ερμηνεία και κατασκευή γραφικών παραστάσεων - Ερμηνεία πινάκων - Πιθανότητες 1 Ερμηνεία και κατασκευή γραφικών παραστάσεων 1. Η αγαπημένη γεύση παγωτού των παιδιών Γεύση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΑΤΡΙΚΟ: ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΔΙΑΤΡΟΦΑΚΗ (ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ: ΟΜΑΔΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΣΤ3, 2012-2013)

ΘΕΑΤΡΙΚΟ: ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΔΙΑΤΡΟΦΑΚΗ (ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ: ΟΜΑΔΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΣΤ3, 2012-2013) ΘΕΑΤΡΙΚΟ: ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΔΙΑΤΡΟΦΑΚΗ (ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ: ΟΜΑΔΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΣΤ3, 2012-2013) ΑΦΗΓΗΤΗΣ: Σίγουρα έχετε ακούσει πολλές ιστορίες: άλλες για δράκους και νεράιδες, άλλες για πριγκίπισσες και πρίγκιπες στο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ Η ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΖΑΡΙΑ! Αυτή είναι μία επέκταση μόνο για το παιχνίδι της alea Las Vegas. Χρησιμοποιήστε τους κανόνες του βασικού παιχνιδιού με τις παρακάτω προσθήκες, επεκτάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός πως να πιάνεις σωστά το μπουζούκι για να μαθεις να παιζεις γρηγορα σε μικρότερο διαστημα βήμα-βήμα και να έχεις σωστο και ωραιο ηχο!!!

Οδηγός πως να πιάνεις σωστά το μπουζούκι για να μαθεις να παιζεις γρηγορα σε μικρότερο διαστημα βήμα-βήμα και να έχεις σωστο και ωραιο ηχο!!! Οδηγός πως να πιάνεις σωστά το μπουζούκι για να μαθεις να παιζεις γρηγορα σε μικρότερο διαστημα βήμα-βήμα και να έχεις σωστο και ωραιο ηχο!!! Με αυτή τη μικρή αναφορά θα μάθεις πώς να παίζεις γρήγορα σε

Διαβάστε περισσότερα

Μαθαίνω τα βασικά εργαλεία του προγράμματος ζωγραφικής για να μπορώ να ζωγραφίζω στον ηλεκτρονικό υπολογιστή.

Μαθαίνω τα βασικά εργαλεία του προγράμματος ζωγραφικής για να μπορώ να ζωγραφίζω στον ηλεκτρονικό υπολογιστή. ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΟΥ 1 ΤΑΞΗ Α Μαθαίνω τα βασικά εργαλεία του προγράμματος ζωγραφικής για να μπορώ να ζωγραφίζω στον ηλεκτρονικό υπολογιστή. 1. Παρατηρώ το πρόγραμμα ζωγραφικής στην οθόνη του υπολογιστή μου. 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 1

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 1 ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 1 ΠΡΟΣΔΟΚΙΑ: Σεβασμός Κοινωνική δεξιότητα: Ακούω τον ομιλητή στο μάθημα Στόχοι μαθήματος: Ο μαθητής να: 1. Ονομάζει τα βασικά βήματα της κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

Το καλύτερο παιδί είναι το δικό σας. Αυτό δεν αλλάζει. Τα καλύτερα παιχνίδια είναι της Fisher-Price, γιατί του δίνουν όλα όσα χρειάζεται για να

Το καλύτερο παιδί είναι το δικό σας. Αυτό δεν αλλάζει. Τα καλύτερα παιχνίδια είναι της Fisher-Price, γιατί του δίνουν όλα όσα χρειάζεται για να Το καλύτερο παιδί είναι το δικό σας. Αυτό δεν αλλάζει. Τα καλύτερα παιχνίδια είναι της Fisher-Price, γιατί του δίνουν όλα όσα χρειάζεται για να ανακαλύψει τον κόσμο γύρω του. Ούτε αυτό αλλάζει! 26 27 Μιλάτε

Διαβάστε περισσότερα

Και τώρα τι κάνω; Σημαντικότερο απ όλα είναι να διαβάσεις και να ευχαριστηθείς την ιστορία και τις πληροφορίες για τον κόσμο των χρωμάτων

Και τώρα τι κάνω; Σημαντικότερο απ όλα είναι να διαβάσεις και να ευχαριστηθείς την ιστορία και τις πληροφορίες για τον κόσμο των χρωμάτων Και τώρα τι κάνω; Σημαντικότερο απ όλα είναι να διαβάσεις και να ευχαριστηθείς την ιστορία και τις πληροφορίες για τον κόσμο των χρωμάτων Να ποια είναι τα υλικά που θα χρειαστείς: γκρι χαρτόνι (100 γραμμαρίων)

Διαβάστε περισσότερα

Συγγραφέας: Αλεξίου Θωμαή ΕΠΙΠΕΔΟ A1 ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ - ΤΑΞΙΔΙΑ

Συγγραφέας: Αλεξίου Θωμαή ΕΠΙΠΕΔΟ A1 ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ - ΤΑΞΙΔΙΑ Συγγραφέας: Αλεξίου Θωμαή ΕΠΙΠΕΔΟ A1 ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ - ΤΑΞΙΔΙΑ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ Γεια σου, Πέδρο! Με χαρά θα σε φιλοξενήσω στο σπίτι μου στη Ρόδο. Μου είπε η Πιλάρ πως θα έρθετε με την

Διαβάστε περισσότερα

Η ζωή είναι αλλού. < <Ηλέκτρα>> Το διαδίκτυο είναι γλυκό. Προκαλεί όμως εθισμό. Γι αυτό πρέπει τα παιδιά. Να το χρησιμοποιούν σωστά

Η ζωή είναι αλλού. < <Ηλέκτρα>> Το διαδίκτυο είναι γλυκό. Προκαλεί όμως εθισμό. Γι αυτό πρέπει τα παιδιά. Να το χρησιμοποιούν σωστά Δράση 2 Σκοπός: Η αποτελεσματικότερη ενημέρωση των μαθητών σχετικά με όλα τα είδη συμπεριφορικού εθισμού και τις επιπτώσεις στην καθημερινή ζωή! Οι μαθητές εντοπίζουν και παρακολουθούν εκπαιδευτικά βίντεο,

Διαβάστε περισσότερα

«Η επίδραση της μουσικής στην ψυχολογία και στην επαγγελματική αποκατάσταση των νέων»

«Η επίδραση της μουσικής στην ψυχολογία και στην επαγγελματική αποκατάσταση των νέων» Σχολείο: 52 ο ΓΕΛ Αθηνών Σχολικό έτος: 2013-2014 Τετράμηνο: Β Μάθημα: Ερευνητική Εργασία Τμήμα: Α 4 «Η επίδραση της μουσικής στην ψυχολογία και στην επαγγελματική αποκατάσταση των νέων» Ομάδα Εργασίας:

Διαβάστε περισσότερα

0001 00:00:11:17 00:00:13:23. Έλα δω να δεις. 0002 00:00:13:23 00:00:15:18. Η Χλόη είναι αυτή; 0003 00:00:16:21 00:00:18:10. Ναι.

0001 00:00:11:17 00:00:13:23. Έλα δω να δεις. 0002 00:00:13:23 00:00:15:18. Η Χλόη είναι αυτή; 0003 00:00:16:21 00:00:18:10. Ναι. 0001 00:00:11:17 00:00:13:23 Έλα δω να δεις. 0002 00:00:13:23 00:00:15:18 Η Χλόη είναι αυτή; 0003 00:00:16:21 00:00:18:10 Ναι. 0004 00:01:06:17 00:01:07:17 Σου έδειξα τη φωτογραφία; 0005 00:01:07:17 00:01:10:10

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ & ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ - ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΜΑΡΚΟΣ Ο ΜΙΚΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΣ. Μια ιστορία σαν όνειρο...

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ & ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ - ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΜΑΡΚΟΣ Ο ΜΙΚΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΣ. Μια ιστορία σαν όνειρο... ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΜΟΥ Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΤΟΡΙΚΩΝ & ΚΛΑΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑ - ΘΕΠΡΩΤΙΑ ΜΑΡΚΟ Ο ΜΙΚΡΟ ΡΩΜΑΙΟ Μια ιστορία σαν όνειρο... ΜΑΡΚΟ Ο ΜΙΚΡΟ ΡΩΜΑΙΟ Μια ιστορία σαν όνειρο... Η ΕΦΟ Ρ ΕΙΑ Π ΡΟ Ϊ ΤΟ ΡΙ

Διαβάστε περισσότερα

Κουβαλωντας. ένα σπίτι

Κουβαλωντας. ένα σπίτι Κουβαλωντας ένα σπίτι Η βροχή άρχισε να δυναμώνει! Τα σαλιγκαράκια ένιωσαν τις σταγόνες της βροχής να πέφτουν με δύναμη πάνω στο καβούκι τους. Ώρα για δράση! Φάνηκαν πρώτα δυο κεραίες, ύστερα τέσσερις,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΕΦΗΒΟΥΣ ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ

ΓΙΑ ΕΦΗΒΟΥΣ ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΓΙΑ ΕΦΗΒΟΥΣ ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α

Διαβάστε περισσότερα

Η εκδίκηση των μανιταριών

Η εκδίκηση των μανιταριών ...... Η εκδίκηση των μανιταριών Eικόνα εξωφύλλου: Έφη Λαδά Εσωτερική εικονογράφηση: Eύα Καραντινού Μακέτα εξωφύλλου - Σελιδοποίηση: Ευθύµης Δηµουλάς Διορθώσεις: Νέστορας Χούνος 2009 ΛΙΤΣΑ ΨΑΡΑΥΤΗ & EKΔOΣEIΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο γιος του ψαρά. κόκκινη κλωστή δεμένη στην ανέμη τυλιγμένη, δώστου κλότσο να γυρίσει παραμύθι ν' αρχινήσει...

Ο γιος του ψαρά. κόκκινη κλωστή δεμένη στην ανέμη τυλιγμένη, δώστου κλότσο να γυρίσει παραμύθι ν' αρχινήσει... Ο γιος του ψαρά κόκκινη κλωστή δεμένη στην ανέμη τυλιγμένη, δώστου κλότσο να γυρίσει παραμύθι ν' αρχινήσει... ια φορά κι έναν καιρό ήταν ένας ψαράς που δεν είχε παιδιά. Κάποια μέρα, εκεί που πήγαινε με

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΜΦΙΕΣΕΙΣ Η ζούγκλα Ο Μάγος Μίµης

ΜΕΤΑΜΦΙΕΣΕΙΣ Η ζούγκλα Ο Μάγος Μίµης ΜΕΤΑΜΦΙΕΣΕΙΣ Η ζούγκλα Ο Μάγος Μίµης Ref. 66011 Ref. 66011 ΜΕΤΑΜΦΙΕΣΕΙΣ: Η ζούγκλα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Σετ µε 4 µεταµφιέσεις (µέγεθος για παιδιά 3-7 ετών) + CD AUDIO (χωρίς εικόνες) µε την πλήρη

Διαβάστε περισσότερα

Παραμύθι για την υγιεινή διατροφή

Παραμύθι για την υγιεινή διατροφή Παραμύθι για την υγιεινή διατροφή Τζήκου Βασιλική Το δίλημμα της Λένιας 1 Παραμύθι πού έχω κάνει στο πρόγραμμα Αγωγής Υγείας που είχε τίτλο: «Γνωρίζω το σώμα μου, το αγαπώ και το φροντίζω» με την βοήθεια

Διαβάστε περισσότερα

Κατανόηση γραπτού λόγου

Κατανόηση γραπτού λόγου Α1 1 Επίπεδο Α1 ιάρκεια: 30 λεπτά Πρώτο µέρος (12 µονάδες) Ερώτηµα 1 (6 µονάδες) Ένας φίλος σας σάς προσκαλεί στη βάφτιση της κόρης του. ιαβάστε το προσκλητήριο και σηµειώστε στις προτάσεις που πιστεύετε

Διαβάστε περισσότερα

Και ο μπαμπάς έκανε μία γκριμάτσα κι εγώ έβαλα τα γέλια. Πήγα να πλύνω το στόμα μου, έπλυνα το δόντι μου, το έβαλα στην τσέπη μου και κατέβηκα να φάω.

Και ο μπαμπάς έκανε μία γκριμάτσα κι εγώ έβαλα τα γέλια. Πήγα να πλύνω το στόμα μου, έπλυνα το δόντι μου, το έβαλα στην τσέπη μου και κατέβηκα να φάω. 1 Εδώ και λίγες μέρες, ένα από τα πάνω δόντια μου κουνιόταν και εγώ το πείραζα με τη γλώσσα μου και μερικές φορές με πονούσε λίγο, αλλά συνέχιζα να το πειράζω. Κι έπειτα, χτες το μεσημέρι, την ώρα που

Διαβάστε περισσότερα

Ο χαρούμενος βυθός. Αφηγητής : Ένας όμορφος βυθός. που ήταν γαλαζοπράσινος χρυσός υπήρχε κάπου εδώ κοντά και ήταν γεμάτος όλος με χρυσόψαρα.

Ο χαρούμενος βυθός. Αφηγητής : Ένας όμορφος βυθός. που ήταν γαλαζοπράσινος χρυσός υπήρχε κάπου εδώ κοντά και ήταν γεμάτος όλος με χρυσόψαρα. Ο χαρούμενος βυθός Σχόλιο [D2]: Σπανουδάκης Κύματα Αφηγητής : Ένας όμορφος βυθός. που ήταν γαλαζοπράσινος χρυσός υπήρχε κάπου εδώ κοντά και ήταν γεμάτος όλος με χρυσόψαρα. Ψαροτουφεκάδες, δύτες και ψαράδες

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΕΦΗΒΟΥΣ ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α

ΓΙΑ ΕΦΗΒΟΥΣ ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α ΓΙΑ ΕΦΗΒΟΥΣ ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Μ Ν Α Δ Ε Σ Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ Ρ Η

Διαβάστε περισσότερα

Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω

Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω Λέγε-λέγε λόγια Λέγε-λέγε λόγια, - πώς να σου το πω - όταν σε ακούω κόβομαι στα δυό! Λέγε-λέγε κι άλλα, λέγε ως την αυγή, 1 / 17 όνειρα μεγάλα κάνουν οι

Διαβάστε περισσότερα

λέω, λες... /πάω, πας...

λέω, λες... /πάω, πας... Ασκήσεις Μαθήματα 13 15 Καταλάβατε τα μαθήματα; 1 (α) Η Μαρία και η Ελένη δε θα πάνε στο σινεμά. (β) Η Μαρία και η Ελένη θα πάνε στο ζαχαροπλαστείο. (γ) Η Μαρία και η Ελένη θα πάνε στο σινεμά. (δ) Η Μαρία

Διαβάστε περισσότερα

Επιπλέον Κινητικές Δραστηριότητες

Επιπλέον Κινητικές Δραστηριότητες Επιπλέον Κινητικές Δραστηριότητες Αυτά τα επιπρόσθετα παιχνίδια και δραστηριότητες αναπτύσσουν τις κινητικές και μια ποικιλία άλλων θεμελιωδών δραστηριοτήτων. Επισκόπηση Όνομα δραστηριότητας Συνεργατικές

Διαβάστε περισσότερα

*Μικροί Εκπαιδευτές. για το Διαδίκτυο. Δράση 3

*Μικροί Εκπαιδευτές. για το Διαδίκτυο. Δράση 3 *Μικροί Εκπαιδευτές για το Διαδίκτυο Δράση 3 * * Καλημέρα Σωτήρα * σου μιλάει η πέμπτη, * τάξη του δημοτικού σχολείου Σωτήρας. * πολύ μας υποτίμησες, εμείς μονάχα λίγο. * Σκεφτήκαμε Σωτήρα να σου πούμε

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΤΑΕΤΟΣ UÇURTMA Orkun Bozkurt

ΧΑΡΤΑΕΤΟΣ UÇURTMA Orkun Bozkurt ΧΑΡΤΑΕΤΟΣ UÇURTMA Orkun Bozkurt - Ι - Αυτός είναι ένας ανάπηρος πριν όμως ήταν άνθρωπος. Κάθε παιδί, σαν ένας άνθρωπος. έρχεται, καθώς κάθε παιδί γεννιέται. Πήρε φροντίδα απ τη μητέρα του, ανάμεσα σε ήχους

Διαβάστε περισσότερα

Παναγιώτης Πεϊκίδης PAE8397. Σενάριο μικρού μήκους

Παναγιώτης Πεϊκίδης PAE8397. Σενάριο μικρού μήκους Παναγιώτης Πεϊκίδης PAE8397 Σενάριο μικρού μήκους Παναγιώτης Πεϊκίδης 2/11/2009 This work is licensed under the Creative Commons Creative Commons Attribution-Non- Commercial-Share Alike 3.0 Greece Licence.

Διαβάστε περισσότερα

Ο Τοτός και ο Μπόμπος εξετάζονται από το δάσκαλό τους. Ο Μπόμπος βγαίνει από την αίθουσα και λέει στον Τοτό:

Ο Τοτός και ο Μπόμπος εξετάζονται από το δάσκαλό τους. Ο Μπόμπος βγαίνει από την αίθουσα και λέει στον Τοτό: Ο Τοτός και ο Μπόμπος εξετάζονται από το δάσκαλό τους. Ο Μπόμπος βγαίνει από την αίθουσα και λέει στον Τοτό: - "Η πρώτη απάντηση είναι 1821, η δεύτερη Θεόδωρος Κολοκοτρώνης και η τρίτη δεν ξέρουμε ερευνάται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #16. «Η κόρη η μονάχη» (Καστοριά - Μακεδονία) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #16. «Η κόρη η μονάχη» (Καστοριά - Μακεδονία) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #16 «Η κόρη η μονάχη» (Καστοριά - Μακεδονία) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #16 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011 Δείτε όλα τα παραμύθια

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ MATHEMATICS

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ MATHEMATICS ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ MATHEMATICS LEVEL: 5 6 (E - Στ Δημοτικού) 10:00 11:00, 20 March 2010 THALES FOUNDATION 1 3 βαθμοί 1. Γνωρίζοντας ότι + + 6 = + + +, ποιόν αριθμό αντιπροσωπεύει το ; A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΥΛΙΟΣ. ΗΛΙΚΙΕΣ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ: 15-20 παιδιά, Με προεγγραφή και. 6 12 ετών. 10-12 ετών - Κάθε παιδί πρέπει να φέρει μαζί του μία μπαταρία 4,5 V

ΙΟΥΛΙΟΣ. ΗΛΙΚΙΕΣ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ: 15-20 παιδιά, Με προεγγραφή και. 6 12 ετών. 10-12 ετών - Κάθε παιδί πρέπει να φέρει μαζί του μία μπαταρία 4,5 V ΑΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2012 - ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΜΕ ΠΥΞΙΔΑ ΤΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ Δηλώσεις συμμετοχής στα τηλ. 22610.89970, 89975 & στο email liblivadia@gmail.com (θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας) ΗΜΕΡΑ ΗΜΕΡΟ ΜΗΝΙΑ 1 ΔΕΥΤΕΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

At! At! At! Πρότυπα Εκπαιδευτήρια Θεσσαλονίκης Μάρτιος 2010

At! At! At! Πρότυπα Εκπαιδευτήρια Θεσσαλονίκης Μάρτιος 2010 At! At! A At! Πρότυπα Εκπαιδευτήρια Θεσσαλονίκης Μάρτιος 2010 Οι James, το αγγλικό συγκρότημα από το Manchester, εμφανίστηκε στη Θεσσαλονίκη για τρεις συνεχόμενες βραδιές, στις 16, 17 και 18 Ιουλίου

Διαβάστε περισσότερα

The G C School of Careers

The G C School of Careers The G C School of Careers ΔΕΙΓΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ Ε ΤΑΞΗ Χρόνος: 1 ώρα Αυτό το γραπτό αποτελείται από 7 σελίδες, συμπεριλαμβανομένης και αυτής. Να απαντήσεις σε ΟΛΕΣ τις ερωτήσεις,

Διαβάστε περισσότερα

Τα λουλούδια που δεν είχαν όνομα ''ΜΥΘΟΣ''

Τα λουλούδια που δεν είχαν όνομα ''ΜΥΘΟΣ'' 1 2 Τα λουλούδια που δεν είχαν όνομα ''ΜΥΘΟΣ'' 3 Τα λουλούδια χωρίς όνομα, τα έχει ο καθένας από μας, αλλά δεν το ξέρουμε. Δεν μας μαθαίνουν τίποτα και ψάχνουμε μόνοι μας άσκοπα να βρούμε κάτι, για να

Διαβάστε περισσότερα

Ρώτα το νερό... τι τρέχει

Ρώτα το νερό... τι τρέχει Ρώτα το νερό... τι τρέχει Μάθημα: Γλώσσα & Πολιτισμός Θεματική Ενότητα: Σο νερό Ποικίλες δραστηριότητες από τα παιδιά της Δ 2 Εικονογραφούμε μεταφορικές εκφράσεις που έχουν σχέση με το νερό! *Η εικονογράφηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ. Τραγούδι:

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ. Τραγούδι: Ανακύκλωση Είμαι πολύ περήφανος που θα σας πω για μένα πως μια λέξη έμαθα με ύψιλον κι ωμέγα. Όχι, δε μου την έβαλε κανείς ορθογραφία, εγώ όμως την έμαθα απ έξω με τη μια. Θα πρέπει να την ξέρετε, μικροί

Διαβάστε περισσότερα

Τράντα Βασιλική Β εξάμηνο Ειδικής Αγωγής

Τράντα Βασιλική Β εξάμηνο Ειδικής Αγωγής Τράντα Βασιλική Β εξάμηνο Ειδικής Αγωγής Ο Μικρός Πρίγκιπας έφτασε στη γη. Εκεί είδε μπροστά του την αλεπού. - Καλημέρα, - Καλημέρα, απάντησε ο μικρός πρίγκιπας, ενώ έψαχνε να βρει από πού ακουγόταν η

Διαβάστε περισσότερα

κάνουμε τι; Γιατί άμα είναι να είμαστε απλώς ενωμένοι, αυτό λέγεται παρέα. Εγώ προτιμώ να παράγουμε ένα Έργο και να δούμε.

κάνουμε τι; Γιατί άμα είναι να είμαστε απλώς ενωμένοι, αυτό λέγεται παρέα. Εγώ προτιμώ να παράγουμε ένα Έργο και να δούμε. Εισήγηση του Ν. Λυγερού στη 2η Παγκόσμια Συνδιάσκεψη Ποντιακής Νεολαίας "Οι προκλήσεις του 21ου αιώνα, η ποντιακή νεολαία και ο ρόλος της στο οικουμενικό περιβάλλον". Συνεδριακό Κέντρο Ιωάννης Βελλίδης

Διαβάστε περισσότερα