Ο.Π.Σ. Περιουςιολογύου Συχνϋσ Ερωτόςεισ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ο.Π.Σ. Περιουςιολογύου Συχνϋσ Ερωτόςεισ"

Transcript

1 Ο.Π.Σ. Περιουςιολογύου Συχνϋσ Ερωτόςεισ Ποιεσ υπηρεςύεσ παρϋχονται ςτα Φυςικϊ πρόςωπα (ΦΠ) μϋςω τησ εφαρμογόσ του Ολοκληρωμϋνου Πληροφοριακού Συςτόματοσ Περιουςιολογύου; Από τθν υπθρεςία αυτι τα Φυςικά πρόςωπα μποροφν να υποβάλλουν: Σροποποιθτικι διλωςθ Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτθςίασ Ακινιτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α). ζτουσ 2014 Αρχικι διλωςθ ςτοιχείων ακινιτων (Ε9) ζτουσ 2014, εάν δεν ζχει εκδοκεί πράξθ Διοικθτικοφ προςδιοριςμοφ φόρου ΕΝ.Φ.Ι.Α. Αρχικι και τροποποιθτικι διλωςθ ςτοιχείων ακινιτων (Ε9) για τα ζτθ 2010 ζωσ 2013 ελίδα 1 Επίςθσ, δίνεται θ δυνατότθτα εκτφπωςθσ ατομικοφ εκκακαριςτικοφ ςθμειϊματοσ Φ.Α.Π. για τα ζτθ 2010 ζωσ 2013 και πράξθσ Διοικθτικοφ προςδιοριςμοφ φόρου ΕΝ.Φ.Ι.Α. για το ζτοσ 2014 εφόςον αυτά ζχουν εκδοκεί και επιπλζον εκτφπωςθ δόςεων με ταυτότθτεσ οφειλισ (Σ.Ο.) για τον ΕΝ.Φ.Ι.Α Επίςθσ, ςτο ζτοσ 2014, μπορείτε να εκτυπϊςετε Πιςτοποιθτικό ΕΝ.Φ.Ι.Α. (άρκρο 54Α του. 4174/2013).

2 Ποιεσ υπηρεςύεσ παρϋχονται ςτα Νομικϊ πρόςωπα (ΝΠ) μϋςω τησ εφαρμογόσ του Ολοκληρωμϋνου Πληροφοριακού Συςτόματοσ Περιουςιολογύου; Από τθν υπθρεςία αυτι τα Νομικά πρόςωπα μποροφν να υποβάλλουν: Σροποποιθτικι διλωςθ ΕΝ.Φ.Ι.Α. ζτουσ 2014 Αρχικι διλωςθ ςτοιχείων ακινιτων (Ε9) ζτουσ 2014, εάν δεν ζχει εκδοκεί πράξθ Διοικθτικοφ προςδιοριςμοφ φόρου Διλωςθ ςτοιχείων ακινιτων (Ε9) για τα ζτθ 2011 ζωσ 2014 Που ϋχουν αναρτηθεύ οδηγύεσ χρόςησ τησ εφαρμογόσ; Επιλζγοντασ «Τποβολι διλωςθσ ςτοιχείων ακινιτων (Ε9)» και πριν ειςζλκετε ςτθν εφαρμογι εμφανίηεται μινυμα για τισ υπθρεςίεσ που παρζχονται και ςυνζχεια «Οδθγίεσ χριςθσ». Όταν υποβϊλλεται αρχικό /τροποποιητικό δόλωςη Ε9 για τα ϋτη 2010 ϋωσ 2013, πότε εκδύδεται η πρϊξη προςδιοριςμού Φόρου Ακύνητησ Περιουςύασ (Φ.Α.Π.); Εάν το αποτζλεςμα τθσ εκκακάριςθσ είναι μθδενικό ι χρεωςτικό θ εκκακάριςθ πραγματοποιείται από τθ Διεφκυνςθ Ηλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ (Δ.ΗΛΕ.Δ.) ςε λίγεσ θμζρεσ και ο φορολογοφμενοσ ενθμερϊνεται μζςω θλεκτρονικισ κοινοποίθςθσ. Σε ποιεσ περιπτώςεισ που υποβληθεύ αρχικό/τροποποιητικό δόλωςη Ε9 για τα ϋτη 2010 ϋωσ 2013, δεν γύνεται εκκαθϊριςη εϊν δεν προηγηθεύ ϋλεγχοσ από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.; Εάν από τθν εκκακάριςθ προκφπτει μείωςθ φόρου, κατά τθ ςτιγμι τθσ οριςτικισ υποβολισ διλωςθσ Ε9, εμφανίηεται μινυμα ότι θ διλωςθ υποβλικθκε επιτυχϊσ. Για τθν οριςτικοποίθςι τθσ όμωσ κα πρζπει να προςκομίςετε τα απαραίτθτα δικαιολογθτικά ςτθν αρμόδια Δ.Ο.Τ. Μπορείτε από τισ διακζςιμεσ ενζργειεσ να εκτυπϊςετε τθν προςωρινι διλωςθ Ε9, θ οποία ζχει ειδικι ςιμανςθ «ΑΚΤΡΟ», διότι δεν ζχει υποβλθκεί οριςτικά και εκκρεμεί ζλεγχοσ από τθ Δ.Ο.Τ. Μζχρι να γίνει θ διαχείριςθ τθσ διλωςθσ από τθ Δ.Ο.Τ. μπορείτε να ακυρϊςετε τθ διλωςθ. Όταν προςκομίςετε τα δικαιολογθτικά που κα ςασ ηθτθκοφν από τθν αρμόδια Δ.Ο.Τ., θ διλωςθ οριςτικοποιείται από αυτιν και εκδίδεται πράξθ προςδιοριςμοφ φόρου. Εϊν οι διορθώςεισ τησ περιουςιακόσ εικόνασ πρϋπει να γύνουν ςε περιςςότερα του ενόσ ϋτη ποια διαδικαςύα ακολουθεύται; Εάν οι διορκϊςεισ που πραγματοποιοφνται αφοροφν περιςςότερα του ενόσ ζτθ, κα πρζπει ο φορολογοφμενοσ να ξεκινιςει τθν υποβολι διλωςθσ Ε9 από το πρϊτο διακζςιμο ςτθ εφαρμογι ζτοσ που πρζπει θ τροποποίθςθ αυτι να γίνει. ελίδα 2 Όταν επιλζγεται οριςτικοποίθςθ τθσ υποβλθκείςασ διλωςθσ Ε9 ςε ζνα ζτοσ, εάν κάποιεσ από τισ διορκϊςεισ που ζγιναν, αφοροφν και επόμενο ζτοσ, τότε δίνεται θ δυνατότθτα μεταφοράσ τθσ διλωςθσ αυτισ ςτο επόμενο ζτοσ. Εμφανίηεται παράκυρο με ςχετικό μινυμα.

3 το επόμενο ζτοσ, θ διλωςθ μεταφζρεται ωσ «προςωρινά» υποβαλλόμενθ και ο φορολογοφμενοσ, πρζπει να επιλζξει το ζτοσ αυτό και ςτθ ςυνζχεια τθν καρτζλα «υποβολι διλωςθσ Ε9», ϊςτε να μπορζςει να τθν επεξεργαςτεί. Τι πρϋπει να προςϋχουμε όταν επιλϋγουμε μεταφορϊ δόλωςησ από ϋνα ϋτοσ ςε επόμενο ϋτοσ; Όταν επιλζγετε μεταφορά διλωςθσ ςτο επόμενο ζτοσ, ςτο ζτοσ που ζγινε θ μεταφορά και πριν ξεκινιςει θ επεξεργαςία τθσ προςωρινισ διλωςθσ, πρζπει να γίνεται ζλεγχοσ τθσ περιουςιακισ κατάςταςθσ όπωσ ζχει διαμορφωκεί από τθν προςωρινι διλωςθ, μζςω τθσ προεπιςκόπηςησ περιουςιακήσ κατάςταςησ από τισ διακζςιμεσ ενζργειεσ. Εάν για παράδειγμα μεταφζρετε μία διλωςθ με μία ειςαγωγι ακινιτου ςε επόμενο ζτοσ όπου το ακίνθτο ιδθ υπάρχει ςτθν περιουςιακι εικόνα, εάν κάνετε ζλεγχο ςφμφωνα με τα παραπάνω κα διαπιςτϊςετε ότι το ακίνθτο υπάρχει δφο φορζσ. υνεπϊσ, κα πρζπει να ακυρϊςετε τθν προςωρινι διλωςθ που μεταφζρατε. Εϊν τη ςτιγμό τησ οριςτικόσ υποβολόσ δόλωςησ Ε9 επιλϋχθηκε ΟΧΙ ςτην ερώτηςη για μεταφορϊ δόλωςησ ςτο επόμενο ϋτοσ ενώ ϋπρεπε να γύνει, πώσ μπορεύ να πραγματοποιηθεύ; Εάν ο φορολογοφμενοσ κατά τθ ςτιγμι τθσ οριςτικισ υποβολισ διλωςθσ Ε9, δεν επζλεξε μεταφορά τθσ διλωςθσ ςε επόμενο ζτοσ, μπορεί και εκ των υςτζρων από τθν καρτζλα «δθλϊςεισ Ε9» να επιλζξει τθ ςυγκεκριμζνθ διλωςθ και ςτθ ςυνζχεια από τισ διακζςιμεσ ενζργειεσ, μεταφορά διλωςθσ ςε επόμενο ζτοσ. Εάν θ επιλογι «μεταφορά διλωςθσ ςε επόμενο ζτοσ» είναι ανενεργι, ςθμαίνει ότι δεν μπορεί να γίνει θ μεταφορά ςτο επόμενο ζτοσ. Πόςεσ τροποποιητικϋσ δηλώςεισ Ε9 μπορούν να υποβληθούν για το ύδιο ϋτοσ; Εφόςον είναι διακζςιμθ θ εφαρμογι, μπορείτε να υποβάλλετε όςεσ τροποποιθτικζσ δθλϊςεισ Ε9 κρίνετε αναγκαίεσ για τθν διαμόρφωςθ ορκισ περιουςιακισ εικόνασ. Πότε μπορώ να υποβϊλλω επόμενη τροποποιητικό δόλωςη, διότι δεν απεικονύζεται η ορθό περιουςιακό εικόνα; Εάν μετά τθν οριςτικι υποβολι τθσ τροποποιθτικισ διλωςθσ, διαπιςτωκοφν λάκθ ι παραλείψεισ, ζτςι ϊςτε να μθν απεικονίηεται ορκά θ περιουςιακι εικόνα για το ςυγκεκριμζνο ζτοσ, μπορεί να υποβλθκεί νζα τροποποιθτικι διλωςθ Ε9, μετά τθν ζκδοςθ τθσ πράξθσ προςδιοριςμοφ φόρου τθσ προθγοφμενθσ υποβλθκείςασ τροποποιθτικισ διλωςθσ. Εάν δεν ολοκλθρωκεί θ διαδικαςία εκκακάριςθσ τθσ προθγοφμενθσ διλωςθσ, δεν μπορεί να υποβλθκεί νζα τροποποιθτικι. Εμφανίηεται ςχετικό μινυμα ςτθν αρχικι ςελίδα. Τι ςυμβαύνει όταν δεν υπϊρχουν διαθϋςιμεσ ενϋργειεσ και δεν μπορεύ να υποβληθεύ δόλωςη Ε9; ελίδα 3 τθν περίπτωςθ αυτι, μεταβείτε ςτθν καρτζλα «αρχικι ςελίδα» και διαβάςτε προςεκτικά τα μθνφματα που εμφανίηονται. Πικανόν υπάρχει κάποια εκκρεμότθτα και γι αυτό δεν υπάρχουν διακζςιμεσ ενζργειεσ.

4 Πιθανές εκκρεμότητες: Ζχετε ξεκινιςει ιδθ δθμιουργία διλωςθσ και πρζπει να μεταβείτε ςτθν καρτζλα «Τποβολι διλωςθσ» για να τθν επεξεργαςτείτε. Ζχει ξεκινιςει δθμιουργία διλωςθσ από τθ Δ.Ο.Τ., οπότε δεν μπορείτε να υποβάλλετε νζα διλωςθ, εάν δεν ολοκλθρωκεί θ επεξεργαςία από τθ Δ.Ο.Τ. Δεν ζχουν ολοκλθρωκεί οι διαδικαςίεσ εκκακάριςθσ προθγοφμενθσ διλωςθσ που υποβλικθκε είτε θλεκτρονικά είτε ςτθ Δ.Ο.Τ. Υποβλόθηκε οριςτικό δόλωςη Ε9 αλλϊ διαπιςτώθηκαν λϊθη. Μπορώ να την ακυρώςω; Εάν εμφανιςτεί μινυμα ότι θ διλωςθ είναι οριςτικι και εκκρεμεί εκκακάριςθ, δεν μπορεί να ακυρωκεί. Μόλισ εκκακαριςτεί, μπορείτε να υποβάλλετε νζα διλωςθ Ε9. Εάν κατά τθ ςτιγμι τθσ οριςτικισ υποβολισ διλωςθσ Ε9, εμφανίηεται μινυμα ότι θ διλωςθ υποβλικθκε επιτυχϊσ και για να οριςτικοποιθκεί κα πρζπει να προςκομίςετε τα απαραίτθτα δικαιολογθτικά ςτθν αρμόδια Δ.Ο.Τ., μπορείτε από τισ διακζςιμεσ ενζργειεσ να ακυρϊςετε τθ διλωςθ Στην πρϊξη διοικητικού προςδιοριςμού ΕΝ.Φ.Ι.Α. εμφανύζεται μόνυμα ότι λόγω ανεπϊρκειασ ςτοιχεύων ςτη δόλωςη των ςτοιχεύων ακινότων, ο υπολογιςμόσ του φόρου ϋγινε βϊςει απόφαςησ τησ Γ.Γ.Δ.Ε. Τι ενϋργειεσ πρϋπει να κϊνω; Θα πρζπει να υποβλθκεί τροποποιθτικι διλωςθ Ε9, για να γίνουν οι απαραίτθτεσ διορκϊςεισ. ε αυτι τθν περίπτωςθ, όταν ο χριςτθσ ειςζρχεται ςτθν εφαρμογι, εμφανίηεται ςχετικό μινυμα ςτθν καρτζλα «αρχικι ςελίδα». Επιλζγετε «Δθμιουργία τροποποιθτικισ διλωςθσ Ε9 βάςει τθσ ΠΟΛ 1186/2014» και ςτθ ςυνζχεια «Ελλείψεισ ςτοιχείων ακινιτων για τον υπολογιςμό ΕΝ.Φ.Ι.Α.». από τισ διακζςιμεσ ενζργειεσ. Εμφανίηεται ςχετικι οκόνθ με τουσ Α.Σ.ΑΚ. των πινάκων 1 και 2 που εκκακαρίςτθκαν με παραδοχζσ. Επιλζγοντασ τον Α.Σ.ΑΚ., γίνεται μετάβαςθ ςτθ φόρμα καταχϊρθςθσ του ακινιτου, εμφανίηονται τα περιγραφικά ςτοιχεία αυτοφ και μπορεί να γίνει διόρκωςθ ι ςυμπλιρωςθ ςτοιχείων, όπου χρειάηεται. Μετά προχωριςτε ςε ολοκλιρωςθ τθσ μεταβολισ. Εφόςον υπάρχουν ελλείψεισ και ςε άλλουσ Α.Σ.ΑΚ., επιλζξτε εκ νζου «Ελλείψεισ ςτοιχείων ακινιτων για τον υπολογιςμό ΕΝ.Φ.Ι.Α.», και ακολουκείςτε τθν παραπάνω διαδικαςία. Όταν γίνουν όλεσ οι διορκϊςεισ, εμφανίηεται το μινυμα ότι διορκϊκθκαν όλοι οι Α.Σ.ΑΚ. Όταν υποβϊλλω τροποποιητικό δόλωςη ΕΝ.Φ.Ι.Α. ςε ποιεσ περιπτώςεισ γύνεται η ϊμεςα η εκκαθϊριςη; ελίδα 4 Εάν από τθν τροποποιθτικι διλωςθ, δεν προκφπτει ποςό φόρου για καταβολι, ι το αποτζλεςμα τθσ εκκακάριςθσ είναι χρεωςτικό ι αφορά τθν υποβολι τθσ 1 θσ τροποποιθτικισ διλωςθσ και υπάρχει μείωςθ φόρου ζωσ και τριακόςια (300) ευρϊ, θ εκκακάριςθ πραγματοποιείται άμεςα από τθ Διεφκυνςθ Ηλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ (Δ.ΗΛΕ.Δ.) και μπορείτε να εκτυπϊςετε τθ νζα πράξθ προςδιοριςμοφ φόρου ΕΝ.Φ.Ι.Α.

5 Όταν υποβϊλλω τροποποιητικό δόλωςη ΕΝ.Φ.Ι.Α. ςε ποιεσ περιπτώςεισ δεν γύνεται ϊμεςα η εκκαθϊριςη και πρϋπει να προηγηθεύ ϋλεγχοσ από την αρμόδια Δ.Ο.Υ; Εάν από τθν εκκακάριςθ τθσ 1 θσ τροποποιθτικισ προκφπτει μείωςθ φόρου άνω των τριακοςίων (300) ευρϊ κατά τθ ςτιγμι τθσ οριςτικισ υποβολισ διλωςθσ Ε9, εμφανίηεται μινυμα ότι θ διλωςθ υποβλικθκε επιτυχϊσ. Για τθν οριςτικοποίθςι τθσ όμωσ κα πρζπει να προςκομίςετε τα απαραίτθτα δικαιολογθτικά ςτθν αρμόδια Δ.Ο.Τ. Επίςθσ εάν από τθν εκκακάριςθ τθσ 2 θσ τροποποιθτικισ και κάκε επόμενθσ, προκφπτει μείωςθ φόρου, τότε πάλι κα πρζπει να προθγθκεί ζλεγχοσ από τθν αρμόδια Δ.Ο.Τ. με προςκόμιςθ ςε αυτιν των δικαιολογθτικϊν που αιτιολογοφν τισ μεταβολζσ που πραγματοποιιςατε Μπορείτε από τισ διακζςιμεσ ενζργειεσ να εκτυπϊςετε τθν προςωρινι διλωςθ Ε9, θ οποία ζχει ειδικι ςιμανςθ «ΑΚΤΡΟ», διότι δεν ζχει υποβλθκεί οριςτικά και εκκρεμεί ζλεγχοσ από τθ Δ.Ο.Τ. Μζχρι να γίνει θ διαχείριςθ τθσ διλωςθσ από τθ Δ.Ο.Τ. μπορείτε να ακυρϊςετε τθ διλωςθ. Όταν προςκομίςετε τα δικαιολογθτικά που κα ςασ ηθτθκοφν από τθν αρμόδια Δ.Ο.Τ., θ διλωςθ οριςτικοποιείται από αυτιν και εκδίδεται πράξθ προςδιοριςμοφ φόρου. Όταν το Νομικό πρόςωπο ϋχει διακόψει τισ εργαςύεσ του κατϊ τη ςτιγμό τησ υποβολόσ τησ δόλωςησ, μπορεύ να υποβληθεύ ηλεκτρονικϊ η δόλωςη Ε9; Ναι μπορεί, εφόςον τθν 01/01/2014 το νομικό πρόςωπο δεν είχε διακόψει τισ εργαςίεσ του. Όταν για το Νομικό Πρόςωπο δεν ϋχει υποβληθεύ Ε9 για το ϋτοσ 2013 τι πρϋπει να κϊνει; Τποβάλλει υποχρεωτικά θλεκτρονικά τθ διλωςθ ςτοιχείων ακινιτων (Ε9) ζτουσ 2013, ςτθν οποία κα περιλαμβάνεται θ περιουςιακι του κατάςταςθ, όπωσ αυτι υφίςταται κατά τθν 1θ Ιανουαρίου του τθ ςυνζχεια δίνεται θ δυνατότθτα μεταφοράσ τθσ διλωςθσ αυτισ ςτο ζτοσ 2014 ωσ προςωρινι διλωςθ όπου μπορεί να τθν επεξεργαςτεί (εμφανίηεται ςχετικό μινυμα). Ποια αλλαγό υπϊρχει κατϊ τη δημιουργύα δόλωςησ Ε9 των Νομικών προςώπων για το ϋτοσ 2014; Κατά τθ δθμιουργία διλωςθσ Ε9, εμφανίηεται το είδοσ του ΝΠ, δθλαδι εάν είναι κερδοςκοπικοφ ι μθ χαρακτιρα βάςει ςτοιχείων που τθροφνται ςτο μθτρϊο του Taxis. Εάν το ΝΠ είναι μθ κερδοςκοπικοφ χαρακτιρα, πρζπει υποχρεωτικά να επιλεγεί από λίςτα θ κατθγορία του ΝΠ (Ν.Π.Δ.Δ. που εντάςςονται ςτουσ φορείσ τθσ γενικισ κυβζρνθςθσ, ΟΣΑ, κ.τ.λ.). Όςα ΝΠ κερδοςκοπικοφ χαρακτιρα είναι Ανϊνυμεσ Εταιρίεσ Επενδφςεων ςε Ακίνθτθ Περιουςία, κα πρζπει να το δθλϊςουν επιλζγοντασ τθν αντίςτοιχθ ζνδειξθ που εμφανίηεται Τι πρϋπει να δηλωθεύ υποχρεωτικϊ κατϊ την ειςαγωγό, μεταβολό ό διαγραφό ακινότου / γηπϋδου; ελίδα 5 Δθλϊνεται υποχρεωτικά θ αιτία ειςαγωγισ μεταβολισ ι διαγραφισ ακινιτου. Ανάλογα με τθν αιτία που επιλζγεται από λίςτα που εμφανίηεται, ςυμπλθρϊνονται υποχρεωτικά κάποια πεδία (π.χ. ςε πϊλθςθ ακινιτου ηθτείται αρικμόσ ςυμβολαίου/ θμερομθνία, Α.Φ.Μ. ςυμβολαιογράφου).

6 Ό,τι ςυμπλθρϊνεται ςτα πεδία αυτά, μεταφζρεται αυτόματα ςτισ ςθμειϊςεισ φορολογοφμενου και μετά τθν οριςτικι υποβολι τθσ διλωςθσ εμφανίηεται ςτθν εκτφπωςθ του Ε9. Σε ποιεσ περιπτώςεισ η ςύζυγοσ που δεν εύναι πιςτοποιημϋνη χρόςτησ των υπηρεςιών του TAXISnet, μπορεύ να υποβϊλλει δόλωςη Ε9 με τουσ κωδικούσ πρόςβαςησ του Υπόχρεου και πώσ υποβϊλλει το ανόλικο τϋκνο; Η ςφηυγοσ, θ οποία δεν είναι ενεργι χριςτθσ των υπθρεςιϊν του TAXISnet, υποβάλλει θλεκτρονικά τθ διλωςθ ςτοιχείων ακινιτων τθσ, χρθςιμοποιϊντασ για τθν πρόςβαςθ ςτο TAXISnet το όνομα χριςτθ και τον κωδικό πρόςβαςθσ του ςυηφγου τθσ, εφόςον υπάρχει ζγγαμθ ςχζςθ ςτο μθτρϊο του Taxis. Από τθν θμερομθνία όμωσ που είτε θ ςφηυγοσ αποκτιςει δικοφσ τθσ κωδικοφσ πρόςβαςθσ, είτε δθλωκεί διακοπι ι διάςταςθσ τθσ ζγγαμθσ ςχζςθσ ςτο μθτρϊο του Taxis, δεν είναι πλζον δυνατι θ υποβολι διλωςθσ ςτοιχείων ακινιτων τθσ με τθ χριςθ των κωδικϊν του ςυηφγου. Η διλωςθ ςτοιχείων ακινιτων (Ε9) του ανιλικου τζκνου υποβάλλεται με τουσ δικοφσ του κωδικοφσ πρόςβαςθσ. Με ποιο τρόπο δύνεται η δυνατότητα με τουσ κωδικούσ πρόςβαςησ του υπόχρεου, να υποβληθεύ και η δόλωςη Ε9 τησ ςυζύγου; Όταν πλθροφνται οι προχποκζςεισ που περιγράφονται πιο πάνω, κατά τθν είςοδο ςτθν εφαρμογι εμφανίηεται οκόνθ ςτθν οποία εμφανίηεται και ο Α.Φ.Μ. τθσ ςυηφγου, προκειμζνου να διαχειριςτεί τθν περιουςιακι τθσ εικόνα. Εάν δεν εμφανίηεται θ οκόνθ αυτι, ςθμαίνει ότι δεν πλθροφνται οι προχποκζςεισ που αναφζρονται παραπάνω και κα πρζπει να ειςζλκει ςτθν εφαρμογι με τουσ δικοφσ τθσ κωδικοφσ πρόςβαςθσ. Τι κϊνω όταν δε βρύςκω μϋςα από τη λύςτα των οδών κϊποιον ό κϊποιουσ από τουσ δρόμουσ που βρύςκεται το ακύνητο μου; Θα πρζπει να προχωριςετε ςε εντοπιςμό του ακινιτου ςασ μζςω εμφάνιςθσ χάρτθ, ο οποίοσ περιλαμβάνει τισ περιοχζσ για τισ οποίεσ ιςχφει ο αντικειμενικόσ προςδιοριςμόσ αξίασ ακινιτου. Εφόςον βρείτε το οικοδομικό τετράγωνο που βρίςκεται το ακίνθτο ςασ, το επιλζγετε. Εάν βρίςκετε το ςωςτό οικοδομικό τετράγωνο, αλλά θ διεφκυνςθ τθσ οδοφ που βρίςκεται το ακίνθτο ςασ υπάρχει μζςα ςτο χάρτθ με άλλθ ονομαςία από αυτι που εςείσ γνωρίηετε, τότε επιλζξτε το οικοδομικό τετράγωνο αλλά όταν επιςτρζψετε ςτθ φόρμα καταχϊρθςθσ του ακινιτου ςτο πεδίο «Ονομαςία Οδοφ Ακινιτου», αναγράψτε τθν ορκι διεφκυνςθ. Τι κϊνω όταν δεν βρύςκω το ακύνητο μου μϋςα ςτον χϊρτη; Εάν το ακίνθτο ςασ δεν βρίςκεται ςτο χάρτθ, ενδζχεται να βρίςκεται εκτόσ Αντικειμενικοφ Προςδιοριςμοφ Αξίασ Ακινιτων και πρζπει να επιλζξετε τθν ζνδειξθ «Εκτόσ ΑΠΑΑ». ε κάκε περίπτωςθ, πριν προβείτε ςε αυτι τθν ενζργεια πρζπει να είςτε ςίγουροσ/θ ότι το ακίνθτο ςασ είναι εκτόσ ΑΠΑΑ. ελίδα 6

7 Τι κϊνω όταν εμφανύζεται μόνυμα ότι κϊποιο ακύνητο μου δεν ϋχει εντοπιςτεύ μοναδικϊ; Διαβάςτε προςεκτικά το μινυμα που εμφανίηεται, ςτο οποίο αναφζρεται για ποιο ακίνθτο πρζπει να προβείτε ςε εντοπιςμό. το μινυμα αυτό αναφζρεται ο ΑΣΑΚ (Αρικμόσ ταυτότθτασ ακινιτου) που χαρακτθρίηει το ακίνθτο ςασ. τθ ςυνζχεια, κα πρζπει μζςω υποβολισ διλωςθσ Ε9 να επιλζξετε μεταβολι κτίςματοσ/οικοπζδου για τον ςυγκεκριμζνο Α.Σ.ΑΚ. και να εντοπίςετε γεωγραφικά μζςω εμφάνιςθσ χάρτθ το ακίνθτο αυτό. Πωσ μπορώ να κϊνω προςωρινό αποθόκευςη τησ δόλωςησ ςτοιχεύων ακινότων; Δε χρειάηεται ξεχωριςτι ενζργεια. Η διλωςθ ςτοιχείων ακινιτων (Ε9) αποκθκεφεται προςωρινά αυτόματα μετά από κάκε ολοκλιρωςθ ενζργειασ που κάνετε π.χ. ειςαγωγι ακινιτου κ.τ.λ. Πώσ μπορώ να ανακτόςω την προςωρινό δόλωςη που εύχα δημιουργόςει; Όταν ειςζρχεςτε ςτθν εφαρμογι, επιλζγετε τθν καρτζλα «υποβολι διλωςθσ Ε9» και ζτςι ανακτάτε τθν προςωρινι διλωςθ που είχατε δθμιουργιςει Μπορείτε να τθν επεξεργαςτείτε ι να τθν ακυρϊςετε. Ποιεσ οδηγύεσ ιςχύουν για τον τρόπο ςυμπλόρωςησ τησ δόλωςησ Ε9 ϋτουσ 2014; Για τθ ςυμπλιρωςθ του περιεχομζνου των δθλϊςεων ςτοιχείων ακινιτων Ε9 ζτουσ 2014 ιςχφουν οι οδθγίεσ που ζχουν δοκεί με τθν ΠΟΛ 1237/ Ποιεσ οδηγύεσ ιςχύουν για τισ εκπτώςεισ ΕΝ.Φ.Ι.Α. και για τα μη ηλεκτροδοτούμενα ακύνητα; Για τθ διαδικαςία χοριγθςθσ εκπτϊςεων επί του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτθςίασ Ακινιτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) ςε φυςικά πρόςωπα, ζτουσ 2014 ιςχφει θ ΠΟΛ 1231/ Για τθ διαδικαςία χοριγθςθσ μείωςθσ του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτθςίασ Ακινιτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) ζτουσ 2014 ςε φυςικά πρόςωπα για κφριουσ χϊρουσ κενϊν και μθ θλεκτροδοτοφμενων κατοικιϊν και επαγγελματικϊν ςτεγϊν ιςχφει θ ΠΟΛ 1232/ Ποια εύναι η καταληκτικό προθεςμύα εμπρόθεςμησ ηλεκτρονικόσ υποβολόσ τησ δόλωςησ ςτοιχεύων ακινότων φυςικών και νομικών προςώπων (Ε9) ϋτουσ 2014; Η εμπρόκεςμθ θλεκτρονικι υποβολι τθσ διλωςθσ ςτοιχείων ακινιτων (Ε9) φυςικϊν και νομικϊν προςϊπων ζτουσ 2014 λιγει ςτισ 19/12/2014. ελίδα 7

Ο.Π.Σ. Περιουςιολογύου Συχνϋσ Ερωτόςεισ

Ο.Π.Σ. Περιουςιολογύου Συχνϋσ Ερωτόςεισ Ο.Π.Σ. Περιουςιολογύου Συχνϋσ Ερωτόςεισ 2015 2016 1. Ποιεσ υπηρεςύεσ παρϋχονται ςτα Φυςικϊ πρόςωπα (ΦΠ) μϋςω τησ εφαρμογόσ του Ολοκληρωμϋνου Πληροφοριακού Συςτόματοσ Περιουςιολογύου; Από τθν υπθρεςία αυτι

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Υποβολή Δηλώςεων Στοιχείων Ακινήτων Ε9

Ηλεκτρονική Υποβολή Δηλώςεων Στοιχείων Ακινήτων Ε9 Ο.Π.. ΠΕΡΙΟΤΙΟΛΟΓΙΟΤ Ηλεκτρονική Υποβολή Δηλώςεων Στοιχείων Ακινήτων Ε9 Οδηγίεσ Χρήςησ Διεφκυνςθ Ηλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ Γ.Γ.Δ.Ε. - Νοζμβριοσ 2014 - Πύνακασ περιεχομϋνων Αρχικι οκόνθ ειςόδου... 3 Αρχικι

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ Οδηγός Χρήσης Εφαρμογής Ελέγχου Προσφορών Αφοφ πιςτοποιθκεί ο λογαριαςμόσ που δθμιουργιςατε ςτο πρόγραμμα ωσ Πάροχοσ Προςφορϊν, κα λάβετε ζνα e-mail με

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικι Υπθρεςία Ολοκλθρωμζνθσ Διαχείριςθσ Συγγραμμάτων και Λοιπϊν Βοθκθμάτων

Ηλεκτρονικι Υπθρεςία Ολοκλθρωμζνθσ Διαχείριςθσ Συγγραμμάτων και Λοιπϊν Βοθκθμάτων Ηλεκτρονικι Υπθρεςία Ολοκλθρωμζνθσ Διαχείριςθσ Συγγραμμάτων και Λοιπϊν Βοθκθμάτων ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ 1/13 2/13 Οδθγίεσ Χριςθσ Εφαρμογισ Βιβλιοκθκϊν Ιδρυμάτων 1. Είςοδοσ ςτθν Εφαρμογι

Διαβάστε περισσότερα

Οδθγίεσ Χριςθσ. Ζκδοςθ v.01

Οδθγίεσ Χριςθσ. Ζκδοςθ v.01 Αιτήςεισ για τη χορήγηςη πετρελαίου θέρμανςησ περιόδου 2015-2016 Οδθγίεσ Χριςθσ Ζκδοςθ v.01 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ;

Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ; Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ; Για να μπορζςετε να δθμιουργιςετε φακζλουσ ςτο χαρτοφυλάκιό ςασ ςτο Mahara κα πρζπει να μπείτε ςτο ςφςτθμα αφοφ πατιςετε πάνω ςτο ςφνδεςμο Mahara profiles από οποιοδιποτε ςελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων Τροφίμων

Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων Τροφίμων Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων ΕΚΔΟΣΗ 1.0 Περιεχόμενα Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων...

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγύεσ Εφαρμογόσ Ηλεκτρονικόσ Κοςτολόγηςησ

Οδηγύεσ Εφαρμογόσ Ηλεκτρονικόσ Κοςτολόγηςησ Οδηγύεσ Εφαρμογόσ Ηλεκτρονικόσ Κοςτολόγηςησ Η εφαρμογι κοςτολόγθςθσ δίνει ςτουσ διακζτεσ ςυγγραμμάτων τθ δυνατότθτα υποβολισ αίτθςθσ κοςτολόγθςθσ για βιβλία τα οποία ζχουν ςυμπεριλθφκεί ςε μία τουλάχιςτον

Διαβάστε περισσότερα

digi-lodge Κείμενα Οδθγιών Συμπλιρωςθσ του Αιτιματοσ Προκαταβολισ του Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ Οδθγίεσ ςυμπλιρωςθσ τθσ online αίτθςθσ

digi-lodge Κείμενα Οδθγιών Συμπλιρωςθσ του Αιτιματοσ Προκαταβολισ του Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ Οδθγίεσ ςυμπλιρωςθσ τθσ online αίτθςθσ Κείμενα Οδθγιών Συμπλιρωςθσ του Αιτιματοσ Προκαταβολισ του Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ Οδθγίεσ ςυμπλιρωςθσ τθσ online αίτθςθσ Σεπτζμβριοσ 2010 Περιεχόμενα 1 Στοιχεία αιτιματοσ προκαταβολισ... 3 2 Επεξεργαςία

Διαβάστε περισσότερα

Οδθγίεσ Ρρόςβαςθσ Στισ Εφαρμογζσ EMCS και AIS Και τθν Διαχείριςθ Ηλεκτρονικϊν Εξουςιοδοτιςεων

Οδθγίεσ Ρρόςβαςθσ Στισ Εφαρμογζσ EMCS και AIS Και τθν Διαχείριςθ Ηλεκτρονικϊν Εξουςιοδοτιςεων ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ηλεκτρονικζσ Τπθρεςίεσ ICiSnet Οδθγίεσ Ρρόςβαςθσ Στισ Εφαρμογζσ EMCS και AIS Και τθν Διαχείριςθ Ηλεκτρονικϊν Εξουςιοδοτιςεων Μάιοσ 2010 Ι. Ηλεκτρονικι Ρρόςβαςθ Εξωτερικϊν Χρθςτϊν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ. του ΙΑΣΡΟΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΦΑΚΕΛΟΤ ΑΘΕΝΩΝ Για τον ΟΙΚΟ ΝΑΤΣΟΤ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΙ ΓΙΑΣΡΟΙ. iknowhow Πληροφορική A.E

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ. του ΙΑΣΡΟΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΦΑΚΕΛΟΤ ΑΘΕΝΩΝ Για τον ΟΙΚΟ ΝΑΤΣΟΤ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΙ ΓΙΑΣΡΟΙ. iknowhow Πληροφορική A.E ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ του ΙΑΣΡΟΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΦΑΚΕΛΟΤ ΑΘΕΝΩΝ Για τον ΟΙΚΟ ΝΑΤΣΟΤ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΙ ΓΙΑΣΡΟΙ iknowhow Πληροφορική A.E ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΙ ΓΙΑΣΡΟΙ... 3 Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ... 3 ΧΡΗΣΕ... 3 ΠΡΟΒΑΗ ΣΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ... 3 ΑΡΧΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΑΙΣΗΗ

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΑΙΣΗΗ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΑΙΣΗΗ Η Ηλεκτρονικι Υπθρεςία Συμμετοχισ ςε επιμορφωτικά Ρρογράμματα απευκφνεται ςε όλουσ τουσ Δθμοςίουσ Υπαλλιλουσ για ςυμμετοχι τουσ ςτα επιμορφωτικά προγράμματα που

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΕΙΑΓΩΓΗ Ο νζοσ δικτυακόσ τόποσ τθσ Δ.Δ.Ε. Θεςπρωτίασ παρζχει πλζον τθ δυνατότθτα τθσ καταχϊρθςθσ νζων, ειδιςεων και

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΗ ΓΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ»

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΗ ΓΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΙ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ: ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ Ε ΜΕΣΑΒΑΗ ΔΡΑΗ ΕΘΝΙΚΗ ΕΜΒΕΛΕΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)».

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εφδοξοσ+ Διαθζτοντασ βιβλία μζςω του «Εφδοξοσ+» Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εμφανίηεται θ λίςτα με όλα ςασ τα βιβλία. Από εδϊ μπορείτε: -

Διαβάστε περισσότερα

Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox

Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox 03 05 ΙΛΤΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. αρμά Ιηαμπζλλα Βαρλάμθσ Νίκοσ Ειςαγωγι... 1 Σι είναι το Databox...... 1 Πότε ανανεϊνεται...... 1 Μπορεί να εφαρμοςτεί

Διαβάστε περισσότερα

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Περιεχόμενα 1. Επαφζσ... 3 2. Ημερολόγιο Επιςκζψεων... 4 3. Εκκρεμότθτεσ... 5 4. Οικονομικά... 6 5. Το 4doctors ςτο κινθτό ςου... 8 6. Υποςτιριξθ... 8 2 1. Επαφζσ Στισ «Επαφζσ»

Διαβάστε περισσότερα

Κάνουμε κλικ ςτθν επιλογι του οριηόντιου μενοφ «Get Skype»για να κατεβάςουμε ςτον υπολογιςτι μασ το πρόγραμμα του Skype.

Κάνουμε κλικ ςτθν επιλογι του οριηόντιου μενοφ «Get Skype»για να κατεβάςουμε ςτον υπολογιςτι μασ το πρόγραμμα του Skype. ΟΔΗΓΙΕ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΤ ΣΟ SKYPE Ανοίγουμε το πρόγραμμα περιιγθςθσ ιςτοςελίδων (εδϊ Internet Explorer). Κάνουμε κλικ ςτθ γραμμι διεφκυνςθσ του προγράμματοσ και πλθκτρολογοφμε: www.skype.com Κάνουμε

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης. Εφαρμογι Pegasus. Αικατερίνθ Γκιόκα ΟΑΕΔ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΧΙΚΗΣ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΚΑΤΑΤΙΣΗΣ

Εγχειρίδιο χρήσης. Εφαρμογι Pegasus. Αικατερίνθ Γκιόκα ΟΑΕΔ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΧΙΚΗΣ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΚΑΤΑΤΙΣΗΣ Εγχειρίδιο χρήσης Εφαρμογι Pegasus Αικατερίνθ Γκιόκα ΟΑΕΔ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΧΙΚΗΣ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΚΑΤΑΤΙΣΗΣ 1 ΟΔΗΓΙΕ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΑΙΣΗΗ 1. Στθν Αρχικι ςελίδα τθσ Εφαρμογισ υπάρχουν τρεισ

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία Διατείριζης Εκηύπωζης Ιζοζσγίοσ Γενικού - Αναλσηικών Καθολικών. (v )

Διαδικαζία Διατείριζης Εκηύπωζης Ιζοζσγίοσ Γενικού - Αναλσηικών Καθολικών. (v ) Διαδικαζία Διατείριζης Εκηύπωζης Ιζοζσγίοσ Γενικού - Αναλσηικών Καθολικών (v.1. 0.7) 1 Περίλθψθ Το ςυγκεκριμζνο εγχειρίδιο δθμιουργικθκε για να βοθκιςει τθν κατανόθςθ τθσ διαδικαςίασ διαχείριςθσ Εκτφπωςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων»

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Το Πλθροφοριακό Σφςτθμα τθσ δράςθσ «e-κπαιδευτείτε» ζχει ςτόχο να αυτοματοποιιςει τισ ακόλουκεσ

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά υςτιματα Windows XP

Λειτουργικά υςτιματα Windows XP ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΟΜΕΑ ΔΙΚΣΤΩΝ ΚΑΙ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Οδθγόσ Εγκατάςταςθσ και Διαμόρφωςθσ τθσ Τπθρεςίασ Σθλεομοιότυπου (Fax Service) ςε Λειτουργικά υςτιματα Windows XP ΤΠ ΕΔ/41 Αφγουςτοσ 2011

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήςησ Αυτοματοποίηςησ Κυκλώματοσ Πληρωμών ΟΛΠ μζςω e-banking VERSION <Final>

Εγχειρίδιο Χρήςησ Αυτοματοποίηςησ Κυκλώματοσ Πληρωμών ΟΛΠ μζςω e-banking VERSION <Final> Εγχειρίδιο Χρήςησ Αυτοματοποίηςησ Κυκλώματοσ Πληρωμών ΟΛΠ μζςω e-banking VERSION Document Control File Name Εγχειρίδιο Χρήςτη Ebanking ΟΛΠ V2.Doc Prepared By Σωκράτησ καλαματιανόσ (skalamatianos@eurobank.gr)

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες αναβάθμισης χαρτών

Οδηγίες αναβάθμισης χαρτών Οδηγίες αναβάθμισης χαρτών Για να κάνετε τθν αναβάκμιςθ χαρτϊν Ελλάδοσ κα πρζπει να εγγραφείτε ωσ νζο μζλοσ ςτθν ιςτοςελίδα http://www.mls.gr. 1) Εγγραφή νέου μέλουσ ςτην ιςτοςελίδα αναβαθμίςεων Α) Αντιγράψτε

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες)

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες) Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες) Ιούνιοσ 2013 Περιεχόμενα: Ειςαγωγή... 3 1. Περιφζρεια... 3 1.1 Διαχειριςτήσ Αιτήςεων Περιφζρειασ... 3 1.1.1. Είςοδοσ... 3 1.1.2. Αρχική

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΡΤΘΜΙΗ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΣΑΧΤΔΡΟΜΕΙΟΤ ΣΟ GOOGLE (G-MAIL)

ΟΔΗΓΙΕ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΡΤΘΜΙΗ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΣΑΧΤΔΡΟΜΕΙΟΤ ΣΟ GOOGLE (G-MAIL) ΟΔΗΓΙΕ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΡΤΘΜΙΗ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΣΑΧΤΔΡΟΜΕΙΟΤ ΣΟ GOOGLE (G-MAIL) Ανοίγουμε το πρόγραμμα περιιγθςθσ ιςτοςελίδων (εδϊ Internet Explorer). Αν θ αρχικι ςελίδα του προγράμματοσ δεν είναι θ ςελίδα

Διαβάστε περισσότερα

assessment.gr USER S MANUAL (users)

assessment.gr USER S MANUAL (users) assessment.gr USER S MANUAL (users) Human Factor January 2010 Περιεχόμενα 1. Γενικζσ οδθγίεσ ςυςτιματοσ... 3 1.1 Αρχικι ςελίδα... 3 1.2 Ερωτθματολόγια... 6 1.2.1 Τεςτ Γνϊςεων Γενικοφ Ρεριεχομζνου... 6

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαςία Προγράμματοσ Ωρομζτρθςθσ. (v.1.0.7)

Διαδικαςία Προγράμματοσ Ωρομζτρθςθσ. (v.1.0.7) (v.1.0.7) 1 Περίλθψθ Σο ςυγκεκριμζνο εγχειρίδιο δθμιουργικθκε για να βοθκιςει τθν κατανόθςθ τθσ Διαδικαςίασ Προγράμματοσ Ωρομζτρθςθσ. Παρακάτω προτείνεται μια αλλθλουχία ενεργειϊν τθν οποία ο χριςτθσ πρζπει

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΧΩΗΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΑΡΟ ΦΟΕΙΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΧΩΗΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΑΡΟ ΦΟΕΙΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΑΝΑΡΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ: ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ Ε ΜΕΣΑΒΑΗ ΔΡΑΗ ΕΘΝΙΚΗ ΕΜΒΕΛΕΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Πρόζβαζης ζηο EndNote Web. Πρόζβαζη ζηο EndNote Web

Οδηγίες Πρόζβαζης ζηο EndNote Web. Πρόζβαζη ζηο EndNote Web Οδηγίες Πρόζβαζης ζηο EndNote Web Το EndNote Web είναι εργαλείο διαχείριςθσ βιβλιογραφικϊν αναφορϊν, ενςωματωμζνο ςτθ βάςθ Web of Science. Απαιτείται εγγραφι και δθμιουργία password (Sign in / Register)

Διαβάστε περισσότερα

Seventron Limited. Οδηγίες χρήσης EnglishOnlineTests.com

Seventron Limited. Οδηγίες χρήσης EnglishOnlineTests.com Seventron Limited Οδηγίες χρήσης EnglishOnlineTests.com EnglishOnlineTests.com Seventron.com March 2013 Περιεχόμενα Πίνακασ ελζγχου/control Panel... 2 Προςκικθ μακθτι... 3 Ανάκεςθ μακθτι ςε ενότθτα...

Διαβάστε περισσότερα

Joomla! - User Guide

Joomla! - User Guide Joomla! - User Guide τελευταία ανανέωση: 10/10/2013 από την ICAP WEB Solutions 1 Η καταςκευι τθσ δυναμικισ ςασ ιςτοςελίδασ ζχει ολοκλθρωκεί και μπορείτε πλζον να προχωριςετε ςε αλλαγζσ ι προςκικεσ όςον

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήςησ Support

Εγχειρίδιο Χρήςησ Support Εγχειρίδιο Χρήςησ Support Περιεχόμενα 1) Αρχικι Σελίδα...2 2) Φόρμα Σφνδεςθσ...2 3) Μετά τθ ςφνδεςθ...2 4) Λίςτα Υποκζςεων...3 5) Δθμιουργία Νζασ Υπόκεςθσ...4 6) Σελίδα Υπόκεςθσ...7 7) Αλλαγι Κωδικοφ...9

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΣΤΟ YAHOO

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΣΤΟ YAHOO ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΣΤΟ YAHOO Ανοίγουμε το πρόγραμμα περιιγθςθσ ιςτοςελίδων (εδώ Internet Explorer). Κάνουμε κλικ ςτθ γραμμι διεφκυνςθσ του προγράμματοσ και

Διαβάστε περισσότερα

Εφδοξοσ Δήλωςη Συγγραμμάτων

Εφδοξοσ Δήλωςη Συγγραμμάτων Εφδοξοσ Δήλωςη Συγγραμμάτων Το πρόγραμμα «Εφδοξοσ» αφορά ςτθ διανομι Συγγραμμάτων των Τεχνολογικϊν και Πανεπιςτθμιακϊν Ιδρυμάτων τθσ Επικράτειασ. Στόχοσ του Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ (ΠΣ) τθσ Δράςθσ είναι

Διαβάστε περισσότερα

DIOSCOURIDES VERSION

DIOSCOURIDES VERSION DIOSCOURIDES VERSION 2.15.29 ΑΛΛΑΓΗ ΥΠΑ ΚΑΙ & ΕΠΑΝΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΛΙΑΝΙΚΗ ΣΙΜΗ ΠΑΡΑΥΑΡΜΑΚΩΝ Για τθν τροποποίθςθ των παραπάνω ςτοιχείων ςτθ νζα ζκδοςθ ςασ δίνουμε τθ δυνατότθτα να αλλάξετε το ΦΠΑ και τθ λιανικι

Διαβάστε περισσότερα

My Tax Friend 3 Manual. Οδθγίεσ Χριςθσ My Tax Friend 3. Περιγραφι τθσ βαςικισ οκόνθσ και των κυριότερων λειτουργιϊν τθσ εφαρμογισ My Tax Friend 3.

My Tax Friend 3 Manual. Οδθγίεσ Χριςθσ My Tax Friend 3. Περιγραφι τθσ βαςικισ οκόνθσ και των κυριότερων λειτουργιϊν τθσ εφαρμογισ My Tax Friend 3. My Tax Friend 3 Manual Οδθγίεσ Χριςθσ My Tax Friend 3 Περιγραφι τθσ βαςικισ οκόνθσ και των κυριότερων λειτουργιϊν τθσ εφαρμογισ My Tax Friend 3. Λογιστικό γραφείο Βλαδίμηρου Ι. Ίτσιου copyright 2011-2014

Διαβάστε περισσότερα

1 Εγκατϊςταςη λογαριαςμού email

1 Εγκατϊςταςη λογαριαςμού email 1 Εγκατϊςταςη λογαριαςμού email 1.1 Εγκατϊςταςη λογαριαςμού ςε Microsoft Office Outlook 2003 1.1.1 Αν δεν χρηςιμοποιεύτε όδη το Outlook. ε περίπτωςθ που δεν ζχετε εγκαταςτιςει άλλο λογαριαςμό ςτο Microsoft

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΝΗΜΕΡΩΗ My Cosmos Email

1. ΕΝΗΜΕΡΩΗ My Cosmos Email 1. ΕΝΗΜΕΡΩΗ My Cosmos Email Η υπθρεςία My Cosmos Email αναβακμίηεται λειτουργικά και αιςκθτικά από Σετάρτθ 05 Νοεμβρίου 2014. Αυτό ςθμαίνει ότι το My Cosmos Email κα λειτουργεί ολοκλθρωμζνα μζςα από ζνα

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή. «Βελτιώνω την πόλη μου» Αιτήματα Ρολιτών. Εγχειρίδιο χρήςησ για τον πολίτη

Εφαρμογή. «Βελτιώνω την πόλη μου» Αιτήματα Ρολιτών. Εγχειρίδιο χρήςησ για τον πολίτη Εφαρμογή «Βελτιώνω την πόλη μου» Αιτήματα Ρολιτών Εγχειρίδιο χρήςησ για τον πολίτη 1 Περιεχόμενα 1. Δθμιουργία λογαριαςμοφ... 3 2. Ειςαγωγι ςτο ςφςτθμα... 5 3. Υπενκφμιςθ κωδικοφ πρόςβαςθσ και Ονόματοσ

Διαβάστε περισσότερα

Με φόντο τθν αρχικι οκόνθ τθσ εφαρμογισ ο υπόχρεοσ ενθμερϊνεται με κατάλλθλο μινυμα, που αφορά ςτον τρόπο προςυμπλιρωςθσ του Ε2.

Με φόντο τθν αρχικι οκόνθ τθσ εφαρμογισ ο υπόχρεοσ ενθμερϊνεται με κατάλλθλο μινυμα, που αφορά ςτον τρόπο προςυμπλιρωςθσ του Ε2. Έντυπο Ε2 Λύγα λόγια για το ϋντυπο Ε2 Σ φμφωνα με τισ οδθγίεσ του εντφπου «Στο ζντυπο αυτό καταχωροφνται τα οικοδομθμζνα ακίνθτα, κάκε υπόχρεου, φυςικοφ ι νομικοφ προςώπου, ανεξάρτθτα εάν αποκτά από αυτά

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΘ ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΘ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΘΘ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΘ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΘΘ (Δ.ΘΛΕ.Δ.) Γ.Γ.Δ.Ε. ΟΔΘΓΙΕ ΧΡΘΘ ΓΙΑ ΣΘΝ ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΘ ΤΠΟΒΟΛΘ ΔΘΛΩΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΝΟΜΑΣΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΜΕΣΡΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΑΡΜΟΜΕΝΕ ΑΝΑΦΟΡΕ. @XXX@_<όνομα παραμζτρου> (Εμφανίηεται ςαν Caption ςτθν φόρμα των φίλτρων).

ΟΝΟΜΑΣΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΜΕΣΡΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΑΡΜΟΜΕΝΕ ΑΝΑΦΟΡΕ. @XXX@_<όνομα παραμζτρου> (Εμφανίηεται ςαν Caption ςτθν φόρμα των φίλτρων). ΟΝΟΜΑΣΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΜΕΣΡΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΑΡΜΟΜΕΝΕ ΑΝΑΦΟΡΕ. @XXX@_ (Εμφανίηεται ςαν Caption ςτθν φόρμα των φίλτρων). Βαςικοί παράμετροι @EDT@_ @CHK@_ @CXD@_ @CXDC@_ @CMB@_ @CHKLB@_ Παράμετροσ που

Διαβάστε περισσότερα

Σμιμα Marketing & Sales

Σμιμα Marketing & Sales Σμιμα Marketing & Sales Ζλενα Μουρτηοφκου εςωτ. 322 Ιωάννα ουλαχάκθ εςωτ. 324 Σύντομες Οδηγίες Χρήσης VIDEO Συσκευής AddPac VP-280 Για το Λζκκα 23-25, 105 62, Ακινα Σθλ: +30 211 800 3638 Fax: +30 210 322

Διαβάστε περισσότερα

Τπθρεςία MasterCard SecureCode / Verified by VISA τθσ ΕΘΝΙΚΘ ΣΡΑΠΕΗΑ Ερωτιςεισ & Απαντιςεισ

Τπθρεςία MasterCard SecureCode / Verified by VISA τθσ ΕΘΝΙΚΘ ΣΡΑΠΕΗΑ Ερωτιςεισ & Απαντιςεισ Μάκετε περιςςότερα για τθν υπθρεςία MasterCard SecureCode / Verified by VISA τθσ ΕΘΝΙΚΘΣ ΤΑΡΕΗΑΣ. Μπορείτε να χρθςιμοποιιςετε τουσ παρακάτω ςυνδζςμουσ για να μεταβείτε ςε ςυγκεκριμζνα κζματα ι να μετακινθκείτε

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμε νο Πληροφοριακο Συ ςτημα Διαχει ριςησ Προςωπικου Α/θμιασ και Β/θμιασ Εκπαι δευςησ (ΟΠΣΥΔ) Εγχειρι διο Εγγραφη σ & Συ νδεςησ

Ολοκληρωμε νο Πληροφοριακο Συ ςτημα Διαχει ριςησ Προςωπικου Α/θμιασ και Β/θμιασ Εκπαι δευςησ (ΟΠΣΥΔ) Εγχειρι διο Εγγραφη σ & Συ νδεςησ Ολοκληρωμε νο Πληροφοριακο Συ ςτημα Διαχει ριςησ Προςωπικου Α/θμιασ και Β/θμιασ Εκπαι δευςησ (ΟΠΣΥΔ) Εγχειρι διο Εγγραφη σ & Συ νδεςησ χρη ςτη ςυςτη ματοσ ΟΠΣΥΔ Απρίλιοσ 2016 Περιεχόμενα 1. Ειςαγωγι...

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Blackboard Learning System για φοιτητές

Οδηγός χρήσης Blackboard Learning System για φοιτητές Οδηγός χρήσης Blackboard Learning System για φοιτητές Ειςαγωγή Το Blackboard Learning System είναι ζνα ολοκλθρωμζνο ςφςτθμα διαχείριςθσ μακθμάτων (Course Management System). Στισ δυνατότθτεσ του Blackboard

Διαβάστε περισσότερα

Σμιμα Marketing & Sales

Σμιμα Marketing & Sales Σμιμα Marketing & Sales Ζλενα Μουρτηοφκου εςωτ. 322 Ιωάννα ουλαχάκθ εςωτ. 324 Σύντομες Οδηγίες Χρήσης VIDEO Συσκευής AddPac VP-120 Για το Λζκκα 23-25, 105 62, Ακινα Σθλ: +30 211 800 3638 Fax: +30 210 322

Διαβάστε περισσότερα

Extra Λογιςτική Διαχείριςη & Extra Μιςθοδοςία

Extra Λογιςτική Διαχείριςη & Extra Μιςθοδοςία Οδηγίεσ Εγκατάςταςησ Εφαρμογήσ Extra Λογιςτική Διαχείριςη & Extra Μιςθοδοςία (School Edition) Περιεχόμενα I. Εγκατάςταςθ Extra Λογιςτικι Διαχείριςθ (School Edition)...3 A. Eγκατάςταςθ εφαρμογϊν Σειράσ

Διαβάστε περισσότερα

«Δεσ την Ψηφιακά 2.0»

«Δεσ την Ψηφιακά 2.0» Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα: Ψθφιακι φγκλιςθ «Δεσ την Ψηφιακά 2.0» «Απόκτθςθ φορθτϊν προςωπικϊν υπολογιςτϊν από τουσ πρωτοετείσ φοιτθτζσ ςτθν Τριτοβάκμια Εκπαίδευςθ για το ακαδθμαϊκό ζτοσ 2009-2010» ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΙΔΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΡΑΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΣΤΟΧΩΝ - ΔΕΙΚΤΩΝ Version 1.0 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ ΧΡΗΣΩΝ ΤΣΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΣΟΧΩΝ - ΔΕΙΚΣΩΝ

ΕΓΧΕΙΙΔΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΡΑΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΣΤΟΧΩΝ - ΔΕΙΚΤΩΝ Version 1.0 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ ΧΡΗΣΩΝ ΤΣΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΣΟΧΩΝ - ΔΕΙΚΣΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ ΧΡΗΣΩΝ ΤΣΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΣΟΧΩΝ - ΔΕΙΚΣΩΝ Ζκδοςθ 1.1 Τελευταία Ενθμζρωςθ: Ιανουάριοσ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Αυκεντικοποίθςθ... 3 2. Μενοφ Διαχείριςθσ... 4 3. Επιφάνεια Εργαςίασ... 4 3.1 Φόρμεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΕΝΙΚΕ ΟΔΗΓΙΕ & ΕΠΕΞΗΓΗΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΟΡΘΗ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ

ΟΔΗΓΙΕ ΓΕΝΙΚΕ ΟΔΗΓΙΕ & ΕΠΕΞΗΓΗΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΟΡΘΗ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΟΔΗΓΙΕ Σο Τπουργείο Διοικθτικισ Μεταρρφκμιςθσ και Ηλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ (ΤΔΜΗΔ) ζχει ςχεδιάςει τθ διαδικτυακι εφαρμογι e-inventory με ςτόχο τθν απογραφι του εξοπλιςμοφ, ζτοιμου λογιςμικοφ, εφαρμογϊν,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ(ΩΝ) Ε ΠΑΡΑΣΑΣΙΚΟ ΑΓΟΡΑ

ΜΕΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ(ΩΝ) Ε ΠΑΡΑΣΑΣΙΚΟ ΑΓΟΡΑ ΜΕΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ(ΩΝ) Ε ΠΑΡΑΣΑΣΙΚΟ ΑΓΟΡΑ Για τθν ζκδοςθ Dioscourides Xpress, όταν παραλάβετε κάποια παραγγελία: 1 2 3 1. Μεταφερκείτε ςτο μενοφ 2. Επιλζξτε τθ

Διαβάστε περισσότερα

eorder Eγχειρίδιο Χρήσης

eorder Eγχειρίδιο Χρήσης Eγχειρίδιο Χρήσης Περιεχόμενα Σχετικά.. 3 Ειςαγωγι ςτο ςφςτθμα. 4 Λιψθ Παραγγελιάσ.. 5 Διαχείριςθ τραπεηιϊν. 9 Μετακίνθςθ Τραπεηιοφ... 10 Λογαριαςμόσ Τραπεηιοφ 11 Παραγγελίεσ χωρίσ τραπζηι. 12 Σθμειϊματα

Διαβάστε περισσότερα

Οδθγίεσ εγκατάςταςθσ και ρυκμίςεισ του ηυγοφ DIGI SM100

Οδθγίεσ εγκατάςταςθσ και ρυκμίςεισ του ηυγοφ DIGI SM100 Οδθγίεσ εγκατάςταςθσ και ρυκμίςεισ του ηυγοφ DIGI SM100 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Γενικά Είςοδοσ ςτο πρόγραμμα Ρυιμίςεισ ζυγοφ Αλλαγι IP διεφκυνςθσ ηυγοφ Ρυκμίςεισ επικοινωνίασ Αποκικευςθ Ρυιμίςεισ εφαρμογθσ DIGICOM

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΧΕΔΙΟΤ ΚΑΣΑ ΣΗ ΦΟΡΟΔΙΑΦΤΓΗ 2010-2011.

ΕΡΓΟ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΧΕΔΙΟΤ ΚΑΣΑ ΣΗ ΦΟΡΟΔΙΑΦΤΓΗ 2010-2011. ΕΡΓΟ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΧΕΔΙΟΤ ΚΑΣΑ ΣΗ ΦΟΡΟΔΙΑΦΤΓΗ 2010-2011. ΟΜΑΔΑ 5η: «Θέςπιςη υςτηματικοφ Προγράμματοσ Επιβολήσ υμμόρφωςησ με τισ Τποχρεώςεισ Τποβολήσ Δηλώςεων ΑΠΑΦ» ΕΚΘΕΗ ΠΡΟΟΔΟΤ ΣΑΔΙΟ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Καταχωροφμε τον Α.Φ.Μ του μιςκωτι ι ςε περίπτωςθ περιςςοτζρων, τον ΑΦΜ ενόσ εκάςτου. Για να καταχωριςουμε επόμενο ΑΦΜ μιςκωτι,

Καταχωροφμε τον Α.Φ.Μ του μιςκωτι ι ςε περίπτωςθ περιςςοτζρων, τον ΑΦΜ ενόσ εκάςτου. Για να καταχωριςουμε επόμενο ΑΦΜ μιςκωτι, Α.Φ.Μ ΠΟΟΣΟ πεδία ΙΔΙΟΣΗΣΑ ΔΗΛΟΤΝΣΟ Α.Φ.Μ ΑΛΛΟΔΑΠΟ ΧΩΡΙ ΑΦΜ ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ ΑΡΙΘΜΟ ΔΙΑΒΑΣΗΡΙΟΤ ΕΘΝΙΚΟΣΗΣΑ ΜΟΝΙΜΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΩΠΟ (Ν.Π) ΤΠΟ ΤΣΑΗ ΑΦΜ ΕΠΩΝΤΜΙΑ ΝΟΜΙΚΟΤ ΠΡΟΩΠΟΤ (Ν.Π) ΑΦΜ ΝΟΜΙΜΟΤ ΕΚΠΡΟΩΠΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Επιμελητήρια)

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Επιμελητήρια) Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Επιμελητήρια) Πάτρα, 2013 Περιεχόμενα: Ειςαγωγή... 3 1. Επιμελητήριο... 3 1.1 Διαχειριςτήσ Αιτήςεων Επιμελητηρίου... 3 1.1.1. Είςοδοσ... 3 1.1.2. Αρχική

Διαβάστε περισσότερα

Στάδια υποβολισ ενδιάμεςθσ αναφοράσ Κφριου Συγγραφζα (1/2)

Στάδια υποβολισ ενδιάμεςθσ αναφοράσ Κφριου Συγγραφζα (1/2) Στάδια υποβολισ ενδιάμεςθσ αναφοράσ Κφριου Συγγραφζα (1/2) Διόρκωςθ δομισ ςυγγράμματοσ (προςκικθ, αφαίρεςθ, αναδιάταξθ κεφαλαίων) Μεταφόρτωςθ ςτο πλθροφοριακό ςφςτθμα των απαραίτθτων αρχείων (αποδεκτά

Διαβάστε περισσότερα

Καλϊσ Θλκατε ςτο νζο μασ site & e-shop Livardas.gr.

Καλϊσ Θλκατε ςτο νζο μασ site & e-shop Livardas.gr. Καλϊσ Θλκατε ςτο νζο μασ site & e-shop Livardas.gr. Εικόνα 1: Είςοδοσ ςτο e-shop Για να καταχωριςετε παραγγελία ι να βλζπετε τιμζσ & διακεςιμότθτα προϊόντων το πρϊτο βιμα που πρζπει να κάνετε είναι να

Διαβάστε περισσότερα

2) Η βεβαίωςθ οφειλισ χορθγείται όταν μεταβιβάηεται ακίνθτο, υπό τισ παρακάτω προχποκζςεισ που πρζπει να ςυντρζχουν ςωρευτικά:

2) Η βεβαίωςθ οφειλισ χορθγείται όταν μεταβιβάηεται ακίνθτο, υπό τισ παρακάτω προχποκζςεισ που πρζπει να ςυντρζχουν ςωρευτικά: ΡΟΛ. 1084 Βεβαίωςθ οφειλισ για χρζθ προσ το Δθμόςιο. Ο ΥΦΥΡΟΥΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ζχοντασ υπόψθ: 1. Τισ διατάξεισ του άρκρου 26 του Ν. 1882/1990 (ΦΕΚ 43 Αϋ) και ειδικότερα τθσ παραγράφου 8 αυτοφ, όπωσ ιςχφουν,

Διαβάστε περισσότερα

digi-lodge Οδθγίεσ Συμπλιρωςθσ και Υποβολισ του Αιτιματοσ Ολοκλιρωςθσ τθσ Επζνδυςθσ

digi-lodge Οδθγίεσ Συμπλιρωςθσ και Υποβολισ του Αιτιματοσ Ολοκλιρωςθσ τθσ Επζνδυςθσ Οδθγίεσ Συμπλιρωςθσ και Υποβολισ του Αιτιματοσ Ολοκλιρωςθσ τθσ Επζνδυςθσ Νοζμβριοσ 2010 Περιεχόμενα Κείμενα οκονών θλεκτρονικισ επεξεργαςίασ και υποβολισ Αιτιματοσ Ολοκλιρωςθσ... 3 Επιςκόπθςθ Αιτιματοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΞΗ ΡΟΓΑΜΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΑΚΤΗΑ ΣΕ ΕΡΙΒΛΕΡΟΝΤΕΣ ΦΟΕΙΣ ΓΙΑ 27.948 ΘΕΣΕΙΣ ΡΛΗΟΥΣ ΑΡΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΥΧΝΕΣ ΕΩΤΗΣΕΙΣ

ΕΝΑΞΗ ΡΟΓΑΜΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΑΚΤΗΑ ΣΕ ΕΡΙΒΛΕΡΟΝΤΕΣ ΦΟΕΙΣ ΓΙΑ 27.948 ΘΕΣΕΙΣ ΡΛΗΟΥΣ ΑΡΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΥΧΝΕΣ ΕΩΤΗΣΕΙΣ ΕΝΑΞΗ ΡΟΓΑΜΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΑΚΤΗΑ ΣΕ ΕΡΙΒΛΕΡΟΝΤΕΣ ΦΟΕΙΣ ΓΙΑ 27.948 ΘΕΣΕΙΣ ΡΛΗΟΥΣ ΑΡΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΥΧΝΕΣ ΕΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΡΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ - ΚΑΤΗΓΟΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΜΟΙΟΔΟΤΗΣΗ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

NH 2 R COOH. Σο R είναι το τμιμα του αμινοξζοσ που διαφζρει από αμινοξφ ςε αμινοξφ. 1 Πρωτεΐνες

NH 2 R COOH. Σο R είναι το τμιμα του αμινοξζοσ που διαφζρει από αμινοξφ ςε αμινοξφ. 1 Πρωτεΐνες 1 Πρωτεΐνες Πρωτεΐνεσ : Οι πρωτεΐνεσ είναι ουςίεσ «πρώτθσ» γραμμισ για τουσ οργανιςμοφσ (άρα και για τον άνκρωπο). Σα κφτταρα και οι ιςτοί αποτελοφνται κατά κφριο λόγο από πρωτεΐνεσ. Ο ςθμαντικότεροσ όμωσ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΦΟΡΗΓΗΗ ΥΑΡΜΑΚΩΝ (ΔΑΝΕΙΚΑ Ε ΠΕΛΑΣΗ)

ΠΡΟΦΟΡΗΓΗΗ ΥΑΡΜΑΚΩΝ (ΔΑΝΕΙΚΑ Ε ΠΕΛΑΣΗ) ΠΡΟΦΟΡΗΓΗΗ ΥΑΡΜΑΚΩΝ (ΔΑΝΕΙΚΑ Ε ΠΕΛΑΣΗ) Για να χορηγήςετε ςε πελάτθ ςασ κάποια φάρμακα με τη μορφή «δανεικών» (δθλαδι φάρμακα για τα οποία κα φζρει ςτο επόμενο διάςτθμα ςυνταγι του ταμείου του), ακολουκιςτε

Διαβάστε περισσότερα

The Weather Experts Team. Φεβρουάριοσ 2013

The Weather Experts Team. Φεβρουάριοσ 2013 1 Φεβρουάριοσ 2013 2 Οδηγίεσ για την ειδική πρόςβαςη ςτο WeatherExpert 1. Μζςω του browser του υπολογιςτι ςασ (π.χ. InternetExplorer, Mozilla Firefox κ.α.) ςυνδεκείτε ςτθν ιςτοςελίδα μασ : http://www.weatherexpert.gr

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργεύο Παιδεύασ, Δια Βύου Μϊθηςησ και Θρηςκευμϊτων

Υπουργεύο Παιδεύασ, Δια Βύου Μϊθηςησ και Θρηςκευμϊτων Υπουργεύο Παιδεύασ, Δια Βύου Μϊθηςησ και Θρηςκευμϊτων Απόφοιτοι Σεχνικόσ Εκπαύδευςησ (και αντίςτοιχών δομών τησ Ειδικήσ Αγωγήσ) ϋλλειψη πρακτικόσ εμπειρύασ ΔΤΚΟΛΙΑ ςτην εύρεςη ικανοποιητικόσ ΘΕΗ ΕΡΓΑΙΑ?

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΡΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΡΙΜΟΦΩΤΙΚΑ ΡΟΓΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ/ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗΣ - ΡΟΣΩΡΙΚΟΥ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΡΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΡΙΜΟΦΩΤΙΚΑ ΡΟΓΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ/ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗΣ - ΡΟΣΩΡΙΚΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΡΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΡΙΜΟΦΩΤΙΚΑ ΡΟΓΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ/ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗΣ - ΡΟΣΩΡΙΚΟΥ Η Ηλεκτρονικι Υπθρεςία Συμμετοχισ ςε επιμορφωτικά Ρρογράμματα Για Διευκφνςεισ

Διαβάστε περισσότερα

Σύ ντομος Οδηγο ς χρη σης wikidot για τα projects

Σύ ντομος Οδηγο ς χρη σης wikidot για τα projects Σύ ντομος Οδηγο ς χρη σης wikidot για τα projects Ειςαγωγή κοπόσ αυτοφ του κειμζνου είναι να δϊςει ςφντομεσ οδθγίεσ για τθν επεξεργαςία των ςελίδων του wiki τθσ ερευνθτικισ εργαςίασ. Πλιρθσ οδθγόσ για

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγόσ εγκατάςταςησ και ενεργοποίηςησ

Οδηγόσ εγκατάςταςησ και ενεργοποίηςησ Οδηγόσ εγκατάςταςησ και ενεργοποίηςησ Ευχαριςτοφμε που επιλζξατε το memoq 4.5, το πρωτοκλαςάτο περιβάλλον μετάφραςθσ για ελεφκερουσ επαγγελματίεσ μεταφραςτζσ, μεταφραςτικά γραφεία και επιχειριςεισ. Αυτό

Διαβάστε περισσότερα

«ΦΟΡΗΣΟ ΜΑΘΗΣΙΚΟ ΤΠΟΛΟΓΙΣΗ»

«ΦΟΡΗΣΟ ΜΑΘΗΣΙΚΟ ΤΠΟΛΟΓΙΣΗ» Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα: Ψθφιακι φγκλιςθ pupilslaptp «ΦΟΡΗΣΟ ΜΑΘΗΣΙΚΟ ΤΠΟΛΟΓΙΣΗ» ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΤΣΩΝ ΟΔΗΓΙΕ, ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ, ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ επτζμβριοσ 2009 pupilslaptp Πίνακασ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΘ ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΘ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΘΘ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΘ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΘΘ (Δ.ΘΛΕ.Δ.) Γ.Γ.Δ.Ε. ΟΔΘΓΙΕ ΧΡΘΘ ΓΙΑ ΣΘΝ ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΘ ΤΠΟΒΟΛΘ ΔΘΛΩΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κατά τθν ενεργοποίθςθ τθσ ιδιότθτασ αυτισ ενδζχεται να εμφανιςτεί ζνα μινυμα ςαν αυτό τθσ παρακάτω εικόνασ. Απλά επιβεβαιϊςτε πατϊντασ ΟΚ.

Κατά τθν ενεργοποίθςθ τθσ ιδιότθτασ αυτισ ενδζχεται να εμφανιςτεί ζνα μινυμα ςαν αυτό τθσ παρακάτω εικόνασ. Απλά επιβεβαιϊςτε πατϊντασ ΟΚ. Δημιουργία Πινάκων Για τθ δθμιουργία πινάκων ςτο περιβάλλον phpmyadmin μποροφμε είτε να χρθςιμοποιιςουμε τθ φόρμα δθμιουργίασ πίνακα, είτε να εκτελζςουμε ζνα ερϊτθμα SQL Στθ παρακάτω εικόνα φαίνεται μια

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ:

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: 1. Ομάδα Ανκρωπιςτικών Σπουδών 2. Ομάδα Οικονομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών & Παιδαγωγικών Σπουδών 3. Ομάδα Θετικών

Διαβάστε περισσότερα

Άςκθςθ 1θ: Να γραφεί αλγόρικμοσ που κα δθμιουργεί με τθ βοικεια διπλοφ επαναλθπτικοφ βρόχου, τον ακόλουκο διςδιάςτατο πίνακα:

Άςκθςθ 1θ: Να γραφεί αλγόρικμοσ που κα δθμιουργεί με τθ βοικεια διπλοφ επαναλθπτικοφ βρόχου, τον ακόλουκο διςδιάςτατο πίνακα: 2 ο Σετ Ασκήσεων Δομές Δεδομένων - Πίνακες Άςκθςθ 1θ: Να γραφεί αλγόρικμοσ που κα δθμιουργεί με τθ βοικεια διπλοφ επαναλθπτικοφ βρόχου, τον ακόλουκο διςδιάςτατο πίνακα: 2 3 4 5 3 4 5 6 4 5 6 7 5 6 7 8

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ MICRO WORLDS PRO

ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ MICRO WORLDS PRO ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ MICRO WORLDS PRO Το Micro Worlds Pro είναι ζνα ολοκλθρωμζνο περιβάλλον προγραμματιςμοφ. Χρθςιμοποιεί τθ γλϊςςα προγραμματιςμοφ Logo (εξελλθνιςμζνθ) Το Micro Worlds Pro περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίεσ ρφθμιςησ Cisco ATA186. Υπηρεςία Επικοινωνίασ & υνεργαςίασ

Οδηγίεσ ρφθμιςησ Cisco ATA186. Υπηρεςία Επικοινωνίασ & υνεργαςίασ Οδηγίεσ ρφθμιςησ Cisco ATA186 Υπηρεςία Επικοινωνίασ & υνεργαςίασ Ειςαγωγή To Cisco ATA 186 αποτελεί μία ΑΤΑ (Analog Telephone Adapter) ςυςκευι, θ οποία υποςτθρίηει το πρωτόκολλο SIP, ςυνδζεται ςτο δίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 Ειςαγωγι Στο παρόν κείμενο παρουςιάηονται και αναλφονται τα ςτατιςτικά ςτοιχεία του ιςτοτόπου τθσ ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ,

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση «Μισθός 2005»

Εγκατάσταση «Μισθός 2005» Εγκατάσταση «Μισθός 2005» Έκδοση 8.5 ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Βιμα 1 ο. Κάνουμε φφλαξθ των αρχείων από τθν προθγοφμενθ ζκδοςθ του προγράμματοσ. Εργαλεία Φφλαξθ c:\msteuro\20111001 *Εντάξει+ Όποσ: 20111001

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Εγγραφζσ Μαθητών Ρ.Ε. Ριερίασ για το ςχολικό ζτοσ 2015-2016-Πρια Φοίτηςησ»

ΘΕΜΑ: «Εγγραφζσ Μαθητών Ρ.Ε. Ριερίασ για το ςχολικό ζτοσ 2015-2016-Πρια Φοίτηςησ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Π.Ε. & Δ.Ε. Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΠΙΕΡΙΑ Σαχ. Δ/νςθ : Π. Σςαλδάρθ 8 Σ.Κ. Πόλθ : 60100 Κατερίνθ

Διαβάστε περισσότερα

Οδθγίεσ Εγκατάςταςθσ Εφαρμογισ Audit Control. (v.1.0.7)

Οδθγίεσ Εγκατάςταςθσ Εφαρμογισ Audit Control. (v.1.0.7) Οδθγίεσ Εγκατάςταςθσ Εφαρμογισ Audit Control (v.1.0.7) Περιεχόμενα 1 Εγκατάςταςθ SQL SERVER 2005... 3 1.1 Εγκατάςταςθ SQL SERVER 2005 με τθν χριςθ του εργαλείου ManSetupSQLEXP2005... 3 1.2 Παραμετροποιθμζνθ

Διαβάστε περισσότερα

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά"

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου Σεχνικι Προςφορά υντάκτθσ : Ευάγγελοσ Κρζτςιμοσ χόλιο: ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ 1 ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά" Για τθν αποφυγι μεγάλου όγκου προςφοράσ και για τθ διευκόλυνςθ του ζργου τθσ επιτροπισ προτείνεται τα

Διαβάστε περισσότερα

Αςφαλισ πρόςβαςθ από οπουδιποτε, δε χρειάηεται εγκατάςταςθ ι ενθμζρωςθ.

Αςφαλισ πρόςβαςθ από οπουδιποτε, δε χρειάηεται εγκατάςταςθ ι ενθμζρωςθ. Αςφαλισ πρόςβαςθ από οπουδιποτε, δε χρειάηεται εγκατάςταςθ ι ενθμζρωςθ. Σφγχρονο, απλό, λειτουργικό και εφχρθςτο περιβάλλον εργαςίασ, με ταχφτατθ ειςαγωγι δεδομζνων και παραγωγι αποτελεςμάτων. Το Const

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΓΔΛΗΔ ΟΘΟΝΖ ΔΠΔΞΔΡΓΑ ΗΑ ΠΑΡΑΓΓΔΛΗΑ

ΠΑΡΑΓΓΔΛΗΔ ΟΘΟΝΖ ΔΠΔΞΔΡΓΑ ΗΑ ΠΑΡΑΓΓΔΛΗΑ ΠΑΡΑΓΓΔΛΗΔ ΟΘΟΝΖ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΠΑΡΑΓΓΔΛΗΑ Για τθν επεξεργαςία μίασ παραγγελίασ (δθμιουργία, αποςτολι, παραλαβι κλπ), πατιςτε αυτό το κουμπί. Η ενζργεια αυτι εμφανίηει τθν ακόλουκθ οκόνθ εργαςίασ. Στην οθόνη

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα Η Ζκδοση 2010 (Το παρόν διατίκεται μόνο ςε χριςτεσ λογιςμικοφ τθσ C.C.S. Α.Ε.)

Παράρτημα Η Ζκδοση 2010 (Το παρόν διατίκεται μόνο ςε χριςτεσ λογιςμικοφ τθσ C.C.S. Α.Ε.) Παράρτημα Η Ζκδοση 2010 (Το παρόν διατίκεται μόνο ςε χριςτεσ λογιςμικοφ τθσ C.C.S. Α.Ε.) Το ςυγκεκριμζνο βιβλιάριο ζχει δθμιουργθκεί και διατίκεται από τθν CCS ΑΕ μόνο για τουσ χριςτεσ τθσ Ελλάδασ και

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΓΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΡΙΣΤΟΡΟΙΗΣΗ ΛΟΓΑΙΑΣΜΟΥ ΕΡΙΧΕΙΗΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΓΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΡΙΣΤΟΡΟΙΗΣΗ ΛΟΓΑΙΑΣΜΟΥ ΕΡΙΧΕΙΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΑΝΑΡΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ: ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ Ε ΜΕΣΑΒΑΗ ΔΡΑΗ ΕΘΝΙΚΗ ΕΜΒΕΛΕΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

φντομη Παρουςίαςη epr.gr

φντομη Παρουςίαςη epr.gr φντομη Παρουςίαςη epr.gr Ζνα νζο διαδικτυακό εργαλείο που ζρχεται να αλλάξει τα δεδομζνα τθσ εταιρικισ επικοινωνίασ Ιοφνιοσ 2009 - Ζκδοςθ 1.3 Σι είναι το epr.gr To epr.gr αποτελεί τθν πρϊτθ διαδικτυακι

Διαβάστε περισσότερα

4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής

4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής 4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής 4o Τουρνουά Basket Στελεχϊν Επιχειριςεων 2013-2014 Σελ. 1 / 7 Σηοιτεία Αθληηών Ομάδας: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

Διαβάστε περισσότερα

Εγτειρίδιο διατείριζης online ερεσνών

Εγτειρίδιο διατείριζης online ερεσνών Εγτειρίδιο διατείριζης online ερεσνών Περιεχόμενα Ειςαγωγι... 3 Δθμιουργία ερωτθματολογίων... 5 Δθμιουργία, Αντιγραφι ι Ειςαγωγι Νζου Ερωτθματολογίου... 6 Δθμιουργία Ομάδων Ερωτιςεων... 7 Δθμιουργία Ερωτιςεων...

Διαβάστε περισσότερα

Ελλημικό μομοθετικό πλαίσιο ΓΑΘ

Ελλημικό μομοθετικό πλαίσιο ΓΑΘ Ελλημικό μομοθετικό πλαίσιο ΓΑΘ Ιωάμμης Χαλδέζος Διπλ. Μηχαμικός Ορυκτώμ Πόρωμ Τμήμα Γεωθερμικής Εμέργειας Διεύθυμση Α.Π.Ε Σημεία Εςτίαςησ Ο νόμοσ υπ αριθ. 3175 τθσ 29 Αυγοφςτου 2003 Υπ. απ. αρ. τθσ 24

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΘΜΙΕΙ για περιοριςμένο χρήςτη (limited user)

ΡΥΘΜΙΕΙ για περιοριςμένο χρήςτη (limited user) 1 Ρυκμίςεισ testware ΡΥΘΜΙΕΙ για περιοριςμένο χρήςτη (limited user) Η εγκατάςταςθ του testware πρζπει να γίνει για όλουσ τουσ χριςτθσ (All users) και το αρχείο εγκατάςταςθσ (setup.exe και *.msi) από το

Διαβάστε περισσότερα

Γ.Γ.Δ.Ε. ΔΙΕ.ΠΑ.Φ.Υ. Τμήμα Β - Ομάδα Ειςοδήματοσ

Γ.Γ.Δ.Ε. ΔΙΕ.ΠΑ.Φ.Υ. Τμήμα Β - Ομάδα Ειςοδήματοσ Κωδικόσ 650 Τποχρεωτικό πεδίο Για να χρθςιμοποιθκοφν οι κωδικοί 116,117,118 και 119 κα πρζπει να ζχει ενεργοποιθκεί ο κωδικόσ 650, προκειμζνου να δθλωκεί ότι θ εταιρεία εφαρμόηει τα Δ.Λ.Π. (κωδικόσ ςτθν

Διαβάστε περισσότερα

Megatron ERP ΚΑΡΣΕ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΩΝ Bonus Card Vita Card

Megatron ERP ΚΑΡΣΕ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΩΝ Bonus Card Vita Card Megatron ERP ΚΑΡΣΕ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΩΝ Bonus Card Vita Card 03 04 ΙΛΥΔΑ ΡΛΘΟΦΟΙΚΘ Α.Ε. Σαρμά Ιηαμπζλλα Βαρλάμθσ Νίκοσ Ειςαγωγι... 1 Ρεριγραφι Υποςυςτιματοσ... 3 Βαςικά αρχεία... 4 Κάρτεσ Master... 4 Ειςαγωγι νζασ

Διαβάστε περισσότερα

Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ

Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ Διαδίκτυο: μια πόρτα ςτον κόςμο Πϊσ μπορεί κανείσ ςε λίγα λεπτά να μάκει ποιεσ ταινίεσ παίηονται ςτουσ κινθματογράφουσ, να ςτείλει

Διαβάστε περισσότερα

Νοζμβριοσ 2010. Part of TWES- Testware Exam System Platform. Copyright Seventron Limited 2009-2011. Web site: www.seventron.com

Νοζμβριοσ 2010. Part of TWES- Testware Exam System Platform. Copyright Seventron Limited 2009-2011. Web site: www.seventron.com Οδθγίεσ Χριςθσ testware Business Νοζμβριοσ 2010 Part of TWES- Testware Exam System Platform Copyright Seventron Limited 2009-2011 Web site: www.seventron.com Email: info@seventron.com ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...

Διαβάστε περισσότερα

Dioscourides Smart ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ

Dioscourides Smart ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ 2014 Dioscourides Smart ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ Επιμζλεια: Βαρλάμθσ Νίκοσ ΙΛΥΔΑ ΡΛΘΟΦΟΙΚΘ Α.Ε. 01/01/2014 Πύνακασ Περιεχομϋνων ΚΥΙΑ ΟΘΟΝΘ ΡΟΓΑΜΜΑΤΟΣ... 3 ΕΚΤΕΛΕΣΘ ΣΥΝΤΑΓΩΝ ΛΙΑΝΙΚΕΣ ΡΩΛΘΣΕΙΣ... 6 ΑΡΟΔΕΙΞΘ

Διαβάστε περισσότερα

DIGI-TRACK Σύςτημα εντοπιςμού και παρακολούθηςησ οχημάτων, ανθρώπων, κατοικιδίων, ςκαφών, εμπορευμάτων

DIGI-TRACK Σύςτημα εντοπιςμού και παρακολούθηςησ οχημάτων, ανθρώπων, κατοικιδίων, ςκαφών, εμπορευμάτων DIGI-TRACK Σύςτημα εντοπιςμού και παρακολούθηςησ οχημάτων, ανθρώπων, κατοικιδίων, ςκαφών, εμπορευμάτων Σο ςφςτθμα Digi-Track αποτελεί μία ολοκλθρωμζνθ λφςθ για τθ διαχείριςθ και παρακολοφκθςθ κινοφμενων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Δίκτυα Επικοινωνιϊν ΙΙ Διδάςκων: Απόςτολοσ Γκάμασ (Διδάςκων ΠΔ 407/80) Βοθκόσ Εργαςτθρίου: Δθμιτριοσ Μακρισ Ενδεικτική Λύση 2

Διαβάστε περισσότερα

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο 210-9519043, info@odsk.gr Ειςαγωγή ιμερα, με τθν αλματϊδθ πρόοδο τθσ τεχνολογίασ και ειδικότερα ςτον τομζα των τθλεπικοινωνιϊν, ανοίγονται

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΤΝΣΑΞΙΟΔΟΣΙΚΕ ΡΤΘΜΙΕΙ ΣΟΤ Ν. 4024/2011

ΟΙ ΤΝΣΑΞΙΟΔΟΣΙΚΕ ΡΤΘΜΙΕΙ ΣΟΤ Ν. 4024/2011 ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ Αθήνα 14/11/2011 ΟΙ ΤΝΣΑΞΙΟΔΟΣΙΚΕ ΡΤΘΜΙΕΙ ΣΟΤ Ν. 4024/2011 Στο Ν.4024/2011 που δθμοςιεφκθκε ςτο ΦΕΚ 226 Α /27-10-2011 και αναφζρεται ςτο ενιαίο μιςκολόγιο-βακμολόγιο, εργαςιακι εφεδρεία

Διαβάστε περισσότερα