ΔΙΑΓΩΓΗ ΣΗ ΙΣΟΡΙΑ ΣΟΤ Υ ΟΡΟΤ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΙΑΓΩΓΗ ΣΗ ΙΣΟΡΙΑ ΣΟΤ Υ ΟΡΟΤ"

Transcript

1 ΔΙΑΓΩΓΗ ΣΗ ΙΣΟΡΙΑ ΣΟΤ Υ ΟΡΟΤ πλνδεπηηθέο ζεκεηψζεηο ΚΑΣΗΑ ΑΒΡΑΜΖ Λέθησξ Θεσξίαο θαη Ηζηνξίαο ηνπ Υνξνχ Πάηξα 2010

2 Πεπιεσόμενα 1. Διιάδα θαη Ρψκε Διιάδα Ρψκε 5 2. Δηδή ρνξνχ απφ ην κεζαίσλα έσο ηνλ 18ν αηψλα 7 3. Ζ αλάπηπμε ηνπ κπαιέηνπ σο επαγγεικαηηθήο ηέρλεο: απφ ην ballet d action έσο ηηο αξρέο ηνπ ξνκαληηθνχ θηλήκαηνο Σν Ρνκαληηθφ κπαιέην Σν απηνθξαηνξηθφ ξσζηθφ κπαιέην Ζ δηδαζθαιία ηνπ κπαιέηνπ θαηά ηνλ 19ν αηψλα Σα Μπαιέηα Νηηάγθηιεθ θαη ε Άλλα Πάβινβα ζηε Γχζε To ζνβηεηηθφ θαη ξσζηθφ κπαιέην απφ ην Tν κπαιέην ζηηο Ζ.Π.Α Σν κπαιέην ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην: Οη πξσηνπφξνη ηνπ χγρξνλνπ ρνξνχ ζην πιαίζην ηνπ κνληέξλνπ θηλήκαηνο Ο ρνξφο ζηελ θεληξηθή Δπξψπε Γέλλεζε ηνπ χγρξνλνπ ρνξνχ ζηηο Ζ.Π.Α. ζην πιαίζην ηνπ Μνληέξλνπ θηλήκαηνο Οη εμειίμεηο ηνπ χγρξνλνπ ρνξνχ ζηηο Ζ.Π.Α. ζην πιαίζην ηνπ Μεηακνληέξλνπ θηλήκαηνο Ζ αλάπηπμε ηνπ χγρξνλνπ ρνξνχ ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην Βηβιηνγξαθία 79 [ 2 ]

3 [ 3 ]

4 1. Δλλάδα και Ρώμη 1.1 Διιάδα Υηιηάδεο ρξφληα πξηλ απφ ηελ γέλλεζε ηνπ Υξηζηνχ ππήξραλ νξγαλσκέλεο θνηλσλίεο ζε δηάθνξα κέξε ηνπ θφζκνπ. ε κεξηθνχο ηφπνπο κάιηζηα, φπσο ζηελ πεξηνρή πνπ ζήκεξα νλνκάδνπκε Διιάδα, νη πνιηηηζκνί απηνί ήηαλ ηδηαηηέξσο αλαπηπγκέλνη. Ο ειιεληθφο πνιηηηζκφο καδί κε απηφλ ηεο Ρψκεο απνηέιεζαλ ηε βάζε γηα φιν ηνλ κεηέπεηηα πνιηηηζκφ ηεο Γχζεο. Απφ εθεί αλαδείρηεθαλ θαη πνιιέο έλλνηεο νη νπνίεο έπαημαλ βαζηθφ ξφιν ζηελ αλάπηπμε ησλ ηερλψλ. ηελ Κξήηε ν αμηνζαχκαζηνο Μηλσηθφο πνιηηηζκφο άθκαδε θαηά ηελ ηξίηε θαη δεχηεξε ρηιηεηεξίδα π.υ. Απηφ επεξέαζε ηηο εμειίμεηο ζηα δηάθνξα μερσξηζηά θξαηίδηα ηεο επεηξσηηθήο ρψξαο. Σν απνθνξχθσκα φισλ απηψλ βξίζθεηαη ζηα επηηεχγκαηα ηεο Κιαζηθήο πεξηφδνπ ζηνλ 5ν αηψλα π.υ. Καηά ηε δηάξθεηα απηήο ηεο πεξηφδνπ, θπξίσο ζηελ Αζήλα, άλζηζαλ φιεο νη ηέρλεο: ε αξρηηεθηνληθή, ε γιππηηθή, ε δσγξαθηθή, ε ινγνηερλία, ην αξραίν δξάκα, ε πνίεζε, ε κνπζηθή θαη ν ρνξφο. Οη αξραίνη Έιιελεο έζεζαλ ηηο βαζηθέο αξρέο θαη γηα άιινπο επηζηεκνληθνχο ηνκείο, ηδηαίηεξα απηφλ ηεο Φηινζνθίαο θαη ησλ Μαζεκαηηθψλ. Ζ ειιεληθή θιαζηθή ηέρλε πξνήιζε απφ ην ζπλδπαζκφ δχν εθ δηακέηξνπ αληηζέησλ αξρψλ: απφ ηε κηα κεξηά ν έιεγρνο, ε θαζαξόηεηα θαη ε ζνβαξόηεηα θαη απφ ηελ άιιε ε θαληαζία, ην πάζνο θαη ε ιάκςε. Ο θιαζηθηζκφο ραξαθηεξίδεηαη απφ ελφηεηα, θαζαξφηεηα θαη πξννπηηθή έλα θιαζηθφ έξγν ηέρλεο μερσξίδεη γηα ηελ νηθνλνκία (θαη φρη ηελ ππεξβνιή), ηελ θνκςφηεηα θαη ηελ ζπγθξφηεζή ηνπ. Έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα επηηεχγκαηα ηνπ θιαζηθηζκνχ είλαη φηη αλαγλψξηζε θάπνηεο αλζξψπηλεο αξεηέο σο ηδεψδε θαη παξνπζίαζε ζην αλζξψπηλν παξνπζηαζηηθφ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ζεφηεηαο (ζετθήο θχζεο). ε δηάθνξεο ζηηγκέο ηεο ηζηνξίαο, φπσο γηα παξάδεηγκα ζηελ Αλαγέλλεζε, δηάθνξνη θαιιηηέρλεο επέζηξεςαλ ζε απηέο ηηο θιαζηθέο αξρέο θαη ηηο ρξεζηκνπνίεζαλ σο πεγή έκπλεπζεο. Αλ θαη δελ κπνξνχκε λα είκαζηε ζίγνπξνη γηα ην αθξηβέο είδνο ηνπ ρνξνχ πνπ ιάκβαλε ρψξα ζηελ αξραία Διιάδα, ε ζεκαζία ηεο ζέζεο πνπ θαηείρε ζηηο δσέο ησλ αλζξψπσλ είλαη αδηακθηζβήηεηε. Απνηεινχζε ζεκαληηθφ κέξνο ησλ ζξεζθεπηηθψλ ηνπο ηειεηψλ θαη ζεσξείην πηπρή απαξαίηεηε [ 4 ]

5 ηεο παηδείαο θάζε αλζξψπνπ. Ο ρνξφο είρε κεγάιε αμία θαη ζεσξείην φηη ζπλεηζέθεξε φρη κφλν ζηελ επίηεπμε ηεο πγείαο, ηεο επθηλεζίαο θαη ηεο νκνξθηάο ζην ζψκα, αιιά θαη ζηελ αλαδήηεζε γηα ηελ θαινζχλε ηεο ςπρήο θαη ηελ επίηεπμε ελφο ηζνξξνπεκέλνπ πλεχκαηνο. Ζ άπνςε ησλ Διιήλσλ γηα ην ηη ήηαλ ν ρνξφο ήηαλ επξεία θαη ζπκπεξηιάκβαλε ηφζν δηαθνξεηηθέο κνξθέο, φπσο βεκαηηζκνχο, ξπζκηθά παηρλίδηα ή ρεηξνλνκίεο ηνπ ρνξνχ ζε ζεαηξηθά έξγα, θαζψο επίζεο θαη θηλήζεηο δψσλ, ινπινπδηψλ θαη δέληξσλ. πλέδεαλ ην ρνξφ ησλ αλζξψπσλ κε ηελ κνπζηθή θαη ηελ πνίεζε εθιακβάλνληαο απηά ηα ηξία ζηνηρεία σο φςεηο ηεο ίδηαο ηέρλεο: ηεο Μνπζηθήο, ηεο ηέρλεο ησλ Μνπζψλ. Ζ Σεξςηρφξε ήηαλ ε ζεά ηνπ ρνξνχ. Ο ρνξφο γηλφηαλ ζε δνμνινγίεο κεηά ηε ζπγθνκηδή, ζε θεδείεο, ζηελ πξνεηνηκαζία γηα ηελ κάρε (ν ππξξίρηνο), γηα δηαζθέδαζε ζε θνηλσληθέο εθδειψζεηο θαζψο επίζεο θαη ζηηο ζξεζθεπηηθέο ηειεηέο φπνπ είρε πνιιέο δηαθνξεηηθέο κνξθέο, ιφγσ ηεο ηδηαηηεξφηεηαο ηεο ζξεζθείαο ησλ Διιήλσλ. Οη Έιιελεο δελ ιάηξεπαλ κφλν κία ζεφηεηα αιιά πνιιέο, θαη απεηθφληδαλ ηελ θάζε ζεφηεηα σο ζπιινγή απφ φληα ηα νπνία παξνπζίαδαλ αλζξψπηλα ραξαθηεξηζηηθά. χκθσλα κε ηνλ ηξφπν πνπ αληηκεηψπηδαλ ην ζψκα, νη Έιιελεο απεηθφληδαλ ηνπο ζενχο ηνπο εκίγπκλνπο ή γπκλνχο θαη ζ απηήλ ηε γχκληα έδηλαλ κεγάιε ζεκαζία. Σν αλζξψπηλν ζψκα ζεσξείην πνιχ φκνξθν, έλαο λαόο ηεο ςπρήο. απηή ηελ άπνςε θαίλεηαη θαη ε ηάζε ησλ Διιήλσλ λα ζεσξνχλ ηνλ άλζξσπν χπαξμε νινθιεξσκέλε. Έηζη, ηα αγάικαηά ηνπο απεηθφληδαλ ζηάζεηο αλνηθηέο, γεκάηεο απηνπεπνίζεζε, εμσζηξεθείο, νη ν- πνίεο ήηαλ εληειψο αληίζεηεο κε ηε «ζπγθξαηεκέλε» ζέζε ηνπ ζψκαηνο ζηελ ηέρλε ηεο αλαηνιήο. Οη Έιιελεο έδσζαλ ζηνπο ζενχο ηνπο δηάθνξεο ηδηφηεηεο. Ο Γίαο, ν παηέξαο ησλ ζεψλ θαη ησλ αλζξψπσλ, ήηαλ επίζεο ν άξρνληαο ηνπ νπξαλνχ θαη ησλ δπλάκεσλ ηεο θχζεο. Οη Οιπκπηαθνί Αγψλεο νξγαλψλνληαλ πξνο ηηκή ηνπ θάζε ηέζζεξα ρξφληα, απφ ην 776 π.υ. έσο ην 395 π.υ. Οη αζιεηέο πεξλνχζαλ κεγάιε πεξίνδν πξνεηνηκαζίαο θαη ε κφλε επηβξάβεπζή ηνπο ή- ηαλ έλα δάθληλν ζηεθάλη, εθφζνλ ε φιε δηνξγάλσζε ήηαλ ζξεζθεπηηθή γηνξηή. Ο Γηφλπζνο, ν ζεφο ηνπ θιήκαηνο θαη ηεο γνληκφηεηαο, ζπλδέζεθε αξγφηεξα κε ην ζέαηξν θη έηζη ζηελ εηήζηα γηνξηή πξνο ηηκή ηνπ, ηα Μεγάια Γηνλχζηα, παξνπζηάδνληαλ δξάκαηα (ζεαηξηθά έξγα). Ζ κεγάιε επνρή ηνπ αηηηθνύ δξάκαηνο εθηείλεηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 5νπ αηψλα π.υ. θαη απφ εθείλε [ 5 ]

6 ηελ πεξίνδν έρνπλ δηαζσζεί πνιιέο ηξαγσδίεο, θαζψο θαη νη θσκσδίεο ηνπ Αξηζηνθάλε. Σα έξγα παξαθνινπζνχζε έλα επξχ θνηλφ. Μεγάια κέξε ηεο δξακαηηθήο πινθήο εξκελεχνληαλ απφ ηνλ Υνξφ, ν νπνίνο θηλείην ζηελ νξρήζηξα, δειαδή ζηνλ αλνηθηφ ρψξν πνπ βξηζθφηαλ κπξνζηά απφ ηε ζθελή. Ο Υνξφο κηινχζε, ηξαγνπδνχζε θαη ρφξεπε, ρξεζηκνπνηψληαο ρεηξνλνκίεο θαη αθνινπζψληαο ην κέηξν ηνπ ιφγνπ. Αλ θαη δελ γλσξίδνπκε πνιιά πξάγκαηα γηα ηνλ Υνξφ, απφ ηηο πεγέο (αλαπαξαζηάζεηο αγγείσλ, θείκελα, επηγξαθή Γηπχινπ θηι.) καζαίλνπκε φηη επξφθεηην θαη γηα δηαγσληζκνχο ζην ρνξφ (κε ηε ζπλνδεία ηξαγνπδηνχ), φπνπ ηα ζηάζηκα εξκελεχνληαλ απφ νκαδηθνχο Υνξνχο (choruses) αληξψλ. Μεηά ην ζάλαην ηνπ Μεγάινπ Αιεμάλδξνπ ην 323 π.υ., ν ειιεληθφο πνιηηηζκφο είρε δηαδνζεί ζε δηάθνξα κέξε ηεο πεξηνρήο ηεο Μεζνγείνπ. Ζ δε παξαθκή ηνπ μεθίλεζε κε ηελ άλνδν ηεο Ρσκατθήο απηνθξαηνξίαο. 1.2 Ρψκε Ζ πφιε ηεο Ρψκεο ηδξχζεθε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 8νπ αηψλα π.υ. θαη ε παληνθξαηνξία ηεο δηήξθεζε πεξίπνπ ρίιηα ρξφληα, έσο ηελ θαηάξξεπζε ηεο Ρσκατθήο απηνθξαηνξίαο ηνλ 5ν αηψλα κ.υ. ζνλ αθνξά ηηο ηέρλεο, κπνξνχκε λα πνχκε φηη ε Ρσκατθή πεξίνδνο είλαη πνιχ θαηψηεξε απφ ηνλ ειιεληθφ πνιηηηζκφ, αιιά ε Ρσκατθή απηνθξαηνξία είλαη απηή πνπ έπαημε ην βαζηθφ ξφιν γηα ηελ δηακφξθσζε ηεο Δπξψπεο. Οη Ρσκαίνη θαηαζθεχαζαλ δξφκνπο, γέθπξεο θαη πδξαγσγεία. Αζρνιήζεθαλ κε ην λα επηβάιινπλ ηελ ηάμε, λα θηηάρλνπλ λφκνπο θαη λα θπβεξλνχλ, θαη θαζηέξσζαλ ηα ιαηηληθά σο θνηλή γιψζζα ηεο Απηνθξαηνξίαο. πλέβαιαλ δε νπζηαζηηθά ζηελ δηάδνζε ηνπ ειιεληθνχ πνιηηηζκνχ. ηα πξψηα ρξφληα ηεο ηζηνξίαο ηεο Ρψκεο, ν ρνξφο ζεσξείην αθφκε σο κέξνο απαξαίηεην ηεο παηδείαο ελφο λεαξνχ αλζξψπνπ. Με ηνλ θαηξφ, απηή ε αληίιεςε άιιαμε, θαη ε παηδεία απνκαθξχλζεθε απφ ηηο θαιιηηερληθέο αμίεο ησλ Διιήλσλ. Σα ζεαηξηθά είδε ηεο Ρψκεο έδηλα έκθαζε πεξηζζφηεξν ζηε ζεαηξηθή παξά ζην ρνξφ. Ο ζθνπφο ήηαλ λα δεκηνπξγήζνπλ ραξαθηήξεο κέζσ κηκεηηθψλ ηθαλνηήησλ, γη απηφ θαη αλαπηχρζεθε αξθεηά ε Μηκηθή ηέρλε. Οη δχν κεγαιχηεξνη εθπξφζσπνη ηεο Μηκηθήο θαηά ηνλ 1o αηψλα π.υ. ή- ηαλ ν Βάζπιινο απφ ηελ Αιεμάλδξεηα θαη ν Ππιάδεο απφ ηελ Κηιηθία, νη ν- πνίνη ζεσξνχλην σο ιατθά είδσια. Παξ φια απηά, ε θνηλσληθή ζέζε (status) [ 6 ]

7 ησλ ρνξεπηψλ θαη ησλ εζνπνηψλ δε ζεσξείην πηα ηηκεηηθή, θαη ην θνηλφ πνπ πήγαηλε ζην ζέαηξν είρε ρακειφ επίπεδν κφξθσζεο. Έηζη, φηαλ γελλήζεθε ν Υξηζηφο, ν ρνξφο είρε θαηαληήζεη λα είλαη έλαο παξαθκηαθφο, ζπρλά ρπδαίνο ηξφπνο δηαζθέδαζεο. Γη απηφ, δε καο εθπιήζζεη ην γεγνλφο φηη θαηά ηα πξψηα ρξφληα ηεο Υξηζηηαληθήο πεξηφδνπ ν ρνξφο ζρεδφλ εμαιείθζεθε θαη δελ μαλαεκθαλίζηεθε σο έληηκε κνξθή ηέρλεο παξά κφλν κεηά απφ ρίιηα ρξφληα. Ζ Υξηζηηαληθή εθθιεζία θαηά ηνπο πξψηνπο αηψλεο ηεο, απνδνθίκαζε κε ηζρπξφ ηξφπν ην ρνξφ νξίδνληάο ηνλ σο θνζκηθφ (κε ζξεζθεπηηθφ) είδνο. [ 7 ]

8 2. Δίδη σοπού από ηον Μεζαίωνα έωρ ηον 18ο αιώνα Ο Μεζαίσλαο εθηείλεηαη ρξνληθά απφ ηνλ 5ν (ή 9ν) αηψλα κ.υ. έσο ηα κηζά ηνπ 14νπ αηψλα. Λίγα είλαη γλσζηά, αζθαιψο, γηα ην ρνξφ ζηε δπηηθή Δπξψπε απφ ηελ πηψζε ηεο Ρψκεο έσο θαη ην 12ν αηψλα κ.υ. Παξ φια απηά, ζην Μεζαίσλα βξίζθνληαη νη δχν πεγέο απφ φπνπ εθπήγαζε θη εμειίρηεθε ν ρνξφο ζηε Γχζε: ε κηα αλαθέξεηαη ζηνπο κε-θνηλσληθά απνδεθηνχο ρνξνχο θαη νη άιινη ζηνπο θνηλσληθά απνδεθηνχο ρνξνχο. Οη κε θνηλσληθά απνδεθηνί ρνξνί είλαη επί ηεο νπζίαο ην ζχλνιν ηνπ έξγνπ ησλ επαγγεικαηηψλ. ην Μεζαίσλα επαγγεικαηίεο ήηαλ νη δηάθνξνη αθξνβάηεο, ηαρπδαθηπινπξγνί θαη ρνληξνθνκκέλνη θσκηθνί, γηα ηνπο νπνίνπο ήηαλ αβέβαην αθφκε θαη αλ ζα θέξδηδαλ ηα πξνο ην δελ, ηαμηδεχνληαο απφ παλεγχξη ζε παλεγχξη. Ήηαλ εληειψο πεξηζσξηνπνηεκέλνη, φρη κφλν απφ ηελ θνηλσλία αιιά θαη απφ ηελ Δθθιεζία απφ ηελ νπνία ήηαλ κφληκα αθνξηζκέλνη, ηδηαηηέξσο ζηηο θαζνιηθέο ρψξεο φπνπ ν αθνξηζκφο ζπλέρηζε λα ηζρχεη κέρξη θαη ιίγν πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο Γαιιηθήο επαλάζηαζεο (1789). Αθφκε πην ζεκαληηθφ είλαη φηη ην έξγν ηνπο δε ζεσξείην ρνξφο αιιά «ηνχκπεο θη αθξνβαηηθά». Έηζη ην επάγγεικα ηνπ ρνξεπηή βξέζεθε ζ απηή ηελ ηαπεηλή ζέζε γηα άιινπο ηέζζεξηο αηψλεο, ψζπνπ ζηγά ζηγά άξρηζε λ αλέξρεηαη γηα λα θηάζεη λα θαηαιάβεη ηελ πεξίνπηε ζέζε πνπ θαηέρεη ζήκεξα. Οη θνηλσληθά απνδεθηνί ρνξνί ζηε Γχζε, ζηνπο νπνίνπο ζπλππήξραλ νη ρνξνί πνπ ρφξεπαλ άλζξσπνη απφ φια ηα θνηλσληθά ζηξψκαηα, απφ ρσξηθνχο έσο θαη κέιε ηεο βαζηιηθήο Απιήο, ήηαλ νη θπθιηθνί ρνξνί (chain dance) πνπ είραλ ήδε πξντζηνξία ηνπιάρηζηνλ 2000 εηψλ. ην Μεζαίσλα νλνκάδνληαλ Carole θαη ζηελ νπζία ήηαλ κηα ζεηξά απφ αλζξψπνπο ζε θχθιν νη νπνίνη πηάλνληαλ ρέξη ρέξη θαη ρφξεπαλ ζηνπο ξπζκνχο πνπ νη ίδηνη ηξαγνπδνχζαλ. Τπήξραλ δχν εηδψλ Carole: ην Farandole θαη ην Branles. Σν Farandole θηλείην πξνο ηα εκπξφο θαη ζρεκάηηδε κνηίβα ζην πάησκα. Σν Branles θηλείην δεμηά αξηζηεξά κε ζπγθεθξηκέλα ξπζκηθά ζρήκαηα. Σν πην ζεκαληηθφ απφ απηά ηα ζρήκαηα είλαη ην Branle Double, ην νπνίν απνηειείηαη απφ κνπζηθέο θξάζεηο νθηψ ρξφλσλ θαη ν ζηίρνο ηνπ είλαη ζε κέηξν κπαιάληαο θαη έλα ηεηξάκεηξν. Απφ απηήλ ηε ζεηξά αλζξψπσλ πνπ ρφξεπαλ θπθιηθά πξνέθπςε ν ρνξφο ζε δεπγάξηα. Πηζηεχεηαη φηη ζε απηφ βνήζεζαλ νη ηξνβαδνχξνη ζηελ [ 8 ]

9 Πξνβεγθία ηνπ 12νπ αηψλα θαζψο ε ιαηξεία ηεο «επγελνχο αγάπεο» πνπ δεκηνχξγεζαλ, ε ιαηξεία δειαδή γηα ηελ «Κπξία» ( Lady ) ηεο θαξδηάο ηνπο. Απηή ήηαλ κηα πηπρή ηνπ Κψδηθα Ηππνηηζκνχ (Code of Chivalry) ν νπνίνο κε ηε ζεηξά ηνπ απνηεινχζε κηα πιεπξά ηνπ Φενπδαξρηθνχ ζπζηήκαηνο. Ζ αμία απηήο ηεο εμέιημεο είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή. Δθηφο απφ ην ρνξφ, ε ξνκαληηθή αγάπε αλάκεζα ζε έλαλ άληξα θαη κηα γπλαίθα έγηλε ην ζέκα κεγάινπ κέξνπο ηνπ κεηέπεηηα Γπηηθνχ δξάκαηνο, ηεο κπζηζηνξηνγξαθίαο, ηεο πνίεζεο θαη ηεο δσγξαθηθήο. Απφ απηή ηελ επνρή θαη ζην εμήο, ην εηεξνθπιφθηιν δεπγάξη έ- γηλε ην μερσξηζηφ ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ ρνξνχ ζηε Γχζε θαζψο θαη ην θχξην ζηνηρείν πνπ ηνλ δηαρσξίδεη απφ ηα πξσηφγνλα αιιά θαη απφ φια ηα είδε ρνξψλ ηεο αλαηνιήο. Απηφ πνπ είλαη ζεκαληηθφ λα ζπλεηδεηνπνηήζνπκε ζήκεξα είλαη φηη ην δεπγάξη πνπ πξνέθπςε ρφξεπε δίπια δίπια θαη κφλν ηνπ. Έρνληαο φιν ην ρψξν ζηε δηάζεζή ηνπο είραλ ηε δπλαηφηεηα λα ζρεκαηίδνπλ φ- κνξθα κνηίβα ζην πάησκα, ελαξκνλίδνληάο ηα κε ηηο κνπζηθέο θξάζεηο. Δπίζεο, επεηδή ρφξεπαλ κπξνζηά απφ ηνπο θίινπο ηνπο, ζεσξνχζαλ ρπδαίν ην λα επηδεηθλχνληαη ή λα εθηεινχλ θαλεξά δχζθνιεο θηλήζεηο. Απηφ άξκνδε κφλν ζε απηνχο πνπ έθαλαλ ηνχκπεο. Ζ κεηάβαζε απφ ην ρνξφ ηεο Απιήο (danse de cour) ζην κπαιέην ηεο Απιήο (ballet de cour) έγηλε επζέσο θαη απιά, ρσξίο λα ρξεηαζηεί λα αιιάμεη ηίπνηα ζηελ ηερληθή ή ζην ζηηι. Απηή ε κεηάβαζε έιαβε ρψξα ζηα 1400 κ.υ. (αξρέο 15νπ αηψλα), θαηά ηα πξψηα ρξφληα ηεο Αλαγέλλεζεο. Σα πην ζεκαληηθά νλφκαηα απηήο ηεο πεξηφδνπ είλαη ν Domenico Di Ferrara (ζηα κέζα ηνπ 1400) θαη ν καζεηήο ηνπ Guglielmo Ebreo. Οη ρνξνί ηνπ είλαη κνληέια απιφηεηαο θαη νκνξθηάο θαη απνηεινχλ ηε βάζε φισλ ησλ πξαγκαηηθά αξηζηνθξαηηθψλ έξγσλ σο ηελ Γαιιηθή επαλάζηαζε. Πξνο ηα ηέιε ηνπ 16νπ αηψλα ν ηηαιηθφο ρνξφο άξρηζε λα γίλεηαη επηπφιαηνο, θηλεηηθά ξερφο, ρξεζηκνπνηψληαο αλαθαησκέλα κηθξά βήκαηα θαη ράλνληαο ηελ παιηά νκνξθηά ηεο δνκήο ηνπ. Σν επίθεληξν ηεο κφδαο κεηαθέξζεθε ζην Παξίζη ππφ ηελ επηξξνή ηεο Βαζηινκήηνξνο ηεο Γαιιίαο, ηεο Αηθαηεξίλεο ησλ Μεδίθσλ ( ). Ο δηάζεκνο εληππσζηαθφο ρνξφο ηεο επνρήο ηεο έθηαζε ζην δελίζ ηνπ κε ηελ νλνκαζία Ballet comique de la reine (1581). Απηνχ ηνπ είδνπο ηα ρνξεπηηθά έξγα ζπρλά εμπκλνχζαλ ηελ ηεξαξρία θαη ηε βαζηιηθή εμνπζία, αιιά ε θαιιηηερληθή ηνπο αμία δελ κπνξεί λα ππνβηβαζηεί ζε απιέο αζθήζεηο δεκνζίσλ ζρέζεσλ. Σξεηο δεθαεηίεο κεηά, [ 9 ]

10 ζηηο αξρέο ηνπ 17νπ αηψλα, ζηε γαιιηθή Απιή, ππφ ην θπξηαξρία Βαζηιέαβξέθνπο, ηνπ Λνπδνβίθνπ ην 13νπ ( ), ε ηερληθή ηνπ ρνξνχ αιιάδεη ζεκειησδψο: νη ρνξεπηέο αξρίδνπλ λα γπξίδνπλ (νληένξ) ηα πφδηα ηνπο πξνο ηα έμσ (turn out). Οη επγελείο είραλ αξρίζεη λα θνξάλε παπνχηζηα κε ηαθνχληα θαη νη ηξφπνη ζπκπεξηθνξάο ηεο Απιήο άξρηζαλ λα φζνλ αθνξνχζε ηε ζέζε ησλ πνδηψλ, λα είλαη ειαθξψο γπξηζκέλα πφδηα πξνο ηα έμσ θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ πεξπαηήκαηνο, αληί λα ηίζεληαη ζε επζεία ην έλα δίπια ζην άιιν. Σν γεγνλφο απηφ νδήγεζε ππνρξεσηηθά θαη ζηε ζηξνθή ηνπ ηζρίνπ πξνο ηα έμσ, φρη φκσο ζηελ ππεξβνιή πνπ ην ζπλαληάκε ζήκεξα. Καζψο φινη νη ρνξνί ησλ επγελψλ βαζίδνληαλ ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν πεξπαηνχζαλ, απηή ε αιιαγή ζην πεξπάηεκα άιιαμε ξηδηθά ηελ φιε ηερληθή ηνπ ρνξνχ. (Απφδεημε γηα ηα παξαπάλσ απνηειεί ην Apologie de la danse ηνπ François de Lauze, 1623). Δίλαη ζεκαληηθφ λα ζπλεηδεηνπνηήζεη θαλείο φηη νη ρνξνί ησλ επγελψλ ζηελ Αλαγέλλεζε εθηεινχληαλ κε ηα πφδηα ζε ζέζε παξάιιειε ην έλα απφ ην άιιν. Απηφ επέηξεπε ηε ρξήζε ηεο maniera δειαδή ηεο θπζηθήο θίλεζεο θφληξα ζην ζψκα. Σψξα πηα, κε ην αιιαγή ηε ζέζεο ησλ πνδηψλ πξνο ηα έμσ (turn out), ε maniera δελ ήηαλ πιένλ εθηθηή, θη έηζη ζην ηέινο ηνπ 17 νπ αηψλα θαζηεξψζεθαλ νη θηλήζεηο ησλ ρεξηψλ ηεο ηερληθήο Μπαξφθ. Έιαβαλ ρψξα πνιιέο άιιεο αιιαγέο, κε εμέρνπζα ηελ αχμεζε ηεο ε- πηξξνήο πνπ αζθνχζαλ νη επαγγεικαηίεο ρνξεπηέο. Δπίζεο, δελ πξέπεη λα ππνηηκεζεί ε επηξξνή ηεο Commedia dell arte. Ζ νλνκαζία Commedia dell arte εκθαλίζηεθε πηζαλψο πξνο ην ηέινο ηνπ 15νπ αηψλα ή ζηηο αξρέο ηνπ 16νπ θαη ππήξμε κηα κνξθή ζεαηξηθήο ηέρλεο πνπ βαζηδφηαλ, κεηαμχ άιισλ, θαη ζην ρνξφ. Οη πεξηνδεχνληεο επαγγεικαηίεο πνπ εξκήλεπαλ Commedia dell arte ήηαλ πνιχ πην εμειηγκέλνη απφ ηνπο κίκνπο. ηε εξκελεπηηθή ηνπο θαξέηξα δηέζεηαλ κεγάιε πνηθηιία ιατθψλ εηδψλ ρνξνχ, ηα νπνία θαηείραλ ζ εμαηξεηηθά πςειφ επίπεδν: έπαηδαλ ζέαηξν, κηκνχληαλ, ρφξεπαλ, ρνξνπεδνχζαλ θαη επηδίδνληαλ ζε ηαρπδαθηπινπξγίεο. Οη ηζηνξίεο δε ηηο νπνίεο δηεγνχληαλ είραλ ζπλήζσο ζρέζε κε ηνπο ίδηνπο ραξαθηήξεο π.ρ. Αξιεθίλνο, Κνινκπίλα, Pulcinella, Pantaloon θ.ά., ηνπο νπνίνπο φκσο θαηάθεξλαλ λα δηαηεξνχλ δσεξφηαηνπο, θάλνληαο δηαθνξεηηθνχο ζπλδπαζκνχο ηελ θάζε θνξά. Απηνί νη πεξηνδεχνληεο επαγγεικαηίεο εξκελεπηέο επεξέαζαλ επζέσο ηελ εμέιημε ηνπ κπαιέηνπ απφ ηε Αλαγέλλεζε σο ην 19ν αηψλα. Αλ θαη εκθαλίδνληαλ ζπρλά ζην κπαιέην ηεο Απιήο (Ballet de cour) θαη ηελ Αγγιηθή Mas- [ 10 ]

11 que (κάζθα) πξφθεηηαη γηα ην μερσξηζηφ είδνο κπαιέηνπ ηεο Απιήο (Ballet de cour) πνπ δεκηνπξγήζεθε ζηελ Αγγιία πεξηνξίδνληαλ ζε θσκηθνχο ξφινπο. Ζ Masque πεξηιάκβαλε δηάινγν, ηξαγνχδη θαη ρνξφ. ην ηέινο, νη καζθνθφξνη εξκελεπηέο θαινχζαλ ην θνηλφ λα ηνπο ζπλνδέςεη ζε θάπνηνπο ρνξνχο. ηα ρέξηα ησλ Ben Johnson (ζέκα) θαη Inigo Jones (ζθεληθά) ην δξακαηηθφ ζηνηρείν θπξηάξρεζε πάλσ ζην ρνξεπηηθφ. Σν 1661, πάλησο, φηαλ ν Λνπδνβίθνο ν 14νο ίδξπζε ηε γαιιηθή Βαζηιηθή αθαδεκία ρνξνχ (Académie royale de danse) έζεζε απηνχο ηνπο, έσο ηφηε, πεξηνδεχνληεο επαγγεικαηίεο εξκελεπηέο επηθεθαιείο ησλ παξαζηάζεσλ ηεο Απιήο, ζέζε πνπ πξσηχηεξα θαηείραλ νη κνπζηθνί ηνπ. Σν 1672 κάιηζηα, έδσζε ηελ άδεηα ζε απηνχο ηνπο επαγγεικαηίεο λα εξκελεχνπλ αληίγξαθα ηνπ κπαιέηνπ ηεο Απιήο (Ballet de cour) ζηα εκπνξηθά ζέαηξα. Σψξα πηα, νη επαγγεικαηίεο ρνξεπηέο άξρηζαλ λα ρνξεχνπλ κε ζηηι πνπ ελψ ήηαλ θπζηθφ γηα ηνπο επγελείο (ιφγσ ηνπ φηη πξνέθππηε απφ ην θνηλσληθφ ηνπο παξάζηεκα θαη ηελ εθιεπηπζκέλε ηνπο ζπκπεξηθνξά) δελ ήηαλ θπζηθφ γηα ηνπο ίδηνπο. Σν 1681 άξρηζαλ λα ζπκκεηέρνπλ θαη γπλαίθεο επαγγεικαηίεο. Μεηά απφ φια απηά, είραλ πιένλ δεκηνπξγεζεί νη ζπλζήθεο πνπ ζα ππξνδνηνχζαλ ηε κεγάιε δηακάρε πνπ θξάηεζε εθαηνληάδεο ρξφληα θαη έθηαζε ζην ηέινο ηεο κφλν κε ηελ έιεπζε ηεο Γαιιηθήο επαλάζηαζεο (1789) θαη ηελ αθφινπζε απαμίσζε ηεο παιηάο ηερληθήο θαη ηνπ ζηηι. [ 11 ]

12 3. Η ανάπηςξη ηος μπαλέηος ωρ επαγγελμαηικήρ ηέσνηρ: από ηο Ballet d action έωρ ηιρ απσέρ ηος πομανηικού κινήμαηορ Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ 18νπ αηψλα, ην είδνο ηνπ ρνξνχ ησλ επγελψλ κεηαιιαζζφηαλ ζηαζεξά ζε δχν αληηκαρφκελεο παξαηάμεηο επαγγεικαηηψλ: ηνπο virtuosi, απφ ηε κία, θαη ηνπο ππνζηεξηθηέο ηνπ ballet d action (κπαιέην δξάζεο), απφ ηελ άιιε. Πξφθεηηαη γηα δπν πνιχ δηαθνξεηηθά είδε επαγγεικαηηψλ ηνπ ρνξνχ πνπ ζπρλά ερζξεχνληαλ νη κελ ηνπο δε απηνί φκσο ήηαλ πνπ έ- ζεζαλ ζηφρνπο νη νπνίνη έκειιε λα αιιάμνπλ κηα γηα πάληα ην ρνξφ πνπ π- πνζηήξηδαλ ν Domenico da Piacenza ( ) θαη νη αθφινπζνί ηνπ. Με ην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ, θάπνηνη θαιιηηέρλεο ηνπ ρνξνχ θαη ηδηαίηεξα ε νηθνγέλεηα ησλ Vestris άξρηζαλ λα πηνζεηνχλ ζηνηρεία θαη απφ ηνπο virtuosi θαη απφ ην ballet d action, ζπκθηιηψλνληαο ηνπο δχν πφινπο. Οη virtuosi ήζειαλ απιψο λα επηδεηθλχνπλ εαπηνχο. Απηφ είλαη θαηαλνεηφ, ιακβάλνληαο ππφςε φηη «ε θιεξνλνκηά» ηνπο πξνεξρφηαλ απφ ηνπο παιηνχο αθξνβάηεο πνπ έβγαδαλ ηα πξνο ην δελ επηδεηθλχνληαο ηελ εμέρνπζα ζσκαηηθή ηνπο ξψκε θαη επιπγηζία. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ αηψλα, δηείζδπζαλ ζηελ παιηά ηερληθή ησλ επγελψλ κε ηα δηθά ηνπο αθξνβαηηθά θφιπα (θπξίσο ηηο ζηξνθέο γηα εληππσζηαζκφ). Αςεθψληαο ηα φια απηά αλνηρηά, νη αξηζηνθξάηεο ζηελ Απιή άξρηζαλ λα ρνξεχνπλ αθφκε πην απιά. Ο ηξφπνο ησλ virtuosi είλαη ηδηαίηεξα εκθαλήο ζηε ρνξεχηξηα Anne Marie de Camargo ( ) ε νπνία θφληπλε ηηο θνχζηεο ηεο ψζηε λα κπνξεί ην θνηλφ λα δηαθξίλεη ηνπο ζηαπξσηνχο αζηξαγάινπο θαη ηα entrechats (νξνινγία κπαιέηνπ), ηε δεμηνηερλία θαη ηελ ηερληθή ηεο. Ζ πξάμε ηεο λα θνληχλεη ηε θνχζηα αλαπφθεπθηα μεθίλεζε κηα δηαδηθαζία ε νπνία θαηέιεμε ζην tutu ην «θσηνζηέθαλν ηεο ιεθάλεο». Οη ππνζηεξηθηέο ηνπ ballet d action απφ ηελ άιιε, ήηαλ πνιχ δηαθνξεηηθνί. Τπέηαμαλ ηηο αξεηέο ηνπ ρνξνχ ησλ επγελψλ κέζα ζηελ παζηαζκέλε ηνπο επηζπκία λα θάλνπλ ην ρνξφ λα εθθξάδεη ηα άκεζα αλζξψπηλα ζπλαηζζήκαηα θαη λα εμηζηνξεί θάηη κφλν κέζα απφ ηελ θίλεζε ησλ ρνξεπηψλ, ρσξίο ηε βνήζεηα ηνπ ηξαγνπδηνχ θαη ηεο πνίεζεο, ηα νπνία κέρξη ηφηε απνηεινχζαλ απαξαίηεην ζηνηρείν ηνπ κπαιέηνπ. Σελ εθφξκεζή ηνπο πνδεγέηεζαλ πέληε άλζξσπνη πνπ απνηεινχζαλ ηελ εκπξνζζνθπιαθή ηνπ θηλήκαηνο θαη ήηαλ νη: John Weaver, Marie Salle, Frantz Hilverding, Gasparo Angiolini θαη, δηαζεκφηεξνο φισλ, ν Jean-Georges Noverre. [ 12 ]

13 John Weaver ( ): Δγγιέδνο δάζθαινο ηνπ ρνξνχ. Ήηαλ ν πξψηνο δηαπξεπήο επαγγεικαηίαο ζηνλ ηνκέα ηνπ κε ην έξγν Loves of Mars and Venus (1717). Απηφ ην έξγν, καδί κε άιια δηθά ηνπ, νδήγεζαλ επηηπρψο ζηελ εμάιεηςε ηεο πξνθνξηθήο ζπλνδείαο ηεο δξακαηηθήο πινθήο θαη ζηελ εμχςσζε ηνπ ξφινπ ηεο ππνθξηηηθήο κηκηθήο. Marie Salle ( ): Τπήξμε ε πην γξαθηθή θαη ε κφλε γπλαίθα απηήο ηεο νκάδαο. Ήηαλ φκνξθε θαη ππέξκαρνο ηνπ παιαηνχ ζηηι ησλ επγελψλ ζην Παξίζη. Έζπξσμε ηα πξάγκαηα έλα βήκα πην πέξα ζηελ θαηεχζπλζε ηνπ δξακαηηθνχ ξεαιηζκνχ θαη ηεο εθθξαζηηθφηεηαο. ια άξρηζαλ κε ηελ επηζπκία ηεο λα αιιάμεη ην θνπζηνχκη ψζηε λα ηαηξηάδεη κε ην είδνο ηνπ ξφινπ. Ζ γαιιηθή Βαζηιηθή αθαδεκία ρνξνχ έθεξε αληηξξήζεηο ζ απηήλ ηεο ηελ επηζπκία θη έηζη εθείλε πήγε ζην Λνλδίλν. Σν κεγαιχηεξφ ηεο επίηεπγκα ήηαλ ην κπαιέην Ππγκαιίσλ, πνπ αλέβεθε ζην Λνλδίλν ην 1734, ζην νπνίν εξκελεχνληαο ην ξφιν ηεο Γαιάηεηαο έβγαιε ην θξηλνιίλν, ηα ηαθνχληα, ηα ηππηθά ζηνιίδηα θαη ηα θαιχκκαηα ηνπ θεθαιηνχ θαη εκθαλίζηεθε ηπιηγκέλε ζε άζπξα πέπια απφ κνπζειίλα, κε ηα καιιηά ειεχζεξα θαη θνξψληαο ζαλδάιηα, νκνηάδνληαο κε ηα αξραίν ειιεληθφ άγαικα. ια απηά βέβαηα ηα θφξεζε πάλσ απφ ηνπο θνξζέδεο θαη ηα κεζνθφξηα, γεγνλφο πνπ βέβαηα δε είλαη θαζφινπ πξαθηηθφ. ηελ επνρή ηεο φκσο, απηφ πξνθάιεζε αίζζεζε θαη απνηέιεζε έλα αθφκα βήκα πξνο ηελ παξαζηαηηθφηεηα. ιν ην Λνλδίλν έζπεπζε λα ηε δεη. Σνλ επφκελν ρξφλν, ην 1734, πάιη ζην Λνλδίλν, ρφξεςε ζ έλα απφ ηα έξγα ηνπ Georg Friedrich Händel, ην Σεξςηρόξε, ην νπνίν ζηελ νπζία ήηαλ δηαζθεπή ηνπ πξνιφγνπ ηεο φπεξαο Il pastor fido ην νκψλπκνπ ζπλζέηε. Ζ έληνλε δηαθνξά ηεο κνπζηθήο ηνπ αλάκεζα ζηα αξρηθά θαη ζηα ηειηθά θνκκάηηα ηνπ έξγνπ θαλεξψλνπλ ηελ επίδξαζε πνπ άζθεζε ε Salle ζηνλ ζπλζέηε. Σν ε- πφκελν φκσο κπαιέην ηεο, ην Alcina, ζην νπνίν πξνζπάζεζε λα ρνξέςεη ην ξφιν ελφο αγνξηνχ ήηαλ απνηπρία θη έηζη γχξηζε ζην Παξίζη. Δθεί ηα πξάγκαηα δελ είραλ αιιάμεη, θαη γη απηφ κεηά απφ κεξηθέο απνηπρεκέλεο εκθαλίζεηο, απνηξαβήρηεθε απνγνεηεπκέλε. Frantz Ζilverding ( ) θαη Gasparo Angiolini ( ): Δξγάζηεθαλ θαη νη δχν ζηε Βηέλλε θαη ε ζρέζε ηνπ ήηαλ απηή ηνπ δάζθαινπ θαη ηνπ [ 13 ]

14 καζεηή. Αλέβαζαλ αξθεηά αμηνζαχκαζηα έξγα απφ ηα νπνία ην «δηακάληη» ηνπο ήηαλ ην κπαιέην Γνλ Ενπάλ ηνπ Angiolini ην 1761, ζε κνπζηθή ηνπ Cristoph Willibald Gluck ( ), θαηλνηνκία ηνπ νπνίνπ ήηαλ ε εηζαγσγή ηεο ρνξσδίαο θαη ηνπ κπαιέηνπ ζηε ζθεληθή δξάζε. Ζ δηνξαηηθφηεηα θαη αξκνληθή ζπλεξγαζία ηνπ Angiolini κε ηνλ ζπλζέηε ήηαλ πηζαλψο απηφ πνπ βνήζεζε ηνλ ηειεπηαίν λ αλακνξθψζεη ηελ ηηαιηθή φπεξα θαη λα επηθεληξσζεί ζηελ ππνθξηηηθή δεηλφηεηα (αθνινπζψληαο πην πηζηά ην θείκελν θαη ηε δξάζε ηνπ έξγνπ) θαη ηελ εθθξαζηηθή απιφηεηα. Jean-Georges Noverre ( ): Μεγάινο ρνξνγξάθνο, δάζθαινο θαη αλαλεσηήο ηνπ ρνξνχ. ε ειηθία 15 εηψλ ρφξεςε ζηελ Απιή ηνπ Λνπδνβίθνπ ηνπ 15νπ. Καιιηηέρλεο κε αλνηρηνχο νξίδνληεο, επεξέαζε κεγάινπο ρνξεπηέο εηζάγνληαο θαηλνχξγηα ζηνηρεία έθθξαζεο ζην ρνξφ πνπ ηα δηαηχπσζε ζην βηβιίν ηνπ Lettres sur la danse et les ballets (Γξάκκαηα ζρεηηθά κε ην ρνξό θαη ην κπαιέην, 1760). ην βηβιίν ηνπ απηφ αλέιπζε ηηο αξρέο ηνπ κε ηξφπν πνπ λα γίλνληαη θαηαλνεηέο θαη πξνζηηέο ηφζν απφ ηνπο αλζξψπνπο ηνπ θαηξνχ ηνπ φζν θαη απφ ηηο θαηνπηλέο γεληέο. Δίρε ηνλ ίδην ελζνπζηαζκφ κε ηε Marie Salle θαη, σο έλα ζεκείν, ήηαλ εθείλε πνπ ηνλ ελέπλεπζε. Ζ ζεσξία ηνπ δελ πεξηνξηδφηαλ ζηελ αιιαγή ηνπ θνζηνπκηνχ αιιά ήηαλ επξχηεξε θαη επεθηεηλφηαλ ζε αιιαγέο πεξηζζφηεξσλ ζηνηρείσλ ηεο παξάζηαζεο. θνπφο ηνπ ή- ηαλ λα θάλεη ην κπαιέην αλεμάξηεηε ζεαηξηθή ηέρλε αληί ελφο απινχ δηαθνζκεηηθνχ παξεπφκελνπ ηεο φπεξαο. πλάληεζε, φκσο, ηελ ίδηα ερζξφηεηα πνπ είρε γλσξίζεη λσξίηεξα θαη ε Salle. Έηζη, δνχιεςε ζε δηάθνξα κέξε ηεο Γαιιίαο θαη ζην ηέινο πήγε λα εξγαζηεί ζηε ηνπηγάξδε. Θεσξείηαη ν θχξηνο δεκηνπξγφο ηνπ ballet d action. Ήζειε o ρνξφο λα εμειίζζεη ηε δξακαηηθή πινθή (action) αληί απιψο λα ηε δηαθφπηεη κε φκνξθα ηληεξκέδηα, φπσο ζπλέβαηλε ζηηο παξαζηάζεηο σο ηφηε. Ήζειε αθφκε ν ρνξφο λα κελ μεζεθψλεη ηνλ ελζνπζηαζκφ κφλν γηα ηελ ηερληθή δεμηνηερλία αιιά θαη λα ζπγθηλεί κε ηελ εθθξαζηηθφηεηα, φπσο θαη ε ηξαγσδία. Δπέκελε ην κπαιέην λα γίλεη κέζν απηνδχλακν πνπ ζα κηκνχληαλ ηε δσή. ην ηέινο, έγηλε Γηεπζπληήο ηεο πεξαο ηνπ Παξηζηνχ αιιά παξαηηήζεθε κεηά απφ κηα ζχληνκε θαη φρη ηφζν ιακπξή ζεηεία. Παξ φια απηά, θαηάθεξε: 1) λα ζηακαηήζεη ηε ρξήζε ηεο κάζθαο, 2) λα αιιάμεη ιίγν ην θνπζηνχκη, θαη 3), λα επηθέξεη έλαλ ζρεηηθφ ξεαιηζκφ. Υνξνγξάθεζε πάλσ απφ πελήληα κπαιέηα. Μεξηθά απφ ηα πην γλσζηά ηνπ εί- [ 14 ]

15 λαη: Σα Καπξίηζηα ηεο Γαιάηεηαο, Σα Μηθξά ηίπνηα ζε κνπζηθή Μφηζαξη, Ζ Κξίζε ηνπ Πάξε, Μήδεηα θαη Ηάζσλ, Ηθηγέλεηα ε ελ Απιίδη, Γάκνη ηεο Θέηηδνο θηι. Σνπο παξαπάλσ πέληε πξσηνπφξνπο αθινχζεζαλ πνιινί άιινη, δχν απφ ηνπο νπνίνπο έθαλαλ ηδηαηηέξσο ζεκαληηθέο αιιαγέο ζην ζηηι θαη ηελ ηερληθή ηνπ κπαιέηνπ. Ο πξψηνο ήηαλ ν Jean Dauberval (Εαλ Νηνκπεξβάι, ), ρνξεπηήο θαη ρνξνγξάθνο πνπ ρφξεςε ζηελ πεξα ηνπ Παξηζηνχ, φπνπ θη θαηάθεξε ζηαδηαθά λα γίλεη πξψηνο ρνξεπηήο. Ήηαλ παξηελέξ θαη ρνξνγξάθνο ηεο πεξίθεκεο ρνξεχηξηαο Marie-Madeleine Guimard (Μαξί Μαληιέλ Γθηκάξ, ). Ζ παξαγσγή ηνχ La Fille Mal Gardée (H Παξακειεκέλε θόξε) πνπ αλέβεθε ζην Bordeaux ην 1789, ηε ρξνληά ηεο Γαιιηθήο επαλάζηαζεο, απνκάθξπλε ηελ θιαζηθή βνπθνιηθή παξάδνζε ηνπ ρνξνχ απφ ηε ρξπζή ε- πνρή ησλ εμηδαληθεπκέλσλ βνζθψλ θαη βνζθνπνχισλ θαη ηελ θαζνδήγεζε πξνο ηελ απεηθφληζε ηεο λαηνπξαιηζηηθήο (θπζηνθξαηηθήο) πνηκεληθήο δσήο. Αλέπηπμε ην ζηηι «Καξαθηέξ» θαη ζεσξήζεθε ν παηέξαο ηεο κνληέξλαο θσκσδίαο κπαιέηνπ. Ο δεχηεξνο ήηαλ ν Charles-Louis Didelot ( ), ρνξεπηήο θαη δάζθαινο κπαιέηνπ. Ζ παξαγσγή ηνπ, ην Flore et Zéphire (Φισξά θαη Εέθπξνο) πνπ αλέβεθε ζην Λνλδίλν ην 1796, πεξηιάκβαλε ρνξεπηέο πνπ πεηνχζαλ δεκέλνη κε θαιψδηα. Έηζη, ζεσξείηαη ν δεκηνπξγφο ηνπ είδνπο ρνξνχ Vollant (ηπηάκελν) πνπ ην αλέπηπμε ζηε Ρσζία, φπνπ θαη εξγάζηεθε γηα είθνζη πέληε ρξφληα. Απηή ε άξλεζε ηεο βαξχηεηαο, ην πέηαγκα θαη ην «ηξάβεγκα» ηνπ ζψκαηνο πξνο ηα πάλσ, έγηλαλ έθηνηε αλαπφζπαζηα ζηνηρεία ηεο εθπαίδεπζεο ζην κπαιέην. Ο Didelot ζεσξείηαη, επίζεο, απφ πνιινχο, ν ηδξπηήο ηεο ξσζηθήο ζρνιήο κπαιέηνπ. Άιια γλσζηά κπαιέηα ηνπ είλαη ην Απόιισλ θαη Γάθλε, Γνλ Κηρώηεο θαη Οη Αξξαβώλεο. ηηο ηξεηο δεθαεηίεο πνπ αθινχζεζαλ ηε Γαιιηθή επαλάζηαζε ηνπ 1789, ζε πεξίνδν κεγάιεο αλαηαξαρήο, ε βαζηθή ηερληθή ηνπ κπαιέηνπ κεηαηξάπεθε πιένλ θαζαξά ζε απηήλ πνπ γλσξίδνπκε θαη ζήκεξα. Σν Elementary Treatise (1820) ηνπ Carlo Blasis ( ) είλαη ε πξψηε αδηακθηζβήηεηε έλδεημε πεξί ηνχηνπ. Πξφθεηηαη γηα κηα πξαγκαηεία ζηε βαζηθή ζεσξία θαη ηελ πξαθηηθή ηνπ ρνξνχ. Απφ ηφηε θαη ζην εμήο ε παιηά ηερληθή ησλ επγε- [ 15 ]

16 λψλ, ε βαζηζκέλε ζην πεηαρηφ πεξπάηεκα ηνπ αλζξψπνπ ηεο Γχζεο κε ηε θπζηθή αληίζεζε πνπ πξνυπνζέηεη ε αλχςσζε θαη ε πηψζε ηνπ ζψκαηνο ( the movement ), ην ειαζηηθφ θνπληεπηέ θαη ε ιεγθάην επθηλεζία, ε θαηλνκεληθά αβίαζηε επθνιία ( sprezzatura ), φια ράζεθαλ. Μαδί φκσο κε απηά, ράζεθε θαη ε καθξά παξάδνζε πνπ πξνεξρφηαλ απφ ηνλ Πιάησλα: ν ρνξφο ήηαλ δψξν ησλ Θεψλ θαη απνηεινχζε αληαλάθιαζε ηεο νπξάληαο αξκνλίαο, «ησλ αζηεξηψλ ζηελ ηξνρηά ηνπο» ζηελ νπνία κπνξνχζαλ λα απνβιέπνπλ φινη. Ο θφζκνο ηεο ειιεληθήο κπζνινγίαο θαη ησλ ηδαληθψλ ηεο, ηεο ελφηεηαο, ηεο πξννπηηθήο θαη ηεο θαζαξφηεηαο, πνπ ήηαλ εκθαλήο ζηελ Αλαγέλλεζε, αιιά θξπκκέλεο θαηά ηνλ 18ν αηψλα, άιιαμε δξαζηηθά θαη ηε ζέζε ηνπ πήξε ε ηάζε γηα απφδξαζε, ε επίπνλε εθπαίδεπζε θαη ηα ηερλάζκαηα ηνπ κπαιέηνπ ηνπ 19νπ αηψλα. [ 16 ]

17 4. Σο Ρομανηικό μπαλέηο Ο Ρνκαληηζκφο ήηαλ απφ ηα πην ηζρπξά θηλήκαηα ζηελ ηζηνξία ηεο ηέρλεο. Δπδνθίκεζε ζε κηα πεξίνδν φπνπ ζπληεινχληαλ ξηδηθέο αιιαγέο ζην Γπηηθφ πνιηηηζκφ, κε θπξηφηεξεο ηε Γαιιηθή επαλάζηαζε, ηνπο Ναπνιεφληεηνπο πνιέκνπο θαη ηε Βηνκεραληθή επαλάζηαζε. Σφηε ήηαλ πνπ εκθαλίζηεθαλ εξγνζηάζηα πνπ άιιαμαλ ηελ εηθφλα ηεο ππαίζξνπ θαη ησλ πφιεσλ απφ ηε κία, ελψ απφ ηελ άιιε, νη εξγάηεο θαη νη ρεηξψλαθηεο παξέκεηλαλ εμαζιησκέλνη, ίζσο θαη ζε ρεηξφηεξν επίπεδν απφ πξηλ. Πνιινί ήηαλ απηνί πνπ έθπγαλ γηα ηηο κεγάιεο πφιεηο. Ζ βία θαη ε εγθιεκαηηθφηεηα απμήζεθαλ. ια απηά ήηαλ πνιχ επψδπλα θαη ν θφζκνο έλνησζε ηελ αλάγθε λα μεθχγεη κε ηα κέζα πνπ δηέζεηε ε ηέρλε. Έηζη ινηπφλ, ην θίλεκα ηνπ Ρνκαληηζκνχ πήξε ηε κνξθή ηεο αληίδξαζεο θαηά ησλ κνξθψλ θαη ηεο ζπκβαηηθφηεηαο ηνπ 18νπ αηψλα θαη ζεκαδεχηεθε ηδηαίηεξα απφ ηελ αλαδήηεζε απφ πιεπξάο ησλ θαιιηηερλψλ γηα λέα είδε πεγψλ έκπλεπζεο θαη έθθξαζεο. ην ζέαηξν, ν θφζκνο ήζειε λα δεη πξάγκαηα δηαθνξεηηθά απφ απηά πνπ ζπλέβαηλαλ γχξσ ηνπ. Ήζειε ρξψκα, δηαζθέδαζε, θαληαζία. Εεηνχζε λεξάηδεο, μσηηθά, ραξαθηήξεο απφ καθξηλέο ρψξεο, πιάζκαηα πνπ ν θαζέλαο ζα ήζειε λα νλεηξεπηεί ή λα γίλεη έλα απφ απηά: ηζηγγάλεο, φκνξθα θαληάζκαηα θηι., κε ιίγα ιφγηα νηηδήπνηε πνπ λα κελ κνηάδεη κε ηελ πξαγκαηηθή δσή. Αλ ην έξγν αθνξνχζε βαζηιηάδεο θαη βαζίιηζζεο, ηφηε απηνί ππέθεξαλ απφ ηηο ίδηεο αγσλίεο κε ηηο θπξίεο θαη ηνπο θπξίνπο, αιιά φρη θαη κε ηνπο εξγάηεο, ηηο ππεξέηξηεο θαη ηα παηδηά ζηα άζπια. Σν θαζήθνλ ηνχο είρε θνπξάζεη φινπο. Ήζειαλ πιένλ λα δνθηκάζνπλ ηε θαληαζία θαη ηελ αγάπε. Σν κπαιέην επεξεάζηεθε βαζηά απφ απηφ ην θίλεκα θαη έθηαζε πνιχ ζχληνκα ζε έλα πξσηνθαλέο επίπεδν θαιιηηερληθήο επίηεπμεο. Ζ ρνξεχηξηα έπξεπε λα είλαη απφθνζκε θαη πλεπκαηηθή. Ζ δε ηερληθή ηεο αζχγθξηηε. Ζ Marie Taglioni (Μαξί Σαιηφλη, ) ήηαλ ε πξψηε ballerina κε ηε ζεκεξηλή έλλνηα ηνπ φξνπ, ε πξψηε δειαδή κνληέξλα κπαιαξίλα ε πξψηε ε- παγγεικαηίαο πνπ απφ κηθξή είρε αθνζησζεί ζηελ ηέρλε ηνπ ρνξνχ, πεξλψληαο αθφκα θαη ηελ εθεβεία ηεο κέζα ζηελ αίζνπζα εμάζθεζεο. Σν Ρνκαληηθφ κπαιέην απεπζχλζεθε ζ έλα επξχηεξν θνηλφ, ιφγσ ηεο αλφδνπ ηεο κεζαίαο ηάμεο. Ήηαλ δε επεξεαζκέλν απφ ηε ζηάζε ηεο κεζαίαο ηάμεο, πξάγκα πνπ γίλεηαη εκθαλέο απφ ηελ απνδνθηκαζία πνπ έδεηρλε ζηνπο άλδξεο ρνξεπηέο. [ 17 ]

18 Σν πην ζεκαληηθφ, φκσο, είλαη φηη αληαπνθξίζεθε ζηηο ηδέεο ηνπ Ρνκαληηζκνχ. Γηα παξάδεηγκα, ηα ζέκαηα ησλ Ρνκαληηθψλ κπαιέησλ ηαπηίδνληαλ κε απηά ηεο Ρνκαληηθήο ινγνηερλίαο. Οη απεηθνλίζεηο ησλ ζθεληθψλ θπκαίλνληαλ απφ θεγγαξφινπζηα κνλαζηήξηα θαη δάζε έσο αλαπαξαζηάζεηο εμσηηθψλ, καθξηλψλ ηφπσλ. Ζ κνπζηθή έγηλε πην πεξηγξαθηθή θαη, ίζσο ε ζεκαληηθφηεξε αιιαγή ζηε ρνξνγξαθία απνδέρηεθε ηελ πξφθιεζε λα νινθιεξψζεη ηε Ρνκαληηθή ςεπδαίζζεζε. Οη βειηησκέλεο κέζνδνη δηδαζθαιίαο ηνπ κπαιέηνπ, φπσο απηή ηνπ Auguste Vestris (Ογθίζη Βεζηξίο, ), έζεζαλ ηα βαζηθά ζεκέιηα γηα έλα πην πνηεηηθφ είδνο ρνξνχ. Οη ρνξεπηέο έπαςαλ πηα λα ρσξίδνληαη ζε genres (είδε) φπσο «αξηζηνθξαηηθφο», «ληεκί θαξαθηέξ», «θσκηθφο», πξάγκα πνπ ήηαλ πιένλ αλαρξνληζηηθφ. Ζ κεγαιχηεξε, φκσο θαηλνηνκία ζηελ ηερληθή ηνπ κπαιέηνπ ήηαλ ε ρξήζε ησλ pointes (πνπέλη). Ο ρνξφο ζηηο pointes παξνπζηάζηεθε ζηελ αξρή σο εθέ ηεο ηερληθήο, γχξσ ζην 1810, γηα λα εμειηρζεί θαιιηηερληθά ιίγν αξγφηεξα, ην 1820, απφ ηε Marie Taglioni (Μαξί Σ α- ιηφλη), κε ηξφπν ηέηνην πνπ λ απνδίδεη ηελ αίζζεζε ηνπ αηζέξηνπ. Σέινο, ν ρνξφο ζηηο pointes ρξεζηκνπνηήζεθε απφ ηηο Ηηαιίδεο κπαιαξίλεο ζηελ πξνζπάζεηα ηνπο λα θαηαθέξνπλ λα θαηαθηήζνπλ ηελ χςηζηε δεμηνηερλία ζηελ ηερληθή. Οπηηθά, ε ζηινπέηα ηεο κπαιαξίλαο πηνζέηεζε ηε γλψξηκε θφξκα ζε ζρήκα θακπάλαο, ην ζηηι δειαδή πνπ επέβαιε ε κφδα ηεο επνρήο. Κπξηφηεξν θέληξν ηνπ επξσπατθνχ κπαιέηνπ ήηαλ ην Παξίζη, φπνπ ε παξάδνζε ηεο νκάδαο θαη ηεο ζρνιήο ηήο Opera (πεξαο) μεθηλνχζε απφ ηελ επνρή ηήο βαζηιείαο ηνπ Λνπδνβίθνπ ηνπ 14νπ. Σν κπαιέην ήηαλ πάληα έλα δπλαηφ ζηνηρείν, ηφζν πξνηνχ φζν θαη κεηά ηε Γαιιηθή επαλάζηαζε (1789). Μπνξεί λα πεη θαλείο φηη ε άλζηζε ζπγθεθξηκέλα ηνπ Ρνκαληηθνχ κπαιέηνπ νξηνζεηήζεθε απφ ην ληεκπνχην ηεο Marie Taglioni (Μαξί Σαιηφλη, ) ζηελ πεξα ηνπ Παξηζηνχ, ην Ο ξεπζηφο, αβίαζηνο θαη θαζαξφο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ρφξεπε ήηαλ εθ δηακέηξνπ αληίζεηνο κε ηελ αγσλία πνπ εμέθξαδαλ άιιεο κπαιαξίλεο πξνθεηκέλνπ λα απνδψζνπλ ηε ηερληθή δεμηνηερλία. ηαλ πηα δεκηνχξγεζε ην ξφιν ηεο ζην La Sylphide (H πιθίδα), ζε ρνξνγξαθία ηνπ παηέξα ηεο, Filippo Taglioni (Φίιηππν Σαιηφλη), ην 1832, ζην Παξίζη, θαζηεξψζεθε σο κηα απφ ηηο εμέρνπζεο πξνζσπηθφηεηεο ηνπ Ρνκαληηθνχ ρνξνχ. Αο κελ μερλάκε φηη ε πξεκηέξα απηνχ ηνπ έξγνπ, ζηηο 12 Μαξηίνπ 1832, είλαη απηή πνπ ζεκαηνδφηεζε ηελ ελαπφζεζε ηνπ κπαιέηνπ [ 18 ]

19 ζηα ηξπθεξά ρέξηα ηνπ Ρνκαληηζκνχ. Οπζηαζηηθά, πξφθεηηαη γηα ην πξψην αξηζηνχξγεκα ηνπ Ρνκαληηθνχ κπαιέηνπ. Μεηά ηε πιθίδα αθνινχζεζαλ πνιιά αθφκα κπαιέηα, αιιά ηελ εηζαγσγή ησλ ππεξθπζηθψλ ραξαθηήξσλ θαη ηνπ ηνπηθνχ ρξψκαηνο (ζηελ ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε, ην θσηζέδηθν ρξψκα) θαζψο θαη ην ηππηθφ ξνκαληηθφ ζέκα ηνπ κάηαηνπ έξσηα, απηνχ πνπ δελ έρεη αληαπφδνζε, αλάκεζα ζ έλαλ ζλεηφ θαη έλα πλεχκα, ηέζεθαλ πξψηε απφ ηε πιθίδα. Ζ κεγαιχηεξε αληίδεινο ηεο Taglioni (Σαιηφλη) ήηαλ ε Fanny Elssler (Φάλπ Έιζιεξ, ), κηα κπαιαξίλα κε δηαθνξεηηθά ραξίζκαηα πνπ πξνέβαιε θαηά βάζε ηε ζειπθφηεηα ηεο θαη θαηείρε εμαηξεηηθή δξακαηηθή (ζεαηξηθή) ηθαλφηεηα. Γηέπξεςε εξκελεχνληαο ζεαηξηθνχο ξφινπο ζε ρνξνγξαθίεο, φπσο, γηα παξάδεηγκα ζηελ Cachucha, ην 1836 ηζπαληθφο ρνξφο δηαζθεπαζκέλνο γηα κπαιέην πνπ ζπκπεξηιακβαλφηαλ ζην κπαιέην ηνπ Jean Coralli (Εαλ Κνξάιιη), Le Diable Boiteux. Απηνχ ηνπ είδνπο ν ξφινη απνηεινχζαλ έλα αθφκα ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ Ρνκαληηθνχ κπαιέηνπ. Ζ Giselle (Εηδέι), απφ ηελ άιιε κεξηά, δεκηνπξγήζεθε ην 1841 γηα κηα άιιε εμαηξεηηθή κπαιαξίλα ηνπ Ρνκαληηθνχ κπαιέηνπ, ηελ Carlota Grisi (Καξιφηα Γθξίδη, ). Δλψ ε δνκή ηνπ έξγνπ απηνχ ήηαλ παξφκνηα κε απηή ηνπ La Sylphide, ε ζχιιεςή ηνπ ήηαλ πην βαζπζηφραζηε ράξε ζην ζελάξην ηνπ Théophile Gautier (Σενθίι Γθνηηέ), ελφο θνξπθαίνπ Ρνκαληηθνχ πνηεηή θαη θξηηηθνχ ηνπ ζεάηξνπ, θαη ζηε ρνξνγξαθία ησλ θεληξηθψλ ξφισλ απφ ηνλ Jules Perrot (Εηι Πεξφ). Πεξίπνπ ην 1850, άξρηζε κηα ζηαδηαθή παξαθκή ηνπ κπαιέηνπ ζην Παξίζη, φζνλ αθνξά ηελ θαιιηηερληθή πνηφηεηα, θαη, ηειηθψο, ε θιφγα ηνπ Ρνκαληηθνχ κπαιέηνπ έζβεζε κεηά ην Άιινη ρνξνγξάθνη πνπ έδξαζαλ εθείλε ηελ επνρή ζην Παξίζη ήηαλ ν Jean Coralli (Εαλ Κνξάιιη, )), ν Joseph Mazilier (Ενδέ Μαδηιηέ, ), ν νπνίνο ήηαλ δεκηνπξγφο ηνπ Le Corsaire (Ο Κνπξζάξνο) πνπ αλέβεθε ην 1856, θαη ν Arthur Saint-Léon (Αξηίξ ελ Λεφλ, ), ηνπ νπνίνπ ην ηειεπηαίν θαη πην πεηπρεκέλν κπαιέην εθείλε ηελ επνρή ήηαλ ην Adolphe Adam (Αληφιθ Άληακ) θαη ν νπνίνο είρε ρνξνγξαθήζεη επίζεο θαη ηα δηάζεκα πιένλ Giselle θαη Le Corsaire θαζψο θαη ην κπαιέην Copellia ζε κνπζηθή ηνπ Leo Delibes (Λεφ Νηειίκπ, ). Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ 1840, ην Λνλδίλν ήηαλ θαη απηφ κηα απφ ηηο ζεκαληηθέο ζθελέο φπνπ εμειηζζφηαλ ην κπαιέην, θπξίσο φηαλ εθεί δξνχζε ν [ 19 ]

20 θαζεγεηήο ρνξνχ θαη ρνξνγξάθνο (ballet master) Jules Perrot (Εηι Πεξφ, ). Ζ ζθέςε λα αλαγλσξηζηεί ν Perrot σο ν κεγαιχηεξνο ρνξνγξάθνο ηεο επνρήο ηνπ νθείιεηαη θπξίσο ζηηο πνιιέο θαη πνηνηηθέο παξαγσγέο πνπ θαηάθεξε λα αλεβάζεη γηα ην Her Majesty s Theatre (Tν ζέαηξν ηεο Απηνχ Μεγαιεηφηεηαο) ηνπ Λνλδίλνπ. ηα αθεγεκαηηθά ηνπ κπαιέηα πεξηιακβάλνληαλ θαη ην Ondine (Oληίλ) πνπ δεκηνχξγεζε ην 1843 γηα ηε Fanny Cerrito (Φαλή Σζεξίην) θαη ην Esmeralda (Δζκεξάιδα) πνπ δεκηνχξγεζε ην 1844 γηα ηελ Carlota Grisi (Καξιφηα Γθξίδη). Γη απηά ηα κπαιέηα, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ρνξνγξαθηθήο ηνπο δεκηνπξγίαο, ν Perrot εμεξεχλεζε λέν έδαθνο ρξεζηκνπνηψληαο ηε κέζνδν pas d action (βήκαηα δξάζεο), ζχκθσλα κε ηελ νπνία ν ρνξφο ρξεζηκνπνηείην γηα λα πξνάγεη ηελ δξακαηνπξγία. Ήηαλ επίζεο εμαηξεηηθφο ζην λα δεκηνπξγεί ρνξνγξαθηθά θνκκάηηα πνπ ήηαλ θνκκέλα θαη ξακκέλα ζηα κέηξα ηνπ πξνζσπηθνχ ζηηι ηνπ/ηεο θάζε ρνξεπηή/ρνξεχηξηαο. Απηφ ήηαλ θαη ην κπζηηθφ ησλ εμερφλησλ ληηβεξηηζκάλ 1 ηνπ, φπσο γηα παξάδεηγκα ην Pas de quatre (Πα ληε θαηξ, 1845), ην νπνίν κπνξεί λα ζεσξεζεί σο ε απνζέσζε ηεο Ρνκαληηθήο κπαιαξίλαο. Μεγάιν ξφιν παίδεη ην γεγνλφο φηη ην ζπγθεθξηκέλν ληηβεξηηζκάλ δελ ζπκπεξηιάκβαλε θαλέλα ξφιν γηα άληξα ρνξεπηή, πξάγκα ην νπνίν είλαη αξθεηά εηξσληθφ αλ ζθεθηεί θαλείο φηη ν Perrot (Πεξφ) ππήξμε ν πην δηαπξεπήο άληξαο ηεο ρξνληάο ηνπ. Τπήξμαλ πνιιά άιια αζηηθά θέληξα ζηα νπνία άλζηζε ην Ρνκαληηθφ κπαιέην, έλα απφ ηα νπνία ήηαλ θαη ε Κνπεγράγε. Ζ Κνπεγράγε ήηαλ ηδηαηηέξσο ζεκαληηθή ιφγσ ησλ κπαιέησλ ηνπ Auguste Bournonville (Ογθίζη Μπνπξλνλβίι, ) ηα νπνία δηαζψζεθαλ εθεί. χγρξνλνο ηνπ Perrot (Πεξφ) θαη καζεηήο ηνπ Vestris (Βεζηξίο), ν Bournonville (Μπνπξλνλβίι) δηεηέιεζε δηεπζπληήο ηνπ Μπαιέηνπ ηεο Γαλίαο γηα πνιιά ρξφληα θαη ηα έξγα ηνπ παξνπζηάδνπλ κηα πνιχηηκε θαη ζαθή εηθφλα ηεο «ζρνιήο ησλ Vestris Conservatoriet (Βεζηξίο Κνζεξβαηνξηέη, 1849), θαζψο θαη ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν ήηαλ δνκεκέλα ηα αθεγεκαηηθά κπαιέηα εθείλεο ηεο επνρήο (La Sylphide, 1834, Napoli, 1842). Σν κπαιέην La Sylphide ηνπ Bournonville (Μπνπξλνλβίι) ήηαλ κηα αλαβίσζε ην κπαιέηνπ ηνπ Filippo Taglioni (Σαιηφλη) δνζκέλν, φκσο, ζε λέα ρνξνγξαθία θαη ζε δηαθνξεηηθή κνπζηθή. Σέινο, ηδηαη- 1 Divertissement: ρνξεπηηθά κέξε πνπ πξνζηίζεληαη ζε έλα ζεαηξηθφ δξψκελν (ζέαηξν ή φ- πεξα) ή κηα ζεηξά απφ ζφιν, ληνπέην ή νκαδηθφ θνκκάηη, θαη φπνπ παξνπζηάδνληαη επί ζθελήο, φια καδί, ζε κία ελφηεηα ρνξεπηηθή. [ 20 ]

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Δπώλπκν Όλνκα Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε

Δπώλπκν  Όλνκα  Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο  Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε A.K. 0279 Δπώλπκν Υαξίδεκνο Όλνκα Γηώξγνο Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Υαξίηνο Σόπνο γελλήζεωο Κεθηζηά Ζκεξνκελία γελλήζεωο 1924 Ζκεξνκελία ζαλάηνπ 11 Απξηιίνπ 1996 Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Ήηαλ ν πξωηόηνθνο

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ 14 Σεπηεκβξίνπ Ση γηνξηάδνπκε ηελ εκέξα ηεο ύςσζεο ηνπ Σηκίνπ ηαπξνύ (1/6) Τν έηνο 326 ε Αγία Ειέλε πήγε ζηελ Ιεξνπζαιήκ γηα λα πξνζθπλήζεη ηνπο Αγίνπο Τόπνπο θαη λα επραξηζηήζεη

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ Α.Να γξάςεηε ηα ηππηθά ζηάδηα ηεο αλαγλώξηζεο ζηελ Οδύζζεηα. Το θέμα της αναγνώρισης είναι συχνό, ιδιαίτερα στις τελευταίες ραψωδίες του έπους, δηλαδή από τότε που ο Οδυσσέας

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ Α. Αεπόβια ικανόηηηα: ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ 1. Φόλλοος ζηα δύο καλάθια: νη αζιεηέο είλαη απέλαληη από ηα ηακπιώ ζε δπν γξακκέο. Οη πξώηνη έρνπλ από κηα κπάια. Με ην ζύλζεκα θάλνπλ θόιιννπ

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Μοσζική Μπαρόκ - Θωάννης Σεβαζηιανός Μπατ (1685 1750)

Μοσζική Μπαρόκ - Θωάννης Σεβαζηιανός Μπατ (1685 1750) Μοσζική Μπαρόκ - Θωάννης Σεβαζηιανός Μπατ (1685 1750) Δημιοσργός: Ζωή Τζιλίκη Λεηςία 1745. Δίκαη 60 ρξνλώλ θαη έρσ απνθηήζεη κεγάιε θήκε ζαλ νξγαλίζηαο, ηζεκπαιίζηαο, θάληνξαο ζηελ εθθιεζία ηνπ Αγίνπ Θσκά,

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Α.Να σαπακηηπίζεηε ηιρ παπακάηυ πποηάζειρ υρ ζυζηέρ ή λανθαζμένερ, γπάθονηαρ δίπλα ζηον απιθμό κάθε ππόηαζηρ ηη λέξη «ζυζηό» ή «λάθορ»:

Α.Να σαπακηηπίζεηε ηιρ παπακάηυ πποηάζειρ υρ ζυζηέρ ή λανθαζμένερ, γπάθονηαρ δίπλα ζηον απιθμό κάθε ππόηαζηρ ηη λέξη «ζυζηό» ή «λάθορ»: Ελόηεηα 16 ε Α.Να σαπακηηπίζεηε ηιρ παπακάηυ πποηάζειρ υρ ζυζηέρ ή λανθαζμένερ, γπάθονηαρ δίπλα ζηον απιθμό κάθε ππόηαζηρ ηη λέξη «ζυζηό» ή «λάθορ»: 1. Αθνινπζίεο πξνο ηηκήλ ηεο Θενηόθνπ είλαη ν Μεγάινο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη ΛΤΜΔΝΔ ΑΚΖΔΗ ΣΖΝ ΔΤΡΔΖ ΑΡΥΗΚΖ ΦΑΖ 1. Η αιή αξκνληθή ηαιάλησζε ν εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη ιάηνο Α = cm θαη ζρλόηεηα f = 5 Hz. Τε ρξνληθή ζηηγκή = ην κηθξό ζώκα δηέξρεηαη αό ηε ζέζε ανκάθξλζεο

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ

Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ ΣΜΖΜΑ ΓΔΩΛΟΓΗΑ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΣΔΥΝΗΚΖ ΓΔΩΛΟΓΗΑ ΜΑΘΖΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΓΗΓΑΚΟΝΣΔ: Β. ΥΡΖΣΑΡΑ, Καθ. ΔΞΑΜΖΝΟ: 7 ο Β. ΜΑΡΗΝΟ, Δπ.Καθ. Φεβροσάριος

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Α/Α : 0_1380 /151 2. ζρνιηθό βηβιίν, ζει. 29: «O παηέξαο ηνπ Γξύιινο ήηαλ εύπνξνο θηεκαηίαο ηεο δεκνθξαηίαο ην 403 π.χ.», «Ο βαζηιηάο Αγεζίιανο παλεγπξηζκνύο»/ ζει.30: «Δύν ηζηνξηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;...

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;... ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Ιζοδύναμη ανηίζηαζη ζύνδεζηρ ανηιζηαηών Η δηδαζθαιία ηεο ηζνδύλακεο αληίζηαζεο γηα ζύλδεζε αληηζηαηώλ ζε ζεηξά θαη παξάιιεια ππάξρεη ζην Αλαιπηηθό Πξόγξακκα Σπνπδώλ ζηα καζήκαηα Φπζηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Γ Δ Λ Σ Ι Ο Σ Τ Π Ο Τ

Γ Δ Λ Σ Ι Ο Σ Τ Π Ο Τ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΓΗΜΟ ΘΔΡΜΑΨΚΟΤ ΑΝΣΙΔΗΜΑΡΥΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑ & ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ------------------------- Γ Δ Λ Σ Ι Ο Σ Τ Π Ο Τ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΧΝ ΔΚΓΗΛΧΔΧΝ ΓΗΜΟΤ ΘΔΡΜΑΨΚΟΤ Ζ Αληηδεκαξρία

Διαβάστε περισσότερα

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Τν crossover καλώδιο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ζπλδεζνύλ δπν ππνινγηζηέο κεηαμύ ηνπο θαη αλ θηηάμνπλ έλα κηθξό ηνπηθό δίθηπν(lan). Έλα LAN κπνξεί λα είλαη ηόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΝΔΑ ΔΡΓΑ 173.9 εκ ΧΘΖΖ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΠΙΠΛΔΟΝ ΘΔΔΙ ΔΡΓΑΙΑ ΓΖΜΙΟΤΡΓΙΑ ΒΔΛΣΙΧΖ ΣΖ ΠΟΙΟΣΖΣΑ ΕΧΖ ΣΧΝ ΠΟΛΙΣΧΝ Αλάπιαζε εκπνξηθνύ ηξηγώλνπ Μαθαξίνπ Δπαγόξνπ θαη ηαζηθξάηνπο μέπορ ηος ζσεδίος κινηηικόηηηαρ

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ 1 Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και εκτέλεση ππογπάμματορ Κάζε πξσί ν Karel μππλάεη ζην θξεβάηη ηνπ όηαλ έλα ξνκπόη-εθεκεξηδνπώιεο ηνπ πεηάεη ηελ εθεκεξίδα, πνπ αλαπαξηζηάλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Γάλλοι δωγράθοι ηου 19 ου αιώνα

Γάλλοι δωγράθοι ηου 19 ου αιώνα Γάλλοι δωγράθοι ηου 19 ου αιώνα ΕΡΕΤΝΗΣΘΚΗ ΕΡΓΑΘΑ Γεληθφ Λχθεην Γαζηνχλεο Υ. ΔΣΟ 2013-2014 2 Σελ εξγαζία επηκειήζεθαλ νη καζεηέο ηεο Α ηάμεο ηνπ ΓΔΛ Γαζηνχλεο: Αιεμόπνπινο Αιέμηνο, Αλησληάδε Γήκεηξα,Κεράνγινπ

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

1. Σα ζηάδηα απφ ηα νπνία πεξλάεη ε νηθνλνκία ζηε δηάξθεηα ελφο θχθινπ, ιέγνληαη θάζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ.

1. Σα ζηάδηα απφ ηα νπνία πεξλάεη ε νηθνλνκία ζηε δηάξθεηα ελφο θχθινπ, ιέγνληαη θάζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ. ΑΘ. ΧΑΡΙΣΩΝΙΔΗ : ΑΡΧΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΙΙ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 Ο : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΔΙΑΚΤΜΑΝΕΙ ΠΛΗΘΩΡΙΜΟ - ΑΝΕΡΓΙΑ 9.1. ΕΡΩΣΗΕΙ ΩΣΟΤ ΛΑΘΟΤ Για ηιρ παπακάηυ πποηάζειρ, να γπάτεηε ζηην κόλλα ζαρ ηον απιθμό ηηρ καθεμιάρ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 ΑΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΙΑ ΛΤΔΙ ΙΑΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 1: Λάζος (είλαη ηζνζθειήο ππεξβνιή) Α2: Λάζος (ην ζεηηθό πξόζεκν ζεκαίλεη όηη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Δηζνδήκαηνο θαη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Πνζόηεηαο ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

όπου R η ακηίνα ηου περιγεγραμμένου κύκλου ηου ηριγώνου.

όπου R η ακηίνα ηου περιγεγραμμένου κύκλου ηου ηριγώνου. ΕΩΜΕΤΡΙ ΛΥΚΕΙΟΥ - ΕΜΔ ΝΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΣ Ι ΤΗΝ ΛΥΣΗ ΣΚΗΣΕΩΝ ΕΜΔ Πρόηζε Ίζ πολυγωνικά χωρί έχουν ίζ εμβδά Το νηίζηροθο δεν ιζχύει ηλδή δύο ιζοεμβδικά χωρί δεν είνι κηά νάγκη ίζ Εκβδόλ ηεηργώλοσ πιεσράς Εκβδόλ

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Κατανόηση γραπτού λόγου

Κατανόηση γραπτού λόγου Α1 Επίπεδο Α1 (25 μονάδες) Διάρκεια: 30 λεπτά Ερώτημα 1 (7 μονάδες) Έλαο θίινο ζαο ζάο πξνζθαιεί ζηε βάθηηζε ηεο θόξεο ηνπ. Γηαβάζηε ην πξνζθιεηήξην θαη ζεκεηώζηε ( ) θάησ από ην ΩΣΟ γηα ηηο πξνηάζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο.

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο. 7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Ση είλαη έλαο θαηαρσξεηήο; O θαηαρσξεηήο είλαη κηα νκάδα από flip-flop πνπ κπνξεί λα απνζεθεύζεη πξνζσξηλά ςεθηαθή πιεξνθνξία. Μπνξεί λα δηαηεξήζεη ηα δεδνκέλα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο

1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο 1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο Η Πηαλίθα είλαη έλα πλεπζηό όξγαλν κε πιήθηξα(αεξόθωλν πιεθηξνθόξν) κε πνιιέο εθθξαζηηθέο δπλαηόηεηεο, ηδαληθό γηα κηθξά παηδηά ζην μεθίλεκά ηνπο ζηηο κνπζηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ

ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ Σε όια ηα πξνβιήκαηα πνπ ζα αληηκεηωπίζνπκε, ην ειαηήξην ζα είλαη αβαξέο θαη ζα ηθαλνπνηεί ην λόκν ηνπ Hooke (ηδαληθό ειαηήξην), δειαδή ε δύλακε πνπ αζθεί έλα ηδαληθό ειαηήξην έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα